Reglement register Maatschappelijk Werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement register Maatschappelijk Werk"

Transcriptie

1 Reglement register Maatschappelijk Werk REGISTRATIE REGISTER MAATSCHAPPELIJK WERK Door u aan te melden voor registratie in het register Maatschappelijk Werk verklaart u: de door de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers / NVMW opgestelde Beroepscode MW te onderschrijven en u toetsbaar op te stellen door u te verbinden aan het tuchtrecht van de NVMW. kennis genomen te hebben van het Algemeen Reglement. alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Om in aanmerking te komen voor een registratie in het register Maatschappelijk Werk geldt minimaal de vooropleidingseis, dat wil zeggen dat u in ieder geval aantoonbaar in het bezit moet zijn van een van onderstaande diploma s hoger sociaal agogisch onderwijs / hsao. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening / MWD Social Work (uitstroom: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening / MWD) Mocht u niet beschikken over een van deze diploma s, maar wel geregistreerd willen worden in het register Maatschappelijk Werk, dan kunt u een vooraf bepaalde EVC-procedure 1 volgen voor een van bovengenoemde diploma s. Wanneer u deze met succes heeft afgerond en kunt aantonen over de kwalificatie startbekwaam te beschikken, kunt u alsnog een aanmelding indienen en daarbij een kopie van het diploma uploaden. Eisen voor zelfstandigen Voor zelfstandig gevestigden gelden aanvullende eisen om ingeschreven te kunnen worden, te weten: a. Een inschrijvingsbewijs in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en b. een Verklaring Omtrent het Gedrag, niet ouder dan vier jaar. Informeer vooraf bij de Kamer van Koophandel in uw woonplaats of regio of een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig is bij inschrijving in het Handelsregister. Als de Kamer van Koophandel in het bezit is van een Verklaring Omtrent het Gedrag die niet ouder is dan vier jaar hoeft u geen nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. Stuur in dat geval behalve een kopie van inschrijving in het Handelsregister een kopie mee van die Verklaring Omtrent het Gedrag met daarop een stempel van de Kamer van Koophandel. Een kopie van de inschrijving in het Handelsregister kunt u gelijk met de kopie van uw diploma uploaden. 1

2 Klik hier voor het aanvraagformulier voor de Verklaring Omtrent het Gedrag en de toelichting die u kunt raadplegen bij het (laten) invullen. Het formulier moet volledig zijn ingevuld en ondertekend. Het formulier is al gedeeltelijk ingevuld door Registerplein (deel 2). Hierdoor wordt de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag aanzienlijk verkort. U vult alleen deel 1.1 in en zet uw handtekening en dateert de aanvraag bij deel 1.2. Daarna gaat u naar de afdeling Burger-/ Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Deze afdeling vult voor u deel 3 in en vraagt u een geldig Nederlands identiteitsbewijs te tonen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of bromfietsbewijs categorie AM) en de leges te betalen. De gemeente stuurt de aanvraag vervolgens naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag / COVOG, ter beoordeling. Als het COVOG een Verklaring Omtrent het Gedrag aan u afgeeft, krijgt u deze toegestuurd. Na ontvangst van de Verklaring Omtrent het Gedrag stuurt u het origineel per post aan Registerplein dat, wanneer de echtheid van het document is vastgesteld, uw aanmelding in behandeling neemt. Zie ook veelgestelde vragen voor meer info over de VOG. Registratie Basis en Plus Als u aan de vooropleidingseis voldoet (en indien zelfstandig gevestigd ook de overige gevraagde documenten heeft aangeleverd) wordt op basis van de door u aangeleverde documenten bepaald of u een Registratie Basis of Plus krijgt. Heeft u behalve het gevraagde diploma geen andere documenten geüpload, dan krijgt u een Registratie Basis 2 toebedeeld. Registratie Basis register Maatschappelijk Werk Indien u wel beschikt over een van bovengenoemde diploma s of kwalificatie, maar nog niet voldoet aan alle overige registratiecriteria krijgt u nog niet een Registratie Plus toegekend, maar krijgt u een Registratie Basis. Een Registratie Basis is maximaal drie jaar geldig. Binnen deze termijn moet u voldoen aan alle criteria die gelden voor een Registratie Plus in het register Maatschappelijk Werk; zie aldaar. N.B.: Activiteiten die u gedurende uw Registratie Basis onderneemt komen niet in aanmerking voor registerpunten. Registerpunten worden niet met terugwerkende kracht toegekend. Het is dus zaak om zo snel mogelijk te gaan voldoen aan de registratiecriteria voor de Registratie Plus. Registratie Plus register Maatschappelijk Werk Om in aanmerking te komen voor een Registratie Plus in het register Maatschappelijk Werk, moet u voldoen aan een aantal registratiecriteria: 1. In het bezit zijn van een van onderstaande diploma s of kwalificatie: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening / MWD Social Work (uitstroom: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening / MWD) Kwalificatie startbekwaam, na succesvolle afronding van een goedgekeurde EVCprocedure 3 voor een van bovengenoemde diploma s. 2. Minimaal 16 uur per week werkzaam zijn als uitvoerend maatschappelijk werker. 3. Na het behalen van een van bovengenoemde diploma s of genoemde kwalificatie tenminste twee jaar recente werkervaring hebben opgedaan als uitvoerend 2

3 maatschappelijk werker. Recent wil zeggen maximaal vijf jaar geleden gerekend vanaf de indieningsdatum van de registratieaanvraag. 4. Tijdens de werkervaringsjaren, zoals genoemd onder punt 3, reflectie hebben ondergaan volgens de Reflectievoorwaarden. Om u te kunnen registreren is het nodig dat u naast het invullen van de gevraagde gegevens de volgende documenten aanlevert: 1. Kopie van het betreffende hsao-diploma (of van een verklaring van de EVC-uitvoerder waaruit blijkt dat u startbekwaam bent, gerelateerd aan een van bovengenoemde diploma s). 2. Kopie van uw huidige arbeidscontract 4 waaruit blijkt dat u minimaal 16 uur per week werkzaam bent als uitvoerend maatschappelijk werker. Mocht dit niet duidelijk uit uw huidige arbeidscontract blijken, dan graag een aanvullende, door uw werkgever ondertekende verklaring toevoegen. 3. Als uit uw huidige arbeidscontract niet blijkt dat u twee jaar werkervaring heeft opgedaan dan graag een of meer arbeidscontracten toevoegen. Alleen werkervaring die in de voorliggende vijf jaar heeft plaatsgevonden telt mee bij de bepaling van het aantal jaren werkervaring. 4. Een ingevulde en ondertekende verklaring supervisie, verklaring intervisie of verklaring werkbegeleiding. Alleen reflectie die in de voorliggende vijf jaar heeft plaatsgevonden telt mee bij de bepaling van de reflectie-uren. 5. Alleen voor zelfstandig gevestigden: a. Kopie van een inschrijvingsbewijs in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; b. Originele Verklaring Omtrent het Gedrag, niet ouder dan vier jaar. SPECIALISATIE BEHOREND BIJ HET REGISTER MAATSCHAPPELIJK WERK (OPTIONEEL) Indien u voldoet aan de registratiecriteria voor een Registratie Plus in het register Maatschappelijk Werk komt u mogelijk in aanmerking voor een van de specialisaties waartoe het register Maatschappelijk Werk toegang biedt. Daarvoor moet u voldoen aan de volgende criteria: Registratiecriteria specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk Werk a. In het bezit zijn van certificaat Post-HBO Bedrijfsmaatschappelijk Werk gericht op relevante competenties BMW, zie de publicatie Competenties Bedrijfsmaatschappelijk werk' 5. b. Een hsao-diploma of een afgeronde EVC-procedure gelijkwaardig aan het hsao-diploma. c. Werkzaam zijn als uitvoerend bedrijfsmaatschappelijk werker voor minimaal 16 uur per week. d. Geoormerkte reflectie hebben gevolgd: supervisie en/of intervisie en/of werkbegeleiding gericht op bedrijfsmaatschappelijk werk. Indien er sprake is van een 3

4 groep bestaat deze uit maatschappelijk werkers die werkzaam zijn binnen het bedrijfsmaatschappelijk werk. Om toegang te krijgen tot de specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk Werk is het daarom nodig dat u de volgende documenten aanlevert: a. Kopie van certificaat Post-HBO Bedrijfsmaatschappelijk Werk gericht op relevante competenties BMW, zie de publicatie Competenties Bedrijfsmaatschappelijk werk' van de NVMW. b. Kopie van het betreffende hsao-diploma (of van een verklaring van de EVC-uitvoerder waaruit blijkt dat u startbekwaam bent, gerelateerd aan een van bovengenoemde diploma s). c. Kopie van uw huidige arbeidscontract 4 waaruit blijkt dat u werkzaam bent als uitvoerend bedrijfsmaatschappelijk werker voor minimaal 16 uur per week. Mocht dit niet duidelijk uit uw huidige arbeidscontract blijken, dan graag een aanvullende, door uw werkgever ondertekende verklaring toevoegen. d. Een ingevulde en ondertekende verklaring supervisie, verklaring intervisie of verklaring werkbegeleiding; ingeval van intervisie of groepssupervisie onder vermelding van de samenstelling van de groep, c.q. de functies van de mede-inter/supervisanten en de gebruikte methodiek. Eenmaal toegelaten tot de specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk Werk mag u zich Geregistreerd bedrijfsmaatschappelijk werker noemen voor zolang uw specialisatie geldt. VERLENGING VAN DE REGISTRATIE PLUS KAMER MAATSCHAPPELIJK WERK Geen verlenging van de Registratie Plus voor geregistreerden met een Registratie Basis in het register Maatschappelijk Werk Geregistreerden in het register Maatschappelijk Werk met een Registratie Basis komen nog niet in aanmerking voor verlenging van de Registratie Plus. Zij kunnen daardoor nog geen registerpunten behalen, maar worden geacht binnen drie jaar te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de Registratie Plus. Drie jaar na de start van de Registratie Basis (of zoveel eerder als een geregistreerde daarom vraagt) toetst Registerplein of geregistreerde voldoet aan de registratiecriteria voor de Registratie Plus. Er zijn twee uitkomsten mogelijk: a. De geregistreerde die binnen drie jaar voldoet aan de registratiecriteria voor de Registratie Plus krijgt een Registratie Plus. Op dat moment start de eerste registratietermijn van de Registratie Plus van vijf jaar en vanaf dat moment kan geregistreerde activiteiten ondernemen die in aanmerking komen voor registerpunten. 4

5 b. Als geregistreerde er onverhoopt niet in slaagt om binnen een termijn van drie jaar te voldoen aan de registratiecriteria voor de Registratie Plus dan komt de Registratie Basis te vervallen. De persoon in kwestie wordt uitgeschreven uit het register. Hij 9 mag zich niet langer geregistreerd maatschappelijk werker noemen. Pas als hij kan voldoen aan alle registratiecriteria voor de Registratie Plus kan hij zich opnieuw aanmelden. Verlenging van de Registratie Plus voor geregistreerden met een Registratie Plus in het register Maatschappelijk Werk Geregistreerden in het register Maatschappelijk Werk met een Registratie Plus moeten elke vijf jaar dertig (30) registerpunten behalen om geregistreerd te kunnen blijven. Binnen de verlenging van de Registratie Plus worden drie zogeheten trajecten onderscheiden: het Opleidingstraject het Reflectietraject de Vrije ruimte Voor elk traject moeten per vijf jaar tien (10) registerpunten worden behaald. Meer registerpunten mogen ook, maar deze registerpunten kunnen niet ter compensatie dienen voor andere trajecten en mogen ook niet worden meegenomen naar een volgende verlenging van de Registratie Plusperiode. Opleidingstraject Voor het opleidingstraject moet u gedurende elke periode van vijf jaar tien registerpunten halen. Opleidingen 10 die bijdragen aan competentieversterking en het methodisch handelen van professionals (op basis van het Beroepsprofiel van de Maatschappelijk Werker) komen in aanmerking voor toekenning van registerpunten. Dit geldt zowel voor opleidingen met open inschrijving als maatwerk- en incompanycursussen. Gevolgde opleidingen dienen aan te sluiten op een van de volgende hsao-opleidingen: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening / MWD of Social Work met uitstroom MWD. Opleidingen, c.q. opleidingsaanbieders die gecertificeerd zijn door Cedeo, CRKBO, NLQF, NRTO, NVAO, SPEN, SPHBO of VETRON krijgen registerpunten toegekend voor het Opleidingstraject. Cursussen, c.q. opleidingsaanbieders die niet door een van bovengenoemde organisaties zijn gecertificeerd, maar wel voldoen aan de daarvoor genoemde criteria krijgen registerpunten toegekend voor de Vrije ruimte; zie aldaar. Geaccrediteerde opleidingen worden opgenomen in de cursusagenda. 5

6 Reflectietraject Voor het reflectietraject moet u gedurende elke periode van vijf jaar tien registerpunten behalen. Deze registerpunten kunt u behalen door LVSC-supervisie te volgen, deel te nemen aan intervisie of werkbegeleiding te ontvangen. Aan deze vormen van reflectie zijn Reflectievoorwaarden verbonden. Daarin kunt u nakijken of de reflectie die op u van toepassing is aan deze voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval, dan kan de reflectie meetellen onder de Vrije ruimte (zie aldaar). Hoeveel LVSC-supervisie, intervisie of werkbegeleiding nodig is voor de vereiste tien (10) registerpunten leest u hier: Reflectievorm Aantal Aantal punten LVSC-Supervisie 10 sessies onder leiding van een LVSC-geregistreerde supervisor 10 Intervisie 20 bijeenkomsten van minimaal 1,5 uur (aanbevolen wordt 10 eens in de acht weken) Werkbegeleiding 30 uur 10 Een combinatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld 10 intervisiebijeenkomsten en 15 uur werkbegeleiding. Reflectie kunt u aantonen door het aanleveren van een volledig ingevulde en ondertekende verklaring supervisie, verklaring intervisie en/of verklaring werkbegeleiding. 6

7 Vrije ruimte Hoeveel punten u krijgt toegekend per activiteit is afhankelijk van hoe vaak u de betreffende activiteit heeft uitgevoerd en in hoeverre u dit aantoonbaar heeft gemaakt. Per activiteit wordt een aantal voorbeelden gegeven waarmee u kunt aantonen dat de activiteit door u is uitgevoerd; per activiteit wordt in ieder geval één bewijsstuk gevraagd, tenzij anders aangegeven. Als de activiteit niet is aangetoond kan Registerplein besluiten hier geen registerpunten aan toe te kennen. N.B. In alle gevallen is het aantal registerpunten per onderdeel gemaximeerd. Activiteiten vrije ruimte* *Alle activiteiten moeten aantoonbaar betrekking hebben op het vakgebied Profilering Registerpunten per eenheid Max. aantal punten voor dit onderdeel Het werk nauwkeurig omschreven in producttermen / functieomschrijving. Aan te tonen door het uploaden van een door u opgestelde werkbeschrijving: in brochure / folder / werkboek / informatiemateriaal voor derden in jaarplan op website onder vermelding van betreffende URL in functiebeschrijving Het werk nauwkeurig omschreven in producttermen / functieomschrijving. Aan te tonen door het uploaden van een door u opgestelde werkbeschrijving: in brochure / folder / werkboek / informatiemateriaal voor derden in jaarplan op website onder vermelding van betreffende URL in functiebeschrijving Artikel geschreven over / relevant voor het vakgebied en gepubliceerd in een krant / tijdschrift / orgaan. Aan te tonen door het uploaden van een kopie van het gepubliceerde artikel. Minimaal 500 woorden. Per stuk: 3 7 Per stuk: 3 7 Per publicatie: 3 7 7

8 Presentatie gegeven over / relevant voor het vakgebied. een bedankbrief voor het verzorgen van de presentatie een dagprogramma waaruit blijkt dat u de presentatie gegeven heeft de presentatie gegeven heeft. Informatiebijeenkomst over het werk georganiseerd. een bedankbrief voor het organiseren van de Informatiebijeenkomst een dagprogramma waaruit blijkt dat u de informatiebijeenkomst heeft georganiseerd de informatiebijeenkomst heeft georganiseerd. Als forumlid deelgenomen aan discussie over / relevant voor het vakgebied tijdens een congres. een dagprogramma waaruit blijkt dat u zitting heeft gehad in een forum zitting heeft gehad in een forum Het vak vertegenwoordigd in een bestuur/commissie relevant voor het vakgebied. een jaarverslag van het bestuur/de commissie o.i.d. waaruit blijkt dat u hier deel van uitmaakt deel uitmaakt van het bestuur/de commissie Interview gegeven over / relevant voor het vakgebied aan krant, tijdschrift, radio, tv. een kopie van het gepubliceerde interview enig document of geluidsopname waaruit blijkt dat u het interview heeft gegeven een Interview heeft gegeven voor het betreffende medium Per presentatie: 2 5 Per dagdeel: 2 4 Per forum: 2 3 Per bestuur 3 /commissie: 1 Per interview: 1 3 8

9 Kennisoverdracht Studiedag / conferentie / congres georganiseerd. een bedankbrief voor het organiseren van de studiedag / conferentie / congres een dagprogramma waaruit blijkt dat u de studiedag / conferentie / congres heeft georganiseerd de studiedag / conferentie / congres heeft georganiseerd. Per georganiseerde dag: 2 4 Workshop verzorgd. een bedankbrief voor het organiseren van de workshop een dagprogramma waaruit blijkt dat u de workshop heeft georganiseerd de workshop heeft georganiseerd. Lesblok verzorgd in opleiding hsao (onder een lesblok wordt verstaan 10 lesweken). een bewijs hiervan, ondertekend door de instelling waar u les heeft gegeven Lesblok verzorgd in andere opleiding (onder een lesblok wordt verstaan 10 lesweken). een bewijs hiervan, ondertekend door de instelling waar u les heeft gegeven Per workshop: 2 4 Per lesblok: 2 4 Per lesblok: 1 4 Hsao-stagiair begeleid gedurende tenminste 10 maanden. het stagecontract het stageverslag een stagiair(e) hsao heeft begeleid. Een stagiair(e): 3 Twee stagiair(e)s: 4 Drie of meer stagiair(e)s: 5 5 9

10 Beroepsontwikkeling Nieuwe methodiek ontwikkeld. een door u gemaakte beschrijving van de methodiek de methodiek heeft ontwikkeld (en indien van toepassing dat deze is ingevoerd) Protocol ontwikkeld. het voorblad en de index van het protocol, waar uw naam op staat het protocol heeft ontwikkeld (en indien van toepassing dat deze is ingevoerd) Per methodiek: 2 8 Per protocol: 1 4 Onderzoek gedaan en daarover gepubliceerd in een blad/orgaan relevant voor het vakgebied. het onderzoeksplan en een resultatenoverzicht een kopie van de publicatie het onderzoek heeft uitgevoerd en daarover heeft gepubliceerd Per onderzoek met publicatie: 2 8 Boek geschreven (en laten uitgeven). minimaal een kopie van het colofon, en de eerste en de laatste pagina van het boek het boek heeft geschreven en het is uitgegeven Per 100 pagina s: 2 8 Buitenlandse studiereis gemaakt. het reisprogramma met deelnemerslijst een door u opgesteld reisverslag een reisverslag waaruit blijkt dat u deelnemer was de betreffende studiereis heeft gemaakt Per studiereis, ongeacht de duur:

11 Nieuw initiatief binnen het werk opgezet en uitgevoerd. een door u opgestelde beschrijving van het initiatief die door de leidinggevende is geparafeerd het betreffende initiatief heeft opgezet en uitgevoerd. Actief binnen Registerplein of gerelateerde beroepsvereniging(en). enig document waaruit blijkt op welke manier u actief bent voor Registerplein of een gerelateerde beroepsvereniging een getekende verklaring van de leidinggevende waaruit blijkt dat u actief bent voor Registerplein of een gerelateerde beroepsvereniging. Per initiatief: 2 6 Per activiteit: 1 3 Overige activiteiten vrije ruimte Lidmaatschap van een relevante beroepsvereniging. enig document waaruit blijkt dat u lid bent van de betreffende beroepsvereniging de ledenlijst waar uw naam in voorkomt. Als deelnemer studiedag / conferentie / congres bezocht. uw bewijs van deelname de deelnemerslijst Per lidmaatschap: 1 1 Per dag: 1 5 Opleiding gevolgd die niet meetelt voor het Opleidingstraject (zijnde opleidingen die niet zijn erkend door Cedeo, CRKBO, NLQF, NRTO, NVAO, SPEN, SPHBO of VETRON). uw certificaat / diploma / bewijs van deelname én het curriculum of dagprogramma om te kunnen beoordelen op relevantie, het aantal uren en of er een toets is afgenomen. Afhankelijk van duur 10 11

12 Reflectieactiviteit die niet meetelt voor het reflectietraject 11 Supervisie die niet meetelt voor het reflectietraject. Betreft niet-lvsc supervisie over het werk, supervisie ingebed in een cursus, supervisie op therapeutisch gebied Aan te tonen door een volledig ingevulde en ondertekende Verklaring Supervisie. Intervisie die niet meetelt voor het reflectietraject. Betreft intervisie waarbij niet gebruik is gemaakt van de door Registreplein gewenste methode, intervisie ingebed in een opleiding, intervisie op therapeutisch gebied Aan te tonen door een volledig ingevulde en ondertekende Verklaring Intervisie. Werkbegeleiding die niet meetelt voor het reflectietraject. Betreft gegeven werkbegeleiding; ontvangen werkbegeleiding telt mee voor het reflectietraject Aan te tonen door een door de leidinggevende ondertekende verklaring. (Inter)collegiale consultatie. Aan te tonen door een door de leidinggevende ondertekende verklaring. Mentorschap. Betreft het optreden als mentor Aan te tonen door een door de leidinggevende ondertekende verklaring. Per 12 sessies: 5 8 Per 20 uur: 3 6 Per 30 uur: 3 5 Per 20 uur: 3 5 Per 20 uur: 2 4 Professionals die er onverhoopt niet in slagen te voldoen aan criteria voor de verlenging van de Registratie Plus, worden uitgeschreven en mogen zich niet langer geregistreerd maatschappelijk werker noemen. Criteria voor verlenging van de Registratie Plus specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk Werk Om geregistreerd te blijven dient een professional eens in de vijf jaar de Registratie Plus te verlengen. Op dat moment wordt getoetst of hij of zij nog steeds voldoet aan criteria van de verlenging van de Registratie Plus, ook voor de specialisatie. 12

13 a. Opleidingstraject-geoormerkte opleidingen: minimaal vijf van de benodigde tien registerpunten besteden aan scholing op het gebied van (competenties voor) bedrijfsmaatschappelijk werk/bmw. De overige van de tien punten hoeven geen betrekking te hebben op BMW. b. Reflectietraject - geoormerkte reflectie: minimaal vijf van de benodigde tien registerpunten besteden aan reflecteren op het bedrijfsmaatschappelijk werk. Ingeval van LVSC-supervisie met meerdere personen of bij intervisie betekent dit dat voor het betreffende aantal registerpunten de groep bestaat uit maatschappelijk werkers die werkzaam zijn binnen het bedrijfsmaatschappelijk werk. Aan te tonen door het overleggen van een reflectieverklaring; ingeval van intervisie of groepssupervisie onder vermelding van de samenstelling van de groep, c.q. de functies van de mede-inter- of supervisanten en de gebruikte methodiek. c. De overige van de tien punten hoeven geen betrekking te hebben op BMW. Vrije ruimte tien registerpunten besteden aan activiteiten op het gebied van profilering, overdragen of ontwikkelen. Deze activiteiten hoeven geen betrekking te hebben op BMW. Als aan de criteria voor verlenging van de Registratie Plus voor de specialisatie niet is voldaan, maar wel aan de criteria voor de reguliere registratie, dan blijft slechts de registratie maatschappelijk werker gehandhaafd en vervalt die voor de specialisatie. 1 EVC betekent Erkennen Verworven Competenties. 2 Als u zelfstandig gevestigd bent moet u, om een Registratie Basis te krijgen, behalve uw diploma ook de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel hebben geüpload en de originele Verklaring Omtrent het Gedrag hebben ingestuurd. 3 EVC betekent Erkennen Verworven Competenties. 4 Voor zelfstandig gevestigden: Verklaring met betrekking tot werkzame uren voor uw praktijk (bijvoorbeeld de verklaring die u mogelijk aan de Belastingdienst verstrekt). 5 Competenties Bedrijfsmaatschappelijk Werk, NVMW, Onder Reflectievoorwaarden kunt u nakijken of de reflectie die op u van toepassing is voldoet. 7 Voor zelfstandig gevestigden: Verklaring met betrekking tot werkzame uren voor uw praktijk (bijvoorbeeld de verklaring die u mogelijk aan de Belastingdienst verstrekt). 8 European Credit Transfer System 9 Vanwege de leesbaarheid wordt in dit document de mannelijke vorm aangehouden. Waar hij, hem of zijn wordt vermeld kan ook zij of haar worden gelezen. 10 Onder het begrip opleidingen worden in dit kader verstaan: opleidingen, trainingen, cursussen, e.d. 11 Onder Reflectievoorwaarden kunt u nakijken of de reflectie die op u van toepassing is in aanmerking komt voor het reflectietraject. Reflectie die hier niet aan voldoet, kan meetellen voor de Vrije ruimte. 13

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Erkend Hypotheekadviseurs aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Verordening op de advocatuur

Verordening op de advocatuur Verordening op de advocatuur Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities Afdeling 1.1 Definities Hoofdstuk 2 Organisatie van de Nederlandse orde van advocaten Afdeling 2.1 Raden en commissies Paragraaf 2.1.1

Nadere informatie