HOE%LAAT%KOMT%MIJN%TRAM?-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE%LAAT%KOMT%MIJN%TRAM?-"

Transcriptie

1 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum OPEN%SOURCE,%OPEN%DATA%& HOE%LAAT%KOMT%MIJN%TRAM? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 12maart2013 1

2 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum VOORWOORD Ditprojectbegoninhetvoorjaarvan2012,meneerVanLeeuwen,natuurkundedocentoponzeschoolentevensonzebegeleider,lietonseencomputertjeziendatmakkelijkzelfteprogrammerenwas,deArduino.Dezecomputerslootprimaaanbijonzewensomietstedoenmetprogrammerenenpraktischbezigtezijn.MeneerVanLeeuwengafonseenArduinomeeommeeteexperimenteren.VervolgenshebbenwijmetdeArduinoeenverbeterdeversievaneenvalproefgemaakt.HetprogrammahebbenwegeschreveninC.Vervolgenshebbenweeenhardwareversievandeheleoplossinglatenmakenwaardoordeproefmetbehulpvande Arduinoalsmicroprocessordirectinzetbaarisindeklas. Eenaantaldisplaysaantramlijn15inDenHaagtoontalenkelejarengeenreisinformatiemeer. Ditbleektewordenveroorzaaktdoorgeslotensystemen.Erwasgeendocumentatievandedisplaysenvandeinterfaces.Hierdoorwashetnoodzakelijkdespecificatiesviareverseengineeringboventafeltekrijgen.DoordeArduino,alsopensourcecomputer,zijnwegaanonderzoekenofhetmogelijkwasommetdeArduinoeengoedkopeoplossingterealiserenomweeractuelereisinformatietetonen.Inditwerkstukhebbenwedatonderzochteneenoplossinggevonden. DeArduinobleeknietgenoegmogelijkhedentegevenoméndedatateontvangenente verwerkenénomdezeomtezettennaarhetrs232signaaldathetledxdisplayverwachtte. DaaromhebbenwedehulpingeroepenvandeRaspberryPi,eenbudgetXmicrocomputerwaarinwemeteenLinuxvariantdetaalPythonkondendraaien.WemoestenopeenservereenprogrammamakendatdeopendatastroommetactueleXreisinformatieinformatievoorbewerktevoordeafzonderlijkehaltes,zodatdedatastroomnaardehalteplaatszeerbeperktkanblijven.WehebbenonsdetaalPythoneigengemaaktenwarenzoinstaatvoorca. 100aanconsumenteninkoopsprijsdehaltesreizigersinformatietelatenweergeven.Het StadgewestHaaglandenenHTMzijngeïnteresseerdinhetimplementerenvandeoplossing, voorhetaanpassenvan200anderedisplaysinderegioloopteenanderproject.hetbudgetvoorditprojectis RealisatiemetbehulpvanonsopenconceptisvoorHaaglandenveelvoordeliger. Eendemonstratievanhetprobleemenonzeoplossingistebekijkenvia GraagbedankenwijmeneerVanLeeuwenenmeneerVanSoestvoordeondersteuningenbegeleidingvanonswerkstuk.MeneerVanSoestinhetbijzondervooralhetsoldereneneenpermanenteopstellingmakenvandevalproef.DaarnaastwillenwehethostingbedrijfCJ2 bedankenvoorhetsponsorenvaneenserverenjcdecaux,deexploitantvandeabri s,voorde medewerkingbijhetterbeschikkingstellenvanhetdisplay. 2

3 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum INHOUD Voorwoord...2! Inhoud...3! Inleiding...4! Valproef...5! Algemeen...6! Hardware...7! Onderdelen...7! Schakelschema...11! Problemen...12! Software...13! Programma...13! Verbeteringen...17! Handleiding...18! Tramdisplay...20! Probleemstelling...21! Realisatie...25! Programmatuur...34! Conclusie...48! Bronvermelding...49! 3

4 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum INLEIDING OpensourceenopendatazijntweebegrippendiedeafgelopenjarenoveralindeITwereld opduiken.maarwathoudenbeidenbegrippeninenwatkanmenermee? Ditprofielwerkstukishetverslagvanonsonderzoeknaaropendataenopensource.Dit onderzoekisgedaandoorhethoudenvanpraktijkproevenmakenintweelosseprojecten. Heteersteprojectdiendevooralalsreservevooralshettweede,groteprojectnietvandegrondzoukomenwegensonvoorzieneproblemen.Hetprojecthieldeennatuurkundigeproefinwaarbijdegravitatieversnellingvandeaardebepaaldkanwordenmetbehulpvandetijddateenkogeltjeeroverdoetomovereenbepaaldeafstandtevallen.Hetdoelvanhetprojectwasomdezetijdnauwkeurigtemetenmetbehulpvaneenzelfgeprogrammeerdeopensourcemicrocontroller.DezeopstellingkandandoordenatuurkundesectieophetGymnasiumNovumwordengebruiktbijhetonderwijs. Hettweedeprojectishethoofdproject.HetdoelisomeenoudLEDXschermdatoptramhaltestegebruiktwerdomvertrektijdenvantramsweertegevenennietlangerfunctioneerdenieuwleveninteblazendoorgebruiktemakenvanopendataenopensource. OPENDATAENOPENSOURCESOFTWARE OpenDatazijngegevensdievrijvanrechtervoorhergebruikterbeschikkingwordtgesteld. Meestaldoordeoverheid,maarookandereorganisatieskunnenopendatabeschikbaarstellen. OpenDatakandebasisvormenvoornieuwedienstenmettoegevoegdewaarde.Alsburgersenbedrijvenvrijkunnenbeschikkenoverdezeopendata,kunnenzenuttigenieuwetoepassingenontwikkelen.EenvoorbeeldisBuienradar,datgebruikmaaktvangegevensvanhetKNMI. KortommethetvrijgevenvenOpenData,kunneneconomischeactiviteitenwordenontplooid. Opensourcesoftwarebetekentdatdebroncodewaarindesoftwareisgeschrevenvrijbeschikbaaris.Iedereenkandebroncodelezen,aanpassenenverspreiden.Bijandere geslotensource softwareisdegebruikerafhankelijkvandeoorspronkelijkeleverancierenheeftzelfgeentoegangtotdebroncode.netalsopenstandaardenisopensourcesoftwarebelangrijkommeeropenheidinictsystementerealiseren. DecombinatievanOpenDataenopensourcesoftwarekunneneninnovatieeneducatieeen enormeimpulsgeven. 4

5 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum VALPROEF VANANALOOGNAARDIGITAAL 5

6 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum ALGEMEEN Metdevalproefdiebeschrevenwordtkandevalversnellinguitgerekendworden.Devalversnellingwordtbepaalddoordeafstanddathetkogeltjevaltendetijddiehetkogeltjedaaroverdoetnauwkeurigtemeten.Debeschrijvingisopgedeeldineenstukoverhardware, softwareeneenhandleidingoverhoedeopstellinggebouwdkanworden. Devalproefwerdinhetverledenalgebruikt,alleenwaseraltijdeengrootprobleemmetdetijdwaarneming.Deexternetimerwaarmeewordtgewerktisnamelijkerggevoelig.Vroegerwerddetimeropeen analoge maniergeactiveerd.ertreedtdaneenbounceeffectopbijhetindrukkenvaneenschakelaar.ditiseenstuiteringofschommelingvandespanningbijhetafschakelenvandestroom.detimerwerktalleenopdigitalesignalen,duskanalleeneenlaageneenhoogsignaalwaarnemen.deschommelingvandespanningisvoordetimereenwisselendaanxenuitsignaal,ditisnietnauwkeuriggenoeg.doornueenstukjeelektronicatoetevoegenkunnenwesoftwarematigdatbounceeffectondervangenzodathetgeenstorendewerkingheeft.hierbijwordtvoorhetaansturenvandetimergebruikgemaaktvaneendigitaalsignaal. 6

7 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 7 HARDWARE Dehardwarewordtindrieonderdelenbehandeld.Inheteersteonderdeelwordtuitgelegdwelkeonderdeleninhetcircuitzijnopgenomenenwelkefunctiezehebben.Inhettweededeelwordtuitgelegdhoedeverschillendeonderdelenmetelkaarsamenhangeneninhetlaatstedeelwordenproblemenmetdehardwarebehandeld. ONDERDELEN Hierondervolgteenlijstmetalleonderdelendieinhetcircuitopgenomenzijn. X Arduinomicrocontroller X 1rodeLED X 1geleLED X drukknop X spoel X luik X externespanningsbron X FET X diode X externetimer X weerstanden ARDUINO DeArduino 1 iseenprogrammeerbaremicrocontrollerdiesoftwarematigreageertopsignalenvansensorendieeropaantesluitenzijnenzelfsignalenafgeeftomanderehardwareaantesturen. LED S DeLED sinhetcircuitfungerenalscontrolelampjes.watdelampjespreciesaangeven,iste vindeninhetsoftwaregedeelteenindehandleiding. DRUKKNOP Dedrukknopisinhetcircuitopgenomenomdemetingtekunnenactiverenenteresetten. SPOEL Despoelisbedoeldomhetballetje vasttehouden tothetmomentwaaropdedrukknopwordtingedruktendestroomwordtonderbroken.despoelwerktmetbehulpvanhetprincipevanmagnetischeinductie.doorereenelektrischestroomdoorheentelatenstromenontstaateenmagnetischvelddathetstalenkogeltjevasthoudt.despoelheefteenkoperdraadmeteendoornedevan0,18mmeneenweerstandvan120,7ω. Vandespoelwarendevolgendegegevensbekend: X Diameterinwendig:12mm X Diameteruitwendig:30mm X Hoogte:15mm 1http://www.arduino.cc/ 2nl.wikipedia.org/wiki/Koperdraad

8 !"#$%&%'! =!!"#$%&'"(!!!"#$"%!&! =!30!!!!!12!!!! =!18!!!! Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum X Doorsnedekoperdraad:0,18mm X NietXmetallischekern X Geenredundantmagnetisme Detotalediameteristeberekenendoordeuitwendigediameterminusdeinwendigediameter tenemen. Hetoppervlaktevandedoorsnedevandespoelisalsvolgtteberekenen.!""#$%&'&!!"#$%! =!!"#$%&%'!!h!!!"#! =!18!!!!!15!!!! =!270!!!!! =!2,7!!"!! OpWikipedia 2 isopdepaginaoverkoperdraadhetaantalwindingentevindenbijeengegeven doorsnedevandekoperdraad.eenkoperdraadmeteendiametervan0,18mmgeeft2270 windingenpervierkantecentimeter.vermenigvuldigdatmethetaantalvierkantecentimeterdoorsnedediewijhaddenomhetaantalwindingentekrijgen.ditgetalmoetnoggedeeldwordendoortweeomdateenwindingzowelheenalsteruggaat,hijlooptimmersrondomdespoel.!! =!2,7!!2!!2270! =!3064,5!!"#$"#%&# Hieronderisinbeeldgebrachthoedezeberekeningtotstandisgekomen. 2nl.wikipedia.org/wiki/Koperdraad 8

9 (15!!!! +!6!!!)!!2! =!10,5!!!!!!"#$"#% =!!!!2!!!! =!!!!2!!10,5!!!! =!65,973!!!! =!0,065973!!!!!"##! =!!!"#$"#%!!!! =!0,065973!!!!3064,5! =!202,18!!! =!2,0218!h!!!! =!2,0218!h!!!69!!/h!! =!!139,5042!!! Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum Delengtevanéénwindingisongeveerdeomtrekvandespoel.Delengtevandehelekoperdraadmoetdanhetaantalwindingenmaaldelengtevanéénwindingzijn.Alsstraalwordthetgemiddeldegenomenvandebinnenstestraal,6mm,endebuitenstestraal,15mm. IndetabelopWikipediaisookaftelezenhoegrootdeweerstandisineenkoperdraadbijeen gegevendraaddikteperhectometer.bijeendraaddiktevan0,18mmisdit69ω/hm. VermenigvuldigditmetdeafstandinhectometeromdeweerstandinOhmtekrijgen. Afgerondopsignificantecijfersgeeftditeenweerstandvan140Ω. 9

10 Deschakelaarisinhetcircuitopgenomenomhetstalenkogeltjetedetecteren.Deschakelaar onderbreektdestroomalshijopenstaat,watwaargenomenkanwordendoordearduino. EXTERNESPANNINGSBRON Inhetcircuitiseenexternespanningsbronopgenomenomdespoelvaneenspanningvan30 volttekunnenvoorziendienodigisomdespoelgoedtelatenfunctioneren. FET DeArduinokandehogespanningdienodigisvoordespoelnietleveren,dusmoetereenexternespanningsbronwordenaangesloten.Dezemoetopeenapartcircuitwordenaangesloten,zodatdehogespanningooknietoverdeArduinokomttestaan,dusomdezespanningtelatenlopenofteonderbrekenmetdeArduinoiseenFETnodig. DIODE Naafschakelingvandestroomdoordespoelblijftereenstroomlopendoordespoeltotdathetmagnetischveldvandespoelwordtafgebroken.Ditkomtdoordatdemagneeteeninductiespanningopwekt.DezespanningkanoplopentotduizendenVolt.Deenergiekandanalleenwegdoormiddelvaneenvonkontlading,diewaarschijnlijkindeFETplaatsvinden.Dezekandaardoorkapotgaan.Ditistevoorkomendooreendiodetegengesteldparallelaandespoelintebouwen.Ophetmomentdatdestroomvanuitdespanningsbrondoordespoellooptgaatergeenstroomdoordediode,maarophetmomentdatdestroomwordtonderbrokenendespoeleenspanninggaatgenereren,kandezespanningteruggevoerdwordenviadediode. EXTERNETIMER Detimerisinhetcircuitopgenomenvoordetijdwaarneming.DeArduinobleekookprimainstaatomtijdwaarnemingtedoen.Vooralvankorteduur,zoalsinditgeval,wanttoengetestwerdovereentijdvantientallensecondenbleekereenredeljikgroteafwijkingtezijn.Voordemonstratiesindeklasisdegroteexternetimergeschikter,omdatdezedirectdewaargenomentijdlaatzienenergeencomputervoornodigisdiedeseriëleoutputvande Arduinoontvangt. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum SCHAKELAAR 10

11 11 SCHAKELSCHEMA Onderstaandeafbeeldinggeefthetschakelcircuitweer. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum

12 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 12 PROBLEMEN Tijdenshetontwikkelenzijnweooktegeneenaantalproblemenaangelopen.Bijvoorbeelddatwedeexternetimereerstoppin1haddenaangesloten,maardoordeseriëleinterfaceteinitialiseren,dieookzijnsignaalnaarpin1stuurt,isdezepoortnietmeertegebruiken.Hijgeeftdannamelijkelke1/9600 e vaneensecondeeenpulsbijeenbaudratevan9600.alsdeseriële interfacenietgeïnitialiseerdwordtispin1welgewoontegebruikenvooreenpuls aan en uit. Eenanderprobleemwaarwetegenaanliepenwarendedraadjesomdeverschillendeonderdelenvanonscircuitmetelkaarteverbinden.Dezedraadjeszijnergkwetsbaarendooreendefectdraadjeinhetcircuitwordtdeheleopstellingonbruikbaar.Eenprobleemalsditismoeilijktevinden,omdatjenietsnelbedenktdatdithetprobleemkanzijnenereengrotehoeveelheidaandraadjesisgebruikt.

13 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum #define LED 13 //De LED die aangeeft of de opstelling klaar is voor een meting. #define FET 5 //De FET. Door deze aan of uit te zetten kan de spoel wel of niet onder spanning worden gezet. #define SWITCH 4 //De schakelaar waar het kogeltje op valt. #define BUTTON 2 //De drukknop die gebruikt wordt voor het resetten en het starten van de meting. #define ALERT 12 //Deze LED is het waarschuwingslampje dat aan gaat als de schakelaar open is. #define TIMER 8 //De externe timer die gebruikt wordt om de valtijd op te meten. unsigned long starttime; //De tijd in millisecondes op het moment dat de meting begint en het kogeltje wordt losgelaten. unsigned long lastresettime; //De tijd in millisecondes dat de opstelling voor het laatst is gereset. boolean balldropped = false; //De vlag die aangeeft of het kogeltje aan het vallen is. boolean isset = false; //De vlag die aangeeft of de opstelling klaar is voor een meting.! Onzegehelesetup&functieisalsvolgtingericht: 13 SOFTWARE PROGRAMMA OmdeArduinonaareigeninzichttelatenreagerenopsignalenmoetdecontrollergeprogrammeerdworden.EenArduinoXprogrammabestaatuittweebasisonderdelen,tweefuncties.Eénwordtaangeroepenbijhetopstartenvanhetprogramma.Ditisdesetupfunctie. Deanderefunctieisdeloopfunctie.Dezefunctiewordtnadeinitialisatievanhetprogramma continuaangeroepen. Aanhetbeginvanhetprogrammawordendebenodigdeconstantenenvariabelengedeclareerddienodigzijninderestvanhetprogramma.Depoortendiegebruiktgaanwordenzijnallemaalgedeclareerdindepreprocessor.Ditzorgtervoordatvoordatdecodewordtgecompileerd, klaargemaaktomtewordengebruiktdoordearduino,alleovereenkomstenindecodewordenvervangendoordetoegewezenwaarde.opdezemanierwordtergeengeheugenverbruiktvoordezewaardesopdearduino,maarermoetgoedgeletwordenopmogelijkefoutendiegemaaktkunnenworden.dezewordennamelijknietopgevangendoordecompiler. Eerstwordthieraangegevendatdeseriëlepoortmoetwordengeactiveerd.MetdezepoortkunnengegevenswordenverstuurdviadeUSBXpoortopdeArduinonaardecomputer,omweergegeventewordenophetscherm.Bijdeinitialisatievandeseriëlepoortmoetookwordenaangegevenophoeveelbauddezedraait.Eenbaudisdeeenheidvoorhetaantalbitsdatpersecondewordtverstuurd.Hierisgekozenvooreenbaudratevan9600baud.Ditisnamelijkeenveelgebruiktesnelheid,engoedvooronsgebruik. Daarnawordendegebruiktepinsgeïnitialiseerd.Dedrukknopendeschakelaarwaarhetkogeltjeopvaltwordenalsingangenvoorgegevensgebruikt.Zokunnendewaardesafgelezenworden.Deoverigeattributen,detweeLED s,defetendeexternetijdmeter,hebbeneensignaalnodig.omteschrijvennaardezepinnenwordenzealsuitgangengeactiveerd.

14 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum void setup() { // Initialiseer de Serial met een snelheid van 9600 baud. Serial.begin(9600); Serial.flush(); // Initialiseer de output en input pins. pinmode(led, OUTPUT); pinmode(fet, OUTPUT); pinmode(timer, OUTPUT); pinmode(button, INPUT); pinmode(switch, INPUT); pinmode(alert, OUTPUT); digitalwrite(fet, LOW); //Stuur een laag signaal naar de FET zodat de spoel niet aan staat. }! 14 Deloopfunctieiseenstukcomplexerenzalindelenwordenuitgelegd.Voorheteigengemaken deeigenduidelijkheidisdecodezelfookalingedeeldinmeerderemethodes. Deeersteselectiedieindeloopmethodewordtuitgevoerdbepaaldhoelangdeopstellingalklaarisvoorgebruikt.Vanwegeveiligheidsredenenenhetgebruikvaneenmagnetischespoelwordtdeopstellingnatiensecondesweeruitgeschakeld,zodathijopnieuwgeresetmoetworden.Nadezecheckwordtgekekenoferopdedrukknopwordtgedrukt,enofdeschakelaarnaarbenedenis. void loop() { if (millis() lastresettime > 10000) { unset(); } // Als de bal al losgelaten is hoeft de knop niet meer gecheckt te worden, maar dan moet de schakelaar gecheckt worden. checkbutton(); checkswitch(); }

15 void checkbutton() { /* Als de bal aan het vallen is wordt de functie vroegtijdig afgebroken. Als de knop niet is ingedrukt gebeurt er eveneens niets. */ if (balldropped) { return; } } if (digitalread(button) == HIGH) { if (isset) { dropball(); } else { reset(); } }! Alsblijktdathetkogeltjealaanhetvallenis,wordtdefunctieafgebroken.Ergebeurtverderniets.Anderswordtdepindieaandeknopbevestigdisgelezen,metdemethodedigitalRead,enbepaaldofhetsignaalhoogisendeknopdusisingedrukt.Aangeziendeknopgebruiktmoetwordenvoortweedoeleinden,hetresettenenhetlatenvallenvandekogel,volgternogeenselectie.Alsdeopstellinggeresetis,endusklaarisomtemeten,wordthetballetjelosgelatenendemetinggestart.DitgebeurtindedropBallfunctie.Isdeopstellingnietklaarvoorgebruik,danbegintdeprocedureomhetsysteemklaartemakeninderesetfunctie. dropball&werktalsvolgt:allereerstwordtnaardeseriëleuitgangeenstringverzondendatdemetingisgestart.deballdroppedwaardewordtnaartruegezet,zodathetprogrammaweetdatdemetingloopt.destarttijdvandeinternetimerwordtnaardehuidigetijdgezet.naarde TIMERpoortwordteenhoogsignaalgeschrevenhetgeeninhoudtdatdeexternetimerstartmettellen.ErvolgteenaanroepnaardeunsetXfunctie,waardoordespanningopdemagneetspoelwordtweggenomenenhetkogeltjevalt. void dropball() { Serial.println("Meting gestart"); balldropped = true; starttime = millis(); //Start interne timer. digitalwrite(timer, HIGH); //Start externe timer. unset(); }! Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum DecheckButton&functiezieteralsvolgtuit: 15

16 void checkswitch() { if (digitalread(switch) == LOW) { if (balldropped) { digitalwrite(timer, LOW); // Stop de externe timer. unsigned int delta = millis() starttime; // Meet de interne verlopen tijd. balldropped = false; Serial.print("Millisecondes: "); // Zend de waarde van de interne timer naar de Serial. Serial.println(delta); float seconds = float(delta)/1000.0; //De millisecondes worden omgerekend naar hele secondes. Serial.print("Gravitatieversnelling: "); Serial.print(((2*0.335)/(seconds*seconds))); //Hier wordt de gravitatieversnelling uitgerekend met de formule is de afstand die het kogeltje heeft afgelegd. Serial.println(" m/s^2"); } digitalwrite(alert, HIGH); //De rode LED wordt aangezet. unset(); //De opstelling wordt gereset. } else { digitalwrite(alert, LOW); } }! Heteerstedatwordtgecontroleerdisofdeschakelaaropenisofgeslotendoorhetsignaalwaartenemen.Deschakelaarisgeopendalshetsignaallaagis,wantdanisdestroomkringonderbroken,enhijisgeslotenalshetsignaalhoogisendestroomkringgesloten.AlsdeschakelaargeslotenishoeftalleendewaarschuwingsXLEDuitgeschakeldteworden. Ishijgeopend,danishetdevraagofdemetingbezigis.Alsdemetingnamelijkgestartis,danbetekenthetdathetkogeltjedoordeschakelaarheenisgevallenendusdeafstandheeftafgelegd.Numoetdetijdgestoptworden.Datgebeurtallereerstdoordeexternetimertestoppenmeteenschrijfoperatienaarlaag.Daarnawordtdeverlopentijduitgerekenddoordestarttijdvandemetingvandehuidigetijdaftetrekken.Dezeberekendewaardewordtnaardeseriëleuitganggestuurd.Degravitatieversnellingwordtvervolgensookuitgerekendmetdeformuleg! = 2s!/!t! engeprintnaardeseriëlepoort. HiernawordtzowelinhetgevalvaneenmetingalswanneerergeenmetingheeftplaatsgevondendeopstellinggeresetenderodewaarschuwingsXLEDaangezet.DezeLEDgeeftaandatdeschakelaaropenstaat. Nuvolgtdedocumentatievandelaatstetweefuncties,reset()enunset(): Deopstellingkannooitgeresetwordenalsdeschakelaaropenstaat.Ditwordtdusallereerstgecontroleerdenerwordteenberichtverzondennaardeserialalsdithetgevalis.BijdewerkelijkeresetwordtdegeleLEDaangeschakeld,omaantegevendatdeopstellingklaarisvooreenmeting.DeFETwordtookaangezetzodatdeereenspanningdoordemagneetspoellooptomhetballetjevasttehouden.DelaatsteresettijdwordtnaardehuidigetijdgezetenheterwordtaangegevendatdeopstellinggeresetismetdeisSet&waarde.Ervolgteendelayvaneenseconde,watervoorzorgtdatdemetingnietonmiddelijkbegint.Dedrukknopisnamelijkwaarschijnlijknogsteedsingedrukt. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum DecheckSwitchfunctieisalsvolgtingedeeld: 16

17 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum void reset() { if (digitalread(switch) == LOW) { Serial.println("Sluit de schakelaar"); } else { Serial.println("Reset"); digitalwrite(led, HIGH); digitalwrite(fet, HIGH); lastresettime = millis(); isset = true; } delay(1000); }! void unset() { digitalwrite(led, LOW); digitalwrite(fet, LOW); isset = false; } 17 InunsetwordtdeLEDdieaangeeftdatdeopstellingklaarisvooreenmetinguitgezet,samenmetdeFET.Hierdoorwordtdespanningvandespoelafgehaald.NaardeisSetwaardewordtfalsegeschreven. VERBETERINGEN Hetontwerpenvandeprogrammatuurverliepnietvolgensdebestemethode.Eenaanpassingvandeschakelinggingsteedsvoorafaaneenkleinetoevoegingaandecode.Opdezemanierwaszoweldeopstellingalshetprogrammaeenvoudigtetesten.Eennadeelvandezemethodeisdatmetnamehetprogrammanietoverzichtelijkwordtopgebouwd,waardoorenkeleslordighedenoverhethoofdzijngezien. Hierondervaltdemanierwaaropdedrukknopenschakelaarwordengecontroleerd.Eenbeterimplementatiewasgeweestalserzowelvoordeknopalsvoordeschakelaareenbooleanwasgedeclareerddiebijhieldofdeknopingedruktis,endatelkeiteratievanhetprogrammawordtgecontroleerdofdestaatvandeknopofschakelaarisveranderd.Alsdathetgevalis,wordtereenfunctieaangeroepen.Indezefunctiewordtdanvervolgenshetnodigegedaan.Dezemethodeisietsomslachtiger,maarveeloverzichtelijker,eneenbelangrijkprobleemwordtermeevermeden,namelijkdatsommigefunctieselkeiteratiewordenaangeroepenalsdatnietnodigis. Ditisookhetgevalbijdecontrolehoelangereenstroomdoordemagneetspoelloopt.Nadatdetiensecondendatdeopstellinggereedisverstrekenzijn,wordtcontinudeunsetfunctieaangeroepen,ookalisditslechtséénmaalnodig.

18 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 18 HANDLEIDING 1. Zorgervoordatdeelektronicaendedradenalsvolgtzijnaangesloten: Degroundvandetimer,deArduinoendeexternespanningsbronmoetenmetelkaarverbondenzijn.Deexternespanningsbronmoetaangeslotenwordenopdecontactenwaar 25V= bovenstaateningesteldwordenop25voltgelijkspanning.hetmetalenklepje,hetluik,moetwordenaangeslotenbij luik endespoelbij spoel. DebundelkabeltjesuithetkastjegaatrichtingdeArduinoenmoetalsvolgtopde Arduinowordenaangesloten: WitXgeel: 5V Zwart: Pin12 Blauw: Pin13 Oranje: Pin2 Rood: Pin4 Wit: Pin5 Derodeaansluitingvandetimermoetviaeenapartkabeltjeoppoort8vandeArduinowordenaangesloten. 2. Controleerofschakelaar geslotenisenofdetimeropdit ( )symboolstaatendrukopdestartknopvandetimeromdezegereedtemakenvooreenmeting. 3. Drukeenmaalopdeknopomdespoelteactiveren.Hetgelelampjegaatbrandenalstekendatjedemetingkuntstarten. Let%op:%destroomdoorspoelwordtna10secondenautomatischonderbrokenenjemoethemopnieuwactiveren.Ditisterveiligheidzodatdespoelnietteheetwordt. Alshetluikopenstaatgaathetrodelampjebrandentertekendatdemetingnietgestart kanworden. 4. Plaatshetkogeltjeindeonderkantvandespoel.Verhoogdespanningalsdezenietblijft hangentotdathetkogeltjenetblijfthangen. 5. Druknogmaalsopdeknopomdeproefuittevoeren.Hetkogeltjevaltophetklepjeenopdetimerverschijntdevaltijd.

19 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 19

20 20 TRAMDISPLAY HOELAATKOMTMIJNTRAM? Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum

21 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 21 PROBLEEMSTELLING NakennisgemaakttehebbenvanmetdeArduinodeopensourcecomputer,zijnweopzoekgegaannaarnieuwetoepassingsmogelijkhedenvanopensource.OpYouTube 3 kwamenweeen interessantfilmpjetegenoverhetgebruikvanopendatainhetopenbaarvervoer. InditfilmpjeuitBostonkomtnaarvorendatdoorhetvrijgevenvanopenbaarvervoersdata, ontwikkelaarsinkortetijdeengrootaantalnieuwetoepassingengaatmaken.ookinnederland wordtvanaf2012actuelereisinformatievanhetopenbaarvervoeropenvrijgegeven. EentermdiewordtgebruiktvoordatadievrijbeschikbaarwordtgemaaktisOpenData.HetideevanOpenDataisdathetvrijbeschikbaarisvooriedereontwikkelaar.Ontwikkelaarskunnenmetbehulpvandezedatazelfapplicatiesenoplossingenontwikkelen. Optramlijn15toondendetramdisplaysalenkelejarengeenactueleinformatieopeenaantalhaltesinYpenburgenRijswijk.OnsleekhetleukomteonderzoekenofhetmogelijkwasommetbehulpvandezevrijgegevenopenXdataeennieuweoplossingtebedenkenomdedisplaysaantesturen. 3http://www.youtube.com/watch?v=URmKRTUXhxQ

22 BijHTMhebbenwenagevraagdwaaromergeenactuelereisinformatieopdedisplaysvanlijn 15werdgetoond.HTMgafåaandatsinds2010gebruikwordtgemaaktvanandereboordcomputersindetrams.Dezeboordcomputerbepaaltopbasisvano.a.GPSwaarhetvoertuigisopderouteenhoeveeldetramtevroegoftelaatis. Dedisplayslangslijn15wareneenintegraalonderdeelvanhetoudevoertuigvolgsysteem.Dezekondennietmeerwordenaangestuurdmetdenieuweboordcomputers,erzijngeenopenstandaardenbeschikbaaromdedisplaysaantesturen. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum WAAROMISERGEENREISINFORMATIE? 22

23 BijnaderonderzoekbleekdathetprobleemvanHTMinmeerregio svoorkomt.iederevervoerdermaaktgebruikvanhaareigenreizigersinformatiesystemen.daarwaarverschillendevervoerbedrijvensamenkomen,ishetnodigdegegevensuitmeerderesystementecombinerenopeendisplay.doorhetontbrekenvanstandaardsbetekendeditdatereengrootaantal(nxm)interfaceszoudenmoetenwordengerealiseerd. Sinds2002wordthetopenbaarvervoerindemeesteregio sinnederlandaanbesteed, waardoorerregelmatiganderevervoerdersineenregiokomenterijden.inhaaglandenredenvroegerallenbussenentramsvanhtmenconnexxion,tegenwoordigrijdenhtmbuzz,veoliaenarrivaindenhaag.dereizigerwilonafhankelijkvanhetvervoerbedrijf,goedereisinformatie. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum KNELPUNTENBIJREISINFORMATIE 23

24 Deoplossingomhetaantalinterfacestebeperkenishetstandaardiserenvandeinformatiestromen.Doorvanuitallevervoerdersdegegevensaanteleverenaaneencentraalpunt,wordthetaantalinterfacesteruggebrachttot1xninterfaces(n=hetaantalvervoerdersdatdataaanlevert). Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum OPLOSSING 24

25 Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum 25 REALISATIE DATA GOVI(GrenzelozeOpenbaarVervoerInformatie)iseenoverheidsinitiatiefmetalsdoeleenlandelijkedatabasetecreërenvooractuelereisinformatieafkomstigvanverschillendevervoerders.HetGOVIprojectisgestartin2007,enhadineersteinstantietotdoelgeïntegreerdereisinformatieteleverenvoordeweergaveopdisplaysbijhaltesenknooppunten. Omookophalteswaaronvoldoendereizigersinstappenomdeinvesteringindisplaysrendabeltemaken,isgezochtnaarmogelijkhedenomdereisinformatieookviamobielinternetteontsluiten.Vanaf2010isgeëxperimenteerdmeteeneersteBusXmobielprojectinNoord Brabant.Vanafmaart2012wordtereencontinuedatastroomactuelereisinformatiegeleverdvoorallehatesinhetGOVIgebiedaanOpenOV,eenstichtingdiezichtotdoelsteltomopenbaarvervoerdatabeschikbaartestellen. GOVIGEGEVENSSTROMEN VERVOERDER GOVI DeberichtenvandevervoerderrichtingGOVIbestaanuitgeplandevertrektijden(KV1),depositiesvanbussenentrams(KV6),vrijetekstenvooropdisplays(KV15)enuitvalofomleidingvanbepaalderitten(KV17).KVstaatvoor koppelvlak,eengegevensuitwisselingoververschillendeorganisaties. GOVI DRIS VanuitGOVIwordendegeplandevertrektijdenopeenbepaaldehalteindevormvanKV7 verstuurdnaarhetdrissysteem.eenkv8wordtelkekeeralsdeverwachtevertrektijd verandert,alseentramaankomtopeenhalteenalseentramvertrektvaneenhalteverstuurd. InKV8wordenookvrijetekstenenuitgevallenbussen&tramsdoorgegeven.

26 GOVIwasoorspronkelijkalleenbestemdvoorhetaansturenvanDRIS sen.metdeopkomstvan mobielinternetenappskwamerookvraagnaarinformatieopallehaltesinnederland.kv7/8 wasoorspronkelijkbedoeldomgebruikttewordenvoor5000haltesennietvoldoendeominformatieteverstrekkenoveralle50.000haltesinnederland.daaromisereenefficiëntereensnellereversievankv7/8ontwikkelt,namelijkkv78turbo.degroottevandeberichtenisopdezenieuwemanierveelkleineromdaterinplaatsvanxmlgebruikwordtgemaaktvanctx, eenbestandsformaatwaarindegegevensgescheidenzijndooreensluisteken( ). DeKV78TurboberichtenstroomwordtdoorgestuurdnaarOpenOV,eenorganisatiediezich inzetomalledatavanhetopenbaarvervoerinnederlandbeschikbaartestellenalsopendata. OpenOVdistribueertdezegegevensstroomvervolgensweernaaralleontwikkelaarsdieeenapplicatiemetdezedatawillenontwikkelen.VoorbeeldenvanapplicatiesdiemetbehulpvandezedatazijnontwikkeldzijnOVInfovoorAndroidenTranzzitenOpenbaarVervoervooriOS. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum KV78TURBO 26

27 Watbetekentditvooronsproject?DebeschikbaarheidvandeKV78turbostroomincombinatiemetopensourcehardwareensoftwarevormdendebasisomteonderzoekenhoeweactuelereisinformatieopdedisplaysvantramlijn15kunnenkrijgen.Tijdensdeuitvoeringhebbenwedevolgendestappendoorlopen: 1. Hoekomenweaanhetdisplayt.b.v.naderonderzoek? 2. Hoekrijgenweeentekstophetdisplay? 3. Hoekrijgenwereisinformatieopdisplay? 4. Hoelatenweallessamenwerken? 5. Beheer 6. Uitrol Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum STAPPENPLAN 27

28 28 Deeersteuitdagingwasomdebeschikkingovereendisplaytekrijgenzodatweermeekondengaantesten.Wezochtenbeginaugustus2012contactmethetStadsgewestHaaglandendieverantwoordelijkisvoorallebusXentramhaltesinderegioHaaglanden.Haaglandengafaandatergeenreservedisplaywasommeetetesten.StadsgewestHaaglandenverweesonsdoornaar JCDecaux,deexploitantvandeabri s.jcdecauxverweesonsweerdoornaardehtm.ditkastjenaardemuurgestuur,leerdeonsdathetbeheervandedisplaysiniedergevalnieteenduidigwasgeregeld.naflinkheenenweermailenbleekjcdecauxbereidomonstehelpen. Eenmonteurheeftonsgeholpenmethetdemonterenvaneendisplayuitdeabriop26 september2012.ditprocesheeftuiteindelijkbijnatweemaandengeduurd. Opdezemanierzathetdisplaybevestigdindekast. Profielwerkstuk Opensource,opendata&Hoelaatkomtmijntram? SvenBoor&ArjenKremers GymnasiumNovum HOEKOMENWEAANHETDISPLAY?

DDS chips. DDS = Direct Digital (frequency) Synthesis. Output = sinusvormig signaal. Maximum frequentie = ½ klokfrequentie

DDS chips. DDS = Direct Digital (frequency) Synthesis. Output = sinusvormig signaal. Maximum frequentie = ½ klokfrequentie www.arduino.cc Arduino en DDS DDS chips DDS = Direct Digital (frequency) Synthesis Output = sinusvormig signaal Maximum frequentie = ½ klokfrequentie Frequentie bepaald door tuning word Grootste fabrikant:

Nadere informatie

Tweede workshop Arduino

Tweede workshop Arduino Tweede workshop Arduino In deze workshop zal veel gewerkt worden met voorbeelden die meegeleverd worden met de Arduino IDE. Deze zijn te vinden onder het menu File >Examples. Oefening 1 - Seriële communicatie

Nadere informatie

RCL Arduino Workshop 1

RCL Arduino Workshop 1 RCL Arduino Workshop 1 Leren door doen april 2015 - slides voor RCL Arduino workshop 1 ON4CDU & ON8VQ Workshop Leren door doen Werken in een groep Beperkte tijd Alleen essentiele vragen stellen Thuis oefenen

Nadere informatie

Arduino Zuid-Limburg Workshop 2

Arduino Zuid-Limburg Workshop 2 1 Arduino Zuid-Limburg Workshop 2 Leren door doen Juni 2016 - slides voor Arduino workshop Zuid-Limburg 2 In deze workshop Minder focus op de programmeertaal zelf Voorbeelden als basis gebruiken Tonen

Nadere informatie

Jeroen uit. Extra informatie. Voor de lunch. Arduino zo aangesloten om mijn code te laten werken. (versie voor lunch) (code voor de lunch)

Jeroen uit. Extra informatie. Voor de lunch. Arduino zo aangesloten om mijn code te laten werken. (versie voor lunch) (code voor de lunch) We zijn weer aan dag drie al beland vandaag weer een dag CLE aangezien ik zag dat ik het vorige blog was vergeten CLE staat voor Contextiual Learning Enviroment ( weet je dat ook weer ) Maar ja zoals ik

Nadere informatie

Arduino Workshop 1 Zuid-Limburg

Arduino Workshop 1 Zuid-Limburg Arduino Workshop 1 Zuid-Limburg Leren door doen Mei 2016 - slides voor Arduino workshop 1 v2.5 Zuid-Limburg PA3CZS, PA0FOT, ON4CDU, PE1EAM 1 Workshop 1 Workshop 1 concentreert op kennismaking en eenvoudige

Nadere informatie

Infographic De infographic geeft in grove lijnen het overkoepelend concept weer Your home remotely controlled Zie de infographic hier naast.

Infographic De infographic geeft in grove lijnen het overkoepelend concept weer Your home remotely controlled Zie de infographic hier naast. Situatie Hoe mooi zou het zijn als je alles in je eigen huis onder controle hebt op afstand. Even het rolluik laten zakken als de zon schijnt, de tv uitzetten die je bent vergeten uit te doen en zelfs

Nadere informatie

Oefening 1 - Seriële communicatie via USB

Oefening 1 - Seriële communicatie via USB Werkbladen voor Arduino workshop 2 In deze workshop zal gewerkt worden met de voorbeelden die meegeleverd worden met de Arduino IDE. Deze zijn te vinden onder het menu Bestand->Voorbeelden. Oefening 1

Nadere informatie

1. Testdata TA sensor met Ohmse belasting

1. Testdata TA sensor met Ohmse belasting 1. Testdata TA12-100 sensor met Ohmse belasting Data van primaire meetkring met ohmse belasting Load (Ω) Mp1 (VC165) VTrms Mp2 (DVM98) ITrms Mp3 Vpp Mp3 VMax Mp3 VTrms Primaire Kring analyse Mp3 Vrms Mp1

Nadere informatie

Arduino Cursus, Deel 2 Programmeren. Simon Pauw, ZB45, Amsterdam

Arduino Cursus, Deel 2 Programmeren. Simon Pauw, ZB45, Amsterdam Arduino Cursus, Deel 2 Programmeren Simon Pauw, ZB45, Amsterdam Programmeren Geen zorgen als je niet alles begrijpt. Doel: Het snappen van bestaande code. Meeste kennis ook toepasbaar buiten de Arduino

Nadere informatie

Arduino[4KIDS] Maak je eigen muziekinstrument!

Arduino[4KIDS] Maak je eigen muziekinstrument! Arduino[4KIDS] Maak je eigen muziekinstrument! Wat is een Arduino? Open jullie doos! Hierin vind je: Wat is een Arduino? Er gaat slechts één 'programma' op Dit gaat via de USB ingang, met de USB kabel:

Nadere informatie

Automatische spoel installatie voor legionella preventie. NTKC - Bennie ten Haken 27 Mrt - 2016

Automatische spoel installatie voor legionella preventie. NTKC - Bennie ten Haken 27 Mrt - 2016 Automatische spoel installatie voor legionella preventie. NTKC - Bennie ten Haken 27 Mrt - 2016 Automatische spoel installatie voor legionella preventie. Bennie ten Haken, 16- Feb- 2016 Deze installatie

Nadere informatie

Bij manueel trein elke keer vanaf spoor 1 te starten, dus altijd twee ritten. StartLED gaat aan en pas uit als trein op 1 arriveert.

Bij manueel trein elke keer vanaf spoor 1 te starten, dus altijd twee ritten. StartLED gaat aan en pas uit als trein op 1 arriveert. /* Pendelbaanbesturing www.ab-treinen.nl Bij if functie niet = maar == gebruiken, bij = wordt de waarde geschreven, == is gelijk aan. Digitale ingangen 0 en 1 niet gebruikt in verband met gebruik van seriele

Nadere informatie

Workshop Arduino - deel 2

Workshop Arduino - deel 2 Workshop Arduino - deel 2 Inleiding In het vorige deel van de workshop Arduino heb je voor het eerst kennis gemaakt met deze microcontroller. In dit deel, deel 2, ga je meer leren over de software: het

Nadere informatie

Arduino Programmeer handleiding

Arduino Programmeer handleiding Arduino Programmeer handleiding G.L.J. Quellhorst V 2.0 Juni 2 0 14 Dit is een kopie van het arduino programming notebook vertaald naar het Nederlands. Arduino Programmeer handleiding Deze informatie is

Nadere informatie

Programmeermethoden NA. Week 4: Files & Functies

Programmeermethoden NA. Week 4: Files & Functies Programmeermethoden NA Week 4: Files & Functies Kristian Rietveld http://liacs.leidenuniv.nl/~rietveldkfd/courses/prna2016/ Vorige week: Controlestructuren # gegeven # 0

Nadere informatie

Programmeren met Arduino-software

Programmeren met Arduino-software Programmeren met Arduino-software De software waarin we programmeren is Arduino IDE. Deze software is te downloaden via www.arduino.cc. De programmeertaal die hier gebruikt wordt, is gebaseerd op C en

Nadere informatie

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 4: Lcd Interface & Files

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 4: Lcd Interface & Files Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 4: Lcd Interface & Files 1 Introductie In deze oefening zal je je LCD display leren aansturen. Je controleert deze display door er instructies naar te

Nadere informatie

Weerstation. Wireless connectie PC en Arduino C.G.N. van Veen. HiSPARC. 1 Weerstation. 2 APC module installeren. 2.1 Zenden en ontvangen

Weerstation. Wireless connectie PC en Arduino C.G.N. van Veen. HiSPARC. 1 Weerstation. 2 APC module installeren. 2.1 Zenden en ontvangen Weerstation HiSPARC Wireless connectie PC en Arduino C.G.N. van Veen 1 Weerstation Inleiding Ons weerstation werkt en geeft ons de data die we willen van het weer. Het is echter nog wel afhankelijk van

Nadere informatie

MAKERKLAS WORKSHOP ARDUINO. Maandag 7 december 2015

MAKERKLAS WORKSHOP ARDUINO. Maandag 7 december 2015 1 MAKERKLAS WORKSHOP ARDUINO Maandag 7 december 2015 2 AAN DE SLAG! ONDERDELEN Je hebt de beschikking over een Arduino Starter Kit met een heleboel onderdelen. We gaan ze in de ze workshop niet allemaal

Nadere informatie

Naam + Klas: Laptop Nr: Cijfer:

Naam + Klas: Laptop Nr: Cijfer: Naam + Klas: Laptop Nr: Cijfer: Les 1a: 1: Verander de aan - en uit tijden in de sketch en bekijk het resultaat. 2: Je hebt 14 (0 t/m 13) digitale pinnen ter beschikking om je ledje op aan te sluiten.

Nadere informatie

Arduino : Morse Voltmeter

Arduino : Morse Voltmeter Arduino : Morse Voltmeter Ooit was ik begonnen met het leren programmeren van een PIC processor in assembler. Maar ja, dat ging niet zo vlot, er kwamen andere dringende zaken en de PIC vloog weer in de

Nadere informatie

Programmeermethoden NA. Week 6: Lijsten

Programmeermethoden NA. Week 6: Lijsten Programmeermethoden NA Week 6: Lijsten Kristian Rietveld http://liacs.leidenuniv.nl/~rietveldkfd/courses/prna2016/ Getal opbouwen Stel je leest losse karakters (waaronder cijfers) en je moet daar een getal

Nadere informatie

Werkbladen voor Arduino workshop 1

Werkbladen voor Arduino workshop 1 De aansluitingen van de Arduino Uno Werkbladen voor Arduino workshop 1 Arduino Arduino is een open-source ontwikkelbord, waarmee het eenvoudig is om informatica aan fysieke objecten te koppelen. Je kunt

Nadere informatie

RF Monitoring: Handleiding

RF Monitoring: Handleiding RF Monitoring: Handleiding 1 Algemeen Deze applicatie heeft als doel het monitoren van de status van de TCP/IP poorten van de RF Service en de RF Service herstarten in bepaalde situaties. Wanneer de toepassing

Nadere informatie

th_elt Hardware & Software

th_elt Hardware & Software th_elt Hardware & Software 1 Inhoudsopgave 1 Arduino Simulators... 3 2 Bronvermelding:... 3 3 Variabelen... 4 3.1 byte... 4 3.2 int... 4 3.3 long... 4 3.4 float... 4 4 Opbouw programma... 5 5 LCD Liquid

Nadere informatie

Arduino. Arduino UNO. Sam Decoster. CoderDojo Roeselare. Sam Decoster

Arduino. Arduino UNO. Sam Decoster. CoderDojo Roeselare. Sam Decoster Arduino Arduino UNO Sam Decoster CoderDojo Roeselare Sam Decoster Inleiding Arduino is een open-source ontwikkelbord, waarmee het mogelijk wordt om informatica te koppelen aan fysieke objecten. Het is

Nadere informatie

NSPYRE LEGO MINDSTORMS UITDAGING (JAVA) INLEIDING. DOEL: SIMULATOR:

NSPYRE LEGO MINDSTORMS UITDAGING (JAVA) INLEIDING. DOEL: SIMULATOR: NSPYRE LEGO MINDSTORMS UITDAGING (JAVA) INLEIDING. Door mee te doen aan deze uitdaging kan je Nspyre laten zien wat je kan. Schrijf jij de beste oplossing dan is deze lego mindstorms nxt 2.0 set voor jou.

Nadere informatie

Monopoly: Howest edition

Monopoly: Howest edition Elien Knockaert 1NMCT3 Monopoly: Howest edition Monopoly: Howest edition is een project die zich baseert op de originele Monopoly maar gebruik maakt van RFID kaarten in plaats van briefjes geld. De belangrijkste

Nadere informatie

Project Embedded Linux Domaza. Elektronica-ICT. Dimitri Kozakiewiez Jonas Govaerts. Academiejaar 2014-2015

Project Embedded Linux Domaza. Elektronica-ICT. Dimitri Kozakiewiez Jonas Govaerts. Academiejaar 2014-2015 Project Embedded Linux Domaza Elektronica-ICT Dimitri Kozakiewiez Jonas Govaerts Academiejaar 2014-2015 Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel 5 2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 1 DOMAZA... 3 1.1

Nadere informatie

Handleiding ISaGRAF. Wil men het programma bewaren, dan is het verstandig een back-up te maken: C9 Back-up / Restore

Handleiding ISaGRAF. Wil men het programma bewaren, dan is het verstandig een back-up te maken: C9 Back-up / Restore Handleiding ISaGRAF C Handleiding ISaGRAF Deze handleiding beoogt een korte samenvatting te geven van handelingen die verricht moeten worden om met behulp van ISaGRAF een PLC-programma te schrijven en

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

Inleiding Programmeren 2

Inleiding Programmeren 2 Inleiding Programmeren 2 Gertjan van Noord en Leonie Bosveld December 19, 2016 Vandaag Naar aanleiding van de opdrachten Zelle hoofdstuk 11 Boolean variabelen: niet checken met == Fout: if clicked == True

Nadere informatie

Automatische Installatie op IIS server

Automatische Installatie op IIS server Automatische Installatie op IIS server In de map Web staat het installatiebestand : Je kan de install starten door het aanklikken van het msi bestand vanuit Verkenner. Na installatie is steeds een manuele

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Weerstation. Weerdata versturen naar HiSPARC C.G.N. van Veen. HiSPARC. 1 Weerstation Data. 2 HiSPARC database. 2.1 Data uitlezen en manipuleren

Weerstation. Weerdata versturen naar HiSPARC C.G.N. van Veen. HiSPARC. 1 Weerstation Data. 2 HiSPARC database. 2.1 Data uitlezen en manipuleren Weerstation HiSPARC Weerdata versturen naar HiSPARC C.G.N. van Veen 1 Weerstation Data Inleiding We hebben ons weerstation werkend gekregen en krijgen nu data binnen op de computer. De weerdata komt zelfs

Nadere informatie

WORKSHOP ORANGE PI & PYTHON v september 2017

WORKSHOP ORANGE PI & PYTHON v september 2017 WORKSHOP ORANGE PI & PYTHON v1.1 21 september 2017 In deze workshop maak je kennis met een zogenaamde bord-computer ter grootte van een bankpas. Een bord-computer kan gebruikt worden als een normale computer

Nadere informatie

Uitwerkingen. Python Assessment

Uitwerkingen. Python Assessment Uitwerkingen Python Assessment Nijmegen - Utrecht www.atcomputing.nl Copyright 2015,2016 Versie: 1a Uitwer king 1: Elementairedatatypes 1.a Een string bevat tekst in de vorm van Unicode characters, terwijl

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Universiteit van Amsterdam FNWI Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Opgave 1: Wat is de uitvoer van dit programma? public class Opgave { static int i = 0 ; static int j = 1 ; int i = 1 ; int

Nadere informatie

Javascript oefenblad 1

Javascript oefenblad 1 Leer de basis van Javascript. Javascript oefenblad 1 Niels van Velzen Javascript oefenblad 1 Pagina 2 Inleiding Javascript is niet altijd even makkelijk. Vooral aan het begin is het even wennen hoe de

Nadere informatie

Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie

Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61

Nadere informatie

Domein API Handleiding

Domein API Handleiding Domein API Handleiding Versie 1.6 Datum: 16-07-2014 1 Inhouds opgave 2 Inleiding 3 Result codes 4 Api functies 5 Api helpers 2 Inleiding: De API van 123 Hosting Service kan worden gebruikt om te registreren

Nadere informatie

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 API API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 Identificatie Alle programma's communiceren met elkaar door gebruik te maken van JSON objecten. Het normale

Nadere informatie

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/ sheets Programmeren 1 Java college 2, Walter Kosters De sheets zijn gebaseerd op de hoofdstukken 2 tot en met 6 van: D. Bell en M. Parr, Java voor studenten, Prentice Hall, 2002 http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

Nadere informatie

De MySQL C API. Variabelen in C Functies in C Pointers in C

De MySQL C API. Variabelen in C Functies in C Pointers in C LinuxFocus article number 304 http://linuxfocus.org De MySQL C API door Özcan Güngör Over de auteur: Ik gebruik Linux sinds 1997. Vrijheid, flexibiliteit en opensource. Dat

Nadere informatie

Weerstation. Weerstation met Arduino C.G.N. van Veen. HiSPARC. 1 Weerstation. 2 Arduino. 2.1 Werking van Arduino

Weerstation. Weerstation met Arduino C.G.N. van Veen. HiSPARC. 1 Weerstation. 2 Arduino. 2.1 Werking van Arduino Weerstation HiSPARC Weerstation met Arduino C.G.N. van Veen 1 Weerstation Inleiding Naast het meten aan kosmische straling met het HiSPARC meetstation kunnen leerlingen het HiSPARC station uitbreiden met

Nadere informatie

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux Version 1 September 2007 Installatie: 1. Download het setup bestand (obm-nix.tar.gz) van de website. 2. Voor de volgende stappen dient u root te zijn. 3. Doorloop de volgende stappen voor het uitpakken

Nadere informatie

KAEDU : Outputs en inputs

KAEDU : Outputs en inputs KAEDU : Outputs en inputs LED Er zijn in totaal 6 LEDS (exclusief de IR) die je kan gebruiken. Hiervoor moeten de overeenkomstige jumpers wel in de juiste stand staan. Zoals je op onderstaande foto ziet

Nadere informatie

Knowledgeable Referenceable Personable Accountable Scalable

Knowledgeable Referenceable Personable Accountable Scalable Knowledgeable Referenceable Personable Accountable Scalable 1 WebForms en JavaBeans bij Essent Energie OGH presentatie 3 juli 2003 2 Agenda Inleiding Eenvoudige Java Bean in Web Forms Demo Meer complexe

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Dit document beschrijft de installatie, configuratie en gebruik van de Netduino Plus 2 monitoring oplossing

HANDLEIDING. Dit document beschrijft de installatie, configuratie en gebruik van de Netduino Plus 2 monitoring oplossing 1 HANDLEIDING V2.0.2.0-2013 Dit document beschrijft de installatie, configuratie en gebruik van de Netduino Plus 2 monitoring oplossing Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Software installatie...

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

De Deskline configurator Advanced handleiding

De Deskline configurator Advanced handleiding De Deskline configurator Advanced handleiding Deze handleiding is voor versie 1.2.3 en hoger Zorg dat er een USB2LIN is aangesloten op de computer ( Gebruik versie 1.66 en hoger ) Zorg dat er geen andere

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Seriële bluetooth verbinding ATmega128

Seriële bluetooth verbinding ATmega128 Opdracht2 Bij deze opdracht worden verschillende taken gemaakt. De taken communiceren onderling met elkaar via een message queue of synchroniseren met elkaar via semaforen. A: Maak een taak aan die de

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

MTracer SPT10. korte handleiding. Versie 0.1. RHO-DELTA Automotive & Consumer Products BV Villa California Building Escudostraat 2-2991 XV BARENDRECHT

MTracer SPT10. korte handleiding. Versie 0.1. RHO-DELTA Automotive & Consumer Products BV Villa California Building Escudostraat 2-2991 XV BARENDRECHT MTracer SPT10 korte handleiding Versie 0.1 RHO-DELTA Automotive & Consumer Products BV Villa California Building Escudostraat 2-2991 XV BARENDRECHT T:010-497 11 12 Stealth verkoop T:010-497 11 10 Stealth

Nadere informatie

continue in een for, while of do lus herhaalt de lus vroegtijdig. De volgende herhaling wordt onmiddellijk begonnen.

continue in een for, while of do lus herhaalt de lus vroegtijdig. De volgende herhaling wordt onmiddellijk begonnen. Hoofdstuk 3: controlestructuren instructies en blokken Naar elke instructie staat een ; Instructies worden door de haakjes {} in een block samengevat. if else if ( expression) statement1; else statement2;

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Over de auteur, de illustrator en de technische redacteuren 13

INHOUDSOPGAVE. Over de auteur, de illustrator en de technische redacteuren 13 INHOUDSOPGAVE Over de auteur, de illustrator en de technische redacteuren 13 Dankwoord 14 Inleiding 15 Waarom Python?... 16 Hoe je code leert schrijven... 16 Voor wie is dit boek... 17 Wat staat er in

Nadere informatie

ES1 Project 1: Microcontrollers

ES1 Project 1: Microcontrollers ES1 Project 1: Microcontrollers Les 5: Timers/counters & Interrupts Timers/counters Hardware timers/counters worden in microcontrollers gebruikt om onafhankelijk van de CPU te tellen. Hierdoor kunnen andere

Nadere informatie

1. Sluit de LED aan zoals afgebeeld 2. Sluit de USB-kabel aan op de Arduino 3. Klik op de knop uploaden 4. De LED begint te knipperen

1. Sluit de LED aan zoals afgebeeld 2. Sluit de USB-kabel aan op de Arduino 3. Klik op de knop uploaden 4. De LED begint te knipperen Workshop Arduino Inleiding In deze workshop werk je in tweetallen met een Arduino microcontroller. Dit is een kleine computer die je kunt programmeren om te doen wat jij wilt. Om dit te doen gebruik je

Nadere informatie

Arduino CURSUS. door Willy - 09-juni-2017

Arduino CURSUS. door Willy - 09-juni-2017 Arduino CURSUS door Willy - w2@skynet.be, 09-juni-2017 OVERZICHT (1) OVERZICHT (2) Historiek Microcontroller (1) Microcontroller (2) Specificaties - Arduino UNO bord Specificaties - ATmega328P chip LET

Nadere informatie

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u:

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u: ASRemote WebService De ASRemote WebService is een SOAP Webservice die softwarematige communicatie met Exact Globe mogelijk maakt vanaf een willekeurige locatie op het internet. Via deze webservice kunt

Nadere informatie

DIA Opdracht 4 (Arjan Dekker)

DIA Opdracht 4 (Arjan Dekker) DIA Opdracht 4 (Arjan Dekker) Place klasse: #Deze klasse wordt gebruikt in zowel de client als de server #Daarom deze klasse in apart bestand gezet, die geinclude wordt #door zowel de server als client

Nadere informatie

Sumo-robotcompetitie. Uitlegsessie 15 maart 2011

Sumo-robotcompetitie. Uitlegsessie 15 maart 2011 Sumo-robotcompetitie Uitlegsessie 15 maart 2011 Opwarmer: waaruit bestaat een sumo-robot? 3 Opwarmer: waaruit bestaat een sumo-robot? Sensoren Verwerking Duw-mechanisme Aandrijving 4 Overzicht Herhaling:

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Download Location: Dit is de lokatie waar de PDF bestanden tijdelijk geplaatst zullen worden. Dit is een plaats op uw eigen harde schijf.

Download Location: Dit is de lokatie waar de PDF bestanden tijdelijk geplaatst zullen worden. Dit is een plaats op uw eigen harde schijf. CONFIGURATIE CONNECTIE Laten we beginnen bij het begin: Dit is het IMAP configuratie venster. Wanneer het programmaa actief is, zal niets n instelbaar zijn. Onder het kopje Connection dient u uw IMAP login

Nadere informatie

Scripting 2 TUTORIAL EEN APP ONTWIKKELEN VOOR ANDROID MET PROCESSING. ellipse(screenwidth/2, screenheight/2, 140,140); DOOR THIERRY BRANDERHORST

Scripting 2 TUTORIAL EEN APP ONTWIKKELEN VOOR ANDROID MET PROCESSING. ellipse(screenwidth/2, screenheight/2, 140,140); DOOR THIERRY BRANDERHORST Scripting 2 ellipse(screenwidth/2, screenheight/2, 140,140); TUTORIAL EEN APP ONTWIKKELEN VOOR ANDROID MET PROCESSING. DOOR THIERRY BRANDERHORST ANDROID APPLICATIES Tegenwoordig zijn er duizenden applicaties

Nadere informatie

Programmeren en Wetenschappelijk Rekenen in Python. Wi1205AE I.A.M. Goddijn, Faculteit EWI 22 april 2014

Programmeren en Wetenschappelijk Rekenen in Python. Wi1205AE I.A.M. Goddijn, Faculteit EWI 22 april 2014 Programmeren en Wetenschappelijk Rekenen in Python Wi1205AE, 22 april 2014 Inleiding Cursus coördinator e-mail Docent e-mail : Jacco Hoekstra : J.M.Hoekstra@TUDelft.nl : Ingeborg Goddijn : I.A.M.Goddijn@TUDelft.nl

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren De programmeertalen die tot nu toe genoemd zijn, zijn imperatieve of procedurele programmeertalen. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet

Nadere informatie

Raspberry Pi Interfacing.

Raspberry Pi Interfacing. Als je met je Raspberry Pi contact wil maken met de buitenwereld heb je het GPIO ( General Purpose Input Output) interface van de RPi nodig. Met het GPIO interface kun je besturingen maken voor heel veel

Nadere informatie

1. Kopieer de bestanden die in de html directory staan, naar de html directory van HomeSeer.

1. Kopieer de bestanden die in de html directory staan, naar de html directory van HomeSeer. Homeseer Integratie Voor de integratie van het JeeLabs platform in Homeseer maken we gebruik van een Open Source pakket genaamd JeeLink for HomeSeer (http://sourceforge.net/projects/jeeseer/) van Tijl

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Objective-C Basis. 23 april 2005, Eindhoven Patrick Machielse

Objective-C Basis. 23 april 2005, Eindhoven Patrick Machielse Objective-C Basis 23 april 2005, Eindhoven Patrick Machielse patrick@hieper.nl Algemeen // extensies Objective-C code in bestanden met.m extensie // commentaar moet! /* Alles hiertussen wordt genegeerd

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

Installatie & handleiding Scanning tool (air tool) en/of dragon scanners

Installatie & handleiding Scanning tool (air tool) en/of dragon scanners OXYNADE NV (TELETICKETEASY, MIJNEVENT, ANTIGONETICKETS) Installatie & handleiding Scanning tool (air tool) en/of dragon scanners Gemaakt door: Gaetan Van der Eecken, Account Manager Reviewed by: Jef Driesen,

Nadere informatie

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V.

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl www.easysecure.nl Om onze dealers zo goed mogelijk bij te staan hebben wij het volgende document

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Inleiding Programmeren 2

Inleiding Programmeren 2 Inleiding Programmeren 2 Gertjan van Noord November 28, 2016 Stof week 3 nogmaals Zelle hoofdstuk 8 en recursie Brookshear hoofdstuk 5: Algoritmes Datastructuren: tuples Een geheel andere manier om te

Nadere informatie

Persistentie via bestanden. Bestanden

Persistentie via bestanden. Bestanden programma is transient Persistentie via bestanden Administratieve gegevens zijn verzameld in het file-object: o.a. waar ergens op de disk de data van het bestand te vinden is. invoer van de gebruiker programma

Nadere informatie

Programmeren. a. 0, 0, 0 b. 0, 0, 27 c. 15, 12, 0 d. 15, 12, 27

Programmeren. a. 0, 0, 0 b. 0, 0, 27 c. 15, 12, 0 d. 15, 12, 27 Programmeren 0. (1 punt.) Stel, een "afhankelijk kind" is een persoon is die jonger is dan 18 jaar, en hooguit 8.000 euro verdient. Welke van de onderstaande expressies definieert een afhankelijk kind?

Nadere informatie

SPS. verschildruktransmitter

SPS. verschildruktransmitter SPS verschildruktransmitter De SPS is een verschildruktransmitter met een analoge/digitale uitgang en Modbus RTUcommunicatie. Deze gekalibreerde drukzender heeft acht schakelbare meetbereiken en is uitgerust

Nadere informatie

Arduino Opstartgids.

Arduino Opstartgids. Arduino Opstartgids. inhoud structuur structuur 6 setup() 6 loop() 6 functies 7 accolades 7 ; puntkomma 8 /* */ blok commentaar 8 // regel commentaar 8 variabelen variabelen 9 variabelen declareren 9 variable

Nadere informatie

Handleiding HCS VB5224

Handleiding HCS VB5224 Handleiding HCS VB5224 Digitale Uitgangsmodule met 4 uitgangen HCS Building Automation Kompasstraat 7, 2901AM Capelle a/d IJssel Postbus 182, 2900AD Capelle a/d IJssel Tel. +31(0)10 458 00 00 Fax +31(0)10

Nadere informatie

Handleiding. Vanaf BFC Software Versie: MTD Hardware Versie: 5.2 Document Versie: van 16 Handleiding BFC Versie:

Handleiding. Vanaf BFC Software Versie: MTD Hardware Versie: 5.2 Document Versie: van 16 Handleiding BFC Versie: Handleiding Vanaf BFC Software Versie: 1.0.4.3 MTD Hardware Versie: 5.2 Document 1 van 16 Handleiding BFC Inhoudsopgave: Introductie... 3 Installeren van de benodigde software... 3 1. Installeren van Microsoft

Nadere informatie

Ravi Ramcharan Arduino PRO Smart leeslampje

Ravi Ramcharan Arduino PRO Smart leeslampje Ravi Ramcharan Arduino PRO61 0861038 Smart leeslampje Contents 1 Kennismaking Arduino... 3 2 Idee: Leeslamp!... 4 3 Basis oefeningen... 6 4 Blokkenschema... 9 5 Hij doet het!... 10 6 Belangrijk: Arduino

Nadere informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek voor meer informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek  voor meer informatie Mobile Watch Snelle Handleiding Ⅰ. Software installatie - Software download: Zoek voor "360Eye"in de Iphone App Store en installeer de applicatie. Of scan de QR Code aan de rechterzeide. Voor meer details

Nadere informatie

Dit kan gebruikt worden in zowel een ASP.NET web applicatie als een desktop applicatie.

Dit kan gebruikt worden in zowel een ASP.NET web applicatie als een desktop applicatie. Introductie Dit artikel laat zien hoe je een Image in een C# applicatie kan opslaan in een database en het kan ophalen uit de database om het te laten zien. Voor de database gebruiken we MS SQL maar voor

Nadere informatie

K2-Electronics. Project IB2 Mk-II Status Final Revisie 0.6 Datum okt. 2000. P. C. Krom, F. W. Krom. Auteur(s)

K2-Electronics. Project IB2 Mk-II Status Final Revisie 0.6 Datum okt. 2000. P. C. Krom, F. W. Krom. Auteur(s) IB2 Mk-II User documentatie. K2-Electronics Project IB2 Mk-II Status inal Revisie 0.6 Datum okt. 2000 Dit document is eigendom van K2-Electronics. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /

Nadere informatie

Handleiding: Hoe sluit je de FRITZ!Box aan achter een Ziggo of KPN modem

Handleiding: Hoe sluit je de FRITZ!Box aan achter een Ziggo of KPN modem Handleiding: Hoe sluit je de FRITZ!Box aan achter een Ziggo of KPN modem Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 1 - Voorblad Pagina 2 - Inhoudsopgave Pagina 3 - Voorwoord / Tips Pagina 4 - Instellen van de taal

Nadere informatie

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP5 Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP PHP is platform en CPU onafhankelijk, open source, snel, heeft een grote userbase, het is object georiënteerd, het wordt omarmd door grote bedrijven

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

CTCSS Encoder Super Flexibel Ontwerpen met een Arduino Nano

CTCSS Encoder Super Flexibel Ontwerpen met een Arduino Nano CTCSS Encoder Super Flexibel Ontwerpen met een Arduino Nano (voor minder als 2 euro weer QRV op de repeater) Henk Hamoen (PA3GUO) March 2016 Agenda Introductie CTCSS toonslot op repeaters Arduino Nano

Nadere informatie

Project : Draagbare monitor en internet-gateway voor (draadloze) biosensoren Inleiding Gebruikte componenten

Project : Draagbare monitor en internet-gateway voor (draadloze) biosensoren Inleiding Gebruikte componenten Project : Draagbare monitor en internet-gateway voor (draadloze) biosensoren Auteur : Henk Stitselaar (henkstitselaar@gmail.com) Datum : 22 december 2015 Inleiding Door middel van dit verslag wil ik toelichten

Nadere informatie

Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737

Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737 Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737 Stap 1. Voorbereidingen Als eerste sluit de CDU aan op de computer waar ook de ProsimCDU module is geïnstalleerd. De volgende aansluitingen dienen gemaakt te worden:

Nadere informatie

MxStream & Linux. Auteur: Bas Datum: 7 november 2001

MxStream & Linux. Auteur: Bas Datum: 7 november 2001 MxStream & Linux Auteur: Bas Datum: 7 november 2001 Gebruikte bronnen http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_alcatelhack.asp http://www.bruring.com/adsl/article.php?sid=6 http://security.sdsc.edu/self-help/alcatel/challenge.cgi

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPIO interface voor BrightSign - HD players

Gebruiksaanwijzing GPIO interface voor BrightSign - HD players Gebruiksaanwijzing GPIO interface voor BrightSign - HD players GPIO GPIO staat voor General Purpose interface, waarbij de I als een input signaal wordt aangeduid (bijvoorbeeld een maakcontact van een schakelaar

Nadere informatie

Het instellen van de FRITZ!Box als u een Ziggo modem/router heeft

Het instellen van de FRITZ!Box als u een Ziggo modem/router heeft Het instellen van de FRITZ!Box als u een Ziggo modem/router heeft Allereerst bedankt voor de aanschaf van de FRITZ!Box. Wij wensen u er veel plezier mee! Via deze handleiding lopen we stap voor stap met

Nadere informatie

Betaalbaar Home Control. Presentatie op bijeenkomst van EmSE: Embedded Systems Eindhoven

Betaalbaar Home Control. Presentatie op bijeenkomst van EmSE: Embedded Systems Eindhoven EmSE presentatie Betaalbaar Home Control Presentatie op bijeenkomst van EmSE: Embedded Systems Eindhoven Ad-hoc presentatie aan de hand van een project waar ik nog mee bezig ben... Nog niet alles is perfect

Nadere informatie