Jaarverslag Wognum, april 2013.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013."

Transcriptie

1 Wognum, april Hierbij hebben wij het genoegen u ons jaarverslag aan te bieden van het 218e boekjaar van de Onderlinge Verzekering Maatschappij De Veenhoop u.a. Het boekjaar 2012 is voor De Veenhoop bijzonder goed verlopen. Het verzekerd kapitaal is met bijna 3% gestegen tot 246 miljoen, terwijl de premieinkomsten met 2% zijn gedaald tot ruim Deze daling is veroorzaakt door de premieverlaging van 1 januari 2012 voor een aantal particuliere verzekeringen. Zonder deze premieverlaging zou het premie-inkomen met 3% zijn gestegen. De schades zijn fors gedaald en bedroegen totaal Hierdoor is het eigen behoud bij schade, (= gedeelte voor eigen rekening van De Veenhoop) aanzienlijk gedaald, namelijk tot (v.j ). In ons herverzekeringscontract met de S.O.B.H. is sprake van een winstaandeel. Doordat er weinig schades zijn geweest, zullen wij een aanzienlijk bedrag aan winstaandeel over 2012 ontvangen. De bedrijfskosten zijn gestegen met ca wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de toegenomen reclamekosten, zoals het uitgeven van ons magazine ONS. Verder zijn de kosten om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen, verder opgelopen. Evenals in 2011 is er in 2012 een positief resultaat behaald op al onze beleggingen. De Veenhoop heeft het afgelopen boekjaar weten af te sluiten met een voordelig saldo van (vorig jaar ). Het voorstel van het bestuur is om dit resultaat, na aftrek van een toevoeging aan de wettelijke reserves en een afname van de statutaire reserves, aan de leden te restitueren in de vorm van een premiekorting van 30%. Er zal een klein bedrag aan de statutaire reserves moeten worden onttrokken om aan de fiscale eisen van de vrijstelling van de vennootschapsbelasting te kunnen voldoen. De gemiddelde premiekorting bedraagt hierdoor 19,3 % per jaar over de laatste vijf jaar en 14,9 % over de laatste 10 jaar. Voor 2013 is weer een nieuw herverzekeringscontract afgesloten bij onze herverzekeraar, de S.O.B.H. Achterin dit jaarverslag geven wij u een uitleg over de wijzigingen ten opzichte van het contract van Het bestuur verwacht voor 2013 een voorzichtige toename van verzekerd kapitaal, premie-opbrengsten en varia-inkomsten. Voor wat betreft het resultaat voor 2013 kan het bestuur geen prognose geven, omdat het resultaat in belangrijke mate afhankelijk is van het schadeverloop. Bestuur Onderlinge De Veenhoop 1

2 Balans per 31 december 2012 (na verwerking resultaat) ACTIVA Beleggingen: Kapitaal S.O.M. U.A Effecten Spaarrekeningen Vorderingen Vorderingen op verzekerden Overige vorderingen en overlopende activa Overige activa Materiele vaste activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen: Wettelijke reserve deelnemingen Algemene reserve Technische voorzieningen Te betalen schaden Schulden Schulden uit directe verzekering Schulden uit herverzekering Belastingen/sociale verz Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva

3 WINST- EN VERLIESREKENING OVER Bruto premies Af: herverzekeringspremies Verdiende premies eigen rekening Overige technische baten eigen rekening Opbrengsten beleggingen Schaden: - bruto schaden af: aandeel herverzekeraar Bedrijfskosten Voordelig saldo Voorstel bestemming voordelig saldo Toevoeging algemene reserve Toevoeging wettelijke reserve Premierestitutie 22,5% ( ,5%)

4 TOELICHTING JAARREKENING Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Activiteiten Door de maatschappij worden verzekeringsovereenkomsten afgesloten met leden van de maatschappij in het kader van het verzekeringsbedrijf (met uitzondering van levensverzekeringen). Grondslagen voor waardering van activa en passiva Beleggingen Deelnemingen Deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Voor ingehouden winsten van tegen netto vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen, waarover de maatschappij niet vrij kan beschikken, wordt een wettelijke reserve gevormd. Effecten De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde. Deposito Het deposito wordt opgenomen tegen nominale waarde. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Materiële vaste bedrijfsmiddelen De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdgelang afgeschreven. 4

5 Liquide middelen De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de maatschappij. Technische voorzieningen Te betalen schaden De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van het aandeel van de herverzekeraar. Kortlopende schulden De schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het netto premieinkomen en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Verdiende premies eigen rekening Betreft de aan het boekjaar toe te rekenen premies onder aftrek van de herverzekeringspremies. Overige technische baten eigen rekening Betreft de aan het boekjaar toe te rekenen provisie uit variacontracten. Schaden Betreft de aan het verslagjaar toe te rekenen schaden onder aftrek van het aandeel van de herverzekeraars. Bedrijfskosten De betaalde provisies en de afschrijvingen zijn in de bedrijfskosten opgenomen. De bedrijfskosten zijn alle aan het verslagjaar toe te rekenen kosten, verband houdend met de bedrijfsuitoefening. 5

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Eigen vermogen Wettelijke reserve deelnemingen Stand per 1 januari Uit winstverdeling Stand per 31 december De wettelijke reserve is gevormd voor het niet ter vrije beschikking staande deel van het vermogen van de deelneming in de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM u.a. Algemene reserve Stand per 1 januari Uit winstverdeling boekjaar Stand per 31 december De solvabiliteit bedraagt op basis van de jaarrekening 2012 (eigen vermogen ) 60% van het totaalvermogen(2011: 71%). De door het bestuur gewenste solvabiliteit bedraagt de grootte van de bruto premie-inkomsten (2012: ). OVERIGE GEGEVENS Controleplicht Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek) is de onderlinge niet controleplichtig om welke reden geen wettelijke accountantscontrole heeft plaatsgevonden. 6

7 Statutaire regeling inzake de winstbestemming Artikel 20 Indien het totaal van de over een boekjaar ontvangen baten een overschot boven de lasten mocht opleveren, hebben de leden recht op dit overschot, naar evenredigheid van hun aandeel in de premie over het afgelopen boekjaar, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur besluit (een deel van) dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve kan door het bestuur worden gebruikt om tot een spoedige uitkering van schadevergoeding te geraken en/of ter vermijding van kleine en/of herhaalde omslagen. Voorstel winstbestemming: De winst- en verliesrekening over 2012 sluit met een voordelig saldo van Door het bestuur zal aan de algemene ledenvergadering worden voorgesteld dit resultaat als volgt te bestemmen: Toevoeging algemene reserve Toevoeging wettelijke reserve deelnemingen Premierestitutie, 30% Dit voorstel is reeds in het jaarverslag verwerkt. Beoordelingsverklaring accountant De in dit verslag opgenomen Balans en Winst- en Verliesrekening en de toelichting daarop zijn gebaseerd op de volledige jaarrekening 2012, gedateerd 15 maart 2013 van onze onderlinge. BDO CampsObers Audit & Insurance B.V. heeft op 15 maart 2013 een goedkeurende beoordelingsverklaring bij de volledige jaarrekening 2012 van de Onderlinge Brandcontract van Roerende en Onroerende Goederen genaamd De Veenhoop u.a. te Koggenland afgegeven. Bestuur Arie Bol, voorzitter Gerian Helder-Dekker, bestuurslid Jaap Schuijtemaker, bestuurslid Dennis Groot, bestuurslid Commissie van toezicht Frank Reus, Jacqueline Gonggrijp, Gertjan Brink 7

8 INDEXCLAUSULE Per 1 januari 2013 zijn zowel de opstalpolissen van woningen als de inboedelverzekeringen met een indexclausule niet aangepast. Er heeft ook geen indexering plaatsgevonden van de verzekerde bedragen van agrarische- en overige opstallen. NIEUW HERVERZEKERINGSCONTRACT Het bestuur heeft per 1 januari 2013 het herverzekeringscontract met de Stichtse Onderlinge Brand Herverzekering (S.O.B.H.) verlengd. Dit contract is op een belangrijk onderdeel gewijzigd. De commissie is namelijk verhoogd van 33,5% naar 37%. Dit houdt in dat de herverzekeringskosten zullen dalen. Ook voor dit jaar is er in het contract een winstdelingsregeling opgenomen. Hierdoor kunnen de herverzekeringskosten lager uitvallen. Het maximale eigen behoud bij schades voor 2013 bedraagt AANBRENGPROVISE De Veenhoop werkt geheel zelfstandig, dus zonder tussenpersonen. Om de inbreng van nieuwe leden te stimuleren, willen wij u nogmaals attenderen op onze aanbrengprovisie. Indien u een nieuw lid weet aan te brengen, ontvangt u hiervoor een éénmalige vergoeding. Deze vergoeding hangt af van het te verzekeren bedrag en de premie en is thans niet alleen van toepassing op brand- en aanverwante verzekeringen maar ook op variaverzekeringen. De maximale aanbrengprovisie bedraagt 250,00. VARIAVERZEKERINGEN Ook in 2012 zijn het aantal variaverzekeringen gestegen. Veel van onze leden hebben naast hun vertrouwde brandverzekering bij De Veenhoop ook (een deel van) hun overige verzekeringen bij ons ondergebracht. Wij doen zaken met de Onderlinge SOM, Onderlinge SOM coöperatie, Aegon en Avéro Achmea. Via de SOM coöperatie kunnen wij voor meerdere verzekeraars bemiddelen. Indien meerdere verzekeringen bij de Onderlinge SOM zijn ondergebracht, komt u in aanmerking voor een ledenpoliskorting. Voor 2013 verwachten wij een verdere groei van onze variaportefeuille. Indien u informatie wenst over onze variaproducten, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor te Wognum, telefoon of via onze website: 8

9 ZONNEPANELEN Zonnepanelen op woonhuizen of bedrijfsgebouwen kunnen op de opstalpolis worden meeverzekerd. Indien u mocht besluiten om zonnepanelen op uw woning/ bedrijfspand aan te brengen, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven in verband met de melding op de polis en de aanpassing van het verzekerde bedrag door deze investering. Uitgebreide informatie over aanschaf en installatie vindt u in onze brochure Zonnepanelen, die u via ons adres kunt bestellen POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN (PKVW) In ons vorige jaarverslag hebben wij gesproken over het politiekeurmerk veilig wonen. Hierop is veel reactie gekomen. Om voor dit politiekeurmerk in aanmerking te komen, dient u te beschikken over een certificaat. Via de site kunt u een gecertificeerd bedrijf uitnodigen voor een (gratis) inspectie. Dit bedrijf maakt dan een offerte voor de noodzakelijke aanpassingen van hang- en sluitwerk van uw woning. Als deze aanpassingen zijn uitgevoerd, zal het pkvw-bedrijf het certificaat veilig wonen voor u aanvragen. Als u een kopie van dit certificaat aan ons toezendt, ontvangt u 10% korting op uw woonhuisverzekering en 20% op de inboedelverzekering. TOEZICHT NEDERLANDSCHE BANK (DNB) In 2012 hebben wij een aantal sessies gehad waarin in samenwerking met BDO Solvency II basic werd behandeld. Hierin is De Veenhoop geslaagd en voldoet aan de solvabiliteitseisen in het kader van de WFT (wet financieel toezicht). Voor 2013 hebben wij te maken met een strenger toezicht op de kwaliteit van bestuursleden. Voor nieuwe bestuursleden geldt dat zij zullen worden getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid. Voor zittende leden geldt dat zij in de toekomst ook strenger zullen worden gecontroleerd. Het bestuur heeft schriftelijk de eed afgelegd dat zij integer zullen handelen. Ook de administrateur heeft dit onverplicht gedaan. Ieder jaar vinden er controles plaats door onze compliance-officer, die erop toezicht dat de bedrijfsvoering integer en correct wordt uitgevoerd. Hiervan worden rapporten opgesteld die door het bestuur en door de accountant worden doorgenomen. Vanaf 1 januari 2014 dient De Veenhoop een vergunning bij DNB aan te vragen om te mogen blijven functioneren als verzekeraar. De kosten van deze aanvraag bedragen ca Er zal moeten worden voldaan aan de onderdelen: goede structuur van het dagelijks beleid, een duidelijke zeggenschapstructuur, minimumgarantiefonds en solvabiliteitseisen. 9

10 Bestuur: Arie Bol, voorzitter Dick Waiboer, vice-voorzitter Gerian Helder-Dekker, bestuurslid Jaap Schuijtemaker, bestuurslid Dennis Groot, bestuurslid Administratie: Jos Molenaar Hoornseweg ND Wognum Telefoon Telefax Internet: Bank: Rabobank Hoorn, rek. nr Postbank: 89116

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen Jaar verslag 28 Jaarverslag 28 ZLM verzekeringen INHOUD Advies van de Raad van Commissarissen Kerncijfers Personalia Verslag van de directie Financiële resultaten Risicomanagement Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie