Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland."

Transcriptie

1 2 ENSTEN N PRODUCTEN n de Federatie van Onderlinge erzekeringmaatschappijen in Nederland Branchevereniging FOV De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. Het coöperatief verzekeren en de daarbij behorende bedrijfscultuur vormen het bindende element tussen de verzekeraars en hun klanten. De activiteiten van de FOV zijn gericht op het handhaven en verbeteren van de positie van onze leden in de markt. Wij behartigen de belangen van de leden bij de overheid en toezichthouders en ondersteunen de leden met diensten die het coöperatieve karakter en de kwaliteit van de organisaties versterken. In deze brochure vindt u een overzicht van de diensten en producten die de FOV aanbiedt. 6 Services Met name voor kleine verzekeraars is het niet haalbaar of inefficiënt om e sleutelfunctie, zoals de interne audit, met eigen medewerkers uit te vo De FOV heeft in samenwerking met marktpartijen een aantal services ontwikkeld die het mogelijk maken om aan de wettelijke eisen te voldoen en tevens een goede kwaliteitsborging geven voor de organisatie. Het grote voordeel voor de leden is dat de services zijn aangepast aan de omvang en (beperkte) complexiteit van de organisaties. Tegelijkertijd kunnen voor de services tariefvoordelen worden bereikt. De FOV is in de meeste gevallen in staat om bij concrete vragen een passende oplossing te vinden. Wij bieden in samenwerking met een aantal marktpartijen onder meer de volgende services aan: GOVERNANCE ORSA INTERNE BEHEERSING P2 SCAN UITBESTEDING SLEUTEL- FUNCTIES BELEID Solvency II Pilaar 2 scan In samenwerking met Riskfeld is door Riskfeld uitgevoerd en geef een gericht advies. De scan zorg tering van de aantoonbaar wer ORSA. Advies en begeleiding bij ra De service wordt ontwikkel verzekeraars met de inrich tage eisen (extern en naar Interne Audit functie se De interne auditfunctie een onafhankelijke fun nen kleine organisaties In samenwerking met waarmee een op de or worden. Met de servi steed en blijft de orga van de interne audit De FOV heeft de ser activiteiten is en d INTERNE AU JAARVERSLAG 2013 ACTUA COMPLIANCE van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland

2 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (FOV) over het jaar De FOV is de branchevereniging van in Nederland werkzame coöperatieve verzekeringsmaatschappijen. Per ultimo 2013 zijn in totaal 94 (2012: 100) maatschappijen bij de FOV aangesloten, met een gezamenlijk premie-inkomen van ca. 5 mld. De verzekeringsmarkt in 2013 Een belangrijke ontwikkeling was het per 1 januari 2013 wettelijke geregelde provisieverbod voor complexe producten. Over het algemeen zijn de gevolgen voor de organisaties en de klanten redelijk tot goed opgevangen door de branche en hebben niet tot grote problemen geleid. De effecten voor de levering van schadeproducten (die niet onder het provisieverbod vallen) is zeer beperkt geweest. Een ander thema betreft het centraal stellen van het belang van de klant. De AFM constateert dat op dit punt een verbetering zichtbaar is ten opzichte van eerdere jaren. De AFM dashboard met een schaal van 1 tot 5 laat een ontwikkeling zien van 2.7 in 2010 naar 3.5 in De klant zoekt steeds vaker mobiel contact met aanbieders van diensten. Voor de kleine verzekeraars betekent dit met beperkte middelen werken aan technologische oplossingen om de klant op dit punt te behouden. Er is sprake van een toenemende behoefte aan samenwerking bij ontwikkeling en standaardoplossingen die de markt aanbiedt. In 2013 is er wederom veel aandacht uitgegaan naar de (toekomstige) wettelijke kaders zoals Solvency II. Naar verwachting zal Solvency II per 1 januari 2016 worden ingevoerd en dat betekent dat er nog relatief weinig momenten zijn dat met de komende wettelijke kaders in de praktijk proefgedraaid kan worden. In 2013 heeft een groot aantal leden van de FOV energie gestoken in deze onderwerpen door het risicomanagement centraal te stellen in de ontwikkelingen. Het kapitaalbeleid, risicobereidheid, solvabiliteitseisen en risicobeoordelingen zijn uitgevoerd om een beeld te krijgen van de stand van zaken en de inspanningen die moeten worden geleverd om tijdig aan de eisen van Solvency II te voldoen. De meeste verzekeraars geven aan ruim boven het wettelijk minimum vereiste solvabiliteitsniveau te opereren.

3 3 Het algemeen bestuur Het bestuur van de FOV in 2013 telde 17 personen. De samenstelling van het bestuur is zodanig dat een brede vertegenwoordiging (kleine en grote leden, nicheverzekeraars) vanuit de achterban is gerealiseerd. De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur is opgenomen in bijlage II van dit verslag. Thema s die in het bestuur aan de orde kwamen: Samenwerking danwel fusie met het Verbond van Verzekeraars Visiedocument deskundigheidseisen beleidsbepalers kleine onderlingen Vergelijkend onderzoek NV en onderlinge waarborgmaatschappij Marktconsultaties wet- en regelgeving Werkplan en voortgangsrapportages bureau FOV Begroting FOV en contributie leden Regiobesturen De drie regiobesturen bestaan uit een aantal bestuurders van de FOV en vertegenwoordigers van de regio noord/west, midden/zuid en noord/ oost. De regiobestuurders begeleiden de voor- en najaarsbijeenkomsten, bezoeken leden in de regio en nemen deel aan de gezamenlijke regiobestuursvergadering. Secretariaat Het bureau van de FOV initieert plannen, diensten en producten die voortkomen uit de eisen vanuit wet- en regelgeving, de behoefte van de leden en de maatschappelijke ontwikkelingen in de verzekeringsbranche. Daarbij worden juridische, bedrijfskundige en financiële zaken al dan niet gecombineerd als diensten aan de leden aangeboden. De FOV maakt daarbij gebruik van haar goede relatie met de verschillende betrokkenen zoals de toezichthouders DNB en AFM, het Verbond van Verzekeraars en het Ministerie van Financiën. (Zie voor de relaties van de FOV het overzicht hierna). In 2013 was de personele samenstelling van het bureau van de FOV als volgt: mr. Chr. van Toor MBA directeur G.W. de Boer adviseur organisatie en beleid mw. M. van Burk beleidsmedewerker (vanaf ) mr. S.A.M.F. Sjoukes beleidsmedewerker (tot ) mw. A. Dost part-time secretaresse M.L. Malherbe part-time secretaresse Diensten FOV Diensten en producten De dienstverlening van de FOV was ook in 2013 gericht op de ondersteuning van de leden bij het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving van de Federatie zoals vastgelegd van Onderlinge in de Wft en aanvullende Verzekering regelingen. maatschappijen Daarnaast in Nederland is aandacht besteed aan de toenemende behoefte aan een richtinggevende strategische koers van de onderlingen in samenhang met het klantbelang centraal. De FOV ondersteunt de belangen van de leden met belangenbehartiging (naar overheid en toezichthouders), een breed cursusaanbod, ondersteunende services, adviezen en informatie en netwerkbijeenkomsten. Het aantal leden is ten opzichte van het vorige jaar, voornamelijk als gevolg van fusies, gedaald. Daarmee is er wel sprake van een grotere gemiddelde omvang van de leden en is er sprake van een toenemende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige ondersteuning vanuit de FOV.

4 4 FOV Belangenbehartiging DNB De FOV onderhoudt regelmatig contact met DNB en heeft een regulier overleg op kwartaalbasis. Doel daarvan is het toezicht zoveel mogelijk rekening te laten houden met de achterban van de FOV en passend te laten zijn bij de aard en omvang van de verschillende entiteiten. De FOV neemt als representatieve organisatie ook deel aan panelbijeenkomsten over de begroting en het beleid van de toezichthouder. AFM In 2013 is met verschillende vertegenwoordigers van de AFM gesproken. Op kwartaalbasis worden actualiteiten en plannen voor wet en regelgeving besproken. De AFM heeft met het thema Productontwikkeling (PARP) een bijdrage geleverd aan de voorjaarsbijeenkomsten van de FOV. Ministerie van Financiën De FOV heeft regelmatig overleg met het ministerie van Financiën over regelgeving en de vormgeving van Solvency II Basic dat door het ministerie wordt voorbereid. Bij al deze contacten wordt gestreefd naar een vertaling van proportionaliteit en naar behoud van markttoegang van onderlinge verzekeraars. Onder meer werd in 2013 gesproken over de Solvency II eisen (AMCR) voor kleine levensverzekeraars. Mogelijk worden de eisen voor deze categorie sterk verminderd, waarmee de dreiging van een noodzakelijke beëindiging van activiteiten kan worden voorkomen. Governance Principes Op voordracht van een werkgroep met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties en enkele grote verzekeraars is in 2013 afgesproken dat de Code op een tweetal punten wordt uitgebreid. Het gaat daarbij om het bieden van waarborgen voor de juiste en volledige implementatie van weten regelgeving binnen maatschappijen en een uitbreiding van de Code met een artikel waarin is bepaald dat voor elk artikel van de Code word toegelicht of en op welke manier dit door de maatschappij wordt toegepast. In 2013 is ook gesproken over de wenselijkheid en noodzaak op termijn van de Governance Principes Verzekeraars (Code) naast de uitgebreidere wet- en regelgeving die inmiddels van kracht is geworden. Mogelijk leidt dit in 2014 tot een vereenvoudiging van de Code en de betrokkenheid van de Monitoring Commissie. Belastingdienst De Belastingdienst is voor de FOV een belangrijke partner als het gaat om informatieverschaffing over fiscale regelgeving. Sommige onderwerpen worden vanuit de leden ter toetsing voorgelegd aan de Belastingdienst. AMICE FOV is lid van de Europese brancheorganisatie AMICE. AMICE is op Europees niveau een erkend gesprekspartner en initiatiefnemer voor onderlinge en coöperatieve verzekeraars. Onder meer is gesproken over de Omnibus II richtlijn waarmee de contouren van de inrichting van Solvency II steeds duidelijker worden. Daarmee worden ook de mogelijkheden voor proportionele toepassing in nationale wetgeving verder mogelijk gemaakt.

5 5 Verbond van Verzekeraars De FOV is als geassocieerd lid aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Naast de samenwerking in werkgroepen, is in 2013 op bestuurlijk niveau gesproken over een verdergaande samenwerking met het Verbond. De voordelen ten aanzien van effectiviteit en efficiency zijn met name voor de grotere leden van de FOV bepalend om de samenwerking te intensiveren. Naar verwachting zal in 2014 het onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden worden afgerond. ICMIF Het mondiale klankbord voor de coöperatieve gedachte is de ICMIF. International Cooperative and Mutual Insurance Federation. De FOV is lid van de ICMIF. IVR Namens de schepenverzekeraars die bij de FOV zijn aangesloten, is de FOV lid van de Internationale Vereniging Het Rijnschepen register (IVR). Deze vereniging streeft naar harmonisatie van regelgeving op het gebied van de Europese binnenvaart. Namens de FOV afdeling schepenverzekering heeft de heer H. de Jonge van Noord Nederland Schepenverzekering zitting in de Verwaltungsrat van de IVR. NCR De FOV is lid van de Nationale Coöperatieve Raad voor land en tuinbouw (NCR). De NCR is de overkoepelende organisatie voor vrijwel alle land en tuinbouwcoöperaties in Nederland. NOFF Sinds 1955 beheert de FOV de Nationale Onderlinge Fraudeverzekeringmaatschappij. In 2012 hebben de 26 leden van de NOFF tijdens de ALV besloten om de NOFF te ontbinden. Het aantal leden is als gevolg van fusie etc. de laatste jaren teruggelopen en marktpartijen bieden inmiddels alternatieven die beter aansluiten bij de moderne fraude zoals cybercriminaliteit. In het jaar 2013 was nog sprake van een uitloop van de verzekering voor schades uit eerdere jaren die in 2013 nog gemeld konden worden. De NOFF is begin 2014 geliquideerd. Stichting Salvage De Stichting Salvage is in de jaren 1980 door een aantal Nederlandse verzekeraars opgericht. Salvage is een landelijk werkende organisatie, die na brand in aanvulling op de diensten van brandweer en politie hulp kan verlenen aan gedupeerden, directe maatregelen kan nemen om schade te beperken en een eerste waarneming namens verzekeraars kan uitvoeren. De directeur van de FOV is één van de drie bestuursleden van de stichting.

6 6 Netwerkbijeenkomsten ALGEMENE LEDENVERGADERING Algemene ledenvergadering Tijdens de algemene ledenvergadering 2013 werden de gebruikelijke onderwerpen zoals de begroting, contributie en resultaten van de vereniging besproken. De heer Ronald Bushoff besprak met de aanwezigen de verdienmodellen van de toekomst en mevrouw Prof. Dr. José Bloemers besprak de wijze waarop en de voorwaarden waarmee het vertrouwen van de klanten gewonnen kan worden. Dagvoorzitter van de algemene ledenvergadering was Arie Blok, een van de ondernemers in het partnernetwerk Doeners en Durfals. Tijdens de algemene ledenvergadering had Arie Blok vooral de taak om aan het einde van de middag zijn indrukken van wat er aan de orde was geweest, op zijn eigen wijze samen te vatten. De algemene ledenvergadering werd bezocht door 94 deelnemers. VOORJAARSBIJEENKOMST AFM Voorjaarsbijeenkomsten regio noord/west 19 deelnemers regio noord/oost 45 deelnemers regio midden/zuid 55 deelnemers ROGIER VAN OMMEREN Tijdens de voorjaarsbijeenkomsten werden presentaties verzorgd door de AFM, Schouten Insurance en D&O. Sonja Lütticken en Marc van Efferen en Kelly Pierik van de AFM bespraken het Productgoedkeuringsproces (PARP), Rogier van Ommeren gaf een beeld van de bedrijfsrisico s (van verzekeraars) en de wijze waarop men zich hiervoor kan verzekeren. Juriën Oosterbaan Martinius presenteerde de ontwikkelingen ten aanzien van provisie en alternatieve verdienmodellen. JURIËN OOSTERBAAN MARTINIUS

7 7 SCHADECORRESPONDENTENDAG SCHEPENVERZEKERAARS DEELNEMERS Preventiedag deelnemers Als locatie voor de jaarlijkse Preventiedag werd in 2013 gekozen voor het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Op 13 november werden, onder de titel Natte voeten, diverse oorzaken van wateroverlast belicht en werden praktische inspectie-aandachtspunten en mogelijke preventiemaatregelen besproken. Dagvoorzitter was de voorzitter van de Technische Commissie Schade Preventie van de FOV, Bert Veurink. Najaarsbijeenkomsten regio noord/west 25 deelnemers regio noord/oost 53 deelnemers regio midden/zuid 54 deelnemers De wederom goed bezochte najaarsbijeenkomsten stonden onder meer in het teken van de bestuurderstoetsing door DNB. Mevrouw Evelien Vlastuin gaf een toelichting op de werkwijze van DNB bij toetsingen. Martijn Arts van Total Active Media vertelde hoe zijn ontdekkingstocht naar het praktisch gebruik van Social media was verlopen. EVELIEN VLASTUIN TOETSING BESTUURDERS MARTIJN ARTS SOCIAL MEDIA

8 8 Dienstverlening De dienstverlening van de FOV omvat de volgende hoofdthema s: Cursusaanbod: Solvency II, Strategie en Klantbelang, coöperatieve identiteit van organisatie en medewerkers Adviezen, diensten en modellen voor de implementatie van Solvency II en Strategie Adviezen voor samenwerking en fusie Adviezen inrichting governance Ledenbezoeken Onafhankelijke toetsing functioneren Raad van Commissarissen Voorbereiding toetsingen bestuurders door DNB Programma s schadepreventie en beheersing Intranet voor leden en Blad De Onderlinge 84 Ledenbezoeken NYENRODE BESTUURDERSCURSUS Cursusaanbod en aantal deelnemers: FOV Nyenrodecursus 23 deelnemers Incompany Wft-cursus klantbelang Univé 25 deelnemers Terugkomdag bestuurderscursus Nyenrode 16 deelnemers Nyenrode bestuurderscursus 25 deelnemers Werkcollege Interne beheersing basic 10 deelnemers Vakbekwaamheid (eisen vanaf 2014) 29 deelnemers Werkcollege interne beheersing non basic 6 deelnemers Interne auditfunctie in de praktijk 53 deelnemers Wft-cursus compliance 19 deelnemers Risicomanagement in de praktijk (Joost Spoel) 20 deelnemers Wft-cursus klantbelang 4e keer (Zwolle) 20 deelnemers Training doorvragen voor interne toezichthouders 7 deelnemers Wft-cursus klantbelang 5e keer (Bunnik) 20 deelnemers Wft Strategie en Goed bestuur (Schotsman Dullemond) 58 deelnemers Wft-cursus klantbelang 6e keer (Bunnik) 8 deelnemers

9 9 Een aantal cursussen toegelicht Wft leergang Klantbelang voor beleidsbepalers De Wft- training over het onderwerp klantbelang, die in 2012 een aanvang vond, werd in 2013 voortgezet. De cursusleiders Rob Schotsman en Kees Dullemond gaven gezamenlijk invulling aan deze dag. Aan de orde kwamen de bepalingen uit de Wft die samenhangen met het begrip klantbelang. In 2013 werden zes cursussen Wft Klantbelang gegeven, met totaal 51 deelnemers. Daarnaast werd de cursus twee maal incompany gegeven voor diverse Univé s voor in totaal 32 deelnemers. Wft leergang Compliance De leergang voor compliance officers en beleidsbepalers gaf de basis voor de kennis inzake compliance. Dick Alblas van Grant Thornton behandelde het Compliance-landschap en Rob Schotsman van NIBE-SVV het thema Compliance en Klantbelang. Effectief Risicomanagement Joost Spoel verzorgde de cursus over effectief risicomanagement in de praktijk. Er werd een bruikbaar, marktconform en compleet overzicht van effectief risicomanagement en ORSA gegeven. Inzicht in het beleid en uitwerking van de sleutelfuncties bezien vanuit proportionaliteit. De interne auditfunctie voor kleine verzekeraars in de praktijk Willem Vliem van VCO&T heeft de 53 deelnemers de mogelijkheden en inrichting van de interne auditfunctie in de praktijk geschetst. De volgens het Besluit Prudentiële regels in artikel 17 lid 4 genoemde verplichte functie heeft zowel bij de verzekeraar als de toezichthouder te maken met een toenemende belangstelling. DNB was tijdens de bijeenkomst vertegenwoordigd en gaf desgevraagd een reactie op de vragen die er werden gesteld.

10 10 Bijlage I - Ledenlijst per 31 december 2013 (verkorte namen) Achmea Agro - Leiden Achmea Groep Zeist Achmea Interpolis Schadeverzekeringen Tilburg Achmea Schadeverzekeringen Apeldoorn Achmea FBTO Verzekeringen Apeldoorn OWM Achterhoek Verzekeringen Aalten AgriVer Agrarische Verzekeringen Hasselt Anker Rechtsbijstand Groningen Avéro Achmea Leeuwarden OWM Avipol Zoetermeer Onderlinge Bossen Verzekering Zoetermeer Bovemij Verzekeringsgroep Nijmegen Centramed - Voorburg Onderlinge Cothen en omstreken Cothen De Luchtvaart Onderlinge Almelo NH1816 Verzekeringen - Oudkarspel De Onderlinge van 1719 Haarlem De Onze Verzekeringen Benschop Onderlinge De Veenhoop Wognum Onderlinge De Waarden Schoonhoven Donatus Verzekeringen Rosmalen OBM Eendracht Maakt Macht Wanneperveen efm onderlinge schepenverzekering Meppel EFO Paardenverzekering Heerenveen Onderling Fonds Sliedrecht Sliedrecht Onderlinge Fruittelers Hagelverz. OFH Zoetermeer OVM GeesterenGelselaar Geesteren Onderlinge Gem. Bosbrandverzekering Rosmalen OBV Giethoorn Giethoorn OVM Haarrijn Vleuten JUWON Onderlinge Schade Maatschappij Ijsselstein Klaverblad Verzekeringen Zoetermeer OVM Lek en Ijssel Lekkerkerk MediRisk Utrecht Menzis Wageningen OBM Montfoort e.o. Linschoten Nationale OWM tegen Brandschade Rotterdam NOFF Zeist OBM Noord Holland - Broek in Waterland OVM Noord Nederlandsche P&I Club - Haren GR Noord Nederland schepenverzekering Heerenveen O.O.M. Rijswijk OBM Ons Belang Wijdenes ONVZ Zorgverzekeraar Houten OVM Onze Belangen Kamerik Oranje Verzekeringen Groningen OVZ Verzekeringen Goes Alg. Ond. Paardenverz. in Zeeuws-Vlaanderen Oostburg OWM Porcopol Leiden OWM PotatoPol Zoetermeer OBM. Ransdorp-Zunderdorp Amsterdam OVM Rechtshulp CNV Utrecht Redutch Zwolle OWM Reeuwijk e.o. Waarder OVM Rijn en Aar - Nieuwerbrug a/d Rijn Coöperatie SOM - De Meern Samenwerking Glasverzekering Zutphen OWM SAZAS Zoetermeer OVM Schalkwijk Jutphaas Schalkwijk Soester Onderlinge Brandverzekering Soest OVM SOM - De Meern SON Scheepsverzekeringen Groningen Onderlinge Steenwijk Verzekeringen Steenwijk Stichtse Ond. Brand-Herverz. (SOBH) - De Meern OBV Steenwijkerwold Willemsoord Tiels Onderl. Fonds Gustaaf Adolf - Tiel TVM Hoogeveen OVM Twente Wierden Univé De Onderlinge Nieuwleusen Univé Dichtbij Heerenveen Univé Groningen Appingedam Univé Het Zuiden Wouw Univé Hollands Noorden Medemblik Univé Leksprong Houten Univé Midden-Drenthe Beilen Univé Noord Groningen Winsum Univé Noord-Nederland Assen Univé Oost Groenlo Univé Reest Aa en Linde Meppel Univé Regio+ - Heerhugowaard Univé Rivierenland Sliedrecht Univé Ruinen Ruinen Univé Schade Assen Univé Stad en Land Apeldoorn Univé West-Drenthe Dwingeloo Univé Zuid-Holland Delft UVM Verzekeringsmaatschappij Hoogeveen Veenkoloniale Onderlinge Glasver. Veendam OVM Vinkeveen Omstreken Vinkeveen Onderlinge Winterswijk - Winterswijk Onderlinge Woerden Driebruggen Woerden OVM ZeevangEdam Oosthuizen OVM Zegveld en Omstreken Zegveld ZLM Verzekeringen Goes

11 11 Bijlage II - Overzicht bestuur en regiobesturen per december 2013 Bestuur FOV Dagelijks bestuur drs. R.A.F. Kamphuis voorzitter G.A.M. van den Berg Univé Rivierenland vice-voorzitter H. Stroeve TVM Verzekeringen vice-voorzitter Algemeen bestuur S. Boerema 1 efm onderlinge schepenverzekering A.M. Boersma AgriVer Agrarische Verzekeringen B. Doornweerd OWM Achterhoek Verzekeringen mr. C.J. Ensing Univé Dichtbij H.J.A.M. Helmich Univé Reest Aa en Linde drs. W. Janssens MBA Achmea mr. A.J. de Jonge 2 ZLM Verzekeringen drs. R.P.A. Leander RA MBA Bovemij Verzekeringsgroep mr. J.W.C. Mijs OFH J. Mulder 3 Oranje verzekeringen W.G.A.M. Oude Essink Nijhuis OVM SOM UA mw. M.L. Purvis-Wagemaker OOM Verzekeringen C.P.J. Rombout Univé Schade drs. A.G.F.J. van der Voorn Donatus Verzekeringen drs. G.J. Westerman MBA UVM Verzekeringsmaatschappij NV 1 in bestuur per mei uit bestuur per september uit bestuur per mei 2013 Regiobesturen Regio 1 noord oost H.J.A.M. Helmich Univé Reest Aa en Linde voorzitter A.M. Boersma AgriVer S. Hijlkema Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen J. Mulder Oranje Verzekeringen G.H. Wichers 1 Coöperatie Univé Stad en Land Regio 2 midden zuid G.A.M. van den Berg 2 Univé Regio Utrecht voorzitter B. Doornweerd OWM Achterhoek Verzekeringen A. Noorlander OVM SOM UA B.C. Reinders OVM Univé Oost A.J.F.M. Smit OVM Geesteren-Gelselaar Regio 3 noord west J.A. van Bussel 3 OWM SAZAS a.i. voorzitter M.C.A. van Arendonk Univé Hollands Noorden R.J. Hoek Onderlinge De Waarden 1 tot en met februari Tot augustus 2013 ivm fusie 3 afgetreden mei 2013 wegens verhuizing maatschappij naar regio midden zuid

12 12 Adres Sparrenheuvel JE Zeist Postbus AC Zeist Telefoon Fax web

Jaarverslag 2012. FOV Juni 2013

Jaarverslag 2012. FOV Juni 2013 Jaarverslag 2012 FOV Juni 2013 FOV jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (FOV) over het jaar 2012.

Nadere informatie

Diensten en producten. van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland

Diensten en producten. van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Diensten en producten van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland 2 Branchevereniging FOV De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. Het coöperatief

Nadere informatie

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in 2009 5 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d.

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d. F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in 2007 5 De vereniging FOV 6

Nadere informatie

Bunnik : 27 mei 2011 Onze ref. : CFL 36 11.116 Betreft : Agenda en vergaderstukken algemene ledenvergadering 27 juni 2011

Bunnik : 27 mei 2011 Onze ref. : CFL 36 11.116 Betreft : Agenda en vergaderstukken algemene ledenvergadering 27 juni 2011 Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Aan de leden van de FOV J.F. Kennedylaan 101 Postbus 92 3980 CB Bunnik Telefoon (030) 656 71 60 Fax (030) 656 75 04 E-mail info@fov.nl www.fov.nl

Nadere informatie

Maatschappij ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Schadeverzekering N.V. ACE European Group Limited Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Maatschappij ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Schadeverzekering N.V. ACE European Group Limited Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Maatschappij ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Schadeverzekering N.V. ACE European Group Limited Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Achmea Schadeverzekeringen N.V. Achmea Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Achmea Zorg, samengesteld uit: Onderling Medisch Steunfonds (Shell) [Noordwijk, opgericht 1952; oz 1952] overdracht portefeuille 2006. Zorgverzekeraar OZF [Hengelo, opgericht

Nadere informatie

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst TOEZICHT ONDER SOLVENCY II

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst TOEZICHT ONDER SOLVENCY II Klantn 13 juni 1 aam 2013 (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst TOEZICHT ONDER SOLVENCY II INTERN TOEZICHT ONDER SOLVENCY II 01 02 03 04 05 06 07 08 Introductie Cor Ensing

Nadere informatie

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren,

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren, CFL 27.086, 16 juni 2009 Aan de leden van de FOV Geachte dames en heren, Hierbij zend ik u informatie over een drietal externe bijeenkomsten/cursussen op het gebied van bovenmatige/passende provisie, beheerst

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer

Univé Internet Dienstenwijzer Univé Internet Dienstenwijzer Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

mw. J.M. Roos van Roon jroon@aegon.nl I. van der Mey vandermey@anker.nl

mw. J.M. Roos van Roon jroon@aegon.nl I. van der Mey vandermey@anker.nl Contactpersonen Regeling buitengerechtelijke kosten materieel Deelnemer Contactpersoon Mailadres ABN AMRO Schadeverzekering N.V. J.G. Russchen jaap.russchen@abnamroverzekeringen.nl ACE Insurance S.A.-N.V.

Nadere informatie

mw. J.M. Roos van Roon jroon@aegon.nl R. van Walsum Rene.van_Walsum@aig.com I. van der Mey vandermey@anker.nl

mw. J.M. Roos van Roon jroon@aegon.nl R. van Walsum Rene.van_Walsum@aig.com I. van der Mey vandermey@anker.nl Contactpersonen Regeling buitengerechtelijke kosten materieel Deelnemer Contactpersoon Mailadres ABN AMRO Schadeverzekering N.V. J.G. Russchen jaap.russchen@abnamroverzekeringen.nl ACE Insurance S.A.-N.V.

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 4: Integrale PARP en Zorgplicht Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden. Aan: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Betreft: Datum: 18 september 2008

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden. Aan: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Betreft: Datum: 18 september 2008 Aan: Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden Afzender: Capgemini C.c.: Ref.: Betreft: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo Datum: 18 september 2008 Inleiding Door Capgemini is er voor de derde keer aan

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 2: Toegang tot financiële markten Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 5: Prudentieel banken en verzekeraars Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bruto premie: 28,5 mln.; resultaat na belastingen 2,0 mln.; algemene reserve 24,5 mln.

FUNCTIEPROFIEL. Bruto premie: 28,5 mln.; resultaat na belastingen 2,0 mln.; algemene reserve 24,5 mln. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: EOC Onderlinge schepenverzekering U.A. Twee leden Raad van Commissarissen 1. ORGANISATIE EOC Onderlinge Schepenverzekering U.A. is een verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

De organisatie signaleert de volgende ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de interne bedrijfsvoering.

De organisatie signaleert de volgende ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de interne bedrijfsvoering. Functieprofiel Univé Stad en Land Brandverzekeraar Voorzitter raad van Commissarissen 1. Algemeen De Coöperatie Univé Stad en Land U.A. (bijna 300 fte) is recent ontstaan uit een fusie tussen de Onderlinge

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 3: Goed Bestuur Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Module

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013.

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013. Wognum, april 2013. Hierbij hebben wij het genoegen u ons jaarverslag aan te bieden van het 218e boekjaar van de Onderlinge Verzekering Maatschappij De Veenhoop u.a. Het boekjaar 2012 is voor De Veenhoop

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008.

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008. Aan: Betreft: Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo Afzender: Capgemini Datum: 26 november 2008 Inleiding Om inzicht te krijgen in het elektronisch

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Risico bereidheid 2015. OWM Avipol 15AVI0183 1

Risico bereidheid 2015. OWM Avipol 15AVI0183 1 Risico bereidheid 2015 OWM Avipol 15AVI0183 1 Versiebeheer Versienr. Wijzigingen Datum Opmerkingen 0.1 Eerste concept 27 juli 2015 - Vaststelling door Datum gepubliceerde versie (1.0) Bestuur 1 september

Nadere informatie

Financiële Instellingen aansluitdatum tot 1 juli 2013

Financiële Instellingen aansluitdatum tot 1 juli 2013 Datum Srt Naam Instelling Postbus/adres Nr Postcode Plaats 06-2003 1-jun-03 Efi ABN AMRO Bank N.V. Postbus 283 1000 EA Amsterdam 1-jun-03 Kri ABN AMRO Bank N.V. Postbus 283 1000 EA Amsterdam 1-jun-03 Kri

Nadere informatie

PO2502 SWV Oost Achterhoek ,74% PO2503 SWV Primair Passend Onderwijs ,55%

PO2502 SWV Oost Achterhoek ,74% PO2503 SWV Primair Passend Onderwijs ,55% Bijlage: Overzicht inzet financiële middelen per samenwerkingsverband SWV Naam Saldo baten en lasten 0001 Reformatorisch 2001 Stichting 20-01 2101 Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5743 15 februari 2016 Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank N.V.

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE

VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE 1. Inleiding De (internationale) politiek heeft de afgelopen jaren vergaande maatregelen van banken en verzekeraars geëist om een transparante structuur en verantwoording

Nadere informatie

Solvency IIprogramma s

Solvency IIprogramma s Solvency IIprogramma s 1 Inleiding Het Verbond van Verzekeraars en NIBE-SVV gaan de opleiding Solvency II voor non-financials aanbieden. Doelgroep Het Verbond van Verzekeraars en NIBE-SVV hebben de handen

Nadere informatie

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Wijzigingen. Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 UZOVI Oude gegevens Nieuwe gegevens Soort wijziging

Wijzigingen. Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 UZOVI Oude gegevens Nieuwe gegevens Soort wijziging en Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 3330 Aevitae (Goudse) Aevitae (NV VGZ Cares) Naamswijziging per 04-11-2013 8995 Caresco (Goudse) Caresco (NV VGZ Cares) Naamswijziging per 04-11-2013 en

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 16/079

ECSD/U Lbr. 16/079 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Regres Wmo afkoopsom 2016 en deelname overeenkomst 2017 uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201601426 Lbr. 16/079

Nadere informatie

N.V. Zilveren Kruis. Zorgverzekeringen N.V. OZF. Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Achmea Zilveren Kruis Naamswijziging per 01-06- 2015

N.V. Zilveren Kruis. Zorgverzekeringen N.V. OZF. Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Achmea Zilveren Kruis Naamswijziging per 01-06- 2015 en 3343 Tabblad Concern: koppeling tussen 3343 en ONVZ (concern) en Multizorg VRZ (inkoopconcern) 3311 Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV 3314 OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Informatie Klachtenregeling

Informatie Klachtenregeling Informatie Klachtenregeling KR2014 Toelichting Klachtenregeling Heeft u een klacht? OOM Verzekeringen wil graag dat u tevreden bent. Heeft u toch een klacht, dan vragen wij u om dit aan ons te laten weten.

Nadere informatie

Vragen? Mocht u nog andere vragen hebben, neemt u dan contact op met ons of uw verzekeringsadviseur.

Vragen? Mocht u nog andere vragen hebben, neemt u dan contact op met ons of uw verzekeringsadviseur. Avéro Achmea Gatwickstraat 1 1043 GK Amsterdam Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Welkom! U hebt besloten om uw zorgverzekering voor 2007 bij Avéro Achmea onder te brengen. Om uw overstap te vereenvoudigen,

Nadere informatie

3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015

3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015 en en per 23 december 2014 3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015 en per 07 november 2014 3344 intwente Zorgverzekeraar Nieuwe label DSW. Toegevoegd

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats. te Enschede. Januari Jaarverslag huurdersplatform 1

Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats. te Enschede. Januari Jaarverslag huurdersplatform 1 Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats te Enschede Januari 2016 Jaarverslag huurdersplatform 1 1. Algemeen: De Vereniging Huurdersplatform De Woonplaats heeft ook in de belangen behartigd

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Code Verzekeraars op hoofdlijnen

1. Inleiding. 2. Code Verzekeraars op hoofdlijnen GOVERNANCEVERSLAG 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland Certificaat INFORMATIEBEVEILIGINGSSYSTEEM - ISO/IEC 27001:2005 Hierbij verklaren wij dat: GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Certificaatnummer: ISC 080

Nadere informatie

Oprichting en organisatie

Oprichting en organisatie Jaarverslag 2014 Oprichting en organisatie Vereniging Mobility is op 16 september 2011 formeel opgericht. De vereniging heeft sinds die tijd een belangrijke ontwikkeling door gemaakt van een niets zeggend

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomsten in het teken van in- en extern toezicht

Najaarsbijeenkomsten in het teken van in- en extern toezicht Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Raad van toezicht heeft

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Schade is natuurlijk ongewenst in uw bedrijf. Schades binnen uw wagenpark hebben

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale aanpak Faillissementsfraud e Kennisplatform Faillissementsfraude www.faillissements-fraude.nl Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoerconcessies in Nederland uitgave 2005 Ruim drie jaar na invoering van de Wet personenvervoer is een groot aantal

Nadere informatie

Drie Onderlingen...één gedachte. Buitengewone Vergadering: 30 oktober 2013

Drie Onderlingen...één gedachte. Buitengewone Vergadering: 30 oktober 2013 1 Drie Onderlingen......één gedachte Buitengewone Vergadering: 30 oktober 2013 2 Lek & IJssel en De Onze en De Waarden willen samen verder! 3 agenda 1. Welkom en opening 2. Toelichting fusievoorstel 3.

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

VvE Zekerplan. Zekerheid, voordeel en gemak

VvE Zekerplan. Zekerheid, voordeel en gemak VvE Zekerplan Zekerheid, voordeel en gemak Informatie voor Verenigingen van Eigenaren 2 VvE Zekerplan Zekerheid, voordeel en gemak Als Vereniging van Eigenaren moet u veel regelen. Het VvE Zekerplan combineert

Nadere informatie

Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A.

Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A. CORPORATE GOVERNANCE 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Governance Principes Verzekeraars OVM Vinkeveen e.o. Inleiding

Governance Principes Verzekeraars OVM Vinkeveen e.o. Inleiding Inleiding De OVM Vinkeveen is evenals alle andere verzekeraars in Nederland gehouden aan de naleving van de Code Governance Principes Verzekeraars. Deze code is dus van toepassing op de gehele sector van

Nadere informatie

Bureau NVTK Röntgenlaan DX Zoetermeer Telefoon: WERKPLAN NVTK 2017

Bureau NVTK Röntgenlaan DX Zoetermeer Telefoon: WERKPLAN NVTK 2017 Bureau NVTK Röntgenlaan 19 2719 DX Zoetermeer Telefoon: 079-3638105 Email: bureau@nvtk.nl www.nvtk.nl WERKPLAN NVTK 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doelen voor 2017... 3 2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Bestuursverslag * Getoetst en geschikt verklaard door De Nederlandsche Bank (DNB).

Bestuursverslag * Getoetst en geschikt verklaard door De Nederlandsche Bank (DNB). . Het bestuur wil u middels dit puntsgewijze verslag in grote lijnen kennis laten nemen van de activiteiten in en het verloop van het bestuurlijk jaar 2016. Voor gedetailleerde informatie verwijst het

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Convenant Administratiekosten

Convenant Administratiekosten Convenant Administratiekosten De vergoeding conform het convenant is verschuldigd voor nieuwe zaken en voor nog niet afgewikkelde zaken per 1 april 2005 en voor later toetreders geldt de datum van inschrijving

Nadere informatie

Mensen die samen werken. Ontwikkelen, delen en verbinden

Mensen die samen werken. Ontwikkelen, delen en verbinden Mensen die samen werken Ontwikkelen, delen en verbinden Ontwikkelen, delen en verbinden Sinds 1934 Samen sta je sterker. Dat is de kern van coöperatief ondernemen. In een coöperatie werken leden samen

Nadere informatie

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Registraties 2 e 2008 per regio en vestiging TNO-rapport Percentages zijn kolompercentages. Elk percentage is getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets. Elk

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Onderwerp Auditcommissie Auteur(s) mr. E. Hofland Datum 22 maart 2016 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Reikwijdte 3 2 Reglement 4 Artikel 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Over digitalisering en dienstbaarheid

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Over digitalisering en dienstbaarheid Nieuws brief jaargang # 24 nummer 1 februari 2014 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Onderwerpen PAG 3 FOV voorjaarsbijeenkomsten Over interne

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Directie Concern, A400, H. van Dreumel Geactualiseerd 19 jan 2011 op basis van jaarverslag

Nadere informatie

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 ( Wtk 1992 ) en Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ( Wtv 1993 )

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 ( Wtk 1992 ) en Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ( Wtv 1993 ) DE NEDERLANDSCHE BANK Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 ( Wtk 1992 ) en Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ( Wtv 1993 ) In de verslagperiode zijn op grond van artikel 26, eerste lid, Wtk 1992

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A. Wierden GOVERNANCEVERSLAG

Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A. Wierden GOVERNANCEVERSLAG GOVERNANCEVERSLAG 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Vergoedingen hoortoestellen 2014. Wij zijn er voor ú

Vergoedingen hoortoestellen 2014. Wij zijn er voor ú Vergoedingen hoortoestellen 2014 Wij zijn er voor ú Vergoeding 2014 Hoortoestellen Naturapolis (Select Zorg Plan en Zorg Plan Selectief) 1. U gaat naar een gecontracteerde audicien U betaalt een wettelijke

Nadere informatie

Toekomstvast volmachtmodel vanuit klantbelang

Toekomstvast volmachtmodel vanuit klantbelang Toekomstvast volmachtmodel vanuit klantbelang ACIS- Seminar: Actualiteiten in verzekeringsvolmachten Maartje Verhoog Manager Domein Klantbelang Centraal Agenda 1. Verleden Historie Unieke posige 2. Heden

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

Vereniging Mobility Werkplan 2017

Vereniging Mobility Werkplan 2017 Vereniging Mobility Werkplan 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Participatiewet... 3 3. Kerntaken... 4 Collectieve belangenbehartiging... 4 Toerusting en ondersteuning... 4 Bevorderen

Nadere informatie

Invulling Solvency II proportioneel. Presentatie voor FOV, Nardus, Verbond van Verzekeraars 13 oktober 2010

Invulling Solvency II proportioneel. Presentatie voor FOV, Nardus, Verbond van Verzekeraars 13 oktober 2010 Invulling Solvency II proportioneel Presentatie voor FOV, Nardus, Verbond van Verzekeraars 13 oktober 2010 Solvency II proportioneel In vorig overleg werd nog gesproken over het schrappen van elementen

Nadere informatie

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit 2 A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit Schade aan uw (bedrijfs)voertuigen is vervelend. Naast de kosten van schadeherstel,

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014.

Bestuursverslag 2014. Bestuursverslag 2014. Het bestuur wil u middels dit puntsgewijze verslag in grote lijnen kennis laten nemen van de activiteiten in en het verloop van het bestuurlijk jaar 2014. Voor gedetailleerde informatie

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 198 Besluit van 2 juni 2014 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit financieel

Nadere informatie

Eén verzekeringspakket voor uw agrarische risico s. ToplandPolis

Eén verzekeringspakket voor uw agrarische risico s. ToplandPolis Eén verzekeringspakket voor uw agrarische risico s ToplandPolis 2 Wat is de ToplandPolis? Een pakket met schadeverzekeringen Een verzameling van 7 rubrieken waarbinnen u de bedrijfsrisico s van uw onderneming

Nadere informatie

Beleid inzake Kapitaalbeheer

Beleid inzake Kapitaalbeheer Beleid inzake Kapitaalbeheer Break-out sessie Proportionaliteit Marcel Bleyenberg, Menno van Diermen en Teguh Sugihartono Agenda sessie proportionaliteit 1. Aanleiding thema en sectorbrief 2. Proportionaliteit

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Bestuursverslag 2015.

Bestuursverslag 2015. Bestuursverslag 2015. Het bestuur wil u middels dit puntsgewijze verslag in grote lijnen kennis laten nemen van de activiteiten in en het verloop van het bestuurlijk jaar 2015. Voor gedetailleerde informatie

Nadere informatie

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 ( Wtk 1992 ) en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ( Wtv 1993 )

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 ( Wtk 1992 ) en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ( Wtv 1993 ) DE NEDERLANDSCHE BANK Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 ( Wtk 1992 ) en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ( Wtv 1993 ) In de verslag periode zijn op grond van artikel 26 Wtk 1992 en artikel

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie