Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>"

Transcriptie

1 Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1

2 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt zo goed mogelijke zorg te verlenen. Elke medewerker levert daar, vanuit zijn functie, een bijdrage aan. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarmee u niet tevreden bent. U bent het misschien niet eens met een aanpak of een behandeling, u gaat wellicht niet akkoord met voorgeschreven medicatie of u kunt zich misschien niet vinden in een voorgenomen overplaatsing naar een andere afdeling of andere instelling. Zo zijn er allerlei situaties denkbaar waarin u een andere mening heeft dan een medewerker van GGzE. Hoe dien ik een klacht in? U kunt uw klacht het beste kenbaar maken aan de direct betrokkene(n). Vaak is het dan mogelijk om tot een oplossing te komen. Vindt u het moeilijk om die persoon daar rechtstreeks over aan te spreken, dan roept u de hulp in van iemand anders. Bijvoorbeeld uw behandelaar, de leidinggevende of de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Veelal lukt het wel om het verschil van mening in een gesprek op te lossen. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Hoe u dat kunt doen en hoe klachten behandeld worden, staat in deze brochure beschreven. 2

3 Wie kan er terecht bij de klachtencommissie? Als u cliënt bent van GGzE, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Ook een persoon uit uw omgeving, bijvoorbeeld een familielid of uw vertegenwoordiger, kan (namens u) een klacht indienen. U kunt de patiëntenvertrouwenspersoon altijd vragen om u te helpen bij het invullen van het klachtenformulier. 3

4 Algemene en bijzondere klachten Bij de behandeling van klachten maken we onderscheid tussen algemene klachten en bijzondere klachten. Bijzondere klachten zijn klachten van cliënten die gedwongen zijn opgenomen en die gaan over specifieke situaties. Alle overige klachten zijn algemene klachten. Zogenaamde samengestelde klachten waarbij sprake is van tenminste één bijzondere klacht naast een algemene klacht, worden behandeld volgens de procedure voor bijzondere klachten. Indienen van een algemene klacht Een algemene klacht kunt u indienen met behulp van een klachtenformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de medewerkers op uw afdeling. Het adres van de klachtencommissie staat op het formulier. Als u wilt, kunt u de patiëntenvertrouwenspersoon vragen om u te helpen bij het indienen van een klacht en bij de begeleiding van de afhandeling van de klacht. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U kunt ook een andere persoon als adviseur meenemen. Eventuele kosten hiervoor worden niet vergoed door GGzE. Afhandeling van de algemene klacht De secretaris van de klachtencommissie gaat eerst na of er nog mogelijkheden zijn om samen tot een oplossing te komen. Komt u er alsnog naar tevredenheid uit, dan wordt de klacht afgedaan. Lukt het niet, dan wordt uw klacht alsnog formeel behandeld door de klachtencommissie. Uiterlijk vier weken na de ontvangst-bevestiging behandelt de klachtencommissie de klacht in een zitting. Als de aangeklaagde een verweerschrift heeft ingediend, krijgt u hiervan voorafgaand aan de zitting een kopie. U wordt, evenals de aangeklaagde, voor de zitting uitgenodigd om de klacht toe te lichten. Het is ook mogelijk dat de commissie andere betrokken personen uitnodigt, zoals getuigen of deskundigen. In bepaalde gevallen kan een algemene klacht ook schriftelijk, dus zonder zitting, worden afgehandeld. Klager en aangeklaagde moeten hier beiden mee instemmen. 4

5 Heeft u een klacht? Uitspraak van de klachtencommissie over de algemene klacht De klachtencommissie oordeelt of uw klacht terecht (gegrond) of niet terecht (ongegrond) is. De uitspraak ontvangt u schriftelijk. In spoedgevallen wordt ook wel een aantekening mondelinge uitspraak afgegeven. Hierin staat niet omschreven hoe de commissie tot het oordeel is gekomen. Die motivering krijgt u binnen vier weken na de aantekening toegestuurd. De Raad van Bestuur laat binnen een maand na ontvangst van de beslissing van de klachtencommissie schriftelijk weten of er naar aanleiding van het oordeel maatregelen getroffen worden. Indienen van een bijzondere klacht Er zijn vijf situaties waarbij de klacht een bijzondere klacht wordt genoemd. De klacht gaat dan over: de toepassing van dwangbehandeling; de toepassing van middelen of maatregelen; de verklaring tot wilsonbekwaamheid; het niet toepassen van het overeengekomen behandelplan; de beperking van fundamentele rechten, namelijk het recht op bezoek, telefoonverkeer, bewegingsvrijheid en correspondentie. Alle andere soorten klachten vallen onder algemene klachten. Een bijzondere klacht kunt u alleen indienen als u met een maatregel gedwongen bent opgenomen. Maatregelen kunnen zijn: terbeschikkingstelling (TBS), inbewaringstelling (IBS), strafrechtelijke machtiging, civielrechtelijke machtiging (RM) of plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ). Voor het indienen van een bijzondere klacht kunt u gebruik maken van een speciaal klachtenformulier voor bijzondere klachten. Dit formulier kunt u opvragen bij de medewerkers op uw afdeling. Na het indienen van een klacht gaat de klachtencommissie na of er nog mogelijkheden zijn om samen tot een oplossing te komen. Slaagt een bemiddelingspoging niet, dan wordt de klacht alsnog formeel door de klachtencommissie behandeld. 5

6 Uw klacht wordt niet in behandeling genomen. Wat nu? Het kan zijn dat u na het indienen van uw klacht een brief krijgt van de klachtencommissie waarin staat dat uw klacht niet ontvankelijk is. Dat betekent dat de klacht niet in behandeling wordt genomen. Daarvoor wordt in de brief altijd een reden vermeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u eerder eenzelfde klacht heeft ingediend waarover de klachtencommissie al heeft geoordeeld, terwijl zich intussen geen nieuwe feiten hebben voorgedaan. 6

7 Heeft u een klacht? Afhandeling van de bijzondere klacht De termijn waarbinnen bijzondere klachten worden behandeld, is vaak korter dan die van algemene klachten. De werkwijze is dezelfde. De aangeklaagde ontvangt een kopie van de klacht, met het verzoek hier op te reageren. In spoedeisende gevallen wordt de zitting gehouden binnen 14 dagen na ontvangst van het klachtenformulier. U kunt zich tijdens het proces rondom een bijzondere klacht ook gratis laten adviseren door de patiëntenvertrouwenspersoon. U kunt ook een andere persoon als adviseur meenemen. Eventuele kosten hiervoor worden niet vergoed door GGzE. In voorkomende gevallen kan een bijzondere klacht ook schriftelijk, dus zonder zitting, worden afgehandeld. Klager en aangeklaagde moeten hier beiden mee instemmen. Uitspraak van de klachtencommissie over de bijzondere klacht Deze procedure is gelijk aan de procedure voor de afhandeling van algemene klachten. Zie daarom voor dit onderwerp pagina 5 van deze brochure. Klacht van iemand uit uw omgeving Een persoon uit uw omgeving kan ook een klacht indienen. Een familielid bijvoorbeeld, of een zaakwaarnemer. Dienen zij een klacht in namens u, dan geldt dezelfde procedure als wanneer u zelf een klacht indient. Een persoon uit uw omgeving kan ook een klacht indienen namens zichzelf. De voorzitter van de klachtencommissie gaat na of de klacht in behandeling kan worden genomen. Wat daarbij meeweegt, is het belang dat deze persoon heeft bij het indienen van de klacht, de mate van betrokkenheid van die persoon bij uw behandeling en de verantwoordelijkheid die GGzE heeft ten opzichte van deze persoon. Verdere mogelijkheden/beroep Bij een algemene klacht kunt u geen beroep aantekenen tegen de eindbeslissing van de klachtencommissie. U kunt eventueel wel een civiele en/of een tuchtprocedure aanspannen. Hiervoor kunt u de patiëntvertrouwenspersoon inschakelen. Deze kan u tevens verwijzen naar een advocaat en kan u nader informeren over kosten. Deze kosten worden niet door GGzE vergoed. Bij een bijzondere klacht bestaat de mogelijkheid voor beroep bij de rechtbank in Den Bosch. 7

8 Kosten voor het indienen van een klacht Het indienen van een klacht volgens de interne klachtenprocedure van GGzE is kosteloos. Het indienen van beroep kan kosten met zich meebrengen, afhankelijk van de manier van indienen: zelf of via de inspectie. Klachtencommissie Samenstelling klachtencommissie De klachtencommissie heeft een voorzitter en een vice-voorzitter. Zij zijn beiden jurist en niet werkzaam bij GGzE. Verder bestaat de klachtencommissie uit leden van binnen en buiten GGzE. Een aantal leden in de klachtencommissie is benoemd op voordracht van de Centrale Cliënten Raad (CCR) van GGzE. Tijdens een zitting bestaat de klachtencommissie uit minimaal drie leden. Bij de behandeling van een bijzondere klacht is één van de leden een psychiater. Tijdens een zitting is ook altijd de secretaris van de klachtencommissie aanwezig. Deze maakt geen deel uit van de commissie. Geheimhouding klachtencommissie en bewaartermijn gegevens De klachtencommissie heeft in verband met het behandelen van de klachten toegang tot alle gebouwen van de instelling waar cliënten verblijven. Alle personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de klachtenregeling, zijn in principe verplicht de informatie die ze voor de afhandeling van de klachten verzamelen, geheim te houden (tenzij ze op enige manier wettelijk verplicht worden de informatie vrij te geven). De klachtgegevens worden gewoonlijk twee jaar na de afhandeling van de klacht door de klachtencommissie vernietigd. Rechten klachtencommissie De klachtencommissie heeft, als u daar toestemming voor geeft, het recht om voor de behandeling van uw klacht alle door haar gewenste inlichtingen te vragen aan medewerkers van de instelling. De commissie heeft ook het recht alle dossiers met informatie die van toepassing is op de klacht, in te zien. Zij vraagt hiervoor uw toestemming. De voorzitter van de klachtencommissie kan, als dat nodig is voor een goede communicatie, een tolk inschakelen. 8

9 GGzE, betere zorg in een gezondmakende omgeving 9

10 De klachtenregeling en de wet De klachtenregeling van GGzE voor algemene klachten is gebaseerd op de wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ). Die voor bijzondere klachten is gebaseerd op de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Volledige tekst klachtenregeling De volledige tekst van de klachtenregeling kunt u opvragen bij de medewerkers van uw afdeling. U kunt de tekst ook opvragen bij de secretaris van de klachtencommissie, telefoon (040) Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) Een patiëntenvertrouwenspersoon is in dienst van de onafhankelijke Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg in Utrecht. Hij is dus niet verbonden aan GGzE. Hij staat mensen die in zorg zijn met raad en daad bij bij bezwaren en klachten. Alles wat u aan de patiëntenvertrouwenspersoon vertelt, blijft vertrouwelijk. De patiëntenvertrouwenspersoon mag deze informatie alleen met anderen delen als u daar toestemming voor geeft. Bij GGzE zijn diverse patiëntenvertrouwenspersonen aanwezig. Zij hebben de afdelingen onderling verdeeld. Meer informatie over de patiëntenvertrouwenspersonen en hun bereikbaarheid kunt u op de afdeling vinden. Als u niet bent opgenomen bij GGzE, maar u bent wel cliënt van GGzE (ambulant of deeltijd), dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon in Utrecht, telefoon ( 0,10 per minuut) of via website Bij afwezigheid van de patientenvertrouwenspersoon bij GGzE kunt u ook naar deze helpdesk bellen. 10

11 Heeft u een klacht? 11

12 Publicatiedatum: juli 2011 co 004C GGzE Klachtencommissie Bezoekadres Landgoed De Grote Beek Boschdijk 771, intern adres: Dr. Poletlaan AB Eindhoven T (040) I Postadres Intern postvak: DP 4008 Postbus AX Eindhoven GGzE is een HKZ-gecertificeerde organisatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS)

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Informatie voor cliënten Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Inleiding Deze brochure geeft informatie over de rechten en plichten die u als cliënt van GGZ ingeest heeft wanneer u gedwongen bent

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad?

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Als u als patiënt ontevreden bent over de verleende zorg heeft u meerdere mogelijkheden 18/19 : 1 u kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Toelichting bij de klachtenprocedure

Toelichting bij de klachtenprocedure Toelichting bij de klachtenprocedure I Inleiding Ondanks alle inspanningen om regelingen zorgvuldig toe te passen en adequaat met elkaar om te gaan, kan het voorkomen dat deze niet correct uitgevoerd worden.

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Kan het beter? Laat het ons weten!

Kan het beter? Laat het ons weten! Kan het beter? Laat het ons weten! Uitgave juli 2013 Laat ons horen wat u dwarszit! Alle medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen hun best om u zorg- en dienstverlening van een goede kwaliteit te bieden.

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie