Notitie. datum: dinsdag 20 december Katja Vermeiren. herijking minimabeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. datum: dinsdag 20 december 2011. Katja Vermeiren. herijking minimabeleid"

Transcriptie

1 Notitie datum: dinsdag 20 december 2011 van: onderwerp Katja Vermeiren herijking minimabeleid Aanleiding Het minimabeleid wordt als een van de speerpunten in het coalitieakkoord genoemd Hierbij is ook aangeven dat het beleid geëvalueerd dient te worden. De tweede reden is dat op grond van wetswijzigingen in de Wet werk en bijstand het beleid moet worden herzien en op sommige onderdelen moet worden aangepast. De belangrijkste wetswijzigingen die gevolgen hebben voor het minimabeleid zijn: De wetswijzigingen zijn: a. Huishoudinkomenstoets; b. normering van de inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid; c. een verordeningsplicht voor de participatie van schoolgaande kinderen. Ondanks dat de wijzigingen in de wet een versobering betreffen en wij genoodzaakt zijn om een aantal wijzigingen vanuit het Rijk te volgen hebben wij in lijn van het coalitieakkoord geprobeerd een ruimhartig minimabeleid te blijven voeren. Hieronder worden aan u een aantal keuzes voorgelegd met betrekking tot: 1. Regeling Maatschappelijke participatie; 2. Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen; 3. Verordening Langdurigheidstoeslag; 4. Individuele bijzondere bijstand. Evaluatie minimabeleid In maart heeft er een evaluatie van het minimabeleid plaatsgevonden. Het Nibud heeft onderzoek gedaan naar de invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens. In het onderzoek zijn de volgende lokale ondersteunende maatregelen meegenomen: - Regeling maatschappelijke participatie - Computerregeling - Tegemoetkoming bijkomende schoolkosten - Collectieve ziektekostenverzekering - Langdurigheidstoeslag - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen - Kinderopvang en peuterspeelzalen Niet meegenomen is de individuele bijzondere bijstand omdat deze sterk afhankelijk is van de persoonlijke situatie. De resultaten van dit onderzoek zijn op 28 juni aan het college voorgelegd. Tevens zijn de resultaten van dit onderzoek tijdens een raadsinformatieavond (april) en via een raadsinformatiebrief (juni) aan de raad gepresenteerd. postadres Postbus GA Oisterwijk bezoek adres De Lind HX Oisterwijk telefoon telefax internet postbank BNG

2 A. Huishoudinkomenstoets. De invoering van de huishoudinkomentoets houdt geen wettelijke wijziging in voor het minimabeleid, maar heeft wel direct gevolgen voor de financiële positie van de minima. Deze toets heeft onder andere de volgende gevolgen: - er bestaat pas recht op bijstand als het inkomen van alle gezinsleden samen lager is dan de bijstandsnorm voor gezinnen ( 1.379,25) en er niet al teveel waardevolle bezittingen zijn; - het gezin krijgt samen 1 bijstandsuitkering; - de hoogte van de bijstand is niet afhankelijk van het aantal gezinsleden. Voorbeeld Een gezin echtpaar uitkering, met thuiswonenden kinderen. De 19 jarige dochter studeert en de zoon van 23 verdient het minimumloon. Doordat de zoon het minimumloon verdient, verliezen de ouders recht op bijstand en komt er ongeveer 1000,- minder binnen aan inkomsten Naast de komst van de huishoudtoets en de normering van de inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid zijn er nog meer van rijkswege bezuinigingen die gevolgen hebben voor de financiële positie van minima. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste bezuinigingen en verhoging. - Afbouw heffingskorting lage inkomens 135,-; - Hogere zorgpremie en eigen risico ( 50,- ) (zie ook collectieve ziektekostenverzekering); - Kosten kinderopvang omhoog, kinderbijslag omlaag; - Bezuiniging op huurtoeslag; - vanaf 2013 zelf kosten betalen van de inburgering; - hogere eigen bijdrage eerstelijnszorg en invoering eigen bijdrage tweedelijnszorg cliënten GGZ. B. Normering van de inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2012 geldt dat een alleenstaande (ouder) of een gezin uitsluitend in aanmerking komt voor categoriale bijzondere bijstand indien het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Voor zover in beleid een hogere inkomensgrens is opgenomen, moet die grens worden aangepast in ten hoogste 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Hieronder vindt u voorbeelden van de nieuwe inkomensgrenzen 100% 110% 120% personen van 21 tot 65 jaar alleenstaanden vanaf 23 jaar 877,70 965, ,24 (met 20% toeslag) alleenstaande ouders vanaf 21 jaar 1.128, , ,18 (met 20% toeslag) gezin 1.253, , ,63 personen ouder dan 65 jaar alleenstaanden 962, , ,48 Gezin 1.325, , ,44 Pagina 2

3 De inkomensgrens geldt overigens niet voor ander minimabeleid. Dit laat echter onverlet dat ten aanzien van minimabeleid dat formeel niet gebaseerd is op de WWB, maar in feite wél categoriale bijzondere bijstand betreft, de maximale inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm wel geldt. Gemeente Oisterwijk heeft drie categoriale regelingen waarvoor deze maximale inkomensgrens van toepassing is: - Collectieve ziektekosten verzekering - Regeling maatschappelijke participatie - Langdurigheidstoeslag C. Een verordeningsplicht voor de participatie van schoolgaande kinderen. Dit houdt in dat er per 1 januari 2012 een verordening moet worden vastgesteld met betrekking tot het verlenen van bijzondere bijstand voor kosten in verband met maatschappelijke participatie aan personen met een ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt. Het gaat hierbij om kosten voor sociaal-culturele, educatieve of sportieve activiteiten. Gemeente Oisterwijk heeft dit al geregeld in de regeling maatschappelijke participatie. Omdat dit nu per verordening geregeld moet worden en alleen voor de doelgroep schoolgaande kinderen wordt de regeling maatschappelijke participatie herzien. In de verordening participatie van schoolgaande kinderen moet in ieder geval worden geregeld op welke wijze het begrip maatschappelijke participatie wordt ingevuld. Uit het oogpunt van bijstandsverlening wordt voorgesteld om het begrip maatschappelijke participatie breed te definiëren. Onder maatschappelijke participatie wordt verstaan deelname aan sociaal-culturele, educatieve of sportieve activiteiten bedoeld ter voorkoming of doorbreken van een sociaal isolement. Deze verordening valt onder de categoriale regelingen en uitsluitend mogelijk indien een alleenstaande (ouder) of een gezin een in aanmerking te nemen inkomen heeft van ten hoogste 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. De hoogte van het toe te kennen bedrag mag wel door gemeenten zelf worden ingevuld. Voorgesteld wordt om het toe te kennen bedrag vast te stellen per kalenderjaar op maximaal: 300 voor een alleenstaande ouder of gezin met één kind; 600 voor een alleenstaande ouder of gezin met twee kinderen; 900 voor een alleenstaande ouder of gezin met meer dan twee kinderen. Dit is hoger dan in onze huidige regeling maatschappelijke participatie ( 204 per kind, per jaar). Reden om het bedrag te verhogen is dat uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat echtparen met oudere kinderen niet in staat zijn om extra kosten voor onder andere een lidmaatschap van een sport of hobbyclub te betalen. Omdat de verordening participatie van schoolgaande kinderen juist die doelgroep betreft wordt voorgesteld het bedrag te verhogen naar maximaal 300 per kind, per jaar. Het bedrag kan ook in natura worden verstrekt. Onderzocht zal worden welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking met stichting Leergeld, het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds waardoor er voor kinderen nog meer activiteiten mogelijk zijn vanuit de aanvullende fondsen. Een tweede reden om het bedrag te verhogen is dat er geen categoriaal bijzondere bijstand verstrekt mag worden aan de doelgroep jaar. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van onze regeling maatschappelijke participatie (zie punt D). Met deze regeling wordt in een Pagina 3

4 financiële tegemoetkoming voorzien voor deelname aan sociaal-culturele of sportieve activiteiten. In de huidige regeling maatschappelijke participatie ontving de doelgroep jaar een bedrag van 102,-. Met het verhogen van het bedrag voor kinderen wordt een gedeelte van deze doelgroep, namelijk ouder(s) met kind(eren) gecompenseerd. kosten Totaalkosten 2011 huidige regeling maatschappelijke participatie ,-. In de regeling wordt aan 175 kinderen een tegemoetkoming verstrekt. Kosten: 175 * 204 = ,- Vanwege de (verplichte) inkomensgrens van maximaal 110% van de bijstandsnorm wordt verwacht wordt dat ca 20% van de huidige klanten buiten de nieuwe verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen valt. Dit betekent dat er 35 kinderen minder in aanmerking komen. Kosten: x 300,- = Dekking Dekking van de kosten vindt plaats binnen het programma 6 Participatie/ minimabeleid. Voorstel Aan u wordt voorgesteld in te stemmen met de verordening participatie schoolgaande kinderen (zie bijlage 1) en deze ter vaststelling aan de raad te bieden. D. Regeling maatschappelijke participatie Met de regeling maatschappelijke participatie (RMP) kunnen inwoners vanaf 18 jaar van de gemeente Oisterwijk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een financiële tegemoetkoming ontvangen voor deelname aan sociaal-culturele en sportieve voorzieningen. Thuiswonende kinderen tot 18 jaar kunnen gebruik maken van de regeling via de aanvraag van de ouders. Studenten vanaf 18 jaar kunnen geen gebruik maken van de regeling Het intrekken en of vaststellen van de regeling maatschappelijke participatie is een bevoegdheid van het college. Kosten huidige regeling maatschappelijke participatie Knelpunten huidige regeling Er zijn drie redenen waardoor de regeling maatschappelijke participatie moet worden herzien. Ten eerste door de komst van de verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen, waardoor de doelgroep kinderen uit de RMP valt. Ten tweede mag aan de doelgroep jaar geen categoriale bijstand worden verstrekt. En de laatste reden betreft de inkomensgrens van maximaal 110%. 1. Vanaf 1 januari 2012 verordeningsplicht maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Feitelijk hebben we dit dus al geregeld in de regeling maatschappelijke participatie, maar moet wordt nu in een verordening omgezet (zie punt C). 2. Aan de doelgroep jaar mag geen categoriale bijzondere bijstand worden verstrekt. Met de invoering van WWB in 2004 is bepaald aan welke doelgroepen categoriaal bijzondere bijstand mag worden verstrekt. Er wordt dan niet gekeken of die persoon de bedoelde kosten ook daadwerkelijk maakt of noodzakelijk. De categoriale doelgroepen zijn: Pagina 4

5 a. personen van 65 jaar en ouder; b. in de kosten van chronische ziekte en handicap; c. in de kosten van maatschappelijke participatie van een ten laste komend kind; d. in de kosten van collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. 3. Inkomensnormering categoriale bijzondere bijstand in 2012 naar 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. De huidige regeling is gebaseerd op een inkomensgrens tot 120% van het sociaal minimum. Vanwege genoemde redenen wordt aan u voorgesteld om de huidige Regeling Maatschappelijke participatie per 1 januari in te trekken. Keuze college RMP Na toepassing van de wettelijke kaders vanuit de Wet Werk en Bijstand is het alleen mogelijk om de regeling maatschappelijke participatie voort te zetten voor de doelgroep 65 jaar en ouder met een inkomen niet hoger dan de maximale 110% toepasselijke bijstandsnorm. Dit betekent voor alleenstaanden de grens ligt bij 1.059,19 en een gezin De keuze voor het college is: 1. Intrekken huidige regeling maatschappelijke participatie. 2. Intrekken huidige regeling maatschappelijke participatie en vaststellen nieuwe regeling maatschappelijke participatie alleen voor personen van 65 jaar en ouder. Aan u wordt voorgesteld om voor optie 2 te kiezen en vanaf 1 januari een nieuwe categoriale regeling bijzondere bijstand maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand (zie bijlage 2) vast te stellen voor personen van 65 jaar en ouder. De uitvoering van deze regeling inclusief de hoogte van het bedrag kan via het snelloket op dezelfde manier blijven plaatsvinden als voorheen, met uitzondering van inkomensgrens. Aanvragen die ingediend zijn voor worden nog afgehandeld volgens de oude regels. Wij beseffen dat bovengenoemde keuze geen oplossing biedt voor de volledige doelgroep. Wij hebben getracht om voor de overige doelgroep die niet meer in aanmerking komt voor RMP een oplossing te vinden door een verhoging van 100,- bij de verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen en door het verhogen van bedrag en de inkomensgrens naar 110% bij de langdurigheidstoeslag. Kosten In de huidige regeling maken 193 personen van 65 jaar of ouder gebruik van de RMP. Naar verwachting zal regeling maatschappelijke participatie afnemen. Naar verwachting zal ca. 10% niet meer in aanmerking komen vanwege de inkomensgrens. Kosten regeling maatschappelijke participatie 65+: 175 x 204= Dekking Dekking van de kosten vindt plaats binnen het programma 6 Participatie/minimabeleid. Pagina 5

6 Voorstel De categoriale regeling bijzondere bijstand 65+ maatschappelijke participatie Wwb 2012 vast te stellen en deze ter informatie naar de raad te brengen. Collectieve ziektekosten verzekering Uit het onderzoek van het Nibud is gebleken dat de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de collectieve ziektekostenverzekering een positieve invloed heeft op de bestedingsmogelijkheden van huishoudens tot en met 120% van het minimum. Vorig jaar is door het college besloten om het compensatiebedrag te verhogen van naar 13. De collectieve ziektekosten verzekering is een categoriale regeling en dat betekent dus dat wij terug moeten naar een inkomens grens van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Dit heeft het gevolg dat minima boven de 110% niet meer mee kunnen doen aan de collectieve ziektekosten verzekering en zij niet meer in aanmerking komen voor het maandelijkse compensatiebedrag van 13. Om redenen zoals het duurder worden van de aanvullende zorgpolissen (ca. 10%), stijging van het verplicht eigen risico met 50 (van 170,- naar 220,-), een bezuiniging op de zorgtoeslagen ( 5.) en een daling van inkomensgrens naar 110% heeft het college in haar vergadering van 15 november besloten het compensatiebedrag voor minima met een inkomensgrens tot en met 110% structureel te verhogen naar 15. In 2011 maken 402 mensen gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering. Geschat wordt dat met de daling van de inkomensgrens naar 110% ongeveer 50 mensen niet meer in aanmerking komen voor het compensatiebedrag. Kosten Geraamde kosten collectieve ziektekostenverzekering 2012: Dekking Dekking van de kosten vindt plaats binnen programma 6 Participatie /minimabeleid. Voorstel College heeft in haar vergadering van 15 november besloten het compensatiebedrag voor minima met een inkomensgrens tot en met 110% structureel te verhogen naar 15. Langdurigheidstoeslag (LDT) De langdurigheidstoeslag is een vorm van inkomensondersteuning van de gemeente aan personen die langdurig een laag inkomen en door gebrek aan arbeidsmarktperspectief geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. In de verordening moet invulling gegeven worden aan langdurig, laag inkomen en de hoogte van de toeslag vastgesteld worden. Vaststellen van de landurigheidstoeslag is een bevoegdheid van de raad. Kosten LDT 2011: Voorgesteld wordt om de termijn van 3 jaar te blijven hanteren. Er wordt algemeen erkend dat er na 3 jaar bijstandsniveau geen reserveringsruimte meer is. Pagina 6

7 De inkomensgrens ligt nu op 100%. Ter compensatie voor het wegvallen van de RMP wordt voor voorgesteld om deze grens te verhogen naar 110%. Naar verwachting stijgt de doelgroep met 45%. Dit betekent dus uitbreiding van de doelgroep met 48 huishoudens, hetgeen het totaal op 144 brengt. Tweede reden om de grens naar 110% op te hogen is een uniformiteit in hoogte van de inkomensgrens bij collectieve regelingen. Dit is zowel duidelijker voor de klant als voor de uitvoering ervan. Een reden om de grens niet te verhogen zou zijn dat bij een toename van de inkomensgrens de prikkel om te gaan werken afneemt. Er geldt voor de prikkel tot het verbeteren van de inkomenspositie door middel van arbeid een omgekeerd evenredige regel: hoe hoger de inkomensgrens waarmee men inkomen gratis ontvangt, hoe lager de motivatie om dit inkomen met werken te verdienen. Ter compensatie van de verlaging van de inkomensgrens bij de andere categoriale regelingen en stijgende kosten algemeen (bijvoorbeeld stijging ziektekostenpremie) wordt aan u voorgesteld om de bedragen naar boven bij te stellen. Huidige LDT nieuwe LDT 357 alleenstaande 400 alleenstaande 457 alleenstaande ouder 500 alleenstaande ouder met minderjarige kind(eren) 509 gehuwden 550 gezin 1 Als aandachtspunt moet meegegeven worden dat het vanaf volgend jaar moeilijker wordt voor een gezin om voor de langdurigheidstoeslag in aanmerking te komen. Dit komt door dat alle meerderjarige gezinsleden aan de voorwaarden moeten voldoen met betrekking tot referteperiode en geen zicht hebben op inkomensverbetering. Kosten Geraamde kosten LDT 2012: Voorstel Aan u wordt voorgesteld in te stemmen met de verordening Langdurigheidstoeslag (zie bijlage 3) en deze ter vaststelling aan de raad te bieden. Individuele bijzondere bijstand De raad heeft de bevoegdheid om de hoogte van de inkomensgrens vast te stellen. Deze is nu vastgesteld op 120% van het minimum inkomen. Voorgesteld wordt om deze grens voor het minimabeleid te blijven hanteren. Uit de raadsinformatieavond van april is van raadsleden en vanuit het maatschappelijk veld het verzoek gekomen om het vermogen weer volledig te mogen benutten. Ter compensatie 1 Vanaf 2012 verdwijnt de term gehuwden uit de WWB en moet dit vervangen worden door de term gezin. Onder het gezin vallen ook de alleenstaande ouders met thuiswonende meerderjarige kinderen. Pagina 7

8 van de verzwaring van de toegang tot categoriale regelingen waardoor een deel van de mensen buiten deze regelingen valt wordt aan u voorgesteld om het vermogen dat meetelt voor de bepaling of men in aanmerking komt voor individueel bijzondere bijstand weer op het volledige bedrag te zetten. Dat wil zeggen dat een echtpaar /alleenstaande ouder een bedrag tot mag hebben en een alleenstaande Zie beleidsregels bijzondere bijstand artikel 4, lid 5. Tevens is die avond verzocht om leenbijstand voor inrichtingskosten om te zetten in een een vergoeding zonder terugbetalingsverplichting. Een zogenaamde om niet verstrekking. Kosten 2011 bijzondere bijstand inrichtingskosten De WWB schrijft voor dat kosten van woninginrichting tot de periodiek dan wel incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan worden gerekend. Dit betekent dat deze kosten dan ten eerste betaald dienen te worden uit het inkomen. Dit kan door middel van reservering vooraf of door middel van gespreide betaling achteraf. Afzonderlijke bijstandsverlening is niet mogelijk, tenzij de kosten noodzakelijk zijn als gevolg van bijzondere omstandigheden in het individuele geval, die ertoe leiden dat de kosten niet uit de algemene bijstand en de aanwezige draagkracht kunnen worden voldaan. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de kosten voor duurzame gebruiksgoederen(bijvoorbeeld wasmachine, bankstel, kooktoestel) en overige inrichtingskosten. Met overige inrichtingskosten worden de kosten van inrichting bedoeld die niet zien op duurzame gebruiksgoederen, zoals verf en behang, gordijnen. De beleidsregels van gemeente Oisterwijk zijn overeenkomstig met hetgeen vanuit de wet wordt voorgeschreven. Bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld wasmachine, bankstel, kooktoestel (duurzame gebruiksgoederen) kan worden gegeven in de vorm van een geldlening, borgtocht of als een bedrag om niet. Voor wat betreft de vorm van de bijzondere bijstand geldt de onderstaande volgorde: 1. borgtocht bij een geldlening via de normale kredietverlenende instanties als vaststaat dat, zonder optreden van de bijstand als borg, de lening door de kredietverlenende instelling niet zal worden verstrekt; 2. leenbijstand 3. bijstand om niet De wetgever acht deze volgorde aangewezen omdat ook de aanschaf, vervanging of reparatie van gebruiksgoederen met een duurzaam karakter tot de algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan behoren. Doet zich evenwel de bijzondere situatie voor, dat bijvoorbeeld een dergelijk goed aan vervanging toe is, terwijl belanghebbende nog niet voldoende heeft gereserveerd, dan ligt het voor de hand dat de alsdan te verstrekken bijzondere bijstand, mede gezien het duurzame karakter van het goed, de vorm heeft van een geldlening. Wel dient vast te staan dat de belanghebbende de benodigde geldlening niet kan krijgen via de normale kredietverlenende instanties. Een lening bij een kredietverlenende instantie geldt immers als voorliggende voorziening. Er bestaat slechts aanleiding voor het verlenen van borgtocht, indien vaststaat dat de lening, zonder optreden van de bijstand als borg, niet zal worden verstrekt. Bijstand om niet is dus mogelijk, maar pas nadat is gekeken of er dusdanige redenen in de individuele situatie aanwezig zijn. In de huidige beleidsregels is dit reeds bepaald doordat in beleidsregel 6, lid 5 is opgenomen dat in geval van dringende redenen in het individuele geval Pagina 8

9 kan de bijstand om niet worden verleend. Wij zullen hier een praktische ruimhartige uitvoering aan geven. Met betrekking tot om niet verstrekking voor duurzame gebruiksgoederen is reeds een uitzondering gemaakt voor de doelgroep 65 jaar en ouder. Destijds is deze uitzondering gemaakt ter compensatie omdat deze doelgroep geen recht heeft op langdurigheidstoeslag. Voorgesteld wordt om ook een uitzondering te maken voor personen die na het verkrijgen van een verblijfsvergunning de opvang in een Asielzoekerscentrum (AZC) verlaten en voor het eerst een zelfstandige woonruimte krijgen toegewezen. Als eerst argument kan aangenomen worden dat deze groep niet in staat is geweest een bedrag te reserveren. Ten tweede wordt deze groep inburgeringsplichtingen vanaf 2013 ook verplicht om zelf de inburgeringskosten (middels een lening) te betalen. Bijzondere bijstand voor eigen bijdrage rechtsbijstand Per 1 juli 2011 heeft er een wijziging plaatsgevonden van het besluit eigen bijdrage rechtsbijstand. De wijziging voorziet in een nieuwe vorm van differentiatie in de hoogte van de eigen bijdrage die rechtzoekenden verschuldigd zijn ingeval zij rechtsbijstand krijgen van een advocaat. De wijziging houdt in dat de eigen bijdrage voor de rechtzoekende voor de verlening van rechtsbijstand door een advocaat wordt verlaagd met 50,- indien hij eerst (gratis) rechtshulp vraagt aan het Juridisch Loket in plaats van meteen naar een advocaat te gaan. Vóór 1 juli 2011 bestond er al een differentiatie in de hoogte van de eigen bijdrage naar gelang de hoogte van het inkomen of vermogen van de rechtzoekende. In aanvulling daarop vindt met genoemde wijziging ook een differentiatie plaats al naar gelang aan rechtzoekenden door het Juridisch Loket in persoon rechtshulp is verleend met betrekking tot diens individuele rechtsbelang en dit contact heeft geleid tot een zogenaamd diagnosedocument. In dit document wordt geadviseerd door welke instanties het probleem het beste kan worden opgelost. Dit kan bijvoorbeeld een advocaat zijn. Heeft de rechtzoekende een diagnosedocument, dan is hij 50,- minder aan eigen bijdrage verschuldigd voor de verkrijging van een toevoeging van een advocaat. Hiermee worden rechtzoekenden gestimuleerd om vóórdat zij een advocaat inschakelen, eerst advies in te winnen bij het Juridisch Loket. Op deze wijze wordt er zoveel mogelijk voor gezorgd dat alleen indien dat noodzakelijk is een zaak wordt verwezen naar een advocaat. Het Juridisch Loket vervult hiermee nog sterker dan in het verleden de functie van filter. Dit zal leiden tot het afgeven van minder toevoegingen voor het verlenen van rechtsbijstand door een advocaat. Immers het Juridisch Loket kan in een vroegtijdig stadium het geschil juridisch beoordelen en mogelijk andere oplossingen zoeken. Voor rechtshulp die door het Juridisch Loket wordt geboden geldt geen eigen bijdrage. Deze rechtshulp is dus gratis. Het Juridisch Loket biedt daarmee een zeer laagdrempelige vorm van kosteloze rechtsbijstand. Vanuit het ministerie wordt, om het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand als zodanig beheersbaar te houden, als argument gegeven dat het van belang is dat rechtzoekenden geprikkeld worden om een afweging te maken tussen enerzijds hun belang om een juridisch probleem voor te leggen aan een advocaat en anderzijds de kosten die aan de verlening van rechtsbijstand in die zaak zijn gemoeid. Het zonder meer verstrekken van bijzondere bijstand voor de bekostiging van de door de rechtzoekenden verschuldigde eigen bijdrage, past daar niet bij. Voorgesteld wordt om in de beleidsregels op te nemen dat de gemeente het noodzakelijk vindt dat de klant eerst een diagnosedocument van het Juridisch Loket overhandigt waaruit blijkt dat de Pagina 9

10 gewenst rechtsbijstand en daarmee ook de verschuldigde eigen bijdrage rechtsbijstand noodzakelijk is. Financiën: Het totale budget voor de regeling maatschappelijke participatie, langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en participatiefonds bedraagt Verwacht wordt dat het budget toereikend zal zijn als de middelen die voorheen bestemd waren voor de kerstactie hiervoor zullen worden ingezet en de middelen van het participatiefonds weer worden toegevoegd aan de kostenplaats bijzondere bijstand. Pagina 10

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012

Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 1 Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 De raad van de gemeente Bergen (L.), gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nr...,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d en 36 van de Wet

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 98220 Datum: 18 november 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde.

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 35 van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012.

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012. De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2012; gelet op de artikelen 8, 1 e lid, onder d, 2 e lid, onder b en 36 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Datum: 3 november 2014 Portefeuillehouder: M. Klein

Datum: 3 november 2014 Portefeuillehouder: M. Klein Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-089 Registratiekenmerk: Onderwerp: Raadsvoorstel Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Korte inhoud: Op dit moment heeft degene die langdurig een laag

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel: 1. Vaststellen van de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle 2015. Toelichting algemeen Achtergrond Individuele Minima Toeslag Deze verordening is in eerste instantie tot stand gekomen als gevolg van

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets.

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets. rv 126 Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2012.129 RIS 254101_121211 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van

Nadere informatie

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 door: Hans de Vroome Beleidsadviseur Werk & Inkomen BPV Regeerakkoord Meer met minder? AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020, daarna koppeling levensverwachting

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS (6)

Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS (6) Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS 2015-89 (6) Onderwerp: Vaststelling van de Nummer:. De Raad van de gemeente Boxmeer, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2012, gelet

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk De gemeenteraad 8 maart 2012 Beantwoording vragen College van burgemeester en wethouders 111914 Controller Directie Paraaf Datum Bijlagen

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 Bijlage bij raadsvoorstel nr. 11-102 A. Inleiding Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 De regering vindt dat er meer mensen aan het werk moeten. Werk is de basis voor zelfstandigheid,

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009 Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN De Raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d,

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Westland. Nr. 80641 29 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westland 2015 Leeswijzer verordening individuele inkomenstoeslag Met ingang

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen.

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2009 Nummer raadsnota: Onderwerp: Verordening langdurigheidstoeslag Portefeuillehouder: Bode Bijlagen: 1. Verordening Ter inzage: 1. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijmegen Nr. 117138 10 juli 2017 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 2017 De raad van de gemeente Nijmegen, Bijeen in zijn openbare vergadering van 28

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven; VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE WWB 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Nadere informatie

O. Deeben raad00264

O. Deeben raad00264 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email O. Deeben 0402083707 ode@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Langdurigheidstoeslag. 12raad00264 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Datum De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Someren d.d. gezien het advies

Nadere informatie

Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk. Presentatie Cie. MC 28 januari 2014

Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk. Presentatie Cie. MC 28 januari 2014 Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk Presentatie Cie. MC 28 januari 2014 Programma Cijfers, regelingen en maatregelen Eindhoven Landelijk kader en wetsvoorstellen Voorgenomen maatregelen Overige

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Smallingerland gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2014;

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Smallingerland gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Smallingerland. Nr. 79151 24 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Smallingerland 2015 De raad van de gemeente Smallingerland ; gelezen

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Jaar: 2010 Nummer: 30 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid

Nadere informatie

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

d. voor gehuwden met ten laste komende kind(eren) van 12 tot en met 17 jaar: 39 % van de norm gehuwden, vermeerderd met een bedrag van 240,- euro.

d. voor gehuwden met ten laste komende kind(eren) van 12 tot en met 17 jaar: 39 % van de norm gehuwden, vermeerderd met een bedrag van 240,- euro. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 12827 4 februari 2016 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2016 Raadsbesluit 2015_287 De raad van de gemeente Tilburg: gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag; gelet op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 20 april 2009 Voorstel: 177 Zaaknummer: PR

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 20 april 2009 Voorstel: 177 Zaaknummer: PR RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 20 april 2009 Voorstel: 177 Zaaknummer: PR-08-06368 Informatie bij: R.W.van der Blij/ 0348-476437 Onderwerp: Verordening Langdurigheidstoeslag Voorstel

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 116279 Datum : 3 februari 2015 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Langdurigheidstoeslag 2013

Langdurigheidstoeslag 2013 Langdurigheidstoeslag 2013 Verordening m.i.v. 1 november 2013 Vastgesteld d.d. 9 okotober 2013 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb089) Pagina 2/8 Verordening Individuele

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006 Onderwerp Evaluatie Geld-Terug-Regeling (officiële naam: Beleidsregel bijzondere bijstand voor de kosten van deelname aan maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 (geldig vanaf 5 oktober 2017) i

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 (geldig vanaf 5 oktober 2017) i Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 (geldig vanaf 5 oktober 2017) i De raad, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 0 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 2.1. Algemene bepalingen 0 2.1.1. Rechthebbenden 2.1.2. Inkomensbegrip 2.1.3. Vermogensbegrip 2.1.4. Draagkrachtbepalingen 2.2. Gemeentelijk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012; Raadsbesluit nr. 11.4 Betreft: Vaststellen Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2012 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid 2015

Beleidsregels minimabeleid 2015 Gemeente Gilze en Rijen Beleidsregels minimabeleid 2015 Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe" sybver 1/1/2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Voor wie? 2. Individuele aanvragen bijzondere bijstand 3. Individuele

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening langdurigheidstoeslag Zeewolde 2013 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening langdurigheidstoeslag 2009.

vast te stellen de Verordening langdurigheidstoeslag Zeewolde 2013 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening langdurigheidstoeslag 2009. Documentnummer V158 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d, van de Wet werk en bijstand,overwegende

Nadere informatie

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB12.00617 RV2012.060 Gemeente Bussum Vaststellen Regeling 65 Plus Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleidsregels Haarlempas Oplegvel Collegebesluit Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F. Hermans Telefoon 5114046 E-mail: fhermans@haarlem.nl SZW/BB Reg.nr. 2009/23366 Te kopiëren: A B &

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 De raad, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

b. WTOS: de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

b. WTOS: de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 93478 12 juli 2016 Beleidsregels HaarlemPas Het college van de gemeente Haarlem Gelet op artikel 35, eerste lid van de Participatiewet; besluit

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. nr.: CONCEPT-RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d. nr.: CONCEPT-RAADSVOORSTEL Raadsvergadering d.d. nr.: CONCEPT-RAADSVOORSTEL Reg.nr.: RV09.0023/HB Portefeuille: Inkomensvoorziening/Minimabeleid Brummen, 7 mei 2009 Onderwerp: Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 Wij stellen voor:

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE HOUTEN Nr. 2012-010, Bijlage 3 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012 nr. BWV12.0042 gelezen en besluit: gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 De raad van de gemeente Losser; - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, - gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 A

Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 A CVDR Officiële uitgave van Dalfsen. Nr. CVDR230176_2 31 oktober 2017 Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 A De raad van de gemeente Dalfsen; overwegende

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad;

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; Bijlage nr. : 79-2007 AAN Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; 1. Inleiding Sinds eind 2006 wordt in onze gemeente gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw armoedebeleid. De bedoeling is om het

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 723668 onderwerp Verordening langdurigheidstoesiag 2012 29 november 2011 de raad van de gemeente gouda Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen i.v.m. vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45);

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen i.v.m. vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); 2012, no. 45 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen i.v.m. vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.; gehoord de commissie Maatschappelijke Zaken; overwegende dat het van

Nadere informatie

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal Notitie Minimabeleid 2015-2018 Gemeente Rozendaal Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Landelijke ontwikkelingen 4 2. Lokale situatie 6 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag Gemeente De Wolden 2012

Verordening Langdurigheidstoeslag Gemeente De Wolden 2012 Nr. XIV / 7d Verordening Langdurigheidstoeslag Gemeente De Wolden 2012 De raad van de gemeente De Wolden; Overwegende dat het noodzakelijk is om de voorwaarden waaronder een langdurigheidstoeslag wordt

Nadere informatie

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Raadsbesluit Vergadering van : 24 april 2012 Agendanummer : 11b Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Programma : Met elkaar voor elkaar / R. Dijksterhuis De raad van de gemeente DANTUMADIEL;

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken, Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

3. Effect a) Meetbaar effect: Door wijziging van de verordening is het college in staat rechtsgeldige besluiten te nemen.

3. Effect a) Meetbaar effect: Door wijziging van de verordening is het college in staat rechtsgeldige besluiten te nemen. Agendapunt: VII-4, rubriek F-2 Barneveld, 3 juni 2013 Voorstel nr: 568775 Portefeuillehouder: G.J. van den Hengel Afdeling: Werk, Zorg en Inkomen Onderwerp: Wijziging Verordening maatschappelijke participatie

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Verordening Langdurigheidstoeslag Asten mei

RAADSBESLUIT. Verordening Langdurigheidstoeslag Asten mei RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Verordening Langdurigheidstoeslag Asten 2012 15 mei 2012 12.05.05 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gescand archief datum ^OEC 2014

Gescand archief datum ^OEC 2014 Gescand archief datum ^OEC 2014 1740468 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 De Raad van de gemeente Delft, heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00210 RV2009-121

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00210 RV2009-121 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00210 RV2009-121 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Bussum 2009 Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 81416 31 december 2014 Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand Jaar: 2010 Nummer: 31 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B078 KOSTEN RECHTSBIJSTAND Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 Raadsbesluit De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie