Dienstverleningsdocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Toezichthouder AFM De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financieel adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van financieel adviseurs kunt u raadplegen op Onze gebruikelijke dienstverlening Sense Financieel Advies bemiddelt op het gebied van verzekeringen, hypotheken, vermogensopbouw, pensioenen, stimuleringsregelingen (zoals koopsubsidie en starterslening) en andere financiële diensten. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van verzekeringen en kredieten als volgt van dienst: Inventarisatie: Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze klant; Advies: Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant deze wensen kan realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen; Bemiddelen: Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiële instelling waarbij deze overweegt een financieel product te kopen. Doorlopende service (nazorg): Wij ondersteunen de klant na aanschaf van het door hem gewenste financiële product. Deze ondersteuning bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Waar mogelijk bieden wij u zogenaamde netto producten. Dit zijn producten waarin geen beloning voor ons als bemiddelaar in het tarief van het product is meegerekend. Een gevolg hiervan kan zijn, dat de prijs van het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Dit is echter niet noodzakelijkerwijs het geval. Bovendien is de beschikbaarheid van netto producten afhankelijk van de ruimte die de financiële instelling daartoe biedt binnen haar productassortiment. Hoe worden wij beloond? Het heeft onze voorkeur dat u ons rechtstreeks betaalt voor onze diensten. Deze wijze van vergoeding noemen wij declaratie. Wij hanteren vaste bedragen voor de advisering en in verschillende producten. Deze bedragen zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat wij nodig hebben om u over het betreffende product te adviseren en namens u te bemiddelen bij de totstandkoming ervan. Dit tarief is het minimumbedrag dat wij in rekening brengen voor de in een financieel product (hierop is geen BTW van toepassing). Indien meerwerk van toepassing is, dan zullen wij u hier tijdig op wijzen en de afwijking

2 toelichten. Voor het meerwerk brengen wij u een uurtarief in rekening. Sense Financieel Advies hanteert een uurtarief van 148,75 euro (inclusief eventueel verschuldigde BTW). Naast de kosten voor advisering en maken wij ook kosten voor service, nazorg en het doorlopende beheer van uw dossier. Onze inkomsten kunnen ook bestaan uit een vergoeding die wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij provisie. Normaal gesproken zal de financiële instelling deze kosten verwerken in de prijs van het financiële product. Waar mogelijk geven wij de voorkeur aan provisieloze producten. In overleg met u zullen wij de afweging voor of tegen een provisiedragend product maken. Wanneer wordt gekozen voor een product waarover wij provisie ontvangen, dan wordt deze provisie verrekend met het door u aan ons verschuldigde bedrag (de declaratie). Er zijn dan twee mogelijke scenario s: - De door ons ontvangen provisie is lager dan onze declaratie: Rekenvoorbeeld: Onze declaratie: 1.750,- Ontvangen provisie: 1.500,- Door u te betalen: 250,- - De door ons ontvangen provisie is hoger dan onze declaratie: Rekenvoorbeeld: Onze declaratie: 1.750,- Ontvangen provisie: 2.500,- Door u bij ontvangen: 750,- U ontvangt een eventueel resterend bedrag geheel van ons retour zodra de verdientermijn die de betreffende aanbieder hanteert volledig is verstreken. De betaling vindt plaats in de maand januari van het jaar nadat de provisie daadwerkelijk als verdiend kan worden beschouwd. Over het surplus aan provisie wordt géén rente vergoed. Belangrijk: Op door ons te ontvangen afsluitprovisie is in alle gevallen een zogenaamde verdientermijn van toepassing. Dit betekent dat wij de provisie vooraf ontvangen, maar deze feitelijk pas hebben verdiend nadat het product een langere periode heeft gelopen. Wanneer u het product beëindigd of aanpast binnen de verdientermijn (die gemiddeld 5 jaar bedraagt), dan eist de aanbieder van het product (een deel van) de provisie van ons retour. Wij wijzen u erop dat in een dergelijk geval het deel van het door u aan ons verschuldigde bedrag (de declaratie) dat niet meer vanuit de provisie kan worden voldaan, alsnog bij u in rekening zal worden gebracht (zie onderstaand voorbeeld).

3 Voorbeeld: U wenst onze declaratie te voldoen vanuit de te ontvangen provisie, maar na 2 jaar beëindigd u het product of past u het aan. Stel: Onze declaratie: 1.500,- Ontvangen provisie: 2.000,- Verdientermijn provisie: 5 jaar (werkelijk verdiende provisie is 1/5 e per jaar) Op basis van de bovenstaande uitgangspunten kan onze declaratie geheel worden betaald vanuit de provisie. Het resterende bedrag van 500 euro ontvangt u retour. Na 5 jaar is de verdientermijn op de provisie verstreken en kan de aanbieder (de bank of verzekeraar) de provisie niet meer terugvorderen. Op dat moment krijgt u van ons een bedrag van 500 euro uitgekeerd. Wanneer u echter mocht besluiten om het product na twee jaar te beëindigen of aan te passen, dan kan onze declaratie niet meer vanuit de provisie worden betaald: Ontvangen provisie: 2.000,- Aan de maatschappij terug te betalen provisie: 1.200,- (3/5 e deel van de provisie) Daadwerkelijk verdiende provisie na 2 jaar: 800,- (2/5 e deel van de provisie) Onze declaratie: 1.500,- Daadwerkelijk verdiende provisie: 800,- Nog door u te voldoen: 700,- Voor het resterende bedrag dat u ons verschuldigd bent sturen wij u een factuur. Wanneer u gedurende of aan het eind van het straject om enige reden alsnog mocht besluiten het product toch niet af te sluiten (of niet via Sense Financieel Advies), dan wordt (een deel van) de advies- en skosten toch bij u in rekening gebracht. Deze bepaling geldt eveneens wanneer de voorgenomen woningaankoop geen doorgang vindt, of wanneer het product niet tot stand komt ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking van uw kant. In voorkomende gevallen bent u ons een bedrag verschuldigd conform onderstaande verdeling: Na ondertekening cliëntenovereenkomst: 50% van het standaardtarief per product Na indienen van de aanvra(a)g(en): 75% van het standaardtarief per product Na acceptatie van de aanvra(a)g(en): 100% van het standaardtarief per product U ziet exact wat onze kosten zijn Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen ziet u exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze aan te schaffen. Dit inzicht kunnen wij echter pas geven wanneer wij exact weten welk product u uiteindelijk gaat aanschaffen. In de onderstaande tabel ziet u de minimum bedragen die wij in rekening brengen voor de diverse producten. Hierbij geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld besteden aan de advisering en begeleiding van een dergelijke dienst.

4 Product Aard van onze dienst Gemiddeld aantal uren Standaardtarief * Bandbreedte provisie Hypotheek: - Aflossingsvrij, annuitair, lineair Verzekering overlijdensrisico ** Vermogensopbouw ** Stimuleringsregelingen: - Koopsubsidie, starterslening Uitvaartverzekering ** Arbeidsongeschiktheidsverzekering ** Werkloosheidsverzekering ** Pensioenvoorziening ** Servicekosten hypotheek Servicekosten verzekeringen Bemiddeling Bemiddeling Nazorg, service en beheer Nazorg, service en beheer 16 uur 2.000,- 0,- tot 5.000,- 6 uur 750,- 0,- tot 3.000,- 4 uur 500,- 0,- tot 3.500,- 4 uur 500,- Niet van toepassing 3 uur 375,- 0,- tot 1.000,- 6 uur 750,- 0,- tot 2.500,- 6 uur 750,- 0,- tot 2.500,- 8 uur 1.000,- 0,- tot 2.500,- - 35,- per jaar gedurende de looptijd Wij brengen u géén kosten in rekening maar ontvangen een bedrag aan doorlopende provisie via de aanbieder van het product. * Standaardtarief: Dit is het minimumtarief voor het betreffende product. Bij een normaal verloop zijn dit de kosten die u betaald. Dat kan zijn in de vorm van een factuur of via de provisie die is ingebouwd in de prijs van het financiële product (of een combinatie van beiden). Wanneer gedurende het traject blijkt, dat dit standaardtarief om enige reden niet toereikend is voor de kosten die wij moeten maken, dan wordt u tijdig geïnformeerd over de te verwachten meerkosten. ** Extra verzekerde(n): De weergegeven tarieven voor deze producten zijn gebaseerd op voor één verzekerde. Wanneer er sprake is van meerdere verzekerden, wordt voor elke extra verzekerde een bedrag ter hoogte van de helft van het standaardtarief in rekening gebracht.. In bepaalde gevallen moeten wij kosten maken voor het aanvragen en verwerken van een hypotheekofferte of verzekeringspolis. Dit is met name het geval wanneer wij gebruik moeten maken van de diensten van een zogenaamde serviceprovider (dit zijn organisaties die optreden namens sommige banken en verzekeraars). Deze kosten zullen wij voorafgaand aan de aanvraag aan u kenbaar maken en aan u doorbelasten. Hoe leest u deze tabel? In de eerste kolom staan een aantal veel voorkomende producten waarover wij regelmatig adviseren en waarin wij voor u kunnen bemiddelen. In de derde kolom geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld investeren in een desbetreffend advies. Dit zijn gemiddelden. Uw situatie kan hiervan afwijken. Uiteraard informeren wij u tijdig indien die afwijking zich voordoet. In de vierde kolom treft u de standaard vergoeding aan, die wij bij u in rekening brengen voor een bepaald product. Afhankelijk van uw wensen en de mogelijkheden die de aanbieder daarvoor biedt, brengen wij deze kosten rechtstreeks bij u in rekening of worden deze verrekend met de provisie die de aanbieder eventueel vergoed. In de vijfde kolom treft u de bandbreedte aan van de provisie die wij vergoed krijgen van de aanbieder waar het product wordt ondergebracht (de bank of verzekeringsmaatschappij). Deze kosten vormen dan een onderdeel van de premie of de rente die u gespreid over de hele duur

5 van de overeenkomst aan de aanbieder betaalt. Steeds meer aanbieder bieden zogenaamde netto producten. Dit zijn producten waarbij in de kosten geen provisie voor de bemiddelaar is meegerekend. Dit kan derhalve betekenen dat dit product voor u als consument voordeliger is. Waar mogelijk geven wij de voorkeur aan netto producten. De aanbieders waarmee wij samenwerken Sense Financieel Advies doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. Wij behoren geheel tot de groep van ongebonden bemiddelaars, wat betekent dat wij in vrijheid (m.a.w. zonder contractuele verplichting) de producten van een selectief aantal banken en verzekeraars kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke banken en verzekeraars wij samenwerken. Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Sense Financieel Advies Spuiweg GW DORDRECHT Tel.: Fax:

6 Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Toezichthouder AFM De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financieel adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van financieel adviseurs kunt u raadplegen op Onze gebruikelijke dienstverlening Sense Financieel Advies bemiddelt op het gebied van verzekeringen, hypotheken, vermogensopbouw, pensioenen, stimuleringsregelingen (zoals koopsubsidie en starterslening) en andere financiële diensten. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van verzekeringen en kredieten als volgt van dienst: Inventarisatie: Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze klant; Advies: Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant deze wensen kan realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen; Bemiddelen: Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiële instelling waarbij deze overweegt een financieel product te kopen. Doorlopende service (nazorg): Wij ondersteunen de klant na aanschaf van het door hem gewenste financiële product. Deze ondersteuning bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Waar mogelijk bieden wij u zogenaamde netto producten. Dit zijn producten waarin geen beloning voor ons als bemiddelaar in het tarief van het product is meegerekend. Een gevolg hiervan kan zijn, dat de prijs van het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Dit is echter niet noodzakelijkerwijs het geval. Bovendien is de beschikbaarheid van netto producten afhankelijk van de ruimte die de financiële instelling daartoe biedt binnen haar productassortiment. Hoe worden wij beloond? Het heeft onze voorkeur dat u ons rechtstreeks betaalt voor onze diensten. Deze wijze van vergoeding noemen wij declaratie. Wij hanteren vaste bedragen voor de advisering en in verschillende producten. Deze bedragen zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat wij nodig hebben om u over het betreffende product te adviseren en namens u te bemiddelen bij de totstandkoming ervan. Dit tarief is het minimumbedrag dat wij in rekening brengen voor de in een financieel product (hierop is geen BTW van toepassing). Indien meerwerk van toepassing is, dan zullen wij u hier tijdig op wijzen en de afwijking

7 toelichten. Voor het meerwerk brengen wij u een uurtarief in rekening. Sense Financieel Advies hanteert een uurtarief van 148,75 euro (inclusief eventueel verschuldigde BTW). Naast de kosten voor advisering en maken wij ook kosten voor service, nazorg en het doorlopende beheer van uw dossier. Onze inkomsten kunnen ook bestaan uit een vergoeding die wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij provisie. Normaal gesproken zal de financiële instelling deze kosten verwerken in de prijs van het financiële product. Waar mogelijk geven wij de voorkeur aan provisieloze producten. In overleg met u zullen wij de afweging voor of tegen een provisiedragend product maken. Wanneer wordt gekozen voor een product waarover wij provisie ontvangen, dan wordt deze provisie verrekend met het door u aan ons verschuldigde bedrag (de declaratie). Er zijn dan twee mogelijke scenario s: - De door ons ontvangen provisie is lager dan onze declaratie: Rekenvoorbeeld: Onze declaratie: 1.750,- Ontvangen provisie: 1.500,- Door u te betalen: 250,- - De door ons ontvangen provisie is hoger dan onze declaratie: Rekenvoorbeeld: Onze declaratie: 1.750,- Ontvangen provisie: 2.500,- Door u bij ontvangen: 750,- U ontvangt een eventueel resterend bedrag geheel van ons retour zodra de verdientermijn die de betreffende aanbieder hanteert volledig is verstreken. De betaling vindt plaats in de maand januari van het jaar nadat de provisie daadwerkelijk als verdiend kan worden beschouwd. Over het surplus aan provisie wordt géén rente vergoed. Belangrijk: Op door ons te ontvangen afsluitprovisie is in alle gevallen een zogenaamde verdientermijn van toepassing. Dit betekent dat wij de provisie vooraf ontvangen, maar deze feitelijk pas hebben verdiend nadat het product een langere periode heeft gelopen. Wanneer u het product beëindigd of aanpast binnen de verdientermijn (die gemiddeld 5 jaar bedraagt), dan eist de aanbieder van het product (een deel van) de provisie van ons retour. Wij wijzen u erop dat in een dergelijk geval het deel van het door u aan ons verschuldigde bedrag (de declaratie) dat niet meer vanuit de provisie kan worden voldaan, alsnog bij u in rekening zal worden gebracht (zie onderstaand voorbeeld).

8 Voorbeeld: U wenst onze declaratie te voldoen vanuit de te ontvangen provisie, maar na 2 jaar beëindigd u het product of past u het aan. Stel: Onze declaratie: 1.500,- Ontvangen provisie: 2.000,- Verdientermijn provisie: 5 jaar (werkelijk verdiende provisie is 1/5 e per jaar) Op basis van de bovenstaande uitgangspunten kan onze declaratie geheel worden betaald vanuit de provisie. Het resterende bedrag van 500 euro ontvangt u retour. Na 5 jaar is de verdientermijn op de provisie verstreken en kan de aanbieder (de bank of verzekeraar) de provisie niet meer terugvorderen. Op dat moment krijgt u van ons een bedrag van 500 euro uitgekeerd. Wanneer u echter mocht besluiten om het product na twee jaar te beëindigen of aan te passen, dan kan onze declaratie niet meer vanuit de provisie worden betaald: Ontvangen provisie: 2.000,- Aan de maatschappij terug te betalen provisie: 1.200,- (3/5 e deel van de provisie) Daadwerkelijk verdiende provisie na 2 jaar: 800,- (2/5 e deel van de provisie) Onze declaratie: 1.500,- Daadwerkelijk verdiende provisie: 800,- Nog door u te voldoen: 700,- Voor het resterende bedrag dat u ons verschuldigd bent sturen wij u een factuur. Wanneer u gedurende of aan het eind van het straject om enige reden alsnog mocht besluiten het product toch niet af te sluiten (of niet via Sense Financieel Advies), dan wordt (een deel van) de advies- en skosten toch bij u in rekening gebracht. Deze bepaling geldt eveneens wanneer de voorgenomen woningaankoop geen doorgang vindt, of wanneer het product niet tot stand komt ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking van uw kant. In voorkomende gevallen bent u ons een bedrag verschuldigd conform onderstaande verdeling: Na ondertekening cliëntenovereenkomst: 50% van het standaardtarief per product Na indienen van de aanvra(a)g(en): 75% van het standaardtarief per product Na acceptatie van de aanvra(a)g(en): 100% van het standaardtarief per product U ziet exact wat onze kosten zijn Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen ziet u exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze aan te schaffen. Dit inzicht kunnen wij echter pas geven wanneer wij exact weten welk product u uiteindelijk gaat aanschaffen. In de onderstaande tabel ziet u de minimum bedragen die wij in rekening brengen voor de diverse producten. Hierbij geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld besteden aan de advisering en begeleiding van een dergelijke dienst.

9 Product Aard van onze dienst Gemiddeld aantal uren Standaardtarief * Bandbreedte provisie Hypotheek: - Aflossingsvrij, annuitair, lineair Verzekering overlijdensrisico ** Vermogensopbouw ** Stimuleringsregelingen: - Koopsubsidie, starterslening Uitvaartverzekering ** Arbeidsongeschiktheidsverzekering ** Werkloosheidsverzekering ** Pensioenvoorziening ** Servicekosten hypotheek Servicekosten verzekeringen Bemiddeling Bemiddeling Nazorg, service en beheer Nazorg, service en beheer 16 uur 2.000,- 0,- tot 5.000,- 6 uur 750,- 0,- tot 3.000,- 4 uur 500,- 0,- tot 3.500,- 4 uur 500,- Niet van toepassing 3 uur 375,- 0,- tot 1.000,- 6 uur 750,- 0,- tot 2.500,- 6 uur 750,- 0,- tot 2.500,- 8 uur 1.000,- 0,- tot 2.500,- - 35,- per jaar gedurende de looptijd Wij brengen u géén kosten in rekening maar ontvangen een bedrag aan doorlopende provisie via de aanbieder van het product. * Standaardtarief: Dit is het minimumtarief voor het betreffende product. Bij een normaal verloop zijn dit de kosten die u betaald. Dat kan zijn in de vorm van een factuur of via de provisie die is ingebouwd in de prijs van het financiële product (of een combinatie van beiden). Wanneer gedurende het traject blijkt, dat dit standaardtarief om enige reden niet toereikend is voor de kosten die wij moeten maken, dan wordt u tijdig geïnformeerd over de te verwachten meerkosten. ** Extra verzekerde(n): De weergegeven tarieven voor deze producten zijn gebaseerd op voor één verzekerde. Wanneer er sprake is van meerdere verzekerden, wordt voor elke extra verzekerde een bedrag ter hoogte van de helft van het standaardtarief in rekening gebracht.. In bepaalde gevallen moeten wij kosten maken voor het aanvragen en verwerken van een hypotheekofferte of verzekeringspolis. Dit is met name het geval wanneer wij gebruik moeten maken van de diensten van een zogenaamde serviceprovider (dit zijn organisaties die optreden namens sommige banken en verzekeraars). Deze kosten zullen wij voorafgaand aan de aanvraag aan u kenbaar maken en aan u doorbelasten. Hoe leest u deze tabel? In de eerste kolom staan een aantal veel voorkomende producten waarover wij regelmatig adviseren en waarin wij voor u kunnen bemiddelen. In de derde kolom geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld investeren in een desbetreffend advies. Dit zijn gemiddelden. Uw situatie kan hiervan afwijken. Uiteraard informeren wij u tijdig indien die afwijking zich voordoet. In de vierde kolom treft u de standaard vergoeding aan, die wij bij u in rekening brengen voor een bepaald product. Afhankelijk van uw wensen en de mogelijkheden die de aanbieder daarvoor biedt, brengen wij deze kosten rechtstreeks bij u in rekening of worden deze verrekend met de provisie die de aanbieder eventueel vergoed. In de vijfde kolom treft u de bandbreedte aan van de provisie die wij vergoed krijgen van de aanbieder waar het product wordt ondergebracht (de bank of verzekeringsmaatschappij). Deze kosten vormen dan een onderdeel van de premie of de rente die u gespreid over de hele duur

10 van de overeenkomst aan de aanbieder betaalt. Steeds meer aanbieder bieden zogenaamde netto producten. Dit zijn producten waarbij in de kosten geen provisie voor de bemiddelaar is meegerekend. Dit kan derhalve betekenen dat dit product voor u als consument voordeliger is. Waar mogelijk geven wij de voorkeur aan netto producten. De aanbieders waarmee wij samenwerken Sense Financieel Advies doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. Wij behoren geheel tot de groep van ongebonden bemiddelaars, wat betekent dat wij in vrijheid (m.a.w. zonder contractuele verplichting) de producten van een selectief aantal banken en verzekeraars kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke banken en verzekeraars wij samenwerken. Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Sense Financieel Advies Spuiweg GW DORDRECHT Tel.: Fax:

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT M.A.E.S.Hypotheken B.V. WET OP FINANCIEEL TOEZICHT UPDATE 1 OKTOBER 2011

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT M.A.E.S.Hypotheken B.V. WET OP FINANCIEEL TOEZICHT UPDATE 1 OKTOBER 2011 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT M.A.E.S.Hypotheken B.V. WET OP FINANCIEEL TOEZICHT UPDATE 1 OKTOBER 2011 MODEL DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT GEERTSMA ASSURANTIEN BV DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT - 2011 - Op alle diensten die door Geertsma assurantien bvorden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE NOVEMBER 2010 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument Mundial Assurantiën Beneluxlaan 46 5251LE Vlijmen Postbus 179 5250 AD Vlijmen Telefoon (073) 5117774 Fax (073) 5118671 E-mail info@mundial-assurantien.nl Website www.mundial-assurantien.nl Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

DEEL 1 - DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DEEL 1 - DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DEEL 1 - DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Raadveste

Dienstverleningsdocument van Raadveste Dienstverleningsdocument van Raadveste Raadveste, adres: Marketing 9 6921 RE Duiven, website: www.raadveste.nl telefoonnummer: 026-321 51 01, fax 026-321 01 05, email: info@raadveste.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE DECEMBER 2011 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Handelsnaam kantoor : Landman Assurantiën b.v. Statutaire naam : Landman Assurnatiën b.v. Adres : Scheldestraat 12 Vestigingsplaats : 1823 WB Alkmaar Land : Nederland E-mail

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dalwagen 69 6669 ML Dodewaard Telefoon 0488 42 81 04 Fax 0488 42 81 04 Mobiel 06-17 17 18 78 Website www.schuilingadvies.eu E-mail info@schuilingadvies.eu Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin. OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.nl; website: www.opmaatdebruin.nl. Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd)

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN Postbus 4003 1620 HA HOORN Telefoon: 0229 234334 Fax: 0229-243644 E-mail: info@bvw.nl Ons kantoor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie Ons is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u onze werkwijze zien. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Wij geloven namelijk dat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument by admin - Tuesday, February 05, 2013 http://www.nederlandfinancieel.nl/blog/nederlandfinancieel-2/dienstverleningsdocument/ Dienstverleningsdocument Nederlandfinancieel, kantoorhoudende

Nadere informatie

Informatie Dienstverlening

Informatie Dienstverlening Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Geva Assurantien BV Deel 1 Dienstverleningsdocument Deel 2 Dienstenwijzer Algemene informatie De financiële bedrijfstak hecht veel waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument K. Venema Assurantiën, Kerkstraat 58-60, 9271 AN ZWAAGWESTEINDE Tel. : 0511-447500, Fax : 0511-445343 www.kvenemaassurantien.nl, info@kvenemaassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Lammers Assurantiën en Hypotheken Nieuwstraat 28-b 6021 HS Budel Postbus 2182 6020 AD Budel www.dirklammers.nl Tel. 0495-499677 Fax 0495-499088 info@dirklammers.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten

Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten 20-04-2012 Duys Financiële Diensten Wim Duys Deel 1 Dienstverleningsdocument Versie 2010.06.001 Deel 2 Dienstenwijzer Versie 2012.04.001

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. Bakker Verzekeren Hypotheken & Financieel Advies B.V. BomKade 17 3311JD Dordrecht Tel 06-46211165 & info@bakkerbusiness.nl Kvk 24322897 AFM 12004344 Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Adviesburo Neels Annie M.G. Schmidtsingel 100 4421 TA Kapelle tel. 0113 32 01 40 mobiel: 06 5391 0828 mail: info@adviesburoneels.nl internet: www.adviesburoneels.nl Ons kantoor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Vermeij Assurantiën BV Postbus 10272 1301 AG Almere Bezoekadres: Randstad 21-12, Almere Tel.: 036-5300053 Fax: 036-5347381 Mail: info@vermeij-ass.nl Site: www.vermeij-ass.nl Ons

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een advies over een financieel product, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening, kapitaal- of lijfrenteverzekering,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Bas Perik Consult Erkend Hypotheekadviseur Langestraat 64a 7491 AH Delden T: 074-3766060 F: 084-2230474 M: 06-18209342 info@geldmoment.nl www.basperikconsult.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Van der Sprong Assurantiën Regentesseplantsoen 47 2801 CM Gouda Tel: 0182-587070 Fax: 0182-529799 www.vdsprong.nl info@vdsprong.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MEESTER EN DE LANGE VERZEKERINGEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT - VERSIE 1.0 - DD 01 JULI 2009 - DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument V.o.f. Assurantiekantoor H. Nijhuis h.o.d.n. Assurantiekantoor H. Nijhuis en/of Planner, Inkomens- en vermogensplanning Bentelosestraat 10, 7496 PG Hengevelde www.assurantiekantoornijhuis.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hypotheek Gilde Noord BV, Nijbracht 126, Postbus 1085, 7801 BB, Emmen, www.hypotheekgilde.nl, 0591-650660, 0591-650666, : www.hypotheekgilde.nl, @: info@hypotheekgilde.nl

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT (VERSIE 201301)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT (VERSIE 201301) WWW.STEVENSFAB.NL WWW.PENSIOENADVIESDEVENTER.NL INFO@STEVENSFAB.NL DIENSTVERLENINGSDOCUMENT (VERSIE 201301) Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? A.C. Koijen & Partners Hypotheken Pensioenen en Verzekeringen Esserstraat 79 Bredaseweg 4 4813 EJ Breda 4861 AH Chaam AC Koijen & Partners adviseert en bemiddeld

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Siemerink Assurantiën & Vastgoed B.V. Prinsestraat 15 7513 AM Enschede Postbus 402 7500 AK Enschede Telefoon 053-4337777 Fax 053-4325593 E-mail info@siemerink-vgt.nl Internet www.siemerink-vgt.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Bijlage: Dienstverleningsdocument Hunter Assurantie & Financiering Advieskantoor Zeedijk 92 1012 BB Amsterdam E-mail: info@hunternews.nl Website: www.hunternews.nl Telefoon: 020-528 50 55 Fax: 020-528

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft.

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft. Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten 01-03-2013 Duys Financiële Diensten Wim Duys Deel 1 Dienstverleningsdocument Versie 2013.03.01 Deel 2 Dienstenwijzer Versie 2013.03.01

Nadere informatie

Paul Rensen Verzekeringen

Paul Rensen Verzekeringen Paul Rensen Verzekeringen Dienstverleningsdocument Een Dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Wie zijn wij en wat doen we? Handelsnaam: Lazard & Willing Assurantiën BV Postadres: Postbus 2102 1180 EC Amstelveen Bezoekadres: Burgemeester A. Colijnweg 2 1182 AL Amstelveen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wind Financieel Advies Van Maasdijkstraat 4 8441 CM HEERENVEEN T. 0513624195 F. 0513628429 E. info@windfinancieeladvies.nl Inleiding U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding Dienstverleningsdocument Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding OPMAAT Verlaan is actief op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, financiële planning en allerlei aanverwante producten.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Joop van Mourik makelaars, statutair genoemd: Makelaardij og. Joop van Mourik BV, Oudsmidsestraat 12, 4033 AX Lienden Kantoor houdend te : - Swaenenstate 3, 4043 KE Opheusden,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010-

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010- DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010- Deel 1 Dienstverleningsdocument Drijver Advies Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advies Brabant. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Als u besluit

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING.

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1

DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1 DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1 DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 2 Duijff en Hunneman Financiële Dienstverlening Matsijslaan 27 1701 NK Heerhugowaard

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van toepassing op het complexe product

Dienstverleningsdocument van toepassing op het complexe product Dienstverleningsdocument van toepassing op het complexe product Hypotheken Pensioenen Assurantiën Dienstverleningsdocument van De Boer & Ter Voert V.O.F. De Boer & Ter Voert V.O.F Hugo de Grootlaan 1 1422

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v.

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De kerngegevens van ons kantoor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN ROSSUM & ZN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN ROSSUM & ZN Dienstverleningsdocument voor relaties van Assurantiekantoor van Rossum & Zn. Mei 2010 ASSURANTIEKANTOOR VAN ROSSUM & ZN ASSURANTIEKANTOOR VAN ROSSUM & TERNEDE H. de Vrieslaan 105 1097 EJ AMSTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hoofdstraat 6 6916 AC TOLKAMER Tel : 0316-541847 Fax : 0316-542444 E-mail : info@ikink-koenders.nl Internet: www.ikink-koenders.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Informatie over onze dienstverlening

Informatie over onze dienstverlening Informatie over onze dienstverlening Aa-Stad Adviesgroep B.V. / HypotheekCompany Aa-Stad, Vriezenveenseweg 122, 7602 AK Almelo. Tel. 0546-822221, fax 0546-869239, e-mail info@aa-stad.nl, website www.aa-stad.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v.

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT TBG Advies B.V. 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening

Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening Productsoort Onze adviseurs bieden u diensten op het gebied van: 1. hypotheken 2. levensverzekeringen 3. schadeverzekeringen 4. pensioenen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Komfort makelaardij & Verzekeringen, Zwart Janstraat 55A, 3035 AL ROTTERDAM. Telefoon 010-4660609, Faxnummer : 010-4661120, e-mail: info@komfortverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Januari 2013 Dienstverleningsdocument De Raedtgevers, Raedtgever Jack Meulensteen BV, Postbus 10411, 6000 GK Weert, www.raedtgevers.nl, tel: 0495-451755 fax: 0495-451435, info@raedtgevers.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Komfort makelaardij & Verzekeringen, Zwart Janstraat 55A, 3035 AL ROTTERDAM. Telefoon 010-4660609, Faxnummer : 010-4661120, e-mail: info@komfortverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Informatie over onze dienstverlening

Informatie over onze dienstverlening Informatie over onze dienstverlening Aa-Stad Adviesgroep B.V. / HypotheekCompany Aa-Stad, Vriezenveenseweg 122, 7602 AK Almelo. Tel. 0546-822221, fax 0546-869239, e-mail info@aa-stad.nl, website www.aa-stad.nl

Nadere informatie

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728. DIENSTENWIJZER Welkom bij Heddema Verzekeringen U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorziening aan ons kantoor toevertrouwd. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen bij ons

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Pillen & Van Zwam Patronaatstraat 7, 7132 CD

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Verzekerenisvooruitzien.nl

Dienstverleningsdocument Verzekerenisvooruitzien.nl Dienstverleningsdocument Verzekerenisvooruitzien.nl Inleiding U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en beloond worden.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT AMIS assurantiën B.V. Losplaatsweg 14 2201 CV NOORDWIJK Tel: 071-3616800 Fax: 071-3621156 E-mail : amisassurantien@hetnet.nl Site : www.amisassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F. Ancora Adviesgroep V.O.F. Baron S. de L. Wyborghstraat 1 2225 TD KATWIJK Tevens opererend onder de handelsnamen Ancora Verzekeringen, Ancora Financiële Diensten, Ancora Internet Verzekeringen, Kooyman

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT TBG Advies B.V. 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie