o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur"

Transcriptie

1 o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

2 voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o. Historie Missie Visie Donatiebeleid Richtlijnen en criteria bestuursverslag Verantwoordelijkheden bestuur en taken beleggingscommissie Bestuur Evaluatie beleid Meerjarenbeleid Beleid 2013 Vooruitblik 2014 Bestuur per Beleggingscommissie per Hoofd- en nevenfuncties bestuur/directeur resultaten 2013 Realisatie Stand van zaken traject binnensteden Vermogensbeheer financieel overzicht communicatie Positionering Workshops fondsenwerving van de gemeenten Spreekuur Contacten en overleg directie en medewerkers projectenoverzicht 2013 colofon pagina 4 pagina 10 pagina 20 pagina 30 pagina 38 pagina 41 pagina 42 pagina 49 pagina -2-

3 voorwoord maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur Dit is het van stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. De stichting is een onafhankelijk vermogensfonds. Het Fonds heeft als doelstelling de kwaliteit van de samenleving te verhogen door financiële steun te verlenen aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking. In dit jaarverslag proberen wij zo goed mogelijk inzichtelijk te maken hoe het vermogen van het Fonds is beheerd in 2013 en hoeveel financiële ondersteuning het Fonds heeft kunnen bieden aan projecten. In totaal is in 2013 ruim 6 miljoen euro aan 249 projecten gedoneerd. Per 1 januari 2014 geldt een digitale publicatieplicht voor ANBI s. In dit jaarverslag is een aantal gegevens opgenomen dat in dit kader verplicht is gesteld. Niet alle verplichte gegevens vinden wij geschikt voor het jaarverslag. De ontbrekende verplichte gegevens zijn daarom elders op de website van het Fonds te vinden. Dit jaarverslag is vooral bedoeld om de inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis op een transparante wijze te informeren over de beleidsmatige en financiële activiteiten van het Fonds in Het afgelopen jaar is het Fonds actief op zoek gegaan naar projecten die goed binnen het meerjarenbeleid passen. De nadruk ligt hierbij op projecten die gedragen worden door vrijwilligers en vernieuwende projecten. Met het programma Jouw Idee stimuleert het Fonds jongeren tot 25 jaar om activiteiten te organiseren voor de samenleving. In eerste instantie was het programma tijdelijk. Halverwege 2013 is besloten dat jongeren voortaan altijd een aanvraag voor dit programma in kunnen dienen. Tegelijkertijd zien wij een ontwikkeling waarbij steeds meer burgers initiatieven nemen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. In 2013 is ook een (tijdelijk) programma ontwikkeld voor deze initiatieven. Begin 2014 is het programma Uw Initiatief van start gegaan. Als Fonds proberen we de maatschappelijke ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en contact te houden met (potentiële) aanvragers. Medewerkers van het Fonds gaan op bezoek bij de initiatiefnemers van projecten. En iedereen met een idee voor een project is welkom op het spreekuur van het Fonds. We proberen zo goed mogelijk te communiceren over de projecten die we steunen en over ons beleid. Hierbij maken we steeds meer gebruik van digitale media zoals onze website, een digitale nieuwsbrief, Facebook en Twitter. Het Fonds heeft zijn maatschappelijke doelstelling in 2013 vooral kunnen realiseren doordat veel organisaties goede projecten hebben ingediend (353 in totaal). Door hun, veelal vrijwillige, inzet geven zij invulling aan het realiseren van onze doelstelling en maken zij het verschil voor andere inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Alle organisaties die het afgelopen jaar een aanvraag hebben ingediend willen wij hiervoor dan ook hartelijk bedanken. M.F. Groen Voorzitter pagina -3-

4 het fonds schiedam vlaardingen e.o. Historie Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is voortgekomen uit de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam en de Spaarbank Anno 1823 te Vlaardingen, later opgaand in Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen. Beide spaarbanken werden opgericht met steun van De Maatschappij tot Nut van t Algemeen die al in 1784 werd opgericht. t Nut voerde al de doelstelling tot het verbeteren van de samenleving. Deze maatschappelijke rol werd voortgezet door de spaarbanken. Deze betrokkenheid bij de samenleving kreeg op 10 april 1991 een nieuwe impuls toen de maatschappelijke activiteiten van Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen werden voortgezet onder de naam Stichting Schiedam Vlaardingen Fonds, nu Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Aanleiding vormde de overname van de toenmalige Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen waardoor het Fonds een aanzienlijk aandelenpakket verwierf. Inmiddels is dit aandelenpakket herbelegd in diverse fondsen. De baten van het vermogen worden sindsdien aangewend voor initiatieven uit het werkgebied, waarvoor een donatiebeleid is geformuleerd. Missie: de doelstelling zoals vastgelegd in de statuten De statutaire doelstelling is het verhogen van de kwaliteit van de samenleving, onder meer door het al dan niet met financiële steun en/of operationele steun van anderen (natuurlijke of rechtspersonen) verlenen van (financiële) steun aan of het zelf realiseren van projecten of doelen van algemeen maatschappelijk belang met een ideële en/of sociale strekking. Onder algemeen maatschappelijk belang, zoals hiervoor bedoeld, wordt ten minste begrepen het belang op sociaal maatschappelijk gebied, alsmede op het gebied van educatie, gezondheid en welzijn, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en vrijetijdsbesteding. Kort samengevat luidt onze missie: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. behoudt haar vermogen en draagt met de opbrengsten van dit vermogen bij aan projecten die de kwaliteit van de samenleving verhogen. Visie: wat willen we bereiken Het Fonds richt zich op zes verschillende sectoren (zie statutaire doelstelling) en is hiermee een breed fonds. Het werkgebied bestaat uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het Fonds bewaakt actief dat er spreiding is tussen de verschillende sectoren en gemeenten. De projecten die het Fonds ondersteunt, kunnen bestaan uit activiteiten of uit noodzakelijke investeringen om deze activiteiten mogelijk te maken. In alle gevallen gaat het om een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijk begin en einde (een project). pagina -4-

5 Projecten dienen minimaal één van de volgende speerpunten te bevatten: Participatie Bewustwording Ontplooiing Het is onze visie dat het van belang is om aanvragers te stimuleren vernieuwende projecten in te dienen. Dit type projecten kan een grote impact hebben. Immers vernieuwende werkwijzen worden herhaald op het moment dat zij efficiënt of effectief blijken of als zij andere positieve (bij)effecten hebben. Maar denk hierbij ook aan projecten die gebruikmaken van nieuwe media. Dat projecten een vernieuwend karakter hebben, houdt per definitie ook in dat niet precies is aan te geven om welk type projecten het de komende jaren zal gaan. Het Fonds wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Dat geldt voor de komende beleidsperiode maar ook voor de jaren daarna. Indien wij willen dat de samenleving ook in de behoefte voorziet van toekomstige generaties, is het van belang dat duurzaam wordt omgegaan met de omgeving. Het Fonds vindt aandacht voor duurzaamheid in projecten dan ook een belangrijk thema en ziet dit ook als een vorm van vernieuwing. De inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis geven bewust of onbewust aan wat zij belangrijke projecten voor de samenleving vinden. Simpel gezegd geven de inwoners zelf aan wat zij belangrijk vinden door de activiteiten die zij vrijwillig ontplooien binnen stichtingen of verenigingen. Het is daarom onze visie dat het Fonds vooral activiteiten moet ondersteunen die mensen vrijwillig ondernemen. Aangezien dit in de regel activiteiten zijn die niet professioneel (via de overheid) zijn georganiseerd, is de financiering ook niet vanzelfsprekend. Daar kan het Fonds dus een meerwaarde bieden. Fotograaf: Arjan Bronkhorst. binnenstad Vereniging Hendrick de Keyser is eigenaar van het Gemeenlandshuis in Maassluis. In het uit 1626 daterende pand waren van oudsher bijeenkomsten ten behoeve van de sluis- en dijkbewaking. Tegenwoordig is het een stijlvolle trouwlocatie en worden er presentaties, vergaderingen en culturele evenementen gehouden. Mede dankzij een bijdrage van het Fonds is de bijbehorende sluiswachterswoning verbouwd tot erfgoedlogies en kan het karakteristieke Gemeenlandshuis nu nog beter worden benut. vereniging hendrick de keyser pagina -5-

6 maatschappelijk welzijn De gloednieuwe natuurspeelplaats in het Maassluise Sterrenbos is een plek om te spelen, te ontdekken en te leren in de natuur. Voor kinderen met en zonder beperking. Speciaal aangepaste ligschommels, een waterpomp die ook vanuit een rolstoel is te bedienen en picknicktafels waar een rolstoel makkelijk kan aanschuiven, maken het mogelijk dat kinderen met een beperking er ook gewoon kunnen spelen. Dat bevordert de integratie en wederzijdse acceptatie. stichting myosotis maassluis

7 het fonds schiedam vlaardingen e.o. Donatiebeleid De nadruk van het donatiebeleid ligt op financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met een sociale of ideële strekking. Trefwoorden zijn participatie, ontplooiing en bewustwording. In principe steunt het Fonds geen activiteiten die tot de normale werkzaamheden van een organisatie behoren. Het Fonds is vooral geïnteresseerd in projecten die van experimentele en/of innovatieve aard zijn en die in potentie een bepaalde voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Zo richt het Fonds zich op de sectoren: Maatschappelijk welzijn De meeste vormen van welzijnswerk, jeugdzorg en sociaal-cultureel werk. Gezondheidszorg Initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen. Natuur en milieu In het bijzonder educatieve en voorlichtende projecten om het natuurbesef te stimuleren. Educatie Initiatieven die de educatieve vorming van scholieren bevorderen. Sport en vrije tijd Projecten die actieve deelname aan amateursport en recreatieve activiteiten bevorderen. Kunst en cultuur De bevordering van cultuurdeelname. De voorkeur gaat uit naar voorbeeldstellende en bijzondere publieksactiviteiten die de belangstelling voor kunst en cultuur stimuleren. Ook restauratieprojecten en initiatieven tot behoud van cultureel erfgoed komen in aanmerking. Voor het traject binnensteden is eenmalig binnen een termijn van vijf jaar een substantiële donatie beschikbaar gesteld aan de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Deze donatie is bestemd voor de revitalisering van de binnensteden van deze gemeenten. Het Fonds richt zich op algemeen maatschappelijk belang. Zij doet dit vanuit haar betrokkenheid met de samenleving. De overheid heeft een specifieke rol in de samenleving. Zij heeft uiteenlopende functies en taken die voort vloeien uit de wet- en regelgeving. Het is onze visie dat de rol van het Fonds complementair moet zijn aan die van de overheid. Anders gezegd: het Fonds ondersteunt geen activiteiten die de verantwoordelijk zijn van de overheid. Zaken die de overheid (door bezuinigingen) niet tot haar terrein rekent, worden hiermee niet automatisch het terrein van het Fonds. pagina -7-

8 het fonds schiedam vlaardingen e.o. Richtlijnen en criteria Het Fonds verleent steun aan concrete en afgebakende projecten die een raakvlak hebben met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Ook wordt steun gegeven aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel maximaal vier) jaren. De steun heeft nimmer een permanent karakter. Incidenteel steunt het Fonds ook projecten buiten haar werkgebied die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling. Bij aanvragen van overheidsinstellingen of vrijwel geheel door de overheid gesubsidieerde instellingen, wordt in het bijzonder getoetst of en in welke mate het project behoort tot een normale overheidstaak. Er wordt in principe geen steun gegeven aan: instellingen en projecten met een uitgesproken commercieel, politiek of religieus karakter; projecten die buiten de regio plaatsvinden; projecten die reeds een aanvang hebben genomen of binnen zes weken plaatsvinden; instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatieof overheadkosten; instellingen die een niet projectgebonden aanvraag insturen; instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te kunnen financieren. educatie Vernieuwend is het duurzaamheidsproject van de Schiedamse St. Jozefschool. Alle leerlingen van de school nemen een jaar lang elke week deel aan extra lessen in kleine groepen over duurzaamheid. De lessen gaan over milieu, natuur en energie en klimaat. Gedurende de projecten wordt intensief samengewerkt met buurtbewoners, ouders en organisaties uit de nabije omgeving. Nog geen enkele basisschool in Nederland besteedt op deze intensieve wijze aandacht aan duurzaamheid. sint jozefschool In alle gevallen is het oordeel van de directie en van het bestuur van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Behandeling aanvragen Voor de behandeling van verzoeken om financiële steun zijn de medewerkers van het bureau verantwoordelijk. Zij bekijken de projecten primair op inhoud en kwaliteit en geven hierover advies aan de directeur. Hij bepaalt of een aanvraag voor financiële steun wordt gehonoreerd. pagina -8-

9 Aanvragen vanaf ,-- worden, voorzien van een advies, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur (vijfmaal per jaar). Het streven is de aanvragen tot en met ,-- binnen vier weken tijd te beoordelen. Aanvragen voor een donatie moeten ruim van te voren worden ingediend. Het Fonds kent gestandaardiseerde aanvraagformulieren. Deze kan men downloaden, online invullen op de website (www.fondssv.nl) of op verzoek per post laten toesturen. Een volledige aanvraag omvat: een aanvraagformulier; gegevens van de aanvragende instelling (statuten en recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar); laatst verschenen jaarrekening en jaarverslag; een uitgebreide projectbeschrijving; een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend; een gedetailleerde begroting en dekkingsplan; de naam van één of meer contactpersonen met telefoonnummer (overdag); een beknopte historie; relevante informatie over uw organisatie en activiteiten; indien van toepassing kopie van offerte of huurcontract. Bij verstrekte donaties van ,-- en hoger vraagt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een verklaring van een accountant (RA of AA), waarin bevestigd wordt dat het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is besteed aan het bedoelde project. Overeenkomst Organisaties die een donatie toegekend krijgen, ontvangen hiervan een bevestigingsbrief met bijlagen. Door middel van het retourneren van de akkoordverklaring wordt een overeenkomst aangegaan. In de bevestigingsbrief met bijlagen staat precies aangegeven wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Ook de algemene voorwaarden die Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. hanteert, maken deel uit van de genoemde bijlagen. Vrijstelling van schenkingsrecht door toekenning ANBI voor onbepaalde tijd Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op onder andere het gebied van schenking. Hierdoor blijven schenkingen in het algemeen belang vrijgesteld voor het recht van schenking. pagina -9-

10 bestuursverslag Verantwoordelijkheden bestuur en taken beleggingscommissie Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van het beleid, de directie is dat voor de concrete invulling en de uitvoering daarvan. Deze werkafspraken zijn intern vastgelegd in een directiereglement en in een bestuursreglement. Het bestuur heeft tevens de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen, daarbij wordt het bestuur bijgestaan door de beleggingscommissie. De beleggingscommissie bestaat uit drie bestuursleden en de directeur en wordt ondersteund door de VermogensMeesters als adviseur. De bevoegdheden van de directeur, de beleggingscommissie en het bestuur liggen vast in het bestuursreglement en in een door het bestuur vastgesteld besturingsmodel beleggingen. De beleggingscommissie overlegt met de vermogensadviseurs en stelt notities en rapportages op over beleggingsaangelegenheden die worden besproken in de bestuursvergaderingen. Bestuur In het jaar 2013 vonden vijf reguliere bestuursvergaderingen plaats, te weten op 26 maart, 28 mei, 9 juli, 17 september en 17 december. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt altijd stil gestaan bij actualiteiten en de beleggingen. Verder worden er beslissingen genomen over aanvragen die hoger zijn dan In de vergadering van maart is de jaarrekening vastgesteld en is geëvalueerd of de Stichting nog aan de ANBI-voorwaarden voldoet. In de vergadering van december is de risicoanalyse vastgesteld en zijn de begroting en het jaarplan goedgekeurd. Op 15 oktober is een speciale bijeenkomst gehouden met het bestuur en de directeur om de gang van zaken in het voorafgaande jaar te evalueren en zich te oriënteren op nieuwe ontwikkelingen. Per 1 januari 2013 is mevrouw M. Groen de heer T. Geerdes opgevolgd als voorzitter van het bestuur. Tegelijkertijd is de heer L. Roobol mevrouw M. Groen opgevolgd als vicevoorzitter. In januari hebben het bestuur en de medewerkers van het Fonds afscheid genomen van de heer Geerdes die vanaf 1997 bestuurslid was en in deze periode veel voor het Fonds heeft betekend. Evaluatie beleid Het bestuur en de directie hebben tijdens een speciale bijeenkomst het beleid van het afgelopen jaar geëvalueerd. In het meerjarenbeleid was geconstateerd dat het Fonds nog geen risicoanalyse had opgesteld. Tijdens deze beleidsdag is de risicoanalyse van het Fonds besproken. De conclusie van de beleidsdag was dat alle randvoorwaarden in de organisatie goed geregeld zijn. Het Fonds kan zich nu richten op het verder uitvoeren/invullen van het meerjarenbeleid Inhoudelijk stonden tijdens de beleidsdag de burgerinitiatieven centraal. Er is een ontwikkeling gaande waarbij burgers zelf initiatieven nemen. De vraag is welke rol het Fonds hierin kan hebben en hoe hier op kan worden ingespeeld. Afgesproken is dat het Fonds alert is op burgerinitiatieven en nagaat of het deze initiatieven kan stimuleren en ondersteunen. Ook is tijdens de beleidsdag de Hooftzaak bezocht, een buurtcentrum van Stoed in Maassluis. pagina -10-

11 gezondheid Zorgcentrum Schiewaegh ligt in een wijk met een relatief hoge werkloosheid, een gemiddeld laag inkomen en veel ouderen waarvan een toenemend aantal zelfstandig zal moeten blijven wonen. In de afgelopen jaren zijn er diverse verbouwingen en aanpassingen doorgevoerd om de kwaliteit van de zorg in het zorgcentrum te verbeteren. Tijdens de laatste verbouwing wordt een gezellige brasserie gerealiseerd, waar dagelijks voor een redelijke prijs (warm) gegeten kan worden. Deze ontmoetingsruimte is zowel voor de bewoners van Schiewaegh als voor de overige wijkbewoners een aanwinst. stichting zorgverlening voor ouderen schiewaegh

12 natuur en milieu Fotograaf: Annemiek van der Sluys. Stadslandbouw zorgt voor een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving. Daarnaast draagt het bij aan gezondere leefomstandigheden, sociale cohesie en armoedebestrijding. De vrijwilligers van stichting Van Ruytenburgh verbouwen op een braakliggend terrein middenin Vlaardingen onder meer ijsbergsla, andijvie, broccoli, bietjes, aardbeien en frambozen. De oogst gaat in de eerste plaats naar de vrijwilligers, maar ook voor een deel naar de Voedselbank Vlaardingen want daar is altijd vraag naar verse groenten en fruit. stichting van ruytenburch

13 bestuursverslag Meerjarenbeleid Eind 2012 is door het bestuur het meerjarenbeleid vastgesteld. Het meerjarenbeleid is vanaf begin 2013 het uitgangspunt geweest voor de activiteiten van het Fonds. De inhoudelijke doelstelling is dat het Fonds een actieve en zakelijke partner is voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. De voorkeur gaat hierbij uit naar projecten met vrijwilligers en vernieuwende projecten. De strategie om deze doelstelling te bereiken bestaat uit een gericht donatiebeleid en een imagoverandering. Het Fonds heeft ook een financiële doelstelling, meer hierover vindt u in de paragraaf over beleggingen. Beleid 2013 In 2013 is het Fonds actief op zoek gegaan naar projecten die goed binnen het meerjarenbeleid passen. Sommige organisatoren van projecten zijn door het Fonds zelf benaderd. Daarnaast wordt het Fonds bijvoorbeeld vermeld op Idealenkompas.nl. Ook heeft in 2013 een student van de Hogeschool in Rotterdam (Thomas Verheugd) onderzoek verricht naar de vraag welke stichtingen en verenigingen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis geen gebruik maken van de mogelijkheden die het Fonds biedt. Tevens heeft hij een communicatiestrategie geformuleerd om deze groep wel te bereiken. Bovenstaande acties hebben geleid tot enkele vernieuwende en duurzame projecten in Een voorbeeld van gericht donatiebeleid is het programma Jouw Idee. Bij dit programma kunnen jongeren een budget aanvragen om vrijwillig iets voor de samenleving te organiseren. Daarnaast is tijdens de beleidsdag besloten om te verkennen of ook burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden vanuit het Fonds. Hiervoor is eind 2013 begonnen met de ontwikkeling van het programma Uw Initiatief dat begin 2014 is uitgerold. Beide programma s hebben tot doel om de vrijwillige inzet van de bewoners voor de samenleving te stimuleren. Daarnaast wordt met deze programma s gericht ingezet op vernieuwende projecten. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor het Fonds. Het is een thema dat kan leiden tot vernieuwende projecten. Het aantal aanvragen op dit gebied is echter beperkt en de opzet van de projecten is niet echt vernieuwend te noemen. Daarom is in 2013 een project opgestart waarbij 25 scholen gratis twee workshops aangeboden krijgen over Led-verlichting en het gebruik van zonnepanelen. Voorwaarde hierbij is dat de scholen onderzoeken of zij deze technieken ook toe kunnen passen in de school en kunnen verwerken in het curriculum. Naast het hierboven genoemde donatiebeleid is ook actief ingezet op een imagoverandering van het Fonds. In 2013 is daarom een traject gestart dat moet leiden tot een andere strategische positionering. Meer hierover staat in de paragraaf communicatie. pagina -13-

14 bestuursverslag Vooruitblik 2014 Tijdens de vergadering van december heeft het bestuur de begroting en het jaarplan voor 2014 vastgesteld. Inhoudelijk zal het jaar 2014 in het teken staan van het verder implementeren van het meerjarenbeleid. Het Fonds zal actief communiceren over het donatiebeleid zodat passende aanvragen worden ingediend. Hierbij zal wederom de nadruk worden gelegd op projecten met vrijwilligers. Bijvoorbeeld met de cursus Meer Vrijwilligers in Korte Tijd die het Fonds organiseert voor vrijwilligersorganisaties. Daarnaast zal er een speciaal programma voor burgerinitiatieven worden opgezet. De doelstelling is om in % rendement plus inflatie te halen op het kernvermogen van het Fonds. De inflatiecomponent wordt gebruikt om het kernvermogen voor inflatie te corrigeren. We gaan er van uit dat op het voorzieningenvermogen, dat wordt aangehouden om aan bestaande projectverplichtingen te voldoen, geen rendement wordt gemaakt. De begrote baten komen inclusief huur uit op ,--. De kosten voor de organisatie komen in 2014 naar verwachting uit op ,--. Voor projecten is in ,-- beschikbaar. In verband met verwachte vrijval van projecten zijn de projectbestedingen op ,-- begroot. Hiernaast staat een korte versie van de begroting voor 2014 en het budget voor de projecten. sport en vrije tijd Gezond leven staat bij de zeventien bewoners van zorginstelling De Vlinderhoven centraal. Het Vlinderhoven Tennistoernooi dat de Schiedamse Tennisclub Spieringshoek organiseert, sluit hierbij goed aan. Het is zowel voor de deelnemers als de vrijwilligers een ontspannende en sportieve dag. tennisclub spieringshoek schiedam pagina -14-

15 begroting 2014 Baten ,-- Lasten Organisatiekosten ,-- Projectbestedingen ,-- Saldo ,-- budget 2014 per sector Maatschappelijk welzijn ,-- Kunst en cultuur ,-- Educatie ,-- Sport en vrije tijd ,-- Gezondheid ,-- Natuur en milieu ,-- Projecten in eigen beheer ,-- Vrijval projecten ( ,--) Totaal ,-- pagina -15-

16 bestuursverslag Bestuur per Mevrouw M.F. Groen, voorzitter Zittingsduur: t/m 31 december 2016 (vanaf 2002) De heer drs. L. Roobol, vicevoorzitter Zittingsduur: t/m 31 december 2017 (vanaf 2009) De heer dr. H. Boxma Zittingsduur: t/m 31 december 2014 (vanaf 2001) De heer mr. L.T. van Bree Zittingsduur: t/m 31 december 2016 (vanaf 2008) Mevrouw drs. M.G. Schuddebeurs- van Dulken Zittingsduur: t/m 31 december 2017 (vanaf 2005) De heer mr. B.G.J. de Koning Zittingsduur: t/m 31 december 2015 (vanaf 2011) De heer ir. D. Ph. Schmidt Zittingsduur: t/m 31 december 2016 (vanaf 2013) Beleggingscommissie per De heer drs. L. Roobol Zittingsduur: t/m 31 december 2017 De heer mr. B.G.J. de Koning Zittingsduur: t/m 31 december 2015 De heer ir. D. Ph. Schmidt Zittingsduur: t/m 31 december 2016 De heer drs. J. Massaar, secretaris pagina -16-

17 Bestuur Zittingsduur Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is conform het bestuursreglement van 18 december 2012 maximaal twaalf jaar. Voor de reeds zittende bestuursleden geldt een overgangsregeling. Honorering bestuursleden De bestuursleden ontvangen afhankelijk van de (werk) belasting een vergoeding tussen de 7.000,-- en 9.500,-- per jaar. Vanaf 1 januari 2013 wordt geen aparte onkostenvergoeding meer aan bestuursleden verstrekt. Beleggingscommissie Zittingsduur Leden van de beleggingscommissie worden door het bestuur van de stichting benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herkiesbaar conform het bestuursreglement van 18 december Er is geen sprake van een maximale zittingsperiode. maatschappelijk welzijn De vrijwilligers van Stichting Voetjes van de Vloer organiseren tien keer paar jaar een disco voor iedereen met een beperking. Om de deelnemers een veilige avond te kunnen garanderen, heeft de stichting twaalf actieve vrijwilligers een volledige EHBO-cursus aangeboden. stichting voetjes van de vloer pagina -17-

18 bestuursverslag Hoofd- en nevenfuncties bestuur/directeur Mevrouw M.F. Groen Hoofdfunctie Nevenfuncties Directeur Mariniersmuseum Lid Bestuursraad Musea Koninklijke Marine Bestuurslid Stichting Rotterdam en de Mariniers De heer drs. L. Roobol Voormalige hoofdfunctie Nevenfuncties Lid Raad van Bestuur Kon. KPN N.V. Consulent Stichting Ondernemers Klankbord Lid Economische Adviesraad Vlaardingen De heer dr. H. Boxma Voormalige hoofdfuncties Nevenfuncties Chirurg/traumatoloog Maasstad Ziekenhuis Medisch hoofd Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis Medisch manager Spoedeisende Hulp Maasstad Ziekenhuis Lid Raad van Toezicht Ongeval Stichting Bestuurslid Schiedamsche Sociëteit de Vrijheid 1945 Voorzitter Stuurgroep Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwond Incidenten Cursusleider en lid Begeleidingscommissie cursus Emergency Management of Severe Burns De heer mr. L.T. van Bree Hoofdfunctie Nevenfuncties Directeur Bree s New World Voorzitter Industriële Kring Vlaardingen Lid Raad van Toezicht Stichting Het Vlaardings Museum Lid adviescommissie Deltaport Donatiefonds Vlaardingen Stuurgroeplid Dutch Furniture Export Organisation (DUFEX) Bestuurslid Stichting A4 met vaart Bestuurslid Stichting Citymarketing Vlaardingen pagina -18-

19 Mevrouw drs. M.G. Schuddebeurs - van Dulken Hoofdfunctie Directielid Groen van Prinstererlyceum, onderdeel van de Lentiz Onderwijsgroep Nevenfuncties Geen De heer mr. B.G.J. de Koning Hoofdfunctie Nevenfuncties Directeur beheer Frankelandgroep Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningstichting MDG Vicevoorzitter van het bestuur van de Stichting Schiedamse Theaters (beëindigd m.i.v ) Voorzitter van het bestuur van de Zorg Coöperatie Vlietland U.A. Bestuurslid van de Facilitaire Stichting Gezondheidszorg NWN Lid Raad van Commissarissen Zorggroep Eerste Lijn (ZEL) BV Lid Raad van Toezicht Stichting ELO De heer ir. D. Ph. Schmidt Hoofdfunctie Nevenfuncties Algemeen Directeur Gebouwde Omgeving, TNO Voorzitter van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds TNO Bestuurslid STW Lid Raad van Commissarissen Delft Patents Lid Raad van Commissarissen Coöperatie GEN (Gebieden EnergieNeutraal) Voorzitter van het bestuur Helixer Bestuurslid CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) De heer drs. J. Massaar Hoofdfunctie Nevenfuncties Directeur Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Geen pagina -19-

20 resultaten 2013 Realisatie In 2013 zijn 353 aanvragen ontvangen. In 2012 was het aantal aanvragen iets lager, namelijk 332. Echter, voorheen werden aanvragen die meteen konden worden afgewezen, omdat deze bijvoorbeeld van buiten de regio kwamen, niet geregistreerd. Vanaf 1 januari 2013 worden dergelijke aanvragen wel meegenomen in de administratie. Indien hiermee rekening wordt gehouden, is er niet echt sprake van een stijging. In totaal zijn 249 aanvragen in 2013 positief beoordeeld en kregen een donatie of een garantie. Dat zijn er 24 meer dan in Het lijkt erop dat het Fonds door actief te communiceren over haar donatiebeleid meer goede aanvragen binnen krijgt die positief kunnen worden beoordeeld. Het Fonds verstrekt donaties aan zeer verschillende sectoren. De sectoren waar het om gaat worden in de tabel hieronder genoemd. De volledige lijst van alle projecten waaraan in 2013 is gedoneerd, staat achterin dit jaarverslag. Het totaalbedrag aan verstrekte donaties in 2013 is ,--, waarvan ,-- aan reguliere projecten en ,-- aan projecten in het kader van de binnenstadsgelden (zie verderop). Hieronder staat het budget over 2013 afgezet tegen de realisatie. (bedragen x 1) Traject Budget 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 Maatschappelijk welzijn , , ,-- Educatie , , ,-- Kunst en cultuur , , ,-- Sport en vrije tijd , , ,-- Gezondheid , , ,-- Natuur en milieu , , ,-- Projecten in eigen beheer , Totaal , , ,-- Aantal positieve beslissingen pagina -20-

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

Journaal. Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2010. FSV.indd 1 13-12-2010 09:26:43

Journaal. Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2010. FSV.indd 1 13-12-2010 09:26:43 Journaal Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2010 FSV.indd 1 13-12-2010 09:26:43 Donatiebeleid Het donatiebeleid omvat specifieke doelen met de nadruk op financiële

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden het gebruik

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd.

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd. Jaarverslag 2013 Toeslagverlening De pensioenen worden (ook na ingang) jaarlijks met 3% verhoogd. Echter, SPMS streeft naar welvaartsvastheidsbescherming. Dit houdt in dat geprobeerd wordt jaarlijks een

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Stichting Pensioenfonds Xerox Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Xerox Maasheseweg 89, 5804 AB Venray bezoekadres Postbus 43, 5800 MA Venray postadres 0478 52 52 51 telefoon info@xeroxpensioenfondsen.nl

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie