1. PRESENTEREN. Iti DB STORY-LINE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. PRESENTEREN. Iti2 1.2. DB STORY-LINE"

Transcriptie

1 1. PRESENTEREN Zen belangrijk kenmerk van een mu.eu= i., dat het over een collectie be.chikt. De objecten, die gezamenlijk de collectie van het mu.eu= vormen, bevinden zich daarbij in tijd en in ruimte vaak op verre af.tand van hun oor.pronkelijke omgevinq, vaar zij hun betekenis en/of functie hadden. Voor ean mu.eum i. het overbrengen van informatie over de colleetie(.) naar de bezoeker(.) Aén van de belangrijk.te taken. Hierbij vordt in de eer.te plaat. gebruik gemaakt van de objecten uit de eigen collectie.!venvel, met het alleen maar 'tonen' van de objecten al. zodanig kan in een mu.eum mee.tal niet vorden vol.taan. Zr komt meer bij kijken vanneer ve in het mu.eum praten overl 1.1. DZ PR!SENTATZ Zen voorwerp kan ver.chillende dimen.ie. betekeni en hebben. Neem al. voorbeeld een munt.tuk. Men kan deze munt al. ruilmiddel be.chouven, maar OOk al. een portret, van degene die erop.taat afgebeeld. Welke dimen.ie van het voonterp JDen vil laten zien, hangt af van de doel.telling en de thematiek van de pre.entatie vaarin het Object vordt getoond.,door het tonen van meer dan het object al16én aaakt men de ',bezoeker aan.chouver nieuv.qierig naar de,re.t van de pre.entatie. n dit hoofd.tuk zal dan ook ingegaan vorden op de inhoudelijke opbouv van een pre.entatie. Zen opbouv, die zavel van toepa..ing i. op de 'zqn. va.te op.tel ling van een mu.eum, al.ook op het inrichten en.amen.tellen van zgn. tijdelijke of wi eltentoon.tellinqen DB STORY-LNE De pre.entatie i een l!u.eu=.oet in ' de eer.t'e plaat. overzichtelijk en duidelijk Zijn. De bezoeku. DOeten volledig in.taat zijn de bedoelinqen van de '&Den.teller. te volgen. 0. een pre.entatie boeiend en duidelijk te aaken, i. het aan te bevelen een 'verhal'.in de pre.entatie aan te brengen, de zgn.,.to-line. Door et aanbrengen van een hoofdthema en eventu..l.ubthema'. kan..n voor de bezoeker de.tory-line duidelijk aaken. n de opbouv van een.tory-line onder.cheidt Den drie fa.en. te vetenl introduktie-fa.e inforaatie-fa.e venterkinq.fa.e Deze fa.erinq zou men bij elke vorm van informatie-overdracht terug moeten kunnen vinden, bijvoorbeeld in een boek, bij een lezinq. bij een documentaire. etc. Ou. ook bij een pre.entatie (tentoonstelling). 7 ti2 J

2 ln!!-_!q!:!!!!. n deze fase vindt de introductie van het onderwerp thema plaats. Waar gaat de presentatie over? Bij de introductie wordt voor de bezoeker vooral, het accent gelegd op de herkenbare aspecten van het onderwerp. De introductie et de bezoeker motiveren en nieuwsgierig maken naar de verdere Uitwerking van het onderwerp.' (vergelijk de inleiding van een boek).!!fqat!:!!!!. Nieuwe, danwel hernieuwde kennis wordt op de bezoeker overgebracht en het meedenken wordt gestu-uleerd. Omwille van de duidelijkheid is een onderverdeling in sub-thema's gewenst (en vaak zelfs noodzakelijk), om de verschillende onderwerpen in overzichtelijke eenheden aan de bezoeker te presenteren.! Y!ng!,!!! De bezoeker moet de gelegenheid krijgen de informatie te verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een overzichtelijke samenvatting van de gegeven informatie aan te bieden. Ook kunnen daarbij mogelijkheden ter nadere bestudering van het onderwerp worden aangegeven. Daartoe kan onder meer gebruik gemaakt worden van een cataoqus. >.J Een voorbeeld van een story-line vindt U in de tentoonstelling 'TE KJK ZETTEN'. lodnok... _... _.,.., t,_"'.-ü>g.-r. -.rv -.;.o.v_. --./. Oe.tory-l1n. van 'T KJK ZETTEN' De introductie-fase betreft het inleidend paneel waarop <1e!nhöüa-.n-a.-aö.ï.telling van de tentoonstelling worden vermeld. Q!_!n!Q!!:!!!! bestaat uit drie delenl - presenteren - conserveren - techniek Deze delen worden nader uitgewerkt. Bijvoorbeeld het deel 'presenteren' 1 - themastelling - visualiseren 1 - visualiseren 2 - etc.!_!!!i29!'!!! bestaat uit dit begeleidend boekje bij de tentoonstelling. De inhoud van de hoofdstukken, de adreslijsten en de literatuuropgave maken het dr bezoeker van 'T! ZETTEN' 'mogelijk, de opgedane informatie te bestuderen en in de praktijk toe be passen HE'l' ORDENEN V1.N DE PRESENTATE Een:',verzaJllel1ng heeft altijd een ordening (bijvoorbeeld een ordening naar tijd, of naar functie, of naar materiaal e.d.).. Deze ordening vindt aan ook terug in de presentatie. De presentatie is echter niet altijd gebonden aan de ordening van de verzajlleling. De ordening van de presentatie hangt namelijk in belangrijke mate af van de wijze waarop een onderwerp wordt benaderd. Drie, in musea veel gehanteerde ordening8wijzen:!1_ç!q!!2h!_q!n!ng De cursorische ordening is een ordening van de presentatie op basis van het verzamelgebied van de collectie. Zo is, bijvoorbeeld de ordeningssystematiek van de geschiedenisl het tijdsverloop, de chronologie. Historische musea (zowel de grote(re) musea, alsook vele oudheidkajllers) richten hun presentatie dan ook vaak chronologisch in. Op deze wijze kan dan een totaalbeeld gegeven worden van de geschiedenis van een land, van een stad, streek of dorp en van zijn bewoners.!}1_!e!!!2h!_qn!ng De exemplarische ordening gaat uit van de voorbeeldwerking van An exemplaar, dat staat voor gelijksoortige objecten of situaties. Zo kan men bijvoorbeeld, om de situatie van de glastuinbouw in het Westland te schetsen, het leven en werken van 'An tuinbouwer en Zijn gezin als voorbeeld nemen om op deze wijze de algemene leef- en werkomstandigheden in de glastuinbouw uiteen te zetten.!}_!h!!!2h!_q!n!n9 Bij de'thematische ordening gaat het erom, ên aspect van de verzameling nader te bel =hten. Hen kiest daartoe een bepaald thema, hetzij uit d geschieden1s, hetzij uit de natuur of de techniek, en werkt dat, onderverdeeld 1n subthema's, in een presentatie uit,

3 Zo'n presentatie zal veelal de vara hebben.an een visueel gebracht verhaal, waarbij voor de bezoeker een duidelijke 'lijn' (ziel atory-line) te herkennen.eet zijn. Voorbeeld thema de ge.chiedenia.an de atad.ubthema'a het atad.beatuur, het ontataan en de ontwikkeling in de loop.an de tijden, de rol van de gilden in het davelijka leven 1.4. NFORMATE-HËRARCHE! Het object i. in het mu.eua de wezenlijke 1nformatiedrager,..ar heeft van zichzelf.ee,tal (behalve voor een kleine vroep van deskundigen en gelnforgeerde leken) geen duidelijke informatiewaarde. >..... ' De effectieve samen.praak tuaaenhet.uaewa en': de bezoeker kan 40rden bewerkstelli'ld door het toevoeljen-';'an aanvullende infor Mtie aan het voorwerp. De bezoeker zal beter in ataat lijn zich het verhaal eiqen te aaken: Het aanbieden van de informatie kan op verachillende..nieren plaatsvinden, echter ateed. zodaniq dat het.erhaal voor de bezoeker duidelijk wordt met behulp van de qekolen aiddelen. Er kan hierbij gesproken worden van een inforaatie-hiirarchie, gevisualiseerd in onderataande trap, waarbij de informatie zich beweegt van concreet (het object) naar ab.trat(de tek.t). 1. object infor matie 2. contelçt inf01'1ll -tie!!!-qj!:!q!!!. ;. ;'-'.:.. grafhche info, tie.. \. :..:.. 4. tekat infor..tie '!j -... " Omdat in het!duaew primair objecten. vebrulkt vorden, oet nen het object in de pre.entatie zoveel elijk voor zichzelf laten apreken. '.. _ Bij het presenteren van dit vaandel ia aanvullende infonna t ie niet direct noodzakelijk., " Context-informatie. Wanneer het object niet de voor de bezoeker noodzakelijke enlof gewen.te infonnatie bevat, kan len het object in een context plaat.en. Daarbij plaat.t len het object dus in een zodanige omgeving, dat de betekeni. van het object duidelijk wordt. De bezoeker kan het object hierdoor beter thui.brengen. Voorbeelden van deze VOrM van pre.entatie zijn onder meer de atijlkamer. in hi.toriache lu.ea, de interieur. van boerenkamer. en werkplaat.en van de ambachtslieden in.treekmu.ea enlof oudheidkamers. Ook de diorana'. in onder Cleer natuurhi.torische J:\uaea kunnen hiertoe worden gerekend (evocatieve op.tellingen) '1

4 , "... "l!j_ç!!!b!_!!2!! ndien de aangeboden context-informatie ni.t toer.ikend is, danel niet kan worden qereali rd, kan.en qebruik maken van de grafi.ch. informati Hieronder vallenl foto's,.chema'., grafiek.n, in.tructie-tek.ninqen, kaarten, diagrammen, d. Een verantwoord gebruik van 9rafi.che infor.atie kan tot verrassende re.ultaten l.id.n bij toepa lnq in h.t mu.eum, zoals uit ond.r.taand voorbeeld "9 blijk.n. Het lijkt of ond.r.taande foto n interieur-opname van een textielfabriek b.treft. Echt.r, nader. b tuderinq van de foto laat zien, dat deze foto.en mu ituati. w rgeeft. Op d. voorgrond n we.fg.touw (in h.t au..um).n als decor een grot. foto-v.rgrotinq Van n int.ri.ur. De context-informatie wa. hier ni.t mogelijk, toch kan middel. deze grafi.che informatie. en qo.d b ld q.q.v.n orden van de oor.pronkelijk. omq.vinq van d.z. aachin Ook het gebruik van fila, vid.o.n diaproqraama'. kan.en rekenen tot de qrafi.ch. informati.-ver.trekkinq.!_!!!:!!2!! Tenslotte bieden ook t.k.t.n n informatie-overdracht t. kom.n. Op het gebruik van orden ingegaan. mog.lijkh.id om tot tek.t.n zal in hoofd.tuk 1.6. nad.r Ook de mondelinge to.lichting (rondl.iding) kan binn.n d. onderverdeling van de informati.-hilrarchi. q.r.kend word.n tot het niveau van de tek.t-informati 1.5. NFORMATE-OVERDRACHT,'. H98w.l, bij.lk mu um de o..tandighed.n zull.n verschill.n (ODder er afhankelijk van de collectie en d. ruimtelijke mogelijkheden) i r toch.en aantal algemene principes aan te wijzen, waa.e in.en pre ntatie r4keninq gehoud.n dient te worden.!.!!!g!l!!!_e!:!m;:!e!!. Een.u.eum i n.terk vi.ueel gericht instituut. Het belanqrijk.te zintuiq waarmee de bezoeker waarneemt, i. ong.twijfeld het oog. H.t i. dan ook goed om bij het.amenstellen van een pr entatie na te gaan in hoev.rre door alleen het kijken h.t qeboden. begrijpelijk i Teven. dient e.n pre.entati. aan te.luiten bij de b.l.ving.wereld van d. bezoek.r. Dat wil zeggen dat de bezoeker ni.t dir.ct met d. nl.uwe informatie geconfronte.rd zou moet.n word.n. Het i. aan t. bevelen voor de bezo.ker uit t. gaan van h.t b.kende en herkenbare van.en. onderw.rp, om vervolgen. hieraan nieu. informatie toe te voeg.n. Dit kan onder meer'gereali rd worden door zich bij.en pre.entati. te bewegen van alg...n naar bijzonder bijvoorb ld van 'vervoer' naar 'trekschuit' of van 'woninq' naar 'ka.t.el' van concreet naarab.tract bijvoorbeeld van 'geld' naar 'ruilhandel' of van 'bedelaar' naar '.ociale w.tg.ving' van bekend naar onbekend bijvoorb.eld van 'politi.' naar '.chout en Bchepenen'!_!!!!!!_!!h! Onder.taand volgt n aantal aanvullende method.n, welke.en kan gebruiken bij het vi.uali.eren van een onderwerp. D.z. methoden h.bb.n all.n n.terke overdracht.waarde. contra.twerking Door het accentuer.nvan contra.t wordt de bezoeker zich b.wu.t van bepaalde ver.chill.n. Bijvoorbeeld het plaat.en van een beton.chaar naa.t een nagel.chaartj. of een landarbeider.hui.j. naa.t een kasteel. analogie H.t vergelijken van twee ver.chillende dingen met nzelfde werking of effect. Bijvoorbeeld het vergelijken van een schaar van een krab.et een gewon chaar.

5 analyse Het uitleggen v.n d. w.rking of...n.t.lli"9 y.n h.t object. Bij d n.ly k.n teven. g.bruik g...kt vord.n van modellen enlof maqultt.... Vooral modellen w ee d. bezoek.r z.lf k.n (mag) 0. gaan om de werking of opbouw v.n e.n obj.ct t. begrijpen zijn zeer instructief.. emotionaliserini Een, in neer of mind.r..t., r.tion l ond.rwerp vordt zodanig gepre.enteerd, d.t de bezo.ker aich.rbij be trokken voelt. Bijvoorbeeld van voorwerp. Onder eer de benaming ven het VOOrwerp, de d.ter lnq, de naam van de vervaardiger ot i.d. Ook het cat.logusnummer wordt (nog) bij eommiqe mueea op het bj.chriftkaartje vermeld. em de bezoeker echter een totaalbeeld te kunnen bieden van het gelxposeerde, met de contexten, kan niet worden volstaan met.lleen bijechriften. Nadere, toelichtende tek.ten zijn dan noodzakelijk. Kleine(re}.q.ea en oudheidkamer. richten zich bij het.amen.tell.n van tek.ten op een zo breed moqelijk publiek. Bij het opetellen van teksten zijn enkele algemene regels van belangl.tem de inhoud van de tekst af op een begrijpelijk niveau (het niveau van een plm. S-j.rige, 4-Mavo) gebruik eenvoudige, korte zinnen gebruik bij voorkeur één ond.rwerp per zin vermijdt zov.el moqelijk vakterminologie, indien vaktermen toch noodzakelijk Zijn, leg deze dan uit en herhaal deze gebruik zo weinig mogelijk.fkortingen i, i \)'>. Een voorbeeld van...n eyooatie.,. opatelu"" concreti.ering Het vertalen van een ab.tract feit naar een concreet feit. Bijvoorbeeld bij h.t behandelen van het tb... 'di.cr1ainatie' het gebruiken van een foto yan de Dayld ter in de Tweede Wereldoorlog. Dit zal een (.ne1le) herkenning van de bedo.lde.ituatie bevelk.telliqen. actuali.ering Het betrekken y.n een. onderwerp OP. het 4aqelijki be.taan van de bezoeker. Bijvoorbeeld door aiddel Yan het introduceren Yan een bepaalde per.oon (bijv. een kind) w.ac.ae de beaoeker,zich kan identificeren. Deze methoden zijn door elk r en na t elkaar toepa.b.ar TEXSTGEBRUX Een veelgebruikt niddel om in au.e. informatie over te dr.gen i. tekst. De meest gebruikte teket-vo in het aueeu. i. het 'BJSCHRFT'. Het bijschrift geeft, meeet.l zeer beknopt, informatie over het ",... cw,.. C'/r'''' '..., _...1 w",.....,.u 'r'" =lr'!r::i!:i=,:-:.:!:-"!;..::!==-u ::r:!j.:-_: 1 r:=!':!., _... 1_,... -.r..., " _,.._... _...u...,...,,_.sf,..,... _ _, _...,..11.'... ",. _...1_1 _u..., lp"... u....u... _"' _.-... u....,.u... _.. "-1' "...rlj _ "..._..._.. _"... _u,,..._.. _.,.n..,...,_ ,...' , _..,..., \1_. "'..., "'-'._1. _.11 '...n...' _ r.t_...,... _...,,-.r"... _'''''..,1 "....."..., 'M"' _ _..., _.. _ _"".,, "n... -.,-..._... 1_ , , "'*.... " _.., "-,_,, _...-.' _......, na...,,1'...,...n...1." f._...,. _ ,.u..._ _,.1,. """".... "_h.h..._.... _, _lol _,_.'1..'...1' _.,,.....,"",..., ,..1'_'...'J_n.r.....,_ ,. _".. "'rll. _...'.'_1.r _ te..,. n ,.... ph..,.,. ",......_ &1,-... "" "'...,.:.-..._... _" ,...r -. J...rMtM...,.,..,_ _...r. _r _r _ _.-.-'"...,... _..,..._u _... _...,..-...,... n. _..._ "'1_.... wtl,.. --"U _u.t_. Voorbeeld aueeuateket. teveel tnfotie, Deze d.n.er komt uit Bolivi. in het noordelijk deel van Zuid-Amerik Kort voor de v tentijd vordt da.r de duivel.dan. opgevoerd. De.trijd tuesen de a.rt.engel Michaël en de duivel. vordt uitg.beeld. De bel.ngrijk.te duivele Zijn Sat.n en de hier uitg.beelde Lucifer. De duivel. vorden door de aaretengel en zijn helpere overwonn.n en verjaagd. Dezelfde teket herechreven..lecht leesbaar.,.. u i, 1._. --'--".'.-'1_...,.. '-" n w,. n l.llr.". O ra. n ft ft._.. vor.n. r L \

6 )J Bij het samenstellen van teksten in usea wordt men telkens weer voor de vragen gesteld: "Hoeveel tekst?" en "Wat oet de inhoud zijn?". Op deze vragen ia nauwelijks een antwoord te geven. De ene bezoe ker heeft namelijk helemaal qeen behoette aan tekst (hij kijkt alleen maarl, de ander is in de materie zo thuis dat hij alleen aan zeer gedetailleerde informatie iets heett, terwijl weer een ander juist voor het eerst met een bepaald onderwerp wordt gecon fronteerd en juist behqefte heett aan een zeer elementaire tekst begeleiding. Om aan al deze behoeften tegemoet te komen gaat men in.usea steeds meer over op het aanbieden van zgn. 'gelaagde intormatie'. Dat wil zeggen dat bij in afdeling ot thema teksten worden qe plaatst, die steeds dieper op het onderwerp ingaan. Hen maakt gebruik van zgn. A-, B-, of C-teksten. Hierbij wordt het volgende onderscheid qemaakta De A-tekst. De A-tekst is de hoofdtekst, de introductie-tekst. Deze tekst is zeer beknopt en geeft naast de titel en de vermelding van het thema nauwelijks meer aan over wat er wordt getoond (de hoofulijnl vergelijk met een krantekop). De B-tekst. De B-teksten zijn de thema-teksten. Deze teksten behandelen in enkele regels de algemene achtergronden van het thema. n het kort worden bijvoorbeeld de ontwikkelingen in een bepaalde per10de of van een bepaalde gebeurtenis uit de doeken gedaan. Bij het samenstellen van de thema-teksten dient men zich te richten op een algemeen publiek met een algemene interosse voor het gelntere.seerde. De C-tekst. De C-teksten Zijn de detail-teksten. Deze teksten.bieden gede tailleerde informatie over een bepaald onderwerp of over in of meerder voorwerpen. Histor1sche achtergronden, verbanden met andere gebeurtenissen, e.d. kunnen in deze teksten worden opqenomen. J,7, ERGONOME. ',-l 1,, Nog altijd worden in musea ';:.\", voorwerpen en teksten zo j.., danig geplaatst / opqehangen,... "';,., (te hoog, of wat veelvuldig voorkomt, te laagl, dat Al''.. de bezoeker allerlei toeren mo.t uithalen om iets te kunnen zien. Vooral bij het lezen van teksten kan dat een uiterst vermoeiende bezigheid zijn. \ Zeker wanneer men staande de \ teksten moet lezen, een situat1e die zich in musea nogal eens voordoet. \ :if ;. {.(, Da.rea vorden er n een presentatie ook ergonomische eisen gesteld. Vanuit de ergonomie (wetenschap v.n de hulpmiddelen en east.ndivheden die..ns.lijke arbeid zo efticiint mogelijk maken) aijn voor de presentatie in.use. reqels opqesteld, die bij toe p.ssing de beaoekers beter in'staat stellen de presentatie te volgen. ael s kan binnen het bestek van dit boekje slechts zeer summier op dit pect vorden ingegaan. Enkele.lv...ne revels welke de leesba.rheid van teksten kunnen vergroten. beperk de aaxt.ale regelbreedte tot lettl'lrs, inclusief de spaties hanteer eed reqel.fst.nd v.n l wanneer gebruik qema.kt vordt van vetypte tek.ten h.nteer een v.st 'stramien' (eenlelfde forma.t) voor het uittypen van.lle teksten, het veheel zal de overzichtelijkheid bevorderen in het.1v...n doet men er beter.an om donkere letters op een lichte ondervrond te plaatsen d.n omgekeerd h.nteer.ls v..lddelde ooghoogte plls meter g Ö,, '.r-flö(t L... "'" ::......, '". ", h..... zlchthoek :!AlO...,,,,,, J O,,,, o cm 4 5.,; t: e 5 J :!...J 11,

7 Afzonderlijke aandacht in het mu um di.nt be.t.ed te Vorden aan de toegankelijkheid van de pre ntatie voor g.handicapten. Niet alleen het useum al. gebouv l.v.rt vaak nog grote barrier voor gehandicapten. Eenmaal binn.n het mu.eum ontmoet de gehandicapte nog vaak vele belemmering.n, 60k in d. pr entatie. ' De tek.t dirsot bij/"aast hst voorwsrp i" ds vitri"s. f$ll ()1'1lt.,... ( i o..laq van het boekj. 'Een open d.ur. Vooralala er v.el (kleine) voorwerpen in de vitrine liqqen, kunn.n al d.ze tek.tbordje. nogal.torend verken. Een oploll.inq i. dan onder meerl Ds tskst aa"brs"gs" aa" ds buits"sijds va" ds viti". Het i. dan vel noodzakelijk, dat bij de voorwerpen nummertjell vorden qeplaatllt, die overeenkomen met de nummerinq op het tekllt bordje buiten de vitrine. ""' Een eer.te aanzet tot het beter toegankelij en bruikbaar aaken van de u.ea voor gehandicapten i. v.rwoord'in het boekje 'EEN OPEN DEUR.., e.n uitgave van h.t Mini.terie van C. t.m. n dit boekje treft men div.r ugg ti aan 0. de toegank.lijk heid in het museum te verbeter.n HET GEBRUJ( VAN VTRNES Vitr inell okkelll en pan.len zijn d. m t gebruikte hulpaiddelen de objecten uit de collectie te pre nteren. Het ill daarbij aan te bevel.n om eenheid aan te brengen in materiaalgebruik en kleur.telling van vitrine.,.oktel n panelen. n hoofd.tuk 3 zal nader worden ingegaan op.de c1iver oorten van panelen en vitrinel zoal. deze op de markt vorc1en g.bracht, en ook op het zelfervaardig.n erva, Vitrinel vorden gebruikt uit con.erv.ring.ooqpun t en/of.uit peveiliginglloogpunt. Wann.er vanuit d.z. ov.rweging.n geen vitrine. noodzakelijk zijn. kan m.n d.z. ook b.t.r weglaten. lij vormen toch een barrière tu n voorwerp en bezoeker. Het ia van belang dat.en bij het inricht.n, van een vitrlne tracht de inhoud als een op zich afgerodes gehe.l aan te bieden., Maar al te vaak ziet n all.rlei voorwerpen, die onderlin9 geen enkele relatie hebben,...nqebracht in 'An vitrine... Reden van deze aanpak i. meelltal ruimteq.brek. TOch verdient het aanbevelinq dan naar een oplo.llinq te zoek.n waarbij ook binnen de vitrine lprake ill van een zekere ordening van de voorwerpen. De ordening in de vitrin. kan naar de bezo.ker toe.terk vorden verduidelijkt middelll tek.tverwijzinq. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanbrengen van tekllt bij de voorwerpen in vitrinelll De tekst aa"brs"gs" op SS" apart pa"s.t. Z.n bezvaar van de tekllt, aanqebracht aan de buitenzijde van de vitrin. kan zijn, dat deze (uit erqonomillch oogpunt).lecht te l.z.n i Dan i. h.t aan te bevel.n een afzonderlijk paneel(tje' te plaat.en naallt de vitrine met (op ooghoogt.) de vitrlnet.k.ten. 19

8 , 19 ljt g.buik va" ee" eilhouette"-afb.eldi"g te.ae" et de tekst. Vooral in vitrines waarin veel (kleine) voorwerpen liggen, of waarin veel gelijkvormige voorwerpen een plaatsje hebben gekregen, kan een tekening met silhouetten met daarbij aansluitend de tekst, uitkogst bieden TOT SLOT Het zal duidelijk zijn dat voor de presentatie in musea geen pasklare oplossingen te geven zijn. n dit hoofdstuk is een aantal mogelijkheden gegeven, maar de eigen originaliteit en inventiviteit van de museummedewerkers blijven voorop staan. Een ieder zal zelf in de eigen situatie en met de eigen mogelijkheden en middelen naar een optiale situatie moeten streven. "zict in de veeu.eid van l'.ogel1jkheden kan het denken over een verantwoorde presentatie stimuleren. De infoatie in dit hoofdstuk kan wellicht een aanzet zijn tot een meer ver antwoorde presentatie en begeleiding van de bezoeker. Het n&me dit laatste aspect, ook wel genoemd het educatieve werk, is weer een hoofdstuk apart. Dit aspect valt dan ook buten het kader van de tentoonstelling 'TE KJK ZETTEN', en dus ook buiten het kader van dit boekje. Hiervoor verwijzen wij U naar de vele literatuur die OVer dit onderwerp 1s verschenen (zie het boekje 'Literatuuroverzicht Boekmanstichting'). Tot slot, h6 leggen van contacten met collega's, het leren van elkaar, en daarnaast het toetsen van de presentatie aan de bezoekers, Zijn voorwaarden voor het bereiken van een optiale situatie. De vraag zal steeds moeten zijn 'Komt t over wat ik be doel?'. Anderen zullen deze vraag beter kunnen beantwoorden dan de vraagsteller zelf. <t\ 2. CONSERVEREN ". Tot de belangrijk.te taken van het au.eua behoort uiteraard de zor9 voor de verzamelinq, valke.amengevat kan worden in 'n voorda 2.1. DE CONSERVERNG Bij een nadere. uitwerking maken va tegenwoordig onderscheid tus.ena Con.erveren Re.taureren!.a.L Ç2!!!tt!!nll.' a. conserveren4e maatregelen Dit zijn alle handelingen die te doel hebben om het vervál van de voorwerpen zoveel.agelijk tegen te gaan, zonder dat aan de voorwerpen zelf iets wordt gedaan. Con.erverende maatregelen beperken zich dub tot de ómqeving. Ret betekent in feite, dat de objecten zelf daar niet of nauvelijke bij betrokken zijn. Dit betekent dus ook, dat dit op zichzelf iets i., dat de voorkeur zou..aeten hebben boven het tweede begrip van conserveren, nl. de con.erverende behandelingen, want daarbij wordt wel degeljk efs met de ' voorwerpen gedaan. b. con.erverende behandelingen. Dit zijn alle handelingen die aan de voorwerpen zelf worden uitgevoerd, met het doel de bestaande toestand van het voorwerp zoveel logelijk' te consolideren. Deze handelingen kunnen eigenlijk alleen maar worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide mensen, restauratoren.!.a.!t!!rtr!d Restauratie van voorwerpen is eigenlijk méér dan alleen het behoud van wat er aanwezig is. Bij restaureren streeft men ernaar om tevens datgene terug te brengen wat er niet meer is. Omdat..n in de mu.ea zelf zich het meest zal kunnen en moeten bezighouden mat de con.erverende atregelen, zal in dit hoofd stuk hierop dieper vorden ingegaan. Daarbij zal de nadruk liggen op de klimaats- en lichtomstandig heden. Allereer.t zal echter vorden ingegaan op enkele andere factoren, die bij het behear van objecten van belang zijn.

9 eor BLOK 'Op het tweede gezicht' De educatieve eersteling van het Stedelijk Museum i ț edereen gebruikt zqn ogen, maar niet iedereen weet even goed raad met wat hij ziet, De één is meer dafl de ander gewend om visuele gegevens als vorm, kleur, licht en schaduw op zich În te laten werken, zoals de ene mens aan muziek meer beleeft dan de andere. Dat is maar gedeeltelilk een kwestie van aanleg: binnen zekere grenzen kun je leren kijken en luisteren 'Leren kijken' S zelf s een voorwaarde wanneer het gaat om wat ik nu maar heel onnauwkeurig de 'betekenis' van visuele gegevens zal noemen. Wie niets van grammofoons afweet. ziet in de bouw van zo'n apparaat hoogstens een puur formele ordening. Een deskundige daarentegen 'ziet' het funktionele verband tussen. de onderdelen en weet waar hij moet zijn om de machine bepaalde dingen te laten doen. Hij kent ook de voor- en nadelen van een bepaalde grammofoon in vergelijking met andere; op grond van die kennis kan hij entoesiast worden voor een bepaald type. Zelfs de meest ingenieus gekonstrueerde muziekreproduktiemachine zal echter een onding bli;ven voor wie meent dat muziek alleen waarde heeft wanneer ze 'live' wordt aangehoord. Wat iemand aan zijn visuele waarnemingen beleeft, is dus in hoge mate afhankelijk van kennis en meningen omtrent het waargenomene. Kennis wordt verworven, kan worden uitgebreid en meer met de beschikbare kennis over een onderwerp in overeenstemming gebracht; meningen worden overgenomen, gevormd, kunnen worden herzien. Daarom kan men eren waarnemen op een manier die relevant is voor de speciale klasse van dingen waartoe het waargenomene behoort - of liever: op een manier waarvan de specialisten, die zich met die klasse van dingen bezighouden, menen dat ze het meest vruchtbaar is. Beeldende kunst vormt hierop geen uitzondering. Kunstwerken zijn evenmin als grammofoons in staat om kijkers automatisch in de meest vruchtbare kijkhouding te brengen. Wie slechts incidenteel met kunst in aanraking komt, moet niet verbaasd staan als hij geen raad weet met wat hij ziet, maar hij hoeft Zich ook niet veroordeeld te voelen Om in deze toestand van verwarring te blijven. Anderen, die meer met beeldende kunst vet1rouwd zijn dan hij, kunnen hem wijzen waar hij op moet letten en hem helpen, het waargenomene te 'plaatsen'. Zulke vooronderstellingen, al of niet uitgesproken, liggen ten grondslag aan het educatieve werk n musea voor moderne kunst. 8eel dende kunst kqken S geen kwestie var. 'w Zie! he t of je ziet het nlel' - dat. op Zijn mln., erkent een museum wanneer hel lijn nlel of minder n, gevvijde bezoekers de hefpende hand biedt door middel van educatieve begeleiding of zelfs van speciale tentoonstellingen. De tentoonstelling, waarmee het Stedelijk Museum in Amsterdam onlangs zijn eerste ervaring op grotere schaal met educatieve prestaties opdeed, heette 'Op het tweede gezicht' - een titel die impliceert dat er kilken en nog eens kijken bestaat en dat je, als je wilt, een tweede keer meer kunt zien dan de eerste. Een tentoonstelling rond zeven kunstwerken Dat was dan ook de oraal van het nlei,! ;.. 1 1ii j.:: dende diaprogramma bij 'Op hel tweede gezicht'. Omdat ie de stoel, waarover dat programma ging, in de eerste plaats ziel als een gebruiksvoorwerp, zie ie hem eigenlijk nauwelijks, en zelfs als gebruiker ben Je gewoonlijk weinig attent: aan het eind van de diavertoning werd de bezoeker eraan herinnerd dat hij, waarschijnlijk zonder daar erg in te hebben, al die: tijd op dezelfde stoel had gezeten die hem in de dia's en in een soort poppekast naast het projektiescnerm getoond was. Je kunt jezelf er i dan toe zetten om het ding eens werkehjk te E bekijken, al is het maar op één aspekt ; ai kij 3'5 kend kun je je v8fvoigens afvragen hoe het..,a,. <.,., :..., t: 11 \ '

10 0, r.....,.;.. :;:....;. -'" t'" =Jti c o, j'; llï -!-a l :. o <3,g t '.,:1 ".. gemaakt wordt (ofwel hoe ontwerper en ma ker er tegen aan krjken) en hoe het wordt gebrurkt Dienovereenkomstig werd de bezoeker ultgenodrgd, zeven ob/ek ten Uit de verzameling van het Stedelijk te gaan bekl/ken onder vier gezichtspunten. Rond elk van de zeven was een tentoonstelhnkle ngericht. Ten overstaan van het objekt werd allereerst gevraagd. Wat is er te zien l Onder dat hoofd hadden de inrichters de kijker een van onwennigheid en twijfel getuigende vraag in de mond gelegd; bijvoorbeeld bij Monets Tuin te Giverny: 'Waarom is het zo vlekkerig geschilderd l Moet dit op een tuin lijken l' Het antwoord was een tekst die aannemelijk moest maken dat er op zijn minst method in the artist's madness was. Vervolgens werd een enkel aspekt of onderdeel ter nadere bestudering aangeboden variërend van een algemeen Visueel effekt ('Beweging' bi/ een suprematistisch schilderij van Malewitsjl tot een konkreet voorwerp (de bezem uit het grote schilderij van Jasper Johnsl Als derde tema kwamen materiaal en werkwijze van de kunstenaar aan de orde, De vraag naar de funktie, in het programma CNer de stoel gesteld, kon natuurlijk niet zonder meer getransplan-.jo, ' -i... _... i.. teerd worden naar een toeleding tot een kllnstwerk, het Vierde aspekt wa s daarom Ut gebreid tot een vage kiltegorle 'Achtergron den' De ob/ek ten verschilden onderhng sterk van karakter; behalve de drie, die k al genoemd heb, waren te zien : het beeld La Montserrat van Julio González, een schllderrj van Roben Ryman, de 'vloer' van loden vierkanten van Carl Andre en de plastic stoel van Joe Colombo. De vier tema's waren voor de afzonderlijke ob/ek ten dan ook op heel verschillende manieren uitgewerkt. Ook de presentatie varieerde. Naast schotten met foto's en teksten stonden de onvermilde lijke audiovisuele middelen paraat. d,aoro gramma's met geprolekteerde tekst bij Monet en Ryman, een diaprogramma met koptelefoons bij Johns, video bij Malewitsj (geometri. sche vormen in beweging, naar een idee van Malewitsj zelf) 'Op het tweede gezicht' was in eerste instantie gericht op de vierde klassen HAVO/MAVO. Scholen werden uitgenodigd tot een bezoek, dat met behulp van werkboekjes kon worden voorbereid; naar de uitwerking van één en ander wordt een onderzoek ingesteld. De onderwils kant van de tentoonstelling verdient een afzonderlijke bespreking, liefst n samenhang met andere op het onderwijs gerichte projek ten van de musea, zoals er de laatste jaren verschillende zijn geweest of nog lopen. Op dit aspekt wil ik hier niet ingaan; uiteindelijk was 'Op het tweede gezicht' ook toegankelijk voor de 'gemiddelde museumbezoeker', die er zonder extra huiswerk, toelichtingen en opdrachten uit moest zien te komen. k zal me beper ken tot twee vragen, waarvoor een museum komt te staan wanneer het zijn bezoekers wil leren kijken - vragen waartoe deze tentoonstel ling ook zeer konkreet aanleiding geeft. n de eerste plaats is aandacht nodig voor wat in het onderwijs de uitgangssituatie heet, De 'leraar' - in dit geval de educatieve museumwerker moet weten met welke kijkgewoonten, kennis en meningen de 'leerling' binnenkomt. Hoe kijkt de 'gemiddelde museumbezoeker' tegen de getoonde objekten aan? De tweede vraag is : waarop moet de bezoeker gewezen worden, welke informatie kan hem helpen, een betere toegang te krijgen tot het kunstwerk in kwestie l Maar die vraag S van een andere orde dan : welke kleur moet ik aan blauw toevoegen om groen te krijgen? Het antwoord hangt al van een mening: wat vind je als specialist rele vant voor het bekijken van een bepaald kunstwerk l Hoe sta je als museumwerker zelf te genover de kunst die e het publrek voorzet l Geïsoleerde kunstwerken De opzet van 'Op het tweede gezicht'. zeven tentoonstellrnlc:jes rond telkens éèn oblek t verschilde prrncipleel van die van de educa tleve tentoonstellingen n Eindhoven (19751 er' Utrecht ( die qua omvang vergt' 'J

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...2 Hoofdstuk 2. Methode van onderzoek...4 Hoofdstuk 3. Resultaten...5

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

2 De inleiding op een leertekst schrijven

2 De inleiding op een leertekst schrijven 2 De inleiding op een leertekst schrijven Inhoud 2.1 Motiveer de lezer 2.1.1 Motivatiebronnen 2.1.2 Een motivator bedenken 2.1.3 Een motivator schrijven Samenvatting 2.2 Sluit aan bij de voorkennis 2.2.1

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Presenteren. Presenteren 1

Presenteren. Presenteren 1 Presenteren Presenteren 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. De voorbereiding... 4 2.1. Stap 1: Uitgangssituatie analyseren... 4 2.1.1. Uw publiek... 4 2.1.2. Uzelf als spreker... 5 2.1.3. De omgeving...

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015 Schrijfwijzer Media, Communicatie en Cultuur Erasmus School of History, Communication and Culture Academisch Jaar 2014-2015 Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

Waarom? Daarom! een terreinverkenning van het vakgebied beeldcultuur. didactiekcommissie NVTO

Waarom? Daarom! een terreinverkenning van het vakgebied beeldcultuur. didactiekcommissie NVTO Waarom? Daarom! een terreinverkenning van het vakgebied beeldcultuur didactiekcommissie NVTO april 2003 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 De Visie 1.1 Visietekst 1.2 Productie, receptie en reflectie 1.3 Leren

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Colleges en presentaties

Colleges en presentaties Colleges en presentaties aanwijzingen voor docenten E.B. Smuling J.F.M.J. van Hout M.J.A. Mirande OUD Cip-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Smuling, E.B. Colleges en presentaties: / E.B. Smuling,

Nadere informatie

Kunst in de openbare ruimte

Kunst in de openbare ruimte 1 Kunst in de openbare ruimte Joep van Lieshout Henk Oosterling Rutger Pontzen Camiel van Winkel We zullen op verschillende manieren en vanuit verschillende perspectieven spreken over de relatie tussen

Nadere informatie

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007)

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) -Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) inhoudsopgave Inhoudsopgave blz Over Verkopersonline.nl 2 Verkopen is een vak 4 Richte Lommert De 8 verkoopwetten van

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN Universiteit Twente Faculteit Gedragswetenschappen Instituut ELAN Lerarenopleiding Handleiding BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN augustus 2011 Inhoudsopgave: 0. Algemene zaken... 3 Doel... 3 Organisatie...

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

www.vvtt.nl Themanummer ActionType Voorwoord 2 Inleiding; De ontmoeting 2 Onze visie op Action Type: een inleidend overzicht 3

www.vvtt.nl Themanummer ActionType Voorwoord 2 Inleiding; De ontmoeting 2 Onze visie op Action Type: een inleidend overzicht 3 i n h o u d De VISIE van... Bennie Douwes en Achim Sialino maart 2009 Een vaktijdschrift voor trainers, coaches, docenten, spelers en andere geïnteresseerden. VISIE verschijnt driemaal per jaar en wordt

Nadere informatie

Mens en model. 1. Introductie

Mens en model. 1. Introductie Mens en model Het werken met modellen is rationeel. Oorzaak en gevolg wordt keurig met elkaar in verband gebracht. Het werken met modellen is ook een teken van vertrouwen. Vertrouwen in de ratio, vertrouwen

Nadere informatie