Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland"

Transcriptie

1 Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland Versie: 1.3 Auteurs: ROCvA Steunpunt Studie en Handicap: D. Verbeek ROCvA Loopbaan Expertise Centra: P. Ronday Datum:

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Lijst met afkortingen 5 Hoofdstuk 1. Studentenondersteuning: visie en aanbod 6 Hoofdstuk 2. Kaders en financiën 13 Hoofdstuk 3. Programma 19 Hoofdstuk 4. Instroom, zorgbepaling en zorgtoewijzing 23 Hoofdstuk 5. Samenvatting 27 Bijlagen 32 2

3 Inleiding In het MBO Actieplan en het wetsvoorstel beroepsgerichte kwalificatiestructuur geeft het kabinet Rutte (I) haar plannen weer voor het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Deze plannen gaan over de inrichting, inhoud en financiering van het onderwijs en over de rol van rijksoverheid en lokale overheden. De bedoeling is, dat de gemeenten een regierol krijgen op het gebied van het jeugddomein en het creëren van samenhang tussen jeugdzorg en onderwijszorg. De aanleiding voor het opstellen van dit onderwijszorgplan Passend Onderwijs in het ROCvA, is de wet Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is een van de punten uit het MBO Actieplan en heeft tot doel jongeren een gezonde en veilige omgeving te bieden waarin iedereen met succes het onderwijs kan volgen dat bij hem of haar past en recht doet aan zijn of haar talenten. Het doel is dat iedereen, ongeacht handicap, stoornis of beperking, actief mee doet in de samenleving, een startkwalificatie haalt en in staat is zelfstandig een blijvend inkomen uit arbeid te verdienen. Omdat Passend Onderwijs gericht is op de totale zorgstructuur, is dit onderwijszorgplan de standaard voor het hele ROC van Amsterdam en Flevoland. De wet Passend Onderwijs leidt tot de volgende maatregelen: - Zorgplicht voor alle onderwijsinstellingen in het mbo, conform de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte ; - Verplaatsing van de verantwoordelijkheid en de financiering voor de (specialistische) ondersteuning, van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs; - Vereenvoudiging van de financiering en vermindering van de bureaucratie die voortkomt uit de Wet Leerling Gebonden Financiering; - Professionalisering van het onderwijspersoneel, zodat het zelf specialistische ondersteuning kan bieden; - Verplichte samenwerking tussen het onderwijs, de gemeente en de jeugdketen; - Medezeggenschap van ouders en studenten bij de invulling van begeleiding en ondersteuning; De noemer Passend Onderwijs staat voor passende begeleiding en zorg. Ondersteuning die voor elke student beschikbaar moet zijn. Dus niet alleen specialistische ondersteuning voor studenten met een beperking, maar begeleiding voor alle studenten binnen onze onderwijsinstelling. Een van de kernwaarden van het ROC van Amsterdam en Flevoland is betrouwbaarheid. Dat betekent ook dat elke student weet op welke begeleiding hij aanspraak kan maken. Ongeacht in welk college de lessen worden gevolgd. De begeleiding en zorg binnen het ROC van Amsterdam en Flevoland is al in belangrijke mate in de onderwijsorganisatie geïntegreerd. Passend Onderwijs echter, vraagt ook van het ROC van Amsterdam en Flevoland een andere manier van kijken naar begeleiding- en zorgvragen. Deze is het best samen te vatten als: Minder problematiserend, meer faciliterend; minder curatief, meer preventief. En: minder stigmatiserend, meer emanciperend; minder uniform, meer differentiërend. Dus meer: Hoe maken wij de opleiding voor de student mogelijk? Hoe voorkomen wij samen met de student dat deze onnodig tegen de grenzen van het onderwijs aanloopt? Dat stelt het ROC van Amsterdam en Flevoland voor de volgende opgaven: - Het definiëren van het onderwijszorgprofiel en de basiszorg van het ROC van Amsterdam en Flevoland; - Het vaststellen van een homogeen zorgbeleid van het ROC van Amsterdam en Flevoland; - Het realiseren van een omslag in denken. Ondersteuning bieden is geen facultatieve service, het is de wettelijke opdracht aan iedere onderwijsinstelling; 3

4 - Het in een vroeg stadium herkennen of onderkennen van zorgvragen. De individuele zorgvraag is het uitgangspunt, de oplossing is maatwerk. Het denken in bestaande categorieën, problematieken, geldstromen en standaard hulppakketten moet worden los gelaten; - Het inrichten van een transparant en rechtvaardig toewijzingssysteem van de beschikbare (schaarse) financiële middelen. Hoe de bestaande zorgstructuur en de nieuwe opgaven worden omgevormd tot een hedendaagse visie en een hernieuwde begeleiding- en zorgstructuur, is te lezen in dit onderwijszorgplan. Het biedt een kader en handvatten voor iedereen die met en vóór onze studenten, BOL en BBL, werkt. Het uitgangspunt van dit onderwijszorgplan is: Behoud en verstevig het goede, wees duidelijk over de mogelijkheden van het nieuwe en ga uit van de kwaliteiten van de student en van het onderwijs. Leeswijzer Lopende het voorbereidingstraject van de wet Passend Onderwijs heeft de minister besloten de terminologie rond begeleiding en zorg aan te passen. Zij introduceerde het woord ondersteuning. Wij kiezen er voor de termen begeleiding en zorg te handhaven, en gebruiken het woord ondersteuning alleen in die situaties waarin het als overkoepelend begrip een functie heeft. Dat wil zeggen: als geheel van begeleiding en zorg. Het plan is een werk in ontwikkeling, de hoofdbeleidslijn is erin vastgelegd, onderdelen zijn in ontwikkeling. In de aanloop naar de invoering van Passend Onderwijs experimenteren wij met vormen en mogelijkheden van Passend Onderwijs en snijden wij de zorg toe op onze studenten. De uitwerking van Passend Onderwijs vindt plaats in samenhang met andere ontwikkelingen in het mbo, zoals de nieuwe kwalificatiedossiers, de hervorming van de intake, de vorming van de entreeopleidingen. Dankwoord Het voorliggende stuk is geschreven door het ROCvA Steunpunt Studie en Handicap in nauwe samenwerking met de gezamenlijke hoofden LEC en de LGF-specialisten van de Loopbaan Expertise Centra. We hebben uitgebreid gebruik gemaakt van de inbreng van de collega s die op verschillende niveaus betrokken zijn bij de begeleiding en zorg van studenten. Inbreng die is geleverd tijdens diverse Raadplegingen Passend Onderwijs in de colleges. R. Winter is namens de raad van bestuur betrokken geweest bij de totstandkoming. Wij danken alle collega s voor hun betrokkenheid. 4

5 Lijst met afkortingen BOL BBL DMO DUO IBO LEC LGF LLB MT OSL REC SSH VO VOA VSV - Beroeps Opleidende Leerweg - Beroeps begeleidende Leerweg - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling - Dienst Uitvoering Onderwijs - Interdepartementaal BeleidsOnderzoek - Loopbaan Expertise Centrum - Leerling Gebonden Financiering - Leren Loopbaan Burgerschap - Management Team - Onderwijs Schakel Loket - Regionaal Expertise Centrum - Steunpunt Studie en Handicap - Voortgezet Onderwijs - Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten - Voortijdig School Verlaters WGBH/CZ - Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte 5

