Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders"

Transcriptie

1 Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

2 Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt in behandeling bij Jeugd ggz omdat het hulp nodig heeft. U heeft vast veel vragen over de behandeling, over uw rol of over veiligheid. In deze brochure vindt u alles wat u moet weten. Heeft u na het lezen nog vragen, stel ze dan gerust aan de behandelaar. Jeugd ggz helpt kinderen met allerlei problemen. Er werken verschillende behandelaren bij Jeugd ggz. Dit zijn bijvoorbeeld psychologen, psychiaters en verpleegkundigen. Door wie uw kind wordt geholpen, is afhankelijk van de situatie en de klachten kind. Wie helpen wij? Jeugd ggz is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De hulp kan zich richten op alleen het kind of de jongere zelf, maar ook op de ouders en andere mensen in hun leefomgeving. Uw rol Bij jonge kinderen is de hulp bij aanmelding, gesprekken, de behandelingsovereenkomst en behandeling vooral gericht op de ouders. Bij kinderen vanaf 12 jaar komen de ouders vaak meer op de achtergrond. Uw kind speelt dan zelf de belangrijkste rol. Kennismaken Het eerste gesprek met de behandelaar is een kennismakingsgesprek. Hierin bespreekt u samen de klachten. Wanneer uw kind jonger is dan 16 jaar, bent u ook bij de eerste gesprekken aanwezig. In een vervolggesprek neemt de behandelaar de behandeling met uw kind en u door en stelt hij een behandelingsovereenkomst op. De behandelingsovereenkomst is de basis voor de zorg die uw kind krijgt. Bij Jeugd ggz werken we volgens het stepped care-principe. Dit betekent dat we stap voor stap behandelen. Uw kind krijgt niet minder, maar ook niet meer zorg dan nodig is. Zorgprogramma s Jeugd ggz geeft haar zorg vorm aan de hand van zorgprogramma s. In een zorgpro-gramma staan alle behandelmethodes die wij inzetten voor mensen met vergelijkbare problemen. De zorgprogramma s zijn voortdurend in ontwikkeling. Naast het volgen van de landelijke richtlijnen, worden nieuwe behandelmethoden uit (eigen) onderzoek toegevoegd. Hiermee bieden we uw kind en u de best mogelijke zorg. 1 Daar waar ouders staat, kunt u ook ouder, voogd of verzorger(s) lezen 2

3 Behandelingsovereenkomst In de behandelingsovereenkomst staan de afspraken die gemaakt zijn met de behandelaar. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelfstandig een overeenkomst aangaan. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar moeten zelf instemmen met de behandeling. Daarnaast is instemming van de ouders nodig. Voor een onderzoek of behandeling van een kind jonger dan 12 jaar is toestemming van de ouders vereist. Het kind hoeft dan zelf geen toestemming te geven, maar heeft wel recht op informatie. Als uw kind en/of u instemt met het behandelvoorstel, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. De behandelingsovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en door uw kind en/of u en door de behandelaar ondertekend. Wat verwachten wij van u? Onderlinge afspraken tijdens de behandeling zijn belangrijk. Wij houden ons aan de afspraken en verwachten dat ook van uw kind en u. Wanneer u in bepaalde situaties de afspraken niet na kunt komen, gaan wij ervan uit dat u dat op tijd aangeeft. Wachttijd Het kan voorkomen dat uw kind en u moeten wachten voordat er met de behandeling gestart kan worden. We beseffen dat dat vervelend is. Wij doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Wanneer u in de tussentijd vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met een Jeugd ggz-locatie bij u in de buurt. Elektronisch patiëntendossier Van iedere patiënt houdt Jeugd ggz een elektronisch patiëntendossier (EPD) bij. In dit dossier bewaren we gegevens, zoals de behandelingsovereenkomst en de verslagen van de behandelingen. Ook van uw kind worden de gegevens in een EPD opgeslagen. Met het EPD kunnen behandelaren snel, veilig en betrouwbaar relevante (medische) gegevens met elkaar delen. De kans op (medische) fouten wordt hierdoor kleiner. Ook hoeven uw kind en u niet steeds opnieuw de situatie uit te leggen. Als een behandelaar het dossier van uw kind wil inzien, moet er een behandelrelatie zijn en het dossier moet nodig zijn voor de behandeling. Wanneer derden gegevens willen inzien, wordt er eerst schriftelijke toestemming aan uw kind en/of u gevraagd. Het opvragen, verzenden en bewaren van het dossier wordt streng beveiligd. Om te controleren of terecht de gegevens zijn opgevraagd, wordt bijgehouden wie op welk moment de gegevens heeft ontvangen. Hiervoor bestaat een uitgebreide regeling die u kunt opvragen bij de behandelaar. 2 In de praktijk kunt u verschillende benamingen voor de behandelingsovereenkomst tegenkomen; zoals zorgplan, behandelplan of behandelovereenkomst. 3

4 Kwetsbare kinderen Jeugd ggz werkt samen met andere hulpverlenende instanties om kwetsbare kinderen te beschermen. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken, kan een behandelaar navraag doen naar de bekendheid van een kind bij andere instanties. Vooraf wordt u altijd om toestemming gevraagd, tenzij dit wettelijk anders is geregeld. Rechten Alle patiënten bij Jeugd ggz hebben het recht hun dossier in te zien. Daarnaast hebben zij ook het recht: iets toe te voegen aan het dossier; feitelijk onjuiste gegevens te laten corrigeren in het dossier; een correctie in het dossier betreft een verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens, zoals naam of adresgegevens. een kopie te krijgen van informatie uit het dossier; om vernietiging van het dos-sier te vragen. Dat betekent ook dat alleen met toestemming van de jongere informatie of inzage in het dossier mag worden gegeven aan ouders of anderen. Van deze rechten wordt afgeweken wanneer de behandelaar van mening is dat inzage door de ouders schadelijk is voor het kind of de behandeling. Het geven van informatie aan anderen is alleen mogelijk als daarvoor toestemming is gegeven, tenzij dit wettelijk anders is geregeld. Uw kind en u hebben recht op voldoende, begrijpelijke en bij de leeftijd passende informatie over wat er gaat gebeuren en waarom. Bijvoorbeeld over: Welk onderzoek plaats gaat vinden en waarom. Welke behandeling wordt voorgesteld en waarom. De verwachtingen ten aanzien van de behandeling. Als ouder heeft u recht op inzage in die delen van het dossier die over u gaan. Uw kind en u hebben altijd recht op begrijpelijke informatie. Verder zijn uw rechten afhankelijk van de leeftijd van uw kind: Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan moet u toestemming geven voor de behandeling. U heeft recht op inzage in het dossier. Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel de jongere als de ouders moeten instemmen met de behandeling. Uw kind en u hebben, met elkaars toestemming, recht op inzage in het dossier. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen een behandelingsovereenkomst aangaan, zonder toestemming van de ouders. Het is goed om te weten waar uw kind en u recht op hebben. Deze rechten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Om het voor u gemakkelijker te maken, hebben wij alle rechten gebundeld in de brochure Rechtspositie patiënten. 3 In de WGBO staan de rechten en plichten van de behandelaar en uw kind beschreven. 4 De BOPZ moet ervoor zorgen dat middelen of maatregelen verantwoord worden gebruikt bij de behandeling van uw kind. Ook beschrijft deze wet de rechten die uw kind heeft tijdens een onvrijwillige opname. De wet dient uw kind te beschermen tegen machtsmisbruik en willekeur. 4

5 Burgerservicenummer Jeugd ggz moet, net als andere zorgaanbieders in Nederland, het burgerservicenummer (BSN) van uw kind en u registreren. U vindt dit nummer op de zorgpas, het identiteitsbewijs van uw kind of in het identiteitsbewijs waar uw kind in bijgeschreven is. Kinderen vanaf 14 jaar moeten hun eigen identiteitsbewijs tonen als ze medische zorg nodig hebben. Kinderen jonger dan 14 mogen ingeschreven staan in het paspoort van een van de ouders. In dit geval dient u zelf uw kind te identificeren. Neem dus naar uw eerste gesprek bij Jeugd ggz altijd uw identiteitsbewijs en zorgpas mee. Kwaliteit inzichtelijk Jeugd ggz houdt de kwaliteit en het resultaat van de zorg, de dienstverlening en bedrijfsvoering continu in de gaten. We voldoen aan strenge kwaliteitsnormen die aan instellingen in geestelijke gezondheidszorg gesteld worden. Audits maken deel uit van de interne kwaliteitscontrole. Een audit is een steekproef in de organisatie, waarbij bekeken wordt of alle medewerkers van Jeugd ggz volgens de afgesproken procedures werken. Het kan daarom nodig zijn dat iemand het dossier van uw kind wil inzien om het op volledigheid te beoordelen. Deze persoon heeft geheimhoudingsplicht. De gegevens uit het dossier worden anoniem ter beschikking gesteld. Er zijn protocollen opgesteld hoe er met de gegevens moet worden omgegaan. Veiligheid Jeugd ggz zet veiligheid voorop. Toch kan het gebeuren dat, ondanks al onze voorzorgsmaatregelen, er een keer iets mis gaat. Alle medewerkers van Jeugd ggz werken volgens vastgestelde meldingsregels. Voorvallen worden gemeld in een meldsysteem. Hierdoor leren we van onze fouten en kunnen we (wanneer nodig) maatregelen nemen zodat het in de toekomst niet opnieuw voorkomt. Als er iets mis gaat, informeert de verantwoordelijke behandelaar u over het voorval en over de (waarschijnlijke) oorzaak. Dit valt onder zijn/haar professionele verantwoordelijkheid. Bij Jeugd ggz vinden wij ook de veiligheid van u en uw gezin belangrijk. Dat betekent dat wij signalen van huiselijk geweld melden bij het meldpunt en de gegevens registreren in de verwijsindex. 5

6 Cliëntenraad De Cliëntenraad Divisie Maatschappelijke Dienstverlening (De Kern) / Jeugd ggz behartigt de belangen van cliënten die in behandeling / begeleiding zijn. De cliëntenraad komt op voor de collectieve belangen van kinderen, jongeren en ouders. De raad let bijvoorbeeld op de inspraak van patiënten, informatievoorziening aan patiënten, wachttijden, de kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling. De leden van de cliëntenraad zijn vaak (ex-)patiënten, hun familie of (wettelijk) vertegenwoordigers, deskundigen of vrijwilligers. Zij hebben regelmatig contact met patiënten, directie en medewerkers van Jeugd ggz. Gevraagd en ongevraagd geeft de cliëntenraad de directie advies. U kunt terecht bij de cliënten-raad als u niet tevreden bent, of wanneer u complimenten, suggesties of wensen heeft. Voor meer informatie kijkt u op dimence.nl/md/ of neemt u contact op met: Cliëntenraad Divisie Maatschappelijke Dienstverlening (De Kern) / Jeugd ggz Burgemeester Roelenweg EV Zwolle T Familie en naastbetrokkenen Familie en andere naastbetrok-kenen spelen vaak een grote rol bij behandeling omdat zij kunnen helpen en begeleiden. Jeugd ggz vindt het belangrijk dat familie actief wordt betrokken bij de behandeling. Daarom geven we familie zoveel mogelijk ondersteuning. Familie en naastbetrokkenen kunnen voor informatie en ondersteuning terecht bij de familieraad. Deze raad behartigt ook de belangen van familie door Jeugd ggz te adviseren. Jeugd ggz biedt familie en andere naastbetrokkenen verschillende activiteiten aan tijdens de behandeling van het kind. Ook voor broers en zussen (brusjes) zijn er speciale programma s. Het doel van deze activiteiten is het beter om kunnen gaan met de situatie. U kunt als familielid of (wettelijk) vertegenwoordiger lid worden van onze cliëntenraad. Voor meer informatie kijkt u op 6

7 Een andere behandelaar Heeft u twijfels over het oordeel van de behandelaar, dan kunt u een second opinion aanvragen. Hiervoor gaat u naar een andere behandelaar die opnieuw een mening geeft over bijvoorbeeld de diagnose of het behandelvoorstel. Als u niet tevreden bent De behandelaren van Jeugd ggz doen hun best uw kind en u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dit kunt u bespreken met de betrokken medewerker(s). Ook kunt u terecht bij een andere medewerker of een teamleider. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Kinderen kunnen dit ook zelf, al dan niet via hun ouders, doen. Komt u er samen niet uit? Kijk dan op of vraag naar de brochure Als u niet tevreden bent van Jeugd ggz. Kosten Iedereen in Nederland is verze-kerd via de Zorgverzekeringswet. Jongeren tot en met 17 jaar zijn gratis verzekerd. Voor hen hoeft u dus geen nominale zorgpremie te betalen. U moet wel een basisverzekering afsluiten voor ieder kind. We adviseren u om, voordat de behandeling begint, navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding van de behandeling. Mogelijk valt de behandeling binnen uw eigen risico. Vragen Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, stel ze dan gerust aan uw behandelaar of neem contact op met een Jeugd ggz-locatie bij u in de buurt. Patiënten-vertrouwenspersoon Wanneer u meer informatie wilt over uw rechten of als u een klacht of probleem heeft, dan kunt u terecht bij een van de patiëntenvertrouwenspersonen (PVP). Een PVP weet alles op het gebied van patiëntenrechten in de geestelijke gezondheidszorg, staat u bij en adviseert u waar nodig. Een PVP is in dienst van een onafhankelijke landelijke stichting. Meer informatie over de PVP vindt u op 7

8 Over Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. De ondersteuning is gericht op het oplossen van problemen en het beperken van de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven. Waar mogelijk stimuleren wij de eigen kracht van de patiënt en zijn of haar netwerk, om zo de behandeling te ondersteunen en deze zo kort mogelijk te laten duren. Jeugd ggz Zutphen Dreef 6e 7202 AG Zutphen (0575) Jeugd ggz Hardenberg Hof van Pepijn CW Hardenberg (0523) Jeugd ggz Deventer Pikeursbaan GT Deventer (0570) Jeugd ggz Almelo Wierdensestraat BD Almelo (0546) Jeugd ggz Zwolle Burgemeester Roelenweg EV Zwolle (038) Jeugd ggz directiesecretariaat Postbus AJ Deventer

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO WELKOM BIJ INDIGO MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ IEDEREEN HEEFT WEL EENS EEN PERIODE WAARIN HET NIET ZO LEKKER GAAT. VAAK KOM JE DAAR ZELF WEL WEER UIT. OOK KAN EEN HUISARTS DAARVOOR GOEDE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Een goed gesprek, een steun in de rug

Een goed gesprek, een steun in de rug Een goed gesprek, een steun in de rug Veelzijdig in zorg Maatschappelijk Werk Hattem, Heerde en Epe Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS)

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Informatie voor cliënten Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Inleiding Deze brochure geeft informatie over de rechten en plichten die u als cliënt van GGZ ingeest heeft wanneer u gedwongen bent

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie