J A A R V E R S L A G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G 2 0 1 2"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant Link publieksversie: Halsteren, 29 mei 2013

2 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Hoofdstuk Algemeen Missie en kernwaarden Kernactiviteiten Organogram Raad van Bestuur 6 Hoofdstuk 2 Terugblik Hersteld contact met de buitenwereld Kredietverlening en bedrijfsvoering Vastgoed Zorginhoudelijk ICT Hulpverlening bij rampen en ongevallen 9 Hoofdstuk 3 Actuele ontwikkelingen 3.1 Prestatiebekostiging Transitie Zorgproces Vastgoed Samenwerking 11 Hoofdstuk 4 Vooruitblik 4.1 Uitdagingen Strategie Milieudoelstellingen Personeelsbeleid Risico s, kansen en onzekerheden 15 Hoofdstuk 5 Gedragscode en governance 5.1 Specifieke gedragscode Bezoldiging Toezicht samenstelling en acties 17 Hoofdstuk 6 Onderzoek 22 Hoofdstuk 7 Medezeggenschap en klachten 7.1 Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad Klachten 25 Hoofdstuk 8 Financiële verantwoording 8.1 Financiële informatie Risicoparagraaf Toekomstparagraaf 30 Bijlage: samenvatting van de directiebeoordeling

3 3 VOORWOORD Dit is het jaarverslag 2012 van de stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) op concernniveau, dus niet op het detailniveau van de specifieke diensten en afdelingen. Aan dit verslag hebben vele medewerkers van GGZ WNB een bijdrage geleverd, ieder vanuit de eigen specifieke functie en deskundigheid, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Dit verslag vormt samen met de jaarrekening (financiële gegevens) en DigiMV (kwantitatieve gegevens) de maatschappelijke verantwoording van GGZ WNB over 2012, als geheel ook wel jaarverslag 2012 genoemd (een samenvatting van de directiebeoordeling 2012 is als bijlage toegevoegd). Het jaarverslag geeft inzicht in de ontwikkelingen en de stand van zaken bij GGZ WNB. Het jaarverslag wordt (in de genoemde drie delen) na vaststelling door de Raad van Bestuur en goedkeuring door de Raad van Toezicht vóór 1 juni 2013 gedeponeerd op een website van uitvoeringsorganisatie CIBG van het ministerie van VWS. In het archief van die website zijn overigens ook de jaardocumenten van GGZ WNB over eerdere jaren te vinden. Naast deze papieren versie van ons jaarverslag presenteren wij ook een online publieksversie: Wij willen daarmee toegankelijk en transparant zijn voor al onze stakeholders: cliënten en familieleden, medewerkers van GGZ WNB, verwijzers, ketenpartners, zorgverzekeraars, zorgkantoor, inspectie, kortom alle betrokkenen in de samenleving waarmee wij als organisatie te maken hebben.

4 4 HOOFDSTUK 1 OVER GGZ WNB 1.1 ALGEMEEN Dit verslag geeft een getrouw beeld van de toestand van GGZ WNB, zowel inhoudelijk, als procesmatig. GGZ WNB stond in 2012 opnieuw voor forse uitdagingen. Na de crisis van de achter ons liggende jaren, stond nu het vasthouden van de ingezette strategie centraal. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat dit grotendeels gelukt is, grotendeels dankzij onze medewerkers. Ondanks vaak forse druk en lastige omstandigheden zorgden zij voor een grote stap voorwaarts in de noodzakelijke omslag. 1.2 MISSIE EN KERNWAARDEN GGZ WNB is sterk in mensenwerk. Jaarlijks vertrouwen ruim cliënten erop dat onze medewerkers hen goed zullen helpen bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische klachten. Dit zodanig dat zij (weer) kunnen participeren in de samenleving. Onze organisatie is diep geworteld in de samenleving van de regio Westelijk Noord-Brabant. De cliënt is inwoner van dit gebied en als zodanig uitgangspunt van ons denken en handelen. Cliëntgerichtheid en kwaliteit van de zorg gaan hand in hand. De dienstverlening aan cliënten, verwijzers en partners en de kwaliteit van het werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het is mensenwerk met het hoofd en hart. Onze medewerkers staan aan de basis van GGZ WNB: iedere dag weer zetten zij zich voor 100 procent in voor de psychische gezondheid, veiligheid en opleidingen in de regio Westelijk Noord- Brabant. Wij koesteren dan ook de expliciete ambitie hen een eigentijdse, uitdagende, inspirerende en gezonde thuisbasis te bieden. Omdat de financiële middelen voor zorg in Nederland nog schaarser zullen worden dan ze nu al zijn, zullen wij voortdurend op zoek moeten naar een optimale balans tussen cliëntgerichtheid, kwaliteit van en voor medewerkers en de organisatorische randvoorwaarden. Innovatie is daarin een sleutelbegrip. Met de hier geschetste ambitie en koers staan wij middenin de maatschappij, waarvoor wij ons vanuit onze opdracht sterk verantwoordelijk voelen. 1.3 KERNACTIVITEITEN Stichting GGZ WNB is een gespecialiseerde instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wij richten ons op het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische problemen, al dan niet in combinatie met een verslaving, verstandelijke handicap en/of delinquentie. Behandeling kan ambulant, klinisch en in deeltijd gebeuren. We bieden ook woonondersteunende zorg en diverse (dag)activiteiten. Ons zorgaanbod is vastgelegd in zorgprogramma s. GGZ WNB geeft consultatie over behandeling aan verwijzers en samenwerkingspartners. We bieden opleidingsmogelijkheden aan bijvoorbeeld (toekomstige) psychiaters, psychologen, huisartsen, verslavingsartsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. We werken nauw samen met zorgaanbieders en hulpverleningsinstanties binnen en buiten onze regio. GGZ WNB levert de volgende producten: 1. Diagnostiek en kortdurende behandeling die zich richt op genezing, klachtreductie of optimalisering van de kwaliteit van leven. Dit gebeurt ambulant, op de dagkliniek of klinisch

5 5 (opname maximaal een jaar). Financiering geschiedt volgens diagnosebehandelingcombinaties (DBC s), vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). 2. Langdurige zorg, behandeling, begeleiding en woonondersteuning. De financiering gebeurt volgens zorgzwaartepakketten, vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 3. Forensische psychiatrie. Financiering is geregeld in diagnosebeveiligingbehandelingcombinaties (DBBC s), volgens afspraken met ministerie van Justitie. 4. Openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz). Hieronder valt bemoeizorg, casefinding, toeleiding naar zorg en maatschappelijke ondersteuning. Financiering gebeurt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, oggz-toeleidingsmiddelen). 5. Preventie en dienstverlening, op grond van de WMO (collectieve ggz-preventie) en de Zvw (individuele ggz-preventie). Hieronder vallen ook kleinschalige projecten gericht op de eigen cliënten. 6. Opleidingen. 7. Marktgerichte en eenmalige projecten. Kerngegevens productie (excl. asielzoekers), capaciteit, personeel en opbrengsten Patiënten/cliënten 2012 bron Aantal cliënten in zorg op Direct Xmcare¹ 2012 Capaciteit begroting Realisatie Aantal feitelijke bedden op DWH³ 2012 incl. BW² Waarvan toegelaten plaatsen BW 104 DWH Productie Aantal verzorgingsdagen incl. BW DWH Waarvan verzorgingsdagen BW DWH Aantal deeltijdbehandelingen in DWH 2012 Aantal ambulante contacten in DWH Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op Aantal FTE personeel in loondienst op Bedrijfsopbrengsten DWH 852 DWH Totaal bedrijfsopbrengsten in 2012 Totaal Concern Control Wettelijk Concern Control Budget Overige Concern Control Opbrengsten ¹ Xmcare = productie-registratiesysteem, gekoppeld aan het cliëntendossier ² BW = Beschermd Wonen ³ DWH = Datawarehouse (Hierin zit data vanuit XMcare, Beaufort en FIS)

6 6 1.4 ORGANOGRAM: 1.5 RAAD VAN BESTUUR GGZ WNB staat onder bestuurlijke leiding van de Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Bestuur geschiedt in goed overleg met de binnen de instelling functionerende adviesorganen. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarbij laat de raad zich leiden door de in de statuten geformuleerde doelstelling van de stichting. Het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie wordt daarbij goed in het oog gehouden. Samenstelling en (neven)functies Raad van Bestuur 2012 Dhr. E. Sloot, voorzitter Raad van Bestuur per 1 april Nevenfuncties: lid Provinciale Staten van Flevoland, voorzitter Raad van Toezicht Jan van Es Instituut in Almere, vicevoorzitter Raad van Toezicht Merem Behandelcentra in Hilversum, lid Raad van Toezicht Triade-Flevoland in Lelystad en voorzitter Vrienden van Museum De Paviljoens in Almere. Dhr. P.M.F.J.J. Knapen, psychiater, lid Raad van Bestuur per 1 november In de functie van lid Raad van Bestuur GGZ WNB bestuurder van stichting Aanvullende Patiëntenzorg Vrederust en Stichting Vrienden van DD tot aan liquidatie op 13 juni Lid van de Commissie Financiering en Bekostiging bij GGZ Nederland.

7 7 Nevenfuncties: psychiater Psychotherapiepraktijk Eindhoven Centrum, voorzitter Klankbordgroep DBC Onderhoud GGZ (KDOG) en voorzitter Raad van Commissarissen Psygro. Dhr. drs. A.C. de Grunt CMA/RI, lid Raad van Bestuur per 14 november In de functie van lid Raad van Bestuur GGZ WNB: bestuurder van Villa Craig Zorg B.V., Villa Craig O.G. B.V. en bestuurder van stichting Scheiden Huisvesting en Zorg. Nevenfuncties: penningmeester in bestuur van stichting Blue Ribbon, penningmeester in bestuur van stichting De Regenboogboom en voorzitter van stichting Administratie Kantoor Golfclub Amelisweerd.

8 8 HOOFDSTUK 2 TERUGBLIK HERSTELD CONTACT MET DE BUITENWERELD Het centrale thema van 2012 was het hernieuwde contact met de buitenwereld. Wij vonden het van groot belang onze stakeholders (gemeentes, woningcorporaties, partners, collegainstellingen en financiers) uit te leggen en toe te lichten wat we achter de rug hebben, waar we nu staan en waar we naar toe willen. Deze uitleg werd in brede kring op prijs gesteld. Meer dan eens kregen we als reactie van stakeholders dat de kwaliteit van zorg bij GGZ WNB zichtbaar op peil was gebleven. Als basis voor de gesprekken diende de recent opgestelde strategische verkenning. Daarin hebben wij een meerjarenperspectief geschetst en de doelstellingen van GGZ WNB zo concreet mogelijk geformuleerd. Ook intern, bij bezoeken aan de diverse afdelingen, vormde de strategische verkenning het uitgangspunt. In deze gesprekken werd duidelijk dat er nog bij veel medewerkers pijnlijke herinneringen voortleven aan de recente bestuurlijke en financiële crisis. Dit leidt tot onzekerheid en wantrouwen. Het huidige management werkt hard en inmiddels zichtbaar met resultaat aan herstel van vertrouwen. Het is evident dat dit tijd vergt. 2.2 KREDIETVERLENING EN BEDRIJFSVOERING In 2012 verleende ABN AMRO Kredietverlenging tot eind Daarmee kwam een eind aan de onzekere financiële continuïteit. ABN AMRO kreeg het vertrouwen in onze organisatie terug dankzij een goed plan met de juiste mensen, herstel van executiekracht en de bewezen resultaten. Dat neemt niet weg dat wij financieel nog vele jaren bovengemiddelde resultaten moeten behalen. Een uitdaging op zich, zeker in een krimpende markt en met veranderend beleid en regelgeving waarin bezuinigingen centraal staan. In 2012 zijn er stappen gezet om het achterstallig onderhoud in de bedrijfsvoering te herstellen. Kijkend naar de planning- en controlcyclus is er grote vooruitgang geboekt, zowel in de personele bezetting als in de processen. De processen werden beter beschreven en de bemensing binnen planning en control werd kwalitatief en kwantitatief op peil gebracht. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden om de maandelijkse stuurinformatie en externe verantwoording op het vereiste niveau te krijgen. 2.3 VASTGOED In verschillende opzichten was ook in ons vastgoed sprake van achterstallig onderhoud. Er was geen zicht op wat er bij de diverse gebouwen aan de hand was, noch op de kosten die herstel met zich mee zouden brengen. Het geheel werd nog complexer door de vondst van asbest in één van onze gebouwen. Op dit moment hebben we redelijk in kaart gebracht wat er moet gebeuren, afgestemd op de huidige normen van huisvesting. Het is een belangrijke uitdaging om de gebouwen en het landgoed duurzaam exploitabel te maken voor de toekomst en om de vierkante meters efficiënt te benutten. Dit vereist ook een cultuuromslag bij onze werknemers die oude patronen moeten loslaten: we gaan flexplekken creëren en kamers geschikt maken voor gebruik door meerdere medewerkers. Tevens is er een vastgoedplan voor de lange termijn gemaakt, met als belangrijkste uitdaging om binnen de kaders van het bestemmingsplan het landgoed multifunctioneel in te zetten. We hebben fors geïnvesteerd in brandmeldingsinstallaties; ook zijn alle processen rondom brandveiligheid herzien.

9 9 2.4 ZORGINHOUDELIJK 2.5 ICT 2012 was een jaar waarin veel gebeurde, maar ook een jaar waarin een aantal zaken vroegen om stabilisatie en versterking van reeds in gang gezette veranderingen. Na de crisis van voorgaande jaren en de daaropvolgende reorganisatie werd het tijd aandacht te besteden aan onderlinge samenwerking en versterking van de cohesie binnen en tussen de teams. Zo stond 2012 in het teken van herstel en stabilisatie binnen de teams. Ook maakten we een begin met een gedetailleerde beschrijving van zorgpaden, met daarin de specificering en concretisering van het zorgaanbod. De overproductie werd verder aangepakt, mede in het kader van nakend overheidsbeleid vooral als gevolg van overheidsbesluiten. Het aantal bedden ging van 625 in 2008 naar 542 bedden in Een belangrijk speerpunt in 2012 was de verdere ontwikkeling van de Functie Assertive Community Treatment (FACT) teams en de voorbereiding van de certificering van deze teams. Voorts hebben we kritisch gekeken naar het zorgaanbod voor specifieke doelgroepen. Dit leidde tot een forse reductie van het verblijfsgedeelte voor verstandelijk beperkten en de opnameafdeling voor persoonlijkheidsstoornissen en uitbreidingen met name in de zorg voor verstandelijk beperkten met forensische problematiek. Ook werd een nieuw zorgprogramma voor jeugdigen en volwassenen met autisme opgestart. Het ingezette beleid rond vrijwilligers en ervaringsdeskundigen werd voortgezet en uitgebreid en de eerste ervaringsdeskundigen kwamen in dienstverband. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen om te kunnen anticiperen op de komende transities in de GGZ (de Generalistische Basis-GGZ, de transitie van grote stukken van de AWBZgefinancierde zorg naar de WMO en de transitie van de kinder- en jeugdpsychiatrie naar de gemeenten). Veel aandacht en energie ging naar het terugdringen van het aantal separaties en het verkrijgen van goede gegevens over Dwang en Drang. Daartoe hebben we aandachtsfunctionarissen geïnstalleerd. De Familieraad ging nauwer samenwerken met de Centrale Cliëntenraad, en de Raad van Bestuur nodigde verschillende gremia binnen GGZ WNB uit voor gezamenlijke bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten werd uitvoerig aandacht besteed aan het lange termijn strategieplan en het herstelplan na de doorgemaakte crisis. Tot slot vonden er voorbereidingen plaats om in het kader van ketensamenwerking samen met ziekenhuis De Lievensberg een apotheekvoorziening op te zetten. Ook werd het Elektronisch Voorschrijf Systeem van medicijnen ingevoerd. Het is in voorgaande jaren duidelijk geworden dat we aankijken tegen een achterstand in de informatietechnologie. Intussen hebben we verschillende trajecten in gang gezet om zowel de hardware als software van GGZ WNB op peil te brengen De volledige infrastructuur werd vernieuwd en alle pc s, laptops en servers zijn vervangen. Daarmee hebben we een goede basisinfrastructuur voor de toekomst gelegd. De inzet van technologie zal cruciaal zijn om met minder beschikbare middelen kwalitatieve zorg te blijven leveren. 2.6 HULPVERLENING BIJ RAMPEN EN ONGEVALLEN Bij rampenbestrijding en crisisbeheersing spelen diverse instanties een rol: ziekenhuizen, GGD, ambulancediensten, Rode Kruis, huisartsen en GGZ-instellingen. Zij moeten op zulke momenten functioneren als één organisatie (ketenverband).

10 10 De verantwoordelijkheid van de zorgketen voor het leveren van verantwoorde zorg tijdens een ramp of crisis is wettelijk vastgelegd in de Wet veiligheidsrisico s. Hieronder vallen de Brandweerwet, de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), en de Wet rampen en zware ongevallen (plus besluit Veiligheidsregio en besluit Personeel Veiligheidsregio). Doel van deze wetten is versterking van de bestuurlijke en operationele slagkracht en verbetering van de hulpverlening en nazorg bij rampen en crises. GHOR De GHOR stimuleert de samenwerking en kwaliteit van zorg, onder andere door processen en taken vast te leggen, hulpverleners op te leiden, situaties te oefenen en het publiek te informeren. GGZ WNB leverde in 2012, binnen een gezamenlijke constructie met GGZ Breburg, een kernteamlid en de leden voor het opvangteam voor slachtoffers. Vier managers van GGZ WNB zorgen samen met zeven managers van GGZ Breburg voor een sluitende piketdienst voor regio s West- en Midden-Brabant. In 2012 namen de Raad van Bestuur en de managers van GGZ WNB deel aan de GHORtrainingen. Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio Brabant Het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg (erkend als traumacentrum) is initiator van het Regionaal Overleg voor Acute Zorg (ROAZ) in Brabant. Patrick Knapen, psychiater en lid van de Raad van Bestuur, nam afgelopen jaar deel aan dit overleg. Voor dit overlegorgaan heeft de Brabantse focusgroep Acute Psychiatrie de huidige werkwijze, bestaande afspraken en knelpunten tussen ketenpartners in kaart gebracht. Enkele onderwerpen waren het beleid rondom GHBproblematiek binnen de regio, de aanrijtijden van diverse instellingen, afstemmingsproblemen en de noodzaak voor de huisarts een cliënt fysiek te onderzoeken alvorens de crisisdienst wordt ingeschakeld. Wij zijn ook agendalid van het ROAZ Zuidwest-Nederland dat twee keer per jaar overlegt over landelijke ontwikkelingen. Onderzoek naar Psychiatrische Spoedzorg Keten (PSK) GGZ WNB, Traumacentrum Brabant, Erasmus Medisch Centrum afdeling Psychiatrie, Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West, Huisartsenpost Bergen op Zoom, Spoedeisende hulp van Lievensberg Ziekenhuis en een huisarts uit Bergen op Zoom hebben in 2010 een subsidieaanvraag ingediend bij het programma Spoedzorg van ZonMw voor een onderzoek naar de Psychiatrische Spoedzorg Keten (PSK) in de regio Westelijk Noord-Brabant. De subsidie werd toegekend en het onderzoek liep van november 2010 tot november Het doel is de ontwikkeling van een betrouwbare en valide monitor voor de werking van de PSK in Westelijk Noord-Brabant, waardoor de efficiëntie en de kwaliteit van de zorg kan verbeteren. Het onderzoek sluit aan bij ontwikkeling binnen het ROAZ en de focusgroep Acute Psychiatrie. Sectoraal overleg GGZ-instellingen Doel van het Sectoraal Overleg is de samenwerking tussen de GHOR en de instellingen te verbeteren en op langere termijn te komen tot een regionaal, ketenbreed kernteam. Dit sectoroverstijgend overleg moet in een crisissituatie deel kunnen uitmaken van het actiecentrum GHOR. GGZ WNB vertegenwoordigt de GGZ-sector in het regionaal kernteam (vervanger is Breburg).

11 11 HOOFDSTUK 3 ACTUELE ONTWIKKELINGEN 3.1 PRESTATIEBEKOSTIGING De definitieve overgang naar de DBC s (inclusief kapitaalslasten) per 1 januari 2013 is voor de GGZ en dus ook voor GGZ WNB een lastige uitdaging waar wij ons zoveel mogelijk op willen voorbereiden. Zowel onze registratie als onze stuurinformatie wijzigt substantieel. Het gereedmaken van onze systemen en instrueren van alle behandelaren zal veel tijd en inspanning vragen. 3.2 TRANSITIE Wij zijn in gesprek gegaan met de woningcorporaties over het woningaanbod dat nodig is om de opgelegde transities van zorg naar de WMO en de beoogde afbouw van klinische voorzieningen te kunnen uitvoeren. De uitdaging daarbij is om het kader voor transitie op een innovatieve manier in te zetten. Gemeenten en woningcorporaties trekken als partners gezamenlijk op met GGZ WNB. 3.3 ZORGPROCES Bij de actuele en toekomstige ontwikkelingen was en blijft het Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ een belangrijke leidraad. In de organisatie van onze zorgprocessen streven wij naar cliëntgerichtheid, kwaliteit, veiligheid, transparantie en doelmatigheid en zijn voor ons de volgende speerpunten van belang: Ontwikkeling zorgpaden Reductie van dwang en drang Beddenreductie met 33% tussen 2008 en 2020 Transparantie van de GGZ door effectmetingen (Routine Outcome Monitoring; ROM) Aansluiten bij het landelijk destigmatiseringsprogramma Flexibiliseren praktijkondersteuning huisarts en ontwikkeling Generalistische Basis-GGZ Verdere uitrol elektronisch patiëntendossier Anticiperen op volledige overgang naar DBC s in VASTGOED Er zijn enkele stappen gezet in de vastgoedsfeer: 1. Voor de korte termijn: opzeggingen van huurcontracten. 2. Voor de lange termijn: er is een begin gemaakt met het bepalen van een strategie om het Landgoed Vrederust zo exploitabel mogelijk te maken. Zodanig dat dit past bij de bedrijfswaardebepalingen en de nieuwe bekostigingsstructuur. Zie ook hoofdstuk 8, Financiën. 3.5 SAMENWERKING Vanuit onze strategische keuzes zoeken wij op verschillende gebieden samenwerking met regionale en bovenregionale partners. Daarmee geven wij vorm aan de ambitie een netwerkorganisatie in de regio te zijn. De volgende partners gelden als sleutel tot het vormen van een netwerkorganisatie:

12 12 Preventie en vroegsignalering: Gemeenten en Veiligheidshuis Versterking eerste lijn: Huisartsen en (algemeen) Maatschappelijk Werk Samenwerking voor adequate invullingen van de zorgprogramma s: (algemene) ziekenhuizen en collega GGZ-aanbieders. Nazorg en uitstroom: Verschillende V&V- en VG-partners. In het kader van samenwerking is ook het A59-overleg opgestart. Vijf Brabantse GGZ-instellingen (De Viersprong, GGZ Oost-Brabant, GGZ Breburg, Reinier van Arkel groep en GGZ Westelijk Noord-Brabant) onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden op vooraf benoemde onderwerpen.

13 13 HOOFDSTUK 4 VOORUITBLIK 4.1 UITDAGINGEN De uitdagingen voor de komende jaren liggen vooral in het verdere herstel van vertrouwen en de inbedding in de regio. Dit moet natuurlijk vergezeld gaan van een financieel gezonde situatie. Een zeker zo grote uitdaging ligt in de transities rondom de basis-ggz, en in de AWBZ en Jeugdzorg. Deze vereisen intensieve samenwerking, ketenvorming en overleg met partners om één en ander zo goed mogelijk te laten verlopen. Zorginhoudelijk zullen we verder gaan met het ontwikkelen van zorgpaden, ondersteund door toekomstbestendige ICT en e-health programma s. 4.2 STRATEGIE GGZ WNB kiest ervoor om de instelling te zijn waar inwoners uit de regio Westelijk Noord- Brabant terecht kunnen voor ondersteuning op het gebied van specialistische geestelijke gezondheidszorg; wij zijn gespecialiseerd op het gebied van ernstige/complexe psychiatrische aandoeningen (EPA). Daarbij streven wij ernaar de FACT meer en meer te integreren, ook ter ondersteuning van verdere ambulantisering. Daarnaast richten wij ons ook op enkele bovenregionale speerpunten die passen bij de ontwikkeling van de regio en bij de kwaliteiten van onze professionals. Het gaat om de volgende onderwerpen: Dementie en cognitieve stoornissen (binnen de ouderenzorg) Hulp aan daders van huiselijk geweld (binnen de sociale psychiatrie) Autisme en Jongvolwassenen (binnen Kinderen en Jeugd) Psychiatrische stoornissen in relatie tot veiligheid (binnen de Acute zorg en de Forensische Zorg) Naast deze speerpunten ondersteunen wij andere zorgaanbieders bij hulpvragen van hun cliënten. Ook zal onze aandacht uitgaan naar het veiligheidsbeleid in breed verband, zoals actief participeren in diverse veiligheidsraden. Wij ambiëren een belangrijke opleidingsfunctie te houden in de regio, ook voor de vele jongeren die voor een baan in de zorg willen kiezen. Te denken valt dan aan diverse opleidingstrajecten binnen GGZ WNB, maar ook aan het bieden van stagemogelijkheden. Innovatie Er komt binnen de zorgprogramma s nadrukkelijk meer aandacht voor zorginnovatie en e-health. Dat biedt grote kansen voor GGZ WNB om nog cliëntgerichter te gaan werken. Zoals gezegd zullen we de resultaten van de zorgprogramma s en de zorgpaden met behulp van effectmeting meer inzichtelijk gaan maken. De implementatie van ROM vormt hierbij een belangrijke stap. Zeker in combinatie met cliënttevredenheidsonderzoek wordt het resultaat van onze hulpverlening steeds inzichtelijker. Wij denken veel voordeel te kunnen behalen door specifieke groepen als vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en familie meer en beter bij de zorg te betrekken. Hun bijdrage zal de kwaliteit van de hulpverlening op een hoger niveau brengen. Ook onze medewerkers verdienen aandacht en zorg. Wij willen hen helpen hun werkkracht te vergroten, zodat zij met hoofd en hart aan het welzijn van cliënten kunnen werken. Hierbij is het ontwikkelen van competenties een randvoorwaarde. Scholing en bijscholing van de medewerkers krijgt meer aandacht.

14 14 Een hernieuwd medewerkerstevredenheidsonderzoek en exitinterviews moeten voor input zorgen om het HRM-beleid verder gestalte te geven. Ook wij ontkomen er niet aan om, gezien de grote onzekerheden wat betreft aantallen en inhoud van zorgvragen en de budgettaire ruimte, met meer flexibele arbeidscontracten te gaan werken. In dit kader streven wij naar een flexibele schil van ongeveer 10 procent van de benodigde formatie. We hebben de ambitie een gezonde en toekomstbestendige exploitatie te hebben. Daarom hebben we voor de langere termijn afspraken gemaakt met de financiële partners. Daarbij wordt de meerwaarde van het Landgoed Vrederust optimaal benut. 4.3 MILIEUDOELSTELLINGEN GGZ WNB heeft als doelstelling om de komende jaren meer invulling te geven aan het aspect van duurzaam ondernemen. Wij willen bij alle bedrijfsbeslissingen, naast het nastreven van een hoger bedrijfsrendement, ook de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van medewerkers en maatschappij. Daarom werken we aan een toekomstgerichte visie aangevuld met praktische doelen. De milieudoelstellingen uit het plan Duurzaam ondernemen vertalen we naar te nemen milieumaatregelen, aangevuld met meerjarenafspraken en eisen voortvloeiend uit vigerende wetgeving. Dit alles zullen we samenvatten in een milieubeleid. Voorbeelden van deze doelen zijn: het vaststellen van een CO2-reductieplan, het terugbrengen van de energievraag door toepassing van energiebesparende installaties en het toepassen van duurzame materialen bij bouwactiviteiten. Concrete maatregelen kunnen bijvoorbeeld (versnelde) vervanging van energiebesparende installaties en de ontwikkeling van een eigen milieustraat zijn, waarmee we de afvalstromen organisatiebreed fors kunnen verminderen. Andere milieumaatregelen staan nog op stapel. De maatregelen worden in het op te stellen beleid geprioriteerd op basis van de milieuwinst en de kosten van de milieumaatregel. 4.4 PERSONEELSBELEID De bezuinigingen binnen de GGZ brengen mogelijk fluctuaties in productie met zich mee. Dat maakt dat ons personeelsbeleid voor nieuwe uitdagingen staat: enerzijds het behoud van het huidige personeel, anderzijds de aanvulling met flexibel inzetbaar personeel. Daarnaast hebben we ook spelregels opgesteld om personeel meer te laten rouleren. Voorts is een start gemaakt met het Project Functiegebouw waarin carrièrepaden en kerncompetenties duidelijker worden beschreven en een koppeling is gemaakt naar een functiewaardering gezondheidszorg (FWG) indeling. Een goed doordacht werving- en selectiebeleid is een noodzaak. Wij zullen hierin dan ook de nodige aanpassingen gaan maken en dit vervolgens borgen binnen het gehele personeelsbeleid. Ook digitalisering van deze processen is onderdeel van ons verbeterde personeelsbeleid. Een goede samenwerking tussen Raad van Bestuur, management, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, Familieraad en medewerkers is een essentiële voorwaarde bij alle veranderingen. Wij kunnen tot onze tevredenheid vaststellen dat daarin in 2012 een gunstige evolutie merkbaar was. Opleiding, ontplooiing en training In 2012 konden we het centraal opleidingsbudget behouden. Voor 2013 zetten we fors in op verhoging van de opleidingsbudgetten, zodat veel medewerkers weer kunnen gaan werken aan hun eigen vaardigheden en die van hun teams. Het management zal een Management Developmenttraject doorlopen waarbij aanpassing van de cultuur aan nieuwe vereisten centraal staat. Wij streven naar een open cultuur met een directe en open houding en communicatie naar medewerkers. Leidinggevenden worden hierin

15 15 (bij)geschoold, zodat niet alleen de werksfeer verbetert maar ook het menselijk kapitaal binnen onze organisatie optimaal kan worden aangewend. Gelukkig werden alle opleidingsvarianten en stagemogelijkheden binnen de organisatie behouden. Deze hebben niet aan kracht ingeboet. Ook constateren we een toenemend gebruik van de interne trainingen zoals de medicatiescholing en injecteren. In 2013 vindt er weer een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) plaats, aansluitend bij de nulmeting van De invoering van competentiemanagement krijgt een vervolg in de jaargesprekken. Inmiddels zijn de drie kerncompetenties van GGZ WNB vastgesteld (resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en samenwerken). Deze worden opgevolgd in de jaargesprekken. Verzuim Ons beleid is erop gericht zowel het langdurig als het frequent verzuim te minimaliseren. Daartoe gaan we meer contact met onze bedrijfsartsen zoeken en ook de ondersteuningsmogelijkheden buiten de instelling opnieuw in kaart brengen. 4.5 RISICO S, KANSEN EN ONZEKERHEDEN Risico s: Er is een opeenstapeling van overheidsmaatregelen zonder dat we de kans krijgen deze te absorberen en te implementeren. Transities zijn zo groot dat de effecten nauwelijks te voorspellen zijn. Samenwerken en samen opgaan in deze veranderingen is een uitdaging en een kunst. Het gevaar bestaat dat cliënten tijdens overgangsperiodes tussen de wal en het schip vallen. Bovendien zijn er geen of weinig middelen om de transitiekosten te dragen. Wij zullen tijdelijk dubbele of overlappende formatie in moeten zetten bij de afbouw van de klinische afdelingen. Transities zullen ingrijpend zijn, wat betekent dat we op andere manieren en samen met andere partijen de zorg zullen moeten regelen. Ambulantisering is goed maar wij hebben grote zorgen dat het integreren van cliënten alleen kans van slagen heeft naarmate destigmatisering plaatsvindt. Sociale uitsluiting van cliënten ligt op de loer op het moment dat wij gaan ambulantiseren. Er ontstaan risico s van toegankelijkheid door verdere bezuinigingen en verschraling van het maatschappelijk aanbod. Er is een risico dat onderdelen van de zorg verloren gaan zonder dat de alternatieven en randvoorwaarden (al) goed geregeld zijn waardoor grote cliëntengroepen de dupe dreigen te worden. Ad-hoc beleid ligt op de loer als gevolg van onduidelijke en steeds wisselende regelgeving. Veel veranderingen gaan gepaard met toenemende bureaucratisering. Kansen: Gelukkig liggen er ook kansen doordat de instelling compacter wordt en in verandering is. Samenwerking met andere partijen en het samen optrekken als gevolg van overheidsmaatregelen levert nieuwe input van kennis en waarden op, waardoor wij onze organisatie verder kunnen verbeteren en ombouwen tot een netwerkorganisatie. Als we in staat zijn om verantwoordelijkheden op een lager niveau neer te leggen, dan liggen daar veel kansen. De hernieuwde scholingsagenda is een kans om medewerkers te motiveren, zodat zij meer grip op de eigen ontwikkeling krijgen. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer verbinding in de organisatie en bovendien zorgen voor een uitstralend effect naar buiten toe. Decentrale organisatieonderdelen krijgen meer kansen om invulling te geven aan de eigen regie. Om die

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Bezoekadres Kijvelandsekade 1 3172 AB Poortugaal Postadres Postbus 900 3160 AC Rhoon Telefoon 010 503 12 12 Fax

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008

Maatschappelijk Verslag 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Maatschappelijk Verslag 2008 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Stichting Mondriaan 3 Voorwoord 5 Maatschappelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Bestuursverslag... 6 1.1 Uitgangspunten jaarverslag... 6 1.2 Profiel van de organisatie... 6 1.3 Structuur van het concern... 6 1.4 Kernactiviteiten... 7 1.5 Werkgebied...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie