MONITORING LUCHTKWALITEIT 2012 GEMEENTE WAALWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITORING LUCHTKWALITEIT 2012 GEMEENTE WAALWIJK"

Transcriptie

1 MONITORING LUCHTKWALITEIT 2012 GEMEENTE WAALWIJK

2 MONITORING LUCHTKWALITEIT 2012 GEMEENTE WAALWIJK Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk Datum rapport : 15 oktober 2013 Projectnummer: Status: definitief Soort rapport: eindrapport Uitvoering: Opsteller: Geaccordeerd door: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Team Veiligheid, Communicatie en Projecten Postbus AB TILBURG M. Kieftenburg J. Verswijveren Handtekening opsteller Handtekening akkoord Dit advies is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving. Indien u het advies niet direct gebruikt, dient u er rekening mee te houden dat wet- en regelgeving aan verandering onderhevig zijn en het advies naar verloop van tijd mogelijk (op onderdelen) niet meer correct is. Bij twijfel hierover kunt u met ons contact opnemen, zodat wij u kunnen adviseren over de bruikbaarheid van het advies

3 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk Samenvatting In de Europese regelgeving is vastgelegd dat lidstaten aan de Europese Commissie moeten rapporteren over de luchtkwaliteit. Nederlandse gemeenten waar mogelijkerwijs overschrijdingen van grenswaarden optreden, zijn verplicht hierover te rapporteren. Daarnaast zijn gemeenten verplicht te rapporteren indien zij projecten hebben opgevoerd in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Waalwijk behoort tot de laatste categorie. In het NSL staan in Waalwijk opgesomd: Haven Acht; de ombouw van de N261 en de nieuwe aansluitingen van de A59 (GOL). Om de luchtkwaliteit van jaar tot jaar te kunnen monitoren en overschrijdingssituaties te kunnen opsporen, heeft de Rijksoverheid een zogenoemde Monitoringstool laten ontwikkelen. Deze is beschikbaar gesteld aan alle gemeenten met de verplichting om de juistheid van de invoergegevens te controleren en na te gaan of de eerder doorgegeven ontwikkelingen (bouwprojecten) met een relevante invloed op de lokale luchtkwaliteit, op de juiste manier in de monitoringstool zijn opgenomen. Na verwerking van alle (aangepaste) gegevens en doorrekening door het Ministerie van I&M zijn de resultaten beschikbaar gesteld aan de gemeenten. De gemeente Waalwijk heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) opdracht gegeven de werkzaamheden uit te voeren en een rapportage op te stellen. Bij de controle bleken enkele invoergegevens niet juist; deze zijn gecorrigeerd. Na de doorrekening is voor de twee meest kritische luchtcomponenten, fijnstof (PM 10 ) en stikstofdioxide (NO 2 ), nagegaan of de normen in 2012 in de gemeente Waalwijk zijn overschreden. Dit blijkt slechts op drie receptorpunten langs de Altenaweg voor de jaargemiddelde concentratie voor NO 2 het geval te zijn. Deze zogenoemde receptorpunten (toetspunten) liggen echter op de A59 en zijn daarmee van toetsing aan de gestelde norm uitgesloten. Het gemiddelde van de jaargemiddelde concentratie NO 2 blijkt voor de bijna gedefinieerde receptorpunten 23,8 µg/m 3 te zijn; voor PM 10 is dat 22,3 µg/m 3. De norm voor beide componenten bedraagt 40 µg/m 3 ; daar wordt dus ruimschoots aan voldaan. Ook het maximaal toegestaan aantal overschrijdingsdagen voor de vierentwintig-uurgemiddelde concentratie PM 10 van vijfendertig, ligt met maximaal zeventien dagen ruimschoots onder de norm. Hieruit volgt automatisch dat er in 2012 in de gemeente Waalwijk nergens mensen blootgesteld zijn geweest aan luchtverontreinigende componenten waar in de Wet milieubeheer een norm voor is vastgesteld. Vooruitlopend op het per 1 januari 2015 van kracht worden van de norm voor ultra fijnstof (PM 2,5 ) is nagegaan wat de maximale concentratie hiervan in 2012 is geweest. Deze blijkt maximaal 15,8 µg/m 3 te bedragen. Deze waarde ligt eveneens ruimschoots onder de van toepassing zijnde norm (25 µg/m 3 ). Tot slot is voor een vijftal door de gemeente Waalwijk aangegeven wegen nagegaan wat het verloop over de afgelopen drie jaar is geweest. Voor een drietal wegen bleken deze voor het jaar 2010 helaas niet aanwezig; in 2010 waren deze wegen nog niet in de Monitoringstool opgenomen. Toch kan de conclusie worden getrokken dat voor zowel NO 2 als PM 10 de jaargemiddelde concentraties, als ook het aantal overschrijdingsdagen voor PM 10, een dalende tendens vertoont. Verandering van berekeningssystematiek (zeezoutcorrectie) blijkt slechts een tijdelijk afzwakkend effect hierop te hebben. Ondanks de formeel gunstige uitslag van de rekenresultaten van de Monitoringstool blijft het van groot belang aandacht te houden voor de luchtkwaliteit. Het is immers een vaststaand feit dat er geen veilige norm, norm waar beneden geen schadelijk effect optreedt, vastgesteld kan worden. Deze duidelijk link met gezondheid betekent dat hoe lager de concentraties luchtverontreinigende componenten hoe beter dit is voor de volksgezondheid. In oktober 2013 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog bekend dat bewezen is dat fijnstof in de lucht kankerverwekkend is. Volgens studies van de WHO is nu duidelijk dat luchtvervuiling - en in het bijzonder fijn stof - tot meer risico leidt voor longkanker.

4 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk INHOUDSOPGAVE Pagina 1 INLEIDING Wettelijk kader Algemeen Fijnstof Toetspunten Rapportageverplichting Zeezoutcorrectie Werkwijze onderzoek Werking Monitoringstool Lokaal bijdrage aan de Monitoringstool Luchtkwaliteit in Beschikbaar gestelde gegevens en de verwerking Samenvatting van de rekenresultaten Vergelijking met voorgaande jaren Conclusie Vervolg FIGUREN Figuren I Figuren II : Wegenkaart met de jaargemiddelde concentraties NO 2 op receptorpunten (voor zover in Monitoringstool aanwezig) langs wegen; : Wegenkaart met de jaargemiddelde concentraties PM 10 op receptorpunten (voor zover in Monitoringstool aanwezig) langs wegen. BIJLAGEN Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V : Toelichting bij afkortingen in tabellen; : Eerste drie pagina s resultatentabel (hoogste)concentraties PM 10 en NO 2 en blootgestelden; : Weergave correspondentie controle verkeersgegevens; : Weergave correspondentie actualisering projecten Waalwijk in Monitoringstool; : Nieuwsbericht Rijksoverheid: Luchtkwaliteit blijft verbeteren, maar. Pagina 1 van 13

5 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk 1 INLEIDING In EU-regelgeving is vastgelegd dat lidstaten ieder jaar aan de Europese Commissie moeten rapporteren over de luchtkwaliteit op hun grondgebied. In Nederland stelt het Rijk ten behoeve hiervan jaarlijks een landelijke rapportage op voor de Europese Commissie. Om deze landelijke rapportage te kunnen opstellen dienen volgens de Wet luchtkwaliteit (hoofdstuk 5 Wet milieubeheer), de gemeenten die naar hun redelijke verwachting plaatsen hebben waar de bevolking direct of indirect kan worden blootgesteld aan grenswaardenoverschrijdingen, die overschrijdingssituaties te inventariseren, daarover te rapporteren en de luchtkwaliteit te monitoren. Daarnaast is de gemeente Waalwijk opgenomen in een Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, wat deel uitmaakt van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Daaruit vloeit de verplichting voort om de gegevens over de luchtkwaliteit in de gemeente over het afgelopen jaar te actualiseren en te controleren. De gemeente Waalwijk voldoet aan de wettelijke verplichting tot controle en actualisatie betreffende de luchtkwaliteit, door mee te werken aan de hiervoor in het leven geroepen Monitorings-tool. De gemeente rapporteert bovendien zelf, door middel van het voorliggende rapport over de luchtkwaliteit en gebruikmakend van de resultaten van de Monitoringstool, om haar inwoners te informeren. Door de gemeente Waalwijk is de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) verzocht het onderzoek naar de luchtkwaliteit en de blootstellingrisico s op haar grondgebied te onderzoeken, conform genoemde verplichtingen, en hierover een rapportage op te stellen. Dit rapport beoogt hierin te voorzien en, conform opdracht, tevens inzicht te verschaffen in de luchtkwaliteit over 2012 in de gemeente Waalwijk. Concreet zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: - inventarisatie van alle wegen waar mogelijke knelpunten zijn en over die wegen rapporteren met de Monitoringstool; - indien nodig wijzigen en het accorderen van de gegevens in de Monitoringstool; - registreren van voortgang van projecten en maatregelen uit het NSL in voortgangsformulieren; - opstellen rapportage. Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt beknopt het juridisch kader over luchtkwaliteit weergegeven, voor zover het bijdraagt aan een goed begrip van de inhoud deze rapportage. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de werkwijze van het uitgevoerd onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn vermeld in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden hier conclusies uit getrokken. In het afsluitende hoofdstuk 6 is vermeld hoe de rapportage over het jaar 2014 zal worden aangepakt. Pagina 2 van 13

6 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk 2 Wettelijk kader 2.1 Algemeen Op 15 november 2007 zijn er een aantal belangrijke wetswijzigingen op het vlak van luchtkwaliteit doorgevoerd, waaronder de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), (hierna te noemen: Wm). Hiermee zijn de eisen met betrekking tot de luchtkwaliteit in de buitenlucht opgegaan in deze brede milieuwet. Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO 2 ), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (fijnstof, PM 10 1 ), lood, koolmonoxide en benzeen. Volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (hierna te noemen: RBL 2007) dient in de jaarlijkse rapportage over de luchtkwaliteit te worden ingegaan op de stoffen stikstofdioxide, zwevende deeltjes, koolmonoxide en benzeen. Echter, uit eerdere luchtkwaliteitsonderzoeken in Nederland is gebleken dat voor de stoffen koolmonoxide en benzeen geen overschrijdingen van grenswaarden te verwachten zijn. Dit geldt tevens voor de uurgemiddelde concentratie van NO 2 ; indien de norm voor de jaargemiddelde concentratie niet (ruimschoots) wordt overschreden, dan zal er zeker geen sprake zijn van overschrijding van de uurgemiddelde norm van NO 2. In deze rapportage wordt daarom enkel ingegaan op NO 2 (jaargemiddelde concentratie) en PM 10 (jaargemiddelde en vierentwintig-uurgemiddelde concentratie). Tabel 1: Toetsingskader Wet milieubeheer Stof Grenswaarde Toetsingsperiode NO 2 40 µg/m 3 Jaargemiddelde 40 µg/m 3 Jaargemiddelde Fijnstof (PM 10) 24 uur-gemiddelde; mag maximaal 50 µg/m 3 vijfendertig maal per kalenderjaar overschreden worden De grenswaarden voor PM 10 moeten in acht worden genomen vanaf 11 juni 2011 en aan de grenswaarde voor stikstofdioxide moet worden voldaan vanaf 1 januari Deze ingangsdata waren oorspronkelijk respectievelijk 1 januari 2005 en 1 januari 2010, maar in april 2009 heeft de Europese Commissie Nederland, met het instemmen met het NSL 2, uitstel (derogatie) verleend. 2.2 Fijnstof Sinds 11 juni 2011 moet aan de Europese grenswaarden voor de concentratie PM 10 worden voldaan. Deze datum is inmiddels verstreken. In de monitoringsronde 2012 viel het jaar waarover gerapporteerd moest worden en het jaar dat aan de (uitgestelde) normen voor PM 10 moest worden voldaan samen. Omdat de derogatie voor PM 10 echter halverwege 2011 afliep, is 2012 het eerste jaar waar voor het gehele jaar aan de normen kan worden getoetst in de monitoringsronde Voor de kleinere fractie van de zwevende deeltjes, die met PM 2,5 wordt aangeduid, zal de grenswaarde (een jaargemiddelde concentratie van 25 µg/m 3 ) op 1 januari 2015 ingaan. Tot 1 januari 2015 blijft het toetsen aan die grenswaarde buiten beschouwing bij de uitoefening van een bevoegdheid of toepassing van een wettelijk voorschrift (zie Wm artikel 5.16, lid 2; een opsomming van deze bevoegdheden en wettelijke voorschriften). Dit is ongeacht of een besluit van vóór 1 januari 2015 ook na de genoemde datum gevolgen voor de luchtkwaliteit heeft of kan hebben (zie Wm bijlage 2 voorschrift 4.4, lid 2). Hierover meer in hoofdstuk 6 van dit rapport. 2.3 Toetspunten Om een uitspraak te kunnen doen over het al dan niet voldoen aan de grenswaarden die gelden voor luchtkwaliteit, is het van belang te weten waar getoetst moet worden. Het principe is: overal buiten de grenzen van inrichtingen (bedrijven), behalve op plaatsen die uitgezonderd worden op basis van toepasbaarheid en blootstelling. 1 De begrippen zwevende deeltjes, fijnstof en PM 10 worden door elkaar gebruikt maar betekenen dus hetzelfde. 2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en van kracht sinds 1 augustus Het NSL is een samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid en de decentrale overheden in de gebieden waar de normen worden overschreden. Voor deze gebieden zijn Regionale Samenwerkingsprogramma's Luchtkwaliteit (RSL's) opgesteld die samen met het nationale plan de basis vormen voor het NSL. Pagina 3 van 13

7 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk Toepasbaarheidsbeginsel In de Wet milieubeheer is het toepasbaarheidsbeginsel in artikel 5.19 lid 2 opgenomen. Het gaat daarin voornamelijk om de toegankelijkheid van plaatsen. Dit betekent dat de luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden op: a. locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is, en/of; b. terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 5.6, tweede lid, van toepassing zijn, en/of; c. de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de middenberm hebben. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de RBL Blootstellingscriterium Volgens het blootstellingscriterium dient de luchtkwaliteit alleen te worden bepaald (gemeten of berekend) op plaatsen waar de blootstelling significant is. Bij toetsing van de gevolgen van een project (bijvoorbeeld aanleg van een weg) aan de luchtkwaliteitseisen is dus van belang dat de plaatsen waar significante blootstelling plaatsvindt, worden bepaald. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn wat significant is of niet. In artikel 22 van de RBL 2007 staat dat de luchtkwaliteit wordt bepaald op plaatsen waar de bevolking kan worden blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking met de middelingstijd van de betreffende luchtkwaliteitseis significant is'. Hieruit blijkt dat de duur van de periode dat iemand (een individu) gemiddeld wordt blootgesteld bepalend is voor de vraag of de luchtkwaliteit dient te worden beoordeeld. Er wordt daarbij verder geen onderscheid gemaakt naar de gevoeligheid van groepen of de aard van het verblijf. De grenswaarden zijn immers opgesteld ten behoeve van de gezondheid van de gehele bevolking. Figuur 1: Aantal overschrijdingen van de jaargemiddelde concentratie NO 2 en het aantal overschrijdingen van de etmaalnorm voor PM 10 (de kritische factoren) berekend voor 2011), exclusief overschrijdingen bij veehouderijen (bron: Monitoringrapportage NSL 2012; RIVM Rapport /2012). 2.4 Rapportageverplichting In de EU-regelgeving is vastgelegd dat lidstaten aan de Europese Commissie moeten rapporteren over de luchtkwaliteit. In Nederland stelt het Rijk een landelijke rapportage op voor de Europese Commissie. De Wet luchtkwaliteit (hoofdstuk 5 Wet milieubeheer) verplicht gemeenten die naar hun redelijke verwachting plaatsen hebben waar de bevolking direct of indirect kan worden blootgesteld aan grenswaardenoverschrijdingen, ten behoeve van de landelijke rapportage, die overschrijdingssituaties te inventariseren en daarover te rapporteren. De RBL 2007, artikel 4, schrijft voor dat Burgemeester en Wethouders (en Gedeputeerde Staten en de Minister van Verkeer en Waterstaat) de Minister van Infrastructuur en Milieu jaarlijks voor 1 mei moeten informeren. Het betreft gegevens die het Ministerie nodig heeft om met behulp van de standaardrekenmethoden, kwaliteitsniveaus vast te kunnen stellen op plaatsen waar de bevolking, ten gevolge van emissies van bronnen die onder het beheer van het desbetreffende bestuursor- Pagina 4 van 13

8 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk gaan staan, naar redelijke verwachting direct of indirect kan worden blootgesteld aan concentraties in de buitenlucht die hoger zijn dan de van toepassing zijnde grenswaarden. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt gebruik van de zogenoemde Monitoringstool voor de landelijk verplichte rapportage over de luchtkwaliteit aan de Europese Commissie. Voor deze rapportage zijn de gemeenten verplicht om mee te werken om de juiste gegevens in het systeem te krijgen. Dat is dan ook de feitelijke invulling van de wettelijke verplichting van het rapporteren door gemeenten zoals in de Wet luchtkwaliteit opgenomen (Wm art lid 1 en RBL art. 4). 2.5 Zeezoutcorrectie In de Wet milieubeheer is bepaald dat bij het vaststellen van het luchtkwaliteitsniveau (voor de in bijlage 2 van de wet vermelde componenten) stoffen in beschouwing worden genomen, die direct of indirect door de mens in de lucht worden gebracht en die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de mens of het milieu. Omdat zeezout een onderdeel vormt van PM 10 en als niet schadelijk wordt beschouwd, is in de RBL 2007 een procedure opgenomen om bij PM 10 de meet- en rekenresultaten te corrigeren voor zeezout. Op basis van recente technisch inzichten bleek het noodzakelijk de oude regeling hiervoor in het RBL 2007, te wijzigen: op is deze wijziging van het RBL 2007 in werking getreden. In de volgende twee alinea s worden deze nieuwe zeezoutcorrecties voor zwevende deeltjes toegelicht. Voor PM 10 geldt een grenswaarde van 40 µg/m 3 als jaargemiddelde concentratie (bijlage 2, voorschrift 4.1, onder b, van de wet). Het aandeel zeezout in de jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes (PM 10 ) blijkt te variëren van 5 µg/m 3 voor een aantal kustgemeenten, tot 1 µg/m 3 in Limburg. Om een voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie te bepalen, is dus een plaatsafhankelijke correctie nodig. Volgens het RBL 2007 (Bijlage 5) dient voor de gemeente Waalwijk de op de gebruikelijke wijze bepaalde jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes gecorrigeerd te worden met 2 µg/m 3, om te komen tot een voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde waarde. Tabel 2: De provincieafhankelijke zeezoutaftrek zoals die in 2012 van kracht geworden is. Jaargemiddelde concentratie Provincie Dagen aftrek zeezout PM 10 (µg/m 3 ) waar boven overschrijding van de dagnorm plaatsvindt Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, 2 31,7 Noord-Brabant en Limburg Friesland, Flevoland, Utrecht en Zeeland, 3 31,9 Noord-Holland en Zuid- Holland 4 32,1 Uit: Handleiding Kaarten Monitoringstool NSL Januari Voor PM 10 geldt een grenswaarde van 50 µg/m 3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze waarde maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden (Bijlage 2, voorschrift 4.1, onder b, van de Wm). Op basis van meetgegevens heeft het RIVM de concentraties fijnstof door zeezout op overschrijdingsdagen vastgesteld en de verdeling daarvan over Nederland. Aan de hand van deze verdeling is per provincie het aantal overschrijdingsdagen vastgesteld dat in mindering kan worden gebracht om te komen tot een voor zeezout gecorrigeerd aantal overschrijdingsdagen. Uitgaande van de niet voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes, wordt het voor zeezout gecorrigeerde aantal overschrijdingsdagen van de vierentwintig-uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m 3 verkregen, door het op de gebruikelijke wijze bepaalde aantal overschrijdingsdagen voor Noord-Brabant te verminderen met twee dagen, zie Tabel 2 en Bijlage V van de RBL De laatste wijziging dateert van van het RBL 2007 (in werking getreden). Pagina 5 van 13

9 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk 3 Werkwijze onderzoek 3.1 Werking Monitoringstool In de wet- en regelgeving inzake de luchtkwaliteit neemt het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) een belangrijke plaats in. Ten behoeve van het opstellen van het NSL is de Saneringstool ontwikkeld. De omvang van 'de saneringsopgave' van de NSL-gebieden wordt met dit instrument op eenduidige en uniforme wijze in kaart gebracht en is door alle NSLpartners 4 vastgesteld. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vindt consistentie in de gegevens ten aanzien van de rapportage van de luchtkwaliteit in Nederland van groot belang. Daarom heeft het ministerie besloten dat de (drie)jaarlijkse rapportage door gemeenten met behulp van een monitoringsversie van de Saneringstool (verder te noemen: 'Monitoringstool') uitgevoerd moet worden. De Monitoringstool bestaat uit een website, een achterliggende centrale database en een daaraan gekoppelde rekenkern. In onderstaand figuur is op schematische wijze weergegeven wat de Monitoringstool omvat. Figuur 2: Schematische weergave van de NSL Monitoringstool ((bron: Monitoringrapportage NSL 2012; RIVM Rapport /2012). In de witte blokken staat welke invoergegevens door wie ingevoerd worden. De invoergegevens bestaan uit twee type gegevens: het eerste betreft de gegevens die door het Ministerie worden vastgesteld. Dit zijn wettelijk voorgeschreven gegevens en betreffen de generieke gegevens voor heel Nederland, bijvoorbeeld de emissiefactoren, meteorologische gegevens en de grootschalige achtergrondconcentraties 5. Deze gegevens zijn afkomstig van kennisinstituten zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het KNMI, het RIVM, Wageningen Universiteit (WUR/Alterra) en TNO. Het tweede type invoergegevens betreft de gegevens afkomstig van (lokale) overheden. Dit zijn bijvoorbeeld kenmerken van wegen, verkeerscijfers, de maatregeleffecten en de ligging van rekenen toetspunten. De gegevens met betrekking tot Rijkswegen (ook wel hoofdwegennet, HWN genoemd) worden aangeleverd door het Ministerie. Gegevens met betrekking tot regionale en lokale wegen (ook wel onderliggend wegennet, OWN genoemd) komen van provincies en gemeenten. Zij zijn als wegbeheerders verantwoordelijk voor de aanlevering, de kwaliteit en volledigheid 4 Gemeenten, provincies, Rijk (ministerie I en M, ministerie V&W, Rijkswaterstaat), stadsregio s, PBL/RIVM als leverancier van achtergrondconcentraties en Infomil. 5 Industriële (punt)bronnen zitten als bron verwerkt in de berekende achtergrondconcentraties. Pagina 6 van 13

10 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk van de lokale invoergegevens. De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Wat niet wordt aangepast blijft vigerend. Figuur 3: Meetstation luchtkwaliteit PM 10 en NO Lokaal bijdrage aan de Monitoringstool In het voorjaar van 2013 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de gemeenten op de hoogte gesteld van de centrale aanpak van de luchtkwaliteitsrapportage, die zou worden verzorgd door het Bureau Monitoring NSL. De gemeenten hebben in het voorjaar van 2013 de gelegenheid gekregen om de informatie over de wegen in de centrale database aan te vullen of te corrigeren. In de periode mei-juli konden de invoergegevens via de betreffende website gecontroleerd en zo nodig gemuteerd worden. Dit is uitgevoerd door de OMWB. In overleg met de gemeente heeft de OMWB de verkeersgegevens gecontroleerd. Een weergave van de correspondentie daarover is opgenomen in Bijlage III. In overleg met de gemeente heeft de OMWB de projecten, vermeld in de monitoringstool, geactualiseerd. Een weergave van de correspondentie daarover is opgenomen in Bijlage IV. In de zomerperiode heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de ingebrachte data gecontroleerd en berekeningen uitgevoerd. De luchtkwaliteit is met de Monitoringstool berekend conform de RBL De resultaten van de Monitoringstool zijn vervolgens door Infomil in de nationale rapportage luchtkwaliteit aan de Europese Commissie opgenomen. De resultaten uit de Monitoringstool 2012, die eind september 2013 beschikbaar zijn gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, zijn figuren en tabellen. Informatie daaruit is overgenomen in de bijlagen van dit rapport. Pagina 7 van 13

11 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk 4 Luchtkwaliteit in Beschikbaar gestelde gegevens en de verwerking Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft eind september 2013 de volgende resultaten beschikbaar gesteld, via de website - wegenkaart met de jaargemiddelde concentraties NO 2 op receptorpunten langs de wegen; - wegenkaart met de jaargemiddelde concentraties PM 10 op receptorpunten langs de wegen; - tabel met de segmenten (wegvakken) met hun kenmerken; - tabel met receptoren (rekenpunten) en de berekende concentraties ter plaatse van receptoren. In de tabel met receptoren is per receptor (rekenpunt) vermeld hoeveel personen er gemiddeld nabij dat receptorpunt verblijven. Met behulp van de genoemde tabellen is voor dit rapport een tabel samengesteld met de in dit kader relevante informatie en is deze gesorteerd op de NO 2 -concentratie: het wegvak waarlangs de hoogste berekende concentraties optrad bovenaan. De tabel is terug te vinden in Bijlage II, met een toelichting in Bijlage I. In de Figuren I en II is kaartmateriaal opgenomen van de ligging van de receptorpunten op het grondgebied van de gemeente Waalwijk. Het aantal overschrijdingsdagen (van de grenswaarde van 50 µg/m 3 voor de vierentwintig-uurgemiddelde concentratie) voor PM 10 is niet uit de Monitoringstool te destilleren. Deze is wel te bepalen aan de hand van de volgende formule (bijlage 1 én 2 onder 3b van de RBL 2007): Indien C jm [PM 10 ] > 31,2 μg/m 3 : (1) OD PM10 = 4,6128. C jm [PM 10 ] 108,92 Indien 16 μg/m 3 C jm [PM 10 ] 31,2 μg/m 3 : (2) OD PM10 = 0, (C jm [PM 10 ] 31,2) 2 + 3,9427. (C jm [PM 10 ] 31,2) + 35 Indien C jm [PM 10 ] < 16 μg/m 3 : (3) OD PM10 =6 Met: Cjm [PM10]: OD PM10: jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes (PM10); het aantal dagen dat de vierentwintig-uurgemiddelde concentratie zwevende deeltjes (PM 10 ) hoger is dan 50 μg/m Samenvatting van de rekenresultaten Stikstofdioxide De jaargemiddelde concentraties van NO 2 op de relevante receptoren waren in 2012 langs de onderzochte wegen lager dan de grenswaarde (40 µg/m 3 ), uitgezonderd op drie receptorpunten langs de Altenaweg. De jaargemiddelde concentratie was maximaal 43,5 µg/m 3 (receptorid ; Altenaweg). Fijnstof De jaargemiddelde concentraties van PM 10 op alle receptoren waren in 2012 langs de onderzochte wegen lager dan de grenswaarde (40 µg/m 3 ) en was maximaal 25,7 µg/m 3 (receptorid ; Altenaweg). De norm voor PM 2,5 is nog niet van kracht; deze norm zal ingaan op 1 januari In de Monitoringstool is dit ultra fijne stof al wel in de berekeningen meegenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat de jaargemiddelde concentraties van PM 2,5 op alle receptoren in 2012 langs de onderzochte wegen, met maximaal 15,8 µg/m 3 (receptorid ; Altenaweg), lager was dan de grenswaarde (25 µg/m 3 ). Pagina 8 van 13

12 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk Het aantal dagen met overschrijding van de norm voor de vierentwintig-uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m 3 van PM 10, was in 2012 op alle receptoren langs de onderzochte wegen - uitgaande van de jaargemiddelde concentratie van 25,7 µg/m 3 - met maximaal zeventien dagen, kleiner dan de grenswaarde van vijfendertig dagen. Aantal blootgestelden In 2012 zijn in de gemeente Waalwijk geen personen blootgesteld geweest aan concentraties NO 2 en PM 10 hoger dan de betreffende grenswaarden. 4.3 Vergelijking met voorgaande jaren De gemeente Waalwijk heeft, conform de wettelijke verplichting, al eerder gerapporteerd over de luchtkwaliteit. In Tabel 3 zijn ter vergelijking de resultaten van de Monitoringstool over de twee voorgaande jaren voor enkele door de gemeente aangegeven straten, geplaatst naast de resultaten voor Het betreft wegen waarvan de (maximale) resultaten zowel voor dit jaar als de twee voorgaande jaren bekend zijn 6. Het gaat niet per definitie om exact dezelfde locatie aangezien de Monitoringstool jaarlijks aan verandering onderhevig is. Tabel 3: Maximaal berekende concentraties langs wegen voor NO 2 en PM 10 in 2010, 2011, 2012 (incl. zeezoutcorrectie). PM 10: aantal Straatnaam NO 2: jaargem. PM 10: jaargem. overschrijdsdagen µg/m³ µg/m³ norm 24-uurgemiddelde Akkerlaan Ambrosiusweg Burg. Verwielstraat Mozartlaan Prof. Kamerlingh Onnesweg Grenswaarden* *) voor de ingangsdata van de grenswaarden wordt verwezen naar paragraaf Voor de Akkerlaan, Ambrosiusweg en de Prof. Kamerlingh Onnesweg ontbreken in de Monitoringstool gegevens over het jaar Pagina 9 van 13

13 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk 5 Conclusie In de Monitoringstool, die o.a. gebruikt wordt om de luchtkwaliteit in iedere gemeente van Nederland vast te stellen, zijn de volgende wegen van de gemeente Waalwijk opgenomen: 1e Wittedijk Akkerlaan Akkerwinde Aletta Jacobsstraat Altenaweg Ambrosiusweg Andoornstraat Annie M G Schmidtplein Arn Verschurenstraat Baardwijksestraat Bachlaan Beethovenlaan Belgiestraat Benedenkerkstraat Berkendreef Berkenlaan Bernhardstraat Besoyensestraat Beukenlaan Bevrijdingsweg Biesbosweg Blokenweg Blyde Incomstelaan Brabantlaan Burg Couwenbergstraat Burg Teijssenlaan Burg van de Klokkenlaan Burg Vermeulenstraat Burg Verwielstraat Burgemeester Moonenlaan Burgemeester Smeelelaan Capelseweg Carmelietenstraat Cartografenweg Cesar Francklaan Cortembergstraat De Coubertinlaan De Gaard Dellenweg Dick Flemmingstraat Diepenbrockstraat Dijkeindenweg Dijkstraat Doctor Kuyperlaan Doctor Ringersstraat Doctor Schaepmanlaan Doorniklaan Ds Louwe Kooymanslaan Duikerweg Dwarsweg Eendenestweg Eerste Zeine Eijkenhof Eikendijk Eikenlaan Elzenweg Emmikhovensestraat Energieweg Engelseweg Fazant Floris V-laan Frans Halslaan Gansoyensesteeg Geelgors Gelrelaan Goudplevier Groen van Prinstererlaan Groenewoudlaan Groenstraat Grotestraat Halvezolenpad Handelstraat Havenweg Heermanslaan Heistraat Hendrikstraat Hertog Janstraat Heulstraat Hoekeinde Hoge Akkerweg Hogevaart Hoofdstraat Hoogeinde Hoogeindse Rondweg Hooiweg Industrieweg Irenestraat Jan de Rooijstraat Jan van Eycklaan Juffrouwsteeg Julianastraat Kasteellaan Kempenlandlaan Kerkstraat Keurweg Kievit Klaproosstraat Kleiweg Kloosterheulweg Kloosterweg Kloppersteeg Koesteeg Korte Nieuwstraat Krayenhofflaan Kruisstraat Kruisvaart Laageinde Laageindse Stoep Labbegats Vaartweg Lage Zandschel Loeffstraat Louise de Colignystraat Margrietstraat Meerdijk Meester van Bossestraat Meester van Coothstraat Mendelssohnstraat Mercatorlaan Mesdaglaan Mgr Zwijsenstraat Molenvlietstraat Mozartlaan Mr Goeman Borgesiusstr Nassauweg Nederveenweg Nieuwe Provinciale Weg Pagina 10 van 13

14 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk Nieuwevaart Nieuwstraat Noorder-Parallelweg Oisterwijkstraat Olympiaweg Oosteind Oranjeplein Oude Straat Oudestraat Overdiepsekade Overikweg Overlaatweg P Vreedestraat Pastoor Huijbersstraat Pastoor Kuypersstraat Polanenweg Poolsestraat President Kennedystraat Prof Kamerlingh Onnesweg Prof van der Waalsweg Prof. Asserweg Prof. Eykmanweg Professor Keesomweg Professor Lorentzweg Professor Minckelersweg Professor Nolenslaan Professor van 't Hoffweg Professor Zeemanweg Putstraat R.F. Wijffelsstraat Raadhuisstraat Rector Gelissenstraat Reigerbosweg Richard Wagnerstraat Roek Roestenbergstraat Rubenslaan 's Gravenmoerseweg Sasweg Scharlo Schoolstraat Schotse Hooglanderstraat Schoutstraat Schrevelstraat Schubertlaan Schutweg Sint Antoniusstraat Sint Jansplein Sluisweg Spangenstraat Spoorbaanweg Spoorstraat Sprangseweg Spuiweg Stadhoudersdijk Stationslaan Stationsstraat Stichtingsweg Stijn Streuvelsstraat Sweelinckstraat 't Vaartje Taxandriaweg Taxandriaweg West Teisterbantlaan Tempelierstraat Theo van Delftstraat Thomas Zijlmansstraat Thorbeckelaan Tilburgseweg Tolstraat Tolweg Torenstraat Trampad V Clootwykweg V1-922 Vaartstraat Valkenvoortweg Van Andelstraat Van Berckenrodelaan Van de Merwedelaan Van der Duinstraat van Haestrechtstraat Van Heeswijkstraat Van Lovenlaan Van Ruijsdaelstraat Veerstraat Veerweg Victoriestraat Vijzelweg Vincent van Goghlaan Vooreinde Voshoornweg Vredesplein Vrouwkensvaartsestraat W van Gentsvaart WAALWIJK 37 Waspiksedijk Wederikstraat Weegbree Wendelnesseweg Oost Westeinde Weteringweg Wethouder Smoldersstraat Wilhelminastraat Wim Sonneveldstraat Winterdijk Woeringenlaan Zanddonkweg Zijlweg Zomerdijk Zuiderkanaalweg Zuidhollandsedijk Pagina 11 van 13

15 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk Uit de resultaten van het onderzoek met de Monitoringstool, uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, blijkt dat in 2012 langs de onderzochte wegen van de gemeente Waalwijk er geen sprake was van overschrijding van de grenswaarden van PM 10 (van kracht sinds ) PM 2,5 (van krachtper )). Voor NO 2 is er op drie receptorpunten (gekoppeld aan de Altenaweg) wel een overschrijding van de norm voor jaargemiddelde concentratie vastgesteld. Echter, omdat de drie betreffende receptorpunten liggen op een snelweg (A59) en daar, gelet op het toepasbaarheidsbeginsel dan wel het blootstellingscriterium, niet getoetst hoeft te worden, is de overschrijding formeel geen probleem. Zie voor de ligging van de drie receptorpunten de laatste figuur in de Figuren I. Uit de rekenresultaten blijkt verder dat in 2012 in de gemeente Waalwijk nergens personen blootgesteld zijn geweest aan concentraties NO 2 en PM 10 hoger dan de betreffende grenswaarden. Zoals hiervoor toegelicht is er wel op drie receptorpunten sprake van overschrijding van de norm voor de jaargemiddelde concentratie voor NO 2, maar slechts op een locatie (op snelweg) waar volgens de Monitoringstool niet getoetst hoeft te worden. Bij het vaststellen of er sprake is geweest van blootstelling neemt de Monitoringstool deze locaties dus ook niet mee. Uit vergelijking van de rekenresultaten voor 2012 van vijf door de gemeente aangewezen wegen binnen de gemeente Waalwijk met de jaren 2010 en 2011 kan worden geconcludeerd dat de concentratie van stikstofdioxide een dalende tendens vertoont na een lichte verslechtering in Dit is conform het landelijk beeld. Voorts is te zien dat de jaargemiddelde concentratie van PM 10 in 2011 eerst toeneemt om in 2012 scherp te dalen. Dit is ook zichtbaar bij het berekende aantal overschrijdingsdagen. De verandering (van de berekening) van de zeezoutcorrectie is hier de verklaring voor; deze berekeningswijziging in 2012 is in de Monitoringsrapportage NSL 2012 door het ministerie van I&M bij het toetsen aan de normen reeds toegepast en heeft tijdelijk de dalende tendens onderbroken. Pagina 12 van 13

16 Monitoringsrapport luchtkwaliteit 2012 gemeente Waalwijk 6 Vervolg Mede vanwege het inwerkingtreden van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (augustus 2009) is het nodig om de ontwikkelingen van de luchtkwaliteit jaarlijks te volgen. Het Rijk zal de gemeenten dan ook vragen om in 2014 opnieuw mee te werken aan deze bewaking, door gegevens voor de Monitoringstool over het jaar 2013 te leveren dan wel te controleren. Op basis van de bestaande prognoses wordt verwacht dat de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in 2013 lager zullen zijn dan die in Deze afname wordt veroorzaakt door de verwachte daling van de achtergrondconcentraties en doorwerking van de maatregelen, genoemd in het NSL. Het bovenstaande neemt niet weg, dat blijvende aandacht voor de luchtkwaliteit nodig is. Met name de zorg om de menselijke gezondheid maakt het noodzakelijk om de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. Het is mede daarom dat de provincie Noord-Brabant, samen met de GGD, luchtkwaliteit op de agenda probeert te houden. Zie ook Bijlage V; het standpunt van de Rijksoverheid over luchtkwaliteit. Steeds duidelijker blijkt dat er voor PM 10 geen concentratie bestaat, waaronder geen effecten optreden. Dit betekent dat ook onder de geldende Europese luchtkwaliteitsnormen effecten kunnen optreden, vooral bij gevoelige groepen. Wel is duidelijk dat hoe hoger de concentratie, hoe groter de kans op een gezondheidseffect en hoe ernstiger het effect kan zijn. Ook kan door een hogere concentratie het effect vaker optreden (bijvoorbeeld hoesten). De huidige wettelijke norm voor PM 10 is een soort compromis tussen enerzijds de bescherming van de gezondheid en aan de andere kant de haalbaarheid van de norm. Nieuwe inzichten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geven aan dat zwevende deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm (PM 2,5 ) schadelijker zijn voor de mens dan de grovere deeltjes die voorkomen in de fractie zwevende deeltjes met een diameter die loopt tot 10 µm (PM 10 ). De oorzaak hiervan is onder andere dat PM 2,5 dieper in de longen doordringt. Daarnaast is PM 2,5 beter hanteerbaar voor het beleid, omdat het meer dan PM 10 door menselijk handelen in de lucht wordt gebracht. Met het oog op deze nieuwe inzichten zijn daarom ook normen voor PM 2,5 afgesproken, naast de al bestaande normen voor PM 10. Voor de kleinere fractie van de zwevende deeltjes, die met PM 2,5 wordt aangeduid, zal de grenswaarde (een jaargemiddelde concentratie van 25 µg/m 3 ) op 1 januari 2015 ingaan. Figuur 4: Deeltjesgrootte PM 10 en PM 2,5 ten opzichte van een menselijk haar. Pagina 13 van 13

17 Figuren Figuren I: Wegenkaart met de jaargemiddelde concentraties NO 2 op receptorpunten (voor zover in monitoringstool aanwezig) langs wegen

18 Figuren I Wegenkaart met de jaargemiddelde concentraties NO 2 op receptorpunten (voor zover in monitoringstool aanwezig) langs wegen Figuur 1: Noordoostzijde van Waalwijk Projectnummer: Pagina 1 van 3

19 Figuren I Wegenkaart met de jaargemiddelde concentraties NO 2 op receptorpunten (voor zover in monitoringstool aanwezig) langs wegen Figuur 2: Zuidelijk deel van Waalwijk Projectnummer: Pagina 2 van 3

20 Figuren I Wegenkaart met de jaargemiddelde concentraties NO 2 op receptorpunten (voor zover in monitoringstool aanwezig) langs wegen Figuur 3: Westelijk deel van Waalwijk Projectnummer: Pagina 3 van 3

21 Figuren Figuren II: Wegenkaart met de jaargemiddelde concentraties PM 10 op receptorpunten (voor zover in monitoringstool aanwezig) langs wegen

22 Figuren II Wegenkaart met de jaargemiddelde concentraties PM 10 op receptorpunten (voor zover in monitoringstool aanwezig) langs wegen Figuur 1: Noordoostzijde van Waalwijk Projectnummer: Pagina 1 van 3

23 Figuren II Wegenkaart met de jaargemiddelde concentraties PM 10 op receptorpunten (voor zover in monitoringstool aanwezig) langs wegen Figuur 2: Zuidelijk deel van Waalwijk Projectnummer: Pagina 2 van 3

24 Figuren II Wegenkaart met de jaargemiddelde concentraties PM 10 op receptorpunten (voor zover in monitoringstool aanwezig) langs wegen Figuur 3: Westelijk deel van Waalwijk Projectnummer: Pagina 3 van 3

25 Bijlagen Bijlage I: Toelichting bij afkortingen in tabellen

26 Bijlage I Toelichting op afkortingen in tabellen Afkorting receptorid variant_id jaar overheidid overheid naam type aant_pers nsl grond aacht_no2 aacht_pm10 conc_no2 conc_pm10 Betekenis Identificatienummer van een rekenpunt Jaar waarover de concentraties zijn berekend Identificatienummer gemeente Gemeentenaam Straatnaam en gemeente rekenpunt type beoordelingspunt met de volgende waarden (0-6) en betekenissen: 0 = niet gedefinieerd; 1 = school; 2 = kinderdagverblijf; 3 = bejaardentehuis; 4 = verzorgingstehuis; 5 = verpleegtehuis; 6 = anders/onbekend Aantal personen, blootgesteld aan concentratie hoger dan grenswaarde Hier staat of de receptor wel ( t ) of niet ( f ) een NSL-toetspunt is. De waarde laat zien op welke grond dit punt is gekwalificeerd als rekenpunt i.p.v. NSL-toetspunt Als kolom nsl = t, dan betekent 0 = NSL-toetspunt. Als kolom nsl = f, dan betekent -1 = geen NSL-toetspunt; 1 = toepasbaarheidsbeginsel; 2 = blootstellingscriterium; 3 = overige. Achtergrondconcentratie (jaargemiddeld) stikstofdioxide Achtergrondconcentratie (jaargemiddeld) zwevende deeltjes Concentratie (jaargemiddeld) stikstofdioxide Concentratie (jaargemiddeld) zwevende deeltjes Pagina 1 van 1

27 Bijlagen Bijlage II: Eerste drie pagina s resultatentabel (hoogste) concentraties PM 10 en NO 2 en aantal blootgestelden

28 Bijlage II Rekenresultaten Waalwijk monitoringstool receptorid variant_id jaar overheidid overheid naam type aant_pers nsl grond aacht_no2 aacht_pm10 conc_no2 conc_pm Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Oosteind 0 0 t Waalwijk Oosteind 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Veerweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Veerweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Oosteind 0 0 t Waalwijk Oosteind 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Oosteind 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Oosteind 0 0 t Waalwijk Oosteind 0 0 t Waalwijk Keurweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Projectnummer: pagina 1 van 118

29 Bijlage II Rekenresultaten Waalwijk monitoringstool receptorid variant_id jaar overheidid overheid naam type aant_pers nsl grond aacht_no2 aacht_pm10 conc_no2 conc_pm Waalwijk Cartografenweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Sluisweg 0 0 t Waalwijk Sluisweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk WAALWIJK t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg West 0 0 t Waalwijk Kleiweg 0 0 t Waalwijk Kleiweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Emmikhovensestraat 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg West 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Sluisweg 0 0 t Waalwijk Sluisweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Westeinde 0 0 t Projectnummer: pagina 2 van 118

30 Bijlage II Rekenresultaten Waalwijk monitoringstool receptorid variant_id jaar overheidid overheid naam type aant_pers nsl grond aacht_no2 aacht_pm10 conc_no2 conc_pm Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Cartografenweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Sluisweg 0 0 t Waalwijk Sluisweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Kleiweg 0 0 t Waalwijk Kleiweg 0 0 t Waalwijk WAALWIJK t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Westeinde 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Altenaweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Cartografenweg 0 0 t Waalwijk Biesbosweg 0 0 t Waalwijk Kleiweg 0 0 t Waalwijk Sluisweg 0 0 t Waalwijk Sluisweg 0 0 t Waalwijk Kleiweg 0 0 t Waalwijk Bevrijdingsweg 0 0 t Waalwijk Bevrijdingsweg 0 0 t Waalwijk Taxandriaweg 0 0 t Waalwijk Emmikhovensestraat 0 0 t Projectnummer: pagina 3 van 118

31 Bijlagen Bijlage III: Weergave correspondentie controle verkeersgegevens

32 Bijlage III-1 afdrukken van verkeersmodellen, gemeente Waalwijk,

33 Bijlage III-2 csv bestand van autonome situatie 2022 en situatie 2012, Goudappel Coffeng,

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport : oktober 2010 Projectnummer: 10030944 Status rapport:

Nadere informatie

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Informatienota B&W Onderwerp : Monitoring Luchtkwaliteit 2012 B&W-vergadering : 29 januari 2013 Registratienummer : BW13.00119 Registratiecode : *BW13.00119* Auteur : Gijs Gerrits Portefeuillehouder :

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport : december 2008 Projectnummer: 61808767 Status

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur 8 februari 2016 RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur Effecten op luchtkwaliteit A12 Traject Duiven - Duitse

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2014 GEMEENTE MOERDIJK

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2014 GEMEENTE MOERDIJK MONITORING LUCHTKWALITEIT 2014 GEMEENTE MOERDIJK MONITORING LUCHTKWALITEIT 2014 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport : 21 december 2015 Projectnummer: 15050655 Status: definitief

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch 30 november 2015 Verantwoording Titel RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch Opdrachtgever

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Opdrachtgever: Gemeente Bergen op Zoom Datum rapport : november 2009 Projectnummer:

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof in 2016 en 2020

Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof in 2016 en 2020 Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof in 2016 en 2020 In dit document wordt, vooruitlopend op de komende NSL rapportage van 2017, een kort overzicht gegeven van de resultaten

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER memo aan: van: Gemeente De Ronde Venen en De Stichtse Vecht Johan van der Burg datum: 28 augustus 2014 betreft: Luchtkwaliteit Fietsbrug bij Nigtevecht project: 130530 INLEIDING Aan de zuidzijde van Nigtevecht

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 26 maart 2015 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

Onderbouwingen van rekenpuntgegevens Correctieronde NSL Monitoring 2011 aangeleverd door de wegbeheerders bij de correctieronde

Onderbouwingen van rekenpuntgegevens Correctieronde NSL Monitoring 2011 aangeleverd door de wegbeheerders bij de correctieronde Onderbouwingen van rekenpuntgegevens Correctieronde NSL Monitoring 2011 aangeleverd door de wegbeheerders bij de correctieronde Aantal te wijzigen punten per jaar nr Organisatie accoord 2010 2011 2015

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan Memo Luchtkwaliteit datum 13 september 2011 aan Marcel Grit VOF Rutbekerveld van Hans Jacobs Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. project Zandwinplas Rutbekerveld projectnummer 242787 betreft luchtkwaliteit

Nadere informatie

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Opsteller Goudappel Coffeng 11 juni 2010 Projectbureau A2-Maastricht Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Auteur:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Rapportnummer FP 15508-2-RA-001 d.d. 23 februari 2015 Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 2/38 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2015 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Nadere toelichting in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan Stadweiden-Kruithuis Rapportnummer ZK 286-3-RA d.d. 29

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Brunssum Johan van der Burg datum: 4 april 2014 betreft: Luchtkwaliteit Ei van Brunssum project: 90217.04 INLEIDING In het centrum van de Brunssum wordt een extra winkellus gerealiseerd

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Tiel Johan van der Burg datum: 3 september 2012 betreft: Luchtkwaliteit Tuincentrum Hamsche Biezen project: 110281 INLEIDING In Wadenoijen (gemeente Tiel) is het tuincentrum Life

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Gemeente Postbus 9033 7300 ES Contactpersoon: Dhr. G. den Besten Tel: 055 5802416 Uitvoerder: H. Veldman Inhoudsopgave 1 Inleiding...1

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht Rapport Dossier 10550 Zaaknummer 0059215 Kenmerk 2009032454 / MOT Opsteller Mevrouw ing. J. van der Hout Datum 23 november 2009 Onderwerp Jaarrapportage Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014 Onderzoek luchtkwaliteit Status concept Versie 002 Rapport M.2014.0205.03.R001 Datum 17 november 2014 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Grekas B.V. Postbus 2855 3000 CW ROTTERDAM Consort Architects

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Drs.

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk. Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk Analyse luchtkwaliteit gemeente Waalwijk Datum 1 maart 2011 Kenmerk WWK086/Kzj/0873 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155173.R02.V01 Document: 13478 Status: definitief Datum: 7 december 2015 In opdracht

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 memo aan: van: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 betreft: Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 INLEIDING In Gorssel (Gemeente Lochem) is aan de Molenweg het herstel van de heemtuin

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Reactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op de inspraakreacties Datum: september

Nadere informatie

Doelstelling Voldoen aan het wettelijk kader, verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid.

Doelstelling Voldoen aan het wettelijk kader, verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid. Factsheet Onderwerp Luchtkwaliteit over het jaar 2013 Inleiding Op 16 december 2014 is de vijfde rapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit aan de voorzitter van

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit 15 oktober 2015 Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Effecten op luchtkwaliteit Rapport ten behoeve het Verkeersbesluit

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Sportpark Buitenhout

Rapportage luchtkwaliteit Sportpark Buitenhout Rapportage luchtkwaliteit Sportpark Buitenhout - Onderzoek luchtemissie toekomstig verkeer sportpark- Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax

Nadere informatie

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b 4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b Deelrapport luchtkwaliteit Luchtkwaliteit Harderwijk 16 april 2013- Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wettelijk kader 3 2.1 Wet milieubeheer 3 2.2 Grenswaarden

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2014 dbvision 2/37 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2014 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 24 april 2012 Betreft Tweede monitoringsrapport NSL

de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 24 april 2012 Betreft Tweede monitoringsrapport NSL > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Luchtvervuiling in Nederland in kaart Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage 2013 Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 30 175 Besluit luchtkwaliteit 2005 Nr. 154 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306. Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.g101 opgesteld door beoordeeld door David van de Belt Ron Visser

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland Milieudienst Kop van Noord-Holland RAPPORTAGE Luchtkwaliteit Inventarisatie Gemeente Zijpe Berekeningen uitgevoerd door: Milieudienst Kop van Noord-Holland Team Beleid & Regulering Adviseur: P.R. Hendriks

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

Herontwikkeling De Waag, Lelystad

Herontwikkeling De Waag, Lelystad Herontwikkeling De Waag, Lelystad Toetsing luchtkwaliteit Concept Gemeente Lelystad December 2009 v1 concept Herontwikkeling De Waag, Lelystad Toetsing luchtkwaliteit Concept dossier : C7490-01.001 registratienummer

Nadere informatie

TB Verdubbeling N33. Luchtkwaliteitonderzoek. Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Nederland. april 2012 D01

TB Verdubbeling N33. Luchtkwaliteitonderzoek. Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Nederland. april 2012 D01 TB Verdubbeling N33 Luchtkwaliteitonderzoek Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Nederland april 2012 D01 TB Verdubbeling N33 Luchtkwaliteitonderzoek dossier : BA5527 registratienummer : MD-AF20120789 versie

Nadere informatie

Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit

Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit d.d. 22 december 2015 Initiatiefnemer Maatschap H. en E. Brink Halerweg 1 9433 TE ZWIGGELTE In lucht zitten, hoe schoon ook, altijd kleine, vaste en vloeibare

Nadere informatie

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL Ruben Beijk Joost Wesseling 1 Modellen luchtkwaliteit / Monitoring NSL 22 maart 2011 Inhoud 1. Modellen 2. Test/Validatie 3. Monitoring van het NSL 4. Kwaliteit

Nadere informatie

NOTITIE LUCHTKWALITEIT MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE LUCHTKWALITEIT MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE LUCHTKWALITEIT MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie luchtkwaliteit MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente Maasdriel Van Kempen

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek luchtkwaliteit wegverkeer bouwplan woningbouw

Nadere informatie

Introductie luchtkwaliteit

Introductie luchtkwaliteit Introductie luchtkwaliteit * Wet- en regelgeving * het NSL * rekenmodellen Hans Groot Wassink 27 april 2010 leefomgeving Wat mag u verwachten: Oorzaak > Stoffen > Bronnen Gevolgen > Gezondheid Aanpak >

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Hoofdrapport Milieudienst Zuidoost-Utrecht Oktober 2011 VIA1110.A003 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. Niessink akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie