Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland."

Transcriptie

1 2 ENSTEN N PRODUCTEN n de Federatie van Onderlinge erzekeringmaatschappijen in Nederland Branchevereniging FOV De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. Het coöperatief verzekeren en de daarbij behorende bedrijfscultuur vormen het bindende element tussen de verzekeraars en hun klanten. De activiteiten van de FOV zijn gericht op het handhaven en verbeteren van de positie van onze leden in de markt. Wij behartigen de belangen van de leden bij de overheid en toezichthouders en ondersteunen de leden met diensten die het coöperatieve karakter en de kwaliteit van de organisaties versterken. In deze brochure vindt u een overzicht van de diensten en producten die de FOV aanbiedt. 6 Services Met name voor kleine verzekeraars is het niet haalbaar of inefficiënt om e sleutelfunctie, zoals de interne audit, met eigen medewerkers uit te vo De FOV heeft in samenwerking met marktpartijen een aantal services ontwikkeld die het mogelijk maken om aan de wettelijke eisen te voldoen en tevens een goede kwaliteitsborging geven voor de organisatie. Het grote voordeel voor de leden is dat de services zijn aangepast aan de omvang en (beperkte) complexiteit van de organisaties. Tegelijkertijd kunnen voor de services tariefvoordelen worden bereikt. De FOV is in de meeste gevallen in staat om bij concrete vragen een passende oplossing te vinden. Wij bieden in samenwerking met een aantal marktpartijen onder meer de volgende services aan: GOVERNANCE ORSA INTERNE BEHEERSING P2 SCAN UITBESTEDING SLEUTEL- FUNCTIES BELEID Solvency II Pilaar 2 scan In samenwerking met Riskfeld is door Riskfeld uitgevoerd en geef een gericht advies. De scan zorg tering van de aantoonbaar wer ORSA. Advies en begeleiding bij ra De service wordt ontwikkel verzekeraars met de inrich tage eisen (extern en naar Interne Audit functie se De interne auditfunctie een onafhankelijke fun nen kleine organisaties In samenwerking met waarmee een op de or worden. Met de servi steed en blijft de orga van de interne audit De FOV heeft de ser activiteiten is en d INTERNE AU JAARVERSLAG 2013 ACTUA COMPLIANCE van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland

2 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (FOV) over het jaar De FOV is de branchevereniging van in Nederland werkzame coöperatieve verzekeringsmaatschappijen. Per ultimo 2013 zijn in totaal 94 (2012: 100) maatschappijen bij de FOV aangesloten, met een gezamenlijk premie-inkomen van ca. 5 mld. De verzekeringsmarkt in 2013 Een belangrijke ontwikkeling was het per 1 januari 2013 wettelijke geregelde provisieverbod voor complexe producten. Over het algemeen zijn de gevolgen voor de organisaties en de klanten redelijk tot goed opgevangen door de branche en hebben niet tot grote problemen geleid. De effecten voor de levering van schadeproducten (die niet onder het provisieverbod vallen) is zeer beperkt geweest. Een ander thema betreft het centraal stellen van het belang van de klant. De AFM constateert dat op dit punt een verbetering zichtbaar is ten opzichte van eerdere jaren. De AFM dashboard met een schaal van 1 tot 5 laat een ontwikkeling zien van 2.7 in 2010 naar 3.5 in De klant zoekt steeds vaker mobiel contact met aanbieders van diensten. Voor de kleine verzekeraars betekent dit met beperkte middelen werken aan technologische oplossingen om de klant op dit punt te behouden. Er is sprake van een toenemende behoefte aan samenwerking bij ontwikkeling en standaardoplossingen die de markt aanbiedt. In 2013 is er wederom veel aandacht uitgegaan naar de (toekomstige) wettelijke kaders zoals Solvency II. Naar verwachting zal Solvency II per 1 januari 2016 worden ingevoerd en dat betekent dat er nog relatief weinig momenten zijn dat met de komende wettelijke kaders in de praktijk proefgedraaid kan worden. In 2013 heeft een groot aantal leden van de FOV energie gestoken in deze onderwerpen door het risicomanagement centraal te stellen in de ontwikkelingen. Het kapitaalbeleid, risicobereidheid, solvabiliteitseisen en risicobeoordelingen zijn uitgevoerd om een beeld te krijgen van de stand van zaken en de inspanningen die moeten worden geleverd om tijdig aan de eisen van Solvency II te voldoen. De meeste verzekeraars geven aan ruim boven het wettelijk minimum vereiste solvabiliteitsniveau te opereren.

3 3 Het algemeen bestuur Het bestuur van de FOV in 2013 telde 17 personen. De samenstelling van het bestuur is zodanig dat een brede vertegenwoordiging (kleine en grote leden, nicheverzekeraars) vanuit de achterban is gerealiseerd. De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur is opgenomen in bijlage II van dit verslag. Thema s die in het bestuur aan de orde kwamen: Samenwerking danwel fusie met het Verbond van Verzekeraars Visiedocument deskundigheidseisen beleidsbepalers kleine onderlingen Vergelijkend onderzoek NV en onderlinge waarborgmaatschappij Marktconsultaties wet- en regelgeving Werkplan en voortgangsrapportages bureau FOV Begroting FOV en contributie leden Regiobesturen De drie regiobesturen bestaan uit een aantal bestuurders van de FOV en vertegenwoordigers van de regio noord/west, midden/zuid en noord/ oost. De regiobestuurders begeleiden de voor- en najaarsbijeenkomsten, bezoeken leden in de regio en nemen deel aan de gezamenlijke regiobestuursvergadering. Secretariaat Het bureau van de FOV initieert plannen, diensten en producten die voortkomen uit de eisen vanuit wet- en regelgeving, de behoefte van de leden en de maatschappelijke ontwikkelingen in de verzekeringsbranche. Daarbij worden juridische, bedrijfskundige en financiële zaken al dan niet gecombineerd als diensten aan de leden aangeboden. De FOV maakt daarbij gebruik van haar goede relatie met de verschillende betrokkenen zoals de toezichthouders DNB en AFM, het Verbond van Verzekeraars en het Ministerie van Financiën. (Zie voor de relaties van de FOV het overzicht hierna). In 2013 was de personele samenstelling van het bureau van de FOV als volgt: mr. Chr. van Toor MBA directeur G.W. de Boer adviseur organisatie en beleid mw. M. van Burk beleidsmedewerker (vanaf ) mr. S.A.M.F. Sjoukes beleidsmedewerker (tot ) mw. A. Dost part-time secretaresse M.L. Malherbe part-time secretaresse Diensten FOV Diensten en producten De dienstverlening van de FOV was ook in 2013 gericht op de ondersteuning van de leden bij het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving van de Federatie zoals vastgelegd van Onderlinge in de Wft en aanvullende Verzekering regelingen. maatschappijen Daarnaast in Nederland is aandacht besteed aan de toenemende behoefte aan een richtinggevende strategische koers van de onderlingen in samenhang met het klantbelang centraal. De FOV ondersteunt de belangen van de leden met belangenbehartiging (naar overheid en toezichthouders), een breed cursusaanbod, ondersteunende services, adviezen en informatie en netwerkbijeenkomsten. Het aantal leden is ten opzichte van het vorige jaar, voornamelijk als gevolg van fusies, gedaald. Daarmee is er wel sprake van een grotere gemiddelde omvang van de leden en is er sprake van een toenemende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige ondersteuning vanuit de FOV.

4 4 FOV Belangenbehartiging DNB De FOV onderhoudt regelmatig contact met DNB en heeft een regulier overleg op kwartaalbasis. Doel daarvan is het toezicht zoveel mogelijk rekening te laten houden met de achterban van de FOV en passend te laten zijn bij de aard en omvang van de verschillende entiteiten. De FOV neemt als representatieve organisatie ook deel aan panelbijeenkomsten over de begroting en het beleid van de toezichthouder. AFM In 2013 is met verschillende vertegenwoordigers van de AFM gesproken. Op kwartaalbasis worden actualiteiten en plannen voor wet en regelgeving besproken. De AFM heeft met het thema Productontwikkeling (PARP) een bijdrage geleverd aan de voorjaarsbijeenkomsten van de FOV. Ministerie van Financiën De FOV heeft regelmatig overleg met het ministerie van Financiën over regelgeving en de vormgeving van Solvency II Basic dat door het ministerie wordt voorbereid. Bij al deze contacten wordt gestreefd naar een vertaling van proportionaliteit en naar behoud van markttoegang van onderlinge verzekeraars. Onder meer werd in 2013 gesproken over de Solvency II eisen (AMCR) voor kleine levensverzekeraars. Mogelijk worden de eisen voor deze categorie sterk verminderd, waarmee de dreiging van een noodzakelijke beëindiging van activiteiten kan worden voorkomen. Governance Principes Op voordracht van een werkgroep met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties en enkele grote verzekeraars is in 2013 afgesproken dat de Code op een tweetal punten wordt uitgebreid. Het gaat daarbij om het bieden van waarborgen voor de juiste en volledige implementatie van weten regelgeving binnen maatschappijen en een uitbreiding van de Code met een artikel waarin is bepaald dat voor elk artikel van de Code word toegelicht of en op welke manier dit door de maatschappij wordt toegepast. In 2013 is ook gesproken over de wenselijkheid en noodzaak op termijn van de Governance Principes Verzekeraars (Code) naast de uitgebreidere wet- en regelgeving die inmiddels van kracht is geworden. Mogelijk leidt dit in 2014 tot een vereenvoudiging van de Code en de betrokkenheid van de Monitoring Commissie. Belastingdienst De Belastingdienst is voor de FOV een belangrijke partner als het gaat om informatieverschaffing over fiscale regelgeving. Sommige onderwerpen worden vanuit de leden ter toetsing voorgelegd aan de Belastingdienst. AMICE FOV is lid van de Europese brancheorganisatie AMICE. AMICE is op Europees niveau een erkend gesprekspartner en initiatiefnemer voor onderlinge en coöperatieve verzekeraars. Onder meer is gesproken over de Omnibus II richtlijn waarmee de contouren van de inrichting van Solvency II steeds duidelijker worden. Daarmee worden ook de mogelijkheden voor proportionele toepassing in nationale wetgeving verder mogelijk gemaakt.

5 5 Verbond van Verzekeraars De FOV is als geassocieerd lid aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Naast de samenwerking in werkgroepen, is in 2013 op bestuurlijk niveau gesproken over een verdergaande samenwerking met het Verbond. De voordelen ten aanzien van effectiviteit en efficiency zijn met name voor de grotere leden van de FOV bepalend om de samenwerking te intensiveren. Naar verwachting zal in 2014 het onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden worden afgerond. ICMIF Het mondiale klankbord voor de coöperatieve gedachte is de ICMIF. International Cooperative and Mutual Insurance Federation. De FOV is lid van de ICMIF. IVR Namens de schepenverzekeraars die bij de FOV zijn aangesloten, is de FOV lid van de Internationale Vereniging Het Rijnschepen register (IVR). Deze vereniging streeft naar harmonisatie van regelgeving op het gebied van de Europese binnenvaart. Namens de FOV afdeling schepenverzekering heeft de heer H. de Jonge van Noord Nederland Schepenverzekering zitting in de Verwaltungsrat van de IVR. NCR De FOV is lid van de Nationale Coöperatieve Raad voor land en tuinbouw (NCR). De NCR is de overkoepelende organisatie voor vrijwel alle land en tuinbouwcoöperaties in Nederland. NOFF Sinds 1955 beheert de FOV de Nationale Onderlinge Fraudeverzekeringmaatschappij. In 2012 hebben de 26 leden van de NOFF tijdens de ALV besloten om de NOFF te ontbinden. Het aantal leden is als gevolg van fusie etc. de laatste jaren teruggelopen en marktpartijen bieden inmiddels alternatieven die beter aansluiten bij de moderne fraude zoals cybercriminaliteit. In het jaar 2013 was nog sprake van een uitloop van de verzekering voor schades uit eerdere jaren die in 2013 nog gemeld konden worden. De NOFF is begin 2014 geliquideerd. Stichting Salvage De Stichting Salvage is in de jaren 1980 door een aantal Nederlandse verzekeraars opgericht. Salvage is een landelijk werkende organisatie, die na brand in aanvulling op de diensten van brandweer en politie hulp kan verlenen aan gedupeerden, directe maatregelen kan nemen om schade te beperken en een eerste waarneming namens verzekeraars kan uitvoeren. De directeur van de FOV is één van de drie bestuursleden van de stichting.

6 6 Netwerkbijeenkomsten ALGEMENE LEDENVERGADERING Algemene ledenvergadering Tijdens de algemene ledenvergadering 2013 werden de gebruikelijke onderwerpen zoals de begroting, contributie en resultaten van de vereniging besproken. De heer Ronald Bushoff besprak met de aanwezigen de verdienmodellen van de toekomst en mevrouw Prof. Dr. José Bloemers besprak de wijze waarop en de voorwaarden waarmee het vertrouwen van de klanten gewonnen kan worden. Dagvoorzitter van de algemene ledenvergadering was Arie Blok, een van de ondernemers in het partnernetwerk Doeners en Durfals. Tijdens de algemene ledenvergadering had Arie Blok vooral de taak om aan het einde van de middag zijn indrukken van wat er aan de orde was geweest, op zijn eigen wijze samen te vatten. De algemene ledenvergadering werd bezocht door 94 deelnemers. VOORJAARSBIJEENKOMST AFM Voorjaarsbijeenkomsten regio noord/west 19 deelnemers regio noord/oost 45 deelnemers regio midden/zuid 55 deelnemers ROGIER VAN OMMEREN Tijdens de voorjaarsbijeenkomsten werden presentaties verzorgd door de AFM, Schouten Insurance en D&O. Sonja Lütticken en Marc van Efferen en Kelly Pierik van de AFM bespraken het Productgoedkeuringsproces (PARP), Rogier van Ommeren gaf een beeld van de bedrijfsrisico s (van verzekeraars) en de wijze waarop men zich hiervoor kan verzekeren. Juriën Oosterbaan Martinius presenteerde de ontwikkelingen ten aanzien van provisie en alternatieve verdienmodellen. JURIËN OOSTERBAAN MARTINIUS

7 7 SCHADECORRESPONDENTENDAG SCHEPENVERZEKERAARS DEELNEMERS Preventiedag deelnemers Als locatie voor de jaarlijkse Preventiedag werd in 2013 gekozen voor het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Op 13 november werden, onder de titel Natte voeten, diverse oorzaken van wateroverlast belicht en werden praktische inspectie-aandachtspunten en mogelijke preventiemaatregelen besproken. Dagvoorzitter was de voorzitter van de Technische Commissie Schade Preventie van de FOV, Bert Veurink. Najaarsbijeenkomsten regio noord/west 25 deelnemers regio noord/oost 53 deelnemers regio midden/zuid 54 deelnemers De wederom goed bezochte najaarsbijeenkomsten stonden onder meer in het teken van de bestuurderstoetsing door DNB. Mevrouw Evelien Vlastuin gaf een toelichting op de werkwijze van DNB bij toetsingen. Martijn Arts van Total Active Media vertelde hoe zijn ontdekkingstocht naar het praktisch gebruik van Social media was verlopen. EVELIEN VLASTUIN TOETSING BESTUURDERS MARTIJN ARTS SOCIAL MEDIA

8 8 Dienstverlening De dienstverlening van de FOV omvat de volgende hoofdthema s: Cursusaanbod: Solvency II, Strategie en Klantbelang, coöperatieve identiteit van organisatie en medewerkers Adviezen, diensten en modellen voor de implementatie van Solvency II en Strategie Adviezen voor samenwerking en fusie Adviezen inrichting governance Ledenbezoeken Onafhankelijke toetsing functioneren Raad van Commissarissen Voorbereiding toetsingen bestuurders door DNB Programma s schadepreventie en beheersing Intranet voor leden en Blad De Onderlinge 84 Ledenbezoeken NYENRODE BESTUURDERSCURSUS Cursusaanbod en aantal deelnemers: FOV Nyenrodecursus 23 deelnemers Incompany Wft-cursus klantbelang Univé 25 deelnemers Terugkomdag bestuurderscursus Nyenrode 16 deelnemers Nyenrode bestuurderscursus 25 deelnemers Werkcollege Interne beheersing basic 10 deelnemers Vakbekwaamheid (eisen vanaf 2014) 29 deelnemers Werkcollege interne beheersing non basic 6 deelnemers Interne auditfunctie in de praktijk 53 deelnemers Wft-cursus compliance 19 deelnemers Risicomanagement in de praktijk (Joost Spoel) 20 deelnemers Wft-cursus klantbelang 4e keer (Zwolle) 20 deelnemers Training doorvragen voor interne toezichthouders 7 deelnemers Wft-cursus klantbelang 5e keer (Bunnik) 20 deelnemers Wft Strategie en Goed bestuur (Schotsman Dullemond) 58 deelnemers Wft-cursus klantbelang 6e keer (Bunnik) 8 deelnemers

9 9 Een aantal cursussen toegelicht Wft leergang Klantbelang voor beleidsbepalers De Wft- training over het onderwerp klantbelang, die in 2012 een aanvang vond, werd in 2013 voortgezet. De cursusleiders Rob Schotsman en Kees Dullemond gaven gezamenlijk invulling aan deze dag. Aan de orde kwamen de bepalingen uit de Wft die samenhangen met het begrip klantbelang. In 2013 werden zes cursussen Wft Klantbelang gegeven, met totaal 51 deelnemers. Daarnaast werd de cursus twee maal incompany gegeven voor diverse Univé s voor in totaal 32 deelnemers. Wft leergang Compliance De leergang voor compliance officers en beleidsbepalers gaf de basis voor de kennis inzake compliance. Dick Alblas van Grant Thornton behandelde het Compliance-landschap en Rob Schotsman van NIBE-SVV het thema Compliance en Klantbelang. Effectief Risicomanagement Joost Spoel verzorgde de cursus over effectief risicomanagement in de praktijk. Er werd een bruikbaar, marktconform en compleet overzicht van effectief risicomanagement en ORSA gegeven. Inzicht in het beleid en uitwerking van de sleutelfuncties bezien vanuit proportionaliteit. De interne auditfunctie voor kleine verzekeraars in de praktijk Willem Vliem van VCO&T heeft de 53 deelnemers de mogelijkheden en inrichting van de interne auditfunctie in de praktijk geschetst. De volgens het Besluit Prudentiële regels in artikel 17 lid 4 genoemde verplichte functie heeft zowel bij de verzekeraar als de toezichthouder te maken met een toenemende belangstelling. DNB was tijdens de bijeenkomst vertegenwoordigd en gaf desgevraagd een reactie op de vragen die er werden gesteld.

10 10 Bijlage I - Ledenlijst per 31 december 2013 (verkorte namen) Achmea Agro - Leiden Achmea Groep Zeist Achmea Interpolis Schadeverzekeringen Tilburg Achmea Schadeverzekeringen Apeldoorn Achmea FBTO Verzekeringen Apeldoorn OWM Achterhoek Verzekeringen Aalten AgriVer Agrarische Verzekeringen Hasselt Anker Rechtsbijstand Groningen Avéro Achmea Leeuwarden OWM Avipol Zoetermeer Onderlinge Bossen Verzekering Zoetermeer Bovemij Verzekeringsgroep Nijmegen Centramed - Voorburg Onderlinge Cothen en omstreken Cothen De Luchtvaart Onderlinge Almelo NH1816 Verzekeringen - Oudkarspel De Onderlinge van 1719 Haarlem De Onze Verzekeringen Benschop Onderlinge De Veenhoop Wognum Onderlinge De Waarden Schoonhoven Donatus Verzekeringen Rosmalen OBM Eendracht Maakt Macht Wanneperveen efm onderlinge schepenverzekering Meppel EFO Paardenverzekering Heerenveen Onderling Fonds Sliedrecht Sliedrecht Onderlinge Fruittelers Hagelverz. OFH Zoetermeer OVM GeesterenGelselaar Geesteren Onderlinge Gem. Bosbrandverzekering Rosmalen OBV Giethoorn Giethoorn OVM Haarrijn Vleuten JUWON Onderlinge Schade Maatschappij Ijsselstein Klaverblad Verzekeringen Zoetermeer OVM Lek en Ijssel Lekkerkerk MediRisk Utrecht Menzis Wageningen OBM Montfoort e.o. Linschoten Nationale OWM tegen Brandschade Rotterdam NOFF Zeist OBM Noord Holland - Broek in Waterland OVM Noord Nederlandsche P&I Club - Haren GR Noord Nederland schepenverzekering Heerenveen O.O.M. Rijswijk OBM Ons Belang Wijdenes ONVZ Zorgverzekeraar Houten OVM Onze Belangen Kamerik Oranje Verzekeringen Groningen OVZ Verzekeringen Goes Alg. Ond. Paardenverz. in Zeeuws-Vlaanderen Oostburg OWM Porcopol Leiden OWM PotatoPol Zoetermeer OBM. Ransdorp-Zunderdorp Amsterdam OVM Rechtshulp CNV Utrecht Redutch Zwolle OWM Reeuwijk e.o. Waarder OVM Rijn en Aar - Nieuwerbrug a/d Rijn Coöperatie SOM - De Meern Samenwerking Glasverzekering Zutphen OWM SAZAS Zoetermeer OVM Schalkwijk Jutphaas Schalkwijk Soester Onderlinge Brandverzekering Soest OVM SOM - De Meern SON Scheepsverzekeringen Groningen Onderlinge Steenwijk Verzekeringen Steenwijk Stichtse Ond. Brand-Herverz. (SOBH) - De Meern OBV Steenwijkerwold Willemsoord Tiels Onderl. Fonds Gustaaf Adolf - Tiel TVM Hoogeveen OVM Twente Wierden Univé De Onderlinge Nieuwleusen Univé Dichtbij Heerenveen Univé Groningen Appingedam Univé Het Zuiden Wouw Univé Hollands Noorden Medemblik Univé Leksprong Houten Univé Midden-Drenthe Beilen Univé Noord Groningen Winsum Univé Noord-Nederland Assen Univé Oost Groenlo Univé Reest Aa en Linde Meppel Univé Regio+ - Heerhugowaard Univé Rivierenland Sliedrecht Univé Ruinen Ruinen Univé Schade Assen Univé Stad en Land Apeldoorn Univé West-Drenthe Dwingeloo Univé Zuid-Holland Delft UVM Verzekeringsmaatschappij Hoogeveen Veenkoloniale Onderlinge Glasver. Veendam OVM Vinkeveen Omstreken Vinkeveen Onderlinge Winterswijk - Winterswijk Onderlinge Woerden Driebruggen Woerden OVM ZeevangEdam Oosthuizen OVM Zegveld en Omstreken Zegveld ZLM Verzekeringen Goes

11 11 Bijlage II - Overzicht bestuur en regiobesturen per december 2013 Bestuur FOV Dagelijks bestuur drs. R.A.F. Kamphuis voorzitter G.A.M. van den Berg Univé Rivierenland vice-voorzitter H. Stroeve TVM Verzekeringen vice-voorzitter Algemeen bestuur S. Boerema 1 efm onderlinge schepenverzekering A.M. Boersma AgriVer Agrarische Verzekeringen B. Doornweerd OWM Achterhoek Verzekeringen mr. C.J. Ensing Univé Dichtbij H.J.A.M. Helmich Univé Reest Aa en Linde drs. W. Janssens MBA Achmea mr. A.J. de Jonge 2 ZLM Verzekeringen drs. R.P.A. Leander RA MBA Bovemij Verzekeringsgroep mr. J.W.C. Mijs OFH J. Mulder 3 Oranje verzekeringen W.G.A.M. Oude Essink Nijhuis OVM SOM UA mw. M.L. Purvis-Wagemaker OOM Verzekeringen C.P.J. Rombout Univé Schade drs. A.G.F.J. van der Voorn Donatus Verzekeringen drs. G.J. Westerman MBA UVM Verzekeringsmaatschappij NV 1 in bestuur per mei uit bestuur per september uit bestuur per mei 2013 Regiobesturen Regio 1 noord oost H.J.A.M. Helmich Univé Reest Aa en Linde voorzitter A.M. Boersma AgriVer S. Hijlkema Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen J. Mulder Oranje Verzekeringen G.H. Wichers 1 Coöperatie Univé Stad en Land Regio 2 midden zuid G.A.M. van den Berg 2 Univé Regio Utrecht voorzitter B. Doornweerd OWM Achterhoek Verzekeringen A. Noorlander OVM SOM UA B.C. Reinders OVM Univé Oost A.J.F.M. Smit OVM Geesteren-Gelselaar Regio 3 noord west J.A. van Bussel 3 OWM SAZAS a.i. voorzitter M.C.A. van Arendonk Univé Hollands Noorden R.J. Hoek Onderlinge De Waarden 1 tot en met februari Tot augustus 2013 ivm fusie 3 afgetreden mei 2013 wegens verhuizing maatschappij naar regio midden zuid

12 12 Adres Sparrenheuvel JE Zeist Postbus AC Zeist Telefoon Fax web

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in 2009 5 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag!

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag! Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Model profielschetsen gepubliceerd

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergaderingen bestuur en districtsbestuur

Nadere informatie

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Districtbestuursvergadering

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering FOVbestuur

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering bestuur en districtsbestuur Pagina

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar Donatus Verzekeringen Jaarverslag 2012 161 e boekjaar Inhoudsopgave 2 Bestuursorganen 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Toelichting op het thema van het jaarverslag het Kruis 7 Dé kerken- en monumentenverzekeraar

Nadere informatie

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV benadrukt proportionaliteit

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Durf vanuit branche Lagere belastingopbrengst

Durf vanuit branche Lagere belastingopbrengst J A A R C I J F E R S M o t o r r i j t u i g e n, B r a n d, A a n s p r a ke l i j k h e i d e n R e c h t s b i j s t a n d TRENDLINE 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Assurantiebelasting

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2010

Maatschappelijk Verslag 2010 Maatschappelijk Verslag 2010 Voorwoord De Friesland Zorgverzekeraar maakt haar ambitie waar om samen met de klant goede zorg en kwaliteit van leven nu en in de toekomst te garanderen. Daarbij zien wij

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

JAARVERSLAG FENEX 2002

JAARVERSLAG FENEX 2002 JAARVERSLAG FENEX 2002 Resultaten expeditiesector in 2002 onder druk De afnemende economische groei die in 2001 inzette heeft zich in 2002 voortgezet. Ook voor de omzet in de expeditiesector had dat negatieve

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Zorg en Zekerheid Groep

Jaarbericht 2011. Zorg en Zekerheid Groep Jaarbericht 2011 Zorg en Zekerheid Groep 1 2 Colofon Uitgave OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. Divisie Control Coördinatie Control P&C Tekst en redactie Raad van Bestuur en afdeling Communicatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie