Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat KE Almere Buiten Tel. :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail:"

Transcriptie

1 Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat KE Almere Buiten Tel. :

2 Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave Een woord vooraf 04 Maria Montessori 05 Visie..06 Schoolgrootte.06 Ons gebouw..06 Montessorischool Buiten, waar staan we voor.06 Wat willen we bereiken Hoe willen we dat bereiken Wat we belangrijk vinden Wat onze kinderen leren op Montessorischool Buiten Hoe we dat doen In de groep Montessori materiaal De leerkracht Vertrouwen Organisatie van ons onderwijs..10 Onderbouw Middenbouw Bovenbouw Bewegingsonderwijs Inschrijving nieuwe kinderen Wisseling van school Continurooster en vakantierooster Zorg voor alle kinderen..15 Oudergesprekken Extra zorg Het stappenplan Externe contacten..17 Collegiale consultatie 2

3 Passend Onderwijs Aanpassing in verband met Passend Onderwijs Sterk in de Klas Schoolarts en schoolverpleegkundige Zorgteam en Zorgadviesteam Voortgezet Onderwijs Klachtenregeling Ongewenste intimiteiten Procedure bij schorsing en verwijderen van leerlingen of ouder/ verzorger Bedrijfshulpverlening (BHV) De ouders en de school..24 Activiteiten Commissie Medezeggenschapsraad Brede School de Bouwmeester..25 Zomerschool..26 collage Leerplicht 27 Verzuim Verlof Ziekte leerkracht Ontwikkeling van de school..29 Resultaten van ons onderwijs.33 Belangrijke adressen en telefoonnummers.34 3

4 Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van Deze gids is er om u kennis te laten maken met onze school, onze manier van werken en de resultaten die we daarmee (willen) behalen. Ook bevat deze gids veel praktische informatie over het reilen en zeilen op Montessorischool Buiten. Daarnaast krijgt u een indruk van alle activiteiten die zich in en om de school afspelen. Montessorischool Buiten heeft de keuze gemaakt de schoolgids te splitsen in een algemeen gedeelte en een jaarkalender. De jaarkalender wordt in het begin van het schooljaar naar de ouders g d. De schoolgids en de jaarkalender kunt u ook op onze website vinden. Als de ideeën over Montessori- opvoeding en onderwijs u aanspreken en u na het lezen van deze gids nieuwsgierig geworden bent naar onze school, nodigen we u graag uit op onze school. U kunt de school dan uitgebreid bekijken en ervaren wat montessorionderwijs betekent. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u opmerkingen, aanvullingen of suggesties heeft, waardoor de gids nog informatiever of duidelijker kan zijn voor u horen wij dat graag. Met vriendelijke groet, Het team van Montessorischool Buiten 4

5 Maria Montessori Maria Montessori leefde van 1870 tot Ze studeerde medicijnen en promoveerde in Montessori was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Verder studeerde ze wiskunde, filosofie en antropologie. In 1904 werd Maria benoemd tot hoogleraar antropologie aan de universiteit van Rome. In 1907 kreeg ze de kans om haar opvoedkundige ideeën toe te passen op een school, de Casa dei Bambini ( huis der kinderen). Maria legde zich toe op het ontwikkelen van materiaal en nauwkeurige observaties. De school groeide uit tot een werkplaats waar kinderen en zijzelf veel leerden. De resultaten waren zo indrukwekkend dat het Casa dei Bambini de belangstelling trok van vele opvoeders uit tal van landen. Vanaf 1909 publiceerde Maria Montessori diverse artikelen en boeken en gaf ze cursussen over haar methode, visie en uitgangspunten. Ze hield ook lezingen in het buitenland. Dit droeg bij aan de verder verspreiding van het Montessorionderwijs over de hele wereld. Kernpunten van haar filosofie De kern van het montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Een kind is van nature actief, leergierig en nieuwsgierig. Het wil zijn omgeving leren kennen. De ontwikkeling van een kind staat in voortdurende wisselwerking met die omgeving. De taak van de opvoeder is deze ontwikkeling te observeren en te begeleiden indien dit nodig is. Ieder kind is een individu met een eigen aanleg en een eigen karakter, met als gevolg dat ieder kind de verschillende fasen van de ontwikkeling in eigen tempo doorloopt. 5 Maria Montessori

6 Visie Visie Goed Onderwijs Montessorischolen Almeerse Scholen Groep De schoolleiding heeft samen met de andere ASG Montessorischolen in Almere de gezamenlijke visie op goed Montessorionderwijs uitgebracht. In dit document Visie Goed Onderwijs Montessorischolen Almeerse Scholen Groep staan de uitgangspunten en de kenmerken van goed onderwijs beschreven. Schoolgrootte Op 1 oktober 2014 hebben we 80 kinderen op onze school, we hopen dit jaar te groeien naar minimaal 90 kinderen. De kinderen komen niet alleen uit de Bouwmeesterbuurt, maar er komen steeds meer kinderen uit de andere wijken. Ons gebouw Onze school ligt aan de rand van de Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten. Ons gebouw heeft 8 lokalen, een speellokaal en een middenruimte met bibliotheek. We delen het gebouw met 2 groepen van de Architect, de andere school van de Brede School, en met de peuterspeelzaal ( Ziezo). De scholen hebben hun eigen ingang en vleugel, de PSZ is in de vleugel van de Montessorischool te vinden. Samen maken we gebruik van de middenruimte, de bibliotheek en het speellokaal. We kijken uit op een groot speelveld en een kinderboerderij aan de overkant van de school. Onze speelplaats is vorig jaar voorzien van nieuwe aantrekkelijke speeltoestellen. Montessorischool Buiten, waar staan we voor als school? Wat we willen bereiken? Hoe we dat willen bereiken? Wat we belangrijk vinden Wat onze kinderen leren op Montessorischool Buiten Hoe we dat doen Wat we willen bereiken we moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van school ( Dr. Maria Montessori) Uitgaande van de oorspronkelijke inspiratie in het werk van Maria Montessori is onze school voortdurend in ontwikkeling. Ons onderwijs vormt op grond van de 6

7 nieuwste didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten een goede omgeving voor de ontwikkeling van kinderen uit alle lagen van de samenleving. We streven voor onze kinderen de volgende doelen na: Het verwerven van de bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren. Ontwikkeling van de persoonlijkheid: bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil. Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijk en verantwoordelijke rol vervullen in de samenleving van nu en morgen. Hoe willen we dat bereiken Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, leerstijl, belangstelling en tempo. Ieder ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Respect voor die eigen ontwikkeling staat bij ons centraal. Dit vraagt van ons dat wij voortdurend actief op zoek zijn naar de potentie en de onderwijsbehoeften van het kind en dan, na zorgvuldige observatie, voor elk kind de maximale ontwikkeling stimuleren. Hier hebben wij de ouders als evenwaardige partners bij nodig. Dit vraagt veel van onze leerkrachtvaardigheden en competenties. We investeren daarom ieder jaar in scholing om zo nog beter in te kunnen spelen op wat de kinderen van ons vragen. Door invoering van een systematisch kwaliteitsbeleid controleren wij onszelf voortdurend op het leveren van kwaliteit. Doen we de goede dingen nog wel goed. Wat we belangrijk vinden Als Montessorischool hechten we grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat. Dit is zichtbaar in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om nieuwsgierig te onderzoeken en vooral veel samen te leren. De sfeer waarin wij met elkaar willen werken vraagt om vrijheid in gebondenheid. Er zijn duidelijke omgangsregels en afspraken opgesteld. Alle schoolregels en afspraken zijn terug te voeren op onze drie basisregels: Zorg goed voor jezelf Zorg goed voor anderen Zorg goed voor je omgeving 7

8 Wat onze kinderen leren op Montessorischool Buiten De omgeving van de kinderen is zo ingericht dat een ontwikkeling door eigen activiteiten mogelijk is. We onderscheiden de volgende domeinen in de ontwikkeling van kinderen: Perioden van groei ( ontwikkeling van de persoonlijkheid) Motoriek Taal en lezen Rekenen en wiskunde Kennisgebieden ( ook wel kosmisch onderwijs genoemd) Expressie ( waaronder cultuureducatie) Onze wijze van onderwijs geven zorgt ervoor dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In de verschillende, elkaar opvolgende fasen is veel aandacht voor het ontwikkelen van basisvaardigheden ( rekenen, taal en lezen). Daarnaast zijn voor ons het omgaan met elkaar, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens uiten, creatief denken en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen evenzeer belangrijke leerdoelen voor ieder kind. Het al op vroege leeftijd stimuleren van kennisverwerving en verwondering over de kosmos waar wij allen een deel van zijn en verantwoordelijk voor zijn, kenmerkt ons als echte Montessorischool. Onze focus voor de komende jaren ligt naast de bovengenoemde domeinen vooral op de kanteling naar goed Montessorionderwijs op onze school. We geven de 8

9 kinderen steeds meer ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het leren. Leren doe je overal en altijd, zowel op school als in hun eigen omgeving. Wij streven ernaar om de echte wereld in de school te halen en vervolgens met de kinderen de omgeving in te trekken, om alle opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Hoe we dat doen Op onze school wordt gewerkt volgens de ideeen van Maria Montessori, een Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde de rechten van het kind. Ze bedoelde daarmee: de benodigde hulp bieden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. In de groep De groepsleerkracht begint de dag met het vrije keuzemoment. Zij loopt rond in de groep en begeleidt de kinderen indien nodig bij het kiezen van het werkje. Een kind krijgt de vrijheid om werk te kiezen aansluitend bij haar/ zijn belevingswereld en niveau. De groepsleerkracht geeft, indien nodig een lesje behorend bij het gekozen werk. De zelfstandigheid van het kind wordt door deze manier van begeleiden bevorderd en verder ontwikkeld. De kinderen helpen elkaar met hun werk. Doordat er gewerkt wordt in heterogene groepen, schuift ieder kind op van geholpen worden naar zelf kunnen en anderen helpen. Daarnaast geeft de leerkracht groepsgebonden instructies en algemene groepslessen. Montessorimateriaal Het Montessorimateriaal heeft een belangrijke plek in de voorbereide omgeving van een groep. Dit materiaal is door Maria Montessori zelf ontworpen en bij ons op school aangevuld met moderne middelen. Het materiaal is zo opgesteld dat het kinderen uitdaagt en stimuleert het te pakken. Kinderen leren eerst concreet met materiaal te werken en kunnen, na handelend bezig zijn en na oefening, gemakkelijker overstappen naar het werken op abstract niveau. Door het werken met dit materiaal kunnen bepaalde begrippen al op jonge leeftijd worden aangeleerd. 9

10 De leerkracht De leerkracht leert een kind door observatie goed kennen, stimuleert de kinderen en voorziet in hun onderwijsbehoeften. De kinderen worden gestimuleerd om door te zetten en hogere eisen aan zichzelf te stellen. De groepsleerkracht heeft hierbij een belangrijke begeleidende en stimulerende taak. Vertrouwen Opvoeding en goed onderwijs zijn van groot belang en zijn alleen mogelijk als school en gezin op 1 lijn zitten en elkaar vertrouwen schenken. Het is in het belang van het kind, dat het gezinsmilieu en schoolmilieu op elkaar zijn afgestemd. Wederzijdse informatie- uitwisseling over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind is daarom van grote waarde. De organisatie van ons onderwijs Onze Montessorischool bestaat uit: 1 onderbouw; groep 0, 1 en 2 ( 4 t/m 6 jaar) 1 middenbouw; groep 3, 4 en 5 ( 6 t/m 9 jaar) 1 bovenbouw; groep 6, 7 en 8 ( 9 t/m 12 jaar) Er wordt gewerkt in heterogene groepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een groep. Elk kind is een keer jongste, middelste en oudste in een bouw. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Jongeren kunnen een beroep doen op de oudsten. Zowel het verschil in ontwikkelingsniveau als het verschil in talent en belangstelling spelen een rol bij het leren samenwerken en de sociale ontwikkeling van kinderen. 10

11 Door de heterogene samenstelling van een groep zal een kind niet altijd de beste, oudste, kleinste of zwakste zijn in zijn/ haar groep. De groep wisselt elk jaar van samenstelling. Dit komt de persoonlijkheidsontwikkeling ten goede. Onderbouw Bij het onderwijs aan kleuters komen veel ontwikkelingsdomeinen aan bod. Motorische- en zintuiglijke ontwikkeling, de ontwikkeling op het gebied van taal en beginnend rekenen, expressievakken, het omgaan met elkaar, het ontwikkelen van een werkhouding en leren wat vrijheid in gebondenheid betekent. Het is allemaal even belangrijk. Al spelend en werkend leren de kinderen binnen en buiten een heleboel. De kinderen leren door oefeningen, spelletjes en het Montessorimateriaal omgaan met letters en taal. Ook wordt er gewerkt aan getalbegrip, ordenen en logisch denken, dit doen we met de nieuwe methode Onderbouwd. Tevens werken wij met de leerlijnen van inzichtelijk. De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd door gym, spel en danslessen. De onderbouwgroepen zijn dagelijks in het speellokaal of op het speelplein te vinden. Voor de fijne motoriek is een scala aan hulpmiddelen in de kasten te vinden. Hiermee wordt de hand voorbereid op het latere schrijven. Middenbouw In de middenbouw is er veel aandacht om de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen). In onze Montessorischool worden deze oefeningen en lesjes zoveel mogelijk aangepast aan het instructieniveau van het kind. Het individueel werken van de leerling wordt afgewisseld met groep gebonden activiteiten. In groep 3 staat het lezen centraal en ook in de groepen 4 tot en met 8 wordt dagelijks technisch gelezen. Uitgangspunt is plezier in lezen. Halverwege groep 4 gaan we ook beginnen met het begrijpend lezen. Op het gebied van kosmisch onderwijs ligt het accent op het verder ontwikkelen van het besef van ruimte en tijd, de ontwikkeling van het universum, het leven op de aarde en het ontstaan van menselijke beschavingen. 11

12 Ook leren de kinderen hun basisvaardigheden in informatieverwerving en verwerking uitbreiden. De computer neemt een belangrijke plaats in bij het oefenen en herhalen van de leerstof. In het verlengde van de vaardigheden, aangeleerd in de onderbouw, wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een goede zelfstandige werkhouding, waarbij de eigen verantwoordelijkheid voor het werk en gedrag groeit. Bovenbouw In de bovenbouw ligt het accent vooral op het toepassen en integreren van alle eerder verworven kennis. Natuurlijk worden de in de middenbouw aangeleerde basisvaardigheden nog verder herhaald en uitgebreid. Het werk en de omgeving wordt steeds meer door kinderen zelf vormgegeven en georganiseerd. In de bovenbouwjaren ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige persoonlijkheden, die kunnen samenwerken en steeds meer verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen voor zichzelf, de anderen en de totale omgeving. Deze wordt ook steeds meer naar de buitenwereld verlegd. Ook nieuwe kennis van andere talen, het doorgronden van structuren in ontleden, kennis op geografisch, historisch en maatschappelijk gebied vormen een belangrijk doel in de bovenbouw. Het houden van spreekbeurten en het maken van werkstukken krijgt in de bovenbouw steeds meer vorm. Naast het durven presenteren, krijgt de inhoud meer aandacht. Het gebruik van moderne middelen als het smartboard voor digitale presentaties, is bij ons op school gebruikelijk. In schooljaar zijn we gestart met schooltuintjes De Vrolijke Spruit, die liggen vlakbij de school en zijn een onderdeel van De Groene Driehoek, buurttuin van de Bouwmeesterbuurt. De buurttuin is ontstaan door en met initiatief van buurtbewoners, Brede School, Ymere en de gemeente Almere. Met financiële ondersteuning van Ymere en de gemeente is er een prachtige tuin ontworpen, door firma Green& so. Het is een veelzijdige tuin geworden met o.a. picknick tafels, kruidenbakken, speeltoestel en voor de Brede School: de schooltuintjes. De Architect werkt 12

13 met de groep 6 kinderen in de schooltuin, bij de Montessorischool werken de bovenbouwers in de tuin. In de schooltuin werken kinderen in hun eigen moestuintje. Afgelopen jaar hebben we veel gezaaid ( o.a. tuinkers, radijs, tomaat, Oost-Indische kers, wortels en kruiden) en geplant ( o.a. aardbeiplantjes, slaplantjes, aardappels, uien en bonen). De kinderen hebben ook al veel kunnen oogsten, gelukkig hebben we goed en groeizaam weer gehad. In september wordt het werk in de schooltuintjes weer opgepakt. Bewegingsonderwijs Voor de onderbouwgroep wordt elke dag tijd voor spel en beweging ingeruimd, zowel in de speelzaal als buiten. De kinderen krijgen les van de eigen leerkracht. De middenbouw en bovenbouw kinderen hebben twee maal per week bewegingsonderwijs. Zij krijgen les van een vakleerkracht. Tijdens de gymlessen mogen er geen sieraden gedragen worden, de sieraden kunnen voor aanvang van de les bij de vakleerkracht worden ingeleverd. De kinderen van de midden- en bovenbouw horen allemaal in gymkleren en sportschoenen te gymmen. Gymschoenen en kleding graag na iedere gymles mee naar huis nemen. De gymschoenen moeten een zool hebben die niet afgeeft op de vloer. Na het sporten kan er gescheiden gedoucht worden, de leerkracht houdt dan toezicht. Zij sporten in de gymzaal aan het C. van Eesterenplein. 13

14 Inschrijving van nieuwe kinderen Ouders die belangstelling hebben voor onze school kunnen een afspraak maken met de directie om alle nodige informatie te ontvangen en een rondleiding te maken door de school. Voor kinderen die nog 4 jaar moeten worden en dus voor het eerst naar de basisschool gaan, wordt de afspraak gemaakt om voor de vierde verjaardag enkele dagdelen in de toekomstige groep te komen wennen. In overleg met de leerkracht kunnen de momenten worden afgesproken. Kinderen die worden aangemeld voor een hoger leerjaar zullen voor een definitieve plaatsing eerst een of twee dagen in de toekomstige groep meedraaien. Met de gegevens van de ouders, informatie van de school van herkomst en de gegevens van de leerkracht vanuit de observatieperiode wordt besloten of wij de leerling(en) kunnen toelaten of dat een andere vorm van onderwijs meer bij het kind past. Wanneer een kind geplaatst kan worden wordt het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend. De plaatsing is hiermee definitief. De aanmeldingsprocedure van de basisschool verloopt bij een leerling met extra ondersteuningsbehoefte anders, zie bij aanpassing Passend Onderwijs. Wisseling van school De schoolbesturen in Almere willen verandering van school gedurende het schooljaar zoveel mogelijk beperken. Voor kinderen betekent verandering van school verlies van leertijd, verlies van een vertrouwde schoolomgeving en verlies van vertrouwde volwassenen en vriendjes en vriendinnetjes. De schoolbesturen hebben daarom in Almere met elkaar afgesproken om alleen nog leerlingen van andere scholen te accepteren voor het begin van een nieuw schooljaar. Op deze regel gelden in elk geval de volgende uitzonderingen: Bij verhuizing zal de school in de nieuwe woonomgeving de leerling toelaten. Als er sprake is van een ( onoplosbaar) conflict of verschil van inzicht tussen de school en de ouders. De uitzondering geldt alleen als de partijen een aantoonbare inspanning hebben geleverd om hun problemen op te lossen. Als er sprake is van een probleem bij een kind ( bijvoorbeeld specifieke leer- en gedragsproblemen) dat plaatsing in een andere setting in het belang van de ontwikkeling van het kind noodzakelijk maakt. 14

15 Continurooster We werken op school met een continurooster. De kinderen eten samen en met hun eigen juf in hun eigen klas. De kinderen blijven daardoor in dezelfde pedagogische sfeer en het geeft meer rust en continuïteit. Omdat we dit als school belangrijk vinden kunnen we het overblijven kosteloos aanbieden. Schooltijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag tot uur tot uur tot uur tot uur tot uur Vakanties Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Goede vrijdag t/m 2 de Paasdag koningsdag meivakantie Pinksteren Zomervakantie 13 oktober tot en met 17 oktober 22 december tot en met 02 januari 23 februari tot en met 27 februari 03 t/m 06 april 27 april 04 t/m 15 mei 25 mei 03 juli tot en met 16 augustus De studiedagen zijn terug te vinden op jaarkalender. De zorg voor alle kinderen Op onze school volgen we de ontwikkelingslijn van leerlingen nauwkeurig. Leerkrachten registreren wat een kind doet, welke vorderingen het kind maakt en welk niveau het bereikt heeft. In het Montessorimateriaal en de andere 15

16 methodes die wij binnen de school gebruiken, zitten allerlei toetsen om te zien of de leerlingen het aangeleerde beheersen. Daarnaast volgen wij de kinderen door de halfjaarlijkse Cito-toetsen ( januari en juni).de resultaten van deze toetsen worden vergeleken met een landelijke normgroep. De resultaten van de toetsen worden opgeslagen in het leerling dossier. De Cito-eindtoets van groep 8 vindt plaats in april. Oudergesprekken In september worden de ouders uitgenodigd voor een eerste kennismaking met de nieuwe leerkracht en/ of de nieuwe groep, tevens krijgt u dan informatie over de groep. De leerkracht schrijft twee keer per jaar een verslag over de vorderingen van uw kind. Hierin geeft zij een overzicht van wat uw kind de afgelopen periode geleerd heeft. Naar aanleiding van dit verslag heeft de leerkracht een gesprek met de ouders/ verzorgers. 1 ste gesprek in september 2 de gesprek in februari 3 de gesprek in juni Voor groep 8 is er ook een voorlopig advies gesprek in september. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om een extra afspraak maken met de leerkracht van uw kind na schooltijd. Extra zorg Kinderen die zich om wat voor reden ook, niet ontwikkelen zoals in de lijn der verwachting ligt, worden besproken met de intern begeleider. Dit gebeurt volgens een vast stappenplan. In dit stappenplan heeft de (IB-er) een coördinerende functie, de leerkracht is altijd de vaste begeleider van het kind en aanspreekpunt voor de ouders. Het stappenplan Groep: Leerkracht werkt met kinderen binnen de eigen groep. In eerste instantie zal de leerkracht de zorgen bespreken met de ouders, eventueel 16

17 lesinhoud en didactiek aanpassen aan de specifieke behoeften van het kind. Dit kan worden vastgelegd in een zgn. handelingsplan. Bouw: Met de collega s binnen de onder-, midden-, of bovenbouw worden kinderen besproken die opvallen binnen de klassensituatie. Bij de zgn. collegiale consultatie luisteren de collegae, adviseren en/of bieden elkaar concrete hulp. Ook dit kan in een handelingsplan worden vastgelegd. Dit wordt met de ouders besproken door de groepsleerkracht. Team: Kinderen die blijven opvallen ondanks extra zorg en hulp worden besproken op de leerlingbespreking tussen de groepsleerkracht en de IB-er. Deze kinderen worden, samen met de eigen leerkracht, vanaf nu gevolgd en begeleid door de IB-er. Voor deze kinderen wordt een handelingsplan opgesteld en uitgevoerd. Dit alles wordt met de ouders besproken. Na afloop worden de resultaten geëvalueerd en altijd met de leerkracht en/of ouders besproken. Externe contacten De intern begeleider heeft gedurende het schooljaar verschillende keren contact met mensen buiten de school. Zo is er bijvoorbeeld overleg met een collegiale consulante, een orthopedagoge, de logopediste, jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werkster. Collegiale consultatie Op verzoek komt een deskundige van passend Onderwijs Almere uw kind observeren en geeft, op basis van deze observatie, handelingsadviezen aan de leerkracht. Passend Onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Vanaf 1 augustus 2014 krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de buurt of in het speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken reguliere en speciale scholen samen. De scholen maken afspraken met elkaar over de ondersteuning aan leerlingen. 17

18 Aanpassing in verband met Passend Onderwijs In aansluiting op de aanmeldingsprocedure van de basisschool wordt bij een leerling met extra ondersteuningsbehoefte aanvullend de volgende stappen gevolgd: Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school. Het is van belang dat ouders bij de aanmelding aangeven of hun zoon/ dochter extra ondersteuning nodig heeft in het basisonderwijs en of die extra ondersteuning voortgezet moet worden in het voortgezet onderwijs. De school krijgt de gelegenheid de extra ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling in kaart te brengen en beoordeelt in hoeverre de school de gewenste ondersteuning kan bieden. Na 6 tot 10 weken na de aanmelding horen ouders van de school of hun kind is toegelaten en kan worden ingeschreven. Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan heeft de school in overleg met ouders een andere geschikte onderwijsplek gezocht. Leerlingen met extra ondersteuning worden in het regulier onderwijs besproken in het ondersteuningsteam. Leerlingen die aangemeld worden bij het speciaal ( basis)onderwijs hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Na 1 augustus 2014 kan een TLV aangevraagd worden door de school bij Passend Onderwijs Almere. Bij tussentijdse instroom of verhuizing naar Almere gelden dezelfde stappen. Voor meer informatie zie: Sterk in de Klas Met plezier naar school Ieder kind moet de gelegenheid krijgen om zich binnen zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen. Sommige kinderen ontwikkelen zich niet optimaal, omdat ze moeite hebben met de omgang met klasgenootjes of met concentreren. Dit uit zich vaak in slecht luisteren, snel afgeleid zijn, onzeker, onrustig, angst, pesten of gepest worden. Sterk in de Klas helpt kinderen en zorgt dat ze weer met plezier naar school gaan. Wat is Sterk in de Klas? Sterk in de Klas helpt kinderen bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden, zodat zij zich weer prettig voelen in de klas. Schooluitval wordt hiermee voorkomen. Uniek is dat er niet alleen aandacht is voor het kind, maar ook voor zijn omgeving. Het kind, de docent en de ouders werken allen aan 18

19 dezelfde doelen, waardoor een krachtige gezamenlijke bijdrage plaats vindt aan de ontwikkeling van het kind. Ons motto is één kind, één plan thuis en op school. Hoe werkt Sterk in de Klas? De medewerkers van Sterk in de Klas besteden aandacht aan het kind in hun vertrouwde omgeving: thuis en in de klas. Zij maken een plan op maat dat bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling van het kind. Er is niet alleen aandacht voor wat het kind kan doen, maar ook hoe de docent en de ouders kunnen helpen. Sterk in de Klas biedt ondersteuning aan: Het kind met oefeningen voor het versterken van de eigenwaarde en de omgang met anderen Het gezin met het versterken van de opvoedsituatie en de samenwerking met de docent De docent met adviezen voor het omgaan en ondersteunen van het kind in de klas. Schoolarts en schoolverpleegkundige In vervolg op de jeugdgezondheidszorg van de consultatiebureaus vindt in groep 2 en 7 een periodiek onderzoek bij de kinderen plaats. Extra onderzoek of een gesprek kan plaats vinden op verzoek van de ouders/verzorgers of de groepsleerkracht indien men zich zorgen maakt over de ontwikkeling en/of het functioneren op school. De schoolarts is Karim Shakib. De schoolverpleegkundige is Inge Nanninga, zij onderzoekt de kinderen van groep 2 en groep 7. Zorgteam en Zorgadviesteam In het kader van het jeugdbeleid van de gemeente Almere, heeft elke school een Zorgteam, waarin regelmatig overleg plaatsvindt over kinderen die in de knel dreigen te komen. Op Montessorischool Buiten bestaat dit zorgteam uit de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster, de intern begeleider, deskundige van Passend Onderwijs Almere en de directie. Voortgezet onderwijs Om vroegtijdig, transparant en onderbouwd tot het advies te komen, start de adviesprocedure in groep 6. Hoewel er dan in het algemeen een indicatie is te geven over het uitstroomniveau, kan er geen garantie gegeven worden. Het is en blijft een eerste indicatie die in de volgende twee groepen keer op keer bevestigd dient te worden. Gegevens uit het LVS vormen daarbij de leidraad 19

20 tezamen met de methode gebonden toetsen, de observaties van de leerkracht, en achtergrondgegevens die van belang kunnen zijn. De gesprekken met de ouders in groep 6, 7 en 8 worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend. Tijdens het eerste rapportgesprek in februari wordt het definitieve advies met ouders en leerling van groep 8 besproken. De tijdsfasering van de stappen in het advies proces Groep 6 Begin Medio eind Gesprek lk groep 6 met ouders Groep 7 Bepalen uitstroomperspectief door leerkrachten van groep 6,7 en 8 de ib-er en directie. Beoordeling/herziening uitstroom-perspectief door lkr en ib-er. Aanmelding potentiële lwoo-leerlingen bij SLA-VO. Groep 8 Bespreking van het uitstroomperspectief met de leerling. November: bespreking voorlopig advies door leerkracht groep 8 met ouders en leerling Februari: bespreking definitief advies met ouders en leerling. 20 Leerkracht groep 8 completeert het dossier in Digidoor vóór 15 maart, met het oog op inschrijvingen in het V.O. Ouders ontvangen een kaart met advies, die wordt ingeleverd bij de gekozen vo-school. Aan het begin van groep 8 wordt u uitgenodigd voor een informatieavond over het voortgezet onderwijs. Tijdens deze avond krijgt u voorlichting over de verschillende richtingen die er in het voortgezet onderwijs zijn. Ook worden de kenmerken van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Almere besproken. In januari krijgt u een definitief advies over het niveau van uw kind. U moet uw kind voor 1 maart op een V.O. school aanmelden. U ontvangt informatie over de informatiedagen en open dagen van het voortgezet onderwijs.

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Welkom op t Mozaïek. S. Neutel

Welkom op t Mozaïek. S. Neutel Welkom op t Mozaïek De basisschoolperiode maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind (eren). Daarom is het van belang dat een school met zorg uitgezocht wordt. U vertrouwt uw kind immers urenlang

Nadere informatie