Jaardocument VNN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument VNN 2012"

Transcriptie

1 Jaardocument VNN 2012

2 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door onze medewerkers met veel betrokkenheid en bevlogenheid geboden wordt. Zorg die nodig is. Zorg die mensen perspectief biedt op een ander leven. Dat is onze missie, en dat blijft onze missie, ook voor de komende jaren. In 2011 werd duidelijk dat er binnen de GGZ en Verslavingszorg fors bezuinigd zou gaan worden. Daar kwam bovenop de invoering van een eigen bijdrage die vooral voor onze zeer kwetsbare doelgroep de toegang tot noodzakelijke zorg bemoeilijkt. Om de organisatie hierop voor te bereiden werd besloten een groot aantal maatregelen uit het meerjarenplan versneld uit te voeren en een reorganisatie door te voeren. Doelstelling van de reorganisatie was, door een kostenbesparing van 30% op management en centrale stafdiensten, van iedere euro zoveel mogelijk ten goede te doen komen aan het primaire proces. En een effectievere en efficiëntere organisatie te creëren, die beter aansluit bij de doelgroepen van VNN en die de ontwikkeling van zorgpaden mogelijk maakt. Een dergelijke reorganisatie was ongekend in de historie van VNN en leidde eind 2011 tot onrust in de organisatie. Hierdoor werd 2012 een spannend jaar. Belangrijkste doelstelling voor de Raad van Bestuur was de reorganisatie succesvol door te voeren, met behoud van de kwaliteit van zorg, het versterken van vertrouwen bij medewerkers en medezeggenschap en het doorzetten van de zorgvernieuwing. Terugkijkend kan worden geconstateerd dat deze doelen ruimschoots zijn behaald. VNN is financieel gezond en staat er in 2013 beter voor dan gemiddeld in de sector. Blijkens de rapportages van IGZ op het thematisch toezicht, de interne en externe audits en de ontwikkeling van kwaliteitscirkels in de teams is de kwaliteit van zorg verbeterd. Uit de teammonitor en de thematische bijeenkomsten met OR en CR blijkt dat het vertrouwen sterk gegroeid is in de organisatie. Met de ontwikkeling van zorgpaden, de Eerste Lijn en Novae is de zorgvernieuwing doorgezet. Het leiderschap in VNN is versterkt met de benoeming van een nieuw MT met sterke wortels in de zorg. Door het management-development traject zijn de teammanagers in 2012 goed voorbereid op hun taak. Ondanks de veranderingen en onzekere tijden, hebben de medewerkers van VNN veel veerkracht getoond en kunnen we inmiddels vooruit kijken naar 2013 vanuit een financieel gezonde organisatie die klaar is voor de toekomst. Ook die toekomst heeft nog grote veranderingen in petto. Structurele veranderingen in het zorglandschap die ook VNN noodzakelijk vindt om goede zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. In 2012 hebben de vertegenwoordigers van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen in de GGZ en de zorgverzekeraars in het bestuurlijk akkoord een gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich genomen om dit nieuwe zorglandschap te realiseren. Met de door het kabinet aangekondigde bezuinigingsmaatregelen ligt hier een grote uitdaging voor de sector. Voor VNN en haar cliënten hebben daarin de transitie van de AWBZ, de scheiding Wonen en Zorg, de transitie Jeugd, de basis GGZ en eventuele ingrepen in het verzekerd pakket grote gevolgen. Wij bereiden ons nu al met onze medewerkers en onze stakeholders voor op deze strategische thema s. Voor de zomer 2013 zal er duidelijkheid zijn hoe VNN zich in het nieuwe zorglandschap positioneert, wat de effecten zijn en hoe we ons hierop zullen inrichten. Een uitdagende verandering waaraan VNN van harte meewerkt. En waarbij we kritisch zullen zijn en blijven om voor zeer kwetsbare mensen de schadelijke gevolgen van ondoordachte maatregelen te voorkomen. Vanuit de overtuiging dat voor deze mensen het recht op en de toegang tot zorg noodzakelijk is voor maatschappelijk herstel en dat zo grotere maatschappelijke schade wordt voorkomen. Zo n maatregel was de eigen bijdrage die cliënten in 2012 moesten betalen. Deze is gelukkig in 2013 weer van de baan. VNN biedt al sinds 1890 specialistische verslavingszorg aan haar cliënten en zal dat met alle veranderingen in het zorglandschap ook in de toekomst blijven doen. Hierbij sluiten we zo goed mogelijk aan bij de eigen kracht van de cliënt en zijn vermogen zich te richten op zijn herstel. Daarbij richten we ons vooral op ambulante zorg en/of zorg bij de mensen thuis. We bieden klinische zorg waar dat nodig is. VNN heeft weinig bedden en zal kritisch blijven kijken waar het mogelijk is de verdere afbouw van bedden vorm te geven. De zorg van VNN zal zich de komende jaren, met de komst van de Basis GGZ, meer richten op de eerste lijn.

3 De kracht van onze zorg zit in samenwerking; samenwerken met de GGZ, samenwerken met de maatschappelijke opvang, de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, samenwerken met gemeenten, samenwerken met woningcorporaties. Samenwerken om samen zorg te bieden aan onze cliënten. VNN heeft ook in 2012 ingezet op zorgvernieuwing. Van groot belang daarin is de succesvolle ontwikkeling van zorgpaden. Daarnaast de start van een ambulant en klinisch aanbod voor cliënten die nog volop participeren in de maatschappij, maar wel een ernstig probleem hebben met alcohol of andere middelen, onder de naam Novae. In 2013 zullen de deuren openen. Kortom, we blijven ons inzetten voor mensen. Mensen zoals u en ik. We willen mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. We zetten ons hier met al onze kracht en overtuiging voor in, nu en in de komende jaren. In bijgevoegde jaardocument is het officiële jaarverslag van VNN te lezen. Dr.ir. R.B.M. Jaspers, Voorzitter Raad van Bestuur c

4 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 6 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders, Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten / cliënten kwaliteit van zorg klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers algemeen personeelsbeleid kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid 26

5 1. Uitgangspunten van de verslaglegging In dit jaarverslag doet Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) integraal verslag van haar activiteiten in het jaar VNN legt hiermee verantwoording af aan alle financiers en stakeholders. Hiermee voldoet VNN aan de verantwoordingseisen die in het kader van de wet en regelgeving van toepassing zijn. 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Verslavingszorg Noord Nederland Adres Leonard Springerlaan 27 Postcode 9727 KB Plaats Groningen Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres internetpagina Structuur van het concern Per 1 maart 2012 is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. De missie, visie en strategie van VNN vroegen om een andere organisatiestructuur: van denken in locaties of behandeling, is VNN zich gaan organiseren rond zorgprocessen. We wilden binnen de organisatie de omslag maken van aansturing op zorgsoorten en afdelingen naar processturing op basis van zorgpaden: een aaneenschakeling van behandeling en begeleiding die een cliënt nodig heeft. Dit bevordert de kwaliteit van zorg en de optimale doorstroming van cliënten. De organisatie is ingedeeld rondom de doelgroepen jeugd, volwassenen geïntegreerd en nietgeïntegreerd en cliënten met een forensische titel. Daarnaast is er een programma rondom Eerstelijnszorg voor de doelgroep lichte en matige problematiek gestart. VNN is teruggegaan van vier naar drie besturingslagen en er is voor alle managementlagen gekozen voor integraal management in plaats van duaal management. Binnen de ondersteunende diensten is de nadruk nog meer komen te liggen op doelmatigheid en effectiviteit. In het volgende organogram is de nieuwe organisatiestructuur zichtbaar gemaakt. 3

6 Raad van Toezicht Organogram VNN 22 februari 2012 Cliëntenraad Raad van Bestuur Ondernemingsraad Bestuursondersteuning Communicatie Beleid & Onderzoek HR Zorg Bedrijfsvoering Zorgverkoop Jeugd Volwassenen Friesland Volwassenen Groningen Volwassenen Drenthe Forensiche Zorg 1e Lijn Een eenhoofdige Raad van Bestuur geeft leiding aan het management van de vijf divisies en de ondersteunende afdelingen waaronder bedrijfsvoering, HR en verschillende stafafdelingen. VNN hanteert het zogenoemde Raad van Bestuur/Raad van Toezicht model. De Zorgbrede Governance code wordt hierbij gehanteerd. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. Daarnaast kent de organisatie een Reglement Raad van Bestuur en Reglement Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar grotendeels uit 8 leden. In het verslagjaar zijn drie nieuwe leden toegetreden. Aan het eind van het verslagjaar zijn twee leden van de Raad van Toezicht uitgetreden. VNN hanteert een gestructureerde beleids- en besturingscyclus waarbij het INK model als toetsingskader voor de besturing wordt gehanteerd. VNN is toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De toelating als instelling voor verblijf geldt voor verzekerden met een psychiatrische aandoening. De capaciteit is als volgt vastgesteld: Per 1 januari 2012 beschikt VNN over de toelating van 262 plaatsen als bedoeld in artikel 9 Besluit Zorgaanspraken AWBZ. Dit is opgedeeld in 214 bedden en 48 plaatsen. Ten aanzien van de medezeggenschap kent de organisatie een ondernemingsraad en een centrale cliëntenraad. 4

7 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering VNN rekent de volgende activiteiten tot haar kerntaken: Behandeling, begeleiding, en verzorging van patiënten/cliënten; Preventie en dienstverlening; Verslavingsreclassering; Begeleiding bij wonen en werken; Casemanagement, ACT; Sociale verslavingzorg en OGGz; Begeleiding van cliënten in specifieke projecten, zoals het straatprostitutieproject en de heroïneprojecten in Groningen en Leeuwarden; Uitvoering van heroïne- en methadonbeleid; Opleiden van specifieke beroepsgroepen in de GGZ Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten In onderstaande tabel vindt u op hoofdlijnen informatie over de aantallen cliënten, de capaciteit, de productie, het personeel en de opbrengsten. Kerngegevens Aantal/bedrag 2012 Aantal/bedrag 2011 Patiënten/cliënten Aantal patiënten in zorg op Capaciteit Aantal feitelijke bedden op incl beschermd wonen Waarvan feitelijke bedden beschermd wonen Productie Aantal verzorgingsdagen inclusief beschermd wonen exclusief BOPZ in verslagjaar Waarvan verzorgingsdagen beschermd wonen Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Personeel Aantal FTE personeelsleden in loondienst op Aantal personeelsleden in loondienst op Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

8 2.3.3 Werkgebieden Verslavingszorg Noord Nederland richt zich voornamelijk op het werkgebied waarin zij op diverse locaties werkzaam is. Dit zijn de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. VNN kent daarnaast een aantal voorzieningen met een landelijke functie: de intramurale voorzieningen Het Bauhuus in Groningen, De Lage Kamp te Paterswolde, Hooghullen, Breegweestee, DOK3 en internetbehandeling van verslaving en psychische problemen, Webzorg. 2.4 Samenwerkingsrelaties VNN heeft te maken met een tal van samenwerkingsverbanden die veelal zijn vormgegeven in een samenwerkingsovereenkomst, contract of een vergelijkbaar document. Hieronder volgt een overzicht van partners met wie VNN een relatie heeft. VNN is een complex gefinancierde instelling, waarbij we te maken hebben met financiers als gemeenten vanuit de WMO en de zorgverzekeringswet waarbij vanuit het representatiemodel Menzis penvoerder is. Voor de uitvoering van de AWBZ onderhouden we contacten met de zorgkantoren. Daarnaast worden vanuit het Ministerie van Justitie middelen ontvangen voor de zorg aan cliënten met een strafrechtelijke titel. Op het gebied van zorg werken we samen met verschillende GGZ-instellingen, maatschappelijke opvang, justitiële en penitentiaire inrichtingen, binnen gemeenten, jeugdzorginstellingen, collegaverslavingszorginstellingen, reclasseringsorganisaties, ziekenhuizen en de Eerste Lijnszorg. Verder hebben we samenwerkingsrelaties met patiënten- en cliëntenorganisaties als het Zwarte Gat en de PVP (PatiëntenVertrouwensPersoon). Op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en opleiding werkt VNN samen met het RGOC (Rob Giel Onderzoekscentrum), het UCP/UMCG en landelijk met het NISPA en AIAR. Ook wordt er samengewerkt met verschillende hogescholen. Er wordt geparticipeerd in het programma Resultaten Scoren. 6

9 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur VNN wil brede verantwoording afleggen over de besteding van haar budget en over de wijze waarop de stichting wordt bestuurd. De Zorgbrede Governance Code 2010 en de Wet Toezicht Zorginstellingen zijn daarbij het uitgangspunt. VNN geeft op praktische wijze invulling aan de corporate governanceregels. VNN hanteert de Zorgbrede Governance Code 2010, met de volgende opmerkingen: VNN werkt aan een meer systematische opzet van het interne risicobeheersings- en controlesysteem; De Raad van Toezicht heeft in 2012 het informatieprotocol tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur geformaliseerd; Art van de Zorgbrede Governance code regelt een klokkenluidersregeling. In 2012 is deze regeling ingevoerd. De statuten van VNN en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voldoen aan de uitgangspunten uit de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht controleert de Raad van Bestuur en staat dat bestuursorgaan met raad en daad ter zijde. De leden van de Raad van Toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met de zorginstelling. VNN past de principes van de zorgbrede Governance Code volledig toe. De veranderingen die in de afgelopen jaren in de normen voor Governance zijn opgetreden, zijn door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in de praktijk van VNN vormgegeven. Dit komt ondermeer naar voren in de vier commissies van de Raad van Toezicht, te weten Kwaliteit, Financiën, Remuneratie en Huisvesting. 3.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bespreekt het aangaan van nevenfuncties in het overleg van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De nevenfuncties die in het overzicht zijn opgenomen, zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet daarbij toe op het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling en heeft geoordeeld dat bij de huidige nevenfuncties geen sprake is van belangenverstrengeling. Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties De heer dr.ir. R.B.M. Jaspers Voorzitter Penningmeester dagelijks bestuur Stichting Verslavingsreclassering GGZ Lid Bestuur GGZ Nederland (vanaf ) Lid Raad van Toezicht Stichting de Waerden Mevrouw drs. J.M. Teeuwisse, kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut, MBA Lid (tot 1 april 2012) (vanaf september 2012) Voorzitter KNMG district XVIII Drenthe (tot 25 april 2012) Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Patiënten Vertrouwenspersoon Lid Bestuur GGZ Nederland (tot 1 maart 2012) Van tweehoofdige naar eenhoofdige Raad van Bestuur Tot 1 april was er nog sprake van een Raad van Bestuur, bestaande uit twee leden. De Raad van Bestuur was verantwoordelijk voor de organisatie volgens de uitgangspunten van collegiaal bestuur en integrale aansturing. Er was een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden, waarmee tevens was afgesproken wie voor welke onderdelen van VNN het aanspreekpunt was. Vanaf 1 april is er een eenhoofdige Raad van Bestuur, met integrale verantwoordelijkheid op alle dossiers. 7

10 Bestuur en toezicht De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkzaamheden van de Raad van Bestuur zijn statutair en in het bestuursreglement vastgelegd. Het bestuursreglement is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt volgens een reglement Raad van Toezicht. Beide documenten dragen ervoor zorg dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen beide organen schriftelijk en inzichtelijk is vastgelegd. De documenten zijn in 2012 herzien naar aanleiding van de nieuwe organisatiestructuur en de nieuwe versie van de Zorgbrede Governance Code. Jaarlijks voert de Raad van Toezicht evaluatie- en functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur. Beloning leden van de Raad van Bestuur De bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de richtlijnen van de NVZD en NVTZ. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en beoordeelt in dit verband de leden van de Raad van Bestuur. Op grond van artikel 3, sub f, in de Richtlijnen Jaarverslaggeving Zorginstellingen (RJZ) is artikel 2:383c Burgerlijk Wetboek van toepassing op zorginstellingen. De beloning wordt verder gespecificeerd in het daarvoor opgestelde format in de toelichting op de jaarrekening De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Planning en control De Raad van Bestuur overlegt periodiek, conform de planning- en controlcyclus van VNN, met alle staf- en divisiemanagers over beleidsvoornemens (beleidsgesprekken) en over de behaalde resultaten (kwartaalgesprekken). Deze gesprekken hebben zowel betrekking op de ontwikkeling van VNN als geheel, als op de specifieke bijdrage van de betrokken divisie of stafdienst daaraan. Daarnaast zit de Raad van Bestuur het Management Team (bijeenkomst met de staf- en divisiemanagers) voor waarin beleidsvoorbereiding (thematisch geordend op basis van de prioriteiten van het lopende jaar) en -evaluatie plaatsvindt. Meerdere malen per jaar is er een tweedaagse conferentie van het Management Team met de Raad van Bestuur, eveneens ingepast in de planning- en controlcyclus van VNN. Verder vinden maandelijks monitorgesprekken plaats over de ontwikkeling van de productie afgezet tegen de totaal beschikbare budgetten en afgezet tegen de verdeling per financier. Tevens worden maandelijks de maandrapportages besproken in het Management Team om de voortgang op de resultaten zowel kwantitatief als kwalitatief te volgen. Ook worden vraagstukken op het gebied van het zorginhoudelijke beleid besproken. De Raad van Bestuur bezoekt afdelingen en houdt lunchbijeenkomsten waaraan medewerkers uit alle geledingen kunnen deelnemen. 3.3 Raad van Toezicht Inleiding De Raad van Toezicht richt zich als verantwoordelijk toezichthouder op de belangen van VNN. De vervulling van de maatschappelijke functie, de beheersing van middelen en de bewaking van de kwaliteit van de zorg in relatie tot de daaraan bestede middelen spelen in het toezicht een centrale rol. Daarmee hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ieder hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de continuïteit van de organisatie. Doel van het toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en zorgt ondermeer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op: De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie; De strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie; De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; De financiële verslaglegging; De kwaliteit en veiligheid van zorg; De naleving van wet- en regelgeving; 8

11 De verhouding met belanghebbenden; Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht geeft inhoud aan zijn toezichthoudende taak door: Zorg te dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur door benoeming en beoordeling; Gevraagd en ongevraagd op te treden als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur; Integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken; Strategische beslissingen van de Raad van Bestuur goed te keuren. Samenstelling van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit acht personen. Twee leden namen aan het einde van het jaar afscheid conform het rooster van aftreden en drie nieuwe leden traden in de loop van het jaar toe tot de Raad van Toezicht. In 2013 zal de Raad van Toezicht bestaan uit zes personen. De Raad van Toezicht functioneert volgens een reglement Raad van Toezicht en hanteert de Zorgbrede Governance Code. Naam Nevenfuncties De heer D.J. Houwen, Voorzitter Commissie Projectbewaking Stichting SURF Voorzitter Voorzitter Bestuur Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen Voorzitter Bestuur Stichting Peter de Grote Festival Lid Bestuur Stichting Zorgverzekering Gepensioneerde HBO Werknemers Voorzitter Stichting Werkman 2015 Mevrouw H. van Ree, Vicevoorzitter Directeur Bestuurder Woonstichting Groninger Huis te Zuidbroek Lid Bestuur Stichting Zorg op Maat Voorzitter Stichting De Heemtuin Secretaris Stichting de Compagnons van Zuid en Oost Groningen Mevrouw dr. G.H.M.M. ten Zelfstandig medisch sociologe Horn Voorzitter ZONMw programmacommissie Risicogedrag & Afhankelijkheid (Verslaving II) Voorzitter stuurgroep Speerpunt Huiselijk Geweld, Academische Werkplaats Opvang & OGGZ Voorzitter stuurgroep Speerpunt Sociale Uitsluiting en Dakloosheid, Academische Werkplaats Opvang & OGGZ Voorzitter Klankbordgroep Cohortstudie Daklozen in de vier grote steden Lid Jury Gehandicaptenzorgprijs VGN te Utrecht Lid Begeleidingscommissie Omgekeerde integratie in de Wijk Maartenswoude Drachten van Talant De heer drs. R. Jonkers Voorzitter Raad van Bestuur Kwadrantgroep Voorzitter Raad van Toezicht Bislife De heer drs. D. Kooistra, lid per Vice-Voorzitter Raad van Bestuur s Heeren Loo (tot ) Raadgever en toezichthouder KooistraConsult Voorzitter Raad van Toezicht Parlan, Jeugd en Opvoedingshulp Lid Raad van Toezicht Intrakoop, Inkoopcoöperatie voor de gezondheidszorg Voorzitter Vrienden van het Spaarne Ziekenhuis De heer dr. J.H. de Ruiter Lid College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen MBA, lid per Voorzitter Academische Werkplaats Jeugd ZonMw Lid Bestuur VNO-NCW Groningen en Noord 9

12 De heer dr. J.P. van de Sande Mevrouw dr. P.F. Schothorst, lid per Directeur Vandesandeinlezingen Staflid afdeling Psychiatrie UMC Utrecht, tevens opleider kinder- en jeugdpsychiatrie Lid Raad van Commissarissen Virenze beheer BV Lid Concilium (bestuurscommissie opleiding) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Lid Bestuur Prof. Fritz Redl school, cluster IV onderwijs Algemene werkwijze De Raad van Toezicht is in 2012 zeven keer bij elkaar gekomen. Bij iedere vergadering worden relevante voortgangsgegevens met betrekking tot zorg, personeel, financiën en huisvesting besproken. Deze gegevens worden schriftelijk aangeleverd door de Raad van Bestuur. Er wordt gewerkt met een viertal commissies binnen de Raad van Toezicht: Financiële commissie Kwaliteitscommissie Huisvestingscommissie Remuneratiecommissie De commissies worden ondersteund door medewerkers van VNN. De commissies hebben tot doel de werkzaamheden van de Raad van Toezicht voor te bereiden en te verdiepen. De Raad van Toezicht blijft integraal verantwoordelijk. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretaris van VNN. Deskundigheidsbevordering Binnen de Raad van Toezicht is de deskundigheid voldoende geborgd en voldoet de samenstelling aan het profiel van de Raad van Toezicht en aan de Zorgbrede Governance code. Tenminste één lid in de Raad van Toezicht beschikt over kennis van en ervaring in de zorg. Bij de werving van nieuwe Raad van Toezichtleden in 2012 is hier expliciet rekening mee gehouden. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ. Ondermeer door het bezoeken van bijeenkomsten van de NVTZ onderhouden zij hun deskundigheid. Daarnaast vergroten zij hun deskundigheid door te participeren binnen de commissies van VNN. Nieuwe leden van de Raad van Toezicht In 2012 zijn drie nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht. Bij de werving, selectie en benoeming is gebruikgemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. Bij de (openbare) werving en selectie is gebruikgemaakt van de ondersteuning door een Werving en Selectiebureau. De sollicitatiecommissie bestond uit een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad en de Ondernemingsraad hebben geparticipeerd in de procedure, waarna de sollicitatiecommissie de kandidaten heeft voorgedragen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft vervolgens de voorgedragen kandidaten benoemd. Bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht worden kandidaten expliciet getoetst aan de hand van het vooraf opgestelde profiel. Een onderdeel daarvan betreft het beoordelen van de onafhankelijkheid van de kandidaat. Rooster van aftreden en zittingstermijnen Naam Mevrouw H. van Ree De heer J.P. van de Sande (voordracht CR) Datum benoeming Datum definitief aftreden Herbenoemd tot Herbenoemd tot Herbenoembaar Aanwezig bij RvT vergaderingen in 2012 Nee 6/7 Nee 5/7 10

13 De heer D. J. Houwen Mevrouw G.H.M.M. ten Horn De heer drs. R. Jonkers De heer drs. D. Kooistra Mevrouw dr. P.F. Schothorst De heer dr. J.H. de Ruiter MBA Herbenoemd tot 2013 Nee 7/ Nee 7/ Ja 7/ Ja 4/ Ja 4/ Ja 4/4 Aftredende leden kunnen één keer worden herbenoemd, voor 4 jaar. De heer D.J. Houwen zal in 2013 aftreden. Hij zal het voorzitterschap in het eerste half jaar overdragen aan de heer Jonkers. De voorzitter van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een individueel gesprek met de leden van de Raad van Toezicht over het functioneren en evalueert vervolgens in de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad als geheel. De beleidscyclus De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd in het reglement van de Raad van Bestuur en het reglement van de Raad van Toezicht. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in het Reglement van de Raad van Toezicht. Onderwerpen van behandeling binnen Raad van Toezicht Door middel van een agendavoering wordt toezicht op de strategie en prestaties van de organisatie bewaakt, waarbij minimaal de volgende onderwerpen naar voren komen: Jaarplan en meerjarenbeleid, visie en missie van de organisatie; Begroting, Jaarrekening en accountantsrapportages; Kwaliteitssysteem en de periodieke evaluatie; Risicomanagement met betrekking tot de activiteiten binnen de organisatie; Ontwikkelingen binnen het zorgaanbod van de organisatie; Huisvesting Daarnaast heeft de Raad van Toezicht overleg gehad met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Doel van deze overleggen is inzicht te verkrijgen in zaken die in de organisatie goed verlopen, dan wel verbetering behoeven vanuit het perspectief van deze medezeggenschapsorganen. Hiermee krijgt de Raad van Toezicht aanvullende informatie over het functioneren van de Raad van Bestuur in relatie tot deze organen. Jaarlijks heeft de Raad van Toezicht een beleidsmiddag met het management. Daarnaast legt de Raad van Toezicht jaarlijks een werkbezoek af aan één of meerdere locaties of afdelingen. Vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht De vergoedingen van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld binnen de richtlijnen van de NVTZ en zijn voor 2012 niet gewijzigd ten opzichte van 2011: Voorzitter van de Raad van Toezicht ; Lid van de Raad van Toezicht De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de VNN. De totaal in 2012 verstrekte vergoeding bedraagt

14 3.4 Bedrijfsvoering Planning en control De planning- & controlcyclus is een zeer belangrijk hulpmiddel voor VNN om: De strategie van VNN te realiseren; De interne bedrijfsprocessen op de strategie te kunnen richten en op een zodanige wijze in te richten dat een verbinding ontstaat tussen de operationele processen en de strategie; De risico s tijdig te kunnen onderkennen en zo goed mogelijk op te vangen; In geval van afwijkingen tijdig te kunnen bijsturen; De samenhang tussen de divisies, stafdiensten en afdelingen binnen VNN te bewaken. Planning Verslavingszorg Noord Nederland maakt gebruik van een gestructureerde besturingscyclus, waarbij het INK-managementmodel als besturingsmodel wordt gehanteerd. Elk jaar wordt een inhoudelijke en financiële kaderbrief vastgesteld. Deze dient als uitgangspunt bij het opstellen van de jaarplannen en de begrotingen voor de organisatieonderdelen. Deze worden vervolgens, na toetsing aan de inhoud van de kaderbrief, door de Raad van Bestuur vastgesteld. Het samengevoegde jaarplan en de samengevoegde begrotingen worden door de Raad van Bestuur vastgesteld en vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Door middel van maand- en kwartaalrapportages vindt de tussentijdse verantwoording plaats over de activiteiten en de exploitatie van de divisies en centraal, welke door de staf- en divisiemanagers en de Raad van Bestuur worden besproken. Control De volgende aspecten borgen op hoofdlijnen het in control zijn van VNN: Zorgcontrol aan de hand van de Zorgmonitor, ROM (Routine Outcome Metingen), 12

15 klanttevredenheidsonderzoek, verslagen kwaliteitscommissies; Social control aan de hand van rapportages over ziekteverzuim en medewerkerstevredenheidsonderzoek; Financial control aan de hand van de maand- en kwartaalrapportages van divisies en concern; Beleidscontrol: kwartaalvoortgangsrapportages aan de hand van prestatie-indicatoren (afgeleid van de intern vastgestelde BSC) van divisies en concern, alsmede de auditrapportages op basis van het auditjaarprogramma. In de loop van 2012 is de werking van de P&C-cyclus geëvalueerd en inhoudelijk verder aangescherpt. Dit blijft een continu proces. Belangrijk punt van wijziging is de eenduidigheid van de rapportages op alle niveaus, de wijze van bespreken met elkaar en de consequentere sturing op resultaten. De samengevoegde kwartaalrapportages en de prognose van het jaarresultaat worden door de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht besproken en ter informatie toegezonden aan de Ondernemingsraad. Voorts wordt jaarlijks de verantwoording aan stakeholders en subsidiënten en de door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening besproken en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Ook de managementletter van de externe accountant wordt door de Raad van Bestuur besproken met de Raad van Toezicht. De interne controlefunctionaris (AO/IC) rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Deze functionaris stuurt de interne controles aan die door speciaal aangezochte functionarissen zijn uitgevoerd. Er is een beschrijving van de administratieve organisatie en er is een controleplan vastgesteld voor de interne controles op de gerealiseerde productie. VNN heeft eind 2010 besloten de overstap te maken naar de CIIO Maatstaf certificering. In 2011 heeft een uitgebreide externe audit plaatsgevonden door het CIIO, wat heeft geresulteerd in een certificering van geheel VNN. In 2012 is opnieuw een externe audit uitgevoerd, na deze audit hebben we onze certificering weten te behouden. Risicomanagement In onderstaande paragraaf geeft VNN inzicht in hoe zij omgaat met actuele bedrijfsvoeringrisico s. Risicomanagement houdt in het geheel van het beheersen en beperken van risico s gericht op het realiseren van doelstellingen van VNN. Het belang van risicomanagement neemt toe. Dat komt door externe ontwikkelingen (financiering zorg staat onder druk, sterkere rol en verantwoordingseisen van de financiers en toenemende concurrentie), door interne ontwikkelingen (druk om budgetten volledig te benutten en cost control voldoende op orde). Maar ook door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, verschuiven van klinische zorg naar ambulante zorg en door eigen strategische keuzen. Op veel plekken binnen VNN wordt de taak risico-inventarisatie en -beheersing standaard al uitgevoerd. In het kader van bijvoorbeeld HKZ, internal audit, procesbeheersing, periodieke rapportage, beoordeling prestatie-indicatoren, enzovoort. Bewezen is dat vaak tijdig wordt gesignaleerd dat risico s aanwezig zijn en dat deze direct worden gemitigeerd. Op de verschillende risicogebieden zijn de belangrijkste risico s in kaart gebracht en beheersmaatregelen benoemd. Toch is er nog sprake van een traditionele aanpak welke meer gefragmenteerd van karakter is. Kennis en ervaring zijn van oudsher beter ontwikkeld binnen de financiële afdelingen. Daardoor is risicobeheer nog geen expliciet onderdeel van procedures en manier van werken. Het onderwerp is conform de Governance code (art ) besproken met de Raad van Toezicht. Doel is te komen tot een meer integraal risicomanagement waarbij dit wordt gecoördineerd vanuit de Raad van Bestuur. Daarbij vindt er een actieve identificatie plaats van (nieuwe) risico s en worden alle organisatierisico s in het proces betrokken. De meerjarendoelstelling is die waarbij het risicomanagement onderdeel is van de realisatie van gestelde doelen, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. 13

16 Overleg externe accountant De Raad van Toezicht stelt de controlerend accountant aan en is derhalve ook formeel opdrachtgever. De externe accountant licht jaarlijks het controleplan toe aan de Raad van Toezicht waarbij de Raad van Toezicht vanuit haar rol expliciet de accountant kan verzoeken om bepaalde risico s/aandachtspunten extra te bekijken in hun controle. De externe accountant licht in het najaar zijn interim managementletter toe in de Raad van Toezichtvergadering en in het voorjaar zijn accountantsverslag bij de jaarrekening. In beide gevallen wordt een uitgebreide toelichting gegeven in de financiële commissie. De financiële commissie rapporteert haar bevindingen aan de Raad van Toezicht als geheel, waarna het verslag van de accountant door de Raad van Toezicht wordt besproken. Kaderregeling AO/IC VNN heeft te maken met een groot aantal financiers, met wie zij afspraken maakt over de te leveren zorg en de prijs. In 2012 zijn dat er zes: De op genezing gerichte zorg van VNN wordt ingekocht door een drietal zorgverzekeraars waarvan Menzis penvoerder is; De AWBZ-zorg (zowel EMZ als ZZP) wordt ingekocht door het Zorgkantoor Groningen waarbij het aandeel EMZ van het Zorgkantoor De Friesland onder dezelfde AGB code wordt meegenomen; De AWBZ-zorg (uitsluitend EMZ) wordt voor de provincie Drenthe ingekocht door het Zorgkantoor Achmea; De strafrechtelijke forensische zorg wordt ingekocht door het Ministerie van Justitie; De GGZ-zorg voor asielzoekers wordt ingekocht door de zorgverzekeraar Menzis; Inzake de zorg uit hoofde van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning maakt VNN afspraken met 4 centrumgemeenten in de regio; Inzake de Reclassering maakt VNN afspraken met SVG; Voor de Heroïne Behandel Units te Groningen en Leeuwarden worden met deze gemeenten afspraken gemaakt. Per bekostigingsbron worden specifieke eisen gesteld aan de verantwoordingscyclus en rechtmatigheidsaspecten van de geleverde productie. Dit stelt eisen aan de interne bedrijfsvoering en de planning- en controlcyclus van VNN. Bovendien is wet- en regelgeving vaak niet (tijdig) uitgekristalliseerd waardoor er onzekerheden bestaan omtrent de interpretatie van de vigerende wet- en regelgeving. De afgelopen jaren heeft VNN veel aandacht besteed aan het beheersen van het productieregistratieproces waarbij een juiste, tijdige en volledige productieregistratie wordt geborgd conform de afspraken in de Regeling AO/IC. VNN heeft een controleprogramma dat vooral gericht is op het kunnen voldoen aan de verantwoordingseisen met betrekking tot de AWBZ, DBC en DBBC. De accountant heeft in grote mate kunnen steunen op de uitkomsten van die controles. Verdere uitbouw en verbetering van planning, rapportage en opvolging zijn in 2013 gewenst, waarbij ook de WMO en andere financiers onderdeel gaan uitmaken van de controles. Daarnaast is het wenselijk dat de controle zich ook gaat richten op de werking van processen. WTZI (kapitaallasten dossier) Met de invoering van de WTZi per 1 januari 2006 is een eerste stap gezet in de deregulering door de overheid van bouw-, verbouw- en nieuwbouwprojecten. Een tweede stap is de wijziging van de systematiek van de vergoeding voor kapitaallasten. Niet de kapitaallasten die samenhangen met de goedgekeurde investeringsaanvragen worden vergoed, maar een landelijk vastgesteld percentage bovenop de DBC-tarieven. Medio 2011 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten om het systeem van nacalculatie van kapitaallasten in de AWBZ en GGZ per 1 januari 2012 te vervangen door een systeem van normatieve vergoedingen. In de periode 2012 tot en met 2017 wordt het budget berekend op basis van een gewogen gemiddelde van de oude nacalculatiesystematiek en de nieuwe systematiek met normatieve tarieven die afhankelijk zijn van de gerealiseerde productie. Vanaf 2018 zal 14

17 ook de prijs onderhandelbaar zijn. Het gevolg is dat VNN de investering gedeeltelijk vergoed krijgt op basis van de oude nacalculatiesystematiek en dat het overige volledig afhankelijk is van de productie en de prijsontwikkeling. In specifieke gevallen staat een compensatieregeling open. Onderzoek leert dat VNN geen gebruik kan maken van deze regeling. VNN heeft per einde 2012 (net als in 2011) een boekwaarde analyse uitgevoerd op de laagste kasstroom genererende eenheid. De uitkomsten zijn gerelateerd aan de vastgestelde vastgoedstrategie. VNN heeft geconstateerd dat er geen sprake zal zijn van een negatieve cashflow in 2013 en de jaren daarna. In deze beoordeling is al rekening gehouden met de investering in nieuwbouw Eelde en een daarmee te realiseren beddenreductie. Een afwaardering tot de WOZ waarde van gebouwen zoals gedaan voor twee locaties in 2011 is daarom niet nodig. Teneinde gebouwen ten dienste te stellen van de cliënten en medewerkers is een vastgoedplan Landkaart 2020 opgesteld. Business cases voor lopende en nieuwe projecten zijn het instrument om tot een goede besluitvorming te komen. Begin 2013 wordt de nieuwe locatie voor de kliniek De Lage Kamp in Eelde betrokken. De nieuwbouw aan de Borghsingel is dan klaar. In Leeuwarden is huisvesting verdicht. Na verbouwing van de Oostergoweg zijn teams daarin gehuisvest. Verder is de nieuwbouw van de locatie in Eelde in voorbereiding. 15

18 3.5 Cliëntenraad Structuur van de medezeggenschap van cliënten VNN geeft op basis van het Reglement Cliëntenraad VNN uitvoering aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan en heeft de eigen werkwijze geregeld in een huishoudelijk reglement. De formele overlegpartner van de Cliëntenraad is de Raad van Bestuur. Op 31 december 2012 telde de Cliëntenraad VNN 9 leden. In 2012 vonden tien overlegvergaderingen plaats met de Raad van Bestuur. De agenda s van de overlegvergaderingen kwamen in gezamenlijk vooroverleg tot stand. Eén van de overlegvergaderingen werd, zoals statutair is bepaald, bijgewoond door een delegatie van de Raad van Toezicht van VNN. Ondersteuning van de Cliëntenraad Het reglement Cliëntenraad Stichting Verslavingszorg Noord Nederland bevat, in lijn met de WMCZ, regels voor de materiële, financiële en personele ondersteuning van de Cliëntenraad. De begroting van de Cliëntenraad voor 2012 werd, op basis van een door Cliëntenraad ingediend begrotingsvoorstel, vastgesteld op (gebaseerd op 11 leden) De Cliëntenraad werd bijgestaan door een ambtelijk ondersteuner. Tot 1 juni 2012 had de ambtelijk ondersteuner een dienstverband met VNN van 16 uren per week en daarna van 20 uren per week. Gevraagde adviezen In 2012 vroeg de Raad van Bestuur over de volgende zaken, conform de WMCZ, advies van de Cliëntenraad: Over de Begroting VNN 2012; Over de benoeming van drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht; Twee adviezen over samenwerking van VNN met WerkPro; Over de decentrale ondersteuning; Over de verhuizing van teams in Leeuwarden; Over de locatiewijziging in Delfzijl; Over de oprichting van een nieuwe, zelfstandige behandeleenheid voor maatschappelijk geïntegreerde volwassenen met verslavingsproblemen; Over de inhoudelijke uitgangspunten voor de nieuw te bouwen klinische voorziening in Eelde; Over de Begroting VNN 2013; Over de Woonbegeleiding Groningen. Ongevraagde adviezen In 2012 bracht de Cliëntenraad schriftelijk het volgende, ongevraagde advies uit: Over de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de sociaal juridische dienstverlening. Van het recht om ongevraagd advies uit te brengen maakte de Cliëntenraad vooral gebruik tijdens de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur. De meeste adviezen werden mondeling uitgebracht, één of meerdere malen besproken en vastgelegd in de vergaderverslagen. In 2012 zijn mondelinge adviezen uitgebracht over o.a.: Het belang van herstelondersteunende zorg en de inzet van ervaringsdeskundigheid; De wenselijkheid van implementatie van de cliëntgestuurde voorziening Trek aan de bel ; De privacyaspecten van het EPD, in het bijzonder bij gebruik van de noodknopprocedure; Het belang van duidelijke informatie aan cliënten over de eigen bijdrage; Het plan van aanpak voor een (forensische) locatie voor woontraining; De betekenis van een Familie Vertrouwens Persoon voor de cliënten van VNN; Het belang van aandacht voor het leefgebied wonen in de behandeling. Participatie in projecten en overlegvormen Naast de rechten die de WMCZ. biedt om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, neemt de participatie in projecten en vormen van overleg als mogelijkheden om te adviseren en mee te 16

19 denken toe. Delegaties van de Cliëntenraad participeerden in 2012 o.a. in: Het projectteam Zorgpaden; De projectgroep Voorbereidend project Crisiskaart ; verleggen van VNN met zorgfinanciers in het kader van de Zorgverkoop 2013; De klankbordgroep van het project 1 ste lijn binnen VNN. De invloed van de adviezen op het beleid De Raad van Bestuur weegt in haar besluitvorming de adviezen van de Cliëntenraad mee en stelt de Cliëntenraad altijd, mondeling of schriftelijk, op de hoogte van de gemaakte afwegingen en op welke wijze rekening is gehouden met de adviezen van de Cliëntenraad. De kanttekeningen van de Cliëntenraad werden serieus afgewogen, maar niet altijd (meteen) gehonoreerd. De betrokkenheid van de Cliëntenraad bij ontwikkelingen die het cliëntenbelang raken en bij de te nemen besluiten werd door de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur als vanzelfsprekend en waardevol beschouwd. Commissie van vertrouwenslieden VNN is aangesloten bij de Landelijke commissie van vertrouwenslieden, waar de koepelorganisatie LOC deel van uitmaakt. 3.6 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad vertegenwoordigt de werknemers van VNN in het overleg met de Raad van Bestuur. De Ondernemingsraad oefent invloed uit op zowel het beheersbeleid (wijze van organiseren, sturen en scheppen van voorwaarden) als op het inhoudelijke beleid (keuzes m.b.t. zorginhoud en hulpaanbod). De Ondernemingsraad bevordert dat medewerkers van VNN hun recht op medezeggenschap uitoefenen. Samenwerking met de Raad van Bestuur en gerichte communicatie met werknemers zijn voor de Ondernemingsraad belangrijke middelen om deze missie uit te voeren. De Ondernemingsraad doet zijn werk vanuit het perspectief van werknemers en vanuit het belang dat werknemers hebben. De Ondernemingsraad van VNN bestond in 2012 uit een wisselend aantal leden. Er waren in totaal 11 leden; een nieuw lid is begonnen in april en een lid is vertrokken per 1 juli Belangrijke adviestrajecten zijn de samenwerking tussen VNN en Werkpro, de reorganisatie van de decentrale ondersteuning en de verhuizing in Leeuwarden van de Tadingastraat naar de Oostergoweg geweest. Daarover heeft intensief overleg plaats gevonden. 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Het geformuleerde meerjarenbeleid van vormt het belangrijkste kader voor het strategische beleid van VNN. In dit meerjarenbeleid is het volgende opgenomen: Missie, visie en strategische doelstellingen VNN Missie VNN Perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen. Uitgangspunt voor het zorgaanbod VNN ziet mensen als autonome deelnemers aan de maatschappij. Mensen zijn autonoom, als individu en in verbondenheid met anderen. Autonomie verwijst daarmee naar 'authentiek, eigen' en niet naar 'goed of slecht'. Verslaving kan deze zelfstandigheid ernstig beperken. Iedereen in deze maatschappij kan verslaafd raken. Mede aan de hand van deze mensvisie wordt het zorgaanbod van VNN ontwikkeld en uitgevoerd. 17

20 Visie & ambities VNN wil erkend zijn als dé klantgerichte verslavingszorginstelling die met haar ketenpartners efficiënt de meest effectieve zorg biedt voor haar doelgroepen en baanbrekend is op het gebied van transgenerationele overdracht. Dit wil VNN bereiken door: De cliënt echt centraal te stellen; Samen te werken met andere organisaties, zodat cliënten optimale steun en zorg krijgen om weer zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen; De overdracht van verslaving van generatie op generatie te doorbreken. Aan bovenstaande wordt vormgegeven door het invullen van de kernwaarden Kernwaarden VNN heeft vijf kernwaarden: Betrokken; Betrouwbaar; Beschikbaar; Zichtbaar; Steeds beter. De kernwaarden maken duidelijk waar VNN voor staat. Ze vormen de leidraad bij alles wat VNN doet, geven richting aan het beleid en zijn bepalend voor onze organisatiecultuur en identiteit. Alles wat binnen VNN gedaan wordt, sluit aan bij keuzes die we gemaakt hebben in de positionering. Daarbij staat de cliënt centraal: wat zijn hun behoeften en wat vinden cliënten belangrijk bij het zoeken naar en krijgen van zorg en begeleiding bij VNN? VNN heeft de keuze gemaakt er specifiek te zijn voor de volgende doelgroepen: Risicojongeren t/m 23 jaar; Volwassenen vanaf 24 jaar met ernstige en/of complexe verslavingsproblematiek, maatschappelijk geïntegreerd; Volwassenen vanaf 24 jaar met ernstige en/of complexe verslavingsproblematiek, nietmaatschappelijk geïntegreerd; Volwassenen met lichte verslavingsproblematiek (in samenwerking met partners); Mensen met een justitiële titel. De zorgdoelstellingen van VNN zijn de volgende: De zorg is gericht op verbetering van de ervaren kwaliteit van leven van de cliënt; De zorg van VNN is gericht op verbetering van het dagelijks functioneren van de cliënt (werk, wonen, gezondheid en verzorging, sociale contacten, financiën, zelfredzaamheid); De zorg van VNN is gericht op het stoppen of stabiliseren van het gebruik van middelen van de cliënt; De zorg van VNN is gericht op het sociale systeem en het doorbreken van de transgenerationele overdracht van verslaving; De zorg van VNN is gericht op het verhogen van de klanttevredenheid. De bedrijfsdoelstellingen zijn de volgende: De realisatie van de kosten is kleiner of gelijk aan de begrote kosten van 2012; De benutting van de verschillende financieringsstromen is minimaal 98%; Het resultaat uit normale bedrijfsuitoefening is minimaal conform begroting; Het ziekteverzuim percentage is lager dan 5%. Om recht te kunnen doen aan de missie, visie en doelstellingen, zijn de strategische prioriteiten benoemd gericht op de jaren De strategische prioriteiten richten zich op de volgende 5 pijlers: Zorgaanbod/zorgportfolio: o Van aanbod naar vraaggestuurd aanbod per doelgroep; Doorontwikkelen en implementeren en evalueren van een zorgaanbod dat voor 18

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2013

Jaardocument VNN 2013 Jaardocument VNN 2013 1 Voorwoord De zorg in Nederland, en in het bijzonder de geestelijke gezondheidszorg staat voor grote en zeer diverse uitdagingen. Terecht wordt van de GGZ verwacht dat zij een antwoord

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos)

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Voor onze opdrachtgever de Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) in Eindhoven e.o. komen wij graag in contact

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (Versie 1 augustus 2017) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars;

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars; Algemene profielschets Raad van Bestuur Menzis maart 2014 1. Algemeen De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de drie zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo, en het Zorgkantoor dat in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Philadelphia Zorg en de daaraan gelieerde organisatie en organisatie-onderdelen,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie