JAARVERSLAG Univé-VGZ-IZA-Trias. Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias. Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A."

Transcriptie

1 Univé-VGZ-IZA-Trias Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A.

2 Inhoudsopgave Bestuursverslag 1. Verslag van de Raad van Bestuur 4 2. Kerncijfers 6 3. Verslag van de Raad van Commissarissen Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias Juridische structuur en organisatiestructuur Bestuurlijke organen Kwaliteitsborging werkzaamheden door derden Deelnemingen Strategisch beleid gezondheid en zorg Governance en bedrijfsvoering Normenkader van toepassing op Univé-VGZ-IZA-Trias Wet- en regelgeving van toepassing op Univé-VGZ-IZA-Trias Integriteit en fraudebeheersing De planning- en controlcyclus Univé-VGZ-IZA-Trias Risicobeheersing Risicoparagraaf: de mate van beheersing van financiële risico s Bestuurders en toezichthouders 45 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2008 (voor resultaatbestemming) 54 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Overzicht geconsolideerd totaalresultaat 59 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 60 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige balans per 31 december 2008 (voor resultaatbestemming) 96 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 97 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over Overige gegevens Statutaire winstbestemming 100 Bestemming van het resultaat over Accountantsverklaring 101

3 Bestuursverslag

4 1. Verslag van de Raad van Bestuur Terugblik op het jaar 2008 Het jaar 2008 was een jaar van grote turbulentie, zowel in de buitenwereld als binnen Univé- VGZ-IZA-Trias. De externe omstandigheden werden gekenmerkt door de financiële crisis. Univé-VGZ-IZA-Trias heeft hier ook last van ondervonden. De weerslag hiervan vindt u terug in dit verslag: een verlies van 187 miljoen euro, volledig veroorzaakt door negatieve beleggingsresultaten. Daarnaast is er ook positief nieuws: Univé-VGZ-IZA-Trias heeft zich goed staande gehouden in de steeds concurrerender markt, met groeiende marktaandelen waar we trots op mogen zijn. Univé-VGZ-IZA -Trias heeft haar organisatie opnieuw ingericht om met een duidelijk marktgerichte focus om klaar te zijn voor de toekomst. De markt Univé-VGZ-IZA-Trias opereert op de zorgverzekerings- en schadeverzekeringsmarkt die beide door de financiële crisis geraakt zijn. Bovendien kent de schadeverzekeringsmarkt een aantal nieuwe toetreders. Het marktaandeel bij Schade bleef echter stabiel op 8 procent. Bij Zorg lag het marktaandeel op 26 procent. Door het introduceren van een aantal nieuwe producten, zoals ZEKUR en Mijn Gemak, blijft Univé-VGZ-IZA-Trias een aantrekkelijke en innovatieve verzekeraar. Zorg De zorgcampagne 2008 realiseerde voor 2008 een aanwas van verzekerden. Eind 2008 was het doel bij de zorgcampagne 2009: behoud van verzekerden in combinatie met de realisatie van een positief rendement. Hierop is de premiestelling afgestemd. De doelstelling verzekerdenbehoud is behaald. Het aantal verzekerden dat het specifieke zorgverzekeringsproduct ZEKUR heeft afgesloten, is in deze campagne fors gestegen. Het aantal verzekerden bij de labels Trias en VGZ is licht gedaald. In 2008 heeft Univé-VGZ-IZA-Trias de eerste stappen gezet haar verschillende aanvullende verzekeringen te harmoniseren met als resultaat dat de verstrekkingen alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie (beweegzorg) en brillen en lenzen per 1 januari 2009 inhoudelijk gelijk zijn. Wel kent elk pakket een andere aanspraak. In 2009 wordt deze operatie voltooid, met als doel om in de eindejaarscampagne 2009 voor het jaar 2010 een geharmoniseerde aanvullende verzekeringslijn te kunnen aanbieden. Deze lijn zal gebaseerd zijn op de Goed- Beter-Best algemene pakketten met daarnaast drie pakketten tandheelkunde en een verdere uitbouw van de succesvolle doelgroepenlijn. In 2008 is één zorgsysteem voor Univé-VGZ-IZA-Trias ontwikkeld en succesvol geïntroduceerd. Vanaf 2009 maken de geïntegreerde polisadministratie Zorg, Declaratieverwerking Zorg en Financiële processen van Zorg gebruik van dit ene zorgsysteem. Dit stelt Univé-VGZ-IZA-Trias mede in staat om de beoogde kostenverlagingen in de komende jaren te realiseren. Schade De concurrentie in de schademarkt is in 2008 zeer gegroeid, door toetreding van een aantal nieuwe aanbieders. Dit heeft ons genoodzaakt de tarieven voor het personenautoproduct te

5 verlagen om succesvol concurrerend te kunnen optreden. Dankzij gerichte marktbenadering en prijsmaatregelen is Univé-VGZ-IZA-Trias er in geslaagd in 2008 een portefeuillegroei van 3,8% procent (circa polissen) te realiseren, waardoor de marktpositie desondanks is verstevigd. Het financieel resultaat stond door de sterke concurrentie onder druk en ten gevolge van de negatieve beursontwikkelingen heeft Univé-VGZ-IZA-Trias over 2008 een aanzienlijk verlies geleden. Ook voor 2009 voorziet Univé-VGZ-IZA-Trias door de aanhoudende concurrentie en de huidige economische recessie opnieuw een financieel moeilijk jaar. De Onderlingen De samenwerking tussen de Onderlingen en de Centrale Organisatie heeft in 2008 concreet vorm gekregen met het vaststellen van de Univé Formule. Het functioneren van het Overlegplatform Univé Formule is verder geformaliseerd met het instellen van vier adviescommissies. De concurrentie in de verzekeringsmarkt is in 2008 verder toegenomen. Dit geldt in het bijzonder voor de simple risk transactieproducten. Dit heeft tot gevolg dat de Onderlingen veel energie moeten steken in het behoud van klanten bij een dalende marge, met name voor de bemiddeling. In 2009 staat een nadere evaluatie op de agenda van de verhoudingen tussen de Centrale Organisatie en de Onderlingen. Visie op de toekomst In 2007 is een visie ontwikkeld voor het jaar De strategie schetst de gewenste verandering van ons bedrijf richting het jaar Deze strategie moet ons in staat stellen de komende jaren toegevoegde waarde aan de klant te blijven bieden en zo toegang tot de klant te houden. In 2008 is de nieuwe organisatie van start gegaan. De organisatie is echter nog niet uitgehard : ook de komende jaren wordt voortdurend aan de organisatie gesleuteld. De gevolgen die deze voortdurende migratie voor de medewerkers met zich meebrengt, worden zorgvuldig gemanaged. Hiertoe is onder andere in 2008 een Sociaal Plan overeengekomen dat de gevolgen beperkt van bijvoorbeeld het besluit het aantal vestigingen te reduceren. In het jaar 2009 zal de inrichting van de organisatie verder vorm worden gegeven. Ook de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor in Arnhem zal worden gerealiseerd. Dit is een belangrijke mijlpaal die zichtbaar bijdraagt aan de vorming van Univé-VGZ-IZA-Trias wordt dan ook een uitdagend jaar! Nijmegen, 21 april 2009 Namens de Raad van Bestuur, E. Velzel, voorzitter

6 2. Kerncijfers Bedragen in miljoenen euro's Univé Zorg 2008 VGZ IZZ IZA Cares Gouda UMC Trias Overig VIT (gecons.) 2007 VIT (gecons.) Verdiende premies en bijdragen Schadelasten Bedrijfskosten Beleggingsopbrengsten en overige resultaten Resultaat Vermogen Univé Schade 2008 Overig Univé (gecons.) Univé UVIT UVIT (gecons.) (gecons.) (gecons.) Verdiende premies en bijdragen Schadelasten Bedrijfskosten Beleggingsopbrengsten en overige resultaten Resultaat Vermogen Univé Zorg 2008 VGZ IZZ IZA Cares Gouda UMC Trias Univé Schade UVIT (gecons.) 2007 UVIT (gecons.) Aantal zorgverzekerden: - per 31 december gemiddeld Aantal verzekerde objecten: - per 31 december gemiddeld Premie basisverzekering ZVW per verzekerde (bedragen in euro's ):

7 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 2008 Inleiding In 2008 wisten de zorgbedrijven hun positie te handhaven. De mobiliteit van de zorgverzekerden was gering en de doelstelling van verzekerdenbehoud werd gerealiseerd. Een aansprekend voorbeeld daarvan was het behoud van het VNG-contract. De toenemende concurrentie in de verzekeringsmarkt was vooral voelbaar voor Univé Schade, met name ten aanzien van de personenautoverzekering. De technische resultaten hebben zich volgens planning ontwikkeld. Maar uiteraard zijn in 2008 de turbulente ontwikkelingen op de financiële markten, met als gevolg de kredietcrisis en de sterk gedaalde aandelenkoersen, ook aan Univé-VGZ-IZA-Trias niet voorbij gegaan. Hierdoor is op de beleggingen veel verlies geboekt. Dit heeft per saldo geleid tot een aanzienlijk negatief totaalresultaat. In 2008 heeft dan ook bijstelling van het beleggingsbeleid plaatsgevonden. Wel is het jaar operationeel goed verlopen, waarbij een aantal belangrijke resultaten zijn geboekt zoals de kanteling naar één nieuwe organisatiestructuur en de integratie van alle zorgsystemen. Het verheugt de Raad van Commissarissen dat, gegeven deze grootschalige interne veranderingen, de klanttevredenheid over de dienstverlening hoog is gebleven Gezien de vele veranderingen die de medewerkers ook de komende jaren nog te wachten staan, krijgt de medewerkertevredenheid veel aandacht. Hieruit mag worden afgeleid dat Univé-VGZ-IZA-Trias op koers is om zijn langetermijnvisie te realiseren. Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft eind 2007 met de Ledenraden afspraken gemaakt over een versnelde inkrimping van de Raad van veertien naar zeven zetels per 1 januari Dit betekent dat per 1 januari 2009 nog eens vijf leden uit de Raad van Commissarissen treden. Het betreft hier de heren J. Bartelds, J. Broekhuis, H.D. Cornelissen, C.A.R. Seij en A. Veenbrink. In mei 2008 verliet de heer C.J. de Swart, vice-voorzitter, de Raad. De heer P.A. Schaafsma is door de Raad benoemd tot vice-voorzitter. Om te kunnen voorzien in het voorzitterschap heeft de Raad van Commissarissen in 2008 een profiel voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen opgesteld en besproken met de Ledenraden. Inmiddels is de selectie- en benoemingscommissie op zoek naar een geschikte kandidaat. Na vervulling van de vacature voor het voorzitterschap zal ook de openstaande vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen worden vervuld. De Raad van Commissarissen spreekt zijn dank en waardering uit voor de bijdrage die de vertrekkende leden hebben gehad aan het functioneren van de Raad gedurende de afgelopen jaren en voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie. Samenstelling Raad van Bestuur In 2007 is de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur overeengekomen om uit te gaan van een vijfhoofdige Raad van Bestuur. Per 1 september 2008 werd de heer Duvivier aangetrokken als opvolger van de heer Hennekam, die het bedrijf eind 2007 had verlaten.

8 Omdat de heer Duvivier onder andere het aandachtsgebied Onderlingen in zijn portefeuille heeft, is een delegatie vanuit de Onderlingen betrokken geweest bij het wervingsproces. De heer Kestens heeft na een werkzame periode van meer dan tien jaar binnen de organisatie besloten om zijn dienstverband per 1 januari 2009 te beëindigen. In 2009 zal werving en vervulling van deze vacature plaatsvinden. De Raad van Commissarissen spreekt dank en waardering uit voor de bijdrage van de heer Kestens aan de opbouw en besturing van de organisatie. Vergaderingen Raad van Commissarissen Het toezicht op de Raad van Bestuur van Coöperatie UVIT U.A., Coöperatie VGZ-IZA-Trias- Groep U.A. (VIT) en Coöperatie Univé U.A. (Univé) berust bij de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen van deze Coöperaties vormt een personele unie met de Raad van Commissarissen van de naamloze vennootschappen waarvan genoemde Coöperaties aandeelhouder en bestuurder zijn. Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Ledenraden van de Coöperaties. De Raad van Commissarissen heeft drie commissies ingesteld, te weten een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie. De Raad van Commissarissen heeft in 2008 volgens een van tevoren vastgesteld schema vergaderd. Daarnaast zijn nog enkele extra vergaderingen ingelast ter voorbereiding op besluitvorming in de Ledenraden. In totaal is de Raad van Commissarissen formeel negen maal in vergadering bijeen geweest. Geen enkele commissaris is bij die vergaderingen herhaaldelijk afwezig geweest. Wel was in een enkel geval een commissaris verhinderd de vergadering bij te wonen. Voorts heeft de Raad van Commissarissen een aantal keren in besloten kring (exclusief de Raad van Bestuur) vergaderd. In deze vergaderingen is met name gesproken over de remuneratie van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, het eigen functioneren van de Raad, alsmede de samenstelling van de Raad, inclusief het voorzitterschap, de samenstelling van de Raad van Bestuur en de vervulling van vacatures. Met betrekking tot het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen, zowel individueel als collectief, zijn in 2008 afspraken gemaakt waaraan in januari 2009 in de nieuwe setting invulling wordt gegeven. Ook de commissies van de Raad van Commissarissen zijn in 2008 regelmatig bijeen geweest: de auditcommissie zes keer, de remuneratiecommissie twee keer en de selectie- en benoemingscommissie zeven keer. Vervulling van toezichthoudende en adviserende rol De Raad van Commissarissen heeft in en buiten vergadering toezicht gehouden op het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur. De Raad maakt voor de uitoefening van zijn toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken onder meer gebruik van kwartaalrapportages en overige informatie die de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen verstrekt. Als regulier terugkerende onderwerpen zijn de jaar- en kwartaalcijfers, de strategie, de resultaten, de kaderbrief, het jaarplan 2009 inclusief De begroting, ICT en de aan de onderneming verbonden risico s besproken. Daarnaast werden ook samenwerkingsmogelijkheden besproken. 8

9 Met betrekking tot de strategie Visie 2015 is de voortgang besproken. Om tot een betere realisatie van de strategie te komen, heeft de Raad van Bestuur focus aangebracht in de realisatie van de visie voor de jaren 2009 tot en met Deze focus is met de Raad van Commissarissen gedeeld en wordt door de Raad onderschreven. Verder heeft de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur gesproken over: de relatie met de Onderlingen inclusief de nieuwe set van formuleafspraken, het merkenbeleid en de daarbij behorende betekenis en de huisstijl (beeld- en woordmerk) voor de Univé-VGZ- IZA-Trias-organisatie. Ook huisvesting, inkomensverzekeringen, de migratie, één backofficesysteem voor Zorg en de aanbesteding van het VNG-contract zijn besproken. Daarnaast hebben het beleggings- en participatiebeleid, de gevolgen van de kredietcrisis voor de ontwikkeling van de koersen op de aandelenbeurzen en daarmee samenhangend de ontwikkeling van het resultaat en de solvabiliteit van de eigen bedrijven in het verslagjaar nadrukkelijk de aandacht gehad. Met name de grote verliezen op aandelenbeurzen heeft de Raad van Commissarissen zorgen gebaard. De Raad van Commissarissen dan wel de auditcommissie heeft zich nauwgezet laten voorlichten door de Raad van Bestuur en externe deskundigen. Daarnaast is met de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over de bewaking van de financiële positie van de Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep en zijn in samenhang daarmee maatregelen genomen. Het in 2007 ingezette beleid tot herstel van rendement en verlaging van de kosten heeft in 2008 zijn eerste beslag gekregen. In 2008 zijn met behulp van een extern bureau de mogelijkheden tot kostenreductie in de komende drie jaar verder uitgewerkt en onderbouwd. De technische resultaten hebben zich in 2008 naar verwachting ontwikkeld. Door de beleggingsverliezen is het totaal resultaat echter aanzienlijk negatief uitgevallen. De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar met enige regelmaat als klankbord gefungeerd voor de Raad van Bestuur. Tot slot heeft de Raad van Commissarissen in 2008 afspraken gemaakt over het beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en dat van de individuele bestuursleden. Begin 2009 zal dit zijn beslag krijgen. Jaarrekeningen, jaarverslag en décharge 2007 In lijn met het bepaalde in de statuten heeft de Raad van Commissarissen het jaarverslag en de jaarrekeningen, mede aan de hand van het verslag van de auditcommissie, behandeld. De Raad van Commissarissen besprak deze stukken met de externe accountant Ernst & Young Accountants, waarbij zij ook kennis nam van het rapport van Ernst & Young bij de jaarrekeningen Op grond van zijn bevindingen heeft de Raad van Commissarissen de Ledenraden van Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. en Coöperatie Univé U.A. voorgesteld om de jaarrekeningen 2007 vast te stellen. Daarnaast stelde de Raad van Commissarissen voor het bestuur te déchargeren voor het uitgevoerde bestuur en de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht. In de vergaderingen van de Ledenraden van 4 juni 2008 resp. 25 juni 2008 zijn de jaarrekeningen 2007 vastgesteld en is de gevraagde décharge verleend aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

10 Auditcommissie In de auditcommissie hebben zitting: mevr. K.B.T.C. Meekhof en de heren P.A. Schaafsma (voorzitter), R.J. Elzinga, C.A.R. Seij en A. Veenbrink. De vergaderingen worden bijgewoond door leden van de Raad van Bestuur (in wisselende samenstelling), de directeur Finance & Control, de directeur van de Interne Accountantsdienst (IAD) en de externe accountant. De auditcommissie houdt toezicht op de uitvoering van de beheersingsmaatregelen en beoordeelt of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Vaste taken zijn: de beoordeling van het jaarverslag, kwartaalrapportages, jaarplan inclusief begroting en overige verantwoordingen, waaronder de risicorapportages en de rapportages van de interne en externe accountant. De auditcommissie neemt kennis van de constateringen uit audits als deze van zodanige aard zijn dat daarover melding wordt gemaakt in de kwartaalrapportages. Verder meldt de Raad van Bestuur de uitkomst uit audits wanneer hij daartoe aanleiding ziet. Ook is gesproken over de organisatie van de Interne Accountantsdienst, Risk, Compliance en Veiligheidszaken en het Audit jaarplan. De auditcommissie heeft zich in het verslagjaar naast de standaardtaken bezig gehouden met: het beleggingsbeleid (inclusief de relatie met en de bevoegdheden van de externe vermogensbeheerder) in relatie tot de financiële crisis en de ontwikkeling op de aandelenbeurzen en de gevolgen daarvan voor Univé-VGZ-IZA-Trias, alsmede de te nemen maatregelen, de uitkomsten van de ALM-studies, de voortgang van het PRISMA-project (één backofficesysteem voor de zorgbedrijven), evaluatie van de performance van de externe accountant, dossiers toezichthouders, de kostenbenchmark en de huisvesting. De auditcommissie heeft over zijn bevindingen schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Selectie- en benoemingscommissie De Selectie- en benoemingscommissie heeft tot taak advies uit te brengen aan de Raad van Commissarissen inzake de werving en selectie van leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur. In de commissie hebben zitting de heren H.T.A. Schildkamp (voorzitter), R.J. Elzinga, J.B.M. Pierik, J. Broekhuis (tot 12 september 2008) en N. Schoof. De voorzitter van de Raad van Bestuur de heer E. Velzel is op verzoek van de commissie aanwezig bij het overleg. Begin 2008 stond in het teken van het aantrekken van een lid van de Raad van Bestuur met als aandachtsgebied Schade, Compander, SUR, de marktunits Particulier en MKB, Distributie en Onderlingen. Vervolgens heeft de selectie- en benoemingscommissie aandacht besteed aan het opstellen van een profiel voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen en een longlist van mogelijke kandidaten. Het profiel is in september vastgesteld. Najaar 2008 stond vervolgens in het teken van het zoeken naar kandidaten voor het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen en de opvolging van de heer J.C.A. Kestens. De commissie heeft over zijn bevindingen schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. 10

11 Beloningsbeleid De leden van de Raad van Commissarissen hebben een vast honorarium. Per 1 januari 2008 bestaat de beloning voor de leden van de Raad van Bestuur uit een vaste en een variabele beloning. De beloning is gebaseerd op een Hay-onderzoek. De mediaan van de peergroep is daarbij uitgangspunt geweest voor de vaststelling van de hoogte van deze beloning. De honoraria zijn openbaar; deze zijn opgenomen in de jaarrekening. Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie heeft onder andere tot taak het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging voor de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur. In de commissie hebben zitting de heren R.J. Elzinga (voorzitter), J. Broekhuis, H.D. Cornelissen en J.B.M. Pierik. In 2008 heeft de commissie een voorstel uitgebracht aan de Raad van Commissarissen inzake het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van de Raad van Commissarissen. De commissie heeft zich daarbij laten bijstaan door een externe adviseur. In het uitgebrachte voorstel is met name voor de bezoldiging van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen rekening gehouden met de te besteden tijd. Daarnaast is rekening gehouden met de complexiteit van de organisatie. Hiermee is de hoogte van de bezoldiging voldoende substantieel om de kwaliteit van de Raad van Commissarissen op het gewenste en noodzakelijke niveau te houden. De Raad van Commissarissen heeft het advies van de commissie overgenomen en ter goedkeuring resp. ter informatie voorgelegd aan de Ledenraden. De Ledenraden hebben met het voorstel ingestemd. De commissie heeft verder de prestatie-indicatoren voor de variabele beloning van de Raad van Bestuur voor 2008 vastgesteld en afgestemd met de individuele leden van de Raad van Bestuur. Hierbij gaat het zowel om het realiseren van kortetermijn- als ook om het realiseren van langetermijndoelen. De commissie heeft over zijn bevindingen schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Corporate Governance In het kader van behoorlijk ondernemingsbestuur heeft de Raad van Commissarissen besloten de Corporate Governance Code daar waar mogelijk toe te passen. In dat kader heeft de Raad van Commissarissen in 2008 de in 2007 opgestelde Univé-VGZ- IZA-Trias-code toegepast. Verder zijn de laatste nog op te leveren documenten vastgesteld, waaronder het bestuursreglement en de insiderregeling. De corporate governance komt uitgebreid aan de orde in het hoofdstuk Corporate Governance. De inhoud van dit hoofdstuk wordt volledig onderschreven door de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt tevens op als voorzitter van de Ledenraden van de Coöperatie UVIT U.A., de Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. en de 11

