KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach"

Transcriptie

1 Succes wordt bepaald door de mate waarin we bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen communicatie KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen

2 Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 5 Inhoud 6 Erkenning 8 Doorstromen 8 Trainers 9 Prijzen en data 10 Vergoedingsmogelijkheden 10 Veel gestelde vragen 11 Inschrijven 11 Open dagen 11 Over ons 12 2 Best Guide in Learning

3 Inleiding Ouders hebben de belangrijke taak hun kinderen te ondersteunen op hun weg naar volwassenheid. Ze willen graag dat hun kinderen opgroeien tot gezonde, stevige volwassenen die het in het leven beter zullen hebben dan zijzelf. Er zijn momenten waarop dit niet mee valt. Opvoeden behoort tot één van de moeilijkste taken die er is. Gewone opvoedingsproblemen lijken soms reusachtige vormen aan te nemen als je er middenin zit. In een maatschappij waar kritisch naar ouders wordt gekeken en ze vaak in het beklaagdenbankje zitten als het gaat om redenen waarom kinderen ontsporen, vinden ouders het lang niet altijd eenvoudig om toe te geven dat ze problemen ervaren in de opvoeding van hun kinderen. Veel ouders vinden opvoeden vermoeiend en een zware verantwoordelijkheid. Het idee dat opvoeden als vanzelf moet gaan, wordt steeds meer losgelaten. Ouders durven steeds vaker aan te geven dat zij behoefte hebben aan opvoedondersteuning, ook als de situatie thuis niet extreem uit de hand is gelopen. Ze gaan actief op zoek naar praktische opvoedtips via allerlei media: tijdschriften, internet of televisieprogramma s als de Nanny en Opvoedpolitie. Ook familieleden en vrienden worden geraadpleegd. Soms is professionele ondersteuning gewenst. De opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach van BGL speelt hierop in door coaches op te leiden, die ouders/opvoeders praktische handvatten kunnen bieden bij opvoedvraagstukken. De opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach vormt de opstap tot de verdieping Gezins- en Relatietherapie, waarin u leert in te spelen op de meer complexe problemen van gezinsleden en partners. Zie ook het kopje Doorstromen. De opleiding geeft persoonlijke en professionele groei bij de studenten, door uitstekende begeleiding van de docenten en supervisors Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach 3

4 Over de opleiding Tijdens de opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach krijgt u handvatten aangereikt, waarmee u ouders/opvoeders stimuleert het beste uit zichzelf te halen ten gunste van hun kinderen en het opvoedproces. Als gezins- en opvoedcoach heeft u een signalerende, informerende en adviserende functie. Tevens biedt u sociale en praktische steun en leidt u toe naar en coördineert u de zorg. Opvoedondersteuning kan in verschillende vormen worden aangeboden: inloopochtenden, themabijeenkomsten, ouderavonden, pedagogisch spreekuur, het geven van een oudercursus, coachen van ouders en gezinnen, zelfhulpgroepen. Er is in de opleiding gekozen voor een positieve veranderingsbenadering, waarbij betrokkenen hun sterktes en kwaliteiten leren inzetten bij het realiseren van het beoogde resultaat. Tijdens het coachingstraject is een actieve rol voor ouders/opvoeders weggelegd. Zij blijven tenslotte verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Als gezins- en opvoedcoach biedt u hen praktische ondersteuning, waardoor zij in staat zijn de spontane ontwikkelingsmomenten van hun kinderen te herkennen en te stimuleren. Standaardoplossingen voor opvoedvraagstukken zijn er niet, want ieder mens is tenslotte uniek. Belangrijk is dat ouders/opvoeders leren inspelen op en samenwerken met hun kinderen om zo tot unieke oplossingen te komen. Omdat vraagstukken in onze visie niet los gezien kunnen worden van het systeem (het gezin, de groep etc.), waarin ze zich voordoen, ligt de focus van de coaching niet alleen op wat mensen afzonderlijk beroert, maar zijn we ook geboeid door wat zich tussen de leden van het systeem afspeelt. Interventies die u in dit kader krijgt aangereikt richten zich vooral op het verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, gedragsverandering en communicatietraining. Dit leert u g U ontwikkelt kennis van de ontwikkelingsfasen van het kind, de daaraan gekoppelde opvoedtaken en mogelijk afwijkend gedrag. g U leert verschillende modellen, methoden en technieken hanteren, waarmee u oplossingsgericht en systeemgericht kunt inspelen op verschillende opvoedsituaties. g U leert een professionele werkrelatie aan te gaan met cliënten die zich kenmerkt door respect voor hun wereldmodel en empathie. g U leert een adequate analyse van de hulpvraag te maken en die om te zetten in een haalbaar en toetsbaar plan van aanpak. g U herkent de grenzen van de eigen professionaliteit en weet wanneer doorverwijzing noodzakelijk is. g U leert hoe u cliënten kunt stimuleren bij het ontwikkelen van inzichten en het uitbouwen van reeds aanwezige vermogens. g U ontwikkelt inzicht in uw eigen gedrag en leert kritisch-reflectief te kijken naar de effecten van uw gedrag op het coachingsproces. g U ontwikkelt oog voor de ethische aspecten van de toepassing van het geleerde in de beroepspraktijk. 4 Best Guide in Learning

5 Uitgangspunten in de opleiding Autonomie, verbondenheid en groei zijn de kernwaarden binnen deze opleiding. Daaruit vloeien de volgende uitgangspunten voort: g De relatie tussen ouder en kind is de basis van de opvoeding. g Opvoeden is steeds weer een balans zoeken tussen veiligheid bieden en loslaten. g Het gezin is een systeem waarbij de leden invloed hebben op elkaar. g Kleine veranderingen in de dagelijkse routine kunnen grote verschillen teweeg brengen. g Het succes van opvoeden is voor het grootste deel afhankelijk van de wijze waarop ouders en kinderen met elkaar communiceren. g Ieder mens is uniek. Er zijn alleen unieke oplossingen. g Ieder mens, zowel een kind als de ouders, beschikt over hulpbronnen die nodig zijn voor verandering. g Achter elk gedrag schuilt een positieve intentie. g Mensen leren niet alleen door denken, maar vooral ook door te doen. Voor wie De Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach is bestemd voor mensen die met ouders, kinderen of professionele opvoeders (willen) werken en behoefte hebben aan opvoedondersteuning op het gebied van preventie, begeleiding en behandeling. Te denken valt aan mensen uit de jeugd- en gezinszorg, medewerkers van consultatiebureaus, leerkrachten en docenten, pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang, naschoolse opvang of peuterspeelzalen, huisartsen, orthopedagogen, kindertherapeuten. Opzet De 1-jarige opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach omvat 17 lesdagen verspreid over ca. 40 weken. Naast de gezamenlijke lesdagen volgt u ook supervisie (groepsgewijs en individueel) en participeert u in een oefen-/intervisiegroep. Het volgen van leertherapie helpt u bij het ontwikkelen van een respectvolle grondhouding als coach. Verder voert u een aantal opdrachten uit, waaronder een gedegen literatuurstudie en twee werkervaringstrajecten. Met behulp van de opgedane inzichten en vaardigheden begeleidt u (professionele) opvoeders bij het aanpakken van opvoedvraagstukken. Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach 5

6 Benadering Er is gekozen voor een integrale benadering van vraagstukken die betrekking hebben op opvoedsituaties, waarbij theoretische en methodische kennis wordt gecombineerd met het trainen van praktische vaardigheid en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. De pijlers van de opleiding worden gevormd door het oplossingsgerichte werken, het systeemgericht werken, het Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), de geweldloze communicatie en verschillende opvoedkundige principes en opvoedkundige programma s. Studiebelasting De studiebelasting bedraagt uur per week. Dit is inclusief het volgen van de lessen, het deelnemen aan oefen- en intervisiegroepen, supervisie en leertherapie, het lezen van literatuur en het uitvoeren van (praktijk)opdrachten. Toetsing en diplomering Er geldt een 90 procent aanwezigheidsverplichting voor de lesdagen. Te veel gemiste lessen kunnen in overleg met de dagtrainer worden ingehaald of gecompenseerd. Voor de toetsmomenten, supervisie en leertherapie geldt een 100 procent aanwezigheidsverplichting. Tijdens de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten zien dat u beschikt over de attitude, kennis en vaardigheden van een professionele gezins- en opvoedcoach. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop u feedback van de trainers, supervisoren en medecursisten integreert. Ook dienen alle opdrachten, reflecties en praktijksessies als voldoende te zijn beoordeeld. Inhoud Het programma is ervaringsgericht en omvat onderstaande onderdelen. Reflectie op de eigen grondhouding als gezins- en opvoedcoach neemt steeds een belangrijke plaats in. Kaderzetting: g visie, missie, waarden en algemene uitgangspunten; g profiel van de Gezins- en Opvoedcoach; g onderliggende modellen. Respectvol communiceren: g verkennen wereldbeelden; g verbaal- en non-verbaal afstemmen; g feedback geven en ontvangen; g communiceren op meerdere niveaus; g overdracht en tegenoverdracht. 6 Best Guide in Learning

7 Geweldloos communiceren: g waarnemen zonder oordelen; g oprecht voelen; g communiceren vanuit behoeften. Passie en identiteit: g persoonlijke congruentie; g logische niveaus als analysekader; g waarden in de opvoeding, botsende waarden. Oplossinggericht werken: g sterktegericht - versus probleemgericht werken; g POWERS-model, wondervragen, uitzonderingen, schalen; g relatietypen en benaderingswijze; g planmatig werken: van intake naar coachingsplan; g contacten met het werkveld. Systeemgericht werken: g communicatie systeemtheorie en contextuele hulpverlening; g inspelen op interactiepatronen in een systeem; g werken met systeeminterventies: genogram, kernkwaliteiten, opstellingen etc. Opvoedkunde: g opvoeden, ontwikkelingsfasen en ontwikkelingstaken; g aandacht voor opvoedprogramma s; g straffen en belonen vanuit verschillende visies; g ethische dilemma s. Bijzondere gezinnen: g eenoudergezin; g samengestelde gezinnen; g gezinnen waarin één van de leden een beperking heeft. Videobegeleiding: g herkennen van interactiepatronen; g maken, analyseren en terugkoppelen van videobeelden. Spel en creatieve interventies: g inzet van spelvormen in de gezins- en opvoedcoaching; g gebruik van metaforen, verhalen maken. Vitaliteit en emoties: g ouders van nu; g behoud vitaliteit opvoeders; g behoud vitaliteit gezins- en opvoedcoach. Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach 7

8 Conflict en emoties: g conflicttheorie en -gedrag; g emoties en conflict; g (de-)escalatie; g conflictinterventie. Erkenning De opleiding Gezins- en Opvoedcoach is op Post-HBO cursusniveau geaccrediteerd door de SNRO. De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitswaarborg van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten op het terrein van de integrale en complementaire gezondheidszorg. De opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach is tevens geaccrediteerd door het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers voor 29,65 punten. BGL & partners heeft verder een CEDEO-erkenning, zowel voor de opleidingen met een open inschrijving als voor de maatwerkactiviteiten. Dit keurmerk wordt toegekend op basis van een terugkerend klanttevredenheidsonderzoek. Doorstromen De opleiding tot Gezins- en opvoedcoach is één van de opleidingen van BGL, waarin het werken met kinderen/jongeren en (professionele) opvoeders centraal staat. Na afronding van de opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach zijn er nog tal van andere mogelijkheden om uw competenties op het gebied van coaching of counseling verder uit te breiden of te verdiepen. We noemen u een aantal doorstroomrichtingen. 1. Verbreding op het gebied van coaching en counseling g De 1-jarige basisopleiding tot Kindercoach Tijdens de 1-jarige basisopleiding tot Kindercoach leert u competenties te ontwikkelen, om met name jongere kinderen met eenvoudige gedrags- en sociaal-emotionele problemen te coachen. g De 1 jarige opleiding tot Pubercoach Tijdens de opleiding Pubercoach leert u de individuele puber te ondersteunen bij zijn of haar groei naar volwassenheid. Daarnaast wordt u opgeleid in het begeleiden van pubers in groepsverband. g De 1-jarige basisopleiding Counseling met verbeeldingskracht In deze opleiding staat herkennen en benutten van beelden in het verhaal van de cliënt centraal. De cliënt kan daardoor de benodigde hulpbronnen aanboren en gebruiken om klachten van fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele of spirituele aard op te lossen. Dit basisjaar geeft toegang tot 2-jarige verdieping Integratieve Psychotherapie. 8 Best Guide in Learning

9 2. Therapeutische verdieping g De 2-jarige verdieping Gezins- en Relatietherapie De opleiding biedt een samenhangend model van verschillende therapievormen en bijbehorende praktische vaardigheden en technieken, waarmee u snel tot de kern van uiteenlopende problematiek van gezinsleden en partners doordringt. U helpt hen bij het ontwikkelen van hun natuurlijke vermogens, waardoor zij zelf in staat zijn hun problemen op te lossen en gezamenlijk een groeiproces doormaken. 3. Nascholing g BGL biedt een breed aanbod aan kortdurende nascholingsactiviteiten in de vorm van masterclasses, workshops en specialisaties waarmee u uw kennis en inzichten kunt verrijken. Kijk op onze website voor een actueel overzicht. Trainers Ons trainersteam bestaat uit vakbekwame mensen afkomstig uit verschillende vakdisciplines. Vanuit hun jarenlange ervaring in het begeleiden van ouders, kinderen en jongeren verrijken zij de lessen met veel praktijkvoorbeelden en deskundige adviezen. Met elkaar zorgen zij ervoor dat de opleiding niet alleen inhoudelijk boeiend en leerzaam is, maar ook dat de lesstof op didactisch verantwoorde wijze wordt overgebracht en deelnemers zorgvuldig worden begeleid in hun leerproces. Kijk op de website voor een kennismaking met onze trainers. Het eerste jaar van de opleiding heb ik als zeer positief ervaren. Ik heb veel geleerd, zowel over mezelf als over het coach zijn Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach 9

10 Prijzen en data Informatie over data, lestijden, locaties en prijzen vindt u terug op onze website onder de kop Prijzen en data bij de opleiding. Al onze opleidingen worden in Hoofddorp en in Driebergen gegeven, een deel van onze opleidingen wordt in Assen en Eindhoven gegeven. We maken veelal gebruik van eigen trainingslocaties. Vergoedingsmogelijkheden Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) O&O-fondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Het kan hier gaan om trainingen van enkele dagen, een cursus van een paar maanden of een volledige opleiding. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Omdat de exacte mogelijkheden en voorwaarden per sector verschillen, kunnen werkgevers het beste bij hun brancheorganisatie navraag doen over de voor hun geldende subsidieregeling voor scholing. Aftrek studiekosten of andere scholingsuitgaven Onder enkele voorwaarden zijn de studiekosten of andere scholingsuitgaven voor particulieren aftrekbaar: g U of uw fiscale partner heeft de uitgaven voor uw studie gedaan. g De opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep of werk. g De uitgaven waren hoger dan de drempel van 500 en lager dan het vastgestelde maximum aftrekbedrag (meestal ). Kosten die kunnen worden opgevoerd zijn: lesgeld, kosten voor studieboeken, (een deel van de) kosten voor duurzame goederen als bv. een pc of camera en kosten voor EVC-procedures. Uitgaven voor levensonderhoud, reis- en verblijfskosten, studiereizen en excursies en een studeer- of werkkamer zijn niet aftrekbaar. Voor de pc en andere duurzame goederen geldt dat u drie jaren achter elkaar 30 procent mag aftrekken. Dus 10 procent niet. Bovendien moet de pc wel aantoonbaar gebruikt worden voor de studie. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst. 10 Best Guide in Learning

11 Veelgestelde vragen Heeft u vragen over inschrijven, kosten en betaling, lesdagen, start van de opleiding of studiemateriaal? Kijk dan op de website bij Veelgestelde vragen. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via of (023) Inschrijven Sluit de opleiding aan bij uw verwachtingen, dan kunt u zich meteen online inschrijven. Vul het inschrijfformulier en het intakeformulier in en voeg een CV bij. Wij ontvangen deze formulieren direct via de . U ontvangt een kopie van deze formulieren op het door u aangegeven adres. Nadat wij de formulieren hebben ontvangen, gaan wij na of u voldoet aan de toelatingscriteria, te weten opleidingsniveau HBO/WO, werkervaring en motivatie. Mochten wij naar aanleiding van uw inschrijfformulier, CV en intakeformulier nog vragen hebben, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Accepteren wij uw inschrijving dan ontvangt u binnen 7 werkdagen na inschrijving een bevestiging. U kunt zelf op uw inschrijfformulier een voorbehoud maken, bijvoorbeeld van financiering. Wij reserveren dan wel een plaats voor u in de opleiding. Als het aantal aanmeldingen het maximum bereikt, zullen wij contact met u opnemen en informeren of u uw voorlopige inschrijving al definitief kan/wil maken. In de vakantieperiode kan de bevestiging van uw inschrijving langer dan 7 dagen duren, wij vragen hiervoor uw begrip. Heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen via of (023) Open dagen U kunt met ons kennismaken door een open dag van BGL & partners te bezoeken. Tijdens de open dag geven we extra informatie over de opzet en inhoud van verschillende opleidingstrajecten en kunt u bij ons terecht met al uw vragen. Natuurlijk kunt u meteen even sfeer proeven. Wij hechten aan een plezierige studieomgeving en een persoonlijke aanpak, dat laten we u graag ervaren. We organiseren de open dagen meerdere keren per jaar op onze verschillende opleidingslocaties. Kijk op de website voor data en inschrijfmogelijkheden. Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach 11

12 Over ons Dit zijn wij BGL & partners helpt en adviseert mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en ontwikkeltrajecten. Geen langdradige hoorcolleges, maar ervaringsgericht onderwijs met boeiende lessen waarin de theorie meteen gekoppeld wordt aan de praktijk. Bij BGL ligt de nadruk op training en zelf doen. Al bijna 25 jaar volgt BGL alle sociale en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De maatschappij verandert, en dus ook de opleidingen en oplossingen. Ons opleidingsprogramma groeit mee met actuele wensen en behoeften van mensen die zich willen ontplooien. Met onze jarenlange ervaring en een stevige dosis realiteitszin weten we precies waar behoefte aan is. Met als resultaat een breed aanbod van opleidingen, bedrijfstrainingen en advies én individuele begeleiding. Daar waar nodig op maat gemaakt. Hier staan we voor In onze visie vormt ontwikkeling de basis voor persoonlijk geluk en zakelijk succes. We coachen op persoonlijke ontwikkeling, werken aan praktische vaardigheden en helpen uw (verborgen) talenten aan te spreken. Deze intensieve persoonlijke begeleiding brengt diepgang en kwaliteit in uw ontwikkelings proces. Met onze niet alledaagse benaderingswijze prikkelen we u om op een andere manier naar uzelf, uw omgeving en vraagstukken te kijken. Zo kunt u elke nieuwe ervaring altijd toepassen in de praktijk van alledag. Dit maakt ons anders Wij hechten sterk aan een aantal in de praktijk beproefde basiswaarden. Het zijn de kwaliteitseisen voor al onze activiteiten. U vindt ze terug in: g een open, persoonlijke benadering: respect voor de eigenheid van ieder individu staat centraal; g een flexibele grondhouding: het gaat om het vergroten van de keuzemogelijkheden, zodat effectief inspelen op veranderingen mogelijk is; g een dynamisch innovatieve aanpak: we stimuleren het nemen van initiatief en het betreden van ongebaande paden en zien het als een uitdaging om zaken net even anders te benaderen; g een werkwijze die gericht is op samenwerking: met gedeelde verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan resultaat en ieders inbreng en kwaliteiten worden optimaal benut. Wilt u meer weten over BGL & partners, onze visie, aanpak en opleidingen? Bel ons gerust: (023) Of mail naar Petra Janzweerd Directeur BGL & partners 12 Best Guide in Learning

13 Door de gedegen kennisoverdracht in combinatie met het onmiddellijk in de praktijk brengen van de stof ervaar ik de opleiding als zinvol, effectief en als een verrijking Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach 13

14 Een erg goede prijs-kwaliteitverhouding. Het was de investering dubbel en dwars waard. 14 Best Guide in Learning

15

16 Best Guide in Learning BGL & partners helpt en adviseert mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en ontwikkeltrajecten. Meer weten over onze visie en aanpak? Bel (023) of mail naar Wijkermeerstraat 30 A 2131 HA Hoofddorp T F

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie Post HBO, Post Doctoraal Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezinstherapie De opleiding in het kort Het KIN start ieder jaar in september een opleidingsprogramma van 4 jaar

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige 2015/2016 Inhoudsopgave Studieprogramma 3 Basisprogramma opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige 3 De modules element 1 4 Module 1 en 2 5 Module 3 7 Module 4

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Praktijkboek De dagen waarop we de praktijktrainingen geven

Nadere informatie