Kwaliteit, veiligheid en milieu. Oktober - december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit, veiligheid en milieu. Oktober - december"

Transcriptie

1 Kwaliteit, veiligheid en milieu Oktober - december J. Kerstjens C.Smit definitief Rev Datum Opgesteld Vrijgave Omschrijving Titel: Kwartaalrapportage 4 van 4

2 Inhoud 1. Werkwijze 3 2. Algemeen 4 3. Kwaliteit- stand van zaken 6 a) Audits 6 b) Evaluaties 6 c) Klanttevredenheidspeilingen 6 d) Verbetermanagement 6 e) Status algemene doelstellingen jaaractieplan 7 4. Veiligheid stand van zaken 8 a) Algemeen 8 b) Werkplekbezoeken van midden- en hoger kader 8 c) VCA, Toolboxen / VGWM-inspectierondes 8 d) Bedrijfsongevallen 8 e) RI&E en Plan van aanpak 9 f) Arbeidsinspectie 9 g) Status veiligheidsdoelstellingen Milieu stand van zaken 10 a) Algemeen 10 b) BRL 9335 /2 grond uit projecten 10 c) ISO d) CO2- ladder 10 e) FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody certificering 10 f) Status milieudoelstellingen Bijlage 1 Organogram KVM 11 Bijlage 2 Auditplanning Bijlage 3 Overzicht bevindingen interne audits o.b.v. klanteis 13 Bijlage 4 Arbeidsinspectie t/m 4 e kwartaal Bijlage 5 Ongevallen t/m 4 e kwartaal Bijlage 6 Status aandachtspunten Milieuprogramma Pagina 2 van 25

3 1. Werkwijze Deze rapportage betreft de periode oktober t/m december De kwartaalrapportage is als volgt opgebouwd; Hoofdstuk 2 bevat een omschrijving van de actuele aandachtsgebieden binnen de organisatie alsmede de bezetting van de afdeling KVM. In hoofdstuk 3 wordt de stand van zaken op het gebied van kwaliteit weergegeven middels een analyse op; a) Audits; b) Evaluaties; c) Klanttevredenheidspeilingen; d) Verbetermanagement; e) Kwaliteitsdoelstellingen 2010; f) Communicatie. In hoofdstuk 4 is omschreven wat de stand van zaken is op het gebied van veiligheid, dit wordt gedaan aan de hand van; a) Algemeen; b) Werkplekbezoeken van midden- en hoger kader; c) VCA- Audits, Toolboxen / VGWM- inspectieronde; d) Bedrijfsongevallen; e) RI&E en Plan van aanpak; f) Arbeidsinspectie; g) Status veiligheidsdoelstellingen In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de stand van zaken op het gebied van milieu. Hier komen de volgende onderwerpen aan bod; a) BRL 7000 uitvoering van bodemsaneringen; b) BRL 9335/2 grond uit projecten; c) Milieuzorgsysteem ISO14001; d) CO2-ladder; e) FSC certificering; f) Milieudoelstellingen Pagina 3 van 25

4 2. Algemeen Bezetting KVM- afdeling: De afdeling KVM ondersteunt momenteel de volgende bedrijven: MNO Vervat Noord MNO Vervat Wegen MNO Vervat Beton MNO International Krul en Zonen De afdeling KVM bestaat momenteel uit 3 onderdelen als het gaat om de bezetting, en staat onder leiding van C. Smit; 1- Kwaliteit, veiligheid en milieu- zaken: J. Kerstjens (KVM- coördinatie) B. Schuuring (KVM- functionaris) J. Heemskerk (operationele documenten kwaliteitsysteem) 2- Ontwikkelingen automatiseringspakket: S. Hulskamp (inrichting Ticon, begeleiding projectengineers) V. Spruit (1 dag per week) M. Jazayeri (1-2 per week) P. van Slochteren (1 dag per week) 3- Pijlers: S. Hulskamp (1 dag per week) P. van Slochteren (1 dag per week) M. Laane (1 dag per week) In bijlage 1 is een organogram opgenomen waarin e.e.a. wordt gevisualiseerd. Actuele aandachtsgebieden: 1- Kwaliteit-, veiligheid- en milieuzaken Kwaliteit: Gewerkt wordt aan processchema s voor de afdeling Personeelszaken. Ook het inkoopproces is onderwerp van een herziening van de procedures, dit vloeit voort uit de D&C- projecten (procesafspraken). Daarnaast is integratie van diverse managementsystemen een aandachtsgebied voor de afdeling KVM. Om de kwaliteit van de aanbiedingen te vergroten is het beschikbaar maken van het systeem voor de medewerkers steeds belangrijker. Om hier invulling aan te geven is het kwaliteitsysteem medio het eerste kwartaal van 2011 beschikbaar via een in te richten intranet. Veiligheid: Uitvoering en opvolging van werkplekinspecties, toolboxen en werkplekbezoeken blijven de nodige aandacht vergen. Er worden momenteel niet voldoende toolboxen gehouden. Daarnaast dient de wijze van registreren nader bekeken te worden. De eis is om per medewerker te registreren die de toolbox ontvangt, er wordt momenteel geregistreerd per leidinggevende. Per zal de registratie per medewerker starten. Binnen de aanpak van het inkoopproces wordt ook aandacht gegeven aan veiligheidsmanagement bij onderaannemers en de rol van de medewerkers van MNO in alle projectfasen. Aandacht voor veiligheid is mede noodzakelijk om het imago in de private sector op een juiste manier op te bouwen. Het melden van (bijna)ongevallen wordt veelal te laat gedaan. Het tijdig melden vormt een aandachtspunt voor de komende periode. Bij de externe systeem audit is geconstateerd dat de veiligheidspaspoorten niet conform systeem gebruikt worden. Hiertoe wordt de procedure aangepast en gecommuniceerd binnen de organisatie. Milieu: Het Milieuzorgsysteem dient binnen de organisatie als onderdeel van het bedrijfshandboek nader geïntroduceerd te worden. Bepaalde taken dienen toegekend te zijn aan functies, dit schept meer helderheid voor de betreffende medewerkers. Pagina 4 van 25

5 Op is niveau 5 van de CO 2 ladder behaald. Zowel MNO Vervat GWW Rotterdam als De Jong Beesd zullen vanaf 2011 aan dit initiatief gaan deelnemen. Hiertoe is een werkgroep opgezet, die 4-maal per jaar bijeenkomt om de voortgang en initiatieven te bespreken. Alle deelnemende MNO onderdelen zijn in de werkgroep vertegenwoordigt. Daarnaast is ook het FSC-certificaat behaald. MNO Vervat BV en al haar dochterondernemingen zijn hiermee in staat producten van hout te leveren onder het FSC-certificaat. Aandachtsgebieden ontwerp- & inkoopmanagement Voor wat betreft het inkoopproces worden diverse formats ontwikkeld om dit proces beter te ondersteunen. Doel hiervan is om; Interne afstemming tussen project en inkoper te optimaliseren (vastleggen eisen vanuit bedrijf en proceseisen op project). Onderaannemers op D&C- contracten op juiste wijze te kunnen beheersen (rol van medewerkers MNO in relatie tot inkoop wordt nader verhelderd). 2- Ontwikkelingen automatiseringspakket (Metacom en Ticon) Inrichting: De inrichting van Ticon ondersteunt momenteel de meest essentiële onderdelen binnen systems engineering en van het Integraal Project Management. Het systeem is op meerdere projecten gebruikt of in gebruik, zowel in tender- als in contractfase. Er dienen nog enkele inrichtingszaken geregeld te worden om het systeem op alle typen projecten toe te kunnen passen. Hiertoe zijn concrete afspraken gemaakt met Van Meijel. Uitrol in de organisatie: Metacom M.Oost heeft momenteel als aandachtgebied het gebruik van Metacom op de projecten (werkadministratie) en het raakvlak met de financiële administratie. Hij is voor MNO Beton, -Wegen en Noord aan het inventariseren of het systeem naar behoren bijdraagt, de juiste rapportages levert en of de medewerkers hierin ondersteund moeten worden. Het onderdeel documentbeheer is punt van aandacht. Correspondentie wordt veelal vastgelegd, evenals inkoopcontracten, maar er is nog geen eenduidige werkwijze waarbij het totale projectdossier toegankelijk is in het systeem. Oorzaak ligt hem mede in diversiteit aan wensen en projectconfiguraties (combinaties, eisen t.a.v. projectportals etc.). Ticon De nadere uitrol in de organisatie zal vanuit de kerngebruikers gaan. De kerngebruikers, S.Hulskamp, V.Spruit en P.v.Slochteren, Mohammad Jazayeri begeleiden in de opstartfase van het project de gebruikers met de inrichting en blijven beschikbaar bij problemen. Ondertussen hebben meerdere collega s (circa 5-10 personen) Ticon leren kennen en kunnen hiermee werken. Knelpunten: De meest urgente aandachtsgebieden op het gebied van Ticon en Metacom zijn: Rechtenstructuur (bijv. bij gebruik in combinaties) Rapportages zijn databasetechnisch complex en duren om die reden (te) lang Documentbeheer In het onderdeel documentbeheer valt nog winst te boeken, Het ontwikkelen van een werkwijze binnen de mogelijkheden van het documentbeheersysteem (Corsa) vergt de nodige aandacht. 3- Pijlers In de ontwikkelpijlers zijn momenteel diverse producten ontwikkeld; Pijler 1: EMVI-procedure Kwaliteitsplan bij aanbieding Pijler 2: Pagina 5 van 25

6 Onderzoek gedaan naar ontwikkelingen, hiervan zijn trade-off matrices beschikbaar bij de verschillende disciplines. Pijler 3: 325 Tenderprocedure Pijler 4: Er is een vergunningenoverzicht gemaakt, deze is door een externe expert beoordeeld. Dit overzicht staat in Ticon en kan voor elk project op maat worden gemaakt. 3. Kwaliteit- stand van zaken a) Audits Doelstelling 2010: circa 40 audits. Het aantal gehouden audits t/m het 4 e kwartaal bedraagt 92 stuks. De huidige planning omvat voor Hiermee wordt de kwantitatieve doelstelling ruim overschreden. Belangrijkste oorzaak hiervan vormen de audits die contractueel binnen een aantal projecten zijn vastgelegd. Het proces van auditeren wordt ondersteund door; - Auditplanning 2011 (bijlage 2); - Overzicht bevindingen van uitgevoerde audits (bijlage 3); De aandachtsgebieden die uit de verslagen naar voren komen betreffen: Tekortkomingen Aanbevelingen Onderwerp Aantal Onderwerp Aantal 1 Kwaliteitsmanagement 4 Document / Configuratiemanagement 28 2 Veiligheidsmanagement 3 Veiligheidsmanagement 22 3 Inkoopmanagement 3 Kwaliteitsmanagement 17 b) Evaluaties Doelstelling 2010: tenderprojecten evalueren met opdrachtgevers. Prekwalificatie N48 Tender A27/ A28 Tender Stadsbrug Nijmegen Tenders spoedwetprojecten Ewijk- Valburg Groningen airport Eelde AROS- Alphen aan de Rijn (interne evaluatie) Uit evaluaties met opdrachtgever(s) blijkt dat MNO op het juiste spoor zit. Er zijn enkele punten voor verbetering vatbaar, onderstaand enkele aandachtsgebieden; Opdrachtgevers verwachten dat MNO in het maken van keuzes zelfstandig acteert, dit houdt in dat keuzes op basis van juiste criteria tegen elkaar moeten worden afgewogen en dat MNO op deze basis zelf de keuze maakt. De opdrachtgever wil in gelegenheid worden gesteld om te bepalen of een keuze op basis van de juiste argumentatie is gemaakt. Plannen dienen vanuit de doelstellingen van de OG, met concrete en effectieve maatregelen aan te sluiten op de projectspecifieke behoefte. De verificatie of een plan aansluit op de werkelijke uitvraag trachten we om deze reden meer te borgen door tijdige review door onafhankelijke personen in de organisatie of externen met specifieke competenties of ervaringen. c) Klanttevredenheidspeilingen Er zijn in 2010 geen Klanttevredenheidspeilingen gehouden zoals deze voorheen door MNO Vervat werden geïnitieerd. Dit is als tekortkomingen geïdentificeerd door de Certificerende Instantie. Vanaf begin 2011 worden de Klanttevredenheidspeilingen weer uitgevoerd. d) Verbetermanagement Kwaliteitsysteem (ISO 9001:2008) MNO Vervat heeft in de directiebeoordeling 4 aandachtsgebieden benoemd. Deze aandachtsgebieden komen voort uit informatie uit audits, evaluaties en uit dagelijkse ervaringen bij tenders en lopende Pagina 6 van 25

7 projecten. De status van de aandachtsgebieden staat weergegeven onder e) status algemene doelstellingen jaaractieplan. Het beschikbaar maken van de meest actuele bedrijfs-, project en beleidsinformatie voor de medewerkers is een belangrijk aandachtsgebied. Hiertoe is een actie ingezet richting een intranetbouwer, dit wordt nader ontwikkeld in het eerste kwartaal van Automatisering De samenwerking tussen de afdeling IT en de applicatiebeheerders van Metacom loopt momenteel redelijk tot goed, men weet elkaar te vinden. De betrokkenheid van de afdeling IT bij de bedrijfsvoering verdient met alle veranderingen de nodige aandacht. Door de introductie van nieuwe systemen (metacom, Ticon etc.) verandert de behoefte op de projecten. Randvoorwaarden als beschikbaarheid van verbindingen dienen bij projectmedewerkers bekend te zijn om tijdig te kunnen handelen naar de behoefte. Personeelszaken Het handboek PZ wordt herschreven. Reden is de impact van het automatiseringspakket (Polaris) én het feit dat dit niet meer aansluit op het huidige handboek PZ. Dit proces loopt door tot medio 2 de kwartaal van e) Status algemene doelstellingen jaaractieplan In onderstaande tabel wordt de status van de doelstellingen voor 2010 ten aanzien van kwaliteit gepresenteerd, inclusief voortgang. (? = stand niet bekend of niet concreet; - = nog op te starten, Grijs= gereed, afvoeren) Kwaliteit K1. Imago & marketing (YK) a. Opstellen plan van aanpak mrt Gereed b. Uitwerken EMVI-procedure Aug Gereed c. Uitwerken proces Plan van aanpak Sept Gereed K2. Techniek & innovatie (AdB, J-DvdS) a. Opstellen plan van aanpak mrt Gereed b. Ontwikkelen systeem om productkennis en Loopt uitvoeringsmethodieken bij te houden die van belang zijn bij inschrijvingen. K3. Processen en procedures (JH, CS) a. Opstellen plan van aanpak mrt Gereed b. Professionaliseren tenderfase Juli Gereed c. Beheersen van het contract in de contractfase Okt-nov Naar 2011 via Projectmanagers K4. Omgeving, wetten en regels (SM, RW) a. Opstellen plan van aanpak mrt gereed b. Ontwikkelen systeem om op de hoogte te blijven van - Blijft lopen O,W&R die van belang zijn bij inschrijvingen. c. In beeld brengen vergunningen diverse bevoegde Juli Gereed gezagen. d. In kaart brengen potentiele omgevingsactoren. Juli Gereed De doelstellingen zijn gezamenlijk tijdens de directiebeoordeling eind 2009 bepaald. Tijdens het rayondirectieoverleg is de voortgang besproken. In aankomende overleggen dient de werkwijze omtrent de pijlers te worden geëvalueerd; - Komt eruit wat er van verwacht wordt? - draagt het voldoende bij aan de bedrijfsvoering? - Waar zitten eventuele knelpunten? Pagina 7 van 25

8 4. Veiligheid stand van zaken a) Algemeen Tussentijdse certificering VCA** 2008/5.1 Op 29 en 30 november en 1 en 2 december 2010 zijn de tussentijdse audits door Bureau Veritas Certification gehouden bij de afdelingen Personeelszaken, Materieelbeheer, Werkvoorbereiding/ Calculatie (Wegen, Beton & Noord) en KVM en op de vestigingen in Middenmeer en Leek. Er zijn projecten bezocht in Haarlem, Hoofddorp, IJmuiden en Rotterdam. De activiteiten van Krul zijn in deze audits integraal meegenomen en maken deel uit van het MNO Vervat-systeem. Op het project OSEZ te Emmen is in de nacht van 29 op 30 november de Aanvulling BTR geaudit. Deze audit is positief afgesloten. Er zijn 4 afwijkingen geconstateerd, die voor begin maart 2011 opgelost moeten zijn: 1. Het Veiligheidspaspoort wordt niet consequent juist ingevuld; 2. Een leidinggevende ZZP-er is niet in het bezit van een VCA-diploma; 3. De beschikbaarheid van Taak Risico Analyses middels computerverbinding naar een project; 4. Een leidinggevende ZZP-er heeft zijn eigen lasapparaat met een verlopen keuringssticker in gebruik voor herstel van wapening. Voor drie van deze afwijkingen is inmiddels een afspraak voor het opheffen van de afwijkingen gemaakt, voor de overige wordt geprobeerd een afspraak te maken. b) Werkplekbezoeken van midden- en hoger kader Bijlage 4 bevat een overzicht van de werkplekbezoeken van het 4 e kwartaal Top 3 van actie- aandachtspunten 4 e kwartaal 2010 Veiligheid derden 2 EHBO- en blusmiddelen aanwezig 2 Ex aequo: Materieel gekeurd. VGWM Instructie vastgelegd, V&G plan actueel 1 In het 4 e kwartaal zijn 15 verzoeken gedaan tot het uitvoeren van een werkplekbezoek. Er zijn 4 werkplekbezoeken daadwerkelijk uitgevoerd en retour gekomen op de KVM afdeling (ruim 25 %). c) VCA, Toolboxen / VGWM-inspectierondes In het 4 e kwartaal zijn de volgende onderwerpen middels een toolbox aan de orde geweest: Oktober: Asfaltonderhoud/ melden van ongevallen; November: Gevaarlijk stof; December: Winter. Het registratiesysteem van toolboxen van MNO behoeft verbetering, vanaf Januari 2011 zal een nieuw registratie systeem ingevoerd worden. Vastgesteld kan worden dat er onvoldoende aandacht besteed wordt aan het houden van Toolboxen. Naast de inspectierondes door eigen medewerkers zijn er 10 externe veiligheidsinspecties uitgevoerd door Aboma en C3 adviesbureau. d) Bedrijfsongevallen Alle (bijna) ongevallen houdt MNO Vervat bij in de Bedrijfsongevallenregistratie. Deze meldingen zijn opgenomen in de bijlage 5. 4 e kwartaal: Klassering Categorie 4 e kwartaal 2010 Ongevallen met verzuim Eigen personeel 4 Ongevallen zonder verzuim Eigen personeel 0 Bijna-ongevallen Eigen personeel 3 Ongevallen met verzuim Derden 2 Ongevallen zonder verzuim Derden 0 Bijna-ongevallen Derden 0 Pagina 8 van 25

9 IF (injury frequency) en ziekteverzuim voor 2010 respectievelijk: 11,0 (2009: 6.6) ca 3 (2009: 3.1 ). e) RI&E en Plan van aanpak Actiepunten vanuit de RI&E zijn allen ingepland om in het tweede halfjaar 2010 aangepakt te worden. In augustus heeft een RI&E plaatsgevonden bij de MNO vestigingen in Leek en Middenmeer. De onderwerpen zijn toegevoegd aan de RI&E, die in november 2009 is opgesteld. f) Arbeidsinspectie MNO Vervat heeft in het 4 e kwartaal van bezoeken gehad van de arbeidsinspectie. Het laatste bezoek heeft geleid tot een stillegging (respirabel kwarts) en een boete van 7200 euro. g) Status veiligheidsdoelstellingen 2010 (? = stand niet bekend of niet concreet; - = nog op te starten, Grijs= gereed, afvoeren) Veiligheid ( nader te bepalen) V1. Onderzoek naar gevolgen van integraal veiligheidsbeleid bij RWS en de gevolgen hiervan voor MNO Vervat a. Nog starten Oktober - December - V2. IF (incidentfrequentie) < 20 a. Statusrapportage medio en ultimo 2010 IF medio 2010: 11,2 IF ultimo 2010: 11,0 dus < 20 V3. Ziekteverzuim < 5% a. Statusrapportage medio en ultimo 2010 Augustus & december Laatst gerapporteerde jaarcijfer van ziekteverzuim 2009 is 3.1% (< 5%) Pagina 9 van 25

10 5. Milieu stand van zaken a) Algemeen Tussentijdse certificering ISO 14001: 2004 Op 29 en 30 november en 1 en 2 december 2010 zijn de tussentijdse audits door Bureau Veritas Certification gehouden bij de afdelingen Personeelszaken, Materieelbeheer, Werkvoorbereiding/ Calculatie (Wegen, Beton & Noord) en KVM en op de vestigingen in Middenmeer en Leek. Er zijn projecten bezocht in Haarlem, Hoofddorp, IJmuiden en Rotterdam. De activiteiten van Krul zijn in deze audits integraal meegenomen en maken deel uit van het MNO Vervat-systeem. Onder paragraaf c. zijn de lopende en nieuwe opmerkingen weergegeven. b) BRL 9335 /2 grond uit projecten Op 15 december is door SGS-Intron een tussentijdse kantoor- en project audit gehouden in resp. Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Het systeem werkt goed, er waren geen tekortkomingen. De ambitie is uitgesproken om medio 2011 het BRL certificaat te behalen. c) ISO actie m.b.t. opslagkast Leek is in het 4 e kwartaal afgesloten en tijdens de externe audit gecontroleerd en goed bevonden; Milieuzorgsysteem dient geïntegreerd te worden in het Bedrijfshandboek MNO -> er is een CD gemaakt waarop alle procedures, instructies en formulieren bij elkaar gebracht zijn en die thans het systeem vormt; In Biddinghuizen is opgemerkt dat de wasplaats een Vloeistofdichtheidsverklaring moet hebben volgens CUR/PBV 44.4 om verontreiniging van de ondergrond te voorkomen. Op dit moment wordt uitgezocht of die opmerking terecht is; indien het klopt wordt er een onderzoek naar de vloeistofdichtheid uitgevoerd; In de procedure is niet opgenomen dat noodsituaties periodiek moeten worden geoefend. Dit is ook niet op alle vestigingen uitgevoerd. actie: Er wordt in het eerste kwartaal van 2011 een oefening uitgevoerd met als onderwerp een milieunoodsituatie. d) CO2- ladder De directie van MNO had voor de tweede helft van 2010 certificering trede 5 als doelstelling benoemd. Dit certificaat is op 11 november door KIWA uitgereikt. Mede dankzij de fictieve korting die trede 5 met zich mee brengt heeft MNO een werk van ProRail in Noord-Brabant aangenomen. Er zijn ontwikkelingen gaande m.b.t. de CO2-ladder. Inhoudelijk zal de CO2-ladder in 2011 aangepast worden, waarbij de verwachting is dat er meer projectgerelateerd geregistreerd zal moeten gaan worden. Tevens gaan meerdere opdrachtgevers (waaronder RWS) de CO2-ladder toepassen. KVM volgt de ontwikkelingen hieromtrent en neemt deel in de werkgroep van Bouwend Nederland inzak CO2-ladder 2.0. e) FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody certificering 11 november is het certificaat FSC ontvangen van SCS. Bij toekomstige projecten waarin hout wordt verwerkt, wordt steeds de afweging gemaakt of het wenselijk is om FSC hout onder certificaar aan de opdrachtgever te leveren. f) Status milieudoelstellingen 2010 In bijlage 6 is het milieuprogramma opgenomen, voorzien van de huidige status van de diverse aspecten. Pagina 10 van 25

11 Bijlage 1 Organogram KVM Pagina 11 van 25

12 Bijlage 2 Auditplanning 2011 Pagina 12 van 25

13 Bijlage 3 Overzicht bevindingen interne audits o.b.v. klanteis Pagina 13 van 25

14 Bijlage 4 Arbeidsinspectie t/m 4 e kwartaal 2010 Datum brief Project Gesproke n met AROS M. van Heezik De Zetterij / Bovenkerk Constructiew g Mijdrecht riolering Santpoort- Noord Constructiew g Mijdrecht Constructiew g Mijdrecht Constructiew g Mijdrecht J. Gelissen H.M. Young-A- Fat R. Trip & M. Bij de Vaate Contact AI Onderwerp Maatregelen / opmerkingen F. Soaresda Waarschuwing Onderaannemer bestraat Silva Arbo handmatig >1500 m2 Afhandeling geen ernstige tekortkomingen inspectiebezoe geconstateerd k F. Soares - da Silva W. Gietema F.M. Soares -da Silva A.J. de Boer F.M. Soares -da Silva mevr. Zuidwijk- Schortinghu is dhr. Nagtzaam Stillegging en opheffing Afhandeling inspectiebezoe k Toezending boeterapport Boetrapportnr a958/2668/03 Boetekennisgeving geen bescherming tegen kankerverwekkende en mutagene stoffen boven de wettelijke grenswaarde (kwartsstof), geen toezicht op gebruik ter beschikking gestelde PBM's algemeen: geen ernstige tekortkomingen; specifiek: onderaannemer tilt tegels die zwaarder zijn dan 9,5 kg/stuk en onderaannemer slijpt trottoirbanden droog i.p.v. nat; specifiek: straatwerkplan vermeldt dat herbestrating volgens CROW 282 niet mogelijk is; dit is in het straatwerkplan direct veranderd. verwerking mogelijk niet binnen 13 weken afgerond; opleggen boete vervalt na 5 of 3 jaar na de overtreding volgens art 5:45 Awb boete overtredingen Arbowetgeving: geen watertoevoer op bandenzaag, geen adembescher-mingsmiddelen gebruikt, geen doeltreffende maatregelen om de stofconcentratie terug te brengen. 2 weken gelegenheid om zienswijze naar voren te brengen. Vervolgact ie er komt een boeterapport achteraan bespreken VGWM-cie; medewerkers informeren bespreken VGWM-cie; medewerkers informeren Pagina 14 van 25

15 Bijlage 5 Ongevallen t/m 4 e kwartaal 2010 OVERZICHT BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM 2010 (eigen personeel) Datum Regio Toedracht Oorzaak Aard letsel Verzuim K We waren aan het bunkeren, plotseling hoorden we een harde klap in de machinekamer. Daar lag Denis Scholtens met een epileptische aanval. We hebben 112 gebeld en Denis in stabiele zijligging gelegd en toen kwam hij langzaam weer bij. Even later kwam de KNRM langszij met ambulance personeel. Denis is meegegaan naar het ziekenhuis Epileptische aanval Hersenschudding 257 Maatregelen/ opmerkingen Eerste hulp verleend door D. Keuken. 112 gebeld en naar ziekenhuis voor onderzoek, geen opname. Aangepast werk vanaf 1 febr; Onwel geworden tijdens aangepast werk op 2 feb en naar VU ziekenhuis; In april operatie ondergaan bij neurochirurg. De rest van het jaar alleen therapeutisch gewerkt B De werkzaamheden bestonden uit het inspecteren van visuele schades aan een betonnen kolom vanaf een ladder. Tijdens het openschuiven van een elektrische schuifpoort waarachter de ladder was opgesteld, werd deze onderuit geschoven. Terwijl dit gebeurde is de medewerker van de ladder ge-sprongen en recht op zijn voeten geland. Vervolgens is in het ziekenhuis geconstateerd dat hij hieraan zwaar gekneusde hielen overhield. Bij het plaatsen van de ladder geen rekening gehouden met mogelijk openschuiven van de elektrische schuifpoort. Kneuzing aan beide voeten (hielen) 14 Eerste hulp verleend door M. Jager Onderzocht in Boven tij-zkh. Bij dit soort werkzaamheden wordt nu consequent een hoogwerker gebruikt en overzicht bij /rondom de schuifpoort gecreëerd W Bij het aanbrengen van een put afdekking op een rioolinspectie put gleed grondwerker uit waardoor hij een misstap maakte en met zijn ribbenkast op een rioolputwand viel. Gladheid als gevolg van weersomstandigheden Gekneusde ribben 5 Medische behandeling. Huisarts adviseert 6 weken rust / 11:00 uur W Tijdens werkzaamheden linker wijsvinger geraakt. huid van de vinger is er af. Plaatsen houten palen in het veld. Tijdens het in de grond slaan van houten palen langs de paal geschampt en zo doende de huid van de vinger geschrapt. Ontvelling/ schaafwond 5 Bezoek huisartsenpost te Steen-bergen. Door verwezen naar zieken-huis in Bergen op Zoom. Hij droeg handschoenen 28- B Timmerman (beton) heeft Volgens de dikke enkel, 7 Opm: anderhalve Pagina 15 van 25

16 OVERZICHT BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM 2010 (eigen personeel) Datum Regio Toedracht Oorzaak Aard letsel Verzuim zich verstapt op één van de rijplaten die daar lagen ( Hendrik Ido Ambacht) uur B Het stukje triplex word wat moet worden afgekort schiet tussen de geleider en het draaiende zaagblad waarna Timmerman z`n duim tegen het zaagblad word gedrukt B Met vuistje (hamer 1,25 kg) op eigen vingers geslagen W W W Systems engineer is gestruikeld waarbij banden aan één enkel zwaar gekneusd zijn Inhuur machinist van RepRoad stond met frees op de vrachtwagen. Daar gleed hij van het trappetje (van de frees) af van de vrachtwagen met het gezicht op het asfalt. Grondwerker is met het uitschuiven van de steunpoot van de keet met vinger onder de poot terecht gekomen. uitvoerder: niet uitgekeken Verkeerd gebruik van de zaagtafel Niet goed vasthouden gereedschap De voet van de medewerker is blijven haken achter de afdekking van een afvoer/ mantelpijp op de parkeerplaats van het ketenpark Gladde trede, gladde schoenen Niet goed opgelet Kneuzing Snijwond aan duim Zwelling, kneuzing en bloeduitstorting Kneuzing van de enkelbanden Snij-schaafverwonding aan het gezicht, gebroken elleboog Kneuzing vinger Maatregelen/ opmerkingen +24( 09) week na het ongeval is de Melding Ongeval pas opgesteld door de uitvoerder 15 Cursus zagen aan een electrische zaagtafel! 2 Pas s avonds naar eerste hulp gegaan, volgende dag ziekgemeld 5 Afdekkapje wordt verwijderd en afvoer/ mantelpijp wordt dichtgestort 40 Naar St. Lucas Andreas Zkh met ambulance 5 Eerste hulp door EHBO-er en in zkh Amstelland OVERZICHT BIJNA-ONGEVALLEN / PLEISTER-ONGEVALLEN 2010 (eigen personeel) Datum Regio Type Omschrijving Oorzaak Bijzonderheden Maatregelen W BO Wals raakte naast het asfalt in de berm. De berm was 1 m1 breed en heeft een hoogte van ongeveer 1 m. Had de wals 0,5m verder gereden dan was deze omgevallen onoplettendheid Er op gewezen dat oplettendheid gewenst is W GS Bij het uitvoeren van werkzaam-heden (vegen van de rijbaan) worden niet de juiste verkeersmaatregelen getroffen Onzorgvuldigheid Geen letsel, gevaarlijke situatie Pas op 12 november 2010 opgestuurd Medewerker aangesproken. Opdrachtgever geeft boete van euro W GS Geen verkeersmaatregelen getroffen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden (opfrissen Onzorgvuldigheid, TVM onjuist toegepast, geen gebruik van benodigde PBM s Geen letsel, gevaarlijke situatie Pas op 12 Medewerker aangesproken. Opdrachtgever Pagina 16 van 25

17 OVERZICHT BIJNA-ONGEVALLEN / PLEISTER-ONGEVALLEN 2010 (eigen personeel) Datum Regio Type Omschrijving Oorzaak Bijzonderheden Maatregelen van markeringen) november 2010 opgestuurd geeft boete van euro W GS Geen verkeersmaatregelen getroffen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden (opfrissen van markeringen) Onzorgvuldigheid Geen letsel, gevaarlijke situatie Pas op 12 november 2010 opgestuurd Medewerker aangesproken. Opdrachtgever geeft boete van euro Pagina 17 van 25

18 OVERZICHT BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM 2010 (derden) Datum Regio Toedracht Oorzaak Aard letsel Verzuim Maatregelen/ opmerkingen ± h ± h tijdstip uur W W N Tijdens opbreekwerkzaamheden van de asfaltverharding tpv een put heeft grond-werker Wilco zijn vinger gebroken door het vallen van een stuk asfalt op een put. Op het moment van het verwijderen van een klein stukje asfalt (handmatig) viel er een stuk uit de bak van de kraan waardoor zijn vinger bekneld zat tussen het asfalt en put P. Cote (ZZP grondwerker) is met zijn rechtervoet bekneld geraakt tijdens het plaatsen van een damwandplank, doordat de plank plotseling opzij ging schuiven. Uitglijden vanaf mobiele kraan. Kraan wou niet starten machinist probeerde probleem op te lossen en is door de gladheid uitgegleden. Door zijn val te breken is machinist op zijn arm gevallen. Reflexreactie om vallend stuk asfalt op te vangen damwandplank ging plotseling opzij schuiven. Starten kraan. Start werkzaamheden, tijdstip uur vinger gebroken Kneuzing aan voet Fractuur polsgewricht > 3 2 > 3 Beter opletten en geen handwerk zoveel mogelijk proberen te voorkomen Behandeld door arts Eerste Hulp door: Peter Koetje, Medisch behandeld door arts en Ziekenhuisopname in Delfzijl. Door onderaannemer Entjes gemeld aan AI ca uur W Bij het lossen van de 8x8 laadbak auto's maakte dhr. Roos de spankettingen los waarmee de lading gezekerd stond. Hierbij ''verstapte'' hij zich en viel daardoor van de laadbak op de stalen rijplaat waarop de auto geparkeerd stond. misstap over de span-kettingen op laadbak vrachtwagen gestruikeld over de damwand schrapper die ernaast lag Heupfractuur, tand door lip, schaafplekken gezicht > 7 Ziekenhuisopname;GWW heeft gemeld bij de AI Ca B B Tijdens het slaan van piketten heeft R. Frima van Friso bouwgroep met een voorhamer op zijn eigen voet geslagen. Bij het lossen van een damwandnaald van een vrachtauto is deze op de voet van degene die aan het lossen was terechtgekomen. Zie ongevallenformulier Voorbij Funderingstechniek. onhandig volgens uitvoerder Lossen vanaf een onveilige plaats (naast de vrachtwagen i.p.v. erop), haast. Kneuzing voet Snijwond in voet 10 Ongeval pas op 3 november gemeld (ruim 2 mnd te laat) >7 Geen EHBO verleend, geen ziekenhuisopname 12 hechtingen, voet in het gips Pas op is het ongeval gemeld bij KVM ca uur W Lasser René Soppe geraakt door Trilblok doordat het oog afbrak en het blok los kwam uit de stelling. Hij is rechts achter ter hoogte van de 1 e rib geraakt Afbreken oog van trilblok waardoor trilblok naar voren slaat. Kraan zwenkt opzij om ernstiger te voorkomen kneuzing 14 Eerste hulp verleend, Met getroffene naar ziekenhuis ter controle. Gemeld bij directie en foto s gemaakt Pagina 18 van 25

19 OVERZICHT BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM 2010 (derden) Datum Regio Toedracht Oorzaak Aard letsel Verzuim Maatregelen/ opmerkingen ca uur B Timmerman Remon Hemel van Wegro is uitgeleden op gladde ondergrond Het verwijderen van een hoogtelat aan de heipalen vóór de koppensneller uit. Voet verstuikt/ verrekt >3 Eerste hulp en spoed eisende hulp in ziekenhuispost. Werkzaamheden stilgelegd. Pagina 19 van 25

20 OVERZICHT BEDRIJFSONGEVALLEN ZONDER VERZUIM 2010 (DERDEN) Datum Regio Toedracht Oorzaak Bijzonderheden Maatregelen/ opmerkingen ??-??- 10?? W N Na het laden van baggerslib is een vrachtauto bij het wegrijden omgevallen. Vrachtauto viel zachtjes op de kant van de cabine. Doordat de laadbak op een ponton viel was de cabine vrij waardoor de chauffeur kon uitstappen Walsmachinist ( Spaansen) rijdt met 7 ton wals te dicht op slootkant, waardoor de wals op zijn kant in de sloot raakt. Walsmachinist is ongedeerd gebleven. Grote klep van asfalttransportauto is in de asfalthopper van de spreidmachine gevallen Ivm natte grond op dragline schotten waren deze gladder geworden waardoor de vrachtauto bij het wegrijden geen grip meer had Te dicht op kant van de sloot gereden met de wals. Slechts twee borgbouten aanwezig; slecht onderhoud van materieel Pas op 1 september 2010 gemeld; Onervaren walsmachinist. Wel al eerder op het werk met de wals aan het werk geweest, maar in het verleden geen ervaring met de werkzaamheden. Transporteur Nieboer Alleen curatieve maatregelen: Bergings bedrijf ingelicht door eigenaar vrachtauto, deze heeft de vrachtauto dmv speciale hulpmiddelen en in samenwerking met de aanwezige rupskraan rechtop gezet waarna deze afgesleept kon worden Brief naar leveranciers sturen dat slecht onderhouden materieel van de projecten gestuurd wordt. Melding via toolbox. OVERZICHT BIJNA-ONGEVALLEN / PLEISTER-ONGEVALLEN 2010 (derden) Datum Regio Type Omschrijving Oorzaak Bijzonderheden Maatregelen W GS Tijdens het ontgraven van een overhoogte is een 10kv geraakt en beschadigd. De kabel is ondergronds geraakt waarbij een steekvlam uit de grond vrij kwam met de nodige rookontwikkeling W GS Tijdens het verwijderen van boomstobben is een eindkap van een gasleiding geraakt. De gasleiding is hierdoor lek geraakt waarbij gas is ontsnapt Ontgraven grond met hydraulische rupsgraafmachine (35t).. Verwijderen boomstob met een hydraulische graafmachine (30t) Aanwezigheid 10kv was bekend maar op aangeven van de nutsbedrijven zou deze geen last veroorzaken ivm verdiepte ligging. De kabel maakt echter een onverwachtste sprong in de hoogte waardoor de kabel met de hoek van de bak is geraakt Aanwezigheid een hoge druk gasleiding was bekend. De leiding had echter een doodlopende aftakking die verder doorliep (4m) dan de tekening vermelde. De aftakking van de gasleiding Werk direct stilgelegd en kabel beheerder ingeschakeld. Kabel is vrij geschakeld door beheerder, vrij gegraven door MNO, gemaakte door beheerder en vervolgens afgedekt met grond door MNO. Graafmachine direct weggereden en stilgezet. Storingsdienst gebeld en omstanders op afstand gehouden. Vervolgens werd het werkgebied in regie gehouden van aanwezige hulpdiensten (brandweer Pagina 20 van 25

Kwaliteit, veiligheid en milieu. April - Juni. Kwartaalrapportage 2 van 4. J.de Boer. Datum: 0 15-9-11 C.R.Smit - definitief

Kwaliteit, veiligheid en milieu. April - Juni. Kwartaalrapportage 2 van 4. J.de Boer. Datum: 0 15-9-11 C.R.Smit - definitief Kwaliteit, veiligheid en milieu April - Juni 2011 0 15-9-11 C.R.Smit - definitief Rev Datum Opgesteld Vrijgave Omschrijving Titel: Kwartaalrapportage 2 van 4 Naam: Paraaf: J.de Boer 2011 Datum: januari-

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Factsheet ongevallen havensector

Factsheet ongevallen havensector Factsheet ongevallen havensector Deze analyse is gebaseerd op de gegevens van de aan de Arbeidsinspectie (AI) gemelde en door deze dienst onderzochte ongevallen zoals geregistreerd in GISAI in de periode

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

WERKPLAN VREELAND VERVANGEN BESCHOEIING KLAPSTRAAT

WERKPLAN VREELAND VERVANGEN BESCHOEIING KLAPSTRAAT VERVANGEN BESCHOEIING KLAPSTRAAT VREELAND Datum : 29-10-2014 Bestek : Project : Vervangen beschoeiing Klapstraat, Vreeland Auteur : Dhr. M. Swart Email : j.alderst@wabenecke.nl Doorkiesnummer : 075-6122467

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Voor organisatiestructuur wordt verwezen naar het gecertificeerde K.A.M. systeem van het bedrijf. Dit handboek is gebaseerd op de norm 20140404_Handboek_CO_2_Prestatieladder_2_2.

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Management overleg Evaluatie doelstellingen CO2 prestatieladder

Management overleg Evaluatie doelstellingen CO2 prestatieladder Management overleg Evaluatie doelstellingen CO2 prestatieladder Nistelrode, februari 2017 Opgesteld door: M. Schakenraad en Rianne van de Ven (intern) A. Heerkens (extern) Versie 16.2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Transportmiddel

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 1.0 Datum : 10-12-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

REVIEW CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 2014-1

REVIEW CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 2014-1 REVIEW CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 2014-1 Projectgegevens Opsteller B. Ketelaars Versie 2014-1 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars 07-02-2014

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 28 mei 2016 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 25 maart 2015 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Datum: 25 maart 2015 Plaats: Krimpen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3)

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3) Blad : Pagina 1 van 9 COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Blad : Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Communicatie. 2.1 Stakeholders analyse. 4 2.2 Interne Communicatie. 6 Doelstellingen

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder

Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder Gebr. Swinkels Grondwerken BV Speltdijk 2 5704 RJ HELMOND Aldus opgemaakt te Helmond d.d. Accoord d.d. KAM Coördinator Directeur 1. INLEIDING

Nadere informatie

Registratie en onderzoek (bijna-)ongevallen

Registratie en onderzoek (bijna-)ongevallen Registratie en onderzoek (bijna-)ongevallen Handboek Documenteigenaar/contactpersoon Sietse Smit Afdeling OV Vastgesteld MT Regionaal Bureau Vaststellingsdatum 23 mei 2011 Naam document Registratie en

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten 38 Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten De Provincie doet zoveel mogelijk om het werken bij PWD zo veilig mogelijk te maken. Toch kunnen altijd situaties ontstaan dat er tóch ongevallen (met

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 03 februari 2017 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 03 februari

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 15 januari 2015

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 15 januari 2015 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2015 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 15 januari 2015 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 3 4 5 6 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V.

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Versie d.d. 21-03-2014 Geactualiseerd d.d. 09-12-2014 Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2, 3.D.1 (4.C en 4.D n.v.t. - alleen voor grote-categorie bedrijven) Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015

CO 2 reductiedoelstellingen 2015 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.1_1 CO2 Reductiedoelstellingen 2015 Datum 2015-02-26

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv 2015 B. van Lier 14 april 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ENERGIESTROMEN... 3 2.1. Kwantitatieve reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (06-05-2014) 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

CO2-prestatie Gebr. Kloens BV

CO2-prestatie Gebr. Kloens BV CO2-prestatie Gebr. Kloens BV Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 Opgesteld d.d.: 05-07-2016 Revisie: 003 Opgesteld door Voor akkoord: Naam: A.L. Hubregtse Naam: Mevr. C.K. Kloens d.d. 05-07-2016 d.d.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Pannekoek GWW B.V. Auteur(s): Carolien Degen, CO 2 -functionaris,

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning Directiebeoordeling Vaststelling van het CO 2 managementplan, de voortgang op de implementatie van de CO 2- Prestatieladder en activiteiten voor het komende jaar. Bedrijf: Max Bögl Directie: Hans de Koning

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Februari 2014 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 23-09-2014 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1.

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Den Haag, 14 juli 2016 dhr. L. Kalisvaart Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: 3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV Almere, 22-08-2016 M. van Raaijen. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 09 februari 2016 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 09 februari

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma Akkoord directie: Dhr. Hans Smulders Paraaf: 3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Documentversie: september 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d.

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d. 1 O P R U I M I N G S W E R K Z A A M H E D E N 11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 111 VERWIJDEREN BESTRATING Verwijderen grasbetontegels 400x600x120 mm, afvoeren m2 4,00 782 3.128,00 Verwijderen grasbetontegels

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V. Pagina: 1 van 5 Projectnaam, project 1: Groot onderhoud openbare ruimte Noord Oost Opdrachtgever : Organisatie (bedrijf): Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door: Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie