it Haven-pypke _.----_... I { 11 r,,!l',. . :... . :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:".. ~T \ II...;;. . --:;~, '1: :'~... -,...,... '. ';'Il':r7" - --.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "it Haven-pypke _.----_... I { 11 r,,!l',. . :... . :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:".. ~T \ II...;;. . --:;~, '1: :'~... -,...,... '. ';'Il':r7" - --."

Transcriptie

1 I { 11 _.----_... r,,!l',..,.,.'.. :... Ir.,',...,;,',.:. '.. ' ~. I...\~ _,... ; I ',,'.',1 ' "- '-.l"'j ~ '._.~... _... ~.. :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:".. ~T \ II......;;.. --:;~, '1: :'~ ,...,... '. ';'Il':r7" _ ''':-'' it Haven-pypke

2 een snel in elkaar zet zit element hubo I Een zelfbouw zit-element monteert U zonder moeite in een handomdraai. Zo'n zit-element zit-element bestaat uit: stoeldekje, zonder kussen 2 voor- en 2 achterpoten, zit-element 7 tussenstijlen, met geel rugleuning, 14 schroeven, kuilen 1 inbus-montage sleutel ol mei en 1 flacon lijm. bruin kunen een tafel méér is nooit weg.. Zelfs met twee linkerhanden kunt U deze tafel zelf monteren. Alle benodigde onderdelen zilten in het pakket. PasI prachtig bij onze zil-elementen. Het blad van 62 x 54 cm is van praktisch, wit kunststof.. ~ hlibo '~',,-k.() ~.,lv Jf Altijd tientallen guldens voordeliger!! Schrans Leeuwarden, tel: ,

3 IT HAVENPYPKE Dorpsblad voor W~tgaard Redaktie adressen: As. Hoekstra, Hegedyk 13, tel Ag. B~lsma, Meekesh6f 18, tel. 197e Giro Doarpsbilang: , t.n.v. Rabobank Leeuwarden Bank Doarpsbilang: Rabo-bank W~tgaard rek.nr no. 38 januari NEGENTIENZEVENENZEVENTIG Nu het jaar 1977 alweer enkele weken oud is, vinden WD heel gewoon dat alles weer z'n normale gang gaat zoals in En in feite is dat natuurl~k ook zo, er is slechts maar een cdfer veranderd. De zes is een zeven geworden, meer niet. liet is maar een kleine verandering en toch heeft deze kleine verwikkeling grote gevolgen gehad. Het jaartal 1976 zal niet zo vaak meer uitgesproken worden, maar bd velen zal het als een herinnering bl~ven voortbestaan. En de omstandigheden waaronder dit gebeurt is meestal van zeer uiteenlopende aard. Het is niet de zaak om hier dieper op in te gaan, maar een ieder van ons zal dat doen naar de situaties die ZD zelf in het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Namens het bestuur Doarpsbilang wens ik U allen veel geluk en goede dingen toe. Laten w~ 1977 ingaan met nieuwe moed en kracht gaan put ten uit de kleine dorpsgemeenschap die vaak de zonnige kant van ons leven is en ondersteuning en belangstelling toont Op momenten wanneer dat nodig is. Vandaar dat WD 'onze dorpsgemeenschap een voorspoedig' toewensen.' Hillem Hemstra. het

4 OPBRElITGSTLA.NGSPEELPLilAT VOOR EEII HEEL GOED DOEL Geachte Lezers en Lezeressen: zoals U wellicht ver~omen zult hebben, komt er binnenkort een langspeelplaat uit van het jongerenkoor van WUtgaard, met medewerking van de instrum81".taal-- vocale groep "Griff" (_voorheen "Anastasus"). De voorbereidingen van deze plaatopname zijn al in volle gang.,., Ook zal het TI bakend z~n, dat ons jongerenkoor pate~ Jildert van Balen (een Wijtgaardster) financieel wil_ steunen, De opbrengst van deze plaat kont dan ook geheel ten goede aan het missie-( ont",rild<:elings-) gebied van pater Jilder-c, I'iet onze bijdrage hopen -vle " ofize" pater' tb helpen eer; door hom opgerichte school in stand te houden in een van de armste gebieden in Braziliä, nl. Belo Horizonte. Pater,an Balen he-eft-reeds -enkelë-këren te kennen gegev n, dat hij het zeer op prijs stelt, dat "het thuisfront" hem wil steunen bij zijn (vaal moeilijke)werkzaamheden. jij hop n dan ook, dat e latenverkoop een groot succes mag "rorden. Misschien is een van de leden van ons jongerenkoor reeds bij U geweest om U te vragen, t.z.t. een plaat tij haar of hem te bestellen. ~ocht dit niet het geval zijn, dan kunt U een dezer wekon rekenen op bezoek van een der leden. v!il t U in het bez.it ko en van deze grammofoonplaat: zou U dan zo vriendelijk willen zun, onderstaand strookje in te vullen? Bij voorbaat onze hartelijke dank. Belangstellenden, die niet in Wijtgaard wonen, maar graag een plaat,willen bestellen, kunnen eveneens onderstaand strookje invullen en dit opsturen of inleveren bij: Mevr. E. Yden,u.-Bergsma, Hegedyk 40, ';iijtgaard. tel. (05105) Mej. H. Hoekstra, Buorren 22, Wijtgaard. Mej. T. Jorna, Buorren 6, VJijtgaard. Tel.(05105) A. Haringsma, tl~ekeshàf 33,V~tgaard.Tel.(05105) H. Nota, Tsjaerderdyk 20, Wirdum. Tel.(05105)~1981. S.A. Koopmans, Buorren 58,Wijtgaard. Tel.(0510S) Vol vertrouwen en zeer optimistisch (want wat is er mooier, dan iemand te helpen, die zich al jarenlang inzet

5 - 3 voor de minst bedeelde mensen in de wereld) teken ik, namens bestuur en leden van het jongerenkoor. Sietse Koopmans. NI U,IS VAN DE Til.FELTEHNI SCLUB Na een moeil~ke periode heeft de tafeltennisclub weer eens op alle fronten een geslaagd seizoen beleefd. We hebben in oktober een plaatsoldk tournooi georganiseerd waar de opkomst redelijk goed was. Er werd in 4 klassen gespeeld. In klas~e A (de geoefende spelers) werd door Joop Andringa de wissolbeker op fraaie wuze behaald in een spannende finale tegen z~n broer Piet AndTinga. In klasse B (de minder-geoefende spelers) werd de eerste prijs door Be:.>:'"tus Blü,..crs gewonnen, Johannes Zwart wei" tweede. In klasse C was nnnie Andringa de sterkste. Z~ versloeg in de finale Fedde van D~k. In klasse D werd de spannendste finale gespeeld en 1,rel door de jongste tale1ten v<.m de club, VJaarin Paul wart, Sietse Hoeks tra na 3 sets versloeg. Sietse Hoekstra, Paul Swart en Annie Andringa toon"en ook hun klasse op het 'GO-tournooi. Alle drie wonnen de eerste prijs met het dubbelspel. Het enkelspol lererde voor Paul een eerste plaats op, Annie (de oud-frie~ Xampioene) won de twee~e prus en VOOr 3ietse was de vierde pri's weggelegd. Kortom: grootse prustaties voor de 'dijtgaard ter jeugd. De senicllfm met a~nhang maakte in oktober een gezellige weekend-trip naar Oldenburg in Duitsland. Hier werd het jaarlij. s terugkei' nd tournooi gehouden tussen Old nburg, Heerenveen eri Wijtgaard. Terw~l de heren een tournooi hielden gingen de dgmes de stad Oldenburg bek~ken. Zondag in de late avond keerden ze tevreden terug na een ~eslaag weekend. Zijn er onder U die ook belang8telling hebben voor het tafoltenni sen, dan kunt U altud op de magndagavonden tussen 8-11 uur een kukje nemen in het parochiezaaltje bij de kerk. Ook dames kunnen zich voor het tafeltennissen opgeven. Inmiddels tolt de club al enkele damesleden, maar we hopen dat in de naaste toekomst zich meer voor het tafeltennissen gaan interessoren. Bestuur tafeltennisclub.

6 - 4 SINTERKLAAS l'{as IN \-IIJTGAAR:D Even een kleine terugblik op de Sinterklaasmiddag van 2 december. Allereerst de Sinterklaas, zwarte Pieten, Comit6 enz. hartel~k dank voor de f~ne middag die U onze kinderen hebt bezorgd. Bij de drie laagste klassen van de lagere school was het reuze geslaagd. ~aar bij de kleuterschool was het jammer dat de Moeders de kleinste kinderen niet wat op de schoot hielden, zodat voor vele wat grotere kleuters de Sint niet altijd goed was te volgen. Hij had n.l. voor iedere kleuter een. persoonljjk woordj e over, b. v. de nieuv18 baty of een ingel-laai e stal enz. En dat de Sint op het einde ~fqc eid moest n8 en van Gen bijna loge zaal was voor hem en het Comité niet leuk. Bij de meesten hadden toch de aard~ppelen nog wel 5 minuten k nnen wachten. Verder Comité alle lof en bedankt! M. Hoekstra-Siemonsma. VRIK DELIJK VERZOEK Hierbij een vrang aan de jonge moeders die,één keer in de maand mot hun baby op het zuigelingenbureau komen: wilt U a.u.b. geen kleuters of peuters meenemen, daar juffrouw Noordermeer klachten heeft dat er vaak iets kapot gemaakt wordt wat de kleuters op school vaak met veel moeite ge maakt hèb en. Misschien he t U wel even een bereidwillige buurvrouw die wil oppassen. Zo niet dan maar naar Meekeshof 61. ' Volgons juffrouw zijn het niet alleen de kleinen die iets kapot maken maar wellicht meer nog de groteren. Het i8 voor degonen van de kleuterschool al niet zo gemakkelijk om er altijd ekening m te houden dat het zaaltje 's avonds vaak weer voor andere doeleinden beschiktaar moet zijn. Laten we er daarom allemaal een beetje om den ken dat dit voortaan niet meer gebeurt. Op die manier kan er veel kinderverdriet voorkomon worden. Bij vuorbaat hartelijk dank voor Uwe medewerking. P. Pijper.

7 Fa. A. de RUITER a Zn. PUNDYK 7 Tel': Handel in : * MIJNSTEEN (rood en zwart) *ZAND * PUIN * GRINT * WOUDGROND enz. * HYDR. SLAKKEN * BETON TEGELS -radio's -t.v. toestellen -wasmachines...gaskachels en andere elektr. huishoudelijke art. VOOR AANKOOP EN REPARATIE NAAR: \«\;V'fPJvJA. Buorren 25 -tel: 1608.

8

9 , - :J REACTIE BESTEI''IHING SPL':,H Door de secretaris van Doarpsbilang is begin dit jaar aan B. & d. van Leeuwarden onderstaande brief geschreven na het doornemen van het bestuur van het bestemmingsplan Hijtg:12,rd, afgedrukt in het vorige Havenpypke. Geacht college, oor het bestuur Doarpsoilang is het bestemmi~gsplan Vijtgaard doorgenomen, waarover onderstaand een enkele op-jo.2onmerking.,op bladz~de 3, punt 4 vordt gezegd dat de gronden rondom Wijtgaard zonder uitzondering in gebruik zijn als weiland, hoewel ze ook geschikt zijn voor akkerbouw. Dit laatste is echter onjuist. Op bladzijde 7, punt 5 staat dat er in het dorp een grote behoefte is aan een ver nigi gsgebouw of dorpshuis, dat dan tevens gebruikt zou ~unnen worden voor gymnastieklokaal voor de scholen. Hij willen d",ze behoefte hier nog eqna extra onderstrepen. Voor gymnastiek moeten de schoolkinderen met een speciale bus naar Wirdum, wat naast laütig ook erg duur is. ( port-)verenigingen, jeugdclub enz. zijn voor grotere acoommodaties altijd aangewezen op Virclum of Leeuwarden, wat op den duur ecn onhoudbare situatie wordt. Op bladzijde 9 hoofdstuk IV over de toekomstige ontwikkeling en taakstelling staat dat ij afweging van de aantrekkelijkheid van het dorp voor iemand'die in een of ander dorp eén woonplaats zoekt Wijtgaard het vrij zeker zal verliezen'van Wirdum en verd r:.. dat de d~ling i~ de bevolking van \Jjjtgaard een verzvrakking zou betekenen voor het verzorgingsniveau van Wirdum. Naar aanleiding van deze passages verwijzen wij U graag nog even no.nr onze brief over dit onderwerp. Volgens deze nota is Wijtgaard geen grote uitbreiding toegedacht. Een grote uitbreiding lijkt ook ons niet wenselijk, maar de vertraging die momenteel optreedt kan vooral voor de scholen en de resterende middenstand kwalijke gevolgen 'in zich bergen. Tot 1985 zou een totaal van maar 35 woningen het dorp op peil houden.

10 - 6 Bovendien zal het erg moeilijk zdn voor een uitbreiding van 2 ~ 4 woningen per jaar een bouwondernomer te vinden. Jongelui die gaan trouwen en graag in eigen dorp willen bl~jven wonen krdgen nu daartoe weinig gelegenheid, zodat er ook een'gevaar bestaat dat het "dorps-eigene" op den duur geheel gaat verdw~nen wat de woonsfeer bepaald zou gaan sch2,den. vlij hopen dae,l'om ook dat aan de verdere uitbreiding Tun vnjtgaard alle aandacht wordt besteed en dat resultaten binnen afzienbare tijd zullen worden bereikt. Op bladzijde 12, punt 4 over verkeer en v~rvoer wordt 'gesteld dat er voldoende park ergele enheid en -ruimte is. Dat mag dan voor Meekesh6f en T 'jissema wel gelden, voor de Buorren is er weinig plaats voor parkeren. Graag zouden we binnenkort vernemen welke maatregelen U denkt te treffen ter opheffing van de ge'aarl~ke situatie op het kruispunt R~k~weg - Fopma's Reed door U genoemd in dit bestemmingsplan 9 dat voor het overige onze goedkeuring kan wegdragen. Hopend op een blijvend goede samenwerking verblijven wij, hoo achtend, VER. DOARPSBILANG \VIJTGi RD vleekelijddiehsten HIJKVERPLJ.:;EGSTERS janu~ri : Br. Schaap, Grouw, tel.: februari: Zr. Haagsma 9 Roordahuizum, tel februari: Zr. d Vries, Warga, tel februari: Br. S haap, Grouw februari: Zr. HaCtgsm, Roordahuizum. 5-6 mctarl Zr. de Vries, Warga maart Br. Schaap, Grouw I élctrt Zr. Haagsma 9 Roordahuizum m2..art Zr. de Vries, Warg~. 2-3 april Zr. Haagsma, Roordahuizum éll1ril Br. Schaap9 Grouw W~ziging voorbehouden.

11 - 7 KORT-EN-KLEIN NIEUWS Allereerst enige felicit~ties: Voor de f~milie Klaas Helling~ bd de geboorte van hun dochter op 10 december, voor de film. Gosse en Tini Hoekstra t.g.v. van hun 12! jarig huweldksfeest op 3 januari en voor de filmilie Galama t.g.v.hun 35-j~rige huweldksfeest op 21 januari. In de Buorren 61 en 62 zdn nieuwe inwoners korren wonen. Hartelijk welkome Sietse en Dora Hoekstra hebben WDtgaard verwisseld voor Heeg en ~n hun huis aan de Meekesh8f komen Anton en Willy Jorna wonen, die 8 Daart gaan trouwen. Sinterklaas reed dit jaar op een lá t p::lard \'iijtgr:'tilrd binnen, begeleid door 2 Pieten en voorop het draaiorgc:l "De Gouvre" ui t Goutum. Het was een pril htige intocht bij mooi vreer en met veel mensen op de been< De politie zette het verkeer stil zodat alles naar wen ko verlopen. Het was ~en ge zellige middag en ik denk lel dilt de kinderen het machtig hebben gevonden. 1)2.mes en Heren: \4ILT U HET ROKEN STOPPE??? 'Sluit U dan aan bd Anne en ~le uit de Ploffs uorren. Tvree dilppere strijders en '. avonds fiet en zij zich fit. U mag allegn met hen meefietsen V/anneel' U geen sigaret hebt aangeraakt. Houd er de oed maar in. In ons dorp is Oudejailrsavond weer op prettige wdze verlopen. In plaats van gesleep is er gezellig gedilnst in het zqaltje. Dit trok weer vele oudere en jonge mensen. Hot WilS gezellig. Bedilnkt Jeugdraad en tot volgond jailr. Regelmatig vliegt er in ons dorp een auto uit de bocht. Begin januari kreeg Pieter bezoek. Zo te zien is alleen het raam kapot en de gevel -r,'el.'zet. ~'~2_ar je l'ic()t het maar nooit. De auto raakte total-loss. De politie was nog bezig de schilde te regelen toen opnieuw een auto uit de koers raakte en bij de politie-auto opknalde. Ja dan is er geen ontkomen meer aan, dan ga je op de bon. Snelheidscontrole in de Buorren en op de Plof zou de politie heel wat opleveren (en meer'veiligheid brengen. Red.)< S. Brinksmil.

12 - 8 MOOIE l"ees'ren De bevindingen van de laatste \"eken van i'.et oude jaar: deze waren b~elkaar allemaal feesten: bruiloft, verjaardagen en de St. NicolaasfeestBl1. Eerst een St.Nic.-middag van de Soos in \,Iijtgaard, da2..rna één van de Soos in \-firdur.1.pi.et ~ Piet, denk om je voeten. Sinter.kla2.s wor-dt ouder en ;.'lie moet hem dan helpen met het rondbr-cngen Van de pakjes? Voor de Sint alleen ie dat veel te druk. De plant doet het prima en dan nog al die an ere pakjes. Nee, Sinterklaas heeft ons niet vergeten 'a~rvoor we hem.ar-telijk bedanken. En dan de Kers'{;bro dm altijd die ook Vleer pri a in de smaak viel. Jammer dat er- een paar mensen om gezon heidsredenen niet konden komen. De kin eren deden weer LID best.et het zingen van de Kc tliedjes waa-voor een dankwoord VleI op zijn plaats is. En dan nog de paar mic~dagen naar de Harmonie. Eerst voor het sprookje "de trom,rjurk van de.prinse," en dan maar genieten van het accordeon-spel, let zingen en dansen. Het is nu al weer half-januari en er worden al weer vacantieplamll.n gemaal t, Ook het Havenpypke lensen we in tot nieuwe j ar veel succes. Y. Hoekstra-Br2..ttinga. NIEffiif PUbLIC~TIEBORD Zoals U wellicht al is opgevallen is het nieuwe, rachiige publi~atiebord bij Je ingang naar Meekesh6f/Tjisscma in gebruik genomen. FIet "beheer" hierover berust.bij de penning ~eester van Doarpsbilang Do ke Vi ser. ~ij hem, op Tjissema no. 7, kunt U alles b:rengen 'VJat U Hilt aankondigen en op dezelfde dag zorgt Doeke ervoor dat het in de publicatiekast hangt. Dank aan Doeke Visser voor zun bereidwilligheid en we hopon dat de publicator een lang leven beschoren is. GEVOlTDRN Een zilveren ring met sterrenbeeld ram. Af te halen door de eigenaar(naresse) b~ Anne Hoekstra, Meekesh6f 25.

13 Wijtgaard, rond 1920, gezien vanuit de richting Leeuwarden. Let op de bruggetjes voor de woningen.

14 Der sil net folle minsken wêze, dy't witte hwer't dit plakje is. Dochs kinne jimme hjirre lêze, dat it in stikje Wytgaerd is sûnder mis. Doch dochs de eagen ris iepen, sjoch om jim hinne hjir en dêr. Miskien dat jim dit plakje fine, en dan prate wy letter ris wer. (Ynstjûrder ûnbikend)

15 - 9 AAN DE BETERENDE HL.HD Op de valreep van het oude jaar mocht ik dan, na lang wachten, en lange t~d in grote spanning gezeten te hebben, eindel~k de uitslag van vele medische onderzoeken ontvangen. Als voorzitter van Doarpsbil~ngmaende ik dat ij er r8qht op hebt te weten hoe het met de gezon~heid is gesteld van hem die de belangen van Uw vereniging behartigt. Van m~zelf kan ik dan ook een prettig en plezierig bericht aun D doorgeven. En wel het volg nde~ De ernst vun de situatie waarin w~ lang hebben verkeerd, bleek na de vele onderzoekingen welke in Groningen zijn verricht, gelukkig erg mee ta vallen. Een medische ingreep bleek ac~teraf niet nodig te z~n, mits ik m~ aan de voorgeho~den spelregels houd. Deze dagen mocht ik mijn werk onder de gegeven omstandigheden geheel hervatten. Verder zal ik mij moeten onthou en van het vele werk in diverse organisaties. Maar in overleg is mij toegestaan te bl~ven functioneren, in het bestut r vun Doarpsbilang. En daar ben ik erg blij om! Beste mensen, ik vond dat ik U hiervan even akte mo~bt geven en tevens dankzeggen voor de belangstelling en attentie8. Ik doe dit ook graag namens mijn vrouw Trees en de kinderen, want opnieuw is gebie! en dat een kleine dorpsgemeenschap elkaar niet gauw in de steek laat. ijn oprechte dank daarvoor. 1,lillem Hemstra. ZIJ DIE lilt HAVBNPYPKE" PER POST KRIJG,.,1 kunnen het verschuldigde bedrag van f 15,-- als volgt betalen~ PER GIRO: op Gironummer PER B~NK: t.n.v. Rabo-Bank Le~uwarden, met op meqedeling-strook te schrijven: t.g.v. Doarpsbilang W~tgaard rek.nr op bankrekeningsnr , Rabo-bank Leeuwarden t.nov. Doarpsbilang WDtgaard met als omschrijving "leosgeld Havenpypke". Dank voor Uw vlotte betaling Doeke Visser Penningmeester.

16 NARCEL I-IOEKSTRl, JONGSTE' KAMPIOEN UIT DE FRIES:: BILJI\.RT GESCHIEDENIS! Zaterdag 18 december Een onvergeteldko dag ~it het leven van een 9-jarige jo gen uit WDtgaard. HD was als enige Fries uitverkoren deel te nemen aan de gewestelijke titelstrijd 6e klas~e li re-kloin Je' gd, Een deelname die allgen mogeldk was door diupen atie van de gowesteluke jeugdconsul,. omdat de minimum leeft~jd normaal oij -: 2.jo.ar gesteld is. Bij zijn binnenkomst in hotel I'De bronzen bef" in i\.peldooi'n werd h~j door zijn tegen tand I'S nog bekeken als dat "krielkipje" uit het verre Friesland. Een manneke dat nnar hun oordeel wel snel onder de tafel ges eeld zou worden. 1"laar.. D ze isvatting,ie d door dat" <:riel :<:ipje" even snel rechtgezet. ~ant via twee onbedreigde zeges stond Marcel trots aan de leiding, w liswwar met evenveel matchpunten al Q de tweede man, ma I' als enig et een moyenne Tan boven de ~én. (Deze klasse gaat tot 0.75). De "krielkip" vierd on ~er.de maal bjd die erop volgde intussen door de ander opponenten, waarv~~ de oudste bo~en de tv.tintig, 1 met heel wat meer respect behandeld. Er werden vragende likken in zijn richting geworpen. Je kon ze als het ware horen denken: "'Jaar haalt 1 ie het vandaan". Wel, waar Marcel het vandaan haalde 1ist hij ~elf waarschijnlijk ook niet. Het nige wat hij dr m els goed wist dat er nog drie tegens tan ers "op ; e knibbels 11 moe ten. ben karwei dat met prote onbevangenheid afgemaakt wei' De derde en vierde partd werden superieur gewonnen. Zelfverzekerd stotend, goed kijkend en rustig kr~tend, ~erden zdn tegenstanders wegge speel. De finale bood n goede uitzichten op het kampioen chap, want hij had aan remise voldoende. Zelfs on hi zich eroorloven te ve liezen, mits ~et een behoorlijk gemidd lde. Voor het begin van dezo slotpartd werd onze held, inmiddels de lieveling van het publiek geworden, van vele kan~en" oed ingesproken n ucce:3 G8vions t. Even later verscheen I1arcel geladén 2.an de tafel. Een vertederend gezicht! Slechts een klein blosje verried iets van een zekere ge pannenheid of onrust. Bij het begin van de partd bleek direct dat er over verlies voor Marcel niet te denken viel.

17 - 1 1 Het werd een partij waarin hij ettelijke open doekjes kreeg. Vooral enkele zware trekb~llen (ongehoord in deze klasse!) oogstten veel sucçe~.snel liep onze benjamin uit tot 21-8 en voltooide even later zijn partij in 21 beurten. Bij zijn laatste carambole kon Marcel een ovationeel applaus in ontvangst nemen en moest hij talloze handen drukken. Enige oudere heren meenden zelfs z0n grandioze prestatie geldelijk te moeten honoreren. Verbaasd accepteerde r1arcel y niet beseffend hiermee zijn amateurstatus danig in gevaar gebracht te hebben. ) Na een telefoontje van onze "prof" na2,r hit en mem, kon de terugreis, beladen met rjzen, worden aanvaardt Bedankt Marcel! Je hebt met je goede spel talloze mensen een prettige dag bezorgd. Je bent nu gopromoveerd naar de vijfde klas en ik wens je daarin veel succes. H. llonnoma, in "Do Friesche Club". DIB ROCKXNJE BETER ;"ct INKORTEN SpanjG wat meer in, zei onlangs in Nieuwspoort de ene journalist tegen de andere. Nee, was het antwoord, IS Win terswijk ik altijd uit naar het zuiden. Zulke zinnen zijn het resultaat van een soort Slag in Nieuwspoort. In ver loten uren hebben ze daar, i2.c ten op nieu "rs, een oud spelletje van stal gehaa d. Zinnen met plaat namen werden er aan de lopende band ge na~t. Soms zun ze erg gemakkelijk, zoal~: hij hoorde de bel van het Schipluiden. Iets moeilijker is een zin als; Die Rockanje beter wat inkorten. Of: Evenals de Paterswolde non van ttots. Een gaaf voorb el is ook: Na het nuttigen van de Scharwoude man nog en sc. oliet je. Daartoe uitgedaagd door de redactie hebben de lezers van Trouw/Kwartet zich met vele tientallen op het spel gestort. Iat"leverde honderden vondsten op in de geest van: Is Frankrijk geworden met speculcten? - ZI Alkmaar beginnen? Springt die Vlodrop of d1utuf - Laat je niet Uithoorn. -MDn zus is in verwachting ~Qar heeft geen Boxmeer. -De Lichtenvoorde overweg dwongen hem te stoppen. Uit: "Grafisch Orgaan"

18 - 12 SINT NICOLL.i~S I.VOND 6 DECEMBER. Net als vorig haar hebben we met ons jeugdkoor een Sinterklaasavond gehouden. Iedere n maakte een klein cadeautje met ~urprïse en gedicht voor een ander. Om 7 uur I,raren \{e allemaal in Café Hoekstra aanw8zig. Zoals het hoort op' Sinterklaasavond begonnen we allemaal sinterklaasliedjes te zingen. Tot onze verrassing kwam toen de oude baas binnen met twee van z~n knec ten, Deze begonnen meteen te strooien. Om de beurt werden we ~ de Sint geroepen die ons even toesprak. Daarn~ kregen we een cadeautje. Vaak zat het in een erg leukesurpri verpakt. 00 de gedichten waren leuk en vaak goed van toepassi g. Jammer genoeg moest de Sint al gauw weer vertre ken, want de boot stond al klaar e-l \ :achtte Ol) he.. De tlveo Pieten bleven do hele avond, ze konden de Sint straks nog wel inhal~n. Toen alle cadea-tjo~ waren uitgepakt en bewonderd, wel' en we in gro pjes ingedeeld. We kregen wat te driclcen en toen begon de kwis. Het eerste gedeelte was door Siet e Kopman gemaakt. Op iedere kaart stonden foto's van kendo of minder bekende personen. Hiervan moest je op r""v n z~jn ( aar) n a,, beroep of het televisiestuk waarin ~(zij) speelde. Toen alle kaarten ~aren oorg geven, werden de p nten opgeteld ~n de winna l's kond n eel klein cadeautje uitzoeken. Het tweede {,"edeelte van de kwis vlas door Henk Nota gelaakt. ~u werden vra en g~~teld oter.allerlei onderwerpen. Alles was erin verwerkt, vragen over ons 1orp, ons koor, de politiek en ook strikvragen zaten ertussen. Vele vragen bleven onbeantwoord of er werd gegokt. "f!laar wist U trouvrens cla t een koe 3 agen heeft. Volgens de meesten vnn ons koor z~n het er 4. Maar Henk dacht dat het er 3 waren en aangezien hu het niet in de boeken kon vinden, ho.d h~ 3 magen als goed antwoord genoteert ". Na veel protest is deze vraag niet meegerekend. Ook nu konden de winnaars een prijsje halen. Eigenlijk was er nog een kwisgedeelte, maar het wa al laat dus werd het tijd om te vertrekken. We gingen naar huis met een voldaan gevoel. Het is een erg gezellige avond geweest en dus best voor herhaling vatbaar. Zo'n avond versterkt de band tussen de leden onderling. Lid van het jeugdkoor van W~tgaard.

19 Spaarmogelijkheden met hoge rentevergoeding. Jeugdsparen voor spaarders van 15 tot 21 jaar. Na afloop wordt een hoge spaarpremie verstrekt. Dagelijks opvraagbare spaargelden met direkt ingaande rentevergoeding. Friesland Bank uw eigen bank Kantoor WIRDUM, Legedyk 3, Tel: Zittingen Wijtgaard, Wo. en Vrijd uur in de Parochiezaal.

20 v n '5 VAMOR RIJ - INSTITUUT LES IN: SIMCA FORD, FIAT en OPEL. Instr.: Sj. v.d. Woude, Jac. Algerasingel 53, Wirdum, tel: meer kwaliteit voor minder geld. * trekkers met of zonder veiligheidscabine. * variërend van 40 t/m 120 pk. * vrijblijvend alle inlichtingen. W.U. Hoekstra v. Aylvaleane 19 Hijlaard Tel:

21 - l ') 7 IIJIEUHS OVER HET DORPSHUIS Het lijkt stil te worden rondo~ de plannen van het dorpshuis. Niets is echter minder waar. lichter de schermen wordt druk overleg gepleegd met de gemeentelijke instanties, In het vorige Havenpypke heeft u kunnen lezen dat na een bijeenkomst met wethouder G, de Vries en de heren Blakwbroek en Bijkerk van de Dienst voor Sport en Recreatie 1 laatstgenoemde een nieuw plan door de Dienst Stad or.twikkeling zou laten uitwerken. Dit plan zou was- en kleedgelegenheid zijn met daarbij de mogelijkheid om ruimte open te houden voor het aanbouwen van eeb grote zaal. Na verscheidene weken niets gehoord te he ben kregen we begin novomber te horen dat dit plan (van dhr. Bijkerk) boven de zes ton zou komen te liggen. Dit ontwerp gaat dus wegens te hoge kosten niet door. Op 18 november hadden we een bestuursvergadering om te bespreken wat we nu moesten doen. Daaruit kwam naar voren dat we de gemeente-architect nu zo spciedig mogelijk moesten laten komen om de oude school en de parochiezaal te bekijken. Op G december j.l. werd door dhr. Sinnema, gemeentearchiteet tesamen met dhr. Landman 'v~n de gemes te, alsmede de heren Damhuis en Nota, beide gebouwen bekeken. Daar ij kwam vast te staan dat de oude school in de toekomst niet ceschikt is om te verbouwen tot dorpshuis/sportak~ommodatie. Di t zou oen z er ingr::pcncle en kostbo-re verbouwing worden (denk aan Wirdum). De gemeente-architect adviseerde ons dit gebouw dan te bestemmen als jeugdhuis. Bij de parochiezaal maakte hij de opmerking dat een eventuele verbouwing (vergroting) en verhoging waarsc'_ijnlijk niet door de schoonheidskommissie zou worden goedgeke ûrd. Door ons werd een foto van de parochiezaal met daarop getekend de eventuele nieuwe hoogte naar de schoonheidskom~ missie gebracht en op 5 'januari j.l. kragen we bericht dat deze instantie (voorlopig) geen bezwaar mao-kte. Daarop is ~oor ons op 17 januari j.l. weer een bestuursvergadering gehouden om deze mogelljkheid verder door te nemen. Aangezien het beslist geen ideale situatie znu z~n voor sommige verenigingen (te ver van het veld) en er nog wel heel wat voor zou komen kijken om dit zaaltje te verhogen

22 - 14 en te vergroten is deze mogeldkheid voorlopig op een zdspoor gezet. Bet zaaltje is eigendom VQn de-r.k. kerk en zou bovendien eerst ook nog verkocht (of verhuurd) moeten worden aan de geneente. Afgesproken is dat we m t ons stichtingsbestuur opnieuw zullen proberen een gesprek te krdgen met wethouder de Vries ~~ te tra~hten alsnog de dorpshuis/sport~kkomgoàqtie te krdgen bij de was- en kleedgelegenheid op het sportveld. Daarover hopeldk de volgende keer meer. namp.ns de Stichtin~ DorpEcentrl~, H. EotQ, sekretaris. Nogrr18.2Is het verzoek Ce par'allelweg zoveel mogelijk alle n te laten gebruiken door wandelaar, fi>tsen, brommer en langzaam verkeer. ~anwonendcn heb en genoeg gelegenheden om vlakbd un h is vi e~erh rding wet hun auto op de parallelweg te ka?n. Het a t om de veil'gheid v n vooral kinderen en oud ren. Lank roor de dewerking. VERVLOGEI door H. Nota BLOEMLEZING uit kranteberi~hten aangaande gebeurtenissen in of nabij het dorp :/ijtgaard. Van een erj~el bericht is mij de juiste datum niet beke d. Indien er lezers z;'ü die dit nog weten, verneem ik dit zeer gaarne. Vliegtuig neergestort ij H~itgaard. De 16e december 1943, des avonds omstreeks 7 uur stortte een geallieerd vliogtui - brandend neer in de woilqnden b~ het dorpje VDtgaard, liggend in de gemeente Leeuwardera deel. Van de acht leden dei beman ing kwamen er zee om het leven en de andere twee werden door de Duitsers geïnterneerd. Niemand der zes gevallenen verbrandde. Slechts één kon worden,geïdentificeer. De 18e december werden de lijken der vli~gers naar de hoofd

23 - "15 plants der gemeente getrntrj door de Huizumer begr~fenisvereniging en geplaatst in ~~e kapel op de begraafpl~ats aldaar. De 20e december 's morgens om half tien werden de vliegers zonder militaire eer, maar geäerd door de bevblking, op kosten van de gemeente plechtig begraven. Ongeveer 300 burgers hadden zich op de begraafplaats verzameld. Tenrijl de politieagenten hun saluut brachten en de burgers hun hoofden ontblootten, daalden onder eerbiedige stilte de kisten één voor één in het grote graf. Op de eerste kist was oen plaat aangebracht, waarop stond kragnely nr ~chter de laatste kist liepen de burgemeester der e eente Jhr. Rora iccama en een der predikanten van de Ned.Herv.Kerk van huizum, Ds. Lietaert Peerbolte. Toen de laatste vlieger begraven was las ds. Peerbolte een lezing. Daarna bad h~ met de aanwezigen het Onze Vader, eerst in het Engels en dan in het Nederlan,s, waarn~ de plechtigheid was afgelo an. In ;e daaropvolg n e dagen, vooral in de kerstdagen he en de bur ers van H~'zum de graven met groen n bloemen rcrsierd. (verslaggever R. de aan). Zangclub Set Troch te Wjtgaard Het optreden van Set Troch in de zaal van oekstra, 00 t te ditmaal weer een verdiend succes. ~a een jaar van inge spannen oefenen kwamel ze et een program a dat er zijn mocht. Na een opwekkend woord van pastoor Verheuvel stelde direc teur Langhout zijn schare op. \-Jas het begin ietwat weifelend, spoedig waren ze ingezongen. De eenvoudigste num ers deden het natuurlijk het best. Dat ligt ook voor de hang ç ~an de dames-leden mag een extra pluimpje niet onthouden worden. Hat stemmiddelen betreft en de overgo,ve,.,raarmee ze zongen, zijn ze de mannel~ke leden de baas. Voor afwisseling voerde de club nog een toneelstukje op, dat vlot gespeeld werd en danig op de lachspieren werkte. Set mar troch!

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Sint in de stad. Het feest gaat door! Mireille de Vries - Numbi

Sint in de stad. Het feest gaat door! Mireille de Vries - Numbi Sint in de stad Het feest gaat door! Mireille de Vries - Numbi H et is bijna Sinterklaas in Blauwwaterland. Nog zeven nachtjes slapen en het is zover! De tv mag even aan in de klas. Voor deze bijzondere

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

IN JUNI KREGEN WIJ CITOTOETS. REKNEN EN BEGRIJPEND LEZEN EN MEER. LEUKE REKNEN SOMMEN MAKEN EN UITREKNEN.

IN JUNI KREGEN WIJ CITOTOETS. REKNEN EN BEGRIJPEND LEZEN EN MEER. LEUKE REKNEN SOMMEN MAKEN EN UITREKNEN. CITOTOETS GEMAAKT DOOR ANOUK IN JUNI KREGEN WIJ CITOTOETS. REKNEN EN BEGRIJPEND LEZEN EN MEER. LEUKE REKNEN SOMMEN MAKEN EN UITREKNEN. EN DEGRIJPEND LEZEN. DE ZOMER VAKANTIE KOMT ER AAN EN DAT IS GOED

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Deze nieuwsflits start ik met een terugblik op de ouderavond die we afgelopen dinsdagavond gehouden hebben. We mochten deze avond 13 ouders en 14 collega's begroeten. Onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief van: Sinterklaas

Nieuwsbrief van: Sinterklaas Sinterklaas Wat was het weer een mooi feest vandaag op Meander. Vanmorgen mochten we de Sint met zijn Pieten weer ontvangen en we stonden met de hele school klaar om hen te begroeten. Allemaal stralende

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Welkom op ons kerstfeest Groep 0 zingt : Jezus zegt, dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij

Nadere informatie

Het feest van de olifant

Het feest van de olifant Het feest van de olifant door Marike Jongsma In een land hier ver vandaan leefde eens een mooie olifant. Olifant had vele vrienden in het woud. Maar zijn vrienden hadden olifant al een poosje niet meer

Nadere informatie

1. Hoeveel uur per week zaten jongeren op internet in 2009?

1. Hoeveel uur per week zaten jongeren op internet in 2009? Hoofdstuk 1 - Oefening 17 Leesdossier Opdracht 1 Lees de tekst Wat doen jongeren op internet? U gebruikt de leeskaart: zoekend lezen. Beantwoord daarna de vragen. Wat doen jongeren op internet? Onder 13-

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Ik geloof dat er in mijn achterband

Ik geloof dat er in mijn achterband Ik geloof dat er in mijn achterband Sinterklaastoneelstukje geschreven door Ron Jansen In een slaperig plattelandsdorpje komen op een zekere dag, vlak voor Sinterklaas, twee pieten aangelopen, met de fiets

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Bijlage 1a thema 4 - sportattributen

Bijlage 1a thema 4 - sportattributen Bijlage 1a thema 4 - sportattributen 3e leerjaar thema 4 Mijn sport is top! Bijlage 1b thema 4 - sportattributen 3e leerjaar thema 4 Mijn sport is top! Bijlage 1c thema 4 - sportattributen 3e leerjaar

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 Nieuwsbrief maart 2016 Beste Thialffer, Het kan nog net voordat we allemaal gaan genieten van een heerlijke clubavond op de Leemputten. Ik ga er van uit dat we met velen zullen zijn aankomende vrijdagavond.

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Schoolkrant. OBS De Tweesprong. Thema: Poëzie Zinderverzinzin

Schoolkrant. OBS De Tweesprong. Thema: Poëzie Zinderverzinzin Schoolkrant OBS De Tweesprong Thema: Poëzie Zinderverzinzin In deze schoolkrant staan een aantal gedichten die we in de kinderboekenweek gemaakt hebben. Sommige gedichten zijn door de klas ingestuurd,

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Goedemorgen Sinterklaas is een BandEvent productie. pagina 1 van 12

Goedemorgen Sinterklaas is een BandEvent productie. pagina 1 van 12 01 Goedemorgen Sinterklaas 2 02 De vriend van ieder kind 3 03 Taai taai 4 04 Zwarte Piet, kijk goed uit! 5 05 Vergeten 6 06 Lieve Sinterklaas 7 07 Go Go Amerigo 8 08 Kijk, Sinterklaas is aangekomen 9 09

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s!

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! maandag 18 augustus t/m zaterdag 23 augustus 2014, Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle pagina 2 Hallo jongens en meisjes en hallo ouders, Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014 Nieuwsbrief 6 Schooljaar 2014-2015 november 2014 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 directeur@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Pepernoten bakken Sinterklaasfeest

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie