Notulen ALV NeFUB, 28 mei 2011, Huis van de Sport, Nieuwegein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ALV NeFUB, 28 mei 2011, Huis van de Sport, Nieuwegein"

Transcriptie

1 Concept (voor agendering in ALV 8 oktober 2011) Notulen ALV NeFUB, 28 mei 2011, Huis van de Sport, Nieuwegein aanwezig: Henri Otjens (voorzitter), Gert Sangen, Joost Schram, Jorg Andree, Victor de Bruin, Toon Poelsma (bestuur NeFUB); René van Rijsselt (adviseur bestuur NeFUB); Hans Botman (IFF vertegenwoordiger NeFUB); Mirjam Preusterink (bureau NeFUB); (FB Agents); Lidwien, Bart Tiggelaar (Face Off); Nienke de Vos (UFC Groningen); Omar Usmani (HDM); Gerard de Valk (Sonics); Bart Kroese (UFC Utrecht); Johan Kruseman, Aron Piekema 1. Opening Henri Otjens heet alle aanwezigen van harte welkom. 2. Vaststellen agenda Gert Sangen noemt de volgende punten waar UFC Groningen in deze ALV aandacht voor vraagt en die bij verschillende agendapunten aan de orde zullen komen: - jeugdbeleid; - schoolsport actieve verenigingen; - competitie; - verzekeringen. Gert geeft over verzekeringen alvast aan dat er gesprekken lopen met verzekeringsdeskundigen om te inventariseren aan welke verzekeringen de bond, de verenigingen en de leden behoefte hebben. Dit zal op de eerstvolgende ALV terugkomen. De ALV gaat akkoord met de agenda. 3. Notulen naar aanleiding van: * Bart Kroese complimenteert de organisatie van de 2 interlands Spanje - Nederland met het succes; hij vraagt zich af of het toernooi ook financieel een succes is geweest. René van Rijsselt licht toe dat er nog een evaluatieverslag komt. De organisatie heeft quitte gespeeld. Sponsors hebben een beperkte financiële bijdrage geleverd, 450,=; de sponsoring is vooral op het promoten van floorball gericht. Sportief is het een heel geslaagd evenement geweest, ook door de inzet van internationale scheidsrechters. Dit verhoogt het kwaliteitsniveau van de wedstrijden. Het ligt in de bedoeling in de naaste toekomst nieuwe interlands te organiseren en een groter internationaal toernooi (bijvoorbeeld een kwalificatietoernooi) naar Nederland te halen. De IFF juicht dit streven toe. Belangrijk is dit altijd in samenwerking met een vereniging te doen, (1) omdat er heel veel vrijwilligers nodig zijn en (2) om topsport met breedtesport te verbinden. Het draaiboek van deze interlands dat op basis van het IFF draaiboek is gemaakt, is natuurlijk beschikbaar. * Bart Kroese en Lidwien Reehuis informeren naar de samenwerking van het bestuur met de clubs. Henri Otjens geeft aan dat de NeFUB doorgaat met het verder professionaliseren van het Floorball in Nederland. Dit omvat in ieder geval het verbeteren van de communicatie tussen bondsbestuur, bondsbureau en verenigingen, waaronder het sneller afhandelen van e- mails, en het meer samen met de verenigingen oppakken van initiatieven. De NeFUB maakt een communicatieplan waarin o.a. het onderscheid tussen taken voor het bestuur en het bureau zal staan en wie voor welke zaken contactpersoon is.

2 Voor de organisatie van de competities en de wedstrijdindeling zal de NeFUB een vrijwilliger gaan aantrekken, tegen een vrijwilligersvergoeding. * Bart Kroese vraagt naar de uitreiking van de Hans Botman bokaal. Henri Otjens meldt dat hiervoor nog een geschikte gelegenheid moet worden gevonden. Hierover zal met Utrecht contact worden opgenomen. * Bart Kroese mist in de notulen het verantwoorden van de clinics-gelden. Hij vraagt het bestuur goed te waken voor de risico s die de clinics voor de bond kan veroorzaken; de voorgestelde begroting is naar zijn mening niet acceptabel als de financiële risico s van clinics te groot zijn. Hij verzoekt het bestuur bij de eerstkomende ALV daarom inzicht te geven in de resultaten van de clinics. Henri Otjens geeft aan dat dit in de ALV bij de begroting zal worden gepresenteerd, incl. de financiële uitleg van de clinics. Dit zal nog in het verslag van 3 oktober 2010 worden opgenomen. * Joost Schram wijst er op dat de afrekening in de ALV van is goedgekeurd, onder het voorbehoud van akkoord van het 2 e lid van de kascommissie. Dit zal ook in de notulen van 3 oktober 2010 worden gewijzigd. Zoals afgesproken is daarom het verslag van de kascommissie in deze ALV opnieuw geagendeerd, evenals de afrekening (deze was nog niet goedgekeurd, omdat er destijds geen formeel bestuur was). De ALV keurt de notulen van 3 oktober 2010 met inachtneming van het voorgaande goed; de publicatie volgt op de website. 4. Mededelingen bestuur; conceptvisie toekomst NeFUB * Henri Otjens geeft aan dat het bestuur verschillende ideeën heeft en deze graag verder met de verenigingen wil uitwerken in een meerjaren-aanpak en projecten. Het zwaartepunt van het beleid ligt voor de toekomst bij een 4-tal thema s: - sportstimulering, wat o.m. tot uitdrukking moet komen in de groei van het ledental; - focus op de jeugd, samenwerking met scholen en verenigingen; - nationale en internationale ontwikkeling en samenwerking; - professionalisering van bestuur, bureau en de sportbeoefening, zoals het beleid voor scheidsrechters en trainers, en de aanpak van de competities. Voor de organisatie van de competitie zal de NeFUB een vrijwilliger gaan aantrekken tegen een vrijwilligersvergoeding. * Henri Otjens feliciteert de nationale teams met de geboekte progressie en de clubs HDM, Agents, Stick to It en Utrecht met de behaalde kampioenschappen / promoties. * Jorg Andree geeft een toelichting op de succesvolle prestaties van het nationale damesteam bij het behalen van het WK in Zwitserland. Hij meldt dat de voorbereiding van de dames voor het WK in volle gang is. In september is er o.a. een oefeninterland in Nederland en in november doet Nederland aan een 4-landentoernooi in Duitsland mee. In het wekend van 26-27november volgt nog een uitzwaaiwedstrijd. Jorg wijst nog op het initiatief van Henk Schuster voor een supportersreis. 5. Mededelingen NeFUB-bureau Mirjam Preusterink geeft aan dat op 5 juni a.s. de trainerscursus (niveau 2) start o.l.v. Jorg Andree. De opleiding loopt door tot januari Er zijn nu 11 aanmeldingen.

3 Het belang van goede trainers, en dus ook de opleiding hiervoor, is voor de ontwikkeling van Floorball heel groot. Mirjam wijst verder op de activiteiten voor Schoolactieve Verenigingen; het formulier voor subsidies is beschikbaar en het NeFUB-bureau kan alle informatie en ondersteuning geven. Het gaat om een structurele aanpak met als doel jeugdkader te creëren. 6./7. Contributie, kosten arbitrage, competitie en sancties; begroting * Henri Otjens geeft onder verwijzing naar het eerder bij punt 4 vermelde aan dat de NeFUB door wil met het structureel stimuleren van Floorball in Nederland. Daarvoor is een structureel gezonde financiële situatie nodig, waarin niet wordt ingeteerd op middelen uit het verleden. Het bestuur zet daarom vooral in op: - het zichzelf terugverdienen van de activiteiten en het bureau; - het verwerven van structurele subsidies; - het zoveel mogelijk in evenwicht brengen van competitiekosten /- contributies; de scheidsrechterskosten in het competitiebudget opnemen. Henri kondigt aan op de eerstkomende ALV hierover plannen voor te leggen. Deze omvatten ook het verhogen van de sinds 2006 gelijk gebleven contributie. Dit is nodig i.v.m. de gestegen kosten, bijv. voor zaalhuur. De kosten hiervan zijn met ongeveer 10% gestegen in de afgelopen 3 jaar. Gedacht wordt aan verhogingen in de orde van grootte van 5 naar 8 (junioren) en van 7 naar 12 (senioren), en voor teamcontributies (competities) van 265 naar 300 (grootveld) en van 150 naar 175 (kleinveld). De ALV geeft aan hier begrip voor te hebben, ook gezien het feit dat er de laatste jaren geen aanpassing heeft plaatsgevonden. Op voorstel van Bart Kroese zal de NeFUB nagaan in hoeverre verschil gemaakt moet worden in de bijdrage voor kleinveld vs. grootveld, omdat met kleinveld een meer recreatief doel wordt nagestreefd en omdat er voor deelname aan grootveld meer geboden wordt op het gebied van scheidsrechters en organisatie. Gerard de Valk wijst bij de verhoging op het belang bij de verhoging rekening te houden met het feit dat gemeenten ook kortingen gaan doorvoeren en clubs meer moeite zullen hebben de begroting rond te krijgen. Henri geeft aan dat op de eerstvolgende ALV de begroting wordt voorgelegd. * Hans Botman geeft aan dat contributieverhoging naar een reëel niveau op zich redelijk is, maar dat het belangrijkste de groei van het ledenaantal en clubs, oftewel meer tegenstanders, is. Henri onderstreept deze inzet en geeft aan dat de aanpak en organisatie van de competitie met de verenigingen wordt opgepakt; de aan te stellen vrijwilliger voor de competitie zal dit gaan trekken. Bart Kroese geeft aan dat de scheidsrechterscommissie bezig is met een beleidsplan waarin ook de vergoedingen worden geregeld. De bedoeling is dat het scheidsen aantrekkelijker wordt; het houden van play offs kan hier ook aan bijdragen. Hans Botman geeft de suggestie mee de arbitrage zo te organiseren dat scheidsrechters worden ingezet die niet zelf hoeven te spelen. 8./9. Wijziging statuten, huishoudelijk reglement; wedstrijdreglement incl. sanctieoverzicht. * Gert Sangen licht toe dat de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement voortkomen uit de eisen van NOC-NSF. Door Bart Kroese wordt gewezen op het eenduidig schrijven van NeFUB en geeft mee goed te letten op het verschil tussen mediation (= consensus tussen partijen zelf) en arbitrage (= het besluit van een boven partijen bestaande derde / instantie). Nienke de Vos informeert naar het benoemen van bestuursleden voor 3 jaar. Henri Otjens geeft aan dat in het belang van good governance en continuïteit voor 3 jaar is gekozen. Gerard de Valk raadt hiervoor het hanteren van een alternerend rooster van aftreden aan.

4 Op voorstel van Hans Botman zullen de wijzigingen nog aan NOC-NSF worden voorgelegd. De ALV stemt in met de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement, onder het voorbehoud dat deze de toets van NOC-NSF doorstaan. Als dat niet het geval is wordt het opnieuw voor de ALV geagendeerd. Gert zal de wijzigingen door een notaris in de statuten laten opnemen. * Victor de Bruin geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen in het wedstrijdreglement en het sanctiereglement. N.a.v. de discussie stelt Henri Otjens voor gezien de gedetailleerd die nodig is om tot goed werkende en consistente reglementen te komen deze voort te zetten in de technische commissie. Op basis van de inzichten kan een goed reglement worden gemaakt. Hij verzoekt de technische commissie in de eerstkomende ALV met een nieuw voorstel komen. Gerard de Valk bepleit het inbouwen van positieve prikkels. 10./11. Afronding financiële verantwoording en De verklaring van de kascommissie over de financiële verantwoording wordt door de ALV aanvaard. De financiële verantwoording over wordt goedgekeurd, incl. de verklaring van de kascommissie. De vergadering dechargeert hierop de penningmeester met terugwerkende kracht per 1 september 2010, met veel dank aan Joost Schram, en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in de genoemde jaren. 12. Vertrouwenscontactpersonen Gert Sangen geeft aan 2 personen voor de functie van vertrouwenscontactpersoon (1 e lijnsopvang) te hebben benaderd. Dit volgt uit het NOC-NSF lidmaatschap. De NeFUB wil er graag twee, zodat zij de mogelijkheid hebben onderling te klankborden. Beiden hebben op dit gebied praktijk-ervaring. Een heeft zich inmiddels bereid verklaard. Henri Otjens geeft aan dat de benoeming op de eerstkomende ALV zal worden geagendeerd. Uiteraard kan de ALV ook zelf kandidaten voorstellen. 13. Bondsbestuur, schema van aftreden en vacatures Henri Otjens geeft aan niet voor herbenoeming als voorzitter beschikbaar te zijn door zijn drukke werkzaamheden. Hij stelt voor dat René van Rijsselt (adviseur van het bestuur) feitelijk het voorzitterschap vanaf heden tot de eerstvolgende ALV zal waarnemen. René is kandidaat om het voorzitterschap volwaardig te gaan vervullen. Uiteraard kan de ALV voor benoeming als voorzitter ook andere kandidaten voordragen. De ALV stemt hiermee in. Henri deelt verder dat Jorg Andree niet voor herbenoeming als bestuurslid beschikbaar is; dit gold al voor Joost Schram. Henri doet een beroep op de vergadering om voordrachten te doen voor de verschillende vacatures in het bondsbestuur. Henri en Jorg geven aan zich op verschillende gebieden te willen blijven inzetten voor het verder ontwikkelen van het Floorball in Nederland. 14./15. Rondvraag * N.a.v. een opmerking van Bart Kroese meldt Henri Otjens dat de financiën van de jeugdcompetitie onderdeel van de begroting van de NeFUB zijn geworden, e.e.a. op verzoek van de jeugdcommissie zelf. * De NeFUB zal n.a.v. ervaringen van Aron Piekema, met trainers e.a. onderzoeken welke alternatieven voor jeugdspelers wenselijk zijn om speltechnisch de stap van kleinveld naar grootveld te maken, zoals bijv. het invoeren van de Zwitserse variant voor de C-jeugd.

5 * Aron Piekema vraagt te onderzoeken of er met effectieve speeltijd gespeeld kan worden. Henri Otjens geeft aan dat hier naar wordt gekeken, alleen zijn de financiële consequenties (meer tijd, meer zaalhuur) nog niet te overzien. * De competitiecommissie zal zich gaan buigen over: - het invoeren van play-offs (Omar Usmani) - het vermijden van dubbele zaal reservering (Omar Usmani) - het beperken van transfers van een hoger naar een lager team (Bart Tiggelaar) - eventueel een andere de naam van de competitie (Bart Tiggelaar) - organisatie van wedstrijddagen door de clubs zelf (Nienke de Vos) - contactlijst van clubfunctionarissen (m.n. bij overmacht) te communiceren * In september zal de NeFUB nader ingaan op de kosten voor spelers van nationale teams, incl. de mogelijkheden om hiermee samen te werken met de verenigingen. René merkt op dat het bondsbestuur zich realiseert dat de inzet voor de nationale teams veel verlangd van de spelers, deelname is erg duur. De inzet wordt enorm gewaardeerd, ieder moet er zich van bewust zijn dat we nog in een overgangssituatie zijn; * Hans Botman meldt dat het IOC Floorball als Olympische sport (zomersport) voorlopig heeft erkend. De definitieve erkenning volgt waarschijnlijk in de zomer van dit jaar. Dit betekent dat deelname aan de OS in bijv of 2028 haalbaar is geworden. Hans Botman meldt verder dat de IFF als lid is aangenomen bij de International Master Games. In 2015 zal floorball voor het eerst op het programma staan van de Master Games. Er is toelating aangevraagd voor de Universiade. * Hans Botman wijst op mogelijkheden om de sport bekender te maken. In Helsinki was de tv bij het WK aanwezig en was er een live-stream op internet. Ook teletekst biedt kansen. * In september zal de NeFUB de acties en plannen m.b.t. communicatie en social media aangeven (Nienke de Vos, Bart Tiggelaar) * Nienke de Vos meldt over een eigen trainingshal te beschikken en hoopt hier ook meergebruik van te kunnen maken bij competities. Ten slotte bedankt Henri alle aanwezigen voor de positieve inbreng en sfeer tijdens de vergadering en sluit deze.

6

Conceptnotulen ALV NeFUB

Conceptnotulen ALV NeFUB Conceptnotulen ALV NeFUB 8 oktober 2011 in HvdS (14.00-18.30 uur) Aanwezig: Gerard de Valk, Sven van der Heide en Marieke Benneker (Sonics) Nienke de Vos (UFC Groningen) Hetty KleinJan en Martine Tiddens

Nadere informatie

Notulen ALV NeFUB. 1. Opening en vaststelling agenda. 2. Notulen ALV 27 oktober 2012. 3. Wijziging statuten en reglementen

Notulen ALV NeFUB. 1. Opening en vaststelling agenda. 2. Notulen ALV 27 oktober 2012. 3. Wijziging statuten en reglementen Notulen ALV NeFUB 25 november 2012 in Amersfoort (Koningin Emmaschool) (13.15-17.00 uur) Aanwezig: NeFUB-leden: conform presentielijst Dhr. Fred Kollen (specialist in sport/verenigingsrecht) Dhr. Bart

Nadere informatie

Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering NeFUB 19 mei 2012

Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering NeFUB 19 mei 2012 Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering NeFUB 19 mei 2012 Pagina 1 Vaststelling agenda ALV 1 Pagina 2 Indeling NeFUB-dag 19 mei 2012 Aanvang 9.30 uur (einde 14.00) Locatie: Sporthal t Gastland Groeneweg

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Conceptnotulen ALV NeFUB

Conceptnotulen ALV NeFUB Conceptnotulen ALV NeFUB 20 oktober 2013 ten kantore van AEF, Maliebaan 16, Utrecht (14.15-17.30 uur) Aanwezig: Floorball Agents: 2 leden DSFV Blue Falcons: 2 leden UC Face Off: 3 leden Floorball Flames:

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Opzetten van een vereniging

Opzetten van een vereniging Het oprichten van een floorballvereniging Een richtlijn De oprichting van een floorballvereniging lijkt een enorme stap. Dit blijkt in de praktijk best mee te vallen. Met goede begeleiding kun je ook als

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

UFC Utrecht. Huishoudelijk Reglement Unihockey en Floorball Club Utrecht. 21 juni 2007 Reglementenboekje

UFC Utrecht. Huishoudelijk Reglement Unihockey en Floorball Club Utrecht. 21 juni 2007 Reglementenboekje Huishoudelijk Reglement Unihockey en Floorball Club Utrecht UFC Utrecht Huishoudelijk Reglement Unihockey en Floorball Club Utrecht 21 juni 2007 Reglementenboekje 1 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 CT voor Dummies Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 Voorwoord Het gaat goed met de Cirkeltijgers! Kijk naar het ledenaantal, kijk naar de financiële situatie en voel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A.

ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A. ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A. Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 3: Categorieën van leden Artikel 4:

Nadere informatie

TOGB 23, 121, 2650 AC

TOGB 23, 121, 2650 AC ALV TOGB handbal SV TOGB Sportpark Het Hoge Land Hoge Land 23, Berkel en Rodenrijs Postbus 121, 2650 AC Berkel en Rodenrijs Ons Clubhuis 010 511 20 06 12 mei 2015 T O G B 1. Opening vergadering 2. Ingekomen

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken:

HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken: Ontwerp december 2015 Vooraf: HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken: HC Voorne heeft op dit moment (seizoen 2015 2016) nog geen aparte Tucht commissie. Het behandelen van Tuchtzaken gebeurt door de arbitragecommissie

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag september 2006/ september 2007

Jaarverslag september 2006/ september 2007 Jaarverslag september 2006/ september 2007 De belangrijkste prioriteit lag afgelopen jaar op het versterken en professionaliseren van de NeFUB. De prioriteit is echter gedurende het jaar meer verschoven

Nadere informatie

Algemeen Reglement Ned. Floorball en Unihockey Bond 15 oktober 2012-1 -

Algemeen Reglement Ned. Floorball en Unihockey Bond 15 oktober 2012-1 - Algemeen Reglement Ned. Floorball en Unihockey Bond 15 oktober 2012-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen BESLUITENLIJST vergadering, cluster 9 veldvoetbal gehouden op 14 april 2010 bij de vereniging Unitas te Gorinchem Aanwezig: De verenigingen: Ameide, Arkel, Drechtstreek, G.J.S., Hardinxveld, Lekvogels,

Nadere informatie

Informatie voor (nieuwe) leden

Informatie voor (nieuwe) leden Informatie voor (nieuwe) leden Inhoud 1. Vereniging Almere 90 2. Beleidsplan 3. Wat kan Almere 90 u bieden 4. Wat vraagt Almere 90 van u 1 De Vereniging Almere 90 a) Historie A90 b) Maatschappelijk belang

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURSFUNCTIES

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURSFUNCTIES Huishoudelijk reglement bestuur RVV Neptunus-Schiebroek dd. 21-05-2012 INHOUD BESTUUR Samenstelling en benoeming bestuur art. 01 t/m 04 Rooster van aftreden bestuursleden en overdracht functies art. 05

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

ALV, 30 november 2015

ALV, 30 november 2015 ALV, 30 november 2015 Agenda 1. Opening 2. Vaststellen notulen ALV 22 april 2015 Natasja 3. Jaarverslag seizoen 2014 2015 Simon 4. Voortgang fusie, laatste seizoen 2015 2016 Simon 5. Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Interne selectieprocedure Taekwondo Bond Nederland ten behoeve van deelname Olympisch Kwalificatietoernooi en deelname Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Vastgesteld door het bestuur van de Taekwondo

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt: 1. Opening

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBAL CLUB VARSSEVELD

CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBAL CLUB VARSSEVELD CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBAL CLUB VARSSEVELD Datum : 24 OKTOBER 2013 Plaats: bovenzaal Chinees Restaurant Fu Hing, Varsseveld Aanvang: 20.00 uur 1. Opening Aanwezig: 21 leden en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Victor de Bruin 6/12/13 9:33 AM Deleted: 2009/20102013/2014 Geen seizoen opzetten, alleen een datum als per wanneer geldig

Victor de Bruin 6/12/13 9:33 AM Deleted: 2009/20102013/2014 Geen seizoen opzetten, alleen een datum als per wanneer geldig WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE FLOORBALL EN UNIHOCKEY BOND Nederlandse Floorball en Unihockey Bond, juni 2013 Voor vragen of opmerkingen schriftelijk: NeFUB t.a.v. Technische Zaken Wattbaan 31-49 3439

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Algemeen Artikel 1 Algemene bepaling 1. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de volleybalvereniging

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

Zaterdag 15 juni 2013 van 13.00 tot 16.00 uur Amersfoort, Aula Koningin Emmaschool, Heiligenbergerweg 185

Zaterdag 15 juni 2013 van 13.00 tot 16.00 uur Amersfoort, Aula Koningin Emmaschool, Heiligenbergerweg 185 Agenda ALV NeFUB Zaterdag 15 juni 2013 van 13.00 tot 16.00 uur Amersfoort, Aula Koningin Emmaschool, Heiligenbergerweg 185 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen 25 november 2012 en actiepunten bijlagen:

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2016 aan ter vaststelling door de bondsraad. Op pagina 28 t/m 31 zijn de kostenplaatsen toegelicht.

Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2016 aan ter vaststelling door de bondsraad. Op pagina 28 t/m 31 zijn de kostenplaatsen toegelicht. Agendapunt 9 Begroting Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting aan ter vaststelling door de bondsraad. Op pagina 28 t/m 31 zijn de kostenplaatsen toegelicht. Meerjarenbegroting 2017-2019 Als aparte

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering november 2014 Geachte leden, Namens het bestuur van svdio nodig ik jullie uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 december 2014 om 20.30 uur in Grand Café Rest. De Burgemeester op de Markt,

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Nefub beleidsplan 2007-2012 Floorball: van sportief spel naar speelbare sport. Inleiding

Nefub beleidsplan 2007-2012 Floorball: van sportief spel naar speelbare sport. Inleiding Nefub beleidsplan 2007-2012 Floorball: van sportief spel naar speelbare sport Inleiding Het is nu 8 jaar geleden dat de NeFUB werd opgericht en 10 jaar geleden dat de Stichting Unihockey Nederland van

Nadere informatie

DISTRICTSREGLEMENT TBN 4 juli 2005

DISTRICTSREGLEMENT TBN 4 juli 2005 DISTRICTSREGLEMENT TBN 4 juli 2005 1 TBN DISTRICTSREGLEMENT Inhoudsopgave Artikel 1. Organisatie en reglement pag. 3 Artikel 2. Leden pag. 3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden district pag. 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 NGoB AV11-2 Bijlage 2 Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 1 Inleiding In dit document wordt het beleid voor de periode 2013-1016 uiteengezet. Eerst worden de beleidsdoelen gepresenteerd,

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 De complete agendastukken zijn na te lezen op http://www.badminton.nl/badminton_nederland/jaarvergadering/ 2015 1 Agenda Jaarvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie