Kwaliteit, veiligheid en milieu. Oktober - december

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit, veiligheid en milieu. Oktober - december"

Transcriptie

1 Kwaliteit, veiligheid en milieu Oktober - december J. Kerstjens C.Smit definitief Rev Datum Opgesteld Vrijgave Omschrijving Titel: Kwartaalrapportage 4 van 4

2 Inhoud 1. Werkwijze 3 2. Algemeen 4 3. Kwaliteit- stand van zaken 6 a) Audits 6 b) Evaluaties 6 c) Klanttevredenheidspeilingen 6 d) Verbetermanagement 6 e) Status algemene doelstellingen jaaractieplan 7 4. Veiligheid stand van zaken 8 a) Algemeen 8 b) Werkplekbezoeken van midden- en hoger kader 8 c) VCA, Toolboxen / VGWM-inspectierondes 8 d) Bedrijfsongevallen 8 e) RI&E en Plan van aanpak 9 f) Arbeidsinspectie 9 g) Status veiligheidsdoelstellingen Milieu stand van zaken 10 a) Algemeen 10 b) BRL 9335 /2 grond uit projecten 10 c) ISO d) CO2- ladder 10 e) FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody certificering 10 f) Status milieudoelstellingen Bijlage 1 Organogram KVM 11 Bijlage 2 Auditplanning Bijlage 3 Overzicht bevindingen interne audits o.b.v. klanteis 13 Bijlage 4 Arbeidsinspectie t/m 4 e kwartaal Bijlage 5 Ongevallen t/m 4 e kwartaal Bijlage 6 Status aandachtspunten Milieuprogramma Pagina 2 van 25

3 1. Werkwijze Deze rapportage betreft de periode oktober t/m december De kwartaalrapportage is als volgt opgebouwd; Hoofdstuk 2 bevat een omschrijving van de actuele aandachtsgebieden binnen de organisatie alsmede de bezetting van de afdeling KVM. In hoofdstuk 3 wordt de stand van zaken op het gebied van kwaliteit weergegeven middels een analyse op; a) Audits; b) Evaluaties; c) Klanttevredenheidspeilingen; d) Verbetermanagement; e) Kwaliteitsdoelstellingen 2010; f) Communicatie. In hoofdstuk 4 is omschreven wat de stand van zaken is op het gebied van veiligheid, dit wordt gedaan aan de hand van; a) Algemeen; b) Werkplekbezoeken van midden- en hoger kader; c) VCA- Audits, Toolboxen / VGWM- inspectieronde; d) Bedrijfsongevallen; e) RI&E en Plan van aanpak; f) Arbeidsinspectie; g) Status veiligheidsdoelstellingen In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de stand van zaken op het gebied van milieu. Hier komen de volgende onderwerpen aan bod; a) BRL 7000 uitvoering van bodemsaneringen; b) BRL 9335/2 grond uit projecten; c) Milieuzorgsysteem ISO14001; d) CO2-ladder; e) FSC certificering; f) Milieudoelstellingen Pagina 3 van 25

4 2. Algemeen Bezetting KVM- afdeling: De afdeling KVM ondersteunt momenteel de volgende bedrijven: MNO Vervat Noord MNO Vervat Wegen MNO Vervat Beton MNO International Krul en Zonen De afdeling KVM bestaat momenteel uit 3 onderdelen als het gaat om de bezetting, en staat onder leiding van C. Smit; 1- Kwaliteit, veiligheid en milieu- zaken: J. Kerstjens (KVM- coördinatie) B. Schuuring (KVM- functionaris) J. Heemskerk (operationele documenten kwaliteitsysteem) 2- Ontwikkelingen automatiseringspakket: S. Hulskamp (inrichting Ticon, begeleiding projectengineers) V. Spruit (1 dag per week) M. Jazayeri (1-2 per week) P. van Slochteren (1 dag per week) 3- Pijlers: S. Hulskamp (1 dag per week) P. van Slochteren (1 dag per week) M. Laane (1 dag per week) In bijlage 1 is een organogram opgenomen waarin e.e.a. wordt gevisualiseerd. Actuele aandachtsgebieden: 1- Kwaliteit-, veiligheid- en milieuzaken Kwaliteit: Gewerkt wordt aan processchema s voor de afdeling Personeelszaken. Ook het inkoopproces is onderwerp van een herziening van de procedures, dit vloeit voort uit de D&C- projecten (procesafspraken). Daarnaast is integratie van diverse managementsystemen een aandachtsgebied voor de afdeling KVM. Om de kwaliteit van de aanbiedingen te vergroten is het beschikbaar maken van het systeem voor de medewerkers steeds belangrijker. Om hier invulling aan te geven is het kwaliteitsysteem medio het eerste kwartaal van 2011 beschikbaar via een in te richten intranet. Veiligheid: Uitvoering en opvolging van werkplekinspecties, toolboxen en werkplekbezoeken blijven de nodige aandacht vergen. Er worden momenteel niet voldoende toolboxen gehouden. Daarnaast dient de wijze van registreren nader bekeken te worden. De eis is om per medewerker te registreren die de toolbox ontvangt, er wordt momenteel geregistreerd per leidinggevende. Per zal de registratie per medewerker starten. Binnen de aanpak van het inkoopproces wordt ook aandacht gegeven aan veiligheidsmanagement bij onderaannemers en de rol van de medewerkers van MNO in alle projectfasen. Aandacht voor veiligheid is mede noodzakelijk om het imago in de private sector op een juiste manier op te bouwen. Het melden van (bijna)ongevallen wordt veelal te laat gedaan. Het tijdig melden vormt een aandachtspunt voor de komende periode. Bij de externe systeem audit is geconstateerd dat de veiligheidspaspoorten niet conform systeem gebruikt worden. Hiertoe wordt de procedure aangepast en gecommuniceerd binnen de organisatie. Milieu: Het Milieuzorgsysteem dient binnen de organisatie als onderdeel van het bedrijfshandboek nader geïntroduceerd te worden. Bepaalde taken dienen toegekend te zijn aan functies, dit schept meer helderheid voor de betreffende medewerkers. Pagina 4 van 25

5 Op is niveau 5 van de CO 2 ladder behaald. Zowel MNO Vervat GWW Rotterdam als De Jong Beesd zullen vanaf 2011 aan dit initiatief gaan deelnemen. Hiertoe is een werkgroep opgezet, die 4-maal per jaar bijeenkomt om de voortgang en initiatieven te bespreken. Alle deelnemende MNO onderdelen zijn in de werkgroep vertegenwoordigt. Daarnaast is ook het FSC-certificaat behaald. MNO Vervat BV en al haar dochterondernemingen zijn hiermee in staat producten van hout te leveren onder het FSC-certificaat. Aandachtsgebieden ontwerp- & inkoopmanagement Voor wat betreft het inkoopproces worden diverse formats ontwikkeld om dit proces beter te ondersteunen. Doel hiervan is om; Interne afstemming tussen project en inkoper te optimaliseren (vastleggen eisen vanuit bedrijf en proceseisen op project). Onderaannemers op D&C- contracten op juiste wijze te kunnen beheersen (rol van medewerkers MNO in relatie tot inkoop wordt nader verhelderd). 2- Ontwikkelingen automatiseringspakket (Metacom en Ticon) Inrichting: De inrichting van Ticon ondersteunt momenteel de meest essentiële onderdelen binnen systems engineering en van het Integraal Project Management. Het systeem is op meerdere projecten gebruikt of in gebruik, zowel in tender- als in contractfase. Er dienen nog enkele inrichtingszaken geregeld te worden om het systeem op alle typen projecten toe te kunnen passen. Hiertoe zijn concrete afspraken gemaakt met Van Meijel. Uitrol in de organisatie: Metacom M.Oost heeft momenteel als aandachtgebied het gebruik van Metacom op de projecten (werkadministratie) en het raakvlak met de financiële administratie. Hij is voor MNO Beton, -Wegen en Noord aan het inventariseren of het systeem naar behoren bijdraagt, de juiste rapportages levert en of de medewerkers hierin ondersteund moeten worden. Het onderdeel documentbeheer is punt van aandacht. Correspondentie wordt veelal vastgelegd, evenals inkoopcontracten, maar er is nog geen eenduidige werkwijze waarbij het totale projectdossier toegankelijk is in het systeem. Oorzaak ligt hem mede in diversiteit aan wensen en projectconfiguraties (combinaties, eisen t.a.v. projectportals etc.). Ticon De nadere uitrol in de organisatie zal vanuit de kerngebruikers gaan. De kerngebruikers, S.Hulskamp, V.Spruit en P.v.Slochteren, Mohammad Jazayeri begeleiden in de opstartfase van het project de gebruikers met de inrichting en blijven beschikbaar bij problemen. Ondertussen hebben meerdere collega s (circa 5-10 personen) Ticon leren kennen en kunnen hiermee werken. Knelpunten: De meest urgente aandachtsgebieden op het gebied van Ticon en Metacom zijn: Rechtenstructuur (bijv. bij gebruik in combinaties) Rapportages zijn databasetechnisch complex en duren om die reden (te) lang Documentbeheer In het onderdeel documentbeheer valt nog winst te boeken, Het ontwikkelen van een werkwijze binnen de mogelijkheden van het documentbeheersysteem (Corsa) vergt de nodige aandacht. 3- Pijlers In de ontwikkelpijlers zijn momenteel diverse producten ontwikkeld; Pijler 1: EMVI-procedure Kwaliteitsplan bij aanbieding Pijler 2: Pagina 5 van 25

6 Onderzoek gedaan naar ontwikkelingen, hiervan zijn trade-off matrices beschikbaar bij de verschillende disciplines. Pijler 3: 325 Tenderprocedure Pijler 4: Er is een vergunningenoverzicht gemaakt, deze is door een externe expert beoordeeld. Dit overzicht staat in Ticon en kan voor elk project op maat worden gemaakt. 3. Kwaliteit- stand van zaken a) Audits Doelstelling 2010: circa 40 audits. Het aantal gehouden audits t/m het 4 e kwartaal bedraagt 92 stuks. De huidige planning omvat voor Hiermee wordt de kwantitatieve doelstelling ruim overschreden. Belangrijkste oorzaak hiervan vormen de audits die contractueel binnen een aantal projecten zijn vastgelegd. Het proces van auditeren wordt ondersteund door; - Auditplanning 2011 (bijlage 2); - Overzicht bevindingen van uitgevoerde audits (bijlage 3); De aandachtsgebieden die uit de verslagen naar voren komen betreffen: Tekortkomingen Aanbevelingen Onderwerp Aantal Onderwerp Aantal 1 Kwaliteitsmanagement 4 Document / Configuratiemanagement 28 2 Veiligheidsmanagement 3 Veiligheidsmanagement 22 3 Inkoopmanagement 3 Kwaliteitsmanagement 17 b) Evaluaties Doelstelling 2010: tenderprojecten evalueren met opdrachtgevers. Prekwalificatie N48 Tender A27/ A28 Tender Stadsbrug Nijmegen Tenders spoedwetprojecten Ewijk- Valburg Groningen airport Eelde AROS- Alphen aan de Rijn (interne evaluatie) Uit evaluaties met opdrachtgever(s) blijkt dat MNO op het juiste spoor zit. Er zijn enkele punten voor verbetering vatbaar, onderstaand enkele aandachtsgebieden; Opdrachtgevers verwachten dat MNO in het maken van keuzes zelfstandig acteert, dit houdt in dat keuzes op basis van juiste criteria tegen elkaar moeten worden afgewogen en dat MNO op deze basis zelf de keuze maakt. De opdrachtgever wil in gelegenheid worden gesteld om te bepalen of een keuze op basis van de juiste argumentatie is gemaakt. Plannen dienen vanuit de doelstellingen van de OG, met concrete en effectieve maatregelen aan te sluiten op de projectspecifieke behoefte. De verificatie of een plan aansluit op de werkelijke uitvraag trachten we om deze reden meer te borgen door tijdige review door onafhankelijke personen in de organisatie of externen met specifieke competenties of ervaringen. c) Klanttevredenheidspeilingen Er zijn in 2010 geen Klanttevredenheidspeilingen gehouden zoals deze voorheen door MNO Vervat werden geïnitieerd. Dit is als tekortkomingen geïdentificeerd door de Certificerende Instantie. Vanaf begin 2011 worden de Klanttevredenheidspeilingen weer uitgevoerd. d) Verbetermanagement Kwaliteitsysteem (ISO 9001:2008) MNO Vervat heeft in de directiebeoordeling 4 aandachtsgebieden benoemd. Deze aandachtsgebieden komen voort uit informatie uit audits, evaluaties en uit dagelijkse ervaringen bij tenders en lopende Pagina 6 van 25

7 projecten. De status van de aandachtsgebieden staat weergegeven onder e) status algemene doelstellingen jaaractieplan. Het beschikbaar maken van de meest actuele bedrijfs-, project en beleidsinformatie voor de medewerkers is een belangrijk aandachtsgebied. Hiertoe is een actie ingezet richting een intranetbouwer, dit wordt nader ontwikkeld in het eerste kwartaal van Automatisering De samenwerking tussen de afdeling IT en de applicatiebeheerders van Metacom loopt momenteel redelijk tot goed, men weet elkaar te vinden. De betrokkenheid van de afdeling IT bij de bedrijfsvoering verdient met alle veranderingen de nodige aandacht. Door de introductie van nieuwe systemen (metacom, Ticon etc.) verandert de behoefte op de projecten. Randvoorwaarden als beschikbaarheid van verbindingen dienen bij projectmedewerkers bekend te zijn om tijdig te kunnen handelen naar de behoefte. Personeelszaken Het handboek PZ wordt herschreven. Reden is de impact van het automatiseringspakket (Polaris) én het feit dat dit niet meer aansluit op het huidige handboek PZ. Dit proces loopt door tot medio 2 de kwartaal van e) Status algemene doelstellingen jaaractieplan In onderstaande tabel wordt de status van de doelstellingen voor 2010 ten aanzien van kwaliteit gepresenteerd, inclusief voortgang. (? = stand niet bekend of niet concreet; - = nog op te starten, Grijs= gereed, afvoeren) Kwaliteit K1. Imago & marketing (YK) a. Opstellen plan van aanpak mrt Gereed b. Uitwerken EMVI-procedure Aug Gereed c. Uitwerken proces Plan van aanpak Sept Gereed K2. Techniek & innovatie (AdB, J-DvdS) a. Opstellen plan van aanpak mrt Gereed b. Ontwikkelen systeem om productkennis en Loopt uitvoeringsmethodieken bij te houden die van belang zijn bij inschrijvingen. K3. Processen en procedures (JH, CS) a. Opstellen plan van aanpak mrt Gereed b. Professionaliseren tenderfase Juli Gereed c. Beheersen van het contract in de contractfase Okt-nov Naar 2011 via Projectmanagers K4. Omgeving, wetten en regels (SM, RW) a. Opstellen plan van aanpak mrt gereed b. Ontwikkelen systeem om op de hoogte te blijven van - Blijft lopen O,W&R die van belang zijn bij inschrijvingen. c. In beeld brengen vergunningen diverse bevoegde Juli Gereed gezagen. d. In kaart brengen potentiele omgevingsactoren. Juli Gereed De doelstellingen zijn gezamenlijk tijdens de directiebeoordeling eind 2009 bepaald. Tijdens het rayondirectieoverleg is de voortgang besproken. In aankomende overleggen dient de werkwijze omtrent de pijlers te worden geëvalueerd; - Komt eruit wat er van verwacht wordt? - draagt het voldoende bij aan de bedrijfsvoering? - Waar zitten eventuele knelpunten? Pagina 7 van 25

8 4. Veiligheid stand van zaken a) Algemeen Tussentijdse certificering VCA** 2008/5.1 Op 29 en 30 november en 1 en 2 december 2010 zijn de tussentijdse audits door Bureau Veritas Certification gehouden bij de afdelingen Personeelszaken, Materieelbeheer, Werkvoorbereiding/ Calculatie (Wegen, Beton & Noord) en KVM en op de vestigingen in Middenmeer en Leek. Er zijn projecten bezocht in Haarlem, Hoofddorp, IJmuiden en Rotterdam. De activiteiten van Krul zijn in deze audits integraal meegenomen en maken deel uit van het MNO Vervat-systeem. Op het project OSEZ te Emmen is in de nacht van 29 op 30 november de Aanvulling BTR geaudit. Deze audit is positief afgesloten. Er zijn 4 afwijkingen geconstateerd, die voor begin maart 2011 opgelost moeten zijn: 1. Het Veiligheidspaspoort wordt niet consequent juist ingevuld; 2. Een leidinggevende ZZP-er is niet in het bezit van een VCA-diploma; 3. De beschikbaarheid van Taak Risico Analyses middels computerverbinding naar een project; 4. Een leidinggevende ZZP-er heeft zijn eigen lasapparaat met een verlopen keuringssticker in gebruik voor herstel van wapening. Voor drie van deze afwijkingen is inmiddels een afspraak voor het opheffen van de afwijkingen gemaakt, voor de overige wordt geprobeerd een afspraak te maken. b) Werkplekbezoeken van midden- en hoger kader Bijlage 4 bevat een overzicht van de werkplekbezoeken van het 4 e kwartaal Top 3 van actie- aandachtspunten 4 e kwartaal 2010 Veiligheid derden 2 EHBO- en blusmiddelen aanwezig 2 Ex aequo: Materieel gekeurd. VGWM Instructie vastgelegd, V&G plan actueel 1 In het 4 e kwartaal zijn 15 verzoeken gedaan tot het uitvoeren van een werkplekbezoek. Er zijn 4 werkplekbezoeken daadwerkelijk uitgevoerd en retour gekomen op de KVM afdeling (ruim 25 %). c) VCA, Toolboxen / VGWM-inspectierondes In het 4 e kwartaal zijn de volgende onderwerpen middels een toolbox aan de orde geweest: Oktober: Asfaltonderhoud/ melden van ongevallen; November: Gevaarlijk stof; December: Winter. Het registratiesysteem van toolboxen van MNO behoeft verbetering, vanaf Januari 2011 zal een nieuw registratie systeem ingevoerd worden. Vastgesteld kan worden dat er onvoldoende aandacht besteed wordt aan het houden van Toolboxen. Naast de inspectierondes door eigen medewerkers zijn er 10 externe veiligheidsinspecties uitgevoerd door Aboma en C3 adviesbureau. d) Bedrijfsongevallen Alle (bijna) ongevallen houdt MNO Vervat bij in de Bedrijfsongevallenregistratie. Deze meldingen zijn opgenomen in de bijlage 5. 4 e kwartaal: Klassering Categorie 4 e kwartaal 2010 Ongevallen met verzuim Eigen personeel 4 Ongevallen zonder verzuim Eigen personeel 0 Bijna-ongevallen Eigen personeel 3 Ongevallen met verzuim Derden 2 Ongevallen zonder verzuim Derden 0 Bijna-ongevallen Derden 0 Pagina 8 van 25

9 IF (injury frequency) en ziekteverzuim voor 2010 respectievelijk: 11,0 (2009: 6.6) ca 3 (2009: 3.1 ). e) RI&E en Plan van aanpak Actiepunten vanuit de RI&E zijn allen ingepland om in het tweede halfjaar 2010 aangepakt te worden. In augustus heeft een RI&E plaatsgevonden bij de MNO vestigingen in Leek en Middenmeer. De onderwerpen zijn toegevoegd aan de RI&E, die in november 2009 is opgesteld. f) Arbeidsinspectie MNO Vervat heeft in het 4 e kwartaal van bezoeken gehad van de arbeidsinspectie. Het laatste bezoek heeft geleid tot een stillegging (respirabel kwarts) en een boete van 7200 euro. g) Status veiligheidsdoelstellingen 2010 (? = stand niet bekend of niet concreet; - = nog op te starten, Grijs= gereed, afvoeren) Veiligheid ( nader te bepalen) V1. Onderzoek naar gevolgen van integraal veiligheidsbeleid bij RWS en de gevolgen hiervan voor MNO Vervat a. Nog starten Oktober - December - V2. IF (incidentfrequentie) < 20 a. Statusrapportage medio en ultimo 2010 IF medio 2010: 11,2 IF ultimo 2010: 11,0 dus < 20 V3. Ziekteverzuim < 5% a. Statusrapportage medio en ultimo 2010 Augustus & december Laatst gerapporteerde jaarcijfer van ziekteverzuim 2009 is 3.1% (< 5%) Pagina 9 van 25

10 5. Milieu stand van zaken a) Algemeen Tussentijdse certificering ISO 14001: 2004 Op 29 en 30 november en 1 en 2 december 2010 zijn de tussentijdse audits door Bureau Veritas Certification gehouden bij de afdelingen Personeelszaken, Materieelbeheer, Werkvoorbereiding/ Calculatie (Wegen, Beton & Noord) en KVM en op de vestigingen in Middenmeer en Leek. Er zijn projecten bezocht in Haarlem, Hoofddorp, IJmuiden en Rotterdam. De activiteiten van Krul zijn in deze audits integraal meegenomen en maken deel uit van het MNO Vervat-systeem. Onder paragraaf c. zijn de lopende en nieuwe opmerkingen weergegeven. b) BRL 9335 /2 grond uit projecten Op 15 december is door SGS-Intron een tussentijdse kantoor- en project audit gehouden in resp. Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Het systeem werkt goed, er waren geen tekortkomingen. De ambitie is uitgesproken om medio 2011 het BRL certificaat te behalen. c) ISO actie m.b.t. opslagkast Leek is in het 4 e kwartaal afgesloten en tijdens de externe audit gecontroleerd en goed bevonden; Milieuzorgsysteem dient geïntegreerd te worden in het Bedrijfshandboek MNO -> er is een CD gemaakt waarop alle procedures, instructies en formulieren bij elkaar gebracht zijn en die thans het systeem vormt; In Biddinghuizen is opgemerkt dat de wasplaats een Vloeistofdichtheidsverklaring moet hebben volgens CUR/PBV 44.4 om verontreiniging van de ondergrond te voorkomen. Op dit moment wordt uitgezocht of die opmerking terecht is; indien het klopt wordt er een onderzoek naar de vloeistofdichtheid uitgevoerd; In de procedure is niet opgenomen dat noodsituaties periodiek moeten worden geoefend. Dit is ook niet op alle vestigingen uitgevoerd. actie: Er wordt in het eerste kwartaal van 2011 een oefening uitgevoerd met als onderwerp een milieunoodsituatie. d) CO2- ladder De directie van MNO had voor de tweede helft van 2010 certificering trede 5 als doelstelling benoemd. Dit certificaat is op 11 november door KIWA uitgereikt. Mede dankzij de fictieve korting die trede 5 met zich mee brengt heeft MNO een werk van ProRail in Noord-Brabant aangenomen. Er zijn ontwikkelingen gaande m.b.t. de CO2-ladder. Inhoudelijk zal de CO2-ladder in 2011 aangepast worden, waarbij de verwachting is dat er meer projectgerelateerd geregistreerd zal moeten gaan worden. Tevens gaan meerdere opdrachtgevers (waaronder RWS) de CO2-ladder toepassen. KVM volgt de ontwikkelingen hieromtrent en neemt deel in de werkgroep van Bouwend Nederland inzak CO2-ladder 2.0. e) FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody certificering 11 november is het certificaat FSC ontvangen van SCS. Bij toekomstige projecten waarin hout wordt verwerkt, wordt steeds de afweging gemaakt of het wenselijk is om FSC hout onder certificaar aan de opdrachtgever te leveren. f) Status milieudoelstellingen 2010 In bijlage 6 is het milieuprogramma opgenomen, voorzien van de huidige status van de diverse aspecten. Pagina 10 van 25

11 Bijlage 1 Organogram KVM Pagina 11 van 25

12 Bijlage 2 Auditplanning 2011 Pagina 12 van 25

13 Bijlage 3 Overzicht bevindingen interne audits o.b.v. klanteis Pagina 13 van 25

14 Bijlage 4 Arbeidsinspectie t/m 4 e kwartaal 2010 Datum brief Project Gesproke n met AROS M. van Heezik De Zetterij / Bovenkerk Constructiew g Mijdrecht riolering Santpoort- Noord Constructiew g Mijdrecht Constructiew g Mijdrecht Constructiew g Mijdrecht J. Gelissen H.M. Young-A- Fat R. Trip & M. Bij de Vaate Contact AI Onderwerp Maatregelen / opmerkingen F. Soaresda Waarschuwing Onderaannemer bestraat Silva Arbo handmatig >1500 m2 Afhandeling geen ernstige tekortkomingen inspectiebezoe geconstateerd k F. Soares - da Silva W. Gietema F.M. Soares -da Silva A.J. de Boer F.M. Soares -da Silva mevr. Zuidwijk- Schortinghu is dhr. Nagtzaam Stillegging en opheffing Afhandeling inspectiebezoe k Toezending boeterapport Boetrapportnr a958/2668/03 Boetekennisgeving geen bescherming tegen kankerverwekkende en mutagene stoffen boven de wettelijke grenswaarde (kwartsstof), geen toezicht op gebruik ter beschikking gestelde PBM's algemeen: geen ernstige tekortkomingen; specifiek: onderaannemer tilt tegels die zwaarder zijn dan 9,5 kg/stuk en onderaannemer slijpt trottoirbanden droog i.p.v. nat; specifiek: straatwerkplan vermeldt dat herbestrating volgens CROW 282 niet mogelijk is; dit is in het straatwerkplan direct veranderd. verwerking mogelijk niet binnen 13 weken afgerond; opleggen boete vervalt na 5 of 3 jaar na de overtreding volgens art 5:45 Awb boete overtredingen Arbowetgeving: geen watertoevoer op bandenzaag, geen adembescher-mingsmiddelen gebruikt, geen doeltreffende maatregelen om de stofconcentratie terug te brengen. 2 weken gelegenheid om zienswijze naar voren te brengen. Vervolgact ie er komt een boeterapport achteraan bespreken VGWM-cie; medewerkers informeren bespreken VGWM-cie; medewerkers informeren Pagina 14 van 25

15 Bijlage 5 Ongevallen t/m 4 e kwartaal 2010 OVERZICHT BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM 2010 (eigen personeel) Datum Regio Toedracht Oorzaak Aard letsel Verzuim K We waren aan het bunkeren, plotseling hoorden we een harde klap in de machinekamer. Daar lag Denis Scholtens met een epileptische aanval. We hebben 112 gebeld en Denis in stabiele zijligging gelegd en toen kwam hij langzaam weer bij. Even later kwam de KNRM langszij met ambulance personeel. Denis is meegegaan naar het ziekenhuis Epileptische aanval Hersenschudding 257 Maatregelen/ opmerkingen Eerste hulp verleend door D. Keuken. 112 gebeld en naar ziekenhuis voor onderzoek, geen opname. Aangepast werk vanaf 1 febr; Onwel geworden tijdens aangepast werk op 2 feb en naar VU ziekenhuis; In april operatie ondergaan bij neurochirurg. De rest van het jaar alleen therapeutisch gewerkt B De werkzaamheden bestonden uit het inspecteren van visuele schades aan een betonnen kolom vanaf een ladder. Tijdens het openschuiven van een elektrische schuifpoort waarachter de ladder was opgesteld, werd deze onderuit geschoven. Terwijl dit gebeurde is de medewerker van de ladder ge-sprongen en recht op zijn voeten geland. Vervolgens is in het ziekenhuis geconstateerd dat hij hieraan zwaar gekneusde hielen overhield. Bij het plaatsen van de ladder geen rekening gehouden met mogelijk openschuiven van de elektrische schuifpoort. Kneuzing aan beide voeten (hielen) 14 Eerste hulp verleend door M. Jager Onderzocht in Boven tij-zkh. Bij dit soort werkzaamheden wordt nu consequent een hoogwerker gebruikt en overzicht bij /rondom de schuifpoort gecreëerd W Bij het aanbrengen van een put afdekking op een rioolinspectie put gleed grondwerker uit waardoor hij een misstap maakte en met zijn ribbenkast op een rioolputwand viel. Gladheid als gevolg van weersomstandigheden Gekneusde ribben 5 Medische behandeling. Huisarts adviseert 6 weken rust / 11:00 uur W Tijdens werkzaamheden linker wijsvinger geraakt. huid van de vinger is er af. Plaatsen houten palen in het veld. Tijdens het in de grond slaan van houten palen langs de paal geschampt en zo doende de huid van de vinger geschrapt. Ontvelling/ schaafwond 5 Bezoek huisartsenpost te Steen-bergen. Door verwezen naar zieken-huis in Bergen op Zoom. Hij droeg handschoenen 28- B Timmerman (beton) heeft Volgens de dikke enkel, 7 Opm: anderhalve Pagina 15 van 25

16 OVERZICHT BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM 2010 (eigen personeel) Datum Regio Toedracht Oorzaak Aard letsel Verzuim zich verstapt op één van de rijplaten die daar lagen ( Hendrik Ido Ambacht) uur B Het stukje triplex word wat moet worden afgekort schiet tussen de geleider en het draaiende zaagblad waarna Timmerman z`n duim tegen het zaagblad word gedrukt B Met vuistje (hamer 1,25 kg) op eigen vingers geslagen W W W Systems engineer is gestruikeld waarbij banden aan één enkel zwaar gekneusd zijn Inhuur machinist van RepRoad stond met frees op de vrachtwagen. Daar gleed hij van het trappetje (van de frees) af van de vrachtwagen met het gezicht op het asfalt. Grondwerker is met het uitschuiven van de steunpoot van de keet met vinger onder de poot terecht gekomen. uitvoerder: niet uitgekeken Verkeerd gebruik van de zaagtafel Niet goed vasthouden gereedschap De voet van de medewerker is blijven haken achter de afdekking van een afvoer/ mantelpijp op de parkeerplaats van het ketenpark Gladde trede, gladde schoenen Niet goed opgelet Kneuzing Snijwond aan duim Zwelling, kneuzing en bloeduitstorting Kneuzing van de enkelbanden Snij-schaafverwonding aan het gezicht, gebroken elleboog Kneuzing vinger Maatregelen/ opmerkingen +24( 09) week na het ongeval is de Melding Ongeval pas opgesteld door de uitvoerder 15 Cursus zagen aan een electrische zaagtafel! 2 Pas s avonds naar eerste hulp gegaan, volgende dag ziekgemeld 5 Afdekkapje wordt verwijderd en afvoer/ mantelpijp wordt dichtgestort 40 Naar St. Lucas Andreas Zkh met ambulance 5 Eerste hulp door EHBO-er en in zkh Amstelland OVERZICHT BIJNA-ONGEVALLEN / PLEISTER-ONGEVALLEN 2010 (eigen personeel) Datum Regio Type Omschrijving Oorzaak Bijzonderheden Maatregelen W BO Wals raakte naast het asfalt in de berm. De berm was 1 m1 breed en heeft een hoogte van ongeveer 1 m. Had de wals 0,5m verder gereden dan was deze omgevallen onoplettendheid Er op gewezen dat oplettendheid gewenst is W GS Bij het uitvoeren van werkzaam-heden (vegen van de rijbaan) worden niet de juiste verkeersmaatregelen getroffen Onzorgvuldigheid Geen letsel, gevaarlijke situatie Pas op 12 november 2010 opgestuurd Medewerker aangesproken. Opdrachtgever geeft boete van euro W GS Geen verkeersmaatregelen getroffen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden (opfrissen Onzorgvuldigheid, TVM onjuist toegepast, geen gebruik van benodigde PBM s Geen letsel, gevaarlijke situatie Pas op 12 Medewerker aangesproken. Opdrachtgever Pagina 16 van 25

17 OVERZICHT BIJNA-ONGEVALLEN / PLEISTER-ONGEVALLEN 2010 (eigen personeel) Datum Regio Type Omschrijving Oorzaak Bijzonderheden Maatregelen van markeringen) november 2010 opgestuurd geeft boete van euro W GS Geen verkeersmaatregelen getroffen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden (opfrissen van markeringen) Onzorgvuldigheid Geen letsel, gevaarlijke situatie Pas op 12 november 2010 opgestuurd Medewerker aangesproken. Opdrachtgever geeft boete van euro Pagina 17 van 25

18 OVERZICHT BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM 2010 (derden) Datum Regio Toedracht Oorzaak Aard letsel Verzuim Maatregelen/ opmerkingen ± h ± h tijdstip uur W W N Tijdens opbreekwerkzaamheden van de asfaltverharding tpv een put heeft grond-werker Wilco zijn vinger gebroken door het vallen van een stuk asfalt op een put. Op het moment van het verwijderen van een klein stukje asfalt (handmatig) viel er een stuk uit de bak van de kraan waardoor zijn vinger bekneld zat tussen het asfalt en put P. Cote (ZZP grondwerker) is met zijn rechtervoet bekneld geraakt tijdens het plaatsen van een damwandplank, doordat de plank plotseling opzij ging schuiven. Uitglijden vanaf mobiele kraan. Kraan wou niet starten machinist probeerde probleem op te lossen en is door de gladheid uitgegleden. Door zijn val te breken is machinist op zijn arm gevallen. Reflexreactie om vallend stuk asfalt op te vangen damwandplank ging plotseling opzij schuiven. Starten kraan. Start werkzaamheden, tijdstip uur vinger gebroken Kneuzing aan voet Fractuur polsgewricht > 3 2 > 3 Beter opletten en geen handwerk zoveel mogelijk proberen te voorkomen Behandeld door arts Eerste Hulp door: Peter Koetje, Medisch behandeld door arts en Ziekenhuisopname in Delfzijl. Door onderaannemer Entjes gemeld aan AI ca uur W Bij het lossen van de 8x8 laadbak auto's maakte dhr. Roos de spankettingen los waarmee de lading gezekerd stond. Hierbij ''verstapte'' hij zich en viel daardoor van de laadbak op de stalen rijplaat waarop de auto geparkeerd stond. misstap over de span-kettingen op laadbak vrachtwagen gestruikeld over de damwand schrapper die ernaast lag Heupfractuur, tand door lip, schaafplekken gezicht > 7 Ziekenhuisopname;GWW heeft gemeld bij de AI Ca B B Tijdens het slaan van piketten heeft R. Frima van Friso bouwgroep met een voorhamer op zijn eigen voet geslagen. Bij het lossen van een damwandnaald van een vrachtauto is deze op de voet van degene die aan het lossen was terechtgekomen. Zie ongevallenformulier Voorbij Funderingstechniek. onhandig volgens uitvoerder Lossen vanaf een onveilige plaats (naast de vrachtwagen i.p.v. erop), haast. Kneuzing voet Snijwond in voet 10 Ongeval pas op 3 november gemeld (ruim 2 mnd te laat) >7 Geen EHBO verleend, geen ziekenhuisopname 12 hechtingen, voet in het gips Pas op is het ongeval gemeld bij KVM ca uur W Lasser René Soppe geraakt door Trilblok doordat het oog afbrak en het blok los kwam uit de stelling. Hij is rechts achter ter hoogte van de 1 e rib geraakt Afbreken oog van trilblok waardoor trilblok naar voren slaat. Kraan zwenkt opzij om ernstiger te voorkomen kneuzing 14 Eerste hulp verleend, Met getroffene naar ziekenhuis ter controle. Gemeld bij directie en foto s gemaakt Pagina 18 van 25

19 OVERZICHT BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM 2010 (derden) Datum Regio Toedracht Oorzaak Aard letsel Verzuim Maatregelen/ opmerkingen ca uur B Timmerman Remon Hemel van Wegro is uitgeleden op gladde ondergrond Het verwijderen van een hoogtelat aan de heipalen vóór de koppensneller uit. Voet verstuikt/ verrekt >3 Eerste hulp en spoed eisende hulp in ziekenhuispost. Werkzaamheden stilgelegd. Pagina 19 van 25

20 OVERZICHT BEDRIJFSONGEVALLEN ZONDER VERZUIM 2010 (DERDEN) Datum Regio Toedracht Oorzaak Bijzonderheden Maatregelen/ opmerkingen ??-??- 10?? W N Na het laden van baggerslib is een vrachtauto bij het wegrijden omgevallen. Vrachtauto viel zachtjes op de kant van de cabine. Doordat de laadbak op een ponton viel was de cabine vrij waardoor de chauffeur kon uitstappen Walsmachinist ( Spaansen) rijdt met 7 ton wals te dicht op slootkant, waardoor de wals op zijn kant in de sloot raakt. Walsmachinist is ongedeerd gebleven. Grote klep van asfalttransportauto is in de asfalthopper van de spreidmachine gevallen Ivm natte grond op dragline schotten waren deze gladder geworden waardoor de vrachtauto bij het wegrijden geen grip meer had Te dicht op kant van de sloot gereden met de wals. Slechts twee borgbouten aanwezig; slecht onderhoud van materieel Pas op 1 september 2010 gemeld; Onervaren walsmachinist. Wel al eerder op het werk met de wals aan het werk geweest, maar in het verleden geen ervaring met de werkzaamheden. Transporteur Nieboer Alleen curatieve maatregelen: Bergings bedrijf ingelicht door eigenaar vrachtauto, deze heeft de vrachtauto dmv speciale hulpmiddelen en in samenwerking met de aanwezige rupskraan rechtop gezet waarna deze afgesleept kon worden Brief naar leveranciers sturen dat slecht onderhouden materieel van de projecten gestuurd wordt. Melding via toolbox. OVERZICHT BIJNA-ONGEVALLEN / PLEISTER-ONGEVALLEN 2010 (derden) Datum Regio Type Omschrijving Oorzaak Bijzonderheden Maatregelen W GS Tijdens het ontgraven van een overhoogte is een 10kv geraakt en beschadigd. De kabel is ondergronds geraakt waarbij een steekvlam uit de grond vrij kwam met de nodige rookontwikkeling W GS Tijdens het verwijderen van boomstobben is een eindkap van een gasleiding geraakt. De gasleiding is hierdoor lek geraakt waarbij gas is ontsnapt Ontgraven grond met hydraulische rupsgraafmachine (35t).. Verwijderen boomstob met een hydraulische graafmachine (30t) Aanwezigheid 10kv was bekend maar op aangeven van de nutsbedrijven zou deze geen last veroorzaken ivm verdiepte ligging. De kabel maakt echter een onverwachtste sprong in de hoogte waardoor de kabel met de hoek van de bak is geraakt Aanwezigheid een hoge druk gasleiding was bekend. De leiding had echter een doodlopende aftakking die verder doorliep (4m) dan de tekening vermelde. De aftakking van de gasleiding Werk direct stilgelegd en kabel beheerder ingeschakeld. Kabel is vrij geschakeld door beheerder, vrij gegraven door MNO, gemaakte door beheerder en vervolgens afgedekt met grond door MNO. Graafmachine direct weggereden en stilgezet. Storingsdienst gebeld en omstanders op afstand gehouden. Vervolgens werd het werkgebied in regie gehouden van aanwezige hulpdiensten (brandweer Pagina 20 van 25

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Monitoring verbetermaatregelen n.a.v. ontsporing Zwolle

Monitoring verbetermaatregelen n.a.v. ontsporing Zwolle 2 Monitoring verbetermaatregelen n.a.v. ontsporing Zwolle Thema-inspectie Datum 30 augustus Status Definitief 1.0 Monitoring verbetermaatregelen n.a.v. ontsporing Zwolle Thema-inspectie Datum 30 augustus

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland De Commissie Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Mr. G.J. Jansen Mr. Dr. H.K. Fernandes Mendes M. Rook MBA Mr. Drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond Ing. P.J. van Zanten

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 3 2 Jaarverslag 2009 3 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn Versie 27 maart 2008 Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn - Samen duidelijkheid geven in veiligheid - 080327 EVP Colofon Opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn Projectgroep Projectgroep

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Datum 1 oktober 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 KCD Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 . Voorwoord Voor u ligt het kwaliteits- en capaciteitsdocument 2014-2015 (hierna: KCD) van NV RENDO conform de Gas- en Elektriciteitswet

Nadere informatie

Inspectierapport ongevallen. Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven

Inspectierapport ongevallen. Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven Inspectierapport ongevallen Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Projectopzet en uitvoering 4 1.1 Aanleiding en doelstellingen 4 1.2 Geïnspecteerde bedrijven 5 2. Inspectieresultaten

Nadere informatie