o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur"

Transcriptie

1 o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

2 voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o. Historie Missie Visie Donatiebeleid Richtlijnen en criteria bestuursverslag Verantwoordelijkheden bestuur en taken beleggingscommissie Bestuur Evaluatie beleid Meerjarenbeleid Beleid 2013 Vooruitblik 2014 Bestuur per Beleggingscommissie per Hoofd- en nevenfuncties bestuur/directeur resultaten 2013 Realisatie Stand van zaken traject binnensteden Vermogensbeheer financieel overzicht communicatie Positionering Workshops fondsenwerving van de gemeenten Spreekuur Contacten en overleg directie en medewerkers projectenoverzicht 2013 colofon pagina 4 pagina 10 pagina 20 pagina 30 pagina 38 pagina 41 pagina 42 pagina 49 pagina -2-

3 voorwoord maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur Dit is het van stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. De stichting is een onafhankelijk vermogensfonds. Het Fonds heeft als doelstelling de kwaliteit van de samenleving te verhogen door financiële steun te verlenen aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking. In dit jaarverslag proberen wij zo goed mogelijk inzichtelijk te maken hoe het vermogen van het Fonds is beheerd in 2013 en hoeveel financiële ondersteuning het Fonds heeft kunnen bieden aan projecten. In totaal is in 2013 ruim 6 miljoen euro aan 249 projecten gedoneerd. Per 1 januari 2014 geldt een digitale publicatieplicht voor ANBI s. In dit jaarverslag is een aantal gegevens opgenomen dat in dit kader verplicht is gesteld. Niet alle verplichte gegevens vinden wij geschikt voor het jaarverslag. De ontbrekende verplichte gegevens zijn daarom elders op de website van het Fonds te vinden. Dit jaarverslag is vooral bedoeld om de inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis op een transparante wijze te informeren over de beleidsmatige en financiële activiteiten van het Fonds in Het afgelopen jaar is het Fonds actief op zoek gegaan naar projecten die goed binnen het meerjarenbeleid passen. De nadruk ligt hierbij op projecten die gedragen worden door vrijwilligers en vernieuwende projecten. Met het programma Jouw Idee stimuleert het Fonds jongeren tot 25 jaar om activiteiten te organiseren voor de samenleving. In eerste instantie was het programma tijdelijk. Halverwege 2013 is besloten dat jongeren voortaan altijd een aanvraag voor dit programma in kunnen dienen. Tegelijkertijd zien wij een ontwikkeling waarbij steeds meer burgers initiatieven nemen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. In 2013 is ook een (tijdelijk) programma ontwikkeld voor deze initiatieven. Begin 2014 is het programma Uw Initiatief van start gegaan. Als Fonds proberen we de maatschappelijke ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en contact te houden met (potentiële) aanvragers. Medewerkers van het Fonds gaan op bezoek bij de initiatiefnemers van projecten. En iedereen met een idee voor een project is welkom op het spreekuur van het Fonds. We proberen zo goed mogelijk te communiceren over de projecten die we steunen en over ons beleid. Hierbij maken we steeds meer gebruik van digitale media zoals onze website, een digitale nieuwsbrief, Facebook en Twitter. Het Fonds heeft zijn maatschappelijke doelstelling in 2013 vooral kunnen realiseren doordat veel organisaties goede projecten hebben ingediend (353 in totaal). Door hun, veelal vrijwillige, inzet geven zij invulling aan het realiseren van onze doelstelling en maken zij het verschil voor andere inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Alle organisaties die het afgelopen jaar een aanvraag hebben ingediend willen wij hiervoor dan ook hartelijk bedanken. M.F. Groen Voorzitter pagina -3-

4 het fonds schiedam vlaardingen e.o. Historie Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is voortgekomen uit de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam en de Spaarbank Anno 1823 te Vlaardingen, later opgaand in Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen. Beide spaarbanken werden opgericht met steun van De Maatschappij tot Nut van t Algemeen die al in 1784 werd opgericht. t Nut voerde al de doelstelling tot het verbeteren van de samenleving. Deze maatschappelijke rol werd voortgezet door de spaarbanken. Deze betrokkenheid bij de samenleving kreeg op 10 april 1991 een nieuwe impuls toen de maatschappelijke activiteiten van Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen werden voortgezet onder de naam Stichting Schiedam Vlaardingen Fonds, nu Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Aanleiding vormde de overname van de toenmalige Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen waardoor het Fonds een aanzienlijk aandelenpakket verwierf. Inmiddels is dit aandelenpakket herbelegd in diverse fondsen. De baten van het vermogen worden sindsdien aangewend voor initiatieven uit het werkgebied, waarvoor een donatiebeleid is geformuleerd. Missie: de doelstelling zoals vastgelegd in de statuten De statutaire doelstelling is het verhogen van de kwaliteit van de samenleving, onder meer door het al dan niet met financiële steun en/of operationele steun van anderen (natuurlijke of rechtspersonen) verlenen van (financiële) steun aan of het zelf realiseren van projecten of doelen van algemeen maatschappelijk belang met een ideële en/of sociale strekking. Onder algemeen maatschappelijk belang, zoals hiervoor bedoeld, wordt ten minste begrepen het belang op sociaal maatschappelijk gebied, alsmede op het gebied van educatie, gezondheid en welzijn, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en vrijetijdsbesteding. Kort samengevat luidt onze missie: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. behoudt haar vermogen en draagt met de opbrengsten van dit vermogen bij aan projecten die de kwaliteit van de samenleving verhogen. Visie: wat willen we bereiken Het Fonds richt zich op zes verschillende sectoren (zie statutaire doelstelling) en is hiermee een breed fonds. Het werkgebied bestaat uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het Fonds bewaakt actief dat er spreiding is tussen de verschillende sectoren en gemeenten. De projecten die het Fonds ondersteunt, kunnen bestaan uit activiteiten of uit noodzakelijke investeringen om deze activiteiten mogelijk te maken. In alle gevallen gaat het om een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijk begin en einde (een project). pagina -4-

5 Projecten dienen minimaal één van de volgende speerpunten te bevatten: Participatie Bewustwording Ontplooiing Het is onze visie dat het van belang is om aanvragers te stimuleren vernieuwende projecten in te dienen. Dit type projecten kan een grote impact hebben. Immers vernieuwende werkwijzen worden herhaald op het moment dat zij efficiënt of effectief blijken of als zij andere positieve (bij)effecten hebben. Maar denk hierbij ook aan projecten die gebruikmaken van nieuwe media. Dat projecten een vernieuwend karakter hebben, houdt per definitie ook in dat niet precies is aan te geven om welk type projecten het de komende jaren zal gaan. Het Fonds wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Dat geldt voor de komende beleidsperiode maar ook voor de jaren daarna. Indien wij willen dat de samenleving ook in de behoefte voorziet van toekomstige generaties, is het van belang dat duurzaam wordt omgegaan met de omgeving. Het Fonds vindt aandacht voor duurzaamheid in projecten dan ook een belangrijk thema en ziet dit ook als een vorm van vernieuwing. De inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis geven bewust of onbewust aan wat zij belangrijke projecten voor de samenleving vinden. Simpel gezegd geven de inwoners zelf aan wat zij belangrijk vinden door de activiteiten die zij vrijwillig ontplooien binnen stichtingen of verenigingen. Het is daarom onze visie dat het Fonds vooral activiteiten moet ondersteunen die mensen vrijwillig ondernemen. Aangezien dit in de regel activiteiten zijn die niet professioneel (via de overheid) zijn georganiseerd, is de financiering ook niet vanzelfsprekend. Daar kan het Fonds dus een meerwaarde bieden. Fotograaf: Arjan Bronkhorst. binnenstad Vereniging Hendrick de Keyser is eigenaar van het Gemeenlandshuis in Maassluis. In het uit 1626 daterende pand waren van oudsher bijeenkomsten ten behoeve van de sluis- en dijkbewaking. Tegenwoordig is het een stijlvolle trouwlocatie en worden er presentaties, vergaderingen en culturele evenementen gehouden. Mede dankzij een bijdrage van het Fonds is de bijbehorende sluiswachterswoning verbouwd tot erfgoedlogies en kan het karakteristieke Gemeenlandshuis nu nog beter worden benut. vereniging hendrick de keyser pagina -5-

6 maatschappelijk welzijn De gloednieuwe natuurspeelplaats in het Maassluise Sterrenbos is een plek om te spelen, te ontdekken en te leren in de natuur. Voor kinderen met en zonder beperking. Speciaal aangepaste ligschommels, een waterpomp die ook vanuit een rolstoel is te bedienen en picknicktafels waar een rolstoel makkelijk kan aanschuiven, maken het mogelijk dat kinderen met een beperking er ook gewoon kunnen spelen. Dat bevordert de integratie en wederzijdse acceptatie. stichting myosotis maassluis

7 het fonds schiedam vlaardingen e.o. Donatiebeleid De nadruk van het donatiebeleid ligt op financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met een sociale of ideële strekking. Trefwoorden zijn participatie, ontplooiing en bewustwording. In principe steunt het Fonds geen activiteiten die tot de normale werkzaamheden van een organisatie behoren. Het Fonds is vooral geïnteresseerd in projecten die van experimentele en/of innovatieve aard zijn en die in potentie een bepaalde voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Zo richt het Fonds zich op de sectoren: Maatschappelijk welzijn De meeste vormen van welzijnswerk, jeugdzorg en sociaal-cultureel werk. Gezondheidszorg Initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen. Natuur en milieu In het bijzonder educatieve en voorlichtende projecten om het natuurbesef te stimuleren. Educatie Initiatieven die de educatieve vorming van scholieren bevorderen. Sport en vrije tijd Projecten die actieve deelname aan amateursport en recreatieve activiteiten bevorderen. Kunst en cultuur De bevordering van cultuurdeelname. De voorkeur gaat uit naar voorbeeldstellende en bijzondere publieksactiviteiten die de belangstelling voor kunst en cultuur stimuleren. Ook restauratieprojecten en initiatieven tot behoud van cultureel erfgoed komen in aanmerking. Voor het traject binnensteden is eenmalig binnen een termijn van vijf jaar een substantiële donatie beschikbaar gesteld aan de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Deze donatie is bestemd voor de revitalisering van de binnensteden van deze gemeenten. Het Fonds richt zich op algemeen maatschappelijk belang. Zij doet dit vanuit haar betrokkenheid met de samenleving. De overheid heeft een specifieke rol in de samenleving. Zij heeft uiteenlopende functies en taken die voort vloeien uit de wet- en regelgeving. Het is onze visie dat de rol van het Fonds complementair moet zijn aan die van de overheid. Anders gezegd: het Fonds ondersteunt geen activiteiten die de verantwoordelijk zijn van de overheid. Zaken die de overheid (door bezuinigingen) niet tot haar terrein rekent, worden hiermee niet automatisch het terrein van het Fonds. pagina -7-

8 het fonds schiedam vlaardingen e.o. Richtlijnen en criteria Het Fonds verleent steun aan concrete en afgebakende projecten die een raakvlak hebben met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Ook wordt steun gegeven aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel maximaal vier) jaren. De steun heeft nimmer een permanent karakter. Incidenteel steunt het Fonds ook projecten buiten haar werkgebied die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling. Bij aanvragen van overheidsinstellingen of vrijwel geheel door de overheid gesubsidieerde instellingen, wordt in het bijzonder getoetst of en in welke mate het project behoort tot een normale overheidstaak. Er wordt in principe geen steun gegeven aan: instellingen en projecten met een uitgesproken commercieel, politiek of religieus karakter; projecten die buiten de regio plaatsvinden; projecten die reeds een aanvang hebben genomen of binnen zes weken plaatsvinden; instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatieof overheadkosten; instellingen die een niet projectgebonden aanvraag insturen; instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te kunnen financieren. educatie Vernieuwend is het duurzaamheidsproject van de Schiedamse St. Jozefschool. Alle leerlingen van de school nemen een jaar lang elke week deel aan extra lessen in kleine groepen over duurzaamheid. De lessen gaan over milieu, natuur en energie en klimaat. Gedurende de projecten wordt intensief samengewerkt met buurtbewoners, ouders en organisaties uit de nabije omgeving. Nog geen enkele basisschool in Nederland besteedt op deze intensieve wijze aandacht aan duurzaamheid. sint jozefschool In alle gevallen is het oordeel van de directie en van het bestuur van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Behandeling aanvragen Voor de behandeling van verzoeken om financiële steun zijn de medewerkers van het bureau verantwoordelijk. Zij bekijken de projecten primair op inhoud en kwaliteit en geven hierover advies aan de directeur. Hij bepaalt of een aanvraag voor financiële steun wordt gehonoreerd. pagina -8-

9 Aanvragen vanaf ,-- worden, voorzien van een advies, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur (vijfmaal per jaar). Het streven is de aanvragen tot en met ,-- binnen vier weken tijd te beoordelen. Aanvragen voor een donatie moeten ruim van te voren worden ingediend. Het Fonds kent gestandaardiseerde aanvraagformulieren. Deze kan men downloaden, online invullen op de website (www.fondssv.nl) of op verzoek per post laten toesturen. Een volledige aanvraag omvat: een aanvraagformulier; gegevens van de aanvragende instelling (statuten en recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar); laatst verschenen jaarrekening en jaarverslag; een uitgebreide projectbeschrijving; een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend; een gedetailleerde begroting en dekkingsplan; de naam van één of meer contactpersonen met telefoonnummer (overdag); een beknopte historie; relevante informatie over uw organisatie en activiteiten; indien van toepassing kopie van offerte of huurcontract. Bij verstrekte donaties van ,-- en hoger vraagt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een verklaring van een accountant (RA of AA), waarin bevestigd wordt dat het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is besteed aan het bedoelde project. Overeenkomst Organisaties die een donatie toegekend krijgen, ontvangen hiervan een bevestigingsbrief met bijlagen. Door middel van het retourneren van de akkoordverklaring wordt een overeenkomst aangegaan. In de bevestigingsbrief met bijlagen staat precies aangegeven wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Ook de algemene voorwaarden die Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. hanteert, maken deel uit van de genoemde bijlagen. Vrijstelling van schenkingsrecht door toekenning ANBI voor onbepaalde tijd Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op onder andere het gebied van schenking. Hierdoor blijven schenkingen in het algemeen belang vrijgesteld voor het recht van schenking. pagina -9-

10 bestuursverslag Verantwoordelijkheden bestuur en taken beleggingscommissie Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van het beleid, de directie is dat voor de concrete invulling en de uitvoering daarvan. Deze werkafspraken zijn intern vastgelegd in een directiereglement en in een bestuursreglement. Het bestuur heeft tevens de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen, daarbij wordt het bestuur bijgestaan door de beleggingscommissie. De beleggingscommissie bestaat uit drie bestuursleden en de directeur en wordt ondersteund door de VermogensMeesters als adviseur. De bevoegdheden van de directeur, de beleggingscommissie en het bestuur liggen vast in het bestuursreglement en in een door het bestuur vastgesteld besturingsmodel beleggingen. De beleggingscommissie overlegt met de vermogensadviseurs en stelt notities en rapportages op over beleggingsaangelegenheden die worden besproken in de bestuursvergaderingen. Bestuur In het jaar 2013 vonden vijf reguliere bestuursvergaderingen plaats, te weten op 26 maart, 28 mei, 9 juli, 17 september en 17 december. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt altijd stil gestaan bij actualiteiten en de beleggingen. Verder worden er beslissingen genomen over aanvragen die hoger zijn dan In de vergadering van maart is de jaarrekening vastgesteld en is geëvalueerd of de Stichting nog aan de ANBI-voorwaarden voldoet. In de vergadering van december is de risicoanalyse vastgesteld en zijn de begroting en het jaarplan goedgekeurd. Op 15 oktober is een speciale bijeenkomst gehouden met het bestuur en de directeur om de gang van zaken in het voorafgaande jaar te evalueren en zich te oriënteren op nieuwe ontwikkelingen. Per 1 januari 2013 is mevrouw M. Groen de heer T. Geerdes opgevolgd als voorzitter van het bestuur. Tegelijkertijd is de heer L. Roobol mevrouw M. Groen opgevolgd als vicevoorzitter. In januari hebben het bestuur en de medewerkers van het Fonds afscheid genomen van de heer Geerdes die vanaf 1997 bestuurslid was en in deze periode veel voor het Fonds heeft betekend. Evaluatie beleid Het bestuur en de directie hebben tijdens een speciale bijeenkomst het beleid van het afgelopen jaar geëvalueerd. In het meerjarenbeleid was geconstateerd dat het Fonds nog geen risicoanalyse had opgesteld. Tijdens deze beleidsdag is de risicoanalyse van het Fonds besproken. De conclusie van de beleidsdag was dat alle randvoorwaarden in de organisatie goed geregeld zijn. Het Fonds kan zich nu richten op het verder uitvoeren/invullen van het meerjarenbeleid Inhoudelijk stonden tijdens de beleidsdag de burgerinitiatieven centraal. Er is een ontwikkeling gaande waarbij burgers zelf initiatieven nemen. De vraag is welke rol het Fonds hierin kan hebben en hoe hier op kan worden ingespeeld. Afgesproken is dat het Fonds alert is op burgerinitiatieven en nagaat of het deze initiatieven kan stimuleren en ondersteunen. Ook is tijdens de beleidsdag de Hooftzaak bezocht, een buurtcentrum van Stoed in Maassluis. pagina -10-

11 gezondheid Zorgcentrum Schiewaegh ligt in een wijk met een relatief hoge werkloosheid, een gemiddeld laag inkomen en veel ouderen waarvan een toenemend aantal zelfstandig zal moeten blijven wonen. In de afgelopen jaren zijn er diverse verbouwingen en aanpassingen doorgevoerd om de kwaliteit van de zorg in het zorgcentrum te verbeteren. Tijdens de laatste verbouwing wordt een gezellige brasserie gerealiseerd, waar dagelijks voor een redelijke prijs (warm) gegeten kan worden. Deze ontmoetingsruimte is zowel voor de bewoners van Schiewaegh als voor de overige wijkbewoners een aanwinst. stichting zorgverlening voor ouderen schiewaegh

12 natuur en milieu Fotograaf: Annemiek van der Sluys. Stadslandbouw zorgt voor een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving. Daarnaast draagt het bij aan gezondere leefomstandigheden, sociale cohesie en armoedebestrijding. De vrijwilligers van stichting Van Ruytenburgh verbouwen op een braakliggend terrein middenin Vlaardingen onder meer ijsbergsla, andijvie, broccoli, bietjes, aardbeien en frambozen. De oogst gaat in de eerste plaats naar de vrijwilligers, maar ook voor een deel naar de Voedselbank Vlaardingen want daar is altijd vraag naar verse groenten en fruit. stichting van ruytenburch

13 bestuursverslag Meerjarenbeleid Eind 2012 is door het bestuur het meerjarenbeleid vastgesteld. Het meerjarenbeleid is vanaf begin 2013 het uitgangspunt geweest voor de activiteiten van het Fonds. De inhoudelijke doelstelling is dat het Fonds een actieve en zakelijke partner is voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. De voorkeur gaat hierbij uit naar projecten met vrijwilligers en vernieuwende projecten. De strategie om deze doelstelling te bereiken bestaat uit een gericht donatiebeleid en een imagoverandering. Het Fonds heeft ook een financiële doelstelling, meer hierover vindt u in de paragraaf over beleggingen. Beleid 2013 In 2013 is het Fonds actief op zoek gegaan naar projecten die goed binnen het meerjarenbeleid passen. Sommige organisatoren van projecten zijn door het Fonds zelf benaderd. Daarnaast wordt het Fonds bijvoorbeeld vermeld op Idealenkompas.nl. Ook heeft in 2013 een student van de Hogeschool in Rotterdam (Thomas Verheugd) onderzoek verricht naar de vraag welke stichtingen en verenigingen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis geen gebruik maken van de mogelijkheden die het Fonds biedt. Tevens heeft hij een communicatiestrategie geformuleerd om deze groep wel te bereiken. Bovenstaande acties hebben geleid tot enkele vernieuwende en duurzame projecten in Een voorbeeld van gericht donatiebeleid is het programma Jouw Idee. Bij dit programma kunnen jongeren een budget aanvragen om vrijwillig iets voor de samenleving te organiseren. Daarnaast is tijdens de beleidsdag besloten om te verkennen of ook burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden vanuit het Fonds. Hiervoor is eind 2013 begonnen met de ontwikkeling van het programma Uw Initiatief dat begin 2014 is uitgerold. Beide programma s hebben tot doel om de vrijwillige inzet van de bewoners voor de samenleving te stimuleren. Daarnaast wordt met deze programma s gericht ingezet op vernieuwende projecten. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor het Fonds. Het is een thema dat kan leiden tot vernieuwende projecten. Het aantal aanvragen op dit gebied is echter beperkt en de opzet van de projecten is niet echt vernieuwend te noemen. Daarom is in 2013 een project opgestart waarbij 25 scholen gratis twee workshops aangeboden krijgen over Led-verlichting en het gebruik van zonnepanelen. Voorwaarde hierbij is dat de scholen onderzoeken of zij deze technieken ook toe kunnen passen in de school en kunnen verwerken in het curriculum. Naast het hierboven genoemde donatiebeleid is ook actief ingezet op een imagoverandering van het Fonds. In 2013 is daarom een traject gestart dat moet leiden tot een andere strategische positionering. Meer hierover staat in de paragraaf communicatie. pagina -13-

14 bestuursverslag Vooruitblik 2014 Tijdens de vergadering van december heeft het bestuur de begroting en het jaarplan voor 2014 vastgesteld. Inhoudelijk zal het jaar 2014 in het teken staan van het verder implementeren van het meerjarenbeleid. Het Fonds zal actief communiceren over het donatiebeleid zodat passende aanvragen worden ingediend. Hierbij zal wederom de nadruk worden gelegd op projecten met vrijwilligers. Bijvoorbeeld met de cursus Meer Vrijwilligers in Korte Tijd die het Fonds organiseert voor vrijwilligersorganisaties. Daarnaast zal er een speciaal programma voor burgerinitiatieven worden opgezet. De doelstelling is om in % rendement plus inflatie te halen op het kernvermogen van het Fonds. De inflatiecomponent wordt gebruikt om het kernvermogen voor inflatie te corrigeren. We gaan er van uit dat op het voorzieningenvermogen, dat wordt aangehouden om aan bestaande projectverplichtingen te voldoen, geen rendement wordt gemaakt. De begrote baten komen inclusief huur uit op ,--. De kosten voor de organisatie komen in 2014 naar verwachting uit op ,--. Voor projecten is in ,-- beschikbaar. In verband met verwachte vrijval van projecten zijn de projectbestedingen op ,-- begroot. Hiernaast staat een korte versie van de begroting voor 2014 en het budget voor de projecten. sport en vrije tijd Gezond leven staat bij de zeventien bewoners van zorginstelling De Vlinderhoven centraal. Het Vlinderhoven Tennistoernooi dat de Schiedamse Tennisclub Spieringshoek organiseert, sluit hierbij goed aan. Het is zowel voor de deelnemers als de vrijwilligers een ontspannende en sportieve dag. tennisclub spieringshoek schiedam pagina -14-

15 begroting 2014 Baten ,-- Lasten Organisatiekosten ,-- Projectbestedingen ,-- Saldo ,-- budget 2014 per sector Maatschappelijk welzijn ,-- Kunst en cultuur ,-- Educatie ,-- Sport en vrije tijd ,-- Gezondheid ,-- Natuur en milieu ,-- Projecten in eigen beheer ,-- Vrijval projecten ( ,--) Totaal ,-- pagina -15-

16 bestuursverslag Bestuur per Mevrouw M.F. Groen, voorzitter Zittingsduur: t/m 31 december 2016 (vanaf 2002) De heer drs. L. Roobol, vicevoorzitter Zittingsduur: t/m 31 december 2017 (vanaf 2009) De heer dr. H. Boxma Zittingsduur: t/m 31 december 2014 (vanaf 2001) De heer mr. L.T. van Bree Zittingsduur: t/m 31 december 2016 (vanaf 2008) Mevrouw drs. M.G. Schuddebeurs- van Dulken Zittingsduur: t/m 31 december 2017 (vanaf 2005) De heer mr. B.G.J. de Koning Zittingsduur: t/m 31 december 2015 (vanaf 2011) De heer ir. D. Ph. Schmidt Zittingsduur: t/m 31 december 2016 (vanaf 2013) Beleggingscommissie per De heer drs. L. Roobol Zittingsduur: t/m 31 december 2017 De heer mr. B.G.J. de Koning Zittingsduur: t/m 31 december 2015 De heer ir. D. Ph. Schmidt Zittingsduur: t/m 31 december 2016 De heer drs. J. Massaar, secretaris pagina -16-

17 Bestuur Zittingsduur Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is conform het bestuursreglement van 18 december 2012 maximaal twaalf jaar. Voor de reeds zittende bestuursleden geldt een overgangsregeling. Honorering bestuursleden De bestuursleden ontvangen afhankelijk van de (werk) belasting een vergoeding tussen de 7.000,-- en 9.500,-- per jaar. Vanaf 1 januari 2013 wordt geen aparte onkostenvergoeding meer aan bestuursleden verstrekt. Beleggingscommissie Zittingsduur Leden van de beleggingscommissie worden door het bestuur van de stichting benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herkiesbaar conform het bestuursreglement van 18 december Er is geen sprake van een maximale zittingsperiode. maatschappelijk welzijn De vrijwilligers van Stichting Voetjes van de Vloer organiseren tien keer paar jaar een disco voor iedereen met een beperking. Om de deelnemers een veilige avond te kunnen garanderen, heeft de stichting twaalf actieve vrijwilligers een volledige EHBO-cursus aangeboden. stichting voetjes van de vloer pagina -17-

18 bestuursverslag Hoofd- en nevenfuncties bestuur/directeur Mevrouw M.F. Groen Hoofdfunctie Nevenfuncties Directeur Mariniersmuseum Lid Bestuursraad Musea Koninklijke Marine Bestuurslid Stichting Rotterdam en de Mariniers De heer drs. L. Roobol Voormalige hoofdfunctie Nevenfuncties Lid Raad van Bestuur Kon. KPN N.V. Consulent Stichting Ondernemers Klankbord Lid Economische Adviesraad Vlaardingen De heer dr. H. Boxma Voormalige hoofdfuncties Nevenfuncties Chirurg/traumatoloog Maasstad Ziekenhuis Medisch hoofd Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis Medisch manager Spoedeisende Hulp Maasstad Ziekenhuis Lid Raad van Toezicht Ongeval Stichting Bestuurslid Schiedamsche Sociëteit de Vrijheid 1945 Voorzitter Stuurgroep Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwond Incidenten Cursusleider en lid Begeleidingscommissie cursus Emergency Management of Severe Burns De heer mr. L.T. van Bree Hoofdfunctie Nevenfuncties Directeur Bree s New World Voorzitter Industriële Kring Vlaardingen Lid Raad van Toezicht Stichting Het Vlaardings Museum Lid adviescommissie Deltaport Donatiefonds Vlaardingen Stuurgroeplid Dutch Furniture Export Organisation (DUFEX) Bestuurslid Stichting A4 met vaart Bestuurslid Stichting Citymarketing Vlaardingen pagina -18-

19 Mevrouw drs. M.G. Schuddebeurs - van Dulken Hoofdfunctie Directielid Groen van Prinstererlyceum, onderdeel van de Lentiz Onderwijsgroep Nevenfuncties Geen De heer mr. B.G.J. de Koning Hoofdfunctie Nevenfuncties Directeur beheer Frankelandgroep Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningstichting MDG Vicevoorzitter van het bestuur van de Stichting Schiedamse Theaters (beëindigd m.i.v ) Voorzitter van het bestuur van de Zorg Coöperatie Vlietland U.A. Bestuurslid van de Facilitaire Stichting Gezondheidszorg NWN Lid Raad van Commissarissen Zorggroep Eerste Lijn (ZEL) BV Lid Raad van Toezicht Stichting ELO De heer ir. D. Ph. Schmidt Hoofdfunctie Nevenfuncties Algemeen Directeur Gebouwde Omgeving, TNO Voorzitter van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds TNO Bestuurslid STW Lid Raad van Commissarissen Delft Patents Lid Raad van Commissarissen Coöperatie GEN (Gebieden EnergieNeutraal) Voorzitter van het bestuur Helixer Bestuurslid CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) De heer drs. J. Massaar Hoofdfunctie Nevenfuncties Directeur Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Geen pagina -19-

20 resultaten 2013 Realisatie In 2013 zijn 353 aanvragen ontvangen. In 2012 was het aantal aanvragen iets lager, namelijk 332. Echter, voorheen werden aanvragen die meteen konden worden afgewezen, omdat deze bijvoorbeeld van buiten de regio kwamen, niet geregistreerd. Vanaf 1 januari 2013 worden dergelijke aanvragen wel meegenomen in de administratie. Indien hiermee rekening wordt gehouden, is er niet echt sprake van een stijging. In totaal zijn 249 aanvragen in 2013 positief beoordeeld en kregen een donatie of een garantie. Dat zijn er 24 meer dan in Het lijkt erop dat het Fonds door actief te communiceren over haar donatiebeleid meer goede aanvragen binnen krijgt die positief kunnen worden beoordeeld. Het Fonds verstrekt donaties aan zeer verschillende sectoren. De sectoren waar het om gaat worden in de tabel hieronder genoemd. De volledige lijst van alle projecten waaraan in 2013 is gedoneerd, staat achterin dit jaarverslag. Het totaalbedrag aan verstrekte donaties in 2013 is ,--, waarvan ,-- aan reguliere projecten en ,-- aan projecten in het kader van de binnenstadsgelden (zie verderop). Hieronder staat het budget over 2013 afgezet tegen de realisatie. (bedragen x 1) Traject Budget 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 Maatschappelijk welzijn , , ,-- Educatie , , ,-- Kunst en cultuur , , ,-- Sport en vrije tijd , , ,-- Gezondheid , , ,-- Natuur en milieu , , ,-- Projecten in eigen beheer , Totaal , , ,-- Aantal positieve beslissingen pagina -20-

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2013 Barendrecht, 04 juli 2014 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2013 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per die

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

ING Nederland fonds. ING Nederland fonds. Stichting ING Nederland. Jaarrekening 2015. Juni 2016, Amsterdam

ING Nederland fonds. ING Nederland fonds. Stichting ING Nederland. Jaarrekening 2015. Juni 2016, Amsterdam Jaarrekening 2015 ING Nederland fonds ING Nederland fonds Stichting ING Nederland Jaarrekening 2015 Juni 2016, Amsterdam Inhoud 1 Algemeen 3 1.1 Bestuur 3 1.2 Oprichting stichting 3 1.3 Doel en missie

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Doel. Jaarverslag 2015

Doel. Jaarverslag 2015 Dirk Bos, de naamgever van ons fonds, besloot in de negentiende eeuw dat de Christelijkgereformeerde kerk uit die dagen zijn vermogen kon erven onder de voorwaarde dat zijn nalatenschap zou worden gebruikt

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemeen Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Toelichting Contactgegevens 8

Inhoud. 1. Algemeen Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Toelichting Contactgegevens 8 Stichting ING Nederland fonds Jaarrekening 2016 Inhoud 1. Algemeen 3 1.1 Bestuur 3 1.2 Oprichting stichting 3 1.3 Missie, visie en beleid 3 2. Balans per 31 december 2016 4 Activa 4 Pasiva 4 3. Staat van

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting het Schipholfonds Gevestigd te Schiphol

Financieel verslag 2015 Stichting het Schipholfonds Gevestigd te Schiphol Financieel verslag 2015 Stichting het Schipholfonds Gevestigd te Schiphol Inhoudsopgave Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5

Nadere informatie

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Het bestuur: C. (Kees) van Dijkhuizen J.C.M. (Jan) van Rutte H. (Hilde) Garssen K. (Klaas) Ariaans Amsterdam, juni 2017 INHOUD Directieverslag over het boekjaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS Bisdom van s-hertogenbosch Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 2 Agenda jaarvergadering 18 maart 2014 19.30 uur Verwelkoming

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Stichting Ajax Foundation

Stichting Ajax Foundation Stichting Ajax Foundation Jaarrapportage Seizoen 2013/2014 29-12-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Verslag van het bestuur 1 2. Balans per 30 juni 2014 2 3a. Staat van baten en lasten m.b.t. baten 3 3b. Staat

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2015 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Inhoud 1. Aanvraag start- en/of stimuleringsubsidie 3 2. Hoogte van de bijdrage 4 3. Onderbouwing van de aanvraag 4 4. Publiciteit

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. Doelstelling van Fonds 1818 Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Bestuur: J.J. Atsma, voorzitter mr. A. van der Meer, secretaris J.P. Visser, penningmeester B.K.C. Baron, bestuurslid J.A. Mulder,

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk gevestigd te Noordwijk Rapport inzake de jaarrekening 2012 Van Duyn Van der Geer BV Noordwijk, 5 augustus 2013 Dit rapport heeft 14 pagina's INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland Jaarrekening 2006 Stichting Groenfonds Midden-Delfland Algemeen De Stichting Groenfonds Midden-Delfland is opgericht bij notariële akte op 12 april 2005, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kleyn Jaarverslag 2013

Stichting Kleyn Jaarverslag 2013 Stichting Kleyn Jaarverslag 2013 (EUR x 1) Inhoud Pagina Algemeen 3 Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de resultatenrekening

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2015

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2015 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 5 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING 2014 VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming)... 3 2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2

ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 INGEBORG DOUWES STICHTING TE AMSTERDAM RAPPORT 2007 Amsterdam, 5 mei 2008 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Stichting Ajax Foundation

Stichting Ajax Foundation Stichting Ajax Foundation Jaarrapportage Seizoen 2012/2013 31-1-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Verslag van het bestuur 1 2. Balans per 30 juni 2013 2 3a. Staat van baten en lasten m.b.t. baten 3 3b. Staat

Nadere informatie