JAARVERSLAG Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A."

Transcriptie

1 Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A.

2

3 1. Inhoudsopgave Bestuursverslag 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 7 3 Verslag Raad van Commissarissen 8 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias Juridsche hoofdstructuur van Univé-VGZ-IZA-Trias Organisatiestructuur van de Univé-VGZ-IZA-Trias organisatie Bestuurlijke organen Kwaliteitsborging werkzaamheden door derden Deelnemingen 28 5 Strategie Univé-VGZ-IZA-Trias 30 6 Governance en bedrijfsvoering 6.1 Normenkader van toepassing op Univé-VGZ-IZA-Trias Wet- en regelgeving van toepassing op Univé-VGZ-IZA-Trias Integriteit en fraudebeheersing De planning- en controlcyclus van Univé-VGZ-IZA-Trias Risicobeheersing Risicoparagraaf: de mate van beheersing van fin. risico s 42 7 Bestuurders en toezichthouders 50 8 Remuneratiebeleid 55 Jaarrekening GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Overzicht geconsolideerd totaalresultaat 65 5 Geconsolideerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 66 6 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over ENKELVOUDIGE JAARREKENING 1 Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening 98 4 Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over OVERIGE GEGEVENS 1 Statutaire regeling winstbestemming Bestemming van de winst Accountantsverklaring 102 1

4 2

5 1. Verslag Raad van Bestuur Algemeen De markt voor verzekeringen was ook in 2009 volop in beweging. Mede als gevolg van de crisis op de financiële markten en zaken als de discussies over beleggingsverzekeringen staan verzekeraars volop in de belangstelling van de media en is het consumentenvertrouwen laag. Dit heeft in 2009 opnieuw geleid tot een aantal initiatieven in de branche, waaronder het geïnformeerd verlengen van verzekeringen en het keurmerk verzekeren. Deze initiatieven moeten bijdragen aan herstel van het vertrouwen. Uiteraard zijn ook voor Univé-VGZ-IZA-Trias klantvertrouwen en klanttevredenheid essentieel. In 2009 hebben wij daar intensief aan gewerkt en plannen ontwikkeld om de klant nog meer centraal te stellen bij alles wat wij ondernemen. Terugblik op het jaar 2009 Na het verlieslatende jaar 2008 stond 2009 onder andere in het teken van herstel van rendement en solvabiliteit. Univé-VGZ-IZA-Trias is erin geslaagd het totaalresultaat in 2009 sterk te verbeteren en met een resultaat na belastingen van 292 miljoen euro af te sluiten. Dit resultaat kwam mede tot stand door de ingezette wijzigingen in ons beleggingsbeleid en het herstel op de financiële markten. In 2009 hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen geconcludeerd dat de aan Visie 2015 ten grondslag liggende veronderstellingen niet meer voldoende in overeenstemming zijn met de dagelijkse omgeving waarin Univé-VGZ-IZA-Trias opereert. Deze conclusie volgde uit een brede en geobjectiveerde evaluatie van de strategie en de wijze waarop de organisatie daar uitvoering aan gaf. Tot deze evaluatie hadden de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, besloten. De evaluatie is uitgevoerd door een extern consultancybureau. De resultaten van de evaluatie zijn in de zomer van 2009 met de Ledenraden (onder andere de Onderlingen) en overige belanghebbenden gedeeld. Consequentie is een heroverweging van de geïntegreerde strategie voor het zorg- en schadebedrijf en de organisatievorm die daar invulling aan moet geven. Verder bleek er zowel aan de kant van Univé-VGZ-IZA-Trias als ook aan de kant van de Onderlingen behoefte te bestaan aan een evaluatie van de samenwerking. De Onderlingen en Univé-VGZ-IZA-Trias bezinnen zich op dit moment onder andere op een aanpassing van het samenwerkings- en governancemodel, mede vanuit de gedachte dat het schade- en zorgbedrijf zich meer onafhankelijk van elkaar moeten kunnen ontwikkelen. Daarnaast wordt een nieuwe, meer slagvaardige en eenvoudige, businessarchitectuur voor Univé-VGZ-IZA-Trias ontwikkeld. De punten waarop het zorg- en het schadebedrijf succesvol samenwerken, zullen worden behouden en waar mogelijk worden verbreed en verdiept. Naar aanleiding van de herbezinning op Visie 2015 en de strategie hebben de Onderlingen aan Univé-VGZ-IZA-Trias te kennen gegeven daar op een aantal punten bezwaren tegen te hebben. Tussen de Onderlingen en de Raad van Bestuur is vervolgens een overlegtraject opgestart waar middels een constructieve dialoog over oplossingen wordt gesproken. 3

6 Ook is er in 2009 veel aandacht besteed aan een verdere optimalisering en uniformering van processen binnen Univé-VGZ-IZA-Trias. Dit legt een goede basis om de komende jaren de beoogde kostenverlagingen voort te zetten. Medio september 2009 is het nieuwe kantoor in Arnhem in gebruik genomen. De inhuizing in Arnhem van met name medewerkers vanuit de vestigingen Nijmegen en Zwolle is voorspoedig verlopen. De gevolgen van deze verhuizing is voor sommige individuele medewerkers groot. In een aantal gevallen hebben medewerkers ervoor gekozen gebruik te maken van de mogelijkheden van het Sociaal Plan. Zorg De Zorgcampagne heeft in 2009 voor het eerst plaatsgevonden vanuit één proces en één backoffice. Een belangrijke mijlpaal voor de gefuseerde vier zorgbedrijven. Echter, de klanten zijn in het begin geconfronteerd met hiermee gepaard gaande kinderziekten. Deze werden veroorzaakt door de combinatie van het nieuwe, geïntegreerde backofficesysteem en het sluiten van een aantal kantoren met als gevolg veel verhuisbewegingen en vertrek van ervaren medewerkers. Dit heeft een wissel getrokken op de serviceverlening aan de klant, waarbij klanten vaker onze callcenters hebben gebeld en klachten hebben kenbaar gemaakt. Er is bijzonder veel tijd en aandacht besteed aan verbetering van de performance ter verhoging van de klanttevredenheid en stapsgewijs zijn de servicelevels in de tweede helft van 2009 weer op een acceptabel niveau gekomen. Verdere verbeteringen hebben we gerealiseerd in de aanloop naar de Zorgcampagne De Zorgcampagne 2009 was gericht op behoud van verzekerden in combinatie met de realisatie van een positief rendement. Het aantal zorgverzekerden bedroeg ultimo Een lichte groei ten opzichte van Het aantal verzekerden dat het zorgverzekeringsproduct ZEKUR via internet heeft afgesloten is opnieuw gestegen. Hieruit blijkt opnieuw dat dit concept in de markt erg aanslaat. De begin 2008 ingezette harmonisatie van de verschillende aanvullende verzekeringen is in 2009 verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in de introductie van een geharmoniseerde aanvullende verzekeringslijn gebaseerd op het Goed-Beter-Best-principe. Het ingezette preferentiebeleid farmacie is in 2009 doorontwikkeld. De uit dit beleid voortgekomen besparingen komen sinds medio 2009 ten gunste van de verzekerden, doordat geen eigen risico wordt berekend over de onder het preferentiebeleid vallende medicijnen. Het resultaat van Zorg heeft zich in 2009 positief ontwikkeld als gevolg van een hogere premie/schaderesultaat en goede beleggingsresultaten. Het resultaat na belastingen bedraagt 246 miljoen euro. 4

7 Schade De concurrentie in de schadeverzekeringsmarkt was in 2009 onverminderd hoog. Voor het eerst in jaren was Univé Schade gedwongen op grond van de premie-schadeverhouding de premies voor personenautoverzekeringen te verhogen. Door de economische situatie is het Nederlandse wagenpark geslonken. Desondanks vertoont de autoportefeuille van Univé een geringe groei (1%). Ook de totale schadeportefeuille is in 2009 licht gegroeid (3%). Dit is mede het gevolg van aanpassing van de rechtshulp- en de reisverzekering. Het totale aantal polissen bedroeg ultimo ,9 miljoen. Hierdoor heeft Schade haar marktpositie weten te behouden en op deelmarkten weten te versterken. Mede door het ingezette beleggingsbeleid heeft Schade kunnen profiteren van het herstel op de aandelenbeurzen. Het resultaat na belastingen over 2009 bedroeg 25 miljoen euro. De Onderlingen In 2009 zijn opnieuw belangrijke prijzen ontvangen voor de Univé-dienstverlening, waaronder de prijs voor de meest klantvriendelijke en ook beste schadeverzekeraar. In de klantbediening en de klantcontacten spelen de Onderlingen een cruciale rol. De prijzen zijn dan ook een onderstreping van de meerwaarde van de Onderlingen binnen de Univé-formule. De Onderlingen hebben als exclusief distributiekanaal voor verzekeringen van Univé ook in tijden van recessie hun weg naar de klant weten te vinden. Ondanks de krimp van de economie en de daling van het aantal autoverkopen is er sprake van een geringe groei. In de Zorgcampagne heeft het Univé-label de grootste groei gerealiseerd. De Onderlingen hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Organisatie In 2009 is geconstateerd dat er behoefte is aan een meer slagvaardige en eenvoudige busines sarchitectuur. Belangrijk uitgangspunt bij de heroverweging is dat de verantwoordelijk heden voor klantprocessen eenduidig worden belegd, zodat daarmee mede invulling wordt gegeven aan het centraal stellen van de klant. Tegelijkertijd moeten de risico s in de klantprocessen goed worden geïnventariseerd, zodat de juiste beheersmaatregelen en controls kunnen worden ingevoerd. Univé-VGZ-IZA-Trias verwacht daarmee een noodzakelijke kwaliteitsslag te maken en tegelijkertijd de kostenreductiedoelstellingen binnen bereik te krijgen. Uit medewerkersonderzoek is naar voren gekomen dat de tevredenheid van de medewerkers ondanks de roerige tijden met onder andere de evaluatie van de strategie en de organisatie, het sluiten van kantoren en de verhuizing van medewerkers naar nieuwe locaties, waaronder de nieuwe locatie Arnhem op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2008 is gebleven. Risicomanagement en risicobeheersing Risicomanagement wordt ingezet als instrument voor het realiseren van de strategische, tactische en operationele doelstellingen. Het risicomanagementsysteem kent een uitgebreide risico-inventarisatie en risicoanalyse en een overzicht van uitgewerkte maatregelen waarmee de gegeven risico s worden beheerst. In 2009 is veel aandacht besteed aan het inrichten en 5

8 het levend houden van dit systeem. Hierbij is sprake van een top-down benadering. Het beleid is gericht op een adequaat en effectief werkend risicobeheersings- en controlesysteem. De activiteiten die daartoe moeten leiden, zijn samengevoegd met de voorbereidingen op de nieuwe Solvency II-wetgeving. Verwachtingen voor 2010 In 2010 zal de herbezinning op de strategie, de organisatie en het samenwerkings- en governancemodel moeten worden afgerond. Tegelijkertijd zal opnieuw hard worden gewerkt aan de optimalisering van de klantperformance. Hiertoe wordt een nieuw programma gestart waarbij er enerzijds aandacht is voor verdere verbetering van de klantbeleving en anderzijds voor optimalisering van de achterliggende processen. Ook zal in dit kader innovatie worden toegepast, waarbij de focus ligt op een nieuw backofficesysteem voor schade, en pilots en samenwerkingsinitiatieven op het gebied van woonzorg en e-health. Aan financiële instellingen worden steeds hogere eisen met betrekking tot het, ook zichtbaar, in control zijn gesteld. Daarom zullen ook in 2010 risicomanagement, risicobeheersing en compliance speerpunten zijn. Op financieel gebied wordt gestreefd naar blijvend financieel gezond, met aandacht voor solvabiliteit, en een volgende stap in de kostenreductiedoelstelling. Het afgelopen jaar is er veel van management en medewerkers gevraagd. Ook in 2010 staat management en medewerkers weer het nodige aan veranderingen te wachten, met alle onzekerheden van dien. We danken management en medewerkers dan ook meer dan ooit voor hun inzet, loyaliteit en enthousiasme. In de Ledenraden van Coöperatie Univé en Coöperatie VGZ-IZA-Trias -Groep heeft de heer E. Velzel op 18 maart 2010 meegedeeld dat hij met ingang van 19 maart 2010 zal terugtreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias. Namens alle medewerkers van Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias danken wij Edwin voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van ons bedrijf en de wijze waarop hij daar sinds 2007 leiding aan heeft gegeven. Tevens dankt de Raad van Bestuur de heer Pierik voor zijn jarenlange inzet voor Univé-VGZ-IZA-Trias en haar rechtsvoorgangers en wenst hem alle goeds voor de toekomst. Arnhem, 22 maart 2010 Namens de Raad van Bestuur M. Duvivier, voorzitter 6

9 2. Kerncijfers Bedragen in miljoenen euro's Univé Zorg VGZ IZZ IZA Cares Gouda UMC Trias Overig VIT (gecons.) VIT (gecons.) Verdiende premies en bijdragen Schadelasten Bedrijfskosten Beleggingsopbrengsten en overige resultaten Resultaat Vermogen Univé Schade Overig Univé Univé UVIT UVIT (gecons.) (gecons.) (gecons.) (gecons.) Verdiende premies en bijdragen Schadelasten Bedrijfskosten Beleggingsopbrengsten en overige resultaten Resultaat Vermogen Univé Zorg VGZ IZZ IZA Cares UMC Trias Univé UVIT UVIT Gouda Schade (gecons.) (gecons.) Aantal zorgverzekerden: - per 31 december gemiddeld Aantal verzekerde objecten: - per 31 december gemiddeld Premie basisverzekering ZVW per verzekerde (bedragen in euro's):

10 3. Verslag Raad van Commissarissen 2009 Inleiding Het jaar 2009 stond vooral in het teken van een bezinning op de strategie. Met betrekking tot de strategie Visie 2015 hebben Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur geconstateerd dat deze te ambitieus was voor de organisatie en dat de realisatie van de strategie te wensen overliet. In 2008 was daarom al meer focus aangebracht voor de periode 2009 tot en met Desondanks hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in 2009 geconcludeerd dat een herbezinning op de gedefinieerde strategie gewenst is. In samenhang daarmee wordt ook het governancemodel, waaronder de samenwerking met de Onderlingen, en de business architectuur opnieuw bekeken. Daartoe is een extern bureau om advies gevraagd. Mede aan de hand van dit advies voert de Raad van Bestuur thans intensief overleg met de Werkgroep Samenwerking als afvaardiging van de gezamenlijke Onderlingen en met de Centrale Raad van Advies als afvaardiging van de Ledenraad van Coöperatie VIT. De voortgang van deze gesprekken wordt nauwlettend door de Raad van Commissarissen gevolgd en waar nodig geeft hij ter zake advies. Naar verwachting zal deze herbezinning in 2010 kunnen worden afgerond. Financieel was er sprake van herstel van rendement. Door het gerealiseerde behoud van het aantal verzekerden hebben de zorgmaatschappijen hun sterke positie in de markt weten te handhaven. Om tot een aanzienlijke verbetering van de solvabiliteit te komen is onder andere veel aandacht besteed aan het premiebeleid en kostenbeheersing. Mede door het herstel van de aandelenkoersen en het ingezette beleid was er daardoor sprake van een aanzienlijke verbetering van het resultaat en de solvabiliteit. Bij Schade staan de marges nog steeds onder druk vanwege de scherpe concurrentieverhoudingen in de markt. Hoewel er sprake is van een lichte groei van het aantal polissen en herstel van beleggingsopbrengsten als gevolg van stijgende aandelenkoersen is het operationele resultaat over 2009 bescheiden. De behaalde resultaten hebben echter wel een positieve invloed gehad op de ontwikkeling van de solvabiliteit. De verhuizing naar een andere locatie heeft veel medewerkers in 2009 geraakt. Voor velen is er bijvoorbeeld sprake van meer reistijd dan voorheen. Om die reden heeft een aantal medewerkers besloten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder gebruikmaking van de geboden mogelijkheden in het Sociaal Plan. Met de verhuizing naar de nieuwe hoofdvestiging in Arnhem is ook een nieuw concept geïntroduceerd Het Nieuwe Werken. Dit concept biedt medewerkers volop de gelegenheid om tijd- en plaatsongebonden te werken. De eerste reacties op dit concept zijn positief. Gebleken is dat deze ontwikkelingen nauwelijks een negatieve invloed hebben gehad op de medewerkertevredenheid. Deze is op hetzelfde niveau als in 2008 gebleven. 8

11 De klanttevredenheid over de dienstverlening bij Zorg heeft door de tot stand gebrachte integratie van IT-systemen het afgelopen jaar onder druk gestaan. Er is veel werk verzet om de service aan de klant weer op het gewenste peil te brengen. Wij vertrouwen erop dat dit in 2010 tot uitdrukking zal komen in de klanttevredenheid. De klanttevredenheid bij Schade uitte zich onder andere in het behalen van een aantal prijzen, waaronder die van beste schadeverzekeraar. Samenstelling Raad van Commissarissen Sinds begin 2009 bestaat de Raad van Commissarissen uit 6 leden en een vacature. De Raad komt qua omvang daarmee op het niveau dat hieromtrent eind 2007 met de Ledenraden is afgesproken. In de loop van 2010 zullen 2 nieuwe vacatures ontstaan door het vertrek van de voorzitter, de heer Pierik, en van mevrouw Meekhof. De selectie- en benoemingscommissie heeft zich in 2009 gebogen over de opvolging van de vertrekkende leden en over de invulling van de reeds bestaande vacature. Begin 2010 zullen aan de Ledenraden de voordrachten voor benoeming van een nieuwe voorzitter en voor een lid met aandachtsgebied Financiën ter goedkeuring worden voorgelegd. Over de invulling van de derde vacature, waarbij de Ondernemingsraad een sterk aanbevelingsrecht heeft, vindt overleg met de COR plaats. De samenstelling van de verschillende commissies van de Raad van Commissarissen is begin 2009 in verband met het vertrek van een aantal commissarissen eind 2008 opnieuw vastgesteld. Samenstelling Raad van Bestuur De per 1 januari 2009 ontstane vacature voor Chief Financial Officer (CFO) is in 2009 vervuld. Per 1 juni 2009 is de heer M.B.G.M. Oostendorp in dienst getreden als CFO. Hiermee is de Raad van Bestuur weer op de gewenste sterkte van 5 leden. De heer Oostendorp heeft binnen de Raad van Bestuur de aandachtsgebieden Finance & Control, Vermogensbeheer en Treasury en Compliance, Riskmanagement en Veiligheidszaken. De heer Oostendorp heeft zijn sporen in de financiële wereld verdiend bij ABN AMRO. De Raad van Commissarissen wenst de heer Oostendorp veel succes in zijn nieuwe functie. Vergaderingen Raad van Commissarissen Het toezicht op de Raad van Bestuur van Coöperatie UVIT U.A., Coöperatie VGZ-IZA-Trias- Groep U.A. (VIT) en Coöperatie Univé U.A. (Univé) berust bij de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen van deze coöperaties vormt een personele unie met de Raad van Commissarissen van de naamloze vennootschappen waarvan genoemde coöperaties aandeelhouder en bestuurder zijn. Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd met instemming van de Ledenraden van de coöperaties. De Raad van Commissarissen kende tot nu toe drie commissies. Te weten een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie. In 9

12 2009 is de risicocommissie toegevoegd. De risicocommissie kent dezelfde samenstelling als de auditcommissie. De risicocommissie van de Raad van Commissarissen bereidt de toetsing van het risicobeleid van de Raad van Bestuur door de Raad van Commissarissen voor en beoordeelt de kwaliteit van de door de organisatie geïmplementeerde beheersmaatregelen. De Raad van Commissarissen heeft in 2009 volgens een van tevoren vastgesteld schema vergaderd. Daarnaast is nog een aantal extra vergaderingen ingelast ter voorbereiding op besluitvorming in de Ledenraden, dan wel om specifieke onderwerpen te behandelen, waaronder de herbezinning op de strategie. In totaal hebben veertien vergaderingen plaatsgevonden. Voorts heeft de Raad van Commissarissen een aantal keren in besloten kring (exclusief de Raad van Bestuur) vergaderd. In deze vergaderingen is met name gesproken over de selectie en benoeming van een lid van de Raad van Bestuur, de remuneratie van de Raad van Bestuur en het eigen functioneren van de Raad, alsmede de samenstelling van de Raad, inclusief het voorzitterschap, en de vervulling van de vacatures in de Raad. Met betrekking tot het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen, zowel individueel als collectief, is in 2009 met behulp van een extern bureau een rapport opgesteld. Dit rapport is uitgebreid in de Raad besproken en naar aanleiding daarvan zijn concrete afspraken gemaakt. Ook de commissies van de Raad van Commissarissen zijn in 2009 regelmatig bijeengeweest: de auditcommissie zeven keer, de remuneratiecommissie twee keer en de selectie- en benoemingscommissie vier keer. Vervulling van toezichthoudende en adviserende rol De Raad van Commissarissen heeft in en buiten vergadering toezicht gehouden op het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur. De Raad maakt voor de uitoefening van zijn toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken onder meer gebruik van kwartaalrapportages (financieel, risk & compliance, accountantsrapport IAD) en overige informatie die de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen verstrekt, waaronder de nieuwsbrief. Daar waar nodig en gewenst heeft de Raad van Commissarissen zich met betrekking tot dossiers nauwgezet laten voorlichten door externe deskundigen. Als regulier terugkerende onderwerpen zijn de jaar- en kwartaalcijfers, de strategie, de resultaten, de kaderbrief, het jaarplan 2010 inclusief de begroting, ICT en de aan de onderneming verbonden risico s besproken. Daarnaast zijn ook samenwerkingsmogelijkheden aan de orde geweest. Verder heeft de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur gesproken over: herziening van het beleggingsbeleid en derisking van de beleggingsportefeuille, huisvesting, vervulling van vacatures in de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, premiebeleid Zorg, beloningsbeleid Raad van Bestuur en de voordracht van de nieuwe accountant en fiscaal adviseur. In het verslagjaar heeft een delegatie van de Raad een aantal keren overleg gevoerd met De Nederlandsche Bank over lopende dossiers. 10

13 Jaarrekeningen en jaarverslag In lijn met het bepaalde in de statuten heeft de Raad van Commissarissen het jaarverslag en de jaarrekeningen, mede aan de hand van het verslag van de auditcommissie, behandeld. De Raad van Commissarissen besprak deze stukken met de externe accountant Ernst & Young Accountants, waarbij hij ook kennisnam van het rapport van Ernst & Young bij de jaarrekeningen Op grond van zijn bevindingen heeft de Raad van Commissarissen de Ledenraden van Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. en Coöperatie Univé U.A. voorgesteld om de jaarrekeningen 2008 vast te stellen. In de vergaderingen van de Ledenraden van 18 juni 2009 resp. 24 juni 2009 zijn de jaarrekeningen 2008 vastgesteld. Auditcommissie In de auditcommissie hebben zitting: mevrouw K.B.T.C. Meekhof en de heren P.A. Schaafsma (voorzitter) en R.J. Elzinga. De vergaderingen worden verder bijgewoond door een delegatie van de Raad van Bestuur, de heren E. Velzel, M.B.G.M. Oostendorp en R.L.M. Hillebrand (en afhankelijk van de te behandelen onderwerpen door de heren M.J.W. Bontje en M. Duvivier), de directeur Finance & Control, de directeur van de Interne Accountantsdienst (IAD) en de externe accountant. De auditcommissie houdt toezicht op de uitvoering van de beheersingsmaatregelen en beoordeelt of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Vaste taken zijn: de beoordeling van het jaarverslag, kwartaalrapportages, jaarplan inclusief begroting en overige verantwoordingen, waaronder de risicorapportages en de rapportages van de interne en externe accountant. De auditcommissie neemt kennis van de constateringen uit audits als deze van zodanige aard zijn dat daarover melding wordt gemaakt in de kwartaalrapportages. Verder meldt de Raad van Bestuur de uitkomst uit audits wanneer hij daartoe aanleiding ziet. Ook is gesproken over de organisatie van de Interne Accountantsdienst, Risk, Compliance en Veiligheidszaken en het audit-jaarplan. In 2009 heeft de auditcommissie veel tijd en aandacht besteed aan de inrichting van risicomanagement, het risicomanagementproces en de taak en rol van de leden van de auditcommissie als risicocommissie. De auditcommissie heeft zich in het verslagjaar behalve met de standaardtaken beziggehouden met: herziening van het beleggingsbeleid, de uitkomsten van de Asset-Liability-Managementstudies, de voortgang van projecten, waaronder het project PRISMA, Solvency II, sourcing computercentra en het focusprogramma. Daarnaast: de tender inzake accountancy en tax en het uitbrengen van een advies hieromtrent aan de Raad van Commissarissen en huisvesting. De auditcommissie heeft over haar bevindingen schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. 11

14 Selectie- en benoemingscommissie De selectie- en benoemingscommissie heeft tot taak advies uit te brengen aan de Raad van Commissarissen inzake de werving en selectie van leden van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur. In de commissie hebben zitting de heren H.T.A. Schildkamp (voorzitter), J.B.M. Pierik en N.P.M. Schoof. De voorzitter van de Raad van Bestuur de heer E. Velzel is op verzoek van de commissie aanwezig bij het overleg. Begin 2009 stond in het teken van het aantrekken van een nieuwe CFO en het voorzien in de vacatures van de Raad van Commissarissen, waaronder die van de voorzitter, op basis van het in 2008 vastgestelde profiel. Begin 2010 zullen twee kandidaten, waaronder die voor de voorzitter, aan de Ledenraden worden voorgedragen. De commissie heeft over haar bevindingen schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft onder andere tot taak het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur. In de commissie hebben zitting de heren N.P.M. Schoof (voorzitter sinds medio 2009), J.B.M. Pierik en H.T.A. Schildkamp. In 2009 heeft de commissie op basis van het door DNB en AFM uitgegeven rapport Principes voor een beheerst beloningsbeleid het bestaande beloningsbeleid getoetst en vastgelegd in een notitie, Principes voor een beheerst beloningsbeleid Univé-VGZ-IZA-Trias, en heeft hieromtrent verantwoording afgelegd aan de Ledenraden. De commissie heeft verder de prestatie-indicatoren voor de variabele beloning van de Raad van Bestuur voor 2009 vastgesteld en afgestemd met de individuele leden van de Raad van Bestuur. Ook hebben functioneringsgesprekken plaatsgevonden met de leden van de Raad van Bestuur. In het jaar 2009 heeft de Raad van Bestuur gezien de behaalde financiële resultaten over 2008 in overleg met de remuneratiecommissie afgezien van het recht op uitbetaling van variabele beloning. De commissie heeft over haar bevindingen schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Remuneratiebeleid (zie ook het hoofdstuk Remuneratiebeleid elders in dit verslag) De leden van de Raad van Commissarissen hebben een vast honorarium. Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur is in 2009 vastgelegd in een rapport Principes voor een beheerst beloningsbeleid Univé-VGZ-IZA-Trias. Dit rapport is gebaseerd op het in 2009 gepubliceerde rapport Principes voor een beheerst beloningsbeleid, uitgebracht door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De beloning voor de leden van de Raad van Bestuur bestaat uit een vaste en een variabele beloning. De beloning is gebaseerd op een Hayonderzoek. De mediaan van de peergroep is daarbij uitgangspunt geweest voor de vaststelling van de hoogte van deze beloning. De honoraria zijn openbaar; deze zijn opgenomen in de jaarrekening. 12

15 Corporate governance In het kader van behoorlijk ondernemingsbestuur heeft de Raad van Commissarissen besloten de corporate governance code daar waar mogelijk toe te passen. In dat kader heeft de Raad van Commissarissen de Univé-VGZ-IZA-Trias-code toegepast. Op dit moment worden voorstellen uitgewerkt voor aanpassing van de code aan de laatste ontwikkelingen. Corporate governance komt uitgebreid aan de orde in het hoofdstuk Governance en bedrijfsvoering. De inhoud van dit hoofdstuk wordt volledig onderschreven door de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt tevens op als voorzitter van de Ledenraden Coöperatie UVIT U.A., Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. en Coöperatie Univé U.A. en de Centrale Raad van Advies van Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. Om gevoel te houden met wat leeft in de organisatie zijn de leden van de Raad van Commissarissen gedurende het jaar als toehoorder aanwezig geweest bij districtsvergaderingen van Univé en Raden van Advies van VGZ-IZA-Trias-Groep. De Univé-VGZ-IZA-Trias-code en bijbehorende documenten zijn op de website gepubliceerd. Onafhankelijkheid en deskundigheid Het is van belang dat de Raad van Commissarissen zijn taken onafhankelijk kan vervullen. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Daarnaast zijn deskundigheid en een brede belangstelling belangrijk. Hieraan is ook aandacht besteed in het profiel van de Raad van Commissarissen. Bij zowel benoeming als herbenoeming van commissarissen wordt aan deze aspecten aandacht geschonken. In het verslagjaar hebben zich geen zakelijke transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen een rol hebben gespeeld. De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar, de leden van de Raad van Bestuur en de organisatie. In het kader van deskundigheidsbevordering is in het afgelopen jaar op verzoek van de Raad van Commissarissen een aantal specifieke onderwerpen behandeld. Contacten met de Centrale Ondernemingsraad Een delegatie van de Raad van Commissarissen heeft in 2009 twee keer overleg gevoerd met de Centrale Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken in de onderneming en in het bijzonder over ontwikkelingen in de organisatie, alsmede de vervulling van de vacatures in de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt hierdoor onder andere goed voeling met wat er leeft bij de medewerkers. De Raad van Commissarissen beschouwt het overleg met de Centrale Ondernemingsraad als constructief en waardevol. De Raad van Commissarissen constateert dat 2009 een bijzonder jaar is geweest dat vooral in het teken heeft gestaan van herstel van rendement en de herbezinning op de strategie en in relatie daarmee de verhouding en de samenwerking met de aangesloten Onderlingen. Laatstgenoemde discussie is nog niet afgerond en zal naar verwachting in 2010 verder haar beslag krijgen. 13

16 Zoals eerder in dit verslag aangegeven is er in de afgelopen periode gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de Raad van Commissarissen en een lid van de Raad van commissarissen. In de op 18 maart jl. gehouden Ledenraadsvergaderingen is als opvolger van de heer J.B.M. Pierik als voorzitter van de Raad van Commissarissen benoemd de heer J.P.W. Klopper. Tot commissaris is benoemd mevrouw C.W. Gorter. De Raad van Commissarissen dankt de heer Pierik voor zijn jarenlange inzet voor Univé-VGZ-IZA-Trias en haar rechtsvoorgangers en wenst hem alle goeds voor de toekomst. Tevens dankt de Raad van Commissarissen in verband met zijn vertrek de heer Velzel voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van het bedrijf en de wijze waarop hij daar sinds 2007 leiding aan heeft gegeven. De Raad van Commissarissen bedankt verder Raad van Bestuur, directie, management en medewerkers voor hun getoonde inzet en aanpak. Arnhem, 22 maart 2010 Namens de Raad van Commissarissen J.P.W. Klopper, voorzitter 14

17 4. Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 4.1. Univé-VGZ-IZA-Trias Bouwen op stevige wortels De organisaties waaruit Univé-VGZ-IZA-Trias is ontstaan, kennen elk hun eigen jarenlange historie. Door de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 is de concentratie in de zorgverzekeringswereld versneld en versterkt. Door de per 1 januari 2007 afgesloten samenwerkings-/fusieovereenkomst heeft Univé-VGZ-IZA-Trias de mogelijkheid gecreëerd haar marktpositie van sterke coöperatieve dienstverlener op het gebied van verzekeringen met betrekking tot wonen, mobiliteit, gezondheid, inkomenszekerheid en rechtszekerheid verder te verstevigen. Univé bedient in zorgverzekerden en verzekert ruim 2,9 miljoen schadeobjecten. Univé beschikt over een totaalpakket aan brand-, leven-, schade- en zorgverzekeringen en hypotheekproducten, voor particuliere en zakelijke klanten. Met name in de brand- en motorrijtuigenbranche heeft Univé een sterke marktpositie. De 150 Onderlinge-vestigingen zijn verspreid over heel Nederland. Zorgverzekeraar VGZ is uitgegroeid tot een van de grootste landelijke zorgverzekeraars ( zorgverzekerden in 2009). Naast een stevige basis van individueel verzekerden in Zuid-Nederland heeft VGZ een sterke positie op de zakelijke markt. Met name bij de top 50-bedrijven, landelijke overheden en in de onderwijssector is VGZ sterk vertegenwoordigd. VGZ biedt naast de basisverzekering een breed scala aanvullende verzekeringen. Voor werkgevers biedt VGZ speciale zorgproducten, die van groot nut zijn bij hun gezondheidsmanagement en verzuimaanpak. IZA Zorgverzekeraar is de zorgverzekeraar voor de publieke sector ( verzekerden in 2009). IZA richt zich met name op collectieve contracten en heeft onder meer contracten afgesloten voor medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies. Daarnaast voert IZA samen met Trias het label IZA Cura: de zorgverzekering voor sociale minima. Gezondheidsverzekeraar Trias heeft verzekerden (2009) en heeft van oudsher sterke regionale banden met Midden-Holland en Zuid- Holland-Zuid. Trias voert samen met IZA het label IZA Cura voor bijna verzekerden. Trias biedt naast zorgverzekeringen nog een aantal andere verzekeringsproducten. Trias Vitaal Verzuimmanagement biedt werkgevers de optimale mix van ziektekosten, verzuimmanagement en inkomen in één pakket. 15

18 Doelstelling van Univé-VGZ-IZA-Trias Het statutair weergegeven doel van Coöperatie UVIT U.A. luidt samengevat het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van de vanwege de coöperatie tussen deze leden bestaande samenwerking, onder andere door middel van: Het bevorderen van op- en inrichting alsmede de instandhouding van de aangesloten bedrijven. Het (doen) ontwikkelen van (nieuwe) financiële en (zorg)verzekeringsproducten en het (doen) implementeren van deze producten binnen de aangesloten bedrijven. Het inrichten en in stand houden van het samenwerkingsverband tussen de leden van de coöperatie. Dit samenwerkingsverband is gericht op de optimalisatie van de distributie van de producten van de leden, respectievelijk van de aangesloten bedrijven. Het inrichten en in stand houden van een distributiestrategie dan wel distributiesysteem met behulp waarvan de producten van de leden zullen worden gedistribueerd. Het bedingen van rechten ten behoeve van de leden, respectievelijk de aangesloten bedrijven, voor zover van belang voor de inrichting en uitvoering van het samenwerkingsverband. Aard van de activiteiten Coöperatie UVIT U.A. is verantwoordelijk voor de besturing van de gefuseerde coöperaties Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. en Coöperatie Univé U.A. Via de aan haar verbonden verzekeraars biedt Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. ziektekostenverzekeringen aan; zowel de zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet als aanvullende verzekeringen. Alle tot Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. behorende verzekeraars leggen zich, in aanvulling op het aanbod van zorgverzekeringen, daarnaast toe op bedrijfszorg, verzuimbestrijding en preventie. Coöperatie Univé U.A. biedt schadeverzekeringen en aanverwante financiële diensten aan. De aan Coöperatie UVIT U.A. verbonden verzekeraars met ieder hun eigen productenpakket dan wel gerichtheid op een specifieke doelgroep, zijn: Univé: individuele en collectieve zorg- en schadeverzekeringen; landelijk gericht, waarbij Univé vooral in Noord-Nederland is vertegenwoordigd voor de zorgverzekeringen. VGZ: individuele en collectieve zorgverzekeringen; landelijk gericht, waarbij VGZ vooral in Zuid-Nederland is vertegenwoordigd. IZZ: zorgverzekeringen voor personeel in de zorgsector. IZA: zorgverzekeringen voor de publieke sector. UMC: zorgverzekeringen voor personeel van de academische ziekenhuizen. Trias: individuele zorgverzekeringen; landelijk gericht, waarbij Trias vooral in de regio Gorinchem-Gouda-Dordrecht is vertegenwoordigd. Cares Gouda: individuele zorgverzekeringen met inschakeling van assurantietussenpersonen (ATP s). 16

19 De zorgverzekeraars zijn tevens uitvoeringsorgaan voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in de regio Noord-Holland-Noord, Nijmegen, Noord- en Midden-Limburg, Midden- Brabant, Noordoost-Brabant; Waardenland en Midden-Holland. In de keten waarin specifiek de zorgverzekeraars functioneren, is de maatschappelijke impact van deze activiteiten te benoemen als het beïnvloeden van prijs, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, in het belang van de leden van de organisatie. Geografische werkgebieden van Univé-VGZ-IZA-Trias Het werkgebied van Univé-VGZ-IZA-Trias omvat alle gemeenten van Nederland. Verzekerden met een basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen wonen in heel Nederland, met een concentratie in het zuiden van het land en Noord-Holland. Leden met schadeverzekeringen concentreren zich in de regio s Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Univé-VGZ-IZA-Trias werkt vanuit meerdere regionale vestigingen. Producten en diensten van Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias biedt de volgende verzekeringen aan: Aanbod van schadeverzekeringen Univé-VGZ-IZA-Trias 2009 Vervoer Recht Huis Ongemak Vrije tijd Financieel Reizen Mkb : Auto, Motor, Bromfiets, Fiets en Klassieker : Rechtshulp, Aansprakelijkheidparticulier/bedrijven/agrariërs/milieu : Kostbaarheden : Ongevallen inzittenden, Gezinsongevallen, Tijdelijke ongemaksverzekering, Persoonlijke ongevallen en ziekte : Caravan, Kampeerauto, Zeilplanken, Pleziervaartuigen : Arbeidsongeschiktheid : Reisverzekering (kort en doorlopend), Pechhulp (autohulppakket) : Bestelauto, Vrachtauto, Aanhangwagen, Tractoren, Landbouwwerktuigen 17

20 Aanbod van zorgverzekeringen Univé-VGZ-IZA-Trias 2009 Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Samen polis Gewoon ZEKURpolis Modelovereenkomst Zorgzaam VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering IZZ Basispakket, variant natura IZZ Basispakket, variant restitutie IZA Zorgverzekering IZA Zorgverzekering Gemeentezorgpolis UMC Zorgverzekering Trias Natura Polis Trias Restitutie Polis De Goudse Zorg Polis Natura De Goudse Zorg Polis Restitutie 18

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A.

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A. Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden U.A. Jaarstukken 2014 Zevenwouden Jaarstukken 2014 Inhoud Jaarverslag... 3 Bestuursorganen... 3 Bedrijfsstructuur Zevenwouden & Noorderlinge...

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar Donatus Verzekeringen Jaarverslag 2012 161 e boekjaar Inhoudsopgave 2 Bestuursorganen 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Toelichting op het thema van het jaarverslag het Kruis 7 Dé kerken- en monumentenverzekeraar

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie