Notulen ALV NeFUB, 28 mei 2011, Huis van de Sport, Nieuwegein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ALV NeFUB, 28 mei 2011, Huis van de Sport, Nieuwegein"

Transcriptie

1 Concept (voor agendering in ALV 8 oktober 2011) Notulen ALV NeFUB, 28 mei 2011, Huis van de Sport, Nieuwegein aanwezig: Henri Otjens (voorzitter), Gert Sangen, Joost Schram, Jorg Andree, Victor de Bruin, Toon Poelsma (bestuur NeFUB); René van Rijsselt (adviseur bestuur NeFUB); Hans Botman (IFF vertegenwoordiger NeFUB); Mirjam Preusterink (bureau NeFUB); (FB Agents); Lidwien, Bart Tiggelaar (Face Off); Nienke de Vos (UFC Groningen); Omar Usmani (HDM); Gerard de Valk (Sonics); Bart Kroese (UFC Utrecht); Johan Kruseman, Aron Piekema 1. Opening Henri Otjens heet alle aanwezigen van harte welkom. 2. Vaststellen agenda Gert Sangen noemt de volgende punten waar UFC Groningen in deze ALV aandacht voor vraagt en die bij verschillende agendapunten aan de orde zullen komen: - jeugdbeleid; - schoolsport actieve verenigingen; - competitie; - verzekeringen. Gert geeft over verzekeringen alvast aan dat er gesprekken lopen met verzekeringsdeskundigen om te inventariseren aan welke verzekeringen de bond, de verenigingen en de leden behoefte hebben. Dit zal op de eerstvolgende ALV terugkomen. De ALV gaat akkoord met de agenda. 3. Notulen naar aanleiding van: * Bart Kroese complimenteert de organisatie van de 2 interlands Spanje - Nederland met het succes; hij vraagt zich af of het toernooi ook financieel een succes is geweest. René van Rijsselt licht toe dat er nog een evaluatieverslag komt. De organisatie heeft quitte gespeeld. Sponsors hebben een beperkte financiële bijdrage geleverd, 450,=; de sponsoring is vooral op het promoten van floorball gericht. Sportief is het een heel geslaagd evenement geweest, ook door de inzet van internationale scheidsrechters. Dit verhoogt het kwaliteitsniveau van de wedstrijden. Het ligt in de bedoeling in de naaste toekomst nieuwe interlands te organiseren en een groter internationaal toernooi (bijvoorbeeld een kwalificatietoernooi) naar Nederland te halen. De IFF juicht dit streven toe. Belangrijk is dit altijd in samenwerking met een vereniging te doen, (1) omdat er heel veel vrijwilligers nodig zijn en (2) om topsport met breedtesport te verbinden. Het draaiboek van deze interlands dat op basis van het IFF draaiboek is gemaakt, is natuurlijk beschikbaar. * Bart Kroese en Lidwien Reehuis informeren naar de samenwerking van het bestuur met de clubs. Henri Otjens geeft aan dat de NeFUB doorgaat met het verder professionaliseren van het Floorball in Nederland. Dit omvat in ieder geval het verbeteren van de communicatie tussen bondsbestuur, bondsbureau en verenigingen, waaronder het sneller afhandelen van e- mails, en het meer samen met de verenigingen oppakken van initiatieven. De NeFUB maakt een communicatieplan waarin o.a. het onderscheid tussen taken voor het bestuur en het bureau zal staan en wie voor welke zaken contactpersoon is.

2 Voor de organisatie van de competities en de wedstrijdindeling zal de NeFUB een vrijwilliger gaan aantrekken, tegen een vrijwilligersvergoeding. * Bart Kroese vraagt naar de uitreiking van de Hans Botman bokaal. Henri Otjens meldt dat hiervoor nog een geschikte gelegenheid moet worden gevonden. Hierover zal met Utrecht contact worden opgenomen. * Bart Kroese mist in de notulen het verantwoorden van de clinics-gelden. Hij vraagt het bestuur goed te waken voor de risico s die de clinics voor de bond kan veroorzaken; de voorgestelde begroting is naar zijn mening niet acceptabel als de financiële risico s van clinics te groot zijn. Hij verzoekt het bestuur bij de eerstkomende ALV daarom inzicht te geven in de resultaten van de clinics. Henri Otjens geeft aan dat dit in de ALV bij de begroting zal worden gepresenteerd, incl. de financiële uitleg van de clinics. Dit zal nog in het verslag van 3 oktober 2010 worden opgenomen. * Joost Schram wijst er op dat de afrekening in de ALV van is goedgekeurd, onder het voorbehoud van akkoord van het 2 e lid van de kascommissie. Dit zal ook in de notulen van 3 oktober 2010 worden gewijzigd. Zoals afgesproken is daarom het verslag van de kascommissie in deze ALV opnieuw geagendeerd, evenals de afrekening (deze was nog niet goedgekeurd, omdat er destijds geen formeel bestuur was). De ALV keurt de notulen van 3 oktober 2010 met inachtneming van het voorgaande goed; de publicatie volgt op de website. 4. Mededelingen bestuur; conceptvisie toekomst NeFUB * Henri Otjens geeft aan dat het bestuur verschillende ideeën heeft en deze graag verder met de verenigingen wil uitwerken in een meerjaren-aanpak en projecten. Het zwaartepunt van het beleid ligt voor de toekomst bij een 4-tal thema s: - sportstimulering, wat o.m. tot uitdrukking moet komen in de groei van het ledental; - focus op de jeugd, samenwerking met scholen en verenigingen; - nationale en internationale ontwikkeling en samenwerking; - professionalisering van bestuur, bureau en de sportbeoefening, zoals het beleid voor scheidsrechters en trainers, en de aanpak van de competities. Voor de organisatie van de competitie zal de NeFUB een vrijwilliger gaan aantrekken tegen een vrijwilligersvergoeding. * Henri Otjens feliciteert de nationale teams met de geboekte progressie en de clubs HDM, Agents, Stick to It en Utrecht met de behaalde kampioenschappen / promoties. * Jorg Andree geeft een toelichting op de succesvolle prestaties van het nationale damesteam bij het behalen van het WK in Zwitserland. Hij meldt dat de voorbereiding van de dames voor het WK in volle gang is. In september is er o.a. een oefeninterland in Nederland en in november doet Nederland aan een 4-landentoernooi in Duitsland mee. In het wekend van 26-27november volgt nog een uitzwaaiwedstrijd. Jorg wijst nog op het initiatief van Henk Schuster voor een supportersreis. 5. Mededelingen NeFUB-bureau Mirjam Preusterink geeft aan dat op 5 juni a.s. de trainerscursus (niveau 2) start o.l.v. Jorg Andree. De opleiding loopt door tot januari Er zijn nu 11 aanmeldingen.