12 Coöperatie Univé U.A. en de Centrale Raad van Advies van Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A.. Om feeling te houden met wat leeft in de organisatie zijn de leden van de Raad van Commissarissen gedurende het jaar als toehoorder aanwezig geweest bij districtsvergaderingen van Univé en Raden van Advies van VGZ-IZA-Trias-Groep. De Univé-VGZ-IZA-Trias -code en bijbehorende documenten zijn op de website gepubliceerd. Onafhankelijkheid en deskundigheid Het is van belang dat de Raad van Commissarissen zijn taken onafhankelijk kan vervullen. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Daarnaast zijn deskundigheid en een brede belangstelling belangrijk. Hieraan is ook aandacht besteed in het profiel van de Raad van Commissarissen. Bij zowel benoeming als herbenoeming van commissarissen wordt aan deze aspecten aandacht geschonken. In het verslagjaar hebben zich geen zakelijke transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen een rol hebben gespeeld. De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar, de leden van de Raad van Bestuur en de organisatie. In het kader van deskundigheidsbevordering is in het afgelopen jaar op verzoek van de Raad van Commissarissen een aantal specifieke onderwerpen behandeld. Contacten met de het Centrale Ondernemingsraad Een delegatie van de Raad van Commissarissen heeft in 2008 twee keer overleg gevoerd met de Centrale Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken in de onderneming en in het bijzonder over de onderwerpen in relatie tot migratie van de organisatie. De Raad van Commissarissen houdt hierdoor onder andere goed voeling met wat er leeft bij de medezeggenschap en de medewerkers. De Raad van Commissarissen beschouwt het overleg met de Centrale Ondernemingsraad als constructief, nuttig en waardevol. De Raad van Commissarissen is tevreden over de algemene gang van zaken in 2008 en wil de Raad van Bestuur, directie, management en medewerkers danken voor hun getoonde inzet en aanpak. De Raad is van mening dat er nog veel te doen is maar dat Univé-VGZ-IZA-Trias op koers ligt voor het bereiken van zijn doelstellingen op langere termijn en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Nijmegen, 21 april 2009 Namens de Raad van Commissarissen J.B.M. Pierik, voorzitter 12

13 4. Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 4.1. Univé-VGZ-IZA-Trias Bouwen op stevige wortels De organisaties waaruit Univé-VGZ-IZA-Trias is ontstaan, kennen elk hun eigen jarenlange historie. Door de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 is de concentratie in de zorgverzekeringswereld versneld en versterkt. Univé-VGZ-IZA-Trias ontwikkelt zich in de komende jaren tot een totaalverzekeraar. De samenwerkings-/fusieovereenkomst geeft als motieven voor de fusie: het creëren van een sterke coöperatieve dienstverlener op het gebied van verzekeringen in de domeinen Wonen, Mobiliteit, Gezondheid, Inkomenszekerheid en Rechtszekerheid; het opbouwen van een positie als financiële dienstverlener. Univé bedient in zorgverzekerden en verzekert ruim 2,8 miljoen schadeobjecten. Univé beschikt over een totaalpakket aan brand-, leven-, schade- en zorgverzekeringen en hypotheekproducten, voor particuliere en zakelijke klanten. Met name in de brand- en motorrijtuigenbranche heeft Univé een sterke marktpositie. Univé werkt vanuit vier centrale vestigingen in Alkmaar, Assen, Heerlen en Zwolle (bestuurlijk centrum). De 150 Onderlingevestigingen zijn verspreid over heel Nederland. Zorgverzekeraar VGZ is uitgegroeid tot een van de grootste landelijke zorgverzekeraars ( zorgverzekerden in 2008). Naast een stevige basis van individueel verzekerden in Zuid-Nederland heeft VGZ een sterke positie op de zakelijke markt. Met name bij de top-50 bedrijven, landelijke overheden en in de onderwijssector is VGZ sterk vertegenwoordigd. VGZ biedt naast de basisverzekering een breed scala aanvullende verzekeringen. Voor werkgevers biedt VGZ speciale zorgproducten, die van groot nut zijn bij hun gezondheidsmanagement en verzuimaanpak. Het hoofdkantoor van VGZ staat in Nijmegen. IZA Zorgverzekeraar is de zorgverzekeraar voor de publieke sector ( verzekerden in 2008). IZA richt zich met name op collectieve contracten en heeft onder meer contracten afgesloten voor medewerkers van de gemeenten, waterschappen en provincies. Daarnaast voert IZA samen met Trias het label IZA Cura: de zorgverzekering voor sociale minima. De IZA Regiokantoren zijn gevestigd in Delft, s-hertogenbosch, Groningen, Heerhugowaard, Nieuwegein, Oldenzaal, Sittard en Velp. Gezondheidsverzekeraar Trias heeft verzekerden (2008) en heeft van oudsher sterke regionale banden met Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid. Trias voert samen met IZA het label IZA Cura voor bijna verzekerden. Trias biedt naast zorgverzekeringen nog een aantal andere 13

14 verzekeringsproducten. Trias Vitaal Verzuimmanagement biedt werkgevers de optimale mix van ziektekosten, verzuimmanagement en inkomen in één pakket. Het kantoor van Trias staat in Gorinchem. Doelstelling van Univé-VGZ-IZA-Trias De statutair weergegeven doelen van Coöperatie UVIT U.A. zijn samengevat de volgende: Het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van de vanwege de coöperatie tussen deze leden bestaande samenwerking onder andere door middel van: het bevorderen van op- en inrichting alsmede de instandhouding van de aangesloten bedrijven; het (doen) ontwikkelen van (nieuwe) financiële en (zorg)verzekeringsproducten, als ook het (doen) implementeren van deze producten binnen de aangesloten bedrijven; het inrichten en in stand houden van het samenwerkingsverband tussen de leden van de coöperatie. Dit samenwerkingsverband is gericht op de optimalisatie van de distributie van de producten van de leden, respectievelijk van de aangesloten bedrijven; het inrichten en in stand houden van een distributiestrategie dan wel distributiesysteem met behulp waarvan de producten van de leden zullen worden gedistribueerd; het bedingen van rechten ten behoeve van de leden, respectievelijk de aangesloten bedrijven, voor zover van belang voor de inrichting en uitvoering van het samenwerkingsverband. Aard van de activiteiten Coöperatie UVIT U.A. is verantwoordelijk voor de besturing van de gefuseerde coöperaties VGZ-IZA-Trias Groep U.A. en Coöperatie Univé U.A. Via de aan haar verbonden verzekeraars biedt Coöperatie VGZ-IZA-Trias Groep U.A. ziektekostenverzekeringen aan; zowel de zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet als aanvullende verzekeringen. Alle tot Coöperatie VGZ-IZA-Trias Groep U.A. behorende verzekeraars leggen zich, in aanvulling op het aanbod van zorgverzekeringen, daarnaast toe op bedrijfszorg, verzuimbestrijding en preventie. Coöperatie Univé U.A. biedt schadeverzekeringen en aanverwante financiële diensten aan. De aan Coöperatie UVIT U.A. verbonden verzekeraars met ieder hun eigen productenpakket dan wel gerichtheid op een specifieke doelgroep, zijn: Univé individuele en collectieve zorg- en schadeverzekeringen; landelijk gericht waarbij Univé vooral in Noord-Nederland is vertegenwoordigd voor de zorgverzekeringen; VGZ individuele en collectieve zorgverzekeringen; landelijk gericht waarbij VGZ vooral in Zuid-Nederland is vertegenwoordigd; IZZ zorgverzekeringen voor personeel in de zorgsector; IZA zorgverzekeringen voor de publieke sector; UMC zorgverzekeringen voor personeel van de academische ziekenhuizen; 14

15 Trias Cares Gouda individuele zorgverzekeringen, landelijk gericht waarbij Trias vooral in de regio Gorinchem-Gouda-Dordrecht is vertegenwoordigd; individuele zorgverzekeringen met inschakeling van AssurantieTussen- Personen (ATP). De zorgverzekeraars zijn tevens uitvoeringsorgaan voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in de regio; Noord-Holland Noord, Nijmegen, Noord- en Midden-Limburg, Midden-Brabant, Noordoost Brabant; Waardenland en Midden-Holland. In de keten waarin specifiek de zorgverzekeraars functioneren, is de maatschappelijke impact van deze activiteiten te benoemen als het beïnvloeden van prijs, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, in het belang van de leden van de organisatie. Geografische werkgebieden van Univé-VGZ-IZA-Trias Het werkgebied van Univé-VGZ-IZA-Trias omvat alle gemeenten van Nederland. Verzekerden met een basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen wonen in heel Nederland, met een concentratie in het zuiden van het land en Noord-Holland. Leden van de schadeverzekeringen concentreren zich in de regio s Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Univé-VGZ-IZA-Trias werkt vanuit meerdere regionale vestigingen. Producten en diensten van Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias biedt de volgende verzekeringen aan: Aanbod van schadeverzekeringen Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Vervoer Recht Huis Ongemak Vrije tijd Financieel Reizen MKB : Auto, Motor, Bromfiets, Fiets en Klassiek : Rechtshulp, Aansprakelijkheidparticulier/bedrijven/agrariërs/ milieu : Kostbaarheden : Ongevallen inzittenden, Gezinsongevallen, Tijdelijke ongemaksverzekering, Persoonlijke ongevallen en ziekte : Caravan, Kampeerauto, Zeilplanken, Pleziervaartuigen : Arbeidsongeschiktheid : Reisverzekering (kort en doorlopend), Pechhulp (autohulppakket) : Bestelauto, Vrachtauto, Aanhangwagen, Tractoren, Landbouwwerktuigen 15

16 Aanbod van zorgverzekeringen Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Samen polis Gewoon ZEKURpolis Modelovereenkomst Zorgzaam VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering IZZ Basispakket, variant Natura IZZ Basispakket, variant Restitutie IZA Zorgverzekering IZA Gemeentezorgpolis UMC Zorgverzekering Trias Natura Polis Trias Restitutie Polis De Goudse Zorg Polis Natura De Goudse Zorg Polis Restitutie 16

17 Aanbod van aanvullende verzekeringen Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Aanvullende verzekeringen Univé Extra Zorg polis 1 Univé Extra Zorg polis 2 Univé Extra Zorg polis 3 Univé Extra Zorg polis 4 Univé Extra Zorg polis 5 Tandheelkunde 3 modules Module A, B, C (niet-actief) Lekker Fit, 3 modules Lekker Slank, 3 modules Specifieke producten voor Zorgzaam (collectief voor niet-actieve militairen, gezinsleden van actieve militairen, gepensioneerd defensiepersoneel en burgerpersoneel) Beperkte Aanvullende Verzekering Uitgebreide Aanvullende Verzekering Plus Aanvullende Verzekering Basis Tand Luxe tand Jong & Zeker Vitaal & Zeker Gezin & Zeker Basisaanvullende Regeling Regeling Extra Vergoedingen Regeling aanvullende vergoedingen pakket 1 Regeling aanvullende vergoedingen pakket 2 IZZ Comfort IZA Basic IZA Classic IZA Perfect Aanvullend Budget Aanvullend Accent Aanvullend Plus Aanvullend TOP Bedrijfszorg-producten Univé Bedrijfszorg VGZ Bedrijfszorg: Bedrijfszorgpakket Advies over arbodienstverlening Inzet Bedrijfsarts Verzuimcoach IZZ Bedrijfszorg: Bedrijfszorgpakket Advies over arbodienstverlening Inzet Bedrijfsarts Verzuimcoach IZA Bedrijfszorg: Bedrijfszorgpakket Advies over arbodienstverlening Inzet Bedrijfsarts Verzuimcoach 17

18 Aanbod van aanvullende verzekeringen Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Aanvullende verzekeringen Aanvullend Pakket, Aanvullend Extra Pakket, Aanvullend Totaal Pakket Antroposofisch pakket Tand Eenvoudig, Tand Uitgebreid, Tand Totaal Gezond 50plus, Gezond 50plus Extra, Gezond 50plus Preventie De Goudse AV Basis, AV Uitgebreid, AV Top en AV Totaal De Goudse Tandarts Basis, Tandarts Uitgebreid, Tandarts Top en Tandarts Totaal Bedrijfszorg-producten Trias Bedrijfszorg: Bedrijfszorgpakket Advies over arbodienstverlening Inzet Bedrijfsarts Verzuimcoach De Goudse Bedrijfszorg: ZorgVerzuimmodule (met VerzuimVizier) ZorgVerzuimmodule (zonder VerzuimVizier) Alle labels bieden in 2008 ook een reisverzekering aan. IZA en Trias bieden eveneens het Univé Premie Voordeel Plan aan: hoe meer soorten verzekeringen men afsluit, hoe meer premiekorting men krijgt. Univé-VGZ-IZA-Trias biedt werkgevers Bedrijfszorg. Dit is een totaalformule gericht op het voorkomen, bekorten en terugdringen van ziekteverzuim, waartoe een producten- en dienstenpakket al dan niet in de vorm van een verzekering wordt aangeboden. De kern van Bedrijfszorg is het Bedrijfszorgpakket. Het biedt een breed scala van zorgproducten, opgedeeld in drie verschillende modules: Psychosociaal, Fysiek en Zorgservice. Het pakket bestaat uit bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologische zorg, mediation, herstelbegeleiding bij fysieke klachten, belastbaarheidstraining en expertise bij complexere problemen. Daarnaast biedt Bedrijfszorg advisering over arbodienstverlening en inzet van een Bedrijfsarts Verzuimcoach. De labels VGZ, Univé en Trias voeren verschillende verzekeringen afgestemd op klanten die in het buitenland wonen en/of werken. Aanbod van buitenlandverzekeringen UNIVÉ-VGZ-IZA-TRIAS 2008 Univé Zorg Buitenland Polis VGZ Universeel compleet VGZ Universeel aanvullend Trias Buitenland Polis Trias Expat Polis AV Buitenland Portugal Meer informatie over onze producten is te vinden op de websites van de verschillende labels. 18

19 4.2 Juridische structuur en organisatiestructuur Juridische structuur van de Univé-VGZ-IZA-Trias-organisatie De fusie van Univé en VGZ-IZA-TRIAS heeft betrekking op het zorgdeel van het totale concern, de structurele samenwerking op het schadedeel. Als bestuurder en aandeelhouder van de Zorg NV s treedt Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. op. Bestuurder en aandeelhouder aan de schadekant is Coöperatie Univé U.A. Beide coöperaties worden op hun beurt bestuurd door Coöperatie UVIT U.A. Deze laatste coöperatie kent drie statutaire organen: de Algemene Ledenvergadering, het Bestuur (hierna: Raad van Bestuur) en de Raad van Commissarissen. De Algemene Ledenvergadering van Coöperatie UVIT U.A. bestaat uit twee leden: Coöperatie Univé U.A. en Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. Om binding te bewerkstelligen tussen de twee leden is statutair bepaald dat in de eigen Ledenraad van deze coöperaties een aantal afgevaardigden van de andere coöperatie zitting hebben. Deze afgevaardigden brengen gezamenlijk hun stem uit en vertegenwoordigen 23% van de stemmen. Dit wordt kruisparticipatie genoemd. De personele samenstelling van de Raden van Commissarissen is identiek bij de drie coöperaties, de Zorg NV s en de Schade NV. De juridische structuur van de organisatie per 1 januari 2009 is in het volgende overzicht weergeven: Juridische Structuur Univé-VGZ-IZA-Trias Coöperatie VGZ-IZA-Trias Groep u.a. 23% zeggenschap Coöperatie Univé u.a. IZZ Zorgverzekeraar NV UMC Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV VGZ Zorgverzekeraar NV Trias Zorgverzekeraar NV Zorgverzekeraar Cares Gouda NV NV Univé Zorg Coöperatie UVIT u.a. N.V. Univé Schade N.V. Univé Organisatie BV * Kleurverdeling naar soort rechtspersoon (Uitvoerings) Coöperatie VGZ-IZA-Trias u.a. * = personeel bevindt zich in deze rechtspersoon = eigendomsverhouding = contractuele verhouding = zeggenschapsverhouding = lidmaatschapsverhouding 19

20 Hiervoor is beschreven hoe de coöperaties met elkaar verbonden zijn. Daarnaast kennen de afzonderlijke coöperaties, onder andere, leden die in directe relatie staan tot de verzekering die natuurlijke en/of rechtspersonen hebben afgesloten met de bedrijven die aan de coöperaties verbonden zijn. In de statuten van de coöperaties is een opsomming opgenomen van de onderscheiden categorieën leden (afgevaardigden). Uit het bovenstaande blijkt dat wat we aanduiden als Univé-VGZ-IZA-Trias, het geheel is van de gefuseerde en samenwerkende ondernemingen. Hiervan maakt zowel een zorgverzekeringsbedrijf (VGZ-IZA-Trias) met als onderdeel daarvan de Univé-zorgverzekeraar deel uit, alsook een schadeverzekeringsbedrijf (Univé). Overigens zijn beide aan te duiden als schadeverzekeraar in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze verzekeraars hebben de uitvoering van hun werkzaamheden intern uitbesteed: het zorgverzekeringsbedrijf aan Coöperatie VGZ-IZA-Trias U.A., het schadeverzekeringsbedrijf aan Univé Organisatie B.V. De werkzaamheden van NV Univé Zorg worden uitgevoerd door haar eigen werkorganisatie. In 2008 hebben in het kader van de vereenvoudiging van de juridische structuur enkele kleinere wijzigingen plaatsgevonden: NV Univé Zorg is gefuseerd met Univé Zorgverzekeraar N.V. waarbij deze laatste is opgehouden te bestaan, daarnaast is Holding VGZ B.V. (volledig) aandeelhouder geworden van Univé Zorgkantoor B.V. 20

JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A.

JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. 1. Inhoudsopgave Bestuursverslag 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 7 3 Verslag Raad van Commissarissen 8 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop De klant voorop Inhoudsopgave Bestuursverslag 2010 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 8 3 Verslag Raad van Commissarissen 9 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.2 Juridische

Nadere informatie

Jaarverslag Univé Groep

Jaarverslag Univé Groep Jaarverslag Univé Groep 2013 Daar plukt ú de vruchten van! JAARVERSLAG 2013 UNIVÉ GROEP Univé Groep bestaat uit: Coöperatie Univé U.A. N.V. Univé Schade N.V. Univé Her Redutch B.V. Stichting Univé Rechtshulp

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur... 3 1.1 Algemene informatie... 3 1.2 Toestand per balansdatum... 4 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bovemij Verzekeringen 2. Kerncijfers 3. Voorwoord hoofddirectie 4. Bericht van de Raad van Commissarissen 5. Verslag van de directie 7

Inhoudsopgave. Bovemij Verzekeringen 2. Kerncijfers 3. Voorwoord hoofddirectie 4. Bericht van de Raad van Commissarissen 5. Verslag van de directie 7 Inhoudsopgave Bovemij Verzekeringen 2 Kerncijfers 3 Voorwoord hoofddirectie 4 Bericht van de Raad van Commissarissen 5 Verslag van de directie 7 BOVAG 18 Jaarrekening 2006 Geconsolideerde balans per 31

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v.

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. PERSONALIA RAAD VAN COMMISSARISSEN Dhr. mr. A. Engelsman (voorzitter) Dhr. mr. G. X. Hollaar DIRECTIE Dhr. B.J. Posthumus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers 20 J A A R V E R S L A G 2 013 B O V E M I J V E R Z E K E R I N G S G R O E P N.V. Bovemij Verzekeringsgroep Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 2 3 4 12 Kerncijfers Voorwoord Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A.

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A. Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden U.A. Jaarstukken 2014 Zevenwouden Jaarstukken 2014 Inhoud Jaarverslag... 3 Bestuursorganen... 3 Bedrijfsstructuur Zevenwouden & Noorderlinge...

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 Inleiding 5 Algemeen 5 Statuten en Reglement 6 Toezichtkader en inzicht op basis van informatievoorziening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2010

Maatschappelijk Verslag 2010 Maatschappelijk Verslag 2010 Voorwoord De Friesland Zorgverzekeraar maakt haar ambitie waar om samen met de klant goede zorg en kwaliteit van leven nu en in de toekomst te garanderen. Daarbij zien wij

Nadere informatie

Jaarverslag REAAL N.V.

Jaarverslag REAAL N.V. Jaarverslag REAAL N.V. 1 Jaarverslag REAAL N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 VIVAT Groep in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 6 1.3 Onze merken 9 2 Voorwoord 10 3 Corporate governance

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 07 Financiële kerngegevens

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie