Algemene informatie voor ouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie voor ouders"

Transcriptie

1 Algemene informatie voor ouders Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg

2 Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten - én hun ouders - kunnen terecht bij GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen. GGZ Kinderen en Jeugd is onderdeel van Rivierduinen, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Zuid-Holland Noord. Als u woont in onze regio hoeft uw kind nooit ver te reizen voor de juiste hulp. Onze hulpverleners werken namelijk vanuit locaties in Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn en Katwijk. Op al onze locaties is ook een afdeling van ons Psychotraumacentrum. De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg voor inwoners tot hun 18e jaar. De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) valt daar ook onder. Alle gemeenten hebben hiervoor afspraken gemaakt met zorgaanbieders in hun regio. Bij de gemeente van uw woonplaats kunt u informeren met welke zorgaanbieders deze afspraken zijn gemaakt. Bij Rivierduinen gaat het om alle gemeenten in Zuid-Holland Noord. Wij werken nauw samen met de andere zorgaanbieders in de jeugdhulpverlening, maar ook met de huisarts, medisch specialisten en jeugdartsen. Ook als ik tijdelijk meer of intensievere behandeling nodig heb, kan ik bij Rivierduinen terecht. 2

3 Verwijzing Als u gebruik wilt maken van onze zorg dan hebben wij een verwijzing nodig. Daarvoor kunt u naar uw huisarts, jeugdarts of medisch specialist gaan. Ook kunt u contact opnemen met één van de teams die hiervoor zijn opgericht in uw gemeente. U kunt deze meestal vinden op de website van de gemeente. Ze hebben niet overal dezelfde naam. De meest voorkomende zijn Kinder- en Jeugdteam, Jeugd- en Gezinsteam of Sociaal Wijkteam. ONZEKERHEID ANGST GEDRAGSPROBLEMEN PROBLEMEN MET HET VERWERKEN VAN EEN ECHTSCHEIDING OF EEN TRAUMATISCHE ERVARING OVERBEWEEGLIJKHEID MOEITE MET OMGAAN MET LEEFTIJDGENOTEN CONCENTRATIEPROBLEMEN DEPRESSIE ERNSTIGE AGRESSIVITEIT De best mogelijke zorg GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen streeft ernaar de best mogelijke zorg te leveren, zorgvuldig afgestemd op uw kind. Wij werken daarom met zorgprogramma s. Een zorgprogramma beschrijft alle vormen van behandeling en begeleiding die op basis van een diagnose mogelijk zijn. Van deze behandelingen weten wij - door onderzoek of uit ervaring - dat zij het beste resultaat zullen opleveren. Afhankelijk van de situatie en problematiek van uw kind doen wij u een voorstel voor een behandelplan, zoveel mogelijk op basis van een zorgprogramma. Uitgangspunt is daarbij altijd dat wij zoveel zorg geven als nodig maar nooit méér dan nodig is: uw kind krijgt dus zorg op maat, de best mogelijke zorg. 3

4 Onze werkwijze Voor alle contacten tussen u, uw kind en onze hulpverleners geldt dat onze hulpverleners hun uitleg en hun taalgebruik zo veel mogelijk aanpassen aan de leeftijd van uw kind. Mocht bepaalde informatie voor u of uw kind tóch onduidelijk zijn, dan kunt u dit altijd aangeven bij uw hulpverlener. Kennismaking Wij streven ernaar het eerste kennismakingsgesprek binnen vier weken ná de aanmelding te laten plaatsvinden. In geval van crisis kunnen u en uw kind, zo nodig, nog dezelfde dag bij ons terecht. Voor informatie over onze actuele wachtlijsten verwijzen wij naar de locatie waar uw kind is aangemeld. In het kennismakingsgesprek overleggen wij met uw kind en/of met u over de klachten van uw kind, uw visie op de problemen, uw zorgen én uw verwachtingen van de behandeling. Afspraak afzeggen of verzetten? Kunt u zich om welke reden dan ook, niet aan de gemaakte afspraak houden? Wij verzoeken u dringend uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. 4 Onderzoek Vaak is na het kennismakingsgesprek nog aanvullend onderzoek nodig om alles dat van invloed is op de klachten van uw kind, in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie thuis en op school, het contact met leeftijdgenoten of de lichamelijke gezondheid van uw kind. Afhankelijk van de aard van de klachten van uw kind, bestaat dit onderzoek uit: gesprekken met u als ouder gesprekken met uw kind psychologisch onderzoek onderzoek door een kinderarts, jeugdarts of kinder- en jeugdpsychiater gezinsonderzoek spelobservatie

5 Soms is het belangrijk dat wij informatie inwinnen bij de huisarts van uw kind, de school(arts), een specialist of andere betrokkenen. Als onze hulpverleners contact met hen opnemen, doen zij dit uiteraard altijd in overleg met u en/of uw kind en met schriftelijke toestemming van u en/of uw kind. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje geheimhoudingsplicht. Advies en behandelplan Op basis van het kennismakingsgesprek en het onderzoek stellen onze hulpverleners een diagnose en een advies voor verdere behandeling op. U en uw kind beslissen dan zelf of u dit advies opvolgt en of u de behandeling start of niet. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet hij/zij ook toestemming geven voor de behandeling. Vanaf 16 jaar mag uw kind ook zonder u zelf beslissen over de behandeling. De hulpverlener neemt vervolgens met u en uw kind door wat op dat moment de voornaamste klachten zijn en aan welke doelen gewerkt gaat worden. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Het behandelplan én uw instemming daarmee leggen wij vast in het dossier van uw kind. De behandeling Afhankelijk van de soort klachten van uw kind kunnen uiteenlopende vormen van behandeling ingezet worden. Voorbeelden zijn: gesprekstherapie, gedragstherapie, EMDR, groepstherapie, psychomotorische therapie, medicatie en ouderbegeleiding. Meer informatie over de verschillende soorten therapie vindt u op onze website: (onder Uw hulpvraag, ons zorgaanbod ). De behandeling vindt meestal plaats in de vorm van gesprekken, eventueel aangevuld met oefeningen. Bij sommige gesprekken bent u of is het hele gezin aanwezig. In alle gevallen geldt dat een actieve inzet van u én uw kind noodzakelijk is voor het slagen van de behandeling. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klachten van uw kind. Indien het gebruik van audiovisuele middelen voor de behandeling van belang is, zal uw hulpverlener hiervoor vooraf schriftelijke toestemming aan u vragen. 5

6 Soms is aanvullende hulp nodig, zoals psychiatrische thuisbehandeling of ouderbegeleiding. Ook een aanvullende behandeling wordt pas gestart nadat u en/of uw kind hiervoor toestemming hebben gegeven. Evaluatie Minimaal een keer per half jaar evalueren de hulpverleners de behandeling, in het team maar ook met u. In deze evaluatie komen onder andere uw waardering van de inhoud en het resultaat van de behandeling aan bod én de wijze waarop u het contact met de hulpverlener gedurende de behandeling ervaart. Daarnaast ontvangt u aan het eind van de behandeling een evaluatieformulier, het tevredenheidonderzoek. Wilt u tijdens de behandeling suggesties of opmerkingen kwijt, dan kan dit altijd bij de hulpverlener, maar ook bij het Ideepunt. Meer informatie hierover vindt u in de folder Ideepunt in de wachtkamer. Onze organisatie verricht ook wetenschappelijk onderzoek om de zorg voortdurend te verbeteren en te beoordelen of de ingezette behandeling voldoende helpt. Dit noemen wij Routine Outcome Monitoring. Hierover ontvangt u bij aanmelding een informatiefolder. Poliklinisch Onze zorg is meestal poliklinisch, dat betekent dat uw kind regelmatig wekelijks, een keer per twee weken of maandelijks - naar een van onze locaties komt voor een afspraak met zijn/haar hulpverlener. Zo n gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Het herhaald meten van uw klachten en problemen noemen wij Routine Outcome Monitoring (ROM), Door het vergelijken van de resultaten van de verschillende metingen, kunt u na verloop van tijd zien welke klachten en problemen minder zijn geworden en welke niet. 6

7 Deeltijd Soms is poliklinische zorg niet voldoende. In dat geval kan uw kind in aanmerking komen voor de deeltijdbehandeling. Tijdens de deeltijdbehandeling brengt uw kind vijf dagen per week (een deel van) de middag bij ons door. Psychiatrische thuisbehandeling In sommige gevallen komt een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige aan huis. Deze leert uw kind omgaan met de problemen in de thuissituatie. Vaak kan deze vorm van thuisbehandeling een opname voorkomen. Meer informatie vindt u in de folders Psychiatrische Thuisbehandeling en Psychiatrische Intensieve Thuisbehandeling. Praktische informatie Kosten onder de 18 jaar Op het gebied van kosten van onze poliklinische zorg merkt u niets van de veranderingen als uw gemeente afspraken heeft gemaakt met Rivierduinen. Woont u niet in Zuid-Holland Noord, overleg dan eerst met uw gemeente. De kosten voor jeugdzorg zijn ingewikkeld, daarom is er een factsheet gemaakt waarin alle informatie over de kosten is beschreven. Kosten jongeren boven de 18 jaar De behandeling van jongeren van 18 jaar en ouder valt onder de zorgverzekeringswet. Zij zijn verplicht een eigen zorgverzekering af te sluiten. Medicijnen Uw zorgverzekeraar vergoedt medicijnen tegen psychische aandoeningen die nodig zijn voor de behandeling van uw kind. Opnames Voor opnames en deeltijdbehandelingen overdag geldt een wettelijke financiële bijdrage. Het bedrag hangt af van de duur van de behandeling. Op kunt u hier meer over lezen. 7

8 Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ Nederland, de LPGGZ, NPCF en Consumentenbond hebben samen algemene leveringsvoorwaarden ggz (ALV) opgesteld. Rivierduinen houdt zich aan deze algemene leveringsvoorwaarden. U vindt de algemene leveringsvoorwaarden op onze website: onder het kopje Clienten. Via uw behandelaar kunt u kosteloos een uitdraai van de ALV krijgen. Voor vragen over de ALV kunt u bij uw behandelaar terecht. Geheimhoudingsplicht Alles wat uw kind of u tegen ons zegt, blijft binnen ons team van hulpverleners: zij hebben een medische geheimhoudingsplicht. Soms is het nodig anderen om informatie te vragen of hen informatie te geven over uw kind, bijvoorbeeld de school of een specialist. Dit gebeurt nooit zonder uw schriftelijke toestemming. In de wet is hierover het volgende vastgelegd: Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan moet u schriftelijk toestemming geven; Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar oud, dan moeten zowel u als uw kind schriftelijk toestemming geven; Is uw kind 16 jaar of ouder, dan moet uw kind schriftelijk toestemming geven. Onze hulpverleners mogen slechts in uitzonderlijke gevallen hun geheimhoudingsplicht doorbreken. Alles wat met geheimhouding te maken heeft, is vastgelegd in het privacyreglement van Rivierduinen. Dit reglement kunt u opvragen bij uw hulpverlener. Informatieplicht Naast een geheimhoudingsplicht hebben onze hulpverleners een informatieplicht, in de volgende situatie: Als de ouders van een kind dat bij GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen in behandeling is, niet (meer) samenleven maar wel beiden ouderlijk gezag hebben, dan zijn beide ouders verplicht elkaar te informeren over de behandeling van het kind. Gebeurt dit niet, dan zijn onze hulpverleners wettelijk verplicht deze informatie zelf te verstrekken. Voor meer informatie over deze informatieplicht kunt u de folder Informatieplicht raadplegen. 8

9 Dossier Alle gegevens over uw kind en de behandeling leggen wij vast in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). U heeft recht op inzage in die delen van het dossier die over u gaan, en u kunt hiervan een kopie krijgen. Daarvoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij uw hulpverlener. U kunt ook de gegevens van uw kind inzien als u het gezag heeft. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan mag dat alleen als uw kind hiervoor toestemming geeft. Indien er sprake is van niet samenwonende ouders met gedeeld gezag, kan alleen inzage plaatsvinden over de dossierdelen van het kind. In het dossier van uw kind leggen we ook de geboorteplaats van u en uw kind vast. Wij vragen hiervoor uw toestemming. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken aan de hulpverlener. Dan worden deze gegevens niet genoteerd. Wij bewaren de dossiers in een gesloten archief. Uitsluitend de bij de behandeling betrokken hulpverleners hebben toegang tot het dossier van uw kind. Vijftien jaar nadat de behandeling is afgerond, wordt het dossier vernietigd. Na een schriftelijk verzoek van u en/of uw kind aan de directie kan het dossier (of delen hiervan) ook eerder worden vernietigd. Meer informatie hierover vindt u in het privacyreglement van Rivierduinen. Dit kunt u opvragen bij uw hulpverlener. Klachten Onze hulpverleners doen hun best u en uw kind zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In dat geval kunt u dit het beste met de hulpverlener bespreken. Vaak leidt een gesprek al tot een oplossing. Wilt u dit niet of heeft een gesprek niet geholpen, dan kunt u contact opnemen met de manager van de hulpverlener. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met onze patiëntenvertrouwenspersoon óf een klacht indienen bij de directie of de klachtencommissie. U kunt ook een klacht indienen via het meldformulier. U vindt dit formulier op onze website: (klik op Cliënten > suggesties en klachten ) en de folder Klachten? Wij maken er een punt van!. Meer informatie over klachten vindt u ook in deze folder. 9

10 Cliëntenraad GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen heeft een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad is er voor kinderen en jongeren die in zorg zijn bij ons centrum. De leden van de cliëntenraad denken mee over de kwaliteit van zorg die wij leveren. De cliëntenraad bestaat uit (oud)cliënten van GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen. Er is altijd ruimte voor nieuwe leden. Meer informatie vindt u in de folder Cliëntenraad. Familievertrouwenspersoon Soms heeft u als familie of naastbetrokkene steun nodig. In dat geval kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon (fvp). De fvp biedt een luisterend oor, deskundige informatie en advies. Voor meer informatie over de fvp, de familieraden en het familiebeleid van Rivierduinen kunt u terecht op onze website of vraag naar de folder Familiebeleid Rivierduinen. Informatie en bereikbaarheid Wij zijn tijdens kantooruren (vanaf tot uur) te bereiken. Indien uw hulpverlener niet aanwezig is en u toch iemand dringend wilt spreken, kunt u vragen naar de bureaudienst. De telefoonnummers van onze verschillende locaties vindt u op de laatste pagina van deze folder. Heeft u dringend hulp nodig? Bel uw huisarts of huisartsenpost. Deze kan 24 uur per dag de hulp van onze crisisdienst inschakelen. Website en folders Algemene informatie over GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen vindt u op Hier vindt u ook een groot aantal folders over bijvoorbeeld ons Psychotraumacentrum, de deeltijdbehandeling, de afdeling Preventie en reglementen. Daarnaast zijn de folders te verkrijgen in de wachtkamers en via uw hulpverlener. 10

11 Bereikbaarheid Al onze vestigingen zijn centraal gelegen en goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Op de website vindt u de bezoekadressen en routebeschrijvingen. Voor het openbaar vervoer verwijzen wij u graag door naar: telefoon of mobiele site via m.9292.nl. Contact GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen Leiden: Gouda: Katwijk: Alphen aan den Rijn: Het Psychotraumacentrum heeft een afdeling op alle locaties van GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen. Sinds 2007 heeft Rivierduinen het HKZ-keurmerk. Dat is een (ISO9001) kwaliteitscertificaat binnen de gezondheidszorg. Het toont aan dat wij de cliënt centraal stellen, voortdurend werken aan het verbeteren van onze behandeling en service en de zaken intern goed op orde hebben. Disclaimer De informatie in deze folder is met grote zorg samengesteld. Rivierduinen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de folder. Uitgave:

12 beter binnen bereik

Uw behandeling, onze zorg

Uw behandeling, onze zorg Uw behandeling, onze zorg Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Uw behandeling, onze zorg Veel mensen hebben wel eens last van psychische problemen. Soms lukt het hen daar alleen of met steun van

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Informatie voor ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar

Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Jij bent samen met je ouders bij ons aangemeld omdat je niet lekker in je vel zit, of omdat mensen in je omgeving zich zorgen

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Informatie voor jongeren en ouders Jij hebt je bij ons aangemeld omdat je zelf niet lekker in je vel zit, of omdat mensen in je omgeving zich zorgen maken om

Nadere informatie

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Informatie voor familieleden, naasten en cliënten Inhoud Contactgegevens voor familieleden 1. Inleiding 2. Betrokken? Ja, tenzij 3. Familiebeleid in het

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Hulp bij psychische problemen In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Heeft u last van somberheid, angst of piekeren? Of bent u gespannen of verward?

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave Behandeling bij GGz Breburg Wat betekent dit voor u... 5 1. Aanmelding... 5 Uw gegevens

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Welkom bij GGNet Jeugd! Informeren en deelnemen

Welkom bij GGNet Jeugd! Informeren en deelnemen GGNet Jeugd Ook voor u! Wat kan en mag u van GGNet Jeugd verwachten? Informatie voor ouders en andere direct betrokkenen van kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij GGNet Jeugd 2 Als moeder vind

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Ook voor u! Ik? Wat kan en mag u van GGNet verwachten?

Ook voor u! Ik? Wat kan en mag u van GGNet verwachten? Ook voor u! Wat kan en mag u van GGNet verwachten? Ik? Informatie voor ouders en andere direct betrokkenen van kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij GGNet Als moeder vind ik het moeilijk te

Nadere informatie

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Informatie voor ouders Kinderen en jongeren met ernstige psychische of psychiatrische problemen kunnen bij ons terecht. U kunt hierbij denken aan gedragsproblemen,

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Uw dossier. Wat doen wij ermee en wat kunt u ermee?

Uw dossier. Wat doen wij ermee en wat kunt u ermee? 2016 Uw dossier Wat doen wij ermee en wat kunt u ermee? Inleiding Van elke cliënt die bij GGZ Oost Brabant in behandeling is, wordt een digitaal dossier aangelegd. Daarin verzamelen we alle informatie

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Wat is De Banjaard? De Banjaard is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. We zijn er voor kinderen en jongeren tussen 4 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van

Nadere informatie

Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen. GGz Centraal Amersfoort

Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen. GGz Centraal Amersfoort Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen GGz Centraal Amersfoort Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Voor wie? 2 3 Voor de intake 3 4 Intake / diagnostiek 3 5 Behandeling 5 6 Afspraak is afspraak 7 7 Wetenschappelijk

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten Inhoud Welkom bij MoleMann Mental Health 3 Informatie voor patiënten 3 Werkwijze 3 KENNISMAKING EN START BEHANDELING 3 Behandelplan 3 Uw omgeving is welkom! 3 Behandelen = samenwerken

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Wijkteams psychiatrie

Wijkteams psychiatrie Wijkteams psychiatrie Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Wijkteams psychiatrie Werken of naar school gaan, contact leggen en onderhouden, dagritme en het hebben van een zinvolle daginvulling

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij Vincent van Gogh In deze brochure geven wij graag algemene informatie die voor u van belang is wanneer u bij ons in behandeling komt.

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u Samen op eigen wijze De beste aanpak voor u Bij GGZ ingeest hebben we aandacht voor uw persoonlijke situatie. Met locaties in Amsterdam, Amstelveen, Bennebroek, Haarlem en Hoofddorp is hulp bij u in de

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Klachten en klachtenregeling Informatie voor ouders

Klachten en klachtenregeling Informatie voor ouders Klachten en klachtenregeling Informatie voor ouders Welkom De tekst in deze brochure is een samenvatting van de officiële klachtenregeling van GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen. U kunt de volledige tekst

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ambulante Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Als deze problemen langer duren is het heel begrijpelijk dat u

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin Onze eerste kennismaking informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Welkom bij PuntP. U bent via uw huisarts of een andere hulpverlener naar PuntP verwezen en binnenkort hebt u uw eerste afspraak. In

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Klachten? Wij maken er een punt van!

Klachten? Wij maken er een punt van! Klachten? Wij maken er een punt van! Klachten? Wij maken er een punt van! Bij GGZ Rivierduinen doen wij ons best u te behandelen op een manier die past bij uw wensen en verwachtingen. Toch kan uw contact

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Kind & Jeugd. Virenze, Kind & Jeugd

Kind & Jeugd. Virenze, Kind & Jeugd Virenze, Kind & Jeugd Ambulante geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, jeugdigen en kinderen Kind & Jeugd VIRENZE IS EEN ORGANISATIE VOOR MENSEN MET PSYCHISCHE/PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN. ALS ERKENDE

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie, Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ouderenpsychiatrie, Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ouderenpsychiatrie, Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Ouderenpsychiatrie kunt verwachten. Wanneer kunt u bij ons terecht? U

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inleiding

Algemene Voorwaarden. Inleiding Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek-, behandelings- of begeleidingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen BOEI-Limburg en de

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan uw problemen leidt tot een oplossing zodat u weer kunt genieten van de dingen om u heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed

Nadere informatie

Kinderen & Jeugdigen. Informatie voor ouders

Kinderen & Jeugdigen. Informatie voor ouders Kinderen & Jeugdigen Informatie voor ouders Kinderen & Jeugdigen Het is lang niet altijd gemakkelijk om jong te zijn. En het is ook niet altijd gemakkelijk om ouder / verzorger te zijn. Er zijn veel problemen

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan je problemen leidt tot een oplossing zodat je weer kunt genieten van de dingen om je heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

Gezinsbehandeling. Kom verder! SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers

Gezinsbehandeling. Kom verder!  SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Gezinsbehandeling SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Ouders hebben vragen over het moeilijke of zorgelijke gedrag van hun kind of hoe ze hun

Nadere informatie

Uw behandeling bij PsyQ

Uw behandeling bij PsyQ Uw behandeling bij PsyQ Welkom bij PsyQ U heeft zich aangemeld voor een behandeling bij PsyQ. Een belangrijke eerste stap op weg naar herstel. Psychische problemen zijn de normaalste zaak van de wereld;

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB Uw zoon of dochter is aangemeld bij GGZ WNB, Zorgprogramma s Jeugd- en jongvolwassenpsychiatrie. In deze folder

Nadere informatie

Familiebeleid. Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid. Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling Uw contactpersoon is Bereikbaar op de dagen

Nadere informatie

Kind en Adolescent. Informatie voor ouders

Kind en Adolescent. Informatie voor ouders Kind en Adolescent Informatie voor ouders Kind(eren) en Adolsecent Het is lang niet altijd gemakkelijk om jong te zijn. En het is ook niet altijd gemakkelijk om ouder / verzorger te zijn. Er zijn veel

Nadere informatie

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder.

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Ouderenzorg Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Met behulp van persoonlijke gesprekken en/of groepsgesprekken zoeken we naar een oplossing voor uw angsten, somberheid of gevoelens

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten Inhoud Welkom bij MoleMann Mental Health 3 Informatie voor patiënten 3 Werkwijze 3 KENNISMAKING EN START BEHANDELING 3 Behandelplan 3 Uw omgeving is welkom! 3 Behandelen = samenwerken

Nadere informatie

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Inhoud Uw behandeling 3 Zorgprogramma s 3 Zorgplan 3 Wachttijd 3 Meten 3 Kwaliteit inzichtelijk 4 Kosten en vergoedingen 4 Uw gegevens 4 Electronisch Patiënten

Nadere informatie

Uw rechten en uw plichten

Uw rechten en uw plichten Uw rechten en uw plichten Voor een goede samenwerking tijdens de dienstverlening is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u vragen. In deze brochure informeren wij u over

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling ouderen

Deeltijdbehandeling ouderen jbkmknj Centrum voor ouderenpsychiatrie Eikenstein Deeltijdbehandeling ouderen Informatie voor cliënten Inhoud Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is deze behandeling bedoeld? 2 Behandeling 2 Programma

Nadere informatie

Als een kind een probleem heeft, is het Dit doen wij belangrijk dat er snel en adequaat hulp wordt geboden. MET ggz ondersteunt

Als een kind een probleem heeft, is het Dit doen wij belangrijk dat er snel en adequaat hulp wordt geboden. MET ggz ondersteunt KINDEREN EN JEUGD Als een kind een probleem heeft, is het belangrijk dat er snel en adequaat hulp wordt geboden. MET ggz ondersteunt kinderen en jongeren van 0 jaar tot en met de adolescentie bij psychische

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Algemene informatie over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Vanaf 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ingedeeld in drie gebieden: >> huisartsenzorg eventueel

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten Ouderenpsychiatrie Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van Altrecht Ouderenpsychiatrie kunt verwachten. Wanneer kunt u bij ons terecht? U kunt bij ons terecht als u een oudere

Nadere informatie

Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda. Informatie voor cliënten

Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda. Informatie voor cliënten Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda Informatie voor cliënten Vroege Interventie Psychose (VIP-team) GGz Breburg heeft twee VIP-teams, in de regio Breda en Tilburg. Het VIP-team

Nadere informatie

Over de registratie van uw gegevens. Informatie voor cliënten

Over de registratie van uw gegevens. Informatie voor cliënten Over de registratie van uw gegevens Informatie voor cliënten Uw Dossier Om u goed te kunnen behandelen, houden wij een dossier over u bij. In uw dossier staat informatie over u en uw behandeling zoals

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Aan de slag met psychische problemen Heeft u last van somberheid

Nadere informatie