3 Het belang van goede trainers, en dus ook de opleiding hiervoor, is voor de ontwikkeling van Floorball heel groot. Mirjam wijst verder op de activiteiten voor Schoolactieve Verenigingen; het formulier voor subsidies is beschikbaar en het NeFUB-bureau kan alle informatie en ondersteuning geven. Het gaat om een structurele aanpak met als doel jeugdkader te creëren. 6./7. Contributie, kosten arbitrage, competitie en sancties; begroting * Henri Otjens geeft onder verwijzing naar het eerder bij punt 4 vermelde aan dat de NeFUB door wil met het structureel stimuleren van Floorball in Nederland. Daarvoor is een structureel gezonde financiële situatie nodig, waarin niet wordt ingeteerd op middelen uit het verleden. Het bestuur zet daarom vooral in op: - het zichzelf terugverdienen van de activiteiten en het bureau; - het verwerven van structurele subsidies; - het zoveel mogelijk in evenwicht brengen van competitiekosten /- contributies; de scheidsrechterskosten in het competitiebudget opnemen. Henri kondigt aan op de eerstkomende ALV hierover plannen voor te leggen. Deze omvatten ook het verhogen van de sinds 2006 gelijk gebleven contributie. Dit is nodig i.v.m. de gestegen kosten, bijv. voor zaalhuur. De kosten hiervan zijn met ongeveer 10% gestegen in de afgelopen 3 jaar. Gedacht wordt aan verhogingen in de orde van grootte van 5 naar 8 (junioren) en van 7 naar 12 (senioren), en voor teamcontributies (competities) van 265 naar 300 (grootveld) en van 150 naar 175 (kleinveld). De ALV geeft aan hier begrip voor te hebben, ook gezien het feit dat er de laatste jaren geen aanpassing heeft plaatsgevonden. Op voorstel van Bart Kroese zal de NeFUB nagaan in hoeverre verschil gemaakt moet worden in de bijdrage voor kleinveld vs. grootveld, omdat met kleinveld een meer recreatief doel wordt nagestreefd en omdat er voor deelname aan grootveld meer geboden wordt op het gebied van scheidsrechters en organisatie. Gerard de Valk wijst bij de verhoging op het belang bij de verhoging rekening te houden met het feit dat gemeenten ook kortingen gaan doorvoeren en clubs meer moeite zullen hebben de begroting rond te krijgen. Henri geeft aan dat op de eerstvolgende ALV de begroting wordt voorgelegd. * Hans Botman geeft aan dat contributieverhoging naar een reëel niveau op zich redelijk is, maar dat het belangrijkste de groei van het ledenaantal en clubs, oftewel meer tegenstanders, is. Henri onderstreept deze inzet en geeft aan dat de aanpak en organisatie van de competitie met de verenigingen wordt opgepakt; de aan te stellen vrijwilliger voor de competitie zal dit gaan trekken. Bart Kroese geeft aan dat de scheidsrechterscommissie bezig is met een beleidsplan waarin ook de vergoedingen worden geregeld. De bedoeling is dat het scheidsen aantrekkelijker wordt; het houden van play offs kan hier ook aan bijdragen. Hans Botman geeft de suggestie mee de arbitrage zo te organiseren dat scheidsrechters worden ingezet die niet zelf hoeven te spelen. 8./9. Wijziging statuten, huishoudelijk reglement; wedstrijdreglement incl. sanctieoverzicht. * Gert Sangen licht toe dat de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement voortkomen uit de eisen van NOC-NSF. Door Bart Kroese wordt gewezen op het eenduidig schrijven van NeFUB en geeft mee goed te letten op het verschil tussen mediation (= consensus tussen partijen zelf) en arbitrage (= het besluit van een boven partijen bestaande derde / instantie). Nienke de Vos informeert naar het benoemen van bestuursleden voor 3 jaar. Henri Otjens geeft aan dat in het belang van good governance en continuïteit voor 3 jaar is gekozen. Gerard de Valk raadt hiervoor het hanteren van een alternerend rooster van aftreden aan.

4 Op voorstel van Hans Botman zullen de wijzigingen nog aan NOC-NSF worden voorgelegd. De ALV stemt in met de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement, onder het voorbehoud dat deze de toets van NOC-NSF doorstaan. Als dat niet het geval is wordt het opnieuw voor de ALV geagendeerd. Gert zal de wijzigingen door een notaris in de statuten laten opnemen. * Victor de Bruin geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen in het wedstrijdreglement en het sanctiereglement. N.a.v. de discussie stelt Henri Otjens voor gezien de gedetailleerd die nodig is om tot goed werkende en consistente reglementen te komen deze voort te zetten in de technische commissie. Op basis van de inzichten kan een goed reglement worden gemaakt. Hij verzoekt de technische commissie in de eerstkomende ALV met een nieuw voorstel komen. Gerard de Valk bepleit het inbouwen van positieve prikkels. 10./11. Afronding financiële verantwoording en De verklaring van de kascommissie over de financiële verantwoording wordt door de ALV aanvaard. De financiële verantwoording over wordt goedgekeurd, incl. de verklaring van de kascommissie. De vergadering dechargeert hierop de penningmeester met terugwerkende kracht per 1 september 2010, met veel dank aan Joost Schram, en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in de genoemde jaren. 12. Vertrouwenscontactpersonen Gert Sangen geeft aan 2 personen voor de functie van vertrouwenscontactpersoon (1 e lijnsopvang) te hebben benaderd. Dit volgt uit het NOC-NSF lidmaatschap. De NeFUB wil er graag twee, zodat zij de mogelijkheid hebben onderling te klankborden. Beiden hebben op dit gebied praktijk-ervaring. Een heeft zich inmiddels bereid verklaard. Henri Otjens geeft aan dat de benoeming op de eerstkomende ALV zal worden geagendeerd. Uiteraard kan de ALV ook zelf kandidaten voorstellen. 13. Bondsbestuur, schema van aftreden en vacatures Henri Otjens geeft aan niet voor herbenoeming als voorzitter beschikbaar te zijn door zijn drukke werkzaamheden. Hij stelt voor dat René van Rijsselt (adviseur van het bestuur) feitelijk het voorzitterschap vanaf heden tot de eerstvolgende ALV zal waarnemen. René is kandidaat om het voorzitterschap volwaardig te gaan vervullen. Uiteraard kan de ALV voor benoeming als voorzitter ook andere kandidaten voordragen. De ALV stemt hiermee in. Henri deelt verder dat Jorg Andree niet voor herbenoeming als bestuurslid beschikbaar is; dit gold al voor Joost Schram. Henri doet een beroep op de vergadering om voordrachten te doen voor de verschillende vacatures in het bondsbestuur. Henri en Jorg geven aan zich op verschillende gebieden te willen blijven inzetten voor het verder ontwikkelen van het Floorball in Nederland. 14./15. Rondvraag * N.a.v. een opmerking van Bart Kroese meldt Henri Otjens dat de financiën van de jeugdcompetitie onderdeel van de begroting van de NeFUB zijn geworden, e.e.a. op verzoek van de jeugdcommissie zelf. * De NeFUB zal n.a.v. ervaringen van Aron Piekema, met trainers e.a. onderzoeken welke alternatieven voor jeugdspelers wenselijk zijn om speltechnisch de stap van kleinveld naar grootveld te maken, zoals bijv. het invoeren van de Zwitserse variant voor de C-jeugd.

5 * Aron Piekema vraagt te onderzoeken of er met effectieve speeltijd gespeeld kan worden. Henri Otjens geeft aan dat hier naar wordt gekeken, alleen zijn de financiële consequenties (meer tijd, meer zaalhuur) nog niet te overzien. * De competitiecommissie zal zich gaan buigen over: - het invoeren van play-offs (Omar Usmani) - het vermijden van dubbele zaal reservering (Omar Usmani) - het beperken van transfers van een hoger naar een lager team (Bart Tiggelaar) - eventueel een andere de naam van de competitie (Bart Tiggelaar) - organisatie van wedstrijddagen door de clubs zelf (Nienke de Vos) - contactlijst van clubfunctionarissen (m.n. bij overmacht) te communiceren * In september zal de NeFUB nader ingaan op de kosten voor spelers van nationale teams, incl. de mogelijkheden om hiermee samen te werken met de verenigingen. René merkt op dat het bondsbestuur zich realiseert dat de inzet voor de nationale teams veel verlangd van de spelers, deelname is erg duur. De inzet wordt enorm gewaardeerd, ieder moet er zich van bewust zijn dat we nog in een overgangssituatie zijn; * Hans Botman meldt dat het IOC Floorball als Olympische sport (zomersport) voorlopig heeft erkend. De definitieve erkenning volgt waarschijnlijk in de zomer van dit jaar. Dit betekent dat deelname aan de OS in bijv of 2028 haalbaar is geworden. Hans Botman meldt verder dat de IFF als lid is aangenomen bij de International Master Games. In 2015 zal floorball voor het eerst op het programma staan van de Master Games. Er is toelating aangevraagd voor de Universiade. * Hans Botman wijst op mogelijkheden om de sport bekender te maken. In Helsinki was de tv bij het WK aanwezig en was er een live-stream op internet. Ook teletekst biedt kansen. * In september zal de NeFUB de acties en plannen m.b.t. communicatie en social media aangeven (Nienke de Vos, Bart Tiggelaar) * Nienke de Vos meldt over een eigen trainingshal te beschikken en hoopt hier ook meergebruik van te kunnen maken bij competities. Ten slotte bedankt Henri alle aanwezigen voor de positieve inbreng en sfeer tijdens de vergadering en sluit deze.

6

Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering NeFUB 8 oktober 2011

Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering NeFUB 8 oktober 2011 Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering NeFUB 8 oktober 2011 Agenda Algemene Leden Vergadering NeFUB Te houden op zaterdag 8 oktober 2011 in het Huis van de Sport, Nieuwegein. Aanvang: 14.00 uur 1 Opening

Nadere informatie

Conceptnotulen ALV NeFUB

Conceptnotulen ALV NeFUB Conceptnotulen ALV NeFUB 8 oktober 2011 in HvdS (14.00-18.30 uur) Aanwezig: Gerard de Valk, Sven van der Heide en Marieke Benneker (Sonics) Nienke de Vos (UFC Groningen) Hetty KleinJan en Martine Tiddens

Nadere informatie

Notulen ALV NeFUB. 1. Opening en vaststelling agenda. 2. Notulen ALV 27 oktober 2012. 3. Wijziging statuten en reglementen

Notulen ALV NeFUB. 1. Opening en vaststelling agenda. 2. Notulen ALV 27 oktober 2012. 3. Wijziging statuten en reglementen Notulen ALV NeFUB 25 november 2012 in Amersfoort (Koningin Emmaschool) (13.15-17.00 uur) Aanwezig: NeFUB-leden: conform presentielijst Dhr. Fred Kollen (specialist in sport/verenigingsrecht) Dhr. Bart

Nadere informatie

Geanonimiseerde Conceptnotulen ALV NeFUB

Geanonimiseerde Conceptnotulen ALV NeFUB Geanonimiseerde Conceptnotulen ALV NeFUB 27 oktober 2012 in Nieuwegein (HvdS) (14.05-17.00 uur) 1. Opening 5 10 15 De voorzitter (vz a.i.) opent de vergadering en heet iedereen welkom, waarna een kort

Nadere informatie

Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering NeFUB 19 mei 2012

Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering NeFUB 19 mei 2012 Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering NeFUB 19 mei 2012 Pagina 1 Vaststelling agenda ALV 1 Pagina 2 Indeling NeFUB-dag 19 mei 2012 Aanvang 9.30 uur (einde 14.00) Locatie: Sporthal t Gastland Groeneweg

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB Datum: 24 november 2016 Plaats: Sportcentrum Papendal, Arnhem

Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB Datum: 24 november 2016 Plaats: Sportcentrum Papendal, Arnhem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB

Nadere informatie

Begroting Nederlandse Floorball & Unihockey Bond

Begroting Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Begroting 2017 Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Begroting 2017 STAAT VAN BATEN & LASTEN BATEN LASTEN Algemeen 46.921,00 Algemeen 35.154,00 Competitie 58.555,00

Nadere informatie

Conceptnotulen ALV NeFUB

Conceptnotulen ALV NeFUB Conceptnotulen ALV NeFUB 20 oktober 2013 ten kantore van AEF, Maliebaan 16, Utrecht (14.15-17.30 uur) Aanwezig: Floorball Agents: 2 leden DSFV Blue Falcons: 2 leden UC Face Off: 3 leden Floorball Flames:

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

NeFUB Beleidsstemming seizoen 2014/2015!

NeFUB Beleidsstemming seizoen 2014/2015! NeFUB Beleidsstemming seizoen 2014/2015 Inleiding Door een ongelukkige miscommunicatie is het helaas niet gelukt om voor de start van het seizoen de geplande ALV te houden. Wij hebben hierop het besluit

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB Datum: 23 juni 2016 Plaats: Huis van de Sport, Wattbaan te Nieuwegein

Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB Datum: 23 juni 2016 Plaats: Huis van de Sport, Wattbaan te Nieuwegein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Erik: Dit jaar gaan we verder met bijna hetzelfde B-team als vorig jaar en iedereen is erg gemotiveerd en we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen.

Erik: Dit jaar gaan we verder met bijna hetzelfde B-team als vorig jaar en iedereen is erg gemotiveerd en we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen. Notulen ALV Sonics 10 oktober 2016 Aanwezig: Gerard, Joost, Remko N, Remko S, Iris, Marjolein, David, Eleonoor, Charlotte, Renate, Toon, Remen, Niels, Stefan, Lars, Bas, Jorik, Jeroen, Erik, Maaike, Henk-Jan,

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom

versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom Aanleiding In 2009 is de nieuwe structuur van het NSPS geformaliseerd Nu deze structuur min of meer is gesetteld, is het moment om te inventariseren

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

ALV 2008 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris

ALV 2008 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris ALV 2008 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris Nieuwegein 14 juni 2008 14 juni 2008 ALV KNAS 2008 1 Algemene Ledenvergadering 2008 Mobieltjes uit s.v.p.! Nieuwegein

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

TOGB 23, 121, 2650 AC

TOGB 23, 121, 2650 AC ALV TOGB handbal SV TOGB Sportpark Het Hoge Land Hoge Land 23, Berkel en Rodenrijs Postbus 121, 2650 AC Berkel en Rodenrijs Ons Clubhuis 010 511 20 06 12 mei 2015 T O G B 1. Opening vergadering 2. Ingekomen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB Datum: 2 september 2015 Plaats: Huis van de Sport, Wattbaan te Nieuwegein

Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB Datum: 2 september 2015 Plaats: Huis van de Sport, Wattbaan te Nieuwegein Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB Datum: 2 september 2015 Plaats: Huis van de Sport, Wattbaan 31-49 te Nieuwegein Aanwezig NeFUB Bestuur Secretaris Stijn Chapelle Penningmeester Marcel Doornbos Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

Opzetten van een vereniging

Opzetten van een vereniging Het oprichten van een floorballvereniging Een richtlijn De oprichting van een floorballvereniging lijkt een enorme stap. Dit blijkt in de praktijk best mee te vallen. Met goede begeleiding kun je ook als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

Jaarrekening 2015 Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Jaarrekening 2015 Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Nieuwegein Juni 2016 Voor vragen of opmerkingen: Schriftelijk: NeFUB Wattbaan 31-49 3439 ML Nieuwegein E-mail: info@nefub.nl BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 - NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Friese Darts Bond, bij afkorting genaamd: F.D.B. 2. Zij heeft haar zetel te Sneek. Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Scheidsrechter reglement SR005

Scheidsrechter reglement SR005 Scheidsrechter reglement SR005 AMERICAN FOOTBALL BOND NEDERLAND 11-2-2017 Deze versie van de Scheidsrechter reglement vervangt alle voorgaande versies. 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Scheidsrechters en AFBN

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017 Algemeen Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen BESLUITENLIJST vergadering, cluster 9 veldvoetbal gehouden op 14 april 2010 bij de vereniging Unitas te Gorinchem Aanwezig: De verenigingen: Ameide, Arkel, Drechtstreek, G.J.S., Hardinxveld, Lekvogels,

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A.

ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A. ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A. Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 3: Categorieën van leden Artikel 4:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5 Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen 2011-2015... 2 1 Strategie... 2 1.1 Visie... 2 2 Organisatie... 4 2.1 Structuur van de verschillende organen... 5 3 Communicatie... 5 4 Contacten binnen de gemeente

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek

Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek 2016-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. Bestuur 3 Commissies Organisatie 4 Ledenaantal per 1 januari 2017 Trainers 5 Gemeente Groningen Kleding Vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 CT voor Dummies Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 Voorwoord Het gaat goed met de Cirkeltijgers! Kijk naar het ledenaantal, kijk naar de financiële situatie en voel

Nadere informatie