J A A R V E R S L A G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G 2 0 1 2"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant Link publieksversie: Halsteren, 29 mei 2013

2 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Hoofdstuk Algemeen Missie en kernwaarden Kernactiviteiten Organogram Raad van Bestuur 6 Hoofdstuk 2 Terugblik Hersteld contact met de buitenwereld Kredietverlening en bedrijfsvoering Vastgoed Zorginhoudelijk ICT Hulpverlening bij rampen en ongevallen 9 Hoofdstuk 3 Actuele ontwikkelingen 3.1 Prestatiebekostiging Transitie Zorgproces Vastgoed Samenwerking 11 Hoofdstuk 4 Vooruitblik 4.1 Uitdagingen Strategie Milieudoelstellingen Personeelsbeleid Risico s, kansen en onzekerheden 15 Hoofdstuk 5 Gedragscode en governance 5.1 Specifieke gedragscode Bezoldiging Toezicht samenstelling en acties 17 Hoofdstuk 6 Onderzoek 22 Hoofdstuk 7 Medezeggenschap en klachten 7.1 Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad Klachten 25 Hoofdstuk 8 Financiële verantwoording 8.1 Financiële informatie Risicoparagraaf Toekomstparagraaf 30 Bijlage: samenvatting van de directiebeoordeling

3 3 VOORWOORD Dit is het jaarverslag 2012 van de stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) op concernniveau, dus niet op het detailniveau van de specifieke diensten en afdelingen. Aan dit verslag hebben vele medewerkers van GGZ WNB een bijdrage geleverd, ieder vanuit de eigen specifieke functie en deskundigheid, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Dit verslag vormt samen met de jaarrekening (financiële gegevens) en DigiMV (kwantitatieve gegevens) de maatschappelijke verantwoording van GGZ WNB over 2012, als geheel ook wel jaarverslag 2012 genoemd (een samenvatting van de directiebeoordeling 2012 is als bijlage toegevoegd). Het jaarverslag geeft inzicht in de ontwikkelingen en de stand van zaken bij GGZ WNB. Het jaarverslag wordt (in de genoemde drie delen) na vaststelling door de Raad van Bestuur en goedkeuring door de Raad van Toezicht vóór 1 juni 2013 gedeponeerd op een website van uitvoeringsorganisatie CIBG van het ministerie van VWS. In het archief van die website zijn overigens ook de jaardocumenten van GGZ WNB over eerdere jaren te vinden. Naast deze papieren versie van ons jaarverslag presenteren wij ook een online publieksversie: Wij willen daarmee toegankelijk en transparant zijn voor al onze stakeholders: cliënten en familieleden, medewerkers van GGZ WNB, verwijzers, ketenpartners, zorgverzekeraars, zorgkantoor, inspectie, kortom alle betrokkenen in de samenleving waarmee wij als organisatie te maken hebben.

4 4 HOOFDSTUK 1 OVER GGZ WNB 1.1 ALGEMEEN Dit verslag geeft een getrouw beeld van de toestand van GGZ WNB, zowel inhoudelijk, als procesmatig. GGZ WNB stond in 2012 opnieuw voor forse uitdagingen. Na de crisis van de achter ons liggende jaren, stond nu het vasthouden van de ingezette strategie centraal. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat dit grotendeels gelukt is, grotendeels dankzij onze medewerkers. Ondanks vaak forse druk en lastige omstandigheden zorgden zij voor een grote stap voorwaarts in de noodzakelijke omslag. 1.2 MISSIE EN KERNWAARDEN GGZ WNB is sterk in mensenwerk. Jaarlijks vertrouwen ruim cliënten erop dat onze medewerkers hen goed zullen helpen bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische klachten. Dit zodanig dat zij (weer) kunnen participeren in de samenleving. Onze organisatie is diep geworteld in de samenleving van de regio Westelijk Noord-Brabant. De cliënt is inwoner van dit gebied en als zodanig uitgangspunt van ons denken en handelen. Cliëntgerichtheid en kwaliteit van de zorg gaan hand in hand. De dienstverlening aan cliënten, verwijzers en partners en de kwaliteit van het werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het is mensenwerk met het hoofd en hart. Onze medewerkers staan aan de basis van GGZ WNB: iedere dag weer zetten zij zich voor 100 procent in voor de psychische gezondheid, veiligheid en opleidingen in de regio Westelijk Noord- Brabant. Wij koesteren dan ook de expliciete ambitie hen een eigentijdse, uitdagende, inspirerende en gezonde thuisbasis te bieden. Omdat de financiële middelen voor zorg in Nederland nog schaarser zullen worden dan ze nu al zijn, zullen wij voortdurend op zoek moeten naar een optimale balans tussen cliëntgerichtheid, kwaliteit van en voor medewerkers en de organisatorische randvoorwaarden. Innovatie is daarin een sleutelbegrip. Met de hier geschetste ambitie en koers staan wij middenin de maatschappij, waarvoor wij ons vanuit onze opdracht sterk verantwoordelijk voelen. 1.3 KERNACTIVITEITEN Stichting GGZ WNB is een gespecialiseerde instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wij richten ons op het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische problemen, al dan niet in combinatie met een verslaving, verstandelijke handicap en/of delinquentie. Behandeling kan ambulant, klinisch en in deeltijd gebeuren. We bieden ook woonondersteunende zorg en diverse (dag)activiteiten. Ons zorgaanbod is vastgelegd in zorgprogramma s. GGZ WNB geeft consultatie over behandeling aan verwijzers en samenwerkingspartners. We bieden opleidingsmogelijkheden aan bijvoorbeeld (toekomstige) psychiaters, psychologen, huisartsen, verslavingsartsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. We werken nauw samen met zorgaanbieders en hulpverleningsinstanties binnen en buiten onze regio. GGZ WNB levert de volgende producten: 1. Diagnostiek en kortdurende behandeling die zich richt op genezing, klachtreductie of optimalisering van de kwaliteit van leven. Dit gebeurt ambulant, op de dagkliniek of klinisch

5 5 (opname maximaal een jaar). Financiering geschiedt volgens diagnosebehandelingcombinaties (DBC s), vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). 2. Langdurige zorg, behandeling, begeleiding en woonondersteuning. De financiering gebeurt volgens zorgzwaartepakketten, vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 3. Forensische psychiatrie. Financiering is geregeld in diagnosebeveiligingbehandelingcombinaties (DBBC s), volgens afspraken met ministerie van Justitie. 4. Openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz). Hieronder valt bemoeizorg, casefinding, toeleiding naar zorg en maatschappelijke ondersteuning. Financiering gebeurt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, oggz-toeleidingsmiddelen). 5. Preventie en dienstverlening, op grond van de WMO (collectieve ggz-preventie) en de Zvw (individuele ggz-preventie). Hieronder vallen ook kleinschalige projecten gericht op de eigen cliënten. 6. Opleidingen. 7. Marktgerichte en eenmalige projecten. Kerngegevens productie (excl. asielzoekers), capaciteit, personeel en opbrengsten Patiënten/cliënten 2012 bron Aantal cliënten in zorg op Direct Xmcare¹ 2012 Capaciteit begroting Realisatie Aantal feitelijke bedden op DWH³ 2012 incl. BW² Waarvan toegelaten plaatsen BW 104 DWH Productie Aantal verzorgingsdagen incl. BW DWH Waarvan verzorgingsdagen BW DWH Aantal deeltijdbehandelingen in DWH 2012 Aantal ambulante contacten in DWH Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op Aantal FTE personeel in loondienst op Bedrijfsopbrengsten DWH 852 DWH Totaal bedrijfsopbrengsten in 2012 Totaal Concern Control Wettelijk Concern Control Budget Overige Concern Control Opbrengsten ¹ Xmcare = productie-registratiesysteem, gekoppeld aan het cliëntendossier ² BW = Beschermd Wonen ³ DWH = Datawarehouse (Hierin zit data vanuit XMcare, Beaufort en FIS)

6 6 1.4 ORGANOGRAM: 1.5 RAAD VAN BESTUUR GGZ WNB staat onder bestuurlijke leiding van de Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Bestuur geschiedt in goed overleg met de binnen de instelling functionerende adviesorganen. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarbij laat de raad zich leiden door de in de statuten geformuleerde doelstelling van de stichting. Het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie wordt daarbij goed in het oog gehouden. Samenstelling en (neven)functies Raad van Bestuur 2012 Dhr. E. Sloot, voorzitter Raad van Bestuur per 1 april Nevenfuncties: lid Provinciale Staten van Flevoland, voorzitter Raad van Toezicht Jan van Es Instituut in Almere, vicevoorzitter Raad van Toezicht Merem Behandelcentra in Hilversum, lid Raad van Toezicht Triade-Flevoland in Lelystad en voorzitter Vrienden van Museum De Paviljoens in Almere. Dhr. P.M.F.J.J. Knapen, psychiater, lid Raad van Bestuur per 1 november In de functie van lid Raad van Bestuur GGZ WNB bestuurder van stichting Aanvullende Patiëntenzorg Vrederust en Stichting Vrienden van DD tot aan liquidatie op 13 juni Lid van de Commissie Financiering en Bekostiging bij GGZ Nederland.

7 7 Nevenfuncties: psychiater Psychotherapiepraktijk Eindhoven Centrum, voorzitter Klankbordgroep DBC Onderhoud GGZ (KDOG) en voorzitter Raad van Commissarissen Psygro. Dhr. drs. A.C. de Grunt CMA/RI, lid Raad van Bestuur per 14 november In de functie van lid Raad van Bestuur GGZ WNB: bestuurder van Villa Craig Zorg B.V., Villa Craig O.G. B.V. en bestuurder van stichting Scheiden Huisvesting en Zorg. Nevenfuncties: penningmeester in bestuur van stichting Blue Ribbon, penningmeester in bestuur van stichting De Regenboogboom en voorzitter van stichting Administratie Kantoor Golfclub Amelisweerd.

8 8 HOOFDSTUK 2 TERUGBLIK HERSTELD CONTACT MET DE BUITENWERELD Het centrale thema van 2012 was het hernieuwde contact met de buitenwereld. Wij vonden het van groot belang onze stakeholders (gemeentes, woningcorporaties, partners, collegainstellingen en financiers) uit te leggen en toe te lichten wat we achter de rug hebben, waar we nu staan en waar we naar toe willen. Deze uitleg werd in brede kring op prijs gesteld. Meer dan eens kregen we als reactie van stakeholders dat de kwaliteit van zorg bij GGZ WNB zichtbaar op peil was gebleven. Als basis voor de gesprekken diende de recent opgestelde strategische verkenning. Daarin hebben wij een meerjarenperspectief geschetst en de doelstellingen van GGZ WNB zo concreet mogelijk geformuleerd. Ook intern, bij bezoeken aan de diverse afdelingen, vormde de strategische verkenning het uitgangspunt. In deze gesprekken werd duidelijk dat er nog bij veel medewerkers pijnlijke herinneringen voortleven aan de recente bestuurlijke en financiële crisis. Dit leidt tot onzekerheid en wantrouwen. Het huidige management werkt hard en inmiddels zichtbaar met resultaat aan herstel van vertrouwen. Het is evident dat dit tijd vergt. 2.2 KREDIETVERLENING EN BEDRIJFSVOERING In 2012 verleende ABN AMRO Kredietverlenging tot eind Daarmee kwam een eind aan de onzekere financiële continuïteit. ABN AMRO kreeg het vertrouwen in onze organisatie terug dankzij een goed plan met de juiste mensen, herstel van executiekracht en de bewezen resultaten. Dat neemt niet weg dat wij financieel nog vele jaren bovengemiddelde resultaten moeten behalen. Een uitdaging op zich, zeker in een krimpende markt en met veranderend beleid en regelgeving waarin bezuinigingen centraal staan. In 2012 zijn er stappen gezet om het achterstallig onderhoud in de bedrijfsvoering te herstellen. Kijkend naar de planning- en controlcyclus is er grote vooruitgang geboekt, zowel in de personele bezetting als in de processen. De processen werden beter beschreven en de bemensing binnen planning en control werd kwalitatief en kwantitatief op peil gebracht. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden om de maandelijkse stuurinformatie en externe verantwoording op het vereiste niveau te krijgen. 2.3 VASTGOED In verschillende opzichten was ook in ons vastgoed sprake van achterstallig onderhoud. Er was geen zicht op wat er bij de diverse gebouwen aan de hand was, noch op de kosten die herstel met zich mee zouden brengen. Het geheel werd nog complexer door de vondst van asbest in één van onze gebouwen. Op dit moment hebben we redelijk in kaart gebracht wat er moet gebeuren, afgestemd op de huidige normen van huisvesting. Het is een belangrijke uitdaging om de gebouwen en het landgoed duurzaam exploitabel te maken voor de toekomst en om de vierkante meters efficiënt te benutten. Dit vereist ook een cultuuromslag bij onze werknemers die oude patronen moeten loslaten: we gaan flexplekken creëren en kamers geschikt maken voor gebruik door meerdere medewerkers. Tevens is er een vastgoedplan voor de lange termijn gemaakt, met als belangrijkste uitdaging om binnen de kaders van het bestemmingsplan het landgoed multifunctioneel in te zetten. We hebben fors geïnvesteerd in brandmeldingsinstallaties; ook zijn alle processen rondom brandveiligheid herzien.

9 9 2.4 ZORGINHOUDELIJK 2.5 ICT 2012 was een jaar waarin veel gebeurde, maar ook een jaar waarin een aantal zaken vroegen om stabilisatie en versterking van reeds in gang gezette veranderingen. Na de crisis van voorgaande jaren en de daaropvolgende reorganisatie werd het tijd aandacht te besteden aan onderlinge samenwerking en versterking van de cohesie binnen en tussen de teams. Zo stond 2012 in het teken van herstel en stabilisatie binnen de teams. Ook maakten we een begin met een gedetailleerde beschrijving van zorgpaden, met daarin de specificering en concretisering van het zorgaanbod. De overproductie werd verder aangepakt, mede in het kader van nakend overheidsbeleid vooral als gevolg van overheidsbesluiten. Het aantal bedden ging van 625 in 2008 naar 542 bedden in Een belangrijk speerpunt in 2012 was de verdere ontwikkeling van de Functie Assertive Community Treatment (FACT) teams en de voorbereiding van de certificering van deze teams. Voorts hebben we kritisch gekeken naar het zorgaanbod voor specifieke doelgroepen. Dit leidde tot een forse reductie van het verblijfsgedeelte voor verstandelijk beperkten en de opnameafdeling voor persoonlijkheidsstoornissen en uitbreidingen met name in de zorg voor verstandelijk beperkten met forensische problematiek. Ook werd een nieuw zorgprogramma voor jeugdigen en volwassenen met autisme opgestart. Het ingezette beleid rond vrijwilligers en ervaringsdeskundigen werd voortgezet en uitgebreid en de eerste ervaringsdeskundigen kwamen in dienstverband. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen om te kunnen anticiperen op de komende transities in de GGZ (de Generalistische Basis-GGZ, de transitie van grote stukken van de AWBZgefinancierde zorg naar de WMO en de transitie van de kinder- en jeugdpsychiatrie naar de gemeenten). Veel aandacht en energie ging naar het terugdringen van het aantal separaties en het verkrijgen van goede gegevens over Dwang en Drang. Daartoe hebben we aandachtsfunctionarissen geïnstalleerd. De Familieraad ging nauwer samenwerken met de Centrale Cliëntenraad, en de Raad van Bestuur nodigde verschillende gremia binnen GGZ WNB uit voor gezamenlijke bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten werd uitvoerig aandacht besteed aan het lange termijn strategieplan en het herstelplan na de doorgemaakte crisis. Tot slot vonden er voorbereidingen plaats om in het kader van ketensamenwerking samen met ziekenhuis De Lievensberg een apotheekvoorziening op te zetten. Ook werd het Elektronisch Voorschrijf Systeem van medicijnen ingevoerd. Het is in voorgaande jaren duidelijk geworden dat we aankijken tegen een achterstand in de informatietechnologie. Intussen hebben we verschillende trajecten in gang gezet om zowel de hardware als software van GGZ WNB op peil te brengen De volledige infrastructuur werd vernieuwd en alle pc s, laptops en servers zijn vervangen. Daarmee hebben we een goede basisinfrastructuur voor de toekomst gelegd. De inzet van technologie zal cruciaal zijn om met minder beschikbare middelen kwalitatieve zorg te blijven leveren. 2.6 HULPVERLENING BIJ RAMPEN EN ONGEVALLEN Bij rampenbestrijding en crisisbeheersing spelen diverse instanties een rol: ziekenhuizen, GGD, ambulancediensten, Rode Kruis, huisartsen en GGZ-instellingen. Zij moeten op zulke momenten functioneren als één organisatie (ketenverband).

10 10 De verantwoordelijkheid van de zorgketen voor het leveren van verantwoorde zorg tijdens een ramp of crisis is wettelijk vastgelegd in de Wet veiligheidsrisico s. Hieronder vallen de Brandweerwet, de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), en de Wet rampen en zware ongevallen (plus besluit Veiligheidsregio en besluit Personeel Veiligheidsregio). Doel van deze wetten is versterking van de bestuurlijke en operationele slagkracht en verbetering van de hulpverlening en nazorg bij rampen en crises. GHOR De GHOR stimuleert de samenwerking en kwaliteit van zorg, onder andere door processen en taken vast te leggen, hulpverleners op te leiden, situaties te oefenen en het publiek te informeren. GGZ WNB leverde in 2012, binnen een gezamenlijke constructie met GGZ Breburg, een kernteamlid en de leden voor het opvangteam voor slachtoffers. Vier managers van GGZ WNB zorgen samen met zeven managers van GGZ Breburg voor een sluitende piketdienst voor regio s West- en Midden-Brabant. In 2012 namen de Raad van Bestuur en de managers van GGZ WNB deel aan de GHORtrainingen. Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio Brabant Het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg (erkend als traumacentrum) is initiator van het Regionaal Overleg voor Acute Zorg (ROAZ) in Brabant. Patrick Knapen, psychiater en lid van de Raad van Bestuur, nam afgelopen jaar deel aan dit overleg. Voor dit overlegorgaan heeft de Brabantse focusgroep Acute Psychiatrie de huidige werkwijze, bestaande afspraken en knelpunten tussen ketenpartners in kaart gebracht. Enkele onderwerpen waren het beleid rondom GHBproblematiek binnen de regio, de aanrijtijden van diverse instellingen, afstemmingsproblemen en de noodzaak voor de huisarts een cliënt fysiek te onderzoeken alvorens de crisisdienst wordt ingeschakeld. Wij zijn ook agendalid van het ROAZ Zuidwest-Nederland dat twee keer per jaar overlegt over landelijke ontwikkelingen. Onderzoek naar Psychiatrische Spoedzorg Keten (PSK) GGZ WNB, Traumacentrum Brabant, Erasmus Medisch Centrum afdeling Psychiatrie, Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West, Huisartsenpost Bergen op Zoom, Spoedeisende hulp van Lievensberg Ziekenhuis en een huisarts uit Bergen op Zoom hebben in 2010 een subsidieaanvraag ingediend bij het programma Spoedzorg van ZonMw voor een onderzoek naar de Psychiatrische Spoedzorg Keten (PSK) in de regio Westelijk Noord-Brabant. De subsidie werd toegekend en het onderzoek liep van november 2010 tot november Het doel is de ontwikkeling van een betrouwbare en valide monitor voor de werking van de PSK in Westelijk Noord-Brabant, waardoor de efficiëntie en de kwaliteit van de zorg kan verbeteren. Het onderzoek sluit aan bij ontwikkeling binnen het ROAZ en de focusgroep Acute Psychiatrie. Sectoraal overleg GGZ-instellingen Doel van het Sectoraal Overleg is de samenwerking tussen de GHOR en de instellingen te verbeteren en op langere termijn te komen tot een regionaal, ketenbreed kernteam. Dit sectoroverstijgend overleg moet in een crisissituatie deel kunnen uitmaken van het actiecentrum GHOR. GGZ WNB vertegenwoordigt de GGZ-sector in het regionaal kernteam (vervanger is Breburg).

11 11 HOOFDSTUK 3 ACTUELE ONTWIKKELINGEN 3.1 PRESTATIEBEKOSTIGING De definitieve overgang naar de DBC s (inclusief kapitaalslasten) per 1 januari 2013 is voor de GGZ en dus ook voor GGZ WNB een lastige uitdaging waar wij ons zoveel mogelijk op willen voorbereiden. Zowel onze registratie als onze stuurinformatie wijzigt substantieel. Het gereedmaken van onze systemen en instrueren van alle behandelaren zal veel tijd en inspanning vragen. 3.2 TRANSITIE Wij zijn in gesprek gegaan met de woningcorporaties over het woningaanbod dat nodig is om de opgelegde transities van zorg naar de WMO en de beoogde afbouw van klinische voorzieningen te kunnen uitvoeren. De uitdaging daarbij is om het kader voor transitie op een innovatieve manier in te zetten. Gemeenten en woningcorporaties trekken als partners gezamenlijk op met GGZ WNB. 3.3 ZORGPROCES Bij de actuele en toekomstige ontwikkelingen was en blijft het Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ een belangrijke leidraad. In de organisatie van onze zorgprocessen streven wij naar cliëntgerichtheid, kwaliteit, veiligheid, transparantie en doelmatigheid en zijn voor ons de volgende speerpunten van belang: Ontwikkeling zorgpaden Reductie van dwang en drang Beddenreductie met 33% tussen 2008 en 2020 Transparantie van de GGZ door effectmetingen (Routine Outcome Monitoring; ROM) Aansluiten bij het landelijk destigmatiseringsprogramma Flexibiliseren praktijkondersteuning huisarts en ontwikkeling Generalistische Basis-GGZ Verdere uitrol elektronisch patiëntendossier Anticiperen op volledige overgang naar DBC s in VASTGOED Er zijn enkele stappen gezet in de vastgoedsfeer: 1. Voor de korte termijn: opzeggingen van huurcontracten. 2. Voor de lange termijn: er is een begin gemaakt met het bepalen van een strategie om het Landgoed Vrederust zo exploitabel mogelijk te maken. Zodanig dat dit past bij de bedrijfswaardebepalingen en de nieuwe bekostigingsstructuur. Zie ook hoofdstuk 8, Financiën. 3.5 SAMENWERKING Vanuit onze strategische keuzes zoeken wij op verschillende gebieden samenwerking met regionale en bovenregionale partners. Daarmee geven wij vorm aan de ambitie een netwerkorganisatie in de regio te zijn. De volgende partners gelden als sleutel tot het vormen van een netwerkorganisatie:

12 12 Preventie en vroegsignalering: Gemeenten en Veiligheidshuis Versterking eerste lijn: Huisartsen en (algemeen) Maatschappelijk Werk Samenwerking voor adequate invullingen van de zorgprogramma s: (algemene) ziekenhuizen en collega GGZ-aanbieders. Nazorg en uitstroom: Verschillende V&V- en VG-partners. In het kader van samenwerking is ook het A59-overleg opgestart. Vijf Brabantse GGZ-instellingen (De Viersprong, GGZ Oost-Brabant, GGZ Breburg, Reinier van Arkel groep en GGZ Westelijk Noord-Brabant) onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden op vooraf benoemde onderwerpen.

13 13 HOOFDSTUK 4 VOORUITBLIK 4.1 UITDAGINGEN De uitdagingen voor de komende jaren liggen vooral in het verdere herstel van vertrouwen en de inbedding in de regio. Dit moet natuurlijk vergezeld gaan van een financieel gezonde situatie. Een zeker zo grote uitdaging ligt in de transities rondom de basis-ggz, en in de AWBZ en Jeugdzorg. Deze vereisen intensieve samenwerking, ketenvorming en overleg met partners om één en ander zo goed mogelijk te laten verlopen. Zorginhoudelijk zullen we verder gaan met het ontwikkelen van zorgpaden, ondersteund door toekomstbestendige ICT en e-health programma s. 4.2 STRATEGIE GGZ WNB kiest ervoor om de instelling te zijn waar inwoners uit de regio Westelijk Noord- Brabant terecht kunnen voor ondersteuning op het gebied van specialistische geestelijke gezondheidszorg; wij zijn gespecialiseerd op het gebied van ernstige/complexe psychiatrische aandoeningen (EPA). Daarbij streven wij ernaar de FACT meer en meer te integreren, ook ter ondersteuning van verdere ambulantisering. Daarnaast richten wij ons ook op enkele bovenregionale speerpunten die passen bij de ontwikkeling van de regio en bij de kwaliteiten van onze professionals. Het gaat om de volgende onderwerpen: Dementie en cognitieve stoornissen (binnen de ouderenzorg) Hulp aan daders van huiselijk geweld (binnen de sociale psychiatrie) Autisme en Jongvolwassenen (binnen Kinderen en Jeugd) Psychiatrische stoornissen in relatie tot veiligheid (binnen de Acute zorg en de Forensische Zorg) Naast deze speerpunten ondersteunen wij andere zorgaanbieders bij hulpvragen van hun cliënten. Ook zal onze aandacht uitgaan naar het veiligheidsbeleid in breed verband, zoals actief participeren in diverse veiligheidsraden. Wij ambiëren een belangrijke opleidingsfunctie te houden in de regio, ook voor de vele jongeren die voor een baan in de zorg willen kiezen. Te denken valt dan aan diverse opleidingstrajecten binnen GGZ WNB, maar ook aan het bieden van stagemogelijkheden. Innovatie Er komt binnen de zorgprogramma s nadrukkelijk meer aandacht voor zorginnovatie en e-health. Dat biedt grote kansen voor GGZ WNB om nog cliëntgerichter te gaan werken. Zoals gezegd zullen we de resultaten van de zorgprogramma s en de zorgpaden met behulp van effectmeting meer inzichtelijk gaan maken. De implementatie van ROM vormt hierbij een belangrijke stap. Zeker in combinatie met cliënttevredenheidsonderzoek wordt het resultaat van onze hulpverlening steeds inzichtelijker. Wij denken veel voordeel te kunnen behalen door specifieke groepen als vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en familie meer en beter bij de zorg te betrekken. Hun bijdrage zal de kwaliteit van de hulpverlening op een hoger niveau brengen. Ook onze medewerkers verdienen aandacht en zorg. Wij willen hen helpen hun werkkracht te vergroten, zodat zij met hoofd en hart aan het welzijn van cliënten kunnen werken. Hierbij is het ontwikkelen van competenties een randvoorwaarde. Scholing en bijscholing van de medewerkers krijgt meer aandacht.

14 14 Een hernieuwd medewerkerstevredenheidsonderzoek en exitinterviews moeten voor input zorgen om het HRM-beleid verder gestalte te geven. Ook wij ontkomen er niet aan om, gezien de grote onzekerheden wat betreft aantallen en inhoud van zorgvragen en de budgettaire ruimte, met meer flexibele arbeidscontracten te gaan werken. In dit kader streven wij naar een flexibele schil van ongeveer 10 procent van de benodigde formatie. We hebben de ambitie een gezonde en toekomstbestendige exploitatie te hebben. Daarom hebben we voor de langere termijn afspraken gemaakt met de financiële partners. Daarbij wordt de meerwaarde van het Landgoed Vrederust optimaal benut. 4.3 MILIEUDOELSTELLINGEN GGZ WNB heeft als doelstelling om de komende jaren meer invulling te geven aan het aspect van duurzaam ondernemen. Wij willen bij alle bedrijfsbeslissingen, naast het nastreven van een hoger bedrijfsrendement, ook de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van medewerkers en maatschappij. Daarom werken we aan een toekomstgerichte visie aangevuld met praktische doelen. De milieudoelstellingen uit het plan Duurzaam ondernemen vertalen we naar te nemen milieumaatregelen, aangevuld met meerjarenafspraken en eisen voortvloeiend uit vigerende wetgeving. Dit alles zullen we samenvatten in een milieubeleid. Voorbeelden van deze doelen zijn: het vaststellen van een CO2-reductieplan, het terugbrengen van de energievraag door toepassing van energiebesparende installaties en het toepassen van duurzame materialen bij bouwactiviteiten. Concrete maatregelen kunnen bijvoorbeeld (versnelde) vervanging van energiebesparende installaties en de ontwikkeling van een eigen milieustraat zijn, waarmee we de afvalstromen organisatiebreed fors kunnen verminderen. Andere milieumaatregelen staan nog op stapel. De maatregelen worden in het op te stellen beleid geprioriteerd op basis van de milieuwinst en de kosten van de milieumaatregel. 4.4 PERSONEELSBELEID De bezuinigingen binnen de GGZ brengen mogelijk fluctuaties in productie met zich mee. Dat maakt dat ons personeelsbeleid voor nieuwe uitdagingen staat: enerzijds het behoud van het huidige personeel, anderzijds de aanvulling met flexibel inzetbaar personeel. Daarnaast hebben we ook spelregels opgesteld om personeel meer te laten rouleren. Voorts is een start gemaakt met het Project Functiegebouw waarin carrièrepaden en kerncompetenties duidelijker worden beschreven en een koppeling is gemaakt naar een functiewaardering gezondheidszorg (FWG) indeling. Een goed doordacht werving- en selectiebeleid is een noodzaak. Wij zullen hierin dan ook de nodige aanpassingen gaan maken en dit vervolgens borgen binnen het gehele personeelsbeleid. Ook digitalisering van deze processen is onderdeel van ons verbeterde personeelsbeleid. Een goede samenwerking tussen Raad van Bestuur, management, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, Familieraad en medewerkers is een essentiële voorwaarde bij alle veranderingen. Wij kunnen tot onze tevredenheid vaststellen dat daarin in 2012 een gunstige evolutie merkbaar was. Opleiding, ontplooiing en training In 2012 konden we het centraal opleidingsbudget behouden. Voor 2013 zetten we fors in op verhoging van de opleidingsbudgetten, zodat veel medewerkers weer kunnen gaan werken aan hun eigen vaardigheden en die van hun teams. Het management zal een Management Developmenttraject doorlopen waarbij aanpassing van de cultuur aan nieuwe vereisten centraal staat. Wij streven naar een open cultuur met een directe en open houding en communicatie naar medewerkers. Leidinggevenden worden hierin

15 15 (bij)geschoold, zodat niet alleen de werksfeer verbetert maar ook het menselijk kapitaal binnen onze organisatie optimaal kan worden aangewend. Gelukkig werden alle opleidingsvarianten en stagemogelijkheden binnen de organisatie behouden. Deze hebben niet aan kracht ingeboet. Ook constateren we een toenemend gebruik van de interne trainingen zoals de medicatiescholing en injecteren. In 2013 vindt er weer een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) plaats, aansluitend bij de nulmeting van De invoering van competentiemanagement krijgt een vervolg in de jaargesprekken. Inmiddels zijn de drie kerncompetenties van GGZ WNB vastgesteld (resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en samenwerken). Deze worden opgevolgd in de jaargesprekken. Verzuim Ons beleid is erop gericht zowel het langdurig als het frequent verzuim te minimaliseren. Daartoe gaan we meer contact met onze bedrijfsartsen zoeken en ook de ondersteuningsmogelijkheden buiten de instelling opnieuw in kaart brengen. 4.5 RISICO S, KANSEN EN ONZEKERHEDEN Risico s: Er is een opeenstapeling van overheidsmaatregelen zonder dat we de kans krijgen deze te absorberen en te implementeren. Transities zijn zo groot dat de effecten nauwelijks te voorspellen zijn. Samenwerken en samen opgaan in deze veranderingen is een uitdaging en een kunst. Het gevaar bestaat dat cliënten tijdens overgangsperiodes tussen de wal en het schip vallen. Bovendien zijn er geen of weinig middelen om de transitiekosten te dragen. Wij zullen tijdelijk dubbele of overlappende formatie in moeten zetten bij de afbouw van de klinische afdelingen. Transities zullen ingrijpend zijn, wat betekent dat we op andere manieren en samen met andere partijen de zorg zullen moeten regelen. Ambulantisering is goed maar wij hebben grote zorgen dat het integreren van cliënten alleen kans van slagen heeft naarmate destigmatisering plaatsvindt. Sociale uitsluiting van cliënten ligt op de loer op het moment dat wij gaan ambulantiseren. Er ontstaan risico s van toegankelijkheid door verdere bezuinigingen en verschraling van het maatschappelijk aanbod. Er is een risico dat onderdelen van de zorg verloren gaan zonder dat de alternatieven en randvoorwaarden (al) goed geregeld zijn waardoor grote cliëntengroepen de dupe dreigen te worden. Ad-hoc beleid ligt op de loer als gevolg van onduidelijke en steeds wisselende regelgeving. Veel veranderingen gaan gepaard met toenemende bureaucratisering. Kansen: Gelukkig liggen er ook kansen doordat de instelling compacter wordt en in verandering is. Samenwerking met andere partijen en het samen optrekken als gevolg van overheidsmaatregelen levert nieuwe input van kennis en waarden op, waardoor wij onze organisatie verder kunnen verbeteren en ombouwen tot een netwerkorganisatie. Als we in staat zijn om verantwoordelijkheden op een lager niveau neer te leggen, dan liggen daar veel kansen. De hernieuwde scholingsagenda is een kans om medewerkers te motiveren, zodat zij meer grip op de eigen ontwikkeling krijgen. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer verbinding in de organisatie en bovendien zorgen voor een uitstralend effect naar buiten toe. Decentrale organisatieonderdelen krijgen meer kansen om invulling te geven aan de eigen regie. Om die

16 16 uitdaging op te pakken is wel een cultuuromslag vereist. Het past in onze visie op leiderschap dat medewerkers meer eigen regie krijgen. Daartoe passen wij de organisatorische infrastructuur aan en trainen wij onze managers. Innovatie vanaf de werkvloer wordt aangemoedigd; medewerkers kunnen de lead nemen voor veranderingen. Er is een efficiencyslag mogelijk door cliënten te ontzorgen en meer eigen verantwoordelijkheid te geven, waardoor er meer ruimte komt voor eigen regie. Innovatie wordt uitdagender. Te denken valt onder andere aan e-health, maar ook steeds meer out of the box leren denken en oude denkpatronen loslaten. De in gang gezette transparantie bij GGZ WNB biedt ruimte voor herstel van vertrouwen. Effectmetingen zowel ROM als klanttevredenheidmeting kunnen gebruikt worden om onze behandelingen te optimaliseren. Door de druk die nu op deze metingen ligt, is het op dit moment nog overwegend een verantwoordingsinstrument in plaats van het beoogde kwaliteitsinstrument voor onze professionals. Wij willen deze instrumenten dan ook toenemend inzetten voor optimalisering van behandelingen en zorg.

17 17 HOOFDSTUK 5 GEDRAGSCODE EN GOVERNANCE 5.1 SPECIFIEKE GEDRAGSCODE GGZ WNB beschikt over een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Deze wet stelt eisen aan goed bestuur; voor ons betekent dit dat we willen voldoen aan de algemene opvattingen over goed en verantwoord besturen, het toezicht daarop en het afleggen van maatschappelijke verantwoording. We hanteren daarbij de zorgbrede governancecode 2010, waarbij we het pas-toe-of-leg-uit-principe volledig onderschrijven. Dit vereist een transparante organisatiestructuur en werkstijl; het thema krijgt structurele aandacht in het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 5.2 BEZOLDIGING De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur is vastgesteld volgens de NVZD-regeling. 5.3 TOEZICHT SAMENSTELLING EN ACTIES De werkzaamheden van de Raad van Toezicht stonden in 2012 in het teken van implementatie van de financiële herstructurering en nieuwe strategische oriëntatie van GGZ WNB. De Raad van Toezicht zorgt ervoor een juiste informatiepositie te hebben om de rol van toezichthouder op een adequate wijze te kunnen invullen. Om dit voldoende te borgen is in 2012 een informatieprotocol opgesteld. De Raad van Toezicht overlegde in 2012 een aantal keer met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad om zich te informeren over de werksfeer, de samenwerking tussen Raad van Bestuur met OR en CCR en de relatie met de Raad van Toezicht. Eenmaal per jaar bezoekt de Raad van Toezicht een themadag in de instelling om voorgelicht te worden over de zorgverlening en de nieuwe ontwikkelingen daarin. Daarnaast informeerde de Raad zich over externe ontwikkelingen, zoals nieuwe rijksbesluiten en ontwikkelingen binnen het toezichthouderschap. Tijdens iedere vergadering van de Raad van Toezicht brengt de Raad van Bestuur (ook schriftelijk) verslag uit over de belangrijkste ontwikkelingen en besluiten van het afgelopen kwartaal. Ook worden regelmatig leden van het management uitgenodigd om in de vergadering van de Raad van Toezicht een specifiek thema te komen toelichten. Zo heeft een programmahoofd in de vergadering van 23 oktober 2012 een presentatie verzorgd over de ontwikkeling van zorgpaden. Leden van de Raad van Toezicht woonden ook een deel bij van de interne beleidsconferentie over de toekomst van de GGZ WNB op 18 december De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft elke zes weken een informatiegesprek met de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft zichzelf in april geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een verdere structurering van de werkzaamheden en in een nieuwe, toekomstbestendige koers voor het eigen functioneren. Zo is verder vorm gegeven aan een commissiebestel binnen de Raad van Toezicht (zie hieronder). Ook bij de werkzaamheden van de Raad van Toezicht was de Zorgbrede Governancecode leidend. Activiteiten binnen commissies Om de deskundigheid binnen de Raad te versterken heeft de Raad van Toezicht een deel van haar werkzaamheden ondergebracht in commissies. Elke commissie bestaat uit twee tot drie

18 18 leden (tevens lid van de Raad van Toezicht). De raad als geheel blijft verantwoordelijk voor het toezicht en de genomen besluiten. In 2012 werkte de Raad van Toezicht met vier commissies: een financiële commissie een commissie kwaliteit van zorg een selectiecommissie een remuneratiecommissie De commissieleden staan genoemd in het overzicht van de samenstelling Raad van Toezicht zoals opgenomen aan het eind van deze paragraaf. Financiële commissie De financiële commissie kwam in 2012 elfmaal bijeen in volledige samenstelling. Dit was noodzakelijk gezien de financiële problematiek binnen GGZ WNB. De volgende zaken werden besproken: Begroting 2012 Halfjaarcijfers Jaarrekening 2011 De maandelijks managementrapportages; Lange termijn financiering door ABN AMRO; Renteswap; Memorandum/rapportage over stand van zaken en risico s van voormalig interim-directeur bedrijfsvoering; Productiecijfers; Zorgverkoop zorgverzekeraars, zorgkantoor en ministerie van Justitie; Interim managementletter Ernst&Young. De vergaderingen van de financiële commissie worden altijd bijgewoond door de Raad van Bestuur en de concerncontroller. Afgelopen jaar nam ook de accountant driemaal deel aan de vergadering. Commissie kwaliteit van zorg Medio 2012 is de commissie kwaliteit van zorg geïnstalleerd. Waar 2011 vooral in het teken stond van het op orde brengen van de financiën, heeft deze commissie vanaf 2012 de taak gehad ervoor te zorgen dat de focus van de organisatie zich in volgende jaren weer meer richt op zorg en kwaliteit. De commissie kwaliteit van zorg kwam in 2012 driemaal bijeen. De volgende zaken zijn onder meer besproken: Medicatieveiligheid en invoering elektronisch voorschrijfsysteem; HKZ-directiebeoordeling; Toezicht IGZ; Regeerakkoord en bestuurlijk akkoord GGZ ; Cliënttevredenheid; Systeem van meldingen incidenten cliëntenzorg. Selectiecommissie De selectiecommissie kwam een aantal keren bijeen in verband met de werving van het derde lid van de Raad van Bestuur (tevens bestuursvoorzitter). Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie bepaalt de beloning en arbeidsvoorwaarden (salaris, emolumenten en vergoedingen) die van toepassing zijn op de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van

19 19 Toezicht. De commissie kwam in 2012 driemaal bijeen om het functioneren van de drie leden van de Raad van Bestuur te evalueren. Ook heeft zij de Raad van Toezicht geadviseerd over een toestemmingsverzoek van een lid van de Raad van Bestuur voor het uitoefenen van een nevenfunctie. Tevens is de commissie een aantal keren bijeen geweest om een toekomstbestendig evaluatietraject op te stellen. Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur De heer E. Sloot is per 1 april 2012 benoemd als voorzitter Raad van Bestuur na een positief advies van de medezeggenschapsorganen. Herijking marktpositie: Streekziekenhuis+ Nieuwe wetgeving, een nieuwe werkwijze van zorgverzekeraars en een andere financiering van de geestelijke gezondheidszorg maken het in de ogen van de Raad van Toezicht noodzakelijk om GGZ WNB opnieuw te positioneren en een passende zorgstrategie te ontwikkelen. De Raad van Bestuur kreeg in 2012 opdracht hiermee aan de slag te gaan. De positionering als Streekziekenhuis+ vormt de basis; GGZ WNB voorziet in zorg voor een breed scala aan tweedelijns psychiatrische aandoeningen en biedt daarnaast gespecialiseerde zorg op een beperkt aantal gebieden. Welke dat zijn, wordt in 2013 bepaald bij het vaststellen van het portfolio. Strategische verkenning Medio augustus heeft er een extra ingelaste vergadering van de Raad van Toezicht plaatsgevonden om daarin een concept strategische verkenning te bespreken met de Raad van Bestuur. Tevens kwam een eventuele deelname aan de orde aan een regionaal samenwerkingsverband met andere instellingen in de GGZ-sector in Brabant. Reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur In 2012 zijn de reglementen van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur geactualiseerd en goedgekeurd. Tevens is er voor elke commissie een reglement opgesteld. De reglementen van de Raad van Toezicht zijn te vinden op onze website. Overleg met Ondernemingsraad In 2012 overlegde de Raad van Toezicht tweemaal met de Ondernemingsraad, in het kader van artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden. In juni en december is teruggeblikt op de advies- en instemmingsaanvragen, initiatiefvoorstellen en informatieverzoeken. Ook is de noodzaak besproken van uitbreiding van de Raad van Bestuur met een bestuursvoorzitter. Het viel de Raad van Toezicht in positieve zin op dat het overlegklimaat tussen Ondernemingsraad en Raad van Bestuur van de onderneming ten opzichte van het voorgaande jaar sterk is verbeterd. Overige besluiten waaraan de Raad van Toezicht zijn goedkeuring verleende: Jaarrekening en maatschappelijk jaarverslag 2011 Begroting 2012 Verlening decharge aan leden Raad van Bestuur over 2011 Kredietovereenkomst ABN AMRO Renteswap Treasury-statuut Goedkeuring werkbegroting 2013 Verkoop woning aan de Vijverdonk 5 in Halsteren Vestiging zakelijk recht van opstal ten behoeve van KPN-mast Voorgenomen samenwerking met Zuidwester

20 20 Wisselingen en samenstelling Raad van Toezicht Om de vacature in de Raad van Toezicht op voordracht van de Centrale Cliëntenraad te vervullen, is eind 2011 de procedure opgestart. Per 1 juni 2012 is mevrouw Adriaansen- Van Nispen benoemd als lid Raad van Toezicht, waarmee de Raad van Toezicht weer op volle sterkte is. Honorering Bij de honorering van de leden van de Raad van Toezicht wordt de adviesregeling van de NVTZ gevolgd. De voorzitter ontving een toeslag van 50 procent, de leden van de financiële commissie 25 procent. De honorering is niet afhankelijk van resultaten. Daarnaast ontvingen de leden een beperkte onkostenvergoeding. De jaarrekening geeft inzage in de individuele honorering. Samenstelling raad van toezicht in 2012 Naam Functie Nevenfuncties Dhr. J.J. Hoogendoorn Voorzitter Voorzitter selectiecommissie lid Remuneratiecommissie Burgemeester gemeente Steenbergen tot 1 juli Voorzitter Raad van Advies IVN Consulentschap Noord-Brabant. Voorzitter Vereniging Varen in Brabant. Voorzitter gebiedscommissie Zuidwestelijke Delta/Waterpoort. Dhr. dr. M.L. Wilke Vicevoorzitter. Voorgedragen door de Ondernemingsraad en voorzitter remuneratiecommissie Dhr. mr. R.A.J.M. Holland Lid Lid financiële commissie Dhr. M.A.M. Bekkers Lid Voorzitter financiële commissie Mevr. mr. A.L. Heinen Dhr. A.E.J.M. van den Wijngaard, MSc Mevr. C.S.L.J.M. Adriaansen-van Nispen Lid Lid selectiecommissie Lid Voorzitter commissie kwaliteit van zorg Lid selectiecommissie Lid Voorgedragen door de Bestuurslid Stichting De Waterbuffer. Algemeen directeur Drechtwerk. Voorzitter Raad van Toezicht Tiwos (woningcorporatie Tilburg). Voorzitter Raad van Commissarissen Willem II tot 1 juli. Associé BMC. Lid klankbordgroep 'Amsterdam financieel gezond' tot 1 april. Voorzitter Raad van Toezicht stichting Buitengewoon leren & werken. Directeur Parkland Consultancy. Vicevoorzitter bestuur Stichting Kalsdonk. Lid Raad van Toezicht Isala Klinieken. Lid Raad van Toezicht Vitalis Woonzorg Groep. M.i.v. 1 januari 2013 lid Raad van Toezicht Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. Secretaris Raad van Bestuur St. Anna Zorggroep Secretaris en penningmeester stichting Vrienden van het Leerhuis (Rijnstate ziekenhuis) tot 1 mei. Senior-zorginkoper medisch specialistische zorg regio Zuid-West Nederland Coöperatie VGZ UA. Lid Raad van Toezicht zorgcentrum Het Hoge Veer. Gemeenteraadslid gemeente Roosendaal, waarvan tevens vice-voorzitter van de

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Reinier in de komende jaren. Informatiebijeenkomsten cliënten en familie

Reinier in de komende jaren. Informatiebijeenkomsten cliënten en familie Reinier in de komende jaren Informatiebijeenkomsten cliënten en familie Inleiding samengevat Ontwikkelingen Consequenties 2014 en daarna Oplossingsrichtingen Vervolg 2 Belangrijke ontwikkelingen 2012/13

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van Eisen

Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 1: Programma van Eisen Functie: Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid afdeling Jeugd < 18 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken

Nadere informatie

Toelichting aanvraag nieuwe toelating

Toelichting aanvraag nieuwe toelating Deze toelichting hoort bij het formulier waarmee een aanvraag voor een nieuwe instelling in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) wordt ingediend. Nieuwe zorgaanbieders De Inspectie voor

Nadere informatie

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Beschermd wonen is per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar 43 centrumgemeenten. De centrumgemeenten hebben voor beschermd

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

Eerst even de stand van zaken in de GGZ sector.

Eerst even de stand van zaken in de GGZ sector. Rosmalen 22 april 2013 HB/220413/01 College voor Zorgverzekeringen T.a.v. Mw. mr. J.M. van Diggelen Postbus 320 1110 AH in Diemen Betreft: Reactie VOGGZ op CVZ rapport Geneeskundige GGZ deel 2 Geachte

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst Vincent van Gogh Our license to operate voorgesorteerd op de toekomst Themalunch 08 04 2016 Onderwerpen Drie wicked problems voor onze zorgorganisatie. Drie labels die ons organisatieleven niet eenvoudiger

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen

Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen Programma Feiten, cijfers, uitdagingen Context van ontwikkeling Strategische keuzen tot nog toe Strategische keuzen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

WAALDERLAND. Jaarverslag 2011

WAALDERLAND. Jaarverslag 2011 WAALDERLAND Jaarverslag 2011 GGZ Waalderland is een kleinschalige organisatie met ruim 100 zorgprogramma s/ afdelingen die flexibel de juiste gespecialiseerde patiëntenzorg leveren De zorgprogramma s/-afdelingen

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Welkom Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Historie GGZ Delfland HJorLocatie GGZ Delfland Tekstvak 3 Jorisweg in vogelvlucht 4 DE RIDDERmeerjarenbeleid i Een nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Integraal risicomanagement binnen Dimence 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Inhoud Over Dimence Governance en risicomanagement Risicomanagement Vragen? Over Dimence De feiten

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Bewezen effectief GGz Breburg is partner in het samenwerkingsverband

Bewezen effectief GGz Breburg is partner in het samenwerkingsverband Geboren samenwerkers Samenwerking is voor GGz Breburg net zo vanzelfsprekend als ademhalen. Onze medewerkers weten veel over geestelijke gezondheidszorg. Omdat voor een deel van onze cliënten meer nodig

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken:

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbij lage nummer 218 Inboeknummer 99U002762 Beslisdatum B%W 18 september 1999 Dossiernummer 938.201 Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

FACT-teams. Intensieve wijkgerichte behandeling en begeleiding. Informatie voor cliënten, verwijzers en betrokkenen

FACT-teams. Intensieve wijkgerichte behandeling en begeleiding. Informatie voor cliënten, verwijzers en betrokkenen FACT-teams Intensieve wijkgerichte behandeling en begeleiding Informatie voor cliënten, verwijzers en betrokkenen FACT-teams bieden behandeling en ondersteuning aan mensen met psychiatrische problemen

Nadere informatie

Samenwerken in de Praktijk

Samenwerken in de Praktijk Samenwerken in de Praktijk 13 februari 2014 Welkom 1 Voor elkaar in Parkstad 2 1 Samenwerken - oefening Noem 3 aspecten die je belangrijk vindt in de samenwerking Noem 3 zaken die jezelf te bieden hebt

Nadere informatie

Mensen met verward gedrag Kan de samenleving dit dragen?

Mensen met verward gedrag Kan de samenleving dit dragen? Mensen met verward gedrag Kan de samenleving dit dragen? VB Noord bijeenkomst 21-10-2016 W. Teer Bestuur GGZ Friesland Misdrijven Kan de samenleving dit dragen? 65.000 inbraken per jaar 40% van de ex-gedetineerden

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

Even voorstellen. Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig specialist GGz

Even voorstellen. Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig specialist GGz Sociale veerkracht Het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot externe hulpbronnen die ze daarbij hebben Even voorstellen Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig

Nadere informatie

Toelichting aanvraag wijziging bestaande toelating

Toelichting aanvraag wijziging bestaande toelating Postadres: Postbus 16114 2500 BC DEN HAAG T 070 340 51 78 F 070 340 71 23 www.wtzi.nl infowtzi@minvws.nl Deze toelichting hoort bij het formulier waarmee een aanvraag voor een wijziging van een bestaande

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst KKC

Netwerkbijeenkomst KKC Netwerkbijeenkomst KKC Samen voorbereid op de toekomst Breda, 26 maart 2015 Dr. Sandra W. Geerlings Psycholoog, projectleider zorginnovatie Saffier De Residentiegroep s.geerlings@saffierderesidentie.nl

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie