Kind & Jeugd. Virenze, Kind & Jeugd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kind & Jeugd. Virenze, Kind & Jeugd"

Transcriptie

1 Virenze, Kind & Jeugd Ambulante geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, jeugdigen en kinderen Kind & Jeugd VIRENZE IS EEN ORGANISATIE VOOR MENSEN MET PSYCHISCHE/PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN. ALS ERKENDE ZORGINSTELLING MET MEERDERE VESTIGINGEN IN NEDERLAND, BIEDEN WE AMBULANTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG AAN KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN. DE HULPVERLENING WORDT UITGEVOERD DOOR VERSCHILLENDE TEAMS MET EEN MULTIDISCIPLINAIR KARAKTER, DAT WIL ZEGGEN, ELKE VESTIGING BESCHIKT OVER EEN EIGEN TEAM MEDEWERKERS MET VERSCHILLENDE OPLEIDINGEN, KWALITEITEN EN SPECIALISATIES. ELK TEAM BIEDT EEN OP MAAT GESNEDEN ZORGAANBOD. A. DIVISIE KIND EN JEUGD De divisie Kind en Jeugd biedt ambulante geestelijke zorg aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 25 jaar. Er zijn Infantteams die gespecialiseerde diagnostiek en behandeling bieden aan jonge kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders en/of verzorgers. De verschillende teams van de divisie Kind en Jeugd bieden specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op het gebied van stemmingsklachten, angstklachten, moeite met de omgang met leeftijdsgenoten, leerproblemen, concentratieproblemen, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsmoeilijkheden. Bij de zorg wordt zowel het kind of de jongere betrokken als ook zijn sociale context, zoals gezin of wettelijke verzorgers, familie en de school. Hierbij is tevens aandacht voor medisch-biologische factoren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zorg in de eerste en de tweede lijn. Het onderscheid tussen beide wordt bepaald door de aard en complexiteit van de problematiek, de zorgduur en het zorgaanbod. Openingstijden De vestigingen van Virenze zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur geopend en telefonisch bereikbaar. In bepaalde vestigingen zijn therapeuten ook in de avonduren beschikbaar. Het secretariaat van de betreffende vestiging kan u hierover nader inlichten. Aanmelding Een aanmelding dient te gebeuren na verwijzing door een (huis)arts of externe hulpverlener. Ouders kunnen hun kind of jongere zelf telefonisch aanmelden (met verwijskaart en/of verwijsbrief van de huisarts) bij een vestiging bij u in de buurt. De adresgegevens vindt u elders in deze brochure en op onze website. Tevens kan een aanmelding gebeuren door het aanmeldingsformulier op de website ( in te vullen. In beide gevallen wordt u benaderd door één van onze secretaressen. Virenze, Kind & Jeugd Pagina 1

2 Zij zal u met betrekking tot uw aanmelding een aantal korte vragen stellen en u informatie geven over de wachttijd, de eventuele wachtlijst en de vergoeding. Tevens kunt u bij haar voor alle andere informatie terecht. Wat gebeurt er nadat u zich heeft aangemeld? Na de aanmelding wordt bekeken door een therapeut (=poortwachter) of zorg vanuit Virenze kan worden geboden en in welke vorm. Mocht een andere vorm van zorg of hulp aangewezen zijn, dan wordt dat aangegeven door één van de poortwachters. Redenen voor doorverwijzing kunnen onder andere zijn: een hoge crisisgevoeligheid, een verstandelijke handicap, zware verslavingsproblematiek, of een hoge mate van problemen in een gezin (multi-problem) zodat ambulante zorg niet mogelijk is. We verrichten geen raadsonderzoeken en geven geen advies rondom echtscheiding en omgangsregeling. Uw zorgen en hulpvraag zijn het uitgangspunt voor de toewijzing aan een therapeut. Afhankelijk van de wachtlijst worden ouders, kind of jongere uitgenodigd voor een eerste gesprek. Intake Tijdens het eerste (screenings-) gesprek verkennen en inventariseren we samen met ouders, kind of jongere de problemen en de hulpvraag en lichten we het verdere traject toe. In de volgende gesprekken besteden we aandacht aan de voorgeschiedenis en de relevante omstandigheden van de problemen van het kind en het gezin. Daarnaast doen we een spelobservatie of hebben we een individueel gesprek met het kind of de jongere. Aan het eind van de intakefase wordt een eerste werkhypothese voor behandeling met ouders en eventueel jongere besproken. In overleg met de ouders en eventueel met de jongere wordt een behandelplan opgesteld dat enerzijds kan bestaan uit verdere diagnostiek (naar intelligentie, neuropsychologisch en/of sociaal-emotioneel functioneren, kinderpsychiatrisch onderzoek, gezinsonderzoek, spelobservatie of schoolobservatie) en anderzijds uit behandeling van ouders en/of kind en/of de jongere. Indien er sprake is van nadere uitgebreide diagnostiek, worden na afronding de onderzoeksbevindingen, diagnose en het behandeladvies in eerste instantie met de ouders en vervolgens ook met de jongere besproken. De doelen van de behandeling worden steeds beschreven in een behandelplan, waarna het behandeltraject ingezet wordt. Behandeling Een behandeling kan kort of lang duren, afhankelijk van de aard van de problemen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake blijkt te zijn van een ontwikkelingsstoornis dan is de behandeling gericht op het verkrijgen van inzicht in de specifieke problematiek door diagnostiek en te bekijken wat de betekenis hiervan is en de mogelijkheden voor het kind, de jongere en het gezin. Er wordt steeds gezocht naar effectieve omgangsmanieren voor het kind of jongere en het gezin. Kind- en Jeugdteams bieden onder andere de volgende behandelmogelijkheden: Psycho-educatie Video-interactietraining Systeemtherapie (gezinstherapie of ouder-kind relatietherapie) Medicamenteuze therapie Speltherapie Psychologische behandeling voor kind of jongere Groepstherapie/trainingen Psychomotore therapie Vergoeding en kosten Virenze biedt zorg vanuit de zorgverzekeringswet. Afhankelijk van de zorgvraag ontvangt u zorg binnen de Generalistische Basis GGZ of binnen de Specialistische GGZ. Voor behandeling van uw kind of jongere in de Specialistische GGZ betaalt u geen eigen risico. Voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar geldt dat behandeling ten koste gaat van het wettelijk vastgestelde eigen risico. De kosten van het verplichte eigen risico variëren per kalenderjaar. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat van de desbetreffende vestiging of uw verzekeringspolis raadplegen. Inzage dossier In het dossier van uw kind of jongere worden gegevens vastgelegd zoals het behandelplan, verslagen van gesprekken, onderzoeksresultaten, evaluaties, etc. Ouders of jongere kunnen dit dossier inzien, om kopieën vragen, een eigen verklaring aan het dossier toevoegen en het dossier laten vernietigen. Uw hulpverlener kan hierover meer informatie geven of u kan het privacyreglement van Virenze raadplegen via onze website. Virenze, Kind & Jeugd Pagina 2 Virenze, Kind & Jeugd Pagina 3

3 Uw privacy Virenze hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van uw kind of jongere en het betrokken gezin. De gegevens van uw kind of jongere worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder toestemming van de ouder(s) en/of jongere verstrekt aan mensen die niet bij uw behandeling betrokken zijn. Het privacyreglement van Virenze beschrijft hoe er met de gegevens van uw kind of jongere wordt omgegaan. Het privacyreglement treft u aan op onze website of kunt u kosteloos opvragen bij Virenze Hoofdkantoor via Cliëntenraad Virenze heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Virenze. Zij doet dit door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over zaken als huisvesting, behandelmethodes, bejegening, uitbreiding van het zorgaanbod, nieuwe doelgroepen, toegankelijkheid, etc. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie van Virenze. Een klacht indienen bij de klachtencommissie Het is mogelijk dat de bemiddeling binnen Virenze niet tot een oplossing van uw klacht heeft geleid. Het kan ook zo zijn dat u geen behoefte heeft aan interne bemiddeling. In deze gevallen kunt u uw klacht rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie van Virenze. De klachtencommissie behandelt klachten van cliënten van Virenze. De leden van de klachtencommissie hebben een geheimhoudingsplicht. De behandeling van klachten door de klachtencommissie is kosteloos, behoudens eventuele kosten die u maakt om zich te laten vertegenwoordigen of bijstaan door een derde. De klachtencommissie werkt met een klachtenregeling. Daarin staan de stappen beschreven die de klachtencommissie in het kader van de behandeling van uw klacht onderneemt. U kunt de klachtenregeling kosteloos opvragen bij de secretaris van de klachtencommissie of downloaden op de website van Virenze (Over Virenze > Geef uw mening) Klachten Virenze streeft ernaar om begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent of vindt dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. Als u suggesties of klachten heeft, horen we dat graag van u. Als wij weet hebben van uw ontevredenheid, kan dat informatie opleveren waarmee we nieuwe klachten kunnen voorkomen. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg aan u en andere cliënten te verbeteren. Wat te doen als u een klacht heeft? De klacht bespreken met de betrokken medewerker/hulpverlener Wanneer u ergens een klacht over heeft, kunt u dit bespreken met de betreffende medewerker. Het komt vaak voor dat een misverstand de oorzaak van een klacht blijkt te zijn. Door een gesprek met de betrokken medewerker kan zo n misverstand veelal eenvoudig worden rechtgezet. Bemiddeling door de leidinggevende Komt u er in het gesprek met de betrokken medewerker niet uit, dan kan de leidinggevende worden ingeschakeld. Deze zal een bemiddelende rol vervullen. Bemiddeling door de directie Als de klachtenbemiddeling door de leidinggevende niets oplevert, dan zal deze aan de Bestuurder en de directie worden gemeld. De directie zal vervolgens uw klacht in behandeling nemen. Virenze, Kind & Jeugd Pagina 4 B. KWALITEIT VAN ZORG Om de kwaliteit van zorg te vergroten worden binnen Virenze een aantal kwaliteitsonderzoeken gedaan. Regelmatige Uitkomst Meting van de behandeling (ROM) Vanuit Virenze hechten wij veel belang om de behandeling en zorg te doen slagen. Om de voortgang van de behandeling of begeleiding van uw kind of jongere zo goed mogelijk in kaart te brengen, vragen we u of de jongere standaard op regelmatige basis om een vragenlijst in te vullen. Via uw adres of op de vestiging ontvangt u meer informatie hierover en een inloglink. In een beveiligde webomgeving kunt u thuis de vragenlijst invullen. Indien u niet beschikt over een adres en/of een internetaansluiting dan kunt u deze vragenlijst ook op onze vestiging invullen. We vragen we u dit bij de start van de behandeling, tussentijds en bij afloop van de behandeling in te vullen om de voortgang en uitkomsten van de behandeling zichtbaar te krijgen en met u te bespreken. Daarnaast zal deze vragenlijst gebruikt worden om onderzoek te doen naar de uitkomsten van de behandeling en een vergelijking hiervan met andere zorgaanbieders/ GGZ instellingen. Deze gegevens worden versleuteld en vanzelfsprekend geanonimiseerd verwerkt en aangeleverd aan een Stichting Benchmark GGZ (SBG). Dit is een landelijke Stichting die de algemene uitkomsten van behandelingen van zorgaanbieders/ GGZ instellingen verzamelt en onderling vergelijkt. Dit leidt ertoe dat we binnen Virenze kunnen bekijken hoe we steeds de zorg kunnen verbeteren. Voor meer vragen hierover kunt u zich wenden tot uw hulpverlener. Virenze, Kind & Jeugd Pagina 5

4 Cliënttevredenheid Aandacht voor de cliënt staat centraal. Virenze vindt het belangrijk om te weten of u tevreden bent over de behandeling of begeleiding, geleverde zorg, therapeut (-en) en of u Virenze ook bij familie, vrienden of kennissen zou aanbevelen. Hiervoor voert Virenze een doorlopende cliënttevredenheidsmeting uit aan het einde van elke afgesloten behandeling. Deelname heeft op geen enkele wijze enige consequenties voor uw behandeling. Alle gegevens zullen volledig geanonimiseerd gerapporteerd worden. Voor meer vragen hierover kunt u zich wenden tot het Bureau Kwaliteit, via of kijk op de website C. RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN BIJ EEN MEDISCHE BEHANDELING INFORMATIE VOOR OUDERS, KINDEREN EN JONGEREN Uw kind of jongere komt in behandeling bij Virenze. Een belangrijke start van de behandeling is dat u samen met uw kind en behandelaar bekijkt wat er aan de hand is en wat de behandeling inhoudt. Dit kan betekenen dat er eerst een diagnostisch onderzoek dient plaats te vinden en dat doelen met de behandelaar worden afgesproken. Naast deze inhoudelijke informatie, is het ook handig om te weten welke wet- en regelgeving ten aanzien van een medische (en hier wel psychologische) behandeling van kinderen en jongeren in Nederland worden gehanteerd. In deze brochure gaan we ervan uit dat u als ouder het wettelijk (ouderlijk) gezag hebt over uw kind. Ouders hebben doorgaans het gezamenlijk gezag over hun kind(eren). Dat betekent dat u dezelfde rechten hebt. Algemeen geldend is dat een behandeling pas kan starten als van beide ouders de toestemming is verkregen. In deze brochure geven we u ook informatie over toestemming en informatieverstrekking bij scheiding en ouderlijk gezag. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) De rechten van cliënten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor kinderen en jongeren gelden specifieke rechten. De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen: kinderen tot 12 jaar; jongeren van 12 tot 16 jaar; jongeren vanaf 16 jaar. Voor iedere leeftijdsgroep gelden aparte rechten. Hieronder wordt informatie gegeven over de belangrijkste rechten. Rechten voor kinderen tot 12 jaar Kinderen tot twaalf jaar mogen niet zelf beslissen. De ouders moeten toestemming geven voor onderzoek en behandeling van hun kind. De ouders worden volledig geïnformeerd om een goede beslissing over de behandeling van hun kind te kunnen nemen. Toch begrijpen kinderen vaak goed wat er met hen gebeurt. Daarom is het van belang dat de behandelaar en de ouders het kind zoveel mogelijk betrekken bij besluiten en de behandeling. Voor het kind is een duidelijke en begrijpelijke uitleg nodig. Zo weet het kind wat er gaat gebeuren en kan het beter meewerken. Inzage in het medisch dossier De ouders hebben recht op inzage in het medisch dossier van hun kind. Zij kunnen een kopie krijgen van (een gedeelte van) het dossier. Inzage zal meestal samen met de behandelaar plaatsvinden, deze kan dan meteen uitleg geven. Wanneer inzage niet in het belang van het kind is, mag de behandelaar de inzage weigeren. De behandelaar mag kinderen onder de twaalf jaar niet zelf inzage verlenen. Wel kunnen de ouders het dossier in hun bijzijn aan hun kind laten lezen. Rechten van jongeren van 12 tot 16 jaar Jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar weten vaak heel goed wat ze willen. Bij medische behandelingen wordt hun mening dan ook serieus genomen. Zowel de jongere als de ouders moeten toestemming geven voor een behandeling. De jongere en de ouders hebben het recht om volledig geïnformeerd te worden. De behandelaar moet de informatie zo geven dat de jongere en de ouders het kunnen begrijpen. Als de jongere niet wil dat zijn ouders worden geïnformeerd, kan de behandelaar hiermee in uitzonderlijke gevallen akkoord gaan. De behandelaar zal echter in alle gevallen proberen de ouders erbij te betrekken. Inzage in het medisch dossier Zowel de jongere als de ouders kunnen inzage krijgen in het medisch dossier. Zij kunnen een kopie krijgen van (een gedeelte van) het dossier. De jongere kan bezwaar maken tegen inzage door (een van) de ouders. De behandelaar kan hiermee in uitzonderlijke gevallen akkoord gaan. De behandelaar draagt er dan zorg voor dat dit bezwaar wordt vastgelegd in het dossier. Als de behandelaar de jongere verstandig genoeg acht, zal hij/zij toestaan dat de jongere alleen het dossier inziet. De behandelaar zal echter in alle gevallen proberen de ouders erbij te betrekken. Virenze, Kind & Jeugd Pagina 6 Virenze, Kind & Jeugd Pagina 7

5 Rechten van jongeren vanaf 16 jaar Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun medische behandeling. Zij hebben dezelfde rechten als volwassenen. Een jongere moet zelf toestemming geven voor een behandeling. De jongere heeft daarbij het recht om volledig geïnformeerd te worden. Toestemming van de ouders is niet meer nodig. De behandelaar heeft een inspanningsverplichting om de ouders te informeren in het belang van de behandeling van het kind. Inzage in het medisch dossier De jongere kan zelf inzage in het medisch dossier vragen. Hij kan ook een kopie van (een gedeelte van) het dossier krijgen. De ouders hebben geen recht dit dossier in te zien, tenzij de jongere hiermee instemt. TOESTEMMING EN INFORMATIEVERSTREKKING AAN GESCHEIDEN OUDERS MET GEDEELD OUDERLIJK GEZAG Indien er sprake is van gedeeld ouderlijk gezag betekent dit dat beide ouders wettelijk vertegenwoordiger van hun kind zijn en gezagdragend zijn. Beiden moeten toestemming geven voor de behandeling van hun minderjarige kind. Beiden hebben recht op informatie over de behandeling en de gezondheidstoestand van hun kind. Kinderen jonger dan 12 jaar Wij vragen u als aanmeldende ouder naar de gezagssituatie en de naam en het adres van de andere ouder. Bij voorkeur willen wij met beide ouders en het kind waar het om gaat het intakegesprek houden. Heeft een van de ouders daar bezwaren tegen? Dan bieden wij ouders ieder een eigen intakegesprek aan. Wij sturen een schriftelijke bevestiging van de uitnodiging aan beide ouders. Bij een blijvende weigering om de andere ouder te betrekken kan de behandeling nog niet starten. Uw kind kan apart een intakegesprek aangeboden krijgen. Wij sturen een schriftelijke bevestiging van de uitnodiging aan elke ouder en indien gewenst ook aan uw kind. Weigert een van de ouders of uw kind om de andere ouder om toestemming te vragen voor de behandeling? Dan bieden wij u een motiverend vervolggesprek aan. Bij een blijvende weigering zal afgewogen worden wat in het belang van uw kind is. Jongeren van 16 jaar of ouder Als uw kind 16 jaar of ouder is en goed over zijn/haar situatie kan oordelen, dan heeft hij/zij geen toestemming van de ouders nodig voor een behandeling. In de loop van een behandeling kan beoordeeld worden of inschakelen van de ouders in het belang van de jongere is. In dat geval kunnen met de jongere motiverende gesprekken worden gevoerd. TOESTEMMING EN INFORMATIEVERSTREKKING AAN GESCHEIDEN OUDERS MET 1 OUDER GEZAG Indien er sprake is van 1 ouder gezag betekent dit dat 1 van de ouders de wettelijke vertegenwoordiger van het kind is. Deze ouder geeft toestemming om het kind in behandeling te nemen. Dit is de ouder die het kind kan aanmelden. De nietgezagdragende ouder is geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Deze ouder beslist niet mee over de behandeling. De niet-gezagdragende ouder heeft het recht om ons te verzoeken informatie te geven over de behandeling van het kind. Voor het geven van deze informatie is geen toestemming nodig van de gezagdragende ouder. De niet gezagdragende ouder heeft toestemming nodig van de gezagdragende ouder om inzage in het dossier te krijgen. Kinderen tussen 12 en 16 jaar Zowel de ouders als het kind moeten hun toestemming geven voor de behandeling. U beslist niet meer alleen, uw kind beslist mee. Wanneer uw kind weloverwogen een behandeling blijft wensen, of wanneer het schadelijk voor uw kind zou zijn om geen behandeling aan te bieden, dan kan uw kind zonder toestemming van een of beide ouders bij ons in behandeling komen. Ook bij deze leeftijd van uw kind heeft het onze voorkeur dat beide ouders en het kind naar het intakegesprek komen. Indien een van de ouders of uw kind daar bezwaren tegen heeft, dan bespreken we tijdens het eerste gesprek. Uw kind mag aangeven met welke ouder het mee wil komen voor het intakegesprek. Kinderen jonger dan 12 jaar Onze behandelaar zal u vragen naar de gezagssituatie en hiervan aantekening maken middels het toestemmings-verklaringformulier. Wij vragen de aanmeldende ouder om de andere ouder zelf te informeren over de aanmelding bij Virenze. Wij vragen de medewerking van de gezagdragende ouder om, indien beschikbaar, het adres van de andere ouder te verstrekken, zodat wij de algemene brief van aanmelding en de brochure kunnen versturen. Indien de aanmeldende ouder medewerking weigert is dit geen reden de aanmelding te staken. Virenze, Kind & Jeugd Pagina 8 Virenze, Kind & Jeugd Pagina 9

6 Kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud Het aangemelde kind moet mee beslissen over het geven van informatie aan de andere ouder. Wordt de toestemming geweigerd? Dan volgt bespreking in het aanmeldteam. In de besluitvorming in het aanmeldteam wordt afgewogen wat in het belang van uw kind (de jongere) is. MEER INFORMATIE? Neem contact op met de vestiging in uw regio of kijk op Als het belang van uw kind of de vertrouwensrelatie met onze organisatie wordt geschaad door informatie te verstrekken aan de niet-gezagdragende ouder, dan wordt aan deze ouder geen informatie verstrekt. De algemene privacyregel is dat uw kind uitdrukkelijk kan vragen om geen of beperkt informatie te verstrekken aan ouder(s). In de loop van de behandeling zal bij evaluatie steeds nagegaan worden of de gezagssituatie ongewijzigd is. Jongeren van 16 jaar of ouder Als uw kind 16 jaar of ouder is en goed over zijn/haar situatie kan oordelen dan heeft hij/zij geen toestemming van de ouders nodig voor een behandeling. In de loop van een behandeling kan beoordeeld worden of inschakelen van de ouders in het belang van de jongere is. In dat geval kunnen met de jongere motiverende gesprekken worden gevoerd. Virenze, Kind & Jeugd Pagina 10

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB Uw zoon of dochter is aangemeld bij GGZ WNB, Zorgprogramma s Jeugd- en jongvolwassenpsychiatrie. In deze folder

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Kind en Jeugd

Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Kind en Jeugd Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Kind en Jeugd Geachte cliënt, ouder of wettelijk vertegenwoordiger, U heeft een eerste gesprek bij het Cognito Praktijk/Virenze.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Volwassenenzorg

Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Volwassenenzorg Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Volwassenenzorg Geachte cliënt, U heeft een eerste gesprek bij het Cognito Praktijk/Virenze. Afhankelijk van uw klachten vindt

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Kinderen & Jeugdigen. Informatie voor ouders

Kinderen & Jeugdigen. Informatie voor ouders Kinderen & Jeugdigen Informatie voor ouders Kinderen & Jeugdigen Het is lang niet altijd gemakkelijk om jong te zijn. En het is ook niet altijd gemakkelijk om ouder / verzorger te zijn. Er zijn veel problemen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst: Ambulante GGZ zorg in het kader van de Jeugdwet: Kind en Jeugd 2016

Zorgovereenkomst: Ambulante GGZ zorg in het kader van de Jeugdwet: Kind en Jeugd 2016 Zorgovereenkomst: Ambulante GGZ zorg in het kader van de Jeugdwet: Kind en Jeugd 2016 Geachte cliënt, ouder of wettelijk vertegenwoordiger, Uw verwijzer heeft uw kind voor behandeling/onderzoek doorverwezen

Nadere informatie

Kind en Adolescent. Informatie voor ouders

Kind en Adolescent. Informatie voor ouders Kind en Adolescent Informatie voor ouders Kind(eren) en Adolsecent Het is lang niet altijd gemakkelijk om jong te zijn. En het is ook niet altijd gemakkelijk om ouder / verzorger te zijn. Er zijn veel

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar

Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Jij bent samen met je ouders bij ons aangemeld omdat je niet lekker in je vel zit, of omdat mensen in je omgeving zich zorgen

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ berkel-b

Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, opletten in de klas, omgaan met emoties en opkomen voor jezelf; zomaar een aantal vaardigheden die

Nadere informatie

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Informatie voor jongeren en ouders Jij hebt je bij ons aangemeld omdat je zelf niet lekker in je vel zit, of omdat mensen in je omgeving zich zorgen maken om

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Locatie Leeuwarden E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl Locatie Leeuwarden Lange Marktstraat 5 Postbus 2203 8901 JE Leeuwarden Telefoon: 058-2343333

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Informatie voor ouders Kinderen en jongeren met ernstige psychische of psychiatrische problemen kunnen bij ons terecht. U kunt hierbij denken aan gedragsproblemen,

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in CWZ zoveel mogelijk betrokken bij zaken

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders

Algemene informatie voor ouders Algemene informatie voor ouders Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten - én hun ouders - kunnen terecht bij

Nadere informatie

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Informatie voor ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen ALS OUDERS NIET MEER SAMEN ZIJN INFORMATIEFOLDER OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Algemene informatie Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen 1 2 Waarover gaat deze folder? Uw kind bezoekt binnenkort

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Gescheiden & uw kind in behandeling. Voor ouders

Gescheiden & uw kind in behandeling. Voor ouders Gescheiden & uw kind in behandeling Voor ouders Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij In de Bres. Wanneer uw kind jonger is dan 12 jaar, heeft u als ouders volledige zeggenschap over de behandeling.

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan uw problemen leidt tot een oplossing zodat u weer kunt genieten van de dingen om u heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inleiding

Algemene Voorwaarden. Inleiding Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek-, behandelings- of begeleidingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen BOEI-Limburg en de

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan je problemen leidt tot een oplossing zodat je weer kunt genieten van de dingen om je heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave Behandeling bij GGz Breburg Wat betekent dit voor u... 5 1. Aanmelding... 5 Uw gegevens

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg Als ouders niet meer samen zijn Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders Jeugd GGZ Veelzijdige zorg Waarover gaat deze folder? Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij Eleos. Omdat

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen door de medische psycholoog

Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen door de medische psycholoog Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen door de medische psycholoog Uw kind is door een specialist van het ziekenhuis verwezen naar de afdeling kinderpsychologie. In deze folder kunt u lezen

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij Vincent van Gogh In deze brochure geven wij graag algemene informatie die voor u van belang is wanneer u bij ons in behandeling komt.

Nadere informatie

Over de registratie van uw gegevens. Informatie voor cliënten

Over de registratie van uw gegevens. Informatie voor cliënten Over de registratie van uw gegevens Informatie voor cliënten Uw Dossier Om u goed te kunnen behandelen, houden wij een dossier over u bij. In uw dossier staat informatie over u en uw behandeling zoals

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in het CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in het CWZ zoveel mogelijk betrokken

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Patiëntenrechten (WGBO)

Patiëntenrechten (WGBO) Patiëntenrechten (WGBO) Inleiding In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de relatie tussen u en uw hulpverlener (uw specialist, maar ook uw huisarts, tandarts en apotheker) geregeld.

Nadere informatie

Uw rechten en uw plichten

Uw rechten en uw plichten Uw rechten en uw plichten Voor een goede samenwerking tijdens de dienstverlening is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u vragen. In deze brochure informeren wij u over

Nadere informatie

Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar. Informatie voor jeugdigen (12-16 jaar)

Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar. Informatie voor jeugdigen (12-16 jaar) Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar Informatie voor jeugdigen (12-16 jaar) Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar Informatie voor

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder.

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Ouderenzorg Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Met behulp van persoonlijke gesprekken en/of groepsgesprekken zoeken we naar een oplossing voor uw angsten, somberheid of gevoelens

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin Onze eerste kennismaking informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Welkom bij PuntP. U bent via uw huisarts of een andere hulpverlener naar PuntP verwezen en binnenkort hebt u uw eerste afspraak. In

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Kinderen en patiëntenrechten

Kinderen en patiëntenrechten Kinderen en patiëntenrechten Patiëntenrechten van kinderen zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen: kinderen tot 12 jaar, kinderen

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie 00 Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling Patiënteninformatie U als patiënt, of als hulpverlener heeft rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,

Nadere informatie

Rechten en plichten van kinderen

Rechten en plichten van kinderen Rechten en plichten van kinderen Kinderen worden steeds serieuzer genomen. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij zaken die hen aangaan, ook in de gezondheidszorg. Net als volwassenen hebben kinderen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Algemene informatie terTER_

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Algemene informatie terTER_ Patiënteninformatie Medische Psychologie Algemene informatie 1234567890-terTER_ Medische Psychologie Algemene informatie. Tergooi geeft u met deze folder graag algemene informatie over de afdeling Medische

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Inhoudsopgave Waarover gaat deze folder?...5 Werkwijze hulpverleners...5 Rol van ouders...6 Regelingen met betrekking tot het gezag...7 Als ouders niet meer samen zijn...8

Nadere informatie

5. Wachttijd. 2. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

5. Wachttijd. 2. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Algemene voorwaarden Wij willen u zo goed mogelijk informeren over onze dienstverlening. Wanneer de behandeling betrekking heeft op een cliënt tot 16 jaar, richten wij ons met deze informatie op de wettelijke

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Uw behandeling in stappen

Uw behandeling in stappen Voortraject bij verwijzer Fase 1 Voor een behandeling bij ons heeft u altijd een verwijzing nodig. Meestal regelt u deze via uw huisarts. De verwijzer is in deze fase de eerstverantwoordelijke voor uw

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulp aan kinderen (tot 16 jaar) Waarover gaat deze folder? Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij Eleos. Omdat uw

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 /

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 / BureauJeugdzorgDrenthe mei 2009 / 09 011 Bureau Jeugdzorg Drenthe Klachten & Privacy Inhoud Klachtrecht 3 klagen Mogelijke redenen 4 de keuze Bespreken of klachtbrief 7 klachtafhandeling De termijnen 10

Nadere informatie

Ciran Voorwaarden Zorgverlening

Ciran Voorwaarden Zorgverlening Inleiding Deze zorgverleningvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorg die stichting Ciran uit voert in haar Expertisecentra-locaties verspreid over het land. De voorwaarden informeren u over het volgende:

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

verslavings VRIJ LEVEN

verslavings VRIJ LEVEN IEDER MENS IS BESTEMD OM VRIJ TE ZIJN verslavings VRIJ LEVEN INFORMATIE VOOR CLIËNTEN GELOOF IN VRIJHEID WELKOM BIJ TERWILLE BEDANKT VOOR JE AANMELDING BIJ TERWILLE. GOED DAT JE DEZE STAP HEBT GEZET. OM

Nadere informatie

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Huisreglement Helder 1. Dit reglement wordt aan iedere patiënt(e) ter inzage aangeboden bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Het is van toepassing

Nadere informatie

Ook voor u! Ik? Wat kan en mag u van GGNet verwachten?

Ook voor u! Ik? Wat kan en mag u van GGNet verwachten? Ook voor u! Wat kan en mag u van GGNet verwachten? Ik? Informatie voor ouders en andere direct betrokkenen van kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij GGNet Als moeder vind ik het moeilijk te

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling BASCULE010051_Welkom_bij.indd 1 28-11-12 16:33 Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg.

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Inhoud 1 Rechten 5 1.1 Recht op informatie 5 1.2 Het recht om geen informatie te willen 5 1.3 Recht op toestemming 5 1.4 Het

Nadere informatie

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht Rechten en Plichten De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een verpleegkundige, een physician assistent of een specialist) zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Consult van de medisch psycholoog bij kinderen en jeugdigen tijdens ziekenhuisopname

Consult van de medisch psycholoog bij kinderen en jeugdigen tijdens ziekenhuisopname Consult van de medisch psycholoog bij kinderen en jeugdigen tijdens ziekenhuisopname Uw specialist heeft voor de behandeling van uw kind een psycholoog in consult gevraagd. In deze folder kunt u lezen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tussen Ferket & Becholtz Psychologen en de Cliënt worden aangegaan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tussen Ferket & Becholtz Psychologen en de Cliënt worden aangegaan. ALGEMENE VOORWAARDEN FERKET & BECHOLTZ PSYCHOLOGEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tussen Ferket & Becholtz Psychologen en de Cliënt worden aangegaan.

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten

Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0282 Inleiding Kinderen worden steeds serieuzer genomen. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de zaken die hen

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders

Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders Je bent doorverwezen naar de afdeling Medische Psychologie van het Sint Anna Ziekenhuis. Deze brochure geeft je informatie

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen Waarover gaat deze folder? Uw kind bezoekt binnenkort of is onder behandeling

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie