SCHOOLGIDS Camphusianum: gericht op de toekomst met oog voor het verleden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2015-2016. Camphusianum: gericht op de toekomst met oog voor het verleden."

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Camphusianum: gericht op de toekomst met oog voor het verleden.

2 LANG EN GELUKKIG ANNE FRANK THEATERMARATHON LEERJAAR II JUNI 2015 SNORRO MIDZOMERNACHTDROOM

3 1 Met genoegen bieden wij u de Schoolgids van het Gymnasium Camphusianum voor het cursusjaar aan. De gids beoogt u op duidelijke en inzichtelijke wijze te informeren over de onderwijsdoelen en de structuur van onze school, de bijzondere voor zieningen voor leerlingen, de manier waarop de onderwijstijd wordt benut, de gelde lijke bijdrage, de jaaragenda en de rechten (èn plichten) van àlle bij onze school betrokkenen. In onze samenleving neemt het voortdurend leren een steeds belangrijker plaats in. Daarbij worden niet alleen aan kennis en inzicht, maar ook aan sociale vaardigheid hoge eisen gesteld. Het Gymnasium Camphusianum wil op al deze gebieden een kansrijke school zijn. Kansrijk onderwijs bieden is een uitdaging die wij als school graag aangaan. Voor de leerlingen is het een uitdaging om optimaal gebruik te maken van de faciliteiten; voor ouders en verzorgers is het een uitdaging om mee te denken met de onderwijsdoelstellingen en de begeleiding van leerlingen. In deze gids vindt u op de pagina s 16 en 17 een terugblik op bijzondere momenten in het cursusjaar Van onze landskampioenen atletiek tot de lopers van de Bevrijdingsvuurestafette in de vroege ochtend op 5 mei jl., van dansers uit klas 1 tot U-Talenters uit klas 5 in hun schoolmodule moleculaire gastronomie en van fietsen op de Via Appia tot vijf geslaagden in de familie Buirma bij de diploma-uitreiking in de Grote Kerk. En niet te vergeten de muurtekst van mw. Van der Lee bij haar afscheid na 30 jaren Camphusianum: Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo Een druppel holt een steen uit, niet door geweld, maar door dikwijls te vallen. Het 132e schooljaar van ons stedelijk gymnasium start met ruim 730 leerlingen, waarvan 119 examinandi. Het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) is afgeschaft, een werkgroep zal een nieuw, uitdagend bovenbouwvak proberen te ontwikkelen. Tegelijkertijd zal de stuurgroep Lessentabel en jaarrooster een voorstel doen voor een aangepaste lessentabel, met de overgang van een periodenrooster naar een jaarrooster. Een spannend en ingewikkeld vraagstuk waarover Medezeggenschapsraad, Oudervereniging en Leerlingenraad hun advies, mening en oordeel zullen geven. Op deze manier maken we een sterk plan voor de komende 10 jaar van onze schoolgemeenschap. Onze school draagt de naam van Dirck Rafaëlszn Camphuysen, een man die er steeds naar streefde mensen met uiteenlopende opvattingen te laten samenwerken en samenleven. Respect voor de ander en diens levensbeschouwelijke overtuiging zijn daarbij het uitgangspunt. In de geest van onze patroon proberen wij ook dit cursusjaar weer een goed werk-, leef- en schoolklimaat te scheppen. Het motto van het Gymnasium Camphusianum luidt immers ÙÔ Â ÛÌ Ó oftewel: wij zijn onszelf! Namens de schoolleiding, Hans Ruitenbeek, rector h.t. VOORWOORD Ik hoop en verwacht ook, dat we in het nieuwe cursusjaar weer gedenkwaardige momenten zullen meemaken, in en buiten de les, in en buiten de school. En tegelijkertijd wens ik alle leerlingen toe, dat zij overeenkomstig de tekst van Ovidius serieus en volhardend omgaan met hun schoolwerk. Die combinatie zorgt voor succes én plezier in de school! Waar in deze schoolgids hij of hem staat vermeld, kan in voorkomende gevallen uiteraard ook zij of haar worden gelezen; hetzelfde geldt voor leerling of ouder(s) :dit kan ook leerlinge of verzorger(s) zijn.

4 2 INHOUD Voorwoord... 1 Inhoudsopgave... 2 De organisatie De inspectie Voortgezet Onderwijs - Bevoegd Gezag - Bestuursbureau - Schoolleiding - Schoolgegevens - Administratie - Namen en bereikbaarheid personeel Medezeggenschap De Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad Mediatheek/lestijden/vakanties De mediatheek - Lestijden - Vakanties cursusjaar 2014/2015 Onderwijs en begeleiding De gymnasiale opleiding - De kleinschaligheid - Het pedagogisch klimaat - De onderbouw - ipad in de klas - De bovenbouw - Begaafdheidsprofielschool (BPS) - Bèta Excellent - Breed taalonderwijs - Internationalisering - En dan ook nog... - De studieles - De studie- en huiswerkbegeleiding - De speciale leerlingbegeleiding - De mentor en hulpmentoren - De decaan - De taak van de vakdocent 2014/2015 in beeld Klachtenregeling Wat te doen bij klachten? - Traject van de afhandeling klacht binnen de school/binnen de stichting (intern) - Traject van de afhandeling klacht via de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (extern) - Klachtenregeling Stichting OVO - Vertrouwensinspecteur - Meldplicht seksueel misbruik - Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) Gezondheidszorg Bevorderingsnormen De leerlingen De Leerlingenraad - De GGC - De GDC - Utile Dulci - SPartacus De ouders De contacten tussen de ouders en het Gymnasium Camphusianum - De ouderavonden en cijferrapportage - Informatie en Ouderportal - De ouders zijn welkom! - De ouders zijn actief! - De Oudervereniging - Bestuurssamenstelling Oudervereniging Gedragsregels Algemene gedragsregels - Absentie - Te laat komen - Absentencontrole Praktische informatie De buitenschoolse activiteiten en excursies - Het Schoolfonds - Schoolverzekering - Portretrecht - Gratis schoolboeken Lessentabellen cursusjaar Lessentabel onderbouw - Lessentabel bovenbouw Kalendarium cursusjaar Fotocollage On stage

5 3 De Inspectie Voortgezet Onderwijs De Inspectie Voortgezet Onderwijs ziet toe op de deugdelijkheid en de kwaliteit van het onder wijs. De Inspectie VO wordt door Bevoegd Gezag en directie van het Gymnasium Camphusianum zowel periodiek als door middel van diverse documenten geïnformeerd. De inspecteur voor het Gymnasium Camphusianum is: mevr. drs Y.H.M.P. Leenen Inspectiekantoor Tilburg Postbus AB Tilburg T : (088) Bevoegd Gezag Het Gymnasium Camphuisianum is onderdeel van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio (Stichting OVO). Het college van bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van de school. Het college van bestuur wordt gevormd door de bestuurder: drs B.J.J. Kollmer. Hij is te bereiken via het bestuursbureau. Raad van Toezicht Het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht die uit zeven leden bestaat. Zij houden toezicht op de continuïteit van de organisatie en op het functioneren van het college van bestuur. Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht verwijzen wij u naar de website van Stichting OVO Bestuursbureau Het bestuursbureau is ter ondersteuning van het bestuur en de scholen. Het adres van het bestuursbureau van Stichting OVO is: Stichting OVO Spijksedijk 28F 4207 GN Gorinchem T F E W Schoolleiding De schoolleiding is belast met de algehele dagelijkse leiding van de school. De rector vertegenwoordigt de school namens het Bevoegd Gezag, zowel intern als extern. Er is een taakverdeling van alle schoolse zaken afgesproken, zowel binnen de schoolleiding als met het Bevoegd Gezag. Rector: drs J.C. Ruitenbeek Plv. rector: drs M.H.J.G. Osseforth Coördinatoren: E.W. Gerards, mevr. drs M.B.A. van Duffelen en P. van Dijk Schoolgegevens Gymnasium Camphusianum Vroedschapstraat AJ Gorinchem T : (0183) F : (0183) E : W : DE ORGANISATIE Administratie De administratie is geopend op ma-wo-vr van tot uur en di-do van tot uur. Telefonisch bereikbaar via: of via

6 4 DE ORGANISATIE Namen en bereikbaarheid personeel Directie drs J.C. Ruitenbeek rector, personeel, financiën en gebouw De Twee Morgen JS Tricht M : E : drs M.H. J.G. Osseforth plv. rector, leerlingzaken en onderwijs Huijgensstraat VD H.I. Ambacht T : (078) E : Decanaat mevr. drs B. Dolman decaan Kievitweide DG Houten T : (030) E : Speciale Leerlingbegeleiding mevr. drs C.C.M. van Eeden-Schepers zorgcoördinator, counseling Dr. Hiemstralaan KN Gorinchem T : (0183) E : Secretariaat mevr. A.N.C. Parel T : (0183) E : Coördinatie leerjaren E.W. Gerards coördinator leerjaren 1 en 2 Schrijnwerkerstraat GP Gorinchem M : E : mevr. drs M.B.A. van Duffelen-Meyers coördinator leerjaren 3 en 4 Luchtenburgstraat DA Deil M : E : P. van Dijk coördinator leerjaren 5 en 6 Salamander BE Alblasserdam M : E : G.A. Pruissen counseling, faalangstreductietraining Anna Bijnstraat KA Gorinchem M : E : mevr. N.M. Meeuwse faalangstreductietraining prof. Hugo de Vrieslaan GH Utrecht T : (030) E : mevr. drs M.A. van der Leeuw begeleiding autistisch spectrum Dirk Vreekenstraat DP Amsterdam T : (020) E : mevr. S.M. Daniëls begeleiding dyslexie Dina Appeldoornpad JG Gorinchem T : (0183) E :

7 5 Docenten mevr. drs J.M. Adriaanse-Teeuw (Ad) klassieke talen, grammatica E : mevr. M. van Amersfoort (Am) Frans, mentor 3A, stuurgroep BPS E : drs R.P. Baelde Jansen MA (Bj) geschiedenis, mentor 4 E : H. Beems (Bs) wiskunde, mentor 2A E : drs J.A.A.M. van den Boom (Bo) klassieke talen, mentor 5/6 E : mevr. drs C.A. Braken-Visser (Bk) Nederlands, grammatica E : drs D. van Bree (Br) aardrijkskunde, mentor 1A E : drs ir. N. Buffinga (Bf) technisch ontwerpen E : mevr. S.M. Daniëls (Da) Nederlands, grammatica, begeleider SPartacus, bhv E : mevr. W.L. Dean M.S. (Dn) Engels, mentor 3D, Cambridge Engels E : mevr. drs A. Dekker (De) klassieke talen, mentor 5/6 E : C.L. Diem MEd (Dm) aardrijkskunde E : dr. J. van Diggelen (Dg) biologie, mentor 2E E : P. van Dijk (Dk) wiskunde E : mevr. ir. I.M.E. Dijkslag (Dij) biologie, natuurkunde, mentor 2B E : mevr. M. Dijkstra (Ds) Engels, bhv E : mevr. drs B. Dolman (Do) Engels E : mevr. drs M.B.A. van Duffelen-Meyers (Df) aardrijkskunde, stuurgroep BPS E : mevr. drs C.C.M. van Eeden-Schepers (Ee) geschiedenis, bhv E : R.P.J. van Eeden MEd (Ed) wiskunde, mentor 5/6, toetscoördinator, begeleider GDC E : dhr. T.J. Frieke BMEd (Fr) muziek E : E.W. Gerards (Ge) Engels E : mevr. M.T.J. van der Grint (Gr) maatschappijleer, mentor 5/6 E : mevr. L.J.C. Hage MA (Hg) Frans, Delf Frans E : mevr. P.P. van Herp BEd (He) wiskunde, mentor 2C E : mevr. dr. M.M.G. van den Hil-Wijdeveld (Hl) scheikunde, mentor 5/6, stuurgroep BPS E : DE ORGANISATIE

8 6 DE ORGANISATIE mr. J.A.J. van den Hurk MA (Hk) klassieke talen, mentor 1D E : mevr. M.C. Grijzenhout MA (Gh) geschiedenis, mentor 1C E : mevr. B. Karsten-Walthaus BSc (Ka) wiskunde, mentor 4 E : mevr. drs S.A. Kleyn-de Kuyper (Kk) Nederlands, letterkunde, grammatica, stuurgroep BPS E : mevr. P.H. Klompé (Kl) wiskunde, mentor 3C E : mevr. A.M. Konijn (Ko) lichamelijke opvoeding, mentor 1E E : R.J. Kroon MEd (Kr) Nederlands, letterkunde, mentor 5/6 E : A. Marakis (Ma) Duits E : mevr. drs H.E. van der Meer-de Kooter MA (Mr) klassieke talen, mentor 5/6, bhv E : mevr. N.M. Meeuwse (Me) beeldende vorming, kunst, mentor 5/6 E : mevr. M. Nolten MA (No) Engels, mentor 4 E : drs M.H.J.G. Osseforth (Os) klassieke talen, stuurgroep BPS E : A. Philipsen (Ph) Nederlands, letterkunde, mentor 4 E : G.A. Pruissen (Pr) lichamelijke opvoeding, mentor 1B, bhv, begeleider GDC E : mevr. drs E.M. van der Laan (Ln) biologie, mentor 4 E : ir. B.C.H. van de Laar (Lr) natuurkunde, mentor 5/6, bhv E : mevr. drs M.L. Landa (Ld) Duits E : mevr. drs M.A. van der Leeuw (Lw) drama E : A.M. van Leeuwen MPhil (Lf) filosofie, natuurkunde, mentor 5/6, stuurgroep BPS E : drs K.E. Lutterkort (Lu) klassieke talen, mentor 5/6 E : mevr. M. Rademaker (Ra) lichamelijke opvoeding, mentor 2D E : drs W. van Ruiswijk (Rw) Frans, mentor 5/6 E : drs J.C. Ruitenbeek (Ru) aardrijkskunde E : mevr. L. Sedik (Se) stagiair Frans E : drs H.W. Sommer (So) natuurkunde, mentor 4 E : M. den Uijl MA (Um) klassieke talen, mentor 4, begeleider debating E :

9 7 mevr. mr. F. de Valk-van der Rhee MA (Va) Duits, Goethe Duits, mentor 5/6 E : mevr. E.W. Veldhuizen BEd (Ve) Nederlands E : drs F.J.W. Verhoeff (Vf) economie, m&o, mentor 5/6, begeleider Utile Dulci E : mevr. W.M. Vis (Vs) beeldende vorming, kunst, mentor 3B, bhv E : D. Verwijmeren MSc (Vw) scheikunde, wiskunde, mentor 4, begeleider GGC E : ing. K. Visser MEd (Vr) wiskunde, mentor 5/6 E : drs G.W.A.S. van der Vliet (Vl) geschiedenis E : drs A.B. Wessels (We) economie, m&o E : drs J. van der Zee Duits E : Onderwijs Ondersteunend Personeel mevr. P.J.M. van Arum-Swanink (Ar) technisch onderwijs assistent, mentor 2B, bhv E : mevr. M.B.A. van den Boorn (Bn) roosterzaken, applicatiebeheer E : mevr. S.R. Dieleman-Kooiman (Dl) begeleider Maatschappelijke Stage (MaS) E : mevr. M.M.H.G. van Doorn (Dr) technisch onderwijs assistent, bhv E : N. van Dulst (Du) conciërge, bhv E : mevr. dr. L.C.M. Hartkamp-Commandeur (Hp) begeleider/ontwikkelaar practica en modules sk E : H.F.G. Hurkmans (Hu) ICT-coördinator, bhv E : mevr. I. Kooiman-Scholten (Km) medewerker mediatheek E : J. Nikoladze (Ni) kopieerassistent E : mevr. M.W. Mijnsbergen-Geerts (Mb) mediathecaris E : mevr. A.N.C. Parel (Pa) secretaresse, leerlingadministratie, financiën, bhv E : mevr. A. van der Stelt (St) conciërge, medewerker mediatheek, bhv E : H.J.P. Tuinenburg (Tu) technisch onderwijs assistent, bhv E : J. Waltheer (Wh) conciërge/beheerder, bhv E : DE ORGANISATIE

10 8 MEDEZEGGENSCHAP De Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad In de school functioneert een Medezeggenschapsraad (MR). In deze MR zijn de oudergeleding (3 leden), de leerlingengeleding (2 leden) en de personeelsgeleding (5 leden) vertegenwoordigd. De MR voert overleg met de schoolleiding over alle zaken die het functioneren van de schoolorganisatie betreffen. Ongeveer 6 maal per jaar komt de MR bijeen in vergadering. De MR onderhoudt nauwe contacten met de organen/groepen die elke geleding vertegenwoordigt: de oudervereniging, de leerlingenraad en het personeel. De regels voor de medezeggenschap door de MR (advies- en/of instemmingbevoegdheid van de geledingen) zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschapsraad. Samenstelling MR in cursusjaar : Ouders: dhr. R. Ruijters (voorzitter) dhr. G. van Ballegooijen * mw. M. van der Esch Personeel: dhr. G.A. Pruissen (secretaris) mw. M. van Amersfoort dhr. D. van Bree dhr. H.F.G. Hurkmans dhr. B.C.H. van de Laar Leerlingen: Pim den Boon Jasper van Sprundel * tevens lid van de GMR. Naast de MR functioneert de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). In deze medezeggenschapsraad bespreken vertegenwoordigers van de bij de stichting OVO aangesloten scholen voor voortgezet onderwijs (Merewade College en Camphusianum) zaken met het Bevoegd Gezag die school-overstijgend zijn: aangelegenheden van gemeenschappelijk belang voor beide scholen. Zaken die alleen betrekking hebben op één van beide scholen komen in de MR van de betreffende school aan de orde en niet in de GMR. De GMR wordt gevormd door leden uit de oudergeleding en personeelsgeleding van de medezeggenschapsraden van beide scholen. Beide scholen leveren elk 2 ouders en 2 personeelsleden voor de GMR die derhalve uit 8 personen bestaat. De GMR vergadert 4 maal per jaar met de Bestuurder. Naast het hiervoor genoemde MR-lid zitten de heren J. van Diggelen en W. van Ruiswijk in de GMR als vertegenwoordigers van het personeel. Voor het tweede lid namens de ouders bestaat in de GMR een vacature. Aanwezig namens de schoolleiding: dhr. J.C. Ruitenbeek (rector) Het secretariaat van de MR is te bereiken via het schooladres: Vroedschapstraat AJ Gorinchem T : E : De oudergeleding van de MR is via bereikbaar op:

11 9 De mediatheek De school beschikt over een uitgebreide mediatheek voor leerlingen, docenten en medebewoners. De gebruikers kunnen vanzelfsprekend voor meer terecht dan alleen het lenen van boeken, het raadplegen van naslagwerken of het lezen van de krant of een tijdschrift.de mediatheek heeft ook een collectie Dvd s en Luisterboeken. Voor de gebruikers staan computers gereed die zijn aangesloten op het schoolnetwerk. Er is rust en ruimte voor zelfstudie. Voor groepsactiviteiten is er het computerinstructielokaal. De boekencollectie is ruim opgezet. De collectie bevat Nederlandse en buitenlandse literatuur op verschillende niveaus. Er zijn informatieve boeken op alle vakgebieden die onderwezen worden en er is een grote collectie jeugdliteratuur. Sinds april 2009 is een servicepunt van de Gorcumse Bibliotheek in de mediatheek gehuisvest, met name bedoeld voor medebewoners en andere ouderen uit de wijk. Het gebruik van de mediatheek en het lenen van boeken is gratis. Voor printen en kopiëren wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. De vaste medewerkers worden bijgestaan door vrijwilligsters, de dames Doedijns-Mogler, Tempelaar-van Dijk, Spronk-Romijn, Zwiers- Dijkema en Van Esch. Lestijden (eerste bel: uur; tweede bel: uur) uur: 1e uur uur: 2e uur uur: kleine pauze (eerste bel: uur; tweede bel: uur) uur: 3e uur uur: 4e uur uur: grote pauze (eerste bel: uur; tweede bel: uur) uur: 5e uur uur: 6e uur uur: kleine pauze uur: 7e uur uur: 8e uur In het schooljaar verandert elke periode (zie Kalendarium) het rooster. Dit kan tot gevolg hebben dat de daglengte van het rooster per periode verschilt: in principe dient er rekening meegehouden te worden dat er lesdagen t/m het 8e uur zullen zijn. Leerlingen dienen dan ook gedurende de bovengenoemde lestijden beschikbaar te zijn voor lessen, andere onderwijsactiviteiten en voor nablijven ten gevolge van een strafmaatregel. Het is dan ook verstandig les- en/of sportactiviteiten buiten de school in ieder geval niet te plannen vóór uur. Eén en ander is natuurlijk afhankelijk van de reistijd tussen school en de plaats waar de activiteit plaats heeft. Excursies kunnen wellicht tot in de avond duren. MEDIATHEEK/LESTIJDEN/VAKANTIES De mediatheek is gewoonlijk op alle schooldagen geopend van 8.30 tot uur. Alle leerlingen zijn dan welkom. Vakanties cursusjaar Herfstvakantie: za 17 okt. t/m zo 25 okt Kerstvakantie: za 19 dec t/m zo 3 jan Voorjaarsvakantie: za 20 feb. t/m zo 28 feb Goede Vrijdag: vr 25 maart 2016 Tweede Paasdag: ma 28 maart 2016 Meivakantie: za 23 april t/m zo 8 mei 2016 Tweede Pinksterdag: ma 16 mei 2016 Zomervakantie: za 9 juli t/m zo 21 augustus 2016

12 10 ONDERWIJS EN BEGELEIDING De gymnasiale opleiding De gymnasiale opleiding is de meest brede vorm van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) in Nederland. Naast de vakken die ook op een atheneum worden gegeven volgt een gymnasiumleerling Grieks en Latijn. Zonder deze talen zou het gymnasium geen klassieke opleiding kunnen bieden. Door de bestudering van de Griekse en Latijnse taal en cultuur scherpen de leerlingen hun gevoel voor taal en stijl en ontwikkelen zij hun analytisch vermogen. Daarnaast komen zij ook in aanraking met de Grieks-Romeinse cultuur, die van grote betekenis is geweest (en nog steeds is!) voor de westerse beschaving. Immers, de klassieke vragen op filosofisch, ethisch en politiek terrein zijn nog steeds actueel. Het bestuderen van deze vragen stimuleert de leerlingen intellectueel en wellicht ook moreel om te zoeken naar passende antwoorden. Maar omdat leerlingen - zelfs op onze school - nogal eens geneigd zijn op te merken dat Grieks en Latijn niet verplicht zijn voor toelating tot de universiteit, zet het Gymnasium Camphusianum de leerlingen ertoe aan om juist de deelname aan de klassieke vorming te zien als een diepte-investering: de opgedane kennis verrijkt in niet onaanzienlijke mate het latere leven. Scheikunde studeren, bijvoorbeeld, is inderdaad uitstekend mogelijk zonder een klassieke vorming, maar een gymnasiale vooropleiding levert aan het einde van de universitaire studie een technoloog op die méér invalshoeken tot zijn beschikking heeft. De kleinschaligheid De kleinschaligheid geeft een betere binding met de leerlingen en voorkomt zo verruwing omdat er een goede sociale controle is. Dit veiliger zijn van een kleine school, zoals het Gymnasium Camphusianum dat is, heeft een zekere aantrekkingskracht: je weet wie er rondloopt. Ook de communicatie tussen de docenten verloopt gemakkelijker en hun betrokkenheid bij het onderwijsbedrijf is groot. Op onze school kent iedereen iedereen, waardoor de leerlingen zich veilig kunnen voelen en zich volledig kunnen concentreren op de gymnasiale opleiding. Ze worden niet uitgemaakt voor stuudje en ze mogen gewoon hun best doen en goede cijfers halen zonder daarover te worden lastiggevallen. Omdat ze goed kunnen leren, kiezen ze voor het categoriaal gymnasium, ook al weten de meeste twaalfjarigen absoluut nog niet wat je ermee kunt doen. Kortom: als een kind de aanleg èn de ambitie heeft om gymnasiaal onderwijs te volgen, dan is het bij uitstek op zijn plaats in een klein, categoriaal gymnasium als het Camphusianum, omdat het daar mag studeren. Het pedagogisch klimaat Leerlingen zitten meestal drie jaren bij elkaar in één klas, ze volgen tot en met klas 3 hetzelfde programma en worden op dezelfde wijze beoordeeld. Dit schept een saamhorigheidsgevoel, het wij-gevoel, dat nog eens extra wordt bevorderd door gezamenlijke activiteiten. Daarnaast tracht het Gymnasium Camphusianum recht te doen aan de individuele verschillen in talenten en belangstelling tussen leerlingen. In het eerste leerjaar benadrukken de mentoren in een lessenserie over pesten het belang van respect voor elkaar en elkaars opvattingen. Discriminerend of ondermijnend gedrag wordt niet getolereerd. Het Gymnasium Camphusianum streeft actief naar het bevorderen van de weerbaarheid van de leerlingen ten opzichte van beïnvloeding op allerlei gebied. Zo worden bijvoorbeeld in de lessen over relaties en in de lessen over genotmiddelen geen expliciete normen gesteld, maar worden de leerlingen gestimuleerd de motieven voor hun gedrag kritisch te onderzoeken. Ook in de vaklessen worden een onbevangen houding en een onafhankelijk oordeel gestimuleerd en gewaardeerd. Door middel van keuzemodules burgerschapsvorming en maatschappelijke stage in de eerste twee leerjaren worden het belang van en de zorg voor de ander, als ook de eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid benadrukt. Het gymnasium en de Eerste Fase (de onderbouw) Op ons gymnasium houdt de eerste fase in dat alle vakken vanaf het begin op VWO-niveau worden gegeven. Met de invoering van de basisvorming is bij alle vakken meer aandacht

13 11 gekomen voor toepassing, vaardigheid en samenhang. Dit komt o.a. tot uiting in het maken van werkstukken, het doen van onderzoek en een vakoverschrijdend project. Ook worden leerlingen gestimuleerd om samen te werken. In de eerste klas krijgen de leerlingen naast de verplichte vakken ook de vakken Grammatica en Drama; laatstgenoemd vak staat ook op de lessentabel klas 2. In klas 3 wordt het vak Technisch Ontwerpen aangeboden. Voor de gehele onderbouw bestaan er keuzemodules ter verrijking en verbreding, zoals ook individuele trajecten. ipad in de klas Sinds een aantal jaren bestaan er op het Camphusianum klassen waarin digitale leermiddelen worden ingezet ter ondersteuning en verrijking van het onderwijs, met alle mogelijkheden tot differentiatie en temporisering. Alle lokalen zijn voorzien van digiborden, het gehele gebouw is voorzien van een draadloos netwerk. Voor het schooljaar zijn er drie ipadklassen, één in elk leerjaar. Tevens zal de ipad als ondersteuning ook zijn intrede doen in de bovenbouw. In de ipadklassen wordt gewerkt met digitale en analoge leermiddelen. Plaatsing in deze klassen is facultatief. Buiten deze drie klassen zoals ook buiten de reguliere lessen wordt de ondersteuning door digitale middelen gestimuleerd. De Tweede Fase (de bovenbouw) De Tweede Fase van ons onderwijs kenmerkt zich door een stevige nadruk op het zelfstandiger leren van de leerling. De onderwijstijd is verdeeld in klassikale en niet-klassikale lesvormen; ook bij de niet-klassikale lesvormen is de begeleiding van docenten altijd mogelijk. Op deze wijze wordt een overgang naar het universitair onderwijs goed voorbereid. Een strakke planning van het onderwijs door docent en leerling is een basis voor succes op onze school en in het vervolgonderwijs. Het leren plannen gebeurt via de weg der geleidelijkheid vanaf leerjaar 1 en krijgt in de Tweede Fase aandacht van docent en mentor. Het onderwijsaanbod in de Tweede Fase bestaat ook uit extra vakken als filosofie en wiskunde D. Tevens kiezen we ervoor om een speciale module Kunst voor alle leerlingen met het profiel CM verplicht te stellen. Hiermee benadrukken we het gymnasiale karakter van onze school. Vele leerlingen doen examen in een extra vak(ken). Er zijn geen beperkingen ten aanzien van combinaties. Ca. 60% van de bovenbouwleerlingen heeft een bètaprofiel. Ruim 90% van de zesdeklassers kiest voor een studie in het Hoger Onderwijs. Net zoals in de onderbouw bestaat er ook in de bovenbouw een verrijkings- en verbredingsprogramma, het Honours Programma. ONDERWIJS EN BEGELEIDING Scheikundepracticum

14 12 ONDERWIJS EN BEGELEIDING Begaafdheidsprofielschool (BPS): ruimte voor talent Het Camphusianum is één van de 28 Begaafdheidsprofielscholen (BPS) in Nederland. Wij streven naar onderwijs op maat voor alle leerlingen die dat nodig hebben. Dit betekent naast ondersteuning voor zwakke leerlingen ook aandacht voor leerlingen die meer kunnen en willen dan de stof die in de lessen wordt aangeboden. Die inzet begint al bij de aansluiting en overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Onze bovenbouwleerlingen verzorgen verrijkende lesmodules op maat voor leerlingen uit groepen 5 tot en met 8. Andere basisschoolleerlingen volgen individuele projecten en begeleiding op het gymnasium. In het derde trimester organiseren we de PLUS klassen met een breed aanbod aan verrijking voor leerlingen uit groep 8. Binnen het bestuur Openbaar Verenigd Onderwijs Gorinchem (OVO) bestaat er een nauwe samenwerking met OBS De Tweemaster ter ontwikkeling van PLUS programma s en begeleiding van begaafde kinderen. OBS De Tweemaster is aspirant-lid BPS. De gemeenschapsvorming is bij alle individualiteit op het Camphusianum van groot belang. Daarom blijft ook de begaafde leerling zijn gymnasiale onderwijs volgen binnen zijn eigen klassengroep en wordt er daarnaast ruimte voor hem vrijgemaakt om aan zijn eigen talenten te werken. Zo kan een bèta leerling taalcertificaten halen en iemand met een cultuurpakket meedoen aan een bèta Olympiade. In leerjaren 1 en 2 maakt iedere leerling gebruik van het Studium Generale (SG). Dit is een keuzeprogramma van telkens twee lesuren in de week gedurende een trimester met o.a. film, robotica, Chinees etc. Daarnaast kan een leerling in overleg met de ouders voor een individueel traject kiezen. Begeleid door BPS docenten werkt hij aan keuzeonderwerpen binnen of buiten de school. Zijn tijd mag hij daartoe zelf indelen middels een strippenkaart. Als voortzetting van alle verrijking en maatwerk in de onderbouw biedt het Camphusianum in de bovenbouw het Honours Programma (HP) aan. Het HP is ontwikkeld door het landelijke netwerk van zelfstandige Gymnasia (SHZG) en biedt de leerling de ruimte tot verrijking en verbreding binnen en buiten het examenprogramma. Ook hier kiest de leerling zijn eigen domein: het U-Talent programma van de universiteit Utrecht voor Bèta Excellent kan een onderdeel hiervan zijn. Maar er is b.v. ook plaats voor verdergaande talencertificaten of een geheel eigen invulling buiten de school. Ook hiervoor geldt dat de leerling door docenten begeleid wordt en zijn eigen weekplanning kan bepalen door middel van de strippenkaart. Voor het HP geldt een verplicht aantal studiepunten en een externe, gymnasiale beoordeling. Het succesvol afgeronde HP vergemakkelijkt de instroom en plaatsing in het wetenschappelijk onderwijs. Stralingspracticum natuurkunde

15 13 Bèta Excellent In 2006 verwierf het Camphusianum op grond van alle aandacht voor en resultaten van de bètavakken het predicaat Universumschool. In 2011 viel ons zelfs het keurmerk Bèta Excellent ten deel als een school waar de sciences hoog in het vaandel staan. De doorlopende leerlijnen van klas 1 tot en met 6 worden doorgevoerd naar universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven, maar ook opgepakt vanuit de basisscholen. Door alle leerjaren heen nemen leerlingen deel aan Olympiades, IJSO, EUSO, Robotica. Klas 3 houdt zich bezig met Technisch Ontwerpen en volgt in oktober een Science Week op locatie (BAGger). In samenwerking met de universiteit Utrecht (JCU) volgt jaarlijks een aantal leerlingen in klas 4, 5 en 6 een aantal bètamodules (U-Talent) aan de universiteit als onderdeel van een uitgebreid Bèta programma op school. Breed taalonderwijs Taligheid neemt van oudsher een belangrijke plaats in binnen het gymnasiale onderwijs. Dat komt op het Camphusianum zowel binnen als buiten het lesrooster tot uiting. Er is grammatica als standaardvak in klas 1, in klas 4 zijn Frans en Duits verplicht voor alle leerlingen. Rhetorica en debating hebben een vaste plaats zowel binnen als buiten de lessen. Uitwisselingen en contacten met het buitenland leveren voor een steeds groeiend aantal leerlingen een niet weg te denken internationale dimensie. Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot het behalen van internationale taalcertificaten: the Cambridge Course English for Speakers of Other Languages (ESOL), das Goethe Zertifikat, le Diplôme d Etudes en Langue Française (DELF scolaire) en voor Chinees Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (HSK). klas 5 Rome, klas 6 Griekenland) of virtueel hun leeftijdsgenoten in het buitenland te ontmoeten, hun taal en cultuur te leren kennen en met hen samen te werken. En dan ook nog De Camphusiaan is een leerling die betrokken is en meer wil en kan dan strikt noodzakelijk. Daarom bestaat er naast al het verplichte nog een rijk aanbod aan keuzes variërend van maatschappelijke stage tot de Debatclub, GGC, GDC, SPartacus, Olympiades. Daarnaast is er de namiddagacademie. Twaalf keer per jaar komen diverse onderwerpen aan bod uit de Europese culturele geschiedenis (b.v. de Faustfiguur, spiritualiteit in moderne kunst, middeleeuwse kruidenboeken). De doelgroep is in de eerste plaats de bovenbouw. Voor al deze activiteiten ontvangt de leerling aan het einde van het jaar een schoolcertificaat als onderdeel van het portfolio dat bij het diploma een overzicht biedt van zes gymnasiumjaren. De studieles In het eerste leerjaar verzorgt de mentor de studielessen. Om te beginnen krijgt de eersteklasser tijdens deze lessen informatie over de school. Verder worden er vaardigheden aangeleerd die onmisbaar zijn voor het doelmatig volgen van het onderwijs. Dat begint al met hele simpele zaken, zoals het controleren van de inhoud van de schooltas en het overzichtelijk invullen van de schoolagenda. Maar ook zwaardere onderwerpen komen aan de orde, zoals nauwkeurig lezen, doeltreffend memoriseren, het maken van een samenvatting en het omgaan met problemen die de studie negatief beïnvloeden. ONDERWIJS EN BEGELEIDING Internationalisering Iedere Camphusiaan komt tijdens zijn schoolloopbaan in aanraking met internationalisering. Het Camphusianum bouwt daartoe zijn netwerk van scholen in het buitenland (Duitsland, Turkije, de VS, Rusland, Zweden en Spanje) verder uit om alle leerlingen in staat te stellen fysiek, middels uitwisselingen (klas 4) en studiereizen (klas 4 Parijs, Berlijn; De studie- en huiswerkbegeleiding Omstreeks de herfstvakantie begint de studiebegeleiding, waarbij vrijwel elke middag vakdocenten aanwezig zijn om extra hulp en begeleiding te bieden bij het maken van het huiswerk. Daarnaast werkt het Camphusianum samen met het huiswerkinstituut Kairos. Kairos biedt extra begeleiding bij maken en plannen van huiswerk als ook bij het leren leren. Daarnaast

16 14 ONDERWIJS EN BEGELEIDING worden bijlessen aangeboden. Begeleiding en bijlessen vinden na schooluren op school plaats. Voor informatie over tijden en prijzen zie De speciale leerlingbegeleiding De eerstelijnszorg ligt in handen van de mentor. Deze signaleert en verwijst in voorkomende gevallen een leerling naar het zorgteam. Het zorgteam komt wekelijks bijeen en bestaat uit de beide counselors, de drie coördinatoren en de conrector, eenmaal per trimester aangevuld met externe deskundigen in het Zorgadviesteam (ZAT). Het zorgteam kan besluiten een leerling door te verwijzen (intern) naar een docent met een specifieke zorgtaak, of (extern) naar professionele hulpverlening. Dit laatste zal steeds in overleg met leerling en ouders plaatsvinden. Uiteraard kunnen leerling of ouders te allen tijde contact opnemen met de leden van het zorgteam. In het eerste trimester van het eerste schooljaar vindt er een dyslexieonderzoek plaats. Daarna volgt er een drietal tests; intelligentie (IST), motivatie (FES) en een schoolvragenlijst (SVL). In de loop van het tweede jaar is er nog een faalangstonderzoek. Ook op grond van deze tests kan een leerling steeds in overleg met ouders worden doorverwezen naar interne of mogelijk externe begeleiding. De mentor en hulpmentoren Er zijn elke dag vele leerlingen in de school aanwezig. Het is van belang dat in die veelheid het individu tot zijn recht blijft komen. De mentor ziet het als zijn taak daar steeds op te letten. Hij is dan ook het directe aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. De mentor signaleert waar mogelijk problemen in de relaties van leerlingen onderling, hetzij in de beslotenheid van het klaslokaal, hetzij binnen de school. Bij problemen spreekt hij de leerling aan en overlegt met hem over een oplossing. Vervolgens onderneemt hij actie. Er zijn dan verschillende mogelijkheden: contact opnemen met de ouders, met een docent met specifieke zorgtaak, met de bij het probleem betrokken collega-docenten, met de counselor of met de schoolarts. Ook kan de mentor natuurlijk gaan praten met andere leerlingen, wanneer het probleem duidelijk te maken heeft met medeleerlingen. Hij wordt hierin ondersteund door een aantal bovenbouwleerlingen die optreden als hulpmentoren. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die helpen een klas te begeleiden op allerlei fronten. Te denken valt aan studietips, omgaan met elkaar, wennen op een nieuwe school, huiswerk maken? Hoe doe je dat? En nog veel meer. Een hulpmentor kan vanuit zijn eigen ervaringen op het Camphusianum de leerlingen begeleiden. Ook gaan de hulpmentoren mee op kamp en zullen zij aanwezig zijn tijdens klassenfeesten. De decaan Het is duidelijk dat de keuze aan het eind van het derde leerjaar een belangrijke beslissing kan zijn voor met name de leerlingen. Om hen daarbij te steunen en - waar mogelijk - te adviseren, heeft een van de docenten de functie van schooldecaan. Haar taak omvat het geven van voorlichting, het verzamelen van documentatie en het voeren van gesprekken met individuele leerlingen en hun ouders. In het derde, vierde en vijfde leerjaar worden door de decaan enkele keuzelessen gegeven, die toegevoegd worden aan het verplichte lesrooster. Deze taakafbakening neemt niet weg, dat ook de overige docenten en de schoolleiding veel zorg besteden aan de keuzebegeleiding. Aan de definitieve vaststelling van de profielkeuze gaat een informatiebijeenkomst voor leerlingen èn ouders vooraf. Een groot succes is de jaarlijkse Speeddate, waarbij ouders telkens in enkele minuten de vragen van de bovenbouwleerlingen over hun beroepspraktijk beantwoorden. De decaan verstrekt daarnaast onder meer inlichtingen over vervolgopleidingen en het aanvragen van studietoelagen. Ook kunnen leerlingen bij haar terecht voor problemen die zijdelings met de keuze van vakken samenhangen. Ouders die contact wensen met de decaan over het te kiezen profiel of de te volgen (beroeps)richting, kunnen vanzelfsprekend te allen tijde een afspraak maken. De taak van de vakdocent De vakdocenten zijn en blijven (in hoofdzaak)

17 15 verantwoordelijk voor de inhoud van hun lessen en de begeleiding in hun vak. Zij leren de vakspecifieke studievaardigheden en strategieën aan. Daarnaast hebben zij oog voor het welzijn van de leerling. De vakdocenten observeren de leerling en signaleren wanneer het gedrag of de resultaten van de leerling aanleiding geven tot vragen. Ook op sociaal-emotioneel gebied geven zij de leerling de nodige aandacht. Bij de begeleiding binnen het eigen vak leert de docent de leerling hoe om te gaan met een probleem en hoe inzicht te krijgen in zijn eigen gedrag. Daarnaast reflecteert de docent over het welbevinden van de leerling en diens studievoortgang in het vak. Door de som van al deze contactmomenten tussen leerling en docent, waarin o.a. de redenen van goede of slechte prestaties worden besproken, krijgt de leerling meer inzicht in zijn functioneren en de docent meer inzicht in de leerling. De buitenschoolse activiteiten en excursies Als aanvulling op de vaklessen worden in alle leerjaren excursies gehouden en/of bezoeken georganiseerd aan tentoonstellingen en voorstellingen op verschillend terrein. Een bijzondere plaats neemt de traditionele Romereis in, die elk jaar met de leerlingen van het vijfde leerjaar wordt gehouden. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 750,-. Jaarlijks vindt in de maand september een introductiekamp plaats voor leerlingen van het eerste leerjaar. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 85,-. Voor alle reizen en excursies geldt dat, zo nodig, een beroep kan worden gedaan op het Schoolfonds voor een bijdrage in de kosten, opdat niemand om financiële redenen moet afzien van deelname. Een verzoek tot ondersteuning dient schriftelijk te worden ingediend, gericht aan de rector. Het Schoolfonds Aan het begin van het schooljaar wordt de ouder(s)/ verzorger(s) van iedere leerling ver zocht een bedrag te betalen als ouder bijdrage. Deze bijdrage is voor het schooljaar vastgesteld op 95,-. Van deze ouderbijdrage worden o.a. bekostigd: extra kopieën, les-materiaal voor de verschillende vakken als handvaardigheid, practicummateriaal voor scheikunde en biologie, voorlichtingsmateriaal studiekeuze, aanschaf boeken bibliotheek, schooltegoed mediatheek (voor het maken van prints), schoolpasjes, schoolconcerten, lezingen, bijdrage aan de CJP-kaart (bijdrage aan) excursies, huur van een kluisje en verzekering van leerlingen. De ouderbijdrage is vrijwillig en kan helemaal, gedeeltelijk, of niet worden betaald. In september ontvangt u een nota voor deze bijdrage, met een begeleidend schrijven en een overeenkomst met de school. N.B. Indien een leerling de school vóór 1 januari verlaat, wordt de helft van het totaalbedrag gerestitueerd. Bij vertrek ná deze datum vindt geen restitutie plaats. Schoolverzekering Gedurende de reis naar en van school, tijdens het verblijf op school en tijdens excursies zijn de leerlingen collectief verzekerd bij de firma Meeùs in Den Haag, een bedrijf gespecialiseerd in schoolverzekeringen. De polisvoorwaarden liggen op het schoolsecretariaat ter inzage. Portretrecht Indien u bezwaren heeft tegen het gebruik van foto s van uw kind(-eren) op de website, in onze schoolgids en in promotiemateriaal, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. Neemt u in dat geval contact op met drs M.H.J.G. Osseforth, conrector leerlingzaken Gratis schoolboeken In dit cursusjaar zijn de schoolboeken gratis. Dit betreft leer- en werkboeken plus de verzendkosten van het boekenpakket (nadere informatie: De gratis schoolboeken van het Gymnasium Camphusianum en het Merewade College worden geleverd door Van Dijk Educatie. Van Dijk brengt eenmalig een borgsom van 75,- bij de ouders in rekening (nadere informatie: Bij veranderingen in het vakkenpakket of bij wijziging van de profielkeuze komen de kosten van aanschaf van nieuwe boeken voor rekening van de ouders/verzorgers. PRAKTISCHE INFORMATIE

18 /2015 IN BEELD Serious Request U-Talent Internationalisering Rome Wintersportreis Buirma 5.0 Antigone

19 17 Olympiadefinalist Kennismakingsmiddag 2014/2015 IN BEELD Bevrijdingsvuurestafette Atletiekkampioenen Schaakchallenge Dansdag Voorleeswedstrijd Afscheid

20 18 KLACHTENREGELING Wat te doen bij klachten? Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over het rooster en de planning van lestijden, over de wijze waarop uw kind begeleid, beoordeeld of bestraft wordt, over schoonmaakwerkzaamheden, over communicatie vanuit de school, enzovoort. Onze school is ook een veilige school waar ouders hun kinderen met een gerust hart aan kunnen toevertrouwen. Het is vanzelfsprekend dat leerlingen zich veilig en prettig moeten voelen op school. Ze moeten zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet tot pesterijen, maar heeft ook te maken met discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Een veilig schoolklimaat voor leerlingen betekent ook dat belangrijke schoolbeslissingen die het kind betreffen niet alleen zorgvuldig worden voorbereid maar tevens ook als acceptabel en rechtvaardig worden ervaren. Omdat er sprake is van een open sfeer op onze school, kunnen eventuele problemen of geschillen direct worden besproken met leerkrachten en de schoolleiding/directie. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding weggenomen worden. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken. Er wordt dan alles aan gedaan om met elkaar te komen tot een oplossing voor het probleem of het geschil. In de meeste gevallen lukt dit. In het geval dat deze gesprekken niet leiden tot acceptabele oplossingen voor het geschil, bestaat de mogelijkheid om een andere weg te volgen. We komen dan in situaties waardoor er een klacht ontstaat, zodat er maatregelen getroffen moeten worden. We komen dan in het klachtentraject. Traject van de afhandeling van de klacht binnen de school/binnen de stichting (intern) 1. U gaat met uw klacht allereerst naar de leerkracht. Als de klacht wordt opgelost en zowel u als de leerkracht heeft daar een tevreden gevoel bij, dan is dat alleen maar winst. 2. Als u niet tevreden bent, of u kunt de klacht niet samen oplossen, dan kunt u (evenals de leerkracht) de klacht voorleggen aan de rector/ directeur van de school. De rector/directeur zal doorgaans een overleg organiseren tussen klager en betrokkene met als doel de klacht af te handelen en te komen tot een oplossing. 3. In de scholen voor primair onderwijs en bij het Merewade College is een mogelijke vervolgstap het voorleggen van de klacht aan de bovenschools directeur primair onderwijs dan wel aan de voorzitter van de centrale directie van het Merewade College. 4. Mochten voorgaande stappen ook niet leiden tot een voor partijen aanvaardbare oplossing van de klacht, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan of in te dienen bij het bevoegd gezag van de stichting: de bestuurder de heer drs B.J.J. Kollmer, Spijksedijk 28 F, 4207 GN Gorinchem. Telefoon: U kunt zich in dit interne traject laten begeleiden door de schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon is het loket en de wegwijzer bij klachten. De schoolcontactpersoon is geen bemiddelaar. Contactpersoon van het Gymnasium Camphu si a num is mevr. drs B. Dolman, T: (school) of T: (privé), E: Tevens bestaat de mogelijkheid dat u via de schoolcontactpersoon in gesprek kunt komen met de externe vertrouwenspersoon, mevr. mr. M.P. Smaal. In dit stadium is het ook mogelijk dat u via het bestuursbureau direct in contact kunt komen met de externe vertrouwenspersoon, telefoon Dit gebeurt meestal als gesprekken met leerkrachten, schoolleiding, directie of bestuur niets hebben opgeleverd. De externe vertrouwenspersoon is niet verbonden aan de school of aan de stichting en kan geheel onbevooroordeeld handelen. De externe vertrouwenspersoon zal met de klager beoordelen of teruggegaan moet worden naar het normale traject, eventueel met de externe vertrouwenspersoon als bemiddelaar. Men heeft er dan vertrouwen in dat door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Lijkt dat geen begaanbare weg, dan bestaat de mogelijkheid om het externe klachtentraject in te gaan via de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Traject van de afhandeling van de klacht via de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (extern) Als het interne traject niets heeft opgeleverd kan

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector)

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector) Oudergids Woord vooraf In dit document zijn op alfabetisch volgorde een aantal onderwerpen opgenomen waar ouders regelmatig naar vragen en weet van moeten hebben. Er is de nodige over overlap met andere

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015 word een ster op onze school 0 Deze schoolgids is bedoeld voor: ouders/verzorgers van de kinderen van basisschool De Ruimte, voor mogelijk nieuwe kinderen, sollicitanten, studenten, andere instellingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie