STICHTING INTERCULTUREEL VROUWENCENTRUM ENSCHEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING INTERCULTUREEL VROUWENCENTRUM ENSCHEDE"

Transcriptie

1 STICHTING INTERCULTUREEL VROUWENCENTRUM ENSCHEDE DEEL 1: JAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Bladzijde Voorwoord 2 1 Overzicht SIVE organisatie in Algemeen Bestuur Externe contacten Vrijwilligers & Personeel Beheer gebouw 8 2 Activiteiten SIVE in Bezoekersaantallen en overzichtactiviteiten Terugkerende activiteiten Projecten Cursussen Éénmalige Activiteiten 14 3 Interview 19 DEEL 2: FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008 Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 / mei

2 Voorwoord Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede ( SIVE ) kan terugkijken op een mooi, bestendig, en vruchtbaar jaar. Zo schreven we het vorig jaar en dat kan voor 2008 onverminderd worden overgenomen. Evenals: dat SIVE een niet meer weg te denken plaats in de Enschedese samenleving heeft ingenomen, dankzij een faciliterend gemeentebestuur maar vooral dankzij een enthousiaste groep van vrijwilligers. Een wisselende groep vrouwen - rond een vaste kern - die een aantrekkelijk aanbod organiseren voor alle Enschedese vrouwen die zich meer en beter willen emanciperen/integreren en ook willen participeren in het maatschappelijke leven. Dat zulke activiteiten niet alleen zinvol en nuttig zijn bewijzen de grote gezellige manifestaties van 8 maart en de Kunst & Cultuur week in oktober. En op alle andere gewone dagen en weken bruist het gebouw van de werkzaamheden want het is hard werken voor de betrokkenen. In barre boze tijden als de onze, van economische recessie en toenemende vreemdelingenangst, is SIVE een baken. Het getuigt van een positieve toekomstvisie en van lef. Het leven in multicultureel Enschede is kleurrijk en daar draagt SIVE een steentje aan bij. Als U nieuwsgierig bent geworden hoe? Lees dan verder. Veel lees- en kijkplezier. Remke van Marle Voorzitter bestuur SIVE Jaarverslag 2008 / mei

3 1 Overzicht SIVE organisatie in Algemeen Doelstelling van SIVE De stichting heeft ten doel het bevorderen van de integratie, emancipatie en participatie van vrouwen in het maatschappelijk leven. De stichting tracht haar doel te bereiken door: - het beheren en exploiteren van ruimten ten behoeve van de activiteiten van vrouwenorganisaties - het organiseren en ondersteunen van activiteiten - het (doen) vormen en begeleiden van werk- en discussiegroepen - het deelnemen aan en samenwerken met organisaties met een aan de stichting verwant doel - het organiseren van themadagen, discussiebijeenkomsten en / of werkconferenties - het (doen) uitgeven van publicaties - het (doen) geven van advies gevraagd en ongevraagd - het inschakelen van vrijwilligers Doelgroep Alle vrouwen in Enschede zowel jong als oud, werkend en niet-werkend, gelovig en niet-gelovig, allochtoon en autochtoon. 1.2 Bestuur In 2008 vonden meerdere bestuurswisselingen plaats. In de loop van het jaar zag het bestuur er als volgt uit: Remke van Marle Mariëlle Stoelinga voorzitter, waarnemend penningmeester tot 23 april en weer vanaf 20 november 2008 secretaris ad interim tot 10 september 2008 daarna lid met portefeuille PR Lukie Oosterhuis aansluitend op een oriëntatieperiode vanaf 8 januari penningmeester van 23 april tot 20 november 2008 Janet Hofman aansluitend op een oriëntatieperiode vanaf 28 mei secretaris vanaf 15 oktober 2008 Wiame Azhimi oriëntatieperiode van 25 februari tot 15 oktober 2008 Paula Hinne Eefje Lambeck portefeuille beheerszaken portefeuille vrijwilligers en personeel Veronica Rutgers portefeuille activiteiten vanaf 20 november 2008 Wil Vijn portefeuille bestuurszaken tot 31 december 2008 Mariëlle Feenstra adviseur van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 Khadija Amrani vervult een adviserende en coördinerende functie, zowel voor het bestuur als voor de vrijwilligers. Jaarverslag 2008 / mei

4 De nieuwe bestuursleden Janet Hofman en Veronica Rutgers, oriënteren zich gedurende een periode van een half jaar op hun nieuwe functie. Lukie Oosterhuis trad vanwege gezondheidsredenen af. Wiame Azhimi kon vanwege een nieuwe baan, gecombineerd met een taalcursus Nederlands, niet langer deelnemen aan het bestuur. Wil Vijn beëindigde op basis van het rooster van aftreden haar bestuurslidmaatschap. Op 30 december 2008 werd -verlaat vanwege emigratie naar Canada- afscheid genomen van Mariëlle Feenstra als secretaris-penningmeester. Ondanks de vele wisselingen in de bestuurssamenstelling is het bestuur erin geslaagd om sturing te geven aan een groot aantal actieve vrijwilligers en hard werkende medewerkers, die gezamenlijk een boeiend programma gedurende het gehele jaar hebben gerealiseerd. Met de nieuwe bestuursleden Janet Hofman en Veronica Rutgers, hoopt het bestuur het komende jaar op de vacature van penningmeester na volledig te kunnen functioneren. Het bestuur vergaderde in maal. Daarnaast vond veelvuldig overleg plaats per en per telefoon. Werkwijze bestuur Het bestuur opereerde ook dit jaar dicht bij de basis, te weten de vrijwilligers. Het begeleidde en stimuleerde de diverse werkgroepen. In het afgelopen jaar waren de volgende werkgroepen actief bezig: vrouw en politiek inspirerende ontmoetingen vrouw en film vrouw en kunst vrouwen op de werkvloer werkgroep website werkgroep 8 maart werkgroep openingweek (kunst en cultuur) werkgroep beheer gebouw begeleidingsgroep handwerkgoep begeleidingsgroep praatgroepen gastvrouwgroep Op 1 februari werd SIVE lid van de Anna LINDT Foundation, een netwerk van organisaties en individuen die de multiculturele samenleving wil ondersteunen en promoten. SIVE is de eerste organisatie in Twente die lid is geworden van dit netwerk. Jaarverslag 2008 / mei

5 1.3 Externe contacten Gemeente Enschede Met de gemeente Enschede is, met wethouder Wallinga en de beleidsmedewerkers, Truus Krabbe en Carry de Vries van DMO, in de loop van de jaren een goed contact ontstaan. De jaarstukken, de begroting, het activiteitenplan en de managementsrapportages zijn aanleiding voor even zovele intensieve gesprekken. Tevens fungeren deze laatste als tussentijdse interne evaluaties voor het bestuur. Volksuniversiteit Enschede De huisvesting met de VUE in één gebouw vergemakkelijkt het contact en daarmee de samenwerking. Deze laatste krijgt onder meer gestalte in het project Taal in Actie, in de trainingen voor onze vrijwilligers en in de gezamenlijke activiteiten op het gebied van politieke vorming. Tevens is er overleg over het beheer van het gebouw en maken we, indien nodig, gebruik van elkaars ruimten. Alifa Met Alifa wordt, samen met de VUE, door SIVE het project Taal in Actie uitgevoerd. Variya In samenwerking met Variya heeft de werkgroep Vrouw en Politiek een groep vrouwen bijeengebracht die op lokaal politiek gebied (Enschede) actief wilde worden. Door middel van trainingen en zes bijeenkomsten werden ze begeleid in de wijze waarop lokale politieke kwesties gerealiseerd kunnen worden. De onderwerpen werden gekozen op basis van de belangstelling van de deelnemende vrouwen. Regionale Organisatie Zelfstandigen Twente (ROZ) De ROZ verzorgt onder meer voor de gemeenten Enschede en Hengelo de ondersteuning van ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf. In verband met de speciale aandacht binnen deze en onze organisatie voor allochtone vrouwen is er in samenwerking met ROZ door SIVE een informele bijeenkomst belegd voor allochtone vrouwen in Twente, die een eigen onderneming zouden willen starten. Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem In samenwerking met SIVE heeft deze werkgroep een ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd met een tiental Palestijnse vrouwen, die op uitnodiging een tegenbezoek brachten aan Twente. Eerder bezocht deze werkgroep deze Palestijnse vrouwengroep in Bethlehem. Amnesty International In het kader van 10 december, de Internationale dag voor de Rechten van de Mens, organiseerde Amnesty International een fakkeloptocht. Aan het ontsteken van de Vlammen voor de Vrijheid namen bestuursleden, medewerkers en een stagiaire deel. Movisie Movisie werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met het doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. SIVE had een gesprek met deze organisatie over het project Taal in Actie. De bedoeling is dat Movisie een methodiekbeschrijving van het project gaat realiseren. Jaarverslag 2008 / mei

6 IVIO IVIO-Integratie is opgericht in 2001 en sindsdien actief op de inburgeringsmarkt. In die tijd heeft deze organisatie duizenden taal- en inburgeringstrajecten uitgevoerd in grote steden als Amsterdam, Utrecht en Enschede. Er vond een gesprek plaats met SIVE over de mogelijkheden van een taalstage. Vrouwen Platform Carree (voorheen Overijsselse Vrouwenraad) De bestuursvoorzitter van SIVE zat in het denktank van Vrouwen Platform Carree. In september 2008 heeft SIVE een presentatie over Internationale Vrouwendag gehouden. In een gesprek werden de mogelijkheden van verdere samenwerking in het kader van de Internationale Vrouwendag, 8 maart, afgetast. Tactus en Allochtone Vrouwentelefoon Met deze beide instanties werden gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van samenwerking in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten over verslavingszorg c.q. Allochtone Vrouwentelefoon. Vrouwen van Nu Met Vrouwen van NU vond een gesprek plaats over vervolgactiviteiten, samen met SIVE, in het kader van het project Stad en Plattelandsvrouwen. Deze samenwerking is gestart in 2007 en zal een vervolg krijgen. Programma Bepalend Orgaan van de Stichting Omroep Enschede De bestuursvoorzitter neemt namens SIVE deel aan dit orgaan. Al deze contacten met de daaruit voortvloeiende activiteiten vergen veel tijd en inzet van diverse bestuursleden en van medewerker Khadija Amrani, die nagenoeg bij al deze contacten een belangrijke rol vervult. Het geheel van deze contacten overziende mag SIVE constateren dat zij langzamerhand een belangrijke plaats inneemt in de Enschedese samenleving 1.4 Vrijwilligers & Personeel Vrijwilligers SIVE draait dankzij de inzet van vele enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers. Vrouwen met een scala aan culturele achtergronden leveren hun bijdrage aan het realiseren van het afwisselende programma van activiteiten van SIVE om zo onze doelstelling te realiseren. Een extra toegevoegde waarde van het werken als vrijwilliger is, dat je door het samenwerken in werkgroepen met andere vrouwen spelenderwijs aan integratie en participatie toekomt. Dat vormt voor veel vrijwilligers ook de meerwaarde van het vrijwilligerswerk bij ons. Het versterkt het zelfbeeld van vrouwen, maakt hen weerbaarder en brengt hen tot een actievere bijdrage aan de maatschappij. Jaarverslag 2008 / mei

7 In 2008 hebben zo n 50 vrijwilligers hun bijdrage geleverd. Er was sprake van een normaal verloop. We hebben zo n 13 nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen. Daar staat de uitval van een vrijwel gelijk aantal vrijwilligers tegenover. Het verloop heeft diverse oorzaken zoals het vinden van betaald werk, studie, verhuizing, langdurige ziekte of andere persoonlijke redenen. De positieve invloed van (tijdelijke) vrijwilligerswerk, waardoor vrouwen meer zelfvertrouwen krijgen, speelt een rol bij hun (her)intreding op de arbeidsmarkt. Wij zijn verheugd met de komst van enkele studenten van de Saxion Hogeschool die hun praktijkoriëntatie voor de minor Intercultureel Werken bij SIVE uitvoeren. Zij vertegenwoordigen een doelgroep van jonge hoogopgeleide vrouwen, die wij graag bij SIVE verwelkomen. Door het inzetten van hun kennis voor activiteiten o.a. gericht op overdracht van informatie komen zij in contact met allochtone vrouwen, wat een positieve bijdrage levert aan hun latere beroepsuitoefening. Training van vrijwilligers In 2008 zijn 3 incompany trainingen verzorgd door de VUE: Gastvrouw bij SIVE Voor de start van de inloopochtenden hebben 9 vrouwen een training als gastvrouw gevolgd. In de training kwamen aan de orde wat de taken en verantwoordelijkheden van een gastvrouw zijn, welke kwaliteiten je (nodig) hebt en de vaardigheden communicatie en samenwerking. Beter opkomen voor jezelf. Acht vrijwilligers hebben deelgenomen aan deze training Deze training bestond uit 8 bijeenkomsten, waarin de cursisten leerden beter op te komen voor zichzelf, hun eigen mening, belangen en gevoelens te verwoorden. Niet durven, wel doen. In het najaar heeft de VUE deze cursus van 8 bijeenkomsten gegeven voor 9 vrijwilligers. Deze cursus was bedoeld om vrouwen zich meer bewust te maken van hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Alle trainingen werden door de deelnemers positief gewaardeerd en ze hebben een positieve bijdrage geleverd aan hun functioneren als vrijwilliger. Daarnaast heeft een aantal vrijwilligers individueel deelgenomen aan een cursus van de VUE voor vrijwilligers. Vrijwilligersbijeenkomsten Dit jaar hebben wij onze vrijwilligers een uitstapje naar een tentoonstelling buiten Enschede aangeboden. Met 26 vrijwilligers bezochten we de tentoonstelling Verborgen schatten uit Afghanistan in Amsterdam. Na het bezoek aan de tentoonstelling hebben we een rondleiding door de oude binnenstad van Amsterdam gemaakt onder leiding van een vrijwilliger. Gedurende zo'n uitstap wordt het contact tussen een ieder die bij SIVE is betrokken verstevigd. Jaarverslag 2008 / mei

8 De overige drie vrijwilligersbijeenkomsten zijn bij SIVE gehouden: op 16 juni, 20 november en 20 december. Op de bijeenkomst in juni is de nieuwe website van SIVE officieel geopend. In november hebben we een beleidsavond behouden, waarin we ons beleid en activiteitenplan voor het volgend jaar bespraken. In december hebben we het jaar afgesloten en konden we met zijn allen terugkijken op een geslaagd jaar dankzij de inzet van de vrijwilligers. Personeel Ook al is SIVE een vrijwilligersorganisatie, toch kunnen wij ook gebruik maken van enkele medewerkers, die via gesubsidieerde arbeidsregelingen werkzaamheden verrichten. Het gaat om: 1 medewerker ( 1 fte = 36 uur) via ID regeling 1 medewerker ( 0,89 fte = 32 uur) via ID regeling 1 medewerker (tot maart 8 uur, daarna 0,44 fte (16 uur) via WIW/WWB regeling 1 medewerker tijdelijk vanaf eind februari voor 0,55 fte (20 uur) op een leerwerkplek via de DCW. Deze medewerkers verrichten (financieel) administratieve, telefoniste, receptie- en beheerswerkzaamheden. Zij ondersteunen de vrijwilligers bij de uitvoering van activiteiten. Door o.a. maandelijkse werkbesprekingen te houden zorgen we voor een goede afstemming van de taken en de benodigde begeleiding op de werkplek. Ook houden we jaarlijks (en zo nodig vaker) functioneringsgesprekken. Twee personeelsleden hebben hun bijscholing voor Bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd. SIVE voldoet hiermee aan de betreffende veiligheidsvoorschriften. 1.5 Beheer gebouw Om de dagelijkse gang van zaken goed te laten verlopen heeft SIVE een werkgroep beheer gebouw. De werkgroep bestond in 2008 uit 1 vrijwilliger,1 personeelslid en 2 bestuursleden. De werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met het inventariseren en zorg dragen voor oplossingen van allerlei verbeterpunten ten aanzien van het gebouw. De werkgroep is een aantal keren bijeen geweest, overlegde veelvuldig per of telefoon en kocht gezamenlijk de benodigde inventaris. Werkzaamheden De werkgroep heeft de veiligheid van het gebouw onderzocht. De vluchtwegen zijn gecontroleerd en de nodige aanpassingen zijn verricht. Aangebracht zijn bewegwijzering en een handgreep bij de brandtrap op de overloop bij de zolder. Bestaande verzekeringen zijn gecheckt op dekking, actualiteit etc.. Jaarverslag 2008 / mei

9 De zolder, de bovenverdieping van SIVE, is in 2008 helemaal opgeknapt. Er zijn nu zonverwerende en verduisteringsgordijnen. Betere kasten zijn aangeschaft. Het schilderwerk is aangepakt en de nodige reparaties zijn verricht. Onder andere is de kapotte verlichting in de kitchenette vervangen. In de vergaderkamer is een extra plank aangebracht in een inbouwkast en een kapotte voorraadkast is vervangen. Oude kapotte kasten en een bureaustoel in het kantoor zijn vervangen. Voor de huiskamer zijn een vergadertafel en vergaderstoelen aangeschaft. 2. Activiteiten SIVE in 2008 Activiteiten zijn gekoppeld aan een specifiek onderwerp met doelstelling en vinden plaats in de vorm van o.a. workshops, themadagen, discussiebijeenkomsten, voorlichtingen, cursussen, werkgroepen, projecten en festiviteiten. Activiteiten worden eenmalig, jaarlijks, cyclusgebonden of doorlopend georganiseerd. 2.1 Bezoekersaantallen en overzicht activiteiten Maand Activiteit Soort Bezoekers activiteiten Januari Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 6 Bijeenkomst Vrouw en Politiek SIVE 18 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoeting SIVE 32 Februari Jonge moedersgroep Extern 10 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoeting SIVE 35 Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 4 Maart Vrouwen op de werkvloer: Excursie naar Provinciehuis Overijssel in Zwolle Vrouw en Kunst: Expositie van de Colombiaanse Kunstenares Luz G. Jimenez SIVE 12 SIVE 45 bezoekers bij de opening Internationaal Vrouwendag SIVE 247 Bijeenkomst Vrouw en Film SIVE 42 Jonge moedersgroep Extern 10 Jaarverslag 2008 / mei

10 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 27 Jonge moedersgroep Extern 10 Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 4 April Jonge moedersgroep Extern 10 Vrijwilligersbijeenkomst SIVE 26 Voorlichtingsbijeenkomst voor startende SIVE en 18 allochtone vrouwelijke ondernemers ROZ Jonge moedersgroep Extern 10 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 17 Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 8 Jonge moedersgroep Extern 10 Mei Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 6 Jonge moedersgroep Extern 10 Bezoek van de vrouwen van Taal in de SIVE 11 Wijk Jonge moedersgroep Extern 10 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 23 Jonge moedersgroep Extern 10 Juni Bijeenkomst Vrouw en Film SIVE 23 Jonge moedersgroep Extern 10 Lezing: Interculturele Vrouwendialoog SIVE 26 Jonge moedersgroep Extern 10 Vrouwen op de werkvloer: Excursie naar SIVE 22 de keuken van restaurant SamSam Bezoek van de vrouwengroep van Taal in SIVE 7 de Wijk Vrijwilligersbijeenkomst SIVE 28 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 34 Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 7 Vrouwen op de werkvloer: Excursie naar de Twentse Welle SIVE 25 Augustus Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 5 September Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 25 Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 6 Oktober Bezoek van een groep vrouwen uit SIVE 10 Roombeek Bijeenkomst Vrouw en Politiek SIVE 25 Kennismakingsbijeenkomst met de SIVE 37 Palestijnse vrouwen Bijeenkomst Vrouw en Politiek SIVE 22 Vrouw en Kunst: Expositie van de Turkse kunstenares Aysen Alceciek SIVE 30 bezoekers bij de opening Jaarverslag 2008 / mei

11 De openingsweek: Thema Kunst en Cultuur SIVE 212 Vrouwen op de werkvloer: 2 e Excursie 26 naar de Twente Welle Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 32 Bijeenkomst Vrouw en Film SIVE 27 November Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 5 Workshop Creatief met Taal SIVE 8 Themaochtend: geboorte rituelen in SIVE en 32 verschillende culturen Vrouwen van Nu Een bezoek van een groep vrouwen van SIVE 12 vrouwencentrum Hengelo Bijeenkomst Vrouw en Politiek SIVE 14 Vrijwilligersbijeenkomst beleidsavond SIVE 17 Bijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen SIVE 24 December Bijeenkomst Vrouw en Politiek SIVE 20 Bijeenkomst Multiculturele leesclub SIVE 4 Vrijwilligersbijeenkomst: Jaarafsluiting SIVE 32 Bijeenkomst Vrouw en Politiek in SIVE 18 samenwerking met de werkgroep Taalontmoeting Totaal Terugkerende activiteiten 2008 Cyclische activiteiten (regelmatig terugkerende activiteiten en werkgroepen) Vrouw en Film 3 x gerealiseerd Inspirerende Ontmoetingen 9x per jaar Vrouw en Kunst 2x per jaar Vrouw en Politiek 9x in 2008 Vrijwilligersbijeenkomsten - 4x gerealiseerd Wekelijkse activiteiten: o Taalontmoeting/spreekvaardigheid 2x per week o Taalontmoeting/analfabetengroep o Computercursus Word voor beginners (SIVE activiteit) o Computercursus Word voor gevorderden (SIVE activiteit) o Computercursus Kennismaken met Internet (SIVE activiteit) o Ismakogie beginners en gevorderden (EXTERNE activiteit) o Jonge moeders (EXTERNE activiteit) o Handwerkclub (SIVE activiteit) o Enschede FM: Elke dinsdag 10 minuten zendtijd (SIVE activiteit) o Inloopochtenden (SIVE activiteit) Jaarverslag 2008 / mei

12 Voor wekelijkse activiteiten is er een gemiddeld aantal deelnemers. Per maand berekend: Maandag: 74 Dinsdag: 95 Woensdag: 58 Donderdag: 120 Vrijdag: 0 Totaal: 347 Als wij uitgaan van 10 maanden activiteiten (zomerstop en schoolvakantie hierbij afgetrokken) dan komen wij op 3470 bezoekers voor de wekelijkse activiteiten en daarbij 1506 bezoekers voor extra activiteiten, betekent dat SIVE een totaal van 4976 bezoekers heeft gehad. 2.3 Projecten Jonge moeders Van Zorg naar Activering In het eerste halfjaar 2008 zijn wekelijks op de woensdagmiddag in SIVE aanstaande jonge moeders bij elkaar gekomen. De jonge moedergroepen zijn bedoeld voor jonge meiden tot en met 23 jaar die moeder zijn of gaan worden. Politieke Participatie In samenwerking met Variya heeft de werkgroep Vrouw en Politiek een groep vrouwen bijeengebracht die op lokaal gebied (Enschede) actief wilde worden. Door middel van trainingen, zes bijeenkomsten, werden ze begeleid in het realiseren van een lokaal politiek onderwerp, passend bij hun eigen belangstelling. Het doel van deze activiteit is vrouwen te laten ervaren dat politieke participatie niet zo ingewikkeld is. Op 4 december hebben de deelnemers een bezoek gebracht aan de gemeente Enschede waar de vrouwen hun mening over het uitgevoerde en geplande beleid konden laten horen. Taal in Actie/Doe meer mee in Enschede Omdat we nu ruim een jaar actief zijn met het project Taal in Actie organiseerden we op vrijdag 18 april een feestelijke bijeenkomst. Een divers gezelschap verzamelde zich in de huiskamer van SIVE: Vrijwilligers van Taal aan Huis, deelnemers van het project, medewerkers van het project, maar ook veel collega s van diverse organisaties en gemeente Enschede toonden hun belangstelling. Voor Taal in Actie een bevestiging dat het project een stevige plek in de stad krijgt! Dit project wordt uitgevoerd door de volgende instellingen: Alifa, VUE, SIVE en SPV 1. Dit is een taalontmoetingsproject voor allochtone vrouwen in Enschede die hun Nederlandse taal willen verbeteren en actief deel willen nemen aan de samenleving. 1 Service Punt Vrijwilligers Jaarverslag 2008 / mei

13 Vrijwilligers, docenten en allochtone vrouwen werken samen. Er zijn drie trajecten: * 1. taal aan huis 1 x per week 12 weken lang worden deelnemers thuis bezocht door een vrijwilliger. Het programma bestaat uit taal en activiteiten buitenshuis, gericht op de eigen leefwereld. * 2. taal in de wijk duurt 20 weken 2x per week, dit zijn groepslessen op een locatie in de wijk. Lessen worden gegeven door een docent met ondersteuning van een vrijwilliger. Het programma bestaat uit taal en maatschappelijke oriëntatie die is gericht op de eigen woon- en leefomgeving. * 3. taal in de stad dit laatste traject van 12 weken bestaat zowel uit groepslessen als uit een individueel traject. De begeleiding wordt verzorgd door een docent met ondersteuning van een vrijwilliger. Het programma is gericht op de buitenwereld en bestaat uit oriëntatie op vrijwilligerswerk, opleiding en/of betaald werk 2.4 Cursussen Binnen SIVE zijn in 2008 verschillende cursussen georganiseerd. Het laagdrempelige karakter en de persoonlijke begeleiding, door een vrijwilliger of iemand van het personeel, maken de cursussen erg gewild. De Basiscomputercursus Word voor beginners Cursisten leren de basisbeginselen van de computer door te leren te werken met Microsoft Word XP. Hiervoor maken wij gebruik van eenvoudig en begrijpbaar lesmateriaal. Kleine groepjes met maximaal zes vrouwen geeft veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Vervolgcomputercursus Word voor gevorderden Bedoeld voor vrouwen die de basiscomputercursus hebben gevolgd en meer willen weten over de mogelijkheden van de computer. Maar ook vrouwen die de basiscursus niet hebben gevolgd maar wel enige computerkennis hebben, steken veel op van deze vervolgcursus. Cursus Kennismaken met Internet Deze Internetcursus is geschikt voor vrouwen die al enige computerkennis hebben en is een mooi vervolg op wat ze in de cursus Word voor gevorderden hebben geleerd. Jaarverslag 2008 / mei

14 Cursus Politieke vorming voor beginners Op verzoek van deelnemers aan de bijeenkomsten Vrouw en Politiek is een vervolg cursus van zes bijeenkomsten voor vrouwen van SIVE belegd. In deze cursus krijgen de cursisten informatie over het bestuur van de gemeente, de provincie, de Nederlandse staat en de rol van de burger in de politiek. In maart 2008 is deze cursus afgerond met een bezoek aan het Provinciehuis Overijssel in Zwolle. Handwerkcursus Hier discussieert men in het Nederlands over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Bovendien leert men elkaar handwerktechnieken die cultuurgebonden zijn. 2.5 Éénmalige Activiteiten Openingsweek In deze week worden nieuwe activiteiten geïntroduceerd en bestaande activiteiten worden bij een breed publiek extra onder de aandacht gebracht. Op bladzijde17 gaan we dieper in op deze activiteiten. Internationale Vrouwendag Thema 2008: Opvoeding, Onderwijs en Ontwikkeling Op deze dag worden er elk jaar verschillende activiteiten georganiseerd. De uitgebreide omschrijving van deze dag vindt u terug op bladzijde 15 en 16 Enschede Marathon Op zondag 21 april deden verschillende dames van SIVE mee aan de marathon van Enschede. Dit in verband met een uitnodiging van de afdeling sportactivering van de gemeente Enschede. Interculturele dialoog In het kader van het Europese Jaar van de Interculturele Dialoog heeft SIVE op woensdag 11 juni 2008 een bijeenkomst belegd waarin door prof. dr. Sawitri Saharso een lezing werd gegeven met als titel interculturele vrouwendialoog: op zoek naar wat ons bindt. Zij is hoogleraar Intercultureel Bestuur aan de Universiteit Twente bij de faculteit Bestuurkunde. Daarna had men de mogelijkheid hierover in discussie te gaan onder leiding van een gespreksleider. Vrouwen Platform Carree Op 21 augustus 2008 heeft SIVE deelgenomen aan een bijeenkomst van Vrouwen Platform Carree. Doel van de bijeenkomst was stemming over subsidieaanvragen door het platform Carree bij de provincie Overijssel. Hiertoe waren er drie presentaties. SIVE heeft een presentatie gehouden over de Internationale Vrouwendag, 8 maart, die veel positieve reacties uitlokte. Jaarverslag 2008 / mei

15 Integratiebijeenkomst: 'Datgene wat ons bindt' Op donderdag 11 september 2008 nam SIVE in Deventer deel aan de bijeenkomst Integratie: 'Datgene wat ons bindt'. Een ontmoeting tussen beleid, praktijk en wetenschap. Dit thema werd gepresenteerd door dhr. Mehmet Aközbek, van het Ministerie van VROM. Het doel van deze bijeenkomst was het genereren van een gemeenschappelijke kennisagenda rond integratiebeleid. Verder werd het landelijk en lokaal beleid in beeld gebracht. Dit was de eerste bijeenkomst die in het kader van de integratienota plaats heeft gevonden. Moslima s en Kledij Op donderdag 11 september heeft SIVE deelgenomen aan een discussie over Moslima s en Kledij. De Vrije Universiteit (Doutje Lettinga) heeft in 8 Europese landen onderzoek gedaan naar de islamitische hoofddoek. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in Wenen op 20 en 21 november Symposium: Wie is aan zet? Naar meer keuzevrijheid voor ouderschap Op donderdag 25 september 2008 bezochten een aantal vrijwilligers het symposium: Wie is aan zet? Naar meer keuzevrijheid voor ouderschap georganiseerd door het Vrouwenplatform Carree en de Enschedese Vrouwen Raad. SIVE had zitting in het forum. Palestijnse vrouwen In samenwerking met de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente hebben wij op zaterdag 11 oktober 2008 een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met Palestijnse vrouwen uit Bethlehem die een bezoek brachten aan Twente. In het programma hebben de vrouwen o.a. meegewerkt aan het maken van een Vredesloper als bijdrage aan vrede en gerechtigheid. Deze Vredesloper is ontrold op de zevende Oecumenische conferentie van Sabeel die in november 2008 in Jeruzalem werd gehouden. Creatief met Taal Als vervolg op de workshop Creatief met Taal in de Kunst- en Cultuurweek heeft Lidwiene Vermeij de deelnemers op 17 november opnieuw laten spelen met taal. Na het lezen van gedichten van 'echte' schrijvers over het thema Uit en Thuis werden de deelnemers zelf aan het werk gezet. Door associaties op te schrijven werden ze al wat losser. Tot slot gingen ze aan de slag om zelf een gedicht te vervaardigen. Dat een gedicht niet hoeft te rijmen maakte het hen wat makkelijker. Het resultaat van deze opbouw van de workshops was dat iedereen er in slaagde een mooi gedicht te schrijven. Geboorterituelen In het kader van ontmoetingen tussen Vrouwen uit Stad en Platteland hebben wij op dinsdag 18 november een bijeenkomst gehouden voor SIVE en Vrouwen van Nu. Het onderwerp van gesprek voor deze dag waren de geboorterituelen van het land of de landstreek van herkomst. Het was een zeer waardevolle ochtend, waarbij de gebruikelijke hapjes werden uitgedeeld waar heerlijk van geproefd kon worden Jaarverslag 2008 / mei

16 Een studiemiddag Inburgeren in Enschede, wie doet wat? Op woensdag 19 november 2008 vond de studiemiddag Inburgeren in Enschede, wie doet wat? plaats. Deze middag was bedoeld voor alle organisaties die direct of indirect op het gebied van Taal en Inburgering actief zijn. SIVE was vertegenwoordigd met drie bestuursleden en 2 personeelsleden. Platform Allochtone Ouders en Onderwijs Enschede Op dinsdag 2 december 2008 heeft SIVE deelgenomen aan de eindejaarsbijeenkomst Platform Allochtone Ouders en Onderwijs Enschede. Samen sterk voor betere onderwijskansen voor allochtone kinderen. Dit was een debat over het gezamenlijk aanpakken van de gedragsproblematiek van schoolgaande kinderen en jongeren. Vlammen voor de vrijheid Op woensdag 10 december heeft SIVE deelgenomen aan Vlammen voor de vrijheid georganiseerd door Amnesty International, afdeling Enschede. Vier vrouwen hebben artikelen 16 en 17 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voordragen en een fakkel aangestoken. 'Vrouwen aan de slag' Vrijdag 12 december heeft Khadija Amrani deelgenomen aan de informele discussie 'Vrouwen aan de slag?' georganiseerd door de vijf beleidsadviseurs van de gemeente Enschede. Het doel was om een advies te formuleren over het vergroten van de arbeidsparticipatie van hoog opgeleide vrouwen. Emancipatie' In het kader van Emancipatie' heeft De Twentsche Courant Tubantia op zondag 14 september 2008 een artikel gepubliceerd over SIVE, met de titel Nog veel te doen voor vrouwen. Het was een interview met een bestuurslid en een personeelslid. Internationale Vrouwendag 8 maart Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in Aanleiding was de massale staking op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textielen kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. In veel socialistische landen is 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend. Vanaf 1978 wordt in Nederland door verschillende vrouwengroepen (gezamenlijk) 8 maart gevierd. De bedoeling van deze dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouw naar voren te brengen. Vanaf november 2005 stelt SIVE jaarlijks een 8 maart werkgroep samen dat zich bezighoudt met het bedenken van activiteiten, organisatie en PR speciaal voor deze dag. Dit jaar bestond de werkgroep uit 11 vrijwilligers en 1 personeelslid. Thema voor vrouwendag 2008 was: Opvoeding, Onderwijs en Ontwikkeling. Jaarverslag 2008 / mei

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Kort jaarverslag 2005/2006 Haarlem, februari 2006 Activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Integratievraagstuk is een actueel onderwerp

Integratievraagstuk is een actueel onderwerp POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Korte Hengelosestraat 1 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 21 december 2015 I. Stegeman UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie ALGEMENE GEGEVENS DE GOUDEN GENERATIE Naam instelling Adres Postcode Woonplaats Website Stichting De Gouden Generatie Smyrnastraat 2A 7413 BB Deventer www.goudengeneratie.nl RSIN 809261042 KvK Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Deze fotoserie is ontwikkeld in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013. In Utrecht wonen zo n 30.000 mensen die

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Subsidieaanvragen integratieactiviteiten 2006, toegekende subsidies, inclusief bereik en budget 1e ronde (sluitingsdatum 20 oktober 2005)

Subsidieaanvragen integratieactiviteiten 2006, toegekende subsidies, inclusief bereik en budget 1e ronde (sluitingsdatum 20 oktober 2005) Subsidieaanvragen integratieactiviteiten 2006, toegekende subsidies, inclusief bereik en budget 1e ronde (sluitingsdatum 20 oktober 2005) Humanitas- school voor vrijwilligers Initiatiefgroep Internationale

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Politiek café: In gesprek met...

Politiek café: In gesprek met... Politiek café: In gesprek met... Keklik Yücel - Tweede Kamerlid 19.00 uur: Inloop met koffie&thee en iets lekkers 19.30 uur: Keklik vertelt over haar visie, ervaringen en persoonlijke drijfveren. Haar

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

het wereldhuis adoptieprogramma

het wereldhuis adoptieprogramma het wereldhuis adoptieprogramma Het wereldhuis - een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor ongedocumenteerde migranten is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam. adres:

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Dit product is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie.

Dit product is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie. Dit product is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie. Plan van aanpak voor wijkgerichte activiteiten Dit product is afkomstig uit ESF EQUAL Project Triple Win Method. Het bevat een overzicht

Nadere informatie

Utrecht 26 september Tijd voor thee

Utrecht 26 september Tijd voor thee Utrecht 26 september 2013 Tijd voor thee Met dank aan deze Utrechtse migranten zelforganisaties Stichting CSP Het Zonnetje Mandaeers club Utrecht Nos Bohios Club Moria Stichting Asha Stichting Nisbo Vrouwengroep

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarverslag 2013

Inhoudelijke jaarverslag 2013 Inhoudelijke jaarverslag 2013 NTFF Westermarkt 2H, 1016 DK Amsterdam 1016 DK Amsterdam 020-7371666 info@ntff.nl KvK: 52197123 RSIN / fiscaal nummer: 850338980 Inhoudsopgave Wat is de missie en doelstellingen

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Jubileum Jaar KIJK WAT IK KAN! Voor vrouwen die aan de slag willen. Dinsdagochtend 2 februari 2016 Tijd: 10.00-11.30 uur Locatie: SIVE

Jubileum Jaar KIJK WAT IK KAN! Voor vrouwen die aan de slag willen. Dinsdagochtend 2 februari 2016 Tijd: 10.00-11.30 uur Locatie: SIVE 25 Jubileum Jaar KIJK WAT IK KAN! Voor vrouwen die aan de slag willen Wil je graag een nieuwe start maken, maar weet je niet goed waar je kwaliteiten en interesses liggen en hoe je moet beginnen? Dan is

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

(bij het berekenen van de uitslag worden alleen de "Ja"-antwoorden geteld, dus indien uw antwoord "Nee" is dan hoeft u niets in te vullen)

(bij het berekenen van de uitslag worden alleen de Ja-antwoorden geteld, dus indien uw antwoord Nee is dan hoeft u niets in te vullen) Interesses Welke dagelijkse en minder dagelijkse dingen vindt u leuk om te doen? Hieronder ziet u een lijst met allerlei klussen en activiteiten. Selecteer "" bij de activiteiten die u prettig vindt om

Nadere informatie

Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem

Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem In dit document bevinden zich twee lijsten. Op onderdeel 2 na, zijn ze identiek. De eerste lijst kan gebruikt worden om te kijken wat iemand kan en doet voor

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 1 Belangrijk nieuws!! Gratis lunch op woensdag 2 december in verband

Nadere informatie

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 Inleiding De Stichting Dialooghuis heeft zich in de periode vanaf november 2013 - april 2014 intensief ingezet op het thema

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Aanwezig ca. 100 personen. Sprekers: Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz. Platform Allochtone Ouderen de heer R. Ramnath,

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2013

Inhoudelijk jaarverslag 2013 Inhoudelijk jaarverslag 2013 Datum: maart 2014 Naam: Stichting Regenboog Zaandam Adres: Sparrestraat 68 A Postcode en plaats: 1505 AM Zaandam Kvk Nummer: 34389380 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud Inleiding... 3

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009

Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009 Activiteitenplan Vrouwencentrum 2009 Participatie, wiens behoefte? In de vorige bijeenkomst (17 juni 2008) stonden we stil bij het gegeven dat de deelname, en dus participatie van de doelgroepen soms te

Nadere informatie

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam Dag van het jongerenwerk 2017 25 april 2017, Amsterdam Op 25 april werd de dag van het jongerenwerk georganiseerd op de HVA door waarbij 250 jongerenwerkers uit heel Nederland bij elkaar kwamen. Met een

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Beste kinderen en ouders van De Muze,

Beste kinderen en ouders van De Muze, MUZEJOURNAAL WEEK 36 EN 37 ; VRIJDAG 17 JULI 2015 AGENDA Maandag 31 augustus Start schooljaar 2015-2016 Dinsdag 1 september Woensdag 2 september Donderdag 3 september Vrijdag 4 september Maandag 7 september

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Even voorstellen: Taalpunt Team

Even voorstellen: Taalpunt Team In deze nieuwsbrief: Even voorstellen: Taalpunt Team Verslag vrijwilligersbijeenkomst Tussendoortje Tip van de maand: Woord voor Woord Hoera, geslaagd! Even voorstellen: Taalpunt Team Sinds september zitten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder

Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder Exposities: Kloosterkapel, Kerkstraat 8, Vorstenbosch tot 9 maart Expositie in de (h)artgalerij in het Brinkhuis,

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Mogen wij u voorstellen?

Mogen wij u voorstellen? 1 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NUMMER 2 In dit nummer Mogen wij u voorstellen? Digitale piano HVG De Lier op bezoek Donatie Hofland van Geest Beursvloer Westland Informatie-avond 29 oktober Workshop Creatief

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Informatie MEERWAARDE

Informatie MEERWAARDE Informatie MEERWAARDE Van stichting Meerwaarde hebben wij toestemming gekregen om de activiteiten t.b.v. ouderen en volwassenen uit het programmaboekje najaar 2005 te publiceren. De activiteiten vinden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Horeca en Facility 2016/2017

Horeca en Facility 2016/2017 novacollege.nl/horecafacility Facilitair management Gastheer/gastvrouw Horeca management en ondernemen Kok Horeca en Facility 2016/2017 Op het Nova College leer ik niet alleen veel over eten, drinken en

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Hudsonhof Activiteitenlijst maart 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105

Hudsonhof Activiteitenlijst maart 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst maart 2016 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 1 Nieuw in maart!! De maanden februari en maart hebben de thema Gezondheidsproblematiek

Nadere informatie

beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht

beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht Over OMA OMA beekbergen ondersteunt werkende ouders om de balans tussen de eisen van het privéleven en die van het werk te behouden of te herstellen. Bij

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2014

NIEUWSBRIEF augustus 2014 NIEUWSBRIEF augustus 2014 Beste ouders/ verzorgers en kinderen, De zon laat zich helaas niet meer zoveel zien, de dagen totdat de scholen beginnen zijn alweer op twee handen te tellen..kortom, het einde

Nadere informatie

Informatieavond De informatieavond staat op donderdag 10 september gepland.

Informatieavond De informatieavond staat op donderdag 10 september gepland. 150904 Nieuwsbrief 4 september 2015 Beste lezers van onze nieuwsbrief, Het nieuwe schooljaar. Het schooljaar is nu 2 weken oud, weken waarin er veel werd gedaan, ontdekt, geleerd en opgezet. Zowel door

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomst van de tevredenheidsmeting uitgevoerd door de afdeling BK&I van ZhgN onder deelnemers

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een warm en nat Iquitos... de eerste tamtam van 2013. Wij zijn dit jaar met veel energie en positiviteit gestart. Ons kleine, maar zeer enthousiaste, team en een

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012 Nieuwsbrief editie 4 April/Mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief heeft als thema: Beweging. Een actueel thema, waarmee ik de afgelopen periode weer regelmatig ben geconfronteerd. Mijn column met als titel:

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Week van de Alfabetisering Taal voor Thuis Tussendoortje: Gedicht van de stadsdichter Tip van de maand: Tel je geld

In deze nieuwsbrief: Week van de Alfabetisering Taal voor Thuis Tussendoortje: Gedicht van de stadsdichter Tip van de maand: Tel je geld In deze nieuwsbrief: Week van de Alfabetisering Taal voor Thuis Tussendoortje: Gedicht van de stadsdichter Tip van de maand: Tel je geld Twintigste editie Oktober 2017 Verslag van de studiedag Week van

Nadere informatie

WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag

WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag In opdracht van de gemeente Den Haag onderzocht Sardes het ouderbeleid van zestig scholen

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie