F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d."

Transcriptie

1 F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag

2 INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in De vereniging FOV 6 De leden 6 Het bestuur 6 Het secretariaat 6 Relaties en contacten met andere instellingen 7 Een aantal activiteiten Algemeen 8 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 8 Gezamelijk pensioenproject 8 Werkgroep compliance 8 Technische commissie schadepreventie 9 Afdeling schepenverzekering 9 AISAM 9 Rente ledenrekening De onderlinge/ circulaires 10 Internet 10 2 FOV Jaarverslag 2007

3 Bijeenkomsten 11 Voorjaarsbijeenkomsten afdelingen brand-regionaal 11 Themabijeenkomst Wtf 11 Studiedag arbeidsongeschiktheidsverzekering 12 Algemene ledenvergadering 13 Strategische sessies voor onderlinge verzekeraars 14 Platform grote onderlingen 14 Taxatiedagen Directiebijeenkomsten regio noord 15 Preventiedag Regionale najaarsbijeenkomsten 17 Studiedag aansprakelijkheid 17 Bijlagen 18 Ledenlijst per 31 december Overzicht bestuur en commissies per mei FOV Jaarverslag

4 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag over 2007 van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (FOV). De FOV is de branchevereniging van in Nederland werkzame coöperatieve verzekeringsmaatschappijen. In totaal zijn 130 maatschappijen bij de FOV aangesloten, die gezamenlijk een premie-inkomen genereren van 4,4 mrd. De FOV stelt zich ten doel de belangen van het op onderlinge basis werkende verzekeringsbedrijf in Nederland te behartigen. Deze belangen kunnen van algemene aard zijn, maar kunnen ook toegespitst zijn op een bepaalde groep onderlingen of zelfs op één enkele maatschappij. 4 FOV Jaarverslag 2007

5 DE VERZEKERINGSMARKT IN 2007 De verzekeringsmarkt kenmerkte zich in 2007 onder andere door een voortschrijdende schaalvergroting. Deze beperkte zich niet tot verzekeraars: De internationale koepels ACME en AISAM bereikten overeenstemming om te fuseren tot AMICE en de verschillende financiële klachtenloketten kwamen bij elkaar in het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit is het enige erkende klachteninstituut voor de gehele financiële dienstverlening. Het toezicht uit hoofde van de Wft werd verder aangescherpt door zowel DNB als de AFM. AFM focuste daarbij op kredieten en DNB legde de nadruk op integriteit terwijl ook de solvabiliteit van financiële instellingen nauwlettend werd gemonitord. Bijzondere aanleiding hiervoor was de subprimecrisis in de Vereningde Staten, waar in de afgelopen jaren veel hoge hypotheken waren uitgegeven die door een stijgende rente niet langer konden worden betaald. Dit veroorzaakte gedwongen verkopen en een sterke daling van de huizenprijzen. Financiers en beleggers moesten hierdoor miljarden dollars afschrijven. Het effect hiervan was ook buiten de Verenigde Staten merkbaar. De verzekeringssector bleef hierbij redelijk gespaard, de reserves daarvan bleken over het algemeen degelijk te zijn belegd. Een onderwerp dat landelijk veelvuldig de pers haalde was de zogenaamde woekerpolisaffaire. Deze had betrekking op hoge, bedekte kosten in beleggingspolissen en te optimistisch voorgespiegelde resultaten bij de verkoop van dergelijke producten. Coöperatieve verzekeraars hebben hier nauwelijks hinder van ondervonden. Aanhoudende prijsdruk in hypotheken en in verschillende verzekeringssegmenten vereiste een alert prijs- en marketingbeleid en goede kostenbeheersing. De meeste leden van de FOV rapporteerden over 2007 een stevige groei in premie-inkomen. Eveneens werd echter een flinke toename van de schades gemeld. Dit voornamelijk als gevolg van een grote storm op 18 januari Alles bij elkaar waren de financiële markten in het verslagjaar turbulent te noemen. FOV Jaarverslag

6 DE VERENIGING FOV De leden Aan het eind van 2007 telde de FOV 130 leden. In de bijlagen van dit verslag is een ledenlijst opgenomen (bijlage I). Het bestuur Het bestuur van de FOV kwam in 2007 vijfmaal bijeen. Daarnaast vond regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter, de beide vice-voorzitters en de directeur. Thema s die aan de orde kwamen, waren onder meer: Solvency II - Quantitive Impact Studies Verzekeringsmodel overstromingsschade Panelbijeenkomsten DNB en AFM Compliance Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Overstromingsverzekering Legesheffing door DNB FOV-toetsmodellen wet- en regelgeving Internationale representatie Diverse consultaties De eerste vergadering van het jaar vindt bij een van de leden plaats. In 2007 verleende Achmea te Zeist gastvrijheid. Het is gebruikelijk de eerste vergadering van het jaar open te stellen voor alle bestuursleden, d.w.z. voor zowel de bestuursleden als voor hun plaatsvervangers. Tijdens de eerste vergadering in het jaar wordt onder andere het beleid voor de komende 12 maanden vastgesteld. De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur is opgenomen in bijlage II van dit verslag. Het secretariaat Het secretariaat beheert de administratie van de FOV. Daarnaast vormt zij het centrale aanspreekpunt voor de leden en voor personen en instanties van buitenaf. Tot het takenpakket van het secretariaat behoort ook de individuele advisering van leden. Hierbij kan worden gedacht aan arbeidsrechtelijke kwesties, statuten en reglementen, verzekering- en belastingtechnische zaken etc. Per eind 2007 was de personele samenstelling van het secretariaat als volgt: mr. Chr. van Toor MBA mw. mr. H.M. van Voorst-ter Hoeve A.J.M. Kok MSM mw. M.L. Malherbe mw. K. Vulto mw. V. Mahabier Panday directeur stafmedewerker stafmedewerker secretaresse secretaresse administratief medewerkster 6 FOV Jaarverslag 2007

7 AISAM Relaties en contacten met andere instellingen AISAM is een internationale vereniging van onderlinge verzekeringmaatschappijen en is gevestigd in Brussel. Bij AISAM zijn 167 maatschappijen uit 22 landen aangesloten. FOV is bij de AISAM aangesloten en werkt daar nauw mee samen, in het bijzonder op het gebied van Europese regelgeving. ACME / ICMIF De verenigingen ACME en ICMIF vormen een combinatie van een andere internationale organisatie van onderlinge verzekeraars. Deze combinatie richt zich niet alleen op verzekeraars maar ook op coöperaties. De FOV is bij de ACME / ICMIF aangesloten. CVS Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek is gelieerd aan het Verbond van Verzekeraars. Het CVS verzorgt een aantal statistieken. Aan enkele daarvan kunnen FOV-leden deelnemen. IVR Namens de schepenverzekeraars die bij de FOV zijn aangesloten, is de FOV lid van de Internationale Vereniging Het Rijnschepenregister (IVR). Deze vereniging streeft naar harmonisatie van regelgeving op het gebied van de Europese binnenvaart. Namens de FOV-afdeling schepenverzekering heeft de heer H. de Jonge van Vereniging Noord Nederland zitting in de Verwaltungsrat van de IVR. NCR De FOV is lid van de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR). De NCR is de overkoepelende organisatie voor vrijwel alle land- en tuinbouwcoöperaties in Nederland. NMP In de Nederlandse Milieupool (NMP) is de FOV door middel van een bestuurslid vertegenwoordigd. Dit betreft de heer S. Dol, directeur van de Leeuwarder Onderlinge. In de pool delen de deelnemende verzekeraars hun risico s en wisselen zij ervaringen uit met betrekking tot het product. NOFF Sinds 1955 beheert de FOV de Nationale Onderlinge Fraudeverzekeringmaatschappij WA. Deze fraudeverzekeraar stelt de leden van de FOV in staat tegen onderlinge condities een fraude- en berovingverzekering te sluiten. Ook andere, op coöperatieve leest geschoeide organisaties, kunnen zich bij de NOFF verzekeren. Stichting Salvage De Stichting Salvage is in de jaren 1980 door een aantal Nederlandse verzekeraars opgericht. Salvage is een landelijk werkende organisatie, die na brand in aanvulling op de diensten van brandweer en politie hulp kan verlenen aan gedupeerden, directe maatregelen kan nemen om schade te beperken en een eerste waarneming namens verzekeraars kan uitvoeren. De directeur van de FOV is één van de drie bestuursleden van de stichting. Daarnaast is hij voorzitter van de Commissie van deskundigen van de stichting. Deze commissie ontwerpt en beheert de condities waarop reconditioneringsbedrijven met de stichting kunnen samenwerken. Verbond van Verzekeraars De FOV is als geassocieerd lid aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Dit is de overkoepelende organisatie van het schade- en levensverzekeringsbedrijf in Nederland. Tussen beide organisaties bestaat een nauwe samenwerking. FOV Jaarverslag

8 EEN AANTAL ACTIVITEITEN IN 2007 Algemeen De FOV representeert en behartigt de belangen van de onderlinge verzekeringssector in Nederland. Zij onderhoudt contacten met instanties zoals het Ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Belastingdienst Amsterdam. Op deze wijze geeft zij invulling aan de belangenbehartiging die haar statuten als kerndoelstelling aangeven. In dit kader heeft de FOV in 2007 deelgenomen aan marktconsultaties over QIS3 / Solvency II; formulier betrouwbaarheidsonderzoek; self assessment integere bedrijfsvoering; leges 2008; handhavingsbeleid AFM en DNB. Naast collectieve belangenbehartiging staat de FOV haar leden desgewenst ook op individuele basis bij. Deze bijstand betreft voornamelijk het verstrekken van adviezen op verzekeringstechnisch gebied, statuten, fiscaal recht, arbeidsrecht, administratief recht etc. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Enkele jaren geleden heeft de FOV in samenspraak met Univé en Centraal Beheer Achmea een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor FOV-leden tot stand gebracht. Deze verzekering kent een dekking die behoort tot de meest uitgebreide die op de markt te verkrijgen is. De premie is echter beduidend lager (circa 30%) dan bij andere aanbieders. De verzekering is door veel maatschappijen afgesloten. Jaarlijks vindt overleg plaats tussen FOV, Univé en Centraal Beheer Achmea over het schadeverloop, de voorwaarden en de premiestelling van de verzekering. Dit heeft geleid tot neerwaartse premieaanpassingen en tot een extra premiekorting van 15% bij een contractsduur van 3 jaar. In het verslagjaar bleef de premie ongewijzigd. Gezamenlijk pensioenproject Veel onderlinge verzekeraars hebben de pensioenverzekering voor hun medewerkers bij Achmea ondergebracht. De bestaande contracten dienden in verband met de naderende introductie van de levensloopregeling te worden aangepast. Om een gecoördineerde omzetting mogelijk te maken en daarnaast eenvormigheid in de nieuwe regeling te bewerkstelligen, hebben 30 verzekeraars zich op initiatief van de FOV verenigd. Secundair doel was het bereiken van een zekere schaalgrootte, waardoor kostenvoordeel kon worden behaald. Het project, dat doorloopt in 2008, kan op voorhand geslaagd worden genoemd. De verplichte aanpassing aan de levensloopregeling is zonder noemenswaardige problemen verlopen en het mantelcontract is in 2007 ondertekend. Dit heeft tot een substantiële besparing in de overheadkosten geleid, die in een aantrekkelijke mantelkorting is vertaald en zo ten gunste van de deelnemers is gekomen. Het project wordt afgerond zodra de nodige administratie is gerealiseerd en het pensioenreglement is geformaliseerd. Werkgroep compliance Omdat alle leden het onderwerp compliance gestalte moeten geven en om te voorkomen dat het spreekwoordelijke wiel op veel plaatsen opnieuw moet worden uitgevonden, is eind 2006 besloten tot de inrichting van een werkgroep compliance. In 2007 heeft deze werkgroep vier maal overleg gevoerd. Dit heeft tot een brede uitwisseling van ervaringen geleid. Op de website van de federatie is een deel ingeruimd waarvandaan enige compliancemodellen kunnen worden gedownload. 8 FOV Jaarverslag 2007

9 Technische Commissie Schadepreventie De Technische Commissie Schadepreventie vergaderde vier maal in Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren de Fireknockout, het nieuwe isolatiemateriaal Xire (op basis van geëxpandeerd polystyreen, glas en lucht), relevantie EPA (Energie Prestatie Advies) voor verzekeraars, aerosolblussers, asbest, KIWA 17-10, afgekeurde tuinbouwlampen in ligboxstallen, het verwarmen van water voor de centrale verwarming met behulp van een houtkachel (NEN 3028), ontwikkelingen met betrekking tot klassen inbraakwerendheid, taxatiedagen, een speciale plek voor preventie op de website van de FOV (het preventieplein), onderhoud blustoestellen, mestsilo s, Firetexx, kant en klare tempex woonhuizen, overleg met ASPO en verschillende andere onderwerpen. Per 1 april 2007 nam ing. B. Veurink (Claimconsulting.nl BV) het voorzitterschap over van ir. K. Geertsema (NV Interpolis) die ad interim commissievoorzitter was geweest vanaf februari Afdeling Schepenverzekering De afdeling schepenverzekering vergaderde op 15 februari, 27 juni en 15 november. Gastsprekers tijdens deze vergaderingen waren mevrouw A. Gravendijk-Dekker van verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (Stichting VbV), en A. Groothedde, R. Pijpers en mevrouw L. van den Brink van DNB. Na de vergadering van 27 juni kreeg de afdeling in de haven van Joure een demonstratie over havenbeveiliging en preventie van diefstal van pleziervaartuigen, verzorgd door Havenbeveiliging SAMM. Op 30 januari werd overleg gevoerd met een delegatie van de afdeling Transport van het Verbond van Verzekeraars. Op 19 september vond in Nijmegen het jaarlijkse informeel overleg plaats. De afdeling bezocht daar de verkeerspost en maakte met het directievaartuig Van Rijkswaterstaat een tocht op de rivier de Waal. De afdeling heeft in 2007 twee preventiebrochures uitgebracht: in mei de brochure Brand: preventie en blussen en in november Steeds vaker hoge ladingschadeclaims. AISAM Via AISAM volgt de FOV het Solvency II-dossier. AISAM heeft goede contacten met de EU-afdeling waarbinnen de teksten worden geredigeerd. Rente ledenrekening 2007 De Belastingdienst Amsterdam en de FOV hebben begin jaren 1990 een overeenkomst gesloten betreffende de fiscale behandeling van premierestitutie en ledenrekeningen. Voor de berekening van een marktconforme rente ter toekenning aan de openstaande ledenrekeningen, wordt in het kader van deze overeenkomst minimaal uitgegaan van het gemiddelde U-rendement (voorheen T-rendement) minus 2 procent, afgerond op een half procent naar boven. In overleg met de belastingdienst is op basis van deze formule het rentepercentage over 2007 vastgesteld op 2,5%. Dit betekent dat onderlingen over 2007 minimaal 2,5% rente dienen te vergoeden op de ledenrekeningen. Gevolg hiervan is dat de dotaties aan die rekeningen in mindering kunnen worden FOV Jaarverslag

10 gebracht op het jaarlijkse overschot, als daar sprake van is. Over de dotaties hoeft geen vennootschapsbelasting te worden afgedragen. De onderlinge / circulaires Ten behoeve van haar leden en overige belangstellenden geeft de FOV een maandblad uit getiteld De Onderlinge. Daarin wordt verslag gedaan van uiteenlopende verenigingszaken en van actuele ontwikkelingen in het verzekeringswezen. De Onderlinge verschijnt 10 keer per jaar. De grootste groep ontvangers en lezers van De onderlinge zijn bestuursleden van aangesloten onderlingen. De leden worden voorts voorzien van circulaires. Daarin wordt onder andere ingegaan op actuele onderwerpen die voor de leden van de FOV van belang zijn. In 2007 is ertoe overgegaan deze digitaal te verzenden. Internet De FOV beschikt over een website: Leden van de FOV hebben toegang tot een afgeschermd deel van de site waar zij informatie kunnen downloaden zoals modelstatuten, presentaties etc. 10 FOV Jaarverslag 2007

11 BIJEENKOMSTEN De heer dr. M. Gelderman, DNB. Voorjaarsbijeenkomsten afdelingen brand-regionaal Eind maart, begin april organiseerden de drie afdelingen Brand-Regionaal hun gebruikelijke voorjaarsbijeenkomsten. Deze avondbijeenkomsten vonden plaats in Bilthoven, Odoorn, Markelo en Akersloot. Het centrale thema, dat door spreker van DNB werd toegelicht, QIS 3 (Quantitative Impact Study) die in het kader van de nieuwe solvabiliteitseisen (Solvency II) werd uitgevoerd. De studie, die liep van april tot en met juni 2007, werd onder meer benut om de hoogte van de nieuwe solvabiliteitseisen te kalibreren. Daarnaast was QIS 3 een van de eerste mogelijkheden voor verzekeraars om het nieuwe raamwerk in zijn geheel te beoordelen. Om deze redenen was het belangrijk dat zoveel mogelijk verzekeraars - grote maar zeker ook kleine - zouden participeren in QIS 3. De regionale bijeenkomsten werden door bijna 200 personen bijgewoond, een record in de afgelopen 10 jaar. Mede hierdoor was de deelname aan QIS 3 door de leden van de FOV ook hoog. De heer drs. R.M. Lucassen, DNB. Themabijeenkomst Wft Op 17 april vond in Slot Zeist te Zeist een studiedag plaats over de per 1 januari 2007 in werking getreden Wet op het financieel toezicht. Inleiders waren mevrouw mr. F.M. Schlingmann (De Brauw Blackstone) over algemeen deel en markttoegang, mr.b. Joosen (DLA Piper) over prudentieel toezicht en dr. R.J. Schotsman (NIBE/SVV) over gedragstoezicht. De dag trok 45 belangstellenden. De heer G.A.M. van der Berg, FOV. FOV Jaarverslag

12 Studiedag arbeidsongeschiktheidsverzekering Op 24 april werd in het Bomencentrum te Baarn de studiedag Beperkt u de schadelast optimaal georganiseerd. Op deze dag werd de rol van de verzekeraar bij preventie en reïntegratie van arbeidsongeschiktheid in relatie tot beheersing van de schadelast besproken. Dagvoorzitter was mevrouw A.G. Epema-Treep (OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V.). D.J.S. Hogenkamp (ProgreSZ Hogeschool voor Sociale Zekerheid) informeerde over actualiteiten op het gebied van sociale zekerheid. Ing. G.G. Wolters (NV Interpolis Schade) besprak de rol van de verzekeraar bij preventie en reïntegratie van arbeidsongeschiktheid. Mr. T.J. Dorhout Mees (Nysingh advocaten-notarissen) attendeerde op de aansprakelijkheid en zorgplicht van werkgevers bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mevrouw dr. J.A. Landsman (Leefstijl Trainingscentrum) gaf inzicht in de mogelijkheden van leefstijltraining en de effecten daarvan. D. Veraart (Kernsupport) vertelde als ervaringsdeskundige over zijn eigen reïntegratie. Deelname aan de studiedag werd gehonoreerd met PE-punten. De dag werd door 70 deelnemers bezocht. 12 FOV Jaarverslag 2007

13 Algemene ledenvergadering De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond plaats op 9 mei in kasteel De Vanenburg te Putten. Ongeveer 90 vertegenwoordigers van leden en overige genodigden woonden de vergadering bij. Het huishoudelijk gedeelte werd zonder bijzonderheden afgewikkeld; de vereniging is financieel gezond en de jaarrekening over 2006 kon zonder commentaar worden goedgekeurd. Gastspreker was prof. ir. W.L. van Dinten, onder andere bijzonder hoogleraar Bedrijfskunde aan de RSM Erasmus University en voormalig directeur strategie bij de Rabobank. De heer Van Dinten gaf een verhandeling over het dynamisch organiseren van de klant als het startpunt van iedere transactie. FOV Jaarverslag

14 Strategische sessies voor onderlinge verzekeraars Rondom de SOBH, SOM en PCV zijn ongeveer 40 relatief kleine onderlingen actief. Veel daarvan hebben vragen van strategische aard. Deze vragen hebben voornamelijk betrekking op het bestaansrecht over een aantal jaren en de te varen koers. Om bij deze vragen behulpzaam te zijn, hebben de genoemde organisaties en de FOV besloten een aantal strategische sessies te organiseren. Deze vonden plaats op 13 en 20 juni en stonden onder leiding van mr. P.F. Heuperman van Heathfield Executive Counseling te Laren. Platform grote onderlingen Vrijdagmiddag 19 oktober stond in het teken van de tweede bijeenkomst van het platform grote onderlingen. In Slot Zeist werd onder leiding van prof. ir. W.L. van Dinten de spreker tijdens de laatste algemene vergadering van de FOV gediscussieerd over de vraag waarom en op welke wijze de coöperatieve sector de komende 10 tot 20 jaar een significante rol in de verzekeringsmarkt zal moeten/kunnen spelen. Achmea/Interpolis, Bovemij, ZLM en NCR waren vertegenwoordigd. Slot Zeist. Taxatiedagen 2007 In 2007 inventariseerde de FOV of de leden behoefte hadden aan de organisatie van taxatiedagen. Dat bleek het geval. Daarom werden in eerste instantie twee taxatiedagen georganiseerd. Die bleken niet voldoende om het grote aantal belangstellenden te faciliteren. Tussen september en november vonden uiteindelijk negen taxatiedagen plaats, die door ruim 180 cursisten werden bezocht. De dagen werden georganiseerd door de Technische Commissie Schadepreventie en het secretariaat van de FOV in samenwerking met Compander. 14 FOV Jaarverslag 2007

15 Scheepvaartmuseum te Groningen. Hotel De Havixhorst. Directiebijeenkomsten regio noord Op 3 oktober gaf de heer J. Mulder, directeur van de schepenverzekeraar Oranje, een uiteenzetting over de ontwikkeling van de scheepvaart in het noorden van het land en de positie die Oranje daarin heeft kunnen bekleden. De bijeenkomst, die door 10 noordelijke directeuren werd bijgewoond, vond plaats in het Scheepvaartmuseum te Groningen. Na de inleiding was er gelegenheid om het museum te bezichtigen en werd een afsluitende borrel genoten. Op 30 oktober kwam in Hotel De Havixhorst een tiental bestuurs- en directieleden bij elkaar om daar een gezamenlijke lunch te gebruiken. Tijdens die lunch werd van gedachten gewisseld over de vormgeving van de coöperatie op een dagelijkse basis. Het gesprek werd begeleid door prof. dr. ir. G. van Dijk van de NCR. Op 31 oktober werd de sessie voor een tiental andere belangstellenden herhaald. Het ligt in de bedoeling het experiment in 2008 te herhalen en dan in te gaan op een praktische vertaalslag van de opgedane theorie. FOV Jaarverslag

16 Preventiedag 2007 De onderlinge van november kopte met de volgende titel: Water: een elementaire levensbehoefte, maar ook de oorzaak van veel schade. Dit waren de woorden van dagvoorzitter en FOV-voorzitter Toon Bullens die hiermee de Preventiedag opende en het thema van de dag toelichtte. De Preventiedag werd op 14 november in het Wageningen International Conference Centre georganiseerd. Het onderwerp werd door zes sprekers vanuit diverse invalshoeken belicht. Zo kwamen rioleringen en neerslag aan bod, platte daken en het gevaar van instortingen hiervan als gevolg van sneeuw- of wateraccumulatie en verder de verschillende technieken voor lekkagedetectie. Hierna volgde een uiteenzetting over de stappen die met betrekking tot het bedenken van een nieuw product (uitgebreide neerslagdekking voor het MKB) tot en met de marktimplementatie daarvan. Ook werd besproken of het mogelijk is neerslagschade te verhalen op overheidsinstanties. Tot slot werd de mate van klimaatverandering besproken. De Technische Commissie Schadepreventie van de FOV, die de dag had georganiseerd, was er aldus volgens veel van de 140 bezoekers opnieuw in geslaagd een boeiend en afwisselend programma samen te stellen. 16 FOV Jaarverslag 2007

17 Regionale najaarsbijeenkomsten Traditioneel organiseren de afdelingen Brand-Regionaal tegen het einde van het jaar een aantal najaarsbijeenkomsten. Deze vinden in de avonduren plaats en zijn inclusief aperitief en diner. Daarnaast kennen de bijeenkomsten een inhoudelijk gedeelte. Deze opzet werd ook in 2007 toegepast. Het centrale thema was ditmaal marketing. Dit onderwerp werd besproken door mr. drs. A.P.J. Duijnstee van Duijnstee Consultancy te Baarn De bijeenkomsten werden in de maanden november en december verspreid over het land gehouden: in Markelo, Zeist, Odoorn en Schoorl. Zij werden door 113 belangstellenden bijgewoond. Studiedag aansprakelijkheid Op 28 november organiseerde de FOV in Best Western Hotel Ernst Sillem Hoeve te Lage Vuursche een studiedag onder de titel Van elobike tot cybersettle. Dagvoorzitter was mr. G.W.N.M. van Laarhoven (Interpolis). E.J. Goetheer (ZLM Verzekeringen) informeerde over de aansprakelijkheid voor nieuwe voertuigen. Mevr. mr. R. Ligtvoet (Achmea Claims Center) gaf een update van recente jurisprudentie op het gebied van verkeersrecht. Mr. J.G. Hoekstra (Univé Schade) besprak de aansprakelijkheid bij uitritten. Mevr. mr. A.T. Bolt (Nysingh advocaten-notarissen ) behandelde werkgeversaansprakelijkheid. R.J. Kasteleijn (Univé) en T.J.H. Woudstra (Achmea Claims Center) namen in hun debat Fraude en ethiek de ethische aspecten van de verzekeringspraktijk door. Ten slot gaven mr. G.W.N.M. van Laarhoven (Interpolis NV) en M. van Dijk (Korevaar van Dijk Letselschade) een toekomstvisie over schadebehandeling. De studiedag, die met PE-punten werd gewaardeerd, trok 118 bezoekers. FOV Jaarverslag

18 BIJLAGE I Ledenlijst per 31 december 2007 Naam verzekeraar OWM Achterhoek OVM Zwammerdam e.o OBM Ransdorp Centraal Beheer Achmea FBTO Verzekeringen Univé Groningen Ond. Bossenverzekering Mij Univé Noord Univé Schade Univé Midden-Drenthe OVM Benschop/IJsselstein Blaricumse Onderlinge Ond. Paardenfonds De drie gemeenten OBM Verzekeringen NOFF Univé Friesland Univé Zuid-Holland West OBM voor Utrecht en Nabijgelegen Gem. Stichtse Ond. Brand Herverz. (SOBH) Samenwerkende Ond. Verz. Mijen Coop (SOM) OVM SOM Univé West-Drenthe OBM Edam Univé Flevoland Univé Drenthe-Overijssel OWM Rabobanken Ond. Paardenverz.fonds Doetinchem e.o. OVM Geesteren-Gelselaar OBV Giethoorn Univé Rivierenland OVZ Verzekeringen ZLM Verzekeringen Univé Zeeuws-Vlaanderen Vestigingsplaats Aalten Alphen a/d Rijn Amsterdam Apeldoorn Apeldoorn Appingedam Arnhem Assen Assen Beilen Benschop Blaricum Blesdijke Broek in Waterland Bunnik Burgum Delft De Meern De Meern De Meern De Meern Dwingeloo Edam Emmeloord Emmen Eindhoven Gaanderen Geesteren (Gld.) Giethoorn Geldermalsen Goes Goes Groede 18 FOV Jaarverslag 2007

19 Naam verzekeraar Menzis Oranje Verzekeringen, Ond. Verz. van Schepen Schepen Onderlinge Nederland Noord Nederlandsche P & I Club OWM Owase UA AgriVer EFO Paardenverzekering Vereniging Noord Nederland Zevenwouden Verzekeringen Univé Regio+ Brandverzekering NV Burger Brandwaarborg Vereniging Univé Hoogeveen UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. TVM Verzekeringen Onderlinge Brandverzekering Hoogland Prov. Comb. van Ond. Verzmijen ter Herdekking van Brandschade (PCV) Wederkerige Waarborgmij van 1820 Onderlinge Verzekeringen De Eendracht ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. Juweliers Ond. Schade Mij (JUWON) OVM Onze Belangen OVM Ouderkerk Univé Westerkwartier en Noordenveld Avéro Achmea Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) Univé Leksprong OVM Lek & IJssel Onderlinge IJsselstroom OVM Lopik-Cabauw e.o. Univé Hollands Noorden EFM Ond. Schepenverzekering Univé Reest Aa en Linde OBM Monnickendam & Katwoude OBM Montfoort e.o. OBV Jutphaas e.o. Bovemij Verzekeringen N.V. Vestigingsplaats Groningen Groningen Groningen Haren (Gr) Hardenberg Hasselt Heerenveen Heerenveen Heerenveen Heerhugowaard Hippolytushoef Hoogeveen Hoogeveen Hoogeveen Hoogland Hoorn Hoorn Houten Houten IJsselstein Kamerik Krimpen a/d Lek Leek Leeuwarden Leeuwarden Leidschendam Leerbroek Lekkerkerk Linschoten Lopik Medemblik Meppel Meppel Monnickendam Montfoort Nieuwegein Nijmegen FOV Jaarverslag

20 Naam verzekeraar OVM Nieuwerbrug e.o. UA Univé Overijssel Univé Midden-Nederland Univé Twente Onderlinge Zeevang Alg. Ond. Paardenverzekeringsmaatschappij in Zeeuws-Vlaanderen Ond. Paardenverz.mij Walcheren Univé Stellingland OBM Purmerend e.o. OOM Ond. Molest Verzekeringen Ond. Gemeentelijke Bosbrandverzekering OVM Donatus Nat. OWM tegen Brandschade Univé Ruinen OBV Schalkwijk, Tull en 't Waal e.o. Onderlinge Vlist Onderling Fonds Sliedrecht Univé Alblasserwaard en Omstreken Unitass Soester Onderl. Brandverzekering Univé Noord-Oost Univé Staphorst Onderlinge Steenwijk OBV Steenwijkerwold OVM Ter Aar-Jacobswoude NV Interpolis Schade Ond. Mij Centraal Risicofonds voor het Midden- en Kleinbedrijf (CRF) Univé Oost Veenkoloniale Onderlinge Glasverzekering OVM Vinkeveen & Omstreken OVM Haarrijn Vestigingsplaats Nieuwerbrug a/d Rijn Nieuwleusen Nijkerk Oldenzaal Oosthuizen Oostburg Oostkapelle Purmerend Purmerend Rijswijk Rosmalen Rosmalen Rotterdam Ruinen Schalkwijk Schoonhoven Sliedrecht Sliedrecht Soest Soest Stadskanaal Staphorst Steenwijk Steenwijk Ter Aar Tilburg Utrecht Varsseveld Veendam Vinkeveen Vleuten 20 FOV Jaarverslag 2007

21 Naam verzekeraar Centramed OBM Reeuwijk en Omstreken OBM Eendracht Maakt Macht OBM Westzaan OBM Assendelft OVM Twente Ons Belang Coop. Ass. Ver. OVM Cothen e.o. Onderlinge Assurantie Tenkink Onderlinge Winterswijk Univé Noord Groningen OBM Woerden-Driebruggen e.o. OVM De Veenhoop Univé Het Zuiden OVM Zegveld en Omstreken Achmea Schadeverzekering N.V Univé Utrecht Klaverblad OVM NV Interpolis Agro Ond. Fruittelers Hagelverzmij (OFH) OWM Aquapol OWM Avipol OWM Porcopol OWM PotatoPol B.A. Univé West-Nederland Univé Zuidlaren Ond. Glasverzekering anno 1919 Samenwerking Univé StormHer Univé Zwolle Herverzekering Vestigingsplaats Voorburg Waarder Wanneperveen Westzaan Westzaan Wierden Wijdenes Wijk bij Duurstede Winterswijk Winterswijk Winsum Woerden Wognum Wouw Zegveld Zeist Zeist Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zuidlaren Zutphen Zwolle Zwolle FOV Jaarverslag

22 BIJLAGE II Overzicht bestuur en commissies per mei 2008 Bestuur Dagelijks bestuur A.C.J. Bullens Achmea / Interpolis voorzitter J.H. Warringa Univé Middden-Nederland vice-voorzitter mr. L.H.M. van Zutphen OVM Donatus vice-voorzitter Bestuursleden G.A.M. van den Berg Univé Utrecht A.M. Boersma AgriVer mr. A.P.J.C. Bos TVM Verzekeringen S. Dol Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen ing. D. van de Geer SOBH mr. J.F.M. Hennekam Unigarant mr. A.J. de Jonge ZLM Verzekeringen M.J. Landlust Schepen Onderlinge Nederland mr. J.W.C. Mijs OFH W.G.A.M. Oude Essink Nijhuis OVM SOM UA drs. J.P.J.D.M. Rompa Vereniging Achmea Plaatsvervangende bestuursleden B. Doornweerd OWM Achterhoek H.J.A.M. Helmich Univé Reest Aa en Linde drs. J.P. Hoekstra Bovemij Verzekeringen NV J. Mulder Oranje Schepenverzekeringen P.M. Top OVZ Verzekeringen M.C. van t Veer PCV A.W.J.M. Verkroost OVM Utrecht 22 FOV Jaarverslag 2007

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in 2009 5 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland.

Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. 2 ENSTEN N PRODUCTEN n de Federatie van Onderlinge erzekeringmaatschappijen in Nederland Branchevereniging FOV De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. Het coöperatief verzekeren

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergaderingen bestuur en districtsbestuur

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering bestuur en districtsbestuur Pagina

Nadere informatie

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Districtbestuursvergadering

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering FOVbestuur

Nadere informatie

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag!

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag! Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Model profielschetsen gepubliceerd

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV benadrukt proportionaliteit

Nadere informatie

Durf vanuit branche Lagere belastingopbrengst

Durf vanuit branche Lagere belastingopbrengst J A A R C I J F E R S M o t o r r i j t u i g e n, B r a n d, A a n s p r a ke l i j k h e i d e n R e c h t s b i j s t a n d TRENDLINE 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Assurantiebelasting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A.

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A. Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden U.A. Jaarstukken 2014 Zevenwouden Jaarstukken 2014 Inhoud Jaarverslag... 3 Bestuursorganen... 3 Bedrijfsstructuur Zevenwouden & Noorderlinge...

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG FENEX 2002

JAARVERSLAG FENEX 2002 JAARVERSLAG FENEX 2002 Resultaten expeditiesector in 2002 onder druk De afnemende economische groei die in 2001 inzette heeft zich in 2002 voortgezet. Ook voor de omzet in de expeditiesector had dat negatieve

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar Donatus Verzekeringen Jaarverslag 2012 161 e boekjaar Inhoudsopgave 2 Bestuursorganen 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Toelichting op het thema van het jaarverslag het Kruis 7 Dé kerken- en monumentenverzekeraar

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie