Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat KE Almere Buiten Tel. :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail:"

Transcriptie

1 Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat KE Almere Buiten Tel. :

2 Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave Een woord vooraf 04 Maria Montessori 05 Visie..06 Schoolgrootte.06 Ons gebouw..06 Montessorischool Buiten, waar staan we voor.06 Wat willen we bereiken Hoe willen we dat bereiken Wat we belangrijk vinden Wat onze kinderen leren op Montessorischool Buiten Hoe we dat doen In de groep Montessori materiaal De leerkracht Vertrouwen Organisatie van ons onderwijs..10 Onderbouw Middenbouw Bovenbouw Bewegingsonderwijs Inschrijving nieuwe kinderen Wisseling van school Continurooster en vakantierooster Zorg voor alle kinderen..15 Oudergesprekken Extra zorg Het stappenplan Externe contacten..17 Collegiale consultatie 2

3 Passend Onderwijs Aanpassing in verband met Passend Onderwijs Sterk in de Klas Schoolarts en schoolverpleegkundige Zorgteam en Zorgadviesteam Voortgezet Onderwijs Klachtenregeling Ongewenste intimiteiten Procedure bij schorsing en verwijderen van leerlingen of ouder/ verzorger Bedrijfshulpverlening (BHV) De ouders en de school..24 Activiteiten Commissie Medezeggenschapsraad Brede School de Bouwmeester..25 Zomerschool..26 collage Leerplicht 27 Verzuim Verlof Ziekte leerkracht Ontwikkeling van de school..29 Resultaten van ons onderwijs.33 Belangrijke adressen en telefoonnummers.34 3

4 Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van Deze gids is er om u kennis te laten maken met onze school, onze manier van werken en de resultaten die we daarmee (willen) behalen. Ook bevat deze gids veel praktische informatie over het reilen en zeilen op Montessorischool Buiten. Daarnaast krijgt u een indruk van alle activiteiten die zich in en om de school afspelen. Montessorischool Buiten heeft de keuze gemaakt de schoolgids te splitsen in een algemeen gedeelte en een jaarkalender. De jaarkalender wordt in het begin van het schooljaar naar de ouders g d. De schoolgids en de jaarkalender kunt u ook op onze website vinden. Als de ideeën over Montessori- opvoeding en onderwijs u aanspreken en u na het lezen van deze gids nieuwsgierig geworden bent naar onze school, nodigen we u graag uit op onze school. U kunt de school dan uitgebreid bekijken en ervaren wat montessorionderwijs betekent. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u opmerkingen, aanvullingen of suggesties heeft, waardoor de gids nog informatiever of duidelijker kan zijn voor u horen wij dat graag. Met vriendelijke groet, Het team van Montessorischool Buiten 4

5 Maria Montessori Maria Montessori leefde van 1870 tot Ze studeerde medicijnen en promoveerde in Montessori was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Verder studeerde ze wiskunde, filosofie en antropologie. In 1904 werd Maria benoemd tot hoogleraar antropologie aan de universiteit van Rome. In 1907 kreeg ze de kans om haar opvoedkundige ideeën toe te passen op een school, de Casa dei Bambini ( huis der kinderen). Maria legde zich toe op het ontwikkelen van materiaal en nauwkeurige observaties. De school groeide uit tot een werkplaats waar kinderen en zijzelf veel leerden. De resultaten waren zo indrukwekkend dat het Casa dei Bambini de belangstelling trok van vele opvoeders uit tal van landen. Vanaf 1909 publiceerde Maria Montessori diverse artikelen en boeken en gaf ze cursussen over haar methode, visie en uitgangspunten. Ze hield ook lezingen in het buitenland. Dit droeg bij aan de verder verspreiding van het Montessorionderwijs over de hele wereld. Kernpunten van haar filosofie De kern van het montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Een kind is van nature actief, leergierig en nieuwsgierig. Het wil zijn omgeving leren kennen. De ontwikkeling van een kind staat in voortdurende wisselwerking met die omgeving. De taak van de opvoeder is deze ontwikkeling te observeren en te begeleiden indien dit nodig is. Ieder kind is een individu met een eigen aanleg en een eigen karakter, met als gevolg dat ieder kind de verschillende fasen van de ontwikkeling in eigen tempo doorloopt. 5 Maria Montessori

6 Visie Visie Goed Onderwijs Montessorischolen Almeerse Scholen Groep De schoolleiding heeft samen met de andere ASG Montessorischolen in Almere de gezamenlijke visie op goed Montessorionderwijs uitgebracht. In dit document Visie Goed Onderwijs Montessorischolen Almeerse Scholen Groep staan de uitgangspunten en de kenmerken van goed onderwijs beschreven. Schoolgrootte Op 1 oktober 2014 hebben we 80 kinderen op onze school, we hopen dit jaar te groeien naar minimaal 90 kinderen. De kinderen komen niet alleen uit de Bouwmeesterbuurt, maar er komen steeds meer kinderen uit de andere wijken. Ons gebouw Onze school ligt aan de rand van de Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten. Ons gebouw heeft 8 lokalen, een speellokaal en een middenruimte met bibliotheek. We delen het gebouw met 2 groepen van de Architect, de andere school van de Brede School, en met de peuterspeelzaal ( Ziezo). De scholen hebben hun eigen ingang en vleugel, de PSZ is in de vleugel van de Montessorischool te vinden. Samen maken we gebruik van de middenruimte, de bibliotheek en het speellokaal. We kijken uit op een groot speelveld en een kinderboerderij aan de overkant van de school. Onze speelplaats is vorig jaar voorzien van nieuwe aantrekkelijke speeltoestellen. Montessorischool Buiten, waar staan we voor als school? Wat we willen bereiken? Hoe we dat willen bereiken? Wat we belangrijk vinden Wat onze kinderen leren op Montessorischool Buiten Hoe we dat doen Wat we willen bereiken we moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van school ( Dr. Maria Montessori) Uitgaande van de oorspronkelijke inspiratie in het werk van Maria Montessori is onze school voortdurend in ontwikkeling. Ons onderwijs vormt op grond van de 6

7 nieuwste didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten een goede omgeving voor de ontwikkeling van kinderen uit alle lagen van de samenleving. We streven voor onze kinderen de volgende doelen na: Het verwerven van de bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren. Ontwikkeling van de persoonlijkheid: bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil. Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijk en verantwoordelijke rol vervullen in de samenleving van nu en morgen. Hoe willen we dat bereiken Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, leerstijl, belangstelling en tempo. Ieder ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Respect voor die eigen ontwikkeling staat bij ons centraal. Dit vraagt van ons dat wij voortdurend actief op zoek zijn naar de potentie en de onderwijsbehoeften van het kind en dan, na zorgvuldige observatie, voor elk kind de maximale ontwikkeling stimuleren. Hier hebben wij de ouders als evenwaardige partners bij nodig. Dit vraagt veel van onze leerkrachtvaardigheden en competenties. We investeren daarom ieder jaar in scholing om zo nog beter in te kunnen spelen op wat de kinderen van ons vragen. Door invoering van een systematisch kwaliteitsbeleid controleren wij onszelf voortdurend op het leveren van kwaliteit. Doen we de goede dingen nog wel goed. Wat we belangrijk vinden Als Montessorischool hechten we grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat. Dit is zichtbaar in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om nieuwsgierig te onderzoeken en vooral veel samen te leren. De sfeer waarin wij met elkaar willen werken vraagt om vrijheid in gebondenheid. Er zijn duidelijke omgangsregels en afspraken opgesteld. Alle schoolregels en afspraken zijn terug te voeren op onze drie basisregels: Zorg goed voor jezelf Zorg goed voor anderen Zorg goed voor je omgeving 7

8 Wat onze kinderen leren op Montessorischool Buiten De omgeving van de kinderen is zo ingericht dat een ontwikkeling door eigen activiteiten mogelijk is. We onderscheiden de volgende domeinen in de ontwikkeling van kinderen: Perioden van groei ( ontwikkeling van de persoonlijkheid) Motoriek Taal en lezen Rekenen en wiskunde Kennisgebieden ( ook wel kosmisch onderwijs genoemd) Expressie ( waaronder cultuureducatie) Onze wijze van onderwijs geven zorgt ervoor dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In de verschillende, elkaar opvolgende fasen is veel aandacht voor het ontwikkelen van basisvaardigheden ( rekenen, taal en lezen). Daarnaast zijn voor ons het omgaan met elkaar, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens uiten, creatief denken en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen evenzeer belangrijke leerdoelen voor ieder kind. Het al op vroege leeftijd stimuleren van kennisverwerving en verwondering over de kosmos waar wij allen een deel van zijn en verantwoordelijk voor zijn, kenmerkt ons als echte Montessorischool. Onze focus voor de komende jaren ligt naast de bovengenoemde domeinen vooral op de kanteling naar goed Montessorionderwijs op onze school. We geven de 8

9 kinderen steeds meer ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het leren. Leren doe je overal en altijd, zowel op school als in hun eigen omgeving. Wij streven ernaar om de echte wereld in de school te halen en vervolgens met de kinderen de omgeving in te trekken, om alle opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Hoe we dat doen Op onze school wordt gewerkt volgens de ideeen van Maria Montessori, een Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde de rechten van het kind. Ze bedoelde daarmee: de benodigde hulp bieden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. In de groep De groepsleerkracht begint de dag met het vrije keuzemoment. Zij loopt rond in de groep en begeleidt de kinderen indien nodig bij het kiezen van het werkje. Een kind krijgt de vrijheid om werk te kiezen aansluitend bij haar/ zijn belevingswereld en niveau. De groepsleerkracht geeft, indien nodig een lesje behorend bij het gekozen werk. De zelfstandigheid van het kind wordt door deze manier van begeleiden bevorderd en verder ontwikkeld. De kinderen helpen elkaar met hun werk. Doordat er gewerkt wordt in heterogene groepen, schuift ieder kind op van geholpen worden naar zelf kunnen en anderen helpen. Daarnaast geeft de leerkracht groepsgebonden instructies en algemene groepslessen. Montessorimateriaal Het Montessorimateriaal heeft een belangrijke plek in de voorbereide omgeving van een groep. Dit materiaal is door Maria Montessori zelf ontworpen en bij ons op school aangevuld met moderne middelen. Het materiaal is zo opgesteld dat het kinderen uitdaagt en stimuleert het te pakken. Kinderen leren eerst concreet met materiaal te werken en kunnen, na handelend bezig zijn en na oefening, gemakkelijker overstappen naar het werken op abstract niveau. Door het werken met dit materiaal kunnen bepaalde begrippen al op jonge leeftijd worden aangeleerd. 9

10 De leerkracht De leerkracht leert een kind door observatie goed kennen, stimuleert de kinderen en voorziet in hun onderwijsbehoeften. De kinderen worden gestimuleerd om door te zetten en hogere eisen aan zichzelf te stellen. De groepsleerkracht heeft hierbij een belangrijke begeleidende en stimulerende taak. Vertrouwen Opvoeding en goed onderwijs zijn van groot belang en zijn alleen mogelijk als school en gezin op 1 lijn zitten en elkaar vertrouwen schenken. Het is in het belang van het kind, dat het gezinsmilieu en schoolmilieu op elkaar zijn afgestemd. Wederzijdse informatie- uitwisseling over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind is daarom van grote waarde. De organisatie van ons onderwijs Onze Montessorischool bestaat uit: 1 onderbouw; groep 0, 1 en 2 ( 4 t/m 6 jaar) 1 middenbouw; groep 3, 4 en 5 ( 6 t/m 9 jaar) 1 bovenbouw; groep 6, 7 en 8 ( 9 t/m 12 jaar) Er wordt gewerkt in heterogene groepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een groep. Elk kind is een keer jongste, middelste en oudste in een bouw. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Jongeren kunnen een beroep doen op de oudsten. Zowel het verschil in ontwikkelingsniveau als het verschil in talent en belangstelling spelen een rol bij het leren samenwerken en de sociale ontwikkeling van kinderen. 10

11 Door de heterogene samenstelling van een groep zal een kind niet altijd de beste, oudste, kleinste of zwakste zijn in zijn/ haar groep. De groep wisselt elk jaar van samenstelling. Dit komt de persoonlijkheidsontwikkeling ten goede. Onderbouw Bij het onderwijs aan kleuters komen veel ontwikkelingsdomeinen aan bod. Motorische- en zintuiglijke ontwikkeling, de ontwikkeling op het gebied van taal en beginnend rekenen, expressievakken, het omgaan met elkaar, het ontwikkelen van een werkhouding en leren wat vrijheid in gebondenheid betekent. Het is allemaal even belangrijk. Al spelend en werkend leren de kinderen binnen en buiten een heleboel. De kinderen leren door oefeningen, spelletjes en het Montessorimateriaal omgaan met letters en taal. Ook wordt er gewerkt aan getalbegrip, ordenen en logisch denken, dit doen we met de nieuwe methode Onderbouwd. Tevens werken wij met de leerlijnen van inzichtelijk. De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd door gym, spel en danslessen. De onderbouwgroepen zijn dagelijks in het speellokaal of op het speelplein te vinden. Voor de fijne motoriek is een scala aan hulpmiddelen in de kasten te vinden. Hiermee wordt de hand voorbereid op het latere schrijven. Middenbouw In de middenbouw is er veel aandacht om de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen). In onze Montessorischool worden deze oefeningen en lesjes zoveel mogelijk aangepast aan het instructieniveau van het kind. Het individueel werken van de leerling wordt afgewisseld met groep gebonden activiteiten. In groep 3 staat het lezen centraal en ook in de groepen 4 tot en met 8 wordt dagelijks technisch gelezen. Uitgangspunt is plezier in lezen. Halverwege groep 4 gaan we ook beginnen met het begrijpend lezen. Op het gebied van kosmisch onderwijs ligt het accent op het verder ontwikkelen van het besef van ruimte en tijd, de ontwikkeling van het universum, het leven op de aarde en het ontstaan van menselijke beschavingen. 11

12 Ook leren de kinderen hun basisvaardigheden in informatieverwerving en verwerking uitbreiden. De computer neemt een belangrijke plaats in bij het oefenen en herhalen van de leerstof. In het verlengde van de vaardigheden, aangeleerd in de onderbouw, wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een goede zelfstandige werkhouding, waarbij de eigen verantwoordelijkheid voor het werk en gedrag groeit. Bovenbouw In de bovenbouw ligt het accent vooral op het toepassen en integreren van alle eerder verworven kennis. Natuurlijk worden de in de middenbouw aangeleerde basisvaardigheden nog verder herhaald en uitgebreid. Het werk en de omgeving wordt steeds meer door kinderen zelf vormgegeven en georganiseerd. In de bovenbouwjaren ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige persoonlijkheden, die kunnen samenwerken en steeds meer verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen voor zichzelf, de anderen en de totale omgeving. Deze wordt ook steeds meer naar de buitenwereld verlegd. Ook nieuwe kennis van andere talen, het doorgronden van structuren in ontleden, kennis op geografisch, historisch en maatschappelijk gebied vormen een belangrijk doel in de bovenbouw. Het houden van spreekbeurten en het maken van werkstukken krijgt in de bovenbouw steeds meer vorm. Naast het durven presenteren, krijgt de inhoud meer aandacht. Het gebruik van moderne middelen als het smartboard voor digitale presentaties, is bij ons op school gebruikelijk. In schooljaar zijn we gestart met schooltuintjes De Vrolijke Spruit, die liggen vlakbij de school en zijn een onderdeel van De Groene Driehoek, buurttuin van de Bouwmeesterbuurt. De buurttuin is ontstaan door en met initiatief van buurtbewoners, Brede School, Ymere en de gemeente Almere. Met financiële ondersteuning van Ymere en de gemeente is er een prachtige tuin ontworpen, door firma Green& so. Het is een veelzijdige tuin geworden met o.a. picknick tafels, kruidenbakken, speeltoestel en voor de Brede School: de schooltuintjes. De Architect werkt 12

13 met de groep 6 kinderen in de schooltuin, bij de Montessorischool werken de bovenbouwers in de tuin. In de schooltuin werken kinderen in hun eigen moestuintje. Afgelopen jaar hebben we veel gezaaid ( o.a. tuinkers, radijs, tomaat, Oost-Indische kers, wortels en kruiden) en geplant ( o.a. aardbeiplantjes, slaplantjes, aardappels, uien en bonen). De kinderen hebben ook al veel kunnen oogsten, gelukkig hebben we goed en groeizaam weer gehad. In september wordt het werk in de schooltuintjes weer opgepakt. Bewegingsonderwijs Voor de onderbouwgroep wordt elke dag tijd voor spel en beweging ingeruimd, zowel in de speelzaal als buiten. De kinderen krijgen les van de eigen leerkracht. De middenbouw en bovenbouw kinderen hebben twee maal per week bewegingsonderwijs. Zij krijgen les van een vakleerkracht. Tijdens de gymlessen mogen er geen sieraden gedragen worden, de sieraden kunnen voor aanvang van de les bij de vakleerkracht worden ingeleverd. De kinderen van de midden- en bovenbouw horen allemaal in gymkleren en sportschoenen te gymmen. Gymschoenen en kleding graag na iedere gymles mee naar huis nemen. De gymschoenen moeten een zool hebben die niet afgeeft op de vloer. Na het sporten kan er gescheiden gedoucht worden, de leerkracht houdt dan toezicht. Zij sporten in de gymzaal aan het C. van Eesterenplein. 13

14 Inschrijving van nieuwe kinderen Ouders die belangstelling hebben voor onze school kunnen een afspraak maken met de directie om alle nodige informatie te ontvangen en een rondleiding te maken door de school. Voor kinderen die nog 4 jaar moeten worden en dus voor het eerst naar de basisschool gaan, wordt de afspraak gemaakt om voor de vierde verjaardag enkele dagdelen in de toekomstige groep te komen wennen. In overleg met de leerkracht kunnen de momenten worden afgesproken. Kinderen die worden aangemeld voor een hoger leerjaar zullen voor een definitieve plaatsing eerst een of twee dagen in de toekomstige groep meedraaien. Met de gegevens van de ouders, informatie van de school van herkomst en de gegevens van de leerkracht vanuit de observatieperiode wordt besloten of wij de leerling(en) kunnen toelaten of dat een andere vorm van onderwijs meer bij het kind past. Wanneer een kind geplaatst kan worden wordt het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend. De plaatsing is hiermee definitief. De aanmeldingsprocedure van de basisschool verloopt bij een leerling met extra ondersteuningsbehoefte anders, zie bij aanpassing Passend Onderwijs. Wisseling van school De schoolbesturen in Almere willen verandering van school gedurende het schooljaar zoveel mogelijk beperken. Voor kinderen betekent verandering van school verlies van leertijd, verlies van een vertrouwde schoolomgeving en verlies van vertrouwde volwassenen en vriendjes en vriendinnetjes. De schoolbesturen hebben daarom in Almere met elkaar afgesproken om alleen nog leerlingen van andere scholen te accepteren voor het begin van een nieuw schooljaar. Op deze regel gelden in elk geval de volgende uitzonderingen: Bij verhuizing zal de school in de nieuwe woonomgeving de leerling toelaten. Als er sprake is van een ( onoplosbaar) conflict of verschil van inzicht tussen de school en de ouders. De uitzondering geldt alleen als de partijen een aantoonbare inspanning hebben geleverd om hun problemen op te lossen. Als er sprake is van een probleem bij een kind ( bijvoorbeeld specifieke leer- en gedragsproblemen) dat plaatsing in een andere setting in het belang van de ontwikkeling van het kind noodzakelijk maakt. 14

15 Continurooster We werken op school met een continurooster. De kinderen eten samen en met hun eigen juf in hun eigen klas. De kinderen blijven daardoor in dezelfde pedagogische sfeer en het geeft meer rust en continuïteit. Omdat we dit als school belangrijk vinden kunnen we het overblijven kosteloos aanbieden. Schooltijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag tot uur tot uur tot uur tot uur tot uur Vakanties Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Goede vrijdag t/m 2 de Paasdag koningsdag meivakantie Pinksteren Zomervakantie 13 oktober tot en met 17 oktober 22 december tot en met 02 januari 23 februari tot en met 27 februari 03 t/m 06 april 27 april 04 t/m 15 mei 25 mei 03 juli tot en met 16 augustus De studiedagen zijn terug te vinden op jaarkalender. De zorg voor alle kinderen Op onze school volgen we de ontwikkelingslijn van leerlingen nauwkeurig. Leerkrachten registreren wat een kind doet, welke vorderingen het kind maakt en welk niveau het bereikt heeft. In het Montessorimateriaal en de andere 15

16 methodes die wij binnen de school gebruiken, zitten allerlei toetsen om te zien of de leerlingen het aangeleerde beheersen. Daarnaast volgen wij de kinderen door de halfjaarlijkse Cito-toetsen ( januari en juni).de resultaten van deze toetsen worden vergeleken met een landelijke normgroep. De resultaten van de toetsen worden opgeslagen in het leerling dossier. De Cito-eindtoets van groep 8 vindt plaats in april. Oudergesprekken In september worden de ouders uitgenodigd voor een eerste kennismaking met de nieuwe leerkracht en/ of de nieuwe groep, tevens krijgt u dan informatie over de groep. De leerkracht schrijft twee keer per jaar een verslag over de vorderingen van uw kind. Hierin geeft zij een overzicht van wat uw kind de afgelopen periode geleerd heeft. Naar aanleiding van dit verslag heeft de leerkracht een gesprek met de ouders/ verzorgers. 1 ste gesprek in september 2 de gesprek in februari 3 de gesprek in juni Voor groep 8 is er ook een voorlopig advies gesprek in september. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om een extra afspraak maken met de leerkracht van uw kind na schooltijd. Extra zorg Kinderen die zich om wat voor reden ook, niet ontwikkelen zoals in de lijn der verwachting ligt, worden besproken met de intern begeleider. Dit gebeurt volgens een vast stappenplan. In dit stappenplan heeft de (IB-er) een coördinerende functie, de leerkracht is altijd de vaste begeleider van het kind en aanspreekpunt voor de ouders. Het stappenplan Groep: Leerkracht werkt met kinderen binnen de eigen groep. In eerste instantie zal de leerkracht de zorgen bespreken met de ouders, eventueel 16

17 lesinhoud en didactiek aanpassen aan de specifieke behoeften van het kind. Dit kan worden vastgelegd in een zgn. handelingsplan. Bouw: Met de collega s binnen de onder-, midden-, of bovenbouw worden kinderen besproken die opvallen binnen de klassensituatie. Bij de zgn. collegiale consultatie luisteren de collegae, adviseren en/of bieden elkaar concrete hulp. Ook dit kan in een handelingsplan worden vastgelegd. Dit wordt met de ouders besproken door de groepsleerkracht. Team: Kinderen die blijven opvallen ondanks extra zorg en hulp worden besproken op de leerlingbespreking tussen de groepsleerkracht en de IB-er. Deze kinderen worden, samen met de eigen leerkracht, vanaf nu gevolgd en begeleid door de IB-er. Voor deze kinderen wordt een handelingsplan opgesteld en uitgevoerd. Dit alles wordt met de ouders besproken. Na afloop worden de resultaten geëvalueerd en altijd met de leerkracht en/of ouders besproken. Externe contacten De intern begeleider heeft gedurende het schooljaar verschillende keren contact met mensen buiten de school. Zo is er bijvoorbeeld overleg met een collegiale consulante, een orthopedagoge, de logopediste, jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werkster. Collegiale consultatie Op verzoek komt een deskundige van passend Onderwijs Almere uw kind observeren en geeft, op basis van deze observatie, handelingsadviezen aan de leerkracht. Passend Onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Vanaf 1 augustus 2014 krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de buurt of in het speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken reguliere en speciale scholen samen. De scholen maken afspraken met elkaar over de ondersteuning aan leerlingen. 17

18 Aanpassing in verband met Passend Onderwijs In aansluiting op de aanmeldingsprocedure van de basisschool wordt bij een leerling met extra ondersteuningsbehoefte aanvullend de volgende stappen gevolgd: Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school. Het is van belang dat ouders bij de aanmelding aangeven of hun zoon/ dochter extra ondersteuning nodig heeft in het basisonderwijs en of die extra ondersteuning voortgezet moet worden in het voortgezet onderwijs. De school krijgt de gelegenheid de extra ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling in kaart te brengen en beoordeelt in hoeverre de school de gewenste ondersteuning kan bieden. Na 6 tot 10 weken na de aanmelding horen ouders van de school of hun kind is toegelaten en kan worden ingeschreven. Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan heeft de school in overleg met ouders een andere geschikte onderwijsplek gezocht. Leerlingen met extra ondersteuning worden in het regulier onderwijs besproken in het ondersteuningsteam. Leerlingen die aangemeld worden bij het speciaal ( basis)onderwijs hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Na 1 augustus 2014 kan een TLV aangevraagd worden door de school bij Passend Onderwijs Almere. Bij tussentijdse instroom of verhuizing naar Almere gelden dezelfde stappen. Voor meer informatie zie: Sterk in de Klas Met plezier naar school Ieder kind moet de gelegenheid krijgen om zich binnen zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen. Sommige kinderen ontwikkelen zich niet optimaal, omdat ze moeite hebben met de omgang met klasgenootjes of met concentreren. Dit uit zich vaak in slecht luisteren, snel afgeleid zijn, onzeker, onrustig, angst, pesten of gepest worden. Sterk in de Klas helpt kinderen en zorgt dat ze weer met plezier naar school gaan. Wat is Sterk in de Klas? Sterk in de Klas helpt kinderen bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden, zodat zij zich weer prettig voelen in de klas. Schooluitval wordt hiermee voorkomen. Uniek is dat er niet alleen aandacht is voor het kind, maar ook voor zijn omgeving. Het kind, de docent en de ouders werken allen aan 18

19 dezelfde doelen, waardoor een krachtige gezamenlijke bijdrage plaats vindt aan de ontwikkeling van het kind. Ons motto is één kind, één plan thuis en op school. Hoe werkt Sterk in de Klas? De medewerkers van Sterk in de Klas besteden aandacht aan het kind in hun vertrouwde omgeving: thuis en in de klas. Zij maken een plan op maat dat bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling van het kind. Er is niet alleen aandacht voor wat het kind kan doen, maar ook hoe de docent en de ouders kunnen helpen. Sterk in de Klas biedt ondersteuning aan: Het kind met oefeningen voor het versterken van de eigenwaarde en de omgang met anderen Het gezin met het versterken van de opvoedsituatie en de samenwerking met de docent De docent met adviezen voor het omgaan en ondersteunen van het kind in de klas. Schoolarts en schoolverpleegkundige In vervolg op de jeugdgezondheidszorg van de consultatiebureaus vindt in groep 2 en 7 een periodiek onderzoek bij de kinderen plaats. Extra onderzoek of een gesprek kan plaats vinden op verzoek van de ouders/verzorgers of de groepsleerkracht indien men zich zorgen maakt over de ontwikkeling en/of het functioneren op school. De schoolarts is Karim Shakib. De schoolverpleegkundige is Inge Nanninga, zij onderzoekt de kinderen van groep 2 en groep 7. Zorgteam en Zorgadviesteam In het kader van het jeugdbeleid van de gemeente Almere, heeft elke school een Zorgteam, waarin regelmatig overleg plaatsvindt over kinderen die in de knel dreigen te komen. Op Montessorischool Buiten bestaat dit zorgteam uit de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster, de intern begeleider, deskundige van Passend Onderwijs Almere en de directie. Voortgezet onderwijs Om vroegtijdig, transparant en onderbouwd tot het advies te komen, start de adviesprocedure in groep 6. Hoewel er dan in het algemeen een indicatie is te geven over het uitstroomniveau, kan er geen garantie gegeven worden. Het is en blijft een eerste indicatie die in de volgende twee groepen keer op keer bevestigd dient te worden. Gegevens uit het LVS vormen daarbij de leidraad 19

20 tezamen met de methode gebonden toetsen, de observaties van de leerkracht, en achtergrondgegevens die van belang kunnen zijn. De gesprekken met de ouders in groep 6, 7 en 8 worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend. Tijdens het eerste rapportgesprek in februari wordt het definitieve advies met ouders en leerling van groep 8 besproken. De tijdsfasering van de stappen in het advies proces Groep 6 Begin Medio eind Gesprek lk groep 6 met ouders Groep 7 Bepalen uitstroomperspectief door leerkrachten van groep 6,7 en 8 de ib-er en directie. Beoordeling/herziening uitstroom-perspectief door lkr en ib-er. Aanmelding potentiële lwoo-leerlingen bij SLA-VO. Groep 8 Bespreking van het uitstroomperspectief met de leerling. November: bespreking voorlopig advies door leerkracht groep 8 met ouders en leerling Februari: bespreking definitief advies met ouders en leerling. 20 Leerkracht groep 8 completeert het dossier in Digidoor vóór 15 maart, met het oog op inschrijvingen in het V.O. Ouders ontvangen een kaart met advies, die wordt ingeleverd bij de gekozen vo-school. Aan het begin van groep 8 wordt u uitgenodigd voor een informatieavond over het voortgezet onderwijs. Tijdens deze avond krijgt u voorlichting over de verschillende richtingen die er in het voortgezet onderwijs zijn. Ook worden de kenmerken van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Almere besproken. In januari krijgt u een definitief advies over het niveau van uw kind. U moet uw kind voor 1 maart op een V.O. school aanmelden. U ontvangt informatie over de informatiedagen en open dagen van het voortgezet onderwijs.

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat KE Almere Buiten Tel. :

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat KE Almere Buiten Tel. : Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: directie@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave

Nadere informatie

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat KE Almere Buiten Tel. :

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat KE Almere Buiten Tel. : Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: schoolleiding@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Inleiding Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een duidelijke visie op overstappen, vastgelegd in deze procesbeschrijving. Centraal staan

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Protocol Schorsing en Verwijderen

Protocol Schorsing en Verwijderen Protocol Schorsing en Verwijderen Inleiding Soms ontstaan er op school situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering van leerlingen. Om diverse redenen zijn scholen erg terughoudend

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

De Montessori-wereld:

De Montessori-wereld: De Montessori-wereld: Stel je een plek voor waar kinderen hun wereld kunnen verkennen, nieuwe kennis kunnen ontdekken en opdoen, hun talenten kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze gekoesterd worden en zich

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Annie MG Schmidtschool. Passend Onderwijs en zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Annie MG Schmidtschool. Passend Onderwijs en zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Annie MG Schmidtschool Passend Onderwijs en zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Beste ouders, In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan:

Beste ouders, In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan: Beste ouders, In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan: -Agenda -Cito toetsen -Bericht vanuit de Oudervereniging -Zwangerschapsverlof Sanne Algra-Takken -Schooljudo op Het Spectrum -Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Schooljaar

Schooljaar Schooljaar 2017-2018 augustus september 1. Zomervakantie 1. Luizenkammen 2. Zomervakantie 2. 3. Zomervakantie 3. 4. Zomervakantie 4. 5. 5. 6. 6. 7. Zomervakantie 7. 8. Zomervakantie 8. 9. Zomervakantie

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 juni 2013

NIEUWSBRIEF 18 juni 2013 1. Opbrengst sponsorloop (Bus voor De Aventurijn) Alle inspanningen van de scholen en andere organisaties die hebben meegedaan aan de sponsorloop, van Stichting Annemieke Timmerman en van de Soroptimist

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Agenda voor de maand oktober en november 2016

Agenda voor de maand oktober en november 2016 Agenda voor de maand oktober en november 2016 Nieuwsbrief nummer 2016-02 Almere, 13 oktober 2016 17 t/m 21 oktober Herfst vakantie Maandag 24 oktober Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L Vrijdag 1 juli 2016 Nummer 11 Vanuit de directie Nog een weekje en dan kunnen wij gaan genieten van de zomervakantie. Groep 8 is druk bezig met het oefenen

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Informatie Brede School PIRAMIDE EN TRIMARAN

Informatie Brede School PIRAMIDE EN TRIMARAN Informatie Brede School PIRAMIDE EN TRIMARAN SCHOOLJAAR 2012 2013 Inhoud: Welkom Doelstellingen Algemene voorwaarden o.a. inschrijven. - algemeen - uitval van lessen - betaling - materialen - vervoer van

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Schooljaar

Schooljaar Schooljaar 2016-2017 augustus september 1. Zomervakantie 1. 2. Zomervakantie 2. 3. Zomervakantie 3. 4. Zomervakantie 4. 5. Zomervakantie 5. 6. 6. 7. 7. 8. Zomervakantie 8. 9. Zomervakantie 9. 10. Zomervakantie

Nadere informatie