it Haven-pypke _.----_... I { 11 r,,!l',. . :... . :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:".. ~T \ II...;;. . --:;~, '1: :'~... -,...,... '. ';'Il':r7" - --.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "it Haven-pypke _.----_... I { 11 r,,!l',. . :... . :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:".. ~T \ II...;;. . --:;~, '1: :'~... -,...,... '. ';'Il':r7" - --."

Transcriptie

1 I { 11 _.----_... r,,!l',..,.,.'.. :... Ir.,',...,;,',.:. '.. ' ~. I...\~ _,... ; I ',,'.',1 ' "- '-.l"'j ~ '._.~... _... ~.. :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:".. ~T \ II......;;.. --:;~, '1: :'~ ,...,... '. ';'Il':r7" _ ''':-'' it Haven-pypke

2 een snel in elkaar zet zit element hubo I Een zelfbouw zit-element monteert U zonder moeite in een handomdraai. Zo'n zit-element zit-element bestaat uit: stoeldekje, zonder kussen 2 voor- en 2 achterpoten, zit-element 7 tussenstijlen, met geel rugleuning, 14 schroeven, kuilen 1 inbus-montage sleutel ol mei en 1 flacon lijm. bruin kunen een tafel méér is nooit weg.. Zelfs met twee linkerhanden kunt U deze tafel zelf monteren. Alle benodigde onderdelen zilten in het pakket. PasI prachtig bij onze zil-elementen. Het blad van 62 x 54 cm is van praktisch, wit kunststof.. ~ hlibo '~',,-k.() ~.,lv Jf Altijd tientallen guldens voordeliger!! Schrans Leeuwarden, tel: ,

3 IT HAVENPYPKE Dorpsblad voor W~tgaard Redaktie adressen: As. Hoekstra, Hegedyk 13, tel Ag. B~lsma, Meekesh6f 18, tel. 197e Giro Doarpsbilang: , t.n.v. Rabobank Leeuwarden Bank Doarpsbilang: Rabo-bank W~tgaard rek.nr no. 38 januari NEGENTIENZEVENENZEVENTIG Nu het jaar 1977 alweer enkele weken oud is, vinden WD heel gewoon dat alles weer z'n normale gang gaat zoals in En in feite is dat natuurl~k ook zo, er is slechts maar een cdfer veranderd. De zes is een zeven geworden, meer niet. liet is maar een kleine verandering en toch heeft deze kleine verwikkeling grote gevolgen gehad. Het jaartal 1976 zal niet zo vaak meer uitgesproken worden, maar bd velen zal het als een herinnering bl~ven voortbestaan. En de omstandigheden waaronder dit gebeurt is meestal van zeer uiteenlopende aard. Het is niet de zaak om hier dieper op in te gaan, maar een ieder van ons zal dat doen naar de situaties die ZD zelf in het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Namens het bestuur Doarpsbilang wens ik U allen veel geluk en goede dingen toe. Laten w~ 1977 ingaan met nieuwe moed en kracht gaan put ten uit de kleine dorpsgemeenschap die vaak de zonnige kant van ons leven is en ondersteuning en belangstelling toont Op momenten wanneer dat nodig is. Vandaar dat WD 'onze dorpsgemeenschap een voorspoedig' toewensen.' Hillem Hemstra. het

4 OPBRElITGSTLA.NGSPEELPLilAT VOOR EEII HEEL GOED DOEL Geachte Lezers en Lezeressen: zoals U wellicht ver~omen zult hebben, komt er binnenkort een langspeelplaat uit van het jongerenkoor van WUtgaard, met medewerking van de instrum81".taal-- vocale groep "Griff" (_voorheen "Anastasus"). De voorbereidingen van deze plaatopname zijn al in volle gang.,., Ook zal het TI bakend z~n, dat ons jongerenkoor pate~ Jildert van Balen (een Wijtgaardster) financieel wil_ steunen, De opbrengst van deze plaat kont dan ook geheel ten goede aan het missie-( ont",rild<:elings-) gebied van pater Jilder-c, I'iet onze bijdrage hopen -vle " ofize" pater' tb helpen eer; door hom opgerichte school in stand te houden in een van de armste gebieden in Braziliä, nl. Belo Horizonte. Pater,an Balen he-eft-reeds -enkelë-këren te kennen gegev n, dat hij het zeer op prijs stelt, dat "het thuisfront" hem wil steunen bij zijn (vaal moeilijke)werkzaamheden. jij hop n dan ook, dat e latenverkoop een groot succes mag "rorden. Misschien is een van de leden van ons jongerenkoor reeds bij U geweest om U te vragen, t.z.t. een plaat tij haar of hem te bestellen. ~ocht dit niet het geval zijn, dan kunt U een dezer wekon rekenen op bezoek van een der leden. v!il t U in het bez.it ko en van deze grammofoonplaat: zou U dan zo vriendelijk willen zun, onderstaand strookje in te vullen? Bij voorbaat onze hartelijke dank. Belangstellenden, die niet in Wijtgaard wonen, maar graag een plaat,willen bestellen, kunnen eveneens onderstaand strookje invullen en dit opsturen of inleveren bij: Mevr. E. Yden,u.-Bergsma, Hegedyk 40, ';iijtgaard. tel. (05105) Mej. H. Hoekstra, Buorren 22, Wijtgaard. Mej. T. Jorna, Buorren 6, VJijtgaard. Tel.(05105) A. Haringsma, tl~ekeshàf 33,V~tgaard.Tel.(05105) H. Nota, Tsjaerderdyk 20, Wirdum. Tel.(05105)~1981. S.A. Koopmans, Buorren 58,Wijtgaard. Tel.(0510S) Vol vertrouwen en zeer optimistisch (want wat is er mooier, dan iemand te helpen, die zich al jarenlang inzet

5 - 3 voor de minst bedeelde mensen in de wereld) teken ik, namens bestuur en leden van het jongerenkoor. Sietse Koopmans. NI U,IS VAN DE Til.FELTEHNI SCLUB Na een moeil~ke periode heeft de tafeltennisclub weer eens op alle fronten een geslaagd seizoen beleefd. We hebben in oktober een plaatsoldk tournooi georganiseerd waar de opkomst redelijk goed was. Er werd in 4 klassen gespeeld. In klas~e A (de geoefende spelers) werd door Joop Andringa de wissolbeker op fraaie wuze behaald in een spannende finale tegen z~n broer Piet AndTinga. In klasse B (de minder-geoefende spelers) werd de eerste prijs door Be:.>:'"tus Blü,..crs gewonnen, Johannes Zwart wei" tweede. In klasse C was nnnie Andringa de sterkste. Z~ versloeg in de finale Fedde van D~k. In klasse D werd de spannendste finale gespeeld en 1,rel door de jongste tale1ten v<.m de club, VJaarin Paul wart, Sietse Hoeks tra na 3 sets versloeg. Sietse Hoekstra, Paul Swart en Annie Andringa toon"en ook hun klasse op het 'GO-tournooi. Alle drie wonnen de eerste prijs met het dubbelspel. Het enkelspol lererde voor Paul een eerste plaats op, Annie (de oud-frie~ Xampioene) won de twee~e prus en VOOr 3ietse was de vierde pri's weggelegd. Kortom: grootse prustaties voor de 'dijtgaard ter jeugd. De senicllfm met a~nhang maakte in oktober een gezellige weekend-trip naar Oldenburg in Duitsland. Hier werd het jaarlij. s terugkei' nd tournooi gehouden tussen Old nburg, Heerenveen eri Wijtgaard. Terw~l de heren een tournooi hielden gingen de dgmes de stad Oldenburg bek~ken. Zondag in de late avond keerden ze tevreden terug na een ~eslaag weekend. Zijn er onder U die ook belang8telling hebben voor het tafoltenni sen, dan kunt U altud op de magndagavonden tussen 8-11 uur een kukje nemen in het parochiezaaltje bij de kerk. Ook dames kunnen zich voor het tafeltennissen opgeven. Inmiddels tolt de club al enkele damesleden, maar we hopen dat in de naaste toekomst zich meer voor het tafeltennissen gaan interessoren. Bestuur tafeltennisclub.

6 - 4 SINTERKLAAS l'{as IN \-IIJTGAAR:D Even een kleine terugblik op de Sinterklaasmiddag van 2 december. Allereerst de Sinterklaas, zwarte Pieten, Comit6 enz. hartel~k dank voor de f~ne middag die U onze kinderen hebt bezorgd. Bij de drie laagste klassen van de lagere school was het reuze geslaagd. ~aar bij de kleuterschool was het jammer dat de Moeders de kleinste kinderen niet wat op de schoot hielden, zodat voor vele wat grotere kleuters de Sint niet altijd goed was te volgen. Hij had n.l. voor iedere kleuter een. persoonljjk woordj e over, b. v. de nieuv18 baty of een ingel-laai e stal enz. En dat de Sint op het einde ~fqc eid moest n8 en van Gen bijna loge zaal was voor hem en het Comité niet leuk. Bij de meesten hadden toch de aard~ppelen nog wel 5 minuten k nnen wachten. Verder Comité alle lof en bedankt! M. Hoekstra-Siemonsma. VRIK DELIJK VERZOEK Hierbij een vrang aan de jonge moeders die,één keer in de maand mot hun baby op het zuigelingenbureau komen: wilt U a.u.b. geen kleuters of peuters meenemen, daar juffrouw Noordermeer klachten heeft dat er vaak iets kapot gemaakt wordt wat de kleuters op school vaak met veel moeite ge maakt hèb en. Misschien he t U wel even een bereidwillige buurvrouw die wil oppassen. Zo niet dan maar naar Meekeshof 61. ' Volgons juffrouw zijn het niet alleen de kleinen die iets kapot maken maar wellicht meer nog de groteren. Het i8 voor degonen van de kleuterschool al niet zo gemakkelijk om er altijd ekening m te houden dat het zaaltje 's avonds vaak weer voor andere doeleinden beschiktaar moet zijn. Laten we er daarom allemaal een beetje om den ken dat dit voortaan niet meer gebeurt. Op die manier kan er veel kinderverdriet voorkomon worden. Bij vuorbaat hartelijk dank voor Uwe medewerking. P. Pijper.

7 Fa. A. de RUITER a Zn. PUNDYK 7 Tel': Handel in : * MIJNSTEEN (rood en zwart) *ZAND * PUIN * GRINT * WOUDGROND enz. * HYDR. SLAKKEN * BETON TEGELS -radio's -t.v. toestellen -wasmachines...gaskachels en andere elektr. huishoudelijke art. VOOR AANKOOP EN REPARATIE NAAR: \«\;V'fPJvJA. Buorren 25 -tel: 1608.

8

9 , - :J REACTIE BESTEI''IHING SPL':,H Door de secretaris van Doarpsbilang is begin dit jaar aan B. & d. van Leeuwarden onderstaande brief geschreven na het doornemen van het bestuur van het bestemmingsplan Hijtg:12,rd, afgedrukt in het vorige Havenpypke. Geacht college, oor het bestuur Doarpsoilang is het bestemmi~gsplan Vijtgaard doorgenomen, waarover onderstaand een enkele op-jo.2onmerking.,op bladz~de 3, punt 4 vordt gezegd dat de gronden rondom Wijtgaard zonder uitzondering in gebruik zijn als weiland, hoewel ze ook geschikt zijn voor akkerbouw. Dit laatste is echter onjuist. Op bladzijde 7, punt 5 staat dat er in het dorp een grote behoefte is aan een ver nigi gsgebouw of dorpshuis, dat dan tevens gebruikt zou ~unnen worden voor gymnastieklokaal voor de scholen. Hij willen d",ze behoefte hier nog eqna extra onderstrepen. Voor gymnastiek moeten de schoolkinderen met een speciale bus naar Wirdum, wat naast laütig ook erg duur is. ( port-)verenigingen, jeugdclub enz. zijn voor grotere acoommodaties altijd aangewezen op Virclum of Leeuwarden, wat op den duur ecn onhoudbare situatie wordt. Op bladzijde 9 hoofdstuk IV over de toekomstige ontwikkeling en taakstelling staat dat ij afweging van de aantrekkelijkheid van het dorp voor iemand'die in een of ander dorp eén woonplaats zoekt Wijtgaard het vrij zeker zal verliezen'van Wirdum en verd r:.. dat de d~ling i~ de bevolking van \Jjjtgaard een verzvrakking zou betekenen voor het verzorgingsniveau van Wirdum. Naar aanleiding van deze passages verwijzen wij U graag nog even no.nr onze brief over dit onderwerp. Volgens deze nota is Wijtgaard geen grote uitbreiding toegedacht. Een grote uitbreiding lijkt ook ons niet wenselijk, maar de vertraging die momenteel optreedt kan vooral voor de scholen en de resterende middenstand kwalijke gevolgen 'in zich bergen. Tot 1985 zou een totaal van maar 35 woningen het dorp op peil houden.

10 - 6 Bovendien zal het erg moeilijk zdn voor een uitbreiding van 2 ~ 4 woningen per jaar een bouwondernomer te vinden. Jongelui die gaan trouwen en graag in eigen dorp willen bl~jven wonen krdgen nu daartoe weinig gelegenheid, zodat er ook een'gevaar bestaat dat het "dorps-eigene" op den duur geheel gaat verdw~nen wat de woonsfeer bepaald zou gaan sch2,den. vlij hopen dae,l'om ook dat aan de verdere uitbreiding Tun vnjtgaard alle aandacht wordt besteed en dat resultaten binnen afzienbare tijd zullen worden bereikt. Op bladzijde 12, punt 4 over verkeer en v~rvoer wordt 'gesteld dat er voldoende park ergele enheid en -ruimte is. Dat mag dan voor Meekesh6f en T 'jissema wel gelden, voor de Buorren is er weinig plaats voor parkeren. Graag zouden we binnenkort vernemen welke maatregelen U denkt te treffen ter opheffing van de ge'aarl~ke situatie op het kruispunt R~k~weg - Fopma's Reed door U genoemd in dit bestemmingsplan 9 dat voor het overige onze goedkeuring kan wegdragen. Hopend op een blijvend goede samenwerking verblijven wij, hoo achtend, VER. DOARPSBILANG \VIJTGi RD vleekelijddiehsten HIJKVERPLJ.:;EGSTERS janu~ri : Br. Schaap, Grouw, tel.: februari: Zr. Haagsma 9 Roordahuizum, tel februari: Zr. d Vries, Warga, tel februari: Br. S haap, Grouw februari: Zr. HaCtgsm, Roordahuizum. 5-6 mctarl Zr. de Vries, Warga maart Br. Schaap, Grouw I élctrt Zr. Haagsma 9 Roordahuizum m2..art Zr. de Vries, Warg~. 2-3 april Zr. Haagsma, Roordahuizum éll1ril Br. Schaap9 Grouw W~ziging voorbehouden.

11 - 7 KORT-EN-KLEIN NIEUWS Allereerst enige felicit~ties: Voor de f~milie Klaas Helling~ bd de geboorte van hun dochter op 10 december, voor de film. Gosse en Tini Hoekstra t.g.v. van hun 12! jarig huweldksfeest op 3 januari en voor de filmilie Galama t.g.v.hun 35-j~rige huweldksfeest op 21 januari. In de Buorren 61 en 62 zdn nieuwe inwoners korren wonen. Hartelijk welkome Sietse en Dora Hoekstra hebben WDtgaard verwisseld voor Heeg en ~n hun huis aan de Meekesh8f komen Anton en Willy Jorna wonen, die 8 Daart gaan trouwen. Sinterklaas reed dit jaar op een lá t p::lard \'iijtgr:'tilrd binnen, begeleid door 2 Pieten en voorop het draaiorgc:l "De Gouvre" ui t Goutum. Het was een pril htige intocht bij mooi vreer en met veel mensen op de been< De politie zette het verkeer stil zodat alles naar wen ko verlopen. Het was ~en ge zellige middag en ik denk lel dilt de kinderen het machtig hebben gevonden. 1)2.mes en Heren: \4ILT U HET ROKEN STOPPE??? 'Sluit U dan aan bd Anne en ~le uit de Ploffs uorren. Tvree dilppere strijders en '. avonds fiet en zij zich fit. U mag allegn met hen meefietsen V/anneel' U geen sigaret hebt aangeraakt. Houd er de oed maar in. In ons dorp is Oudejailrsavond weer op prettige wdze verlopen. In plaats van gesleep is er gezellig gedilnst in het zqaltje. Dit trok weer vele oudere en jonge mensen. Hot WilS gezellig. Bedilnkt Jeugdraad en tot volgond jailr. Regelmatig vliegt er in ons dorp een auto uit de bocht. Begin januari kreeg Pieter bezoek. Zo te zien is alleen het raam kapot en de gevel -r,'el.'zet. ~'~2_ar je l'ic()t het maar nooit. De auto raakte total-loss. De politie was nog bezig de schilde te regelen toen opnieuw een auto uit de koers raakte en bij de politie-auto opknalde. Ja dan is er geen ontkomen meer aan, dan ga je op de bon. Snelheidscontrole in de Buorren en op de Plof zou de politie heel wat opleveren (en meer'veiligheid brengen. Red.)< S. Brinksmil.

12 - 8 MOOIE l"ees'ren De bevindingen van de laatste \"eken van i'.et oude jaar: deze waren b~elkaar allemaal feesten: bruiloft, verjaardagen en de St. NicolaasfeestBl1. Eerst een St.Nic.-middag van de Soos in \,Iijtgaard, da2..rna één van de Soos in \-firdur.1.pi.et ~ Piet, denk om je voeten. Sinter.kla2.s wor-dt ouder en ;.'lie moet hem dan helpen met het rondbr-cngen Van de pakjes? Voor de Sint alleen ie dat veel te druk. De plant doet het prima en dan nog al die an ere pakjes. Nee, Sinterklaas heeft ons niet vergeten 'a~rvoor we hem.ar-telijk bedanken. En dan de Kers'{;bro dm altijd die ook Vleer pri a in de smaak viel. Jammer dat er- een paar mensen om gezon heidsredenen niet konden komen. De kin eren deden weer LID best.et het zingen van de Kc tliedjes waa-voor een dankwoord VleI op zijn plaats is. En dan nog de paar mic~dagen naar de Harmonie. Eerst voor het sprookje "de trom,rjurk van de.prinse," en dan maar genieten van het accordeon-spel, let zingen en dansen. Het is nu al weer half-januari en er worden al weer vacantieplamll.n gemaal t, Ook het Havenpypke lensen we in tot nieuwe j ar veel succes. Y. Hoekstra-Br2..ttinga. NIEffiif PUbLIC~TIEBORD Zoals U wellicht al is opgevallen is het nieuwe, rachiige publi~atiebord bij Je ingang naar Meekesh6f/Tjisscma in gebruik genomen. FIet "beheer" hierover berust.bij de penning ~eester van Doarpsbilang Do ke Vi ser. ~ij hem, op Tjissema no. 7, kunt U alles b:rengen 'VJat U Hilt aankondigen en op dezelfde dag zorgt Doeke ervoor dat het in de publicatiekast hangt. Dank aan Doeke Visser voor zun bereidwilligheid en we hopon dat de publicator een lang leven beschoren is. GEVOlTDRN Een zilveren ring met sterrenbeeld ram. Af te halen door de eigenaar(naresse) b~ Anne Hoekstra, Meekesh6f 25.

13 Wijtgaard, rond 1920, gezien vanuit de richting Leeuwarden. Let op de bruggetjes voor de woningen.

14 Der sil net folle minsken wêze, dy't witte hwer't dit plakje is. Dochs kinne jimme hjirre lêze, dat it in stikje Wytgaerd is sûnder mis. Doch dochs de eagen ris iepen, sjoch om jim hinne hjir en dêr. Miskien dat jim dit plakje fine, en dan prate wy letter ris wer. (Ynstjûrder ûnbikend)

15 - 9 AAN DE BETERENDE HL.HD Op de valreep van het oude jaar mocht ik dan, na lang wachten, en lange t~d in grote spanning gezeten te hebben, eindel~k de uitslag van vele medische onderzoeken ontvangen. Als voorzitter van Doarpsbil~ngmaende ik dat ij er r8qht op hebt te weten hoe het met de gezon~heid is gesteld van hem die de belangen van Uw vereniging behartigt. Van m~zelf kan ik dan ook een prettig en plezierig bericht aun D doorgeven. En wel het volg nde~ De ernst vun de situatie waarin w~ lang hebben verkeerd, bleek na de vele onderzoekingen welke in Groningen zijn verricht, gelukkig erg mee ta vallen. Een medische ingreep bleek ac~teraf niet nodig te z~n, mits ik m~ aan de voorgeho~den spelregels houd. Deze dagen mocht ik mijn werk onder de gegeven omstandigheden geheel hervatten. Verder zal ik mij moeten onthou en van het vele werk in diverse organisaties. Maar in overleg is mij toegestaan te bl~ven functioneren, in het bestut r vun Doarpsbilang. En daar ben ik erg blij om! Beste mensen, ik vond dat ik U hiervan even akte mo~bt geven en tevens dankzeggen voor de belangstelling en attentie8. Ik doe dit ook graag namens mijn vrouw Trees en de kinderen, want opnieuw is gebie! en dat een kleine dorpsgemeenschap elkaar niet gauw in de steek laat. ijn oprechte dank daarvoor. 1,lillem Hemstra. ZIJ DIE lilt HAVBNPYPKE" PER POST KRIJG,.,1 kunnen het verschuldigde bedrag van f 15,-- als volgt betalen~ PER GIRO: op Gironummer PER B~NK: t.n.v. Rabo-Bank Le~uwarden, met op meqedeling-strook te schrijven: t.g.v. Doarpsbilang W~tgaard rek.nr op bankrekeningsnr , Rabo-bank Leeuwarden t.nov. Doarpsbilang WDtgaard met als omschrijving "leosgeld Havenpypke". Dank voor Uw vlotte betaling Doeke Visser Penningmeester.

16 NARCEL I-IOEKSTRl, JONGSTE' KAMPIOEN UIT DE FRIES:: BILJI\.RT GESCHIEDENIS! Zaterdag 18 december Een onvergeteldko dag ~it het leven van een 9-jarige jo gen uit WDtgaard. HD was als enige Fries uitverkoren deel te nemen aan de gewestelijke titelstrijd 6e klas~e li re-kloin Je' gd, Een deelname die allgen mogeldk was door diupen atie van de gowesteluke jeugdconsul,. omdat de minimum leeft~jd normaal oij -: 2.jo.ar gesteld is. Bij zijn binnenkomst in hotel I'De bronzen bef" in i\.peldooi'n werd h~j door zijn tegen tand I'S nog bekeken als dat "krielkipje" uit het verre Friesland. Een manneke dat nnar hun oordeel wel snel onder de tafel ges eeld zou worden. 1"laar.. D ze isvatting,ie d door dat" <:riel :<:ipje" even snel rechtgezet. ~ant via twee onbedreigde zeges stond Marcel trots aan de leiding, w liswwar met evenveel matchpunten al Q de tweede man, ma I' als enig et een moyenne Tan boven de ~én. (Deze klasse gaat tot 0.75). De "krielkip" vierd on ~er.de maal bjd die erop volgde intussen door de ander opponenten, waarv~~ de oudste bo~en de tv.tintig, 1 met heel wat meer respect behandeld. Er werden vragende likken in zijn richting geworpen. Je kon ze als het ware horen denken: "'Jaar haalt 1 ie het vandaan". Wel, waar Marcel het vandaan haalde 1ist hij ~elf waarschijnlijk ook niet. Het nige wat hij dr m els goed wist dat er nog drie tegens tan ers "op ; e knibbels 11 moe ten. ben karwei dat met prote onbevangenheid afgemaakt wei' De derde en vierde partd werden superieur gewonnen. Zelfverzekerd stotend, goed kijkend en rustig kr~tend, ~erden zdn tegenstanders wegge speel. De finale bood n goede uitzichten op het kampioen chap, want hij had aan remise voldoende. Zelfs on hi zich eroorloven te ve liezen, mits ~et een behoorlijk gemidd lde. Voor het begin van dezo slotpartd werd onze held, inmiddels de lieveling van het publiek geworden, van vele kan~en" oed ingesproken n ucce:3 G8vions t. Even later verscheen I1arcel geladén 2.an de tafel. Een vertederend gezicht! Slechts een klein blosje verried iets van een zekere ge pannenheid of onrust. Bij het begin van de partd bleek direct dat er over verlies voor Marcel niet te denken viel.

17 - 1 1 Het werd een partij waarin hij ettelijke open doekjes kreeg. Vooral enkele zware trekb~llen (ongehoord in deze klasse!) oogstten veel sucçe~.snel liep onze benjamin uit tot 21-8 en voltooide even later zijn partij in 21 beurten. Bij zijn laatste carambole kon Marcel een ovationeel applaus in ontvangst nemen en moest hij talloze handen drukken. Enige oudere heren meenden zelfs z0n grandioze prestatie geldelijk te moeten honoreren. Verbaasd accepteerde r1arcel y niet beseffend hiermee zijn amateurstatus danig in gevaar gebracht te hebben. ) Na een telefoontje van onze "prof" na2,r hit en mem, kon de terugreis, beladen met rjzen, worden aanvaardt Bedankt Marcel! Je hebt met je goede spel talloze mensen een prettige dag bezorgd. Je bent nu gopromoveerd naar de vijfde klas en ik wens je daarin veel succes. H. llonnoma, in "Do Friesche Club". DIB ROCKXNJE BETER ;"ct INKORTEN SpanjG wat meer in, zei onlangs in Nieuwspoort de ene journalist tegen de andere. Nee, was het antwoord, IS Win terswijk ik altijd uit naar het zuiden. Zulke zinnen zijn het resultaat van een soort Slag in Nieuwspoort. In ver loten uren hebben ze daar, i2.c ten op nieu "rs, een oud spelletje van stal gehaa d. Zinnen met plaat namen werden er aan de lopende band ge na~t. Soms zun ze erg gemakkelijk, zoal~: hij hoorde de bel van het Schipluiden. Iets moeilijker is een zin als; Die Rockanje beter wat inkorten. Of: Evenals de Paterswolde non van ttots. Een gaaf voorb el is ook: Na het nuttigen van de Scharwoude man nog en sc. oliet je. Daartoe uitgedaagd door de redactie hebben de lezers van Trouw/Kwartet zich met vele tientallen op het spel gestort. Iat"leverde honderden vondsten op in de geest van: Is Frankrijk geworden met speculcten? - ZI Alkmaar beginnen? Springt die Vlodrop of d1utuf - Laat je niet Uithoorn. -MDn zus is in verwachting ~Qar heeft geen Boxmeer. -De Lichtenvoorde overweg dwongen hem te stoppen. Uit: "Grafisch Orgaan"

18 - 12 SINT NICOLL.i~S I.VOND 6 DECEMBER. Net als vorig haar hebben we met ons jeugdkoor een Sinterklaasavond gehouden. Iedere n maakte een klein cadeautje met ~urprïse en gedicht voor een ander. Om 7 uur I,raren \{e allemaal in Café Hoekstra aanw8zig. Zoals het hoort op' Sinterklaasavond begonnen we allemaal sinterklaasliedjes te zingen. Tot onze verrassing kwam toen de oude baas binnen met twee van z~n knec ten, Deze begonnen meteen te strooien. Om de beurt werden we ~ de Sint geroepen die ons even toesprak. Daarn~ kregen we een cadeautje. Vaak zat het in een erg leukesurpri verpakt. 00 de gedichten waren leuk en vaak goed van toepassi g. Jammer genoeg moest de Sint al gauw weer vertre ken, want de boot stond al klaar e-l \ :achtte Ol) he.. De tlveo Pieten bleven do hele avond, ze konden de Sint straks nog wel inhal~n. Toen alle cadea-tjo~ waren uitgepakt en bewonderd, wel' en we in gro pjes ingedeeld. We kregen wat te driclcen en toen begon de kwis. Het eerste gedeelte was door Siet e Kopman gemaakt. Op iedere kaart stonden foto's van kendo of minder bekende personen. Hiervan moest je op r""v n z~jn ( aar) n a,, beroep of het televisiestuk waarin ~(zij) speelde. Toen alle kaarten ~aren oorg geven, werden de p nten opgeteld ~n de winna l's kond n eel klein cadeautje uitzoeken. Het tweede {,"edeelte van de kwis vlas door Henk Nota gelaakt. ~u werden vra en g~~teld oter.allerlei onderwerpen. Alles was erin verwerkt, vragen over ons 1orp, ons koor, de politiek en ook strikvragen zaten ertussen. Vele vragen bleven onbeantwoord of er werd gegokt. "f!laar wist U trouvrens cla t een koe 3 agen heeft. Volgens de meesten vnn ons koor z~n het er 4. Maar Henk dacht dat het er 3 waren en aangezien hu het niet in de boeken kon vinden, ho.d h~ 3 magen als goed antwoord genoteert ". Na veel protest is deze vraag niet meegerekend. Ook nu konden de winnaars een prijsje halen. Eigenlijk was er nog een kwisgedeelte, maar het wa al laat dus werd het tijd om te vertrekken. We gingen naar huis met een voldaan gevoel. Het is een erg gezellige avond geweest en dus best voor herhaling vatbaar. Zo'n avond versterkt de band tussen de leden onderling. Lid van het jeugdkoor van W~tgaard.

19 Spaarmogelijkheden met hoge rentevergoeding. Jeugdsparen voor spaarders van 15 tot 21 jaar. Na afloop wordt een hoge spaarpremie verstrekt. Dagelijks opvraagbare spaargelden met direkt ingaande rentevergoeding. Friesland Bank uw eigen bank Kantoor WIRDUM, Legedyk 3, Tel: Zittingen Wijtgaard, Wo. en Vrijd uur in de Parochiezaal.

20 v n '5 VAMOR RIJ - INSTITUUT LES IN: SIMCA FORD, FIAT en OPEL. Instr.: Sj. v.d. Woude, Jac. Algerasingel 53, Wirdum, tel: meer kwaliteit voor minder geld. * trekkers met of zonder veiligheidscabine. * variërend van 40 t/m 120 pk. * vrijblijvend alle inlichtingen. W.U. Hoekstra v. Aylvaleane 19 Hijlaard Tel:

21 - l ') 7 IIJIEUHS OVER HET DORPSHUIS Het lijkt stil te worden rondo~ de plannen van het dorpshuis. Niets is echter minder waar. lichter de schermen wordt druk overleg gepleegd met de gemeentelijke instanties, In het vorige Havenpypke heeft u kunnen lezen dat na een bijeenkomst met wethouder G, de Vries en de heren Blakwbroek en Bijkerk van de Dienst voor Sport en Recreatie 1 laatstgenoemde een nieuw plan door de Dienst Stad or.twikkeling zou laten uitwerken. Dit plan zou was- en kleedgelegenheid zijn met daarbij de mogelijkheid om ruimte open te houden voor het aanbouwen van eeb grote zaal. Na verscheidene weken niets gehoord te he ben kregen we begin novomber te horen dat dit plan (van dhr. Bijkerk) boven de zes ton zou komen te liggen. Dit ontwerp gaat dus wegens te hoge kosten niet door. Op 18 november hadden we een bestuursvergadering om te bespreken wat we nu moesten doen. Daaruit kwam naar voren dat we de gemeente-architect nu zo spciedig mogelijk moesten laten komen om de oude school en de parochiezaal te bekijken. Op G december j.l. werd door dhr. Sinnema, gemeentearchiteet tesamen met dhr. Landman 'v~n de gemes te, alsmede de heren Damhuis en Nota, beide gebouwen bekeken. Daar ij kwam vast te staan dat de oude school in de toekomst niet ceschikt is om te verbouwen tot dorpshuis/sportak~ommodatie. Di t zou oen z er ingr::pcncle en kostbo-re verbouwing worden (denk aan Wirdum). De gemeente-architect adviseerde ons dit gebouw dan te bestemmen als jeugdhuis. Bij de parochiezaal maakte hij de opmerking dat een eventuele verbouwing (vergroting) en verhoging waarsc'_ijnlijk niet door de schoonheidskommissie zou worden goedgeke ûrd. Door ons werd een foto van de parochiezaal met daarop getekend de eventuele nieuwe hoogte naar de schoonheidskom~ missie gebracht en op 5 'januari j.l. kragen we bericht dat deze instantie (voorlopig) geen bezwaar mao-kte. Daarop is ~oor ons op 17 januari j.l. weer een bestuursvergadering gehouden om deze mogelljkheid verder door te nemen. Aangezien het beslist geen ideale situatie znu z~n voor sommige verenigingen (te ver van het veld) en er nog wel heel wat voor zou komen kijken om dit zaaltje te verhogen

22 - 14 en te vergroten is deze mogeldkheid voorlopig op een zdspoor gezet. Bet zaaltje is eigendom VQn de-r.k. kerk en zou bovendien eerst ook nog verkocht (of verhuurd) moeten worden aan de geneente. Afgesproken is dat we m t ons stichtingsbestuur opnieuw zullen proberen een gesprek te krdgen met wethouder de Vries ~~ te tra~hten alsnog de dorpshuis/sport~kkomgoàqtie te krdgen bij de was- en kleedgelegenheid op het sportveld. Daarover hopeldk de volgende keer meer. namp.ns de Stichtin~ DorpEcentrl~, H. EotQ, sekretaris. Nogrr18.2Is het verzoek Ce par'allelweg zoveel mogelijk alle n te laten gebruiken door wandelaar, fi>tsen, brommer en langzaam verkeer. ~anwonendcn heb en genoeg gelegenheden om vlakbd un h is vi e~erh rding wet hun auto op de parallelweg te ka?n. Het a t om de veil'gheid v n vooral kinderen en oud ren. Lank roor de dewerking. VERVLOGEI door H. Nota BLOEMLEZING uit kranteberi~hten aangaande gebeurtenissen in of nabij het dorp :/ijtgaard. Van een erj~el bericht is mij de juiste datum niet beke d. Indien er lezers z;'ü die dit nog weten, verneem ik dit zeer gaarne. Vliegtuig neergestort ij H~itgaard. De 16e december 1943, des avonds omstreeks 7 uur stortte een geallieerd vliogtui - brandend neer in de woilqnden b~ het dorpje VDtgaard, liggend in de gemeente Leeuwardera deel. Van de acht leden dei beman ing kwamen er zee om het leven en de andere twee werden door de Duitsers geïnterneerd. Niemand der zes gevallenen verbrandde. Slechts één kon worden,geïdentificeer. De 18e december werden de lijken der vli~gers naar de hoofd

23 - "15 plants der gemeente getrntrj door de Huizumer begr~fenisvereniging en geplaatst in ~~e kapel op de begraafpl~ats aldaar. De 20e december 's morgens om half tien werden de vliegers zonder militaire eer, maar geäerd door de bevblking, op kosten van de gemeente plechtig begraven. Ongeveer 300 burgers hadden zich op de begraafplaats verzameld. Tenrijl de politieagenten hun saluut brachten en de burgers hun hoofden ontblootten, daalden onder eerbiedige stilte de kisten één voor één in het grote graf. Op de eerste kist was oen plaat aangebracht, waarop stond kragnely nr ~chter de laatste kist liepen de burgemeester der e eente Jhr. Rora iccama en een der predikanten van de Ned.Herv.Kerk van huizum, Ds. Lietaert Peerbolte. Toen de laatste vlieger begraven was las ds. Peerbolte een lezing. Daarna bad h~ met de aanwezigen het Onze Vader, eerst in het Engels en dan in het Nederlan,s, waarn~ de plechtigheid was afgelo an. In ;e daaropvolg n e dagen, vooral in de kerstdagen he en de bur ers van H~'zum de graven met groen n bloemen rcrsierd. (verslaggever R. de aan). Zangclub Set Troch te Wjtgaard Het optreden van Set Troch in de zaal van oekstra, 00 t te ditmaal weer een verdiend succes. ~a een jaar van inge spannen oefenen kwamel ze et een program a dat er zijn mocht. Na een opwekkend woord van pastoor Verheuvel stelde direc teur Langhout zijn schare op. \-Jas het begin ietwat weifelend, spoedig waren ze ingezongen. De eenvoudigste num ers deden het natuurlijk het best. Dat ligt ook voor de hang ç ~an de dames-leden mag een extra pluimpje niet onthouden worden. Hat stemmiddelen betreft en de overgo,ve,.,raarmee ze zongen, zijn ze de mannel~ke leden de baas. Voor afwisseling voerde de club nog een toneelstukje op, dat vlot gespeeld werd en danig op de lachspieren werkte. Set mar troch!

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~",:".. :.+~. .. ::':. ;... '" . '-::--, ~. " 1'''''':''. .:.1 "". '~"'J.. _ -:;;" ~.

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::' ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~,:.. :.+~. .. ::':. ;... ' . '-::--, ~.  1'''''':''. .:.1 . '~'J.. _ -:;; ~. r 1...,,,...1.. ::':. ;.... '" I..,".:.1 "". '~"'J.. _ "',,!.,'. '-:1:-:- ~",:".. :.+~... ~..i...:... '.~ = _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... ~--,,:: ~~~I,:I' ':.: -. 1 -:;;" ~.-'. '-::--, ~. " 1'''''':''.

Nadere informatie

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD T HAVEIIPYPIGE vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD / Mensenwonen overal; instedenendorpen, aan rivierenenvaarten; in poldersen op eilanden. EndeRabobankis altijd in debuurt. Rabobaok ~ geld pn goede raad Verlengde

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjïrpels En fansels ek foar alle soarten krêftfoer dy't it bêste by jo' basis-rantsoen passe. kinne jo terjochte

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

DOARP8BLED FOAR WYTGAARD

DOARP8BLED FOAR WYTGAARD DOARP8BLED FOAR WYTGAARD Foar aue RUWFOER Û.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjirpels En fansels ek foar INT. HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF GEBR., VELLINGA B.\l alle soarten krêttfoer dy't

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015.

23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 3. Oantal 450 YNHÂLD Nieuws van Dorpsbelangen 2 Giften 2 Oksenijskes 4 Uitnodiging Ledenvergadering Tonevido 8 Kickstart 2015 9 Een natuurmens

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

re redactie is niet verantwoordelijk

re redactie is niet verantwoordelijk tkrpsblêd Jaar 1 :u::rl"ffi.ad "ITHA~' 2re jaargang, no.153 juni/juli1~ vers::hijnt 6 keer per jaar ~: ~of77, S039 BD Wytgaard, tel. :058-2551lli7. Redoctie: Joz.B.Roorda E.de Jong M Hoekstra-SiEm:lI1SIB

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Oktober 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie

Kijk ook eens op: www.oerle.info

Kijk ook eens op: www.oerle.info TomTom is de weg kwijt Tapas eten in Alegria Stem op VIDO KVO wordt VKS Oersprong naar Luxemburg Eerste prijswinnaar van de crypto! Bijzondere foto s gevraagd Kijk ook eens op: www.oerle.info Jaargang

Nadere informatie