Inleiding. 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen"

Transcriptie

1 INLEIDING p. 1 Inleiding 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen Hoofdstuk 1. Planning & control cyclus 1.1 Cyclus 1.2 Jaarschema Hoofdstuk 2. Procedures financiële administratie 2.1 Planning & control 2.2 Strategisch beleidsplan 2.3 Schoolplan incl. financiële paragraaf 2.4 Financieel beleidskader 2.5 Bestuursformatieplan 2.6 Meerjarenbegroting incl. jaarbegroting 2.7 Budgetteren 2.8 Managementrapportage 2.9 Softclose 2.10 Financieel jaarverslag 2.11 Huisvestingsvoorziening 2.12 Opbrengsten 2.13 Ouderbijdragen 2.14 Inkoopprocedure school 2.15 Inkoopprocedure bestuurskantoor 2.16 Procedure inkoopfacturen en betaling 2.17 Elektronisch betalen 2.18 Kasprocedure 2.19 Declareren Hoofdstuk 3. Procedures personeelsadministratie Bijlagen 3.1 Aanstelling / uitbreiding betrekking leerkracht 3.2 Aanstelling / uitbreiding betrekking directeur 3.3 Vervanging 3.4 BAPO 3.5 Ouderschapsverlof 3.6 Overig verlof 3.7 Reiskosten 1. Managementstatuut 2. Format financieel beleidskader 3. Standaardpakket Personele en financiële dienstverlening 4. Service Level Agreements 5. Jaarwerkbrief 6. Richtlijn Jaarverslag Onderwijs

2 INLEIDING p Doelen In dit handboek wordt de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) beschreven van de bedrijfsvoeringprocessen van Stichting RK Schoolbestuur Culemborg e.o. (hier verder te noemen RK- SC). Het handboek is voor intern gebruik en dient als leidraad voor de inrichting van werkprocessen. Doel is te komen tot een verdere kwaliteitsverbetering van RKSC als organisatie. Het bestuur heeft de algemeen directeur opdracht gegeven de AO/IC jaarlijks te evalueren en zo nodig te actualiseren. Bij het opstellen van de AO/IC hebben de onderstaande doelen als uitgangspunt gediend: Toegankelijkheid Het Handboek moet goed leesbaar en duidelijk zijn voor alle medewerkers binnen de organisatie en tegelijkertijd voldoende houvast bieden om een effectieve Interne Controle uit te kunnen voeren. Gelijke werkwijze Dit Handboek dient als basis om een gelijke werkwijze te realiseren binnen de scholen. Handvat voor nieuwe medewerkers Het Handboek kan gebruikt worden bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Efficiency en kwaliteit verbetering De werkprocessen moeten zo efficiënt mogelijk zijn ingericht en tegelijkertijd een hoge kwaliteit van de dienstverlening waarborgen. Taakbelasting De werkprocessen zijn waar mogelijk zo opgezet dat de werkbelasting van de medewerkers zo laag mogelijk is. Interne Controle Dit Handboek moet controlepunten bevatten welke in eerste instantie op schoolniveau worden uitgevoerd en als doel hebben de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. 0.2 Aanpassingen in de AO/IC Veranderingen in de AO/IC worden doorgevoerd volgens een vast protocol. Iedere medewerker van RKSC kan een voorstel doen om dit Handboek aan te passen. De medewerker dient zijn voorstel in bij de algemeen directeur. Neemt de algemeen directeur dit voorstel over dan legt de algemeen directeur een definitief voorstel voor aan het bestuur ter goedkeuring. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft ten aanzien van wijzigingen in de organisatie van de scholen adviesbevoegdheid. Het voorstel moet de volgende aspecten bevatten: Reden van de aanpassing; Verwachte opbrengst (verbetering kwaliteit, efficiency etc.); Uitgewerkt concept van het werkproces. 0.3 Continuïteit De vastlegging van de AO/IC binnen een organisatie is geen eenmalige oefening. Dit is een continu proces waarbij alle betrokkenen de kwaliteit en actualiteit van de AO/IC moeten waarborgen. De eindverantwoordelijkheid voor het Handboek ligt bij de algemeen directeur. De algemeen directeur moet regelmatig toetsen of de in dit Handboek beschreven procedures en controlemaatregelen nog efficient en effectief zijn. Is dit niet het geval dan moet de AO/IC aangepast worden overeenkomstig de hierboven beschreven procedure.

3 INLEIDING p Implementatie Het voornemen is dit document tijdens de bestuursvergadering in mei vast te stellen. Voor zover procedures dit handboek afwijken van de bestaande praktijk zal de nieuwe werkwijze gehanteerd worden vanaf schooljaar In het managementoverleg zal de implementatie gevolgd worden. 0.5 Planning & control cyclus De opbouw van de AO/IC beschrijving volgt de planning & control cyclus van RKSC. De opzet van deze planning & control cyclus is in belangrijke mate gebaseerd op het dienstverleningspakket van het administratiekantoor dat de administratie van RKSC verzorgt. RKSC heeft zowel voor de financiële administratie als voor de personeelsadministratie gekozen voor het Standaardpakket. 06. Procesbeschrijvingen De werkprocessen zijn beschreven volgens een vaste structuur, deze onderdelen komen steeds terug binnen elke werkbeschrijving. Hieronder staan de verschillende onderdelen genoemd: Stroomschema Het stroomschema is de schematische weergave van de verschillende stappen in het proces. De cijfers bij de te volgen stappen komen overeen met de procesbeschrijving. In het stroomschema wordt een aantal verschillende symbolen gebruikt om de soort handeling weer te geven. De betekenis van de symbolen is als volgt: Proces Keuze moment Handmatige invoer Document Benodigde gegevens Procesbeschrijving De procesbeschrijving geeft weer welke sequentiële stappen genomen moeten worden om het proces uit te voeren. Daarnaast staat aangegeven wie de handelingen moet uitvoeren en welke zaken vereist zijn om de stap uit te voeren. De proceseigenaar is degene die verantwoordelijk is voor de directe uitvoer van het proces. De proceseigenaar neemt indien van toepassing het initiatief om het proces in gang te zetten.

4 HOOFDSTUK 1. PLANNING & CONTROL CYCLUS p Planning & control cyclus Strategisch beleidsplan / schoolplannen Meerjarenbegroting Bestuursformatieplan Jaarplannen Verantwoording Jaarbegroting Budgetten Actie en/of aanpassing beleid Managementinformatie Financiële informatie Beleidsinformatie Ontwikkelingen Jaarverslag / jaarrekening

5 HOOFDSTUK 1. PLANNING & CONTROL CYCLUS p Jaarschema Activiteit: Actor: Belanghebbenden Moment van bespreking Kwartaalrapportage incl. softclosegesprek & (incl. budgetbewaking) Integrale managementrapportage Laatste kwartaalrapportage voorgaand jaar Jaarrekening Bestuursverslag Jaarplan (voor volgend jaar) incl. financiële paragraaf Bestuursformatieplan Meerjarenbegroting (voor volgende jaren) Liquiditeitsbegroting Investeringsbegroting & locatiedirecteuren waar nodig met ondersteuning van & & waar nodig met ondersteuning van locatiedirecteuren en/of bestuur, & locatiedirecteuren waar nodig met ondersteuning van & locatiedirecteuren & & & Bestuur Locatiedirecteuren GMR Bestuur Locatiedirecteuren GMR Bestuur Locatiedirecteuren GMR Bestuur Locatiedirecteuren GMR Bestuur Locatiedirecteuren GMR Bestuur Locatiedirecteuren GMR Bestuur Locatiedirecteuren GMR Bestuur Locatiedirecteuren GMR Bestuur Bestuur Binnen 1 maand na afloop van het kwartaal Binnen 6 weken na afloop van het kwartaal Uiterlijk op 31 januari van het nieuwe jaar Dient klaar en vastgesteld te zijn door het bestuur voordat de accountant met de controle begint. Tijdpad in overleg op te stellen, bij voorkeur 1 mei. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de jaarrekening met accountantsverklaring vòòr 1 juli verzonden moet zijn Zodra in de concept-jaarrekening de datum wordt ingevuld, moet het bestuur binnen één week het bestuursverslag overleggen Gereed vòòr 1 november Globale formatieberekening gereed vòòr 1 november. Bestuur moet bestuursformatieplan vòòr 1 mei vaststellen Concept beleidsarme begroting gereed vòòr. Definitief concept gereed vòòr 15 november Gereed vòòr. Gereed vòòr.

6 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p Procedure planning & control cyclus Stroomschema: 1) Formuleren strategisch beleid 2) Formuleren financieel beleid Regelgeving Schoolbeleid 3) Formuleren grondslagen waardering en resultaatbepaling Handboek AO/IC Handboek AO/IC 4) Budgetteren Handboek AO/IC ((Mee (Meerjaren)begroting 5) Definiëren behoefte financiële management informatie Behoefte financiële management info Behoefte financiële management informatie 6) Vertalen naar financieel management informatie - systeem Financiële administratie (Meerjaren)begroting Handboek AO/IC 7) Opstellen financiële MARAP Financiële MARAP Financiële MARAP 8) Analyseren / beoordelen financiële MARAP Financiële MARAP Handboek AO/IC Regelgeving 9) Jaarevaluatie

7 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p. 7 Procesbeschrijving: Nr Activiteit Procestoelichting Door Tijdstip -2 Vaststellen programma van eisen -1 Ontwerp en invulling planning & control cyclus 0 Invoering en test planning & control cyclus 1 Formulieren strategisch beleid / schoolplannen 2 Formuleren financieel beleidskader In deze fase wordt door het bestuur in overleg met de algemeen directeur, de locatiedirecteuren, de instellingsaccountant en het administratiekantoor vastgesteld aan welke eisen de uiteindelijke planning & control cyclus moet voldoen In deze fase wordt allereerst door het administratiekantoor in overleg met de algemeen directeur een planning & control cyclus ontworpen. Dit ontwerp is te zien als het "frame" waarin het operationele beleid, de uitvoering, periodieke controle en eventuele bijstelling vastgelegd worden. Na het ontwerp van het systeem wordt het beleid van de organisatie vertaald in kritische succesfactoren (KSF), kritische prestatieindicatoren (KPI) en bijbehorende uitvoeringsnormen. Dit operationele beleid wordt vastgelegd in de eerder ontworpen planning & control cyclus. In enkele gevallen zal het bestaande beleid aangescherpt en bijgesteld worden om het te kunnen vertalen in een planning & control cyclus. De vertaling en invulling gebeurt in een of enkele werkbijeenkomsten met de algemeen directeur en het administratiekantoor In deze fase wordt planning & control cyclus geimplementeerd, getest en zo nodig bijgesteld. Dit houdt ten eerste in dat de betrokken door het administratiekantoor begeleid worden bij de eerste controle en rapportage. Aan de hand van de bevindingen van deze eerste rapportage worden de cyclus en de invulling bijgesteld. Om planning & control cyclus een bruikbaar en zinvol instrument te laten zijn, is het essentieel om het regelmatig (in ieder geval één keer per jaar) te evalueren en zo nodig bij te stellen Het strategisch beleid / de schoolplannen hebben de volgende uitgangspunten: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten? Het strategisch beleidsplan geeft het kader aan waarbinnen de schoolplannen moeten passen Het financieel beleidskader heeft de volgende kaders en uitgangspunten: continuïteit van de scholen rekening houden met toekomstige financiering risico-analyse Bestuur in samenspraak met algemeen directeur, locatiedirecteuren, instellingsaccountant en administratiekantoor in samenwerking met administratiekantoor in samenwerking met administratiekantoor samen met bestuur, locatiedirecteuren en teams samen met bestuur 1x per 4 jaar 1x per 4 jaar

8 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p. 8 Procesbeschrijving (vervolg): Nr Activiteit Procestoelichting Door Tijdstip 3 Formuleren grondslagen voor De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling worden verwoord in het financieel beleidskader. Bestuur in samenspraak met 1x per 4 jaar waardering en resultaatbepaling De uitgangspunten zijn het: wet- en regelgeving ten aanzien van bekostiging en financiële verslaglegging algemeen directeur, zo nodig met ondersteuning van administratiekantoor 4 Budgetteren Zie procedure Budgetteren samen met locatiedirecteuren, zo nodig met ondersteuning van administratiekantoor Jaarlijks 5 Definiëren behoefte managementinformatie 6 Vertalen naar managementinformatiesysteem 7 Opstellen managementrapportage 8 Analyseren & beoordelen managementrapportage De behoefte aan managementinformatie wordt gedefinieerd met behulp van: de gestelde kaders in het Handboek AO/IC het strategisch beleidsplan het financieel beleidskader de schoolplannen de (meerjaren)begroting Er wordt een opzet gemaakt die gestandaardiseerd te vullen is met relevante info Per kwartaal wordt de managementrapportage voor alle scholen opgesteld. Maandelijks wordt aan de budgethouders een BVO verstrekt De algemeen directeur en de locatiedirecteuren beoordelen de managementrapportage: inhoudelijk; de verstrekte informatie wordt gebruikt als sturingsinstrument qua vorm: juist, tijdig en volledig 9 Jaarevaluatie Met behulp van de managementrapportages en het Handboek AO/IC wordt een jaarevaluatie opgesteld van het (financieel) beleid en vindt eventuele bijstelling daarvan plaats samen met locatiedirecteuren samen met locatiedirecteuren samen met locatiedirecteuren, Zo nodig met ondersteuning van administratiekantoor samen met locatiedirecteuren Bestuur samen Met algemeen directeur en locatiedirecteuren Jaarlijks Jaarlijks Per kwartaal Per maand Per kwartaal Jaarlijks

9 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p Procedure strategisch beleidsplan Stroomschema: 1. Vaststellen missie en visie 2. Vaststellen strategische doelen 3. Vaststellen kritieke succesfactoren Strategisch beleidsplan 4. Vertalen doelen naar operationele planning 5. (Bij)sturen operationele planning

10 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p. 10 Procesbeschrijving: Nr Activiteit Procestoelichting Door Tijdstip 1 Vaststellen missie en visie 2 Vaststellen strategische doelen 3 Opsporen en vaststellen kritieke succes- factoren (KSF) 4 Vertalen van doelen naar operationele planning 5 Uitvoeren en (bij)sturen operationele planning Het bestuur stelt in samenspraak met de algemeen directeur en de locatiedirecteuren de missie en visie van RKSC vast. De missie geeft aan waartoe de schoolorganisatie bestaat. De visie omvat een beeld van de toekomst en geeft in de kern aan wat de ambitie is van de schoolorganisatie en waarin zij zich wil onderscheiden. De visie is doorgaans in algemene termen verwoord De strategische doelen geven een globale beschrijving van de doelen in meerjarenperspectief (meestal 4 jaar). De kern daarvan wordt gevormd door de voornaamste speerpunten waaraan de scholen van RKSC de komende jaren moeten werken. Ze zijn in belangrijke mate gebaseerd op de Kritische Succesfactoren De algemeen directeur stelt in samenspraak met het bestuur en de locatiedirecteuren de factoren vast die bepalend zijn voor het succes en de continuïteit van de organisatie. Het analyseren van de sterke en zwakke punten van de scholen en de kansen en bedreigingen is een beproefde methode om kritieke succesfactoren op te sporen Vervolgens worden de strategische doelen vertaald naar een operationele planning. Het is van belang om kritieke prestatie indicatoren (KPI) en bijbehorende uitvoeringsnormen te kiezen waarmee de operationele bedrijfsvoering uitgevoerd en (bij)gestuurd kan worden Daarna volgt de uitvoering en (bij)sturing van de operationele planning Bestuur in samenspraak met algemeen directeur en locatiedirecteuren Bestuur in samenspraak met algemeen directeur en locatiedirecteuren in samenspraak met bestuur en locatiedirecteuren in samenwerking met locatiedirecteuren in samenwerking met locatiedirecteuren Uiterlijk juni (1x per 4 jaar) Uiterlijk september (1x per 4 jaar) Uiterlijk september (1x per 4 jaar) Uiterlijk oktober (1x per 4 jaar) Tenminste 1x per kwartaal

11 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p Procedure schoolplan incl. financiële paragraaf Stroomschema: 1. Opstellen schoolplan 2. Opstellen financiële paragraaf Schoolplan 3. Vaststellen schoolplan 4. Instemming medezeggenschapsraad 5. Schoolplan naar Inspectie 6. Opstellen jaarplan

12 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p. 12 Procesbeschrijving: Nr Activiteit Procestoelichting Door Tijdstip 1 Opstellen schoolplan 2 Opstellen financiele paragraaf 3 Vaststellen schoolplan Eens in de vier jaar moet de school een schoolplan maken. Dit schoolplan is een document waarin het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs wordt beschreven. Het gaat hier om onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg (dat is de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs). Het schoolplan moet aansluiten op én passen binnen het strategisch beleidsplan van RKSC. De locatiedirecteur stelt in samenwerking met het schoolteam het schoolplan op De locatiedirecteur stelt in samenwerking met de algemeen directeur de financiële paragraaf op. In deze paragraaf worden de financiële consequenties van het schoolplan beschreven Het bestuur stelt de schoolplannen inclusief de financiële paragrafen vast. Indien een schoolplan niet aan de kwaliteitseisen voldoet, geeft het bestuur of de algemeen directeur de locatiedirecteur aan op welke punten veranderingen nodig zijn 4 Instemmen MR De medezeggenschapsraad (MR) heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de vaststelling van het schoolplan 5 Opsturen naar Inspectie Het schoolplan is tevens een document waarin de school verantwoording aflegt naar de Inspectie over het schoolbeleid. De algemeen directeur stuurt een exemplaar van het schoolplan naar de Inspectie 6 Opstellen jaarplan De directie werkt in samenwerking met het schoolteam jaarlijks het schoolplan uit in een jaarplan Locatiedirecteur in samenwerking met team Locatiedirecteur in samenwerking met algemeen directeur Bestuur MR Locatiedirecteur in samenwerking met team Uiterlijk maart (1x per 4 jaar) Uiterlijk april (1x per 4 jaar) Uiterlijk mei (1x per 4 jaar) Uiterlijk juni (1x per 4 jaar) September (1x per 4 jaar) Uiterlijk juni (jaarlijks)

13 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p Procedure financieel beleidskader Stroomschema: 1. Opstellen financieel beleidskader Financieel beleidskader 2. Vaststellen financieel beleidskader 3. Advies GMR 4. Bijstellen financieel beleidskader

14 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p. 14 Procesbeschrijving: Nr Activiteit Procestoelichting Door Tijdstip 1 Opstellen van het financieel beleidskader 2 Vaststellen van het financieel beleidskader 3 Advies geven GMR 4 Bijstellen financieel beleidskader In het financieel beleidskader zijn de financiële uitgangspunten vastgelegd voor de komende 4 begrotingsjaren. Het financieel beleidskader loopt gelijk op met het strategisch beleidsplan en de schoolplannen. Het schept de randvoorwaarden waarbinnen de financiële huishouding van de scholen zich dient af te spelen. De gemaakte afspraken zijn dwingend wat inhoudt dat van deze afspraken alleen na expliciete toestemming van het bestuur kan worden afgeweken in samenwerking met locatiedirecteuren Uiterlijk juni (1x per 4 jaar) Het bestuur stelt het financieel beleidskader vast Bestuur Uiterlijk september (1x per 4 jaar) De GMR heeft adviesbevoegdheid ten aanzien van de vaststelling van het financieel beleidskader Het financieel beleidskader is een zogenaamd levend document. Dat betekent dat nieuwe afspraken die worden gemaakt en die van invloed zijn op het financiële beleid van de school in dit document worden opgenomen zodra ze van kracht zijn GMR Bestuur in samenspraak met algemeen directeur Uiterlijk oktober (1x per 4 jaar) Periodiek

15 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p Procedure bestuursformatieplan Stroomschema: 1. Vaststellen hoofdlijnen meerjarenformatieplan Meerjarenformatieplan 2. Advies GMR 3. Bijstellen meerjarenformatieplan 4. Vaststellen uitgangspunten formatieplan nieuw schooljaar 5. Instemming dan wel ter kennisgeving PGMR 6. Berekenen formatiebudget

16 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p. 16 Stroomschema (vervolg): 7. Berekenen verplichting + saldo Bestuursformatieplan 8. Vaststellen bestuursformatieplan 9. Instemming PGMR

17 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p. 17 Procesbeschrijving: Nr Activiteit Procestoelichting Door Tijdstip 1 Vaststellen hoofdlijnen meerjaren formatieplan 1x per 4 jaar 2 Advies geven GMR 3 Bijstellen hoofdlijnen meerjaren formatieplan 4 Vaststellen uitgangspunten formatieplan t+1 Het bestuur stelt in samenspraak met de algemeen directeur en de locatiedirecteuren de hoofdlijnen van het meerjarenplan voor de personele inzet vast De GMR heeft adviesbevoegdheid ten aanzien van de vaststelling van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid Op grond van evaluatie van het lopende beleid worden periodiek de hoofdlijnen van het meerjaren formatiebeleid zo nodig bijgesteld Vóór 1 november van elk jaar worden de uitgangspunten voor het formatieplan van het daarop volgende schooljaar vastgesteld 5 Instemmen GMR Deze uitgangspunten gaan bij gewijzigd beleid ter instemming en bij ongewijzigd beleid ter kennisneming naar de personeelsgeleding van de GMR 6 Berekenen formatiebudget 7 Berekenen verplichtingen en saldo 8 Vaststellen bestuursformatieplan 9 Instemmen PG- MR Op basis van de teldatum 1 oktober en de geldende formatieregeling wordt in november een voorlopige berekening van het formatiebudget gemaakt In november worden de doorlopende verplichtingen en saldo berekend Het bestuur stelt vóór 1 april het formatieplan voor het komende schooljaar vast De personeelsgeleding van de GMR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de vaststelling van het bestuursformatieplan Bestuur in samenspraak met algemeen directeur en locatiedirecteuren GMR Bestuur in samenspraak met algemeen directeur en locatiedirecteuren Bestuur in samenspraak met algemeen directeur en locatiedirecteuren PGMR in samenwerking met locatiedirecteuren en administratiekantoor Bestuur in samenspraak met algemeen directeur en locatiedirecteuren PGMR Periodiek Uiterlijk oktober (jaarlijks) Uiterlijk oktober Uiterlijk november Uiterlijk november Uiterlijk maart Uiterlijk april

18 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p Procedure meerjarenbegroting incl. jaarbegroting Stroomschema: Begrotingsgegevens 1. Aanleveren begrotinggegevens 2. Opstellen conceptbegroting Conceptbegroting 3. Bespreken conceptbegroting 4. Aanpassen conceptbegroting 5. Accorderen conceptbegroting

19 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p. 19 Stroomschema (vervolg): Begroting 6. Invoeren begroting in systeem 7. Bijstellen begroting

20 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p. 20 Procesbeschrijving: Nr Activiteit Procestoelichting Door Tijdstip 1 Aanleveren begrotingsgegevens 2 Opstellen conceptbegroting 3 Bespreken conceptbegroting 4 Aanpassen conceptbegroting 5 Accorderen conceptbegroting 6 Invoeren begroting in systeem 7 Bijstellen begroting Het administratiekantoor stelt in samenwerking met de algemeen directeur de (meerjaren-) begroting op. De algemeen directeur moet de volgende gegevens uiterlijk op 1 november aanleveren bij het administratiekantoor: lumpsumgegevens te verwachten kosten De conceptbegroting wordt uiterlijk 1 november naar de klant gestuurd volgens het door het administratiekantoor gebruikte Excel-format voor de begroting De algemeen directeur neemt in november contact op met het administratiekantoor en de penningmeester en om een afspraak te maken waarin de conceptbegroting besproken wordt. Dit gesprek vindt uiterlijk 15 november plaats De aanpassingen die nodig zijn naar aanleiding van dit gesprek worden uiterlijk 1 december naar de algemeen directeur gestuurd. In week 50 stelt het bestuur de begroting vast. Uiterlijk in de 2 e week van januari geeft het bestuur schriftelijk of per akkoord voor de begroting door middel van een bestuursbesluit. Na akkoord bestuur wordt de begroting binnen 2 weken in het financiële systeem ingevoerd Overschrijdingen binnen de begroting zijn alleen toegestaan na voorafgaande goedkeuring van het bestuur. Dit geldt ook voor uitgaven die niet zijn begroot en niet hadden kunnen worden voorzien bij de opstelling van de begroting. In de aanvraag moet in ieder geval duidelijk worden gemaakt dat de uitgave zo noodzakelijk is dat deze niet kan worden uitgesteld tot het volgende begrotingsjaar en niet kan worden gefinancierd binnen de huidige begroting. Er dient voldoende reserve tegenover te staan of een planning hoe deze de volgende jaren weer wordt opgebouwd in samenwerking met algemeen directeur Penningmeester Penningmeester Bestuur Bestuur in samenspraak met algemeen directeur Uiterlijk 1 november Uiterlijk 1 november Uiterlijk 15 november Uiterlijk 1 december Uiterlijk 2 e week januari Binnen 2 weken na akkoord

21 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p Procedure budgetteren Stroomschema: Beleidsuitgangspunten beschreven in Handboek AO/IC 1) Opstellen: meerjaren- - onderhoudsplan - investeringsplan - bestuursformatieplan Concept onderhoudsplan Concept investeringsplan Concept onderhoudsplan Concept investeringsplan Ervaringscijfers Aanvullende wensen Leerlingaantallen 1 oktober Bekostigingsstelsel Handboek AO/IC 2) Berekening: - lasten - baten Concept onderhoudsplan Concept investeringsplan Concept exploitatiebegroting Concept onderhoudsplan Concept investeringsplan Concept exploitatiebegroting 3) Bijstelling Goedgekeurd: Concept onderhoudsplan nee 4) Alg. accoord? ja Concept investeringsplan Concept exploitatiebegroting ja 5) Verwerking door Goedgekeurd: Concept onderhoudsplan Concept investeringsplan Concept exploitatiebegroting nee 6) Bestuur accoord? ja Goedgekeurd onderhoudsplan Goedgekeurd investeringsplan Goedgekeurde exploitatiebegroting Goedgekeurd onderhoudsplan ja Goedgekeurd investeringsplan Goedgekeurde exploitatiebegroting 7) Toekennen (deel)budgetten Toegekende (deel)budgetten

22 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p. 22 Procesbeschrijving: Nr Activiteit Procestoelichting Door Tijdstip 1 Opstellen meerjaren -onderhoudsplan -investeringsplan -bestuursformatie plan Op basis van de beleidsuitgangspunten zoals verwoord in het Handboek AO/IC. In het daartoe geëigend overleg worden de wensen ten aanzien van het meerjaren investeringsplan besproken. De algemeen directeur verwerkt het meerjaren investeringsplan in een overzicht en locatiedirecteuren September 2 Berekening lasten en baten De lasten worden begroot op basis van: meerjaren onderhoudsplan meerjaren investeringsplan voor OLP, meubilair en ICT meerjaren bestuursformatieplan ervaringscijfers lopend jaar en voorgaande jaren aanvullende wensen beleidsuitgangspunten Handboek AO/IC programma s van eisen uit de bekostiging De baten worden begroot op basis van: leerlingaantallen per 1 oktober bekostigingsstelsel primair onderwijs 3 Bijstelling Indien noodzakelijk wordt het concept van het onderhoudsplan, investeringsplan en bestuursformatieplan bijgesteld 4 (AD) akkoord? 5 Verwerking door admministratiekantoor De algemeen directeur beoordeelt de ingediende begroting, het onderhoudsplan, het investeringsplan en het bestuursformatieplan en toetst deze onder meer aan de beleids-uitgangspunten zoals verwoord in het Handboek AO/IC Het administratiekantoor verwerkt de aanpassingen in de begroting 6 Bestuur akkoord? Het bestuur bespreekt in de bestuursvergadering de ingediende begroting, het onderhoudsplan, het investeringsplan en het bestuursformatieplan en toetst deze onder meer aan de beleidsuitgangspunten zoals verwoord in het Handboek AO/IC 7 Toekenning (deel)budgetten Op basis van de ingediende plannen die een basis vormden voor het opstellen van de begroting, het investeringsplan en het bestuursformatieplan worden de (deel)budgetten toegekend voor exploitatielasten en investeringen en administratie-kantoor Bestuur Oktober November November November December December

23 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p Managementrapportage Stroomschema: 1. Aanleveren en opstellen financiële overzichten Financiële overzichten 2. Houden softclosegesprek 3. Bespreken financiële overzichten 4. Verzamelen overige gegevens 5. Opstellen rapportage + analyse Kwartaalrapportage

24 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p. 24 Stroomschema (vervolg): 6. Kwartaalrapportage naar bestuur 7. Bespreken binnen bestuur

25 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p. 25 Procesbeschrijving: Nr Activiteit Procestoelichting Door Tijdstip 1 Aanleveren en opstellen financiële overzichten Elk kwartaal krijgt RKSC van het administratiekantoor een budgetvergelijkings-overzicht (BVO). Daarnaast kan RKSC via Web Financieel altijd zelf overzichten zoals grootboek en ba- Kwartaal 2 Houden softclose gesprek 3 Bespreken financiële overzichten 4 Verzamelen van overige gegevens voor tussentijdse rapportage 5 Opstellen rapportage + analyse 6 Aanbieden aan bestuur 7 Bespreken binnen bestuur lans opvragen Zie procedure Softclose De algemeen directeur bespreekt de overzichten met de penningmeester en de locatiedirecteuren De algemeen directeur zorgt ervoor dat alle gegevens die nodig zijn voor een kwartaalrapportage binnen zijn De algemeen directeur stelt de kwartaalrapportage op en voorziet deze van analyse en toelichting De kwartaalrapportage wordt met de stukken voor de bestuursvergadering verzonden. Bestuursleden kunnen zich hierop voorbereiden De kwartaalrapportage wordt besproken en vastgesteld. Eventueel worden er ook actiepunten aan gekoppeld met algemeen directeur met penningmeester en locatiedirecteuren en bestuur Periodiek Kwartaal Kwartaal Kwartaal

26 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p Softclose Stroomschema: 1. Vaststellen data softclose Benodigde gegevens 2. Aanleveren gegevens 3. Afronden softclose Grootboek- en exploitatieoverzicht 4. Opsturen grootboek- en exploitatieoverzicht 5. Bespreken softclose 6. Reageren

27 HOOFDSTUK 2. PROCEDURES FINANCIËLE ADMINISTRATIE p. 27 Procesbeschrijving: Nr Activiteit Procestoelichting Door Tijdstip 1 Vaststellen data softclose 2 Aanleveren gegevens 3 Afronden softclose Het doel van softclose is het juist, tijdig en volledig verwerken van de financiële administratie in een bepaalde periode teneinde deze periode af te sluiten en een actuele en betrouwbare informatievoorziening te waarborgen. De softclose kan op de volgende data plaatsvinden: 1 april 1 juli 1 oktober 1 januari (jaarafsluiting) Voor een tijdige afsluiting van het kwartaal is een juiste, tijdige en volledige aanlevering van gegevens door RKSC vereist Bij de eerste drie softcloses is de softclose binnen 1 maand na de softclosedatum afgerond. De afrondingstermijn van de laatste softclose (en tevens jaarafsluiting) wordt apart afgesproken met RKSC Het administratiekantoor stuurt de school een grootboek- en exploitatieoverzicht alsmede een lijst van bevindingen ten aanzien van eventuele verschillen Het administratiekantoor maakt met de school een afspraak voor een softclose bespreking waarbij de lijst van bevindingen wordt afgestemd 6 Reageren RKSC heeft 10 werkdagen om eventuele op- of aanmerkingen naar het administratiekantoor te sturen of akkoord te geven 7 Opnieuw opsturen grootboek- en exploitatieoverzicht Indien RKSC op- of aanmerkingen heeft, worden deze binnen 5 werkdagen verwerkt en wordt opnieuw een grootboek- en exploitatieoverzicht naar RKSC gestuurd 8 Accorderen Indien akkoord moet dit akkoord per omgaande worden gegeven 4 Opsturen grootboek- en exploitatieoverzicht 5 Bespreken softclose in overleg met administratiekantoor Contractbespreking Voor einde kwartaal Binnen 1 maand na datum softclose In overleg Binnen 10 werkdagen na verzending overzichten Per omgaande

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën Stichting PCBO Baarn Soest PROCEDURES financiën Inboeken inkoopfacturen, betalen en inboeken bankafschriften Coderen en controleren facturen die binnenkomen op het bestuurskantoor Inboeken inkoopfacturen

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Planning & control cyclus

Planning & control cyclus Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard versie Planning & control cyclus Geschreven door: L.J. van Heeren Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 februari 2013, na goedkeuring

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop.

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6 Datum vaststelling : 23-03-2009 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. BETREFT Deze procedure beschrijft

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Administratieve organisatie: Achtergrondinformatie, voorbeelden van uitwerkingen en tips voor het maken van een eigen AO-handboek

Administratieve organisatie: Achtergrondinformatie, voorbeelden van uitwerkingen en tips voor het maken van een eigen AO-handboek Administratieve organisatie: Achtergrondinformatie, voorbeelden van uitwerkingen en tips voor het maken van een eigen AO-handboek 1 1 Inleiding In deze notitie treft u achtergrondinformatie aan over Administratieve

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Een geoliede administratieve organisatie is essentieel in de lumpsumfinanciering. Van scholen wordt immers verwacht dat zij met hun lumpsumbudget eigen beleid maken. Om de uitvoering

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Reglement Verenigingsmanager NVLF

Reglement Verenigingsmanager NVLF Reglement Verenigingsmanager NVLF 2011 1 Inhoud Artikel 1 grondslag 3 Artikel 2 - uitgangspunten voor taakverdeling tussen bestuur en verenigingsmanager 3 2.1 Plaats van de directie in de organisatie 3

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - - Schoolleider - - leerkracht Augustus = controleren = uitvoeren lkr= leerkracht, = schoolleider, S= secr, = interne begeleider,

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 31075 Onderzoeksnummer : 4148024 Datum onderzoek : 2 juli 2013

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Anninksschool over het schooljaar 2014-2015. Met dit verslag

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 17 mei 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS de Regenboog. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Vastgesteld in 2004 door de vier rechtsvoorgangers van de Stichting Fluenta in het fusierapport; de formele inwerkingtreding van dit statuut is 1 augustus

Nadere informatie

Jaarplan MR

Jaarplan MR Jaarplan MR 2016-2017 Inleiding Namens de ouders en het personeel is de medezeggenschapsraad (MR) het orgaan met als voornaamste taak het toetsen van het schoolbeleid. In de MR zitten ouders, gekozen door

Nadere informatie

1 t/m 6 behoren tot staand beleid. Op basis van prognose wordt er voor 12-13 geen malus verwacht

1 t/m 6 behoren tot staand beleid. Op basis van prognose wordt er voor 12-13 geen malus verwacht en Nieuwe Regentesseschool augustus In de top -20 van risico-items met hoogste score ( kans x impact) staan voornamelijk items uit domeinen personeel en financiën. 1 Bovendien is er tussen de gescoorde

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 4.

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend ! Jaarplan 2016-2017 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 INHOUD 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 5. Onderwerpen en prioriteiten 6. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

RIS128180B_30-MEI-2005

RIS128180B_30-MEI-2005 Bijlage 2 RIS128180B_30-MEI-2005 Directiestatuut gemeentelijk primair onderwijs Clusterstatuut gemeentelijk primair onderwijs Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Definitiebepalingen Artikel 2 Inleidende

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

1. Documenten en informatie beheren

1. Documenten en informatie beheren Het Managementsysteem Onderwijs (MMS-O) is een intranetapplicatie waarmee het mogelijk is om op een gebruiksvriendelijke wijze een managementinformatiesysteem voor een of meerdere scholen op te zetten.

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Trivium

Reglement Oudercommissie Trivium Reglement Oudercommissie Trivium versie 8 d.d. 18 november 2010 Concept reglement oudercommissie Trivium Pagina 0 van 5 Begripsbepalingen Ouders Oudercommissie Bevoegd gezag MR School Teamleden Adviseur

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk.

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk. Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van De Regenboog, school voor katholiek basisonderwijs en peuterspeelzaal, te Rotterdam en vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 10 november 2014.

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015 WERKPLAN Medezeggenschapsraad CBS t Loo 2014-2015 Zelhem, september 2014. Pagina 1 van 7 1 Inleiding Doelstelling Dit document legt de plannen van de MR vast voor het schooljaar 2014 2015. Citaat uit de

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan 2014-2015. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 4.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag MANAGEMENTSTATUUT November 2010 ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag Begripsbepaling In dit statuut wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de Vereniging voor Montessorionderwijs te Den Haag ( de

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR)

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2016-2017 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK Katwijk aan Zee Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren Concepttekst 17 maart 2006 t.b.v. GMR Inleiding Het bestuur

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

JAARPLAN GMR Jaarplan van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Schoolvereniging Rehoboth, Urk

JAARPLAN GMR Jaarplan van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Schoolvereniging Rehoboth, Urk JAARPLAN GMR 2015-2016 Jaarplan van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Schoolvereniging Rehoboth, Urk INHOUDSOPGAVE Inhoud Waarom een jaarplan? 1 Rol en werkwijze van de GMR 2 Thema s t.b.v. het

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1: Huishoudelijk Reglement 1.1 Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de Statuten van de Oudervereniging van De Toermalijn. 1.2 In het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang (TSO) OBS Sjtadssjool

Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang (TSO) OBS Sjtadssjool Definitie: De Tussen Schoolse Opvang (TSO) is vrije tijd en een onderbreking van leeractiviteiten. Het overblijven, moet leuk zijn. Het is een periode waar het kind tot rust kan komen (actief of passief)

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsdeelraad Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan van Stichting Floréo te Maassluis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken van de

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Het begrip verplichting 3. Toepassing van het begrip verplichting

1. Inleiding 2. Het begrip verplichting 3. Toepassing van het begrip verplichting 1. Inleiding Het vastleggen van verplichtingen is in het kader van een doelmatig budgetbeheer noodzakelijk. Op het moment dat een bestelling geplaatst wordt is immers (een deel van) het budget besteed.

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Handboek MedezeggenschapsRaad

Handboek MedezeggenschapsRaad Handboek MedezeggenschapsRaad o.b.s. t Ambyld Smidte 47 8407 EP Terwispel telefoon: 0513-463500 e-mail: info@ambyld.nl website: www.ambyld.nl Stichting Primo Opsterland Inhoudsopgave: Leden van de MR...

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie