Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)"

Transcriptie

1 Aug :47:59 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader VUB Business Lieven DE MOOR ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan een nieuw lid van het ZAP kader VUB Business Lieselot VANHAVERBEKE Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2012 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP VUB Business Kris BOUDT Socio-economisch belang van de logistieke activiteiten in de zone Voorhaven van de Haven van Brussel. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' ECSA bvba' hebben voor het project ' Socio-economisch belang van de logistieke activiteiten in de zone Voorhaven van de Haven van Brussel.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Elvira HAEZENDONCK Colleges aan ULB ikv. Engelstalig programma. Abstract: Colleges aan ULB ikv. Engelstalig programma. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Elvira HAEZENDONCK Het aanwakkeren van waardecreatie uit informatietechnologie in Vlaamse KMO's: Over de implementatie van IT Governance om het scheppen van bedrijfswaarde uit IT-investeringen mogelijk te maken. Abstract: Hedendaagse kleinere organisaties hebben vaak moeilijkheden met het bekomen van waardecreatie uit IT-investeringen. Dit onderzoeksproject zal inzichten verschaffen omtrent de implementatie van IT governance ("IT bestuur") in de KMO-context. Door gebruik te maken van deze inzichten zullen KMO's op weg geholpen worden in deze belangrijke zoektocht. Beleidsinformatica Steven De Haes Sport ontmoetingen. De persoonlijke en maatschappelijke impact van breedtesport en elitesport. Abstract: 5 jarig onderzoeksprogramma met betrekking tot de persoonlijke en maatschappelijke impact van breedtesport en elitesport. Sportbeleid en -management VEERLE DE BOSSCHER MARC THEEBOOM Essays on communication and strategic information transmissions, with applications to collusion and financial markets. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Patrick Van Cayseele Na Li

2 De invloed van online review inhoud, context en kenmerken van de reviewer op de reactie van consumenten op online reviews Abstract: Elektronische mond-tot-mond reclame (electronic word-of-mouth, ewom) wint snel aan belang in het beslissingsproces van consumenten. Dit projectvoorstel spitst zich toe op online reviews, een type productinformatie dat online gedeeld wordt door consumenten, op basis van hun persoonlijke ervaring. Hoewel verschillende studies aangeven dat online reviews een grote invloed uitoefenen op het koopgedrag, is er weinig begrip over HOE ze de formatie van attitudes en koopintenties beïnvloeden. Wij stellen een reeks van goed gecontroleerde experimenten voor die de invloed van nieuwe contextuele factoren bestuderen die de verwerking van informatie ten gevolge van (een set van) online reviews beïnvloeden, met als doel de onderliggende verwerkingsmechanismen beter te begrijpen. Het project probeert een antwoord te bieden op vier onderzoeksvragen: 1. Hoe beïnvloeden de balans en de volgorde van online review sets het aantal reviews dat mensen lezen, en hoe bepaalt dit leesgedrag op zijn beurt de herinnering van informatie, impressievorming, gepercipieerd nut, attitudes en gedragsintenties van reviewlezers? 2. Hoe worden online reviews in een set verwerkt wanneer ze elementen bespreken die van relatief groot of klein belang zijn? Wordt dit effect beïnvloed door het aantal herhalingen en/of de balans van de review set? 3. Wat is het effect van centrale en perifere review cues op de vorming van impressie, attitude en intentie? 4. Wat is het relatieve belang van en de interactive homofilie, relatiesterkte en geloofwaardigheid van online communities en hun leden bij het bepalen van consumentenreacties op positieve en negatieve online reviews? Marketing Patrick De Pelsmacker Nathalie Dens Shana Verberckmoes Een studie naar statistische en dynamische factoren die de impact van projectreserves op het projectsucces kunnen voorspellen en beheren Abstract: Het project bestaat uit drie onderzoeksfasen. Een eerste studie mikt op een statische integratie van project planning en risico analyse in een project controle omgeving. Een tweede fase beoogt een dynamische integratie van verstoringsfactoren in een project controle omgeving. In een laatste integrerende fase wordt een allocatiemodel van reservemiddelen ontwikkeld om het project tot een succesvol einde te brengen. Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel beheer Mario Vanhoucke Ontologiegestuurde conceptuele modellering 2.0 (ODCM 2.0) Abstract: In dit onderzoeksproject wordt een nieuwe methode ontwikkeld voor ontologiesgestuurde conceptuele modellering. Vertrekkende van een design science methodologie, wordt er eerst nagegaan wat de tekortkomingen zijn van traditioneel conceptueel modelleren en huidige ontologiegestuurde conceptuele modelleringsmethoden. Vervolgens wordt een nieuwe aanpak voorgesteld die wordt geëvalueerd aan de hand van twee modellering experimenten met studenten. Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel beheer Frederik Gailly The importance of demand factors in measured productivity differences. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Jozef Konings Jeroen Van den bosch The political economics of government formation. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Jozef Konings Robrecht Vandendriessche Essays in networks and trade. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Filip Abraham Jan-Pieter Laleman Essays on fiscal federalism and regional economics. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven

3 Jozef Konings Sander Ramboer Een multidisciplinair en multilevel onderzoek naar strategische HR differentiatie: de relatie tussen HR differentiatie, sociale identiteit en werknemersprestaties. Abstract: Veel organisaties worstelen momenteel met de vraag of ze een beleid vanhr standaardisatie (d.i. dezelfde HR praktijken en uitkomsten voor allewerknemers) dan wel HR differentiatie (d.i. verschillen in HR praktijken en uitkomsten tussen werknemers, op basis van hun prestaties of noden)moeten voeren. Op basis van een aantal theoretische argumenten uit de literatuur over strategisch HRM kan men stellen dat organisaties voor HR differentiatie zouden moeten kiezen. Empirisch is hier echter nog geen ondersteuning voor. Meer specifiek is er weinig inzicht in de sociaal-psychologische mechanismen via dewelke differentiatie in HR praktijken en uitkomsten de werknemersprestaties beã nvloedt. Het doel van dit project is om na te gaan of, wanneer en waarom differentiatie (in vergelijking met standaardisatie) zou leiden tot beter functionerende en presterende organisaties. In dit doctoraat zal meer specifiek ingegaan worden op de relatie tussen gepercipieerde HR differentiatie, socialeidentiteit en OG Personeel en Organisatie Leuven Luc Sels Sophie De Winne Lieven Brebels Structurele financiering instituten: projectfinanciering KIZOK voor fundamenteel onderzoek Abstract: Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek ( ) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de uitbouw van het fundamenteel onderzoek binnen deze instituten. Deze middelen worden ingezet op onderzoekslijnen gedefinieerd in het strategisch plan van KIZOK Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VOORDECKERS Raf SLUISMANS Structurele financiering instituten: structurele financiering KIZOK voor de werking van het instituut Abstract: Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek ( ) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de organisatie en goede werking van deze instituten. Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VOORDECKERS Raf SLUISMANS Globally optimal solutions for detected train conflicts Abstract: Globaal optimaleoplossing voor gedetecteerde treinconflictentussen 2014 en 2016 zal de Belgischespoorinfrastructuurbeheerder een nieuw traffic management systeem(tms)installeren, dat een commerciële software omvat dat potentiëleconflicten ophet spoornetwerk detecteert alvorens ze plaatsvinden. Het TMS-systeem zalcontinu alle treinposities updaten en mogelijke conflicten in de nabijetoekomst bekendmaken. Een conflict is een situatie waarbij twee treinenhetzelfde deel van een spoorinfrastructuur (bv. een sein, een platform of eenspoor) op hetzelfde moment gebruiken, wat leidt tot een vertraging van op zijnminst één van de treinen. Eenmaal dat een conflict bekendgemaakt is, moeten dedispatchers van de plaatselijke infrastructuurmanager beginnen na te denkenover een gepaste oplossing. Dit is een extreem moeilijke taak omdat anderedelen van de infrastructuur reeds tot andere treinen kunnen toegewezen zijn,wat mogelijk kan leiden tot nieuwe conflicten. Zelfs voor een ervarendispatcher is het Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Pieter Vansteenwegen Sofie Van Thielen Dynamic Maintenance planning approach considering machine dependencies and human error Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Liliane Pintelon Mohammad Sheikhalishahi De impact van extrinsieke, zintuiglijk-georiënteerde tekens op de smaakperceptie van gezonde voeding Abstract: Een van de redenen waarom mensen voor ongezonde voeding kiezen is de perceptie dat gezonde voeding niet lekker is. Dit project gaat na of en hoe zintuiglijke tekens, zoal de kleur en de vorm van de verpakking of de labels, die specifiek ontwikkeld werden op basis van vorm/kleur symbolisme, effectief zijn in het verbeteren van de smaakpercepties van gezonde voeding. Vakgroep Marketing Maggie Geuens

4 Advanced modeling of bending Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Joost Duflou Vitalii Vorkov Personalized Products through User Profiling Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Joost Duflou Business Model Innovatie en All Inclusive Growth Abstract: Een groot deel van productiviteit bij organisaties in de publieke en de private sector wordt niet gedreven door technologische innovatie, maar eerder gerealiseerd door de reorganisatie van processen van waardecreatie. Dit laatste noemen we Business Model Innovatie. De focus van het consortium is daarom het onderzoeken van de verschillende vormen, antecedenten en gevolgen van business model innovatie en de manier waarop business model innovatie bijdraagt tot groei. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Clarysse Samenwerking tussen organisaties binnen R&D projecten: Hoe dient de samenwerking georganiseerd te worden om hun innovatieve performantie te versterken? Abstract: Afgelopen jaren hebben bedrijven in toenemende mate met hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten deelgenomen aan samenwerkingsverbanden. Terwijl sommige bedrijven extreem succesvol zijn geweest in hun samenwerkingsactiviteiten, hebben toch een aanzienlijk aantal andere bedrijven opmerkelijke moeilijkheden gerapporteerd of zelfs opvallende mislukkingen ervaren. Tegelijkertijd, hebben geleerden ook gedebatteerd of dat inter-organisatorische samenwerkingen bedrijfsprestaties verbeteren of belemmeren. Bij de meeste bedrijven zijn innovaties georganiseerd in R&D projecten en geleid door R&D teams. Terwijl bestaande studies over R&D samenwerkingen vrijwel exclusief gebouwd zijn geweest op waarnemingen op bedrijfsniveau, werd de dynamiek op microniveau van R&D samenwerkingsverbanden, zoals R&D projecten, en R&D teamleden die cruciaal zijn in het begrijpen van succesvolle R&D samenwerkingsverbanden, nog vrijwel niet nagegaan. In dit onderzoeksproject willen we een grote bijdrage leveren aan dit gebied door de fundamenten op microniveau van R&D samenwerkingsverbanden te bepalen met een focus op de rol van R&D project kenmerken, technologie kenmerken, en kenmerken van R&D teams en teamleden. Meer precies, willen we de volgende vier onderzoeksdoelstellingen bereiken: - Ten eerste, willen we de omstandigheden identificeren waaronder projecten het meeste voordeel halen uit het aangaan van R&D samenwerkingsverbanden, en willen we een set van project kernmeren voorzien (bv. Middelen, complexiteit, strategisch doel, en ontwikkelingsfase) die positief bijdragen aan succesvolle samenwerkingsverbanden. - Ten tweede, beogen we de optimale timing in samenwerkingsactiviteiten identificeren. - Ten derde, willen we een grondige kennis verwerven over de samenstelling van samenwerkingsportfolio's in R&D projecten. Ten slotte willen we adresseren hoe men collaboratieve R&D projecten voor succesvolle R&D samenwerkingsverbanden kan beheren en van personeel kan voorzien. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Modeleren van complexe percepties met behulp van fuzzy cognitieve maps Abstract: Complexe zaken zoals percepties over bedrijven en beslissingen gebaseerd op deze percepties zijn moeilijk te verstaan. Er is dan ook continue onderzoek naar nieuwe methoden die percepties en beslissingen kunnen modelleren en die menselijke expertise kunnen representeren. Fuzzy cognitive maps zijn zo een nieuwe representatie van complexe systemen. Voor dit onderzoek hebben wij een grote databank van percepties en beslissingen over bedrijven beschikbaar. De data werd verzameld met het oogpunt op performantie analyses en voor benchmarking studies. De data dekt bedrijven over gans de wereld. Voor alle sectoren en voor alle industriële landen hebben wij de top 30 bedrijven en dit meestal over een periode van 10 jaar. De percepties en beslissingen zijn op verschillende manier gemeten. We hebben drie verschillende formaten die hetzelfde complex systeem beschrijven. Elke informatie formaat steunt op een eigen invalshoek en bevat ruis. We worden dus geconfronteerd met vage informatie en met contradicties. Via co-learning en optimalisatie algorutmen trachten we een scherper en correcter beeld te krijgen van deze complexe systemen. In dit project zullen we meer in detail bestuderen. 1. Hoe kunnen we tijd best modelleren in congnitieve maps per bedrijf. Hoe aggregeren we best cognitieve maps over de tijd heen. 2. Is er behoefte aan specifieke transfer functies en/of fuzzy sets voor percepties en beslissingen? 3. Hoe kunnen we de drie formaten best presenteren en hoe kunnen we via co-learning tot de beste representatie komen. Hoe definieren we 'beste'? 4. Hoe kunnen we de bestaande tool uitbreiden met deze verschillende representaties en co- learning algoritmen? Hoe eenvoudig kunnen we sensitiviteitsanalyse en optimalisatie van een eenvoudige interface voorzien? Op lange termijn hopen we in staat te zijn om percepties beschikbaar op sociale media te modeleren. Beleidsinformatica Koenraad VANHOOF

5 User profiling methods for personalized products Abstract: Mijn doctoraat kadert binnen het PERPETUAL project, wat een acroniem isvoor Personalized Products Emerging from Tailored User Adapting Logic. Binnen dit project is een case-study gedefinieerd in verband met zone-heating waarnaar ik onderzoek zal verrichten. Het doel hierbij is om generieke algoritmen en methodes te ontwikkelen die het toelaten om de balanstussen functionaliteit/comfort en energieverbruik te optimaliseren via gebruiksprofilering. Meer bepaald zal ik technieken onderzoeken om automatisch gebruiksprofielen, inclusief de voorkeuren van de gebruiker zoals de gewenste temperatuur, op te stellen. Hiervoor werd een kantoor, met één gebruiker, uitgerust met diverse sensoren, zoals bewegings- en temperatuursensoren. De data verworven via deze sensoren wordt door enkele preprocessing stappen bewerkt tot een geschikt formaat. Patroonherkenning zal dan toegepast worden om de verschillende gebruiksprofielen, de gewoontes van de gebruiker, te leren. De verwarmingvan een gebouw kan aa Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Joost Duflou Yannick De Bock De rol van liquiditeit voor kleine en middelgrote ondernemingen: lessen uit de financiële crisis. Abstract: In dit project onderzoeken we, ten eerste, de kosten en baten van het aanhouden van liquide middelen in kleine en middelgrote ondernemingen (KMOs). Ten tweede, bestuderen we de impact van liquidide middelen op de investering binnen KMOs voor, gedurende en na de financiële crisis. Hiervoor zullen we gebruik maken van een longitudinale databanken die KMOs omvat uit verschillende landen. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering TOM VANACKER Optimalisatie van treinplanning bij terugkerende vertragingen Abstract: Al enkele jaren worden er substantiële onderzoeksinspanningen geleverd om spoorwegdienstregelingen robuuster te maken. Het doel van dat onderzoek is om dienstregelingen zo op te stellen dat secundaire vertragingen en de reistijd in de praktijk gereduceerd worden. Er is een algoritme ontwikkeld om de secundaire vertragingen te minimaliseren door verbeteringen in de routering, perrontoekenning en de volgorde van treinen. Het is aanvaardbaar te veronderstellen dat sommige treinen meer primaire vertragingen hebben dan andere treinen en daardoor vaker de oorzaak zijn van secundaire vertragingen. Deze veronderstelling wordt bevestigd door data over actuele vertragingen afkomstig van Infrabel. Het spreekt voor zich dat treinen met regelmatig terugkerende primairevertragingen extra zorgvuldig gepland moeten worden. Het streefdoel van dit doctoraatsonderzoek is om secundaire vertragingen te minimaliseren rekening houdend met terugkerende primaire vertragingen, eerst in beperkte stationsomgeving Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Pieter Vansteenwegen Sofie Burggraeve Essays on firm growth and industry dynamics. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Jozef Konings Koen Erik Michelle Breemersch Integreren van "Business Process Mining" met "Business Process Simulation": Het gebruik van het heden om de toekomst te begrijpen. Abstract: Bedrijfsmanagement draait om het bereiken van vooropgestelde bedrijfsdoelen gebruik makend van de beschikbare middelen. In de hedendaagse procesgeoriënteerde bedrijfsomgeving zijn simulatiemodellen van bedrijfsprocessen met goede voorspellende kwaliteiten business intelligence instrumenten met een groot potentieel. Desalniettemin stellen diverse auteurs dat business process simulation dit potentieel nog dient waar te maken en diverse beperkingen van de huidige technieken worden aangewezen als de oorzaak van deze gemiste kans. Vaak zijn deze beperkingen verbonden aan naïeve assumpties die gemaakt worden, hetgeen resulteert in minder realistische simulatiemodellen. Met de opkomst van procesbewuste informatiesystemen beschikken bedrijven over grote hoeveelheden gegevens omtrent de uitvoering van hun processen. Het doel van dit onderzoek is het extraheren van zinvolle informatie uit deze grote volumes procesgegevens met behulp van process mining technieken. Vervolgens zal deze informatie getransformeerd worden in meer realistische simulatiemodellen van bedrijfsprocessen. Meer specifiek zal process mining gebruikt worden om empirisch de processtromen te leren kennen, om meerdere varianten in de processtromen te ontdekken en te implementeren, om resource schedules te extraheren, om het gedrag van menselijke resources realistischer te modelleren, om de geschikte logica van de processtroom te leren kennen en om de werkelijke prioriteitsregels te ontdekken. Het doel van dit onderzoeksvoorstel is de succesvolle integratie van process mining en business process simulatie. Logistiek Beleidsinformatica Benoit DEPAIRE An CARIS Het meten van open innovatie prestaties Abstract: In deze thesis wordt een set van maatstaven ontwikkeld voor het meten van de performantie van open innovatie activiteiten in bedrijven. Deze maatstaven moeten zo ruim mogelijk toegepast kunnen worden op bedrijven van verschillende grootte in verschillende industrietakken, zodat de effectiviteit van open innovatie in bedrijven in vele sectoren drastisch verbeterd kan worden. Via een combinatie twee onderzoeksmethoden zal het onderzoek maatstaven ontwikkelen voor Open Innovatie activiteiten in bedrijven zodat bedrijfsleiders de output van het onderzoek kunnen gebruiken als benchmark en als prestatie-norm. Dit onderzoek is enerzijds pragmatisch met de bedoeling om het bedrijfsleven te helpen met deze

6 hardnekkige metingsproblematiek van open innovatieprestaties. Deze nieuwe maatstaven zin noodzakelijk omdat de traditionele innovatiemaatstaven - die ontwikkeld zijn voor gesloten innovatie hun relevantie verliezen wanneer bedrijven overstappen naar open innovatie (the R&D intensiteit is een typisch voorbeeld). Anderzijds is het onderzoek een uitgelezen kans om een belangrijke theoretische bijdrage te leveren, door de causale mechanismen tussen open innovatie praktijk in bedrijven en hun innovatiesucces aan te tonen. Deze subtiele causale mechanismen kunnen enkel gedetecteerd worden wanneer specifieke bedrijfsprocessen, strategieën en andere antecedenten geïdentificeerd zijn en gemeten worden door het management. Kortom, door te werken met nieuwe (open) innovatiemaatstaven kan men de innovatiemanagement theorie vanuit een nieuw perspectief bekijken, een perspectief dat meer in lijn ligt met de managementvereisten van open innovatie. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Maximizing User Benefits by Changes in Incomplete Networks Abstract: Gebruikersvoordelen Maximalisatie door Veranderingen in Incomplete NetwerkenElke dag worden de voertuigen van een vervoersbedrijf ingeroosterd om grote hoeveelheden pakketten te bezorgen of op de halen bij de klanten. Aangezien niet alle klanten elke dag een order plaatsen,moet per dag slechts een selectie klanten uit het klantenbestand bezocht worden. Dit leidt tot complexe planningsproblemen voor de steeds veranderende groep klanten, want de locaties van de klanten zijn wijd verspreid in een wegennetwerk. Ergens in dit netwerk is ook een depot gevestigd, waar de routes van de voertuigen start en eindigt. Het is realistisch om aan te nemen dat in een wegennetwerk niet alle locaties rechtstreeks met elkaar verbonden zijn, wat betekent dat het netwerk onvolledig is. Vanwege de dagelijks veranderende groep van klanten die bezocht moeten worden, zullen de geplande routes en daardoor ook de gebruikte wegen van het netwerk verschillen van dag tot dag. Vanuit economisch oogpunt streeft het v Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Pieter Vansteenwegen Databanken & software voor empirisch onderzoek in financiële economie, accounting, en financiering Abstract: De vereiste databanken en software zullen verschillende (empirische) onderzoeksstromen binnen financiële economie, accounting, en bedrijfsfinanciering ondersteunen. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Rudi Vander Vennet Sophie Manigart Ignace De Beelde Heidi Vander Bauwhede Een integrale benadering van bedrijfsbeslissingen en -processen voor de optimalisatie en controle van bedrijfsprocessen Abstract: Business Process Modeling en Decision Modeling zijn een belangrijk aspect in het management van een organisatie. Real-life business processen kunnen zeer complex worden, en het creëren van een normatief model verzekert de gewenste procesuitvoering. Een bedrijfsproces kan vaak worden beschouwd als de uitvoering van zakelijke beslissingen op een manier die een reeks van zakelijke criteria optimaliseert en niet een set van de procesbeheersing schend. Terwijl talen en notaties zoals BPMN (Business Process Modeling Notation) een standaard voor het modelleren van bedrijfsprocessen zijn geworden, hebben beslissingen nauwelijks een modelleringsstandaard. Complexe beslissingen worden soms zelfs gemodelleerd als processen, die fungeren als een leidraad voor de besluitvorming. Dit resulteert echter in een ernstig gebrek aan traceerbaarheid, onderhoudbaarheid en moeilijkheden tijdens het (her)ontwerp van het besluit. Wij stellen een aanpak voor die eerst de structuur van het besluit modelleert en de set van de procesbeheersing definieert. Vervolgens worden een reeks processen vergeleken en/of gegenereerd, die uiteindelijk een reeks zakelijke criteria evalueren. Dit voorstel heeft als doel een stappenplan ontwikkelen voor het modelleren van bedrijfsprocessen gebaseerd op beslissingsstructuren en proces controles, en onderzoekt de uitdagingen die zich voordoen wanneer dergelijke beslissingsstructuren uiteindelijk worden omgezet in meer optimale bedrijfsprocessen. Beleidsinformatica Koenraad VANHOOF Benoit DEPAIRE Ex-Post and Ex-Ante Evaluation of Rerouting Effects of Dynamic Traffic Management Measures Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Chris Tampère Farzad Fakhraeiroudsari Het volgen en beoordelen van het innovatiepotentieel van kleine en middelgrote ondernemingen. Abstract: Het doel van het onderzoeksproject is een analytisch instrument te ontwikkelen en te toetsen om het innovatiepotentieel van KMO's te meten en te beoordelen en een verband te leggen tussen het innovatiepotentieel en de feitelijke prestaties van afzonderlijke KMO's. Het doel is de hoofdkenmerken en factoren onder de loep te nemen die het meest van invloed zijn op het innovatiepotentieel van KMO's. In het bijzonder zullen we proberen uit te zoeken wat de invloed is van de bestuursstructuur en het bestuur van de onderneming op het innovatiepotentieel en de prestaties van KMO's. Om de hoofdfactoren te bepalen die van invloed zijn op het innovatiepotentieel van KMO's zal secundair onderzoek gedaan worden dat is gebaseerd op recent onderzoek. Dit zal resulteren in de uitwerking van een theoretisch instrument om het innovatiepotentieel van KMO's te volgen en te beoordelen.

7 Vervolgens zal primair onderzoek worden uitgevoerd op een steekproef van ten minste 30 Tsjechische en Vlaamse KMO. In deze fase zal het theoretische instrument getoetst worden. We verwachten in deze praktische fase nauwe samenwerking met deskundigen op het gebied van innovatie-audits, afkomstig van Vlaamse Innovatiecentra en het IWT. We zullen de data uit het primaire onderzoek analyseren en vergelijken met de uitkomsten van het secundaire onderzoek, dat gebaseerd is. Vervolgens zal het theoretische model worden herzien. In de slotfase van het onderzoek zullen gevalstudies met beleidsaanbevelingen worden uitgewerkt. Governance Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VOORDECKERS Wim VANHAVERBEKE Multimodal equilibria in regional transportation systems with flexible mobility systems Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Chris Tampère Francesco Viti De kenmerken van het resultaatcijfer en schuldfinanciering van niet-beursgenoteerde ondernemingen Abstract: Het door ondernemingen gerapporteerde resultaatcijfer wordt gebruikt bij het toekennen van krediet. Het doel van dit project is de determinanten van de kenmerken van het resultaatcijfer van niet-beursgenoteerde ondernemingen, en de impact van deze kenmerken op (1) de mate waarin deze ondernemingen met schulden gefinancierd worden, en (2) de voorwaarden waaraan deze ondernemingen krediet kunnen verkrijgen te bestuderen. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Heidi Vander Bauwhede Files vermijden: metaheuristieken voor rittenplanningsproblemen met tijdstipafhankelijke reistijden Abstract: Logistieke bedrijven bepalen een optimale volgorde om klanten te bezoeken. Daarbij vergeten ze vaak dat de reistijd tussen twee klanten in de praktijk sterk kan verschillen tijdens de dag. Het is dus nuttig verwachte verkeersproblemen zo veel mogelijk te vermijden. Onze doelstelling is het ontwikkelen van efficiënte metaheuristieken die deze?rittenplanningsproblemen met tijdstipafhankelijke reistijden? kunnen oplossen in enkele seconden. Vakgroep Technische bedrijfsvoering Pieter Vansteenwegen Effectiviteit van intralokale samenwerkingsverbanden in de promotie van Sport voor Allen Abstract: In dit onderzoek dragen we bij tot het wegwerken van de huidige tekortkomingen in het onderzoek, zijnde geen toepassing op sport en gebrek aan empirisch onderzoek, en het bieden van een getoetst theoretisch kader voor de actoren in het lokale sportbeleid door na te gaan wat de determinanten van een effectieve samenwerking op intralokaal niveau voro de promotie van Sport voor Allen. Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen Annick Willem Heroverweging van investeringen in transportinfrastructuur en mobiliteitsbeheer in het Brusselse Metropolitane Gebied: van kritische analyse naar coöperatief beleid MOBRU Abstract: Mobiliteit is een belangrijke uitdaging voor Brussel. Het onderwerp wordt al meer dan twee decennia onderzocht, maar projecten met een bovenregionale benadering hebben weinig aandacht gekregen. Wat transport betreft kan Brussel echter niet tot zijn administratieve grondgebied worden beperkt. Bovendien zijn mobiliteitsvraagstukken verweven met andere metropolitane kwesties, zoals gewestelijke financiering, bereikbaarheid, de maatschappelijke kosten van toegang tot de stad en de aantrekkelijkheid van de stad op lokaal, metropolitan en globaal niveau. Het project gaat uit van een multidisciplinaire interuniversitaire benadering, met kennis van de ULB-IGEAT en VUB-MOBI onderzoeksteams ambieert dit project om intergewestelijke mobiliteitskwesties aan te pakken, duurzame transportoplossingen te ontwikkelen en hulpmiddelen te ontwikkelen voor het maken van intergewestelijke beslissingen. Business Technologies and Operations Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Gerrit TE BOVELDT CATHY MACHARIS Hoog potentieel ondernemerschap en ondernemende waardecreatie: context invloeden, context interacties en context extensie Abstract: Onderzoek suggereert dat slechts een klein deel van de startende ondernemingen snel groeit. We focussen op de?high potential? ondernemers en bestuderen hoe de context hun ondernemersgedrag vormt. Vervolgens onderzoeken we hoe?high potential? ondernemers pro-

8 actief hun context vormen om opportuniteiten te creëren voor waardecreatie en gaan we na hoe ze duurzame voordelen kunnen uitbouwen door het aantrekken van durfkapitaal. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Sophie Manigart Essays on regional industrial organization. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Jozef Konings Lieselot Baert Industrial policy. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Patrick Van Cayseele Ilona Sergant Radicale innovatie, competitie, co-operatie en groei. Abstract: The main objective of the proposed research is to better understand howradical innovations contribute to firms performance and economic growth. Radical innovations introduce new concepts that depart significantly from past practices, have the potential to generate new markets and through a mix of competitive and cooperative interactions, trigger follow-up innovations and growth in other firms. Apart from a number of insightful qualitative studies, large-scale empirical studies into the origins and effects of radical inventions arenbsp;almost non-existing.nbsp;a first step in the project is to clearly characterize radical innovations and subsequently to constructnbsp;a set of appropriate indicators measuring the characteristics of radical innovations that can be applied in large scale empirical work across firms, technologies, markets, countries and time. We will draw detailed information from the universe of patent and publication data, such as information on companies and inve Onderzoekseenheid MSI Leuven Reinhilde Veugelers Marie-Francine Moens Bruno Cassiman Bart Van Looy Rene Belderbos Wolfgang Glänzel Dirk Czarnitzki Otto Toivanen Het Job Demands-Resources model als integratief kader om de prestaties van werknemers tijdens klachtenbehandeling te optimaliseren. Abstract: Realizing more than 75% of the GDP, the service industry represents an important aspect of the Belgian economy. Service providers go to great lengths to deliver good service. Yet, for example, break downs or employee mistakes may result in imperfect services and failures, which lead to customer dissatisfaction and complaints. A plethora of research has examined how service providers should optimally respond to customer complaints, and recognizes the crucial role of frontline employees: Their ability to solve the problem, show understanding for the inconvenience for customers, or provide explanations for why a failure occurred has a strong impact on customer satisfaction. Little is however known about how frontline employees may be stimulated in delivering excellent service performance (SRP). To build such knowledge, this projects proposes two studies aimed at advancing current SRP research in three important ways. First, using the job demands-resources model (JDR) as conceptunbsp;al fr Onderzoeksgroep HRRG Brussel Anja Van den Broeck Yves Van Vaerenbergh Technology and labour markets. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Maarten Goos Emilie Rademakers De impact van strategische HR differentiatie op individuele prestaties en groepsprestaties. Abstract: Veel organisaties worstelen momenteel met de vraag of ze een beleid vanhr standaardisatie (d.i. dezelfde HR praktijken en uitkomsten voor allewerknemers) dan wel HR differentiatie (d.i. verschillen in HR praktijken en uitkomsten tussen werknemers, op basis van hun prestaties of noden)moeten voeren. Op basis van een aantal theoretische argumenten uit de literatuur over strategisch HRM kan men stellen dat organisaties voor HR differentiatie zouden moeten kiezen. Empirisch is hier echter nog geen ondersteuning voor. Meer specifiek is er weinig inzicht in de sociaal psychologische mechanismen via dewelke differentiatie in HR praktijken en uitkomsten de werknemersprestaties beïnvloedt. Het doel van dit project is om na te gaan of, wanneer en waarom differentiatie (in vergelijking met standaardisatie) zou leiden tot beter functionerende

9 en presterende werknemers en organisaties. OE Human Resources Management Antwerpen Sophie De Winne Performantie analyse van sociale ondernemingen. Abstract: Deze studie heeft als doel inzicht te brengen in de performantie van sociale ondernemingen. Sociale ondernemingenhebben een expliciete sociale missie waarbij sociale waarde creatie centraal staat. Echter, deze ondernemingen moetenook aandacht hebben voor economische efficientië die zorgt voor de leefbaarheid van de onderneming op langere termijn.om een inzicht te brengen in de spanning tussen de sociale en economische performantie van sociale ondernemingenmaken we gebruiken een unieke longitudinale dataset van de volledige populatie van beschutte en sociale werkplaatsen InVlaanderen. We analyseren deze spanning in twee stappen met behulp van DEA en regressie analysen. FEB Kulak Johan Bruneel De gevolgen van individuele en organisatie intrinsieke en extrinsieke waardenoriëntaties voor werknemers. Abstract: Waarden sturen gedrag. Dit geldt zowel op het individuele niveau als voor organisaties, waar waarden als deel van decultuur richting geven aan het denken en doen van organisaties. Binnen de psychologie in het algemeen (SagivSchwartz, 2000) en de arbeids en organisatiepsychologie in het bijzonder (Kristof Brown, Zimmerman Johnson,2005) wordt er verondersteld dat mensen het best functioneren (d.i. hetmeeste welzijn ervaren en het best presteren)wanneer hun waarden overeenkomen met de waarden van de organisatie waarin ze tewerkgesteld zijn; het zogenaamdefit het zogenaamdefit perspectief. Dit zou ook organisaties ten goede moeten komen.een dergelijke analyse maakt echter geen onderscheidtussen verschillende soorten waarden. De zelf determinatie theorie (Deci Ryan, 2000) stelt echter dat sommigewaarden, d.i. intrinsieke waarden, leiden tot betere uitkomsten dan andere, d.i. extrinsieke waarden. Bijgevolg mogeneerder negatieve dan positiev Onderzoeksgroep HRRG Brussel Anja Van den Broeck Arbeidsmarktimperfecties en geaggregeerde productiviteit. Abstract: Dit project onderzoekt de potentiële impact van arbeidsmarktimperfecties op de geaggregeerde productiviteitsgroei. Hetproject kadert in de recente literatuur die de bronnen van productiviteitsgroei, gerealizeerd dankzijproductiviteitsverbeteringen binnen een ondernememing of door de reallocatie van productiefactoren tussenondernemingen, onderzoekt. De methodologie laat toe om potentiële prodictiviteitswinsten te identificeren dankzij eenmeer efficiënte allocatie van arbeid. Bovendien kunnen we interessante simulatieoefeningen uitvoeren, bijvoorbeeld watde gevolgen zullen zijn van de harmonizering van de ontslagvergoedingen tussen arbeiders en bedienden in België. Onderzoeksgroep GIC Brussel Stijn Vanormelingen Optimalisering van management controlesystemen in Multifunctionele Project-gebaseerde organisaties Abstract: De doelstellingen van dit onderzoek zijn vooreerst een dieper inzicht te verkrijgen welke beheerscontrolesystemen interdisciplinaire samenwerking stimuleren in Multifunctionele Project-gebaseerde organisaties, ten tweede wat de impact is van verschillende beheerscontrolesystemen op de winstgevendheid van een project en ten derde hoe diverse beheerscontrolesystemen gebruikt kunnen worden om productiviteitsverliezen te voorkomen. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Werner Bruggeman Patricia Everaert Tijdinconsistente keuzes in de maatschappij en markt van vandaag: Hoe hedendaagse trends en ontwikkelingen onze voedingskeuzes beïnvloeden. Abstract: In het licht van de voortdurende toename van obisitas in onze huidige maatschappij, gaat dit onderzoeksproject na hoe hedendaagse ontwikkelingen in onze maatschappij en markt onze voedingskeuzes (tussen gezonde en ongezonde voeding) beïnvloeden. Vier dergelijke ontwikkelingen worden geadresseerd: (1) De omschakkeling naar online winkelkanalen (2) Een in-store retailtrend (3) Toenemend wantrouwen onder consumenten (4) De verhoogde blootstelling aan luxe Vakgroep Marketing Iris Vermeir Maggie Geuens Verleid door eten of toegewijd aan gezondheid: een cross-cultureel onderzoek naar doelen en gedrag Abstract: Een cross-cultureel (US,UK, Luxemburg & België) onderzoek gaat na hoeveel en welke mensen een gezondheidsdoel nastreven en hoe dit gerelateerd is aan hun BMI. Vervolgens gaan we na wanneer een zelfcontrole conflict meest waarschijnlijk optreedt: we onderzoeken hiervoor in

10 welke mate consumenten ongezond met smaak associëren en of men een gezondheidsdoelstelling nastreeft omdat men dit zou moeten vs wil doen. Vakgroep Marketing Mario Pandelaere Maggie Geuens Beursprogramma Solvay Business School - VUB Abstract: Aan de Solvay Business School van de krijg je een unieke combinatie van economische, bedrijfsgerichte, kwantitatieve én technologische opleidingsonderdelen. De bedoeling is dat je later als handelsingenieur in een onderneming in staat bent om het jargon van je medewerkers of collega's te begrijpen, of het nu gaat om ingenieurs, juristen, informatici of andere specialisten. En dat je zelfstandig of samen met hen tot beleidsbeslissingen kan komen. Kortom: dat je een brug kan slaan tussen de wereld van de economen en die van andere deelnemers aan het maatschappelijk verkeer. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Elvira HAEZENDONCK Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten: luik management en beleid Abstract: In het kader van de oproep?offerteaanvraag?verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld? stellen we voor expertise te leveren met betrekking tot de volgende aspecten: 1.Conceptuele afbakening van de belangrijkste onderzoeksbegrippen, 2.Implementatie van het co-governance principe 3.Principes van ethische besluitvorming en ethisch management 4.Meting van een ethisch klimaat in sportorganisaties. Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen Annick Willem Het ontwerpen van strategisch gealigneerde bedrijfsprocessen vanuit bedrijfsmodellen Abstract: Dit project zal gebruik makende van het Design Science onderzoeksparadigma nagaan hoe bedrijfsmodellen kunnen helpen bij het ontwerpen van een organisatiebrede bedrijfsprocesarchitectuur die afgestemd is op organisatiestrategieën en processen integreert in de organisatiewaardeketen. De nieuw opgedane kennis over hoe een bedrijfsprocesarchitectuur te ontwerpen startende van een bedrijfsmodel dat de gevolgen van strategieimplementatiekeuzen expliciteert, zal geoperationalizeerd worden in een 'van bedrijfsmodel tot bedrijfsprocesmodel' methode. Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel beheer Geert Poels The added value of asset management in power generation plants in developing countries context: a case for Kenya Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Liliane Pintelon Pater Kipruto Chemweno Innovatie door geoptimaliseerde en geïntegreerde Patiënt en Supply flows in ziekenhuizen. Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Paul Gemmel Gedecentraliseerd netwerkbreed verkeersmanagement Abstract:? Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Chris Tampère Marco Rinaldi Een onderzoek naar de cross-culturele verschillen in het adoptieproces van elektrische auto's Abstract: In mijn doctoraat testte ik een model voor de adoptie van elektrische auto's in Vlaanderen. Dit voorstel breidt dit uit in een internationale context: 1. Empirisch testen van dit adoptiemodel in verschillende Europese landen 2. Empirisch testen van een alternatief model, gebaseerd op ethische determinanten, in verschillende Europese landen 3. Verklaren van de verschillen tussen deze landen, gebaseerd op culturele raamwerken.

11 Productontwikkeling Ingrid Moons Ontologie en modelleerraamwerk voor service science Abstract: Service Science is een nieuw interdisciplinair onderzoeksgebied gericht op het management en de engineering van dienstensystemen. Het ontdekken van het onderliggend mentaal model van het dienstensysteem concept en het ontwikkelen van technieken om dit conceptueel model tot uitdrukking te brengen, zijn onderzoeksuitdagingen waar het voorgestelde project zich vanuit het beleidsinformatica-onderzoek naar conceptueel modelleren op richt. Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel beheer Geert Poels Business Model-Scan Evaluate Optimize (BM-SEO) Abstract: Vanuit de praktijkervaring en literatuuronderzoek blijkt dat ondernemingen nood hebben aan een conceptuele toolkit die hen ondersteunt bij het design, de analyse en de optimalisatie van hun bisnessmodel. Dit onderzoek is opgezet om inzichten te verwerven in het businessmodel-construct. Vervolgens zullen we met behulp van een multiple case study een waardevolle tool ontwikkelen om het businessmodel van Vlaamse KMO's te scannen en in kaart te brengen. Dit moet toelaten om het businessmodel te evalueren en aanbevelingen voor optimalisatie te formuleren in een volgende fase. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Johan Verrue Optimalisatie van Logistiek: Horizontale en Verticale Coöperatie in de Supply Chain in het Inventory-Routing Probleem Abstract: IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/De Vos/ Optimalisatie van Logistiek: Horizontale en Verticale Coöperatie in de Supply Chain in het Inventory-Routing Probleem Vakgroep Technische bedrijfsvoering Birger Raa Steunpunt Gelijke Kansenbeleid Abstract: Deze overeenkomst betreft de opstart van een steunpunt rond " Gelijke Kansenbeleid " zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering voor een periode van Vijf jaar van tot Partners binnen het project zijn KULeuven, UAntwerpen, UGent en VUB. Het project wordt uitgevoerd zoals gedefinieerd in voorliggend contract. Diversiteit Patrizia ZANONI STEUNPUNT voor Beleidsrelevant Onderzoek (3de generatie)- beleidsdomein Sport: SPORT Abstract: STEUNPUNT voor Beleidsrelevant Onderzoek (3de generatie)- beleidsdomein Sport: SPORT Sportbeleid en -management Bewegingsvorming en Sporttraining Biometrie en Biomechanica JO VAN HOECKE PAUL WYLLEMAN PETER CLARYS VEERLE DE BOSSCHER MARC THEEBOOM KRISTINE DE MARTELAER DOCTIRIS: Ontwikkeling van een universeel evaluatiesysteem voor jeugdopledingen in professionele voetbalclubs in functie van een internationale certificering en benchmarking.(+ VERLENGING) Abstract: Ontwikkeling van een universeel evaluatiesysteem voor jeugdopledingen in professionele voetbalclubs in functie van een internationale certificering en benchmarking Sportbeleid en -management JO VAN HOECKE Geen Nederlandstalige Titel Abstract:? Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer

12 Wim Dewulf Joost Duflou Dimos Paraskevas Leerstoel "Inkoop en Waardecreatie". Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Pascion VZW. UA levert aan Pascion de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het onderzoek gaat over value creation & purchasing. Het doel is te onderzoeken hoe de inkoopfunctie geprofessionaliseerd kan worden. Management Paul Matthyssens Hoog potentieel ondernemerschap en ondernemende waardecreatie: context invloed, context interacties en context extensie Abstract: Onderzoek suggereert dat slechts een klein deel van de startende ondernemingen snel groeit. We focussen op de 'high potential" ondernemers en bestuderen hoe de context hun ondernemersgedrag vormt. Vervolgnes onderzoeken we hoe "high potential" ondernemers proactief hun context vormen om opportuniteiten te creëren voor waardecreatie en gaan we na hoe ze duurzame voordelen kunnen uitbouwen door het aantrekken van durfkapitaal. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Clarysse Hoog potentieel ondernemerschap en ondernemende waardecreatie: context invloeden, context interacties en context extensie Abstract: Onderzoek suggereert dat slechts een klein deel van de startende ondernemingen snel groeit. We focussen op de?high potential? ondernemers en bestuderen hoe de context hun ondernemersgedrag vormt. Vervolgens onderzoeken we hoe?high potential? ondernemers proactief hun context vormen om opportuniteiten te creëren voor waardecreatie en gaan we na hoe ze duurzame voordelen kunnen uitbouwen door het aantrekken van durfkapitaal. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Clarysse Hoog potentieel ondernemerschap en ondernemende waardecreatie: context invloeden, context interacties en context extensie Abstract: Onderzoek suggereert dat slechts een klein deel van de startende ondernemingen snel groeit. We focussen op de?high potential? ondernemers en bestuderen hoe de context hun ondernemersgedrag vormt. Vervolgens onderzoeken we hoe?high potential? ondernemers proactief hun context vormen om opportuniteiten te creëren voor waardecreatie en gaan we na hoe ze duurzame voordelen kunnen uitbouwen door het aantrekken van durfkapitaal. Vakgroep Informatietechnologie Mario Pickavet boordtabel duurzaam HRM Abstract: Boordtabel duurzaam HRM Boordtabel duurzaam HRM ESF Agentschap 5167 Handelswetenschappen en Bestuurskunde Alex Vanderstraeten Onderzoek naar welzijn op het werk in luchtvaartmaatschappijen Abstract: doelstellingen: Een lijst van alle beschikbare informatie op nationaal en internationaal niveau op risico's (psychosociale, fysieke / ergonomische) aanwezig is binnen bedrijven luchtvaart en de toepassing van het wettelijk kader op het gebied van risicomanagement (Policy van welzijn aan het werk) te veroorloven om een nauwkeuriger beeld van de sector in België. Informatie krijgen over de voorwaarden van de werknemers die werkzaam zijn in de luchtvaartsector (Effecten op de gezondheid, het belang van fysieke risico's en psychosociale) en contextualiseren van de geïdentificeerde risico's (type llowcost airline / traditionele; goederenvervoer bedrijf / passagier; soort eisen waarmee zij geconfronteerd worden, ets.). aanbevelingen bekijken gesuggereerd door de verschillende stakeholders in deze sector gericht op het helpen van ondernemingen in toepassingen op het terein voor de Sub-Commisie gezamelijk voor luchtvaartmaatschappijen voor het verbeteren van het welzijn op het werk van hun werknemers. Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde

13 Lutgart Braeckman Projecties van klimaat- en zeeniveauveranderingen voor Noord-België gedurende de volgende jaar Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Belgian Agency for Radioactive Waste and Enriched Fissile Materials' hebben voor het project ' Projections of climate and sea-level change for northern Belgium in the next years.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Geografie PHILIPPE HUYBRECHTS De groeikracht in de Vlaamse economie Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Jozef Konings Stijn De Ruytter Fiscal policy Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Jozef Konings Marieke Vandeweyer The political economy of fiscal federalism. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Erik Buyst Jozef Konings Geert Jennes Optimal size of nations. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Jozef Konings Sandra Blagojevic De antecedenten en impact van waardecreatie tijdens het innovatieproces van medische apparatuur. Abstract: In de healthcare industrie vinden innovatieprojecten steeds meer plaats in complexe netwerken, waarbij verschillende stakeholders zoals farmaceutische bedrijven, universiteiten en patiëntenorganisaties simultaan betrokken worden. In dit onderzoek ligt de nadruk op de factoren die de waardecreatie in zo'n complex netwerk van stakeholders beïnvloeden en de impact die ze hebben op het innovatieproject. Op deze manier trachten we inzicht te krijgen in hoe waarde optimaal gecreëerd kan worden met meerdere stakeholders tijdens open innovatieprojecten. Marketing Annouk Lievens Charlotte Reypens Herlocalisatieonderzoek van de bestaande bedrijventerreinen aan het Albertkanaal. Abstract: De aanleiding van dit project is het uitvoeren van bijkomend onderzoek volgend uit het kaderplan Albertkanaal: Antwerpen Schoten Wijnegem. De onderzoeksdoelstelling van dit project is de uitvoering en opvolging van herlocalisatie van bedrijven binnen het bestaande bedrijventerrein Antwerpen-Kanaal. Management Paul Matthyssens Internationala diversificatie van jonge, technologie-intensieve bedrijven en performantie implicaties: een longitudinale analyse Abstract: Dit onderzoeksproject is een diepgaande studie naar de internationale groei van hightech starters. Doel is om een inzicht te verwerven in de internationale expansiestrategiën van hightech starters. Vervolgens wordt de performantie implicaties van diverse expansiestartegiën bestudeerd waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van omgevingsfactoren.

14 Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Clarysse Systemisch risico in interbank netwerken Abstract: Aan de hand van Russische data zoeken we eerst stylized facts over dit interbanknetwerk. Daarna modelleren we deze markt en gaan we op zoek naar de grens tussen een stabiel en instabiele markt en proberen we systemisch belangrijke banken en hun eigenschappen te identificeren. Vakgroep Fysica en Sterrenkunde Jan Ryckebusch Overeenkomst ter financiering van het extern gefinancierd doctoraat van Marijke Swennen met titel 'Tax Data Analyse' Abstract: In het kader van dit doctoraat zal onderzoek gedaan worden naar het vakdomein "Tax data analyse". Alle landen hebben budgettaire tekorten in hun begroting en een efficiëntere inning van de belasting is een strategische noodzaak voor iedereen. Bovendien is het de bedoeling dat deze controles worden uitgevoerd met minder belastingcontroleurs, maar tegelijk dat dit voor de bedrijven en economie niet wordt aanzien als een bijkomende administratieve last. Dit concept wordt in meerdere landen toegepast door de (lokale) belastingadministraties maar ook door andere instellingen, zoals de OESO en de EU. Deze concepten zijn al getest in een aantal landen, maar nog niet succesvol geïmplementeerd tot een standaard concept of protocol. In dit onderzoeksdomein kan dit doctoraat aanzienlijk bijdragen, samen met de methodologie die wordt toegepast in andere domeinen van data analyse. Er kan overwogen worden om in het doctoraat op te nemen wat de impact gaat zijn voor de twee belanghebbenden, nl. de belastingadministratie en de bedrijven. Daarnaast zou ook moeten onderzocht worden in welke mate ondernemingen zelf dergelijke "tax data analyse" kunnen doen, om enerzijds na te gaan of ze niet teveel of te weinig belastingen betaald hebben, maar anderzijds ook om hun processen onder controle te krijgen. Immers is er geen tax proces op zich, maar is tax een gevolg van het inboeken van aankoop, verkoop en andere transacties. De correlatie tussen deze processen zou in verband moeten gebracht worden. Er kan ook overwogen worden om te onderzoeken of het nuttig is om deze taak van controle uit te besteden aan derde partijen die een soort van certificaat verkrijgen van de overheid. Desgevallend kan men ook overwegen om - naar Nederlands model - in te voeren dat bedrijven die bepaalde controles of software gebruiken in hun interne of externe audit proces, slechts een minimale belastingscontrole zouden krijgen. Beleidsinformatica Koenraad VANHOOF ProLogIC : Professioneel Omgaan met Logistieke ICT Abstract: Dit Tetra-project wil een projectmethodologie met ondersteunende werktools ontwikkelen voor de interne projectleider en het interne projectteam van een KMO die een standaardpakket van een geïntegreerd bedrijfssysteem implementeert in samenwerking met een externe implementator of provider. Hierbij gaat de aandacht naar ERP, WMS en TMS. Deze projectmethodologie en ondersteunende tools zijn complementair aan de methodologie die een provider gebruikt voor zijn eigen werking. Beleidsinformatica Koenraad VANHOOF Research Cooperation VUB - University of Ljubljana: thema 'Investigation into gender-specific transitions and challenges faced by female elite athletes'. Abstract: Research Cooperation VUB - University of Ljubljana Sportbeleid en -management PAUL WYLLEMAN Toepassing van theorieën uit economics en finance op het gebied van risico's in informatiebeveiliging. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de. De promotor levert de de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Beleidsinformatica Steven De Haes Gender en carrièretransities Abstract: ESF_Gender en carrière_nr 4800 Gender en carrièretransities Vakgroep Personeels en Organisatie Management Adelien Decramer Geen Nederlandstalige Titel

15 Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Liliane Pintelon N. N. Digitale applicatie :nbsp;university of Leuven tours. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Faculteit Theologie en Religiewetensch. Isabelle Van Geet Compliance Cluster Access Towers Abstract: Het project heeft als doel het kader en de methodiek te realiseren voor het opzetten van compliance cluster access towers (CCAT's). Algemeen doel is verstoring en vertraging te verminderen in goederendoorstroming door clusters van bedrijven efficiënter om te laten gaan met fysieke controles van de goederenstromen. Doelgroep: Verladers en logistieke dienstverleners die zich geografisch in elkaars nabijheid bevinden zodat clusters kunnen gevormd worden. Samenvatting: Concreet wil het VIL met dit project gezamenlijke fysieke controles opzetten die worden gedragen door een 'clusterspecifiek' elektronisch toegangs- en aanmeldingsloket waarbij procedures, ingezette technieken en technologieën optimaal worden ingevuld. Handelswetenschappen en Bestuurskunde Marleen Easton Coördinatie van de internationale dataverzameling en analyses die hieruit voortvloeien Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Universiteit Utrecht' hebben voor het project ' Coördinatie van de internationale dataverzameling en analyses die hieruit voortvloeien' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Sportbeleid en -management VEERLE DE BOSSCHER Toegang tot financiering voor kmo's: jonge, groeigeoriënteerde ondernemingen en bedrijfsoverdrachten. Abstract: Dit project is bedoeld om beleidsmakers waardevolle input te verschaffen bij hun inspanningen om de toegang tot financiële middelen voor kmo's te verbeteren. Zijn hoofdfocus ligt dus op twee centrale processen: de financiering van jonge, vernieuwende, groeigeoriënteerde ondernemingen en de financiering van bedrijfsoverdrachten. De doelstellingen zijn hierbij tweeledig: meer inzicht verwerven in: (1) de wijze waarop ondernemingen worden gefinancierd tijdens hun initiële groeifase en bij hun overdracht, en (2) de wijze waarop deze financieringsstrategieën hun verdere ontwikkeling beïnvloeden. De interactie tussen verschillende financieringsvormen en investeerders zal onderzocht worden, zoals de manier waarop de verschillen qua financieringsbronnen en financiers de ontwikkeling van jonge kmo's beïnvloeden. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Clarysse Consistentie tussen tijdsafhankelijke verplaatsingskosten en activiteiten patronen. Abstract: Er is nood aan de uitbreiding van huidige transportmodellen om ook een analyse te kunnen maken van ons zwaar belaste transportnetwerk. Om deze reden zijn dynamische verkeerstoedelingsmodellen (DTA) en activiteit gebaseerde modellen (ABM) ontwikkeld. In Vlaanderen zijn respectievelijk het CIB aan de K.U.Leuven en Imob aan de UHasselt de twee voornaamste onderzoeksgroepen van deze domeinen. Beide model types hebben hun voor- en nadelen. DTA veronderstelt (evenwichts) routekeuze, nogal paradoxaal vertrekkende van een vaste tijdsafhankelijke vraag, daar waar blijkt dat in realiteit vaak meer alternatieven in tijd (vertrek/aankomst tijdstip) dan in ruimte (route) voorhanden zijn. Een ABM bevat in principe explicietde vele relaties die beïnvloed worden door een bepaald beleid. Echter de invloed van tijdsafhankelijk transportqualiteit (verplaatsingskost) opactiviteitenpatronen is op dit moment te sterk vereenvoudigd. Daarbij komt dat voor de calibratie van ABM een uitgebreide dataset noodzake Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Chris Tampère Willem Himpe De waarde van globale activiteitenconfiguratie van multinationale ondernemingen: strategie en dynamiek van de locatie en relocatie van buitenlandse investeringen.

16 Abstract: Het onderzoek naar buitenlandse investeringsbeslissingen van multinationale ondernemingen is tot dusverre vanuit een statische benadering gebeurd, en heeft deze beslissingen los van de globale strategie en de bestaande ruimtelijke spreiding van de activiteiten van de multinationale onderneming geanalyseerd. Dit project wil vooral de dynamica van de globale activiteitenconfiguratie via locatie, relocatie en desinvesteringen van activiteiten analyseren en deze dynamica in verband brengen met de performantie van de onderneming. Bij de beïnvloedende factoren van de performantie ligt de nadruk op de concurrentiële strategie van de ondernemingenen de onzekerheid van de omgeving, welke een bepalende invloed hebben op de reële optiewaarde van de investeringen en de timing en de ontwikkeling ervan bepalen. De belangrijkste hypothesen worden getoetst aan de hand van panel data betreffende Japanse ondernemingen en hun buitenlandse vestigingen in de verwerkende nijverheid over de periode Onderzoekseenheid MSI Leuven Leo Sleuwaegen Rene Belderbos Geïntegreerde personeelsplanning. Abstract: Het project mikt op de ontwikkeling van een algemeen model om geïntegreerde cyclische personeelsplannen op te stellen voor teams, ploegen of individuen. Het model veronderstelt dat de totale werkbelasting (dit is detotale hoeveelheid werk, uitgedrukt in persoon-uren, die binnen specifieke tijdsintervallen verricht moet worden) op voorhand bekend, maar onderhevig aan variabiliteit is. In tegenstelling tot de bestaande modellen,beschouwen wij de toewijzing van de werkbelasting aan (zelf gekozen of opgelegde) tijdsintervallen als variabel. Aldus kunnen wij zelf bepalen wanneer het werk verricht zal worden binnen deze tijdsintervallen. Verder veronderstellen wij dat de start- en eindtijden van elk tijdsinterval variabel zijn. Dit laat ons toe om het personeelsplanningsprobleem te integreren met de andere operationele processen binnen het bedrijf om aldus betere globale oplossingen te bekomen. Toepassingen van dit probleemtype kunnen bekomen worden in ziekenhuizen waar de werkbelasting afha OG Productie en Logistiek Leuven Erik Demeulemeester Jeroen Belien Een retailer's huismerken portfolio: budget, standaard en premium huismerken. Abstract: In de grocery sector zijn huismerken uitgegroeid tot zeer succesvolle merken. Doorheen de jaren is hun rol in de retailers strategie geleidelijk geëvolueerd van functionele, laaggeprijsde producten, naar een brederassortiment van verschillende types van huismerken. Vandaag de dag kunnen huismerken opgedeeld worden in drie groepen in termen van prijs en kwaliteit: de laaggeprijsde basic-kwaliteit huismerken (budget), mediumgeprijsde mediumkwaliteit huismerken (standard), en relatief hooggeprijsde premiumkwaliteit huismerken (premium).in tegenstelling tot voorgaand onderzoek, wordt in dit project expliciet een onderscheid gemaakt tussen de verschillende types van huismerken op basis van hun positionering. Een eerste studie bestudeert in welk type categorieën de drie types van huismerken vereist zijn. Een tweede studie gaat na welke mate winkeltrouw gerelateerd is met het huismerkenaanbod van de retailer, waar een derde studie de concurrentie tussen de verschillende types van hui OG Econometrie Leuven Frank Verboven Lien Lamey De impact van strategische inkoop op strategische en financiele prestaties: Een empirische analyse van Belgische en Nederlandse industriele ondernemingen Abstract: Dit onderzoek bouwt op het paradigma van de "resource based view". De relatie tussen 'sourcing' strategie en leveranciersmanagement en ondernemingsprestatie wordt onderzocht door middel van een kwantitatieve studie bij industriele ondernemingen (met LISREL). Het onderzoeksmodel geeft inzicht in hoe sourcing strategie bijdraagt tot leveranciersmanagement, dat op zijn beurt bijdraagt tot prestaties.het onderzoek is origineel met deze focus en draagt bij tot theorievorming op dit vlak. Management Paul Matthyssens Koen Vandenbempt Veilige rittenplanning van gevaarlijke goederen door integratie van multi-objective optimalisatie en multi-criteria besluitvorming Abstract: Er bestaan op heden geen praktisch bruikbare methoden om voertuigritten voor gevaarlijke goederen te optimaliseren rekening houdend met zowel economische als veiligheidscriteria. Dit onderzoek beoogt daarom twee innovaties: (1) het ontwikkelen van een nieuwe methode voor multi-objective optimalisatie, door het integreren van een multi-criteriamethode in een multi-objective metaheuristiek, en (2) de toepassing van deze methode op een of meerdere realistische rittenplanningsproblemen. Engineering Management Kenneth Sörensen Johan Springael Opzet en validering van modellen voor de korte- en lange-termijn optimalisatie van media mix investeringen. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Marketing

17 Patrick De Pelsmacker Peter Goos Nathalie Dens De meerwaarde van IT waardemanagement technieken in het succesvol uitwerken van via IT mogelijk gemaakte investeringen door financiële firma's. Abstract: Strategische investeringen in informatietechnologie (IT) zijn alomtegenwoordig in hedendaagse organisaties. Echter bestaat er een grote leemte op vlak van kennis en praktische ondersteuning in het efficiënt en doelmatig implementeren en opleveren van dergelijke investeringen. Bovendien wordt de vooropgestelde waardecreatie in veel gevallen niet of onvoldoende gehaald. Bijgevolg focust dit doctoraatsonderzoek op IT value management, waar het volledige proces van idee tot het behalen van business value wordt onderzocht. In een eerste fase worden management praktijken in kaart gebracht door zowel literatuur als case study onderzoek, wat gevalideerd wordt via een Delphi onderzoek. Vervolgens wordt in een internationale survey onderzocht welke impact dergelijke praktijken hebben op de creatie van business value uit strategische bedrijfsinvesteringen met een grote IT component. Finaal zal er door middel van in-depth case studies onderzoek worden verricht naar de contextuele factoren die het succes van dergelijke investeringen met hoge bedrijfsimpact bepalen. Beleidsinformatica Steven De Haes Willy Van Grembergen Kim Maes De relatie tussen zin voor ondernemerschap ('entrepreneurial orientation') en de prestaties van familieondernemingen met aandacht voor de modererende rol van de familiebetrokkenheid en de mediërende rol van de familiale geëngageerdheid. Abstract: De centrale onderzoeksdoelstelling bij dit project is het verhogen van de inzichten mbt de variabelen die prestaties van de familiebedrijven beïnvloeden. Op basis van informatie uit een schriftelijke enquête aangevuld met financiële data uit de gepubliceerde jaarrekeningen worden relaties tussen variabelen onderzocht en zullen eveneens meer verfijnde inzichten verworven worden mbt de bestaande heterogeniteit tussen familiebedrijven en mbt de intentie om bedrijven over te dragen naar de volgende generatie. Accountancy en financiering Anna Jorissen Eddy Laveren Analyse en evaluatie van de impact van fusies en overnames van ondernemingen in financiële moeilijkheden Abstract: Terwijl er uitgebreide literatuur bestaat die verschillende aspecten van F&O behandelt, is onderzoek naar F&O van ondernemingen in financiële moeilijkheden uitermate beperkt. Dit onderzoeksvoorstel draagt bij tot de academische literatuur door de impact te onderzoeken van dergelijke overnames op het risicoprofiel van de overnemer, het effect op concurrenten en door transacties te bekijken waarbij de overnemer zelf in moeilijkheden is. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Sophie Manigart Het plannen en toewijzen van personeel met meerdere vaardigheden aan projecten met meerdere uitvoeringsmodaliteiten Abstract: Dit project omvat een detailstudie naar de personeelsplanningsaanpak tijdens projectuitvoeringen. In een eerste deelstudie zal nagegaan worden hoe personeel wordt toegewezen aan projecten, waarbij zowel de totale doorlooptijd van het project als de totale kost worden geminimaliseerd. In een tweede deelstudie zal het roosteren van personeel onderzocht worden en de impact op tevredenheid en teamsamenstelling geoptimaliseerd worden. Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel beheer Mario Vanhoucke Broos Maenhout Business model ontwikkeling en resource management in het evolutie proces van nieuwe bedrijven werkzaam in een opkomende industrie. Abstract: Mijn doctoraatsonderzoek focust zich op het evolutieproces van jonge ondernemingen werkzaam in een opkomende industrie. Aangezien deze ondernemingen de specifieke uitdaging hebben om een succesvol business model te ontwikkelen ondersteund door de juiste middelen, zal dit onderzoek de onderliggende microprocessen van het evolutie proces trachten te achterhalen door middel van een kwalitatieve onderzoeksopzet. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Clarysse Het meten van competitiviteit van landen in topsport: mixed-research methods Abstract: Dit onderzoek heeft tot doel een theoretisch model om competitiviteit van landen in topsport te ontwikkelen en te valideren. Het SPLISS model (Sports Policy factors Leading to International Sporting Success), dat in 2007 werd ontwikkeld, wordt daarbij als vertrekbasis gebruikt. In de eerste fase zal dit model getest worden op construct- en inhoudsvaliditeit, door experts in topsport te bevragen en via statistische analyses de factoren en wegingen te bepalen. In de tweede fase ( ) zal dit theoretisch model empirisch getoetst worden door een internationale vergelijking tussen meerdere landen. Het doel van deze fase is de criteriumvaliditeit te verbeteren en de mogelijke relatie te achterhalen tussen de determinanten die competitiviteit bepalen en de prestaties. Via een internationale consortiumgroep werden al landen gecontacteerd (met positieve interesse) en zullen deze nog verder worden aangesproken. Mixed research methodes zullen gebruikt worden voor de verzameling en analyse van de data. Een onderzoeksinstrument dat de kritische successfactoren operationaliseert wordt door onderzoekers in elk land ingevuld, aangevuld met een schriftelijke vragenlijst met de voornaamste stakeholders (atleten, coaches, topsportdirecteuren). Een meetsysteem wordt ontwikkelt dat

18 kwantitatieve en kwalitatieve data omzet in scores, zodat statistische toetsen kunnen gebeuren. Hierbij wordt gekeken hoe competitiviteit in de economie wordt gemeten en getransferreerd naar de sport. Als laatste wordt dit systeem in overleg met experts geëvalueerd. Sportbeleid en -management VEERLE DE BOSSCHER PAUL DE KNOP ETTBio : Effective Technology Transfer in Biotechnology Abstract: Zeven Europese regio's lanceren het ETTBIO project dat zich focust op het identificeren, uitwisselen en overdragen van de beste manieren mbt Effective Technology Transfer in Biotechnologie om het lokale en regionele beleid te verbeteren. Business ILSE SCHEERLINCK EU-bonuskrediet type B2c voor EU project: ETTBIO Abstract: EU project met als doel het identificeren en uitwisselen van de beste praktijken mbt Effectieve Technologie Transfer in Biotechnologie Business ILSE SCHEERLINCK Multidisciplinair onderzoek naar waardecreatie van publiek-private samenwerking voor de private en publieke partners (ikv onderzoek leerstoel PPS) Abstract: Publiek-Private Samenwerking, kortweg PPS, is een samenwerkingsverband waarbij de publieke en de private sector samen een project uitvoeren met de bedoeling om een bepaalde meerwaarde te realiseren: projecten zijn van dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs of zijn van betere kwaliteit tegen een gelijke prijs. Het vormt een alternatief voor de traditionele manier van samenwerken. De overheid maakt gebruik van de denk- en innovatiekracht van de private sector. De private sector kan rekenen op een contract voor een lange periode. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Elvira HAEZENDONCK Grenzeloze logistiek: Impact analyse van de proefvaart AB Inbev - Celis. Abstract: Binnen het project 'Grenzeloze Logistiek' trachten de POM Vlaams-Brabant en Interleuven de ruimte duurzaam en efficiënt te gebruiken. Onder de noemer 'ruimte' valt ook de transportinfrastructuur, en met name diens duurzaam en efficiënt gebruik. Spoor en waterwegen zijn duurzame transportnetwerken die momenteel onder benut worden. Zeker in vergelijking met het dichtgeslibde wegennet, dat voor dagelijkse overlast zorgt. Het gaat daarbij over geluidsoverlast, maar ook ongevallen, congestie en luchtvervuiling bezorgen onze samenleving, onze economie en ons leefmilieu last. Deze lasten veroorzaken kosten, die weliswaar niet altijd in rekening gebracht worden bij de afrekening van de transport activiteit. Men spreekt daarom ook wel over externe kosten, zijnde de kosten verbonden aan een activiteit van één welbepaalde groep die de welvaart van een andere groep vermindert zonder dat er iemand de kosten van deze geleden schade betaalt. De POM Vlaams-Brabant en Interleuven promoten om die redenen de modal shift van goederen van de weg naar de binnenvaart en het spoor. Zo brachten ze Bouw.Punt André Celis, een grote bouwverhandelaar en AB Inbev, multinationale bierproducent, samen. Bouw.Punt André Celis vervoerde reeds gepalletiseerde bouwmaterialen per schip tussen het Waalse Lixhe en Leuven. De terugvaart op de as Leuven - Lixhe gebeurde echter met een leeg schip. Volumes om deze vaart te vullen werden dus gezocht en gevonden bij AB Inbev. Zij verschepen wekelijks gemiddeld 60 vrachtwagens gevuld met pallets tussen hun productie site in Leuven en hun productie site in Jupille. Via twee proefvaarten willen AB Inbev en Bouw.Punt André Celis onderzoeken of een samenwerking mogelijk is, zowel op organisatorisch, als economisch en maatschappelijk vlak. Daarom werd een impact analyse van de proefvaarten uitgevoerd. De impact is door de, onderzoeksgroep MOBI berekend op basis van kerncijfers uit de wetenschappelijke literatuur en de door de betrokken partners aangeleverde gegevens. In de volgende secties worden respectievelijk de gebruikte methodologie, de resultaten en de conclusies weergegeven. Business Technologies and Operations Tom VAN LIER Koen MOMMENS CATHY MACHARIS Risicovechtsportplatform Vlaanderen Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Vlaamse Sportfederatie' hebben voor het project ' Risicovechtsportplatform (verder af te werken)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Sportbeleid en -management Jikkemien VERTONGHEN MARC THEEBOOM Netwerk opbouw en evolutie bij nieuwe bedrijven Abstract: Dit project heeft twee doelstellingen. Enerzijds is het de bedoeling om te onderzoeken hoe jonge bedrijven met technologie focus hun bedrijfsnetwerk opbouwen en welke factoren dit proces beïnvloeden. Het tweede deel van het project bestudeert hoe de netwerken van deze bedrijven evolueren en welke invloed dit heeft op het aantrekkingsproces van nieuwe middelen voor het bedrijf.

19 Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Clarysse Vrouwen voor vrouwen Abstract: Het project wil tegemoetkomen aan de behoeften aan ondersteuning, begeleiding, informatie, netwerking en vorming van vrouwelijke ondernemers. Het project wil op die manier hun professionalisering bevorderen en bijdragen aan een duurzame verbetering van hun positie en aan het verhogen van de groei en het succes van hun onderneming. Het project richt zich niet op prestarters en starters, maar wel op vrouwelijke ondernemers die reeds actief zijn en in een cruciale fase van hun ondernemerschap gekomen zijn. Deze cruciale fase wordt geïntitieerd doordat ze ofwel op het punt staan om strategische beslissingen te nemen die gericht zijn op groei, ofwel doordat ze op het punt staan om hun zelfstandige activiteit af te bouwen. Het is gericht op de bevordering van groei of het vermijden van inkrimping en stopzetting. Diversiteit Elke VALGAEREN Patrizia ZANONI EU-cofinanciering type B2b voor PORTOPIA Abstract: Europese studie rond het Europees Havensysteem Business Michael DOOMS Financial flows within business groups. Abstract: Dochters van groepsbedrijven kunnen naast de externe kapitaalmarkt beroep doen op een interne markt. Vele aspecten omtrent de werking van de interne kapitaalmarkt blijven echter onbestudeerd en er is discussie over het al dan niet efficiënte verloop van financiële processen binnen groepen. Als bijdrage zullen ten eerste elementen inzake de werking van de interne kapitaalmarkt, namelijk cash en buitenlandse affiliatie, onderzocht worden bij dochterondernemingen. Ten tweede wordt de productiviteit van dochterondernemingen in competitieve markten bestudeerd. Dit project zal zich toespitsen op niet-beursgenoteerde groepen uit continentaal Europa. Alhoewel deze organisatievorm daar economisch belangrijk is, blijft het aantal studies zeer beperkt. OG Finance Leuven Cynthia Van Hulle Nico Dewaelheyns Rosy Locorotondo Gezamenlijk onderzoek door VUB (dienst Topsport en Studie) en de ULB (Ecole des Sports) naar de combinatie van studie en topsport in de hogescholen en universiteiten van het Nederlands- en Franstalig Hoger Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewes... Abstract: Gezamenlijk onderzoek door VUB (dienst Topsport en Studie) en de ULB (Ecole des Sports) naar de combinatie van studie en topsport in de hogescholen en universiteiten van het Nederlands- en Franstalig Hoger Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Kaderend in de uitvoering van besluit inzake Uitbouw van Sportopleidingen voor het jaar 2012, bestemd voor gemeenten die clubs of verenigingen van "categorie 6" op hun grondgebied hebben) Sportbeleid en -management PAUL WYLLEMAN Hierarchical, agent-based control of urban road networks Abstract: Increasingly traffic management measures exhibit dynamic features, thustaking into account dynamics in the traffic demand pattern or transportsystem supply pattern. Some examples are demand actuated traffic signalsettings or variable message signs. In most cases these measures are functioning as stand alone systems. This means that there is no or hardly any coordination between the various measures. This lack of coordinationmakes the application of dynamic traffic management measures less effective as e.g. the measures could serve opposite objectives or even generate a negative impact on traffic flows that are not in any way related tothe problem. Consequently the un-coordinated application of dynamic traffic management measures can be very counter-productive. Avoiding these setbacks it will be necessary to be able to control the traffic in two ways: in a detailed way focusing on the problem(s) that need(s) to be solved (distributed control), and in a more generic way controlling the o Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Lambertus Immers Chris Tampère Wei Huang Zakenmilieu in Polen. Abstract: Dit is een kwalitatieve studie gebaseerd op 122 autobiografische narratieve interviews met zakenmensen in Polen. Het opkomen van het zakenmilieu wordt hier bekeken als het gevolg van de postsocialistische transformatie (structureel perspectief) en als het resultaat van alledaagse actiesdoor reflexieve actoren (interpretatief perspectief). Twee methodologische benaderingen werden hier gecombineerd: biografische narratieve methode van Fritz Schütze en grounded theorie van Glaser Strauss. Inde analyse willen we loopbaanpatronen reconstrueren door rekening te houden met objectieve én subjectieve aspecten, inbegrepen de rol van bronnen en reflexiviteit. Bovendien werden de biografische betekenis vanwerk en het proces van identiteitsvorming onderzocht.

20 OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Geert Van Hootegem Markieta Domecka Essays on information and competition. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Patrick Van Cayseele Maarten Goos Simon Miegielsen Personeelsplanning met variabele werklast Hogeschool-Universiteit Brussel Abstract: Het project beoogt de ontwikkeling van een generisch model voor het opstellen van cyclische personeelsroosters voor ploegen, shiften of individuen. Het model veronderstelt dat de totale workload (de totale hoeveelheid werk in persoon-uren die verricht moet worden binnen bepaalde tijdframes) op voorhand gekend is maar variabiliteit vertoont. In tegenstelling tot bestaande modellen beschouwen wij de toewijzing van de workload aan (zelfgekozen of opgelegde) tijdsintervallen binnen deze tijdframes als een variabele. We kunnen dan ook zelf bepalen wanneer het werk gepresteerd zal worden binnen deze tijdframes. Verder nemen we aan dat zowel de start- als eindtijdstippen van elk tijdframe onzeker zijn. Dit probleemtype vindt zijn toepassing in onder andere ziekenhuizen waarbij de workload afhankelijk is van de operatiekwartier-planning, luchthavens waar elk vliegtuig dat landt een verplicht onderhoud moet ondergaan binnen een welbepaald tijdframe,. Het model bepaalt dan hoe de ploegroosters, shiftroosters of individuele roosters (met betrekking tot timing en aantallen) moeten ingevuld worden zodat de totale kosten (personeels- en andere kosten) geminimaliseerd worden.l HUBrussel - Centrum voor Modellering en Simulatie LIESJE DE BOECK JAN COLPAERT JEROEN BELIËN ERIK DEMEULEMEESTER Globally optimal solutions for detected train conflicts Abstract: Tussen 2014 en 2016 zal de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet (Infrabel) een nieuw traffic management system (TMS) implementeren. Dit bevat een commerciële softwaretool die potentiële conflicten op de spoorweginfrastructuur detecteert voor ze optreden. Het TMS zal voortdurend alle treinposities bijwerken en melden wanneer een conflict tussen treinen kan worden verwacht. Een conflict betekent dat twee treinen,op hetzelfde moment, hetzelfde deel van de infrastructuur (een wissel, een perron of een spoor) gebruiken en wordt veroorzaakt door een vertraging van minstens één van de treinen. Eens een conflict wordt gemeld, zullen de regionale infrastructuurbeheerders een geschikte oplossing zoeken. Dit is een uiterst moeilijke taak omdat de meeste wijzigingen op hun beurt leiden tot nieuwe conflicten die moeten worden behandeld. Zelfs voor een ervaren dispatcher is het zeer moeilijk of onmogelijk om de impactvan een bepaalde verandering op de rest van de treinen en de prest Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Pieter Vansteenwegen Tim Ameye Exclusieve contracten en marktafscherming in de auto-industrie. Abstract: Economisten en beleidsmakers worden sinds jaren geconfronteerd met de vraag of verticale contracten de economische welvaart ten goede komen of schaden. Hoewel economische theorie recent nieuwe inzichten gebracht heeft in deze materie, zijn er nog geen ondubbelzinnige conclusies. Door devraag empirisch te beantwoorden, willen we deze lacune in de literatuurdichten. Concreet onderzoeken we het effect van exclusiviteitscontracten in de distributie van auto's. Exclusieve contracten kunnen nieuwe autoproducenten hinderen bij het zoeken naar distributeurs, waardoor de toetredingskosten stijgen en de contracten dienen als toetredingsbarrière. Een ander probleem ontstaat als toetreders een zeker aantal dealers nodighebben om hun vaste kosten te recupereren. In dit geval kunnen exclusieve contracten gebruik maken van dealers' gebrek aan coördinatie om toetreding te verhinderen. Deze marktsafschermingstrategieën kunnen ook dienen als handelsbelemmering door gevestigde binnenlandse bedrijven. And OG Econometrie Leuven Frank Verboven Laura Nurski Nieuwe technieken en metrieken voor ontginning van bedrijfsprocessen. Abstract: A new and promising way of acquiring insightsinto business processes isthe analysis of the event logs of information and/orenterprise resourceplanning (ERP) systems, hereby verifying process compliance(expected behavior versus portrayed behavior). Building upon previous research describing techniques that representprocess mining as a first-order classification problem on event logssupplemented with artificial negative events, it is examined how rule inductiontechniques can be applied to various process mining tasks. The novelty of theproposed research consists of a process mining approach in which rules andgenerated negative events have a prominent place, by considering a processinstance as a trajectoryin a state space that is spanned by the domains of thedifferent activities, events and business concepts belonging to a specificprocess. The proposed research also tries to establish a general framework forthe evaluation of induced process models with negative events and attempts todefin OG LIRIS Leuven

Onderzoeksprojecten (1-50 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-50 van 336) www.researchportal.be - 19 Nov 2015 05:44:05 Onderzoeksprojecten (1-50 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Business Case: HRM Meten, ROI en Credibiliteit

Business Case: HRM Meten, ROI en Credibiliteit Business Case: HRM Meten, ROI en Credibiliteit 25 Oktober 2011 Meindert Giessen 1 1. De reis 2 2009 Practice leader HR & Organisational Effectiveness Bredere HR-vraagstukken, niet gefocust op 1 HR deeldomein

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL)

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Het Steunpunt Verkeersveiligheid verricht in opdracht van de Vlaamse Overheid beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Overzicht Stylized Facts Theoretisch kader Sterke en zwakke sectoren in Vlaanderen? De supersterren van de Vlaamse economie

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT NORMEN, INNOTEK GEEL 26/11/2013 PROF. DR. BART LETEN WAARDECREATIE DOOR INNOVATIE MARTWAARDE VAN APPLE INNOVATIE IS EEN COMPLEXE ACTIVITEIT Innovatie

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce Samenvatting Elektronische handel verandert fundamenteel de manier waarop consumenten goederen en diensten kopen. E-commerce is het kopen en verkopen van producten of diensten via elektronische systemen

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het is een uitdaging om ouderen te identificeren die baat kunnen hebben bij een interventie gericht op de preventie van beperkingen in het dagelijks leven op het moment dat dergelijke

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie)

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Kristel Bogaerts - Ive Marx (Centrum voor Sociaal Beleid) Wouter Van Dooren - Hans Echelpoels (Management

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Werkdocument Business Modelling

Werkdocument Business Modelling Werkdocument Business Modelling Objectief van dit werkdocument Een goed idee leidt niet vanzelfsprekend tot een succesvolle innovatie. Of het nu gaat om een vooruitstrevend product of dienst, nieuwe kennis

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma?

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma? Inkoop Vs. SCM: Zijn dagen CPO geteld? Van Inkoop naar SCM: aar een nieuw managementparadigma? Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management yenrode Business Universiteit EVI Kring

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Big Data en het CBS. Enkele voorbeelden. Piet Daas, May Offermans, Martijn Tennekes, Alex Priem, Paul van den Hurk

Big Data en het CBS. Enkele voorbeelden. Piet Daas, May Offermans, Martijn Tennekes, Alex Priem, Paul van den Hurk Big Data en het CBS Enkele voorbeelden Piet Daas, May Offermans, Martijn Tennekes, Alex Priem, Paul van den Hurk Overzicht Wat is Big Data? Definitie en eigenschappen Relatie tot de statistiek Waarom?

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification BUSINESS ASSURANCE Next Generation Risk Based Certification DNV GL Relatiedag - 11 november 2014 Albert Zwiesereijn 2014-06-05 1 SAFER, SMARTER, GREENER Albert Zwiesereijn 37 jaar Voor DNV GL Officier

Nadere informatie

Total Respect Management Cyclus

Total Respect Management Cyclus Total Respect Management Cyclus Leer excellent leiding te geven en onderneem op een duurzame manier, met excellente resultaten als gevolg Hoe komt het dat bedrijven zoals Torfs, Colruyt, Umicore of Apple

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Master in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica

Master in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica 2017-2018 Master in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica TROEVEN 1 2 3 EEN OPLEIDING MET TOEKOMST KIEZEN VOOR INNOVATIE EEN VEELZIJDIGE OPLEIDING Je kiest

Nadere informatie

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT Posities als antecedenten van management-denken over concernstrategie ACHTERGROND (H. 1-3) Concernstrategie heeft betrekking op de manier waarop een concern zijn portfolio

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN

Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN NPCC: Toekomstgericht bedrijf in de zorgeconomie Kader Nieuw Industrieel beleid zorgeconomie 2013 + binnen focusdomeinen West-Vlaamse zorgeconomie

Nadere informatie

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3.

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3. 1ste bach TEW Informatiesystemen samenvatting + minicases Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 119 3.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Opbouw van een gebalanceerde projectportfolio Erik Dekempeneer Innovation Manager Technology

Opbouw van een gebalanceerde projectportfolio Erik Dekempeneer Innovation Manager Technology Opbouw van een gebalanceerde projectportfolio Erik Dekempeneer Innovation Manager Technology 1 Erik Dekempeneer Sinds 2002 bij Bekaert Voorbije 3 jaar in de functie van Innovatie Manager Technologie Front-end

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

Kansen & Ontwikkelingen met Lean

Kansen & Ontwikkelingen met Lean NETWERK VOOR EN DOOR DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE LEAN MANAGEMENT PROGRAMMA Kansen & Ontwikkelingen met Lean BE SMART: SAMEN KANSEN CREËREN MET SMART INDUSTRY 10-12-2015 I 1 AGENDA Kansen & Ontwikkelingen

Nadere informatie

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen Presentatie ilab Rogier Laterveer Voorstellen Rogier Laterveer Docent, onderzoeker en architect Kenniscentrum voor Technologie & Innovatie Initiatiefnemer

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp Samenvatting Inleiding In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend

Nadere informatie

Onderzoek naar vrijwilligerswerk in de sport voor jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kansen tot ontwikkeling?

Onderzoek naar vrijwilligerswerk in de sport voor jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kansen tot ontwikkeling? Onderzoek naar vrijwilligerswerk in de sport voor jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kansen tot ontwikkeling? Doctoraatproefschrift Evi Buelens, onderzoeksgroep Sport & Society,

Nadere informatie

Inkoop: sterke schakels naar succes

Inkoop: sterke schakels naar succes Inkoop: sterke schakels naar succes 5e Pianoo Congres, Rotterdam, 27 mei 2010 Drs Jeroen van de Rijt 0 Hoeveel uitkomsten zijn er mogelijk? input condities uitkomst Tijd 1 1 Conclusies Flow in plaats van

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD Elie Ratinckx VRWI Studiedag Toekomstverkenningen 21 september 2012 HISTORIEK VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN Ontwikkeling Methodologie

Nadere informatie

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014 Roger Lemmens Directeur 17 Maart 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen is het onafhankelijk onderzoeks- & expertisecentrum voor digitale zorg & gezondheidsinnovatie,

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

Met de Glazen Bol naar. Doelgerichter BWT Toezicht

Met de Glazen Bol naar. Doelgerichter BWT Toezicht Met de Glazen Bol naar Doelgerichter BWT Toezicht Missie SuperGraph realiseert de toepassing van Voorspellende Modellen in het hart van uw organisatie dusdanig dat onzekerheden zoveel mogelijk worden weggenomen

Nadere informatie

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep IPMA Grote projecten plannen: How to plan a battleship! Aarle Rixtel, 24 april 2014 Richard Smal Voorzitter Interesse Groep 20:00 of Critical Change 1 Met dank aan onze sponsors Doelstellingen IPMA Critical

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making 12-11-2013 2 Operatie Tactiek Strategie Integrated decision making Integrated

Nadere informatie

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Employer brand what s in a name? Verschillende definities The image of the organization as a great place to work in the minds

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Wie is Tensing? ± 75 ervaren specialisten Financieel gezond, vooruitzichten 2011

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling in de gezondheidszorg

Organisatieontwikkeling in de gezondheidszorg Organisatieontwikkeling in de gezondheidszorg Levels of work model Accord Group Frank De Mey Fabiaan Van Vrekhem Partners Accord Group Belgium Levels of work Levels Time span 7 Corporate Prescience 20

Nadere informatie

Wat is het echte verhaal van Ketensamenwerking?

Wat is het echte verhaal van Ketensamenwerking? Workshop Ketensamenwerking Wat is het echte verhaal van Ketensamenwerking? Prof.dr. Jack AA van der Veen evofenedex Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Buiding Inspiration

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS Cursus AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS BizAgi BPMS Xpress is een gebruiksvriendelijke en kostefficiënte Business Process and Workflow software, specifiek ontworpen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken Innovatie en RWS Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken In today s business environment, Innovation means survival. David Gann. 2 RWS Innovatie Innovatie Innovation is the process by

Nadere informatie