Welkom. Korte kadering van het project. Focus op de interviews. Overzicht geïnterviewde diensten. Wie is geïnterviewd?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Korte kadering van het project. Focus op de interviews. Overzicht geïnterviewde diensten. Wie is geïnterviewd?"

Transcriptie

1 Welkom Project Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose Presentatie resultaten van de interviews 22 september 2009 Dhr. Bart Wuyts, directeur SPK Pijler innoverende welzijnsregio Project binnen team Social-Profit Bea De Potter, projectleider Cathérine Dosogne, projectmedewerker Korte kadering van het project Historiek: signalen vanuit verschillende organisaties kleinschalig overleg zowel vanuit Turnhout als Geel, sinds 2005: werkgroep dubbeldiagnose Werkgroep DD: samenstelling evolueert, maar in de loop der jaren vertegenwoordigers vanuit o.a.: CAW de Kempen, politie Geel & Turnhout & Neteland, OCMW Geel & Turnhout & Herentals, PAAZ St.-Jozef, OPZ, Welzijnszorg Kempen Vraag om ondersteuning bij SPK: Project: Opzetten van gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose - Financiering vanuit Vlaams minister Welzijn, Volksgezondheid en gezin, projectoproep armoedebestrijding Looptijd: december 2008-november luiken: transparantie krijgen in huidig aanbod van de verschillende sectoren, en de huidige realiteit in de Kempen opstarten van een zorgtraject over de sectoren heen in arr. Turnhout Focus op de interviews Praktijkgericht onderzoek Doel 1. In kaart brengen van bestaande aanbod voor cliënten dubbeldiagnose (vanaf nu afgekort als cl. DD) in de regio (Kempen, arr. Turnhout) en foto van huidige realiteit/ gang van zaken 2. Inventarisatie van de knelpunten Werkwijze Kwalitatief onderzoek, via uitgebreid semi-gestructureerd interview: Welke organisaties? Wie? Diverse hulpverleners die rechtstreeks te maken krijgen met cl. DD, met een zo breed mogelijk spectrum van invalshoeken Inhoud? Overzicht geïnterviewde diensten Lokale politie Turnhout, Geel, Neteland OCMW Turnhout, Geel, Herentals Inloopcentrum de Lange Gaank (CAW) Straathoekwerk Eerstelijns drughulp Medisch Sociaal Opvangcentrum/MSOC Kempen Centrum Residentiële Crisisopvang/CRC (CAW) Opvangcentrum t Poortje (CAW) Opvangcentrum Huis Zevendonk (CAW) Opvangcentrum De Goede Plek (CAW) Opvangcentrum Tussenhuis (CAW) Begeleid Zelfstandig Wonen (CAW) Begeleid Wonen (CAW) Centra levens- en gezinsvragen (CAW) Team intrafamiliaal geweld/ifg (CAW) Team Justitieel Welzijnswerk/JWT (CAW) Justitiehuis Zorgequipe Strafinrichting Merksplas CGG de Meander Spoeddiensten St.Elisabethziekenhuis en AZ St.-Jozef Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis/PAAZ St.-Jozef Beschut Wonen Kempen Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis/OPZ Lokale politiezone Turnhout - hoofdinspecteurs van de verschillende interventieteams (diefstallen, geweld in gezinnen en seksueel misbruik ( zeden ), Drugs, Verkeer) - wijkagenten - Maatschappelijk Assistente -> Dienst Slachtofferzorg - Jeugd en gezin (sociale dienst) Lokale politiezone Geel-Laakdal-Meerhout - hoofdinspecteur van de sociale dienst, - hoofdinspecteur PPT/interventie (Drugs) - hoofdinspecteur recherche (Drugs) Lokale politiezone Neteland - Herentals - (hoofd)inspecteurs van dienst jeugd en gezin en slachtofferbejegening - (hoofd)inspecteurs van interventieteams (diefstallen, mensenhandel, milieu)

2 OCMW Turnhout - maatschappelijk assistenten team intake + teamcoördinator - maatschappelijk assistenten van de teams vreemdelingen, langlopende dossiers, schuldhulpverlening OCMW Geel - maatschappelijk assistenten team intake - maatschappelijk assistenten van de teams financiële hulpverlening, vreemdelingen, schuldhulpverlening, MI en tewerkstelling - Coördinator cel hulpverlening OCMW Herentals - maatschappelijk assistenten sociale dienst - maatschappelijk assistent tewerkstellingsdienst Inloopcentrum de Lange Gaank (CAW) - Turnhout Ontmoetingsplek voor iedereen die problemen ervaart als dakloosheid, armoede, thuisloosheid, - begeleider Straathoekwerk - Turnhout Onthaal, informatie en advies, praktische ondersteuning, opvolging en nazorg - straathoekwerker Eerstelijns drughulp - Geel en Herentals Info, advies en begeleiding aan iedereen die vragen heeft rond drugs en druggebruik - drughulpverleners Medisch Sociaal Opvangcentrum: MSOC Kempen - Herentals Ambulante medische, psychische en/of sociale begeleiding en behandeling aan mensen die illegale drugs gebruiken en problemen ervaren op verschillende levensdomeinen. Centrum Residentiële Crisisopvang: CRC (CAW) - Turnhout Crisisopvang voor mannen en vrouwen, met of zonder kinderen - begeleider en coördinator - de 3 huisartsen - psychologe - maatschappelijk assistent Opvangcentrum t Poortje (CAW) - Turnhout Opvang voor mannen vanaf 25 jaar - begeleider Opvangcentrum Huis Zevendonk (CAW) - Turnhout Opvang voor thuisloze mannen vanaf 18 jaar - begeleider Opvangcentrum De Goede Plek (CAW) - Geel Opvang voor jongvolwassenen, jongens en meisjes tussen 18 en 25 jaar - begeleider Begeleid Zelfstandig Wonen (CAW) - vanuit JAC Westerlo Begeleiding voor jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar die moeilijkheden ervaren met het alleen wonen - begeleider Begeleid Wonen (CAW) - Turnhout Begeleiding voor volwassenen die moeilijkheden ervaren met het alleen wonen Opvangcentrum Tussenhuis (CAW) - Geel Opvang voor vrouwen (en hun kinderen) vanaf 18 jaar die in een noodsituatie verkeren. - begeleider - begeleider

3 Centra levens- en gezinsvragen: CLG (CAW) Turnhout, Geel, Herentals en Mol Onthaal, begeleiding en preventie, vorming aan volwassenen, koppels en gezinnen - therapeuten van onthaal en begeleidingen Team intrafamiliaal geweld: IFG (CAW) - Herentals Begeleiding aan koppels, gezinnen en hulpverleners met betrekking tot intra-familiaal geweld - begeleiders IFG en ouderenmis(be)handeling Team Justitieel Welzijnswerk: JWT (CAW) Merksplas, Wortel, Hoogstraten en Turnhout Individuele hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun naaste omgeving. - trajectbegeleiders + teamverantwoordelijke - onthaalmedewerker voor familie en ex- gedetineerden Justitiehuis Turnhout Toezicht, begeleiding en opvolging van veroordeelden die onder bepaalde voorwaarden werden vrijgelaten. - justitie-assistenten (langgestraften en geïnterneerden) Zorgequipe Strafinrichting Merksplas Zorg aan gedetineerden, vanuit een multidisciplinair team - psychiatrisch verpleegkundigen - ergotherapeut - psychologen CGG De Meander - Turnhout Begeleidingen aan mensen met psychische en verslavingsproblemen - psychologen en maatschappelijk assistenten van de teams vrijwillige hulpverlening en alternatieve gerechtelijke maatregelen - preventiewerker - adjunct-directeur Spoeddienst St.-Elisabeth ZH en AZ St.-Jozef - Turnhout Dringende medische hulp - hoofdverpleegkundigen spoeddiensten - arts diensthoofd spoed Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis: PAAZ St.-Jozef - Turnhout Open afdeling voor kortdurende psychiatrische opnames - psycholoog - hoofdverpleegkundige - sociaal verpleegkundige - psychiatrisch verpleegkundige Beschut Wonen Kempen: Beschut wonen - Geel en Turnhout Individueel- of groepswonen met begeleiding op verschillende levensdomeinen voor mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek Psoikos - Turnhout Psychiatrische zorg in de thuissituatie: adviseren, begeleiden en coachen van professionelen, cliënten en mantelzorgers Therapeutisch project netwerk rehabilitatie Zorgcoördinatie voor mensen met psychische moeilijkheden t Twijgje - Turnhout Dagactiviteitencentrum voor mensen met psychische moeilijkheden - directeur - teamverantwoordelijke BW Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis: OPZ - Geel Geïntegreerd psychiatrisch kennis- en dienstencentrum voor iedereen in psychische nood Divisie volwassenen: - psychiater gesloten opname en dagziekenhuis - algemeen directeur patiëntenzorg - psychologe psychosenzorg - hoofdverpleegkundige psychosenzorg - psychologe angst en depressie - maatschappelijk assistent angst en depressie

4 Aantal interviews Inhoud interview 4 onderdelen: Totaal 21 interviews, 102 geïnterviewden 1 Beschrijving van de doelgroep cl. DD (cliënten dubbeldiagnose) vanuit de ervaring van hulpverleners 2 Het huidige aanbod van de organisatie voor deze doelgroep 3 De samenwerking met andere diensten/organisaties 4 Het toekomstperspectief: een zorgtraject voor mensen met dubbeldiagnose Inhoud interview detail 1/ Beschrijvingen cl. DD vanuit ervaring van hulpverleners Vb. vragen: - Hoe herkent u zelf dat het om mensen met dubbeldiagnose (DD) gaat? - Zijn er registratiegegevens in uw organisatie m.b.t. DD? - Wat is uw inschatting van hoe vaak u in contact komt met cl. DD? - Hoe weegt het aandeel van personen DD op de dienst/organisatie? 2/ Het huidige aanbod van de organisatie voor deze doelgroep Vb. vragen: - Wat doet u / welk handelen treft u / hoe werkt u met een ingestroomde cl. DD? - Welk aanbod heeft u / uw organisatie voor mensen met DD? - In hoeverre / in welke mate beantwoordt het aanbod van uw organisatie aan de vraag van de persoon DD en aan zijn noden en behoeften? - Wanneer stopt het handelen vanuit uw organisatie? Inhoud interview detail 3/ De samenwerking met andere diensten/organisaties Vb. vragen: - Heeft u afspraken met organisatie(s) m.b.t. personen DD? Structureel of rond individuele cl.? - Heeft u een zicht op het aanbod van de organisatie / het handelen van de professional van wie u de persoon DD doorverwezen kreeg? - Hoe gaat u tewerk bij doorverwijzing? - Hoe verloopt de informatiestroom? 4/ Het toekomstperspectief: een zorgtraject voor mensen met DD Vb. vragen: - Welke zorgen hebben mensen met DD volgens u nodig? - Wat zou u vooruit helpen in het goed handelen met personen DD? - Met welke partners/diensten/organisaties zou u idealiter moeten/kunnen/ willen samenwerken om de beste zorgen te bieden aan mensen met DD? - Wat heeft u nodig en wat heeft uw organisatie nodig om een zorgtraject voor mensen met DD te kunnen opzetten? De resultaten van de interviews Deel 1: Beschrijvingen van de doelgroep cl DD vanuit de ervaring van hulpverleners: - kenmerken - diagnose - aantallen en telkens daarbij knelpunten, ervaren door professionals Inhoud interview detail Afbakening van de doelgroep Mensen met dubbeldiagnose: mensen met zowel een psychiatrische problematiek als een verslavingsproblematiek Ruime definiëring, grote en heterogene groep: > op te splitsen in subgroepen, met gelijkaardige kenmerken, zoals aard en mate van ernst van de problematiek, mate van motivatie tot verandering, interactie tussen beide diagnoses Iedere organisatie/hulpverlener ziet een ander aspect van de complexe problematiek. Kenmerken zijn o.m.: - Beperkte cognitieve en coping vaardigheden - Acting-out gedrag, lage frustratietolerantie, impulsief gedrag, ook geweld - Zorgen voor overlast, juridische en strafrechtelijke problemen - Tekort aan primaire behoeften, bvb. dakloos, financieel, taal, - Weinig structuur, sociaal geïsoleerd, gebrek aan steunfiguren - Beperkt ziekte-inzicht, beperkte motivatie tot hulpverlening: zorgwekkende zorgvermijders

5 Hoe herkent u dat het om cl. DD gaat? - hun verhaal is niet helder, ze springen vaak van de hak op de tak - er klopt iets niet in hun verhaal - er zijn vreemde elementen in hun verhaal, die vaak ook vreemd met elkaar in relatie staan - ze weten de datum niet, weten niet meer wanneer of hoe lang ze ergens geweest zijn, ze spreken wartaal - ze verhouden zich op een bepaalde manier tot anderen - de manier waarop ze zich verhouden t.o.v. de hulpverlener, de interactie met medepatiënten - cl DD uiten hun angst vaak op een (verbaal/fysiek) agressieve manier, waardoor ze zichzelf nog meer in de nesten werken. Agressie is ook vaak naar zichzelf gericht als ze alleen wonen. - ze stellen ander gedrag dan wat wij normaal vinden (en dat is al heel ruim) - de manier waarop ze in de werkelijkheid staan - ze geloven hun eigen leugens >> Het gaat om mensen die vreemd bizar gedrag vertonen. Beschrijving doelgroep Kenmerken van mensen die vreemd bizar gedrag vertonen: onvoorspelbaar, weinig logica, zonder de normaal te verwachten communicatiepatronen, verward, verstoord tijdsbesef acting-out gedrag: gebrekkige impulscontrole: niet stil zitten, impulsief gedrag: plots vertrekken tijdens gesprek, lage frustratietolerantie, agressief, opgehitst, geprikkeld, geagiteerd, lichter ontvlambaar, soms fysiek geweld antisociaal gedrag, inherent verbonden aan gebruik, of gekoppeld aan een antisociale persoonlijkheidsstructuur vaak heel ijdel/narcistisch, zien complottheorieën, denken zwart-wit Knelpunten daarbij, ervaren door geïnterviewden en verschillen tussen geïnterviewden: oorzaak/ reden van vreemd gedrag is niet met zekerheid te verklaren, het is interpreteerbaar stelt zich dikwijls in crisissituatie, door opstoot psychiatrische aandoening en/of gebruik middelen voorkennis, achtergrond en opleiding van de professionals Hoe herkent u dat het om cl. DD gaat? - ze willen onmiddellijke oplossingen voor een door hen ervaren probleem - ze komen heel eisend over - ze dwingen je naar hen te luisteren - ze willen onmiddellijke behoeftebevrediging - ze hebben schijnbaar geen behoefte om verzorgd te worden - soms willen ze geholpen worden, maar enkel onder voorwaarden die ze zelf stellen - ze gaan veel meer in op de vormelijke afspraken rond hun verblijf, bvb. vrijheden, gebruik van gsm en computer, dan op het inhoudelijke van hun behandeling - Als ze zelf nood hebben om te ontladen of hun hart te luchten, moet dat onmiddellijk kunnen, maar als hulpverlener mag je geen verwachtingen hebben naar hen toe. Dan willen ze dikwijls gewoon met rust gelaten worden. - ze weten niet om te gaan met hun beperkingen, maar botsen er wel continu op - ze komen omdat ze het moeilijk hebben, maar de reden waarom ze het moeilijk hebben, leggen ze bij iedereen behalve zichzelf - ze blijven terugkomen, telkens met een nieuwe hulpvraag Beschrijving doelgroep Kenmerken van mensen die eisend en dwingend zijn: dwingend dominant externaliseren van hun probleem: erkennen niet hun problemen, of ontkennen, of geven zogezegd goede reden aan voor bvb. druggebruik beperkte coping vaardigheden: weten niet hoe om te gaan met probleemsituaties Knelpunten daarbij, ervaren door geïnterviewden en verschillen tussen geïnterviewden: Wat is beste manier (i.f.v. cl. DD) om hiermee om te gaan als professional? Wat is de mensvisie van de professional en de maatschappijvisie? Welke ingesteldheid/ attitude heeft de professional om met moeilijkere mensen om te gaan? Is het part of the job? >> Het gaat om mensen die eisend dwingend zijn. Hoe herkent u dat het om cl. DD gaat? - Soms is er motivatie op het moment dat cl. DD hulp vraagt, maar dan moet hij te lang wachten om opgenomen te worden, en verdwijnt de motivatie weer. Dikwijls geraakt cl. DD zelf teleurgesteld, en dan hoeft het niet meer voor hem. - cl. DD staan niet te springen om zich te laten motiveren: ze vinden dat we hen van hun gewoon werk af houden - hun eigen vraag ligt niet bij DD, in hun ogen staat dat daar los van. Ze hebben bvb. relatieproblemen, waarvoor ze hulp komen vragen. - complexiteit DD maakt dat ambulante begeleiding niet altijd voldoende is, maar soms is dat het enige waartoe cl. gemotiveerd is - cl. DD erkennen vaak enkel hun dakloosheid, en melden zich dan aan bij de O.C., ook al staan hun andere problemen eigenlijk veel sterker op de voorgrond - Urgentie bij cl. DD zit vaak in dakloosheid: residentiële settings willen deze eerst opgelost zien, om te kijken wat er daarna nog van hun motivatie tot verandering overblijft. >> Het gaat om mensen die een oppervlakkige motivatie voor verandering hebben Beschrijving doelgroep Kenmerken van cl. die een oppervlakkige motivatie hebben: niet of weinig geïnteresseerd in hulp en zorgaanbod haken snel af, lopen gewoon buiten willen niet doorverwezen worden, willen geen opname minimaliseren hun problemen willen alleen oplossing voor primaire basisbehoeften: woonst, inkomen, juridische zaken, Knelpunten daarbij, ervaren door geïnterviewden en verschillen tussen geïnterviewden: voldoen aan primaire basisbehoeften lukt moeilijk en vormt al probleem gebrek aan motivatie tot verandering werkt frustrerend voor hulpverleners moeilijk om werkbare relatie met cl. DD op te bouwen begrijpen welke voordelen cl. DD zelf percipiëren en ervaren in hun situatie : zowel van middelengebruik, als van de psychiatrische aandoening

6 Hoe herkent u dat het om cl. DD gaat? - ze maken afspraken maar komen ze niet na - ze staan er op een verkeerd moment, of ze geraken er dikwijls niet, ze bellen af, of ze komen niet opdagen zonder signaal (want onder invloed, geen belwaarde ) - ze hebben vaak grote impact op de rest van een leefgroep, bvb: leefregels overtreden, zwakkere cl misbruiken, dealen, gebruiken - ze beïnvloeden, ze kunnen de groepssfeer en houding van de groep t.o.v. de begeleiding snel doen omslaan, heel subtiel, rotte appel - verblijf van cl. DD is vaak heel erg belastend voor de groep. De rust verdwijnt dan en de groep kan heel chaotisch worden - cl DD kunnen binnen onze werking op korte tijd enorm veel schade berokkenen aan het gebouw, de andere bewoners en zichzelf >> Het gaat om mensen die problemen hebben met structuur, zoals een hulpverleningskader Beschrijving doelgroep Kenmerken van mensen die moeite hebben met structuur en hulpverleningskader: kunnen geen afspraken, voorwaarden, werkdoelstellingen, maat en tempo, lange termijn denken aan weinig zelfredzaamheid kunnen moeilijk/ niet in groep leven overschrijden de draagkracht van een leefgroep en/of het begeleidingsteam in een bepaalde setting en op een gegeven moment zijn veel minder/ niet geïntegreerd in onze maatschappij, en marginaliseren sneller Knelpunten daarbij, ervaren door geïnterviewden en verschillen tussen geïnterviewden: Therapie eindigt weinig in onderling overleg, zoals dat wel met andere cl. gebeurt Verblijf was niet positief, en eindigt slecht Ze worden buitengezet omdat het verblijf niet langer haalbaar is Ze verbranden hun eigen schepen, zijn in aantal residentiële settings niet meer welkom, hebben het te bont gemaakt Wel nog welkom in dezelfde residentiële setting waar men al verbleef, maar cl. DD wil zelf niet meer Hoe herkent u dat het om cl. DD gaat? - ze nemen medicatie niet of niet correct in. Het opgestelde medicatieschema wordt vaak niet nageleefd, ze sjoemelen met medicatie - ze weten heel goed waar en hoe ze iets gedaan kunnen krijgen - wij verwachten dat cl. in staat zijn zelf zaken in orde te maken qua administratie e.d., afspraken maken, telefoneren, maar daar hebben ze moeite mee - dan hebben ze wel problemen s avond en in het WE wanneer geen begeleiding aanwezig is (i.k.v. alleen kunnen gaan wonen) - ze slagen er vaak niet in eenvoudige administratieve dingen uit te voeren, maken op korte tijd veel schulden, - ze geraken geen stap verder en verzuipen op den duur in het alleen wonen., voor cl. DD is dit dikwijls reden die hen drijven tot opname - het zijn mensen die je om de zoveel tijd in crisis terugkrijgt - ze blijven in een cirkeltje draaien - we kunnen met hen niet werken naar groei en zelfstandigheid - Dikwijls weerkerend patroon van crisis en ontsporing, zoeken/ krijgen van één of andere vorm van hulp, zekere mate van stabilisering goeie dagen/maanden, en dan terugval Beschrijving doelgroep Kenmerken van cl. DD in begeleiding / behandeling: weinig perspectief op duurzame oplossing, zeker niet op korte of halflange termijn ook verandering in één of meer bepaalde richtingen blijft moeilijk complexe relatie hoe ene problematiek op andere invloed heeft en vice versa opnameduur is te kort om DD goed te kunnen behandelen ondersteunende begeleidingen: geen mooi proces naar probleemoplossing en zelfontplooiing Knelpunten daarbij, ervaren door geïnterviewden en verschillen tussen geïnterviewden: op welk aspect van welk (deel)probleem wordt er gefocust? Door cl. DD zelf, en door hulpverlener of organisatie. En hoe is de inschatting van de ernst van elk (deel)probleem (of enkel het primair probleem) reguliere handelen van professional werkt niet bij cl. DD draaglast voor individuele hulpverlener: veel energie voor zichtbaar weinig return >> Het gaat om mensen die moeilijk of niet veranderen en dus weinig perspectief op positieve evolutie hebben bij hun begeleiding/behandeling Draaglast voor professional - de gesprekken verlopen moeizamer, ook daarbuiten moet je er veel meer tijd in steken: regelmatig overleg met andere partijen, je moet voor een opname zorgen als het weer eens fout loopt, - Je geraakt niet echt in je proces, je geraakt niet vooruit, maar blijft ter plaatse trappelen. - Ook onrechtstreeks last, doordat de anderen dan ook vaak meer aandacht vragen. Je moet dan telkens opnieuw brandjes blussen, kalmeren, bemiddelen, - agressie weegt heel zwaar op de schouders van hulpverleners en professionals - moeilijk, vaak niet mogelijk om die agressie op te pakken in de begeleiding - er worden soms te weinig grenzen getrokken in de ambulante sector. Er wordt vaak over hun grenzen gaan. Ze blijven mensen kansen geven, terwijl er soms kordater mee kan/zou moeten worden omgegaan. Dat kan ook meegegeven worden in een opleiding: jezelf leren begrenzen, bekijken wat juist je taak is. Je moet als hulpverlener niet alleen begripvol zijn, maar ook kunnen zeggen waar het stopt. Diagnose van dubbeldiagnose Voorbeschouwing: Grondige diagnostiek is theoretisch alle niveaus van het functioneren grondig onderzoeken. I.f.v. de behandeling van cl. DD betekent dit zowel een inschatting van de problematiek als ook een zicht op de mogelijkheden van de cl. DD Een diagnose moet ook steeds beschouwd worden als huidig toestandsbeeld. Diagnose bij cl. DD dikwijls enkel mogelijk in een residentiële setting opnamedienst. Zeer moeilijk in een ambulante setting. Als onderdeel van het interview: In de interviews vertrokken we dus van de aangegeven omschrijving (zie vroeger dia 23) en peilden naar: het zelf stellen van een diagnose de kennis over DD en mate van beschikken over een diagnose de mate van belang van het kennen van de diagnose.

7 Het stellen van de diagnose DD Het stellen van de diagnose DD Info en uitspraken uit de interviews: Vb. van hoe een diagnose wordt gesteld: 1 e werkdiagnose binnen de 24u., met team incl. psychiater observatieperiode (enkele dagen), met bevestiging of bijstelling (tot 2, 3 keer) info om tot diagnose te komen, wordt door iedereen aangebracht uiteindelijk is het de psychiater die diagnose stelt - Nagaan wat primaire problematiek is: verbergen van verslavingsproblemen? Of psychiatrische ziektes gemaskeerd, nagemaakt door druggebruik? - Stellen van zuivere psychiatrische diagnose moeilijk gezien verslavingsproblematiek en de soms langere ontwenningsverschijnselen. D.w.z. dat diagnostisch onderzoek alleen maar kan in drugvrije perioden. En die garantie heeft men alleen in een residentiële setting. - Om juiste diagnose te kunnen stellen zou je eigenlijk moeten kijken hoe de patiënt functioneert zonder medicatie/middelen, maar dan spreek je meteen over enkele maanden opname. Patiënten willen uiteraard op korte tijd geholpen worden. - ook een specifieke somatische screening is nodig, naar een differentiële diagnose toe Belangrijk om weten: Diagnose is een toestandsbeeld: - Er moet ook geweten zijn wat een diagnose juist is, en hoe er mee moet worden omgegaan: het gaat namelijk om een toestandsbeeld, en het kan veranderen. Het kan daarom ook zijn dat je een dossier leest van iemand en je afvraagt wat er allemaal staat geschreven. Je moet daar kritisch bij nadenken. Zaken die 20 jaar geleden aanwezig waren, kunnen nu helemaal anders liggen. Mensen blijven altijd met die labels lopen. - Wat opvalt bij van die lijvige dossiers, is hoe tegenstrijdig de diagnoses vaak zijn die ze op de verschillende psychiatrische diensten hebben gekregen. Ik denk dat dat dan waarschijnlijk wel mensen zijn met DD, maar dan stel ik me de vraag in hoeverre je dat mooi kan aflijnen. - Cl. merken dikwijls ook dat ze een andere diagnose krijgen naargelang ze naar een andere instelling gaan. Diagnose valt onder het medische beroepsgeheim: - Wettelijk bepaald - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van ieder individu - Houdt risico in voor een hulpverlener om info te delen Het stellen van de diagnose DD Knelpunten daarbij, ervaren door geïnterviewden: - Verenging van de psychiatrische problematiek, tot enkel psychosestoornissen, en niet bvb. persoonlijkheidsstoornissen. - Het gevaar is, zeker met onze gebruikers, om te snel een diagnose te plakken. Je voelt dikwijls als HV iets, maar je mag dat niet de eerste moment doen. - Mensen associëren bepaalde gedragingen met bepaalde ziektebeelden: als mensen bvb moeilijk doen op een consultatie, als ze niet meegaand zijn, trekt men vaak de conclusie dat het wel een persoonlijkheidsstoornis zal zijn. Dit hoeft natuurlijk niet perse te zijn. - We kunnen het soms wel afleiden uit hun gedrag, maar kunnen er dan zelf geen ziektebeeld op plakken. Soms is het afwijkend gedrag wel heel duidelijk, als ze bijvoorbeeld stemmen horen, geen contact meer hebben met de werkelijkheid, Maar ook daar blijft de vraag of dit om een psychisch probleem gaat, of dat het een gevolg is van het gebruik. Dat kunnen we niet vaststellen. - We stellen geen diagnoses, maar voelen en raken wel zaken aan in een gesprek. De meeste gasten, hoe jong ze ook zijn, hebben een geschiedenis. Als we dan bepaalde dingen aanvoelen in een verhaal, gaan we daarop doorvragen. Maar ik denk niet dat we zo ver gaan doorvragen dat we ons gaan specialiseren in dat stuk. - dat wij vooral werken met vermoedens. Wat dat betreft, behelpen we ons een beetje. Als niet-psychiater stellen wij daar normaal gezien geen diagnose over op, ik voel mij er niet bevoegd over om een diagnose te stellen. Kent u of wordt u op de hoogte gebracht van de diagnose? - als de diagnose gesteld is, krijg ik die informatie van de verwijzer, via een doorverwijsbrief van een psychiater of een opnameverslag, bij mensen die al een opname achter de rug hebben - als er een opname is geweest, krijgen wij wel een opnameverslag, als we dat opvragen. Het gebeurt soms ook dat we samenwerken met een privé-psychiater om een diagnose te laten stellen. De cl. moet dan wel zelf de consultatie betalen, dus moet die ook bereid zijn om een diagnose te laten stellen. - we zijn bij groot deel van cl. DD al op voorhand gewaarschuwd: het staat beschreven in de dossiers, ofwel bij de feiten, ofwel met een diagnose. In principe zien we dat vóór het 1 e contact met de gedetineerde; in de praktijk gebeurt dit meer niet dan wel - We bellen naar de instelling waar de cl. DD recent heeft gezeten om te vragen wat er aan de hand is/ wat cl zijn diagnose is. Met toestemming van de cl uiteraard, op papier. Als we dan bellen en vragen naar de dokter, krijgen we niet altijd de gevraagde informatie. >> Momenteel werken de meeste HVers en meeste organisaties met een vermoeden van DD en een uit eigen ervaringen opgebouwd verloop van DD >> Meeste geïnterviewden zijn zich bewust van de verschillende opties tot interpretatie van bepaald gedrag, en gaan in hun handelen met cl. waarbij een vermoeden is van DD, daar bewust mee om. Hoe belangrijk is het stellen van een diagnose? - Het maakt niet veel uit van waar iemand zijn gedrag komt - Diagnose is voor politie niet van belang, we kunnen er niets mee doen. We moeten de interventie tot een goed einde brengen, en van de probleempersoon af geraken. - het is voor ons absoluut niet belangrijk om de echte diagnose te kennen het mag niet de enige manier van benaderen zijn. - bij grensoverschrijdend gedrag/ agressie mag je altijd afgrenzend blijven; de crisisbeheersing blijft hetzelfde bij gelijk welke diagnose - Als je ziet dat iemand problemen vertoont in de maatschappij, dan is dat een probleem. Of hij nu verslaafd is (primair of secundair), of dat er een ander probleem is, maakt op zich niet veel uit. - Je moet vooral weten waarom je iets doet, en wat je ermee tracht te bekomen. Misschien komt daar dan toch de nood van die diagnose bovendrijven. - We verliezen vaak veel tijd omdat we de onderliggende diagnose (nog) niet kennen. - Als je weet waarover het gaat, heb je opties, dan kan je naar de mogelijkheden gaan kijken. - Als je op de hoogte bent van DD, ben je als HV toch alerter. Als je dit tijdens eerste gesprek voelt, ben je voorzichtiger, als hij er iets over vertelt, probeer je toch agressie te vermijden. Minder confronterend, veel erkenning geven, laten merken dat je cliënt begrijpt. Geen harde confrontaties, niet op de spits drijven - We hebben niet alleen de diagnose nodig, maar we moeten ook weten welke medicatie mensen gebruiken om gewoon maar te kunnen functioneren Vervolg, Hoe belangrijk is het stellen van een diagnose? - Naar doorverwijzing is de diagnose wel heel belangrijk. Wil je gerichte hulpverlening bieden voor de cliënt die voor je zit, is dit heel belangrijk. Ook naar verwachtingen die je van cliënt kan stellen. - Wanneer dat een cliënt wil doorverwezen worden naar een residentiële setting, wordt het kennen van de diagnose wel belangrijk. - Als we weten dat het om DD gaat (doordat we het bvb. merken tijdens het intakegesprek) worden ze niet opgenomen. - als cl. zelf niet expliciet de vraag stellen naar hun diagnose, weet ik niet of het zo zinvol is er een uitgebreid diagnostisch onderzoek te gaan doen - cl. DD hebben die diagnose niet echt nodig. Of daar nu een diagnose wordt opgeplakt of niet, interesseert hen niet. Als er daardoor een bepaalde behandeling kan gegeven worden (psychotherapie, medicatie) dan zullen ze er natuurlijk wel voor te vinden zijn. Maar enkel als ze ondervinden dat ze er beter mee zijn. - het mag niet de enige manier van benaderen zijn. Iemand is niet gelijk aan zijn diagnose. We moeten met mensen werken, niet met diagnoses - op een bepaalde plaatsen een diagnose hebben gekregen, maar niet weten wat dat wil zeggen. Mensen weten niet wat er over hen gezegd wordt, en dat maakt mensen nog geschifter. Dan krijgen ze ergens anders weer een andere diagnose, want een ziektebeeld kan evolueren, maar mensen weten dat niet, ze kunnen er niet aan uit, Ze vragen ons dan om de waarheid te vertellen over hen. - met die diagnoses is het op termijn ook gevaarlijk omdat dan het verhaal van de cliënt een gestold verhaal wordt

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011

Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011 Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011 Schematisch overzicht (pagina 1): A/ Crisisopvang B/ Stabilisatie begeleiding/ behandeling C/ Begeleiding/ behandeling 0u-24u Dag 1-3

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ Als acuut residentieel dient te worden (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/- 1,5 FTE

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

Welkom. Zorgtraject DD: voorstelling. Blikvangers van de voorbije werkjaren: Programma praktisch. 22/9/2009: Voorzet optie zorgtraject 1/6/2012

Welkom. Zorgtraject DD: voorstelling. Blikvangers van de voorbije werkjaren: Programma praktisch. 22/9/2009: Voorzet optie zorgtraject 1/6/2012 Welkom Dhr. Bart Wuyts, directeur SPK Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose: het traject doorlopen 25 oktober 2011 Studienamiddag i.k.v. het project Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose

Nadere informatie

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 Fasen in het leven van een vluchteling Vlucht Asielprocedure & verblijf OC Terugkeer

Nadere informatie

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 NETWERKPUNT Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 Het PAKT: regio NETWERKPUNT Medewerkers: Sofie Wybo & Liesbeth Reynders Start: april 2012 1.5VTE Doelpubliek: hulp- en dienstverleners Regio:

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring Behandeling van verslaving en comorbiditeit de Noord Nederlandse ervaring Gent 14 nov2014 Primaire problematiek naar voorkomen in bevolking en % in behandeling 1 Setting van hulp in VZ VNN 34 ambulante

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

Internering. Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector

Internering. Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector Internering Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector Programma Functie coördinator extern zorgcircuit Registratie: vraag Uitstroom Extern aanbod wachtlijsten Perspectieven en uitdagingen

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Opendeur bij SSeGA. opendeur bij SSeGA

Opendeur bij SSeGA. opendeur bij SSeGA Opendeur bij SSeGA Overzicht SHM Introductie Vaststelling Nood SSeGA-project Opzet Aanpak Cijfers Ervaringen SSeGA Partners Sociaal Wonen Geestelijke Gezondheidszorg Financiering 3,2 vte en 3u psychiater

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

Welkom. Zorgtraject DD: voorstelling. Visie van het Vlaamse beleid. Blikvangers van de voorbije werkjaren: Programma praktisch 10/26/2011

Welkom. Zorgtraject DD: voorstelling. Visie van het Vlaamse beleid. Blikvangers van de voorbije werkjaren: Programma praktisch 10/26/2011 Welkom Dhr. Bart Wuyts, directeur SPK Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose: het traject doorlopen 25 oktober 2011 Studienamiddag i.k.v. het project Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen Titeltekst inhoud Crisis? Regionaal crisisnetwerk Algemene werking Crisisinterventie Multidisciplinair crisisoverleg Trajectbegeleiding uitdagingen Crisis binnen

Nadere informatie

Netwerk. Verschillende oriëntatie- en behandelcentra : Ambulant Dagcentra Sociale werkplaatsen

Netwerk. Verschillende oriëntatie- en behandelcentra : Ambulant Dagcentra Sociale werkplaatsen - Verschillende oriëntatie- en behandelcentra : Ambulant Dagcentra Sociale werkplaatsen Netwerk Residentieel Crisisinterventiecentrum TG en TG dubbeldiagnose Residentieel kortdurend programma voor jongeren

Nadere informatie

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten Gent: Trajecten naar trajecten 1 Kader Deze tekst handelt over het, CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo. 2 Inhoud 1. Missie 4 2. Visie 4 3. Doelgroep 4 4. Werkingsprincipes 4 5. Praktische Informatie

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT Binnen een geïntegreerd model van geestelijke gezondheidszorg volgens het stepped care model (getrapte zorg) kan er best gestreefd worden naar een vloeiende overgang tussen

Nadere informatie

Ontwenningskliniek De Pelgrim

Ontwenningskliniek De Pelgrim Ontwenningskliniek De Pelgrim Historiek VZW 1972 I.A.T. CAT Gent 1 januari 1973 KLINIEK DE PELGRIM T.G. De Kiem AUTONOOM 1978 Historiek VZW 1992 VZW DE KIEM VZW DE PELGRIM 2006 NIEUWBOUW 2002 NIEUWBOUW

Nadere informatie

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams CrEM AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV MCT Noord-West-Vlaanderen Samenwerking CrEM-MCT Samenwerking

Nadere informatie

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald'

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' Met het evenement Heet van de naald werd op donderdag 12 januari 2017 in het Pand, het 20-jarig bestaan van het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC)

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN

VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN VDIP: korte historiek van een innovatief project Initiële doelgroep UHR/ eerste psychose jongeren jonge volwassenen:

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD Verslavingszorg 2016

VORMINGSAANBOD Verslavingszorg 2016 VORMINGSAANBOD Verslavingszorg 2016 Meer info over het vormingsaanbod op onze website www.cggkempen.be Alcohol- en Drugteam ; Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Parklaan 55 bus 17, 2300 Turnhout,

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld.

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 502 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 23 maart 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Moeder-kindeenheden - Stand van zaken Voor de meeste vrouwen

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Hulpverlening bij middelenmisbruik (verslavingszorg)

Hulpverlening bij middelenmisbruik (verslavingszorg) Dit rapport is bedoeld voor intern gebruik De info per dienst is beperkt om het volledige landschap overzichtelijk in beeld te brengen Als echter gegevens onjuist of gedateerd zijn, il dan correcties mailen

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen

Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Vaststelling bij Sociale dienst van Sociale huisvestingmaatschappijen (SHM) Belangrijke groep bewoners kampen met ernstige psychische problemen. Of er is een

Nadere informatie

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo Inleiding Geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen is niet gemakkelijk. Erover praten is vaak al even moeilijk. Het taboe dat rust op psychische aandoeningen is nog lang de wereld niet

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en thuislozen bij Welzijnszorg Kempen 15-01-2015 Dak- en thuisloosheid

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC.

Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC. LimeService - Your online survey service - Opvang van ouderen met een psychiatrische p... Page 1 of 15 Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC. Het Vlaams Onderzoeks en Kenniscentrum

Nadere informatie

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente:

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente: vzw PRO MENTE Beschut Wonen in de geestelijke gezondheidszorg AANMELDINGSFORMULIER Tel: +32(0)3 766 67 09 Fax: +32(0)3 766 10 59 team@promente.be www.promente.be Hazewindstraat 41 9100 Sint-Niklaas vzw

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Ervaringen vanuit D4D. Waarvoor staan we? Aanspreekpunt voor wie? Via de website Vzw met een verhaal Eerste gegevens uit de praktijk Hoe verder

Ervaringen vanuit D4D. Waarvoor staan we? Aanspreekpunt voor wie? Via de website Vzw met een verhaal Eerste gegevens uit de praktijk Hoe verder Inleiding Doctors4Doctors (D4D) is recentelijk van start gegaan en biedt een aanspreekpunt voor artsen met een hulpvraag. We schetsen kort vanuit welke idee D4D is opgericht, en aan welke noden in het

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening

Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening Delphine Mortier Masterstudent vakgroep Orthopedagogiek, Ugent Promotor: Wouter Vanderplasschen Overzicht Inleiding

Nadere informatie

Zorg voor personen met het statuut internering. Lunchen met justitie 24 oktober 2017

Zorg voor personen met het statuut internering. Lunchen met justitie 24 oktober 2017 Zorg voor personen met het statuut internering Lunchen met justitie 24 oktober 2017 Overzicht Intra-penitentiair aanbod Zorgaanbod in de maatschappij Ervaringen nieuwe wet op de internering 26/10/2017

Nadere informatie

Sociaal centrum De Wilg

Sociaal centrum De Wilg Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Wat is sociaal centrum De Wilg? Sociaal centrum De Wilg begeleidt OCMW-klanten met psychiatrische problemen. Die mensen vragen

Nadere informatie

Informatiefolder Patiënten

Informatiefolder Patiënten Informatiefolder Patiënten Inleiding FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie met

Nadere informatie

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april 2014 Véronique Vancoppenolle 1 PROGRAMMA 1. Wat doet het CAW voor wie? 2. Kijk op thuisloosheid vanuit het Algemeen Welzijnswerk 3.

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening. WEGWIJS IN DE DRUGHULPVERLENING Mensen die er niet in slagen hun middelengebruik onder controle te krijgen, kunnen een beroep doen op een gevarieerd zorg- en hulpaanbod. De welzijns- en gezondheidssector

Nadere informatie

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in de politiecel Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in politiecel - Wat is het doel van Fortuna-acties - Ervaring in het buitenland - Voorbereiding - Aanbod SODA

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres 1 2 historiek zorgarme regio afstanden naar stad en stadsrand groot 4 betrokken organisaties engageren zich: CAW De Terp, CGG Andante, AZ Klina, OLO intersectorale

Nadere informatie

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn 3 Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn De vijf ambulante teams van Altrecht Aventurijn zijn gevestigd in het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn. Onze zorg is opgedeeld

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen:

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: een stand van zaken. Ben Kwanten KOPP-Vlaanderen Zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering Thema s voor de focusgroepen activering Tekst door inleider : De thema s waarover in de focusgroep gediscussieerd wordt, zijn weergegeven in een overzicht.

Nadere informatie

Geestelijke gezondheid!? Ik stel u voor. Cijfers voor Gent. Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen.

Geestelijke gezondheid!? Ik stel u voor. Cijfers voor Gent. Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen. Geestelijke gezondheid!? Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen Jan Van Speybroeck, VVGG Ik stel u voor Antoinette Telecomsector Gehuwd, 3 kleine kinderen Sportieve hobby s Elk jaar

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT FORENSISCHE PSYCHIATRIE Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT Even voorstellen Annemarie de Vries SPV bij het ACT team Dimence Zwolle Elles van der Hoeven SPV bij de PI Zwolle locatie Penitentiair Psychiatrisch

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

Vacature : Hulpverlener team Vrouwenopvang Oostende CAW Noord-West-Vlaanderen

Vacature : Hulpverlener team Vrouwenopvang Oostende CAW Noord-West-Vlaanderen Vacature : Hulpverlener team Vrouwenopvang Oostende CAW Noord-West-Vlaanderen 1 Identificatie Functiebenaming : hulpverlener Werkvorm : residentiële hulpverlening Specificatie :Vrouwenopvangcentrum Oostende

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen 1 2 WERKINGSGEBIED 32 gemeentes 7 kleinstedelijke zorgregio s 2 WERKINGSGEBIED Tielt Izegem Roeselare KLEINSTEDELIJKE ZORGREGIO S Ieper Poperinge Veurne Diksmuide

Nadere informatie

Forensische jeugdpsychiatrie Kortrijk

Forensische jeugdpsychiatrie Kortrijk Forensische jeugdpsychiatrie Kortrijk Korte situering Voorgeschiedenis Overzicht (IBE type For-K) Residentiële For-K: = opname for-k Behandelbedden Hervalbed For-K in K = 2 for-k crisisbedden in De Korbeel

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 1 Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 Verwelkoming en inleiding Clustermanager Kevin Pesout Programma 20.00 uur Ontvangst 20.15 uur Welkom en inleiding 20.25 uur Voorstelling van de zorgeenheden, visie,

Nadere informatie

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid Datum: 22/01/2015 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: 01 Herkomst: Nulmeting dak-en thuisloosheid Doel: ter informatie Bestemming: werkgroep thuisloosheid en wonen Synthese en strategische analyse nulmeting

Nadere informatie

Gedwongen opname en verslaving Dr Anne Van Duyse - De Sleutel en PC Sint Jan Baptist

Gedwongen opname en verslaving Dr Anne Van Duyse - De Sleutel en PC Sint Jan Baptist Gedwongen opname en verslaving Dr Anne Van Duyse - De Sleutel en PC Sint Jan Baptist Deel 1: Wet op de gedwongen opname Deel 2: problematisch middelengebruik Toetsing van de wet bij verslaving Geesteszieke

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Samenwonen of een LAT-relatie

Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Samenwonen of een LAT-relatie Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Samenwonen of een LAT-relatie Frieda Matthys, MD, PhD Historiek 19 de eeuw Gezondheids zorg Liefdadigheid Politie Justitie Historiek 20ste eeuw Gezondheids

Nadere informatie

Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen

Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Wat is sociaal centrum De Wilg? Sociaal centrum De Wilg begeleidt OCMW-klanten met psychiatrische problemen. Die mensen vragen

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcidepoging? Peter Beks - Zorg voor Suïcidepogers

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Improving Mental Health by Sharing Knowledge (Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Congres sociale verslavingszorg 12 juni 2013 Laura Neijmeijer Doelgroep: mensen met langdurende of blijvende ernstige

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN. September 2017

DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN. September 2017 DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN September 2017 Regionale samenwerking : Kracht.wonen Kracht.wonen is een regionale en sectoroverstijgende samenwerking bij knelpuntsituaties van (dreigende)

Nadere informatie