Reglement register Sociaal-agogen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement register Sociaal-agogen"

Transcriptie

1 Reglement register Sociaal-agogen REGISTRATIE REGISTER SOCIAAL-AGOGEN Door u aan te melden voor registratie in het register Sociaal-agogen verklaart u: de Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker te onderschrijven en u toetsbaar op te stellen door u te verbinden aan het tuchtrecht van de beroepsvereniging. kennis genomen te hebben van het Algemeen Reglement. alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Om in aanmerking te komen voor een registratie in het register Sociaal-agogen geldt minimaal de vooropleidingseis, dat wil zeggen dat u in ieder geval aantoonbaar in het bezit moet zijn van een van onderstaande diploma s hoger sociaal agogisch onderwijs / hsao: Sociaal Pedagogische Hulpverlening / SPH Social Work (uitstroom: Sociaal Pedagogische Hulpverlening / SPH, Culturele en Maatschappelijke Vorming / CMV) Pedagogiek, (of de akte MO-A pedagogiek of akte MO-B pedagogiek) Creatieve Therapie Godsdienst-Pastoraal werk. Mocht u niet beschikken over een van deze diploma s, maar wel geregistreerd willen worden in het register Sociaal-agogen, dan kunt u een vooraf bepaalde EVC-procedure 1 volgen voor een van bovengenoemde diploma s. Wanneer u deze met succes heeft afgerond en kunt aantonen over de kwalificatie startbekwaam te beschikken, kunt u alsnog een aanmelding indienen en daarbij een kopie van het diploma uploaden. Eisen voor zelfstandigen Voor zelfstandig gevestigden gelden aanvullende eisen om ingeschreven te kunnen worden, te weten: a. Een inschrijvingsbewijs in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en b. een Verklaring Omtrent het Gedrag, niet ouder dan vier jaar. 1

2 Informeer vooraf bij de Kamer van Koophandel in uw woonplaats of regio of een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig is bij inschrijving in het Handelsregister. Als de Kamer van Koophandel in het bezit is van een Verklaring Omtrent het Gedrag die niet ouder is dan vier jaar hoeft u geen nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. Stuur in dat geval behalve een kopie van inschrijving in het Handelsregister een kopie mee van die Verklaring Omtrent het Gedrag met daarop een stempel van de Kamer van Koophandel. Een kopie van de inschrijving in het Handelsregister kunt u gelijk met de kopie van uw diploma uploaden. Klik hier voor het aanvraagformulier voor de Verklaring Omtrent het Gedrag en de toelichting die u kunt raadplegen bij het (laten) invullen. Het formulier moet volledig zijn ingevuld en ondertekend. Het formulier is al gedeeltelijk ingevuld door Registerplein (deel 2). Hierdoor wordt de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag aanzienlijk verkort. U vult alleen deel 1.1 in en zet uw handtekening en dateert de aanvraag bij deel 1.2. Daarna gaat u naar de afdeling Burger-/ Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Deze afdeling vult voor u deel 3 in en vraagt u een geldig Nederlands identiteitsbewijs te tonen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of bromfietsbewijs categorie AM) en de leges te betalen. De gemeente stuurt de aanvraag vervolgens naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag / COVOG, ter beoordeling. Als het COVOG een Verklaring Omtrent het Gedrag aan u afgeeft, krijgt u deze toegestuurd. Na ontvangst van de Verklaring Omtrent het Gedrag stuurt u het origineel per post aan Registerplein dat, wanneer de echtheid van het document is vastgesteld, uw aanmelding in behandeling neemt. Zie ook veelgestelde vragen voor meer info over de VOG. Registratie Basis en Plus Als u aan de vooropleidingseis voldoet (en indien zelfstandig gevestigd ook de overige gevraagde documenten heeft aangeleverd) wordt op basis van de door u aangeleverde documenten bepaald of u een Registratie Basis of Plus krijgt. Heeft u behalve het gevraagde diploma geen andere documenten geüpload, dan krijgt u een Registratie Basis 2 toebedeeld. Registratie Basis register Sociaal-agogen Indien u wel beschikt over een van bovengenoemde diploma s of kwalificatie, maar nog niet voldoet aan alle overige registratiecriteria krijgt u nog niet een Registratie Plus toegekend, maar krijgt u een Registratie Basis. Een Registratie Basis is maximaal drie jaar geldig. Binnen deze termijn moet u voldoen aan alle criteria die gelden voor een Registratie Plus in het register Sociaal-agogen; zie aldaar. N.B.: Activiteiten die u gedurende uw Registratie Basis onderneemt komen niet in aanmerking voor registerpunten. Registerpunten worden niet met terugwerkende kracht toegekend. Het is dus zaak om zo snel mogelijk te gaan voldoen aan de registratiecriteria voor de Registratie Plus. 2

3 Registratie Plus register Sociaal-agogen Om in aanmerking te komen voor een Registratie Plus in het register Sociaal-agogen, moet u voldoen aan een aantal registratiecriteria: 1. In het bezit zijn van een van onderstaande diploma s of kwalificatie: Sociaal Pedagogische Hulpverlening / SPH Social Work (uitstroom: Sociaal Pedagogische Hulpverlening / SPH, Culturele en Maatschappelijke Vorming / CMV) Pedagogiek, MO-A pedagogiek of akte MO-B pedagogiek Creatieve Therapie Godsdienst-Pastoraal werk Kwalificatie startbekwaam, na succesvolle afronding van een goedgekeurde EVCprocedure 3 voor een van bovengenoemde diploma s. 2. Minimaal 16 uur per week werkzaam zijn als uitvoerend sociaal agoog. 3. Na het behalen van een van bovengenoemde diploma s of genoemde kwalificatie tenminste twee jaar recente werkervaring hebben opgedaan als uitvoerend sociaal agoog. Recent wil zeggen maximaal vijf jaar geleden gerekend vanaf de indieningsdatum van de registratrieaanvraag. 4. Tijdens de werkervaringsjaren, zoals genoemd onder punt 3, reflectie hebben ondergaan volgens de Reflectievoorwaarden. Om u te kunnen registreren is het nodig dat u naast het invullen van de gevraagde gegevens de volgende documenten aanlevert: 1. Kopie van het betreffende hsao-diploma (of van een verklaring van de EVC-uitvoerder waaruit blijkt dat u startbekwaam bent, gerelateerd aan een van bovengenoemde diploma s). 2. Kopie van uw huidige arbeidscontract 4 waaruit blijkt dat u minimaal 16 uur per week werkzaam bent als uitvoerend sociaal agoog. Mocht dit niet duidelijk uit uw huidige arbeidscontract blijken, dan graag een aanvullende, door uw werkgever ondertekende verklaring toevoegen. 3. Als uit uw huidige arbeidscontract niet blijkt dat u twee jaar werkervaring heeft opgedaan dan graag een of meer arbeidscontracten toevoegen. Alleen werkervaring die in de voorliggende vijf jaar heeft plaatsgevonden telt mee bij de bepaling van het aantal jaren werkervaring. 4. Een ingevulde en ondertekende verklaring supervisie, verklaring intervisie of verklaring werkbegeleiding. Alleen reflectie die in de voorliggende vijf jaar heeft plaatsgevonden telt mee bij de bepaling van de reflectie-uren. 5. Alleen voor zelfstandig gevestigden: a. Kopie van een inschrijvingsbewijs in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; b. Originele Verklaring Omtrent het Gedrag, niet ouder dan vier jaar. 3

4 SPECIALISATIE BEHOREND BIJ HET REGISTER SOCIAAL-AGOGEN (OPTIONEEL) Indien u voldoet aan de registratiecriteria voor een Registratie Plus in het register Sociaal-agogen komt u mogelijk in aanmerking voor een van de specialisaties waartoe het register Sociaal-agogen toegang biedt. Daarvoor moet u voldoen aan de volgende criteria: Registratiecriteria specialisatie Orthopedagogiek a. In het bezit zijn van akte pedagogiek MO-B, of diploma Master pedagogiek (voorheen Hogere Kaderopleiding Pedagogiek) met specialisatie Orthopedagogiek. b. Werkzaam zijn als uitvoerend orthopedagoog voor minimaal 16 uur per week. c. Geoormerkte reflectie gevolgd hebben op het gebied van het functioneren als orthopedagoog. Indien er sprake is van groepsreflectie dient de groep te bestaan uit orthopedagogen die als zodanig werkzaam zijn, hetzij in loondienst, hetzij in eigen praktijk. Om toegang te krijgen tot de specialisatie Orthopedagogiek is het daarom nodig dat u de volgende documenten aanlevert: a. Kopie van akte pedagogiek MO-B of diploma Master pedagogiek (voorheen Hogere Kaderopleiding Pedagogiek) met specialisatie Orthopedagogiek. b. Kopie van uw huidige arbeidscontract waaruit blijkt dat u minimaal 16 uur per week werkzaam bent als uitvoerend orthopedagoog. Mocht dit niet duidelijk uit uw huidige arbeidscontract blijken, dan graag een aanvullende, door uw werkgever ondertekende verklaring toevoegen. c. Een ingevulde en ondertekende verklaring supervisie, verklaring intervisie of verklaring werkbegeleiding; in geval van intervisie of groepssupervisie onder vermelding van de samenstelling van de groep, c.q. de functies van de mede-inter/supervisanten en de gebruikte methodiek. Alleen reflectie die in de voorliggende vijf jaar heeft plaatsgevonden telt mee bij de bepaling van de reflectie-uren. Eenmaal toegelaten tot de specialisatie mag u zich Geregistreerd Orthopedagoog noemen voor zolang uw specialisatie geldt. 4

5 VERLENGING VAN DE REGISTRATIE PLUS REGISTER SOCIAAL-AGOGEN Geen verlenging van de Registratie Plus voor geregistreerden met een Registratie Basis in het register Sociaal-agogen Geregistreerden in het register Sociaal-agogen met een Registratie Basis komen nog niet in aanmerking voor verlenging van de Registratie Plus. Zij kunnen daardoor nog geen registerpunten behalen, maar worden geacht binnen drie jaar te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de Registratie Plus. Drie jaar na de start van de Registratie Basis (of zoveel eerder als een geregistreerde daarom vraagt) toetst Registerplein of geregistreerde voldoet aan de registratiecriteria voor de Registratie Plus. Er zijn twee uitkomsten mogelijk: a. De geregistreerde die binnen drie jaar voldoet aan de registratiecriteria voor de Registratie Plus krijgt een Registratie Plus. Op dat moment start de eerste registratietermijn van de Registratie Plus van vijf jaar en vanaf dat moment kan geregistreerde activiteiten ondernemen die in aanmerking komen voor registerpunten. b. Als geregistreerde er onverhoopt niet in slaagt om binnen een termijn van drie jaar te voldoen aan de registratiecriteria voor de Registratie Plus dan komt de Registratie Basis te vervallen. De persoon in kwestie wordt uitgeschreven uit het register. Hij 9 mag zich niet langer geregistreerd sociaal-agoog noemen. Pas als hij kan voldoen aan alle registratiecriteria voor de Registratie Plus kan hij zich opnieuw aanmelden. Verlenging van de Registratie Plus voor geregistreerden met een Registratie Plus in het register Sociaal-agogen Geregistreerden in het register Sociaal-agogen met een Registratie Plus moeten elke vijf jaar dertig (30) registerpunten behalen om geregistreerd te kunnen blijven. Binnen de verlenging van de Registratie Plus worden drie zogeheten trajecten onderscheiden: het Opleidingstraject het Reflectietraject de Vrije ruimte Voor elk traject moeten per vijf jaar tien (10) registerpunten worden behaald. Meer registerpunten mogen ook, maar deze registerpunten kunnen niet ter compensatie dienen voor andere trajecten en mogen ook niet worden meegenomen naar een volgende verlenging van de Registratie Plusperiode. 5

6 Opleidingstraject Voor het opleidingstraject moet u gedurende elke periode van vijf jaar tien registerpunten halen. Opleidingen 10 die bijdragen aan competentieversterking en het methodisch handelen van professionals (op basis van het Beroepsprofiel van de Agogen) komen in aanmerking voor toekenning van registerpunten. Dit geldt zowel voor opleidingen met open inschrijving als maatwerk- en incompanycursussen. Gevolgde opleidingen dienen aan te sluiten op een van de volgende hsao-opleidingen: Sociaal Pedagogische Hulpverlening / SPH, Social Work met uitstroom SPH of CMV, Pedagogiek, Creatieve Therapie of Godsdienst-Pastoraal Werk. Opleidingen, c.q. opleidingsaanbieders die gecertificeerd zijn door Cedeo, CRKBO, NLQF, NRTO, NVAO, SPEN, SPHBO of VETRON krijgen registerpunten toegekend voor het Opleidingstraject. Cursussen, c.q. opleidingsaanbieders die niet door een van bovengenoemde organisaties zijn gecertificeerd, maar wel voldoen aan de daarvoor genoemde criteria krijgen registerpunten toegekend voor de Vrije ruimte; zie aldaar. Geaccrediteerde opleidingen worden opgenomen in de cursusagenda. Reflectietraject Voor het reflectietraject moet u gedurende elke periode van vijf jaar tien registerpunten behalen. Deze registerpunten kunt u behalen door LVSC-supervisie te volgen, deel te nemen aan intervisie of werkbegeleiding te ontvangen. Aan deze vormen van reflectie zijn Reflectievoorwaarden verbonden. Daarin kunt u nakijken of de reflectie die op u van toepassing is aan deze voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval, dan kan de reflectie meetellen onder de Vrije ruimte (zie aldaar). Hoeveel LVSC-supervisie, intervisie of werkbegeleiding nodig is voor de vereiste tien (10) registerpunten leest u hier: Reflectievorm Aantal Aantal punten LVSC-Supervisie 10 sessies onder leiding van een LVSC-geregistreerde supervisor 10 Intervisie 20 bijeenkomsten van minimaal 1,5 uur (aanbevolen wordt 10 eens in de acht weken) Werkbegeleiding 30 uur 10 Een combinatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld 10 intervisiebijeenkomsten en 15 uur werkbegeleiding. Reflectie kunt u aantonen door het aanleveren van een volledig ingevulde en ondertekende verklaring supervisie, verklaring intervisie en/of verklaring werkbegeleiding. 6

7 Vrije ruimte Hoeveel punten u krijgt toegekend per activiteit is afhankelijk van hoe vaak u de betreffende activiteit heeft uitgevoerd en in hoeverre u dit aantoonbaar heeft gemaakt. Per activiteit wordt een aantal voorbeelden gegeven waarmee u kunt aantonen dat de activiteit door u is uitgevoerd; per activiteit wordt in ieder geval één bewijsstuk gevraagd, tenzij anders aangegeven. Als de activiteit niet is aangetoond kan Registerplein besluiten hier geen registerpunten aan toe te kennen. N.B. In alle gevallen is het aantal registerpunten per onderdeel gemaximeerd. Activiteiten vrije ruimte* *Alle activiteiten moeten aantoonbaar betrekking hebben op het vakgebied Profilering Registerpunten per eenheid Max. aantal punten voor dit onderdeel Het werk nauwkeurig omschreven in producttermen / functieomschrijving. Aan te tonen door het uploaden van een door u opgestelde werkbeschrijving: in brochure / folder / werkboek / informatiemateriaal voor derden in jaarplan op website onder vermelding van betreffende URL in functiebeschrijving Het werk nauwkeurig omschreven in producttermen / functieomschrijving. Aan te tonen door het uploaden van een door u opgestelde werkbeschrijving: in brochure / folder / werkboek / informatiemateriaal voor derden in jaarplan op website onder vermelding van betreffende URL in functiebeschrijving Artikel geschreven over / relevant voor het vakgebied en gepubliceerd in een krant / tijdschrift / orgaan. Aan te tonen door het uploaden van een kopie van het gepubliceerde artikel. Minimaal 500 woorden. Per stuk: 3 7 Per stuk: 3 7 Per publicatie: 3 7 7

8 Presentatie gegeven over / relevant voor het vakgebied. een bedankbrief voor het verzorgen van de presentatie een dagprogramma waaruit blijkt dat u de presentatie gegeven heeft een getekende verklaring van de leidinggevende dat u de presentatie gegeven heeft. Informatiebijeenkomst over het werk georganiseerd. een bedankbrief voor het organiseren van de Informatiebijeenkomst een dagprogramma waaruit blijkt dat u de informatiebijeenkomst heeft georganiseerd een getekende verklaring van de leidinggevende dat u de informatiebijeenkomst heeft georganiseerd. Als forumlid deelgenomen aan discussie over / relevant voor het vakgebied tijdens een congres. een dagprogramma waaruit blijkt dat u zitting heeft gehad in een forum een getekende verklaring van de leidinggevende dat u zitting heeft gehad in een forum Het vak vertegenwoordigd in een bestuur/commissie relevant voor het vakgebied. een jaarverslag van het bestuur/de commissie o.i.d. waaruit blijkt dat u hier deel van uitmaakt een getekende verklaring van de leidinggevende dat u deel uitmaakt van het bestuur/de commissie Interview gegeven over / relevant voor het vakgebied aan krant, tijdschrift, radio, tv. een kopie van het gepubliceerde interview enig document of geluidsopname waaruit blijkt dat u het interview heeft gegeven een getekende verklaring van de leidinggevende dat u een Interview heeft gegeven voor het betreffende medium Per presentatie: 2 5 Per dagdeel: 2 4 Per forum: 2 3 Per bestuur 3 /commissie: 1 Per interview: 1 3 8

9 Kennisoverdracht Studiedag / conferentie / congres georganiseerd. een bedankbrief voor het organiseren van de studiedag / conferentie / congres een dagprogramma waaruit blijkt dat u de studiedag / conferentie / congres heeft georganiseerd een getekende verklaring van de leidinggevende dat u de studiedag / conferentie / congres heeft georganiseerd. Per georganiseerde dag: 2 4 Workshop verzorgd. een bedankbrief voor het organiseren van de workshop een dagprogramma waaruit blijkt dat u de workshop heeft georganiseerd een getekende verklaring van de leidinggevende dat u de workshop heeft georganiseerd. Lesblok verzorgd in opleiding hsao (onder een lesblok wordt verstaan 10 lesweken). een bewijs hiervan, ondertekend door de instelling waar u les heeft gegeven Lesblok verzorgd in andere opleiding (onder een lesblok wordt verstaan 10 lesweken). een bewijs hiervan, ondertekend door de instelling waar u les heeft gegeven Per workshop: 2 4 Per lesblok: 2 4 Per lesblok: 1 4 Hsao-stagiair begeleid gedurende tenminste 10 maanden. het stagecontract het stageverslag een getekende verklaring van de leidinggevende dat u een stagiair(e) hsao heeft begeleid. Een stagiair(e): 3 Twee stagiair(e)s: 4 Drie of meer stagiair(e)s: 5 5 9

10 Beroepsontwikkeling Nieuwe methodiek ontwikkeld. een door u gemaakte beschrijving van de methodiek een getekende verklaring van de leidinggevende dat u de methodiek heeft ontwikkeld (en indien van toepassing dat deze is ingevoerd) Protocol ontwikkeld. het voorblad en de index van het protocol, waar uw naam op staat een getekende verklaring van de leidinggevende dat u het protocol heeft ontwikkeld (en indien van toepassing dat deze is ingevoerd) Per methodiek: 2 8 Per protocol: 1 4 Onderzoek gedaan en daarover gepubliceerd in een blad/orgaan relevant voor het vakgebied. het onderzoeksplan en een resultatenoverzicht een kopie van de publicatie een getekende verklaring van de leidinggevende dat u het onderzoek heeft uitgevoerd en daarover heeft gepubliceerd Per onderzoek met publicatie: 2 8 Boek geschreven (en laten uitgeven). minimaal een kopie van het colofon, en de eerste en de laatste pagina van het boek een getekende verklaring van de leidinggevende dat u het boek heeft geschreven en het is uitgegeven Per 100 pagina s: 2 8 Buitenlandse studiereis gemaakt. het reisprogramma met deelnemerslijst een door u opgesteld reisverslag een reisverslag waaruit blijkt dat u deelnemer was een getekende verklaring van de leidinggevende dat u de betreffende studiereis heeft gemaakt Per studiereis, ongeacht de duur:

11 Nieuw initiatief binnen het werk opgezet en uitgevoerd. een door u opgestelde beschrijving van het initiatief die door de leidinggevende is geparafeerd een getekende verklaring van de leidinggevende dat u het betreffende initiatief heeft opgezet en uitgevoerd. Actief binnen Registerplein of gerelateerde beroepsvereniging(en). enig document waaruit blijkt op welke manier u actief bent voor Registerplein of een gerelateerde beroepsvereniging een getekende verklaring van de leidinggevende waaruit blijkt dat u actief bent voor Registerplein of een gerelateerde beroepsvereniging. Per initiatief: 2 6 Per activiteit: 1 3 Overige activiteiten vrije ruimte Lidmaatschap van een relevante beroepsvereniging. enig document waaruit blijkt dat u lid bent van de betreffende beroepsvereniging de ledenlijst waar uw naam in voorkomt. Als deelnemer studiedag / conferentie / congres bezocht. uw bewijs van deelname de deelnemerslijst Per lidmaatschap: 1 1 Per dag: 1 5 Opleiding gevolgd die niet meetelt voor het Opleidingstraject (zijnde opleidingen die niet zijn erkend door Cedeo, CRKBO, NLQF, NRTO, NVAO, SPEN, SPHBO of VETRON). uw certificaat / diploma / bewijs van deelname én het curriculum of dagprogramma om te kunnen beoordelen op relevantie, het aantal uren en of er een toets is afgenomen Afhankelijk van duur 10 11

12 Reflectieactiviteit die niet meetelt voor het reflectietraject 11 Supervisie die niet meetelt voor het reflectietraject. Betreft niet-lvsc supervisie over het werk, supervisie ingebed in een cursus, supervisie op therapeutisch gebied Aan te tonen door een volledig ingevulde en ondertekende Verklaring Supervisie. Intervisie die niet meetelt voor het reflectietraject. Betreft intervisie waarbij niet gebruik is gemaakt van de door Registerplein gewenste methode, intervisie ingebed in een opleiding, intervisie op therapeutisch gebied Aan te tonen door een volledig ingevulde en ondertekende Verklaring Intervisie. Werkbegeleiding die niet meetelt voor het reflectietraject. Betreft gegeven werkbegeleiding; ontvangen werkbegeleiding telt mee voor het reflectietraject Aan te tonen door een door de leidinggevende ondertekende verklaring. (Inter)collegiale consultatie. Aan te tonen door een door de leidinggevende ondertekende verklaring. Mentorschap. Betreft het optreden als mentor Aan te tonen door een door de leidinggevende ondertekende verklaring. Per 12 sessies: 5 8 Per 20 uur: 3 6 Per 30 uur: 3 5 Per 20 uur: 3 5 Per 20 uur: 2 4 Professionals die er onverhoopt niet in slagen te voldoen aan criteria voor de verlenging van de Registratie Plus, worden uitgeschreven en mogen zich niet langer geregistreerd sociaal agoog noemen. Criteria voor verlenging van de Registratie Plus specialisatie Orthopedagogiek Om geregistreerd te blijven dient een professional eens in de vijf jaar de Registratie Plus te verlengen. Op dat moment wordt getoetst of hij of zij nog steeds voldoet aan criteria van de verlenging van de Registratie Plus, ook voor de specialisatie. 12

13 a. Opleidingstraject - geoormerkte opleidingen: minimaal vijf (van de benodigde tien) registerpunten besteden aan scholing op het gebied van (competenties voor) het functioneren als orthopedagoog. De overige van de tien punten hoeven geen betrekking te hebben op orthopedagogiek. b. Reflectietraject - geoormerkte reflectie: minimaal vijf van de benodigde tien registerpunten besteden aan reflecteren op het functioneren als orthopedagoog. Ingeval van LVSCsupervisie met meerdere personen of bij intervisie betekent dit dat voor het betreffende aantal registerpunten de groep bestaat uit orthopedagogen die als zodanig werkzaam zijn. Aan te tonen door het overleggen van een reflectieverklaring; ingeval van intervisie of groepssupervisie onder vermelding van de samenstelling van de groep, c.q. de functies van de mede-inter- of supervisanten en de gebruikte methodiek. c. De overige van de tien punten hoeven geen betrekking te hebben op de specialisatie. Vrije ruimte tien registerpunten besteden aan activiteiten op het gebied van profilering, overdragen of ontwikkelen. Deze activiteiten hoeven geen betrekking te hebben op orthopedagogiek. Als aan de criteria voor verlenging van de Registratie Plus voor de specialisatie niet is voldaan, maar wel aan de criteria voor de reguliere registratie, dan blijft slechts de registratie sociaal-agoog gehandhaafd en vervalt die voor de specialisatie. 1 EVC betekent Erkennen Verworven Competenties. 2 Als u zelfstandig gevestigd bent moet u, om een Registratie Basis te krijgen, behalve uw diploma ook de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel hebben geüpload en de originele Verklaring Omtrent het Gedrag hebben ingestuurd. 3 EVC betekent Erkennen Verworven Competenties. 4 Voor zelfstandig gevestigden: Verklaring met betrekking tot werkzame uren voor uw praktijk (bijvoorbeeld de verklaring die u mogelijk aan de Belastingdienst verstrekt). 5 Competenties Bedrijfsagogen, NVMW, Onder Reflectievoorwaarden kunt u nakijken of de reflectie die op u van toepassing is voldoet. 7 Voor zelfstandig gevestigden: Verklaring met betrekking tot werkzame uren voor uw praktijk (bijvoorbeeld de verklaring die u mogelijk aan de Belastingdienst verstrekt). 8 European Credit Transfer System 9 Vanwege de leesbaarheid wordt in dit document de mannelijke vorm aangehouden. Waar hij, hem of zijn wordt vermeld kan ook zij of haar worden gelezen. 10 Onder het begrip opleidingen worden in dit kader verstaan: opleidingen, trainingen, cursussen, e.d. 11 Onder Reflectievoorwaarden kunt u nakijken of de reflectie die op u van toepassing is in aanmerking komt voor het reflectietraject. Reflectie die hier niet aan voldoet, kan meetellen voor de Vrije ruimte. 13

Reglement register Maatschappelijk Werk

Reglement register Maatschappelijk Werk Reglement register Maatschappelijk Werk REGISTRATIE REGISTER MAATSCHAPPELIJK WERK Door u aan te melden voor registratie in het register Maatschappelijk Werk verklaart u: de door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Vrije ruimte voor herregistratie jeugdzorgwerkers

Vrije ruimte voor herregistratie jeugdzorgwerkers Vrije ruimte voor herregistratie jeugdzorgwerkers Hoeveel punten u krijgt toegekend voor een activiteit is afhankelijk van hoe vaak u de betreffende activiteit heeft uitgevoerd en in hoeverre u dit aantoonbaar

Nadere informatie

Reglement register ggz-agogen

Reglement register ggz-agogen Reglement register ggz-agogen REGISTRATIE REGISTER GGZ-AGOGEN Door u aan te melden voor registratie in het register ggz-agoog verklaart u: zich toetsbaar op te stellen door u te verbinden aan het tuchtrecht

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1) voor jeugdzorgwerkers die

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1. voor jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg

Nadere informatie

Registratiereglement register ggz-agogen

Registratiereglement register ggz-agogen Registratiereglement register ggz-agogen Ingangsdatum en versie: 1 juli 2015, versie 2 (06-01-2016) De ggz-agoog is gespecialiseerd in herstelondersteunende zorg en werkt zowel in de specialistische GGZ,

Nadere informatie

Registratiereglement register ggz-agogen

Registratiereglement register ggz-agogen Registratiereglement register ggz-agogen Ingangsdatum en versie: 1 juli 2015, versie 5 (24 mei 2016) De ggz-agoog is gespecialiseerd in herstelondersteunende zorg en werkt zowel in de specialistische GGZ,

Nadere informatie

Reglement Register voor Sociaal Juridisch Dienstverleners 2016

Reglement Register voor Sociaal Juridisch Dienstverleners 2016 Reglemt Register voor Sociaal Juridisch Distverlers 2016 Ingangsdatum versie: 27 januari 2016 Onder het Registratiereglemt voor Sociaal Juridisch Distverlers vall goedgekeurde, nieuwe inschrijving na 27

Nadere informatie

Beroepsregistratie cliëntondersteuners

Beroepsregistratie cliëntondersteuners Presentatie regiobijeenkomsten BCMB Beroepsregistratie cliëntondersteuners 20 oktober 2015 Drs. Milena Babović, directeur Registerplein Specsavers commercial "Gediplomeerde opticiens" (2014) 2 Kwaliteit

Nadere informatie

Reglement Register voor Cliëntondersteuners Versie 06102015

Reglement Register voor Cliëntondersteuners Versie 06102015 Reglement Register voor Cliëntondersteuners Versie 06102015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Registratiecriteria pag. 4 2.1. Registratie basis pag. 4 2.2. Registratie plus pag. 4 3. Criteria voor

Nadere informatie

Reglement Register GGZ-agogen Ingangsdatum en versie: 1 juli 2015, versie 8 (2 november 2016)

Reglement Register GGZ-agogen Ingangsdatum en versie: 1 juli 2015, versie 8 (2 november 2016) Reglement Register GGZ-agogen Ingangsdatum en versie: 1 juli 2015, versie 8 (2 november 2016) De ggz-agoog is gespecialiseerd in herstelondersteunende zorg en werkt zowel in de specialistische GGZ, de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Reglement Register Cliëntondersteuners Ingangsdatum: 19 oktober 2015, versie 3.0 d.d. 31 mei 2016

Reglement Register Cliëntondersteuners Ingangsdatum: 19 oktober 2015, versie 3.0 d.d. 31 mei 2016 Reglement Register Cliëntondersteuners Ingangsdatum: 19 oktober 2015, versie 3.0 d.d. 31 mei 2016 Onder het Reglement voor cliëntondersteuners vallen goedgekeurde, nieuwe inschrijvingen na 19 oktober 2015

Nadere informatie

Waarom levert beroepsregistratie meerwarde op?

Waarom levert beroepsregistratie meerwarde op? Waarom levert beroepsregistratie meerwarde op? Middagsymposium ggz- agogen 24 mei 2016 Milena Babovic, directeur Registerplein Specsavers commercial "Gediplomeerde opticiens" (2014) 2 Wat doet Registerplein?

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Deze beleidsregels vormen een nadere uitwerking van de eisen aan genoten supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Toelichting op het aanmeldingsformulier

Toelichting op het aanmeldingsformulier Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Toelichting op het aanmeldingsformulier voor registratie bij het LRGD Inleiding In dit document wordt een korte toelichting

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie.

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie. Reglement voor Registratie en Toetsing inzake het Register Erkende Verenigings Professionals (Register AE) en de Accreditatie van scholingsactiviteiten Inleiding In 2008 heeft de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Complete set aanmeldingsformulieren

Complete set aanmeldingsformulieren Complete set aanmeldingsformulieren Post HBO Contextuele Hulpverlening Basis / Specialisatie Gelieve alle formulieren te ondertekenen en pasfoto bij te voegen. 1 Aanmeldingsformulier Post hbo basis / specialisatie*

Nadere informatie

Betreft : Offerte voor het realiseren van een profiel binnen Registerplein Offertenummer : 2015/O Verzonden : 26 maart 2015

Betreft : Offerte voor het realiseren van een profiel binnen Registerplein Offertenummer : 2015/O Verzonden : 26 maart 2015 Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) t.a.v. de heer E. Radius p/a MOgroep Maliebaan 71H 3581 CG UTRECHT Betreft : Offerte voor het realiseren van een profiel binnen Registerplein Offertenummer

Nadere informatie

SKJ opgericht. Maart beroepsorganisaties NIP NVO BPSW

SKJ opgericht. Maart beroepsorganisaties NIP NVO BPSW REGISTRATIE SKJ JEUGDZORGWERKER TINEKE DE WAARD SKJ opgericht Maart 2013 3 beroepsorganisaties NIP NVO BPSW SKJE ontstaan Overheid wil professionalisering in de jeugdhulp stimuleren en kwaliteit bevorderen

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding 1 REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering Register Vaktherapie reglement profilering Voor (her)registratie in zowel het register als het senior register kunnen maximaal 52 punten profilering worden behaald. We onderscheiden de volgende categoriën

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014)

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap De minimale vereisten voor toelating tot het lidmaatschap bestaan uit twee aspecten: het vooropleidingsniveau

Nadere informatie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Hoe kan ik bepalen welke deskundigheidsbevordering meetelt voor het kwaliteitsregister? Inhoud 1. Inleiding... 2. Wanneer accreditatie en wanneer

Nadere informatie

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Toelichting Aanmelding en Vragenlijst pagina 1 Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Inleiding In dit document wordt een toelichting gegeven op de in het Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Voorwaarden voor aanmelding vanaf 15 juli 2012: U kunt zich als aspirant lid inschrijven, als u in opleiding bent tot schematherapeut, maar nog

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de kamer Psychologen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het registratiereglement

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Bevat informatie voor: NVAO geaccrediteerde masteropleidingen Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014. 1 Schoolleidersopleidingen in het register Schoolleiders

Nadere informatie

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Inleiding Dit Registratiereglement is een nieuw Reglement en gaat in op 1 mei 2016. Tot

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte mevrouw, heer, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige'

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen

12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen 12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen Naam.. voorletters.. Geboortedatum..... Email... BIG-register, als verpleegkundigen ingeschreven onder nummer.. Zelfstandig gevestigd

Nadere informatie

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie 25 november 2014 W.G. Plein 209 T (020) 612 30 78

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Wat doet Registerplein? Registerplein voert bijna 25 jaar registratie uit van maatschappelijk werkers

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Registratiereglement Register Vaktherapie

Registratiereglement Register Vaktherapie Registratiereglement Register Vaktherapie Hoofdstuk 1: algemeen Artikel 1: definities In deze regeling wordt verstaan onder: Accreditatie: Accreditatiecommissie: Algemeen bestuur: Beoordeling: Beoordelingscommissie:

Nadere informatie

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG Aanmeldingsformulier therapeut Door middel van deze inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten van KZAG en ondergetekende verklaart te voldoen aan de starteisen voor inschrijving,

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog- Uitgangspunt van deze verlengingsregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid op het terrein

Nadere informatie

Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015

Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015 Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015 Inleiding In dit reglement worden de voorwaarden voor inschrijving in het Register Schematherapie als Schematherapeutisch

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Het LCR heeft kwaliteitscriteria opgesteld die te downloaden zijn op www.lcr.nl onder voor de professional:

Het LCR heeft kwaliteitscriteria opgesteld die te downloaden zijn op www.lcr.nl onder voor de professional: Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, In oktober 2005 is het LCR Kwaliteitsregister voor artsen geopend. Inschrijving

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Centraal Kwaliteitsregister NGS

Centraal Kwaliteitsregister NGS Centraal Kwaliteitsregister NGS 2010-2014 Inhoudsopgave: Centraal Kwaliteitsregister NGS (CKR-NGS) 3 Toelatingseisen tot het CKR-NGS 4 Hoe blijft u ingeschreven in het CKR-NGS? 4 Studiepunten 5 Kosten

Nadere informatie

Laatste nieuws over RBNG TBNG

Laatste nieuws over RBNG TBNG Laatste nieuws over RBNG TBNG Geacht lid van de ABvC, Zoals we jou hebben beloofd trachten wij met deze brief iets meer helderheid te geven in zaken rondom RBNG TBNG en UVIT. Het is kort dag, wij beseffen

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister

Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Sinds oktober 2006 is het LCR

Nadere informatie

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier: O registratie als gecertificeerde/geregistreerde Equitherapeut SHP-E(NL) O verlenging certificatie/registratie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Versie: 1 februari 2016 Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden.

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

juni 2013 Basisgegevens:

juni 2013 Basisgegevens: 1 Regeling van Samenwerking tussen het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV) en het nascholingsregister Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers (PE PKN) juni 2013 Basisgegevens:

Nadere informatie

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015.

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015. Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op. Definities Artikel 1 1. Onder Permanente Educatie (hierna: PE) wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij zich

Nadere informatie

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid Algemeen 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet

Nadere informatie

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015 1 Op basis van de ervaringen van de verschillende gebruikersgroepen kan deze systematiek gedurende 2015 worden aangepast. De actuele versie van deze systematiek is te vinden op de websites van het Stichting

Nadere informatie

Registreren als Cliëntondersteuner

Registreren als Cliëntondersteuner Registerplein Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals de kwaliteit van sociale profesionals Registreren als Cliëntondersteuner bij Registerplein Stap voor stap de registratie uitgelegd De procedure

Nadere informatie

Overzicht Kwalificatieniveaus Mijn Keurmerk

Overzicht Kwalificatieniveaus Mijn Keurmerk Overzicht Kwalificatieniveaus Mijn Keurmerk Dit document bevat een overzicht van keurmerkeisen en kwalificatieniveaus, ten behoeve van bepaling van het zelfstandig ondernemerschap en bepaling van het kwalificatieniveau

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten 2 Herregistratie in het BIG-register Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de kamer pedagogen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het registratiereglement

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau.

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau. AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AANTEKENING SEKSUOLOGIE NVVS 1. Personalia Naam : Voorletters : Titel (drs./ dr. / geen / anders, n.l).: Geboortedatum : Geslacht M / V Privé adres : Postcode en plaats : Telefoon

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826)

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij

Nadere informatie

Geachte mevrouw, heer,

Geachte mevrouw, heer, Geachte mevrouw, heer, Op {DATUM XX-XX-XXXX] heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige' of reizigersgeneeskundig huisarts laten registreren. De inschrijving in het LCR Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie Zie eerst: Reglement Lidmaatschap Register Schematherapie en Reglement Supervisie en Intervisie Register Schematherapie Ik wil mij graag inschrijven

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders versie 14 oktober 2015 Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden.

Nadere informatie

Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)

Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) 1 Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Activiteiten invoeren:

Activiteiten invoeren: Activiteiten invoeren: Inhoudsopgave: pagina 1.0 Inloggen 2 2.0 Statusoverzicht 2 3.0 Activiteit invoeren 3 3.1 Aantal registerpunten 5 3.2 Opslaan en versturen 5 4.0 Vraag / antwoord 5 5.0 Goedkeuring

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015

Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015 Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015 Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het Registratiereglement

Nadere informatie

Algemeen Registerreglement

Algemeen Registerreglement 1. Algemeen 1.1 De stichting N Lloyd (N Lloyd) is opgericht bij notariële akte van 22 februari 2007. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Eindhoven onder

Nadere informatie