PROCEON. Visie en missie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCEON. Visie en missie"

Transcriptie

1 PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder de stichting vallen twintig basisscholen. De stichting bestaat sinds 1 september Er werken zo n driehonderd mensen voor circa leerlingen. In de naam van de stichting liggen onze ambitie en bestaansrecht opgesloten: Het Latijnse procedere betekent letterlijk vooruitgaan of voortgaan. Stichting Proceon is een professionele organisatie met een professionele cultuur en heeft vernieuwing en ontwikkeling hoog in haar vaandel. We zien ook protestants-christelijk onderwijs het bestaansrecht van de stichting terug in de naam. Protestants-christelijk onderwijs is wat ons betreft niet statisch, maar voortdurend onderwerp van gesprek. Stichting Proceon wil kinderen vanuit de christelijke traditie leren omgaan met zingevingsvragen. Visie en missie Ons motto leren met hoofd, hart en handen laat iedereen zien wat we voor ogen hebben: leren, ontwikkelen in de volle breedte. Dit geldt voor leerlingen én personeel. Stichting Proceon is een lerende gemeenschap met een professionele cultuur. De stichting verwacht als resultaat van haar inspanningen dat kinderen zich ontwikkelen tot volwaardige deelnemers in onze veranderende samenleving. Dit betekent dat kennis, vaardigheden en ervaringen aan bod komen die de totale ontwikkeling van kinderen beogen. Het personeel van Stichting Proceon realiseert een breed onderwijsaanbod dat is afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen. Dit aanbod is steeds in ontwikkeling omdat de eisen van de omgeving van de school zich ook ontwikkelen. Onze gezamenlijke waarden: Proactief naar de samenleving Respect voor elkaars eigenheid Open naar binnen en naar buiten Christelijke levensvisie Eigenstandig en zelfstandig zijn Onderling verbonden en solidair met elkaar Nadruk op fysieke en emotionele veiligheid Onze missie luidt als volgt: Stichting Proceon richt protestants-christelijke scholen voor primair onderwijs op in het Gooi en omgeving en houdt die in stand, zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs. Onze opdracht is om vanuit een christelijke overtuiging kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven. We richten ons op het volgen, begeleiden en stimuleren van een zo breed mogelijke groep kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen, met besef van normen en waarden. Hieruit leiden we ons motto af: leren met hoofd, hart en handen.

2 Inhoudsopgave 1. Waar staan wij voor? 1.1. Even voorstellen 1.2. De missie 1.3. De identiteit 1.4. Onze visie 1.5. Schoolplan 2. Wat betekent dit voor ons onderwijs 2.1. Werkwijze 2.2. Huiswerk 2.3. Werktaak 2.4. Groep Godsdienstige vorming 2.6. Nederlandse taal, rekenen enz ICT- onderwijs 2.8. Engels 2.9. Handvaardigheid Zonnewijzer, school in beweging Culturele vorming VVE (voor- en vroegschoolse educatie) Burgerschap en integratie 3. Leerlingenzorg 3.1. Samenwerking met ouders van een leerling 3.2. Leerling Volg Systeem 3.3. De zorg voor meerbegaafde leerlingen 3.4. Het overslaan van een groep 3.5. Doubleren 3.6. De overgang van groep 2 naar groep Verwijzing naar het voortgezet onderwijs 3.8. Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs 3.9. Rugzak financiering Logopedie GGD en schoolarts 4. Kwaliteitszorg, ontwikkelingen en resultaten 4.1. Kwaliteit verbeteren 4.2. Wat deden wij in het afgelopen schooljaar 4.3. Schoolresultaten 4.4. Uitstroomgegevens 5. Communicatie met ouders 5.1. Wijze van communiceren 5.2. Leerproces en leerresultaten 5.3 Betrokkenheid en hulp bij onderwijsactiviteiten 6. Geledingen 6.1. Bestuur 6.2. Medezeggenschapsraad 6.3. Ouderraad en ouderbijdrage

3 Inhoudsopgave 7. Schooltijden, vakanties en vrije dagen 7.1. Schooltijden 7.2. Schoolvakanties 7.3. Overige vrije dagen 7.4. Belangrijke data 7.5. Leerplicht 7.6. Verlof regeling 8. Schoolorganisatie 8.1. Aannamebeleid 8.2. Fietsen 8.3. Hoofdluis 8.4. In- en uitgaan van de school 8.5. Klassendienst 8.6. Persoonsregistratie 8.7. Kleding 8.8. Privacy 8.9. Schoolreisje en schoolkamp Sponsoring Stagiaires Tienuurtje en lunch Traktaties Verhuizing van een leerling Verzekeren en aansprakelijkheid Ziekte van een leerling Zorg voor meegebrachte spullen,oa. mobiele telefoons 9. Contacten en adressen 9.1. Interne contacten 9.2. Externe contacten 10. De Zonnewijzer - Brede School Eigen identiteit Participanten 11. Schoolregels en veiligheid De schoolregels Sociale veiligheid Veiligheid in het verkeer Calamiteiten en BHV Schorsing en verwijdering van een leerling Klachtenregeling 11.7 Seksuele intimidatie, misbruik, geweld en discriminatie 11.8 Meld code huiselijk geweld en kindermishandeling 12. Tenslotte

4 1. Waar staan wij voor? De Zonnewijzer Lange Heul 149-b 1403NH Bussum Even voorstellen De Zonnewijzer is een basisschool met een Protestants Christelijke grondslag. De school, onder leiding van directeur Mw. Esther Jager, heeft een enthousiast en zeer betrokken team van 14 leerkrachten en telt op dit moment ca. 180 leerlingen. Sfeer en warmte staan centraal en ons motto is: Ieder kind telt! Dagelijks proberen we dit in ons onderwijs tot uitdrukking te laten komen. 1.2 De missie We willen kinderen helpen zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden zodat ze zelfstandig en zelfredzaam worden, bereid zijn iets voor elkaar te doen, elkaar te helpen, rekening te houden met elkaar en verantwoordelijkheid te dragen De identiteit Onze school kan worden omschreven als een open christelijke school. Dit betekent dat in principe iedereen welkom is. Er wordt van leerlingen en ouders verwacht dat zij de Protestants Christelijke grondslag van de school respecteren. Bij de aanmelding wordt dit ook duidelijk besproken. Door kennis te nemen van elkaars geloofsovertuiging, normen en waarden, leert men over en weer van elkaar en kan men respect voor elkaar opbrengen. Vanuit een respectvolle omgang tussen kinderen, ouders en collega s willen we onze identiteit tot uitdrukking brengen. We zijn een eigentijdse school met de volgende kenmerken: respect voor elkaar; veiligheid; een warme, betrokken en open communicatie; aandacht voor het individuele kind; openheid naar omgeving en maatschappij.

5 1.4 Onze visie is daarbij: - Het bieden van veiligheid en geborgenheid - Leren met hoofd, hart en handen - Het accepteren en respecteren van verschillen tussen kinderen - Kinderen mogen zichzelf zijn en krijgen de ruimte om zelf te ontdekken en keuzes te maken - Er wordt op een positieve manier over kinderen gesproken - Dat ieder kind welkom is, mits de school het kind kan bieden waar het recht op heeft - Dat contact met ouders een belangrijke plaats inneemt - Dat we voldoen aan de kerndoelen waarbij de vorderingen nauwkeurig gevolgd worden - Dat de verantwoording van ons onderwijs te lezen is in het Schoolplan 1.5 Schoolplan Een basisschool is een school met een eigen gezicht en een eigen planning. Dit komt tot uitdrukking in het schoolplan. Het schoolplan geeft een beschrijving van hoe een school werkt, vanuit welke visie ze dat doet en hoe ze in de toekomst wil gaan werken ter verbetering van het onderwijs. De schoolplanontwikkeling is een verantwoording voor de wijze van werken aan anderen w.o. de overheid, ouders enz. Dit plan ligt op school ter inzage en wordt steeds voor vier jaar gemaakt.

6 2. Wat betekent dit voor ons onderwijs 2.1 Werkwijze Op onze school wordt adaptief onderwijs gegeven. We vinden met name de kernwoorden relatie, autonomie en competentie van belang. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de leerlingen, vinden zelfstandigheid belangrijk en richten ons op wat het kind kan. Met betrekking tot adaptief onderwijs hebben we de volgende keuzes gemaakt: - Wij gaan uit van verschillen, accepteren ze en laten leerlingen waar nodig op eigen niveau ontwikkelen; - Als eenheid van denken hanteren wij de groep; - Onze zorg(structuur) richt zich op de alle leerlingen (die hebben we nader gedefinieerd in het zorgplan). 2.2 Huiswerk We denken dat het verstandig is kinderen op de basisschool al enigszins met het verschijnsel huiswerk vertrouwd te maken. Goede zorg voor de materialen en steun van thuis vinden we belangrijk. We hebben een huiswerkprotocol. 2.3 Werktaak In de groepen 3 t/m 8 is de werktaak in gebruik. De kinderen wordt in toenemende mate zelfstandigheid geleerd. Taal/lezen en rekenen zijn de belangrijkste leergebieden. In de hogere groepen vernemen de kinderen een paar dagen tot een week van tevoren wat de komende periode van ze verwacht wordt. Sommige opdrachten kunnen direct ter hand genomen worden, aan andere gaat eerst een instructiemoment vooraf. Als de werktaak af is geven de kinderen zelf aan hoe ze gewerkt hebben en geeft de leerkracht zijn indruk. De werktaak gaat vervolgens mee naar huis, zodat ook ouders geïnformeerd worden over het werk. 2.4 Groep 1-2 Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend en daarnaast bieden we kleuters speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander leren.

7 In de kleuterbouw wordt de methode Ik en KO gebruikt. Deze methode stimuleert via interactie een brede taalontwikkeling (de woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid en taalbeschouwing). De pop Ko vormt de spil van alle thema s en stimuleert de betrokkenheid van de kleuters. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de methode Onderbouwd. Dit is gebaseerd op de kerndoelen voor de vakken taal, rekenen en motoriek. Hiermee kunnen we alle ontwikkelingsmaterialen nog beter inzetten. 2.5 Godsdienstige Vorming Voor het vakgebied godsdienstige vorming maken we op onze school gebruik van de methode Trefwoord. Trefwoord werkt op basis van een kalender, die in alle groepen een vast plekje heeft. N.a.v. het thema worden de christelijke verhalen verteld, tevens kan een gebed worden uitgesproken. Daarnaast bieden spiegelverhalen en gedichtjes mogelijkheid voor reflectie. Ook enkele wereldgodsdiensten worden besproken. 2.6 Nederlandse taal, rekenen enz. Voor alle vakgebieden maken wij gebruik van moderne methoden, die voldoen aan de eisen van de inspectie. Op de informatieavonden en kijkochtenden kunt u de methoden inzien. 2.7 ICT onderwijs ICT heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. De computers worden gebruikt om de leerstof te ondersteunen. Naast oefenprogramma s worden de computers gebruikt voor het maken van werkstukken, PowerPoint presentaties en zoekopdrachten op internet. Tevens zijn alle lokalen voorzien van een digitaal schoolbord. Voor het gebruik van de computer hebben we regels opgesteld. Via onze website kunt u op de hoogte blijven van de activiteiten van uw kinderen en het laatste nieuws. 2.8 Engels In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven met de methode Hello World. Kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. In de overige groepen wordt op speelse wijze Engels gegeven, bijvoorbeeld door het zingen van een liedje. 2.9 Handvaardigheid en techniek. Eénmaal per week is er een ateliermiddag voor de groepen 3 t/m 8. Er wordt dan groepsdoorbrekend gewerkt. De kinderen maken kennis met allerlei vormen van techniek en diverse handvaardigheidtechnieken.

8 2.10 De Zonnewijzer, school in beweging Sport neemt een belangrijke plaats in op onze school. In onze geweldige gymzaal kunnen we ons fijn uitleven. Tevens zijn er 2 speelzalen voor de onderbouw. Sport en sportiviteit zijn met elkaar verbonden. Het sociale aspect van samen spelen, geven en nemen, tegen je verlies kunnen, afspreken van spelregels, enz. vormt je als kind, als mens. Ieder jaar houden wij een sportdag en doen we succesvol mee aan allerhande sporttoernooien. Groep 4 zwemt één keer per week in de Zandzee. Dit wordt georganiseerd door de gemeente. Het vervoer van en naar het zwembad brengt de gemeente in rekening naar de ouders. De ouders krijgen hierover een rekening van de gemeente thuis gestuurd. Ook naschools bieden wij een aantal sportactiviteiten aan. Wij willen naast het bewegen gezond gedrag stimuleren. En we hanteren drie fruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag. Kortom: een school in beweging! 2.11 Culturele vorming We besteden aandacht aan culturele vorming door verschillende peilers van dit vakgebied aan de orde te stellen gedurende de hele basisschooltijd. Te denken valt aan: kunst, architectuur, muziek, natuur, drama, erfgoed enz. Ook onze excursies sluiten op deze thema s aan. Bovendien werken wij samen met alle partners die in ons gebouw gehuisvest zijn, zoals de bibliotheek VVE (voor en vroegschoolse educatie) In het kader van de ontwikkeling van de Brede School is een keuze gemaakt voor de methode Ik en Ko Puk en Ko. Samen met de peuterspeelzaal is dit programma ingevoerd.(zie ook 2.4) 2.13 Burgerschap en integratie Wij vinden het belangrijk dat kinderen vaardigheden leren om zelf verantwoordelijk te kunnen handelen. En daarbij leren we ze ook om zich verantwoordelijk te voelen voor de wereld en de mensen om hen heen. Het vormen van een gemeenschap waarin je onderlinge betrokkenheid voelt en waar zowel leerlingen, ouders als leerkrachten zich gezien en gehoord voelen, vinden we belangrijk. Juist op school kunnen kinderen alle vaardigheden in de praktijk brengen. Dit onderwerp valt in 5 onderdelen uiteen: -democratisch handelen -maatschappelijk verantwoord handelen -omgaan met conflicten -omgaan met verschillen in cultuur en talent -identiteit

9 3. Leerlingenzorg Leerlingenzorg is voor De Zonnewijzer heel erg belangrijk. De school heeft hiervoor een interne begeleider (IB er) die de zorg coördineert. Denk aan het ondersteunen van de leerkracht bij het geven van de juiste hulp in de groep en het opstellen van efficiënte groepsplannen, maar ook het leggen van externe contacten en het zoeken van de juiste hulp en aanpak bij een bepaalde leerling. Op school is het groepsplan de basis voor de week- of dagplanning. Het is een plan waarin beschreven staat hoe, gezien de onderwijsbehoefte van de leerlingen nu, de leerkracht het beste om kan gaan met de doelen en wat leerlingen nodig hebben om deze te bereiken in de komende planperiode. Op school is in het zorgplan beschreven hoe de leerlingenzorg inhoud krijgt. Passend Onderwijs Zodra de Wet Passend Onderwijs in werking treedt, zijn schoolbesturen verplicht om te zorgen voor passend onderwijs voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt hierbij is de extra ondersteuning op school die een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het professionele gedrag van de leerkracht én van het hele schoolteam zijn hiermee gemoeid. Voor de invoering van passend onderwijs werken alle scholen van Stichting Proceon samen in een samenwerkingsverband. In dit verband komt veel kennis en ervaring samen die voor leerlingen kan worden ingezet. Via het samenwerkingsverband kunnen we kinderen laten testen of begeleiden door externe deskundigen. Aanvragen voor onderzoeken en tests vinden altijd plaats in overleg met de intern begeleider. Ook wordt altijd schriftelijke toestemming van de ouders gevraagd. Als ouders het advies krijgen van de school om hun kind te laten testen of onderzoeken, heeft de school altijd de medewerking van de ouders nodig. Als zij die medewerking niet verlenen, kan dat tot gevolg hebben dat een kind niet die ondersteuning krijgt die het nodig heeft. We vinden het daarom van groot belang om constructief samen te werken met ouders in het belang van het kind. Dit geldt natuurlijk voor al onze leerlingen. WSNS (Weer Samen Naar School) Alle IB-ers van onze scholen nemen deel aan een netwerk om kennis en ervaring te delen. Daarnaast hebben we relaties met externe instanties waarnaar we kunnen verwijzen als dit nodig is, bijvoorbeeld het Samenwerkingsverband UNITA. 3.1 Samenwerking met ouders van een leerling We delen met ouders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. De basis van deze samenwerking is vertrouwen. Zowel ouders als school willen het beste voor het kind. Dit is ons gezamenlijke doel. Overleg en afstemming is prettig en noodzakelijk.

10 3.2 Leerling Volg Systeem (LVS) Om te beoordelen of alle leerlingen zich voldoende ontwikkelen volgen wij onze leerlingen systematisch. Met behulp van de Cito-toetsen brengen wij de vorderingen op het gebied van lezen, spelling en rekenen in kaart. Ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken een leerlingvolgsysteem. 3.3 De zorg voor meerbegaafde leerlingen Leerlingen die meerbegaafd blijken te zijn, krijgen speciale aandacht op De Zonnewijzer. Binnen de methoden is extra oefenstof aangegeven die deze leerlingen kunnen maken. Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen verdiepende leerstof waaraan ze zelfstandig mogen werken zodat zij voldoende uitgedaagd worden. Een doorlopende leerlijn voor deze leerlingen is in ontwikkeling. 3.4 Het overslaan van een groep In uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen versneld door. Hiervoor heeft de school een protocol versnellen opgesteld. 3.5 Doubleren In overleg met de ouders nemen we incidenteel het besluit om een kind een jaar over te laten doen. Dit gebeurt als gevolg van leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problemen. Hiervoor heeft de school een protocol doubleren opgesteld. 3.6 De overgang van groep 2 naar groep 3 Om te komen tot een weloverwogen beslissing voor de overgang van groep 2 naar groep 3 maken wij gebruik van diverse toetsgegevens, observatiegegevens en bevindingen van de schoolarts. Bij twijfel wordt aanvullend getoetst. Dit is in een protocol vastgelegd. 3.7 Verwijzing naar het voortgezet onderwijs Aan het begin van elk schooljaar worden de ouders /verzorgers van groep 8 uitgenodigd om een informatieavond bij te wonen. Op deze avond vertelt de leerkracht welke lesstof en andere activiteiten de leerlingen dat schooljaar mogen verwachten als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Tevens wordt op deze avond de procedure rond de schoolkeuze m.b.t. het voortgezet onderwijs besproken. De leerkracht volgt nauwlettend de verrichtingen van de leerlingen en zal in januari de ouders uitnodigen voor een schoolkeuzeadvies. Dit schriftelijke advies is gebaseerd op de resultaten van de kennisgebieden gedurende de laatste twee leerjaren en een aantal persoonlijkheidsfactoren zoals concentratie, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, huiswerkhouding, doorzettingsvermogen, motivatie en interesse. Wanneer ouders zich niet in het schooladvies kunnen vinden zal de CITO-uitslag doorslaggevend zijn.

11 Vanaf januari kunnen ouders zich oriënteren op alle scholen voor Voortgezet Onderwijs(VO). We doen mee aan de landelijke CITO eindtoets. De uitslag wordt door school gezonden naar de ouders en de school voor VO. Indien de uitslag afwijkt van het schooladvies kan de school voor VO een nader onderzoek uitvoeren. De definitieve beslissing over aanname ligt bij de school voor voortgezet onderwijs. Hierover volgt dan contact met de basisschool. Zo nodig is er aanvullend mondeling overleg tussen beide scholen en/of ouders. Wanneer een leerling eenmaal het voortgezet onderwijs bezoekt, ontvangt de basisschool gedurende enkele jaren een voortgangsrapportage. 3.8 Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs Als een school niet (meer) de ondersteuning kan bieden die een kind nodig heeft, kunnen ouders en school samen besluiten om het kind te verwijzen naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). In de praktijk wordt de aanmelding door de ouders in samenwerking met de intern begeleider gedaan. De aanmelding wordt ingediend bij de kerngroep van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Als de PCL vindt dat een kind kan worden toegelaten op een school voor SBO, brengt zij de ouders daarvan op de hoogte. De procedures die de PCL hanteert, vindt u in verschillende folders die u bij de intern begeleider kunt aanvragen. 3.9 Rugzakfinanciering Wanneer een leerling een ernstige handicap of leer- of gedragsstoornissen heeft, krijgen de ouders het advies om hun kind aan te melden bij de Commissie van Indicatie (CVI). Deze commissie besluit of het kind in aanmerking komt voor extra vergoedingen. Het advies kan zijn om het kind verder onderwijs te laten volgen op een clusterschool voor speciaal onderwijs. Wanneer een vergoeding wordt toegekend, kan dit ook betekenen dat het kind op de reguliere school onderwijs blijft volgen en de school geld ontvangt voor extra materiaal en ondersteuning vanuit het Regionaal Expertise Centrum (REC). Als ouders het advies krijgen van de school om hun kind te laten testen of onderzoeken, heeft de school altijd de medewerking van de ouders nodig. Als ouders die medewerking niet verlenen, kan dat tot gevolg hebben dat een kind niet die zorg krijgt die het nodig heeft. Ook hier gaat de komende jaren e.e.a. veranderen. Wanneer Passend Onderwijs ingevoerd wordt, zal de rugzak verdwijnen.

12 3.10 Logopedie Onze leerkrachten zijn getraind om de noodzaak van logopedische hulp te herkennen en te adviseren. De gemeente Bussum subsidieert de logopedie niet. Vaak dekt uw eigen verzekering de kosten wel GGD en schoolarts Voor welke onderzoeken worden kinderen in de basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen en ouders terecht bij de JGZ? Groep 2 Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Er wordt uitgebreid gekeken naar de groei, ontwikkeling en de gezondheid. Gelet wordt o.a. op de ogen, de oren, lengte en gewicht, de spraak/taalontwikkeling, de voeding, het bewegen (grove en fijne motoriek) en het gedrag van het kind. In de uitnodiging wordt vermeld waar dit onderzoek plaats vindt: op school of op een GGD-locatie. Groep 7 Alle leerlingen uit groep 7 worden op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en meet het kind. Ook worden de ogen en oren onderzocht als er twijfels zijn over het zien of horen. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken of het kind extra aandacht van de JGZ nodig heeft. Een afspraak bij de arts of verpleegkundige is mogelijk het gevolg. Oproep voor vaccinaties In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Wanneer een kind onvolledig is ingeënt, kunnen ouders voor de ontbrekende inentingen bij de GGD terecht. Vragen over de ontwikkeling Bij vragen over de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling van een kind kan contact worden opgenomen met de JGZ. Bijvoorbeeld bij vragen over voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kan de verpleegkundige of arts hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door. Opvoedondersteuning Ook voor vragen over de opvoeding kunnen ouders/verzorgers terecht bij het CJG. De medewerkers kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Het CJG is iedere ochtend geopend in Wijzer. Op donderdagmiddag kunt u in gebouw Breeduit terecht. Marcia Rozemeijer is van uur aanwezig. Tevens is er koffie en thee. Daarnaast biedt de GGD de oudercursus Opvoeden & Zo (3-11 jaar) en Beter omgaan met pubers (12-18 jaar) aan. Extra onderzoek Naar aanleiding van vragen en/of problemen kan er een extra onderzoek worden afgesproken. Dit kan op verzoek van het kind zelf, de ouder/verzorger of bijvoorbeeld een leerkracht. Kinderen die niet in groep 2 of 7 zitten, kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek! Bereikbaarheid De afdeling JGZ van GGD Gooi & Vechtstreek is op werkdagen tussen 9.00 en uur bereikbaar via een centraal nummer: (035) Ook kan gebruik worden gemaakt van - (voor algemene vragen) - (voor vragen over afspraken)

13 4. Kwaliteitszorg, ontwikkeling en resultaten 4.1 Kwaliteit verbeteren Stichting Proceon bewaakt haar onderwijskwaliteit zorgvuldig. Kwaliteit is immers niet statisch. Wat vandaag goed is, kan morgen achterhaald zijn. Kwaliteit blijven leveren, impliceert een continu proces van signaleren, analyseren, veranderen, bewaken en evalueren. Stichting Proceon is een lerende gemeenschap, waar steeds wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Samen met leerlingen, ouders en personeel bepalen we of ons aanbod nog altijd aansluit op de wensen in de samenleving. 4.2 Wat deden wij in het schooljaar In dit schooljaar zijn we actief met ons rekenonderwijs bezig geweest. Het team heeft scholing gevolgd zodat we met een frisse blik ons rekenonderwijs zijn gaan aanpakken. De eerste resultaten worden al zichtbaar. De kinderen vinden rekenen duidelijk leuker en de resultaten zijn verbeterd. Dit traject loopt nog door in het volgende schooljaar. We gaan ons dan ook richten op de invoering van de nieuwe rekenmethode. Voor de groepen 1/2 is de methode Onderbouwd ingevoerd. Dit is een allesomvattende kleutermethode. Ook hebben we de atelier- en technieklessen volledig ingevoerd. Iedere dinsdagmiddag bruist de school van de activiteiten. Iedereen enthousiast, leuk! Verder hebben we tal van uitstapjes/excursies gedaan in het teken van het grote project Gezondheid. We kunnen ook nog de Kinderboekenweek, Beeld en Geluid en de natuurbrug noemen, stuk voor stuk plezierige activiteiten om op terug te zien. De Zonnewijzer is volop in beweging want deze opsomming is nog lang niet compleet. 4.3 Schoolresultaten De CITO-eindtoets (groep 8) scoorde dit schooljaar 533,8 (iets lager dan vorig schooljaar). Het landelijk gemiddelde was 534,8. De resultaten van de overige groepen worden ook d.m.v. CITO toetsen getoetst. Deze toetsen kennen 5 niveaus, het hoogste niveau is A, het laagste is E. 4.4 Uitstroomgegevens Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. Schooltype aug aug aug LWOO VMBO-B/K VMBO-G/T 4 1 VMBO T VMBO t Plus HAVO 4 3 HAVO/VWO 8 1 VWO/Gymnasium 3 3 Met de scholen voor voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Gedurende de brugklasperiode worden wij op de hoogte gehouden van de vorderingen van de schoolverlaters.

14 5. Communicatie met ouders 5.1.Wijze van communiceren Een goed contact tussen school en thuis vinden wij essentieel. Geregeld contact met de ouders is één van de zaken waar we speciaal op letten. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons ook van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Nieuwsbrief Eenmaal per maand ontvangt u een nieuwsbrief. Hierin staan allerlei zaken die op dat moment van belang zijn. U vindt er toelichting op activiteiten, informatie over het reilen en zeilen binnen de school en belangrijke data. Op de website is alle informatie te vinden Twitter De Zonnewijzer heeft een twitteraccount. U kunt ons volgen via BS_Zonnewijzer. Informatieavond Aan het begin van elk schooljaar is er een informatieavond. U kunt dan kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind. U krijgt informatie over diverse onderwerpen. Kijkochtenden Jaarlijks worden er in september twee kijkochtenden georganiseerd. Middels een intekenlijst kunt u aangeven op welk tijdstip u graag in de klas van uw kind wilt kijken. Oudergesprekken De leerkrachten van de school zijn altijd bereid om buiten de ouderavonden met u te spreken over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u, na schooltijd, een afspraak maken. Schoolgids De schoolgids is een boekje dat is samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die we op De Zonnewijzer halen. Gesprek met de directie De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt altijd even binnen lopen. Als het nodig is, maken we heel snel een afspraak met u.

15 5.2 Leerproces en leerresultaten Rapporten De leerlingen krijgen twee maal per schooljaar een rapport. De eerste keer begin december en de tweede aan het eind van het schooljaar. In februari is er een tussenrapport waarin de scores staan van de Citotoetsen. De kleuters krijgen het 1 e rapport in februari. Op de rapporten komen de vorderingen aan de orde maar ook de sociaal emotionele en gedragsmatige ontwikkelingen van uw kind. Naar aanleiding van de rapporten is er gelegenheid om met de leerkracht[en] te spreken op de rapportavonden. Natuurlijk kunt u ook tussentijds een afspraak maken voor een gesprek. Rapportavond Na het eerste rapport kunt u op de rapportavond met de leerkracht spreken over de vorderingen van uw kind. Voor een gesprek op deze avond wordt tien minuten uitgetrokken. Is een langer en diepgaander gesprek nodig, dan zal de leerkracht daarover contact met u opnemen. Natuurlijk kunt u ook zelf om een langer gesprek vragen. In de laatste week voor de zomervakantie is er een inloopgelegenheid om, als u dat wenst, nog een kort gesprekje met de leerkracht te hebben. 5.3 Betrokkenheid en hulp bij onderwijsactiviteiten Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op De Zonnewijzer. Een basisschool kan niet zonder die hulp. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen een belangrijke rol, maar ook klassenouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd, zoals het begeleiden van activiteiten bij de kleuters, excursies en sportdag. Ook ondersteuning door ouders bij diverse festiviteiten, georganiseerd door de ouderraad, is altijd zeer welkom. Meldt u bij de leerkracht aan bijv. als klassenouder. Klassenouders Iedere klas beschikt over een klassenouder. In een protocol staat omschreven welke taken hierbij horen.

16 6. Geledingen 6.1 Bestuur De Zonnewijzer maakt deel uit van de Stichting PROCEON. College van Bestuur, Raad van Toezicht In het kort wordt Stichting Proceon als volgt bestuurd: De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen. Het College van Bestuur (CvB) is integraal verantwoordelijk voor de organisatie en wordt hierbij ondersteund door het stafbureau en het secretariaat. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op en adviseert het CvB. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden. Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol. Het adres van het Stichtingskantoor is: Nieuwe Havenweg 53 te Hilversum, tel Postadres: Stichting Proceon Postbus 352, 1200 AJ Hilversum en website (www.proceon.nl). Strategisch beleid In het strategisch beleid staan de volgende strategische uitgangspunten: 1. Scholen worden lerende gemeenschappen met een professionele cultuur. 2. Stichting Proceon wordt een vreugdevolle gemeenschap. 3. De kwaliteit van de scholen wordt aantoonbaar beter. 4. We laten zien waar we goed in zijn. 5. We werken samen met partners die bijdragen aan het bereiken van onze doelstellingen. Het strategisch beleidsplan is richtinggevend voor de schoolplannen. Het volledige strategische beleidsplan staat op onze website:

17 6.2 Medezegenschapsraad De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van 2 ouders en 2 personeelsleden; Mevr. Anja Besselink en Mevr. Paula Tazelaar, namens het personeel. Mevr. Ilona Koopmanschap (moeder van Mika) en mevr. Judith Kamphuis (moeder van Fleur en Lucas), namens de ouders. Het doel van de MR is om ouders en leerkrachten inspraak te geven in aangelegenheden die de school betreffen. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad wordt gevormd door een aantal leden uit de diverse medezeggenschapsraden. Zij behandelen schooloverstijgende zaken. Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. 6.3 Ouderraad en ouderbijdrage De ouderraad wordt gekozen door en uit ouders, van wie er één of meer kinderen de school bezoeken. Hoofdrol van deze raad is het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij het hele schoolgebeuren. Een goed contact tussen ouders en leerkrachten is namelijk essentieel voor een optimaal functionerende school. De ouderraad initieert en organiseert schoolactiviteiten zoals bijv. Sint, Kerst, Pasen, verjaardagendag en andere festiviteiten. Ouderbijdrage De ouderraad int de ouderbijdrage en stelt in overleg met de directie een begroting op. We verwachten van alle ouders een vrijwillige bijdrage om activiteiten, waar de school geen of onvoldoende subsidie van het Rijk voor ontvangt, te kunnen bekostigen. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, stellen we het erg op prijs als iedere ouder zijn steentje wil bijdragen. Ieder kind profiteert ervan! De ouders krijgen bericht op welke wijze zij kunnen betalen. Op dit moment bedraagt de bijdrage 80,- per kind per jaar [dit is 2,-per schoolweek per kind!]. Hiervan wordt ook het schoolreisje en diverse excursies betaald. Voor kinderen die geen volledig jaar op school zitten, zal de ouderbijdrage naar rato worden verlaagd Aan het begin van het schooljaar legt de ouderraad verantwoording af over haar activiteiten en het gevoerde financiële beleid. Tevens wordt de nieuwe begroting gepresenteerd.

18 7. Schooltijden, vakanties en vrije dagen 7.1 Schooltijden Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden: Alle dagen van uur tot uur. Op jaarbasis bedraagt dat 950 uur. 7.2 Schoolvakanties Herfstvakantie ma. 21 oktober t/m vr. 25 oktober 2013 Kerstvakantie vr. 20 december 2013 t/m vr. 3 januari 2014 Voorjaarsvakantie vr. 21 febr. t/m vr.28 febr Paasvakantie / Meivakantie vr. 18 april t/m ma. 5 mei 2014 Hemelvaart do. 29 mei en vr. 30 mei 2014 Pinksteren vr. 6 juni t/m di. 10 juni 2014 Zomervakantie ma. 7 juli t/m vr.15 augustus Overige vrije dagen Jaarlijks zal er een aantal studiedagen gepland worden. Voor dit schooljaar zijn dat maandag 7 oktober 2013, woensdag 5 maart 2014 en vrijdag 6 juni Belangrijke data Alle belangrijke data vindt u terug op onze jaarkalender. Ook kunt u kijken op onze website: 7.5 Leerplicht Regionaal Bureau Leerling zaken(rbl) De leerplichtambtenaar is belast met het toezicht op de naleving van de leerplicht. De belangrijkste taak is om het recht te bewaken, dat ieder kind heeft op onderwijs. Hij /zij biedt hulp aan leerlingen, ouders/ verzorgers en scholen bij het zoeken naar oplossingen van problemen rond (dreigend) schoolverzuim of het voortijdig schoolverlaten. Indien er sprake is van onwettig schoolverzuim kan de leerplichtambtenaar van zijn bevoegdheid als opsporingsambtenaar gebruik maken en proces-verbaal opmaken tegen de ouders/ verzorgers van leerplichtige kinderen die verzuimen. Wanneer een leerling de 1 e dag na de zomervakantie afwezig is, wordt dit gemeld (standaardprocedure). Regionaal Bureau leerlingenzaken, Burgemeester de Bordesstraat GZ Bussum. Telefoon: Leerplicht en kleuters Zodra een kind vier jaar is, mag het naar school. Als het vijf jaar is moet het naar school. Vlak voor de vierde verjaardag mag een kleuter, in overleg, vijf ochtenden op school komen wennen.

19 7.6 Verlof regeling In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering mogelijk. 1. Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing bestaat er recht op verlof. 2. Voor de vakantie onder schooltijd kan alleen uitzondering op de hoofdregel worden gemaakt, als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in het schooljaar. Uit een werkgeversverklaring moet blijken dat dit de enig mogelijke verlofperiode voor het gezin is. 3. Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van ouders en leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: Verhuizing van het gezin. Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten. Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. Overlijden van bloed- of aanverwanten. Viering van een ambtsjubileum en 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. De leerplichtambtenaar stelt, dat de volgende omstandigheden niet gewichtig zijn: Familiebezoek in het buitenland Vakantie in een goedkopere periode of aanbiedingen. Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte. Andere kinderen uit het gezin zijn ook vrij. Deelname aan televisieopnames of sportevenementen. Een aanvraagformulier voor extra verlof is te verkrijgen bij de directeur of via de website. U levert deze aanvraag, inclusief de relevante verklaringen ruim van te voren in (indien mogelijk 8 weken voor de gewenste verlofperiode). De directeur neemt zelf een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze neemt na overleg met de directeur een besluit. Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar maken bij dezelfde leerplichtambtenaar. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Voor verdere informatie over de leerplicht kunt u terecht bij: Regionaal Bureau leerlingenzaken, Burgemeester de Bordesstraat GZ Bussum Telefoon:

20 8. Schoolorganisatie 8.1 Aannamebeleid Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan het hele jaar door, via de directie. Ouders die al een kind bij ons op school hebben krijgen voorrang. Bij nieuwe aanmeldingen gaat een (kort) kennismakingsgesprek met de directie vooraf. Er is dan meestal ook gelegenheid om nader kennis te maken met het gebouw en de leerkrachten. Is er sprake van verhuizing dan kan uw kind voorafgaande aan eventuele aanname worden getoetst op kennis, vaardigheden en gedrag. De aanname is afhankelijk van het resultaat van deze toetsen en de groepssamenstelling. Aannamebeleid PROCEON De scholen van Stichting Proceon staan open voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Toch kan het zijn dat een school een wachtlijst hanteert, waardoor uw kind niet direct geplaatst kan worden. Het bestuur van de stichting kan hiertoe besluiten als een school niet genoeg ruimte heeft voor het aantal kinderen dat is aangemeld. Bij dit besluit is de kwaliteit van het onderwijs het uitgangspunt. Als er sprake is van een wachtlijst heeft de school een protocol voor de volgorde van toelating vanaf de wachtlijst. Uiteraard kunt u dit protocol inzien. Wanneer uw kind speciale zorg of aangepast onderwijs nodig heeft door een handicap, ziekte of ontwikkelingsstoornis, dan is het zeer aan te bevelen ons zo vroeg mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. In overleg met u maken we dan de afweging of uw kind het onderwijs en de zorg kan krijgen die het nodig heeft. Voor een zo goed mogelijke afweging hebben wij de informatie nodig van de bij uw kind betrokken zorgverleners. Ook kunnen wij u adviseren over de eventueel te nemen stappen om een passend onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren (zie ook leerlingenzorg). Op de scholen van Proceon is een beleidsplan aannamebeleid van leerlingen aanwezig, dat ervoor zorgt, dat deze afweging zorgvuldig wordt gemaakt. 8.2 Fietsen Kinderen die op grote afstand van de school wonen zullen met de fiets naar school gaan. Aangezien de ruimte in de fietsenrekken beperkt is, willen we fietsen van kinderen, die dichtbij wonen, zoveel mogelijk weren. Vandaar ons verzoek: laat uw kind alleen op de fiets gaan als het echt nodig is! Bovendien zijn de fietsstallingen natuurlijk niet bewaakt. Zorg voor een goed slot op de fiets. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade!

21 8.3 Hoofdluis Ieder kind heeft een eigen luizenzak. Van tijd tot tijd steekt op elke school hoofdluis de kop op. Daarom is er iedere 1 e maandag na een schoolvakantie controle. Per groep hebben we een luizenouder. Het helpt enorm als het haar die dag niet ingevlochten is en er geen gel in zit. Wordt er bij uw kind hoofdluis geconstateerd dan wordt u daarover geïnformeerd. Als u zelf hoofdluis constateert, dan horen we dit graag zo snel mogelijk. Een lotion ter bestrijding van hoofdluis is bij elke drogist of apotheek te verkrijgen. Bij hardnekkige gevallen kunt u natuurlijk bij uw huisarts terecht of kunt u contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg telefoon: In en uitgaan van de school Vanaf 8.00 uur gaan de deuren van de lokalen open. U bent van harte welkom om uw kind in het lokaal te brengen U kunt dan even sfeer proeven en werkjes bekijken. Vanaf 8.10 uur geeft de leerkracht een signaal om afscheid te nemen, zodat we om 8.15 uur met de les kunnen beginnen. Om uur is de lesdag voorbij. De leerlingen lopen onder begeleiding van de leerkracht naar buiten. 8.5 Klassendienst In verschillende groepen functioneert het verschijnsel klassendienst. Gedurende een week wordt dan van een paar kinderen verwacht dat zij hun juf of meester helpen bij de dagelijkse gang van zaken: bv. materiaal uitdelen, bord schoonmaken enz. Vaak wordt na schooltijd het meubilair nog even recht gezet, de planten water gegeven en de vloer geveegd. De kinderen komen later naar buiten. 8.6 Kleding Elke leerling heeft in principe de vrijheid zich te kleden zoals hij wil. De gangbare fatsoensnormen geven hierbij de grenzen aan, ter beoordeling van de directeur. Discriminerende tekst aan of passend bij de kleding en aanstootgevende kleding zijn op school niet toegestaan. Het dragen van hoofdbedekking, met uitzondering van een hoofddoek en andere hoofddeksels welke op grond van een religie worden gedragen, is binnen het schoolgebouw niet toegestaan. In alle gevallen dient het gezicht van een leerling volledig zichtbaar te zijn. Gymkleding Het is verplicht om tijdens de gymlessen gymkleren te dragen. Dat wil zeggen: andere kleding dan in het groepslokaal wordt gedragen. Ook het dragen van gymschoenen is verplicht, waarbij de zolen geen strepen mogen achterlaten op de vloer. 8.7 Persoonsregistratie Dossiergegevens van het kind vallen onder de Wet Persoonsregistratie. Het dossier is eigendom van de school, dat wil zeggen: van het bevoegd gezag, vertegenwoordigd door de directeur.

22 Wat is een leerlingdossier? Het leerlingdossier wordt in de wet onderwijskundig rapport genoemd. Voor elke leerling wordt een onderwijskundig rapport gemaakt. De gegevens van het leerlingdossier zijn strikt vertrouwelijk. Een leerlingdossier: bevat o.a. rapporten, uitslagen van toetsresultaten, gegevens uit het leerlingvolgsysteem, verslagen van gesprekken, onderzoeksgegevens, observatieverslagen, schoolarts en logopedie gegevens,informatie van de vorige school, afgesloten handelingsplannen en afspraken die over of met de leerling zijn gemaakt. De leerlingadministratie bevat gegevens die nodig zijn voor het bijhouden van administratie, zoals persoonsgegevens en gegevens over de inschrijving, de uitschrijving en het verzuim van de leerling. Informatierecht aan derden Indien bezwaar aangetekend wordt mogen de gegevens niet worden verstrekt aan derden. Op formulieren bestemd voor aanmelding bij- of contact opnemen met externen wordt altijd een handtekening gevraagd. 8.8 Privacy Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een lijst met namen en adressen van de kinderen in de groep van uw kind. Als u bezwaar heeft dat uw adres en of telefoonnummer daarop vermeld worden neemt u dan even contact op met de leerkracht. Website (www.zonnewijzer-bussum.nl) Om de sfeer te laten proeven staan er vaak foto's op de website. Zowel van het schoolgebouw (van binnen en buiten) als van de omgeving. Maar vaak ook van leerkrachten en leerlingen. Met name de foto's van personen kunnen een inbreuk op de privacy vormen. Dus mocht u bezwaar hebben laat het ons weten. 8.9 Schoolreisje en schoolkamp Schoolreis Ieder cursusjaar staat er een schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 op het programma. De kleinsten zoeken meestal een bestemming in de buurt, de oudere kinderen gaan wat verder weg. Een deel van uw ouderbijdrage is hiervoor bestemd. Schoolkamp Groep 8 gaat elk jaar, drie dagen, op schoolkamp naar Leusden. U ontvangt hier een aparte rekening voor. Schoolreis en schoolkamp horen zo bij het schoolleven, dat we het belangrijk vinden dat IEDER kind mee gaat.

23 8.10 Sponsoring Bij sponsoring gaat het in veel gevallen om geld, waarvoor de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Van het geld dat sponsoring oplevert, kan een school speciale activiteiten organiseren of extra leermiddelen aanschaffen, die anders niet zomaar betaald hadden kunnen worden. Denk aan de aanschaf van extra computers. Stichting Proceon staat in principe dan ook positief tegenover sponsoring. Scholen zijn voor sponsors aantrekkelijk. Uiteraard gaat onze school zorgvuldig om met sponsoring. Het bestuur heeft richtlijnen ontwikkeld, waarbinnen de scholen hun sponsoractiviteiten mogen organiseren. Binnen de school heeft de medezeggenschapsraad (MR) de taak om, afgaande op de richtlijnen, al dan niet instemming te verlenen met sponsoractiviteiten Stagiaires Onze school is gecertificeerd partner van de Marnix Academie inzake opleiden in school. Ieder jaar zijn er voor kortere of langere periode stagiaires op onze school werkzaam. De afgelopen jaren hebben we op De Zonnewijzer ook voor startbekwame studenten stageplaatsen beschikbaar gesteld. Deze stage vormt de afsluiting van de PABO-opleiding. De student is dan een aantal dagen per week zelf verantwoordelijk voor een groep leerlingen. Dit houdt concreet in dat de student voor die periode zelfstandig de groep draait. Binnen De Zonnewijzer is er een geschoolde interne coach, die deze stagiaires begeleidt Tienuurtje en lunch De kinderen van groep 1 en 2 onderbreken de ochtendschooltijd voor een kleine eet- en drinkpauze. Ook de kinderen in hogere groepen krijgen voor het speelkwartier de gelegenheid om in het lokaal wat te eten en te drinken. In een doosje of beker met GOED sluitende deksel kunt u eten en drinken meegeven. Zet u er wel DUIDELIJK een naam op? Het is niet de bedoeling dat kinderen op deze momenten gaan snoepen en ook is het niet de bedoeling dat het een volledige maaltijd wordt. Gezond eten en drinken voor een gezonde trek! Uiteraard geldt hetzelfde voor de lunch. Op woensdag, donderdag en vrijdag mag alleen fruit gegeten worden als tussendoortje. Zo proberen we gezond gedrag te bevorderen.

24 8.13 Traktaties Als een kind jarig is mag het op school trakteren. Vooral voor de jongsten betekent dit groot feest. De eigen groep wordt getrakteerd en vervolgens mag de jarige zich ook in andere groepen laten feliciteren. Twee klasgenoten gaan dan mee. Een vriendelijk verzoek: houd de traktatie eenvoudig en probeer zoetigheid zoveel mogelijk te vermijden. Ga voor gezond Voedselallergie Het is prettig voor ons om te weten welke kinderen last hebben van voedselallergie. Is hier sprake van bij uw kind laat ons dan weten wat uw kind wel en niet mag hebben. Het is dan mogelijk hiermee rekening te houden bij de verschillende traktaties. U kunt ook voor uw kind een eigen traktatiepot in de klas zetten Verhuizing van een leerling Wilt u de school in kennis stellen van een eventuele verhuizing, dan kunnen wij uw adres wijzigen in onze administratie. Dit geldt ook voor een wijziging van uw telefoonnummer Verzekeren en aansprakelijkheid Het bestuur van Stichting Proceon heeft een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering. Hiermee zijn leerlingen, personeel en vrijwilligers verzekerd. Ongevallenverzekering De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering wanneer een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover uw eigen ziektekostenverzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld door een eigen risico. Materiële schade als een kapotte bril of schade aan een fiets, valt niet onder de dekking. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school, bestuursleden, personeel en vrijwilligers dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer sprake is van een verwijtbare fout, dus als de school is tekortgeschoten in haar rechtsplicht. Als bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt, valt die schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt die dus niet vergoed.

25 De school is evenmin aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen, of beter gezegd hun ouders, zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Van een leerling, die tijdens schooluren of door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, zijn dus in de eerste plaats de ouders aansprakelijk. Sluit daarom zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af Ziekte van een leerling We stellen het erg op prijs als u ziekte van uw kind zo spoedig mogelijk (voor schooltijd) aan ons doorgeeft. Ons telefoonnummer is Zorg voor meegebrachte spullen De school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van meegebrachte spullen. Tijdens het schooljaar nemen de leerlingen soms waardevolle spullen mee naar school om te gebruiken of om te laten zien. U begrijpt dat het voor ons heel moeilijk is om daar altijd verantwoordelijkheid voor te dragen. Als leerkrachten letten we goed op maar uw kind is zelf verantwoordelijk voor die meegebrachte spullen. Apart noemen we de mobiele telefoon: Om veiligheidsredenen en in het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling is het meenemen van mobiele telefoons door leerlingen tijdens uitstapjes verboden. Kinderen kunnen op eigen verantwoording een mobiele telefoon mee naar school nemen (om na schooltijd te gebruiken). Onder schooltijd mag hij niet aanstaan.

26 9. Contacten en adressen 9.1 Interne contacten Schoolleiding De schoolleiding bestaat uit: de directeur en bouwcoördinatoren. Directeur De directeur heeft de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding van de school. Zij vertegenwoordigt de school naar buiten en draagt de eindverantwoordelijkheid. Bouwcoördinatoren De bouwcoördinator is het aanspreekpunt voor alle zaken die de onder- of bovenbouw betreffen, onderwijsinhoudelijk en organisatorisch. Leerkrachten De groepsleerkrachten hebben lesgevende taken en dragen de eindverantwoordelijkheid voor de eigen groep. IB en RT-leerkracht De intern begeleider(ib) coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. De Remedial Teacher(RT) helpt d.m.v. remedial teaching individuele leerlingen buiten de groep. (zie ook hoofdstuk 3) ICT-er Onze computerspecialist heeft naast lesgevende taken de leiding bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering van de Informatie en Communicatie Technologie. Vervanging Bij ziekte van een leerkracht zullen wij altijd trachten zo snel en verantwoordelijk mogelijk een oplossing te zoeken, al is het vaak heel moeilijk een vervangende leerkracht te vinden. Het is in zo n situatie mogelijk dat een groep wordt opgedeeld : verdeeld over de andere groepen, waar zij dan met hun eigen werk verder kunnen gaan. Dankzij de werktaken kunnen de kinderen in de meeste gevallen vrij gemakkelijk zelfstandig aan de slag. Duurt deze situatie langer, dan kan het zijn dat de leerlingen een dagje thuis moeten blijven. De ouders krijgen hier altijd bericht van en mocht dat thuis voor problemen zorgen kan er met ons overlegd worden. Routing: 1 - invalkracht zoeken; 2 - schuiven met collega s; 3 - groep opdelen (hooguit 1 a 2 dagen); 4 - briefje mee naar huis dat de klas de volgende dag vrij heeft.

27 9.2 Externe contacten Breeduit De Zonnewijzer maakt deel uit van de Brede School. Dit betekent dat we met de deelnemende partners samenwerken. Buitenschoolse opvang In artikel 45 lid 2 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is bepaald dat het bevoegd gezag van een basisschool zorg draagt voor de organisatie van kinderopvang voor leerlingen op doordeweekse nietschooldagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen en op schooldagen gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen 7.30 uur en uur, indien één of meer ouders om verzoeken. Samenwerkingsovereenkomst met SKBNM Onze school heeft een contract met de organisatie en uitvoering van buitenschoolse opvang aan een professionele kinderopvangonderneming vanaf 1 augustus In dit geval de SKBNM. De SKBNM heeft al 15 jaar ervaring met het organiseren en exploiteren van buitenschoolse opvang. Naast het vastleggen van afspraken die voor alle scholen hetzelfde zijn, heeft de SKBNM met onze school de overeenkomst zodanig op de wensen van school afgestemd, dat er gesproken kan worden van een overeenkomst op maat. Een groot aantal van de vastgelegde afspraken gaan over de wijze waarop dagelijks de kinderen aan de leiding van de kinderopvang zullen worden overgedragen. Hierdoor is er duidelijkheid over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van beide partijen. Ook het kwaliteitsbeleid en het pedagogisch beleid zijn onderdeel van de gemaakte afspraken. Evenals de communicatie en informatieuitwisseling tussen school, SKBNM en ouders. Ouders die gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang van de SKBNM kunnen zich inschrijven. Kinderen van de deelnemende scholen hebben voorrang op de plaatsingslijst. Ouders zijn overigens niet verplicht gebruik te maken van de SKBNM. Zij kunnen ook zelf opvang regelen. Meer informatie over de SKBNM is te vinden op de website

28 Inspectie van het onderwijs tel (gratis) meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel (lokaal tarief) Onderwijsbegeleidingsdienst Onze school maakt gebruik van de diensten van CED. PABO (=Pedagogische Academie Basis Onderwijs) Met name de Marnixacademie uit Utrecht en de IPABO uit Amsterdam Scholen voor Voortgezet Onderwijs BOVO-overleg. Er is regelmatig overleg over de aansluiting van het basisonderwijs met het Voortgezet Onderwijs. WSNS (=Weer Samen Naar School) Zie hoofdstuk 3.2 Wijkagent Tevens is er regelmatig contact met de wijkagent. Hij geeft lessen in de bovenbouwgroepen. Op afroep ondersteunt de schooladoptie agent bij voorkomende problemen. Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) De leerplicht ambtenaar is te raadplegen via tel Burgemeester de Bordesstraat GZ Bussum Postbus AE Bussum (zie verder hoofdstuk 7.5) Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Er is een intensief contact met het CJG. (zie hoofdstuk 3.11)

29 10 De Zonnewijzer - Brede School 10.1 Eigen identiteit Onze school zal binnen de Brede School zijn eigen identiteit behouden Participanten In de Brede School zijn tevens gevestigd: - Stichting Peuterspeelzalen: er is één peuterspeelzaal met twee groepen gehuisvest, van de stichting (SKBNM) - BSO: de Buiten Schoolse Opvang regelt de opvang van leerlingen na schooltijd van Stichting SKBNM (zie ook hoofdstuk 9.2) - Kon. Emmaschool, locatie Breeduit basisschool voor openbaar onderwijs - Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD) met de zorg voor jongeren van 0 19 jaar en Centrum Jeugd en Gezin (C JG) - Jeugdbibliotheek, met leestafel voor buurtbewoners Tevens werken wij samen met: - Versa: Versa zal diverse activiteiten ontwikkelen in de Brede School o.a. Verlengde schooldag activiteiten. - VSD (Verlengde Schooldag): In samenwerking met VERSA wordt de Verlengde School Dag georganiseerd. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen deelnemen aan een aantal creatieve of sportieve activiteiten. De lessen vinden na de middagschooltijd plaats en duren 1 uur. De laatste jaren is er een scala van activiteiten de revue gepasseerd: koken, schilderen, weven, dans, toneel enz. Voor een klein bedrag kunnen de leerlingen meedoen. Verder is het de gemeente Bussum, die door een subsidie de activiteiten mogelijk maakt. Met alle deelnemers willen we een groot en gevarieerd aanbod voor kinderen realiseren. Tevens is dit gebouw een centrum in de wijk Westereng, waar het merendeel van onze leerlingen woont.

30 11. Schoolregels en veiligheid 11.1 De schoolregels Leren met hoofd, hart en handen kan alleen in een veilig schoolklimaat. Dat is de basis om je te ontwikkelen. We willen dat de kinderen met veel plezier naar school gaan, zich op school thuis voelen, ervaren dat zij erbij horen, serieus worden genomen en kunnen spelen en werken in een goede sfeer. Voor een veilig school- en klassenklimaat zijn regels nodig. Deze regels stellen we vaak samen met de kinderen op. We formuleren deze regels positief. Hiermee sturen we het gedrag van kinderen bij het omgaan met elkaar en geven tegelijkertijd grenzen aan. Deze regels staan op ons inschrijfformulier en worden bij aanmelding door ouders en school ondertekend. Van de school mogen de ouders verwachten, dat - Ouders tijdig geïnformeerd worden als gedrag en/ of leerprestaties reden tot bezorgdheid geven; - Geweld, in welke vorm ook, niet getolereerd wordt; - Kinderen een veilige en geborgen schoolsituatie geboden wordt; - Leerkrachten zich inspannen om elk kind in zijn totale ontwikkelingsgang optimaal te begeleiden. Van de ouders verwacht de school, dat zij. - Onze identiteit als Protestants Christelijke School respecteren; vertrouwen hebben in onze school en de leerkrachten; - Hun kinderen ook deel laten nemen aan schoolactiviteiten als schoolreisjes, schoolkamp, excursies en vieringen; - In principe bereid zijn om in voorkomende gevallen te assisteren bij binnen- en/ of buitenschoolse activiteiten; - Mee willen werken aan rust in ons gebouw (bv. door geen lessen te verstoren); - Er zorg voor willen dragen dat hun kind(eren) op tijd op school zijn; - Beseffen dat hun kind vanaf het vijfde levensjaar leerplichtig is en dat met de consequenties daarvan rekening gehouden moet worden (zorg voor dagelijks schoolbezoek en geen tussentijdse of verlengde vakanties en vrije dagen!); - Een regelmatig contact met de leerkrachten van hun kind(eren) van belang vinden; - Bij klachten of opmerkingen, van welke aard ook, direct contact zoeken met school; - Alle medewerking verlenen bij het handhaven van onze schoolregels.

31 Van de leerlingen verwacht de school dat zij met het volgende instemmen: Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten onze school veilig moet kunnen voelen. Ik beloof mij te houden aan de volgende regels: HOOFDREGEL: EEN ANDER BEHANDEL IK ZOALS IKZELF BEHANDELD ZOU WILLEN WORDEN Iedereen mag er zijn. Een ander is net zo belangrijk als ikzelf. Dit betekent: Ik praat positief over een ander. (Aan klikken doe ik niet mee) Ik ga op een plezierige wijze met leerkrachten en andere leerlingen om. Als iemand mij lastig valt, zeg ik: Stop! Ik denk na over de situatie. Misschien met behulp van het PAD-plekje. Als dit niet helpt zeg ik dit tegen juf of meester. In onze schoolgebouwen zorg ik voor rust. (Ik loop rustig op de trap, in de gang en hal) Ik ga voorzichtig om met de spullen van school en van een ander; Ik help onze school en zijn omgeving netjes te houden; Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden Sociale veiligheid Preventief beleid Wij leren de kinderen sociale vaardigheden aan d.m.v. de PAD methode en de methode Ik en Ko in de onderbouw. Er zijn gedragsregels opgesteld voor veilig internetten. We hanteren een (cyber) pestprotocol. Curatief beleid voor het afhandelen van incidenten Wanneer een incident zich heeft voorgedaan neemt de school de volgende maatregelen: - Lik op stuk beleid (ouders worden direct op school uitgenodigd voor een gesprek) - De wijkagent wordt ingeschakeld - De leerling wordt besproken in het ZAT-overleg (Zorg Afstemmings Team) - Er wordt gebruik gemaakt van het protocol schorsing en verwijdering van een leerling 11.3 Veiligheid in het verkeer We proberen de omgeving rondom school zo veilig mogelijk te maken door ouders ook bewust te maken van een veilig verkeersgedrag. Met name het halen en brengen van kinderen levert nog wel eens gevaarlijke situaties op. Samen met onze verkeersouder en de gemeente hebben we de knelpunten van de nieuwe locatie in kaart gebracht. Advies :Niet fout parkeren, want er wordt regelmatig beboet! In groep 7 doen de leerlingen theoretisch en praktisch verkeersexamen.

32 11.4 Calamiteiten en BHV In geval van brand of andere calamiteiten heeft Breeduit een vluchtplan. Ontruiming volgens dit plan wordt twee keer per jaar geoefend. Afhankelijk van eventuele extra of bijzondere risico s in de omgeving van de school wordt zo nodig een calamiteitenplan gemaakt. Binnen Breeduit hebben we BHV-ers. Dit zijn opgeleide bedrijfshulpverleners die verantwoord kunnen helpen in geval van nood. Een aantal mensen heeft tevens een EHBO diploma. De Zonnewijzer beschikt over een preventiemedewerker. Deze houdt het [bijna] ongevallenregister bij Schorsing en verwijdering van een leerling Schorsing en verwijdering komen gelukkig sporadisch voor in het basisonderwijs. In onze veranderende maatschappij worden ouders en leerlingen echter mondiger en kritischer. Dit kan leiden tot agressief gedrag van zowel ouders als leerlingen. Het bestuur van Stichting Proceon hecht grote waarde aan een gezond en veilig schoolklimaat voor onderwijsgevenden en leerlingen. Om die veiligheid te waarborgen hebben we de beleidsnotitie Schorsing en Verwijdering gemaakt. Uitgangspunt in deze notitie is dat een kind niet zomaar geschorst of verwijderd kan worden. Aan schorsing en verwijdering gaat een hele procedure vooraf. We maken hiertoe onderscheid tussen: Het onvermogen om de leerling de noodzakelijke onderwijszorg aan te bieden, belemmering van het onderwijs aan overige leerlingen, en gevaar voor overige leerlingen; Gedrag dat in strijd is met de grondslag van onze stichting; Het plaatsvinden van een ernstig incident: Voortdurend storend agressief gedrag van de leerling; Bedreigend of agressief gedrag van de ouders/verzorgers van de leerling.

33 Van belang hierbij is dat het aannemelijk moet zijn dat herhaling niet is uitgesloten. Er moet gegronde vrees bestaan voor de veiligheid van personeel of leerlingen, of voor ongestoorde voortgang van het onderwijs. Ouders en leerlingen moeten volledig op de hoogte zijn van alle schoolregels. Deze staan in de schoolgids vermeld. Overtreding van deze schoolregels kan leiden tot schorsing of verwijdering. Het spreekt voor zich dat, voordat van schorsing of verwijdering sprake kan zijn, er diverse procedures zijn gevolgd. Het volledige protocol schorsing en verwijdering staat op de website van Stichting Proceon: Klachtenregeling Stichting Proceon heeft een klachtenregeling. Deze regeling is alleen van toepassing als iemand met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen namelijk in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een goede manier worden afgehandeld. Soms komen de betrokkenen er niet samen uit en wil iemand een officiële klacht indienen. Die mogelijkheid is er. Het doel van de behandeling van de klacht is dat de klager maar ook de school daar beter van wordt, met andere woorden dat de school de klacht als belangrijk signaal opvat en ervan leert. Het volledige beleidsplan staat op onze website: Procedure Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen, nadat u uw klacht eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de schoolleiding heeft besproken: 1. Maak een afspraak met de interne contactpersoon van de school: De ICP-er voor onze school zijn: Rosemary van der Pol 2. Deze contactpersoon kan u doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon of het college van bestuur van de stichting. 3. U kunt, eventueel samen met de vertrouwenspersoon, besluiten naar de Landelijke klachtencommissie te gaan. Een vertrouwenspersoon werkt anoniem en heeft geheimhoudingsplicht.

34 De vertrouwenspersonen voor Stichting Proceon zijn: Dorine Gerritsma en Karel Sweers CED groep, locatie Maartensdijk Postbus ZL Maartensdijk Tel: (0346) Als dit geen bevredigende oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij: Landelijke Klachtencommissie T.a.v. mevrouw mr. A.C. Melis-Gröllers, algemeen secretaris Postbus EH Den Haag Tel: (070) Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Seksuele intimidatie, misbruik, geweld en discriminatie Stichting Proceon gaat alle vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie binnen of in de directe omgeving van de school tegen. Alle medewerkers van de stichting hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend. Hiermee geven zij aan dit beleid te kennen, zich te gedragen en te handelen naar de gedragsregels en -protocollen in het betreffende beleidsstuk. Er zijn bovendien gedragsprotocollen voor privacy en het voorkomen van pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag. Ga bij (een vermoeden van) seksuele intimidatie, seksueel misbruik, extreme vormen van fysiek of psychisch geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering of extremisme naar de contactpersoon van de school. U kunt ook de vertrouwenspersoon van de stichting of het landelijke meldpunt van de Onderwijsinspectie bellen: Vertrouwensinspecteurs van het meldpunt behandelen uw klacht vertrouwelijk. Vragen over onderwijs in het algemeen of over de Onderwijsinspectie in het bijzonder kunt u stellen aan Postbus 51. Bel hiervoor (gratis) , naar of Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, die met ouders en kinderen werken, verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld. De school beschikt over iemand die u kunt consulteren over kindermishandeling. Deze functioneert als aanspreekpunt en bewaakt de interne procedure. De taak van aandachtfunctionaris kindermishandeling is gekoppeld aan de taak van de interne contact persoon (ICP-er). Op onze school is dit Rosemary v. d. Pol. Meer informatie op: en

35 12. Tenslotte Kijk ook eens op onze website: Misschien heeft u, na het lezen van deze gids, toch nog een vraag, neemt u dan gerust contact met ons op! We maken graag een afspraak met u! Want: Uw kostbaarste bezit (uw kind) is onze grootste zorg. Namens het team, Esther Jager Directeur

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

De Zonnewijzer Lange Heul 149b 1403 NH Bussum. De Zonnewijzer maakt deel uit van Stichting Proceon:

De Zonnewijzer Lange Heul 149b 1403 NH Bussum. De Zonnewijzer maakt deel uit van Stichting Proceon: Contactgegevens Contactgegevens De Zonnewijzer Lange Heul 149b 1403 NH Bussum telefoonnummer: 035-6989339 email: website: directie.zonnewijzer@proceon.nl www.zonnewijzer-bussum.nl De Zonnewijzer is te

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

De Zonnewijzer Lange Heul 149b 1403 NH Bussum. De Zonnewijzer maakt deel uit van Stichting Proceon:

De Zonnewijzer Lange Heul 149b 1403 NH Bussum. De Zonnewijzer maakt deel uit van Stichting Proceon: Contactgegevens Contactgegevens De Zonnewijzer Lange Heul 149b 1403 NH Bussum telefoonnummer: 035-6989339 email: website: directie.zonnewijzer@proceon.nl www.zonnewijzer-bussum.nl De Zonnewijzer is te

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Verlof of vakantie onder schooltijd

Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Schooljournaal O.B.S. De Zilvermeeuw, De Visserstraat 6a,1964 ST Heemskerk, T: 0251 232 646 E: directie@obsdezilvermeeuw.nl W: www.obsdezilvermeeuw.nl voor de week van:20 januari 2015 Vrijstelling schoolbezoek/extra

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek)

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) w a t WUL n o u Regionale WUL Zuidhollandse Eilanden Verlof leer plicht Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen. Inleiding. De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Agenda: 1 oktober: Schoolfotograaf Schoolbieb. Communicatielijnen binnen de school:

Agenda: 1 oktober: Schoolfotograaf Schoolbieb. Communicatielijnen binnen de school: Agenda: Communicatielijnen binnen de school: Als school willen we een open school zijn waar u als ouder/verzorger langs kunt komen voor vragen/ problemen, maar ook voor positieve reacties over zaken die

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 schooljaar 2013-2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Onlangs was de nieuwe algemeen directeur van stichting Proceon op schoolbezoek. Hij was aangenaam verrast

Nadere informatie

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen.

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Protocol verzuim en te laat komen obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Aug 2017 Inleiding algemeen De school moet zich houden aan de Leerplichtwet, vooral

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Aannamebeleid leerlingen

Aannamebeleid leerlingen Aannamebeleid leerlingen van Stichting Proceon 1. Aanleiding:... 3 2. Strategisch beleid:... 3 3. De wet en jurisprudentie:... 4 4. Onderbouwing beleidskader Stichting Proceon:... 4 Identiteit:... 4 Onderwijs:...

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

VOOR OUDERS. 1.1 Het belang van de ouderbetrokkenheid. 1.2 Communicatiebeleid

VOOR OUDERS. 1.1 Het belang van de ouderbetrokkenheid. 1.2 Communicatiebeleid VOOR OUDERS 1.1 Het belang van de ouderbetrokkenheid Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de school. Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek Informatieboekje Peuterspeelzaal Het Klavertje Oosterstreek Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-432690 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com 1 Bereikbaarheid:

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie