Opleiding Gezins- en Relatietherapie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Gezins- en Relatietherapie"

Transcriptie

1 Opleiding Gezins- en Relatietherapie Opleiding Gezins- en Relatietherapie 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Over de opleiding 3 3. Voor wie? 4 4. Opzet 4 5. Inhoud 6 6. Erkenning 8 7. Doorstromen 9 8. Trainers 9 9. Prijzen en data Vergoedingsmogelijkheden Veelgestelde vragen Inschrijven Open dagen Over ons 11 Opleiding Gezins- en Relatietherapie 2

3 INLEIDING In onze visie kunnen vraagstukken niet los gezien worden van het sociale systeem waarin ze zich voordoen: de relatie, het gezin, de familie, de vriendengroep, de leefgemeenschap en werkomgeving. De leden van een systeem zijn wederzijds afhankelijk en oefenen over en weer invloed op elkaar uit. Als bijvoorbeeld een moeder het belangrijk vindt dat haar zoon meer initiatieven neemt, dan gaat dit alleen lukken als zij zelf bereid is hiertoe ruimte te bieden. Het systeem is open, kent zijn eigen doel en regels en is voortdurend in interactie met zijn omgeving. Veranderen we iets in het systeem, dan verandert er ook iets voor de individuele leden ervan. In de gezins- en relatietherapie richten we ons dan ook niet alleen op wat mensen afzonderlijk bezighoudt, maar besteden we vooral aandacht aan wat zich tussen mensen afspeelt. Hoe denken mensen over elkaar? Hoe interpreteren ze elkaars gedrag? Hoe communiceren zij met elkaar? Hoe gedragen ze zich naar elkaar? Hoe geven ze uiting aan hun emoties? In de omgang met elkaar kunnen we patronen ontdekken: verbindende patronen die de relatie bekrachtigen, waardoor er veiligheid ontstaat en sprake is van onderlinge waardering; ontwrichtende patronen die zorgen voor onveiligheid, conflict en verwijdering. Door vroegtijdig in te spelen op ontwrichtingen in het systeem, voorkomen we dat klachten verergeren en steeds dieper ingrijpen op het leven van alle betrokkenen. Door de krachten van gezinsleden en/of partners te bundelen, worden sneller vorderingen in de therapie gemaakt, te meer daar relaties ook een bron van steun kunnen zijn. De interventies van de gezins- en relatietherapeut richten zich vooral op het verduidelijken en verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, emotieregulatie, gedragsverandering en communicatietraining. OVER DE OPLEIDING De opleiding tot Gezins- en Relatietherapeut biedt een samenhangend model van verschillende therapievormen en bijgehorende praktische vaardigheden en technieken, waarmee u snel tot de kern van uiteenlopende problematiek van gezinsleden en partners kunt doordringen. U helpt hen bij het ontwikkelen van hun natuurlijke vermogens, waardoor zij zelf in staat zijn hun problemen op te lossen en gezamenlijk een groeiproces doormaken. De verschillende therapievormen die in de opleiding aan de orde komen, hebben hun effectiviteit bewezen: gedragstherapie voor gezinnen, emotiegerichte therapie (EFT), inzichtgevende therapie, oplossingsgerichte therapie en integratieve therapie. In de opleiding wordt gekeken naar hoe verschillende stromingen zich bezighouden met het individu, de interactie tussen individuen en het systeem als geheel. Ook wordt duidelijk op welke wijze denken (overtuigingen), gedrag en emoties binnen deze verschillende perspectieven een rol spelen. De gekozen werkvormen vullen elkaar aan en laten zich gemakkelijk samenvoegen. Dit leert u U leert hulpbronnen in het gezins-/partnersysteem te identificeren, naar voren te brengen en uit te vergroten. U leert hulpbronnen te benutten voor het vergroten van veiligheid in de onderlinge relaties en bijstellen van de gezinsstructuur. U verwerft inzicht in (psychiatrische) problemen en situaties die het gezin of de relatie onder druk kunnen zetten. U leert verschillende methoden en technieken te hanteren waarmee u gezinsleden of partners kunt stimuleren tot verbinding, veiligheid en groei. U ontwikkelt verdiept inzicht in uw eigen gedrag en leert kritisch-reflectief te kijken naar de effecten van uw gedrag op het therapieproces. U ontwikkelt oog voor de ethische aspecten van de toepassing van het geleerde in de beroepspraktijk U herkent de grenzen van de eigen professionaliteit en weet wanneer doorverwijzing noodzakelijk is. Opleiding Gezins- en Relatietherapie 3

4 Uitgangspunten in de opleiding De opleiding is gebaseerd op een aantal organiserende principes, die de rode draad in de opleiding vormen: Het is van groot belang voor het verloop van het therapeutische proces dat de therapeut begrijpt wat er in de sessie gebeurt op het moment dat het gebeurt. Beleven is belangrijker dan praten over. Veiligheid is het centrale thema. Hechting en waardering zijn daarbij kernbegrippen. De betrokkenen beschikken over de vermogens om positieve veranderingen tot stand te brengen, maar soms is de toegang ertoe geblokkeerd. Sommige gezinsstructuren maken het voor betrokkenen moeilijk om hun hulpbronnen te benutten. Het opstellen van een gezinskaart geeft een leidraad voor therapeutische interventies. Gezinnen en relaties vormen zich binnen een bepaalde cultuur, die zich steeds verder ontwikkelt, die mogelijkheden biedt, maar ook grenzen stelt. Dit doet een groot beroep op de flexibiliteit van alle betrokkenen. VOOR WIE De opleiding is bestemd voor coaches (opvoedcoaches, jongerencoaches, kindercoaches), counselors, integratief therapeuten, NLP Master Practitioners en maatschappelijk werkers die therapeutische verdieping zoeken in de begeleiding van cliëntsystemen: gezinnen en partners. Voorwaarde voor directe instroom in de verdiepingsjaren is dat u minimaal een basistraining heeft gehad in oplossingsgerichte gespreksvoering en de systeemgerichte werkwijze. Daarnaast beschikt u over kennis van ontwikkelingsfasen, opvoeden en opvoedingstaken. Ook heeft u aantoonbare coachingservaring. OPZET De opleiding bestaat uit twee delen: - De 1-jarige basisopleiding tot Gezins- en Opvoedcoach. - De modulair opgezette verdieping Gezins- en Relatietherapie. Informatie over het programma van het basisjaar Gezins- en Opvoedcoach vindt u terug in de betreffende brochure. In deze brochure leest u meer over de modulair opgezette verdiepingsjaren. De verdieping Gezins- en relatietherapie is praktijkgericht met een stevige theoretische basis. Het zelf doen en zelf ervaren speelt een grote rol. Tijdens de opleiding zult u de lesstof aan de hand van gerichte oefeningen en (eigen) casuïstiek integreren. Een ander belangrijk aspect in de opleiding is zelfonderzoek en reflectie op het eigen handelen. Werken aan de eigen thema s en problemen en daarvoor zelf de verantwoordelijk nemen is immers wezenlijk voor het ontwikkelen van een adequate basishouding. Hierdoor bent u in staat om een effectieve werkrelatie met uw cliënten aan te gaan. De verdieping Gezins- en Relatietherapie is als volgt opgebouwd: Masterclasses Omvang: 24 studiedagen verdeeld over 9 masterclasses. Opleiding Gezins- en Relatietherapie 4

5 Masterclasses Aantal dagen 1 Emotion Focused Therapy 5 2 Ontwikkeling van zelfbeeld en authenticiteit 3 3 Veiligheid en verbinding in relaties en gezinnen 3 4 Gezinsstructuren 1 5 Oplossingsgericht werken in relaties en gezinnen 2 6 Emotieregulatie in relaties en gezinnen 3 7 Gezinscyclus: verschuivende uitdagingen 2 8 Psychische problemen in relaties en gezinnen 3 9 Seksualiteit en seksueel misbruik 2 Supervisie Omvang: 8 bijeenkomsten (individueel/groepsgewijs). Tijdens de supervisie staan uw leervragen die betrekking hebben op uw handelen in relatie tot uw cliënten centraal. Intervisie Omvang: 8 bijeenkomsten. In de intervisiegroep reflecteert u op gestructureerde wijze op ervaringen uit de werkervaringstrajecten. De intervisiegroep kan gevormd worden met medestudenten of met gelijkgestemden buiten de opleidingssetting. Leertherapie Omvang: 10 bijeenkomsten (individueel/groepsgewijs). Leertherapie helpt u bij het ontwikkelen van een respectvolle basishouding als gezins- en relatietherapeut. Tijdens de leertherapie werkt u aan een afgebakend thema of probleem dat te maken heeft met uw ontwikkeling tot therapeut. De leertherapie is niet opgenomen in het lesgeld, maar worden apart door de leertherapeut in rekening gebracht. Werkervaringstrajecten Omvang: 4 trajecten van 5-6 bijeenkomsten. In de werkervaringstrajecten gaat u met behulp van de inzichten en technieken die u gedurende de opleiding opdoet, praktisch aan de slag met de begeleiding van gezinnen/partners. Uw ervaringen verwerkt u in reflectieverslagen, die uw supervisor van feedback voorziet. Ook maakt u regelmatig video-opnames van uw sessie die u in de supervisie bespreekt. Literatuurstudie Tijdens de opleiding wordt van u verwacht dat u zich theoretisch verdiept door het lezen van verplichte literatuur (boeken, artikelen) die samenhangt met de aangeboden lesstof. De literatuurlijst vindt u terug op de website. Daarnaast maakt u een literatuuropdracht bestaande uit een kritische analyse van een aantal boeken en artikelen rond een bepaald thema. Opdrachten Tijdens de opleiding maakt u diverse opdrachten die u ondersteunen bij het ontwikkelen en uitbreiden van uw competenties als gezins- en relatietherapeut. Het betreft: het opstellen en bijstellen van een Persoonlijk en Oplossinggericht Ontwikkelingsplanplan (POOP). het maken van thuisopdrachten ter voorbereiding op of na afloop van een lesdag. U ontvangt schriftelijke feedback van uw supervisor op uw opdrachten. Studiebelasting Door de modulaire opzet kunt u zelf u studietempo en studiedruk bepalen. Opleiding Gezins- en Relatietherapie 5

6 Toetsing en diplomering Er geldt een 90 procent aanwezigheidsverplichting voor de lesdagen. Te veel gemiste lessen kunnen in overleg met de trainer worden ingehaald of gecompenseerd. Voor de supervisie, intervisie, leertherapie en eindtoets geldt een 100 procent aanwezigheidsverplichting. Gedurende de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten zien, dat u beschikt over de attitude, kennis en vaardigheden van een professionele gezins- en relatietherapeut. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop u feedback van de trainers, supervisor en medestudenten integreert. Iedere masterclass wordt afgesloten met een specifieke toetsing, bijvoorbeeld een praktijksessie (live of videoopname), casusbeschrijving, presentatie of reflectieopdracht. Deze moeten voldoende beoordeeld zijn. De opleiding wordt afgesloten met een examensessie, waarin u kunt laten zien dat u in staat bent op basis van het geleerde passende keuzes te maken. INHOUD Hieronder volgt een korte beschrijving per masterclass. Een uitgebreide beschrijving vindt u terug op de website. Masterclass Emotion Focused Therapy Emotion Focused Therapy (EFT) is ontwikkeld door Leslie Greenberg en Susan Johnson. In deze therapievorm staan het direct ervaren van en het leren expressie te geven aan emoties centraal. EFT is snel uitgegroeid tot een veelgebruikte en wetenschappelijk onderbouwde therapievorm en wordt toegepast in het werken met gezinnen, intieme relaties en individuele cliënten. Behandeld wordt EFT in de stijl van Sue Johnson, die vooral de nadruk legt op onveiligheid vanuit hechtingsproblematiek en de patronen die daaruit voort komen. Masterclass Ontwikkeling van zelfbeeld en authenticiteit Zelfbeeld en zelfwaardering spelen een grote rol in het welbevinden en functioneren van mensen. In intieme relaties gaan conflicten vaak over gezien worden, op waarde geschat worden of je snapt me niet. We hebben er behoefte aan om door anderen als positief gezien te worden en doen er veel voor om dat positieve beeld hoog te houden en bevestigd te krijgen. Wanneer we het idee krijgen dat de ander ons minder gaat waarderen of dat we van ons voetstuk dreigen te vallen, ervaren we dat als bedreigend en roept dat sterke reacties op. Authenticiteit is van groot belang voor ons gevoel iemand te zijn en voor het gevoel een zinvol leven te leiden. Zonder authenticiteit is er geen overtuiging en overtuigingskracht in wat je doet. Maar hoe leef je authentiek? In deze masterclass bespreken we hoe mensen hun authenticiteit verliezen en hoe u ze in de therapie kunt ondersteunen bij het hervinden ervan. Masterclass Veiligheid en verbinding in relaties en gezinnen Veiligheid is een centraal thema in het werken met gezinnen en binnen relaties. Gebrek aan veiligheid komt tot uiting in communicatie en in relatiepatronen. In plaats van constructieve, verbindende en probleemoplossende gesprekken ontstaan er warrige en vaak felle ruzies, waarbij het steeds minder duidelijk wordt waar ze over gaan. Naarmate de kwaliteit van het contact verslechtert, ontstaat er angst voor het verlies van de relatie. In deze masterclass leert u hoe u samen met de cliënten kan werken aan het omzetten van ontwrichtende patronen in patronen die veiligheid, verbinding en onderlinge waardering cultiveren. Masterclass Gezinsstructuren In deze masterclass wordt een eenvoudige manier aangeboden om te kijken naar gezinnen, waarbij drie aspecten worden onderscheiden: Samenhang: hoe de gezinsleden een balans vinden tussen emotioneel met elkaar verbonden zijn en zelfstandig en vrij kunnen functioneren. Flexibiliteit: hoeveel verandering is er binnen het gezin mogelijk wanneer het gaat om wie er macht heeft, hoe de rollen verdeeld zijn en welke regels er gehanteerd worden? Communicatie: hoe luisteren de gezinsleden naar elkaar, hoeveel openheid is er, hoe worden respect en waardering voor elkaar geuit en hoe helder kan een onderwerp besproken worden? Opleiding Gezins- en Relatietherapie 6

7 Deze drie aspecten vormen tezamen een structuur die sterk bepalend is voor wat er binnen een gezin al dan niet mogelijk is. Aan de hand van vele alledaagse voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe dit model benut kan worden om snel gezinnen in te schatten, aansluiting te vinden en hoe de beste invalshoek gekozen kan worden om met een specifiek gezin aan de slag te gaan. Masterclass Oplossingsgericht werken in relaties en gezinnen In deze masterclass worden technieken uit de oplossingsgerichte therapie gecombineerd met inzichten en methodes uit de positieve psychologie. U leert u hoe u samen met de gezinsleden de mogelijkheden van het gezinssysteem kunt ontdekken en uitvergroten. Het gezin als geheel heeft ongekende groeimogelijkheden en wanneer deze mogelijkheden worden onderkend en ingezet waar ze nodig zijn, kunnen ook de individuele gezinsleden zich weer verder ontwikkelen. Dit proces wordt vaak de broaden and build cyclus genoemd. Ook onderzoekt u hoe u de aangereikte materie op uzelf kunt toepassen, zodat u effectiever en met minder stress uw werk als therapeut kunt verrichten. Masterclass Emotieregulatie binnen relaties en gezinnen Emoties spelen een grote rol in het functioneren van individuen, groepen, relaties en gezinnen. In relaties en in systemen van mensen ontstaan er al snel vaste patronen in de manier waarop emoties geuit worden, en hoe daar op gereageerd wordt. Door deze patronen worden de emoties als het ware binnen de oevers gehouden, of treden ze regelmatig buiten deze oevers (escalatie). In deze masterclass krijgt u zicht op hoe mensen (ook u zelf) hun emoties reguleren, waarom ze dit doen en welke regels daarbij gebruikt worden. U leert hoe u mensen kunt begeleiden bij het vrij toelaten en onderzoeken van hun emoties. Masterclass Gezinscyclus: verschuivende uitdagingen In deze masterclass worden de afzonderlijke fasen van de gezinscyclus en hun onderlinge samenhang besproken, waarbij de volgende zaken aan bod komen: het opstellen van een gezinsgeschiedenis met een gezin; het thematiseren van belangrijke aandachtspunten uit deze geschiedenis, zodat gezinsleden duidelijk wordt hoe deze punten samenhangen met hun huidige problemen; het werken aan zowel de huidige problemen als aan de meer achterliggende problemen uit de gezinscyclus, zodat een meeromvattende transformatie mogelijk wordt. Masterclass Psychische problemen in relaties en gezinnen Bij het werken met gezinnen is er grote behoefte aan zowel inzicht in individuele psychische problematiek, als aan begrip van systemische aspecten van psychische problematiek. We willen immers zowel de gezinsproblemen begrijpen als de problemen van de gezinsleden. In deze masterclass bespreken we zowel individuele diagnostiek als diagnostiek op systeemniveau en hoe deze vormen van diagnostiek op een samenhangende manier kunnen worden gebruikt bij het werken met gezinnen. Het schetsen van heldere kaders waardoor het gemakkelijker wordt om richting te bepalen en keuzes te maken voor het eigen praktisch handelen. Individuele (persoonlijkheids)diagnostiek en systeemdiagnostiek. Belangrijkste verschillen tussen DSM-IV en DSM-V. Diagnostiek in de reguliere en complementaire gezondheidszorg. Casuïstiek en diagnostiek op maat. Introductie van een praktisch werkmodel waarin de nieuwste ontwikkeling op het gebied van psychopathologie geïntegreerd zijn met een moderne integratieve werkwijze. Masterclass Seksualiteit en seksueel misbruik In deze masterclass komen uiteenlopende aspecten rondom seksualiteit aan de orde. U onderzoekt het thema vanuit uw persoonlijk perspectief: Wat zijn uw overtuigingen, waarden en normen ten aanzien van seksualiteit? Overdracht en tegenoverdacht: hoe is dit bij u verankerd? Ook is er aandacht voor de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren vanuit het perspectief van de ontwikkelingspsychologie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het vlaggensysteem, waarbij seksualiteit, wensen en grenzen, criteria en gradaties van grensoverschrijvend gedrag bespreekbaar worden gemaakt. U traint zich in het voeren van gesprekken met kinderen, jongeren en ouders over seksualiteit. Verder komen vormen van seksueel misbruik en overlevingsstrategieën aan de orde. Tot slot is er aandacht voor maatschappelijke tendensen en de actualiteit. Opleiding Gezins- en Relatietherapie 7

8 ERKENNING SNRO Post-HBO-opleiding Voor de opleiding Gezins- en Relatietherapie wordt een accreditatie op Post-HBO opleidingsniveau bij de SNRO aangevraagd. De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitswaarborg van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten op het terrein van de integrale en complementaire gezondheidszorg. Zie voor meer informatie CEDEO-erkenning BGL heeft een CEDEO-erkenning, zowel voor de opleidingen met een open inschrijving als voor de maatwerkactiviteiten. Dit keurmerk wordt toegekend op basis van een terugkerend klanttevredenheidsonderzoek. Aansluiting bij een beroepsvereniging Na accreditatie en afronding van de opleiding is het mogelijk om u onder voorwaarden (t.a.v. vooropleiding, medische en psychosociale basiskennis, intervisie) als therapeutlid aan te melden bij de beroepsvereniging NFG. Voor de precieze eisen verwijzen wij u naar de website Aansluiting bij een beroepsvereniging biedt grote voordelen bij het beginnen van een eigen praktijk, het communiceren met collega's uit andere disciplines, vergoedingen van zorgverzekeraars en vooral: u weet zich gesteund door een steeds groeiende groep betrokken collega's. Of en hoeveel er wordt vergoed door zorgverzekeraars, is afhankelijk van het verzekeringspakket van de cliënt. Op de website van de NFG ( staat een overzicht van welke zorgverzekeraars onder welke voorwaarden vergoeden. Aansluiting bij een koepelorganisatie Koepelorganisaties zijn registratie-instituten voor beroepsbeoefenaren in de complementaire of aanvullende gezondheidszorg. De NFG is geregistreerd bij de koepelorganisati SRBAG (www. srbag.nl). Sommige zorgverzekeraars werken alleen met therapeuten die zijn aangesloten bij een koepelorganisatie. Aan een persoonlijk lidmaatschap worden kwaliteitseisen op het gebied van scholing, praktijkvoering en zorgvuldig handelen gesteld. Raadpleeg de website van de SRBAG voor de specifieke voorwaarden. Psychosociale Basiskennis Een van de voorwaarden voor een lidmaatschap van beroepsvereniging en koepelorganisatie heeft betrekking op het aantoonbaar kunnen maken van voldoende Psychosociale Basiskennis (PsBk) op HBO-niveau. De eindtermen hiervoor zijn in 2013 door PLATO (Platvorm Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit van Leiden geformuleerd en door de zorgverzekeraars vastgesteld. CPION en SNRO zijn aangewezen om de accreditatieaanvragen te beoordelen. De aanvraag BGL is geaccrediteerd door CPION. Het door CPION erkende diploma PsBK wordt uitgereikt aan de huidige en nieuwe studenten die succesvol een van onze 3-jarige therapeutische beroepsopleidingen heben doorlopen aangevuld met de opleiding Medische Basiskennis van 11,5 dagen. Vrijstelling voor PsBK wordt verleend aan studenten die: een diploma kunnen overleggen van een door de overheid erkende HBO-Bachelor opleiding met PsBK, te weten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele en Maatschappelijke Vorming, Creatieve Therapie, Psychologie, Kunstzinnige Therapie, Pedagogie, Pastoraal werk, Counseling; in het bezit zijn van een geldige BIG-registratie of Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP). Opleiding Gezins- en Relatietherapie 8

9 DOORSTROMEN Na de opleiding zijn er nog tal van andere mogelijkheden uw verworven competenties verder uit te breiden en te verdiepen. 1 Therapeutische verbreding en verdieping De opleiding Integratieve Psychotherapie Tijdens de opleiding worden op verantwoorde wijze denkbeelden en methodieken uit verschillende psychotherapeutische disciplines gebundeld tot een samenhangend werkmodel dat zich kenmerkt door diepgang en vernieuwing. Het leren benutten van trance om inzicht en verandering te bevorderen, vormt een belangrijke bestandsdeel. De therapie wordt toegepast bij de behandeling van psychosociale en psychosomatische klachten, ter verbetering van leer-, werk en sportprestaties en bij het verwerven van inzicht in levensvragen en zingeving. De 2-jarige verdieping Kinder- en Jeugdtherapeut Vanuit verschillende verklaringsmodellen reiken we u handvatten aan om op een verantwoorde wijze kinderen en jongeren met meer complexe gedrags- en sociaal-emotionele problemen intensief te begeleiden. Voor beide opleidingen geldt dat voor u een speciaal opleidingstraject wordt samengesteld op basis van eerder verworven competenties. Opleiding Medische Basiskennis De opleiding Medische Basiskennis is bestemd voor counselors en therapeuten uit het complementaire werkveld en maatschappelijk werkers die hun kennis met betrekking tot het menselijk lichaam (anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) willen verbreden en deze kennis willen verbinden met hun handelen in de psychosociale praktijk. De opleiding sluit aan bij de eisen van beroepsverenigingen uit het complementaire veld. 3 Masterclasses en Workshops BGL biedt een breed aanbod aan kortdurende nascholingsactiviteiten in de vorm van masterclasses en workshops waarmee u uw kennis en inzichten kunt verrijken. U vindt ze op onze website. TRAINERS Het trainersteam bestaat uit vakbekwame mensen afkomstig uit verschillende vakdisciplines: orthopedagogie, psychologie, onderwijs, coaching etc. Vanuit hun jarenlange ervaring in het begeleiden van partners, ouders, kinderen en jongeren verrijken zij de lessen met veel praktijkvoorbeelden en deskundige adviezen. Met elkaar hebben zij ervoor gezorgd dat de opleiding niet alleen inhoudelijk boeiend en leerzaam is, maar ook dat de lesstof op didactisch verantwoorde wijze wordt overgebracht, waarbij studenten zorgvuldig begeleid worden in hun leerproces. PRIJZEN EN DATA Al onze opleidingen worden in Hoofddorp en in Driebergen gegeven, een deel van onze opleidingen wordt in Assen en Eindhoven gegeven. We maken veelal gebruik van eigen trainingslocaties. De prijzen en dat vindt u terug op onze website. Opleiding Gezins- en Relatietherapie 9

10 VERGOEDINGSMOGELIJKHEDEN Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) O&O-fondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Het kan hier gaan om trainingen van enkele dagen, een cursus van een paar maanden of een volledige opleiding. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Omdat de exacte mogelijkheden en voorwaarden per sector verschillen, kunnen werkgevers het beste bij hun brancheorganisatie navraag doen over de voor hun geldende subsidieregeling voor scholing. Aftrek studiekosten of andere scholingsuitgaven Onder enkele voorwaarden zijn de studiekosten of andere scholingsuitgaven voor particulieren aftrekbaar: U of uw fiscale partner heeft de uitgaven voor uw studie gedaan. De opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep of werk. De uitgaven waren hoger dan de drempel van 250 en lager dan het vastgestelde maximum aftrekbedrag (meestal ). Kosten die kunnen worden opgevoerd zijn: lesgeld, kosten voor studieboeken, (een deel van de) kosten voor duurzame goederen als bv. een pc of camera en kosten voor EVC-procedures. Uitgaven voor levensonderhoud, reis- en verblijfskosten, studiereizen en excursies en een studeer- of werkkamer zijn niet aftrekbaar. Voor de pc en andere duurzame goederen geldt dat u drie jaren achter elkaar 30 procent mag aftrekken. Dus 10 procent niet. Bovendien moet de pc wel aantoonbaar gebruikt worden voor de studie. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst ( VEELGESTELDE VRAGEN Heeft u vragen over inschrijven, kosten en betaling, lesdagen, start van de opleiding of studiemateriaal? Kijk dan op de website onder Opleidingen bij de rubriek Veelgestelde vragen. U kunt ook contact met ons opnemen via of (023) INSCHRIJVEN Sluit de opleiding aan bij uw verwachtingen, dan kunt u zich meteen online inschrijven. Vul het inschrijfformulier en het intakeformulier in en voeg een CV bij. Wij ontvangen deze formulieren direct via de e- mail. U ontvangt een kopie van deze formulieren op het door u aangegeven adres. Nadat wij de formulieren hebben ontvangen, gaan wij na of u voldoet aan de toelatingscriteria, te weten opleidingsniveau HBO/WO, werkervaring en motivatie. Mochten wij naar aanleiding van uw inschrijfformulier, CV en intakeformulier nog vragen hebben, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Accepteren wij uw inschrijving dan ontvangt u binnen 7 werkdagen na inschrijving een bevestiging. U kunt zelf op uw inschrijfformulier een voorbehoud maken, bijvoorbeeld van financiering. Wij reserveren dan wel een plaats voor u in de opleiding. Als het aantal aanmeldingen het maximum bereikt, zullen wij contact met u opnemen en informeren of u uw voorlopige inschrijving al definitief kan/wil maken. In de vakantieperiode kan de bevestiging van uw inschrijving langer dan 7 dagen duren, wij vragen hiervoor uw begrip. Heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen via of (023) Opleiding Gezins- en Relatietherapie 10

11 OPEN DAGEN U kunt met ons kennismaken door een open dag van BGL & partners te bezoeken. Tijdens de open dag geven we extra informatie over de opzet en inhoud van verschillende opleidingstrajecten en kunt u bij ons terecht met al uw vragen. Natuurlijk kunt u meteen even sfeer proeven. Wij hechten aan een plezierige studieomgeving en een persoonlijke aanpak, dat laten we u graag ervaren. We organiseren de open dagen meerdere keren per jaar op onze verschillende opleidingslocaties. Klik hier voor data en inschrijfmogelijkheden. OVER ONS Dit zijn wij BGL & partners helpt en adviseert mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en ontwikkeltrajecten. Geen langdradige hoorcolleges, maar ervaringsgericht onderwijs met boeiende lessen waarin de theorie meteen gekoppeld wordt aan de praktijk. Bij BGL ligt de nadruk op training en zelf doen. Al bijna 25 jaar volgt BGL alle sociale en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De maatschappij verandert, en dus ook de opleidingen en oplossingen. Ons opleidingsprogramma groeit mee met actuele wensen en behoeften van mensen die zich willen ontplooien. Met onze jarenlange ervaring en een stevige dosis realiteitszin weten we precies waar behoefte aan is. Met als resultaat een breed aanbod van opleidingen, bedrijfstrainingen en advies én individuele begeleiding. Daar waar nodig op maat gemaakt. Hier staan we voor In onze visie vormt ontwikkeling de basis voor persoonlijk geluk en zakelijk succes. We coachen op persoonlijke ontwikkeling, werken aan praktische vaardigheden en helpen uw (verborgen) talenten aan te spreken. Deze intensieve persoonlijke begeleiding brengt diepgang en kwaliteit in uw ontwikkelingsproces. Met onze niet alledaagse benaderingswijze prikkelen we u om op een andere manier naar uzelf, uw omgeving en vraagstukken te kijken. Zo kunt u elke nieuwe ervaring altijd toepassen in de praktijk van alledag. Dit maakt ons anders Wij hechten sterk aan een aantal in de praktijk beproefde basiswaarden. Het zijn de kwaliteitseisen voor al onze activiteiten. U vindt ze terug in: een open, persoonlijke benadering: respect voor de eigenheid van ieder individu staat centraal; een flexibele grondhouding: het gaat om het vergroten van de keuzemogelijkheden, zodat effectief inspelen op veranderingen mogelijk is; een dynamisch innovatieve aanpak: we stimuleren het nemen van initiatief en het betreden van ongebaande paden en zien het als een uitdaging om zaken net even anders te benaderen; een werkwijze die gericht is op samenwerking: met gedeelde verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan resultaat en ieders inbreng en kwaliteiten worden optimaal benut. Wilt u meer weten over BGL & partners, onze visie, aanpak en opleidingen? Bel ons gerust: (023) Of mail naar Petra Janzweerd Directeur BGL & partners Opleiding Gezins- en Relatietherapie 11

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding Kinder- en Jeugdtherapeut

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding Kinder- en Jeugdtherapeut Geluk ervaren, is jezelf leren kennen E. Kieckens KIND - JEUGD - GEZIN Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 6 Inhoud 8 Erkenning 10

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach Succes wordt bepaald door de mate waarin we bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen communicatie KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Kindercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Kindercoach Een vlinder telt niet in jaren maar in momenten, en heeft tijd genoeg KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Kindercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

COUNSELING EN THERAPIE Counseling met verbeeldingskracht

COUNSELING EN THERAPIE Counseling met verbeeldingskracht Dagen die ons gelukkig maken, maken ons verstandig COUNSELING EN THERAPIE Counseling met verbeeldingskracht Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor

Nadere informatie

COUNSELING EN THERAPIE ECP Hypno-/Psychotherapie

COUNSELING EN THERAPIE ECP Hypno-/Psychotherapie Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius COUNSELING EN THERAPIE ECP Hypno-/Psychotherapie Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator Geluk ervaren, is jezelf leren kennen E. Kieckens BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 5 Inhoud 7 Erkenning

Nadere informatie

COUNSELING EN THERAPIE Opleiding Integratieve Psychotherapie

COUNSELING EN THERAPIE Opleiding Integratieve Psychotherapie Geluk ervaren, is jezelf leren kennen E. Kieckens COUNSELING EN THERAPIE Opleiding Integratieve Psychotherapie Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4

Nadere informatie

OPLEIDING TOT INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE THERAPEUTISCHE VERDIEPING

OPLEIDING TOT INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE THERAPEUTISCHE VERDIEPING OPLEIDING TOT INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE THERAPEUTISCHE VERDIEPING Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 5 Voor wie 7 Opzet 7 Inhoud 10 Erkenning 13 Doorstromen 15 Trainers 15 Prijzen en data 15 Open dagen

Nadere informatie

OPLEIDING TOT KINDER-, JONGEREN- EN GEZINSTHERAPIE THERAPEUTISCHE VERDIEPING

OPLEIDING TOT KINDER-, JONGEREN- EN GEZINSTHERAPIE THERAPEUTISCHE VERDIEPING OPLEIDING TOT KINDER-, JONGEREN- EN GEZINSTHERAPIE THERAPEUTISCHE VERDIEPING Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 5 Voor wie 7 Opzet 7 Inhoud 10 Erkenning 13 Doorstromen 15 Trainers 15 Prijzen en data

Nadere informatie

COUNSELING EN THERAPIE Opleiding Inner Child Therapie

COUNSELING EN THERAPIE Opleiding Inner Child Therapie Succes wordt bepaald door de mate waarin we bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen communicatie COUNSELING EN THERAPIE Opleiding Inner Child Therapie Opleidingen en Bedrijfstrainingen

Nadere informatie

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Loopbaanprofessional

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Loopbaanprofessional Problemen zijn er alleen maar om onze talenten te wekken BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Loopbaanprofessional Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding

Nadere informatie

Psychotherapie. brochure. Praktijk de Cocon

Psychotherapie. brochure. Praktijk de Cocon brochure Praktijk de Cocon Psychotherapie Brochure Psychotherapie helpt je af te rekenen met vervelende gevoelens, storende gedachten, sociale problemen, terugkerende problemen waar je veel last van hebt.

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDING TOT VOLWASSENEN COACH BREDE COACHOPLEIDING

OPLEIDING TOT VOLWASSENEN COACH BREDE COACHOPLEIDING OPLEIDING TOT VOLWASSENEN COACH BREDE COACHOPLEIDING Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 6 Opzet 6 Inhoud 9 Erkenning 14 Doorstromen 15 Trainers 15 Prijzen en data 15 Open dagen 16 Vergoedingsmogelijkheden

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Inleiding 3. Over NLP 3. Over de opleiding 4. Voor wie 5. Opzet 5. Inhoud 6. Erkenning 8. Trainers 9. Prijzen en data 9. Vergoedingsmogelijkheden 9

Inleiding 3. Over NLP 3. Over de opleiding 4. Voor wie 5. Opzet 5. Inhoud 6. Erkenning 8. Trainers 9. Prijzen en data 9. Vergoedingsmogelijkheden 9 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Over NLP 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 5 Inhoud 6 Erkenning 8 Trainers 9 Prijzen en data 9 Vergoedingsmogelijkheden 9 Veel gestelde vragen 10 Inschrijven 10 Open Dagen

Nadere informatie

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Trainer

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Trainer Je bent wijs als je van ieder mens wilt leren Talmoed BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Trainer Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor

Nadere informatie

OPLEIDING TOT KINDERCOACH BREDE COACHOPLEIDING

OPLEIDING TOT KINDERCOACH BREDE COACHOPLEIDING OPLEIDING TOT KINDERCOACH BREDE COACHOPLEIDING Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 6 Opzet 6 Inhoud 9 Erkenning 14 Doorstromen 15 Trainers 15 Prijzen en data 15 Open dagen 16 Vergoedingsmogelijkheden

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven.

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. mensenkennis De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. Postmaster opleiding spelpsychotherapie Postmaster opleiding spelpsychotherapie Kinderen

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Periode: Trainer: Bijeenkomsten: Locatie: April t/m September 2013 Drs. Jaco de Rapper Acht dagdelen Groep 3: 09/04(2 dagdelen), 21/05(2 dagdelen),

Nadere informatie

BREDE COACHOPLEIDING. Opleiding tot Kindercoach 1

BREDE COACHOPLEIDING. Opleiding tot Kindercoach 1 BREDE COACHOPLEIDING Opleiding tot Kindercoach Opleiding tot Kindercoach 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie? 5 Opzet 6 Inhoud 8 Erkenning 12 Doorstromen 12 Trainers en begeleiders

Nadere informatie

Opleiding Medische Basiskennis

Opleiding Medische Basiskennis Opleiding Medische Basiskennis Opleiding Medische Basiskennis 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Over de opleiding 3 3. Voor wie? 4 4. Opzet 4 5. Inhoud 6 6. Erkenning 9 7. Doorstromen 10 8. Docenten 10

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

OPLEIDING TOT JONGERENCOACH BREDE COACHOPLEIDING

OPLEIDING TOT JONGERENCOACH BREDE COACHOPLEIDING OPLEIDING TOT JONGERENCOACH BREDE COACHOPLEIDING Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 6 Opzet 6 Inhoud 9 Erkenning 14 Doorstromen 15 Trainers 15 Prijzen en data 15 Open dagen 16 Vergoedingsmogelijkheden

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening me nse nkennis Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening Door te werken met de laatste wetenschappelijke inzichten, vergroot je de kans dat je adviezen juist blijken. Postmaster

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Afgelopen jaren hebben we Arjan van Dijk uitgenodigd

Nadere informatie

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789.

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789. Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis dinsdag 23-07-2013 14:21 Dit is een origineel bericht van TBNG Instituut voldoet aan nieuwe opleidingseisen complementaire zorg. Het Instituut

Nadere informatie

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP mensenkennis De kracht van de psycholoog-mediator zit erin dat mensen zich op hun eigen toekomst kunnen richten en dat kinderen de ruimte krijgen

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

OPEN INSCHRIJVING UTRECHT

OPEN INSCHRIJVING UTRECHT OPEN INSCHRIJVING UTRECHT KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN) 1 KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution-Focussed Therapy is ontwikkeld

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDING TOT GEZINS- EN OPVOEDCOACH BREDE COACHOPLEIDING

OPLEIDING TOT GEZINS- EN OPVOEDCOACH BREDE COACHOPLEIDING OPLEIDING TOT GEZINS- EN OPVOEDCOACH BREDE COACHOPLEIDING Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 6 Opzet 6 Inhoud 9 Erkenning 14 Doorstromen 15 Trainers 15 Prijzen en data 15 Open dagen 16 Vergoedingsmogelijkheden

Nadere informatie

Cursus in Gestalt-psychologie.

Cursus in Gestalt-psychologie. Cursus in Gestalt-psychologie. De grondbeginselen uit de gestalt-psychologie en -therapie bevatten een schat aan kennis en wijsheid. Ze zijn zeer praktisch toepasbaar op persoonlijk vlak en in werksituaties

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 1 ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en komen

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Opleiding ouderbegeleiding

Opleiding ouderbegeleiding Opleiding ouderbegeleiding me nse nkennis vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

Kijken achter het masker

Kijken achter het masker Kijken achter het masker Driedaagse bijscholing Karakterstructuren voor therapeuten en coaches Zoek je een bijscholing die jouw manier van werken als therapeut of coach verdiept? Zou je meer (praktisch)

Nadere informatie

Transactionele Analyse. Begrijpen en beïnvloeden. Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse

Transactionele Analyse. Begrijpen en beïnvloeden. Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse Transactionele Analyse Begrijpen en beïnvloeden De Transactionele Analyse biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus Accreditatie supervisorencursus Versie 22-02-2016 Een belangrijke voorwaarde voor inschrijving in het NVP-supervisorenregister is het met succes afgerond hebben van een supervisieopleiding (geaccrediteerd

Nadere informatie

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Ouderencoach

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Ouderencoach Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien Ghandi BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Ouderencoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken

Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken - intensieve, verrijkende en praktische leerervaring in systeemdynamisch werken - ervaringsgericht leertraject in vijf workshops met opdrachten

Nadere informatie

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN Wil jij... Effectief en goed PASTORAAT verlenen? LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? Met je eigen unieke KARAKTER anderen tot zegen zijn? ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Werken op de Mat voor coaches & therapeuten

Werken op de Mat voor coaches & therapeuten Ik vind de Mat therapeutisch heel sterk. Een waardevolle manier om een brug te slaan tussen cognitie en gevoel. Sandra Goedhart, psycholoog Clavisgroep. Werken op de Mat voor coaches & therapeuten een

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOSOCIALE- MEDISCHE BASISKENNIS THERAPEUTISCHE VERDIEPING

OPLEIDING PSYCHOSOCIALE- MEDISCHE BASISKENNIS THERAPEUTISCHE VERDIEPING OPLEIDING PSYCHOSOCIALE- MEDISCHE BASISKENNIS THERAPEUTISCHE VERDIEPING Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 5 Inhoud 7 Erkenning 10 Doorstromen 11 Trainers 11 Prijzen en data 11 Open

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen mensenkennis Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker Kinderen en jeugdigen De docente geeft duidelijk en methodisch les, vertaalt vanuit eigen ervaring complexe theorie naar praktijk. Nu zet ik

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie Informatie brochure Integratieve Kindertherapie De Praktijk Rijksstraatweg 39a (ingang aan de zijkant) 2121 AA BENNEBROEK Tel: 06-24223671 depraktijk@quicknet.nl Mijn naam is Linda Wennekers, moeder van

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt naar:

Nadere informatie

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Vijfdaagse, geaccrediteerde masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. WAAROM EEN MASTERCLASS LICHAAMSWIJSHEID

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

HIC, specialisatie kinderen

HIC, specialisatie kinderen HIC, specialisatie kinderen Module Docent contact uren Zelfstudie Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Ontwikkelingspsychologie 11 22 uur Inleiding in de Chakrapsychologie 11 36 uur Jungiaanse psychologie,

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach 2 Wat is het EOCP Het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is hét opleidingcentrum voor mensen die willen coachen met paarden of al paardencoach zijn. Het

Nadere informatie

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang 2012-2013 1 Opleiding 2012-2013 Met de opleiding COmmunity Arts Learning Lab (CALL) leer je het terrein van de Community Arts te verdiepen

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

BIJZONDER TALENT, BETER GEKEND Deel 1. Training voor hoogbegaafden

BIJZONDER TALENT, BETER GEKEND Deel 1. Training voor hoogbegaafden BIJZONDER TALENT, BETER GEKEND Deel 1 Training voor hoogbegaafden BIJZONDER TALENT, BETER GEKEND deel 1 Training voor hoogbegaafden Inleiding De training Bijzonder Talent, Beter Gekend deel 1, bestaande

Nadere informatie

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Aanbod Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Veilig Thuis Friesland heeft een breed aanbod van trainingen ontwikkeld voor beroepskrachten in de provincie

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés

Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés 2015-2016 Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés Korte maar intensieve workshops, aan het einde van de dag, geleid door de experts op het vakgebied Natuurlijk

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015

Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015 1 Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015 Inleiding De NVRG maakt een onderscheid tussen de systeemtherapeut (ST) en de systeemtherapeutisch werker (STW). Beide profielen

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie