Consequenties niet tijdig implementeren aanbestedingsrichtlijnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consequenties niet tijdig implementeren aanbestedingsrichtlijnen"

Transcriptie

1 Consequenties niet tijdig implementeren aanbestedingsrichtlijnen Inleiding Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Inmiddels zijn er nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd (2014/23, 2014/24 en 2014/25). In deze richtlijnen is opgenomen dat binnen 2 jaar de richtlijn moet zijn omgezet in nationaal recht. De uiterste datum om dit te doen is 18 april 2016, maar Nederland gaat deze deadline niet halen. Minister Kamp heeft aangegeven dat hij ernaar streeft dat de nieuwe wet per 1 juli 2016 inwerking treedt. Te late omzetting, wat nu? Als de richtlijn niet tijdig wordt omgezet in nationaal recht, kan de betreffende richtlijn op verschillende manieren toch doorwerken in de nationale rechtsorde van een lidstaat, te weten via richtlijnconforme interpretatie, of via rechtstreekse werking. Richtlijnconforme interpretatie vanaf 18 april 2016 Vanaf 18 april 2016 moet de Aanbestedingswet 2012, richtlijnconform door de aanbestedende diensten worden toegepast. Dat betekent dat de bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 uitgelegd moeten worden in de lijn die de richtlijn verlangt. Daarbij mag een interpretatie niet strijdig zijn met de huidige Aanbestedingswet Rechtstreekse werking richtlijn Europese richtlijnen hebben geen maar bepalingen uit Europese richtlijnen kunnen onder bepaalde voorwaarden wel rechtstreekse werking hebben (Francovich arrest). Burgers (in een aanbesteding: ondernemers) kunnen onder uitzonderlijke omstandigheden een rechtstreeks beroep doen op de richtlijn, indien voldaan wordt aan een aantal cumulatieve criteria: 1. De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationale wetgeving is verstreken; 2. De richtlijn is niet, niet tijdig en/of niet deugdelijk omgezet in nationale wetgeving; 3. De bepaling waarop een beroep wordt gedaan is voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk; 4. De bepaling waarop een beroep wordt gedaan, moet rechten toekennen aan particulieren en die rechten moet kunnen worden vastgesteld op basis van de bepalingen van de richtlijn. Aan het eerste en het tweede criterium wordt voldaan. Wat betreft het derde en vierde criterium moet per bepaling worden beoordeeld of hieraan wordt voldaan. Is dat het geval, dan heeft de bepaling rechtstreekse werking en kunnen ondernemers hierop een rechtstreeks beroep doen. Zij kunnen dan bij een rechter afdwingen dat verplichtingen uit de richtlijnen worden nageleefd door een aanbestedende dienst, zonder dat de richtlijn al is omgezet in Nederlandse regelgeving. Het omgekeerde geldt niet, in die zin dat aanbestedende diensten de bepalingen van de nog niet geïmplementeerde richtlijn niet mogen tegenwerpen aan burgers en ondernemers. Een bepaling is onvoorwaardelijk als de aan de lidstaten opgelegde verplichting van geen enkele voorwaarde en haar uitvoering of werking van geen enkele handeling van gemeenschapsinstellingen of lidstaten afhankelijk is gesteld. Als een richtlijn aan lidstaten een zekere beoordelingsmarge laat bij de vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen daarvan, hoeft dit niet af te doen aan het onvoorwaardelijke karakter van de bepalingen uit de richtlijn.

2 Verplichtingen op grond van de richtlijn na 18 april 2016 en (vermoedelijk) 1 juli 2016 Zoals hierboven aangegeven zal de aanbestedingsrichtlijn niet tijdig geïmplementeerd zijn. De aanbestedende dienst zal na 18 april tot en met (vermoedelijk) 1 jul 2016 of door middel van richtlijnconforme interpretatie, of door de richtlijnbepalingen in de praktijk al moeten toepassen. Er is geen uitputtend overzicht te geven van bepalingen die rechtstreekse werking hebben. Het is uiteindelijk aan de rechter om in een voorkomend geval te beoordelen of onderdelen van de richtlijn rechtstreekse werking hebben. Wel kan gezegd worden dat als bepalingen verwijzen naar een publicatieplicht, die onder de oude richtlijnen nog niet bestond, er bijna zeker sprake is van rechtstreekse werking. Voorbeelden zijn, sociale en andere specifieke diensten, publiceren van nietwezenlijke wijziging in geval van aanvullende diensten en werken en de aankondiging van concessieopdracht voor diensten. Hieronder wordt een aantal voorbeelden besproken van situaties die zich de komende periode kunnen voordoen. 1. Sociale en andere specifieke diensten (voormalig 2B diensten) Wat houdt de wijziging in? In de huidige Aanbestedingswet 2012 is voor zogenaamde 2B-diensten een verlicht regime opgenomen. 2B-diensten zijn aangemerkt als diensten die geen bijdrage leveren aan de eenwording van de interne markt omdat de diensten door nationale dienstverleners (moeten) worden uitgevoerd. In de aanbestedingsrichtlijn komen de 2B-diensten niet meer terug. Wel is er een nieuw verlicht regime voor sociale en andere specifieke diensten. Het grootste verschil tussen deze regimes is dat het nieuw regime aanbestedende diensten verplicht om opdrachten vooraf aan te kondigen. Een deel van de oude 2B-diensten komt onder de sociale en andere specifieke diensten te vallen, een ander deel van de oude 2B-diensten komt niet meer terug en voor die diensten moet de volledige aanbestedingsprocedure gevolgd worden. Het verlichte regime gold voor 2B-diensten Daaronder was deel 2 (over Europese aanbesteding) niet van toepassing en kon onderhands worden gegund (met inachtneming van de algemene beginselen zoals opgenomen in deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit), tenzij de diensten in een concreet geval een duidelijk grensoverschrijdend belang hadden. Ook voor sociale en andere specifieke diensten geldt dat. Rechtstreekse werking? In de aanbestedingsrichtlijn komen de 2B-diensten en het verlichte regime niet meer terug en na 18 april 2016 kan er dus geen 2B-procedure meer worden gestart. Een aantal 2B-diensten komt te vallen onder het nieuwe regime voor sociale en ander specifieke diensten (vanaf ). Zoals hierboven aangegeven zijn in het nieuw regime aanbestedende diensten verplicht om opdrachten vooraf aan te kondigen. De nieuwe aankondiging geeft burgers en ondernemers het recht om vooraf op de hoogte te zijn van een aanbesteding. Het lijkt er op dat de artikelen 74 en 75 uit de aanbestedingsrichtlijn inzake de sociale en andere specifieke diensten voldoende, nauwkeurig omschreven zijn en onvoorwaardelijk zijn. Dit zou betekenen dat aan die bepalingen rechtstreekse werking toekomt, waar ondernemers een beroep op kunnen doen. 4 e Nota van wijziging Minister Kamp heeft nog een andere oplossing bedacht. Met de 4 e Nota van Wijziging op het wetsvoorstel inzake de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is de volgende regeling opgenomen: voor

3 die sociale en anders specifieke diensten waar voorheen het 2B-regime voor gold, gelden de bepalingen met terugwerkende kracht. De aanbestedende dienst kan en moet de procedure voor sociale en andere specifieke diensten toepassen vanaf direct vanaf 18 april Onder de drempel Op sociale en andere specifieke diensten onder de is de richtlijn niet van toepassing en ook na inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, is deel 2 (inzake Europese aanbesteding) hier niet op van toepassing. Dit geldt in de huidige wet ook voor 2B-diensten onder de Europese drempel. Hier zou een richtlijnconforme interpretatie van toepassing kunnen zijn, zodat onderhands (enkelvoudig of meervoudig) gegund zou kunnen worden. Wel zijn daarbij de algemene beginselen uit deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit van toepassing. De Gids Proportionaliteit wordt nog aangepast aan de gewijzigde Aanbestedingswet Mogelijk dat daar ook iets opgenomen wordt voor sociale en andere specifieke diensten onder de Europese drempel, maar daar is nog niets over bekend. Voorbehouden opdrachten Een aantal diensten dat onder het regime voor sociale en andere specifieke diensten valt, is tevens als voorbehouden opdracht te kwalificeren, zoals bedoeld in artikel 2.82a van het wetsvoorstel. Hierbij kan gekozen worden voor de meest geschikte procedure in het betreffende geval. 2B-procedure vóór 18 april 2016 gestart Als een 2B-procedure voor 18 april 2016 is gestart, maar na 18 april 2016, nog niet is gegund, dan kan de aanbestedende dienst met de procedure verder gaan, mits kan worden aangetoond dat de procedure vóór 18 april 2016 is gestart. Aantonen kan hetzij door middel van een aankondiging op TenderNed, hetzij door het overleggen van een uitnodiging tot inschrijving of een verzoek tot offerte. Samenvattend: sociale en andere specifieke diensten die voorheen onder het 2B-regime vielen moeten vanaf onder het nieuwe regime worden aanbesteed; 2B-diensten die niet meer onder sociale en andere specifieke diensten vallen moeten voortaan volgens het volledige aanbestedingsregime worden aanbesteed; nieuwe sociale en andere specifieke diensten (die voorheen niet onder het 2B-regime vielen) zouden tot de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 volgens de 4 e Nota van wijziging volgens het volledige aanbestedingsregime moeten worden aanbesteed, maar kunnen vanwege de rechtstreekse werking óók via het nieuwe regime worden aanbesteed; op sociale en andere specifieke diensten onder de is de richtlijn niet van toepassing. Via richtlijnconforme interpretatie zou voor deze diensten een onderhandse gunning kunnen worden toegepast, mits de bepalingen daarvoor uit deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit worden toegepast; voor sociale en andere specifieke diensten die ook kwalificeren als voorbehouden opdracht in de zin van artikel 2.82a gewijzigde Aanbestedingswet 2012 mag de aanbestedende dienst kiezen wat de meest geschikte procedure is. In de bijlage bij deze memo is een tabel opgenomen met huidige 2B-diensten en sociale en andere specifieke diensten. Daaruit is op te maken welke 2B-diensten onder de sociale en andere specifieke diensten komen te vallen en welke niet. Daarbij is ook aangegeven welke sociale en andere specifieke diensten worden bedoeld in de 4 e Nota van wijziging.

4 2. Uniform Europees Aanbestedingsdocument Wat houdt de wijziging in? Er komt een nieuw Model Eigen Verklaring, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Dit UEA gaat onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken in plaats van de huidige Eigen Verklaring. Het UEA moet zowel voor boven als onder de Europese drempels gebruikt worden. Het UEA is bij Europese verordening vastgesteld en verordeningen hebben directe werking (zonder implementatie), zodat per 18 april 2016 gebruik zou moeten worden gemaakt van het UEA, voor Europese aanbestedingen. Er zijn echter wat onduidelijkheden en technische problemen: in de uitvoeringsverordening wordt alleen gezegd dat lidstaten het UEA moeten opnemen als standaardformulier, niet dat ze het moeten gebruiken. Nederland beraadt zich nog op een correcte toepassing: het nieuwe UEA gebruiken, of de nationale Eigen Verklaring? er zijn technische problemen met de tool van de Europese Commissie waarmee de UEA online kan worden ingevuld. Het is onbekend wanneer de Europese Commissie deze problemen heeft opgelost. Voor aanbestedingen onder de Europese drempels is daarover niets bepaald in de richtlijn, maar deze verplichting is wel in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 opgenomen. Nu daarover niets in de verordening of in de richtlijn staat, is er geen sprake van rechtstreekse werking en moet voor aanbestedingen onder de Europese drempel tot inwerkingtreding van de wet, de huidige Eigen Verklaring worden gebruikt. Hoe te handelen? Voor Europese aanbestedingen door de rechtstreekse werking moet de aanbestedende dienst een door een inschrijver ingediende UEA accepteren, maar ook een door een inschrijver ingediende Eigen Verklaring; het is onduidelijk wat de aanbestedende dienst zelf moet doet. Gelet op de technische problemen en de onduidelijkheden adviseren wij om tot de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 zelf nog de Eigen Verklaring te gebruiken; Voor aanbestedingen onder de Europese drempel de UEA geldt niet voor aanbestedingen onder de drempels, hiervoor moet tot inwerkingtredingen van de wet de huidige Eigen Verklaring worden gebruikt. 3. Uitsluitingsgronden Wat houden de wijzigingen in? Nieuwe verplichte uitsluitingsgronden Er zijn drie nieuwe verplichte uitsluitingsgronden in de aanbestedingsrichtlijn: terrorisme (hierin is al voorzien in de huidige Aanbestedingswet 2012) kinderarbeid belastingen of sociale premies niet betaald en wanneer dit is vastgesteld bij een rechter of administratieve beslissing Terugkijktermijn De terugkijktermijn (= maximale uitsluitingsperiode voor inschrijvers op wie een uitsluitingsgrond van toepassing is) is in de richtlijn maximaal 5 jaar voor verplichte uitsluitingsgronden en 3 jaar voor facultatieve uitsluitingsgronden. In de huidige Aanbestedingswet 2012 is dat voor beiden 4 jaar.

5 Self-cleaning Elke ondernemer op wie een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is, mag bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen, ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende dienst dit bewijs toereikend vindt, wordt de ondernemer niet uitgesloten ( self-cleaning ). Nieuwe verplichte uitsluitingsgronden Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument moet vanaf 18 april 2016 voor Europese aanbestedingen worden gebruikt. In het UEA moet worden verklaard dat de verplichte uitsluitingsgronden niet op de inschrijver van toepassing zijn, ook de drie nieuwe verplichte uitsluitingsgronden. De uitsluitingsgronden zijn voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk. Gelet hierop hebben de uitsluitingsgronden waarschijnlijk rechtstreekse werking. Terugkijktermijn Voor wat betreft de terugkijktermijn kan de bepaling van de Aanbestedingswet 2012 voor facultatieve uitsluitingsgronden richtlijnconform worden geïnterpreteerd, of kan er rechtstreekse werking aan worden toegekend. Het is een voldoende nauwkeurige en onvoorwaardelijke bepaling, waar ondernemers rechten aan kunnen ontlenen. De terugkijktermijn die dan gehanteerd moet worden voor facultatieve uitsluitingsgronden is drie jaar. Voor wat betreft verplichte uitsluitingsgronden geldt voor de terugkijktermijn geen rechtstreekse werking. De termijn in de huidige Aanbestedingswet 2012 is vier jaar en wordt in de gewijzigde wet vijf jaar en de richtlijn staat maximaal vijf jaar toe. De bepaling is wat dat betreft niet voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk, de lidstaat moet nog een keuze maken. Bovendien zal geen ondernemer zich erop beroepen en de aanbestedende dienst mag de bepaling uit de richtlijn niet tegenwerpen aan de ondernemer. Self-cleaning Een ondernemer kan een beroep doen op de rechtstreekse werking van artikel 57 lid 6 van de richtlijn. Dit artikel lijkt voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk te zijn geformuleerd. Ook kan de huidige Aanbestedingswet 2012 richtlijnconform worden geïnterpreteerd, omdat daarin een bepaling is opgenomen waarin de aanbestedende dienst de bevoegdheid heeft om af te zien van uitsluiting als de inschrijver voldoende maatregelen heeft genomen om het geschonden vertrouwen weer te herstellen. 4. Wezenlijke wijzigingen Wat houdt de wijziging in Op grond van het Pressetext-arrest van het HvJ Eu mogen wijzigingen die zich tijdens de uitvoering van de opdracht voordoen niet wezenlijk van aard zijn, anders is er sprake van een verkapte nieuwe opdracht en geldt een aanbestedingsplicht. In de aanbestedingsrichtlijn is dit arrest gecodificeerd en zijn er nog wat andere gevallen aan toegevoegd. Rechtstreekse werking? Zolang de nieuwe richtlijn nog niet is geïmplementeerd moet de wezenlijke wijziging worden uitgelegd conform het Pressetext-arrest en andere jurisprudentie. De rechtspraak is tot nu toe strikter dan de nieuwe richtlijn. Het lijkt mogelijk, bij het ontbreken van een regeling in de Aanbestedingswet 2012 over de wezenlijke wijziging, de regeling uit te leggen op de wijze zoals de nieuwe richtlijn voorschrijft,

6 richtlijnconforme interpretatie dus. Daarmee zou de ruimte die de nieuwe richtlijn biedt om wijzigingen door te voeren in een lopende opdracht, optimaal kunnen worden benut. Aanvullende werken en diensten Voor het onderhands gunnen van aanvullende werken en diensten kent de huidige Aanbestedingswet 2012 al een regeling. Deze regeling is ook opgenomen in de nieuwe richtlijn, met enkele inhoudelijke aanpassingen. Deze bepaling is nauwkeurig geformuleerd en laat de lidstaten geen beoordelingsmarge bij implementatie en moet dus één op één worden overgenomen. De bepaling lijkt dus rechtstreekse werking te hebben. Voor zover artikel 2.35 Aanbestedingswet 2012 (waarin de aanvullende werken en diensten geregeld zijn), niet strookt met het artikel in de richtlijn, moet dit gedeelte van artikel 2.35 buiten toepassing blijven. 5. Belangenconflicten Wat houdt de wijziging in? Aanbestedende diensten moeten passende maatregelen nemen om belangenconflicten te voorkomen, te signaleren en te verhelpen. Het gaat hier om fraude, bevoordeling, corruptie en belangenconflicten tijdens de aanbestedingsprocedure. Deze bepaling heeft geen rechtstreekse werking. De bepaling in de richtlijn is niet onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig. De aanbestedende dienst moet de passende maatregelen in het beleid opnemen, die zijn niet rechtstreeks uit de richtlijn te halen en de bepaling kent ook geen rechten toe aan particulieren. Echter, in de huidige praktijk moet ook al aandacht worden besteed aan belangenconflicten en integriteit, op grond van de beginselen van het Europees Verdrag (transparantie en non-discriminatie) en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 6. Dienstenconcessies Wat houdt de wijziging in? Er is een ook een nieuwe Concessierichtlijn (2014/23/EU). Deze is van toepassing op werken en diensten. De huidige Aanbestedingswet 2012 is niet van toepassing op dienstenconcessies, tenzij er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. In de nieuwe Concessierichtlijn wordt een verlicht regime opgenomen voor concessies voor werken en diensten Dit is in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 opgenomen in deel 2A. De aanbestedende dienst mag zelf de procedure organiseren, met inachtneming van de algemene beginselen uit deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit. De concessierichtlijn geeft een recht aan ondernemers om op de hoogte gesteld te worden van het bestaan van een concessieopdracht. Het ligt voor de hand, bij richtlijnconforme interpretatie dat tussen 18 april 2016 en de datum van inwerking treden van de wet een publicatie (conform de richtlijn) van de aankondiging van concessieopdrachten via TenderNed zal gebeuren. Dit geldt dan ook voor dienstenconcessies De overige bepalingen uit de concessierichtlijn geven vermoedelijk geen rechten aan ondernemers, maar richten zich tot de aanbestedende diensten. 7. Overige voorbeelden Het overzicht hierboven is niet volledig. In een artikel van J.M. Hebly en J.W.A. Meesters in Tijdschrift Aanbestedingsrecht van 31 maart 2016 worden nog enkele voorbeelden genoemd waarbij

7 richtlijnconforme interpretatie en rechtstreekse werking aan de orde zou kunnen zijn. Deze worden hieronder kort genoemd: de toepassing van nieuwe, zoals het innovatiepartnerschap en de mededingingsprocedure. De auteurs vinden de bepalingen voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk geformuleerd. Ondernemers zouden een beroep op de betreffende bepalingen kunnen doen. Aanbestedende diensten mogen de bepalingen uit de nieuwe richtlijn niet tegenwerpen aan een particulier voor zover die bepalingen verplichtingen oplegt aan de particulier. diensten waarop een specifieke uitsluiting van toepassing is in de richtlijn en die onder de huidige Aanbestedingswet 2012 onder het 2B-regime vallen. Bv. rechtskundige diensten. Auteurs menen dat hier ook rechtstreekse werking kan toekomen aan de bepalingen, zodat voor die diensten niet langer het 2B-regime zal gelden. Aanbestedende diensten mogen de bepalingen uit de nieuwe richtlijn niet tegenwerpen aan een particulier voor zover die bepalingen verplichtingen oplegt aan de particulier. de mogelijkheid om in de specificaties van de opdracht onder voorwaarden expliciet te verwijzen naar keurmerken is in de richtlijn opgenomen, maar in de huidige Aanbestedingswet 2012 verboden (tenzij het voorwerp van de opdracht een verwijzing naar keurmerken rechtvaardigt). Aanbestedende diensten zouden met richtlijnconforme interpretatie van het artikel in de huidige Aanbestedingswet 2012 wellicht reeds gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid, aldus de auteurs. Conclusie: wat betekent dit nu voor de praktijk Uitgangspunt is en blijft de geldende Aanbestedingswet Aanbestedingsprocedures die na 18 april 2016 worden gestart moeten daaraan blijven voldoen. Aanbestedende diensten moeten de huidige wet en de daarop gebaseerde regelgeving nu al wel zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de doelstellingen van de richtlijnen (richtlijnconforme interpretatie). Bovendien is het nodig om rekening te houden met eventuele rechtstreekse werking en daarnaar te handelen. Tot slot geldt dat als richtlijnconforme interpretatie van de Aanbestedingswet 2012 of daarop gebaseerde regelgeving niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld omdat een bepaalde uitleg in strijd zou zijn met de Aanbestedingswet 2012, de nationale voorschriften die onverenigbaar zijn met de nog te implementeren richtlijnen buiten toepassing moeten worden gelaten. Bij twijfel of bij gevallen die zich voordoen, die hier niet beschreven zijn, vraag de inkoper/inkoopadviseur. 12 april 2016 Pascale Konings, gemeente Wijdemeren Caroline van der Werff, gemeente Hilversum

8 Bronnen Een race tegen de klok: over de consequenties van niet-tijdige omzetting van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen J.M. Hebly en J.W.A. Meesters, Tijdschrift Aanbestedingsrecht, jaargang 13, aflevering 2, 31 maart Metrokaart (FAQ) wijziging Aanbestedingswet 2016, PIANOo, april 2016 Rechtstreekse werking van bepalingen uit Europese richtlijnen: Regels en risico s, Europa Decentraal, december FAQ Over de rechtstreekse werking van Europese aanbestedingsrichtlijnen, Europa Decentraal, april 2016

9 BIJLAGE Overzicht huidig IIB-regime en nieuw verlicht regime II-B huidige Aanbestedingswet 2012 Verlicht regime nieuwe richtlijn (art. 74 ev) Wat te doen na 18 april 2016 tot inwerkingtreding wijziging Aanbestedingswet 2012? Hotels en restaurants Hotel en restaurant diensten Vervoer per spoor -- aanbesteden volgens de Overige maatschappelijke, sociale en persoonlijke diensten (zoals politieke organisaties) Vervoer over water -- aanbesteden volgens de Vervoersondersteunende activiteiten Verplichte sociale verzekeringen -- aanbesteden volgens de Diensten met betrekking tot uitkeringen Rechtskundige diensten Juridische diensten Arbeidsbemiddeling -- aanbesteden volgens de Religieuze diensten Opsporing en beveiliging Opsporing en beveiliging

10 Onderwijsdiensten Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Cultuur, sport en recreatie Administratieve diensten voor sociale diensten, onderwijs, gezondheidszorg en culturele diensten Gezondheidszorg, sociale dienstverlening en aanverwante diensten Overige administratieve diensten en overheidsdiensten aanbesteden volgens de Overige diensten -- aanbesteden volgens de Gevangenisdiensten en openbare veiligheid Diensten ten behoeve van de gemeenschap (diplomatieke diensten, consulaire diensten, gerechtelijke diensten) Internationale diensten Postbezorging Coveren van banden en smederijdiensten

Gewijzigde Aanbestedingswet

Gewijzigde Aanbestedingswet Gewijzigde Aanbestedingswet DAS Event Staffing Management Services Bunnik, 11 april 2017 Willemijn Oudenaarden willemijnoudenaarden@vbk.nl 030-2595572 Nieuwe regelgeving Reden voor de wijziging: nieuwe

Nadere informatie

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 1 Drempelwaarden m.i.v. 1 januari 2016 Drempels vanaf 1 januari 2016 Centrale overheid/ Decentrale overheid

Nadere informatie

Wijziging van de Aanbestedingswet Krijn de Veer Thijs Kirchner

Wijziging van de Aanbestedingswet Krijn de Veer Thijs Kirchner Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 Krijn de Veer Thijs Kirchner Introductie Wat en hoe implementatie Belangrijkste wijzigingen Blik in de toekomst Wat en hoe implementatie (1) Drie richtlijnen: 2014/23/EU,

Nadere informatie

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert Lectoraat Inkoopmanagement Inkoop Inkoop overheidsopdrachten worden opengesteld voor mededinging overheidsopdrachten hebben

Nadere informatie

Aanbestedings wet De belangrijkste wijzigingen

Aanbestedings wet De belangrijkste wijzigingen Aanbestedings wet 2016 De belangrijkste wijzigingen Aanleiding 3 nieuwe Europese richtlijnen Klassieke richtlijn Nutssectoren richtlijn Consessies richtlijn Richtlijnen moeten worden opgenomen in de Aanbestedingswet,

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/documents/17671398?srcfrm=do...

http://www.legalintelligence.com/documents/17671398?srcfrm=do... Page 1 of 11 TA 2016(2) 18 Art. - Een race tegen de klok: over de consequenties van niettijdige omzetting van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Publicatie Aflevering 13 afl. 2 Publicatiedatum 31 maart

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe Aanbestedingswet Nieuwe Aanbestedingswet Ochtendseminar Staffing Management Services Bunnik, 13 september 2016 Anne Kusters en Walter Engelhart annekusters@vbk.nl walterengelhart@vbk.nl 030-2595572 Agenda Wijzigingen in

Nadere informatie

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit Aanbestedingswet en Gids Prof. Mr J.M. Hebly Waardenburg, 12 april 2013 1 VOORGESCHIEDENIS Eigen nationaal wettelijk kader ontbreekt Europees kader (2004) Nationaal kader (2005) Rapport Parlementaire Enquête

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland Nieuwe Aanbestedingswet Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland 1 evaluatie en implementatie wijziging Aw 2012 als gevolg van: evaluatie Aw 2012 en implementatie Richtlijnen

Nadere informatie

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, maart 2013 De praktijk van vóór 1 april 2013 laat zien, dat het in voorkomende gevallen voor een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Directie en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Wijzigingen in vogelvlucht 7 april 2016

Wijzigingen in vogelvlucht 7 april 2016 Wijzigingen in vogelvlucht 7 april 2016 Antoine Broesterhuizen Inhoud 1. Wetgevingstraject en te late implementatie 2. Concessies, nutssectoren, uitzonderingen aanbestedingsplicht, verlicht regime, voorbehouden

Nadere informatie

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek BIJLAGE 17 W.M. Ritsema van Eck advocaat Rapenburg 83 2311 GK Leiden T 088 040 2124 F 088 040 2186 M 06 53 294 185 E w.ritsemavaneck@legaltree.nl W www.legaltree.nl Memorandum inkoopprocedures Per email:

Nadere informatie

AANBESTEDEN IN HET SOCIALE DOMEIN. Hoe pak je dat aan?

AANBESTEDEN IN HET SOCIALE DOMEIN. Hoe pak je dat aan? AANBESTEDEN IN HET SOCIALE DOMEIN Hoe pak je dat aan? Opzet Wijzigingen tav het sociale domein Geen onderscheid 2A en 2B diensten Nieuwe procedures Procedure voor sociale en andere specifieke diensten

Nadere informatie

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012 Aanbestedingswet Opzet presentatie 1. Aanleiding en doel van de wet 2. Hoofdlijnen Aanbestedingswet 3. Motiveringsplicht toegelicht 4. Klachtenregeling en Commissie van Aanbestedingsexperts 5. TenderNed

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

Implementatiewet Aanbestedingsrichtlijnen. 03 december 2015, Arent van Wassenaer

Implementatiewet Aanbestedingsrichtlijnen. 03 december 2015, Arent van Wassenaer Implementatiewet Aanbestedingsrichtlijnen 03 december 2015, Arent van Wassenaer Implementatie (nieuwe) Aanbestedingsrichtlijnen Drie nieuwe richtlijnen (1) Klassieke overheid: Het gunnen van overheidsopdrachten

Nadere informatie

De nieuwe Aanbestedingswet is er!

De nieuwe Aanbestedingswet is er! Alumnidag Rechtsgeleerdheid, 25 januari 2013 De nieuwe Aanbestedingswet is er! Prof.mr. Chris Jansen Plan van behandeling aanbesteden begripsverkenning aanbestedingsrecht vragen, beginselen en andere bronnen

Nadere informatie

Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012

Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012 1 Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012 Anouk Metselaar & Jeannette Vaandrager Den Haag 24 maart 2 Wijzigingen Aanbestedingswet 2012 De aanbestedingsrichtlijnen zijn in 2014 herzien: 2014/EU/23: gunning

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingswet 2012 Aanbestedingswet 2012 Het grote Aanbestedingswetcongres donderdag 14 maart 2013 Prof. mr. G.W.A. van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam Programma Doel presentatie Aanstippen enkele in het oog springende

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen Onderwerp De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen Datum: 16 januari 2014 Door: D.M.C. van Laerhoven LLM Aanbestedingsjuriste Inleiding De Europese Commissie vindt modernisering van de Europese aanbestedingsrichtlijnen

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

1.2. In paragraaf II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen van de aankondiging is onder meer het volgende bepaald:

1.2. In paragraaf II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen van de aankondiging is onder meer het volgende bepaald: Advies 361 1. Feiten 1.1. Op 18 april 2016 heeft beklaagde een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één onderneming voor diensten van postbezorging. 1.2.

Nadere informatie

Factsheet Wijzigingen Aanbestedingswet n.a.v. nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

Factsheet Wijzigingen Aanbestedingswet n.a.v. nieuwe aanbestedingsrichtlijnen 1 Factsheet Wijzigingen Aanbestedingswet n.a.v. nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Achtergrond Begin 2014 zijn in Europa drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld: - Richtlijn voor het gunnen van overheidsopdrachten

Nadere informatie

RUIMTE IN AANBESTEDEN

RUIMTE IN AANBESTEDEN RUIMTE IN AANBESTEDEN Noordelijk Congres Democratic Challenge 26 januari 2017 Hans Schoonbeek - gemeente Noordenveld Jan van der Bij - CMO STAMM Hans Schoonbeek - inkoopadviseur Inkoop 2017 Inkoop 2017

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13BWB00062 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 13a van de Financiële verordening

Nadere informatie

Advies 210. De uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving is :00.

Advies 210. De uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving is :00. Advies 210 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden. Op deze aanbestedingsprocedure is het ARW 2005 van toepassing verklaard. 1.2. Klager heeft op 16 januari 2015

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ontbijtsessie 2 juni Appeldoorn Tendermanagement -Croon advocaten: jurisprudentie update door. Nienke Keus en Eveline Snijders

Ontbijtsessie 2 juni Appeldoorn Tendermanagement -Croon advocaten: jurisprudentie update door. Nienke Keus en Eveline Snijders Ontbijtsessie 2 juni 2017 Appeldoorn Tendermanagement -Croon advocaten: jurisprudentie update door Nienke Keus en Eveline Snijders Onderwerpen: 1. Dienstenconcessies - Jurisprudentie - Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

WHITEPAPER GEWIJZIGDE AANBESTEDINGSWET

WHITEPAPER GEWIJZIGDE AANBESTEDINGSWET WHITEPAPER GEWIJZIGDE AANBESTEDINGSWET September 2016 mr. L.D. (Lara) van den Bouwhuijsen - van der Hoeven Voorwoord Per jaar wordt er voor miljarden aan overheidsopdrachten uitbesteed. Om die uitgaven

Nadere informatie

De modernisering van het EU beleid inzake overheidsopdrachten

De modernisering van het EU beleid inzake overheidsopdrachten De modernisering van het EU beleid inzake overheidsopdrachten Roosmarijn Schade Europese Commissie Directoraat-generaal Interne Markt en Diensten Afdeling C/1 Internationale dimensie van overheidsopdrachten

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (PbEU 2016, L 3). NOTA VAN TOELICHTING (29-03-2016) I. ALGEMEEN 1. Doel en aard

het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (PbEU 2016, L 3). NOTA VAN TOELICHTING (29-03-2016) I. ALGEMEEN 1. Doel en aard NOTA VAN TOELICHTING (29-03-2016) I. ALGEMEEN 1. Doel en aard Deze wijziging van het Aanbestedingsbesluit strekt tot implementatie van enkele artikelen uit de vernieuwde aanbestedingsrichtlijnen 1 en uit

Nadere informatie

ECLBR/U Lbr. 16/057

ECLBR/U Lbr. 16/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201601042 Lbr. 16/057 bijlage(n) datum 12 juli

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer.

Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer. Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer. In deze bijlage wordt getracht antwoord te geven op de vraag wat de Europeesrechtelijke mogelijkheden

Nadere informatie

concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah

concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah 15140491 concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah Besluit van tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU

Nadere informatie

D1.2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU

D1.2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU Advies 376 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 7 juli 2016 een Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf op TenderNed gepubliceerd. Het betreft een overheidsopdracht voor diensten tot het

Nadere informatie

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond Inkoop-en aanbestedingsbeleid Raadsinformatieavond Agenda 1. Aanleiding 2. De Aanbestedingswet 2012 3. Doelstellingen beleid 4. Maatregelen 5. Vragen oktober 13 2 Aanleiding Per 1 april 2013 nieuwe Aanbestedingswet.

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

FACTSHEET AANBESTEDINGSWET OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN. mr. Haci Ergün Inkoopconsultant InQuest Publiek September 2015

FACTSHEET AANBESTEDINGSWET OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN. mr. Haci Ergün Inkoopconsultant InQuest Publiek September 2015 FACTSHEET OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN mr. Haci Ergün Inkoopconsultant InQuest Publiek September 2015 DE VERANDERINGEN: WAAROM OOK ALWEER? Nieuwe Europese Richtlijnen Op 15 januari 2014 zijn de

Nadere informatie

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW. Richtlijn aanbestedingen Ameland 1. Inleiding Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing op overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor werken, diensten en leveringen boven én onder

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe Aanbestedingswet Nieuwe Aanbestedingswet Bespreking van het wetsvoorstel implementatie aanbestedingsrichtlijnen NVRD themadag 18 februari 2016 Katrijn Kliphuis 22 februari 2016 Achtergrond van het Aanbestedingsrecht Europese

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

Klaar voor de gewijzigde Aanbestedingswet! Marianne Sprik Advocaat aanbestedingsrecht 9 juni 2016

Klaar voor de gewijzigde Aanbestedingswet! Marianne Sprik Advocaat aanbestedingsrecht 9 juni 2016 Klaar voor de gewijzigde Aanbestedingswet! Marianne Sprik Advocaat aanbestedingsrecht 9 juni 2016 Stelling: Het aanbestedingsrecht wordt veel te ingewikkeld Inhoud Wijziging Aanbestedingswet 2012 Nieuw

Nadere informatie

Eventuele voettekst 1

Eventuele voettekst 1 Eventuele voettekst 1 gezien vanuit de aanbestedende dienst Charles Petit Christianne Prasing-Remmé NVvA 141120a CP+CP 141119e Charles.Petit@rws.nl Christianne.Prasing@rws.nl De menselijke maat... Reacties

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen?

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? (vertrouwelijk) Martine Vidal advocaat Aanbestedingsrecht 28 oktober 2013 Wie heeft al gewerkt met de Aanbestedingswet? Welke ervaringen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 1 versie2013.1 Inhoud 1. Doelstelling van het inkoop en aanbestedingsbeleid... 3 2. Wettelijk kader... 3 2.1 Europese en nationale wet- en regelgeving... 3 2.2.

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als

Nadere informatie

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ALGEMEEN 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Workshop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Stijn Bijleveld Landelijk seminar Inkoop Veiligheidsregio s 9 februari 2017

Workshop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Stijn Bijleveld Landelijk seminar Inkoop Veiligheidsregio s 9 februari 2017 Workshop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Stijn Bijleveld Landelijk seminar Inkoop Veiligheidsregio s 9 februari 2017 Programma Algemene Inleiding wie zijn wij bij Europa decentraal? Thema I Juridisch raamwerk

Nadere informatie

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag Overwegingen bij het beleid: 1) Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de MRDH moet voldoen aan de huidige wet en regelgeving zoals die

Nadere informatie

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Welkom bij de Gemeente Breda T r a i n i n g Abe Goldman Programma Met welke wetten en besluiten hebben wij te maken? Vanaf welke bedragen nationaal of europees

Nadere informatie

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?!

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?! Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten Kansen voor lokale partijen Kwaliteit en kunde staat voorop: kansen voor lokale partijen?! Als Synarchis gevraagd wordt een aanbestedingsprocedure te begeleiden

Nadere informatie

Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016

Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016 Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016 Presentatie Social Return en de Aanbestedingswet Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Introductie 1. Europese Aanbestedingsrichtlijnen

Nadere informatie

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat Aanbesteden Twee werelden? 1 FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat aanbesteden Twee werelden? Contractsvrijheid Uitgangspunt

Nadere informatie

Advies 105. 1.2 In paragraaf 2.4 van de Offerteaanvraag staat de volgende planning:

Advies 105. 1.2 In paragraaf 2.4 van de Offerteaanvraag staat de volgende planning: Advies 105 1. Feiten 1.1 Beklaagde, een stichting die het bevoegd gezag vormt van een aantal scholen voor basisonderwijs, heeft op 27 maart 2014 een Europese openbare aanbesteding aangekondigd op TenderNed.

Nadere informatie

Openbaarheid prijzen. Visie 4. 1. Vertrouwelijkheid in het algemeen. 2. Openbaarheid van prijzen

Openbaarheid prijzen. Visie 4. 1. Vertrouwelijkheid in het algemeen. 2. Openbaarheid van prijzen Visie 4 Openbaarheid prijzen Dit document behandelt de openbaarheid van prijzen in een aanbestedingsprocedure. Een transparant, objectief en non-discriminatoir inkoopproces is uitgangspunt voor aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Overheid & MKB Nederland

Overheid & MKB Nederland Overheid & MKB Nederland 14 /11 /2016 Programma Emerga Facts & Figures MKB & Overheidsopdrachten Nieuwe Aanbestedingswet Actuele Uitgangspunten Trends / Ontwikkelingen / Toekomst Vragen Organisatie Emerge

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbeleid Datum: 17 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 326 Informant:

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke

Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 De raad van de gemeente Groningen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 juli 2017;

Nadere informatie

Advies In par lid 7 van het bestek, gewijzigd in de Nota van Inlichtingen van 21 november 2013, is bepaald:

Advies In par lid 7 van het bestek, gewijzigd in de Nota van Inlichtingen van 21 november 2013, is bepaald: Advies 63 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden ten behoeve van een opdracht voor het reinigen van wegen, straten en pleinen. In par. 0.04 lid 9 van het bestek

Nadere informatie

Bestuurlijk aanbesteden: mag het nu wel of niet onder de gewijzigde aanbestedingsregelgeving?

Bestuurlijk aanbesteden: mag het nu wel of niet onder de gewijzigde aanbestedingsregelgeving? Mr. E.E. Zeelenberg en mr. T.T.A. Oudenhoven 1 Bestuurlijk aanbesteden: mag het nu wel of niet onder de gewijzigde aanbestedingsregelgeving? Van bestuurlijk aanbesteden naar dynamisch aankopen In de aanbestedingsrechtelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 650 Besluit van 7 december 2005, houdende wijziging van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren en het Besluit aanbestedingsregels voor

Nadere informatie

Uitsluitingsgronden en concessies

Uitsluitingsgronden en concessies Uitsluitingsgronden en concessies Highlights Wetvoorstel Wijziging Aanbestedingswet Prof. Mr. Pieter Kuypers Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen / Advocaat AKD 1. Uitsluitingsgronden What s different?

Nadere informatie

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten 16 september 2016 Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten Inhoud 1. Inleiding 2. Toepassingsgebied 3. Algemene beginselen 4. Sociale diensten en andere specifieke diensten 5. Plaatsingsprocedures Blok 1 Blok

Nadere informatie

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II)

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) Nieuwsflash Aanbesteding 44 22 april 2011 Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) In Nieuwsflash Aanbesteding 40 bespraken wij het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet. In Nieuwsflash Aanbesteding

Nadere informatie

SAMENVATTING EU AANBESTEDINGSRICHTLIJN

SAMENVATTING EU AANBESTEDINGSRICHTLIJN SAMENVATTING EU AANBESTEDINGSRICHTLIJN Op 28 maart 2014 zijn drie nieuwe richtlijnen voor overheidsopdrachten gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. Nederland heeft tot 18 april 2016 om deze richtlijn

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel 16 september 2014 Adviseur inkoop Wilco van Schagen 1 Inkoop en aanbesteding Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid 2 Aanbestedingswet

Nadere informatie

Uitgangspunten Alge meen juridisch kader Uniforme documenten

Uitgangspunten Alge meen juridisch kader Uniforme documenten Opgesteld door: Cluster Aanbestedingen Datum: 14 juni 2016 De gemeente Zoetermeer wil professioneel, doelmatig en rechtmatig inkopen en aanbesteden conform het beleid zoals in deze notitie is geformuleerd

Nadere informatie

mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop

mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Maart 2014 3 nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen:

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 2 Mogelijkheid tot contractsovername. 2.1 Van belang is dat iedere gemeente het volgende inventariseert:

Notitie. 1 Inleiding. 2 Mogelijkheid tot contractsovername. 2.1 Van belang is dat iedere gemeente het volgende inventariseert: Notitie voor VNG van Pels Rijcken: mr. L.R. Kiers en mr. M.C. de Vries datum 17 december 2015 betreft TSN aanbestedingsrechtelijke aspecten zaaknr 11001813 1 Inleiding Er zijn nog enkele vragen gerezen

Nadere informatie

Huidige situatie Aanbestedingswet

Huidige situatie Aanbestedingswet Huidige situatie Aanbestedingswet Belangrijkste verschillen Zoetermeer 8 november 2012 Gert-Wim van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam 1 Huidig juridisch kader EU-richtlijnen: - Richtlijn Overheden (Richtlijn

Nadere informatie

Wijzigingen aanbestedingswet

Wijzigingen aanbestedingswet Wijzigingen aanbestedingswet Gijs Verberne www.factomagazine.nl/opleidi ngen Wijzigingen in Aanbestedingswet Gijs Verberne 16 november2015 Incompany Training Aanbestedingsrecht Van Doorne 3 Kennismaking

Nadere informatie

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Deel I: Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit Informatie over bekendmaking Voor een aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand 1 Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand Inleiding Over het onderdeel uit- en aanbesteden van de Wet werk en bijstand (WWB) is de nodige informatie verschenen. Mede gezien de wijzigingen die sindsdien

Nadere informatie

Aanbesteding en inkoop van zorg

Aanbesteding en inkoop van zorg Aanbesteding en inkoop van zorg Richard-Jan Roks 8 september 2015 Inhoudsopgave Wat is aanbestedingsrecht en bronnen Private aanbesteding versus overheidsaanbesteding Aanbesteding en zorgverzekeraars Gezamenlijke

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

Een nieuwe sociale Europese interne markt

Een nieuwe sociale Europese interne markt Een nieuwe sociale Europese interne markt Prof. mr. dr. E.R. Manunza Hanze Inkoopseminar 2013 On Moral Sentiments, people, profit & procurement Het thema van vandaag Solidariteit in ruime zin Bemoeilijken

Nadere informatie

Uitgangspunten Algemeen juridisch kader Uniforme documenten

Uitgangspunten Algemeen juridisch kader Uniforme documenten Opgesteld door: Cluster Aanbestedingen Datum: 19 januari 2017 De gemeente Zoetermeer wil professioneel, doelmatig en rechtmatig inkopen en aanbesteden conform het beleid zoals in deze notitie is geformuleerd

Nadere informatie

Aanbestedingsbesluit Geldend van t/m heden

Aanbestedingsbesluit Geldend van t/m heden Aanbestedingsbesluit Geldend van 01-07-2016 t/m heden Besluit van 11 februari 2013, houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingsbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Overzicht gestelde vragen bijeenkomst voorstellen nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

Overzicht gestelde vragen bijeenkomst voorstellen nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Overzicht gestelde vragen bijeenkomst voorstellen nieuwe aanbestedingsrichtlijnen 16 februari Vraag 1: Er bestaat veel onduidelijkheid omtrent de vraag of onder de Europese drempels of bij opdrachten die

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Aanbestedingswet Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Agenda Aanleiding Aanbestedingswet 2012 Gids Proportionaliteit ARW 2012 Richtsnoeren Leveringen en Diensten Klachtenregeling Vervolgacties

Nadere informatie

Bedrijfseffectentoets

Bedrijfseffectentoets Bedrijfseffectentoets Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Algemeen 1. Heeft de ontwerpregelgeving naar

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IIMIM III III II III IIII BM1401251 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2014; gelet op: gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

Nadere informatie