F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d."

Transcriptie

1 F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag

2 INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in De vereniging FOV 6 De leden 6 Het bestuur 6 Het secretariaat 6 Relaties en contacten met andere instellingen 7 Een aantal activiteiten Algemeen 8 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 8 Gezamelijk pensioenproject 8 Werkgroep compliance 8 Technische commissie schadepreventie 9 Afdeling schepenverzekering 9 AISAM 9 Rente ledenrekening De onderlinge/ circulaires 10 Internet 10 2 FOV Jaarverslag 2007

3 Bijeenkomsten 11 Voorjaarsbijeenkomsten afdelingen brand-regionaal 11 Themabijeenkomst Wtf 11 Studiedag arbeidsongeschiktheidsverzekering 12 Algemene ledenvergadering 13 Strategische sessies voor onderlinge verzekeraars 14 Platform grote onderlingen 14 Taxatiedagen Directiebijeenkomsten regio noord 15 Preventiedag Regionale najaarsbijeenkomsten 17 Studiedag aansprakelijkheid 17 Bijlagen 18 Ledenlijst per 31 december Overzicht bestuur en commissies per mei FOV Jaarverslag

4 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag over 2007 van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (FOV). De FOV is de branchevereniging van in Nederland werkzame coöperatieve verzekeringsmaatschappijen. In totaal zijn 130 maatschappijen bij de FOV aangesloten, die gezamenlijk een premie-inkomen genereren van 4,4 mrd. De FOV stelt zich ten doel de belangen van het op onderlinge basis werkende verzekeringsbedrijf in Nederland te behartigen. Deze belangen kunnen van algemene aard zijn, maar kunnen ook toegespitst zijn op een bepaalde groep onderlingen of zelfs op één enkele maatschappij. 4 FOV Jaarverslag 2007

5 DE VERZEKERINGSMARKT IN 2007 De verzekeringsmarkt kenmerkte zich in 2007 onder andere door een voortschrijdende schaalvergroting. Deze beperkte zich niet tot verzekeraars: De internationale koepels ACME en AISAM bereikten overeenstemming om te fuseren tot AMICE en de verschillende financiële klachtenloketten kwamen bij elkaar in het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit is het enige erkende klachteninstituut voor de gehele financiële dienstverlening. Het toezicht uit hoofde van de Wft werd verder aangescherpt door zowel DNB als de AFM. AFM focuste daarbij op kredieten en DNB legde de nadruk op integriteit terwijl ook de solvabiliteit van financiële instellingen nauwlettend werd gemonitord. Bijzondere aanleiding hiervoor was de subprimecrisis in de Vereningde Staten, waar in de afgelopen jaren veel hoge hypotheken waren uitgegeven die door een stijgende rente niet langer konden worden betaald. Dit veroorzaakte gedwongen verkopen en een sterke daling van de huizenprijzen. Financiers en beleggers moesten hierdoor miljarden dollars afschrijven. Het effect hiervan was ook buiten de Verenigde Staten merkbaar. De verzekeringssector bleef hierbij redelijk gespaard, de reserves daarvan bleken over het algemeen degelijk te zijn belegd. Een onderwerp dat landelijk veelvuldig de pers haalde was de zogenaamde woekerpolisaffaire. Deze had betrekking op hoge, bedekte kosten in beleggingspolissen en te optimistisch voorgespiegelde resultaten bij de verkoop van dergelijke producten. Coöperatieve verzekeraars hebben hier nauwelijks hinder van ondervonden. Aanhoudende prijsdruk in hypotheken en in verschillende verzekeringssegmenten vereiste een alert prijs- en marketingbeleid en goede kostenbeheersing. De meeste leden van de FOV rapporteerden over 2007 een stevige groei in premie-inkomen. Eveneens werd echter een flinke toename van de schades gemeld. Dit voornamelijk als gevolg van een grote storm op 18 januari Alles bij elkaar waren de financiële markten in het verslagjaar turbulent te noemen. FOV Jaarverslag

6 DE VERENIGING FOV De leden Aan het eind van 2007 telde de FOV 130 leden. In de bijlagen van dit verslag is een ledenlijst opgenomen (bijlage I). Het bestuur Het bestuur van de FOV kwam in 2007 vijfmaal bijeen. Daarnaast vond regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter, de beide vice-voorzitters en de directeur. Thema s die aan de orde kwamen, waren onder meer: Solvency II - Quantitive Impact Studies Verzekeringsmodel overstromingsschade Panelbijeenkomsten DNB en AFM Compliance Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Overstromingsverzekering Legesheffing door DNB FOV-toetsmodellen wet- en regelgeving Internationale representatie Diverse consultaties De eerste vergadering van het jaar vindt bij een van de leden plaats. In 2007 verleende Achmea te Zeist gastvrijheid. Het is gebruikelijk de eerste vergadering van het jaar open te stellen voor alle bestuursleden, d.w.z. voor zowel de bestuursleden als voor hun plaatsvervangers. Tijdens de eerste vergadering in het jaar wordt onder andere het beleid voor de komende 12 maanden vastgesteld. De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur is opgenomen in bijlage II van dit verslag. Het secretariaat Het secretariaat beheert de administratie van de FOV. Daarnaast vormt zij het centrale aanspreekpunt voor de leden en voor personen en instanties van buitenaf. Tot het takenpakket van het secretariaat behoort ook de individuele advisering van leden. Hierbij kan worden gedacht aan arbeidsrechtelijke kwesties, statuten en reglementen, verzekering- en belastingtechnische zaken etc. Per eind 2007 was de personele samenstelling van het secretariaat als volgt: mr. Chr. van Toor MBA mw. mr. H.M. van Voorst-ter Hoeve A.J.M. Kok MSM mw. M.L. Malherbe mw. K. Vulto mw. V. Mahabier Panday directeur stafmedewerker stafmedewerker secretaresse secretaresse administratief medewerkster 6 FOV Jaarverslag 2007

7 AISAM Relaties en contacten met andere instellingen AISAM is een internationale vereniging van onderlinge verzekeringmaatschappijen en is gevestigd in Brussel. Bij AISAM zijn 167 maatschappijen uit 22 landen aangesloten. FOV is bij de AISAM aangesloten en werkt daar nauw mee samen, in het bijzonder op het gebied van Europese regelgeving. ACME / ICMIF De verenigingen ACME en ICMIF vormen een combinatie van een andere internationale organisatie van onderlinge verzekeraars. Deze combinatie richt zich niet alleen op verzekeraars maar ook op coöperaties. De FOV is bij de ACME / ICMIF aangesloten. CVS Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek is gelieerd aan het Verbond van Verzekeraars. Het CVS verzorgt een aantal statistieken. Aan enkele daarvan kunnen FOV-leden deelnemen. IVR Namens de schepenverzekeraars die bij de FOV zijn aangesloten, is de FOV lid van de Internationale Vereniging Het Rijnschepenregister (IVR). Deze vereniging streeft naar harmonisatie van regelgeving op het gebied van de Europese binnenvaart. Namens de FOV-afdeling schepenverzekering heeft de heer H. de Jonge van Vereniging Noord Nederland zitting in de Verwaltungsrat van de IVR. NCR De FOV is lid van de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR). De NCR is de overkoepelende organisatie voor vrijwel alle land- en tuinbouwcoöperaties in Nederland. NMP In de Nederlandse Milieupool (NMP) is de FOV door middel van een bestuurslid vertegenwoordigd. Dit betreft de heer S. Dol, directeur van de Leeuwarder Onderlinge. In de pool delen de deelnemende verzekeraars hun risico s en wisselen zij ervaringen uit met betrekking tot het product. NOFF Sinds 1955 beheert de FOV de Nationale Onderlinge Fraudeverzekeringmaatschappij WA. Deze fraudeverzekeraar stelt de leden van de FOV in staat tegen onderlinge condities een fraude- en berovingverzekering te sluiten. Ook andere, op coöperatieve leest geschoeide organisaties, kunnen zich bij de NOFF verzekeren. Stichting Salvage De Stichting Salvage is in de jaren 1980 door een aantal Nederlandse verzekeraars opgericht. Salvage is een landelijk werkende organisatie, die na brand in aanvulling op de diensten van brandweer en politie hulp kan verlenen aan gedupeerden, directe maatregelen kan nemen om schade te beperken en een eerste waarneming namens verzekeraars kan uitvoeren. De directeur van de FOV is één van de drie bestuursleden van de stichting. Daarnaast is hij voorzitter van de Commissie van deskundigen van de stichting. Deze commissie ontwerpt en beheert de condities waarop reconditioneringsbedrijven met de stichting kunnen samenwerken. Verbond van Verzekeraars De FOV is als geassocieerd lid aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Dit is de overkoepelende organisatie van het schade- en levensverzekeringsbedrijf in Nederland. Tussen beide organisaties bestaat een nauwe samenwerking. FOV Jaarverslag

8 EEN AANTAL ACTIVITEITEN IN 2007 Algemeen De FOV representeert en behartigt de belangen van de onderlinge verzekeringssector in Nederland. Zij onderhoudt contacten met instanties zoals het Ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Belastingdienst Amsterdam. Op deze wijze geeft zij invulling aan de belangenbehartiging die haar statuten als kerndoelstelling aangeven. In dit kader heeft de FOV in 2007 deelgenomen aan marktconsultaties over QIS3 / Solvency II; formulier betrouwbaarheidsonderzoek; self assessment integere bedrijfsvoering; leges 2008; handhavingsbeleid AFM en DNB. Naast collectieve belangenbehartiging staat de FOV haar leden desgewenst ook op individuele basis bij. Deze bijstand betreft voornamelijk het verstrekken van adviezen op verzekeringstechnisch gebied, statuten, fiscaal recht, arbeidsrecht, administratief recht etc. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Enkele jaren geleden heeft de FOV in samenspraak met Univé en Centraal Beheer Achmea een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor FOV-leden tot stand gebracht. Deze verzekering kent een dekking die behoort tot de meest uitgebreide die op de markt te verkrijgen is. De premie is echter beduidend lager (circa 30%) dan bij andere aanbieders. De verzekering is door veel maatschappijen afgesloten. Jaarlijks vindt overleg plaats tussen FOV, Univé en Centraal Beheer Achmea over het schadeverloop, de voorwaarden en de premiestelling van de verzekering. Dit heeft geleid tot neerwaartse premieaanpassingen en tot een extra premiekorting van 15% bij een contractsduur van 3 jaar. In het verslagjaar bleef de premie ongewijzigd. Gezamenlijk pensioenproject Veel onderlinge verzekeraars hebben de pensioenverzekering voor hun medewerkers bij Achmea ondergebracht. De bestaande contracten dienden in verband met de naderende introductie van de levensloopregeling te worden aangepast. Om een gecoördineerde omzetting mogelijk te maken en daarnaast eenvormigheid in de nieuwe regeling te bewerkstelligen, hebben 30 verzekeraars zich op initiatief van de FOV verenigd. Secundair doel was het bereiken van een zekere schaalgrootte, waardoor kostenvoordeel kon worden behaald. Het project, dat doorloopt in 2008, kan op voorhand geslaagd worden genoemd. De verplichte aanpassing aan de levensloopregeling is zonder noemenswaardige problemen verlopen en het mantelcontract is in 2007 ondertekend. Dit heeft tot een substantiële besparing in de overheadkosten geleid, die in een aantrekkelijke mantelkorting is vertaald en zo ten gunste van de deelnemers is gekomen. Het project wordt afgerond zodra de nodige administratie is gerealiseerd en het pensioenreglement is geformaliseerd. Werkgroep compliance Omdat alle leden het onderwerp compliance gestalte moeten geven en om te voorkomen dat het spreekwoordelijke wiel op veel plaatsen opnieuw moet worden uitgevonden, is eind 2006 besloten tot de inrichting van een werkgroep compliance. In 2007 heeft deze werkgroep vier maal overleg gevoerd. Dit heeft tot een brede uitwisseling van ervaringen geleid. Op de website van de federatie is een deel ingeruimd waarvandaan enige compliancemodellen kunnen worden gedownload. 8 FOV Jaarverslag 2007

9 Technische Commissie Schadepreventie De Technische Commissie Schadepreventie vergaderde vier maal in Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren de Fireknockout, het nieuwe isolatiemateriaal Xire (op basis van geëxpandeerd polystyreen, glas en lucht), relevantie EPA (Energie Prestatie Advies) voor verzekeraars, aerosolblussers, asbest, KIWA 17-10, afgekeurde tuinbouwlampen in ligboxstallen, het verwarmen van water voor de centrale verwarming met behulp van een houtkachel (NEN 3028), ontwikkelingen met betrekking tot klassen inbraakwerendheid, taxatiedagen, een speciale plek voor preventie op de website van de FOV (het preventieplein), onderhoud blustoestellen, mestsilo s, Firetexx, kant en klare tempex woonhuizen, overleg met ASPO en verschillende andere onderwerpen. Per 1 april 2007 nam ing. B. Veurink (Claimconsulting.nl BV) het voorzitterschap over van ir. K. Geertsema (NV Interpolis) die ad interim commissievoorzitter was geweest vanaf februari Afdeling Schepenverzekering De afdeling schepenverzekering vergaderde op 15 februari, 27 juni en 15 november. Gastsprekers tijdens deze vergaderingen waren mevrouw A. Gravendijk-Dekker van verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (Stichting VbV), en A. Groothedde, R. Pijpers en mevrouw L. van den Brink van DNB. Na de vergadering van 27 juni kreeg de afdeling in de haven van Joure een demonstratie over havenbeveiliging en preventie van diefstal van pleziervaartuigen, verzorgd door Havenbeveiliging SAMM. Op 30 januari werd overleg gevoerd met een delegatie van de afdeling Transport van het Verbond van Verzekeraars. Op 19 september vond in Nijmegen het jaarlijkse informeel overleg plaats. De afdeling bezocht daar de verkeerspost en maakte met het directievaartuig Van Rijkswaterstaat een tocht op de rivier de Waal. De afdeling heeft in 2007 twee preventiebrochures uitgebracht: in mei de brochure Brand: preventie en blussen en in november Steeds vaker hoge ladingschadeclaims. AISAM Via AISAM volgt de FOV het Solvency II-dossier. AISAM heeft goede contacten met de EU-afdeling waarbinnen de teksten worden geredigeerd. Rente ledenrekening 2007 De Belastingdienst Amsterdam en de FOV hebben begin jaren 1990 een overeenkomst gesloten betreffende de fiscale behandeling van premierestitutie en ledenrekeningen. Voor de berekening van een marktconforme rente ter toekenning aan de openstaande ledenrekeningen, wordt in het kader van deze overeenkomst minimaal uitgegaan van het gemiddelde U-rendement (voorheen T-rendement) minus 2 procent, afgerond op een half procent naar boven. In overleg met de belastingdienst is op basis van deze formule het rentepercentage over 2007 vastgesteld op 2,5%. Dit betekent dat onderlingen over 2007 minimaal 2,5% rente dienen te vergoeden op de ledenrekeningen. Gevolg hiervan is dat de dotaties aan die rekeningen in mindering kunnen worden FOV Jaarverslag

10 gebracht op het jaarlijkse overschot, als daar sprake van is. Over de dotaties hoeft geen vennootschapsbelasting te worden afgedragen. De onderlinge / circulaires Ten behoeve van haar leden en overige belangstellenden geeft de FOV een maandblad uit getiteld De Onderlinge. Daarin wordt verslag gedaan van uiteenlopende verenigingszaken en van actuele ontwikkelingen in het verzekeringswezen. De Onderlinge verschijnt 10 keer per jaar. De grootste groep ontvangers en lezers van De onderlinge zijn bestuursleden van aangesloten onderlingen. De leden worden voorts voorzien van circulaires. Daarin wordt onder andere ingegaan op actuele onderwerpen die voor de leden van de FOV van belang zijn. In 2007 is ertoe overgegaan deze digitaal te verzenden. Internet De FOV beschikt over een website: Leden van de FOV hebben toegang tot een afgeschermd deel van de site waar zij informatie kunnen downloaden zoals modelstatuten, presentaties etc. 10 FOV Jaarverslag 2007

11 BIJEENKOMSTEN De heer dr. M. Gelderman, DNB. Voorjaarsbijeenkomsten afdelingen brand-regionaal Eind maart, begin april organiseerden de drie afdelingen Brand-Regionaal hun gebruikelijke voorjaarsbijeenkomsten. Deze avondbijeenkomsten vonden plaats in Bilthoven, Odoorn, Markelo en Akersloot. Het centrale thema, dat door spreker van DNB werd toegelicht, QIS 3 (Quantitative Impact Study) die in het kader van de nieuwe solvabiliteitseisen (Solvency II) werd uitgevoerd. De studie, die liep van april tot en met juni 2007, werd onder meer benut om de hoogte van de nieuwe solvabiliteitseisen te kalibreren. Daarnaast was QIS 3 een van de eerste mogelijkheden voor verzekeraars om het nieuwe raamwerk in zijn geheel te beoordelen. Om deze redenen was het belangrijk dat zoveel mogelijk verzekeraars - grote maar zeker ook kleine - zouden participeren in QIS 3. De regionale bijeenkomsten werden door bijna 200 personen bijgewoond, een record in de afgelopen 10 jaar. Mede hierdoor was de deelname aan QIS 3 door de leden van de FOV ook hoog. De heer drs. R.M. Lucassen, DNB. Themabijeenkomst Wft Op 17 april vond in Slot Zeist te Zeist een studiedag plaats over de per 1 januari 2007 in werking getreden Wet op het financieel toezicht. Inleiders waren mevrouw mr. F.M. Schlingmann (De Brauw Blackstone) over algemeen deel en markttoegang, mr.b. Joosen (DLA Piper) over prudentieel toezicht en dr. R.J. Schotsman (NIBE/SVV) over gedragstoezicht. De dag trok 45 belangstellenden. De heer G.A.M. van der Berg, FOV. FOV Jaarverslag

12 Studiedag arbeidsongeschiktheidsverzekering Op 24 april werd in het Bomencentrum te Baarn de studiedag Beperkt u de schadelast optimaal georganiseerd. Op deze dag werd de rol van de verzekeraar bij preventie en reïntegratie van arbeidsongeschiktheid in relatie tot beheersing van de schadelast besproken. Dagvoorzitter was mevrouw A.G. Epema-Treep (OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V.). D.J.S. Hogenkamp (ProgreSZ Hogeschool voor Sociale Zekerheid) informeerde over actualiteiten op het gebied van sociale zekerheid. Ing. G.G. Wolters (NV Interpolis Schade) besprak de rol van de verzekeraar bij preventie en reïntegratie van arbeidsongeschiktheid. Mr. T.J. Dorhout Mees (Nysingh advocaten-notarissen) attendeerde op de aansprakelijkheid en zorgplicht van werkgevers bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mevrouw dr. J.A. Landsman (Leefstijl Trainingscentrum) gaf inzicht in de mogelijkheden van leefstijltraining en de effecten daarvan. D. Veraart (Kernsupport) vertelde als ervaringsdeskundige over zijn eigen reïntegratie. Deelname aan de studiedag werd gehonoreerd met PE-punten. De dag werd door 70 deelnemers bezocht. 12 FOV Jaarverslag 2007

13 Algemene ledenvergadering De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond plaats op 9 mei in kasteel De Vanenburg te Putten. Ongeveer 90 vertegenwoordigers van leden en overige genodigden woonden de vergadering bij. Het huishoudelijk gedeelte werd zonder bijzonderheden afgewikkeld; de vereniging is financieel gezond en de jaarrekening over 2006 kon zonder commentaar worden goedgekeurd. Gastspreker was prof. ir. W.L. van Dinten, onder andere bijzonder hoogleraar Bedrijfskunde aan de RSM Erasmus University en voormalig directeur strategie bij de Rabobank. De heer Van Dinten gaf een verhandeling over het dynamisch organiseren van de klant als het startpunt van iedere transactie. FOV Jaarverslag

14 Strategische sessies voor onderlinge verzekeraars Rondom de SOBH, SOM en PCV zijn ongeveer 40 relatief kleine onderlingen actief. Veel daarvan hebben vragen van strategische aard. Deze vragen hebben voornamelijk betrekking op het bestaansrecht over een aantal jaren en de te varen koers. Om bij deze vragen behulpzaam te zijn, hebben de genoemde organisaties en de FOV besloten een aantal strategische sessies te organiseren. Deze vonden plaats op 13 en 20 juni en stonden onder leiding van mr. P.F. Heuperman van Heathfield Executive Counseling te Laren. Platform grote onderlingen Vrijdagmiddag 19 oktober stond in het teken van de tweede bijeenkomst van het platform grote onderlingen. In Slot Zeist werd onder leiding van prof. ir. W.L. van Dinten de spreker tijdens de laatste algemene vergadering van de FOV gediscussieerd over de vraag waarom en op welke wijze de coöperatieve sector de komende 10 tot 20 jaar een significante rol in de verzekeringsmarkt zal moeten/kunnen spelen. Achmea/Interpolis, Bovemij, ZLM en NCR waren vertegenwoordigd. Slot Zeist. Taxatiedagen 2007 In 2007 inventariseerde de FOV of de leden behoefte hadden aan de organisatie van taxatiedagen. Dat bleek het geval. Daarom werden in eerste instantie twee taxatiedagen georganiseerd. Die bleken niet voldoende om het grote aantal belangstellenden te faciliteren. Tussen september en november vonden uiteindelijk negen taxatiedagen plaats, die door ruim 180 cursisten werden bezocht. De dagen werden georganiseerd door de Technische Commissie Schadepreventie en het secretariaat van de FOV in samenwerking met Compander. 14 FOV Jaarverslag 2007

15 Scheepvaartmuseum te Groningen. Hotel De Havixhorst. Directiebijeenkomsten regio noord Op 3 oktober gaf de heer J. Mulder, directeur van de schepenverzekeraar Oranje, een uiteenzetting over de ontwikkeling van de scheepvaart in het noorden van het land en de positie die Oranje daarin heeft kunnen bekleden. De bijeenkomst, die door 10 noordelijke directeuren werd bijgewoond, vond plaats in het Scheepvaartmuseum te Groningen. Na de inleiding was er gelegenheid om het museum te bezichtigen en werd een afsluitende borrel genoten. Op 30 oktober kwam in Hotel De Havixhorst een tiental bestuurs- en directieleden bij elkaar om daar een gezamenlijke lunch te gebruiken. Tijdens die lunch werd van gedachten gewisseld over de vormgeving van de coöperatie op een dagelijkse basis. Het gesprek werd begeleid door prof. dr. ir. G. van Dijk van de NCR. Op 31 oktober werd de sessie voor een tiental andere belangstellenden herhaald. Het ligt in de bedoeling het experiment in 2008 te herhalen en dan in te gaan op een praktische vertaalslag van de opgedane theorie. FOV Jaarverslag

16 Preventiedag 2007 De onderlinge van november kopte met de volgende titel: Water: een elementaire levensbehoefte, maar ook de oorzaak van veel schade. Dit waren de woorden van dagvoorzitter en FOV-voorzitter Toon Bullens die hiermee de Preventiedag opende en het thema van de dag toelichtte. De Preventiedag werd op 14 november in het Wageningen International Conference Centre georganiseerd. Het onderwerp werd door zes sprekers vanuit diverse invalshoeken belicht. Zo kwamen rioleringen en neerslag aan bod, platte daken en het gevaar van instortingen hiervan als gevolg van sneeuw- of wateraccumulatie en verder de verschillende technieken voor lekkagedetectie. Hierna volgde een uiteenzetting over de stappen die met betrekking tot het bedenken van een nieuw product (uitgebreide neerslagdekking voor het MKB) tot en met de marktimplementatie daarvan. Ook werd besproken of het mogelijk is neerslagschade te verhalen op overheidsinstanties. Tot slot werd de mate van klimaatverandering besproken. De Technische Commissie Schadepreventie van de FOV, die de dag had georganiseerd, was er aldus volgens veel van de 140 bezoekers opnieuw in geslaagd een boeiend en afwisselend programma samen te stellen. 16 FOV Jaarverslag 2007

17 Regionale najaarsbijeenkomsten Traditioneel organiseren de afdelingen Brand-Regionaal tegen het einde van het jaar een aantal najaarsbijeenkomsten. Deze vinden in de avonduren plaats en zijn inclusief aperitief en diner. Daarnaast kennen de bijeenkomsten een inhoudelijk gedeelte. Deze opzet werd ook in 2007 toegepast. Het centrale thema was ditmaal marketing. Dit onderwerp werd besproken door mr. drs. A.P.J. Duijnstee van Duijnstee Consultancy te Baarn De bijeenkomsten werden in de maanden november en december verspreid over het land gehouden: in Markelo, Zeist, Odoorn en Schoorl. Zij werden door 113 belangstellenden bijgewoond. Studiedag aansprakelijkheid Op 28 november organiseerde de FOV in Best Western Hotel Ernst Sillem Hoeve te Lage Vuursche een studiedag onder de titel Van elobike tot cybersettle. Dagvoorzitter was mr. G.W.N.M. van Laarhoven (Interpolis). E.J. Goetheer (ZLM Verzekeringen) informeerde over de aansprakelijkheid voor nieuwe voertuigen. Mevr. mr. R. Ligtvoet (Achmea Claims Center) gaf een update van recente jurisprudentie op het gebied van verkeersrecht. Mr. J.G. Hoekstra (Univé Schade) besprak de aansprakelijkheid bij uitritten. Mevr. mr. A.T. Bolt (Nysingh advocaten-notarissen ) behandelde werkgeversaansprakelijkheid. R.J. Kasteleijn (Univé) en T.J.H. Woudstra (Achmea Claims Center) namen in hun debat Fraude en ethiek de ethische aspecten van de verzekeringspraktijk door. Ten slot gaven mr. G.W.N.M. van Laarhoven (Interpolis NV) en M. van Dijk (Korevaar van Dijk Letselschade) een toekomstvisie over schadebehandeling. De studiedag, die met PE-punten werd gewaardeerd, trok 118 bezoekers. FOV Jaarverslag

18 BIJLAGE I Ledenlijst per 31 december 2007 Naam verzekeraar OWM Achterhoek OVM Zwammerdam e.o OBM Ransdorp Centraal Beheer Achmea FBTO Verzekeringen Univé Groningen Ond. Bossenverzekering Mij Univé Noord Univé Schade Univé Midden-Drenthe OVM Benschop/IJsselstein Blaricumse Onderlinge Ond. Paardenfonds De drie gemeenten OBM Verzekeringen NOFF Univé Friesland Univé Zuid-Holland West OBM voor Utrecht en Nabijgelegen Gem. Stichtse Ond. Brand Herverz. (SOBH) Samenwerkende Ond. Verz. Mijen Coop (SOM) OVM SOM Univé West-Drenthe OBM Edam Univé Flevoland Univé Drenthe-Overijssel OWM Rabobanken Ond. Paardenverz.fonds Doetinchem e.o. OVM Geesteren-Gelselaar OBV Giethoorn Univé Rivierenland OVZ Verzekeringen ZLM Verzekeringen Univé Zeeuws-Vlaanderen Vestigingsplaats Aalten Alphen a/d Rijn Amsterdam Apeldoorn Apeldoorn Appingedam Arnhem Assen Assen Beilen Benschop Blaricum Blesdijke Broek in Waterland Bunnik Burgum Delft De Meern De Meern De Meern De Meern Dwingeloo Edam Emmeloord Emmen Eindhoven Gaanderen Geesteren (Gld.) Giethoorn Geldermalsen Goes Goes Groede 18 FOV Jaarverslag 2007

19 Naam verzekeraar Menzis Oranje Verzekeringen, Ond. Verz. van Schepen Schepen Onderlinge Nederland Noord Nederlandsche P & I Club OWM Owase UA AgriVer EFO Paardenverzekering Vereniging Noord Nederland Zevenwouden Verzekeringen Univé Regio+ Brandverzekering NV Burger Brandwaarborg Vereniging Univé Hoogeveen UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. TVM Verzekeringen Onderlinge Brandverzekering Hoogland Prov. Comb. van Ond. Verzmijen ter Herdekking van Brandschade (PCV) Wederkerige Waarborgmij van 1820 Onderlinge Verzekeringen De Eendracht ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. Juweliers Ond. Schade Mij (JUWON) OVM Onze Belangen OVM Ouderkerk Univé Westerkwartier en Noordenveld Avéro Achmea Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) Univé Leksprong OVM Lek & IJssel Onderlinge IJsselstroom OVM Lopik-Cabauw e.o. Univé Hollands Noorden EFM Ond. Schepenverzekering Univé Reest Aa en Linde OBM Monnickendam & Katwoude OBM Montfoort e.o. OBV Jutphaas e.o. Bovemij Verzekeringen N.V. Vestigingsplaats Groningen Groningen Groningen Haren (Gr) Hardenberg Hasselt Heerenveen Heerenveen Heerenveen Heerhugowaard Hippolytushoef Hoogeveen Hoogeveen Hoogeveen Hoogland Hoorn Hoorn Houten Houten IJsselstein Kamerik Krimpen a/d Lek Leek Leeuwarden Leeuwarden Leidschendam Leerbroek Lekkerkerk Linschoten Lopik Medemblik Meppel Meppel Monnickendam Montfoort Nieuwegein Nijmegen FOV Jaarverslag

20 Naam verzekeraar OVM Nieuwerbrug e.o. UA Univé Overijssel Univé Midden-Nederland Univé Twente Onderlinge Zeevang Alg. Ond. Paardenverzekeringsmaatschappij in Zeeuws-Vlaanderen Ond. Paardenverz.mij Walcheren Univé Stellingland OBM Purmerend e.o. OOM Ond. Molest Verzekeringen Ond. Gemeentelijke Bosbrandverzekering OVM Donatus Nat. OWM tegen Brandschade Univé Ruinen OBV Schalkwijk, Tull en 't Waal e.o. Onderlinge Vlist Onderling Fonds Sliedrecht Univé Alblasserwaard en Omstreken Unitass Soester Onderl. Brandverzekering Univé Noord-Oost Univé Staphorst Onderlinge Steenwijk OBV Steenwijkerwold OVM Ter Aar-Jacobswoude NV Interpolis Schade Ond. Mij Centraal Risicofonds voor het Midden- en Kleinbedrijf (CRF) Univé Oost Veenkoloniale Onderlinge Glasverzekering OVM Vinkeveen & Omstreken OVM Haarrijn Vestigingsplaats Nieuwerbrug a/d Rijn Nieuwleusen Nijkerk Oldenzaal Oosthuizen Oostburg Oostkapelle Purmerend Purmerend Rijswijk Rosmalen Rosmalen Rotterdam Ruinen Schalkwijk Schoonhoven Sliedrecht Sliedrecht Soest Soest Stadskanaal Staphorst Steenwijk Steenwijk Ter Aar Tilburg Utrecht Varsseveld Veendam Vinkeveen Vleuten 20 FOV Jaarverslag 2007

21 Naam verzekeraar Centramed OBM Reeuwijk en Omstreken OBM Eendracht Maakt Macht OBM Westzaan OBM Assendelft OVM Twente Ons Belang Coop. Ass. Ver. OVM Cothen e.o. Onderlinge Assurantie Tenkink Onderlinge Winterswijk Univé Noord Groningen OBM Woerden-Driebruggen e.o. OVM De Veenhoop Univé Het Zuiden OVM Zegveld en Omstreken Achmea Schadeverzekering N.V Univé Utrecht Klaverblad OVM NV Interpolis Agro Ond. Fruittelers Hagelverzmij (OFH) OWM Aquapol OWM Avipol OWM Porcopol OWM PotatoPol B.A. Univé West-Nederland Univé Zuidlaren Ond. Glasverzekering anno 1919 Samenwerking Univé StormHer Univé Zwolle Herverzekering Vestigingsplaats Voorburg Waarder Wanneperveen Westzaan Westzaan Wierden Wijdenes Wijk bij Duurstede Winterswijk Winterswijk Winsum Woerden Wognum Wouw Zegveld Zeist Zeist Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zuidlaren Zutphen Zwolle Zwolle FOV Jaarverslag

22 BIJLAGE II Overzicht bestuur en commissies per mei 2008 Bestuur Dagelijks bestuur A.C.J. Bullens Achmea / Interpolis voorzitter J.H. Warringa Univé Middden-Nederland vice-voorzitter mr. L.H.M. van Zutphen OVM Donatus vice-voorzitter Bestuursleden G.A.M. van den Berg Univé Utrecht A.M. Boersma AgriVer mr. A.P.J.C. Bos TVM Verzekeringen S. Dol Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen ing. D. van de Geer SOBH mr. J.F.M. Hennekam Unigarant mr. A.J. de Jonge ZLM Verzekeringen M.J. Landlust Schepen Onderlinge Nederland mr. J.W.C. Mijs OFH W.G.A.M. Oude Essink Nijhuis OVM SOM UA drs. J.P.J.D.M. Rompa Vereniging Achmea Plaatsvervangende bestuursleden B. Doornweerd OWM Achterhoek H.J.A.M. Helmich Univé Reest Aa en Linde drs. J.P. Hoekstra Bovemij Verzekeringen NV J. Mulder Oranje Schepenverzekeringen P.M. Top OVZ Verzekeringen M.C. van t Veer PCV A.W.J.M. Verkroost OVM Utrecht 22 FOV Jaarverslag 2007

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in 2009 5 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland.

Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. 2 ENSTEN N PRODUCTEN n de Federatie van Onderlinge erzekeringmaatschappijen in Nederland Branchevereniging FOV De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. Het coöperatief verzekeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. FOV Juni 2013

Jaarverslag 2012. FOV Juni 2013 Jaarverslag 2012 FOV Juni 2013 FOV jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (FOV) over het jaar 2012.

Nadere informatie

Financiële Instellingen aansluitdatum tot 1 juli 2013

Financiële Instellingen aansluitdatum tot 1 juli 2013 Datum Srt Naam Instelling Postbus/adres Nr Postcode Plaats 06-2003 1-jun-03 Efi ABN AMRO Bank N.V. Postbus 283 1000 EA Amsterdam 1-jun-03 Kri ABN AMRO Bank N.V. Postbus 283 1000 EA Amsterdam 1-jun-03 Kri

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013.

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013. Wognum, april 2013. Hierbij hebben wij het genoegen u ons jaarverslag aan te bieden van het 218e boekjaar van de Onderlinge Verzekering Maatschappij De Veenhoop u.a. Het boekjaar 2012 is voor De Veenhoop

Nadere informatie

mw. J.M. Roos van Roon jroon@aegon.nl I. van der Mey vandermey@anker.nl

mw. J.M. Roos van Roon jroon@aegon.nl I. van der Mey vandermey@anker.nl Contactpersonen Regeling buitengerechtelijke kosten materieel Deelnemer Contactpersoon Mailadres ABN AMRO Schadeverzekering N.V. J.G. Russchen jaap.russchen@abnamroverzekeringen.nl ACE Insurance S.A.-N.V.

Nadere informatie

mw. J.M. Roos van Roon jroon@aegon.nl R. van Walsum Rene.van_Walsum@aig.com I. van der Mey vandermey@anker.nl

mw. J.M. Roos van Roon jroon@aegon.nl R. van Walsum Rene.van_Walsum@aig.com I. van der Mey vandermey@anker.nl Contactpersonen Regeling buitengerechtelijke kosten materieel Deelnemer Contactpersoon Mailadres ABN AMRO Schadeverzekering N.V. J.G. Russchen jaap.russchen@abnamroverzekeringen.nl ACE Insurance S.A.-N.V.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Achmea Zorg, samengesteld uit: Onderling Medisch Steunfonds (Shell) [Noordwijk, opgericht 1952; oz 1952] overdracht portefeuille 2006. Zorgverzekeraar OZF [Hengelo, opgericht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Bunnik : 27 mei 2011 Onze ref. : CFL 36 11.116 Betreft : Agenda en vergaderstukken algemene ledenvergadering 27 juni 2011

Bunnik : 27 mei 2011 Onze ref. : CFL 36 11.116 Betreft : Agenda en vergaderstukken algemene ledenvergadering 27 juni 2011 Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Aan de leden van de FOV J.F. Kennedylaan 101 Postbus 92 3980 CB Bunnik Telefoon (030) 656 71 60 Fax (030) 656 75 04 E-mail info@fov.nl www.fov.nl

Nadere informatie

Diensten en producten. van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland

Diensten en producten. van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Diensten en producten van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland 2 Branchevereniging FOV De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. Het coöperatief

Nadere informatie

Maatschappij ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Schadeverzekering N.V. ACE European Group Limited Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Maatschappij ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Schadeverzekering N.V. ACE European Group Limited Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Maatschappij ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Schadeverzekering N.V. ACE European Group Limited Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Achmea Schadeverzekeringen N.V. Achmea Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bedrijf

Dienstenwijzer Bedrijf Dienstenwijzer bedrijf Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Graag willen wij u middels dit document laten zijn wie wij zijn, wat voor u kunnen betekenen en wat u van ons mag verwachten. Wie zijn wij? Van Den Hoek Verzekeringen Hilsestraat

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV

Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Dienstenwijzer Geachte cliënt, De financiële dienstverleningsbranche hecht veel waarde aan de goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken etc. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F.

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Versie januari 2010 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Registraties 2 e 2008 per regio en vestiging TNO-rapport Percentages zijn kolompercentages. Elk percentage is getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets. Elk

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Reest Aa en Linde wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016 Augustus 2016 Vektis geeft elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In dit artikel vindt u de informatie over 2016. In het eerste deel staat de ontwikkeling van het aantal

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012 September 2012 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Wijzigingen. Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 UZOVI Oude gegevens Nieuwe gegevens Soort wijziging

Wijzigingen. Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 UZOVI Oude gegevens Nieuwe gegevens Soort wijziging en Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 3330 Aevitae (Goudse) Aevitae (NV VGZ Cares) Naamswijziging per 04-11-2013 8995 Caresco (Goudse) Caresco (NV VGZ Cares) Naamswijziging per 04-11-2013 en

Nadere informatie

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5743 15 februari 2016 Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank N.V.

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Stel & Toes Assurantiën

Stel & Toes Assurantiën Stel & Toes Assurantiën Dienstenwijzer Particulieren Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Volkert Assurantiën BV

Dienstenwijzer. Volkert Assurantiën BV Dienstenwijzer Volkert Assurantiën BV Dienstenwijzer Introductie: Ons kantoor is ondermeer gespecialiseerd in het verlenen van financiële diensten. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015

3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015 en en per 23 december 2014 3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015 en per 07 november 2014 3344 intwente Zorgverzekeraar Nieuwe label DSW. Toegevoegd

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a.

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a. DIENSTENWIJZER Ons kantoor heeft als prioriteit een goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning te presenteren. De Wet Financieel Toezicht eist ook dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013 September 2013 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014 Augustus 2014 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

N.V. Zilveren Kruis. Zorgverzekeringen N.V. OZF. Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Achmea Zilveren Kruis Naamswijziging per 01-06- 2015

N.V. Zilveren Kruis. Zorgverzekeringen N.V. OZF. Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Achmea Zilveren Kruis Naamswijziging per 01-06- 2015 en 3343 Tabblad Concern: koppeling tussen 3343 en ONVZ (concern) en Multizorg VRZ (inkoopconcern) 3311 Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV 3314 OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstwijzer geven wij daaraan

Nadere informatie

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer Hessels & Hessels Adviesgroep Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Vragen? Mocht u nog andere vragen hebben, neemt u dan contact op met ons of uw verzekeringsadviseur.

Vragen? Mocht u nog andere vragen hebben, neemt u dan contact op met ons of uw verzekeringsadviseur. Avéro Achmea Gatwickstraat 1 1043 GK Amsterdam Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Welkom! U hebt besloten om uw zorgverzekering voor 2007 bij Avéro Achmea onder te brengen. Om uw overstap te vereenvoudigen,

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ)

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) D. Rigter Amsterdam, september 2007 www.metamedicavumc.nl/khz 1 De Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging

Nadere informatie

Schijven Assurantiën B.V.

Schijven Assurantiën B.V. Schijven Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief. Versie 1.0 ( )

Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief. Versie 1.0 ( ) Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief Versie 1.0 (20-01-2017) Ons collectief is geënt op het professioneel beheer van Verenigingen van Eigenaren op het gebied van bemiddeling, conform onze collectieve

Nadere informatie

Dienstenwijzer. ABN AMRO Rek.nr: NL19ABNA KvK Arnhem nr: AFM nr: Kifid: Dominicus Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. ABN AMRO Rek.nr: NL19ABNA KvK Arnhem nr: AFM nr: Kifid: Dominicus Assurantiën B.V. Dominicus Assurantiën B.V. Kampstuk 34 6852 AD Huissen Tel: 026-3250966 Fax: 026-3256819 info@dominicus.demon.nl www.dominicusassurantien.nl ABN AMRO Rek.nr: NL19ABNA0924704322 KvK Arnhem nr: 09086739

Nadere informatie

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 ( Wtk 1992 ) en Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ( Wtv 1993 )

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 ( Wtk 1992 ) en Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ( Wtv 1993 ) DE NEDERLANDSCHE BANK Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 ( Wtk 1992 ) en Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ( Wtv 1993 ) In de verslagperiode zijn op grond van artikel 26, eerste lid, Wtk 1992

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

jaarverslag 2015 jaarverslag 2015

jaarverslag 2015 jaarverslag 2015 Wognum, april 2016. Hierbij hebben wij het genoegen u ons jaarverslag aan te bieden van het 221 e boekjaar van de Onderlinge Verzekering Maatschappij De Veenhoop u.a. Het boekjaar 2015 is voor De Veenhoop

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie