Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Schoolinfo OPDC St. Michael Maastricht OPDC ST. MICHAEL OrthoPedagogisch Didactisch Centrum Adres: Hunnenweg JP Maastricht tel.: fax: Locatiedirecteur: Mevr. José van Zoest - van Eijndhoven Teamleider: Dhr. Hub Stevens

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Wie of wat is het OPDC? 3. Instroom / doorstroom / uitstroom 3.1 Instroom 3.2 Doorstroom 3.3 Uitstroom 4. Organisatie 4.1 Bevoegd gezag 4.2 Inspectie 4.3 Medewerkers OPDC St. Michael 5. Schoolreglement 5.1 Gouden regels LVO + schoolregels 5.2 Schorsing/verwijdering 5.3 Verzuim 5.4 Verlof/lesuitval 5.5 Op tijd aanwezig zijn 5.6 Leerlingkluisje 5.7 Foto s van leerlingen 5.8 Melden en registreren van ongevallen 6. Algemene informatie 6.1 Vakanties en vrije dagen 6.2 Lessentabel 6.3 Lestijden 6.4 Rapporten 6.5 Schoolagenda 6.6 Huiswerk 6.7 Het schoolkamp 6.8 Bibliotheek/documentatiecentrum 6.10 Eindexamen 7. Begeleiding 7.1 Intern 7.2 Extern 7.3 Psycholoog/orthopedagoog 7.4 Schoolmaatschappelijk werk 7.5 Decanaat 7.6 Logopedie 7.7 RT 7.8 Drama 8. Communicatie 8.1 Medezeggenschapsraad (MR) 8.2 Vertrouwenspersoon 8.3 Vertrouwensinspecteur 8.4 Informatieplicht aan ouders na echtscheiding 8.5 Wet bescherming persoonsgegevens 8.6 Afhandeling klachten 8.7 Meldingsplicht bij zedenmisdrijven 8.8 De Veilige School 8.9 Passend Onderwijs 8.10 Deelname van ouders aan het schoolgebeuren 8.11 De gezonde schoolkantine 9. Financiën en verzekeringen 9.1 Ouderbijdrage 9.2 Regeling boeken 9.3 Tegemoetkoming school- en studiekosten 9.4 Reiskostenvergoeding 9.5 Verzekeringen 10. Website

4 11. Bijlagen 1. Lessentabel 2. Overeenkomst ouderbijdrage 3. Overzicht verstrekkingen 4. Concept onderwijsovereenkomst 5. Gebruikersovereenkomst lesmateriaal 6. Concept voorwaarden laptopgebruik 7. Dyslexieprotocol 8. Pestprotocol 9. Genotmiddelenprotocol 10. Mediawijsheidmanifest 11. Overzicht door- en uitstroom

5 1. Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes en andere belangstellenden, De uitgebreide informatie met betrekking tot schooljaar , in de vorm van de schoolgids van het OPDC St. Michael, ontvangt u alléén via de website. Alle leerlingen ontvangen op de eerste schooldag een informatiekaart met de meest belangrijke informatie en data. In het kader van ontwikkelingen van de reorganisatie van het onderwijs in Maastricht en ontwikkelingen in relatie met landelijke ontwikkelingen van Passend Onderwijs, zullen wij u zoveel mogelijk gedurende het schooljaar informeren. We doen dit d.m.v. een maandelijkse digitale nieuwsbrief. Met deze informatie willen we u een inzicht geven in het reilen en zeilen van het orthopedagogisch didactisch centrum. Het OPDC St. Michael is ván en vóór alle VO-scholen van het samenwerkingsverband. Het OPDC is een bovenschoolse onderwijsvoorziening met een schakelfunctie: leerlingen indien mogelijk terugleiden naar het regulier onderwijs. De visie wordt uitgedragen met het volgende statement: "Speciaal binnen het regulier. Niet alleen het onderwijsleerproces staat centraal op het OPDC, maar ook en vooral het wegnemen van de belemmeringen, die plaatsing in het regulier voortgezet onderwijs (tijdelijk) in de weg staan. Een leerling moet zich op de eerste plaats veilig en geaccepteerd voelen. Vervolgens kan de leerling werken aan zijn leerachterstanden, leerproblemen, gedragsproblemen en aan de acceptatie en het leren omgaan met zijn probleem. De plaatsing op het OPDC is tijdelijk. De maximale verblijfsduur is in principe twee jaar. Afhankelijk van de voortgang van het traject wordt elk jaar opnieuw bekeken of plaatsing van de leerling op het OPDC gecontinueerd moet worden. Met als uitgangspunt wat kan de leerling, wat is goed voor de leerling en wat kan en wil de reguliere school voor voortgezet onderwijs. Het OPDC stelt jaarlijks, in samenspraak met ouders en leerlingen, hiertoe een onderwijsovereenkomst op. Het OPDC streeft een klimaat na, gekenmerkt door veiligheid, structuur en wederzijdse acceptatie. Betrokkenheid van u als ouders/verzorgers vinden wij erg belangrijk. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen met het OPDC, wanneer bepaalde zaken voor u onduidelijk zijn of indien u opmerkingen of klachten hebt. Op deze wijze draagt u ook bij om het interne proces daar waar nodig bij te stellen en de kwaliteit te verbeteren. Op de site vindt u het laatste nieuws, de schoolgids, en ook de informatie over de dagroosters. Samen met u willen we bereiken dat onze leerlingen over het OPDC zeggen: Ik leer veel op allerlei gebied. Ik ga met plezier naar het OPDC, ik voel me op mijn gemak, ik hoor erbij en ik kan mezelf zijn. Iedereen die bij het OPDC betrokken is, maar vooral onze leerlingen, wens ik, namens het hele team, een goed schooljaar toe. Maastricht, augustus 2014 José van Zoest - van Eijndhoven, Locatiedirecteur OPDC St. Michael

6 2. Wie of wat is het OPDC? Voor wie is het OPDC St. Michael? Voor leerlingen die een combinatie van de volgende problematiek vertonen: leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen. Het OPDC is er ten behoeve voor leerlingen van àlle leerwegen van het VMBO in de onderbouw en kan richtinggevend zijn voor Havo-leerlingen. Het OPDC biedt voor een kleine groep leerlingen VMBO-TL- en Voordeel- diplomering aan. Het OPDC St. Michael biedt: een omgeving waar de leerling gekend wordt, optimale kansen om te leren, alle zorg die een leerling nodig heeft, een goede overgang naar het regulier voortgezet onderwijs. Vorming van leerlingen Het OPDC is zodanig ingericht dat alle leerlingen de kans krijgen hun eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen binnen een professionele orthopedagogische en orthodidactische setting. Onderwijsinhoudelijke visie/pedagogisch-didactische opvatting Het OPDC is een setting voor leerlingen die binnen het reguliere onderwijs de begeleiding niet kunnen krijgen die ze nodig hebben. Het richt zich met name op maatwerktrajecten voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen in combinatie met leerproblemen/leerachterstanden en gedragsproblemen. Betekenis voor de leerlingen Het OPDC streeft een klimaat na, gekenmerkt door veiligheid, structuur en wederzijdse acceptatie. Een leerling die in het OPDC geplaatst wordt, heeft in principe de mogelijkheden in het regulier onderwijs teruggeplaatst te worden

7 3. Instroom / doorstroom / uitstroom 3.1 Instroom Leerlingen komen met leerachterstanden, sociaal-emotionele problematiek en/of gedragsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek binnen. Daarom is de kwaliteit van de instroomprocedures van belang. Een goede diagnose van de achterstanden op individueel- en groepsniveau en een schatting binnen welke tijd de achterstanden verdwenen kunnen zijn is onontbeerlijk. Op basis van de verzamelde gegevens vanuit dossier en eerste didactische toetsingen en observaties worden de handelingsplannen geformuleerd. Alle leerlingen krijgen een onderwijsovereenkomst voor de duur van één jaar. Per jaar wordt in samenspraak met het zorgteam bezien of de plaatsing op het OPDC gecontinueerd dient te worden. 3.2 Doorstroom Leerlingen worden geacht gedurende hun verblijf op het OPDC St. Michael hun achterstanden weg te werken en te werken aan hun andere problematieken. Het bewaken van dit proces op basis van een goed handelingsplan en leerlingvolgsysteem is cruciaal. Daarbij staat een aantal aandachtspunten centraal: Lopen de leerlingen hun achterstanden in; Doorlopen ze het programma op niveau van de betreffende leerweg; Hebben de leerlingen voldoende ontwikkeling doorgemaakt op sociaal-emotioneel gebied. Bovenstaande is te volgen door middel van de individuele handelingsplannen en binnen het digitale leerlingvolgsysteem. Gemiddeld 6x per jaar wordt het plan met alle betrokkenen besproken en bijgesteld. Het handelingsplan is het overdracht- en startdocument voor de nieuwe mentor. Het handelingsplan en het eindrapport worden in de laatste schoolweek geëvalueerd met alle ouders/verzorgers tijdens het eindgesprek. 3.3 Uitstroom De opbrengsten van de leerlingen die vanuit het OPDC schakelen na de onderbouw zijn goed te noemen. De volgende vragen zijn dan van belang: Hebben de leerlingen de onderbouw kunnen doorlopen binnen het eigen niveau? Vertonen ze gedrag dat een kansrijke start in het vervolgtraject mogelijk maakt? Is er sprake van doorlopende leerlijnen? Wanneer het zorgteam in samenspraak met àlle betrokken docenten een positief schakeladvies afgeeft, wordt het handelingsplan door de mentoren in het kader van een warme overdracht doorgesproken met de zorgcoördinatoren van de verschillende VO-scholen. Deze leerlingen worden nog één jaar ambulant begeleid vanuit het OPDC. De samenwerking met de VO-scholen is goed. De grootste groep leerlingen schakelt na de onderbouwperiode. Een kleine groep volgt de TL- diplomalijn op het OPDC. 4. Organisatie LVO geeft Limburg toekomst! Het OPDC St. Michael is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt. Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie. 4.1 Bevoegd gezag Het OPDC St. Michael is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) te Sittard. De Stichting LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting LVO. De Stichting LVO kent tevens een Raad van Toezicht

8 Stichting LVO Bezoekadres Mercator KW Sittard Postadres Postbus AC Sittard Telefoon College van Bestuur Dhr. H. A. L. van Hoof, voorzitter Dhr. drs. R.K.M. Bonekamp, lid Meer informatie? U kunt ook mailen naar Het OPDC maakt deel uit van het cluster LVO Maastricht met een bovenschoolse centrale directie. 4.2 Inspectie Dagelijks bereiken de inspectiekantoren vele telefoontjes van ouders, leerlingen en andere onderwijsconsumenten met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder. Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één loket binnen te laten komen. Dat loket is Postbus 51. De inspectie beantwoordt daarom geen telefonische vragen meer van onderwijsconsumenten. Eventuele vragenstellers worden doorgeleid naar postbus 51. Voor informatie kunt u terecht op: Vragen over onderwijs: (gratis) 4.3 Medewerkers OPDC St. Michael Directie: mevr. José van Zoest - van Eijndhoven Locatiedirecteur Dhr. Hub Stevens Teamleider / zorgcoördinator en coördinator Rebound Onderwijspersoneel Dhr. Sasan Azodi Vertrouwenspersoon Dhr. L. Baars Mevr. Lisanne Bex Dhr. Jo Boves mu / du co-mentor 2C nask 1 / tec / wi /co-mentor 2A PTA-coördinator gs co-mentor 3B ec / mij-le co-mentor Voordeelklas

9 Dhr. Rob Derwig Dhr. Lars Franzen bio / gs-ak wi / bio co-mentor 2B Dhr. Erik Gijbels lo / nask 2 / rt / rek mentor 2+ Dhr. Hans Hageman Mevr. Karin Jacobs Mevr. Iny Janson Menten Mevr. Marina Jonker Knubben Mevr. Irene van Kerkhof en / fa / ne mentor 2B du / ne / tad mentor 3A ne / z&w co-mentor 1B hv lo / rt / Rots en water co-mentor 1C Mevr. Geertje Kroonen Mulder bio / nask 2 Vertrouwenspersoon, voorzitter MR co-mentor 4A Mevr. Judith Laemers Mevr. Mieke Maessen Dhr. Peter de Moor Mevr. Willemien Schoonbrood Mevr. Silvy Schurgers Mevr. Lian Sporken Lid/secretaris MR Dhr. Kevin Vandeberg Mevr. Nieke Veugen Dhr. Harry Vrencken Dhr. Stèfan Vulperhorst ne / te/ tad mentor 1A wi / te / RT / CKV co-mentor 2C bio / gs-ak co-mentor 2A ne / fa / rt co-mentor 1D en mentor 4B ne co-mentor 4A ne / wi / ec mentor rebound-groep wiskunde / rekenen co-mentor 2A hv / tec + stage / CKV gs / ak

10 Mevr. Anja Weber Dhr. Ron Wierikx Examensecretaris Mevr. Henriette Zoon du wi co-mentor 3B dra + rt Onderwijsondersteunend personeel Mevr. Corry Costongs Salden (tot ) maatschappelijk deskundige Mevr. Yvon Hendrix pedagogisch medewerker rebound Mevr. Kim Janssen - Fiekers Logopediste,dyslexiespecialiste, rekenspecialiste en co-mentor 1C Mevr. Lidy Maessen Co-mentor Voordeelklas Ergotherapeute Mevr. Fati Kianersy maatschappelijk deskundige OPDC/rebound Mevr. Joni Simons Psychologe Mevr. drs. José Schreuders Orthopedagoge OPDC en rebound Mevr. drs. Karen de Klerk Jeugdarts niet- onderwijsondersteunend personeel Mevr. Phil Amory Leerlingenadministratie en receptionist Mevr. Ans Creemers Applicatiebeheer Magister Mevr. Angélica Crombag managementassistente

11 Mevr. Iris Giepen Interieurverzorgster Mevr. Magda Jongen - Rompelberg financiële administratie + assistent roostermaker Dhr. Piet van Riet conciërge Mevr. Jeanny Royen interieurverzorgster Mevr. Rinie Timmermans(vrijwilligster) beheerder bibliotheek/documentatiecentrum Mevr. E. Sullot Voorzitter ouderraad Indien u de directie of overige teamleden wenst te spreken, verzoeken wij u - om mogelijke teleurstelling te voorkomen - eerst telefonisch een afspraak te maken ( / )

12 5. Schoolreglement 5.1 De 10 gouden LVO- regels en de specifieke schoolregels De 10 gouden regels Alle LVO-scholen hanteren de navolgende 10 gouden regels: 1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving; 2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken; 3. We helpen elkaar waar dat nodig is; 4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten; 5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet; 6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren; 7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld; 8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik; 9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld; 10. Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen. Schoolregels 1. Gezond gedrag De school wil gezond gedrag en een verstandige leefstijl van de leerlingen bevorderen. Met betrekking tot genotmiddelen en gewoonten probeert de school door informatie(lessen), begeleiding en regelgeving een zorgzaam klimaat te scheppen. Roken Roken is tijdens schooltijd en in het schoolgebouw verboden. Drugsbepaling Het is verboden om cannabisproducten (zoals hasj, weed en marihuana) en overige drugs die onder de Opiumwet vallen te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals schoolfeesten, klassenavonden, excursies, schoolreizen, werkweken en sportdagen. Alcohol Gebruik van alcohol tijdens lessen, tussenuren en pauzes is verboden. Aan leerlingen wordt bij feesten géén alcohol verstrekt. Gokken Leerlingen mogen tijdens tussenuren en pauzes geen gokhal bezoeken of spelen op een speelautomaat. Spelen om geld in school is verboden. 2. Een leerling, die te laat is, meldt zich altijd bij de receptie voor een telaat-briefje. Alleen met een telaat-briefje wordt de leerling toegelaten in de klas. 3. Bij verwijdering uit de les dient de leerling zich te melden bij de teamleider/zorgcoördinator (Dhr. Hub Stevens) of locatiemanager (Mevr. José van Zoest-van Eijndhoven). Niemand verlaat de school zonder zich vooraf te melden bij de mentor of zorgcoördinator èn altijd bij de conciërge. 4. Wanneer een leerling na een periode van ziekte, ook na één dag, weer terugkomt op school, meldt hij/zij zich zelf beter bij de conciërge. Dit is belangrijk voor de absentieregistratie. 5. De toegang tot de school en het schoolterrein is uitsluitend voorbehouden aan de eigen leerlingen. Het is niet toegestaan anderen mee te nemen naar school of naar het schoolterrein

13 6. Bij aankomst op het schoolterrein, worden de fietsen gestald en wachten de leerlingen op het schoolterrein bij de fietsenstalling tot de deur wordt geopend. Vervolgens gaan ze naar hun kluisje en lopen naar het betreffende leslokaal. 7. Tijdens de pauzes blijft iedereen op het schoolterrein (binnenplaats) of in de aula. Ook kan door een beperkte groep gebruik gemaakt worden van het pauzeproject tijdens de lunchpauze. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden. Surveillanten en docenten houden toezicht tijdens de pauzes. 8. Als pauzeplaatsen gelden: de aula en/of het schoolplein (binnenplaats). Dus niet: de gangen, de hal, de fietsenstalling. 9. Het nuttigen van brood, fruit, drinken e.d., gebeurt alleen in de aula of op het schoolplein. 10. Het meebrengen en drinken van energydranken en cola, het meebrengen en nuttigen van grote zakken chips, koeken e.d. en het eten van kauwgum wordt niet toegestaan. 11. Het dagelijkse buitencorvee wordt door de gehele groep uitgevoerd conform het corveerooster. Het corvee staat vermeld op het dagrooster. 12. Leerlingen maken altijd gebruik van de achteringang. 13. Leerlingen maken zoveel mogelijk tijdens pauzes gebruik van het toilet. 14. Video- en audioapparatuur, smartboards e.d. worden bediend door de docent. In het computerlokaal wordt alleen onder begeleiding van een docent aan de computers gewerkt. 15. Brommers/scooters worden te voet gestald in de voor hen bestemde stalling. Met klem wijzen wij erop fietsen, brommers en scooters op slot te zetten. 16. De uitleentermijn van bibliotheekboeken uit het documentatiecentrum moet strikt in acht worden genomen. Gebeurt dit niet, dan wordt 'boete' in rekening gebracht. 17. Gymspullen gaan na elke les mee naar huis. Het is goed je gymspullen te merken met een watervaste stift. 18. Leerlingen van de onderbouw maken gebruik van een schoolagenda (zie de website voor meer informatie). 19a. Petten/caps, mogen alleen buiten gedragen worden. (Het is dus verstandig deze op te bergen in je kluisje.) 19b. Mobiele telefoons, mp3-spelers, i-pods enz. mogen alleen tijdens de pauzes gebruikt worden voor muziek en/of spelletjes, in de aula met oordopjes of buiten. 19c. Bellen gebeurt alleen bij de conciërge en met aanwezigheid van een personeelslid. 20. Mobiele telefoons mogen tijdens de lessen niet zichtbaar zijn en niet aanstaan, tenzij de docent dit nodig acht. Mocht een mobiele telefoon in beslag worden genomen, dan kan deze door de ouders na telefonische afspraak worden afgehaald bij de locatiemanager of bij de teamleider/zorgcoördinator. 21. Het is niet toegestaan om in of rond de school voorwerpen bij je te hebben die wettelijk vallen onder de categorie verboden voorwerpen. Met name zijn bedoeld: messen, laserpennen, vuurwerk, (alarm)-pistolen, boksbeugels, gassprays, enz. Deze voorwerpen worden bij overtreding direct in beslag genomen en overhandigd aan de politie. 22. Het is belangrijk dat je kostbare spullen goed kunt opbergen tijdens de (gym)lessen. Jijzelf bent daar verantwoordelijk voor. De school adviseert je daarom een kluisje te huren

14 23. Het is op school verboden om kleding te dragen met discriminerende of racistische teksten of kleding met teksten/opdrukken die verwijzen naar racistische organisaties. Door bovengenoemde kleding en/of te uitdagende kleding te dragen, kan de leerling naar huis gestuurd worden om zich om te gaan kleden. 24. De school is te allen tijde bevoegd, uit preventief oogpunt, kluisjes te openen en te controleren. Dit gebeurt door locatiemanager of teamleider/zorgcoördinator, indien mogelijk in het bijzijn van betreffende leerling en àltijd in het bijzijn van een tweede collega. 25. Als leerling weet je heel goed wat mag en niet mag, wat als een grap beschouwd kan worden en wat gewoon fout of verkeerd is. Volg de aanwijzingen van àl het personeel op. Deze leefregels zijn veelomvattend. Indien er voor een bepaalde situatie geen regel is opgenomen, wil dat niet zeggen dat er geen regel voor is. Dan gelden de algemene waarden en normen die in onze maatschappij van toepassing zijn. 5.2 Schorsing/verwijdering Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels: 1. De voorzitter van de centrale directie kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokken leerling en, als deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling bekendgemaakt. 3. De voorzitter van de centrale directie brengt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte. Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen geldt: 1. Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door de voorzitter van de centrale directie nadat de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn ouders/voogden/verzorgers, is/zijn gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd. 2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg is mede bedoeld om na te gaan op welke andere manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen. 3. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd nadat het bevoegd gezag, c.q. de centrale directie, ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten. 4. De centrale directie brengt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte. 5. Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt. Hierbij wordt tevens vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het College van Bestuur van de Stichting LVO. 6. Het College van Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, maar niet eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is/zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft/hebben kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten. 7. Het College van Bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen

15 5.3 Verzuim Is uw dochter/zoon/pupil ziek of om een andere reden afwezig, wilt u dit dan liefst vóór uur telefonisch melden ( ), zodat wij op de hoogte zijn van de verblijfplaats wanneer de leerling in school wordt gemist. Wanneer een leerling afwezig is en school is daarvan niet op de hoogte, zal er altijd contact met ouders/verzorgers worden opgenomen om het verzuim te checken. In onze school wordt verzuim strikt bijgehouden. Indien niet deelgenomen kan worden aan een bepaalde les, bv. gymnastiek, dient een briefje van ouder(s)/verzorger(s) getoond te worden òf dient de school telefonisch door ouder/verzorgers op de hoogte gesteld te worden. Indien een leerling na afwezigheid - als gevolg van ziekte - weer terug naar school komt, meldt hij/zij zich beter bij de conciërge. Belangrijk: Ouder(s)/verzorger(s) dienen tevens het eventueel verleend verlof, de ziek- en betermelding in de schoolagenda te noteren. Ongeoorloofd verzuim van leerplichtige leerlingen moet door de school altijd gemeld worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woonachtig is. 5.4 Verlof/lesuitval De continuïteit van het onderwijs dient zoveel mogelijk gewaarborgd te blijven. Extra verlof kan alleen verleend worden in echt dringende gevallen. Dit dient steeds tijdig, schriftelijk en uitvoerig toegelicht te worden, aangevraagd. Steeds vaker bereiken ons verzoeken van ouders/verzorgers te mogen afwijken van het vakantierooster. Nadrukkelijk wijzen we erop, dat hiervoor zonder overleg met bestuur en inspectie geen toestemming wordt verleend. Ook wordt dit verlof gecommuniceerd met leerplicht. Het landelijk beleid is erop gericht 'extra vakantieverlof' zoveel mogelijk terug te dringen. Op het OPDC wordt getracht 'lesuitval' tot een minimum te beperken door een 'vervanger' in te zetten of de groep 'op te splitsen'. 5.5 Op tijd aanwezig zijn Op tijd in school aanwezig zijn is van enorm groot belang voor een goed en rustig verloop van de lessen. Te laat komen is storend en moet daarom beperkt worden. Wilt u er op toezien, dat uw dochter/zoon/pupil tijdig van huis vertrekt? Laatkomers dienen bij de conciërge een 'te-laat-briefje' te halen alvorens aan de les(sen) te gaan deelnemen. Bij regelmatig (meer dan 3 keer) te laat komen worden ouders opgeroepen en wordt melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar. Bij veelvuldig ongeoorloofd verzuim kan de leerplichtambtenaar een geldboete opleggen. 5.6 Leerlingkluisje In het schooljaar zal in principe aan àlle leerlingen een kluisje worden toegewezen. De school adviseert met klem de leerling een kluisje te huren. Dit om diefstal van kostbare spullen te voorkomen. Het huurbedrag is 15,- (voor het gehele schooljaar). Eventuele schade aan het kluisje wordt op de veroorzaker verhaald, maar wij gaan ervan uit dat men zorgvuldig met de kluisjes alsook met de unieke bijbehorende sleutel - die door de conciërge ter beschikking wordt gesteld - omgaat. Wanneer een leerling zijn kluissleutel kwijtraakt, wordt de nieuwe sleutel door de leerling betaald. Tegelijk bij het inleveren van de boeken, wordt op het einde van het schooljaar de kluissleutel bij de conciërge ingeleverd. 5.7 Foto s van leerlingen De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor ook foto s van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids en de website van de

16 school. De school gaat zo zorgvuldig mogelijk met de foto's om en heeft de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd. Zo wordt ernaar gestreefd om personen zo min mogelijk herkenbaar op de foto te zetten. Indien u niet wenst dat foto's waarop uw kind herkenbaar in beeld is, voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u uw bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij mevr. J. van Zoest - van Eijndhoven, locatiedirecteur en bereikbaar via het telefoonnummer van de school of via De school zal dan zorgen dat foto s van uw kind waarbij het herkenbaar in beeld is, niet worden gebruikt. Mocht u aanvankelijk geen bezwaar hebben gemaakt, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch een foto van uw kind gebruikt en wilt u die verwijderd zien, dan kunt u dat alsnog bij voormelde persoon aangeven. De school zal dan zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, de foto van de website wordt gehaald. (Zie bijlage 4) 5.8 Melden en registreren van incidenten en ongevallen Melden en registreren van incidenten en ongevallen Voor Stichting LVO is veiligheid een belangrijke zaak. Want een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige werkomgeving is ook nodig voor docenten en de andere werknemers om hun werk naar behoren en met plezier te kunnen verrichten. Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om de werknemers doeltreffend in te lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico s en de te nemen maatregelen om deze risico s te voorkomen of te beperken en de wijze waarop deskundige bijstand is geregeld. Onder werknemers worden in beginsel geen leerlingen verstaan, tenzij de leerlingen verrichtingen doen die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk. Maar soms gaat het mis en gebeurt er een ongeluk in de gang of het lokaal, of vindt er een incident plaats op het schoolplein. Stichting LVO heeft een regeling opgesteld ten aanzien van het melden en registreren van incidenten, (bijna) arbeidsongevallen en beroepsziekten. De regeling is er op gericht alle ongevallen op de school op eenduidige wijze te registreren en zo inzicht te krijgen in de risico s voor werknemers van Stichting LVO en voor zover van toepassing - de leerlingen op de scholen. In de mentorles wordt aandacht besteed aan de regeling. De Regeling melding en registratie incidenten (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) van Stichting LVO is te raadplegen op > Regelingen > Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten)

17 6. Algemene informatie 6.1 Vakanties en vrije dagen Aanvang schooljaar 25 augustus 2014 Herfstvakantie 20 oktober 2014 t/m 24 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Carnaval 16 februari 2015 t/m 20 februari 2015 Paasmaandag 6 april 2015 Meivakantie 27 april 2015 t/m 8 mei 2015 Hemelvaart 14 mei en 15 mei 2015 Pinkstermaandag 25 mei 2015 Zomervakantie 20 juli 2015 t/m 28 augustus 2015 Alléén in geval van dringende redenen en na voorafgaande toestemming van leerplicht kan van bovenstaand schema worden afgeweken. 6.2 Lessentabel (Zie bijlage 1) 6.3 Lestijden 1e lesuur 2e lesuur P A U Z E 3e lesuur 4e lesuur P A U Z E 5e lesuur 6e lesuur 7e lesuur 8e lesuur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur 6.4 Rapporten Driemaal per jaar ontvangt u een rapport betreffende de behaalde resultaten van uw kind/pupil. De rapporten zullen verschijnen omstreeks: 1e rapport: december e rapport: maart e rapport: juli 2015 Naast de studieresultaten worden - indien nodig - opmerkingen geplaatst met betrekking tot de werkhouding en inzet ten aanzien van een vak. Deze opmerkingen zijn minstens van even groot gewicht, zo niet belangrijker dan de cijfers voor de studieresultaten. Immers, een goede motivatie en inzet blijven, hoe dan ook, de basis. Per leerstofonderdeel en afhankelijk van capaciteiten en inzet alsook het tempo waarin de leerling zich een vaardigheid eigen maakt, kan dit niveau tussentijds wisselen. Onzerzijds wordt getracht leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren het plusniveau te behalen onder het motto: 'stimuleren waar mogelijk". Met nadruk willen wij ook op uw verantwoordelijkheid in deze wijzen: weet de prestatie van uw kind/pupil op de juiste wijze te waarderen. Mocht er van onze kant géén negatieve opmerking inzake inzet op het rapport vermeld zijn, dàn heeft de leerling - ongeacht het niveau - ervoor gewerkt. Bemoedig haar/hem dan en stel geen eisen waaraan zij/hij niet kan voldoen. We verwachten van de ouder(s)/verzorger(s), dat ze veel belangstelling tonen voor gedrag en studie van hun dochter/zoon/pupil

18 Bij de uitreiking van de rapporten ontvangt u steeds een uitnodiging voor een ouder-/leerling- /leerkrachtcontact. Dit schooljaar zullen deze contactavonden gehouden worden op: half december 2014 (1e rapport) eind maart 2015 (2e rapport) begin juli 2015 (eindgesprek) We hopen van harte dat u zich - naast deze geplande contacten - ook tussentijds met ons in verbinding stelt, indien u behoefte mocht hebben aan een gesprek. U kunt dan ook verzoeken om een tussentijds cijferoverzicht. Bij de contacten naar aanleiding van het rapport stellen wij het zeer op prijs, wanneer de leerling zèlf ook aanwezig is om deel te nemen aan het gesprek. 6.5 Schoolagenda In het schoolreglement staat onder nr. 15: Leerlingen van de onderbouw en 2+ en Voordeelklas maken bij voorkeur gebruik van de schoolagenda. Hierop volgt een nadere toelichting. Het doel dat we hiermee willen bereiken is: de leerlingen door dezelfde eenduidige instructie leren hoe de agenda te gebruiken en wat er wel en niet in geschreven dient te worden. Tevens willen we - door wekelijkse ondertekening door mentor/mentrix en ouder(s)/verzorger(s) - elkaar onderling informeren inzake ontwikkelingen binnen school en/of thuis. Door deze werkwijze moet het voor leerling, ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten duidelijk zijn: welk huiswerk geleerd/gemaakt dient te worden; wat de resultaten zijn; welke afspraken er zijn gemaakt. De agenda is - evenals het rapport - een schooldocument, hetgeen betekent dat het niet toegestaan is de agenda te 'versieren of aan te passen' naar eigen idee. De agenda wordt in rekening gebracht. Indien een leerling zich niet aan de gemaakte afspraken houdt of zijn agenda verliest, wordt zij/hij verplicht een nieuwe agenda te kopen. 6.6 Huiswerk Huiswerk maken is en blijft voor veel leerlingen vaak een noodzakelijk kwaad, waar ze de nodige problemen mee hebben. In het 1e leerjaar wordt vooral veel aandacht besteed aan het 'leren studeren', met name binnen het programma studievaardigheden. Deze lessen zijn bedoeld om juiste technieken bij het huiswerk maken/leren aan te bieden. Desondanks blijft het voor de leerkrachten een van de moeilijkste taken de leerling te motiveren en te helpen bij het leren en maken van zijn huiswerk. We zijn namelijk nauwelijks in staat te beoordelen hoe een leerling thuis studeert, op welke manier, binnen hoeveel tijd, op welke dagen, enz. Wij proberen de leerlingen de juiste werkwijze aan te bieden, maar wordt het dan ook een vast onderdeel van hun studiegewoonte? Uiteraard hebben we daarvoor ook de motivatie en inzet van de leerlingen en ondersteuning van u als ouder(s)/verzorger(s) nodig. Zo hopen we, in samenspraak met u, dat uw kind het huiswerk op een vaste tijd, en een rustige plaats kan maken om zich zo een goede studiehouding eigen te maken. Hebt u als ouder(s)/verzorger(s) de indruk, dat de manier van huiswerk maken door uw kind/pupil foutief is òf bent u van mening dat er omstandigheden zijn waardoor de huiswerkverzorging bemoeilijkt raakt, dan raden wij u dringend aan contact op te nemen met de betreffende mentor/mentrix. 6.7 Introductie-acitviteiten De introductie voor de leerlingen van leerjaar 1 en 2 zal plaatsvinden op 8, 9 en 10 september. Deze week is een belangrijke week voor leerlingen èn docenten. Wij adviseren u dringend uw zoon/dochter/pupil aan deze introductie mee te laten doen. Een aantal dagen samen optrekken biedt heel wat extra mogelijkheden tot kennismaking en contact

19 Deze introductiedagen vallen binnen het normale lesrooster. Tijdens de informatieavond, welke op dinsdag 26 augustus (ljr. 1+ Voordeelklas) en donderdag 28 augustus (ljr. 2 en 2+) gehouden wordt, ontvangt u nadere informatie inzake deze introductiedagen. Voor 2+ en de bovenbouw vindt tijdens de 3 e schoolweek, op donderdag 11 september één introductiedag plaats. De kosten voor de introductieactiviteiten worden aan u in rekening gebracht. Wanneer u er voor kiest dat uw zoon/dochter niet deelneemt aan het introductieprogramma, biedt het OPDC een alternatief programma aan. 6.8 Mediatheek Uit de steeds toenemende belangstelling voor de mediatheek blijkt heel duidelijk dat dit centrum wezenlijk in een behoefte voorziet. Wat is er in de mediatheek zoal te vinden? We kunnen de boeken in twee grote groepen onderverdelen: 1. Informatieve lectuur: hiertoe behoren o.a. studieboeken, encyclopedieën/naslagwerken, eenvoudige wetenschappelijke tijdschriften over natuur en techniek, boekjes uit de 'A'-reeks' (betreffen allerlei actuele onderwerpen) en de regelmatig verschijnende boekjes in de 'Informatiereeks'. Voorts is er een royale hoeveelheid lectuur voorhanden over de meest uiteenlopende onderwerpen. 2. Leesboeken: tot deze categorie behoort een grote collectie goede, Nederlandse jeugdboeken alsook 'volwassenenliteratuur', welke laatste vooral ten dienste staat van de eindexamenkandidaten ter samenstelling van hun 'boekenlijst'. Daarnaast beschikken we over eenvoudige leesboekjes in de moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits), gerubriceerd naar moeilijkheidsgraad. Dit alles staat ter beschikking van de leerlingen en kan, dank zij - hopelijk ook dit jaar - de hulp van ouders, dagelijks van uur aan hen worden uitgeleend. Diezelfde ouders zorgen ook nog voor het in goede staat houden van het leesmateriaal en het administratief verwerken van nieuw aangeschafte boeken. Soms zien we ons - indien het gewenste boek niet aanwezig is - genoodzaakt leerlingen door te verwijzen naar de Stadsbibliotheek. Zo leren ze meteen 'de weg' naar deze 'Stadsbieb' kennen, waar de mogelijkheid geboden wordt een individueel abonnement voor jeugdigen te nemen, hetgeen wij van harte kunnen aanbevelen. We zijn ervan overtuigd, dat onze mediatheek een steentje zal bijdragen aan een stukje (noodzakelijke) vorming van de kinderen: zo kan het leren en kunnen opzoeken van bepaalde gegevens in naslagwerken e.d., vaak van nut blijken in hun verdere leven. We hopen en verwachten, dat ouder(s)/verzorger(s) erop zullen toezien dat de door hun kind/pupil geleende boeken op tijd en in goede staat teruggebracht worden. 6.9 Eindexamen Onze school zal dit jaar een VMBO TL examen inrichten. Het VMBO TL-examen omvat het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) c.q. een schoolexamen en het centraal schriftelijk eindexamen (CSE). Over de inrichting van het examen zullen kandidaten en ouder(s)/verzorger(s) tijdens een speciaal daartoe te houden ouderavond voor leerjaar 3 en 4 op 16 september, een uitgebreide brochure uitgereikt en toegelicht krijgen. Het CPE (praktisch handvaardigheid- en tekenexamen wordt afgenomen op 16 en 17 maart Het CSE zal dit schooljaar starten op 11 mei t/m 26 mei 2015 (1e tijdvak). De datum voor het 2e tijdvak is op 11 juni

20 Leerlingen van jaar 3 en 4 nemen deel aan het PTA-programma. Dit houdt in, dat er in het derde leerjaar reeds onderdelen van het schoolexamen kunnen worden afgesloten. Tijdens de PTAtoetsweken maken de leerlingen één of twee toetsen per dag. Alle leerlingen studeren tijdens deze weken op school en uiteraard ook thuis. Voor leerlingen die door omstandigheden niet een volledig diplomatraject af kunnen leggen, kan in overleg met inspectie en het zorgteam, de mogelijkheden tot het behalen van deelcertificaten overwogen worden. 7. Begeleiding 7.1 Intern Het ontwikkel perspectief plan (OPP) maakt deel uit van het IDU (Instroom/Doorstroom/Uitstroom) dossier. Door de wekelijkse leerlingbesprekingen trachten we een ononderbroken ontwikkeling te bieden en 'onderwijs-op-maat' te verzorgen. De mogelijkheden van de leerling staan voorop en dit veronderstelt een adaptieve houding van het team: elk kind is immers anders. Een ordelijk en veilig pedagogisch-didactisch klimaat vinden we daarbij van fundamenteel belang. Dit klimaat wordt bepaald door de aard en de kwaliteit van de interpersoonlijke relaties. De omgang tussen leerling en leerkracht, tussen ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht alsook tussen leerkrachten onderling is heel persoonlijk. Iedere klas/groep heeft zijn eigen mentor(en). De mentor is voor de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en docenten de eerst aan te spreken persoon. De mentor draagt - in samenwerking met ouder(s)/verzorger(s), psychologe/orthopedagoge, maatschappelijk deskundige en zorgcoördinator - de pedagogische èn didactische verantwoordelijkheid voor de leerling. Het handelen en begeleiden gebeurt planmatig in overleg met de leden van het zorgteam. Het doel van het zorgteam is: condities scheppen en activiteiten ondernemen die erop gericht zijn dat leerlingen - zowel individueel als in groepsverband - optimaal profiteren van het zorgaanbod van de school; dit valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator. Het zorgteam bestaat uit: zorgcoördinator psychologe en orthopedagoge maatschappelijk deskundige mentor(en) jeugdarts (1x/maand) begeleiders GGZ en BJZ ( 1x/maand) leerplicht ( één maal per maand) wijkagent (op afroep) locatiedirecteur Mentoren en docenten kunnen leerlingen bij wie zij problemen signaleren, bij het zorgteam aanmelden d.m.v. een interventieformulier. Ook ouders kunnen signalen via de mentor kenbaar maken. De taak van het zorgteam is op een passende manier aan de hulpvraag van de leerling voldoen en gezamenlijk komen tot handelingsafspraken. Het zorgteam draagt zorg voor de communicatie naar de eerste-, tweede- en derdelijnshulp. Het team bespreekt ook leerlingen die mogelijk teruggeplaatst kunnen worden in het regulier voortgezet onderwijs (VO), het zgn. 'schakelen'. (zie schakeltabel) 7.2 Extern Onder integrale leerlingenzorg verstaan we: "het geheel aan voorzieningen dat een school creëert om zorgleerlingen een optimale slaagkans te geven. Cruciaal daarbij is de begeleiding die de docent in de klas kan bieden. Daarenboven dienen er ondersteunende voorzieningen te zijn van waaruit de leerlingenzorg inhoudelijk en organisatorisch vorm krijgt, de ketenzorg. Het 'integrale' zit hem vooral in de afstemming tussen alle betrokkenen. In het kader van de ambulante begeleiding met betrekking tot de 'geschakelde' leerlingen van het OPDC wordt indien noodzakelijk, Terugplaatsings Ambulante Dienstverlening verleend (T.A.D.) door

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie