Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn"

Transcriptie

1 Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1

2 Inhoud Nut en noodzaak Inleiding Uitgangspunten Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto Parkeernormen auto algemeen Parkeernormen auto voormalige 3 gemeenten... 6 a. Voormalige gemeente Alphen aan den Rijn (tot 2014)... 6 b. Voormalige gemeente Boskoop (tot 2014)... 6 c. Voormalige gemeente Rijnwoude (tot 2014) Parkeernormen auto a. Bepalen parkeernormen... 6 b. Stedelijke dichtheid en ligging c. Motivatie keuze parkeernorm auto 2014: coalitieakkoord d. Effect op de ruimte en kosten e. Tabellen met parkeernormen auto Toepassing parkeernormen auto: parkeereis auto Parkeerbalans Parkeerfonds Realisatie parkeervoorzieningen auto s B. Parkeervoorzieningen fiets parkeernormen fiets algemeen Parkeernormen fiets voormalige 3 gemeenten Parkeernormen fiets a. Bepalen parkeernormen d. Effect op de ruimte en kosten Toepassing parkeernormen fiets: parkeereis fiets Parkeerbalans Realisatie parkeervoorzieningen fietsen c. Afwijken van de nota parkeernormen Hardheidsclausule Bijlagen: parkeernormen en parkeervoorzieningen

3 Nut en noodzaak- 1. Inleiding. Een belangrijk onderdeel van deze nota zijn de parkeernormen voor auto en fiets. De parkeernorm geeft het aantal vereiste parkeerplaatsen voor een gebouw of voorziening per bijbehorende eenheid (aantal parkeerplaatsen per woning, per 100m2 bvo, per hectare sportveld, per behandelkamer, etc). De parkeereis is het totaal aantal (minimaal) vereiste parkeerplaatsen voor auto s en fietsen. Met de parkeernorm(en) wordt de parkeereis bepaald voor nieuwe gebouwen en voorzieningen waar een parkeervraag kan ontstaan. Een parkeereis is ook van toepassing als de bestemming van een gebouw wijzigt (bijvoorbeeld van winkel naar woning). Daarnaast zijn er in deze nota uitgangspunten opgenomen die o.a. betrekking hebben op het gebruik en/of de inrichting van parkeervoorzieningen in de openbare ruimte en op eigen terrein. 2. Uitgangspunten. Zorgdragen voor voldoende en goede parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets waarbij de volgende uitgangspunten van belang zijn. - Voor het aantal parkeerplaatsen voor woningen is met name het auto- en fietsbezit een belangrijk criterium. Voor overige voorzieningen is het auto- en fietsgebruik van belang. - De parkeervoorzieningen moeten bijdragen aan een leefbare, veilige en bereikbare stad; dit sluit aan bij 2 van de 10 ambities van het coalitieakkoord Een sterke economie door betere bereikbaarheid, meer werkgelegenheid en een bloeiende Greenport. Goede voorzieningen in wijken en kernen door slimme samenwerking met partners. Bij parkeren kan gedacht worden aan slimme combinaties met parkeergelegenheden voor diverse functies, ook als het gaat om privé parkeervoorzieningen. Dit leidt tot het beter benutten van de beschikbare parkeerruimte. - In het coalitieakkoord in hoofdstuk 3 (Mobiliteit) staat: Alphen aan den Rijn biedt grote kansen voor fietsverkeer. Wij willen dat bevorderen, onder andere met de e-bike. Dit uitgangspunt is van invloed op het auto- en fietsgebruik en dus op de parkeernormen voor het auto- en fietsgebruik. De bestuursovereenkomst HOV-net wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor de afspraken over de treinhalte bij Hazerswoude-Rijndijk. Dit uitgangspunt is van invloed op het auto- en openbaar vervoergebruik en dus op de parkeernormen voor het autogebruik. met par 3

4 3. Aanleiding nieuwe gemeente en nieuwe parkeerkencijfers Vanaf 1 januari 2014 vormen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude gezamenlijk een nieuwe gemeente. De drie gemeenten hadden verschillende parkeernormen vastgesteld met verschillende uitgangspunten. Daarnaast zijn er in oktober 2012 nieuwe parkeerkencijfers van het CROW 1 verschenen. De gehanteerde parkeernormen voor auto s in de 3 voormalige gemeenten zijn grotendeels gebaseerd op de oude parkeerkencijfers van het CROW uit Alle reden om voor de nieuwe gemeente nieuwe parkeernota met nieuwe uitgangspunten en parkeernormen vast te stellen. Voor fietsparkeren waren in Alphen aan den Rijn parkeernormen opgenomen in het Fietsplan. In Boskoop en Rijnwoude waren er geen parkeernormen voor fietsen. Parkeerkencijfers zijn op onderzoek en praktijk gebaseerde cijfers over het aantal benodigde parkeerplaatsen voor auto en fiets bij een gebouw of voorziening (zie tabel 1). De parkeerkencijfers (en de parkeernormen) worden aangegeven in aantal parkeerplaatsen per woning, per 100m2 bvo, per hectare sportveld, per behandelkamer, etc. Tabel 1: parkeerkencijfers auto (uit CROW publicatie 317) De kencijfers zijn geen vast getal maar hebben een bepaalde bandbreedte omdat het aantal parkeerplaatsen afhangt van een aantal factoren, o.a. ligging, bereikbaarheid per vervoerwijze en gemeentelijke parkeerbeleid. Ook de mate van stedelijkheid is van belang. In een stedelijk gebied zijn woningen en voorzieningen dichter op elkaar en is er meer kans voor openbaar vervoer en fiets. Om de bandbreedte voor parkeerkencijfers voor auto s niet te groot te laten worden zijn er parkeerkencijfers voor 5 typen stedelijkheidsgraden. herziening Besluit ruimtelijke ordening (Bro) Er komt een herziening van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Hiermee krijgen gemeenten de mogelijkheid om voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan op te menen. Dit zijn verplichtingen om bij een bestemming bepaalde voorzieningen te treffen, bijvoorbeeld parkeereisen voor fiets en auto. 1 crow: onafhankelijke en algemeen erkende kennisorganisatie m.b.t. infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer in Nederland 4

5 In het bestemmingsplan kan echter ook de mogelijkheid tot wijzigingen en ontheffing op voorwaardelijke verplichtingen worden opgenomen. Door deze mogelijkheid kan de parkeereis via het bestemmingsplan net zo flexibel worden geregeld als het nu ook nog kan via de bouwverordening voor wat betreft de parkeereis voor auto s (parkeereis met wijzigings- en ontheffingsmogelijkheden). Voor fietsen geeft de bouwverordening geen parkeereis. Een parkeereis voor auto s via de bouwverordening regelen vervalt, na een overgangsperiode van vijf jaar vanaf het moment dat het regelen van parkeervoorschriften via bestemmingsplan is vastgelegd in de Wet op de ruimtelijke ordening. Hoewel het regelen van de parkeereis voor auto s via de bouwverordening nog geruime tijd mogelijk is, is het nu tijd rekening te houden met de nieuwe situatie en de parkeereis voor auto s te regelen via het bestemmingsplan. De plicht dat elke nieuwe woning een fietsenberging heeft staat in het Bouwbesluit van De voorschriften voor stallingsruimte voor fietsen bij andere gebouwen en voorzieningen staat echter niet meer in het Bouwbesluit Eisen aan het fietsparkeren kunnen met het nieuwe Besluit op de ruimtelijke ordening echter worden vastgelegd in bestemmingsplannen. Parkeereisen voor fiets en auto worden in de regels van nieuwe en herziene bestemmingsplannen van de gemeente Alphen aan den Rijn opgenomen als voorwaardelijke verplichting. De parkeernormen waarmee de parkeereisen worden bepaald, worden vastgelegd in deze nota parkeernormen. In het bestemmingsplan kan hiernaar verwezen worden. De mogelijkheden voor wijziging en ontheffing van de parkeereis is alleen voor bijzondere situaties en moet worden opgenomen in het bestemmingsplan zelf. A. Parkeervoorzieningen auto 1. Parkeernormen auto algemeen Parkeernormen geven met een vaste waarde aan hoeveel parkeerplaatsen er (minimaal) op het drukste moment vereist zijn voor nieuwe gebouwen en voorzieningen met een bepaalde functie. Dit drukste moment kan per functie verschillen (bijv. voor functies wonen en werk). Combinaties van functies met gezamenlijke parkeervoorzieningen kan dan ook leiden tot het beter benutten van de parkeerruimte en dus tot besparing van kosten en ruimte. Met de parkeernormen voor auto s wordt de parkeereis voor het aantal benodigde autoparkeerplaatsen bij gebouwen en voorzieningen bepaald Er kan ook voor worden gekozen om bij elk plan waarbij parkeren een rol speelt, elke keer een bepaalde parkeernorm te kiezen binnen de bandbreedte van de parkeerkencijfers. Een plan moet dan goed onderbouwd zijn voor wat betreft de vervoerwijzen die gebruikt worden. Dit is echter lastig te koppelen aan een bestemming. 5

6 2. Parkeernormen auto voormalige 3 gemeenten a. Voormalige gemeente Alphen aan den Rijn (tot 2014) De parkeernormen in de gemeente Alphen aan den Rijn voor de herindeling, zijn vastgesteld door het college in Deze zijn deels (parkeernormen woningen) gebaseerd op eigen onderzoek en deels (parkeernormen overige gebouwen en voorzieningen) op de parkeerkencijfers van het CROW uit Alphen aan den Rijn is voor wat betreft de stedelijkheidsgraad een sterk stedelijk gebied. Er zijn dan lagere parkeerkencijfers van toepassing dan voor een weinig stedelijk gebied (Boskoop en Rijnwoude) Voor woningen zijn er parkeernormen met vaste waarden vastgesteld, terwijl voor de overige gebouwen en voorzieningen de parkeerkencijfers van het CROW uit 2003 worden toegepast. In het algemeen werden daarbij de hoogste waarden binnen de bandbreedte gehanteerd. Daarnaast zijn voor het winkelgebied van het stadshart Lage Zijde en de stationsomgeving aparte parkeernormen vastgesteld. b. Voormalige gemeente Boskoop (tot 2014) In Boskoop zijn de parkeernormen voor woningen vastgesteld in 2004 in de notitie Financierbaarheid aanvullende parkeervoorzieningen. Daarbij waren er aparte parkeernormen voor het centrum. Voor winkelbezoek werd uitgegaan van 3 3,5 pp per 100m2 bv0. Voor de overige gebouwen en voorzieningen werden de parkeerkencijfers van het CROW uit 2003 gehanteerd waarbij werd uitgegaan van de middelste waarde binnen de bandbreedte. Boskoop is voor wat betreft de stedelijkheidsgraad een weinig stedelijk gebied. Daardoor waren de te hanteren parkeerkencijfers hoger dan de parkeerkencijfers voor Alphen aan den Rijn (sterk stedelijk gebied). c. Voormalige gemeente Rijnwoude (tot 2014) De Parkeernota 2009 van Rijnwoude met daarin de parkeernormen is vastgesteld door de gemeenteraad in Voor woningen en voor een groot aantal overige gebouwen en voorzieningen zijn er parkeernormen met vaste waarden vastgesteld op basis van de parkeerkencijfers van de CROW uit Daarbij is uitgegaan van de middelste waarde binnen de bandbreedte. Rijnwoude is voor wat betreft de stedelijkheidsgraad een weinig stedelijk gebied. Daardoor waren de te hanteren parkeerkencijfers voor het bepalen van de parkeernormen hoger dan de parkeerkencijfers voor Alphen aan den Rijn (sterk stedelijk gebied). 3. Parkeernormen auto 2014 a. Bepalen parkeernormen De parkeernormen in de bijlage zijn bepaald aan de hand van de parkeerkencijfers van het CROW uit 2012, de bereikbaarheidskenmerken van een gebied waarin gebouwen en voorzieningen liggen en het beleid van de gemeente. Voor de parkeernormen voor woningen is ook eigen parkeeronderzoek gebruikt. 6

7 Het aantal functies waarvoor parkeerkencijfers zijn opgenomen zijn flink uitgebreid. Zo zijn er nu parkeerkencijfers voor diverse typen supermarkten (buurtsuper, discounter, fullservice supermarkt met laag en hoog prijsniveau, grote supermarkt). Dit heeft dus een uitbreiding van het aantal parkeernormen tot gevolg. Niet alle voorkomende kencijfers zijn opgenomen in de tabellen. De parkeerkencijfers voor voorzieningen die niet of weinig voor zullen komen in de gemeente (bijv. wellnesscentrum, dierenpark, ski en snowboardhal, jachthaven, bungalowpark), zijn niet vertaald in gemeentelijke parkeernormen. Wordt een voorziening waarvoor geen parkeernorm is opgenomen toch gerealiseerd, dan zal een parkeernorm worden bepaald aan de hand van parkeerkencijfers op vergelijkbare wijze die is gehanteerd voor de parkeernormen voor b. Stedelijke dichtheid en ligging. Bij het bepalen van de parkeernormen voor 2014 is het verschil in stedelijke dichtheid tussen de stad Alphen aan den Rijn (sterk stedelijk) en de overige plaatsen en buitengebieden (weinig stedelijk) aangehouden. Dit betekent ook dat de parkeernormen voor Aarlanderveen en Zwammerdam gelijk worden aan parkeernormen voor de overige plaatsen. Tot 2014 werden de parkeernormen voor Alphen aan den Rijn aangehouden. Daarnaast is er voor het bepalen van de parkeernormen binnen de stad Alphen aan den Rijn een onderscheid in centrum, schil centrum en rest bebouwde kom. In Boskoop is een onderscheid gemaakt tussen centrum en rest bebouwde kom. Voor de overige plaatsen en het buitengebied is alleen onderscheid gemaakt in binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. De gebieden zijn opgenomen in de bijlage. Aanvullend zijn in de stad Alphen aan den Rijn nog gebieden aangegeven waarin een bepaalde verlaging van de parkeernorm van toepassing is: - gebied waarbij de afstand per fiets tot alle bestemmingen binnen Alphen aan den Rijn niet meer dan maximaal circa 3,5 à 5 kilometer bedraagt. - gebied met belangrijke openbaar vervoersvoorzieningen (NS station en drukke openbaar vervoeras). De mate van verlaging wordt bij de tabellen met de parkeernormen in bijlage 1 aangegeven. c. Motivatie keuze parkeernorm auto 2014: coalitieakkoord Voor een keuze binnen de bandbreedte van de parkeerkencijfers is o.a. het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid van belang. De laagste waarde binnen de bandbreedte kan als norm worden toegepast als het autobezit en -gebruik beperkt moet worden en daarbij de fiets en/of openbaar vervoer een goed alternatief zijn voor de auto. De hoogste waarde binnen de bandbreedte kan worden toegepast als het gebruik van openbaar vervoer en fiets minder voor de hand ligt. Een hoge waarde voor een parkeernorm kan het autobezit en gebruik stimuleren. Dat is nadelig voor de verkeersafwikkeling op wegen die toch al druk zijn en heeft een negatief 7

8 effect op het milieu. Een lage waarde van de parkeernorm kan leiden tot parkeeroverlast in bepaalde gebieden als er geen aanvullende autobeperkende maatregelen zijn genomen. In het coalitieakkoord van de partijen vertegenwoordigd in het college, wordt voor de mobiliteit zowel gekozen voor verbetering van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk als voor de betere bereikbaarheid voor het autoverkeer. Er zijn verder geen maatregelen opgenomen die het autobezit of autogebruik (significant) beperken. Dit is ook geen uitgangspunt voor de integrale verkeerstructuurvisie voor de nieuwe gemeente. Er is dus geen grote verandering in het verkeers- en vervoerbeleid inclusief het parkeerbeleid te verwachten ten opzichte van de afgelopen periodes. Dit is van belang voor de keuze van de parkeernormen. Een te lage waarde bij het huidige beleid zal leiden tot parkeeroverlast en een te hoge waarde zal leiden tot een overschot aan parkeerplaatsen op elk moment. Voor de parkeernorm van een gebouw of voorziening wordt de middelste waarde binnen de bandbreedte van het van toepassing zijnde kencijfer gehanteerd. Daarbij wordt naar beneden afgerond tot 1 decimaal achter de komma. Voor woningen wordt dit uitgangspunt gehanteerd omdat dit aansluit bij de resultaten van de parkeeronderzoeken die zijn gedaan. Bij overige gebouwen en voorzieningen is dit het uitgangspunt omdat de fiets in het algemeen een goed alternatief vervoermiddel is van en naar de meeste bestemmingen, maar de auto hiervoor ook nog steeds een belangrijk vervoermiddel is. Maar soms wordt ook een hogere waarde dan het gemiddelde aangehouden, bijvoorbeeld bij bedrijven buiten het centrum op een bedrijventerrein (meer auto, minder fiets). En soms wordt ook een lagere waarde dan het gemiddelde aangehouden, bijvoorbeeld voor een supermarkt in een woongebied (meer fiets, minder auto) of voor winkels in het centrum en de schil waar betaald parkeren geldt. Toenemende internetverkoop en andere motieven om naar centrumwinkelgebieden te gaan (recreatieve component, bijv. funshopping met name in grotere steden) zullen invloed hebben op de hoogte van de parkeernormen in het centrum van Alphen aan den Rijn. Het aanhouden van lage waarden in het centrum sluit daar bij aan. Daarnaast worden de verschillende waarden van de parkeernorm van een gebouw of voorziening in de diverse deelgebieden (centrum, schil centrum, etc.) zoveel mogelijk logisch op elkaar afgestemd zodat geen al te grote verschillen ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld een te groot verschil tussen een parkeernorm die geldt in het centrum en die geldt in de schil van het centrum, worden voorkomen. In de stad Alphen aan den Rijn is dit verschil niet zo groot. d. Effect op de ruimte en kosten. De parkeerkencijfers van 2012 zijn in het algemeen hoger dan de parkeerkencijfers van Binnen de stad Alphen aan den Rijn hebben de nieuwe parkeernormen echter een gunstig effect op het aantal parkeerplaatsen in het centrum en de schil om het centrum (minder parkeerplaatsen nodig). Het onderscheid tussen centrum, schil en rest bebouwde kom werd in de in 2007 vastgestelde parkeernormen namelijk niet gemaakt, met 8

9 uitzondering van het te ontwikkelen Stadshart Lage Zijde. De voorgestelde parkeernormen voor het centrum zijn niet hoger dan deze parkeernormen. Ook zijn er aparte parkeernormen voor de Stationsomgeving, die voor sommige functies veel lager zijn. Voor de geplande ontwikkelingen in de Stationsomgeving kunnen deze eventueel van toepassing blijven, maar voor nieuwe ontwikkelingen kunnen de voorgestelde parkeernormen worden gehanteerd. In de rest van de bebouwde kom van de stad Alphen aan den Rijn kan het afhankelijk van de functie minder of meer parkeerplaatsen opleveren. In het algemeen zal dit niet vaak meer zijn omdat bij het bepalen van de parkeernormen werd uitgegaan van de hoogste waarde binnen de bandbreedte van de parkeerkencijfers. Voor de nieuwe parkeernormen is in de meeste gevallen niet van de hoogste waarde uitgegaan maar van de middelste waarde. Voor de overige plaatsen en het buitengebied zijn de parkeernormen in het algemeen iets hoger omdat zowel eerder als nu bij het bepalen van de parkeernormen werd en wordt uitgegaan van de middelste waarde. Een hogere parkeernorm leidt tot meer ruimte en kosten voor het parkeren. In het algemeen moet een projectontwikkelaar de parkeerplaatsen realiseren. Voor voorzieningen als zwembaden, sportvoorzieningen en scholen zal de gemeente vaak de parkeerplaatsen moeten realiseren. Een groter aantal parkeerplaatsen heeft een nadelig effect op de grondexploitatie omdat er minder uitgeefbare ruimte is. Met uitzondering van het gebied met betaald parkeren (centrum en schil centrum) staan er geen inkomsten tegenover de uitgaven voor parkeervoorzieningen. e. Tabellen met parkeernormen auto 2014 De tabellen met parkeernormen staan in de bijlage. In de tabellen zijn de te hanteren parkeernormen per hoofdgroep opgenomen. 4. Toepassing parkeernormen auto: parkeereis auto De parkeernormen zijn van toepassing voor nieuwe gebouwen en voorzieningen waar een parkeervraag kan ontstaan. Uitzondering hierop vormen de locaties waarvoor in het bestemmingsplan aparte parkeernormen opgenomen zijn. Bij (meerdere) gebouwen en/of voorzieningen met verschillende functies en gezamenlijk gebruik van parkeervoorzieningen, is de parkeerbalans van toepassing (zie paragraaf 5). Een parkeereis is ook van toepassing als de bestemming van een gebouw wijzigt (bijvoorbeeld van winkel naar woning). Hiervoor is de parkeerbalans maatgevend, ook als de parkeereis van een nieuwe bestemming niet verschilt van de parkeereis van de oude bestemming. Als de parkeerbalans met de nieuwe bestemming meer parkeerplaatsen vereist dan met de oude bestemming, dan is het noodzakelijk extra parkeerplaatsen aan te leggen als de feitelijke situatie of verwachte toekomstige situatie dit noodzakelijk maakt (hoge parkeerdruk). Hiervan kan worden afgeweken als het gaat om een nieuwe bestemming met 9

10 beperkte omvang en dus beperkt effect op het parkeren, als de realisatie gemotiveerd noodzakelijk wordt geacht. Valt de parkeerbalans gunstiger uit dan kan het aantal parkeerplaatsen alleen worden verminderd als de feitelijke en verwachte toekomstige situatie dit mogelijk maakt Bij een flexibele bestemming (meerdere functies mogelijk) in een bestemmingsplan moet de parkeereis worden afgestemd op de functie welke de meeste parkeerplaatsen vraagt. Deze parkeereis moet aantoonbaar realiseerbaar zijn zolang deze maatgevende functie in het bestemmingsplan is opgenomen. Het aantal aan te leggen parkeerplaatsen mag zijn afgestemd op de functie die op een bepaald moment wordt gerealiseerd. Voor bestaande voorzieningen is vaak een lagere, eerder vastgestelde parkeernorm van toepassing. Bij herinrichting van een straat of gebied kan de actuele parkeernorm als uitgangspunt gebruikt worden voor het aanpassen van het aantal parkeerplaatsen. Veelal zal het aantal benodigde parkeerplaatsen volgens de actuele parkeernorm bij herinrichting niet kunnen worden gerealiseerd vanwege de beperkte beschikbare ruimte en het gebruik ervan (niet alleen parkeren, maar ook groen, spelplekken e.d.). Goed overleg met bewoners over parkeren is noodzakelijk. 5. Parkeerbalans Als een inrichtingsplan wordt gemaakt waarbij gebouwen en/of voorzieningen worden aangelegd met verschillende functies (bijv. wonen, werken en winkelen), dan kan bij gezamenlijk gebruik van dezelfde parkeervoorzieningen een parkeerbalans worden opgesteld omdat niet elke functie op hetzelfde moment de maximale parkeervraag heeft. Voor een gezamenlijk gebruik zijn maximale loopafstanden tot een voorziening van toepassing. De parkeerbalans en de maximale loopafstanden zijn opgenomen in de bijlage. 6. Parkeerfonds In een deel van het centrum geldt de parkeerbijdrageregeling Parkeervoorzieningen centrum Hiermee kan bij een bouwplan in het centrum een bepaald bedrag aan de gemeente betaald voor het aanleggen van parkeervoorzieningen worden betaald als deze niet in of bij het bouwplan kunnen worden gerealiseerd. De gemeente moet deze parkeerplaatsen dan op een bepaald moment realiseren, bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in of bij het centrum De parkeerbijdrageregeling moet worden geactualiseerd waarbij aandacht moet zijn voor de bijdrage in de kosten en het realiseren van parkeerplaatsen waarvoor een bijdrage is gedaan. Dit zal apart van deze nota worden gedaan. 7. Realisatie parkeervoorzieningen auto s In de bijlage zijn uitgangspunten opgenomen voor de te realiseren parkeervoorzieningen 10

11 B. Parkeervoorzieningen fiets 1. parkeernormen fiets algemeen Met de parkeernormen voor fietsen wordt de parkeereis voor het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen bij gebouwen en voorzieningen bepaald. 2. Parkeernormen fiets voormalige 3 gemeenten In de voormalige gemeente Alphen aan den Rijn waren er wel parkeernormen voor fietsparkeren, maar er is in het Bouwbesluit 2012 geen basis om deze toe te passen. In de voormalige gemeenten Boskoop en Rijnwoude waren geen parkeernormen voor fietsparkeren. 3. Parkeernormen fiets 2014 a. Bepalen parkeernormen Voor fietsen zijn de parkeernormen bepaald op basis van parkeerkencijfers voor fietsparkeren van het CROW uit 2012, de bereikbaarheidskenmerken van een gebied waarin gebouwen en voorzieningen liggen en het beleid van de gemeente. Ook de kencijfers voor fietsparkeren zijn geen vast getal maar hebben een bepaalde bandbreedte. b. Stedelijke dichtheid en ligging Voor de parkeerkencijfers voor fietsen is geen onderscheid gemaakt in de stedelijkheidsgraad. De laagste waarde binnen de bandbreedte hoort bij een gemeente met een laag fietsgebruik en de hoogste waarde hoort bij een gemeente met een hoog fietsgebruik. Voor het bepalen van de parkeernormen in de stad Alphen aan den Rijn en Boskoop is wel een onderscheid in centrum, schil centrum en rest bebouwde kom gemaakt. In Boskoop is een onderscheid gemaakt tussen centrum en rest bebouwde kom. De gebieden zijn opgenomen in de bijlage. c. Motivatie keuze parkeernorm auto 2014: coalitieakkoord In het coalitieakkoord van de partijen vertegenwoordigd in het college, wordt voor de mobiliteit zowel gekozen voor verbetering van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk als voor de betere bereikbaarheid voor het autoverkeer. Voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen bij bestemmingen zijn van belang voor het stimuleren van het fietsgebruik. Voor de parkeernorm van een gebouw of voorziening wordt binnen de bandbreedte van het van toepassing zijnde kencijfer een waarde gekozen die hoort bij een gemeente met een hoog fietsgebruik. Dit betekent een waarde tussen de middelste en hoogste waarde binnen de bandbreedte van de parkeerkencijfers. d. Effect op de ruimte en kosten. In het algemeen moet een projectontwikkelaar de parkeerplaatsen realiseren. Voor voorzieningen als zwembaden, sportvoorzieningen en scholen zal de gemeente vaak de parkeerplaatsen moeten realiseren. 11

12 Doordat de fiets in verhouding tot andere vervoerswijzen weinig ruimte inneemt en schoon is, draagt het fietsgebruik in hoge mate bij aan een aantrekkelijke gemeente. Fietsen beperkt de drukte op de weg en op parkeervoorzieningen. Voor het parkeren van de fiets is er echter ook ruimte nodig. Als er niet voldoende fietsparkeerplaatsen zijn leidt dit tot overlast door te veel willekeurig geparkeerde fietsen. De kosten voor fietsparkeren zijn veel lager dan autoparkeren. In het centrum en de schil van het centrum staan er echter geen inkomsten tegenover zoals bij het betaald parkeren voor auto s. Fietsers laten we zo veel mogelijk vrij in hun keuzes om hun fiets ergens te parkeren. Dit levert ook weinig problemen zolang er voldoende plaatsen zijn om de fiets te stallen dicht bij de bestemmingen. Wel moet op sommige locaties worden gestuurd op gedrag om excessen tegen te gaan, zoals in de stationsomgeving. e. Tabellen met parkeernormen 2014 De tabellen met parkeernormen voor de fiets staan in de bijlage. 4. Toepassing parkeernormen fiets: parkeereis fiets De parkeernormen zijn van toepassing voor voorzieningen in plannen en projecten waarbij een parkeervraag kan ontstaan. Uitzondering hierop vormen de locaties waarvoor in het bestemmingsplan aparte parkeernormen opgenomen zijn. Aan de hand van de functie en de omvang van de voorziening(en) en de parkeernorm(en) die horen bij de functie(s), wordt het aantal benodigde parkeerplaatsen bepaald: de parkeereis. Bij een flexibele bestemming (meerdere functies mogelijk) in een bestemmingsplan moet de parkeereis worden afgestemd op de functie die de meeste fietsparkeerplaatsen vraagt. Deze parkeereis moet aantoonbaar realiseerbaar zijn zolang deze maatgevende functie in het bestemmingsplan is opgenomen. Het aantal aan te leggen fietsparkeerplaatsen mag zijn afgestemd op de functie die op een bepaald moment wordt gerealiseerd. 5. Parkeerbalans Bij (meerdere) gebouwen en/of voorzieningen met verschillende functies en gezamenlijk gebruik van parkeervoorzieningen, kan de parkeerbalans van toepassing zijn (zie hoofdstuk A, paragraaf 5) 6. Realisatie parkeervoorzieningen fietsen In de bijlage Parkeernormen en parkeervoorzieningen zijn uitgangspunten opgenomen voor de te realiseren parkeervoorzieningen voor de fiets c. Afwijken van de nota parkeernormen Hardheidsclausule Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de Nota parkeernormen indien strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende 12

13 redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd. De dringende redenen/noodzaak om van deze hardheidsclausule gebruik te kunnen maken dient te zijn aangetoond. BOR, 8 september 2014, versie 5 Jeroen Verkade Bijlagen: parkeernormen en parkeervoorzieningen

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 3 Algemeen... 3 Autoparkeren...

Nadere informatie

Nota parkeernormen en voorzieningen Alphen aan den Rijn 2014

Nota parkeernormen en voorzieningen Alphen aan den Rijn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 0 september 0 Nota parkeernormen en voorzieningen Alphen aan den Rijn 0 Registratienummer 0/ De raad van de gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand Vastgesteld door de gemeenteraad op 2016 Contactpersoon Loon op Zand: A. van der Lee Tekst en advies: Adviesbureau Met

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014

parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn Aarlanderveen Alphen aan den Rijn Benthuizen Boskoop Hazerswoude-Dorp Hazerswoude-Rijndijk Koudekerk aan den Rijn Zwammerdam 1 Inhoud

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber Nota Parkeernormen 2014-2019 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 novenber 2014 1 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 november 2014 2 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Expertsessie Parkeren. Expertsessie Parkeren. 31 mei 2016

Expertsessie Parkeren. Expertsessie Parkeren. 31 mei 2016 1 Expertsessie Parkeren Expertsessie Parkeren 31 mei 2016 2 Even voorstellen Daniëlle Roelands-Fransen Danny van Beusekom Laura van der Meulen Aukje van de Reijt 3 Wat gaan we doen? Thema's: Parkeernormen

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1064828 Datum: 17 juni 2013 Behandeld door: mw. P. Weitjes-Evers/mw. S. Voorsluijs Afdeling/Team: Vergunningen, Toezicht en Handhaving / Vergunningen

Nadere informatie

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Memo Aan: Van: CC: Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Datum: 21 oktober 2014 Betreft: CONCEPT Parkeerbalans uitbreiding winkelcentrum Zuidplashof Waddinxveen (projectnummer: 140254)

Nadere informatie

Hoogte van de parkeernormen

Hoogte van de parkeernormen Inleiding Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels... 3 1.2 Procedure

Nadere informatie

Concept beleidsregels

Concept beleidsregels Concept beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels...

Nadere informatie

Parkeernormen in bestemmingsplannen

Parkeernormen in bestemmingsplannen Parkeernormen in bestemmingsplannen 1 Inleiding Bij het opstellen van bestemmingsplannen en de bouwverordening worden parkeernormen gehanteerd als norm voor het minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

Nota parkeernormen gemeente Twenterand

Nota parkeernormen gemeente Twenterand Nota parkeernormen gemeente Twenterand Leeswijzer: 1. Inleiding - 1.1 De aanleiding voor het opstellen van de Nota parkeernormen - 1.2 Advies ministerie en VNG - 1.3 Voordelen - 1.4 Conclusie 2. Uitgangspunten,

Nadere informatie

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 memo Aan C.c. Van Betreft : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland

Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland projectnummer 26830.00.00 opdrachtgever Gemeente Lansingerland contactpersoon Dhr. R. van Noortwijk projectleiding Dhr. P. Veenbrink corsa nr. T14.06812 SOAB Breda,

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008; overwegende dat de raad

Nadere informatie

Parkeernormennota. - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde

Parkeernormennota. - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde Parkeernormennota - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde hde-123 5 oktober 2012 Parkeernormennota - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde projectnummer: hde-040 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Gemeente RVB Voorstel:

Gemeente RVB Voorstel: Gemeente i t) Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Parkeernormering

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM Vastgesteld: college Aalburg Datum: In opdracht van: Gemeente Woudrichem Gemeente Aalburg Gemeente Werkendam

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie.

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2. het koppelen van de parkeernormen aan de gebruiksfuncties uit het bouwbesluit.

2. het koppelen van de parkeernormen aan de gebruiksfuncties uit het bouwbesluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 5 Onderwerp: Beleidsnota Parkeernormen Valkenburg aan de Geul 2012 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel In

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nota Parkeernormen. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg Nota Parkeernormen Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg Vastgesteld: 6 november 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Trends

Nadere informatie

Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel

Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013 Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel Versie 4 Definitief Vastgesteld door de gemeenteraad van Gemeente Gemert-Bakel 21-11-2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Visie... 1 2. Beleid in hoofdlijnen...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 78 Bijlage 5 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraag 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland

Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland d.d. 19 juni 2014 1. Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Noordwijk Binnen Hof van Holland,

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code N001 def Datum 21 maart 2012 Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen

Nadere informatie

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 56 DC Eindhoven T +31 (0)0 666 222 F +31 (0)0 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus 161

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse Parkeerbalans Hotelontwikkling De Smid Epse 1. INLEIDING is voornemens om langs de Deventerweg, ter plaatse van het huidige restaurant De Smid een hotelontwikkeling tot stand te brengen. In deze notitie

Nadere informatie

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Afdeling Beheer Openbare Ruimte Michael Woerden Februari 2008 pagina 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belang parkeren 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Inhoud notitie 3 2 Huidig

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Gemeente Druten

Nota Parkeernormen Gemeente Druten Pagina 1 van 14 Nota Parkeernormen Gemeente Druten Colofon Titel: Vastgesteld door: Vastgesteld op: Nota parkeernormen Gemeente Druten Gemeenteraad Pagina 2 van 14 1. Inleiding In juli 2006 heeft het college

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Deventer 2013 Auto en fiets

Nota Parkeernormen Deventer 2013 Auto en fiets Nota Parkeernormen Deventer 2013 Auto en fiets 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Parkeernormen... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Autoparkeernormen... 6 2.2.1 Indeling in stedelijke zones... 6

Nadere informatie

Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009

Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelet op de Gemeentewet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo ), de Woningwet, de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Nota Bouwen en Parkeren 2011-2016

Nota Bouwen en Parkeren 2011-2016 Nota Bouwen & Parkeren 2011-2016 Inleiding Parkeerdruk en parkeeroverlast behoren tot de meest voorkomende klachten van bewoners in Den Helder. De mate waarin de overlast wordt ervaren verschilt per wijk,

Nadere informatie

Gemeente Medemblik. Nota Parkeernormen, 6 maart 2014

Gemeente Medemblik. Nota Parkeernormen, 6 maart 2014 Gemeente Medemblik Nota Parkeernormen, 6 maart 2014 MET GRAUMANS MEDEMBLIK,NOTA PARKEERNORMEN 6 MAART 2014 2 MET GRAUMANS MEDEMBLIK,NOTA PARKEERNORMEN 6 MAART 2014 3 Gemeente Medemblik Nota Parkeernormen

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1 Breda blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 2 VERKEERSCIRCULATIE OP EIGEN TERREIN 3 2.1 Kemerken interne verkeerscirculatie 3 2.2 Toetsing interne verkeerscirculatie 3 2.3 Conclusie 4 3 PARKEERBALANS 5 3.1

Nadere informatie

overwegende dat in januari 2006 de actualisatie van het parkeerbeleidsplan voor Tiel is vastgesteld;

overwegende dat in januari 2006 de actualisatie van het parkeerbeleidsplan voor Tiel is vastgesteld; Nr. 8, Afdeling Stadsbeheer De raad van de gemeente Tiel, overwegende dat in januari 2006 de actualisatie van het parkeerbeleidsplan voor Tiel is vastgesteld; dat in januari 2008 de raad de parkeervisie

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Gemeente Rijswijk

Nota Parkeernormen Gemeente Rijswijk Nota Parkeernormen Gemeente Rijswijk Nota Parkeernormen Gemeente Rijswijk Definitief ` Herenstraat 1947 Herenstraat 1967 ée Herenstraat 2009 Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 februari 2011 Gemeente

Nadere informatie

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 81. 9062 ZJ Oenkerk Tel: 058-2562525 E-mail: oenkerk@rho.nl Onderwerp: Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 Referte: ing. Hanno Hommel In dit memo wordt een aantal

Nadere informatie

Nota Parkeernormen auto en fiets. Gemeente Cuijk

Nota Parkeernormen auto en fiets. Gemeente Cuijk Gemeente Cuijk Nota Parkeernormen auto en fiets Gemeente Cuijk Bijlage 4 bij Parkeernota Cuijk 2016-2023 HTPP Nota Parkeernormen auto en fiets gemeente Cuijk Pagina 1 van 18 VERANTWOORDING Titel: Opdrachtgever:

Nadere informatie

[XI Informatie Zienswijzen I wensen en bedenkingen Peilen van gevoelens

[XI Informatie Zienswijzen I wensen en bedenkingen Peilen van gevoelens Datum Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. RM W9-0098 Contactpersoon: Caroline Jacobs Email: C.G.Jacobs@bergenopzoom.nl Tel: 01 64-277402 Onderwerp Nota Parkeemonnering

Nadere informatie

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad Notitie Aan: Van: - Gemeente Loenen - Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen B.V. SAB Amsterdam BV, Contactpersoon: dhr. E. de Bos datum: 22-03-2010 betreft: Parkeren op locatie Kroon in Loenen aan de Vecht

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

nhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1: gebiedsindeling Bijlage 2: parkeernormen Bijlage 3: aanwezigheidspercentages

nhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1: gebiedsindeling Bijlage 2: parkeernormen Bijlage 3: aanwezigheidspercentages nhoudsopgave Begrippenlijst... 1 1. Inleiding... 3 1.1 De nota parkeernormen Waalwijk... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. Waarom een parkeernormennota?... 4 2.1 Vervallen stedenbouwkundige bepalingen uit bouwverordening

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS De parkeerbalans is een verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod. In deze notitie is aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bepalen van de

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Uitgangspunten

1. Aanleiding. 2. Uitgangspunten 1. Aanleiding Door het parkeren nadrukkelijk te toetsen en de juiste parkeernorm zo vroeg mogelijk in het planproces te bepalen wordt parkeeroverlast voorkomen en wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk 1. Woningen Wonen eenheid centrum overloopgebied rest bebouwde kom totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers Woningen duur pp/woning 1,5

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Gemeente Oss Afdeling Beheer Openbare Ruimte Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2

vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2 vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidskader 9 Hoofdstuk 3 Juridische toelichting 11 Hoofdstuk 4 Procedure en overleg 15

Nadere informatie

Bijlagen Nota Parkeernormen

Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlage 1. Verklarende woordenlijst 2 Bijlage 2. Literatuurlijst 3 Bijlage 3. Tekst uit de Parkeernota over parkeernorm 4 Bijlage 4 Overzicht fietsparkeernormen 5 Bijlage 5.

Nadere informatie

ISO 9001 gecertificeerd. Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van Leusen E. van Heerde

ISO 9001 gecertificeerd. Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van Leusen E. van Heerde MEMO Onderwerp: omschrijving ISO 9001 gecertificeerd Kampen, Projectomschrijving: 16 maart 2015 Parkeeradvies Nebi moskee, Bolwerk 12, Kampen Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van

Nadere informatie

Nieuwe parkeerregels; hoe krijg ik mijn bestemmingsplan Raad van State-proof?

Nieuwe parkeerregels; hoe krijg ik mijn bestemmingsplan Raad van State-proof? Nieuwe parkeerregels; hoe krijg ik mijn bestemmingsplan Raad van State-proof? Verslag expertsessie Parkeren 31 mei 2016 Voorwoord Bouwverordening niet langer place to be voor parkeerregels Moeten alle

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps)

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven

Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer en openbare ruimte Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding voor nieuwe parkeernormen 2 1.2 Wat is een parkeernorm? 2 1.3 Juridische

Nadere informatie

: Quick Scan verkeerskundige aspecten permanente bewoning bungalowpark Stille Wille Oirschot

: Quick Scan verkeerskundige aspecten permanente bewoning bungalowpark Stille Wille Oirschot bal Memo : Quick Scan verkeerskundige aspecten permanente bewoning bungalowpark Stille Wille Oirschot Datum : 27 januari 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x08052 Opgesteld door : Arjan ter Haar

Nadere informatie

nota parkeernormering

nota parkeernormering nota parkeernormering Gemeente Hardenberg afdeling Infrastructuur en Gebouwen sectie Verkeer en Vervoer versie 12 april 2007 1. inleiding Bij alle nieuw- of verbouwprojecten van woningen, winkels, bedrijven,

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Leeswijzer. 3. Mobiliteitsplan Saxion. Mobiliteit en nieuwbouw Saxion Enschede

1. Inleiding. 2. Leeswijzer. 3. Mobiliteitsplan Saxion. Mobiliteit en nieuwbouw Saxion Enschede Pagina 1 van 14 1. Inleiding Saxion is voornemens om op de plek van het voormalig Natuurmuseum en Vredehof te Enschede nieuwbouw realiseren. Om dit mogelijk te maken dient het bestemmingsplan gewijzigd

Nadere informatie

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 15 september 2016 Kenmerk N004-1234853PTL-wga-V03-NL Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne 1 Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 29 september 2016 Agendanr.: 6c. : Bouwen, wonen & milieu

Raadsvergadering d.d. : 29 september 2016 Agendanr.: 6c. : Bouwen, wonen & milieu Raadsvergadering d.d. : 29 september 2016 Agendanr.: 6c Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Reparatie bestemmingsplan 'Nieuwbouw St. Bernardusschool

Nadere informatie

Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst

Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst Inleiding Het autobezit in Nederland daalt. Niet in de Achterhoek en niet in de gemeente Bronckhorst. Het aantal auto s in de gemeente is de afgelopen vijf

Nadere informatie

R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 3 maart (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015)

R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 3 maart (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015) R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 3 maart 2015 (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015) Inhoud Beleidsregels parkeren Boxmeer 2015... 2 Afdeling I... 3 Definities en Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, Typ hier om tekst in te voeren de stand van zaken Typ hier om tekst in te voeren Frank Borgman. Onderzoeker Fietsersbond Maart 2010 2 1. Inleiding Fietsers hebben

Nadere informatie

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen Bureau voor Verkee> er Automonse 'ina Merodelaan 20 4824 BK BREDA t (076)549 83 14 f (076)549

Nadere informatie

NOTA PARKEERNORMEN RHEDEN Parkeernormen

NOTA PARKEERNORMEN RHEDEN Parkeernormen NOTA PARKEERNORMEN RHEDEN 2015 Parkeernormen Vastgesteld: 28 mei 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Wijziging Bro leidt tot Nota Parkeernormen Rheden 2015 1 1.2 Verankering parkeernormen in bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel: Burgemeester en wethouders. Kerngegevens. Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014

Raadsvoorstel. Voorstel: Burgemeester en wethouders. Kerngegevens. Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014 Raadsvoorstel Burgemeester en wethouders Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Aanvraag om omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het

Nadere informatie

Nota Parkeernormen 2014

Nota Parkeernormen 2014 Nota Parkeernormen 2014 Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Grave d.d. 3 december 2013 Mij bekend, De gemeentesecretaris. Pagina 2 1. Inleiding De gemeentelijke parkeernormen zijn voor het

Nadere informatie