> Postbus <40 EE AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "> Postbus 58944 10<40 EE AMSTERDAM"

Transcriptie

1 Amsterdam > Postbus <40 EE AMSTERDAM Telefoon Telefax (020) unit 8 Door1desnummer (020) I Datum 4 maart 2008 I Uw kenmerk I Betreft assurantlebelastlng en omzetbelasting Naar aanleiding van onze bespreking op 28 augustus 2007 met de NBVA, NVA en Bureau D&O heeft de heer Kamperman (NBVA) mij een verslag (versie september 2007) van de bovengenoemde bespreking toegezonden. Mijn collega de heer drs. B.M. Arentshorst en ik hebben dit verslag beoordeeld. Onze standpunten geven wij hieronder weer. Dienstverlening van het Intermediair: BTW, Assurantiebelasting of vrijstelling Adviseren of bemiddelen Voor de vraag of de beloning voor de dienstvertening van het intermediair onderhevig is aan BTW, assurantiebelasting of van beide Is vrijgesteld, dient steeds de vraag worden gesteld of de dienstvertenlng bestaat uit adviseren of bemiddelen. De hoofdregel luidt dat Indien de dienstvertening bestaat uit advisering BTW in rekening gebracht dient te worden. Is er sprake van bemiddeling, dan dient In geval het gaat om verzekeringen In beginsel assurantlebelastlng te worden voldaan. Diverse verzekeringen zijn echter vrijgesteld van assurantiebelasting. Bemiddeling in hypothecair krediet, consumptief krediet, sparen, betalen en financlêle instrumenten is vrijgesteld van BTW. Advisering die leidt tot bemiddeling dient te worden beschouw als bemiddeling, zodat er geen BTW In rekening gebracht hoeft te worden, maar voor zover het gaat om een niet vrijgestelde verzekering dient assurantiebelasting te worden voldaan. Bij bemiddeling In een samengestelde verzekering die één of meer van assurantiebelasting vrijgestelde verzekeringen omvat, wordt de vrijstelling toegepast op het aan die vrijgestelde verzekeringen toe te rekenen gedeelte van de premie. Niet In alle gevallen kan op voorhand vaststaan of een bepaalde dienstverlening Is aan te merken als bemiddelen of adviseren. Wij geven daarbij als vuistregel dat ten tijde van het verzenden van de factuur een reele Inschatting gemaakt moet worden of er uiteindelijk een overeenkomst tussen de klant en de aanbieder tot stand komt. Indien de dienstverienlng en activiteiten erop gericht zijn om feitelijk een overeenkomst tot stand te brengen kan in alle redelijkheid worden gesteld dat sprake Is van bemiddelen. Indien de dienstverlening niet gericht Is op het tot stand brengen van een overeenkomst, (bijv. second oplnlon, of een afspraak dat de klant een geadviseerd product elders moet sluiten) dan is sprake van advies. In uw antwoord dalum an kbnme,* ven deze brief vermelden Bez08kedres Klngsfonlweg 1 AMSTERDAM Bureau D & O. maart Brief Belastingdienst 1

2 3 Antwoorden op veel gestelde vragen Uit onze ervaringen met de branche Is gebleken dat tussenpersonen I Intermediairs hun klanten de mogelijkheid bieden om - al dan niet naast de traditionele beloning via provisie - de vergoeding voor de dienstverlening van het Intermediair op uur maal tarief, een verrichtingtarief of op abonnementsbasis te voldoen. Vraag 1 IntermediairinventarIseert de flnanciele situatie en flnanc/(jle behoeften van een cliënt. Zijn conclusie Is dat cl/ent al/es goed voor elkaer heeft en geen financieel product nodig heeft. De intermediair stuurt een nota voor de geleverde diensten. Dient er BTW of assurantiebelasting in rekening gebracht te worden? Indien ten tijde van het verzenden van de factuur in alle redelijkheid kan worden vastgesteld dat de Intentie bestaat om een overeenkomst Inzake een financieel product tot stand te brengen is sprake van bemiddeling. In geval van bemiddeling dient voor sommige verzekeringen assuranuebelasting te worden voldaan. Voor de overige financiêle producten, hoeft geen BTW In rekening gebracht te worden nu bemiddeling In andere financiêle producten vrijgesteld is van BTW (artikel 11, eerste lid, aanhef en onder sub ien j. 2 Wet op de omzetbelasting 1986). In geval er geen Intantle bestaat om een overeenkomst inzake een financieel product tot stand te brengen Is sprake van advisering. In geval van advisering dient BTW In rekening te worden gebracht. Indien het advies wordt gegeven aan een bestaande klant terzake van verzekeringen, dan kan het advies worden beschouwd als het beheer van verzekeringen en dus als bemiddeling. In dat geval dient dus - afhankelijk van de soort verzekering - assurentiebelasting te worden voldaan. Vraag 2 Nu luidt de conclusie dat de cllijnt een levensverzekering nodig heeft. De cllgnt sluit de levensverzekering ze" of via een ander Intermediair af. Dient er BTW of assurantiebelasting in rekening gebracht te worden? Ten tijde van het verzenden van de factuur staat vast dat geen overeenkomst tot stand komt door bemiddeling van de bemiddelaar (cli!!nt sluit de levensverzekering zelf af, of via een andere Intermediair). Er is dus sprake van advisering waardoor er BTW In rekening dient te worden gebracht. Vraag 3 De Intermedieir neemt ook de bemiddeling van die levensverzekering voor zijn rekening. Dient er BTW In rekening gebracht te worden? Neen, er is sprake van bemiddeling In verzekeringen waardoor mogelijk assurantiebelasting is verschuldigd. Levensverzekeringen zijn echter vrijgesteld van assurantfebelastlng. Er hoeft dus geen assurantiebelasting te worden voldaan. Vraag 4 De cllent heeft de nota voor de bemiddeling en de advisering door de intermediair inzake de levensverzekering voldaan, maar cllent besluit na betaling de pollsaanvraag in te trekken. Dient de intermediair alsl}og de BTW bij de cliijnt op te halen? Neen, ten tijde van het verzenden van de nota was in alle redelijkheid vastgesteld dat er een Bureau D & O. maart

3 4 overeenkomst tot stand zou komen. Het feit dat de cllênt naderhand de pollsaanvraag alsnog Intrekt kan niet aan de Intermediair worden tegengeworpen. Vraag 4a De cliijnt heeft de nota voor advisering door de intermediair inzake een levensverzekering voldaan (inclusief BTW). CliiJnt besluit alsnog vla de Intermediair die eerder heeft geadviseerd de levensverzekering af te sluiten. Kan de cliént de BTW terugkrijgen nu er (met terugwerkende kracht) sprake Is van bemiddeling? Hoewel ten tijde van het verzenden van de nota was In alle redelijkheid was vastgesteld dat er geen overeenkomst tot stand zou komen, kan de B1W worden teruggegeven Indien de Intermediair ken bewijzen (bijvoorbeeld door middel van creditnota's) dat er een levensverzekering Is overeengekomen. Vraag 6 Na Inventarisatie door de Intermediair dient het schadeverzekeringspakket ta worden aangepast. De Intermediair bemiddelt en stuurt de client een nota (uur maal tarief). Dient er assurantiebelestlng In rekening te worden gebracht? Of BTW? Er is sprake van bemiddeling in schadeverzekering(en). Voor de vrijgestelde schadeverzekeringen hoeft er geen assurantiebelastjng te worden voldaan. Voor de overige (niet-vrijgestelde) verzekeringen dient assurantiebelasting te worden voldaan. Vraag 6a Nu blijkt dat geen eenpassing van het verzekerlngspakket noodzakelijk is. < Dient er assurantiebelasting In rekening te worden gebracht? Of BTW? Indien de inventarisatie kan worden beschouwd als de normale werkzaamheden die behoren bij het beheer van de verzekering (bijv. bij een bestaande klant die de intermediair In portefeuille heeft) dan is sprake van bemiddeling: er dient dus - afhankelijk van de soort verzekering - assurantiebelasting te worden voldaan. Indien de inventarisatie niet kan worden gezien als het beheer van een verzekering die bij de bemiddelaar In portefeuille is (bijv. nieuwe klant), dan is sprake van advisering: er dient dus B1W in rekening gebracht te worden. Indien de intermediair met het oog om een klant die hij nog niet In de boeken heeft binnen te halen en daarbij bijv. de elders lopende verzekeringen binnen te halen, dan is spreke van bemiddeling. Er dient dus afhankelijk van de soort verzekering - assurantiebelasting te worden voldaan. Vraag 6 De intermediair regelt voor clignt een cascoschade. Voor deze dienstverlening zendt de Intermediair een nota (uur maal tarief). Dient er assurantiebelasting In rekening te worden gebracht? Of B TW? Indien de activiteiten geschieden in het kader van een verzekering die bij de Intermediair In portefeuille zit, dan wordt dit gezien als bemiddeling: er dient - afhankelijk van de soort verzekering essurantiebelasting te worden voldaan. Indien de activiteiten niet geschieden In het kader van een verzekering die bij de Intermediair In portefeuille zit (verzekering loopt via een andere Intermediair I direct writer, of er is helemaal geen verzekering), dan wordt dit gezien als advisering: er dient BTW in rekening gebracht te worden. Bureau 0 & O. maart 2008 Brief Belastingdienst 3

4 5 Vraag 7 De intermediaifregelt een verhaalschade voor client omdat hij als fietser is aangereden. Voor deze dienstverlening zendt de intermediair een nota (uur maal tarief).. Dient er assurantiebelasting in rekening te worden gebracht? Of BTW? Er is sprake van advisering I ondersteuning. Er dient BTW in rekening te worden gebracht, omdat de dienstverlening niet plaatsvindt In het kader van een verzekering die de Intermediair In portefeuille heeft. Hypotheken: afsluitprovisie versus adviesvergoeding De kosten die betrekking hebben op het afsluiten van een eigenwoningschuld zijn voor de client tot een bepaald maximum aftrekbaar In de IB-sfeer. De afsluitprovisie is derhalve aftrekbaar tot een maximum. Vraag 8 Dient er BTW in rekening gebracht te worden? Is er sprake van bemiddeling: er hoeft geen BIW in rekening gebracht te worden. Is er sprake van advisering: er dient BIW in rekening gebracht te worden. Vraag 9 Is de door de cl/ent betaalde nota voor de dienstverlening (advisering en/of bemiddeling terzake van hypotheek) voor de ctient aftrekbaar In de IB-sfeer? In beginsel ja. De rente en kosten die de cliênt heeft betaald voor de eigenwoningschuld, mag hij tot een bepaald maximum aftrekken in de inkomstenbelasting. Het moet daarbij wel gaan om de (hypotheek)schuld die de cllênt heeft afgesloten voor het kopen, verbeteren of onderhouden van zijn woning. Abonnementssysteem De intermediair spreekt met de klant af dat ik voor een vast bedrag een aantal diensten aan hem zal leveren. Binnen het afgesproken abonnement verzorg Ik Jaarlijks: - de belastingaangifte (IB); - een financieel plan; - check op de leven- en schadeverzekeringen; - afwikkeling van alle voorkomende schades af Onclusief verhaalsschades); - etc. Vraag 10 Dient er assurantiebelasting, BTW of niets in rekening gebracht te worden? Of dient vooraf een inschatting gemaakt te worden welke deel ven het abonnementsbedrag voor welke onderdeel geraserveerd moet worden. Er dient Inderdaad par product/dienst bezien te worden of er BTW, assurantiebelasting of geen van beide moet worden betaald. AssurantIebelasting Vraag 11 Dient de assurantiebelasting te worden berekend over de premie én over een eventuele adviesvergoeding van de Intermediair? Ja. Voor zover het gaat om niet-vrijgestelde verzekeringen dient er assurantiebelasting te worden voldaan. De assurantiebelasting over de premie wordt in beginsel door de verzekeraar voidaan. Over de adviesvergoeding die u van de cllênt ontvangt dient u zelf - afhankelijk van de soort verzekering - de assurantiebelasting te voldoen. Bureau D & O. maart

5 6 Vraag 12 Hoe dient de Intermediair de bij zijn clienten in rekening gebrachte assurantiebelasting af te dragen? De Intermediair dient zich te laten registreren bij de Belastingdienst/Amsterdam. Aangifteformulieren voor de assurantiebelasting kunt u schriftelijk aanvragen bij: Belastingdienst/Amsterdam Afdeling AssurantIebelasting Postbus EE Amsterdam Assurantiebelasting is verschuldigd op het tijdstip waarop de premie vervalt. Als premievervaldag moet worden beschouwd het tijdstip waarop de premie uiterlijk moet worden betaald. Voor de assurantiebelasting dient de intermediair aangifte te doen. De aangifte en betaling van de assurantiebelasting moet worden gedaan binnen één maand na het einde van het tijdvak.. Het aangiftetijdvak kan een maand, een kwartaal of een jaar zijn. Vraag 13 De wet bepaalt dat da assurantiebelasting verschuldigd wordt op het tijdstip waarop de premie vervalt. Indien de bemiddelaar (bijv. via een abonnementsvorm) v6órdat de premie vervalt betaling van zijn nota ontvangt, dient hij dan de assurantiebelasting pas af te dragen ten tijde van de premievervaldatum? < De assurantiebelasting kent geen factuurstelsel zoals bij de omzetbelasting. Er hoeft zelfs geen nota te worden verstrekt. AssurantIebelasting is verschuldigd op het tijdstip waarop de premie vervalt. Als premievervaldag moet worden beschouwd het tijdstip waarop de premie uiterlijk moet worden betaald (het moment waarop de premie opeisbaar wordt). Onder premie wordt verstaan het totale bedrag dat in verband met de verzekering In rekening wordt gebracht, de assurantiebelasting niet daaronder begrepen. De opeisbaarheid Is uiteindelijk bepalend voor het tijdstip van de verschuldlgdheid. Eerder betalen van assurantiebelasting Is overigens ook toegestaan. Vraag 14 Het lijkt erop dat met Ingang van 1januari 2008 het wetsvoorstel van DeplaJBlok inzake iljfrente-, pensioen- en hypotheeksparen in box 1 aangenomen wordt. Indien de advisering van de Intermediair ieidt tot het openen van een lijfrente spaarrekening in box 1, dient dan BTW in rekening te worden gebracht? Ofis hier de vrijstelling ex Artikel 11 sub j, 2" Omzetbe/estlng van toepassing? Bemiddeling In spaarproducten Is vrijgesteld van BTW. Advisering over spaarproducten niet: er dient dus over de advisering over spaarproducten BTW In rekening gebracht te worden. Vraag 15 Dient de intermediair voor iedere geleverde dienst (B nv. assurantiebelasting, of vrijgesteld) een aparte nota te versturen of mag Ik één totaalnota maken? De Intermediair kan volstaan met één verzamelnota maken waarbij duidelijk aangegeven dient te worden voor welke dienstverlening welke belasting Is gerekend. De assurantiebelasting kent geen factuurstelsel zoals bij de omzetbelasting. Er hoeft zelfs geen nota te worden verstrekt. Bureau 0 & O. maart Brief Belastingdienst 5

6 7 AANVULLENDE VRAGEN Totaal-advies: edvlseren of bemiddelen? Hoe dient te worden vastgesteld wat bemiddeling is en wat advisering? Voor wat betreft bemiddeling en advisering verwijs ik naar hetgeen ik op bladzijde 1 heb opgemerkt over het hanteren als vuistregel. Hoe dienstverlening toe te rekenen bij toteal advies: vrljstelling of niet? Ik verwijs u hiervoor naar het antwoord op vraag 1. Onderhoudscontracten Wordt met onderhoudscontracten gedoeld op contracten ter onderhoud van (bijv.) machines waarin een verzekeringscomponent zit, of wordt hier gedoeld op het contract met een clirmt waarin wordt overeengekomen dat de intermediair zijn verzekeringen zal onderhouden? Indien hier wordt gedoeld op het contract met een cliênt waarin wordt overeengekomen dat de intermediair zijn verzekeringen zal onderhouden, dan is dit bemiddelen van een tussenpersoon (geen BTW en - afhankelijk van de soort verzekering - Is wel assurantiebelasting verschuldigd). Abonnemantssysteem Een intermediair biedt een abonnementssysteem aan bevattende een (periodieke) checkup van de volgende aspecten: Ufe Planning, FIscaliteit, Pensioen, Spearloon versus levensloop, Huwelijksgoederen regiem, Erfrecht, Lopende financieringen, Hypotheek, BeleggIngen, Levensverzekering, Schadeverzekeringen, (ook vrijgestelden). De check-up leidt tot een integraal Financieel Planning repport. Onderdeel van dit soort gesprekken Is natuurlijk te bezien of de lopende voorzieningen nog wel voldoen. Soms heeft de klant bij de periodieke checkup behoefte om meer stil te staan bij zijn pensioen en do eventuele noodzaak tot het treffen van een aanvullende voorziening, omdat hij overweegt van werkgever te veranderen. Het volgende gesprek wil hij uitgebreid stil staan bij de autoverzekering omdat hij een andere auto wil kopen. Hoe dient hij om te gaan met de BTW en de assurantiebelasting voor de abonnementsprijs. De checkup ven de verzekeringen Is belast met assurantiebelastjng (met uitzondering van de levensverzekering en overige vrijgestelde verzekeringen); de checkup van de overige aspecten is belast met BTW, omdat het om advisering gaat. Overigens verwijs Ik u tevens naar de antwoorden op vraag 1 (naar analogie toepassen) en vraag 10. Bureau D & O. maart

7 6 Verrekening BTW Een Intermediair heeft een totale (kalender)jaaromzet van ,-, waarvan ,- op basis van doorlopende provisie, ,- vrljgestelde declaratie werkzaamheden, , assurantiebelasting en ,- op basis van BTW HIJ heeft in het betreffende kalenderjaar een auto voor zakelijk gebruik gekocht van ,- Incl. BTW. Welk deel van de voor de zakelijke auto betaalde BTW mag wordan ve"ekend? / = Y. deel. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Hoogachtend, drs. B.M. Arentshorst Belastingdienst/Amsterdam H.J.F. Cohen Belastingdienst/Amsterdam < Bureau D & O. maart

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Belastingdienst/Amsterdam Februari 2013 1. Inleiding Over premies voor niet-vrijgestelde

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

De fiscale aspecten van directe beloning

De fiscale aspecten van directe beloning De fiscale aspecten van directe beloning door mr. G.G. Bekkering-Klapmuts FB Bekkering Fiscaal & Juridisch Advies Provisieverbod 2013 Provisieverbod complee financiële producten Nieuwe vakbekwaamheidseisen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Een goed advies blijft ons uitgangspunt

Een goed advies blijft ons uitgangspunt Informatiebrochure Een goed advies blijft ons uitgangspunt HZ Adviesgroep is een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit houdt in dat wij geen enkele contractuele binding hebben met een bank of verzekeraar.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening Wet op het financieel toezicht - versie 5- dd 11 januari 2012 - Pagina 1 Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INSURISK B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INSURISK B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INSURISK B.V. Oude Pastoriestraat 5 5398 JR blad 1 van 11 Geachte relatie, Met dit voorliggende document willen wij u voor zover nodig graag informeren over ons kantoor, onze dienstverlening

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf. Versie 4 d.d. 15 februari 2011.

Dienstverleningsdocument Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf. Versie 4 d.d. 15 februari 2011. Dienstverleningsdocument Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf. Versie 4 d.d. 15 februari 2011. Betreft; Informatie over onze dienstverlening, kosten voor u als consument, onze beloningsvorm en de hoogte

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking FAQ werkkostenregeling Versie: december 2014 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

Ooms Financieel Adviseurs B.V.

Ooms Financieel Adviseurs B.V. Ooms Financieel Adviseurs B.V. - DIENSTENWIJZER VERSIE 17 JUNI 2014 - Onze kantoren zijn op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur. Adviesgesprekken kunnen op afspraak in de avonduren en op zaterdag

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoud. 1. Wie zijn wij? Quality4You Financiële Diensten Jericholaan 65 B 3061 HB Rotterdam

Dienstenwijzer. Inhoud. 1. Wie zijn wij? Quality4You Financiële Diensten Jericholaan 65 B 3061 HB Rotterdam Dienstenwijzer Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze dienstverlening 3. Advies en/of bemiddeling 4. Hoe worden wij beloond? 5. Lidmaatschappen en registraties 6. Welke klachtenmogelijkheden heeft u? 7. Op welke

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop Geachte relatie, U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. De voordelen van Advidens en KredietShop

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wegwijs bij Spaland Hypotheken Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van de dienstverlening aan u te overhandigen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V.

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door KOK Amstelveen B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit

Nadere informatie