6 Hoofdstuk 1. Studentenondersteuning: visie en aanbod Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij onze visie op de relatie tussen beroepsonderwijs en studentenondersteuning. Wij geven een beeld van onze activiteiten op dit gebied, voldoen aan de nieuwe vereisten door het schetsen van ons onderwijszorgprofiel en schetsen de mogelijkheden en grenzen van ons aanbod op het gebied van studentenondersteuning. 1.1 Visie op begeleiding en zorg binnen het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam biedt kwalificerend beroepsonderwijs: een geheel aan didactische en beroepsvormende activiteiten, waarbij de student zijn of haar eigen maatschappelijke loopbaan vorm leert geven. Wij leiden studenten op tot professionals die vakkundig en daadkrachtig zijn. Wij streven, in samenwerking met gemeente en rijksoverheid, naar een zo groot mogelijke actieve deelname aan de samenleving van iedereen. Wij helpen studenten hun ambities te realiseren. Wij geloven in hun mogelijkheden en stimuleren studenten in eigen talenten te geloven en hun kwaliteiten te ontwikkelen. Wij ondersteunen het overheidsstreven om meer jongeren en volwassenen, zonder of met beperking, zelf een blijvend inkomen uit arbeid te laten verwerven. De bestuurlijke en financiële steun van de genoemde overheden is daarbij onmisbaar. Binnen het onderwijs bieden wij, in de verschillende mbo-colleges, begeleiding en zorg aan alle studenten. Begeleiding en zorg samen noemen wij studentenondersteuning. Die ondersteuning bestaat uit loopbaanbegeleiding binnen de opleiding en specialistische zorg nabij de opleiding, vanuit het Loopbaan Expertise Centrum. Dit geheel van opleidingsgebonden en opleidingsoverstijgende ondersteuning zien wij als onze basiszorg. Het begeleiden van het leerproces, de studieloopbaan en het signaleren van de begeleidingsbehoefte van de student is een vast onderdeel van het opleidingstraject. Het opleidingstraject wordt geleidelijk aan steeds meer gestuurd door de student zelf. De student wordt hierin ondersteund door de loopbaanbegeleider en de zorgstructuur binnen het opleidingsteam. Als studenten en/of opleidingsteams daaraan behoefte hebben, dan is specialistische begeleiding en zorg beschikbaar bij het Loopbaan Expertise Centrum (LEC) 1. Het LEC draagt bij aan de continuïteit van de loopbaan van studenten, met behoefte aan specialistische begeleiding en/of een risico op schooluitval. Het LEC is onderdeel van elk mbo college en is een voor alle studenten toegankelijke voorziening. In het licht van de wet Passend Onderwijs geven wij hier ook helderheid over het onderwijszorgprofiel van het ROCvA. Onze invalshoek bij het beoordelen van ondersteuningsvragen is: preventief, faciliterend, emanciperend en differentiërend. Wij typeren onze onderwijsinstelling als een onderwijsinstelling met een breed ondersteuningaanbod 2. Dit houdt in, dat er een breed aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden is, en dat er deskundige hulp in en om de klas aanwezig is. Deze zorgstructuur is een kwaliteitskenmerk van ons onderwijs. 1 ROC Flevoland kent deze voorziening als Matchpoint. 2 Naar: de brede zorgschool, zoals beschreven in IVO, Profileren en indiceren, van Sardes, zie: 6

7 1.2 Onderwijsondersteuningsprofiel Een school met een breed ondersteuningaanbod wordt gekenmerkt door de beschikbaarheid van specialistische begeleiding en ondersteuning, deskundige teams en samenwerking met externe professionals en (zorg-)instellingen. Daarnaast is er de beschikking over bijzondere onderwijsmaterialen en aparte begeleidingsruimten. Deze faciliteiten zijn erop gericht tegemoet te kunnen komen aan studenten met een speciale ondersteuningsbehoefte. Voor veel studenten, zonder en met beperking, is het mbo de enige weg naar een gekwalificeerde instap op de arbeidsmarkt. Speciaal mbo-onderwijs voor studenten met beperkingen bestaat nauwelijks in Nederland. Daarom streeft het ROCvA, binnen de grenzen van haar mogelijkheden, naar toegankelijkheid voor iedereen, een mate van inclusie. De mbo-colleges kunnen binnen het beroepskwalificatie gericht onderwijs worden gekarakteriseerd als een mix van een ontwikkelingsschool en een (leer)gemeenschapsschool 3. De ontwikkelingsschool wordt gekenmerkt door individualiteit en zelfsturing; de (leer)gemeenschapsschool door een gerichtheid op brede persoonlijke ontwikkeling en onderwijs waarin deelname aan de groep en dialoog belangrijk zijn. Er is aandacht voor elkaar en de sfeer is prettig. Beiden zijn belangrijke kenmerken van ons onderwijs. 1.3 De zorgstructuur: basiszorg De zorgstructuur is een fundament van goed onderwijs. Voor de begeleiding- en zorgstructuur zijn binnen het ROCvA de volgende uitgangspunten geformuleerd: - De studieloopbaan van de student staat centraal. - De student heeft de regie over zijn eigen leren en loopbaan. - De loopbaanbegeleider geeft door middel van de begeleiding deskundige sturing aan het leerproces van de student. - Belemmeringen in de loopbaan worden zo dichtbij mogelijk (fysiek en organisatorisch) bij de opleiding opgelost. - Specialistische begeleiding, overstijgend aan het opleidingsteam, is voor alle studenten die dat nodig hebben beschikbaar. De structuur van de basiszorg ziet er als volgt uit: A. Opleidingsgebonden begeleiding en zorg 1. De basale loopbaanbegeleiding, uitgevoerd door de loopbaanbegeleider 2. De plusbegeleiding voor overbelaste studenten, uitgevoerd door de pluscoach 3. De zorgcoördinatie, uitgevoerd door de zorgcoördinator B. Opleidingsoverstijgende begeleiding en zorg 4. De specialistische ondersteuning, loopbaanoriëntatie en zorg, verleend of georganiseerd door het Loopbaan Expertise Centrum (LEC) 5. De begeleiding en zorg verleend door het Zorg- en Advies Team (ZAT). Deze zorgstructuur is in schema terug te vinden aan het einde van dit hoofdstuk Loopbaanbegeleiding: kernbegeleiding Loopbaanbegeleiding is essentieel in het beroepskwalificatiegerichte onderwijs. De kernfiguur binnen de opleiding is de loopbaanbegeleider. Hij/zij is het anker van de student. Hij begeleidt de student in zijn leer- en persoonlijke ontwikkeling, signaleert problemen, documenteert de voortgang (verzuim, leerresultaten, speciale ondersteuning), en verwijst waar nodig, via de zorgcoördinator naar het LEC. 3 Naar: Het onderwijszorgprofiel, APS, zie: 7

8 Zowel de loopbaanbegeleider als de andere docenten hebben binnen het gehele opleidingstraject een nadrukkelijk coachende rol. Er is oog én aandacht voor de student. De student is niet van het begin af aan in staat zijn leerproces in eigen hand te nemen en te sturen. Hij leert gedurende zijn leerproces zelf afwegingen maken, verantwoordelijkheid te nemen en te beslissen. De loopbaanbegeleider en het docententeam spelen hierin een belangrijke rol. Hun vermogen leervragen te benoemen, het kunnen differentiëren in hun aanpak met oog voor de individuele student, is onderdeel van hun professionaliteit. De groep waarin de student leert speelt een belangrijke rol. De student leert met en te midden van leeftijdsgenoten. Professionele sturing van de interactie in de groep en het scheppen van een veilige sfeer, zijn voor studenten voorwaarden om te kunnen leren. Ook hier is een cruciale rol weggelegd voor de loopbaanbegeleider en het docententeam. De instrumenten voor de loopbaanbegeleiding zijn het intakedossier, het startprofiel, de persoonlijke ontwikkelingsplannen, het persoonlijk activiteitenplan en het portfolio. Iedere student heeft minstens vier keer per jaar een begeleidingsgesprek met zijn loopbaanbegeleider. Binnen het curriculum zijn onderwijsactiviteiten opgenomen waarbij studenten worden begeleid op gebied van leren en loopbaan. Deze worden uitgevoerd binnen het lesonderdeel LLB (Leren, Loopbaan, Burgerschap) en/of geïntegreerd aangeboden in het onderwijsprogramma. Voorwaarde voor goede loopbaanbegeleiding is, dat er bij alle opleidingsteams voldoende competente loopbaanbegeleiders zijn, die zijn geschoold en gefaciliteerd voor optimale uitvoering van hun taken. Binnen het opleidingsteam biedt de zorgcoördinator ondersteuning aan de loopbaanbegeleiders. Wij streven binnen de organisatie van onze opleidingen en de begeleiding naar continuïteit omdat die bijdraagt aan een veilig leerklimaat en leidt tot goede studieresultaten. Dat betekent zo min mogelijk wisselingen in de begeleiding van de student Pluscoaching Overbelaste jongeren met meervoudige of gestapelde problematiek hebben als gevolg van de problemen die zij ervaren, vaak hiaten in hun competenties, kennis en vaardigheden. Die hiaten maken het studenten moeilijk een opleiding te volgen en/of succesvol af te ronden. Voor hen is pluscoaching beschikbaar. De pluscoach is een aan het onderwijsteam toegevoegde begeleider, met bijzondere pedagogische en didactische kwaliteiten, specifiek ter ondersteuning van overbelaste studenten. Met behulp van de plusvoorziening is het mogelijk overbelaste studenten extra te ondersteunen op vakinhoudelijk en/of pedagogischdidactisch gebied. De plusbegeleider voert herstelwerkzaamheden uit. Ook kan er worden ingezet op extra ondersteuning bij het vinden en behouden van stages. De pluscoach staat dichtbij zowel de student als de docent en begeleidt zowel in als buiten de klassensituatie. Pluscoaching kan als extra taak worden belegd bij een loopbaanbegeleider. Er kan ook worden gekozen voor een aparte aan het team gekoppelde begeleider in combinatie met het aanbieden van extra ondersteunende programma s. Opleidingsteams kunnen hierin zelf, met gebruikmaking van geoormerkt geld, een keuze maken Zorgcoördinatie Op opleidingsniveau wordt de uitvoering van de basiszorg gecoördineerd door de zorgcoördinator 4. De zorgcoördinator ondersteunt en adviseert de loopbaanbegeleiders en bevordert hun deskundigheid. De zorgcoördinator ondersteunt de opleidingsmanager bij het ontwikkelen van het zorgbeleid, coördineert en monitort de uitvoering van de begeleiding en onderhoudt vanuit het team de relaties met het LEC en externe partijen. 4 Hier dient te worden opgemerkt dat bij enkele colleges is gekozen voor de coördinatie van de zorg door een andere functionaris dan de zorgcoördinator, dan wel door het LEC. 8

9 De zorgcoördinator speelt als teamgebonden deskundige een cruciale rol bij het onderkennen van de hulp- of zorgvragen die de loopbaanbegeleiding overstijgen. Hij bereidt de verwijzingen voor en voert deze uit. De zorgcoördinator is daarmee de filter tussen de teamgebonden begeleiding en de teamoverstijgende specialistische begeleiding en zorg. Hij/zij is de kwaliteitsbewaker van de begeleiding en zorg op opleidingsniveau en de bewaker van de scheiding tussen onderwijs en zorg Loopbaan Expertise Centrum (LEC) De diensten van het LEC worden ingezet als de loopbaanbegeleider en de student, in overleg met de zorgcoördinator, constateren dat de student behoefte heeft aan specialistische begeleiding. Dat is het geval als de voortgang van de loopbaan van de student stagneert en niet meer is te beïnvloeden op opleidingsniveau of (preventief) wanneer daar behoefte aan is. Het LEC behoort tot de opleidingsoverstijgende ondersteuning en verzorgt de specialistische loopbaanbegeleiding binnen het mbo college. Ieder mbo college heeft een LEC, het LEC is onderdeel van de basiszorg van het college. In een LEC zijn de benodigde specialismen op cruciale ondersteuninggebieden bij elkaar gebracht: 1. Loopbaanoriëntatie, leerproblematiek en begeleiding van studenten met een handicap 2. Begeleiding door externe professionele hulpverlening als schoolmaatschappelijk werk, de schuldhulpverlening, de jeugdarts en ambulante experts 3. Professionalisering van opleidingsteams op het gebied van begeleiding en ondersteuning. De boden ondersteuning vindt plaats in de vorm van individuele arrangementen en groepsarrangementen, zoals een Begeleidingsgroep plannen en structureren, communicatietrainingen en bijvoorbeeld sterk in je schoenen, een weerbaarheidstraining. Het ROCvA kiest, om het onderscheid tussen onderwijs en zorg te bewaken, voor een aantal externe deskundigen als aanvulling op de eigen professionals. Het LEC zorgt voor coördinatie en afstemming en organiseert de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de studenten en de opleidingsteams. De externe deskundigen brengen vanuit hun eigen organisatie expertise mee en onderhouden die. Ook hebben zij een netwerk dat het onderwijs toegang geeft tot veel bruikbare informatie en hulp. Bovendien hebben externe deskundigen enige afstand tot de onderwijsorganisatie. Zij kijken op een andere manier naar het functioneren van jongeren en het handelen van het onderwijspersoneel. Dat levert het onderwijs nieuwe informatie en inzichten op, die kunnen leiden tot verbeteringen en verdere professionalisering. Belangrijke externe deskundigen op dit moment zijn het schoolmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening, jeugdartsen van de GGD en ambulant experts vanuit het speciaal onderwijs. Het LEC werkt nauw samen met de loopbaanbegeleiders en zorgcoördinatoren: het LEC wordt gevoed door de loopbaanbegeleiders en de zorgcoördinatoren van de onderwijsteams. Zij verwijzen studenten door. Het LEC op haar beurt speelt (mede) een rol in de verdere professionalisering van loopbaanbegeleiders en zorgcoördinatoren op het gebied van studentenondersteuning. Het LEC wordt aangestuurd door het hoofd LEC. Deze maakt onderdeel uit van het managementteam (MT) van het college en is binnen het MT portefeuillehouder begeleiding en zorg. Dit is een belangrijke waarborg voor verankering van de loopbaanbegeleiding en zorg in het onderwijs. Het hoofd LEC legt de verbinding tussen de begeleiding en ondersteuning binnen de school naar de begeleiding en zorg buiten de school en draagt zorg voor de afstemming tussen de partijen. Het LEC valt onder de directie van het college omdat het LEC een collegebrede functie heeft. 9

10 1.3.5 Zorg- en Advies Teams (ZAT) Als de problematiek van een student complex is, de benodigde specialisatie binnen de school niet aanwezig is, of intensieve specialistische begeleiding nodig is, dan kan worden gekozen voor bespreking van de student in het ZAT. Het ZAT is een multidisciplinair zorgoverleg en is de schakel tussen de begeleiding door de school en de begeleiding door andere instanties. Ieder College heeft één of meer zorg - en adviesteams. Het LEC is organisator en voorzitter van het ZAT. In het ZAT hebben zitting: - Het hoofd LEC en/of medewerkers van het LEC - Zorgcoördinatoren van de opleidingsteams - Schoolmaatschappelijk werk - Leerplicht - Jeugdarts GGD Als daar reden voor is nemen de schuldhulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de politie ook deel aan het overleg. In het ZAT bepaalt men samen welke begeleiding wordt ingezet. Gezien de schaalgrootte van het ROCvA functioneren er binnen de diverse colleges ZAT s op twee niveaus: op opleidingsniveau (het interne ZAT) en op collegeniveau (het externe ZAT). Het doel van het externe ZAT is, naast het bespreken van casuïstiek, afstemming tussen de verschillende bij studenten betrokken partijen en wederzijdse deskundigheidsbevordering. Alleen in het externe ZAT hebben alle bovengenoemde partijen zitting Steunpunt Studie en Handicap (SSH) Het Steunpunt Studie en Handicap (SSH) is een ROCvA-brede voorziening die aanvragen voor de leerling-gebonden financiering (LGF, ofwel de rugzakken) centraal verzorgt, de cijfermatige ontwikkelingen rond de LGF monitort, de geldstroom richting colleges in banen leidt, de uitvoering van de zorg volgt en bemiddelt in geval van meningsverschillen Het Steunpunt beantwoordt vragen van interne en externe partijen, en verzorgt de beleidsvoorbereiding rond zorgonderwerpen in samenwerking met de hoofden LEC. Het SSH kijkt naar de kwaliteit van de zorg en stelt samenwerkingsovereenkomsten op met externe zorgaanbieders. Het SSH heeft de opdracht van de Raad van Bestuur Passend Onderwijs voor te bereiden. 1.4 Zorgbreedte ROCvA De wet Passend Onderwijs vraagt ons na te denken over de mogelijkheden en de grenzen van onze zorgstructuur, de zorgbreedte. Met de bovenstaande beschrijving van onze basiszorg hebben we op hoofdlijnen een beschrijving gegeven van onze zorgbreedte. In de dagelijkse onderwijspraktijk wordt de grens van de begeleiding en ondersteuning bepaald door een aantal variabelen, op grond waarvan wij keuzes maken. Wij gaan uit van plaatsingsmogelijkheden, waarbij de Wet Gelijke Behandeling leidend is. Grenzen kunnen liggen in een combinatie van de volgende factoren: Studenteigen factoren - cognitieve capaciteiten - fysieke eigenschappen en zelfredzaamheid - mogelijkheden tot zelfsturing - mogelijkheden tot deelname aan groepsactiviteiten - mogelijkheden tot deelname aan de BPV - acceptatie en omgang met problematiek/beperking - ontwikkelingsmogelijkheden 10

11 - specifieke omgevingsfactoren - ondersteuningbehoefte - veiligheid - beroepsbeeld en arbeidsperspectief Onderwijsgerelateerde factoren - teamsamenstelling en teamdeskundigheid - differentiatiemogelijkheden binnen het curriculum - beschikbare middelen op gebied van tijd, ruimte, materialen en personele inzet - beschikbaarheid van externe expertise - mogelijkheden tot aanpassingen in examens - samenstelling van de lesgroep - veiligheid - aanpassingsmogelijkheden van BPV - contacten met het beroepsveld - Domeinkenmerken en kenmerken van het beroep - externe (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen De opleidingswensen van de student, zijn specifieke begeleidingsbehoeften en de context van het opleidingsdomein vragen om maatwerk. Maatwerk vereist een zorgvuldige weging van de factoren, die leiden tot een plaatsingsadvies. Wij hechten aan een expliciete, deskundige weging van deze factoren tijdens het intake- of begeleidingsproces, omdat het leidt tot een onderbouwde en voor alle betrokkenen transparante keuze. De opleiding maakt deze afweging niet alleen. Zij wordt ondersteund door de specialisten die bij het college in dienst zijn en/of externe deskundigen. Bij het plaatsingsadvies wordt zowel te bieden basiszorg als de extra ondersteuningsmogelijkheden per opleiding (het ondersteuningsprofiel) meegewogen. In voorkomende gevallen wordt de student een alternatieve plaatsing geadviseerd, of een route naar de arbeidsmarkt. Ook voor het vervolgtraject is daadkracht voor ons een belangrijke waarde. Wij wijzen studenten de weg naar alternatieve mogelijkheden. 11

12 Begeleiding- en zorgstructuur Student ROC van Amsterdam Vertrouwenspersoon biedt: Ø ondersteuning bij ongewenste omgangsvormen Interne- en teamgebonden zorg en begeleiding Basale loopbaanbegeleiding aan studenten Loopbaan begeleider biedt: Ø basale begeleiding van student bij loopbaanontwikkeling Ø signalering van problemen Ø documenteren van voortgang Zorgcoördinator biedt: Ø ondersteuning, stimulering en bewaking van kerntaken van loopbaanbegeleiders Ø verbinding tussen loopbaanbegeleiders en het LEC Ø bewaking van scheiding onderwijs en zorg Pluscoach biedt: Ø extra begeleiding van studenten Ø ondersteuning van docenten en loopbaanbegeleiders Externe en teamomverstijgende zorg en begeleiding (LEC) Specialistische zorg en begeleiding aan student, loopbaanbegeleider, zorgcoördinator en teams Loopbaan oriëntatie en advies voor heroriënteerders biedt: Ø Loopbaanadvies Ø Doorstartvoorziening Zorg door professionele externe hulpverlening Ø Schoolmaatschappelijk werk Ø Schuldhulpverlening/ budgetcoahing Ø Jeugdarts (GGD) Leerproblematiek en handicapbegeleiding Ø Ø Ø Testen Trainingen LGF (rugzakje) begeleiding ZAT - zorg- en adviesteams + - leerplicht plus - buurtregisseur 12

13 Hoofdstuk 2. Kaders en financiën Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij de hoofdpunten van de wet Passend Onderwijs en de overige kaders die van invloed zijn op onze uitwerking van Passende Studentenondersteuning. Tenslotte kijken we naar de verschillende geldstromen die nu met studentenondersteuning gemoeid zijn en maken wij een keuze voor een model waarmee wij de financiële middelen in de nieuwe situatie efficiënt kunnen inzetten. 2.1 Hoofdpunten Passend Onderwijs Passend Onderwijs heeft betrekking op de begeleiding en zorg van alle studenten. Het hoofddoel Alle kinderen succesvol op school, wordt ondersteund door de centrale doelstelling Alle kinderen volgen het onderwijs dat bij hen past. De wet Passend Onderwijs kent vijf hoofdpunten: 1. Zorgplicht: mbo-instellingen zijn op grond van de wet gelijk behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verplicht doeltreffende aanpassingen te verrichten zodat de student een passend onderwijsaanbod wordt gedaan. Enige reden tot afwijking van deze regel, is als de aanpassingen een onevenredige belasting voor de instelling vormen. Mocht de onderwijsinstelling de student niet kunnen plaatsen, dan moet het een andere onderwijsplaats voor de student vinden. De wet is het wettelijk kader voor de zorgplicht. 2. Regionale samenwerking vo en mbo: De verplichte regionale samenwerking van vo- en mbo-instellingen om te komen tot doorlopende leerlijnen en een regionaal dekkend zorgaanbod leidt op voorhand tot een aantal aandachtspunten. 3. Professionalisering: alle docenten en onderwijsmanagers kunnen nu, maar zeker in de nabije toekomst, in hun dagelijkse praktijk in aanraking komen met studenten met problematiek of beperkingen. Zij komen in aanraking met verschillende ondersteuningsbehoeften in hun groep en moeten daarop leren inspringen en differentiëren in hun aanpak. Daarvoor moeten zij goed worden toegerust. Voorts moeten zijn hun vakkennis op peil houden en/of weer op peil brengen om aan de eisen van vakbekwaamheid te blijven voldoen. Ook bij nieuwe docenten en schoolleiders wordt in de opleiding aandacht besteed aan het leren omgaan met verschillen in de klas. 4. Samenwerking met de jeugdketen en de gemeente: de gemeenten krijgen in de nieuwe situatie de regie over het gehele jeugddomein: leerplicht, jeugdzorg, ouder-kindcentra, jeugd-ggz en de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling voor gezinnen en kinderen te komen tot een integrale aanpak: één kind, één plan. De samenwerking tussen de jeugdketen, gemeenten en onderwijsinstellingen is voor deze aanpak een voorwaarde om ouders en kinderen te ondersteunen bij de opvoeding, en passend onderwijs te kunnen bieden. 5. Versteviging van de positie van ouders: ouders van zorgstudenten hebben jarenlange ervaring met de benodigde ondersteuning van hun kind. Zij zijn bij uitstek ervaringsdeskundigen. Hoewel mbo-studenten ouder zijn en jongvolwassen, is de bijdrage van ouders niet te onderschatten. Zij krijgen in de nieuwe situatie inspraak bij het opstellen van het begeleidingsplan en hebben ook een stem bij de invulling daarvan. 13

14 2.2 Aangrenzende kaders Passend Onderwijs Na de beschrijving van het onderwijszorgprofiel en de zorgstructuur, is het van belang dat we al onze inspanningen gericht op het succesvol kwalificeren van onze studenten, onder één noemer samenbrengen. Daarom gaan we eerst na welke kaders, oude en nieuwe, van invloed zijn bij het realiseren van Passende studentenondersteuning Voortijdig schoolverlaten Gescheiden door verschillende geldstromen, werden de afgelopen jaren verschillende activiteiten uitgevoerd, die gericht zijn op het voorkomen van ongekwalificeerde uitval. Veel beleid is gericht op het binnenboord houden van studenten. Het niet-behalen van targets om de uitval terug te brengen heeft gevolgen voor de beschikbare middelen. Geleidelijk is er de afgelopen jaren aandacht gekomen voor preventieve kwaliteitsverbetering: van de intake van studenten, de ondersteuning van studenten (o.a. met pluscoaches en schoolmaatschappelijk werk) en van de inhoud van het onderwijs en het leerklimaat, waarin de loopbaanbegeleider een centrale rol speelt. Deze beweging is onze opstap naar een visie op Passend Onderwijs en een aanpak die preventief, faciliterend en integratief van aard is. Een belangrijke aanzet tot één aanpak van verzuimbeleid en kwalitatief zorgbeleid, is door het ROCvA gedaan met de uitvoer van het huidige verzuimbeleid (met de aanstelling van verzuimcoördinatoren, DUO-meldingen en de samenwerking met Leerplicht Plus), de implementatie van de zorgstructuur en het opzetten van de Loopbaan Expertise Centra (LEC). Verder zijn instroom, de begeleidingsstructuur en de didactische omgeving in één plan gevat. De insteek daarvan is voorwaardenscheppend. De leergang, de leeromgeving en de ondersteuning van studenten zijn één geheel. Voor Passend Onderwijs zetten wij die tendens voort. Wij leveren onze bijdrage aan de verscherpte VSV-doelstelling van de minister, maar intern verleggen wij onze aandacht definitief van de tekorten van de student, van zijn schijnbare onmogelijkheden, naar: hoe halen we vóór hem en met hem het meeste uit het onderwijs? De uitdaging voor de student en de uitdaging voor onszelf als onderwijsinstelling, staan voorop. Wij laten studenten niet los, wij binden studenten Plusvoorziening Betrekkelijke nieuwkomer in het mbo is de Plusvoorziening. Deze voorziening voor overbelaste studenten, voortgekomen uit het WRR-rapport van P.Winsemius 5, is in het ROCvA georganiseerd in de vorm van aparte begeleiding, ín of dicht bij de klas. Maar altijd binnen de reguliere opleiding, in de vorm van coaching. De studenten die onder de Plusvoorziening vallen, zijn een doelgroep op zich. Zij kunnen geen aanspraak maken op financiering op grond van een beperking (huidige LGF) omdat zij geen indicatie hebben of kunnen krijgen. Omdat de Plusvoorziening voorziening op verschillende manieren wordt ingezet, is zij bij uitstek geschikt voor het maatwerk dat de standaard hoort te zijn in Passend Onderwijs Herstructurering mbo Het Actieplan MBO bevat een aantal maatregelen dat ingrijpt op de structuur van het mbo. Het heeft daarom ook gevolgen voor de manier waarop de begeleiding en de zorg in de toekomst georganiseerd zijn. 5 Vertrouwen in de school, over uitval van overbelaste jongeren, WRR, januari

15 In dit kader zijn de belangrijkste maatregelen: - afschaffing van de drempelloze instroom in het mbo; - een aparte status en financiering van niveau 1-opleidingen: de Entreeopleidingen; - de verkorting en intensivering van opleidingen op niveau 4; - het verbeteren van de aansluiting vmbo - mbo en het verruimen van de samenwerkingsmogelijkheden. Voor de begeleiding en zorg heeft dit een aantal gevolgen: 1. Een grote groep studenten, de ongediplomeerde instroom, wordt in zijn geheel in een aparte opleidingskolom gepositioneerd. Een groot deel van deze studenten heeft dringende begeleidings- en/of zorgvragen 2. De opleidingen op niveau 4 worden verkort en geïntensiveerd. Dit heeft voor studenten mogelijk een grotere studielast tot gevolg. Voor studenten met zorgvragen c.q. een beperking zullen de gevolgen van die toename leiden tot een verhoogde studiedruk en wellicht een groter risico op schooluitval. 3. De voortdurende aandacht voor de aansluiting vmbo-mbo biedt mogelijkheden aansluiting te zoeken bij de vernieuwde zorgstructuur in het voortgezet onderwijs. Zo kunnen wij bij de voordeur zicht krijgen en greep te houden op de (mogelijke groeiende) zorgvraag in het mbo ROCvA Entree In de loop van het schooljaar worden niveau 1-opleidingen omgevormd tot Entreeopleidingen. De populatie van de Entreeopleidingen bestaat uit drie groepen studenten: - De kwetsbare, overbelaste, ongediplomeerde, maar leerbare jongere met voldoende capaciteiten voor het behalen van een startkwalificatie; - De uitvaller uit het voortgezet onderwijs met gedrags- en/of psychische problemen wiens capaciteiten voor het behalen van een startkwalificatie niet zeker zijn; - De PrO-leerlingen met een positief doorstroomadvies, die cognitief in veel gevallen niet in staat zal zijn na niveau 1 niveau 2 te doen. De eerste groep heeft het grootste aandeel in de Entreeopleidingen. Het merendeel van de studenten zal doorstromen naar de hogere niveaus van het reguliere (echte) mbo. De tweede groep bestaat uit de studenten van ROC Op Maat. In praktijk stroomt een groot deel van hen ook door naar het reguliere mbo. Van de derde groep, de PRO-leerlingen, is slechts een zeer klein deel in staat tot een vervolgopleiding. Voor de meerderheid is niveau 1, indien haalbaar, eindonderwijs, met begeleide doorstroom naar de arbeidsmarkt Taalbeleid Ook op het gebied van taal- en rekenonderwijs in het mbo zien we twee ontwikkelingen: het streven naar verbetering van het algemene taal- en rekenniveau van mbo-studenten en de implementatie van het dyslexie- en dyscalculiebeleid. Beiden zijn voor onze doelgroep bijzonder belangrijk. Het behalen van algemeen vastgesteld taal- en rekenniveau vraagt mbobrede ondersteuning voor alle studenten. Het ondersteunende taal- en rekenonderwijs draagt daaraan bij. Onze studenten met een beperking op het gebied van taal en/of rekenen, een aanzienlijke groep in onze onderwijssoort, vragen ondersteuning bij het behalen van het vereiste taal- en rekenniveau én specifieke ondersteuning bij hun beperking. 15

16 Het dyslexiebeleid wordt uitgevoerd aan de hand van het dyslexieprotocol en een ROC-breed netwerk voor specialisten op dit gebied, zodat ondersteuning in alle colleges wordt gewaarborgd. Voor alle studenten betekenen de nieuwe taal- en rekeneisen een extra druk op hun studie. Voor alle studenten heeft taal- en rekenondersteuning, in het licht van het voorkomen van schooluitval en het succesvol kwalificeren van studenten, een hoge prioriteit. 2.3 Financiën We bevinden ons in een overgangssituatie.in het mbo wordt de ondersteuning voor studenten georganiseerd en gefinancierd met verschillende middelen. De belangrijkste: - VSV-subsidies voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten - LGF voor studenten met een geïndiceerde beperking - VOA-gelden voor de lagere mbo-niveaus - IBO-gelden voor de zorgstructuur - Participatiegelden - DMO-fondsen voor schuldhulpverlening en huisvestingsprojecten - Hamer-gelden en gemeentelijke middelen voor schoolmaatschappelijk werk - Plusgelden voor overbelaste jongeren - Entreegelden. Het is de uitdaging is om één integrale visie op studentenondersteuning te formuleren waarbij sprake is van samenhang tussen al deze gelden en activiteiten, in denken en in doen, zoveel mogelijk zonder overlap in aanbod en in financiering. Op dit moment is echter onzeker wat de som van middelen voor studentenondersteuning binnen het mbo in de nabije toekomst zal zijn. Zeker is de wijziging van de LGF-systematiek. De huidige Leerling Gebonden Financiering (LGF), die doorloopt tot 1 augustus 2014, bekostigt de begeleiding van individuele studenten met een geïndiceerde handicap of beperking. De belangrijkste wijzing voor deze specifieke groep in het mbo is dan ook de wijziging van de bekostigingssystematiek: Het mbo krijgt geen geld op naam meer voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben, maar een totaalbedrag (schooldeel en voormalig REC-deel van de rugzak) in de lumpsum onder het kopje gehandicaptenbeleid, waarvan de besteding apart moet worden verantwoord. De minister noemt deze de zware zorg. De extra inzet in dit kader wordt vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst, in de vorm van een begeleidingsplan. Vaststaat ook dat het ROCvA voor de opdracht staat met een afgebakend budget aan een onbekende en (mogelijk) wisselende zware zorgvraag te voldoen. Het ROCvA dient naar eigen inzicht en rationeel met de beschikbare middelen en de noodzakelijke zorginzet om te gaan. Hiervoor staan verschillende modellen ter beschikking. Het ROCvA kiest voor een mix van het expertisemodel en het leerlingmodel. Dat betekent de inzet van de middelen op expertise en specialistische voorzieningen en, waar nodig maatwerk. Dat wil zeggen: de middelen worden ingezet op individuele ondersteuningsbehoeften. Uitgaande van de versteviging van de bestaande zorgstructuur, ligt het in de lijn het geoormerkte budget voor zware zorg per College te lokaliseren bij de Loopbaan Expertise Centra, van waaruit het in de vorm van personele inzet, dan wel individueel toekende middelen kan worden uitgezet bij de diverse teams. 16

17 2.3.1 Budget Passend Onderwijs Zoals in de vorige paragraaf beschreven, is de wijziging in de bekostigingssystematiek één van de belangrijkste veranderingen. Hieronder geven wij op grond van de huidige aantallen een raming van de beschikbare middelen voor specialistische zware zorg, vanaf 1 augustus De huidige situatie: In de huidige situatie ontvangt het ROC van Amsterdam van het Rijk de volgende subsidiegelden: a) Leerling Gebonden Financiering ( rugzak financiering ) b) Financiering visueel gehandicapten Ad a) Leerling Gebonden Financiering Deze subsidie wordt ontvangen per deelnemer met een rugzakje. De laatste subsidiebeschikking is gedateerd op 24 januari 2012 en het subsidiebedrag in deze brief bedraagt Vanuit deze subsidie wordt, conform bestuursbesluit, eerst 15% gebruikt ter financiering van het Steunpunt Studie en Handicap. De resterende 85% wordt, op basis van de gesubsidieerde deelnemers, verdeeld over de MBO Colleges. De verantwoording van deze subsidiegelden vindt plaats in samenwerking tussen ROCvA Steunpunt Studie en Handicap, MBO Colleges en de Dienst Financiën. Aangetoond wordt dat er overeenstemming bestaat tussen: - de door de Commissie voor de Indicatiestelling afgegeven beschikking; - het door DUO vestiging Zoetermeer verstrekte terugmeldingsformulier; en - de door DUO vestiging Zoetermeer afgegeven beschikking. Tevens moet aangetoond worden dat de betreffende deelnemer per 1 oktober is ingeschreven en daadwerkelijk schoolgaand is (middels een onderwijsovereenkomst en presentieinformatie). Ad b) Financiering visueel gehandicapten Deze subsidie wordt ontvangen per visueel gehandicapte deelnemer, per kalenderjaar. De laatste subsidiebeschikking is gedateerd op 20 januari 2012 en het subsidiebedrag in deze brief bedraagt Vanuit deze subsidies wordt, conform bestuursbesluit, eerst 15% gebruikt ter financiering van het ROCvA Steunpunt Studie en Handicap. De resterende 85% wordt, op basis van de gesubsidieerde deelnemers, verdeeld over de MBO Colleges. De verantwoording van deze subsidiegelden vindt plaats in samenwerking tussen Steunpunt Studie en Handicap, MBO Colleges en Dienst Financiën. Aangetoond wordt dat er een verklaring van een medisch specialist aanwezig is voor de betreffende deelnemers. Tevens moet aangetoond worden dat de betreffende deelnemer per 1 oktober is ingeschreven en daadwerkelijk schoolgaand is (middels een onderwijsovereenkomst en presentie informatie). Deze beide subsidies zullen voor de laatste maal ontvangen worden voor schooljaar Voor de laatste 5 maanden van 2014 zal een overgangsregime gelden. In die maanden ontvangen wij een gemiddelde van het LGF-bedrag van de laatste drie jaar. Met ingang van 1 januari 2015 zal de nieuwe bekostigingssystematiek gelden ( Passend Onderwijs ). Deze is ingestoken op kalenderjaar in plaats van schooljaar. 17

18 2.3.3 De toekomst: Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014 In de nieuwe situatie ontstaat een budget Zware zorg dat niet langer leerlinggebonden is. Tevens zal het budget stijgen doordat de subsidiestromen van REC 6-3 (lichamelijk gehandicapten, langdurig zieken en verstandelijk gehandicapten) en REC-4 (gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek) direct aan de ROC s zullen worden toegekend in plaats van aan de REC s. Deze stijging schatten wij in op circa 1 miljoen voor het ROC van Amsterdam (circa REC-3 en circa REC-4). In overleg met de afdeling BPC, stellen wij over de verdeling van het nieuwe budget het volgende voor: - Startpunt voor de verdeling van de middelen zal de huidige verdeling van de middelen zijn; - Voor een goede matching van kosten en baten met betrekking tot deze groep deelnemers zullen de LEC s binnen de MBO Colleges fungeren als verdeelstation van deze middelen over de teams; - Het Steunpunt Studie en Handicap kan als onafhankelijke partij een rol spelen bij de verdeling van de middelen over de MBO Colleges door indicatiestelling; - Verdeelvoorstellen zullen besproken worden in het Overleg Bedrijfsvoering (OBV) en zullen daarna als besluitstuk worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring alvorens tot verdeling overgegaan zal worden. Wat hierbij tevens in ogenschouw moet worden genomen is: - Financiering van het Steunpunt Studie en Handicap; - Eventueel te reserveren budget voor MBO College overschrijdende zorg; - Verantwoordingseisen die aan de nieuwe subsidie worden gesteld. 6 REC: Regionaal Expertise Centrum. 18

19 Hoofdstuk 3. Programma Inleiding In dit hoofdstuk zetten wij eerst uiteen wat volgens de overheid de voorwaarden zijn voor het realiseren voor Passend Onderwijs. Daarna beschrijven wij onze ambities en taakstelling, in onze eigen organisatie, en in het bredere verband van de regio s. 3.1 Voorwaarden Passend Onderwijs In de visie van het ministerie zijn er drie voorwaarden voor het bieden van passend onderwijs: 1. het onderwijs op de scholen is van goede kwaliteit; 2. er is specialistische en toegankelijke onderwijsondersteuning voor de jongeren die dat nodig hebben; 3. er zijn voldoende fysieke voorzieningen van goede kwaliteit, zoals toegankelijke gebouwen. Het ROCvA/Flevoland zet op al deze fronten in. Wij richten ons op de ontwikkeling van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, de versterking en verbetering van de huidige zorgstructuur, en de realisatie van nieuwbouwlocaties die voldoen aan de eisen van hedendaags onderwijs. 3.2 Interne en externe ambities Ambities binnen ROC van Amsterdam en Flevoland Het ROC van Amsterdam en Flevoland kiest binnen de eigen organisatie voor kwalitatieve verbeteringen van het onderwijs en de onderwijsondersteuning. De volgende gebieden hebben daarbij de aandacht: - versterking van de zorgstructuur en de basiszorg binnen het ROCvA/Flevoland; - het verhogen van het slagingspercentage van studenten met een ondersteuningsvraag; - toegesneden onderwijs en ondersteuning voor groepen kwetsbare studenten; - onderwijsarrangementen voor individuele studenten met een specialistische ondersteuningsvraag; - doelgerichte selectie en plaatsing van studenten in opleidingen; - versterken van tussenvoorzieningen (zoals doorstartklassen) binnen de colleges Ambities in de regionale context Het ROCvA/Flevoland opereert in diverse regio s: Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelland- Meerlanden, Gooi- en Vechtstreek en Flevoland. In al deze gebieden is onze organisatie samenwerkingspartner van andere onderwijsinstellingen, welzijnorganisaties en gemeenten. In het kader van de zorgplicht en de verplichte regionale samenwerking gaat het ROC van Amsterdam en Flevoland: - het mbo bij de gemeenten in beeld brengen. In Amsterdam zoeken wij aansluiting zoeken bij het Programma hervorming zorg voor de jeugd (zie: Concept koersbesluit , paragraaf 3.3). In de andere gemeenten wij zoeken aansluiting bij soortgelijke programma s; - de samenwerking met het voortgezet onderwijs op het gebied van de overdracht van zorgleerlingen een mbo-breed, structureel karakter geven. Dit ter versterking van de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en t.b.v. de warme overdracht van studenten. De vorming van de nieuwe samenwerkingsverbanden, die een centrale rol krijgen in de verdeling van zorgmiddelen, vergemakkelijkt aansluiting bij het vo. 19

20 - een noodzakelijk stedelijk en gestandaardiseerd overdrachtsmodel voor zorginformatie te ontwikkelen en/of te optimaliseren. Wij kunnen digitale hulpmiddelen en informatiesystemen (zoals ELKK en Digidoor) beter benutten, zodat wij vooraf kunnen bepalen wat de beginsituatie van onze aspirantstudenten is. Het ROCvA kan zijn voordeel doen met informatie uit het vo over de ondersteuningsgeschiedenis van de student, zodat de toewijzing van ondersteuning vooraf, en uitvoer van de ondersteuning direct vanaf het begin van de mbo-opleiding plaatsvindt. Zo is er een direct verband tussen de informatie over de student en het aangeboden ondersteuningsarrangement. Tevens is het uit oogpunt van efficiëntie lonend te onderzoeken of wij een zorgtoewijzingssysteem kunnen ontwerpen dat aansluit bij het ontwerp van het vo. Dit bijvoorkeur in samenwerking met het vo. - de samenwerking tussen mbo-instellingen op het gebied van studentenondersteuning verstevigen. Die samenwerking bestaat potentieel uit het delen van zorginformatie, uit de warme overdracht van studenten, die overstappen van de ene mbo-instelling naar de andere. De samenwerking bevindt zich echter in een zeer pril stadium. Intensivering van de samenwerking is winstgevend voor onderwijsinstellingen en onze studenten. Daarbij is het belangrijk oog te houden voor het aantal zorgstudenten dat ieder ROC voor zijn rekening neemt. 3.3 Interne en externe doelstellingen Doelstellingen binnen ROC van Amsterdam en Flevoland Wij willen onze ambities binnen onze organisatie als volgt realiseren: - het mogelijk maken van bundeling van middelen voor passende studentenondersteuning; - het ontwerpen en implementeren van een transparant systeem van zorgtoewijzing; - het vaststellen van onderwijsmogelijkheden en ondersteuningsbehoeften bij de voordeur, door professionalisering en uniformering van de intake en intakers; - resultaatgerichte rapportages op het gebied van studentenondersteuning, die inzicht geven in het verband tussen geboden ondersteuning en leerresultaten; - versterking van de positie en professionaliteit van zorgcoördinatoren; - het professionaliseren van docenten in het leren omgaan met verschillen in de klas en het differentiëren in lesinhouden; - efficiënte plaatsing en doorstroming door het verstrekken van duidelijke studieadviezen door opleidingen en goede doorstroombegeleiding door LEC s; - het ROC-breed implementeren van de ondersteuning op het gebied van taal en rekenen om het behalen van de referentieniveaus voor alle studenten mogelijk te maken. 20

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Wettelijk kader: Zorgen dat leerlingen met een onderwijs- en zorgbehoefte een passend onderwijsaanbod krijgen aangeboden. Eerst alleen gericht op de leerlingen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Aanleiding: steeds meer dure rugzakken

Aanleiding: steeds meer dure rugzakken PASSEND ONDERWIJS Van rugzak naar maatpak Auteurs José Hermanussen, Expertisecentrum Beroepsonderwijs & Ria Groenenberg november 2014 Ouderen weten het nog wel: leerlingen die niet goed konden meekomen

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Hand-out t.b.v. Focusbijeenkomst Entreeopleiding, 25 juni 2012

Hand-out t.b.v. Focusbijeenkomst Entreeopleiding, 25 juni 2012 Stand van zaken t.a.v. de entreeopleiding per 18 juni 2012 Bron: directie BVE van het ministerie van OCW Status wetsvoorstel Het wetsvoorstel is medio maart 2012 naar de Kamer gegaan. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Ondersteuningsprofiel Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel 2012-2013 van Piter Jelles YnSicht. Dit profiel maakt inzichtelijk welke ondersteuning wij als school

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Preambule Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

SWV Eemland Zorgplan 2011-2012. Collectieve Ambitie

SWV Eemland Zorgplan 2011-2012. Collectieve Ambitie SWV-VO Eemland Postbus 1558 3800 BN Amersfoort 033 4480304 06 20539906 www.swveemland.nl - info@swveemland.nl SWV Eemland Zorgplan 2011-2012 Collectieve Ambitie I. Algemeen Op 11 februari 2010 heeft een

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

Entreeopleiding 30-9-2013. Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk?

Entreeopleiding 30-9-2013. Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Frank Koster directie BVE juni 2013 f.n.g.koster@minocw.nl Entreeopleiding Inhoud 1. Actieplan MBO 2. Welke problemen spelen op niveau-1? 3. Wat wordt er

Nadere informatie

Verandert de wereld op 1 augustus 2014??

Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Passend Onderwijs voor alle leerlingen? Alle jongeren succesvol op school Onderwijs dat past bij ieders talenten en beperkingen Regionale Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO Alternatieve trajecten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Sinds een aantal jaren staat de vermindering van het voortijdig schoolverlaten hoog

Nadere informatie

Investeren in zorg en de strijd tegen schooluitval

Investeren in zorg en de strijd tegen schooluitval Investeren in zorg en de strijd tegen schooluitval Het kabinet wil het aantal nieuwe schooluitvallers in 2012 halveren. Van 70.000 schooluitvallers in 2002 naar 35.000 schooluitvallers in 2012. Zij heeft

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Uit: Optimale inzet van budgetten ten behoeve van zorgleerlingen ROC s in Rotterdam

Uit: Optimale inzet van budgetten ten behoeve van zorgleerlingen ROC s in Rotterdam Uit: Optimale inzet van budgetten ten behoeve van zorgleerlingen ROC s in Rotterdam B&A Consulting Peter van der Loos 18 juni 009 OCW 1 SZW VROM-WWI BZK Gemeente Rotterdam ROC s JUS J&G VWS Burger Stadsregio

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS)

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Alle docenten binnen de school/afdeling kennen de

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Begeleidingsstructuur Graafschap College Voorlopersaanpak Achterhoek

Begeleidingsstructuur Graafschap College Voorlopersaanpak Achterhoek Begeleidingsstructuur Graafschap College Voorlopersaanpak Achterhoek Jolien Tragter en Inge Zondergeld Waar gaan we het over hebben? Beleid en structuur Studentbegeleiding Voorlopersaanpak Achterhoek VRAGEN?

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs"

SAMENVATTING ONDERZOEK Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs" Doel- en probleemstelling SLO speelt als het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een belangrijke rol in het vertalen

Nadere informatie

Arrangeren in het mbo met behulp van IVO. Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO

Arrangeren in het mbo met behulp van IVO. Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO Arrangeren in het mbo met behulp van IVO Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO Passend onderwijs in het mbo Geen zorgplicht Geen cvi s meer Wel wet Gelijke behandeling handicap

Nadere informatie

Kennen en gekend zijn

Kennen en gekend zijn Convenant VSV 2008 2011 Inleiding Kennen en gekend zijn Uitgangspunt bij aanval op uitval is dat alle talenten tellen. Het in ontwikkeling brengen van elk talent veronderstelt voor elke student een sluitende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 860 Weer samen naar school Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Passend Onderwijs. ROC van Twente en. Deltion College

Passend Onderwijs. ROC van Twente en. Deltion College Passend Onderwijs ROC van Twente en Deltion College ROC van Twente 18.924 studenten, voltijd en deeltijd (bo + vavo) Ruim 300 opleidingen 13 MBO Colleges; 13 onderwijsdirecteuren Hoofdlocatie: De Gieterij,

Nadere informatie

Samen voor schoolsucces

Samen voor schoolsucces Samen voor schoolsucces Van Zorg voor de deelnemer Naar Begeleiding en ondersteuning voor de student Hoofden LEC ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland November 2014 1 Inhoud pagina Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014

Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014 Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014 Agenda Agenda 1. Actieplan mbo 2. Oude niveau-1-opleidingen 3. Wat is er vernieuwd? 4. Samenwerking (en rol gemeente)

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Zorg in en om de AOC s. Een tussenstand van de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg

Zorg in en om de AOC s. Een tussenstand van de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg Zorg in en om de AOC s Een tussenstand van de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg Zorg in en om de AOC s 1 Inleiding Deze brochure is bedoeld voor de mbo afdelingen van de AOC s (het groene beroepsonderwijs).

Nadere informatie

Het ZAT en de deelnemerszorg bij het ROC van Amsterdam

Het ZAT en de deelnemerszorg bij het ROC van Amsterdam Het ZAT en de deelnemerszorg bij het ROC van Amsterdam 1. Het Zat Het Zorg- en adviesteam (ZAT) dat van dit ROC meedeed aan het IKZ-programma betrof het in Amsterdam Zuidoost genoemde zorgteam, werkzaam

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Procesleiders: Maaike Speijer Paula Ronday Proceseigenaar Volg en Zorg: Bastiaan Smits Voorlopig document Versie 4.1 19 mei 2014 1 Leeswijzer Opdracht voor de groepen

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012

ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012 ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012 GOMARUS COLLEGE GRONINGEN VMBO VONDELPAD ALGEMEEN Het vmbo van het Gomarus College hecht grote waarde aan goede zorg en goed onderwijs. We streven naar

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Rotterdam, 29 mei 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Aan de Gemeenteraad. Op 31

Nadere informatie

Werkgroep ondersteuningsprofiel.

Werkgroep ondersteuningsprofiel. [1] Werkgroep ondersteuningsprofiel. 1. Jan Brouwer 2. Henk Meijer 3. Kyra Landsmeer 4. Els ter Veen 5. Klaas Kooistra 6. Thomas van Dijk 7. Johannes Haanstra 8. Taede Haarsma 9. Sietske Koopmans. [2]

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016

Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016 Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016 Inleiding Voor U ligt het jaarverslag 2016 van het bestuur van de stichting Studiefonds ROC van Twente. In oktober 2016 zijn er door de Minister

Nadere informatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie Ambities en doelen 2015 Ambitie Doel Resultaat Plan van aanpak Betrokkenen In te zetten Medewerkers kennis Medewerkers zijn - Scholing rondom zorgbreedte

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2012-2013 Locatie Buitenpost Prof. Wassenberghstraat 3 9285 PS Buitenpost [1] Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel (versie 1:2012-2013) van het Nordwin College, locatie

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Juni 2015 Ondersteuningsprofiel CSG Wessel Gansfort Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal)

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN DOORSTROOM ENTREEOPLEIDINGEN EN MBO VAN KWETSBARE JONGEREN 1. INLEIDING De toeleiding van kwetsbare jongeren, met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, geniet momenteel een grote mate van

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Stelling 1 Door de invoering van Passend onderwijs krijgen we steeds meer kinderen met extra zorg in de reguliere klas. Eens Oneens Stelling 2 Met de

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Praktijkonderwijs en de entreeopleiding

Praktijkonderwijs en de entreeopleiding en het praktijkonderwijs Frank Koster, directie BVE januari 2012 f.n.g.koster@minocw.nl Praktijkonderwijs en de entreeopleiding 2 Er zijn pro-scholen die samen met een mbo-instelling aka-of niveau-1-opleiding

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Zorgbeleid Koning Willem I College

Zorgbeleid Koning Willem I College Zorgbeleid 1. Inleiding Het staat net als vele andere onderwijsinstellingen aan de vooravond van grote veranderingen. Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

Passend Onderwijs in het MBO

Passend Onderwijs in het MBO Passend Onderwijs in het MBO 19 november 2015 Ton Eimers KBA Nijmegen Voorstellen Onderzoeker KBA Nijmegen Consortium Evaluatie Passend Onderwijs Vijfjarig onderzoeksprogramma PO, VO en MBO MBO-monitor

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SWS de Gavelander De Boomgaard RC Oostwold (W.K.) Brinnummer: 13XX

Schoolondersteuningsprofiel. SWS de Gavelander De Boomgaard RC Oostwold (W.K.) Brinnummer: 13XX 10-2014 Schoolondersteuningsprofiel In dit Ondersteuningsprofiel geeft sws de Gavelander aan hoe de organisatie van de basisondersteuning op sws de Gavelander eruit ziet voor alle leerlingen op de school

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014 Oktober 2014 ALGEMEEN INLEIDING CSG Wessel Gansfort onderdeel van CSG is een middelgrote vestiging voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Atheneum+. De school heeft ongeveer 820 leerlingen. Onderwijs wordt in

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie