SCHOOLGIDS christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat PN Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat PN Rotterdam

2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Missie, visie, identiteit Pedagogisch klimaat Onderwijskundige visie ORGANISATIE VAN DE ZORG Volgen van leerlingen Rapporten Leerlingdossier Zorgteam Het Spectrum Gesprekken met kinderen Groepsbespreking Teamteaching Plusklas Doublurebeleid Zorg voor kinderen met extra onderwijsbehoeften Extra zorg Weer Samen Naar School School Maatschappelijk Werk SISA/AMK Centrum voor Jeugd en Gezin MDO Naar het Voortgezet Onderwijs De resultaten van het onderwijs ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS/ DE SCHOOL Inhoud van ons onderwijs ROOSTERS Gym Dans en drama Tekenen en handvaardigheid Zwemmen CONTACTEN MET OUDERS Informatieavond Nieuwsbrieven Medezeggenschapsraad Ouderraad TSO/BSO Klachtenregeling INTAKE VAN NIEUWE LEERLINGEN Vierjarigen Andere kinderen PERSONEEL Groepsindeling BREDE SCHOOL NESSELANDE A TOT Z

4 SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES EN BELANGRIJKE DATA Schooltijden Verlofregeling Vakanties/studiedagen ROOSTERS Gym Dans en drama Tekenen en handvaardigheid Zwemmen ADRESSEN Betreffende de school Externen

5 Inleiding Voor u ligt de schoolgids van de christelijke basisschool Het Spectrum. De schoolgids verschaft informatie over de uitgangspunten en werkwijzen van onze school. Tevens wordt u op de hoogte gesteld van de gemaakte organisatorische afspraken. CBS Het Spectrum is gestart op 3 september Het is één van de scholen die behoren tot de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. In deze gids geven wij u informatie over inhoudelijke en organisatorische zaken, waarbij het schoolconcept extra wordt belicht. Vanuit onze christelijke identiteit proberen wij uw kind zo optimaal mogelijk te helpen en te begeleiden. Waarden en normen worden geleerd en zijn zichtbaar in de omgang met elkaar. Zowel sociaal-emotioneel, als cognitief streven wij naar een stevige basis. Beide benen op de grond en trots zijn op wat je is gelukt. De Bijbelse vertellingen worden ingezet om alle religies en denkwijzen recht te doen en breed naar de wereld te kijken. Wij vinden dat een school voor de toekomst zo goed mogelijk voorbereid moet zijn op nieuwe ontwikkelingen in onze samenleving. Binnen ons pedagogisch onderwijskundig concept stellen wij het kind centraal. Belangrijk is dat het zich veilig en geaccepteerd voelt en dat zo veel mogelijk recht wordt gedaan aan de individuele mogelijkheden van elk kind. We hebben oog voor kinderen die gemakkelijk leerstof kunnen verwerken, kinderen die het basispakket aankunnen, maar ook kinderen die extra begeleiding vragen. Door middel van adaptief onderwijs proberen we deze doelstelling te realiseren. Daarnaast werken we in allerlei opzichten aan de vergroting van het zelfstandig functioneren van de kinderen. Het onderwijs op CBS Het Spectrum is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Een goed contact tussen u en alle medewerkers van de brede school is erg belangrijk. Alle actuele informatie en wetenswaardigheden betreffende de school vindt u in dit boekje. Namens het team, J.Ligthart, directeur SHet Spectrum Geeft kleur aan jouw wereld

6 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam CBS Het Spectrum maakt deel uit van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Het is een stichting voor primair christelijk onderwijs en beheert 29 scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs in Rotterdam. De grondslag van deze stichting is dat zij zich bij de vormgeving van het onderwijs laat inspireren door de Bijbel. De Bijbelse waarden zijn van groot belang. Het is niet eenvoudig om deze grondslag te vertalen naar de praktijk van alledag. Als we echter om ons heen kijken dan zien we dat de samenleving voortdurend aan verandering onderhevig is en dat het ook de taak van het onderwijs is om op deze veranderingen in te spelen. Het is de zorg van het Bestuur om er op toe te zien, dat de kinderen in de sfeer van warmte en harmonie centraal staan in het onderwijs op Het Spectrum. De Raad van Toezicht ziet toe op het goed functioneren van het College van Bestuur, dat door middel van rapportages regelmatig verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Voorzitter is de heer drs. K. Hoogendijk. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag (stuurt aan en stelt vast) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht). Het College van Bestuur bestaat uit een staf van vijf leden. De heer dr. W. Willemsen is voorzitter. Contactgegevens: Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Postbus DA Rotterdam Telefoon: Fax: Website:

7 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT CBS Het Spectrum: een christelijke school Wij zijn een christelijke ontmoetingsschool. We laten ons als organisatie inspireren door de christelijke traditie en proberen die te vertalen naar vandaag. In de praktijk betekent het dat de kinderen enkele keren per week les krijgen in het vak Bijbelse geschiedenis. Door gezamenlijk naar Bijbelverhalen te luisteren, hierover met elkaar van gedachten te wisselen, met elkaar te bidden en door het zingen van daarbij aansluitende liederen, maken de kinderen op verschillende manieren kennis met het christelijk geloof. Dit betekent ook dat er vanuit de christelijke identiteit de ruimte is samen te zijn met mensen van andere geloofsrichtingen, elkaar de ruimte te geven en elkaar te waarderen. Ruimte en waardering zijn kernwoorden. De ontmoeting van kinderen met verschillende godsdiensten wordt als een opdracht gezien. Vanuit deze levenshouding ontwikkelen kinderen respect voor de andere medemens en krijgen daarmee inzicht in andere culturen. In onze methode Trefwoord, wordt dit aspect via spiegelverhalen belicht, zodat we aandacht kunnen schenken aan onderwerpen als: culturen, godsdiensten, gewoonten en feestdagen. Het mag duidelijk zijn, dat we open staan voor alle kinderen van wie de ouders de uitgangspunten van de school onderschrijven of tenminste respecteren. Identiteit is meer dan godsdienstige identiteit. Het wordt zichtbaar in wat de school uitstraalt naar buiten, welke keuzes worden gemaakt in brede zin. Hieraan kan praktische invulling worden gegeven. Te denken valt o.a. aan de keuze van methoden, de aandacht voor omgaan met elkaar (tolerantie) en de zorg voor de wereld om ons heen (zorgzaamheid). Oorsprong van de naam Het Spectrum De naam Het Spectrum heeft alles te maken met lichtbreking (via een prisma). Hierdoor ontstaat de regenboog. De regenboog staat voor de band tussen God en de mensen. Wij willen als school voor een breed spectrum aan leerlingen goed onderwijs bieden. Verder staat het begrip spectrum voor een waaier aan mogelijkheden om samen te werken en met elkaar te leven. We denken dan aan samenwerking tussen kinderen en ouderen, tussen onderwijs en welzijn. Ons gebouw heeft een multifunctioneel karakter om die samenwerking te kunnen realiseren. Ons motto is: Het Spectrum geeft kleur aan jouw wereld.

8 Pedagogisch klimaat Binnen onze school hebben wij als team afspraken gemaakt rond het pedagogisch klimaat. Het is belangrijk om te weten dat wij als team uitgesproken hebben veel aandacht te besteden aan het belonen van gewenst gedrag en niet in eerste instantie bestraffen van ongewenst gedrag. Wij streven naar een veilig pedagogisch schoolklimaat. Pesten wordt niet getolereerd. Wij werken daarom met een pestprotocol binnen onze school. Tevens hanteren wij de tien schoolregels van Het Spectrum: 1. Elkaar groeten bij komen en gaan 2. Eerst denken dan doen 3. Met hetzelfde gemak gooi je je afval in de prullenbak 4. Haal het beste uit jezelf 5. We zorgen samen dat alles netjes en heel blijft 6. Let op je woorden en noem een ander bij zijn eigen naam 7. Iedereen hoort erbij 8. We hebben oog voor elkaar 9. We houden rekening met het milieu 10. Veilig in en rond de school Elke maand staat één van de regels centraal binnen onze school. Deze regel zal in de klas worden uitgelegd en besproken. Op deze manier willen wij het pedagogisch klimaat bij ons op school bevorderen. Pedagogische doelstellingen De levensvisie van waaruit we willen opvoeden en onderwijzen wordt door ons geconcretiseerd in de onderstaande pedagogische kerndoelen. We vinden het van wezenlijk belang deze doelen niet alleen in woord door te geven, maar juist ook in daad aan de kinderen over te brengen. Als team streven we in ons handelen de volgende opvoedingsdoelen na: leren vertrouwen in zichzelf te hebben; het accepteren van de eigen mogelijkheden of beperkingen en daarmee om kunnen gaan; zichzelf respecteren en dit respect ook hebben voor medemensen; positief kritisch leren staan ten opzichte van het eigen handelen, daarop ook aangesproken durven en willen worden; kritisch leren staan ten opzichte van het denken en handelen van anderen en anderen daar ook op constructieve wijze op durven aanspreken; leren contact te leggen met anderen en het onderhouden van contacten; voor zichzelf leren opkomen, zonder daarbij anderen onnodig te kwetsen of te beschadigen; inzicht ontwikkelen in diverse facetten van de samenleving; kinderen nemen kennis van algemene cultuurgrondslagen zoals: humaniteit, solidariteit, tolerantie, vrijheid en gerechtigheid; recht doen aan de wensen en eigenheid van kinderen door binnen het vaststaande curriculum ruimte te creëren voor eigen inbreng; leren zichzelf te motiveren en zichzelf te ontwikkelen.

9 Pesten We willen de kinderen op school een veilige omgeving bieden. Waarden en normen staan hoog in ons vaandel. Respect is vanzelfsprekend. Beleefdheid en goede omgangsvormen zijn zaken die wij verwachten van kinderen en volwassenen. Bij het groter worden en het veroveren van een plekje in de groep hoort het erbij dat zaken soms leiden tot conflicten. Kinderen moeten daarmee leren omgaan. Soms loopt het echter uit de hand en voelt een kind zich diep gekwetst of is steeds het mikpunt van geplaag. Dergelijk gedrag accepteren wij niet. In elke groep hangen de regels van de school. Ook ouders hebben een belangrijke taak ter aanzien van het gedrag van hun kind. Samen met de ouders van alle betrokkenen willen we het pestgedrag in de kiem smoren. We benaderen niet alleen de pester en de gepeste, maar ook de andere kinderen, de leerkracht en de ouders en verzorgers. Onderwijskundige visie CBS Het Spectrum biedt programmagericht onderwijs. Wij werken aan opbrengsten met als doel het maximale uit elke leerling te halen. Het team van CBS Het Spectrum begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling op sociaalemotioneel en cognitief gebied. Hierbij staan een goed pedagogisch klimaat en een veilige leeromgeving centraal. CBS Het Spectrum is een school die georganiseerd is rond het leerstofjaarklassensysteem. Binnen deze opzet speelt adaptief onderwijs een grote rol, omdat wij zoveel mogelijk rekening houden met verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. Om dit te realiseren maken wij gebruik van het effectief instructiemodel en het zelfstandig werken. Vanuit onze christelijke identiteit worden waarden en normen geleerd die zichtbaar zijn in de omgang met elkaar. Door een basis van veiligheid en vertrouwen in de klas aan te bieden, willen we de behoefte aan relatie, autonomie en competentie tot zijn recht laten komen.

10 ORGANISATIE VAN DE ZORG Op Het Spectrum staan de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal: Wat hebben zij nodig om de onderwijsdoelen te behalen? Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen de leerling, de groep, de leerkracht en de ouders. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om goed onderwijs te kunnen realiseren. Het volgen van leerlingen Eén van de pijlers van het onderwijs op CBS Het Spectrum, die beschreven staat in het schoolplan is het centraal stellen van het kind. Letterlijk staat er ook..het kind voor de leerling uitgaat.. Om elk kind goed te volgen maken we gebruik van twee leerlingvolgsystemen. Aan de ene kant hanteren we het sociaal- emotioneel kind volgsysteem SCOL. Daarnaast maken we gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem om de cognitieve ontwikkeling in beeld te brengen. Met behulp van dit systeem wordt in beeld gebracht hoe het kind functioneert ten opzichte van de gemiddelde ontwikkelingslijn en hoe de leerling zich ontwikkelt ten opzichte van zichzelf. Rapporten De kinderen krijgen drie keer per jaar een rapport uitgereikt, mits zij 3 maanden onderwijs op onze school hebben gevolgd. Het eerste rapport wordt uitgereikt in november, het tweede in maart en de derde krijgt u voor de zomervakantie. Het rapport geeft u verschillende soorten informatie: beoordelingen gebaseerd op methodegebonden toetsen observaties ten aan zien van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling resultaten en vorderingen naar aanleiding van afgenomen CITO toetsen Leerlingdossier Elke leerling van onze school heeft een (digitaal)dossier waarin de gegevens worden bewaard. Dit betreft een kopie van het aanmeldingsformulier, een overzicht van het groepsverloop, de verslagen van gesprekken tussen leerkrachten en ouders, verslagen van pedagogisch didactische onderzoeken door interne c.q. externe begeleiders, kopieën van rapporten, observatielijsten betreffende de sociaal-emotionele ontwikkeling en de toetsgegevens van de Cito-toetsen. Het leerlingdossier is in te zien voor ouders/verzorgers. U kunt hiervoor een afspraak maken met de Intern Begeleider. Zorgteam Het Spectrum Op elke school komen situaties voor, waarbij extra zorg voor kinderen (en in sommige gevallen voor ouders of gezinnen) gewenst is. De grootte van de school maakt het mogelijk een goed toegerust zorgteam samen te stellen. Het zorgteam houdt zich bezig met de coördinatie, advisering en uitvoering van zorg op het gebied van leren (als het leren bijzonder voorspoedig gaat of juist veel extra aandacht verdient), sociaal-emotionele zaken (het welbevinden van het kind) en maatschappelijke zaken (opvoeding, hulpverlening in de breedste zin). Hierbij wordt gebruik gemaakt van individuele of groepshandelingsplannen. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk. Ons zorgteam bestaat uit: Intern begeleiders Teamteachers Eventueel wordt overlegd met de schoolmaatschappelijk werkster, leerlingbegeleider van WSNS of is er een Multi Disciplinair Overleg (MDO) op school- en op wijkniveau.

11 Gesprekken met kinderen We bespreken regelmatig met leerlingen hoe het met ze gaat. Zo begrijpen we hen beter en krijgen we zicht op wat ze nodig hebben. Hoe jong ze ook zijn, ze hebben gevoelens en meningen over zaken die hen op school bezighouden. Zij kunnen ons vertellen wat zij als probleem zien, wat juist goed gaat, welke verklaringen ze hebben en wat zij zelf goede oplossingen vinden. Daarom zijn gesprekken met leerlingen een vast onderdeel van onze cyclus van zorg, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Groepsbespreking Elke leerkracht heeft vier keer per jaar een groepsbespreking met één van de interne begeleiders. Twee keer per jaar is dit een didactische groepsbespreking en twee keer per jaar een pedagogische groepsbespreking. Signaleert de leerkracht problemen bij een leerling (dit kunnen zowel sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen als leerstofproblemen betreffen), dan wordt dit in eerste instantie besproken tijdens de groepsbespreking of eerder indien nodig. Van alle gesprekken die worden gevoerd, wordt een kort verslag gemaakt in ons volgsysteem. Op basis van adviezen voortkomend uit de groepsbespreking wordt een hulpplan opgesteld dat in de klas wordt uitgevoerd. Na een bepaalde periode wordt het plan geëvalueerd. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorgbreedte en volgt de ontwikkeling van het kind met de leerkracht tijdens de basisschoolperiode. Teamteaching Teamteaching is een organisatievorm die beoogt het onderwijs af te stemmen op de behoeften van de leerling door een team (het kernteam) van samenwerkende en samen lerende leerkrachten (groepsleerkracht, teamteachers, leer-/werkstudenten) en leerlingen. Dit betekent bij teamteaching meestal dat één leerkracht met een kleine groep leerlingen aan de slag gaat voor extra vakinhoudelijke hulp en de tweede leerkracht de rest van de groep aan het werk zet en hen vraaggericht begeleidt. Daarnaast is er ook ruimte voor leerlingen die individuele aandacht nodig hebben (o.a. rugzakleerlingen). Oog voor instructie is van groot belang, naast het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen bij het werken en kiezen. Het Spectrum start in het schooljaar met deze organisatievorm. Enkele collega s zullen zich hier mee bezig houden. Plusklas In de plusklas worden leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 geplaatst. Dit zijn leerlingen die uitdaging nodig hebben om het leerplezier te behouden, zo nu en dan behoefte hebben aan meer dan de reguliere lesstof met compacten en verrijken, nog erg veel tijd overhouden naast het normale lesprogramma Wekelijks komen deze leerlingen in een apart lokaal samen en werken onder leiding van een vaste leerkracht in groepjes aan zelfgekozen thema s. Aan het eind van een periode bereiden ze zelfstandig een presentatie over dit thema voor, die ze in hun eigen groep houden. Om in aanmerking te komen voor de plusklas moeten leerlingen voldoen aan een aantal criteria:

12 Over een langere periode A I scores op de volgende gebieden: begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en wiskunde, technisch lezen en spelling hoge vaardigheidsscores op de laatste Citotoetsen goede resultaten op de methode-gebonden toetsen goede werkhouding zelfstandig kunnen werken brede interesse grote woordenschat creatief in het bedenken van oplossingen grote denkstappen maken Plaatsing in de plusklas is niet vrijblijvend. Soms moet er huiswerk worden gemaakt. Wanneer de leerling zich te weinig inzet, kan het betekenen dat deelname aan de plusklas stopgezet wordt. Na ieder Citotoets periode wordt opnieuw bepaald welke leerlingen in de plusklas geplaatst worden. Doublurebeleid Als een kind vroeger doubleerde werd in het algemeen het hele leerprogramma herhaald. Tegenwoordig komt dit in sommige gevallen nog wel eens voor, maar dit wordt steeds meer een uitzondering. Ouders hebben nog vaak het beeld dat kinderen die doubleren het hele programma moeten overdoen. Dat komt vaak door hun eigen ervaringen vroeger op school. Het is dus nodig om de ouders goed te informeren over wat doubleren voor hun kind inhoudt. Een leerling doubleert alleen als de leerresultaten en ontwikkeling, ondank extra zorg vanuit school, opvallend achterblijven bij die van de meeste klasgenoten, en de school hier geen passende oplossing voor heeft gevonden. Als een leerling doubleert, betekent dit niet meer automatisch dat alle leerstof en instructie wordt herhaald voor het kind. Wij proberen de leerling immers zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling te bieden. Als een kind doubleert, wordt er een plan gemaakt dat in grote lijnen aangeeft wat het kind in het extra jaar gaat doen. Dit betekent dus dat er binnen de groep verschillen kunnen gaan ontstaan (= afstemming van het onderwijs op de leerlingen). Doublure: 1. Een doublure is een verantwoordelijkheid van het hele team. 2. Doubleren wordt spaarzaam en liefst zo jong mogelijk toegepast, omdat: De effecten van een doublure in een aantal gevallen maar beperkt zijn. Immers, de bedoeling is dat kinderen aan kunnen sluiten bij de opvolgende groep. Het gevoel van opnieuw falen belangrijke negatieve gevolgen kan hebben voor het sociaal welbevinden. Demotivatie op de loer ligt. Het zelfvertrouwen geschaad kan worden. Er vaak op het moment van doubleren een gat ontstaat bij bepaalde vakken tussen waar het kind zit en waar de opvolgende groep is: vaak is het kind verder, soms achter en cruciaal is dat het kind moet kunnen aanhaken: er moet geen mismatching plaats vinden. Een moment voor een eventuele doublure vormt de overgang van groep 2 naar groep 3. Een kind kan langer de tijd nodig hebben om sociaal emotioneel te versterken en de basisvaardigheden, die het nodig heeft voor het leren van de technische vaardigheden(lezen en rekenen), voldoende te beheersen. Een wankele basis maakt de kans van slagen in groep 3 gering. Het verschil in leeftijd tussen groep 1 en groep 2 is goed inpasbaar in de kleuterklas en omgeving, ouders en kind zijn een bouwverlenging in de regel gauw vergeten. Toch kunnen er op andere momenten ook doublures plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de technische vaardigheden (lezen, rekenen en spellen) onvoldoende beheerst worden om de lesstof vanaf groep

13 6 met redelijk succes te kunnen volgen. De lesstof vanaf groep 6 is meer gericht op het toepassen van geleerde technische vaardigheden om met name kennis te kunnen verwerven. Vanaf groep 6 zullen doublures sporadisch voorkomen. De school is ingericht op het werken met verschillende niveaus. Kinderen leren hun eigen (on)mogelijkheden kennen en ook daar mee om te gaan. Dit brengt uiteraard verschillen met zich mee, die we weer terugzien in de uiteindelijke eindbeoordeling en schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Een doublure kan 1 maal worden toegepast op een schoolloopbaan van 8 jaar. Zorg voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften Bij de zorg aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften richten we ons vooral op het doel dat we willen bereiken en de aanpak die daarvoor nodig is. Want of een kind nu ernstige leesproblemen heeft of dyslexie, extreem druk is of ADHD heeft, de aanpak is in grote lijnen dezelfde. We noemen het probleem kort en duidelijk, vervolgens is de vraag: wat willen we bereiken, wat is ons doel? En hoe gaan we dat realiseren? Hierbij kunnen we de hulp inschakelen van medewerkers van ons samenwerkingsverband (WSNS, zie volgend kopje). Bij het formuleren van onderwijsbehoeften benutten we de kennis en ervaring van alle betrokkenen, zoals de leerkracht, interne en externe begeleiders, de ouders en ook van het kind zelf. Welke oplossingen hebben zij? Welke aanpak werkt volgens hen? We voegen deze informatie samen en krijgen daarmee een goed zicht op de gewenste aanpak. Zo werken we daadwerkelijk samen en bevorderen we betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid. Extra zorg vanuit Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) Alle basisscholen uit Rotterdam Noord kunnen een beroep doen op WSNS om het onderwijs aan kinderen die specifieke behoeften hebben zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De aard en de intensiteit van de ondersteuning die zij bieden is zeer divers. Begeleider leerlingenzorg Elke basisschool krijgt van ons samenwerkingsverband een aantal uren per jaar begeleiding leerlingenzorg. Een begeleider leerlingenzorg heeft óf ruime ervaring en kennis en kunde met betrekking tot het (speciaal) basisonderwijs, of een afgeronde opleiding als gedragswetenschapper (psycholoog of orthopedagoog). De begeleider leerlingenzorg ondersteunt de school bij de zorg aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ze is ook aanwezig bij het Multi Disciplinair Overleg (MDO). (Preventieve) Ambulante Begeleiding Ons samenwerkingsverband biedt kortdurende preventieve ambulante begeleiding. Een basisschool kan begeleiding aanvragen na overleg met de begeleider leerlingenzorg. Doel van deze begeleiding is de aanmelding bij het zorgteam te voorkomen. Ons samenwerkingsverband biedt ook langdurige ambulante begeleiding. Doel van deze begeleiding is een betere toerusting van scholen voor het geven van onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Beide vormen van begeleiding zijn gericht op de leerkracht of op de leerling. Zo is de WSNS-leesbehandeling meer gericht op de leerling, terwijl de begeleiding voor het jonge kind, sociaal-emotionele ontwikkeling of didactiek zich vaak meer richt op de vaardigheden van de leerkracht. Zorgteam WSNS Wanneer een leerling onderwijsleerproblemen heeft en de basisschool handelingsverlegen is, kan men de leerling aanmelden bij het zorgteam. Indien nodig kan het zorgteam, in overleg met school en ouders, onderzoeken of observaties laten verrichten, bijvoorbeeld een psychodiagnostisch onderzoek door een gedragswetenschapper (psycholoog of orthopedagoog).

14 Adviezen van een zorgteam kunnen bijvoorbeeld zijn: 1. Handhaven op de huidige basisschool met handelingsadviezen en/of ambulante begeleiding door een medewerker van ons samenwerkingsverband. 2. Onderzoeken of een andere basisschool in staat en bereid is een passend onderwijsaanbod aan te bieden; 3. Aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) voor een beschikking voor speciaal basisonderwijs; 4. Aanmelden bij de Commissie van Indicatiestelling (CvI) van het Regionaal Expertise Centrum (REC) van Cluster I, II, III of IV, voor een indicatie voor speciaal onderwijs. Bij een indicatie mogen ouders kiezen of ze een plaatsing op een school voor speciaal onderwijs wensen of een zogenaamd rugzakje (leerling gebonden financiering). Logopedie De logopedisten van ons samenwerkingsverband houden zich bezig met signalering, advisering, onderzoek en voorlichting met betrekking tot leerlingen met een afwijkend verlopende spraak-/ taalontwikkeling. De leerlingen in groep 2 worden ieder jaar gescreend door de logopedist van ons samenwerkingsverband. Schoolmaatschappelijk werk Aan CBS Het Spectrum is een schoolmaatschappelijk werkster (Mw. van der Zwart) verbonden. Zij is gespecialiseerd in de combinatie van (jeugd)hulpverlening en onderwijs. Mw. van der Zwart kan ingeschakeld worden wanneer psychosociale problemen het functioneren en/of de leerprestaties van uw kind nadelig beïnvloeden. Het doel is om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de schoolcarrière van het kind. Haar werk vergroot de kans om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en aan te pakken. Schoolmaatschappelijk werk kan worden ingezet in de volgende gevallen: als de groepsleerkracht zich zorgen maakt over het kind als u vragen hebt over de opvoeding of over situaties die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van uw kind(eren). Samen met u, de interne begeleiders en de leerkracht(en) wordt er gezocht naar mogelijkheden, die een positieve invloed hebben op het functioneren van uw kind. Mocht er specialistische of langdurige hulp nodig zijn, dan wordt de weg gewezen naar andere hulpverleners. Het hoeft niet om een groot probleem te gaan. Wellicht wilt u eens met iemand praten, of wenst u eenmalig advies of informatie.

15 Voorbeelden: uw kind maakt een trieste indruk uw kind luistert niet en u hebt al van alles geprobeerd u bevindt zich in een moeilijke situatie (echtscheiding / ziekte / schulden / overlijden / verhuizing / verslaving / criminaliteit etc.) u hebt vragen en u weet niet bij wie u moet zijn u voelt uzelf overbelast De intern begeleider of leerkracht kan u verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk en natuurlijk mag u zelf ook contact opnemen via de school als u iets wilt bespreken. Gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Een privacyreglement is van kracht. Zonder toestemming van de ouders wordt er geen informatie aan de school of aan derden gegeven. SISA en AMK Het Spectrum is aangesloten op het SISA-signaleringssysteem. SISA staat voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak, maar ook voor Signaleren en Samenwerken. Het SISA-signaleringssysteem zorgt ervoor dat kinderen die hulp nodig hebben, worden gemeld in een computersysteem. Instanties (waaronder scholen) die zorgen om een kind hebben kunnen een melding in SISA doen. Als nog een instantie een melding doet, b.v. Jeugdzorg, politie, (school)maatschappelijk werk enz. komt er een match. Deze instanties treden dan in overleg met elkaar om de eventuele begeleiding goed aan te pakken. De zorg die we voor een kind hebben kan de SISA-melding overschrijden. Het kan gebeuren, dat we daarom daarnaast een rechtstreekse melding bij het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) kunnen doen. We zullen in onverhoopte gevallen ouders hiervan altijd op de hoogte stellen. Voor meer informatie: en Het Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij u in de buurt is dé plek waar ouders/verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere deskundigen. Op school In groep 2 krijgen alle kinderen een gezondheidsonderzoek op school of op de CJG-locatie. De groei, ogen en oren worden gecontroleerd. Met de jeugdverpleegkundige of -arts bespreekt u de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. In groep 7 krijgen kinderen een groepsvoorlichting in de klas, over een actueel onderwerp over gezondheid en opgroeien. Daarnaast neemt de jeugdverpleegkundige of -arts deel aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op school, waar zij de ontwikkeling bespreekt van de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen zij een herhaling van de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 13 jaar worden een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPVvaccinatie wordt drie keer gegeven. De inentingen zijn gratis en niet verplicht.

16 Contact De jeugdverpleegkundige is regelmatig aanwezig op school. Bij vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u bij haar terecht. De jeugdverpleegkundige van Het Spectrum is Annelies van Harten. Zij is te bereiken via CJG Rijnmond, Weegschaalhof 24, telefoon Kijk voor meer informatie op of bel met de Opvoedlijn Multi disciplinair overleg (MDO) Zes keer per jaar hebben wij op school een MDO. De intern begeleiders melden kinderen in overleg met, of op initiatief van de leerkracht, aan voor het MDO. Wanneer u als ouder/ verzorger zorgen over uw kind heeft, kunt u die ook bespreken met de intern begeleider en kan er in overleg overgegaan worden tot een aanmelding bij het MDO. Aan het MDO overleg nemen de volgende personen deel : de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolverpleegkundige van CJG, de begeleider leerlingzorg van ons samenwerkingsverband en eventueel externen (de logopediste of de fysiotherapeut). In het MDO bespreken we individuele leerlingen of een groepje leerlingen met betrekking tot didactische en/of gedragsproblemen die niet direct in de groep of school kunnen worden o pgelost. Vooraf vragen wij ouders een toestemmingsverklaring te tekenen voor het bespreken van hun kind in het MDO. Na het overleg zullen de bevindingen met u worden besproken door de leerkracht of de intern begeleider. Vanuit het MDO kunnen acties voortkomen, zoals klassenobservaties, nader didactisch onderzoek, huisbezoek door maatschappelijk werk, psychologisch onderzoek etc. Mocht u nog verdere vragen hebben of uw kind willen aanmelden kunt u in contact treden met de intern begeleiders. Naar het voortgezet onderwijs In de groepen 8 moeten de ouders, samen met hun kinderen, een keuze maken voor het vervolgonderwijs. Het maken van deze keuze en het adviseren zijn moeilijke zaken. Bij het adviseren gebruiken we rapporten van de kinderen tijdens de basisschoolperiode, het CITO leerlingvolgsysteem en onze indrukken over de mogelijkheden en de inzet van het kind. De eindtoets van het CITO wordt afgenomen in april. De uitslag kan naast ons advies als tweede gegeven worden gebruikt als een school voor voortgezet onderwijs daarnaar vraagt. Van scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen we folders met informatie en uitnodigingen voor open dagen.

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

OBS MILDENBURG. Namenlijst. Ib'er Mevr. E. de Fuijk Godsdienst: Mevr. M. Keijzerwaard Mevr.I.R. Touw Gymnastiek: Dhr. V. v.

OBS MILDENBURG. Namenlijst. Ib'er Mevr. E. de Fuijk Godsdienst: Mevr. M. Keijzerwaard Mevr.I.R. Touw Gymnastiek: Dhr. V. v. Namenlijst O.B.S. Mildenburg Mildenburglaan 6 3233 AS Oostvoorne Telefoon: 0181-482799 E-mail adres : info@mildenburg.nl Internet adres : www.mildenburg.nl Onderwijsteam: Vakleerkrachten: Directeur: Dhr.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie