HOE%LAAT%KOMT%MIJN%TRAM?-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE%LAAT%KOMT%MIJN%TRAM?-"

Transcriptie

1 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum OPEN%SOURCE,%OPEN%DATA%& HOE%LAAT%KOMT%MIJN%TRAM? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 12maart2013 1

2 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum VOORWOORD Ditprojectbegoninhetvoorjaarvan2012,meneerVanLeeuwen,natuurkundedocentoponzeschoolentevensonzebegeleider,lietonseencomputertjeziendatmakkelijkzelfteprogrammerenwas,deArduino.Dezecomputerslootprimaaanbijonzewensomietstedoenmetprogrammerenenpraktischbezigtezijn.MeneerVanLeeuwengafonseenArduinomeeommeeteexperimenteren.VervolgenshebbenwijmetdeArduinoeenverbeterdeversievaneenvalproefgemaakt.HetprogrammahebbenwegeschreveninC.Vervolgenshebbenweeenhardwareversievandeheleoplossinglatenmakenwaardoordeproefmetbehulpvande Arduinoalsmicroprocessordirectinzetbaarisindeklas. Eenaantaldisplaysaantramlijn15inDenHaagtoontalenkelejarengeenreisinformatiemeer. Ditbleektewordenveroorzaaktdoorgeslotensystemen.Erwasgeendocumentatievandedisplaysenvandeinterfaces.Hierdoorwashetnoodzakelijkdespecificatiesviareverseengineeringboventafeltekrijgen.DoordeArduino,alsopensourcecomputer,zijnwegaanonderzoekenofhetmogelijkwasommetdeArduinoeengoedkopeoplossingterealiserenomweeractuelereisinformatietetonen.Inditwerkstukhebbenwedatonderzochteneenoplossinggevonden. DeArduinobleeknietgenoegmogelijkhedentegevenoméndedatateontvangenente verwerkenénomdezeomtezettennaarhetrs232signaaldathetledxdisplayverwachtte. DaaromhebbenwedehulpingeroepenvandeRaspberryPi,eenbudgetXmicrocomputerwaarinwemeteenLinuxvariantdetaalPythonkondendraaien.WemoestenopeenservereenprogrammamakendatdeopendatastroommetactueleXreisinformatieinformatievoorbewerktevoordeafzonderlijkehaltes,zodatdedatastroomnaardehalteplaatszeerbeperktkanblijven.WehebbenonsdetaalPythoneigengemaaktenwarenzoinstaatvoorca. 100aanconsumenteninkoopsprijsdehaltesreizigersinformatietelatenweergeven.Het StadgewestHaaglandenenHTMzijngeïnteresseerdinhetimplementerenvandeoplossing, voorhetaanpassenvan200anderedisplaysinderegioloopteenanderproject.hetbudgetvoorditprojectis RealisatiemetbehulpvanonsopenconceptisvoorHaaglandenveelvoordeliger. Eendemonstratievanhetprobleemenonzeoplossingistebekijkenvia GraagbedankenwijmeneerVanLeeuwenenmeneerVanSoestvoordeondersteuningenbegeleidingvanonswerkstuk.MeneerVanSoestinhetbijzondervooralhetsoldereneneenpermanenteopstellingmakenvandevalproef.DaarnaastwillenwehethostingbedrijfCJ2 bedankenvoorhetsponsorenvaneenserverenjcdecaux,deexploitantvandeabri s,voorde medewerkingbijhetterbeschikkingstellenvanhetdisplay. 2

3 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum INHOUD Voorwoord...2! Inhoud...3! Inleiding...4! Valproef...5! Algemeen...6! Hardware...7! Onderdelen...7! Schakelschema...11! Problemen...12! Software...13! Programma...13! Verbeteringen...17! Handleiding...18! Tramdisplay...20! Probleemstelling...21! Realisatie...25! Programmatuur...34! Conclusie...48! Bronvermelding...49! 3

4 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum INLEIDING OpensourceenopendatazijntweebegrippendiedeafgelopenjarenoveralindeITwereld opduiken.maarwathoudenbeidenbegrippeninenwatkanmenermee? Ditprofielwerkstukishetverslagvanonsonderzoeknaaropendataenopensource.Dit onderzoekisgedaandoorhethoudenvanpraktijkproevenmakenintweelosseprojecten. Heteersteprojectdiendevooralalsreservevooralshettweede,groteprojectnietvandegrondzoukomenwegensonvoorzieneproblemen.Hetprojecthieldeennatuurkundigeproefinwaarbijdegravitatieversnellingvandeaardebepaaldkanwordenmetbehulpvandetijddateenkogeltjeeroverdoetomovereenbepaaldeafstandtevallen.Hetdoelvanhetprojectwasomdezetijdnauwkeurigtemetenmetbehulpvaneenzelfgeprogrammeerdeopensourcemicrocontroller.DezeopstellingkandandoordenatuurkundesectieophetGymnasiumNovumwordengebruiktbijhetonderwijs. Hettweedeprojectishethoofdproject.HetdoelisomeenoudLEDXschermdatoptramhaltestegebruiktwerdomvertrektijdenvantramsweertegevenennietlangerfunctioneerdenieuwleveninteblazendoorgebruiktemakenvanopendataenopensource. OPENDATAENOPENSOURCESOFTWARE OpenDatazijngegevensdievrijvanrechtervoorhergebruikterbeschikkingwordtgesteld. Meestaldoordeoverheid,maarookandereorganisatieskunnenopendatabeschikbaarstellen. OpenDatakandebasisvormenvoornieuwedienstenmettoegevoegdewaarde.Alsburgersenbedrijvenvrijkunnenbeschikkenoverdezeopendata,kunnenzenuttigenieuwetoepassingenontwikkelen.EenvoorbeeldisBuienradar,datgebruikmaaktvangegevensvanhetKNMI. KortommethetvrijgevenvenOpenData,kunneneconomischeactiviteitenwordenontplooid. Opensourcesoftwarebetekentdatdebroncodewaarindesoftwareisgeschrevenvrijbeschikbaaris.Iedereenkandebroncodelezen,aanpassenenverspreiden.Bijandere geslotensource softwareisdegebruikerafhankelijkvandeoorspronkelijkeleverancierenheeftzelfgeentoegangtotdebroncode.netalsopenstandaardenisopensourcesoftwarebelangrijkommeeropenheidinictsystementerealiseren. DecombinatievanOpenDataenopensourcesoftwarekunneneninnovatieeneducatieeen enormeimpulsgeven. 4

5 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum VALPROEF VANANALOOGNAARDIGITAAL 5

6 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum ALGEMEEN Metdevalproefdiebeschrevenwordtkandevalversnellinguitgerekendworden.Devalversnellingwordtbepaalddoordeafstanddathetkogeltjevaltendetijddiehetkogeltjedaaroverdoetnauwkeurigtemeten.Debeschrijvingisopgedeeldineenstukoverhardware, softwareeneenhandleidingoverhoedeopstellinggebouwdkanworden. Devalproefwerdinhetverledenalgebruikt,alleenwaseraltijdeengrootprobleemmetdetijdwaarneming.Deexternetimerwaarmeewordtgewerktisnamelijkerggevoelig.Vroegerwerddetimeropeen analoge maniergeactiveerd.ertreedtdaneenbounceeffectopbijhetindrukkenvaneenschakelaar.ditiseenstuiteringofschommelingvandespanningbijhetafschakelenvandestroom.detimerwerktalleenopdigitalesignalen,duskanalleeneenlaageneenhoogsignaalwaarnemen.deschommelingvandespanningisvoordetimereenwisselendaanxenuitsignaal,ditisnietnauwkeuriggenoeg.doornueenstukjeelektronicatoetevoegenkunnenwesoftwarematigdatbounceeffectondervangenzodathetgeenstorendewerkingheeft.hierbijwordtvoorhetaansturenvandetimergebruikgemaaktvaneendigitaalsignaal. 6

7 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 7 HARDWARE Dehardwarewordtindrieonderdelenbehandeld.Inheteersteonderdeelwordtuitgelegdwelkeonderdeleninhetcircuitzijnopgenomenenwelkefunctiezehebben.Inhettweededeelwordtuitgelegdhoedeverschillendeonderdelenmetelkaarsamenhangeneninhetlaatstedeelwordenproblemenmetdehardwarebehandeld. ONDERDELEN Hierondervolgteenlijstmetalleonderdelendieinhetcircuitopgenomenzijn. X Arduinomicrocontroller X 1rodeLED X 1geleLED X drukknop X spoel X luik X externespanningsbron X FET X diode X externetimer X weerstanden ARDUINO DeArduino 1 iseenprogrammeerbaremicrocontrollerdiesoftwarematigreageertopsignalenvansensorendieeropaantesluitenzijnenzelfsignalenafgeeftomanderehardwareaantesturen. LED S DeLED sinhetcircuitfungerenalscontrolelampjes.watdelampjespreciesaangeven,iste vindeninhetsoftwaregedeelteenindehandleiding. DRUKKNOP Dedrukknopisinhetcircuitopgenomenomdemetingtekunnenactiverenenteresetten. SPOEL Despoelisbedoeldomhetballetje vasttehouden tothetmomentwaaropdedrukknopwordtingedruktendestroomwordtonderbroken.despoelwerktmetbehulpvanhetprincipevanmagnetischeinductie.doorereenelektrischestroomdoorheentelatenstromenontstaateenmagnetischvelddathetstalenkogeltjevasthoudt.despoelheefteenkoperdraadmeteendoornedevan0,18mmeneenweerstandvan120,7ω. Vandespoelwarendevolgendegegevensbekend: X Diameterinwendig:12mm X Diameteruitwendig:30mm X Hoogte:15mm 1http://www.arduino.cc/ 2nl.wikipedia.org/wiki/Koperdraad

8 !"#$%&%'! =!!"#$%&'"(!!!"#$"%!&! =!30!!!!!12!!!! =!18!!!! Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum X Doorsnedekoperdraad:0,18mm X NietXmetallischekern X Geenredundantmagnetisme Detotalediameteristeberekenendoordeuitwendigediameterminusdeinwendigediameter tenemen. Hetoppervlaktevandedoorsnedevandespoelisalsvolgtteberekenen.!""#$%&'&!!"#$%! =!!"#$%&%'!!h!!!"#! =!18!!!!!15!!!! =!270!!!!! =!2,7!!"!! OpWikipedia 2 isopdepaginaoverkoperdraadhetaantalwindingentevindenbijeengegeven doorsnedevandekoperdraad.eenkoperdraadmeteendiametervan0,18mmgeeft2270 windingenpervierkantecentimeter.vermenigvuldigdatmethetaantalvierkantecentimeterdoorsnedediewijhaddenomhetaantalwindingentekrijgen.ditgetalmoetnoggedeeldwordendoortweeomdateenwindingzowelheenalsteruggaat,hijlooptimmersrondomdespoel.!! =!2,7!!2!!2270! =!3064,5!!"#$"#%&# Hieronderisinbeeldgebrachthoedezeberekeningtotstandisgekomen. 2nl.wikipedia.org/wiki/Koperdraad 8

9 (15!!!! +!6!!!)!!2! =!10,5!!!!!!"#$"#% =!!!!2!!!! =!!!!2!!10,5!!!! =!65,973!!!! =!0,065973!!!!!"##! =!!!"#$"#%!!!! =!0,065973!!!!3064,5! =!202,18!!! =!2,0218!h!!!! =!2,0218!h!!!69!!/h!! =!!139,5042!!! Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum Delengtevanéénwindingisongeveerdeomtrekvandespoel.Delengtevandehelekoperdraadmoetdanhetaantalwindingenmaaldelengtevanéénwindingzijn.Alsstraalwordthetgemiddeldegenomenvandebinnenstestraal,6mm,endebuitenstestraal,15mm. IndetabelopWikipediaisookaftelezenhoegrootdeweerstandisineenkoperdraadbijeen gegevendraaddikteperhectometer.bijeendraaddiktevan0,18mmisdit69ω/hm. VermenigvuldigditmetdeafstandinhectometeromdeweerstandinOhmtekrijgen. Afgerondopsignificantecijfersgeeftditeenweerstandvan140Ω. 9

10 Deschakelaarisinhetcircuitopgenomenomhetstalenkogeltjetedetecteren.Deschakelaar onderbreektdestroomalshijopenstaat,watwaargenomenkanwordendoordearduino. EXTERNESPANNINGSBRON Inhetcircuitiseenexternespanningsbronopgenomenomdespoelvaneenspanningvan30 volttekunnenvoorziendienodigisomdespoelgoedtelatenfunctioneren. FET DeArduinokandehogespanningdienodigisvoordespoelnietleveren,dusmoetereenexternespanningsbronwordenaangesloten.Dezemoetopeenapartcircuitwordenaangesloten,zodatdehogespanningooknietoverdeArduinokomttestaan,dusomdezespanningtelatenlopenofteonderbrekenmetdeArduinoiseenFETnodig. DIODE Naafschakelingvandestroomdoordespoelblijftereenstroomlopendoordespoeltotdathetmagnetischveldvandespoelwordtafgebroken.Ditkomtdoordatdemagneeteeninductiespanningopwekt.DezespanningkanoplopentotduizendenVolt.Deenergiekandanalleenwegdoormiddelvaneenvonkontlading,diewaarschijnlijkindeFETplaatsvinden.Dezekandaardoorkapotgaan.Ditistevoorkomendooreendiodetegengesteldparallelaandespoelintebouwen.Ophetmomentdatdestroomvanuitdespanningsbrondoordespoellooptgaatergeenstroomdoordediode,maarophetmomentdatdestroomwordtonderbrokenendespoeleenspanninggaatgenereren,kandezespanningteruggevoerdwordenviadediode. EXTERNETIMER Detimerisinhetcircuitopgenomenvoordetijdwaarneming.DeArduinobleekookprimainstaatomtijdwaarnemingtedoen.Vooralvankorteduur,zoalsinditgeval,wanttoengetestwerdovereentijdvantientallensecondenbleekereenredeljikgroteafwijkingtezijn.Voordemonstratiesindeklasisdegroteexternetimergeschikter,omdatdezedirectdewaargenomentijdlaatzienenergeencomputervoornodigisdiedeseriëleoutputvande Arduinoontvangt. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum SCHAKELAAR 10

11 11 SCHAKELSCHEMA Onderstaandeafbeeldinggeefthetschakelcircuitweer. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum

12 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 12 PROBLEMEN Tijdenshetontwikkelenzijnweooktegeneenaantalproblemenaangelopen.Bijvoorbeelddatwedeexternetimereerstoppin1haddenaangesloten,maardoordeseriëleinterfaceteinitialiseren,dieookzijnsignaalnaarpin1stuurt,isdezepoortnietmeertegebruiken.Hijgeeftdannamelijkelke1/9600 e vaneensecondeeenpulsbijeenbaudratevan9600.alsdeseriële interfacenietgeïnitialiseerdwordtispin1welgewoontegebruikenvooreenpuls aan en uit. Eenanderprobleemwaarwetegenaanliepenwarendedraadjesomdeverschillendeonderdelenvanonscircuitmetelkaarteverbinden.Dezedraadjeszijnergkwetsbaarendooreendefectdraadjeinhetcircuitwordtdeheleopstellingonbruikbaar.Eenprobleemalsditismoeilijktevinden,omdatjenietsnelbedenktdatdithetprobleemkanzijnenereengrotehoeveelheidaandraadjesisgebruikt.

13 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum #define LED 13 //De LED die aangeeft of de opstelling klaar is voor een meting. #define FET 5 //De FET. Door deze aan of uit te zetten kan de spoel wel of niet onder spanning worden gezet. #define SWITCH 4 //De schakelaar waar het kogeltje op valt. #define BUTTON 2 //De drukknop die gebruikt wordt voor het resetten en het starten van de meting. #define ALERT 12 //Deze LED is het waarschuwingslampje dat aan gaat als de schakelaar open is. #define TIMER 8 //De externe timer die gebruikt wordt om de valtijd op te meten. unsigned long starttime; //De tijd in millisecondes op het moment dat de meting begint en het kogeltje wordt losgelaten. unsigned long lastresettime; //De tijd in millisecondes dat de opstelling voor het laatst is gereset. boolean balldropped = false; //De vlag die aangeeft of het kogeltje aan het vallen is. boolean isset = false; //De vlag die aangeeft of de opstelling klaar is voor een meting.! Onzegehelesetup&functieisalsvolgtingericht: 13 SOFTWARE PROGRAMMA OmdeArduinonaareigeninzichttelatenreagerenopsignalenmoetdecontrollergeprogrammeerdworden.EenArduinoXprogrammabestaatuittweebasisonderdelen,tweefuncties.Eénwordtaangeroepenbijhetopstartenvanhetprogramma.Ditisdesetupfunctie. Deanderefunctieisdeloopfunctie.Dezefunctiewordtnadeinitialisatievanhetprogramma continuaangeroepen. Aanhetbeginvanhetprogrammawordendebenodigdeconstantenenvariabelengedeclareerddienodigzijninderestvanhetprogramma.Depoortendiegebruiktgaanwordenzijnallemaalgedeclareerdindepreprocessor.Ditzorgtervoordatvoordatdecodewordtgecompileerd, klaargemaaktomtewordengebruiktdoordearduino,alleovereenkomstenindecodewordenvervangendoordetoegewezenwaarde.opdezemanierwordtergeengeheugenverbruiktvoordezewaardesopdearduino,maarermoetgoedgeletwordenopmogelijkefoutendiegemaaktkunnenworden.dezewordennamelijknietopgevangendoordecompiler. Eerstwordthieraangegevendatdeseriëlepoortmoetwordengeactiveerd.MetdezepoortkunnengegevenswordenverstuurdviadeUSBXpoortopdeArduinonaardecomputer,omweergegeventewordenophetscherm.Bijdeinitialisatievandeseriëlepoortmoetookwordenaangegevenophoeveelbauddezedraait.Eenbaudisdeeenheidvoorhetaantalbitsdatpersecondewordtverstuurd.Hierisgekozenvooreenbaudratevan9600baud.Ditisnamelijkeenveelgebruiktesnelheid,engoedvooronsgebruik. Daarnawordendegebruiktepinsgeïnitialiseerd.Dedrukknopendeschakelaarwaarhetkogeltjeopvaltwordenalsingangenvoorgegevensgebruikt.Zokunnendewaardesafgelezenworden.Deoverigeattributen,detweeLED s,defetendeexternetijdmeter,hebbeneensignaalnodig.omteschrijvennaardezepinnenwordenzealsuitgangengeactiveerd.

14 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum void setup() { // Initialiseer de Serial met een snelheid van 9600 baud. Serial.begin(9600); Serial.flush(); // Initialiseer de output en input pins. pinmode(led, OUTPUT); pinmode(fet, OUTPUT); pinmode(timer, OUTPUT); pinmode(button, INPUT); pinmode(switch, INPUT); pinmode(alert, OUTPUT); digitalwrite(fet, LOW); //Stuur een laag signaal naar de FET zodat de spoel niet aan staat. }! 14 Deloopfunctieiseenstukcomplexerenzalindelenwordenuitgelegd.Voorheteigengemaken deeigenduidelijkheidisdecodezelfookalingedeeldinmeerderemethodes. Deeersteselectiedieindeloopmethodewordtuitgevoerdbepaaldhoelangdeopstellingalklaarisvoorgebruikt.Vanwegeveiligheidsredenenenhetgebruikvaneenmagnetischespoelwordtdeopstellingnatiensecondesweeruitgeschakeld,zodathijopnieuwgeresetmoetworden.Nadezecheckwordtgekekenoferopdedrukknopwordtgedrukt,enofdeschakelaarnaarbenedenis. void loop() { if (millis() lastresettime > 10000) { unset(); } // Als de bal al losgelaten is hoeft de knop niet meer gecheckt te worden, maar dan moet de schakelaar gecheckt worden. checkbutton(); checkswitch(); }

15 void checkbutton() { /* Als de bal aan het vallen is wordt de functie vroegtijdig afgebroken. Als de knop niet is ingedrukt gebeurt er eveneens niets. */ if (balldropped) { return; } } if (digitalread(button) == HIGH) { if (isset) { dropball(); } else { reset(); } }! Alsblijktdathetkogeltjealaanhetvallenis,wordtdefunctieafgebroken.Ergebeurtverderniets.Anderswordtdepindieaandeknopbevestigdisgelezen,metdemethodedigitalRead,enbepaaldofhetsignaalhoogisendeknopdusisingedrukt.Aangeziendeknopgebruiktmoetwordenvoortweedoeleinden,hetresettenenhetlatenvallenvandekogel,volgternogeenselectie.Alsdeopstellinggeresetis,endusklaarisomtemeten,wordthetballetjelosgelatenendemetinggestart.DitgebeurtindedropBallfunctie.Isdeopstellingnietklaarvoorgebruik,danbegintdeprocedureomhetsysteemklaartemakeninderesetfunctie. dropball&werktalsvolgt:allereerstwordtnaardeseriëleuitgangeenstringverzondendatdemetingisgestart.deballdroppedwaardewordtnaartruegezet,zodathetprogrammaweetdatdemetingloopt.destarttijdvandeinternetimerwordtnaardehuidigetijdgezet.naarde TIMERpoortwordteenhoogsignaalgeschrevenhetgeeninhoudtdatdeexternetimerstartmettellen.ErvolgteenaanroepnaardeunsetXfunctie,waardoordespanningopdemagneetspoelwordtweggenomenenhetkogeltjevalt. void dropball() { Serial.println("Meting gestart"); balldropped = true; starttime = millis(); //Start interne timer. digitalwrite(timer, HIGH); //Start externe timer. unset(); }! Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum DecheckButton&functiezieteralsvolgtuit: 15

16 void checkswitch() { if (digitalread(switch) == LOW) { if (balldropped) { digitalwrite(timer, LOW); // Stop de externe timer. unsigned int delta = millis() starttime; // Meet de interne verlopen tijd. balldropped = false; Serial.print("Millisecondes: "); // Zend de waarde van de interne timer naar de Serial. Serial.println(delta); float seconds = float(delta)/1000.0; //De millisecondes worden omgerekend naar hele secondes. Serial.print("Gravitatieversnelling: "); Serial.print(((2*0.335)/(seconds*seconds))); //Hier wordt de gravitatieversnelling uitgerekend met de formule is de afstand die het kogeltje heeft afgelegd. Serial.println(" m/s^2"); } digitalwrite(alert, HIGH); //De rode LED wordt aangezet. unset(); //De opstelling wordt gereset. } else { digitalwrite(alert, LOW); } }! Heteerstedatwordtgecontroleerdisofdeschakelaaropenisofgeslotendoorhetsignaalwaartenemen.Deschakelaarisgeopendalshetsignaallaagis,wantdanisdestroomkringonderbroken,enhijisgeslotenalshetsignaalhoogisendestroomkringgesloten.AlsdeschakelaargeslotenishoeftalleendewaarschuwingsXLEDuitgeschakeldteworden. Ishijgeopend,danishetdevraagofdemetingbezigis.Alsdemetingnamelijkgestartis,danbetekenthetdathetkogeltjedoordeschakelaarheenisgevallenendusdeafstandheeftafgelegd.Numoetdetijdgestoptworden.Datgebeurtallereerstdoordeexternetimertestoppenmeteenschrijfoperatienaarlaag.Daarnawordtdeverlopentijduitgerekenddoordestarttijdvandemetingvandehuidigetijdaftetrekken.Dezeberekendewaardewordtnaardeseriëleuitganggestuurd.Degravitatieversnellingwordtvervolgensookuitgerekendmetdeformuleg! = 2s!/!t! engeprintnaardeseriëlepoort. HiernawordtzowelinhetgevalvaneenmetingalswanneerergeenmetingheeftplaatsgevondendeopstellinggeresetenderodewaarschuwingsXLEDaangezet.DezeLEDgeeftaandatdeschakelaaropenstaat. Nuvolgtdedocumentatievandelaatstetweefuncties,reset()enunset(): Deopstellingkannooitgeresetwordenalsdeschakelaaropenstaat.Ditwordtdusallereerstgecontroleerdenerwordteenberichtverzondennaardeserialalsdithetgevalis.BijdewerkelijkeresetwordtdegeleLEDaangeschakeld,omaantegevendatdeopstellingklaarisvooreenmeting.DeFETwordtookaangezetzodatdeereenspanningdoordemagneetspoellooptomhetballetjevasttehouden.DelaatsteresettijdwordtnaardehuidigetijdgezetenheterwordtaangegevendatdeopstellinggeresetismetdeisSet&waarde.Ervolgteendelayvaneenseconde,watervoorzorgtdatdemetingnietonmiddelijkbegint.Dedrukknopisnamelijkwaarschijnlijknogsteedsingedrukt. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum DecheckSwitchfunctieisalsvolgtingedeeld: 16

17 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum void reset() { if (digitalread(switch) == LOW) { Serial.println("Sluit de schakelaar"); } else { Serial.println("Reset"); digitalwrite(led, HIGH); digitalwrite(fet, HIGH); lastresettime = millis(); isset = true; } delay(1000); }! void unset() { digitalwrite(led, LOW); digitalwrite(fet, LOW); isset = false; } 17 InunsetwordtdeLEDdieaangeeftdatdeopstellingklaarisvooreenmetinguitgezet,samenmetdeFET.Hierdoorwordtdespanningvandespoelafgehaald.NaardeisSetwaardewordtfalsegeschreven. VERBETERINGEN Hetontwerpenvandeprogrammatuurverliepnietvolgensdebestemethode.Eenaanpassingvandeschakelinggingsteedsvoorafaaneenkleinetoevoegingaandecode.Opdezemanierwaszoweldeopstellingalshetprogrammaeenvoudigtetesten.Eennadeelvandezemethodeisdatmetnamehetprogrammanietoverzichtelijkwordtopgebouwd,waardoorenkeleslordighedenoverhethoofdzijngezien. Hierondervaltdemanierwaaropdedrukknopenschakelaarwordengecontroleerd.Eenbeterimplementatiewasgeweestalserzowelvoordeknopalsvoordeschakelaareenbooleanwasgedeclareerddiebijhieldofdeknopingedruktis,endatelkeiteratievanhetprogrammawordtgecontroleerdofdestaatvandeknopofschakelaarisveranderd.Alsdathetgevalis,wordtereenfunctieaangeroepen.Indezefunctiewordtdanvervolgenshetnodigegedaan.Dezemethodeisietsomslachtiger,maarveeloverzichtelijker,eneenbelangrijkprobleemwordtermeevermeden,namelijkdatsommigefunctieselkeiteratiewordenaangeroepenalsdatnietnodigis. Ditisookhetgevalbijdecontrolehoelangereenstroomdoordemagneetspoelloopt.Nadatdetiensecondendatdeopstellinggereedisverstrekenzijn,wordtcontinudeunsetfunctieaangeroepen,ookalisditslechtséénmaalnodig.

18 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 18 HANDLEIDING 1. Zorgervoordatdeelektronicaendedradenalsvolgtzijnaangesloten: Degroundvandetimer,deArduinoendeexternespanningsbronmoetenmetelkaarverbondenzijn.Deexternespanningsbronmoetaangeslotenwordenopdecontactenwaar 25V= bovenstaateningesteldwordenop25voltgelijkspanning.hetmetalenklepje,hetluik,moetwordenaangeslotenbij luik endespoelbij spoel. DebundelkabeltjesuithetkastjegaatrichtingdeArduinoenmoetalsvolgtopde Arduinowordenaangesloten: WitXgeel: 5V Zwart: Pin12 Blauw: Pin13 Oranje: Pin2 Rood: Pin4 Wit: Pin5 Derodeaansluitingvandetimermoetviaeenapartkabeltjeoppoort8vandeArduinowordenaangesloten. 2. Controleerofschakelaar geslotenisenofdetimeropdit ( )symboolstaatendrukopdestartknopvandetimeromdezegereedtemakenvooreenmeting. 3. Drukeenmaalopdeknopomdespoelteactiveren.Hetgelelampjegaatbrandenalstekendatjedemetingkuntstarten. Let%op:%destroomdoorspoelwordtna10secondenautomatischonderbrokenenjemoethemopnieuwactiveren.Ditisterveiligheidzodatdespoelnietteheetwordt. Alshetluikopenstaatgaathetrodelampjebrandentertekendatdemetingnietgestart kanworden. 4. Plaatshetkogeltjeindeonderkantvandespoel.Verhoogdespanningalsdezenietblijft hangentotdathetkogeltjenetblijfthangen. 5. Druknogmaalsopdeknopomdeproefuittevoeren.Hetkogeltjevaltophetklepjeenopdetimerverschijntdevaltijd.

19 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 19

20 20 TRAMDISPLAY HOELAATKOMTMIJNTRAM? Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum

21 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 21 PROBLEEMSTELLING NakennisgemaakttehebbenvanmetdeArduinodeopensourcecomputer,zijnweopzoekgegaannaarnieuwetoepassingsmogelijkhedenvanopensource.OpYouTube 3 kwamenweeen interessantfilmpjetegenoverhetgebruikvanopendatainhetopenbaarvervoer. InditfilmpjeuitBostonkomtnaarvorendatdoorhetvrijgevenvanopenbaarvervoersdata, ontwikkelaarsinkortetijdeengrootaantalnieuwetoepassingengaatmaken.ookinnederland wordtvanaf2012actuelereisinformatievanhetopenbaarvervoeropenvrijgegeven. EentermdiewordtgebruiktvoordatadievrijbeschikbaarwordtgemaaktisOpenData.HetideevanOpenDataisdathetvrijbeschikbaarisvooriedereontwikkelaar.Ontwikkelaarskunnenmetbehulpvandezedatazelfapplicatiesenoplossingenontwikkelen. Optramlijn15toondendetramdisplaysalenkelejarengeenactueleinformatieopeenaantalhaltesinYpenburgenRijswijk.OnsleekhetleukomteonderzoekenofhetmogelijkwasommetbehulpvandezevrijgegevenopenXdataeennieuweoplossingtebedenkenomdedisplaysaantesturen. 3http://www.youtube.com/watch?v=URmKRTUXhxQ

22 BijHTMhebbenwenagevraagdwaaromergeenactuelereisinformatieopdedisplaysvanlijn 15werdgetoond.HTMgafåaandatsinds2010gebruikwordtgemaaktvanandereboordcomputersindetrams.Dezeboordcomputerbepaaltopbasisvano.a.GPSwaarhetvoertuigisopderouteenhoeveeldetramtevroegoftelaatis. Dedisplayslangslijn15wareneenintegraalonderdeelvanhetoudevoertuigvolgsysteem.Dezekondennietmeerwordenaangestuurdmetdenieuweboordcomputers,erzijngeenopenstandaardenbeschikbaaromdedisplaysaantesturen. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum WAAROMISERGEENREISINFORMATIE? 22

23 BijnaderonderzoekbleekdathetprobleemvanHTMinmeerregio svoorkomt.iederevervoerdermaaktgebruikvanhaareigenreizigersinformatiesystemen.daarwaarverschillendevervoerbedrijvensamenkomen,ishetnodigdegegevensuitmeerderesystementecombinerenopeendisplay.doorhetontbrekenvanstandaardsbetekendeditdatereengrootaantal(nxm)interfaceszoudenmoetenwordengerealiseerd. Sinds2002wordthetopenbaarvervoerindemeesteregio sinnederlandaanbesteed, waardoorerregelmatiganderevervoerdersineenregiokomenterijden.inhaaglandenredenvroegerallenbussenentramsvanhtmenconnexxion,tegenwoordigrijdenhtmbuzz,veoliaenarrivaindenhaag.dereizigerwilonafhankelijkvanhetvervoerbedrijf,goedereisinformatie. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum KNELPUNTENBIJREISINFORMATIE 23

24 Deoplossingomhetaantalinterfacestebeperkenishetstandaardiserenvandeinformatiestromen.Doorvanuitallevervoerdersdegegevensaanteleverenaaneencentraalpunt,wordthetaantalinterfacesteruggebrachttot1xninterfaces(n=hetaantalvervoerdersdatdataaanlevert). Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum OPLOSSING 24

25 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 25 REALISATIE DATA GOVI(GrenzelozeOpenbaarVervoerInformatie)iseenoverheidsinitiatiefmetalsdoeleenlandelijkedatabasetecreërenvooractuelereisinformatieafkomstigvanverschillendevervoerders.HetGOVIprojectisgestartin2007,enhadineersteinstantietotdoelgeïntegreerdereisinformatieteleverenvoordeweergaveopdisplaysbijhaltesenknooppunten. Omookophalteswaaronvoldoendereizigersinstappenomdeinvesteringindisplaysrendabeltemaken,isgezochtnaarmogelijkhedenomdereisinformatieookviamobielinternetteontsluiten.Vanaf2010isgeëxperimenteerdmeteeneersteBusXmobielprojectinNoord Brabant.Vanafmaart2012wordtereencontinuedatastroomactuelereisinformatiegeleverdvoorallehatesinhetGOVIgebiedaanOpenOV,eenstichtingdiezichtotdoelsteltomopenbaarvervoerdatabeschikbaartestellen. GOVIGEGEVENSSTROMEN VERVOERDER GOVI DeberichtenvandevervoerderrichtingGOVIbestaanuitgeplandevertrektijden(KV1),depositiesvanbussenentrams(KV6),vrijetekstenvooropdisplays(KV15)enuitvalofomleidingvanbepaalderitten(KV17).KVstaatvoor koppelvlak,eengegevensuitwisselingoververschillendeorganisaties. GOVI DRIS VanuitGOVIwordendegeplandevertrektijdenopeenbepaaldehalteindevormvanKV7 verstuurdnaarhetdrissysteem.eenkv8wordtelkekeeralsdeverwachtevertrektijd verandert,alseentramaankomtopeenhalteenalseentramvertrektvaneenhalteverstuurd. InKV8wordenookvrijetekstenenuitgevallenbussen&tramsdoorgegeven.

26 GOVIwasoorspronkelijkalleenbestemdvoorhetaansturenvanDRIS sen.metdeopkomstvan mobielinternetenappskwamerookvraagnaarinformatieopallehaltesinnederland.kv7/8 wasoorspronkelijkbedoeldomgebruikttewordenvoor5000haltesennietvoldoendeominformatieteverstrekkenoveralle50.000haltesinnederland.daaromisereenefficiëntereensnellereversievankv7/8ontwikkelt,namelijkkv78turbo.degroottevandeberichtenisopdezenieuwemanierveelkleineromdaterinplaatsvanxmlgebruikwordtgemaaktvanctx, eenbestandsformaatwaarindegegevensgescheidenzijndooreensluisteken( ). DeKV78TurboberichtenstroomwordtdoorgestuurdnaarOpenOV,eenorganisatiediezich inzetomalledatavanhetopenbaarvervoerinnederlandbeschikbaartestellenalsopendata. OpenOVdistribueertdezegegevensstroomvervolgensweernaaralleontwikkelaarsdieeenapplicatiemetdezedatawillenontwikkelen.VoorbeeldenvanapplicatiesdiemetbehulpvandezedatazijnontwikkeldzijnOVInfovoorAndroidenTranzzitenOpenbaarVervoervooriOS. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum KV78TURBO 26

27 Watbetekentditvooronsproject?DebeschikbaarheidvandeKV78turbostroomincombinatiemetopensourcehardwareensoftwarevormdendebasisomteonderzoekenhoeweactuelereisinformatieopdedisplaysvantramlijn15kunnenkrijgen.Tijdensdeuitvoeringhebbenwedevolgendestappendoorlopen: 1. Hoekomenweaanhetdisplayt.b.v.naderonderzoek? 2. Hoekrijgenweeentekstophetdisplay? 3. Hoekrijgenwereisinformatieopdisplay? 4. Hoelatenweallessamenwerken? 5. Beheer 6. Uitrol Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum STAPPENPLAN 27

28 28 Deeersteuitdagingwasomdebeschikkingovereendisplaytekrijgenzodatweermeekondengaantesten.Wezochtenbeginaugustus2012contactmethetStadsgewestHaaglandendieverantwoordelijkisvoorallebusXentramhaltesinderegioHaaglanden.Haaglandengafaandatergeenreservedisplaywasommeetetesten.StadsgewestHaaglandenverweesonsdoornaar JCDecaux,deexploitantvandeabri s.jcdecauxverweesonsweerdoornaardehtm.ditkastjenaardemuurgestuur,leerdeonsdathetbeheervandedisplaysiniedergevalnieteenduidigwasgeregeld.naflinkheenenweermailenbleekjcdecauxbereidomonstehelpen. Eenmonteurheeftonsgeholpenmethetdemonterenvaneendisplayuitdeabriop26 september2012.ditprocesheeftuiteindelijkbijnatweemaandengeduurd. Opdezemanierzathetdisplaybevestigdindekast. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum HOEKOMENWEAANHETDISPLAY?

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder.

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. 4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. Gebruikershandleiding 1 Nederlands Lees de instructies voordat U het apparaat in werking stelt. Bovenstaande afbeelding kan afwijken met het uiterlijk van het product

Nadere informatie

Arduino Workshop. door Geert Roumen (CC) BY-SA. lemio.nl/arduino/

Arduino Workshop. door Geert Roumen (CC) BY-SA. lemio.nl/arduino/ Arduino Workshop door Geert Roumen (CC) BY-SA lemio.nl/arduino/ Arduino? Arduino is een open-source ontwikkelbord, waarmee het mogelijk wordt om informatica te koppelen aan fysieke objecten. Het is dus

Nadere informatie

Weerstation. Weerstation met Arduino C.G.N. van Veen. HiSPARC. 1 Weerstation. 2 Arduino. 2.1 Werking van Arduino

Weerstation. Weerstation met Arduino C.G.N. van Veen. HiSPARC. 1 Weerstation. 2 Arduino. 2.1 Werking van Arduino Weerstation HiSPARC Weerstation met Arduino C.G.N. van Veen 1 Weerstation Inleiding Naast het meten aan kosmische straling met het HiSPARC meetstation kunnen leerlingen het HiSPARC station uitbreiden met

Nadere informatie

RF Monitoring: Handleiding

RF Monitoring: Handleiding RF Monitoring: Handleiding 1 Algemeen Deze applicatie heeft als doel het monitoren van de status van de TCP/IP poorten van de RF Service en de RF Service herstarten in bepaalde situaties. Wanneer de toepassing

Nadere informatie

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1 thinknx configurator Handleiding Configurator handleiding 1 Inhoudsopgave Installatie... 4 Dowload software... 4 IP Changer... 5 Aansluitingen... 6 thinknx Configurator... 6 Knoppen omschrijving... 8 Het

Nadere informatie

Een Hardwarematige waakhond en shutdown knop

Een Hardwarematige waakhond en shutdown knop LinuxFocus article number 239 http://linuxfocus.org Een Hardwarematige waakhond en shutdown knop door Guido Socher (homepage) Over de auteur: Guido houdt van Linux omdat het altijd weer interessant is

Nadere informatie

D ATA A C Q U I S I T I E I N H E T H I S PA R C E X P E R I M E N T. Eindverslag stage 2012. r.d. kleiss

D ATA A C Q U I S I T I E I N H E T H I S PA R C E X P E R I M E N T. Eindverslag stage 2012. r.d. kleiss D ATA A C Q U I S I T I E I N H E T H I S PA R C E X P E R I M E N T Eindverslag stage 2012 r.d. kleiss R.D. Kleiss: Data acquisitie in het HiSPARC experiment c 22 juni 2012 begeleiders: Drs. Ir. Ewout

Nadere informatie

INSTALLEREN: WEC StartPakket

INSTALLEREN: WEC StartPakket wec_starter_install INSTALLEREN: WEC StartPakket Extensie Sleutel: wec_start_install Copyright 2005-2008, Christian Technology Ministries International Inc. http://www.ctmiinc.org Auteur: Web-Empowered

Nadere informatie

GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8

GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8 GSM 2 Datamanager Handleiding Datamanager-Versie 2.2.8 Index 1 Infrastructuur... 3 2 MySQL... 4 2.1 Download... 4 2.2 Installeren van de Database Server (Windows)... 4 2.3 Test... 5 2.4 MySQL GUI Tools

Nadere informatie

Domein API Handleiding

Domein API Handleiding Domein API Handleiding Versie 1.6 Datum: 16-07-2014 1 Inhouds opgave 2 Inleiding 3 Result codes 4 Api functies 5 Api helpers 2 Inleiding: De API van 123 Hosting Service kan worden gebruikt om te registreren

Nadere informatie

Mails zenden met Lazarus

Mails zenden met Lazarus Mails zenden met Lazarus Michaël Van Canneyt May 13, 2012 Abstract Er bestaan veschillende componenten om allerlei TCP/IP protocols af te handelen met Lazarus. E-Mail zenden (via het SMTP protocol) is

Nadere informatie

Handleiding Ubuntu Server installeren en configureren voor KV78turbo

Handleiding Ubuntu Server installeren en configureren voor KV78turbo Handleiding Ubuntu Server installeren en configureren voor KV78turbo Geschreven door Erik van Heck en bronnen Versie 2.0 op zondag 1 december 2013 1.0 Introductietekst Welkom bij de 2de versie van deze

Nadere informatie

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus Windows 2008 R1 32 Bit Copyright 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Smartsite ixperion installatiehandleiding Windows 2008 R2 64 Bit... 3 2 Smartsite

Nadere informatie

Hostlink Master SOFTWARE. Protocol Macro. Hostlink Master. Handleiding PNSPO

Hostlink Master SOFTWARE. Protocol Macro. Hostlink Master. Handleiding PNSPO Hostlink Master SOFTWARE Protocol Macro Hostlink Master Handleiding PNSPO PNSPO Hostlink master handleiding Mededeling PNSPO apparatuur wordt gefabriceerd voor gebruik volgens de juiste procedures door

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 DSLSTL Handleiding Copyright 2008 Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 1 Versie beheer...3 2 Algemene omschrijving DSLSTL...4 3 Gebruik achter een router en/of firewall...5 4 Installeren van de software...6

Nadere informatie

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2.

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2. 1 Cursus PHP & MySQL Informaticaprojecten Bachelor Toegepaste Informatica academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2 Groep D fenex Cursus PHP & MySQL Voorwoord Deze cursus PHP & MySQL werd opgesteld

Nadere informatie

Aan de slag met Exchange 2010 Migratiehandleiding voor Novell NetMail gebruikers

Aan de slag met Exchange 2010 Migratiehandleiding voor Novell NetMail gebruikers Migratiehandleiding voor Novell NetMail gebruikers Deze handleiding is gemaakt door Library and IT Services, in het kader van het project De Nieuwe Werkplek. Maart 2011 (versie 1.3) Inhoudsopgave Aan de

Nadere informatie

Wim Caudenbergh Ilco Vermeulen Jarrik Nys Wouter Mouton 3 Toegepaste informatica, reeks 6 Eindwerk Wireless België Monitoring

Wim Caudenbergh Ilco Vermeulen Jarrik Nys Wouter Mouton 3 Toegepaste informatica, reeks 6 Eindwerk Wireless België Monitoring Wim Caudenbergh Ilco Vermeulen Jarrik Nys Wouter Mouton 3 Toegepaste informatica, reeks 6 Eindwerk Wireless België Monitoring i Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Het Project 2 3 De server 3 3.1 Debian......................................

Nadere informatie

DooX 5.0. Gebruikershandleiding

DooX 5.0. Gebruikershandleiding DooX 5.0 Dredger Orientation for Optimal exploitation Gebruikershandleiding VanDenBempt automatisering Transformatorhof 1 7556 RA Hengelo 074-2777126 info@vandenbempt.nl www.vandenbempt.nl VanDenBempt

Nadere informatie

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY The Nanny back-up INLEIDING Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u

Nadere informatie

Ontwikkelen van een Multi-Agent systeem met Jade in Eclipse

Ontwikkelen van een Multi-Agent systeem met Jade in Eclipse Ontwikkelen van een Multi-Agent systeem met Jade in Eclipse Emmen, 18-5- 2009 Afstudeer opdracht van ABI - groep 6. Ontwikkelen van een Multi-Agent systeem met JADE Inhoudsopgave INLEIDING... 3 GEHANTEERDE

Nadere informatie

Quickstart Alnet. Snelstart-handleiding versie 1.1NL voor Alnet VDR-C software versie 2.0.0.200

Quickstart Alnet. Snelstart-handleiding versie 1.1NL voor Alnet VDR-C software versie 2.0.0.200 Quickstart Alnet Snelstart-handleiding versie 1.1NL voor Alnet VDR-C software versie 2.0.0.200 Robin de Koker AVD Security BV http://www.avdsecurity.nl tel. 020 497 23 32 Laatste wijziging: 13 mei 2006

Nadere informatie

Aan de slag met Exchange 2010

Aan de slag met Exchange 2010 Aan de slag met Exchange 2010 Handleiding voor eerste gebruik Exchange 2010 April 2011 (versie 1.3) ICT-TiSEM Inhoudsopgave Na de migratie... 3 Outlook Web App (OWA)... 3 Je nieuwe mailbox in Exchange...

Nadere informatie

EEN BASIS VOOR EEN UNIVERSELE CLIENT-SERVER IMPLEMENTATIE

EEN BASIS VOOR EEN UNIVERSELE CLIENT-SERVER IMPLEMENTATIE TUE-RC 87016 EEN BASIS VOOR EEN UNIVERSELE CLIENT-SERVER IMPLEMENTATIE Leandro D'Agostino CC-Note-61 Inhoodsopgave 1 Inleiding..................................................... 3 1.1 De stage-opdracht....................................

Nadere informatie

Werkboek Arduino Duemilanove

Werkboek Arduino Duemilanove Werkboek Arduino Duemilanove A. Kompanje V1.11 oktober 2009 Werkboek Arduino Duemilanove De informatie is onder andere verkregen door: http://www.arduino.nu http://nl.wikipedia.org Meer informatie kun

Nadere informatie

Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI.

Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI. Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI. GEBRUIKERS HANDLEIDING Om schade te voorkomen en een optimale werking van het apparaat te verkrijgen,

Nadere informatie

Maven HD Combi User Manual. for software version 3.10

Maven HD Combi User Manual. for software version 3.10 User Manual for software version 3.10 Updated on 1-4-2015 Contents 6 1. Voorwoord 1.1 Als... u er niet uitkomt 6 7 2. Installatie 2.1 Meegeleverde... materialen 7 2.2 Benodigdheden... 7 2.3 De... Maven

Nadere informatie

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc MailCredit Frankeertegoed laden via een PC gebruikershandleiding rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc 2 Mailcredit Gebruikershandleiding Over deze handleiding Doelgroep De gebruikershandleiding

Nadere informatie

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie