JAARVERSLAG Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A."

Transcriptie

1 Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A.

2

3 1. Inhoudsopgave Bestuursverslag 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 7 3 Verslag Raad van Commissarissen 8 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias Juridsche hoofdstructuur van Univé-VGZ-IZA-Trias Organisatiestructuur van de Univé-VGZ-IZA-Trias organisatie Bestuurlijke organen Kwaliteitsborging werkzaamheden door derden Deelnemingen 28 5 Strategie Univé-VGZ-IZA-Trias 30 6 Governance en bedrijfsvoering 6.1 Normenkader van toepassing op Univé-VGZ-IZA-Trias Wet- en regelgeving van toepassing op Univé-VGZ-IZA-Trias Integriteit en fraudebeheersing De planning- en controlcyclus van Univé-VGZ-IZA-Trias Risicobeheersing Risicoparagraaf: de mate van beheersing van fin. risico s 42 7 Bestuurders en toezichthouders 50 8 Remuneratiebeleid 55 Jaarrekening GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Overzicht geconsolideerd totaalresultaat 65 5 Geconsolideerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 66 6 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over ENKELVOUDIGE JAARREKENING 1 Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening 98 4 Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over OVERIGE GEGEVENS 1 Statutaire regeling winstbestemming Bestemming van de winst Accountantsverklaring 102 1

4 2

5 1. Verslag Raad van Bestuur Algemeen De markt voor verzekeringen was ook in 2009 volop in beweging. Mede als gevolg van de crisis op de financiële markten en zaken als de discussies over beleggingsverzekeringen staan verzekeraars volop in de belangstelling van de media en is het consumentenvertrouwen laag. Dit heeft in 2009 opnieuw geleid tot een aantal initiatieven in de branche, waaronder het geïnformeerd verlengen van verzekeringen en het keurmerk verzekeren. Deze initiatieven moeten bijdragen aan herstel van het vertrouwen. Uiteraard zijn ook voor Univé-VGZ-IZA-Trias klantvertrouwen en klanttevredenheid essentieel. In 2009 hebben wij daar intensief aan gewerkt en plannen ontwikkeld om de klant nog meer centraal te stellen bij alles wat wij ondernemen. Terugblik op het jaar 2009 Na het verlieslatende jaar 2008 stond 2009 onder andere in het teken van herstel van rendement en solvabiliteit. Univé-VGZ-IZA-Trias is erin geslaagd het totaalresultaat in 2009 sterk te verbeteren en met een resultaat na belastingen van 292 miljoen euro af te sluiten. Dit resultaat kwam mede tot stand door de ingezette wijzigingen in ons beleggingsbeleid en het herstel op de financiële markten. In 2009 hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen geconcludeerd dat de aan Visie 2015 ten grondslag liggende veronderstellingen niet meer voldoende in overeenstemming zijn met de dagelijkse omgeving waarin Univé-VGZ-IZA-Trias opereert. Deze conclusie volgde uit een brede en geobjectiveerde evaluatie van de strategie en de wijze waarop de organisatie daar uitvoering aan gaf. Tot deze evaluatie hadden de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, besloten. De evaluatie is uitgevoerd door een extern consultancybureau. De resultaten van de evaluatie zijn in de zomer van 2009 met de Ledenraden (onder andere de Onderlingen) en overige belanghebbenden gedeeld. Consequentie is een heroverweging van de geïntegreerde strategie voor het zorg- en schadebedrijf en de organisatievorm die daar invulling aan moet geven. Verder bleek er zowel aan de kant van Univé-VGZ-IZA-Trias als ook aan de kant van de Onderlingen behoefte te bestaan aan een evaluatie van de samenwerking. De Onderlingen en Univé-VGZ-IZA-Trias bezinnen zich op dit moment onder andere op een aanpassing van het samenwerkings- en governancemodel, mede vanuit de gedachte dat het schade- en zorgbedrijf zich meer onafhankelijk van elkaar moeten kunnen ontwikkelen. Daarnaast wordt een nieuwe, meer slagvaardige en eenvoudige, businessarchitectuur voor Univé-VGZ-IZA-Trias ontwikkeld. De punten waarop het zorg- en het schadebedrijf succesvol samenwerken, zullen worden behouden en waar mogelijk worden verbreed en verdiept. Naar aanleiding van de herbezinning op Visie 2015 en de strategie hebben de Onderlingen aan Univé-VGZ-IZA-Trias te kennen gegeven daar op een aantal punten bezwaren tegen te hebben. Tussen de Onderlingen en de Raad van Bestuur is vervolgens een overlegtraject opgestart waar middels een constructieve dialoog over oplossingen wordt gesproken. 3

6 Ook is er in 2009 veel aandacht besteed aan een verdere optimalisering en uniformering van processen binnen Univé-VGZ-IZA-Trias. Dit legt een goede basis om de komende jaren de beoogde kostenverlagingen voort te zetten. Medio september 2009 is het nieuwe kantoor in Arnhem in gebruik genomen. De inhuizing in Arnhem van met name medewerkers vanuit de vestigingen Nijmegen en Zwolle is voorspoedig verlopen. De gevolgen van deze verhuizing is voor sommige individuele medewerkers groot. In een aantal gevallen hebben medewerkers ervoor gekozen gebruik te maken van de mogelijkheden van het Sociaal Plan. Zorg De Zorgcampagne heeft in 2009 voor het eerst plaatsgevonden vanuit één proces en één backoffice. Een belangrijke mijlpaal voor de gefuseerde vier zorgbedrijven. Echter, de klanten zijn in het begin geconfronteerd met hiermee gepaard gaande kinderziekten. Deze werden veroorzaakt door de combinatie van het nieuwe, geïntegreerde backofficesysteem en het sluiten van een aantal kantoren met als gevolg veel verhuisbewegingen en vertrek van ervaren medewerkers. Dit heeft een wissel getrokken op de serviceverlening aan de klant, waarbij klanten vaker onze callcenters hebben gebeld en klachten hebben kenbaar gemaakt. Er is bijzonder veel tijd en aandacht besteed aan verbetering van de performance ter verhoging van de klanttevredenheid en stapsgewijs zijn de servicelevels in de tweede helft van 2009 weer op een acceptabel niveau gekomen. Verdere verbeteringen hebben we gerealiseerd in de aanloop naar de Zorgcampagne De Zorgcampagne 2009 was gericht op behoud van verzekerden in combinatie met de realisatie van een positief rendement. Het aantal zorgverzekerden bedroeg ultimo Een lichte groei ten opzichte van Het aantal verzekerden dat het zorgverzekeringsproduct ZEKUR via internet heeft afgesloten is opnieuw gestegen. Hieruit blijkt opnieuw dat dit concept in de markt erg aanslaat. De begin 2008 ingezette harmonisatie van de verschillende aanvullende verzekeringen is in 2009 verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in de introductie van een geharmoniseerde aanvullende verzekeringslijn gebaseerd op het Goed-Beter-Best-principe. Het ingezette preferentiebeleid farmacie is in 2009 doorontwikkeld. De uit dit beleid voortgekomen besparingen komen sinds medio 2009 ten gunste van de verzekerden, doordat geen eigen risico wordt berekend over de onder het preferentiebeleid vallende medicijnen. Het resultaat van Zorg heeft zich in 2009 positief ontwikkeld als gevolg van een hogere premie/schaderesultaat en goede beleggingsresultaten. Het resultaat na belastingen bedraagt 246 miljoen euro. 4

7 Schade De concurrentie in de schadeverzekeringsmarkt was in 2009 onverminderd hoog. Voor het eerst in jaren was Univé Schade gedwongen op grond van de premie-schadeverhouding de premies voor personenautoverzekeringen te verhogen. Door de economische situatie is het Nederlandse wagenpark geslonken. Desondanks vertoont de autoportefeuille van Univé een geringe groei (1%). Ook de totale schadeportefeuille is in 2009 licht gegroeid (3%). Dit is mede het gevolg van aanpassing van de rechtshulp- en de reisverzekering. Het totale aantal polissen bedroeg ultimo ,9 miljoen. Hierdoor heeft Schade haar marktpositie weten te behouden en op deelmarkten weten te versterken. Mede door het ingezette beleggingsbeleid heeft Schade kunnen profiteren van het herstel op de aandelenbeurzen. Het resultaat na belastingen over 2009 bedroeg 25 miljoen euro. De Onderlingen In 2009 zijn opnieuw belangrijke prijzen ontvangen voor de Univé-dienstverlening, waaronder de prijs voor de meest klantvriendelijke en ook beste schadeverzekeraar. In de klantbediening en de klantcontacten spelen de Onderlingen een cruciale rol. De prijzen zijn dan ook een onderstreping van de meerwaarde van de Onderlingen binnen de Univé-formule. De Onderlingen hebben als exclusief distributiekanaal voor verzekeringen van Univé ook in tijden van recessie hun weg naar de klant weten te vinden. Ondanks de krimp van de economie en de daling van het aantal autoverkopen is er sprake van een geringe groei. In de Zorgcampagne heeft het Univé-label de grootste groei gerealiseerd. De Onderlingen hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Organisatie In 2009 is geconstateerd dat er behoefte is aan een meer slagvaardige en eenvoudige busines sarchitectuur. Belangrijk uitgangspunt bij de heroverweging is dat de verantwoordelijk heden voor klantprocessen eenduidig worden belegd, zodat daarmee mede invulling wordt gegeven aan het centraal stellen van de klant. Tegelijkertijd moeten de risico s in de klantprocessen goed worden geïnventariseerd, zodat de juiste beheersmaatregelen en controls kunnen worden ingevoerd. Univé-VGZ-IZA-Trias verwacht daarmee een noodzakelijke kwaliteitsslag te maken en tegelijkertijd de kostenreductiedoelstellingen binnen bereik te krijgen. Uit medewerkersonderzoek is naar voren gekomen dat de tevredenheid van de medewerkers ondanks de roerige tijden met onder andere de evaluatie van de strategie en de organisatie, het sluiten van kantoren en de verhuizing van medewerkers naar nieuwe locaties, waaronder de nieuwe locatie Arnhem op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2008 is gebleven. Risicomanagement en risicobeheersing Risicomanagement wordt ingezet als instrument voor het realiseren van de strategische, tactische en operationele doelstellingen. Het risicomanagementsysteem kent een uitgebreide risico-inventarisatie en risicoanalyse en een overzicht van uitgewerkte maatregelen waarmee de gegeven risico s worden beheerst. In 2009 is veel aandacht besteed aan het inrichten en 5

8 het levend houden van dit systeem. Hierbij is sprake van een top-down benadering. Het beleid is gericht op een adequaat en effectief werkend risicobeheersings- en controlesysteem. De activiteiten die daartoe moeten leiden, zijn samengevoegd met de voorbereidingen op de nieuwe Solvency II-wetgeving. Verwachtingen voor 2010 In 2010 zal de herbezinning op de strategie, de organisatie en het samenwerkings- en governancemodel moeten worden afgerond. Tegelijkertijd zal opnieuw hard worden gewerkt aan de optimalisering van de klantperformance. Hiertoe wordt een nieuw programma gestart waarbij er enerzijds aandacht is voor verdere verbetering van de klantbeleving en anderzijds voor optimalisering van de achterliggende processen. Ook zal in dit kader innovatie worden toegepast, waarbij de focus ligt op een nieuw backofficesysteem voor schade, en pilots en samenwerkingsinitiatieven op het gebied van woonzorg en e-health. Aan financiële instellingen worden steeds hogere eisen met betrekking tot het, ook zichtbaar, in control zijn gesteld. Daarom zullen ook in 2010 risicomanagement, risicobeheersing en compliance speerpunten zijn. Op financieel gebied wordt gestreefd naar blijvend financieel gezond, met aandacht voor solvabiliteit, en een volgende stap in de kostenreductiedoelstelling. Het afgelopen jaar is er veel van management en medewerkers gevraagd. Ook in 2010 staat management en medewerkers weer het nodige aan veranderingen te wachten, met alle onzekerheden van dien. We danken management en medewerkers dan ook meer dan ooit voor hun inzet, loyaliteit en enthousiasme. In de Ledenraden van Coöperatie Univé en Coöperatie VGZ-IZA-Trias -Groep heeft de heer E. Velzel op 18 maart 2010 meegedeeld dat hij met ingang van 19 maart 2010 zal terugtreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias. Namens alle medewerkers van Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias danken wij Edwin voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van ons bedrijf en de wijze waarop hij daar sinds 2007 leiding aan heeft gegeven. Tevens dankt de Raad van Bestuur de heer Pierik voor zijn jarenlange inzet voor Univé-VGZ-IZA-Trias en haar rechtsvoorgangers en wenst hem alle goeds voor de toekomst. Arnhem, 22 maart 2010 Namens de Raad van Bestuur M. Duvivier, voorzitter 6

9 2. Kerncijfers Bedragen in miljoenen euro's Univé Zorg VGZ IZZ IZA Cares Gouda UMC Trias Overig VIT (gecons.) VIT (gecons.) Verdiende premies en bijdragen Schadelasten Bedrijfskosten Beleggingsopbrengsten en overige resultaten Resultaat Vermogen Univé Schade Overig Univé Univé UVIT UVIT (gecons.) (gecons.) (gecons.) (gecons.) Verdiende premies en bijdragen Schadelasten Bedrijfskosten Beleggingsopbrengsten en overige resultaten Resultaat Vermogen Univé Zorg VGZ IZZ IZA Cares UMC Trias Univé UVIT UVIT Gouda Schade (gecons.) (gecons.) Aantal zorgverzekerden: - per 31 december gemiddeld Aantal verzekerde objecten: - per 31 december gemiddeld Premie basisverzekering ZVW per verzekerde (bedragen in euro's):

10 3. Verslag Raad van Commissarissen 2009 Inleiding Het jaar 2009 stond vooral in het teken van een bezinning op de strategie. Met betrekking tot de strategie Visie 2015 hebben Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur geconstateerd dat deze te ambitieus was voor de organisatie en dat de realisatie van de strategie te wensen overliet. In 2008 was daarom al meer focus aangebracht voor de periode 2009 tot en met Desondanks hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in 2009 geconcludeerd dat een herbezinning op de gedefinieerde strategie gewenst is. In samenhang daarmee wordt ook het governancemodel, waaronder de samenwerking met de Onderlingen, en de business architectuur opnieuw bekeken. Daartoe is een extern bureau om advies gevraagd. Mede aan de hand van dit advies voert de Raad van Bestuur thans intensief overleg met de Werkgroep Samenwerking als afvaardiging van de gezamenlijke Onderlingen en met de Centrale Raad van Advies als afvaardiging van de Ledenraad van Coöperatie VIT. De voortgang van deze gesprekken wordt nauwlettend door de Raad van Commissarissen gevolgd en waar nodig geeft hij ter zake advies. Naar verwachting zal deze herbezinning in 2010 kunnen worden afgerond. Financieel was er sprake van herstel van rendement. Door het gerealiseerde behoud van het aantal verzekerden hebben de zorgmaatschappijen hun sterke positie in de markt weten te handhaven. Om tot een aanzienlijke verbetering van de solvabiliteit te komen is onder andere veel aandacht besteed aan het premiebeleid en kostenbeheersing. Mede door het herstel van de aandelenkoersen en het ingezette beleid was er daardoor sprake van een aanzienlijke verbetering van het resultaat en de solvabiliteit. Bij Schade staan de marges nog steeds onder druk vanwege de scherpe concurrentieverhoudingen in de markt. Hoewel er sprake is van een lichte groei van het aantal polissen en herstel van beleggingsopbrengsten als gevolg van stijgende aandelenkoersen is het operationele resultaat over 2009 bescheiden. De behaalde resultaten hebben echter wel een positieve invloed gehad op de ontwikkeling van de solvabiliteit. De verhuizing naar een andere locatie heeft veel medewerkers in 2009 geraakt. Voor velen is er bijvoorbeeld sprake van meer reistijd dan voorheen. Om die reden heeft een aantal medewerkers besloten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder gebruikmaking van de geboden mogelijkheden in het Sociaal Plan. Met de verhuizing naar de nieuwe hoofdvestiging in Arnhem is ook een nieuw concept geïntroduceerd Het Nieuwe Werken. Dit concept biedt medewerkers volop de gelegenheid om tijd- en plaatsongebonden te werken. De eerste reacties op dit concept zijn positief. Gebleken is dat deze ontwikkelingen nauwelijks een negatieve invloed hebben gehad op de medewerkertevredenheid. Deze is op hetzelfde niveau als in 2008 gebleven. 8

11 De klanttevredenheid over de dienstverlening bij Zorg heeft door de tot stand gebrachte integratie van IT-systemen het afgelopen jaar onder druk gestaan. Er is veel werk verzet om de service aan de klant weer op het gewenste peil te brengen. Wij vertrouwen erop dat dit in 2010 tot uitdrukking zal komen in de klanttevredenheid. De klanttevredenheid bij Schade uitte zich onder andere in het behalen van een aantal prijzen, waaronder die van beste schadeverzekeraar. Samenstelling Raad van Commissarissen Sinds begin 2009 bestaat de Raad van Commissarissen uit 6 leden en een vacature. De Raad komt qua omvang daarmee op het niveau dat hieromtrent eind 2007 met de Ledenraden is afgesproken. In de loop van 2010 zullen 2 nieuwe vacatures ontstaan door het vertrek van de voorzitter, de heer Pierik, en van mevrouw Meekhof. De selectie- en benoemingscommissie heeft zich in 2009 gebogen over de opvolging van de vertrekkende leden en over de invulling van de reeds bestaande vacature. Begin 2010 zullen aan de Ledenraden de voordrachten voor benoeming van een nieuwe voorzitter en voor een lid met aandachtsgebied Financiën ter goedkeuring worden voorgelegd. Over de invulling van de derde vacature, waarbij de Ondernemingsraad een sterk aanbevelingsrecht heeft, vindt overleg met de COR plaats. De samenstelling van de verschillende commissies van de Raad van Commissarissen is begin 2009 in verband met het vertrek van een aantal commissarissen eind 2008 opnieuw vastgesteld. Samenstelling Raad van Bestuur De per 1 januari 2009 ontstane vacature voor Chief Financial Officer (CFO) is in 2009 vervuld. Per 1 juni 2009 is de heer M.B.G.M. Oostendorp in dienst getreden als CFO. Hiermee is de Raad van Bestuur weer op de gewenste sterkte van 5 leden. De heer Oostendorp heeft binnen de Raad van Bestuur de aandachtsgebieden Finance & Control, Vermogensbeheer en Treasury en Compliance, Riskmanagement en Veiligheidszaken. De heer Oostendorp heeft zijn sporen in de financiële wereld verdiend bij ABN AMRO. De Raad van Commissarissen wenst de heer Oostendorp veel succes in zijn nieuwe functie. Vergaderingen Raad van Commissarissen Het toezicht op de Raad van Bestuur van Coöperatie UVIT U.A., Coöperatie VGZ-IZA-Trias- Groep U.A. (VIT) en Coöperatie Univé U.A. (Univé) berust bij de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen van deze coöperaties vormt een personele unie met de Raad van Commissarissen van de naamloze vennootschappen waarvan genoemde coöperaties aandeelhouder en bestuurder zijn. Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd met instemming van de Ledenraden van de coöperaties. De Raad van Commissarissen kende tot nu toe drie commissies. Te weten een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie. In 9

12 2009 is de risicocommissie toegevoegd. De risicocommissie kent dezelfde samenstelling als de auditcommissie. De risicocommissie van de Raad van Commissarissen bereidt de toetsing van het risicobeleid van de Raad van Bestuur door de Raad van Commissarissen voor en beoordeelt de kwaliteit van de door de organisatie geïmplementeerde beheersmaatregelen. De Raad van Commissarissen heeft in 2009 volgens een van tevoren vastgesteld schema vergaderd. Daarnaast is nog een aantal extra vergaderingen ingelast ter voorbereiding op besluitvorming in de Ledenraden, dan wel om specifieke onderwerpen te behandelen, waaronder de herbezinning op de strategie. In totaal hebben veertien vergaderingen plaatsgevonden. Voorts heeft de Raad van Commissarissen een aantal keren in besloten kring (exclusief de Raad van Bestuur) vergaderd. In deze vergaderingen is met name gesproken over de selectie en benoeming van een lid van de Raad van Bestuur, de remuneratie van de Raad van Bestuur en het eigen functioneren van de Raad, alsmede de samenstelling van de Raad, inclusief het voorzitterschap, en de vervulling van de vacatures in de Raad. Met betrekking tot het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen, zowel individueel als collectief, is in 2009 met behulp van een extern bureau een rapport opgesteld. Dit rapport is uitgebreid in de Raad besproken en naar aanleiding daarvan zijn concrete afspraken gemaakt. Ook de commissies van de Raad van Commissarissen zijn in 2009 regelmatig bijeengeweest: de auditcommissie zeven keer, de remuneratiecommissie twee keer en de selectie- en benoemingscommissie vier keer. Vervulling van toezichthoudende en adviserende rol De Raad van Commissarissen heeft in en buiten vergadering toezicht gehouden op het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur. De Raad maakt voor de uitoefening van zijn toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken onder meer gebruik van kwartaalrapportages (financieel, risk & compliance, accountantsrapport IAD) en overige informatie die de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen verstrekt, waaronder de nieuwsbrief. Daar waar nodig en gewenst heeft de Raad van Commissarissen zich met betrekking tot dossiers nauwgezet laten voorlichten door externe deskundigen. Als regulier terugkerende onderwerpen zijn de jaar- en kwartaalcijfers, de strategie, de resultaten, de kaderbrief, het jaarplan 2010 inclusief de begroting, ICT en de aan de onderneming verbonden risico s besproken. Daarnaast zijn ook samenwerkingsmogelijkheden aan de orde geweest. Verder heeft de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur gesproken over: herziening van het beleggingsbeleid en derisking van de beleggingsportefeuille, huisvesting, vervulling van vacatures in de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, premiebeleid Zorg, beloningsbeleid Raad van Bestuur en de voordracht van de nieuwe accountant en fiscaal adviseur. In het verslagjaar heeft een delegatie van de Raad een aantal keren overleg gevoerd met De Nederlandsche Bank over lopende dossiers. 10

13 Jaarrekeningen en jaarverslag In lijn met het bepaalde in de statuten heeft de Raad van Commissarissen het jaarverslag en de jaarrekeningen, mede aan de hand van het verslag van de auditcommissie, behandeld. De Raad van Commissarissen besprak deze stukken met de externe accountant Ernst & Young Accountants, waarbij hij ook kennisnam van het rapport van Ernst & Young bij de jaarrekeningen Op grond van zijn bevindingen heeft de Raad van Commissarissen de Ledenraden van Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. en Coöperatie Univé U.A. voorgesteld om de jaarrekeningen 2008 vast te stellen. In de vergaderingen van de Ledenraden van 18 juni 2009 resp. 24 juni 2009 zijn de jaarrekeningen 2008 vastgesteld. Auditcommissie In de auditcommissie hebben zitting: mevrouw K.B.T.C. Meekhof en de heren P.A. Schaafsma (voorzitter) en R.J. Elzinga. De vergaderingen worden verder bijgewoond door een delegatie van de Raad van Bestuur, de heren E. Velzel, M.B.G.M. Oostendorp en R.L.M. Hillebrand (en afhankelijk van de te behandelen onderwerpen door de heren M.J.W. Bontje en M. Duvivier), de directeur Finance & Control, de directeur van de Interne Accountantsdienst (IAD) en de externe accountant. De auditcommissie houdt toezicht op de uitvoering van de beheersingsmaatregelen en beoordeelt of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Vaste taken zijn: de beoordeling van het jaarverslag, kwartaalrapportages, jaarplan inclusief begroting en overige verantwoordingen, waaronder de risicorapportages en de rapportages van de interne en externe accountant. De auditcommissie neemt kennis van de constateringen uit audits als deze van zodanige aard zijn dat daarover melding wordt gemaakt in de kwartaalrapportages. Verder meldt de Raad van Bestuur de uitkomst uit audits wanneer hij daartoe aanleiding ziet. Ook is gesproken over de organisatie van de Interne Accountantsdienst, Risk, Compliance en Veiligheidszaken en het audit-jaarplan. In 2009 heeft de auditcommissie veel tijd en aandacht besteed aan de inrichting van risicomanagement, het risicomanagementproces en de taak en rol van de leden van de auditcommissie als risicocommissie. De auditcommissie heeft zich in het verslagjaar behalve met de standaardtaken beziggehouden met: herziening van het beleggingsbeleid, de uitkomsten van de Asset-Liability-Managementstudies, de voortgang van projecten, waaronder het project PRISMA, Solvency II, sourcing computercentra en het focusprogramma. Daarnaast: de tender inzake accountancy en tax en het uitbrengen van een advies hieromtrent aan de Raad van Commissarissen en huisvesting. De auditcommissie heeft over haar bevindingen schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. 11

14 Selectie- en benoemingscommissie De selectie- en benoemingscommissie heeft tot taak advies uit te brengen aan de Raad van Commissarissen inzake de werving en selectie van leden van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur. In de commissie hebben zitting de heren H.T.A. Schildkamp (voorzitter), J.B.M. Pierik en N.P.M. Schoof. De voorzitter van de Raad van Bestuur de heer E. Velzel is op verzoek van de commissie aanwezig bij het overleg. Begin 2009 stond in het teken van het aantrekken van een nieuwe CFO en het voorzien in de vacatures van de Raad van Commissarissen, waaronder die van de voorzitter, op basis van het in 2008 vastgestelde profiel. Begin 2010 zullen twee kandidaten, waaronder die voor de voorzitter, aan de Ledenraden worden voorgedragen. De commissie heeft over haar bevindingen schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft onder andere tot taak het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur. In de commissie hebben zitting de heren N.P.M. Schoof (voorzitter sinds medio 2009), J.B.M. Pierik en H.T.A. Schildkamp. In 2009 heeft de commissie op basis van het door DNB en AFM uitgegeven rapport Principes voor een beheerst beloningsbeleid het bestaande beloningsbeleid getoetst en vastgelegd in een notitie, Principes voor een beheerst beloningsbeleid Univé-VGZ-IZA-Trias, en heeft hieromtrent verantwoording afgelegd aan de Ledenraden. De commissie heeft verder de prestatie-indicatoren voor de variabele beloning van de Raad van Bestuur voor 2009 vastgesteld en afgestemd met de individuele leden van de Raad van Bestuur. Ook hebben functioneringsgesprekken plaatsgevonden met de leden van de Raad van Bestuur. In het jaar 2009 heeft de Raad van Bestuur gezien de behaalde financiële resultaten over 2008 in overleg met de remuneratiecommissie afgezien van het recht op uitbetaling van variabele beloning. De commissie heeft over haar bevindingen schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Remuneratiebeleid (zie ook het hoofdstuk Remuneratiebeleid elders in dit verslag) De leden van de Raad van Commissarissen hebben een vast honorarium. Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur is in 2009 vastgelegd in een rapport Principes voor een beheerst beloningsbeleid Univé-VGZ-IZA-Trias. Dit rapport is gebaseerd op het in 2009 gepubliceerde rapport Principes voor een beheerst beloningsbeleid, uitgebracht door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De beloning voor de leden van de Raad van Bestuur bestaat uit een vaste en een variabele beloning. De beloning is gebaseerd op een Hayonderzoek. De mediaan van de peergroep is daarbij uitgangspunt geweest voor de vaststelling van de hoogte van deze beloning. De honoraria zijn openbaar; deze zijn opgenomen in de jaarrekening. 12

15 Corporate governance In het kader van behoorlijk ondernemingsbestuur heeft de Raad van Commissarissen besloten de corporate governance code daar waar mogelijk toe te passen. In dat kader heeft de Raad van Commissarissen de Univé-VGZ-IZA-Trias-code toegepast. Op dit moment worden voorstellen uitgewerkt voor aanpassing van de code aan de laatste ontwikkelingen. Corporate governance komt uitgebreid aan de orde in het hoofdstuk Governance en bedrijfsvoering. De inhoud van dit hoofdstuk wordt volledig onderschreven door de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt tevens op als voorzitter van de Ledenraden Coöperatie UVIT U.A., Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. en Coöperatie Univé U.A. en de Centrale Raad van Advies van Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. Om gevoel te houden met wat leeft in de organisatie zijn de leden van de Raad van Commissarissen gedurende het jaar als toehoorder aanwezig geweest bij districtsvergaderingen van Univé en Raden van Advies van VGZ-IZA-Trias-Groep. De Univé-VGZ-IZA-Trias-code en bijbehorende documenten zijn op de website gepubliceerd. Onafhankelijkheid en deskundigheid Het is van belang dat de Raad van Commissarissen zijn taken onafhankelijk kan vervullen. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Daarnaast zijn deskundigheid en een brede belangstelling belangrijk. Hieraan is ook aandacht besteed in het profiel van de Raad van Commissarissen. Bij zowel benoeming als herbenoeming van commissarissen wordt aan deze aspecten aandacht geschonken. In het verslagjaar hebben zich geen zakelijke transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen een rol hebben gespeeld. De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar, de leden van de Raad van Bestuur en de organisatie. In het kader van deskundigheidsbevordering is in het afgelopen jaar op verzoek van de Raad van Commissarissen een aantal specifieke onderwerpen behandeld. Contacten met de Centrale Ondernemingsraad Een delegatie van de Raad van Commissarissen heeft in 2009 twee keer overleg gevoerd met de Centrale Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken in de onderneming en in het bijzonder over ontwikkelingen in de organisatie, alsmede de vervulling van de vacatures in de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt hierdoor onder andere goed voeling met wat er leeft bij de medewerkers. De Raad van Commissarissen beschouwt het overleg met de Centrale Ondernemingsraad als constructief en waardevol. De Raad van Commissarissen constateert dat 2009 een bijzonder jaar is geweest dat vooral in het teken heeft gestaan van herstel van rendement en de herbezinning op de strategie en in relatie daarmee de verhouding en de samenwerking met de aangesloten Onderlingen. Laatstgenoemde discussie is nog niet afgerond en zal naar verwachting in 2010 verder haar beslag krijgen. 13

16 Zoals eerder in dit verslag aangegeven is er in de afgelopen periode gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de Raad van Commissarissen en een lid van de Raad van commissarissen. In de op 18 maart jl. gehouden Ledenraadsvergaderingen is als opvolger van de heer J.B.M. Pierik als voorzitter van de Raad van Commissarissen benoemd de heer J.P.W. Klopper. Tot commissaris is benoemd mevrouw C.W. Gorter. De Raad van Commissarissen dankt de heer Pierik voor zijn jarenlange inzet voor Univé-VGZ-IZA-Trias en haar rechtsvoorgangers en wenst hem alle goeds voor de toekomst. Tevens dankt de Raad van Commissarissen in verband met zijn vertrek de heer Velzel voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van het bedrijf en de wijze waarop hij daar sinds 2007 leiding aan heeft gegeven. De Raad van Commissarissen bedankt verder Raad van Bestuur, directie, management en medewerkers voor hun getoonde inzet en aanpak. Arnhem, 22 maart 2010 Namens de Raad van Commissarissen J.P.W. Klopper, voorzitter 14

17 4. Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 4.1. Univé-VGZ-IZA-Trias Bouwen op stevige wortels De organisaties waaruit Univé-VGZ-IZA-Trias is ontstaan, kennen elk hun eigen jarenlange historie. Door de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 is de concentratie in de zorgverzekeringswereld versneld en versterkt. Door de per 1 januari 2007 afgesloten samenwerkings-/fusieovereenkomst heeft Univé-VGZ-IZA-Trias de mogelijkheid gecreëerd haar marktpositie van sterke coöperatieve dienstverlener op het gebied van verzekeringen met betrekking tot wonen, mobiliteit, gezondheid, inkomenszekerheid en rechtszekerheid verder te verstevigen. Univé bedient in zorgverzekerden en verzekert ruim 2,9 miljoen schadeobjecten. Univé beschikt over een totaalpakket aan brand-, leven-, schade- en zorgverzekeringen en hypotheekproducten, voor particuliere en zakelijke klanten. Met name in de brand- en motorrijtuigenbranche heeft Univé een sterke marktpositie. De 150 Onderlinge-vestigingen zijn verspreid over heel Nederland. Zorgverzekeraar VGZ is uitgegroeid tot een van de grootste landelijke zorgverzekeraars ( zorgverzekerden in 2009). Naast een stevige basis van individueel verzekerden in Zuid-Nederland heeft VGZ een sterke positie op de zakelijke markt. Met name bij de top 50-bedrijven, landelijke overheden en in de onderwijssector is VGZ sterk vertegenwoordigd. VGZ biedt naast de basisverzekering een breed scala aanvullende verzekeringen. Voor werkgevers biedt VGZ speciale zorgproducten, die van groot nut zijn bij hun gezondheidsmanagement en verzuimaanpak. IZA Zorgverzekeraar is de zorgverzekeraar voor de publieke sector ( verzekerden in 2009). IZA richt zich met name op collectieve contracten en heeft onder meer contracten afgesloten voor medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies. Daarnaast voert IZA samen met Trias het label IZA Cura: de zorgverzekering voor sociale minima. Gezondheidsverzekeraar Trias heeft verzekerden (2009) en heeft van oudsher sterke regionale banden met Midden-Holland en Zuid- Holland-Zuid. Trias voert samen met IZA het label IZA Cura voor bijna verzekerden. Trias biedt naast zorgverzekeringen nog een aantal andere verzekeringsproducten. Trias Vitaal Verzuimmanagement biedt werkgevers de optimale mix van ziektekosten, verzuimmanagement en inkomen in één pakket. 15

18 Doelstelling van Univé-VGZ-IZA-Trias Het statutair weergegeven doel van Coöperatie UVIT U.A. luidt samengevat het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van de vanwege de coöperatie tussen deze leden bestaande samenwerking, onder andere door middel van: Het bevorderen van op- en inrichting alsmede de instandhouding van de aangesloten bedrijven. Het (doen) ontwikkelen van (nieuwe) financiële en (zorg)verzekeringsproducten en het (doen) implementeren van deze producten binnen de aangesloten bedrijven. Het inrichten en in stand houden van het samenwerkingsverband tussen de leden van de coöperatie. Dit samenwerkingsverband is gericht op de optimalisatie van de distributie van de producten van de leden, respectievelijk van de aangesloten bedrijven. Het inrichten en in stand houden van een distributiestrategie dan wel distributiesysteem met behulp waarvan de producten van de leden zullen worden gedistribueerd. Het bedingen van rechten ten behoeve van de leden, respectievelijk de aangesloten bedrijven, voor zover van belang voor de inrichting en uitvoering van het samenwerkingsverband. Aard van de activiteiten Coöperatie UVIT U.A. is verantwoordelijk voor de besturing van de gefuseerde coöperaties Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. en Coöperatie Univé U.A. Via de aan haar verbonden verzekeraars biedt Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. ziektekostenverzekeringen aan; zowel de zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet als aanvullende verzekeringen. Alle tot Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. behorende verzekeraars leggen zich, in aanvulling op het aanbod van zorgverzekeringen, daarnaast toe op bedrijfszorg, verzuimbestrijding en preventie. Coöperatie Univé U.A. biedt schadeverzekeringen en aanverwante financiële diensten aan. De aan Coöperatie UVIT U.A. verbonden verzekeraars met ieder hun eigen productenpakket dan wel gerichtheid op een specifieke doelgroep, zijn: Univé: individuele en collectieve zorg- en schadeverzekeringen; landelijk gericht, waarbij Univé vooral in Noord-Nederland is vertegenwoordigd voor de zorgverzekeringen. VGZ: individuele en collectieve zorgverzekeringen; landelijk gericht, waarbij VGZ vooral in Zuid-Nederland is vertegenwoordigd. IZZ: zorgverzekeringen voor personeel in de zorgsector. IZA: zorgverzekeringen voor de publieke sector. UMC: zorgverzekeringen voor personeel van de academische ziekenhuizen. Trias: individuele zorgverzekeringen; landelijk gericht, waarbij Trias vooral in de regio Gorinchem-Gouda-Dordrecht is vertegenwoordigd. Cares Gouda: individuele zorgverzekeringen met inschakeling van assurantietussenpersonen (ATP s). 16

19 De zorgverzekeraars zijn tevens uitvoeringsorgaan voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in de regio Noord-Holland-Noord, Nijmegen, Noord- en Midden-Limburg, Midden- Brabant, Noordoost-Brabant; Waardenland en Midden-Holland. In de keten waarin specifiek de zorgverzekeraars functioneren, is de maatschappelijke impact van deze activiteiten te benoemen als het beïnvloeden van prijs, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, in het belang van de leden van de organisatie. Geografische werkgebieden van Univé-VGZ-IZA-Trias Het werkgebied van Univé-VGZ-IZA-Trias omvat alle gemeenten van Nederland. Verzekerden met een basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen wonen in heel Nederland, met een concentratie in het zuiden van het land en Noord-Holland. Leden met schadeverzekeringen concentreren zich in de regio s Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Univé-VGZ-IZA-Trias werkt vanuit meerdere regionale vestigingen. Producten en diensten van Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias biedt de volgende verzekeringen aan: Aanbod van schadeverzekeringen Univé-VGZ-IZA-Trias 2009 Vervoer Recht Huis Ongemak Vrije tijd Financieel Reizen Mkb : Auto, Motor, Bromfiets, Fiets en Klassieker : Rechtshulp, Aansprakelijkheidparticulier/bedrijven/agrariërs/milieu : Kostbaarheden : Ongevallen inzittenden, Gezinsongevallen, Tijdelijke ongemaksverzekering, Persoonlijke ongevallen en ziekte : Caravan, Kampeerauto, Zeilplanken, Pleziervaartuigen : Arbeidsongeschiktheid : Reisverzekering (kort en doorlopend), Pechhulp (autohulppakket) : Bestelauto, Vrachtauto, Aanhangwagen, Tractoren, Landbouwwerktuigen 17

20 Aanbod van zorgverzekeringen Univé-VGZ-IZA-Trias 2009 Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Samen polis Gewoon ZEKURpolis Modelovereenkomst Zorgzaam VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering IZZ Basispakket, variant natura IZZ Basispakket, variant restitutie IZA Zorgverzekering IZA Zorgverzekering Gemeentezorgpolis UMC Zorgverzekering Trias Natura Polis Trias Restitutie Polis De Goudse Zorg Polis Natura De Goudse Zorg Polis Restitutie 18

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop De klant voorop Inhoudsopgave Bestuursverslag 2010 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 8 3 Verslag Raad van Commissarissen 9 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.2 Juridische

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias. Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A.

JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias. Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A. Univé-VGZ-IZA-Trias Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A. Inhoudsopgave Bestuursverslag 1. Verslag van de Raad van Bestuur 4 2. Kerncijfers 6 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 2008 7 4. Profiel van

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 2011 3

Inhoudsopgave VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 2011 3 Inhoudsopgave VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 2011 3 BESTUURSVERSLAG 2011 1. Verslag Raad van Bestuur 11 2. Kerncijfers 15 3. Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 16 3.1. Univé-VGZ-IZA-Trias 16 3.2. Juridische

Nadere informatie

. Jaarverslag 2011 Coöperatie Univé UA

. Jaarverslag 2011 Coöperatie Univé UA . Jaarverslag 2011 Coöperatie Univé UA Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter bestuur Coöperatie Univé UA 5 Verslag Raad van Commissarissen 7 Bestuursverslag 2011 1. Verslag Raad van Bestuur 15 2. Kerncijfers

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS CB14.129 notities 14 Aventus\CB14.129.reglement auditcommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9 Onderwerp: Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Schiermonnikoog, 22 april 2003 Aan de Gemeenteraad Toelichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

8 Bericht Raad van Commissarissen

8 Bericht Raad van Commissarissen 8 Bericht Raad van Commissarissen Havenbedrijf Amsterdam heeft op zelfverzekerde wijze de transitie van gemeentelijke dienst naar verzelfstandigd havenbedrijf met succes doorgevoerd. Voorzitter Raad van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Onderwerp Auditcommissie Auteur(s) mr. E. Hofland Datum 22 maart 2016 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Reikwijdte 3 2 Reglement 4 Artikel 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Bericht van de Raad van Commissarissen

Bericht van de Raad van Commissarissen Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag toezichtstaken Raad van Commissarissen In het kader van zijn toezichtstaken heeft de Raad van Commissarissen aandacht besteed aan de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen,

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie