JAARVERSLAG Univé-VGZ-IZA-Trias. Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias. Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A."

Transcriptie

1 Univé-VGZ-IZA-Trias Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A.

2 Inhoudsopgave Bestuursverslag 1. Verslag van de Raad van Bestuur 4 2. Kerncijfers 6 3. Verslag van de Raad van Commissarissen Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias Juridische structuur en organisatiestructuur Bestuurlijke organen Kwaliteitsborging werkzaamheden door derden Deelnemingen Strategisch beleid gezondheid en zorg Governance en bedrijfsvoering Normenkader van toepassing op Univé-VGZ-IZA-Trias Wet- en regelgeving van toepassing op Univé-VGZ-IZA-Trias Integriteit en fraudebeheersing De planning- en controlcyclus Univé-VGZ-IZA-Trias Risicobeheersing Risicoparagraaf: de mate van beheersing van financiële risico s Bestuurders en toezichthouders 45 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2008 (voor resultaatbestemming) 54 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Overzicht geconsolideerd totaalresultaat 59 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 60 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige balans per 31 december 2008 (voor resultaatbestemming) 96 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 97 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over Overige gegevens Statutaire winstbestemming 100 Bestemming van het resultaat over Accountantsverklaring 101

3 Bestuursverslag

4 1. Verslag van de Raad van Bestuur Terugblik op het jaar 2008 Het jaar 2008 was een jaar van grote turbulentie, zowel in de buitenwereld als binnen Univé- VGZ-IZA-Trias. De externe omstandigheden werden gekenmerkt door de financiële crisis. Univé-VGZ-IZA-Trias heeft hier ook last van ondervonden. De weerslag hiervan vindt u terug in dit verslag: een verlies van 187 miljoen euro, volledig veroorzaakt door negatieve beleggingsresultaten. Daarnaast is er ook positief nieuws: Univé-VGZ-IZA-Trias heeft zich goed staande gehouden in de steeds concurrerender markt, met groeiende marktaandelen waar we trots op mogen zijn. Univé-VGZ-IZA -Trias heeft haar organisatie opnieuw ingericht om met een duidelijk marktgerichte focus om klaar te zijn voor de toekomst. De markt Univé-VGZ-IZA-Trias opereert op de zorgverzekerings- en schadeverzekeringsmarkt die beide door de financiële crisis geraakt zijn. Bovendien kent de schadeverzekeringsmarkt een aantal nieuwe toetreders. Het marktaandeel bij Schade bleef echter stabiel op 8 procent. Bij Zorg lag het marktaandeel op 26 procent. Door het introduceren van een aantal nieuwe producten, zoals ZEKUR en Mijn Gemak, blijft Univé-VGZ-IZA-Trias een aantrekkelijke en innovatieve verzekeraar. Zorg De zorgcampagne 2008 realiseerde voor 2008 een aanwas van verzekerden. Eind 2008 was het doel bij de zorgcampagne 2009: behoud van verzekerden in combinatie met de realisatie van een positief rendement. Hierop is de premiestelling afgestemd. De doelstelling verzekerdenbehoud is behaald. Het aantal verzekerden dat het specifieke zorgverzekeringsproduct ZEKUR heeft afgesloten, is in deze campagne fors gestegen. Het aantal verzekerden bij de labels Trias en VGZ is licht gedaald. In 2008 heeft Univé-VGZ-IZA-Trias de eerste stappen gezet haar verschillende aanvullende verzekeringen te harmoniseren met als resultaat dat de verstrekkingen alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie (beweegzorg) en brillen en lenzen per 1 januari 2009 inhoudelijk gelijk zijn. Wel kent elk pakket een andere aanspraak. In 2009 wordt deze operatie voltooid, met als doel om in de eindejaarscampagne 2009 voor het jaar 2010 een geharmoniseerde aanvullende verzekeringslijn te kunnen aanbieden. Deze lijn zal gebaseerd zijn op de Goed- Beter-Best algemene pakketten met daarnaast drie pakketten tandheelkunde en een verdere uitbouw van de succesvolle doelgroepenlijn. In 2008 is één zorgsysteem voor Univé-VGZ-IZA-Trias ontwikkeld en succesvol geïntroduceerd. Vanaf 2009 maken de geïntegreerde polisadministratie Zorg, Declaratieverwerking Zorg en Financiële processen van Zorg gebruik van dit ene zorgsysteem. Dit stelt Univé-VGZ-IZA-Trias mede in staat om de beoogde kostenverlagingen in de komende jaren te realiseren. Schade De concurrentie in de schademarkt is in 2008 zeer gegroeid, door toetreding van een aantal nieuwe aanbieders. Dit heeft ons genoodzaakt de tarieven voor het personenautoproduct te

5 verlagen om succesvol concurrerend te kunnen optreden. Dankzij gerichte marktbenadering en prijsmaatregelen is Univé-VGZ-IZA-Trias er in geslaagd in 2008 een portefeuillegroei van 3,8% procent (circa polissen) te realiseren, waardoor de marktpositie desondanks is verstevigd. Het financieel resultaat stond door de sterke concurrentie onder druk en ten gevolge van de negatieve beursontwikkelingen heeft Univé-VGZ-IZA-Trias over 2008 een aanzienlijk verlies geleden. Ook voor 2009 voorziet Univé-VGZ-IZA-Trias door de aanhoudende concurrentie en de huidige economische recessie opnieuw een financieel moeilijk jaar. De Onderlingen De samenwerking tussen de Onderlingen en de Centrale Organisatie heeft in 2008 concreet vorm gekregen met het vaststellen van de Univé Formule. Het functioneren van het Overlegplatform Univé Formule is verder geformaliseerd met het instellen van vier adviescommissies. De concurrentie in de verzekeringsmarkt is in 2008 verder toegenomen. Dit geldt in het bijzonder voor de simple risk transactieproducten. Dit heeft tot gevolg dat de Onderlingen veel energie moeten steken in het behoud van klanten bij een dalende marge, met name voor de bemiddeling. In 2009 staat een nadere evaluatie op de agenda van de verhoudingen tussen de Centrale Organisatie en de Onderlingen. Visie op de toekomst In 2007 is een visie ontwikkeld voor het jaar De strategie schetst de gewenste verandering van ons bedrijf richting het jaar Deze strategie moet ons in staat stellen de komende jaren toegevoegde waarde aan de klant te blijven bieden en zo toegang tot de klant te houden. In 2008 is de nieuwe organisatie van start gegaan. De organisatie is echter nog niet uitgehard : ook de komende jaren wordt voortdurend aan de organisatie gesleuteld. De gevolgen die deze voortdurende migratie voor de medewerkers met zich meebrengt, worden zorgvuldig gemanaged. Hiertoe is onder andere in 2008 een Sociaal Plan overeengekomen dat de gevolgen beperkt van bijvoorbeeld het besluit het aantal vestigingen te reduceren. In het jaar 2009 zal de inrichting van de organisatie verder vorm worden gegeven. Ook de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor in Arnhem zal worden gerealiseerd. Dit is een belangrijke mijlpaal die zichtbaar bijdraagt aan de vorming van Univé-VGZ-IZA-Trias wordt dan ook een uitdagend jaar! Nijmegen, 21 april 2009 Namens de Raad van Bestuur, E. Velzel, voorzitter

6 2. Kerncijfers Bedragen in miljoenen euro's Univé Zorg 2008 VGZ IZZ IZA Cares Gouda UMC Trias Overig VIT (gecons.) 2007 VIT (gecons.) Verdiende premies en bijdragen Schadelasten Bedrijfskosten Beleggingsopbrengsten en overige resultaten Resultaat Vermogen Univé Schade 2008 Overig Univé (gecons.) Univé UVIT UVIT (gecons.) (gecons.) (gecons.) Verdiende premies en bijdragen Schadelasten Bedrijfskosten Beleggingsopbrengsten en overige resultaten Resultaat Vermogen Univé Zorg 2008 VGZ IZZ IZA Cares Gouda UMC Trias Univé Schade UVIT (gecons.) 2007 UVIT (gecons.) Aantal zorgverzekerden: - per 31 december gemiddeld Aantal verzekerde objecten: - per 31 december gemiddeld Premie basisverzekering ZVW per verzekerde (bedragen in euro's ):

7 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 2008 Inleiding In 2008 wisten de zorgbedrijven hun positie te handhaven. De mobiliteit van de zorgverzekerden was gering en de doelstelling van verzekerdenbehoud werd gerealiseerd. Een aansprekend voorbeeld daarvan was het behoud van het VNG-contract. De toenemende concurrentie in de verzekeringsmarkt was vooral voelbaar voor Univé Schade, met name ten aanzien van de personenautoverzekering. De technische resultaten hebben zich volgens planning ontwikkeld. Maar uiteraard zijn in 2008 de turbulente ontwikkelingen op de financiële markten, met als gevolg de kredietcrisis en de sterk gedaalde aandelenkoersen, ook aan Univé-VGZ-IZA-Trias niet voorbij gegaan. Hierdoor is op de beleggingen veel verlies geboekt. Dit heeft per saldo geleid tot een aanzienlijk negatief totaalresultaat. In 2008 heeft dan ook bijstelling van het beleggingsbeleid plaatsgevonden. Wel is het jaar operationeel goed verlopen, waarbij een aantal belangrijke resultaten zijn geboekt zoals de kanteling naar één nieuwe organisatiestructuur en de integratie van alle zorgsystemen. Het verheugt de Raad van Commissarissen dat, gegeven deze grootschalige interne veranderingen, de klanttevredenheid over de dienstverlening hoog is gebleven Gezien de vele veranderingen die de medewerkers ook de komende jaren nog te wachten staan, krijgt de medewerkertevredenheid veel aandacht. Hieruit mag worden afgeleid dat Univé-VGZ-IZA-Trias op koers is om zijn langetermijnvisie te realiseren. Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft eind 2007 met de Ledenraden afspraken gemaakt over een versnelde inkrimping van de Raad van veertien naar zeven zetels per 1 januari Dit betekent dat per 1 januari 2009 nog eens vijf leden uit de Raad van Commissarissen treden. Het betreft hier de heren J. Bartelds, J. Broekhuis, H.D. Cornelissen, C.A.R. Seij en A. Veenbrink. In mei 2008 verliet de heer C.J. de Swart, vice-voorzitter, de Raad. De heer P.A. Schaafsma is door de Raad benoemd tot vice-voorzitter. Om te kunnen voorzien in het voorzitterschap heeft de Raad van Commissarissen in 2008 een profiel voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen opgesteld en besproken met de Ledenraden. Inmiddels is de selectie- en benoemingscommissie op zoek naar een geschikte kandidaat. Na vervulling van de vacature voor het voorzitterschap zal ook de openstaande vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen worden vervuld. De Raad van Commissarissen spreekt zijn dank en waardering uit voor de bijdrage die de vertrekkende leden hebben gehad aan het functioneren van de Raad gedurende de afgelopen jaren en voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie. Samenstelling Raad van Bestuur In 2007 is de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur overeengekomen om uit te gaan van een vijfhoofdige Raad van Bestuur. Per 1 september 2008 werd de heer Duvivier aangetrokken als opvolger van de heer Hennekam, die het bedrijf eind 2007 had verlaten.

8 Omdat de heer Duvivier onder andere het aandachtsgebied Onderlingen in zijn portefeuille heeft, is een delegatie vanuit de Onderlingen betrokken geweest bij het wervingsproces. De heer Kestens heeft na een werkzame periode van meer dan tien jaar binnen de organisatie besloten om zijn dienstverband per 1 januari 2009 te beëindigen. In 2009 zal werving en vervulling van deze vacature plaatsvinden. De Raad van Commissarissen spreekt dank en waardering uit voor de bijdrage van de heer Kestens aan de opbouw en besturing van de organisatie. Vergaderingen Raad van Commissarissen Het toezicht op de Raad van Bestuur van Coöperatie UVIT U.A., Coöperatie VGZ-IZA-Trias- Groep U.A. (VIT) en Coöperatie Univé U.A. (Univé) berust bij de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen van deze Coöperaties vormt een personele unie met de Raad van Commissarissen van de naamloze vennootschappen waarvan genoemde Coöperaties aandeelhouder en bestuurder zijn. Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Ledenraden van de Coöperaties. De Raad van Commissarissen heeft drie commissies ingesteld, te weten een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie. De Raad van Commissarissen heeft in 2008 volgens een van tevoren vastgesteld schema vergaderd. Daarnaast zijn nog enkele extra vergaderingen ingelast ter voorbereiding op besluitvorming in de Ledenraden. In totaal is de Raad van Commissarissen formeel negen maal in vergadering bijeen geweest. Geen enkele commissaris is bij die vergaderingen herhaaldelijk afwezig geweest. Wel was in een enkel geval een commissaris verhinderd de vergadering bij te wonen. Voorts heeft de Raad van Commissarissen een aantal keren in besloten kring (exclusief de Raad van Bestuur) vergaderd. In deze vergaderingen is met name gesproken over de remuneratie van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, het eigen functioneren van de Raad, alsmede de samenstelling van de Raad, inclusief het voorzitterschap, de samenstelling van de Raad van Bestuur en de vervulling van vacatures. Met betrekking tot het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen, zowel individueel als collectief, zijn in 2008 afspraken gemaakt waaraan in januari 2009 in de nieuwe setting invulling wordt gegeven. Ook de commissies van de Raad van Commissarissen zijn in 2008 regelmatig bijeen geweest: de auditcommissie zes keer, de remuneratiecommissie twee keer en de selectie- en benoemingscommissie zeven keer. Vervulling van toezichthoudende en adviserende rol De Raad van Commissarissen heeft in en buiten vergadering toezicht gehouden op het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur. De Raad maakt voor de uitoefening van zijn toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken onder meer gebruik van kwartaalrapportages en overige informatie die de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen verstrekt. Als regulier terugkerende onderwerpen zijn de jaar- en kwartaalcijfers, de strategie, de resultaten, de kaderbrief, het jaarplan 2009 inclusief De begroting, ICT en de aan de onderneming verbonden risico s besproken. Daarnaast werden ook samenwerkingsmogelijkheden besproken. 8

9 Met betrekking tot de strategie Visie 2015 is de voortgang besproken. Om tot een betere realisatie van de strategie te komen, heeft de Raad van Bestuur focus aangebracht in de realisatie van de visie voor de jaren 2009 tot en met Deze focus is met de Raad van Commissarissen gedeeld en wordt door de Raad onderschreven. Verder heeft de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur gesproken over: de relatie met de Onderlingen inclusief de nieuwe set van formuleafspraken, het merkenbeleid en de daarbij behorende betekenis en de huisstijl (beeld- en woordmerk) voor de Univé-VGZ- IZA-Trias-organisatie. Ook huisvesting, inkomensverzekeringen, de migratie, één backofficesysteem voor Zorg en de aanbesteding van het VNG-contract zijn besproken. Daarnaast hebben het beleggings- en participatiebeleid, de gevolgen van de kredietcrisis voor de ontwikkeling van de koersen op de aandelenbeurzen en daarmee samenhangend de ontwikkeling van het resultaat en de solvabiliteit van de eigen bedrijven in het verslagjaar nadrukkelijk de aandacht gehad. Met name de grote verliezen op aandelenbeurzen heeft de Raad van Commissarissen zorgen gebaard. De Raad van Commissarissen dan wel de auditcommissie heeft zich nauwgezet laten voorlichten door de Raad van Bestuur en externe deskundigen. Daarnaast is met de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over de bewaking van de financiële positie van de Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep en zijn in samenhang daarmee maatregelen genomen. Het in 2007 ingezette beleid tot herstel van rendement en verlaging van de kosten heeft in 2008 zijn eerste beslag gekregen. In 2008 zijn met behulp van een extern bureau de mogelijkheden tot kostenreductie in de komende drie jaar verder uitgewerkt en onderbouwd. De technische resultaten hebben zich in 2008 naar verwachting ontwikkeld. Door de beleggingsverliezen is het totaal resultaat echter aanzienlijk negatief uitgevallen. De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar met enige regelmaat als klankbord gefungeerd voor de Raad van Bestuur. Tot slot heeft de Raad van Commissarissen in 2008 afspraken gemaakt over het beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en dat van de individuele bestuursleden. Begin 2009 zal dit zijn beslag krijgen. Jaarrekeningen, jaarverslag en décharge 2007 In lijn met het bepaalde in de statuten heeft de Raad van Commissarissen het jaarverslag en de jaarrekeningen, mede aan de hand van het verslag van de auditcommissie, behandeld. De Raad van Commissarissen besprak deze stukken met de externe accountant Ernst & Young Accountants, waarbij zij ook kennis nam van het rapport van Ernst & Young bij de jaarrekeningen Op grond van zijn bevindingen heeft de Raad van Commissarissen de Ledenraden van Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. en Coöperatie Univé U.A. voorgesteld om de jaarrekeningen 2007 vast te stellen. Daarnaast stelde de Raad van Commissarissen voor het bestuur te déchargeren voor het uitgevoerde bestuur en de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht. In de vergaderingen van de Ledenraden van 4 juni 2008 resp. 25 juni 2008 zijn de jaarrekeningen 2007 vastgesteld en is de gevraagde décharge verleend aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

10 Auditcommissie In de auditcommissie hebben zitting: mevr. K.B.T.C. Meekhof en de heren P.A. Schaafsma (voorzitter), R.J. Elzinga, C.A.R. Seij en A. Veenbrink. De vergaderingen worden bijgewoond door leden van de Raad van Bestuur (in wisselende samenstelling), de directeur Finance & Control, de directeur van de Interne Accountantsdienst (IAD) en de externe accountant. De auditcommissie houdt toezicht op de uitvoering van de beheersingsmaatregelen en beoordeelt of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Vaste taken zijn: de beoordeling van het jaarverslag, kwartaalrapportages, jaarplan inclusief begroting en overige verantwoordingen, waaronder de risicorapportages en de rapportages van de interne en externe accountant. De auditcommissie neemt kennis van de constateringen uit audits als deze van zodanige aard zijn dat daarover melding wordt gemaakt in de kwartaalrapportages. Verder meldt de Raad van Bestuur de uitkomst uit audits wanneer hij daartoe aanleiding ziet. Ook is gesproken over de organisatie van de Interne Accountantsdienst, Risk, Compliance en Veiligheidszaken en het Audit jaarplan. De auditcommissie heeft zich in het verslagjaar naast de standaardtaken bezig gehouden met: het beleggingsbeleid (inclusief de relatie met en de bevoegdheden van de externe vermogensbeheerder) in relatie tot de financiële crisis en de ontwikkeling op de aandelenbeurzen en de gevolgen daarvan voor Univé-VGZ-IZA-Trias, alsmede de te nemen maatregelen, de uitkomsten van de ALM-studies, de voortgang van het PRISMA-project (één backofficesysteem voor de zorgbedrijven), evaluatie van de performance van de externe accountant, dossiers toezichthouders, de kostenbenchmark en de huisvesting. De auditcommissie heeft over zijn bevindingen schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Selectie- en benoemingscommissie De Selectie- en benoemingscommissie heeft tot taak advies uit te brengen aan de Raad van Commissarissen inzake de werving en selectie van leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur. In de commissie hebben zitting de heren H.T.A. Schildkamp (voorzitter), R.J. Elzinga, J.B.M. Pierik, J. Broekhuis (tot 12 september 2008) en N. Schoof. De voorzitter van de Raad van Bestuur de heer E. Velzel is op verzoek van de commissie aanwezig bij het overleg. Begin 2008 stond in het teken van het aantrekken van een lid van de Raad van Bestuur met als aandachtsgebied Schade, Compander, SUR, de marktunits Particulier en MKB, Distributie en Onderlingen. Vervolgens heeft de selectie- en benoemingscommissie aandacht besteed aan het opstellen van een profiel voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen en een longlist van mogelijke kandidaten. Het profiel is in september vastgesteld. Najaar 2008 stond vervolgens in het teken van het zoeken naar kandidaten voor het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen en de opvolging van de heer J.C.A. Kestens. De commissie heeft over zijn bevindingen schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. 10

11 Beloningsbeleid De leden van de Raad van Commissarissen hebben een vast honorarium. Per 1 januari 2008 bestaat de beloning voor de leden van de Raad van Bestuur uit een vaste en een variabele beloning. De beloning is gebaseerd op een Hay-onderzoek. De mediaan van de peergroep is daarbij uitgangspunt geweest voor de vaststelling van de hoogte van deze beloning. De honoraria zijn openbaar; deze zijn opgenomen in de jaarrekening. Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie heeft onder andere tot taak het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging voor de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur. In de commissie hebben zitting de heren R.J. Elzinga (voorzitter), J. Broekhuis, H.D. Cornelissen en J.B.M. Pierik. In 2008 heeft de commissie een voorstel uitgebracht aan de Raad van Commissarissen inzake het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van de Raad van Commissarissen. De commissie heeft zich daarbij laten bijstaan door een externe adviseur. In het uitgebrachte voorstel is met name voor de bezoldiging van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen rekening gehouden met de te besteden tijd. Daarnaast is rekening gehouden met de complexiteit van de organisatie. Hiermee is de hoogte van de bezoldiging voldoende substantieel om de kwaliteit van de Raad van Commissarissen op het gewenste en noodzakelijke niveau te houden. De Raad van Commissarissen heeft het advies van de commissie overgenomen en ter goedkeuring resp. ter informatie voorgelegd aan de Ledenraden. De Ledenraden hebben met het voorstel ingestemd. De commissie heeft verder de prestatie-indicatoren voor de variabele beloning van de Raad van Bestuur voor 2008 vastgesteld en afgestemd met de individuele leden van de Raad van Bestuur. Hierbij gaat het zowel om het realiseren van kortetermijn- als ook om het realiseren van langetermijndoelen. De commissie heeft over zijn bevindingen schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Corporate Governance In het kader van behoorlijk ondernemingsbestuur heeft de Raad van Commissarissen besloten de Corporate Governance Code daar waar mogelijk toe te passen. In dat kader heeft de Raad van Commissarissen in 2008 de in 2007 opgestelde Univé-VGZ- IZA-Trias-code toegepast. Verder zijn de laatste nog op te leveren documenten vastgesteld, waaronder het bestuursreglement en de insiderregeling. De corporate governance komt uitgebreid aan de orde in het hoofdstuk Corporate Governance. De inhoud van dit hoofdstuk wordt volledig onderschreven door de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt tevens op als voorzitter van de Ledenraden van de Coöperatie UVIT U.A., de Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. en de 11

12 Coöperatie Univé U.A. en de Centrale Raad van Advies van Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A.. Om feeling te houden met wat leeft in de organisatie zijn de leden van de Raad van Commissarissen gedurende het jaar als toehoorder aanwezig geweest bij districtsvergaderingen van Univé en Raden van Advies van VGZ-IZA-Trias-Groep. De Univé-VGZ-IZA-Trias -code en bijbehorende documenten zijn op de website gepubliceerd. Onafhankelijkheid en deskundigheid Het is van belang dat de Raad van Commissarissen zijn taken onafhankelijk kan vervullen. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Daarnaast zijn deskundigheid en een brede belangstelling belangrijk. Hieraan is ook aandacht besteed in het profiel van de Raad van Commissarissen. Bij zowel benoeming als herbenoeming van commissarissen wordt aan deze aspecten aandacht geschonken. In het verslagjaar hebben zich geen zakelijke transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen een rol hebben gespeeld. De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar, de leden van de Raad van Bestuur en de organisatie. In het kader van deskundigheidsbevordering is in het afgelopen jaar op verzoek van de Raad van Commissarissen een aantal specifieke onderwerpen behandeld. Contacten met de het Centrale Ondernemingsraad Een delegatie van de Raad van Commissarissen heeft in 2008 twee keer overleg gevoerd met de Centrale Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken in de onderneming en in het bijzonder over de onderwerpen in relatie tot migratie van de organisatie. De Raad van Commissarissen houdt hierdoor onder andere goed voeling met wat er leeft bij de medezeggenschap en de medewerkers. De Raad van Commissarissen beschouwt het overleg met de Centrale Ondernemingsraad als constructief, nuttig en waardevol. De Raad van Commissarissen is tevreden over de algemene gang van zaken in 2008 en wil de Raad van Bestuur, directie, management en medewerkers danken voor hun getoonde inzet en aanpak. De Raad is van mening dat er nog veel te doen is maar dat Univé-VGZ-IZA-Trias op koers ligt voor het bereiken van zijn doelstellingen op langere termijn en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Nijmegen, 21 april 2009 Namens de Raad van Commissarissen J.B.M. Pierik, voorzitter 12

13 4. Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 4.1. Univé-VGZ-IZA-Trias Bouwen op stevige wortels De organisaties waaruit Univé-VGZ-IZA-Trias is ontstaan, kennen elk hun eigen jarenlange historie. Door de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 is de concentratie in de zorgverzekeringswereld versneld en versterkt. Univé-VGZ-IZA-Trias ontwikkelt zich in de komende jaren tot een totaalverzekeraar. De samenwerkings-/fusieovereenkomst geeft als motieven voor de fusie: het creëren van een sterke coöperatieve dienstverlener op het gebied van verzekeringen in de domeinen Wonen, Mobiliteit, Gezondheid, Inkomenszekerheid en Rechtszekerheid; het opbouwen van een positie als financiële dienstverlener. Univé bedient in zorgverzekerden en verzekert ruim 2,8 miljoen schadeobjecten. Univé beschikt over een totaalpakket aan brand-, leven-, schade- en zorgverzekeringen en hypotheekproducten, voor particuliere en zakelijke klanten. Met name in de brand- en motorrijtuigenbranche heeft Univé een sterke marktpositie. Univé werkt vanuit vier centrale vestigingen in Alkmaar, Assen, Heerlen en Zwolle (bestuurlijk centrum). De 150 Onderlingevestigingen zijn verspreid over heel Nederland. Zorgverzekeraar VGZ is uitgegroeid tot een van de grootste landelijke zorgverzekeraars ( zorgverzekerden in 2008). Naast een stevige basis van individueel verzekerden in Zuid-Nederland heeft VGZ een sterke positie op de zakelijke markt. Met name bij de top-50 bedrijven, landelijke overheden en in de onderwijssector is VGZ sterk vertegenwoordigd. VGZ biedt naast de basisverzekering een breed scala aanvullende verzekeringen. Voor werkgevers biedt VGZ speciale zorgproducten, die van groot nut zijn bij hun gezondheidsmanagement en verzuimaanpak. Het hoofdkantoor van VGZ staat in Nijmegen. IZA Zorgverzekeraar is de zorgverzekeraar voor de publieke sector ( verzekerden in 2008). IZA richt zich met name op collectieve contracten en heeft onder meer contracten afgesloten voor medewerkers van de gemeenten, waterschappen en provincies. Daarnaast voert IZA samen met Trias het label IZA Cura: de zorgverzekering voor sociale minima. De IZA Regiokantoren zijn gevestigd in Delft, s-hertogenbosch, Groningen, Heerhugowaard, Nieuwegein, Oldenzaal, Sittard en Velp. Gezondheidsverzekeraar Trias heeft verzekerden (2008) en heeft van oudsher sterke regionale banden met Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid. Trias voert samen met IZA het label IZA Cura voor bijna verzekerden. Trias biedt naast zorgverzekeringen nog een aantal andere 13

14 verzekeringsproducten. Trias Vitaal Verzuimmanagement biedt werkgevers de optimale mix van ziektekosten, verzuimmanagement en inkomen in één pakket. Het kantoor van Trias staat in Gorinchem. Doelstelling van Univé-VGZ-IZA-Trias De statutair weergegeven doelen van Coöperatie UVIT U.A. zijn samengevat de volgende: Het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van de vanwege de coöperatie tussen deze leden bestaande samenwerking onder andere door middel van: het bevorderen van op- en inrichting alsmede de instandhouding van de aangesloten bedrijven; het (doen) ontwikkelen van (nieuwe) financiële en (zorg)verzekeringsproducten, als ook het (doen) implementeren van deze producten binnen de aangesloten bedrijven; het inrichten en in stand houden van het samenwerkingsverband tussen de leden van de coöperatie. Dit samenwerkingsverband is gericht op de optimalisatie van de distributie van de producten van de leden, respectievelijk van de aangesloten bedrijven; het inrichten en in stand houden van een distributiestrategie dan wel distributiesysteem met behulp waarvan de producten van de leden zullen worden gedistribueerd; het bedingen van rechten ten behoeve van de leden, respectievelijk de aangesloten bedrijven, voor zover van belang voor de inrichting en uitvoering van het samenwerkingsverband. Aard van de activiteiten Coöperatie UVIT U.A. is verantwoordelijk voor de besturing van de gefuseerde coöperaties VGZ-IZA-Trias Groep U.A. en Coöperatie Univé U.A. Via de aan haar verbonden verzekeraars biedt Coöperatie VGZ-IZA-Trias Groep U.A. ziektekostenverzekeringen aan; zowel de zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet als aanvullende verzekeringen. Alle tot Coöperatie VGZ-IZA-Trias Groep U.A. behorende verzekeraars leggen zich, in aanvulling op het aanbod van zorgverzekeringen, daarnaast toe op bedrijfszorg, verzuimbestrijding en preventie. Coöperatie Univé U.A. biedt schadeverzekeringen en aanverwante financiële diensten aan. De aan Coöperatie UVIT U.A. verbonden verzekeraars met ieder hun eigen productenpakket dan wel gerichtheid op een specifieke doelgroep, zijn: Univé individuele en collectieve zorg- en schadeverzekeringen; landelijk gericht waarbij Univé vooral in Noord-Nederland is vertegenwoordigd voor de zorgverzekeringen; VGZ individuele en collectieve zorgverzekeringen; landelijk gericht waarbij VGZ vooral in Zuid-Nederland is vertegenwoordigd; IZZ zorgverzekeringen voor personeel in de zorgsector; IZA zorgverzekeringen voor de publieke sector; UMC zorgverzekeringen voor personeel van de academische ziekenhuizen; 14

15 Trias Cares Gouda individuele zorgverzekeringen, landelijk gericht waarbij Trias vooral in de regio Gorinchem-Gouda-Dordrecht is vertegenwoordigd; individuele zorgverzekeringen met inschakeling van AssurantieTussen- Personen (ATP). De zorgverzekeraars zijn tevens uitvoeringsorgaan voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in de regio; Noord-Holland Noord, Nijmegen, Noord- en Midden-Limburg, Midden-Brabant, Noordoost Brabant; Waardenland en Midden-Holland. In de keten waarin specifiek de zorgverzekeraars functioneren, is de maatschappelijke impact van deze activiteiten te benoemen als het beïnvloeden van prijs, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, in het belang van de leden van de organisatie. Geografische werkgebieden van Univé-VGZ-IZA-Trias Het werkgebied van Univé-VGZ-IZA-Trias omvat alle gemeenten van Nederland. Verzekerden met een basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen wonen in heel Nederland, met een concentratie in het zuiden van het land en Noord-Holland. Leden van de schadeverzekeringen concentreren zich in de regio s Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Univé-VGZ-IZA-Trias werkt vanuit meerdere regionale vestigingen. Producten en diensten van Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias biedt de volgende verzekeringen aan: Aanbod van schadeverzekeringen Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Vervoer Recht Huis Ongemak Vrije tijd Financieel Reizen MKB : Auto, Motor, Bromfiets, Fiets en Klassiek : Rechtshulp, Aansprakelijkheidparticulier/bedrijven/agrariërs/ milieu : Kostbaarheden : Ongevallen inzittenden, Gezinsongevallen, Tijdelijke ongemaksverzekering, Persoonlijke ongevallen en ziekte : Caravan, Kampeerauto, Zeilplanken, Pleziervaartuigen : Arbeidsongeschiktheid : Reisverzekering (kort en doorlopend), Pechhulp (autohulppakket) : Bestelauto, Vrachtauto, Aanhangwagen, Tractoren, Landbouwwerktuigen 15

16 Aanbod van zorgverzekeringen Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Samen polis Gewoon ZEKURpolis Modelovereenkomst Zorgzaam VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering IZZ Basispakket, variant Natura IZZ Basispakket, variant Restitutie IZA Zorgverzekering IZA Gemeentezorgpolis UMC Zorgverzekering Trias Natura Polis Trias Restitutie Polis De Goudse Zorg Polis Natura De Goudse Zorg Polis Restitutie 16

17 Aanbod van aanvullende verzekeringen Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Aanvullende verzekeringen Univé Extra Zorg polis 1 Univé Extra Zorg polis 2 Univé Extra Zorg polis 3 Univé Extra Zorg polis 4 Univé Extra Zorg polis 5 Tandheelkunde 3 modules Module A, B, C (niet-actief) Lekker Fit, 3 modules Lekker Slank, 3 modules Specifieke producten voor Zorgzaam (collectief voor niet-actieve militairen, gezinsleden van actieve militairen, gepensioneerd defensiepersoneel en burgerpersoneel) Beperkte Aanvullende Verzekering Uitgebreide Aanvullende Verzekering Plus Aanvullende Verzekering Basis Tand Luxe tand Jong & Zeker Vitaal & Zeker Gezin & Zeker Basisaanvullende Regeling Regeling Extra Vergoedingen Regeling aanvullende vergoedingen pakket 1 Regeling aanvullende vergoedingen pakket 2 IZZ Comfort IZA Basic IZA Classic IZA Perfect Aanvullend Budget Aanvullend Accent Aanvullend Plus Aanvullend TOP Bedrijfszorg-producten Univé Bedrijfszorg VGZ Bedrijfszorg: Bedrijfszorgpakket Advies over arbodienstverlening Inzet Bedrijfsarts Verzuimcoach IZZ Bedrijfszorg: Bedrijfszorgpakket Advies over arbodienstverlening Inzet Bedrijfsarts Verzuimcoach IZA Bedrijfszorg: Bedrijfszorgpakket Advies over arbodienstverlening Inzet Bedrijfsarts Verzuimcoach 17

18 Aanbod van aanvullende verzekeringen Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Aanvullende verzekeringen Aanvullend Pakket, Aanvullend Extra Pakket, Aanvullend Totaal Pakket Antroposofisch pakket Tand Eenvoudig, Tand Uitgebreid, Tand Totaal Gezond 50plus, Gezond 50plus Extra, Gezond 50plus Preventie De Goudse AV Basis, AV Uitgebreid, AV Top en AV Totaal De Goudse Tandarts Basis, Tandarts Uitgebreid, Tandarts Top en Tandarts Totaal Bedrijfszorg-producten Trias Bedrijfszorg: Bedrijfszorgpakket Advies over arbodienstverlening Inzet Bedrijfsarts Verzuimcoach De Goudse Bedrijfszorg: ZorgVerzuimmodule (met VerzuimVizier) ZorgVerzuimmodule (zonder VerzuimVizier) Alle labels bieden in 2008 ook een reisverzekering aan. IZA en Trias bieden eveneens het Univé Premie Voordeel Plan aan: hoe meer soorten verzekeringen men afsluit, hoe meer premiekorting men krijgt. Univé-VGZ-IZA-Trias biedt werkgevers Bedrijfszorg. Dit is een totaalformule gericht op het voorkomen, bekorten en terugdringen van ziekteverzuim, waartoe een producten- en dienstenpakket al dan niet in de vorm van een verzekering wordt aangeboden. De kern van Bedrijfszorg is het Bedrijfszorgpakket. Het biedt een breed scala van zorgproducten, opgedeeld in drie verschillende modules: Psychosociaal, Fysiek en Zorgservice. Het pakket bestaat uit bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologische zorg, mediation, herstelbegeleiding bij fysieke klachten, belastbaarheidstraining en expertise bij complexere problemen. Daarnaast biedt Bedrijfszorg advisering over arbodienstverlening en inzet van een Bedrijfsarts Verzuimcoach. De labels VGZ, Univé en Trias voeren verschillende verzekeringen afgestemd op klanten die in het buitenland wonen en/of werken. Aanbod van buitenlandverzekeringen UNIVÉ-VGZ-IZA-TRIAS 2008 Univé Zorg Buitenland Polis VGZ Universeel compleet VGZ Universeel aanvullend Trias Buitenland Polis Trias Expat Polis AV Buitenland Portugal Meer informatie over onze producten is te vinden op de websites van de verschillende labels. 18

19 4.2 Juridische structuur en organisatiestructuur Juridische structuur van de Univé-VGZ-IZA-Trias-organisatie De fusie van Univé en VGZ-IZA-TRIAS heeft betrekking op het zorgdeel van het totale concern, de structurele samenwerking op het schadedeel. Als bestuurder en aandeelhouder van de Zorg NV s treedt Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. op. Bestuurder en aandeelhouder aan de schadekant is Coöperatie Univé U.A. Beide coöperaties worden op hun beurt bestuurd door Coöperatie UVIT U.A. Deze laatste coöperatie kent drie statutaire organen: de Algemene Ledenvergadering, het Bestuur (hierna: Raad van Bestuur) en de Raad van Commissarissen. De Algemene Ledenvergadering van Coöperatie UVIT U.A. bestaat uit twee leden: Coöperatie Univé U.A. en Coöperatie VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. Om binding te bewerkstelligen tussen de twee leden is statutair bepaald dat in de eigen Ledenraad van deze coöperaties een aantal afgevaardigden van de andere coöperatie zitting hebben. Deze afgevaardigden brengen gezamenlijk hun stem uit en vertegenwoordigen 23% van de stemmen. Dit wordt kruisparticipatie genoemd. De personele samenstelling van de Raden van Commissarissen is identiek bij de drie coöperaties, de Zorg NV s en de Schade NV. De juridische structuur van de organisatie per 1 januari 2009 is in het volgende overzicht weergeven: Juridische Structuur Univé-VGZ-IZA-Trias Coöperatie VGZ-IZA-Trias Groep u.a. 23% zeggenschap Coöperatie Univé u.a. IZZ Zorgverzekeraar NV UMC Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV VGZ Zorgverzekeraar NV Trias Zorgverzekeraar NV Zorgverzekeraar Cares Gouda NV NV Univé Zorg Coöperatie UVIT u.a. N.V. Univé Schade N.V. Univé Organisatie BV * Kleurverdeling naar soort rechtspersoon (Uitvoerings) Coöperatie VGZ-IZA-Trias u.a. * = personeel bevindt zich in deze rechtspersoon = eigendomsverhouding = contractuele verhouding = zeggenschapsverhouding = lidmaatschapsverhouding 19

20 Hiervoor is beschreven hoe de coöperaties met elkaar verbonden zijn. Daarnaast kennen de afzonderlijke coöperaties, onder andere, leden die in directe relatie staan tot de verzekering die natuurlijke en/of rechtspersonen hebben afgesloten met de bedrijven die aan de coöperaties verbonden zijn. In de statuten van de coöperaties is een opsomming opgenomen van de onderscheiden categorieën leden (afgevaardigden). Uit het bovenstaande blijkt dat wat we aanduiden als Univé-VGZ-IZA-Trias, het geheel is van de gefuseerde en samenwerkende ondernemingen. Hiervan maakt zowel een zorgverzekeringsbedrijf (VGZ-IZA-Trias) met als onderdeel daarvan de Univé-zorgverzekeraar deel uit, alsook een schadeverzekeringsbedrijf (Univé). Overigens zijn beide aan te duiden als schadeverzekeraar in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze verzekeraars hebben de uitvoering van hun werkzaamheden intern uitbesteed: het zorgverzekeringsbedrijf aan Coöperatie VGZ-IZA-Trias U.A., het schadeverzekeringsbedrijf aan Univé Organisatie B.V. De werkzaamheden van NV Univé Zorg worden uitgevoerd door haar eigen werkorganisatie. In 2008 hebben in het kader van de vereenvoudiging van de juridische structuur enkele kleinere wijzigingen plaatsgevonden: NV Univé Zorg is gefuseerd met Univé Zorgverzekeraar N.V. waarbij deze laatste is opgehouden te bestaan, daarnaast is Holding VGZ B.V. (volledig) aandeelhouder geworden van Univé Zorgkantoor B.V. 20

JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A.

JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. 1. Inhoudsopgave Bestuursverslag 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 7 3 Verslag Raad van Commissarissen 8 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop De klant voorop Inhoudsopgave Bestuursverslag 2010 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 8 3 Verslag Raad van Commissarissen 9 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.2 Juridische

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 2011 3

Inhoudsopgave VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 2011 3 Inhoudsopgave VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 2011 3 BESTUURSVERSLAG 2011 1. Verslag Raad van Bestuur 11 2. Kerncijfers 15 3. Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 16 3.1. Univé-VGZ-IZA-Trias 16 3.2. Juridische

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

. Jaarverslag 2011 Coöperatie Univé UA

. Jaarverslag 2011 Coöperatie Univé UA . Jaarverslag 2011 Coöperatie Univé UA Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter bestuur Coöperatie Univé UA 5 Verslag Raad van Commissarissen 7 Bestuursverslag 2011 1. Verslag Raad van Bestuur 15 2. Kerncijfers

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

in aanmerking nemende het volgende:

in aanmerking nemende het volgende: VAN DOORNE N.V. SL/fvh/60006842 Vastgesteld de dato 24 juni 2008 REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de stichting: Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "stichting");

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis)

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis) Jaarcijfers 2010 Zorgverzekeraars en zorgfinanciering December 2010 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars in 2008, 2009 en 2010 centraal. In het tweede

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,-

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,- VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie.

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie. Jaarcijfers 2009 Zorgverzekeraars en -financiering November 2009 In dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars, en de inkomsten en uitgaven van deze groep in 2007 en 2008 centraal.

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen Profielschets ledenraad Rabobank Enschede-Haaksbergen januari 2013 Inhoudsopgave Pagina 1: Inleiding 1 2: Omgevingsschets 2 3: Wat is belangrijk voor een ledenraadlid 3 4: Hoe ziet

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS CB14.129 notities 14 Aventus\CB14.129.reglement auditcommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA Aegon naar ONVZ AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 80% tot 250, - per jaar tel: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50, -/ beh. tot 400, -

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Onderwerp Auditcommissie Auteur(s) mr. E. Hofland Datum 22 maart 2016 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Reikwijdte 3 2 Reglement 4 Artikel 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 750,- 4. Super Vip Bij 4: 85,-/

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2014

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2014 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Hieronder vallen Avero Achmea, OZF Achmea, Achmea Zilveren Kruis, Achmea Groene Land, Agis Achmea,

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

ACHMEA. Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2014

ACHMEA. Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2014 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Hieronder vallen Avero Achmea, OZF Achmea, Achmea Zilveren Kruis, Achmea Groene Land, Agis Achmea,

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen BGN-gewichtsconsulenten 2012

Overzicht Vergoedingen BGN-gewichtsconsulenten 2012 Versie 5-2011 Laatst gewijzigd: 19-12-2011 Overzicht Vergoedingen BGN-gewichtsconsulenten 2012 Vergoeding BGN geregeld Via de volgende link kun je de polissen van alles zorgverzekeraars terugvinden: http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/info/voorwaarden.cfm

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reglement selectie- en remuneratiecommissie...

Nadere informatie