Notulen ALV NeFUB, 28 mei 2011, Huis van de Sport, Nieuwegein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ALV NeFUB, 28 mei 2011, Huis van de Sport, Nieuwegein"

Transcriptie

1 Concept (voor agendering in ALV 8 oktober 2011) Notulen ALV NeFUB, 28 mei 2011, Huis van de Sport, Nieuwegein aanwezig: Henri Otjens (voorzitter), Gert Sangen, Joost Schram, Jorg Andree, Victor de Bruin, Toon Poelsma (bestuur NeFUB); René van Rijsselt (adviseur bestuur NeFUB); Hans Botman (IFF vertegenwoordiger NeFUB); Mirjam Preusterink (bureau NeFUB); (FB Agents); Lidwien, Bart Tiggelaar (Face Off); Nienke de Vos (UFC Groningen); Omar Usmani (HDM); Gerard de Valk (Sonics); Bart Kroese (UFC Utrecht); Johan Kruseman, Aron Piekema 1. Opening Henri Otjens heet alle aanwezigen van harte welkom. 2. Vaststellen agenda Gert Sangen noemt de volgende punten waar UFC Groningen in deze ALV aandacht voor vraagt en die bij verschillende agendapunten aan de orde zullen komen: - jeugdbeleid; - schoolsport actieve verenigingen; - competitie; - verzekeringen. Gert geeft over verzekeringen alvast aan dat er gesprekken lopen met verzekeringsdeskundigen om te inventariseren aan welke verzekeringen de bond, de verenigingen en de leden behoefte hebben. Dit zal op de eerstvolgende ALV terugkomen. De ALV gaat akkoord met de agenda. 3. Notulen naar aanleiding van: * Bart Kroese complimenteert de organisatie van de 2 interlands Spanje - Nederland met het succes; hij vraagt zich af of het toernooi ook financieel een succes is geweest. René van Rijsselt licht toe dat er nog een evaluatieverslag komt. De organisatie heeft quitte gespeeld. Sponsors hebben een beperkte financiële bijdrage geleverd, 450,=; de sponsoring is vooral op het promoten van floorball gericht. Sportief is het een heel geslaagd evenement geweest, ook door de inzet van internationale scheidsrechters. Dit verhoogt het kwaliteitsniveau van de wedstrijden. Het ligt in de bedoeling in de naaste toekomst nieuwe interlands te organiseren en een groter internationaal toernooi (bijvoorbeeld een kwalificatietoernooi) naar Nederland te halen. De IFF juicht dit streven toe. Belangrijk is dit altijd in samenwerking met een vereniging te doen, (1) omdat er heel veel vrijwilligers nodig zijn en (2) om topsport met breedtesport te verbinden. Het draaiboek van deze interlands dat op basis van het IFF draaiboek is gemaakt, is natuurlijk beschikbaar. * Bart Kroese en Lidwien Reehuis informeren naar de samenwerking van het bestuur met de clubs. Henri Otjens geeft aan dat de NeFUB doorgaat met het verder professionaliseren van het Floorball in Nederland. Dit omvat in ieder geval het verbeteren van de communicatie tussen bondsbestuur, bondsbureau en verenigingen, waaronder het sneller afhandelen van e- mails, en het meer samen met de verenigingen oppakken van initiatieven. De NeFUB maakt een communicatieplan waarin o.a. het onderscheid tussen taken voor het bestuur en het bureau zal staan en wie voor welke zaken contactpersoon is.

2 Voor de organisatie van de competities en de wedstrijdindeling zal de NeFUB een vrijwilliger gaan aantrekken, tegen een vrijwilligersvergoeding. * Bart Kroese vraagt naar de uitreiking van de Hans Botman bokaal. Henri Otjens meldt dat hiervoor nog een geschikte gelegenheid moet worden gevonden. Hierover zal met Utrecht contact worden opgenomen. * Bart Kroese mist in de notulen het verantwoorden van de clinics-gelden. Hij vraagt het bestuur goed te waken voor de risico s die de clinics voor de bond kan veroorzaken; de voorgestelde begroting is naar zijn mening niet acceptabel als de financiële risico s van clinics te groot zijn. Hij verzoekt het bestuur bij de eerstkomende ALV daarom inzicht te geven in de resultaten van de clinics. Henri Otjens geeft aan dat dit in de ALV bij de begroting zal worden gepresenteerd, incl. de financiële uitleg van de clinics. Dit zal nog in het verslag van 3 oktober 2010 worden opgenomen. * Joost Schram wijst er op dat de afrekening in de ALV van is goedgekeurd, onder het voorbehoud van akkoord van het 2 e lid van de kascommissie. Dit zal ook in de notulen van 3 oktober 2010 worden gewijzigd. Zoals afgesproken is daarom het verslag van de kascommissie in deze ALV opnieuw geagendeerd, evenals de afrekening (deze was nog niet goedgekeurd, omdat er destijds geen formeel bestuur was). De ALV keurt de notulen van 3 oktober 2010 met inachtneming van het voorgaande goed; de publicatie volgt op de website. 4. Mededelingen bestuur; conceptvisie toekomst NeFUB * Henri Otjens geeft aan dat het bestuur verschillende ideeën heeft en deze graag verder met de verenigingen wil uitwerken in een meerjaren-aanpak en projecten. Het zwaartepunt van het beleid ligt voor de toekomst bij een 4-tal thema s: - sportstimulering, wat o.m. tot uitdrukking moet komen in de groei van het ledental; - focus op de jeugd, samenwerking met scholen en verenigingen; - nationale en internationale ontwikkeling en samenwerking; - professionalisering van bestuur, bureau en de sportbeoefening, zoals het beleid voor scheidsrechters en trainers, en de aanpak van de competities. Voor de organisatie van de competitie zal de NeFUB een vrijwilliger gaan aantrekken tegen een vrijwilligersvergoeding. * Henri Otjens feliciteert de nationale teams met de geboekte progressie en de clubs HDM, Agents, Stick to It en Utrecht met de behaalde kampioenschappen / promoties. * Jorg Andree geeft een toelichting op de succesvolle prestaties van het nationale damesteam bij het behalen van het WK in Zwitserland. Hij meldt dat de voorbereiding van de dames voor het WK in volle gang is. In september is er o.a. een oefeninterland in Nederland en in november doet Nederland aan een 4-landentoernooi in Duitsland mee. In het wekend van 26-27november volgt nog een uitzwaaiwedstrijd. Jorg wijst nog op het initiatief van Henk Schuster voor een supportersreis. 5. Mededelingen NeFUB-bureau Mirjam Preusterink geeft aan dat op 5 juni a.s. de trainerscursus (niveau 2) start o.l.v. Jorg Andree. De opleiding loopt door tot januari Er zijn nu 11 aanmeldingen.

3 Het belang van goede trainers, en dus ook de opleiding hiervoor, is voor de ontwikkeling van Floorball heel groot. Mirjam wijst verder op de activiteiten voor Schoolactieve Verenigingen; het formulier voor subsidies is beschikbaar en het NeFUB-bureau kan alle informatie en ondersteuning geven. Het gaat om een structurele aanpak met als doel jeugdkader te creëren. 6./7. Contributie, kosten arbitrage, competitie en sancties; begroting * Henri Otjens geeft onder verwijzing naar het eerder bij punt 4 vermelde aan dat de NeFUB door wil met het structureel stimuleren van Floorball in Nederland. Daarvoor is een structureel gezonde financiële situatie nodig, waarin niet wordt ingeteerd op middelen uit het verleden. Het bestuur zet daarom vooral in op: - het zichzelf terugverdienen van de activiteiten en het bureau; - het verwerven van structurele subsidies; - het zoveel mogelijk in evenwicht brengen van competitiekosten /- contributies; de scheidsrechterskosten in het competitiebudget opnemen. Henri kondigt aan op de eerstkomende ALV hierover plannen voor te leggen. Deze omvatten ook het verhogen van de sinds 2006 gelijk gebleven contributie. Dit is nodig i.v.m. de gestegen kosten, bijv. voor zaalhuur. De kosten hiervan zijn met ongeveer 10% gestegen in de afgelopen 3 jaar. Gedacht wordt aan verhogingen in de orde van grootte van 5 naar 8 (junioren) en van 7 naar 12 (senioren), en voor teamcontributies (competities) van 265 naar 300 (grootveld) en van 150 naar 175 (kleinveld). De ALV geeft aan hier begrip voor te hebben, ook gezien het feit dat er de laatste jaren geen aanpassing heeft plaatsgevonden. Op voorstel van Bart Kroese zal de NeFUB nagaan in hoeverre verschil gemaakt moet worden in de bijdrage voor kleinveld vs. grootveld, omdat met kleinveld een meer recreatief doel wordt nagestreefd en omdat er voor deelname aan grootveld meer geboden wordt op het gebied van scheidsrechters en organisatie. Gerard de Valk wijst bij de verhoging op het belang bij de verhoging rekening te houden met het feit dat gemeenten ook kortingen gaan doorvoeren en clubs meer moeite zullen hebben de begroting rond te krijgen. Henri geeft aan dat op de eerstvolgende ALV de begroting wordt voorgelegd. * Hans Botman geeft aan dat contributieverhoging naar een reëel niveau op zich redelijk is, maar dat het belangrijkste de groei van het ledenaantal en clubs, oftewel meer tegenstanders, is. Henri onderstreept deze inzet en geeft aan dat de aanpak en organisatie van de competitie met de verenigingen wordt opgepakt; de aan te stellen vrijwilliger voor de competitie zal dit gaan trekken. Bart Kroese geeft aan dat de scheidsrechterscommissie bezig is met een beleidsplan waarin ook de vergoedingen worden geregeld. De bedoeling is dat het scheidsen aantrekkelijker wordt; het houden van play offs kan hier ook aan bijdragen. Hans Botman geeft de suggestie mee de arbitrage zo te organiseren dat scheidsrechters worden ingezet die niet zelf hoeven te spelen. 8./9. Wijziging statuten, huishoudelijk reglement; wedstrijdreglement incl. sanctieoverzicht. * Gert Sangen licht toe dat de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement voortkomen uit de eisen van NOC-NSF. Door Bart Kroese wordt gewezen op het eenduidig schrijven van NeFUB en geeft mee goed te letten op het verschil tussen mediation (= consensus tussen partijen zelf) en arbitrage (= het besluit van een boven partijen bestaande derde / instantie). Nienke de Vos informeert naar het benoemen van bestuursleden voor 3 jaar. Henri Otjens geeft aan dat in het belang van good governance en continuïteit voor 3 jaar is gekozen. Gerard de Valk raadt hiervoor het hanteren van een alternerend rooster van aftreden aan.

4 Op voorstel van Hans Botman zullen de wijzigingen nog aan NOC-NSF worden voorgelegd. De ALV stemt in met de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement, onder het voorbehoud dat deze de toets van NOC-NSF doorstaan. Als dat niet het geval is wordt het opnieuw voor de ALV geagendeerd. Gert zal de wijzigingen door een notaris in de statuten laten opnemen. * Victor de Bruin geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen in het wedstrijdreglement en het sanctiereglement. N.a.v. de discussie stelt Henri Otjens voor gezien de gedetailleerd die nodig is om tot goed werkende en consistente reglementen te komen deze voort te zetten in de technische commissie. Op basis van de inzichten kan een goed reglement worden gemaakt. Hij verzoekt de technische commissie in de eerstkomende ALV met een nieuw voorstel komen. Gerard de Valk bepleit het inbouwen van positieve prikkels. 10./11. Afronding financiële verantwoording en De verklaring van de kascommissie over de financiële verantwoording wordt door de ALV aanvaard. De financiële verantwoording over wordt goedgekeurd, incl. de verklaring van de kascommissie. De vergadering dechargeert hierop de penningmeester met terugwerkende kracht per 1 september 2010, met veel dank aan Joost Schram, en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in de genoemde jaren. 12. Vertrouwenscontactpersonen Gert Sangen geeft aan 2 personen voor de functie van vertrouwenscontactpersoon (1 e lijnsopvang) te hebben benaderd. Dit volgt uit het NOC-NSF lidmaatschap. De NeFUB wil er graag twee, zodat zij de mogelijkheid hebben onderling te klankborden. Beiden hebben op dit gebied praktijk-ervaring. Een heeft zich inmiddels bereid verklaard. Henri Otjens geeft aan dat de benoeming op de eerstkomende ALV zal worden geagendeerd. Uiteraard kan de ALV ook zelf kandidaten voorstellen. 13. Bondsbestuur, schema van aftreden en vacatures Henri Otjens geeft aan niet voor herbenoeming als voorzitter beschikbaar te zijn door zijn drukke werkzaamheden. Hij stelt voor dat René van Rijsselt (adviseur van het bestuur) feitelijk het voorzitterschap vanaf heden tot de eerstvolgende ALV zal waarnemen. René is kandidaat om het voorzitterschap volwaardig te gaan vervullen. Uiteraard kan de ALV voor benoeming als voorzitter ook andere kandidaten voordragen. De ALV stemt hiermee in. Henri deelt verder dat Jorg Andree niet voor herbenoeming als bestuurslid beschikbaar is; dit gold al voor Joost Schram. Henri doet een beroep op de vergadering om voordrachten te doen voor de verschillende vacatures in het bondsbestuur. Henri en Jorg geven aan zich op verschillende gebieden te willen blijven inzetten voor het verder ontwikkelen van het Floorball in Nederland. 14./15. Rondvraag * N.a.v. een opmerking van Bart Kroese meldt Henri Otjens dat de financiën van de jeugdcompetitie onderdeel van de begroting van de NeFUB zijn geworden, e.e.a. op verzoek van de jeugdcommissie zelf. * De NeFUB zal n.a.v. ervaringen van Aron Piekema, met trainers e.a. onderzoeken welke alternatieven voor jeugdspelers wenselijk zijn om speltechnisch de stap van kleinveld naar grootveld te maken, zoals bijv. het invoeren van de Zwitserse variant voor de C-jeugd.

5 * Aron Piekema vraagt te onderzoeken of er met effectieve speeltijd gespeeld kan worden. Henri Otjens geeft aan dat hier naar wordt gekeken, alleen zijn de financiële consequenties (meer tijd, meer zaalhuur) nog niet te overzien. * De competitiecommissie zal zich gaan buigen over: - het invoeren van play-offs (Omar Usmani) - het vermijden van dubbele zaal reservering (Omar Usmani) - het beperken van transfers van een hoger naar een lager team (Bart Tiggelaar) - eventueel een andere de naam van de competitie (Bart Tiggelaar) - organisatie van wedstrijddagen door de clubs zelf (Nienke de Vos) - contactlijst van clubfunctionarissen (m.n. bij overmacht) te communiceren * In september zal de NeFUB nader ingaan op de kosten voor spelers van nationale teams, incl. de mogelijkheden om hiermee samen te werken met de verenigingen. René merkt op dat het bondsbestuur zich realiseert dat de inzet voor de nationale teams veel verlangd van de spelers, deelname is erg duur. De inzet wordt enorm gewaardeerd, ieder moet er zich van bewust zijn dat we nog in een overgangssituatie zijn; * Hans Botman meldt dat het IOC Floorball als Olympische sport (zomersport) voorlopig heeft erkend. De definitieve erkenning volgt waarschijnlijk in de zomer van dit jaar. Dit betekent dat deelname aan de OS in bijv of 2028 haalbaar is geworden. Hans Botman meldt verder dat de IFF als lid is aangenomen bij de International Master Games. In 2015 zal floorball voor het eerst op het programma staan van de Master Games. Er is toelating aangevraagd voor de Universiade. * Hans Botman wijst op mogelijkheden om de sport bekender te maken. In Helsinki was de tv bij het WK aanwezig en was er een live-stream op internet. Ook teletekst biedt kansen. * In september zal de NeFUB de acties en plannen m.b.t. communicatie en social media aangeven (Nienke de Vos, Bart Tiggelaar) * Nienke de Vos meldt over een eigen trainingshal te beschikken en hoopt hier ook meergebruik van te kunnen maken bij competities. Ten slotte bedankt Henri alle aanwezigen voor de positieve inbreng en sfeer tijdens de vergadering en sluit deze.

6

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 18 november 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 18 november 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 18 november 2013 1. Opening en vaststellen agenda Martin open even na half acht de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Twee bestuursleden t.w. Greet

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland Datum: Locatie: Aanwezig: 19 mei 2014 van 11.15-12.45 uur Nationaal Archief (NA) te Den Haag Bestuur Janrense Boonstra, Rik van Koetsveld, Astrid Hertog, Arnoud

Nadere informatie

Notulist: Sandra Heijmans --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulist: Sandra Heijmans -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen bestuursvergadering Margriet 13 oktober 2014 Aanvang: 19.30 uur Aanwezigen: Piet de Jongh Ellen van den Bosch Anton van Haren Marc van Luijk Jo van der Heijden Riny van Hintum Ron de Vries Joop

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang 20.00 uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie