STICHTING INTERCULTUREEL VROUWENCENTRUM ENSCHEDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING INTERCULTUREEL VROUWENCENTRUM ENSCHEDE"

Transcriptie

1 STICHTING INTERCULTUREEL VROUWENCENTRUM ENSCHEDE DEEL 1: JAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Bladzijde Voorwoord 2 1 Overzicht SIVE organisatie in Algemeen Bestuur Externe contacten Vrijwilligers & Personeel Beheer gebouw 8 2 Activiteiten SIVE in Bezoekersaantallen en overzichtactiviteiten Terugkerende activiteiten Projecten Cursussen Éénmalige Activiteiten 14 3 Interview 19 DEEL 2: FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008 Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 / mei

2 Voorwoord Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede ( SIVE ) kan terugkijken op een mooi, bestendig, en vruchtbaar jaar. Zo schreven we het vorig jaar en dat kan voor 2008 onverminderd worden overgenomen. Evenals: dat SIVE een niet meer weg te denken plaats in de Enschedese samenleving heeft ingenomen, dankzij een faciliterend gemeentebestuur maar vooral dankzij een enthousiaste groep van vrijwilligers. Een wisselende groep vrouwen - rond een vaste kern - die een aantrekkelijk aanbod organiseren voor alle Enschedese vrouwen die zich meer en beter willen emanciperen/integreren en ook willen participeren in het maatschappelijke leven. Dat zulke activiteiten niet alleen zinvol en nuttig zijn bewijzen de grote gezellige manifestaties van 8 maart en de Kunst & Cultuur week in oktober. En op alle andere gewone dagen en weken bruist het gebouw van de werkzaamheden want het is hard werken voor de betrokkenen. In barre boze tijden als de onze, van economische recessie en toenemende vreemdelingenangst, is SIVE een baken. Het getuigt van een positieve toekomstvisie en van lef. Het leven in multicultureel Enschede is kleurrijk en daar draagt SIVE een steentje aan bij. Als U nieuwsgierig bent geworden hoe? Lees dan verder. Veel lees- en kijkplezier. Remke van Marle Voorzitter bestuur SIVE Jaarverslag 2008 / mei

3 1 Overzicht SIVE organisatie in Algemeen Doelstelling van SIVE De stichting heeft ten doel het bevorderen van de integratie, emancipatie en participatie van vrouwen in het maatschappelijk leven. De stichting tracht haar doel te bereiken door: - het beheren en exploiteren van ruimten ten behoeve van de activiteiten van vrouwenorganisaties - het organiseren en ondersteunen van activiteiten - het (doen) vormen en begeleiden van werk- en discussiegroepen - het deelnemen aan en samenwerken met organisaties met een aan de stichting verwant doel - het organiseren van themadagen, discussiebijeenkomsten en / of werkconferenties - het (doen) uitgeven van publicaties - het (doen) geven van advies gevraagd en ongevraagd - het inschakelen van vrijwilligers Doelgroep Alle vrouwen in Enschede zowel jong als oud, werkend en niet-werkend, gelovig en niet-gelovig, allochtoon en autochtoon. 1.2 Bestuur In 2008 vonden meerdere bestuurswisselingen plaats. In de loop van het jaar zag het bestuur er als volgt uit: Remke van Marle Mariëlle Stoelinga voorzitter, waarnemend penningmeester tot 23 april en weer vanaf 20 november 2008 secretaris ad interim tot 10 september 2008 daarna lid met portefeuille PR Lukie Oosterhuis aansluitend op een oriëntatieperiode vanaf 8 januari penningmeester van 23 april tot 20 november 2008 Janet Hofman aansluitend op een oriëntatieperiode vanaf 28 mei secretaris vanaf 15 oktober 2008 Wiame Azhimi oriëntatieperiode van 25 februari tot 15 oktober 2008 Paula Hinne Eefje Lambeck portefeuille beheerszaken portefeuille vrijwilligers en personeel Veronica Rutgers portefeuille activiteiten vanaf 20 november 2008 Wil Vijn portefeuille bestuurszaken tot 31 december 2008 Mariëlle Feenstra adviseur van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 Khadija Amrani vervult een adviserende en coördinerende functie, zowel voor het bestuur als voor de vrijwilligers. Jaarverslag 2008 / mei

4 De nieuwe bestuursleden Janet Hofman en Veronica Rutgers, oriënteren zich gedurende een periode van een half jaar op hun nieuwe functie. Lukie Oosterhuis trad vanwege gezondheidsredenen af. Wiame Azhimi kon vanwege een nieuwe baan, gecombineerd met een taalcursus Nederlands, niet langer deelnemen aan het bestuur. Wil Vijn beëindigde op basis van het rooster van aftreden haar bestuurslidmaatschap. Op 30 december 2008 werd -verlaat vanwege emigratie naar Canada- afscheid genomen van Mariëlle Feenstra als secretaris-penningmeester. Ondanks de vele wisselingen in de bestuurssamenstelling is het bestuur erin geslaagd om sturing te geven aan een groot aantal actieve vrijwilligers en hard werkende medewerkers, die gezamenlijk een boeiend programma gedurende het gehele jaar hebben gerealiseerd. Met de nieuwe bestuursleden Janet Hofman en Veronica Rutgers, hoopt het bestuur het komende jaar op de vacature van penningmeester na volledig te kunnen functioneren. Het bestuur vergaderde in maal. Daarnaast vond veelvuldig overleg plaats per en per telefoon. Werkwijze bestuur Het bestuur opereerde ook dit jaar dicht bij de basis, te weten de vrijwilligers. Het begeleidde en stimuleerde de diverse werkgroepen. In het afgelopen jaar waren de volgende werkgroepen actief bezig: vrouw en politiek inspirerende ontmoetingen vrouw en film vrouw en kunst vrouwen op de werkvloer werkgroep website werkgroep 8 maart werkgroep openingweek (kunst en cultuur) werkgroep beheer gebouw begeleidingsgroep handwerkgoep begeleidingsgroep praatgroepen gastvrouwgroep Op 1 februari werd SIVE lid van de Anna LINDT Foundation, een netwerk van organisaties en individuen die de multiculturele samenleving wil ondersteunen en promoten. SIVE is de eerste organisatie in Twente die lid is geworden van dit netwerk. Jaarverslag 2008 / mei

5 1.3 Externe contacten Gemeente Enschede Met de gemeente Enschede is, met wethouder Wallinga en de beleidsmedewerkers, Truus Krabbe en Carry de Vries van DMO, in de loop van de jaren een goed contact ontstaan. De jaarstukken, de begroting, het activiteitenplan en de managementsrapportages zijn aanleiding voor even zovele intensieve gesprekken. Tevens fungeren deze laatste als tussentijdse interne evaluaties voor het bestuur. Volksuniversiteit Enschede De huisvesting met de VUE in één gebouw vergemakkelijkt het contact en daarmee de samenwerking. Deze laatste krijgt onder meer gestalte in het project Taal in Actie, in de trainingen voor onze vrijwilligers en in de gezamenlijke activiteiten op het gebied van politieke vorming. Tevens is er overleg over het beheer van het gebouw en maken we, indien nodig, gebruik van elkaars ruimten. Alifa Met Alifa wordt, samen met de VUE, door SIVE het project Taal in Actie uitgevoerd. Variya In samenwerking met Variya heeft de werkgroep Vrouw en Politiek een groep vrouwen bijeengebracht die op lokaal politiek gebied (Enschede) actief wilde worden. Door middel van trainingen en zes bijeenkomsten werden ze begeleid in de wijze waarop lokale politieke kwesties gerealiseerd kunnen worden. De onderwerpen werden gekozen op basis van de belangstelling van de deelnemende vrouwen. Regionale Organisatie Zelfstandigen Twente (ROZ) De ROZ verzorgt onder meer voor de gemeenten Enschede en Hengelo de ondersteuning van ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf. In verband met de speciale aandacht binnen deze en onze organisatie voor allochtone vrouwen is er in samenwerking met ROZ door SIVE een informele bijeenkomst belegd voor allochtone vrouwen in Twente, die een eigen onderneming zouden willen starten. Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem In samenwerking met SIVE heeft deze werkgroep een ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd met een tiental Palestijnse vrouwen, die op uitnodiging een tegenbezoek brachten aan Twente. Eerder bezocht deze werkgroep deze Palestijnse vrouwengroep in Bethlehem. Amnesty International In het kader van 10 december, de Internationale dag voor de Rechten van de Mens, organiseerde Amnesty International een fakkeloptocht. Aan het ontsteken van de Vlammen voor de Vrijheid namen bestuursleden, medewerkers en een stagiaire deel. Movisie Movisie werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met het doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. SIVE had een gesprek met deze organisatie over het project Taal in Actie. De bedoeling is dat Movisie een methodiekbeschrijving van het project gaat realiseren. Jaarverslag 2008 / mei

6 IVIO IVIO-Integratie is opgericht in 2001 en sindsdien actief op de inburgeringsmarkt. In die tijd heeft deze organisatie duizenden taal- en inburgeringstrajecten uitgevoerd in grote steden als Amsterdam, Utrecht en Enschede. Er vond een gesprek plaats met SIVE over de mogelijkheden van een taalstage. Vrouwen Platform Carree (voorheen Overijsselse Vrouwenraad) De bestuursvoorzitter van SIVE zat in het denktank van Vrouwen Platform Carree. In september 2008 heeft SIVE een presentatie over Internationale Vrouwendag gehouden. In een gesprek werden de mogelijkheden van verdere samenwerking in het kader van de Internationale Vrouwendag, 8 maart, afgetast. Tactus en Allochtone Vrouwentelefoon Met deze beide instanties werden gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van samenwerking in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten over verslavingszorg c.q. Allochtone Vrouwentelefoon. Vrouwen van Nu Met Vrouwen van NU vond een gesprek plaats over vervolgactiviteiten, samen met SIVE, in het kader van het project Stad en Plattelandsvrouwen. Deze samenwerking is gestart in 2007 en zal een vervolg krijgen. Programma Bepalend Orgaan van de Stichting Omroep Enschede De bestuursvoorzitter neemt namens SIVE deel aan dit orgaan. Al deze contacten met de daaruit voortvloeiende activiteiten vergen veel tijd en inzet van diverse bestuursleden en van medewerker Khadija Amrani, die nagenoeg bij al deze contacten een belangrijke rol vervult. Het geheel van deze contacten overziende mag SIVE constateren dat zij langzamerhand een belangrijke plaats inneemt in de Enschedese samenleving 1.4 Vrijwilligers & Personeel Vrijwilligers SIVE draait dankzij de inzet van vele enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers. Vrouwen met een scala aan culturele achtergronden leveren hun bijdrage aan het realiseren van het afwisselende programma van activiteiten van SIVE om zo onze doelstelling te realiseren. Een extra toegevoegde waarde van het werken als vrijwilliger is, dat je door het samenwerken in werkgroepen met andere vrouwen spelenderwijs aan integratie en participatie toekomt. Dat vormt voor veel vrijwilligers ook de meerwaarde van het vrijwilligerswerk bij ons. Het versterkt het zelfbeeld van vrouwen, maakt hen weerbaarder en brengt hen tot een actievere bijdrage aan de maatschappij. Jaarverslag 2008 / mei

7 In 2008 hebben zo n 50 vrijwilligers hun bijdrage geleverd. Er was sprake van een normaal verloop. We hebben zo n 13 nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen. Daar staat de uitval van een vrijwel gelijk aantal vrijwilligers tegenover. Het verloop heeft diverse oorzaken zoals het vinden van betaald werk, studie, verhuizing, langdurige ziekte of andere persoonlijke redenen. De positieve invloed van (tijdelijke) vrijwilligerswerk, waardoor vrouwen meer zelfvertrouwen krijgen, speelt een rol bij hun (her)intreding op de arbeidsmarkt. Wij zijn verheugd met de komst van enkele studenten van de Saxion Hogeschool die hun praktijkoriëntatie voor de minor Intercultureel Werken bij SIVE uitvoeren. Zij vertegenwoordigen een doelgroep van jonge hoogopgeleide vrouwen, die wij graag bij SIVE verwelkomen. Door het inzetten van hun kennis voor activiteiten o.a. gericht op overdracht van informatie komen zij in contact met allochtone vrouwen, wat een positieve bijdrage levert aan hun latere beroepsuitoefening. Training van vrijwilligers In 2008 zijn 3 incompany trainingen verzorgd door de VUE: Gastvrouw bij SIVE Voor de start van de inloopochtenden hebben 9 vrouwen een training als gastvrouw gevolgd. In de training kwamen aan de orde wat de taken en verantwoordelijkheden van een gastvrouw zijn, welke kwaliteiten je (nodig) hebt en de vaardigheden communicatie en samenwerking. Beter opkomen voor jezelf. Acht vrijwilligers hebben deelgenomen aan deze training Deze training bestond uit 8 bijeenkomsten, waarin de cursisten leerden beter op te komen voor zichzelf, hun eigen mening, belangen en gevoelens te verwoorden. Niet durven, wel doen. In het najaar heeft de VUE deze cursus van 8 bijeenkomsten gegeven voor 9 vrijwilligers. Deze cursus was bedoeld om vrouwen zich meer bewust te maken van hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Alle trainingen werden door de deelnemers positief gewaardeerd en ze hebben een positieve bijdrage geleverd aan hun functioneren als vrijwilliger. Daarnaast heeft een aantal vrijwilligers individueel deelgenomen aan een cursus van de VUE voor vrijwilligers. Vrijwilligersbijeenkomsten Dit jaar hebben wij onze vrijwilligers een uitstapje naar een tentoonstelling buiten Enschede aangeboden. Met 26 vrijwilligers bezochten we de tentoonstelling Verborgen schatten uit Afghanistan in Amsterdam. Na het bezoek aan de tentoonstelling hebben we een rondleiding door de oude binnenstad van Amsterdam gemaakt onder leiding van een vrijwilliger. Gedurende zo'n uitstap wordt het contact tussen een ieder die bij SIVE is betrokken verstevigd. Jaarverslag 2008 / mei

8 De overige drie vrijwilligersbijeenkomsten zijn bij SIVE gehouden: op 16 juni, 20 november en 20 december. Op de bijeenkomst in juni is de nieuwe website van SIVE officieel geopend. In november hebben we een beleidsavond behouden, waarin we ons beleid en activiteitenplan voor het volgend jaar bespraken. In december hebben we het jaar afgesloten en konden we met zijn allen terugkijken op een geslaagd jaar dankzij de inzet van de vrijwilligers. Personeel Ook al is SIVE een vrijwilligersorganisatie, toch kunnen wij ook gebruik maken van enkele medewerkers, die via gesubsidieerde arbeidsregelingen werkzaamheden verrichten. Het gaat om: 1 medewerker ( 1 fte = 36 uur) via ID regeling 1 medewerker ( 0,89 fte = 32 uur) via ID regeling 1 medewerker (tot maart 8 uur, daarna 0,44 fte (16 uur) via WIW/WWB regeling 1 medewerker tijdelijk vanaf eind februari voor 0,55 fte (20 uur) op een leerwerkplek via de DCW. Deze medewerkers verrichten (financieel) administratieve, telefoniste, receptie- en beheerswerkzaamheden. Zij ondersteunen de vrijwilligers bij de uitvoering van activiteiten. Door o.a. maandelijkse werkbesprekingen te houden zorgen we voor een goede afstemming van de taken en de benodigde begeleiding op de werkplek. Ook houden we jaarlijks (en zo nodig vaker) functioneringsgesprekken. Twee personeelsleden hebben hun bijscholing voor Bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd. SIVE voldoet hiermee aan de betreffende veiligheidsvoorschriften. 1.5 Beheer gebouw Om de dagelijkse gang van zaken goed te laten verlopen heeft SIVE een werkgroep beheer gebouw. De werkgroep bestond in 2008 uit 1 vrijwilliger,1 personeelslid en 2 bestuursleden. De werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met het inventariseren en zorg dragen voor oplossingen van allerlei verbeterpunten ten aanzien van het gebouw. De werkgroep is een aantal keren bijeen geweest, overlegde veelvuldig per of telefoon en kocht gezamenlijk de benodigde inventaris. Werkzaamheden De werkgroep heeft de veiligheid van het gebouw onderzocht. De vluchtwegen zijn gecontroleerd en de nodige aanpassingen zijn verricht. Aangebracht zijn bewegwijzering en een handgreep bij de brandtrap op de overloop bij de zolder. Bestaande verzekeringen zijn gecheckt op dekking, actualiteit etc.. Jaarverslag 2008 / mei

9 De zolder, de bovenverdieping van SIVE, is in 2008 helemaal opgeknapt. Er zijn nu zonverwerende en verduisteringsgordijnen. Betere kasten zijn aangeschaft. Het schilderwerk is aangepakt en de nodige reparaties zijn verricht. Onder andere is de kapotte verlichting in de kitchenette vervangen. In de vergaderkamer is een extra plank aangebracht in een inbouwkast en een kapotte voorraadkast is vervangen. Oude kapotte kasten en een bureaustoel in het kantoor zijn vervangen. Voor de huiskamer zijn een vergadertafel en vergaderstoelen aangeschaft. 2. Activiteiten SIVE in 2008 Activiteiten zijn gekoppeld aan een specifiek onderwerp met doelstelling en vinden plaats in de vorm van o.a. workshops, themadagen, discussiebijeenkomsten, voorlichtingen, cursussen, werkgroepen, projecten en festiviteiten. Activiteiten worden eenmalig, jaarlijks, cyclusgebonden of doorlopend georganiseerd. 2.1 Bezoekersaantallen en overzicht activiteiten Maand Activiteit Soort Bezoekers activiteiten Januari Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 6 Bijeenkomst Vrouw en Politiek SIVE 18 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoeting SIVE 32 Februari Jonge moedersgroep Extern 10 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoeting SIVE 35 Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 4 Maart Vrouwen op de werkvloer: Excursie naar Provinciehuis Overijssel in Zwolle Vrouw en Kunst: Expositie van de Colombiaanse Kunstenares Luz G. Jimenez SIVE 12 SIVE 45 bezoekers bij de opening Internationaal Vrouwendag SIVE 247 Bijeenkomst Vrouw en Film SIVE 42 Jonge moedersgroep Extern 10 Jaarverslag 2008 / mei

10 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 27 Jonge moedersgroep Extern 10 Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 4 April Jonge moedersgroep Extern 10 Vrijwilligersbijeenkomst SIVE 26 Voorlichtingsbijeenkomst voor startende SIVE en 18 allochtone vrouwelijke ondernemers ROZ Jonge moedersgroep Extern 10 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 17 Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 8 Jonge moedersgroep Extern 10 Mei Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 6 Jonge moedersgroep Extern 10 Bezoek van de vrouwen van Taal in de SIVE 11 Wijk Jonge moedersgroep Extern 10 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 23 Jonge moedersgroep Extern 10 Juni Bijeenkomst Vrouw en Film SIVE 23 Jonge moedersgroep Extern 10 Lezing: Interculturele Vrouwendialoog SIVE 26 Jonge moedersgroep Extern 10 Vrouwen op de werkvloer: Excursie naar SIVE 22 de keuken van restaurant SamSam Bezoek van de vrouwengroep van Taal in SIVE 7 de Wijk Vrijwilligersbijeenkomst SIVE 28 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 34 Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 7 Vrouwen op de werkvloer: Excursie naar de Twentse Welle SIVE 25 Augustus Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 5 September Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 25 Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 6 Oktober Bezoek van een groep vrouwen uit SIVE 10 Roombeek Bijeenkomst Vrouw en Politiek SIVE 25 Kennismakingsbijeenkomst met de SIVE 37 Palestijnse vrouwen Bijeenkomst Vrouw en Politiek SIVE 22 Vrouw en Kunst: Expositie van de Turkse kunstenares Aysen Alceciek SIVE 30 bezoekers bij de opening Jaarverslag 2008 / mei

11 De openingsweek: Thema Kunst en Cultuur SIVE 212 Vrouwen op de werkvloer: 2 e Excursie 26 naar de Twente Welle Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 32 Bijeenkomst Vrouw en Film SIVE 27 November Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 5 Workshop Creatief met Taal SIVE 8 Themaochtend: geboorte rituelen in SIVE en 32 verschillende culturen Vrouwen van Nu Een bezoek van een groep vrouwen van SIVE 12 vrouwencentrum Hengelo Bijeenkomst Vrouw en Politiek SIVE 14 Vrijwilligersbijeenkomst beleidsavond SIVE 17 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 24 December Bijeenkomst Vrouw en Politiek SIVE 20 Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 4 Vrijwilligersbijeenkomst: Jaarafsluiting SIVE 32 Bijeenkomst Vrouw en Politiek in SIVE 18 samenwerking met de werkgroep Taalontmoeting Totaal Terugkerende activiteiten 2008 Cyclische activiteiten (regelmatig terugkerende activiteiten en werkgroepen) Vrouw en Film 3 x gerealiseerd Inspirerende Ontmoetingen 9x per jaar Vrouw en Kunst 2x per jaar Vrouw en Politiek 9x in 2008 Vrijwilligersbijeenkomsten - 4x gerealiseerd Wekelijkse activiteiten: o Taalontmoeting/spreekvaardigheid 2x per week o Taalontmoeting/analfabetengroep o Computercursus Word voor beginners (SIVE activiteit) o Computercursus Word voor gevorderden (SIVE activiteit) o Computercursus Kennismaken met Internet (SIVE activiteit) o Ismakogie beginners en gevorderden (EXTERNE activiteit) o Jonge moeders (EXTERNE activiteit) o Handwerkclub (SIVE activiteit) o Enschede FM: Elke dinsdag 10 minuten zendtijd (SIVE activiteit) o Inloopochtenden (SIVE activiteit) Jaarverslag 2008 / mei

12 Voor wekelijkse activiteiten is er een gemiddeld aantal deelnemers. Per maand berekend: Maandag: 74 Dinsdag: 95 Woensdag: 58 Donderdag: 120 Vrijdag: 0 Totaal: 347 Als wij uitgaan van 10 maanden activiteiten (zomerstop en schoolvakantie hierbij afgetrokken) dan komen wij op 3470 bezoekers voor de wekelijkse activiteiten en daarbij 1506 bezoekers voor extra activiteiten, betekent dat SIVE een totaal van 4976 bezoekers heeft gehad. 2.3 Projecten Jonge moeders Van Zorg naar Activering In het eerste halfjaar 2008 zijn wekelijks op de woensdagmiddag in SIVE aanstaande jonge moeders bij elkaar gekomen. De jonge moedergroepen zijn bedoeld voor jonge meiden tot en met 23 jaar die moeder zijn of gaan worden. Politieke Participatie In samenwerking met Variya heeft de werkgroep Vrouw en Politiek een groep vrouwen bijeengebracht die op lokaal gebied (Enschede) actief wilde worden. Door middel van trainingen, zes bijeenkomsten, werden ze begeleid in het realiseren van een lokaal politiek onderwerp, passend bij hun eigen belangstelling. Het doel van deze activiteit is vrouwen te laten ervaren dat politieke participatie niet zo ingewikkeld is. Op 4 december hebben de deelnemers een bezoek gebracht aan de gemeente Enschede waar de vrouwen hun mening over het uitgevoerde en geplande beleid konden laten horen. Taal in Actie/Doe meer mee in Enschede Omdat we nu ruim een jaar actief zijn met het project Taal in Actie organiseerden we op vrijdag 18 april een feestelijke bijeenkomst. Een divers gezelschap verzamelde zich in de huiskamer van SIVE: Vrijwilligers van Taal aan Huis, deelnemers van het project, medewerkers van het project, maar ook veel collega s van diverse organisaties en gemeente Enschede toonden hun belangstelling. Voor Taal in Actie een bevestiging dat het project een stevige plek in de stad krijgt! Dit project wordt uitgevoerd door de volgende instellingen: Alifa, VUE, SIVE en SPV 1. Dit is een taalontmoetingsproject voor allochtone vrouwen in Enschede die hun Nederlandse taal willen verbeteren en actief deel willen nemen aan de samenleving. 1 Service Punt Vrijwilligers Jaarverslag 2008 / mei

13 Vrijwilligers, docenten en allochtone vrouwen werken samen. Er zijn drie trajecten: * 1. taal aan huis 1 x per week 12 weken lang worden deelnemers thuis bezocht door een vrijwilliger. Het programma bestaat uit taal en activiteiten buitenshuis, gericht op de eigen leefwereld. * 2. taal in de wijk duurt 20 weken 2x per week, dit zijn groepslessen op een locatie in de wijk. Lessen worden gegeven door een docent met ondersteuning van een vrijwilliger. Het programma bestaat uit taal en maatschappelijke oriëntatie die is gericht op de eigen woon- en leefomgeving. * 3. taal in de stad dit laatste traject van 12 weken bestaat zowel uit groepslessen als uit een individueel traject. De begeleiding wordt verzorgd door een docent met ondersteuning van een vrijwilliger. Het programma is gericht op de buitenwereld en bestaat uit oriëntatie op vrijwilligerswerk, opleiding en/of betaald werk 2.4 Cursussen Binnen SIVE zijn in 2008 verschillende cursussen georganiseerd. Het laagdrempelige karakter en de persoonlijke begeleiding, door een vrijwilliger of iemand van het personeel, maken de cursussen erg gewild. De Basiscomputercursus Word voor beginners Cursisten leren de basisbeginselen van de computer door te leren te werken met Microsoft Word XP. Hiervoor maken wij gebruik van eenvoudig en begrijpbaar lesmateriaal. Kleine groepjes met maximaal zes vrouwen geeft veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Vervolgcomputercursus Word voor gevorderden Bedoeld voor vrouwen die de basiscomputercursus hebben gevolgd en meer willen weten over de mogelijkheden van de computer. Maar ook vrouwen die de basiscursus niet hebben gevolgd maar wel enige computerkennis hebben, steken veel op van deze vervolgcursus. Cursus Kennismaken met Internet Deze Internetcursus is geschikt voor vrouwen die al enige computerkennis hebben en is een mooi vervolg op wat ze in de cursus Word voor gevorderden hebben geleerd. Jaarverslag 2008 / mei

14 Cursus Politieke vorming voor beginners Op verzoek van deelnemers aan de bijeenkomsten Vrouw en Politiek is een vervolg cursus van zes bijeenkomsten voor vrouwen van SIVE belegd. In deze cursus krijgen de cursisten informatie over het bestuur van de gemeente, de provincie, de Nederlandse staat en de rol van de burger in de politiek. In maart 2008 is deze cursus afgerond met een bezoek aan het Provinciehuis Overijssel in Zwolle. Handwerkcursus Hier discussieert men in het Nederlands over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Bovendien leert men elkaar handwerktechnieken die cultuurgebonden zijn. 2.5 Éénmalige Activiteiten Openingsweek In deze week worden nieuwe activiteiten geïntroduceerd en bestaande activiteiten worden bij een breed publiek extra onder de aandacht gebracht. Op bladzijde17 gaan we dieper in op deze activiteiten. Internationale Vrouwendag Thema 2008: Opvoeding, Onderwijs en Ontwikkeling Op deze dag worden er elk jaar verschillende activiteiten georganiseerd. De uitgebreide omschrijving van deze dag vindt u terug op bladzijde 15 en 16 Enschede Marathon Op zondag 21 april deden verschillende dames van SIVE mee aan de marathon van Enschede. Dit in verband met een uitnodiging van de afdeling sportactivering van de gemeente Enschede. Interculturele dialoog In het kader van het Europese Jaar van de Interculturele Dialoog heeft SIVE op woensdag 11 juni 2008 een bijeenkomst belegd waarin door prof. dr. Sawitri Saharso een lezing werd gegeven met als titel interculturele vrouwendialoog: op zoek naar wat ons bindt. Zij is hoogleraar Intercultureel Bestuur aan de Universiteit Twente bij de faculteit Bestuurkunde. Daarna had men de mogelijkheid hierover in discussie te gaan onder leiding van een gespreksleider. Vrouwen Platform Carree Op 21 augustus 2008 heeft SIVE deelgenomen aan een bijeenkomst van Vrouwen Platform Carree. Doel van de bijeenkomst was stemming over subsidieaanvragen door het platform Carree bij de provincie Overijssel. Hiertoe waren er drie presentaties. SIVE heeft een presentatie gehouden over de Internationale Vrouwendag, 8 maart, die veel positieve reacties uitlokte. Jaarverslag 2008 / mei

15 Integratiebijeenkomst: 'Datgene wat ons bindt' Op donderdag 11 september 2008 nam SIVE in Deventer deel aan de bijeenkomst Integratie: 'Datgene wat ons bindt'. Een ontmoeting tussen beleid, praktijk en wetenschap. Dit thema werd gepresenteerd door dhr. Mehmet Aközbek, van het Ministerie van VROM. Het doel van deze bijeenkomst was het genereren van een gemeenschappelijke kennisagenda rond integratiebeleid. Verder werd het landelijk en lokaal beleid in beeld gebracht. Dit was de eerste bijeenkomst die in het kader van de integratienota plaats heeft gevonden. Moslima s en Kledij Op donderdag 11 september heeft SIVE deelgenomen aan een discussie over Moslima s en Kledij. De Vrije Universiteit (Doutje Lettinga) heeft in 8 Europese landen onderzoek gedaan naar de islamitische hoofddoek. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in Wenen op 20 en 21 november Symposium: Wie is aan zet? Naar meer keuzevrijheid voor ouderschap Op donderdag 25 september 2008 bezochten een aantal vrijwilligers het symposium: Wie is aan zet? Naar meer keuzevrijheid voor ouderschap georganiseerd door het Vrouwenplatform Carree en de Enschedese Vrouwen Raad. SIVE had zitting in het forum. Palestijnse vrouwen In samenwerking met de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente hebben wij op zaterdag 11 oktober 2008 een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met Palestijnse vrouwen uit Bethlehem die een bezoek brachten aan Twente. In het programma hebben de vrouwen o.a. meegewerkt aan het maken van een Vredesloper als bijdrage aan vrede en gerechtigheid. Deze Vredesloper is ontrold op de zevende Oecumenische conferentie van Sabeel die in november 2008 in Jeruzalem werd gehouden. Creatief met Taal Als vervolg op de workshop Creatief met Taal in de Kunst- en Cultuurweek heeft Lidwiene Vermeij de deelnemers op 17 november opnieuw laten spelen met taal. Na het lezen van gedichten van 'echte' schrijvers over het thema Uit en Thuis werden de deelnemers zelf aan het werk gezet. Door associaties op te schrijven werden ze al wat losser. Tot slot gingen ze aan de slag om zelf een gedicht te vervaardigen. Dat een gedicht niet hoeft te rijmen maakte het hen wat makkelijker. Het resultaat van deze opbouw van de workshops was dat iedereen er in slaagde een mooi gedicht te schrijven. Geboorterituelen In het kader van ontmoetingen tussen Vrouwen uit Stad en Platteland hebben wij op dinsdag 18 november een bijeenkomst gehouden voor SIVE en Vrouwen van Nu. Het onderwerp van gesprek voor deze dag waren de geboorterituelen van het land of de landstreek van herkomst. Het was een zeer waardevolle ochtend, waarbij de gebruikelijke hapjes werden uitgedeeld waar heerlijk van geproefd kon worden Jaarverslag 2008 / mei

16 Een studiemiddag Inburgeren in Enschede, wie doet wat? Op woensdag 19 november 2008 vond de studiemiddag Inburgeren in Enschede, wie doet wat? plaats. Deze middag was bedoeld voor alle organisaties die direct of indirect op het gebied van Taal en Inburgering actief zijn. SIVE was vertegenwoordigd met drie bestuursleden en 2 personeelsleden. Platform Allochtone Ouders en Onderwijs Enschede Op dinsdag 2 december 2008 heeft SIVE deelgenomen aan de eindejaarsbijeenkomst Platform Allochtone Ouders en Onderwijs Enschede. Samen sterk voor betere onderwijskansen voor allochtone kinderen. Dit was een debat over het gezamenlijk aanpakken van de gedragsproblematiek van schoolgaande kinderen en jongeren. Vlammen voor de vrijheid Op woensdag 10 december heeft SIVE deelgenomen aan Vlammen voor de vrijheid georganiseerd door Amnesty International, afdeling Enschede. Vier vrouwen hebben artikelen 16 en 17 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voordragen en een fakkel aangestoken. 'Vrouwen aan de slag' Vrijdag 12 december heeft Khadija Amrani deelgenomen aan de informele discussie 'Vrouwen aan de slag?' georganiseerd door de vijf beleidsadviseurs van de gemeente Enschede. Het doel was om een advies te formuleren over het vergroten van de arbeidsparticipatie van hoog opgeleide vrouwen. Emancipatie' In het kader van Emancipatie' heeft De Twentsche Courant Tubantia op zondag 14 september 2008 een artikel gepubliceerd over SIVE, met de titel Nog veel te doen voor vrouwen. Het was een interview met een bestuurslid en een personeelslid. Internationale Vrouwendag 8 maart Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in Aanleiding was de massale staking op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textielen kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. In veel socialistische landen is 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend. Vanaf 1978 wordt in Nederland door verschillende vrouwengroepen (gezamenlijk) 8 maart gevierd. De bedoeling van deze dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouw naar voren te brengen. Vanaf november 2005 stelt SIVE jaarlijks een 8 maart werkgroep samen dat zich bezighoudt met het bedenken van activiteiten, organisatie en PR speciaal voor deze dag. Dit jaar bestond de werkgroep uit 11 vrijwilligers en 1 personeelslid. Thema voor vrouwendag 2008 was: Opvoeding, Onderwijs en Ontwikkeling. Jaarverslag 2008 / mei

Vrijwillige Coachmaatjes Gezocht Voor mensen die enthousiast zijn en samen met vrouwen op zoek willen naar

Vrijwillige Coachmaatjes Gezocht Voor mensen die enthousiast zijn en samen met vrouwen op zoek willen naar Vrijwillige Coachmaatjes Gezocht Voor mensen die enthousiast zijn en samen met vrouwen op zoek willen naar Ilustratie: Nanda Buis hún passie Kijk Wat Ik Kan! (KWIK) is een stimuleringsproject van het vrouwencentrum

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Over de Kansengids 4. Met de Kansengids komt je droom dichterbij 5. De Nederlandse taal oefenen 7. Onderzoeken van eigen kansen en mogelijkheden 16

Over de Kansengids 4. Met de Kansengids komt je droom dichterbij 5. De Nederlandse taal oefenen 7. Onderzoeken van eigen kansen en mogelijkheden 16 Kansengids 2012 Colofon Dit is een uitgave van de Vrijwilligerscentrale Utrecht en de Gemeente Utrecht. Samenstelling: Vrijwilligerscentrale Utrecht Opmaak en vormgeving: Avant la lettre Interviews: Tineke

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Multiculturele huiskamer stichting De Brug. Jaarverslag 2006. Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028.

Multiculturele huiskamer stichting De Brug. Jaarverslag 2006. Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028. Multiculturele huiskamer stichting De Brug Jaarverslag 2006 Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028. W: www.stgdebrug.nl E: debrug@stgdebrug.nl Missie Stichting De Brug

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep CVOpen Jaargang 7 Juni 2007 4 Burgerschapsvorming onder de loep Wim Littooij weerspreekt onzin over onderwijsvernieuwing Identiteit weer op de CVO-agenda Steeds meer brede scholen Colofon In dit nummer

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs embargo tot 10 mei 2007 Leren doe je samen! Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule een praktisch werkboek voor het onderwijs Petra Moolenaar Voorwoord Leerlingen uit verschillende etnisch-culturele

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een

Nadere informatie

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden.

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden. www.factor-m.nl Mens, Maatschappij, Meedoen en Motivatie; dat is waar Factor M voor staat! Factor M werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens kan en moet deelnemen aan de maatschappij door naar eigen

Nadere informatie

De weg naar werk is een hobbelig pad

De weg naar werk is een hobbelig pad Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De weg naar werk is een hobbelig pad Een onderzoek

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie