SCHOOLGIDS christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat PN Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat PN Rotterdam

2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Missie, visie, identiteit Pedagogisch klimaat Onderwijskundige visie ORGANISATIE VAN DE ZORG Volgen van leerlingen Rapporten Leerlingdossier Zorgteam Het Spectrum Gesprekken met kinderen Groepsbespreking Teamteaching Plusklas Doublurebeleid Zorg voor kinderen met extra onderwijsbehoeften Extra zorg Weer Samen Naar School School Maatschappelijk Werk SISA/AMK Centrum voor Jeugd en Gezin MDO Naar het Voortgezet Onderwijs De resultaten van het onderwijs ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS/ DE SCHOOL Inhoud van ons onderwijs ROOSTERS Gym Dans en drama Tekenen en handvaardigheid Zwemmen CONTACTEN MET OUDERS Informatieavond Nieuwsbrieven Medezeggenschapsraad Ouderraad TSO/BSO Klachtenregeling INTAKE VAN NIEUWE LEERLINGEN Vierjarigen Andere kinderen PERSONEEL Groepsindeling BREDE SCHOOL NESSELANDE A TOT Z

4 SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES EN BELANGRIJKE DATA Schooltijden Verlofregeling Vakanties/studiedagen ROOSTERS Gym Dans en drama Tekenen en handvaardigheid Zwemmen ADRESSEN Betreffende de school Externen

5 Inleiding Voor u ligt de schoolgids van de christelijke basisschool Het Spectrum. De schoolgids verschaft informatie over de uitgangspunten en werkwijzen van onze school. Tevens wordt u op de hoogte gesteld van de gemaakte organisatorische afspraken. CBS Het Spectrum is gestart op 3 september Het is één van de scholen die behoren tot de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. In deze gids geven wij u informatie over inhoudelijke en organisatorische zaken, waarbij het schoolconcept extra wordt belicht. Vanuit onze christelijke identiteit proberen wij uw kind zo optimaal mogelijk te helpen en te begeleiden. Waarden en normen worden geleerd en zijn zichtbaar in de omgang met elkaar. Zowel sociaal-emotioneel, als cognitief streven wij naar een stevige basis. Beide benen op de grond en trots zijn op wat je is gelukt. De Bijbelse vertellingen worden ingezet om alle religies en denkwijzen recht te doen en breed naar de wereld te kijken. Wij vinden dat een school voor de toekomst zo goed mogelijk voorbereid moet zijn op nieuwe ontwikkelingen in onze samenleving. Binnen ons pedagogisch onderwijskundig concept stellen wij het kind centraal. Belangrijk is dat het zich veilig en geaccepteerd voelt en dat zo veel mogelijk recht wordt gedaan aan de individuele mogelijkheden van elk kind. We hebben oog voor kinderen die gemakkelijk leerstof kunnen verwerken, kinderen die het basispakket aankunnen, maar ook kinderen die extra begeleiding vragen. Door middel van adaptief onderwijs proberen we deze doelstelling te realiseren. Daarnaast werken we in allerlei opzichten aan de vergroting van het zelfstandig functioneren van de kinderen. Het onderwijs op CBS Het Spectrum is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Een goed contact tussen u en alle medewerkers van de brede school is erg belangrijk. Alle actuele informatie en wetenswaardigheden betreffende de school vindt u in dit boekje. Namens het team, J.Ligthart, directeur SHet Spectrum Geeft kleur aan jouw wereld

6 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam CBS Het Spectrum maakt deel uit van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Het is een stichting voor primair christelijk onderwijs en beheert 29 scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs in Rotterdam. De grondslag van deze stichting is dat zij zich bij de vormgeving van het onderwijs laat inspireren door de Bijbel. De Bijbelse waarden zijn van groot belang. Het is niet eenvoudig om deze grondslag te vertalen naar de praktijk van alledag. Als we echter om ons heen kijken dan zien we dat de samenleving voortdurend aan verandering onderhevig is en dat het ook de taak van het onderwijs is om op deze veranderingen in te spelen. Het is de zorg van het Bestuur om er op toe te zien, dat de kinderen in de sfeer van warmte en harmonie centraal staan in het onderwijs op Het Spectrum. De Raad van Toezicht ziet toe op het goed functioneren van het College van Bestuur, dat door middel van rapportages regelmatig verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Voorzitter is de heer drs. K. Hoogendijk. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag (stuurt aan en stelt vast) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht). Het College van Bestuur bestaat uit een staf van vijf leden. De heer dr. W. Willemsen is voorzitter. Contactgegevens: Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Postbus DA Rotterdam Telefoon: Fax: Website:

7 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT CBS Het Spectrum: een christelijke school Wij zijn een christelijke ontmoetingsschool. We laten ons als organisatie inspireren door de christelijke traditie en proberen die te vertalen naar vandaag. In de praktijk betekent het dat de kinderen enkele keren per week les krijgen in het vak Bijbelse geschiedenis. Door gezamenlijk naar Bijbelverhalen te luisteren, hierover met elkaar van gedachten te wisselen, met elkaar te bidden en door het zingen van daarbij aansluitende liederen, maken de kinderen op verschillende manieren kennis met het christelijk geloof. Dit betekent ook dat er vanuit de christelijke identiteit de ruimte is samen te zijn met mensen van andere geloofsrichtingen, elkaar de ruimte te geven en elkaar te waarderen. Ruimte en waardering zijn kernwoorden. De ontmoeting van kinderen met verschillende godsdiensten wordt als een opdracht gezien. Vanuit deze levenshouding ontwikkelen kinderen respect voor de andere medemens en krijgen daarmee inzicht in andere culturen. In onze methode Trefwoord, wordt dit aspect via spiegelverhalen belicht, zodat we aandacht kunnen schenken aan onderwerpen als: culturen, godsdiensten, gewoonten en feestdagen. Het mag duidelijk zijn, dat we open staan voor alle kinderen van wie de ouders de uitgangspunten van de school onderschrijven of tenminste respecteren. Identiteit is meer dan godsdienstige identiteit. Het wordt zichtbaar in wat de school uitstraalt naar buiten, welke keuzes worden gemaakt in brede zin. Hieraan kan praktische invulling worden gegeven. Te denken valt o.a. aan de keuze van methoden, de aandacht voor omgaan met elkaar (tolerantie) en de zorg voor de wereld om ons heen (zorgzaamheid). Oorsprong van de naam Het Spectrum De naam Het Spectrum heeft alles te maken met lichtbreking (via een prisma). Hierdoor ontstaat de regenboog. De regenboog staat voor de band tussen God en de mensen. Wij willen als school voor een breed spectrum aan leerlingen goed onderwijs bieden. Verder staat het begrip spectrum voor een waaier aan mogelijkheden om samen te werken en met elkaar te leven. We denken dan aan samenwerking tussen kinderen en ouderen, tussen onderwijs en welzijn. Ons gebouw heeft een multifunctioneel karakter om die samenwerking te kunnen realiseren. Ons motto is: Het Spectrum geeft kleur aan jouw wereld.

8 Pedagogisch klimaat Binnen onze school hebben wij als team afspraken gemaakt rond het pedagogisch klimaat. Het is belangrijk om te weten dat wij als team uitgesproken hebben veel aandacht te besteden aan het belonen van gewenst gedrag en niet in eerste instantie bestraffen van ongewenst gedrag. Wij streven naar een veilig pedagogisch schoolklimaat. Pesten wordt niet getolereerd. Wij werken daarom met een pestprotocol binnen onze school. Tevens hanteren wij de tien schoolregels van Het Spectrum: 1. Elkaar groeten bij komen en gaan 2. Eerst denken dan doen 3. Met hetzelfde gemak gooi je je afval in de prullenbak 4. Haal het beste uit jezelf 5. We zorgen samen dat alles netjes en heel blijft 6. Let op je woorden en noem een ander bij zijn eigen naam 7. Iedereen hoort erbij 8. We hebben oog voor elkaar 9. We houden rekening met het milieu 10. Veilig in en rond de school Elke maand staat één van de regels centraal binnen onze school. Deze regel zal in de klas worden uitgelegd en besproken. Op deze manier willen wij het pedagogisch klimaat bij ons op school bevorderen. Pedagogische doelstellingen De levensvisie van waaruit we willen opvoeden en onderwijzen wordt door ons geconcretiseerd in de onderstaande pedagogische kerndoelen. We vinden het van wezenlijk belang deze doelen niet alleen in woord door te geven, maar juist ook in daad aan de kinderen over te brengen. Als team streven we in ons handelen de volgende opvoedingsdoelen na: leren vertrouwen in zichzelf te hebben; het accepteren van de eigen mogelijkheden of beperkingen en daarmee om kunnen gaan; zichzelf respecteren en dit respect ook hebben voor medemensen; positief kritisch leren staan ten opzichte van het eigen handelen, daarop ook aangesproken durven en willen worden; kritisch leren staan ten opzichte van het denken en handelen van anderen en anderen daar ook op constructieve wijze op durven aanspreken; leren contact te leggen met anderen en het onderhouden van contacten; voor zichzelf leren opkomen, zonder daarbij anderen onnodig te kwetsen of te beschadigen; inzicht ontwikkelen in diverse facetten van de samenleving; kinderen nemen kennis van algemene cultuurgrondslagen zoals: humaniteit, solidariteit, tolerantie, vrijheid en gerechtigheid; recht doen aan de wensen en eigenheid van kinderen door binnen het vaststaande curriculum ruimte te creëren voor eigen inbreng; leren zichzelf te motiveren en zichzelf te ontwikkelen.

9 Pesten We willen de kinderen op school een veilige omgeving bieden. Waarden en normen staan hoog in ons vaandel. Respect is vanzelfsprekend. Beleefdheid en goede omgangsvormen zijn zaken die wij verwachten van kinderen en volwassenen. Bij het groter worden en het veroveren van een plekje in de groep hoort het erbij dat zaken soms leiden tot conflicten. Kinderen moeten daarmee leren omgaan. Soms loopt het echter uit de hand en voelt een kind zich diep gekwetst of is steeds het mikpunt van geplaag. Dergelijk gedrag accepteren wij niet. In elke groep hangen de regels van de school. Ook ouders hebben een belangrijke taak ter aanzien van het gedrag van hun kind. Samen met de ouders van alle betrokkenen willen we het pestgedrag in de kiem smoren. We benaderen niet alleen de pester en de gepeste, maar ook de andere kinderen, de leerkracht en de ouders en verzorgers. Onderwijskundige visie CBS Het Spectrum biedt programmagericht onderwijs. Wij werken aan opbrengsten met als doel het maximale uit elke leerling te halen. Het team van CBS Het Spectrum begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling op sociaalemotioneel en cognitief gebied. Hierbij staan een goed pedagogisch klimaat en een veilige leeromgeving centraal. CBS Het Spectrum is een school die georganiseerd is rond het leerstofjaarklassensysteem. Binnen deze opzet speelt adaptief onderwijs een grote rol, omdat wij zoveel mogelijk rekening houden met verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. Om dit te realiseren maken wij gebruik van het effectief instructiemodel en het zelfstandig werken. Vanuit onze christelijke identiteit worden waarden en normen geleerd die zichtbaar zijn in de omgang met elkaar. Door een basis van veiligheid en vertrouwen in de klas aan te bieden, willen we de behoefte aan relatie, autonomie en competentie tot zijn recht laten komen.

10 ORGANISATIE VAN DE ZORG Op Het Spectrum staan de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal: Wat hebben zij nodig om de onderwijsdoelen te behalen? Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen de leerling, de groep, de leerkracht en de ouders. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om goed onderwijs te kunnen realiseren. Het volgen van leerlingen Eén van de pijlers van het onderwijs op CBS Het Spectrum, die beschreven staat in het schoolplan is het centraal stellen van het kind. Letterlijk staat er ook..het kind voor de leerling uitgaat.. Om elk kind goed te volgen maken we gebruik van twee leerlingvolgsystemen. Aan de ene kant hanteren we het sociaal- emotioneel kind volgsysteem SCOL. Daarnaast maken we gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem om de cognitieve ontwikkeling in beeld te brengen. Met behulp van dit systeem wordt in beeld gebracht hoe het kind functioneert ten opzichte van de gemiddelde ontwikkelingslijn en hoe de leerling zich ontwikkelt ten opzichte van zichzelf. Rapporten De kinderen krijgen drie keer per jaar een rapport uitgereikt, mits zij 3 maanden onderwijs op onze school hebben gevolgd. Het eerste rapport wordt uitgereikt in november, het tweede in maart en de derde krijgt u voor de zomervakantie. Het rapport geeft u verschillende soorten informatie: beoordelingen gebaseerd op methodegebonden toetsen observaties ten aan zien van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling resultaten en vorderingen naar aanleiding van afgenomen CITO toetsen Leerlingdossier Elke leerling van onze school heeft een (digitaal)dossier waarin de gegevens worden bewaard. Dit betreft een kopie van het aanmeldingsformulier, een overzicht van het groepsverloop, de verslagen van gesprekken tussen leerkrachten en ouders, verslagen van pedagogisch didactische onderzoeken door interne c.q. externe begeleiders, kopieën van rapporten, observatielijsten betreffende de sociaal-emotionele ontwikkeling en de toetsgegevens van de Cito-toetsen. Het leerlingdossier is in te zien voor ouders/verzorgers. U kunt hiervoor een afspraak maken met de Intern Begeleider. Zorgteam Het Spectrum Op elke school komen situaties voor, waarbij extra zorg voor kinderen (en in sommige gevallen voor ouders of gezinnen) gewenst is. De grootte van de school maakt het mogelijk een goed toegerust zorgteam samen te stellen. Het zorgteam houdt zich bezig met de coördinatie, advisering en uitvoering van zorg op het gebied van leren (als het leren bijzonder voorspoedig gaat of juist veel extra aandacht verdient), sociaal-emotionele zaken (het welbevinden van het kind) en maatschappelijke zaken (opvoeding, hulpverlening in de breedste zin). Hierbij wordt gebruik gemaakt van individuele of groepshandelingsplannen. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk. Ons zorgteam bestaat uit: Intern begeleiders Teamteachers Eventueel wordt overlegd met de schoolmaatschappelijk werkster, leerlingbegeleider van WSNS of is er een Multi Disciplinair Overleg (MDO) op school- en op wijkniveau.

11 Gesprekken met kinderen We bespreken regelmatig met leerlingen hoe het met ze gaat. Zo begrijpen we hen beter en krijgen we zicht op wat ze nodig hebben. Hoe jong ze ook zijn, ze hebben gevoelens en meningen over zaken die hen op school bezighouden. Zij kunnen ons vertellen wat zij als probleem zien, wat juist goed gaat, welke verklaringen ze hebben en wat zij zelf goede oplossingen vinden. Daarom zijn gesprekken met leerlingen een vast onderdeel van onze cyclus van zorg, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Groepsbespreking Elke leerkracht heeft vier keer per jaar een groepsbespreking met één van de interne begeleiders. Twee keer per jaar is dit een didactische groepsbespreking en twee keer per jaar een pedagogische groepsbespreking. Signaleert de leerkracht problemen bij een leerling (dit kunnen zowel sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen als leerstofproblemen betreffen), dan wordt dit in eerste instantie besproken tijdens de groepsbespreking of eerder indien nodig. Van alle gesprekken die worden gevoerd, wordt een kort verslag gemaakt in ons volgsysteem. Op basis van adviezen voortkomend uit de groepsbespreking wordt een hulpplan opgesteld dat in de klas wordt uitgevoerd. Na een bepaalde periode wordt het plan geëvalueerd. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorgbreedte en volgt de ontwikkeling van het kind met de leerkracht tijdens de basisschoolperiode. Teamteaching Teamteaching is een organisatievorm die beoogt het onderwijs af te stemmen op de behoeften van de leerling door een team (het kernteam) van samenwerkende en samen lerende leerkrachten (groepsleerkracht, teamteachers, leer-/werkstudenten) en leerlingen. Dit betekent bij teamteaching meestal dat één leerkracht met een kleine groep leerlingen aan de slag gaat voor extra vakinhoudelijke hulp en de tweede leerkracht de rest van de groep aan het werk zet en hen vraaggericht begeleidt. Daarnaast is er ook ruimte voor leerlingen die individuele aandacht nodig hebben (o.a. rugzakleerlingen). Oog voor instructie is van groot belang, naast het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen bij het werken en kiezen. Het Spectrum start in het schooljaar met deze organisatievorm. Enkele collega s zullen zich hier mee bezig houden. Plusklas In de plusklas worden leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 geplaatst. Dit zijn leerlingen die uitdaging nodig hebben om het leerplezier te behouden, zo nu en dan behoefte hebben aan meer dan de reguliere lesstof met compacten en verrijken, nog erg veel tijd overhouden naast het normale lesprogramma Wekelijks komen deze leerlingen in een apart lokaal samen en werken onder leiding van een vaste leerkracht in groepjes aan zelfgekozen thema s. Aan het eind van een periode bereiden ze zelfstandig een presentatie over dit thema voor, die ze in hun eigen groep houden. Om in aanmerking te komen voor de plusklas moeten leerlingen voldoen aan een aantal criteria:

12 Over een langere periode A I scores op de volgende gebieden: begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en wiskunde, technisch lezen en spelling hoge vaardigheidsscores op de laatste Citotoetsen goede resultaten op de methode-gebonden toetsen goede werkhouding zelfstandig kunnen werken brede interesse grote woordenschat creatief in het bedenken van oplossingen grote denkstappen maken Plaatsing in de plusklas is niet vrijblijvend. Soms moet er huiswerk worden gemaakt. Wanneer de leerling zich te weinig inzet, kan het betekenen dat deelname aan de plusklas stopgezet wordt. Na ieder Citotoets periode wordt opnieuw bepaald welke leerlingen in de plusklas geplaatst worden. Doublurebeleid Als een kind vroeger doubleerde werd in het algemeen het hele leerprogramma herhaald. Tegenwoordig komt dit in sommige gevallen nog wel eens voor, maar dit wordt steeds meer een uitzondering. Ouders hebben nog vaak het beeld dat kinderen die doubleren het hele programma moeten overdoen. Dat komt vaak door hun eigen ervaringen vroeger op school. Het is dus nodig om de ouders goed te informeren over wat doubleren voor hun kind inhoudt. Een leerling doubleert alleen als de leerresultaten en ontwikkeling, ondank extra zorg vanuit school, opvallend achterblijven bij die van de meeste klasgenoten, en de school hier geen passende oplossing voor heeft gevonden. Als een leerling doubleert, betekent dit niet meer automatisch dat alle leerstof en instructie wordt herhaald voor het kind. Wij proberen de leerling immers zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling te bieden. Als een kind doubleert, wordt er een plan gemaakt dat in grote lijnen aangeeft wat het kind in het extra jaar gaat doen. Dit betekent dus dat er binnen de groep verschillen kunnen gaan ontstaan (= afstemming van het onderwijs op de leerlingen). Doublure: 1. Een doublure is een verantwoordelijkheid van het hele team. 2. Doubleren wordt spaarzaam en liefst zo jong mogelijk toegepast, omdat: De effecten van een doublure in een aantal gevallen maar beperkt zijn. Immers, de bedoeling is dat kinderen aan kunnen sluiten bij de opvolgende groep. Het gevoel van opnieuw falen belangrijke negatieve gevolgen kan hebben voor het sociaal welbevinden. Demotivatie op de loer ligt. Het zelfvertrouwen geschaad kan worden. Er vaak op het moment van doubleren een gat ontstaat bij bepaalde vakken tussen waar het kind zit en waar de opvolgende groep is: vaak is het kind verder, soms achter en cruciaal is dat het kind moet kunnen aanhaken: er moet geen mismatching plaats vinden. Een moment voor een eventuele doublure vormt de overgang van groep 2 naar groep 3. Een kind kan langer de tijd nodig hebben om sociaal emotioneel te versterken en de basisvaardigheden, die het nodig heeft voor het leren van de technische vaardigheden(lezen en rekenen), voldoende te beheersen. Een wankele basis maakt de kans van slagen in groep 3 gering. Het verschil in leeftijd tussen groep 1 en groep 2 is goed inpasbaar in de kleuterklas en omgeving, ouders en kind zijn een bouwverlenging in de regel gauw vergeten. Toch kunnen er op andere momenten ook doublures plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de technische vaardigheden (lezen, rekenen en spellen) onvoldoende beheerst worden om de lesstof vanaf groep

13 6 met redelijk succes te kunnen volgen. De lesstof vanaf groep 6 is meer gericht op het toepassen van geleerde technische vaardigheden om met name kennis te kunnen verwerven. Vanaf groep 6 zullen doublures sporadisch voorkomen. De school is ingericht op het werken met verschillende niveaus. Kinderen leren hun eigen (on)mogelijkheden kennen en ook daar mee om te gaan. Dit brengt uiteraard verschillen met zich mee, die we weer terugzien in de uiteindelijke eindbeoordeling en schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Een doublure kan 1 maal worden toegepast op een schoolloopbaan van 8 jaar. Zorg voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften Bij de zorg aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften richten we ons vooral op het doel dat we willen bereiken en de aanpak die daarvoor nodig is. Want of een kind nu ernstige leesproblemen heeft of dyslexie, extreem druk is of ADHD heeft, de aanpak is in grote lijnen dezelfde. We noemen het probleem kort en duidelijk, vervolgens is de vraag: wat willen we bereiken, wat is ons doel? En hoe gaan we dat realiseren? Hierbij kunnen we de hulp inschakelen van medewerkers van ons samenwerkingsverband (WSNS, zie volgend kopje). Bij het formuleren van onderwijsbehoeften benutten we de kennis en ervaring van alle betrokkenen, zoals de leerkracht, interne en externe begeleiders, de ouders en ook van het kind zelf. Welke oplossingen hebben zij? Welke aanpak werkt volgens hen? We voegen deze informatie samen en krijgen daarmee een goed zicht op de gewenste aanpak. Zo werken we daadwerkelijk samen en bevorderen we betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid. Extra zorg vanuit Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) Alle basisscholen uit Rotterdam Noord kunnen een beroep doen op WSNS om het onderwijs aan kinderen die specifieke behoeften hebben zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De aard en de intensiteit van de ondersteuning die zij bieden is zeer divers. Begeleider leerlingenzorg Elke basisschool krijgt van ons samenwerkingsverband een aantal uren per jaar begeleiding leerlingenzorg. Een begeleider leerlingenzorg heeft óf ruime ervaring en kennis en kunde met betrekking tot het (speciaal) basisonderwijs, of een afgeronde opleiding als gedragswetenschapper (psycholoog of orthopedagoog). De begeleider leerlingenzorg ondersteunt de school bij de zorg aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ze is ook aanwezig bij het Multi Disciplinair Overleg (MDO). (Preventieve) Ambulante Begeleiding Ons samenwerkingsverband biedt kortdurende preventieve ambulante begeleiding. Een basisschool kan begeleiding aanvragen na overleg met de begeleider leerlingenzorg. Doel van deze begeleiding is de aanmelding bij het zorgteam te voorkomen. Ons samenwerkingsverband biedt ook langdurige ambulante begeleiding. Doel van deze begeleiding is een betere toerusting van scholen voor het geven van onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Beide vormen van begeleiding zijn gericht op de leerkracht of op de leerling. Zo is de WSNS-leesbehandeling meer gericht op de leerling, terwijl de begeleiding voor het jonge kind, sociaal-emotionele ontwikkeling of didactiek zich vaak meer richt op de vaardigheden van de leerkracht. Zorgteam WSNS Wanneer een leerling onderwijsleerproblemen heeft en de basisschool handelingsverlegen is, kan men de leerling aanmelden bij het zorgteam. Indien nodig kan het zorgteam, in overleg met school en ouders, onderzoeken of observaties laten verrichten, bijvoorbeeld een psychodiagnostisch onderzoek door een gedragswetenschapper (psycholoog of orthopedagoog).

14 Adviezen van een zorgteam kunnen bijvoorbeeld zijn: 1. Handhaven op de huidige basisschool met handelingsadviezen en/of ambulante begeleiding door een medewerker van ons samenwerkingsverband. 2. Onderzoeken of een andere basisschool in staat en bereid is een passend onderwijsaanbod aan te bieden; 3. Aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) voor een beschikking voor speciaal basisonderwijs; 4. Aanmelden bij de Commissie van Indicatiestelling (CvI) van het Regionaal Expertise Centrum (REC) van Cluster I, II, III of IV, voor een indicatie voor speciaal onderwijs. Bij een indicatie mogen ouders kiezen of ze een plaatsing op een school voor speciaal onderwijs wensen of een zogenaamd rugzakje (leerling gebonden financiering). Logopedie De logopedisten van ons samenwerkingsverband houden zich bezig met signalering, advisering, onderzoek en voorlichting met betrekking tot leerlingen met een afwijkend verlopende spraak-/ taalontwikkeling. De leerlingen in groep 2 worden ieder jaar gescreend door de logopedist van ons samenwerkingsverband. Schoolmaatschappelijk werk Aan CBS Het Spectrum is een schoolmaatschappelijk werkster (Mw. van der Zwart) verbonden. Zij is gespecialiseerd in de combinatie van (jeugd)hulpverlening en onderwijs. Mw. van der Zwart kan ingeschakeld worden wanneer psychosociale problemen het functioneren en/of de leerprestaties van uw kind nadelig beïnvloeden. Het doel is om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de schoolcarrière van het kind. Haar werk vergroot de kans om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en aan te pakken. Schoolmaatschappelijk werk kan worden ingezet in de volgende gevallen: als de groepsleerkracht zich zorgen maakt over het kind als u vragen hebt over de opvoeding of over situaties die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van uw kind(eren). Samen met u, de interne begeleiders en de leerkracht(en) wordt er gezocht naar mogelijkheden, die een positieve invloed hebben op het functioneren van uw kind. Mocht er specialistische of langdurige hulp nodig zijn, dan wordt de weg gewezen naar andere hulpverleners. Het hoeft niet om een groot probleem te gaan. Wellicht wilt u eens met iemand praten, of wenst u eenmalig advies of informatie.

15 Voorbeelden: uw kind maakt een trieste indruk uw kind luistert niet en u hebt al van alles geprobeerd u bevindt zich in een moeilijke situatie (echtscheiding / ziekte / schulden / overlijden / verhuizing / verslaving / criminaliteit etc.) u hebt vragen en u weet niet bij wie u moet zijn u voelt uzelf overbelast De intern begeleider of leerkracht kan u verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk en natuurlijk mag u zelf ook contact opnemen via de school als u iets wilt bespreken. Gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Een privacyreglement is van kracht. Zonder toestemming van de ouders wordt er geen informatie aan de school of aan derden gegeven. SISA en AMK Het Spectrum is aangesloten op het SISA-signaleringssysteem. SISA staat voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak, maar ook voor Signaleren en Samenwerken. Het SISA-signaleringssysteem zorgt ervoor dat kinderen die hulp nodig hebben, worden gemeld in een computersysteem. Instanties (waaronder scholen) die zorgen om een kind hebben kunnen een melding in SISA doen. Als nog een instantie een melding doet, b.v. Jeugdzorg, politie, (school)maatschappelijk werk enz. komt er een match. Deze instanties treden dan in overleg met elkaar om de eventuele begeleiding goed aan te pakken. De zorg die we voor een kind hebben kan de SISA-melding overschrijden. Het kan gebeuren, dat we daarom daarnaast een rechtstreekse melding bij het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) kunnen doen. We zullen in onverhoopte gevallen ouders hiervan altijd op de hoogte stellen. Voor meer informatie: en Het Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij u in de buurt is dé plek waar ouders/verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere deskundigen. Op school In groep 2 krijgen alle kinderen een gezondheidsonderzoek op school of op de CJG-locatie. De groei, ogen en oren worden gecontroleerd. Met de jeugdverpleegkundige of -arts bespreekt u de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. In groep 7 krijgen kinderen een groepsvoorlichting in de klas, over een actueel onderwerp over gezondheid en opgroeien. Daarnaast neemt de jeugdverpleegkundige of -arts deel aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op school, waar zij de ontwikkeling bespreekt van de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen zij een herhaling van de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 13 jaar worden een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPVvaccinatie wordt drie keer gegeven. De inentingen zijn gratis en niet verplicht.

16 Contact De jeugdverpleegkundige is regelmatig aanwezig op school. Bij vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u bij haar terecht. De jeugdverpleegkundige van Het Spectrum is Annelies van Harten. Zij is te bereiken via CJG Rijnmond, Weegschaalhof 24, telefoon Kijk voor meer informatie op of bel met de Opvoedlijn Multi disciplinair overleg (MDO) Zes keer per jaar hebben wij op school een MDO. De intern begeleiders melden kinderen in overleg met, of op initiatief van de leerkracht, aan voor het MDO. Wanneer u als ouder/ verzorger zorgen over uw kind heeft, kunt u die ook bespreken met de intern begeleider en kan er in overleg overgegaan worden tot een aanmelding bij het MDO. Aan het MDO overleg nemen de volgende personen deel : de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolverpleegkundige van CJG, de begeleider leerlingzorg van ons samenwerkingsverband en eventueel externen (de logopediste of de fysiotherapeut). In het MDO bespreken we individuele leerlingen of een groepje leerlingen met betrekking tot didactische en/of gedragsproblemen die niet direct in de groep of school kunnen worden o pgelost. Vooraf vragen wij ouders een toestemmingsverklaring te tekenen voor het bespreken van hun kind in het MDO. Na het overleg zullen de bevindingen met u worden besproken door de leerkracht of de intern begeleider. Vanuit het MDO kunnen acties voortkomen, zoals klassenobservaties, nader didactisch onderzoek, huisbezoek door maatschappelijk werk, psychologisch onderzoek etc. Mocht u nog verdere vragen hebben of uw kind willen aanmelden kunt u in contact treden met de intern begeleiders. Naar het voortgezet onderwijs In de groepen 8 moeten de ouders, samen met hun kinderen, een keuze maken voor het vervolgonderwijs. Het maken van deze keuze en het adviseren zijn moeilijke zaken. Bij het adviseren gebruiken we rapporten van de kinderen tijdens de basisschoolperiode, het CITO leerlingvolgsysteem en onze indrukken over de mogelijkheden en de inzet van het kind. De eindtoets van het CITO wordt afgenomen in april. De uitslag kan naast ons advies als tweede gegeven worden gebruikt als een school voor voortgezet onderwijs daarnaar vraagt. Van scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen we folders met informatie en uitnodigingen voor open dagen.

SCHOOLGIDS 2013-2014. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2013-2014. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2013-2014 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE 3 INLEIDING DE SCHOOL 4 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2014-2015. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2014-2015 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL - Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 ISE Huiswerk beleid Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 Op de ISE Primary school sluit het huiswerk aan bij het werk dat de kinderen op school maken. Ouders worden gestimuleerd hun

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010 Visiedocument Actief Burgerschap Januari 2010 Gereformeerde scholen voor speciaal basisonderwijs Het Baken en De Drieluik Inleiding Actief Burgerschap U staat op het punt ons visiestuk actief burgerschap

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie