Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland"

Transcriptie

1 Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland Versie: 1.3 Auteurs: ROCvA Steunpunt Studie en Handicap: D. Verbeek ROCvA Loopbaan Expertise Centra: P. Ronday Datum:

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Lijst met afkortingen 5 Hoofdstuk 1. Studentenondersteuning: visie en aanbod 6 Hoofdstuk 2. Kaders en financiën 13 Hoofdstuk 3. Programma 19 Hoofdstuk 4. Instroom, zorgbepaling en zorgtoewijzing 23 Hoofdstuk 5. Samenvatting 27 Bijlagen 32 2

3 Inleiding In het MBO Actieplan en het wetsvoorstel beroepsgerichte kwalificatiestructuur geeft het kabinet Rutte (I) haar plannen weer voor het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Deze plannen gaan over de inrichting, inhoud en financiering van het onderwijs en over de rol van rijksoverheid en lokale overheden. De bedoeling is, dat de gemeenten een regierol krijgen op het gebied van het jeugddomein en het creëren van samenhang tussen jeugdzorg en onderwijszorg. De aanleiding voor het opstellen van dit onderwijszorgplan Passend Onderwijs in het ROCvA, is de wet Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is een van de punten uit het MBO Actieplan en heeft tot doel jongeren een gezonde en veilige omgeving te bieden waarin iedereen met succes het onderwijs kan volgen dat bij hem of haar past en recht doet aan zijn of haar talenten. Het doel is dat iedereen, ongeacht handicap, stoornis of beperking, actief mee doet in de samenleving, een startkwalificatie haalt en in staat is zelfstandig een blijvend inkomen uit arbeid te verdienen. Omdat Passend Onderwijs gericht is op de totale zorgstructuur, is dit onderwijszorgplan de standaard voor het hele ROC van Amsterdam en Flevoland. De wet Passend Onderwijs leidt tot de volgende maatregelen: - Zorgplicht voor alle onderwijsinstellingen in het mbo, conform de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte ; - Verplaatsing van de verantwoordelijkheid en de financiering voor de (specialistische) ondersteuning, van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs; - Vereenvoudiging van de financiering en vermindering van de bureaucratie die voortkomt uit de Wet Leerling Gebonden Financiering; - Professionalisering van het onderwijspersoneel, zodat het zelf specialistische ondersteuning kan bieden; - Verplichte samenwerking tussen het onderwijs, de gemeente en de jeugdketen; - Medezeggenschap van ouders en studenten bij de invulling van begeleiding en ondersteuning; De noemer Passend Onderwijs staat voor passende begeleiding en zorg. Ondersteuning die voor elke student beschikbaar moet zijn. Dus niet alleen specialistische ondersteuning voor studenten met een beperking, maar begeleiding voor alle studenten binnen onze onderwijsinstelling. Een van de kernwaarden van het ROC van Amsterdam en Flevoland is betrouwbaarheid. Dat betekent ook dat elke student weet op welke begeleiding hij aanspraak kan maken. Ongeacht in welk college de lessen worden gevolgd. De begeleiding en zorg binnen het ROC van Amsterdam en Flevoland is al in belangrijke mate in de onderwijsorganisatie geïntegreerd. Passend Onderwijs echter, vraagt ook van het ROC van Amsterdam en Flevoland een andere manier van kijken naar begeleiding- en zorgvragen. Deze is het best samen te vatten als: Minder problematiserend, meer faciliterend; minder curatief, meer preventief. En: minder stigmatiserend, meer emanciperend; minder uniform, meer differentiërend. Dus meer: Hoe maken wij de opleiding voor de student mogelijk? Hoe voorkomen wij samen met de student dat deze onnodig tegen de grenzen van het onderwijs aanloopt? Dat stelt het ROC van Amsterdam en Flevoland voor de volgende opgaven: - Het definiëren van het onderwijszorgprofiel en de basiszorg van het ROC van Amsterdam en Flevoland; - Het vaststellen van een homogeen zorgbeleid van het ROC van Amsterdam en Flevoland; - Het realiseren van een omslag in denken. Ondersteuning bieden is geen facultatieve service, het is de wettelijke opdracht aan iedere onderwijsinstelling; 3

4 - Het in een vroeg stadium herkennen of onderkennen van zorgvragen. De individuele zorgvraag is het uitgangspunt, de oplossing is maatwerk. Het denken in bestaande categorieën, problematieken, geldstromen en standaard hulppakketten moet worden los gelaten; - Het inrichten van een transparant en rechtvaardig toewijzingssysteem van de beschikbare (schaarse) financiële middelen. Hoe de bestaande zorgstructuur en de nieuwe opgaven worden omgevormd tot een hedendaagse visie en een hernieuwde begeleiding- en zorgstructuur, is te lezen in dit onderwijszorgplan. Het biedt een kader en handvatten voor iedereen die met en vóór onze studenten, BOL en BBL, werkt. Het uitgangspunt van dit onderwijszorgplan is: Behoud en verstevig het goede, wees duidelijk over de mogelijkheden van het nieuwe en ga uit van de kwaliteiten van de student en van het onderwijs. Leeswijzer Lopende het voorbereidingstraject van de wet Passend Onderwijs heeft de minister besloten de terminologie rond begeleiding en zorg aan te passen. Zij introduceerde het woord ondersteuning. Wij kiezen er voor de termen begeleiding en zorg te handhaven, en gebruiken het woord ondersteuning alleen in die situaties waarin het als overkoepelend begrip een functie heeft. Dat wil zeggen: als geheel van begeleiding en zorg. Het plan is een werk in ontwikkeling, de hoofdbeleidslijn is erin vastgelegd, onderdelen zijn in ontwikkeling. In de aanloop naar de invoering van Passend Onderwijs experimenteren wij met vormen en mogelijkheden van Passend Onderwijs en snijden wij de zorg toe op onze studenten. De uitwerking van Passend Onderwijs vindt plaats in samenhang met andere ontwikkelingen in het mbo, zoals de nieuwe kwalificatiedossiers, de hervorming van de intake, de vorming van de entreeopleidingen. Dankwoord Het voorliggende stuk is geschreven door het ROCvA Steunpunt Studie en Handicap in nauwe samenwerking met de gezamenlijke hoofden LEC en de LGF-specialisten van de Loopbaan Expertise Centra. We hebben uitgebreid gebruik gemaakt van de inbreng van de collega s die op verschillende niveaus betrokken zijn bij de begeleiding en zorg van studenten. Inbreng die is geleverd tijdens diverse Raadplegingen Passend Onderwijs in de colleges. R. Winter is namens de raad van bestuur betrokken geweest bij de totstandkoming. Wij danken alle collega s voor hun betrokkenheid. 4

5 Lijst met afkortingen BOL BBL DMO DUO IBO LEC LGF LLB MT OSL REC SSH VO VOA VSV - Beroeps Opleidende Leerweg - Beroeps begeleidende Leerweg - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling - Dienst Uitvoering Onderwijs - Interdepartementaal BeleidsOnderzoek - Loopbaan Expertise Centrum - Leerling Gebonden Financiering - Leren Loopbaan Burgerschap - Management Team - Onderwijs Schakel Loket - Regionaal Expertise Centrum - Steunpunt Studie en Handicap - Voortgezet Onderwijs - Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten - Voortijdig School Verlaters WGBH/CZ - Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte 5

6 Hoofdstuk 1. Studentenondersteuning: visie en aanbod Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij onze visie op de relatie tussen beroepsonderwijs en studentenondersteuning. Wij geven een beeld van onze activiteiten op dit gebied, voldoen aan de nieuwe vereisten door het schetsen van ons onderwijszorgprofiel en schetsen de mogelijkheden en grenzen van ons aanbod op het gebied van studentenondersteuning. 1.1 Visie op begeleiding en zorg binnen het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam biedt kwalificerend beroepsonderwijs: een geheel aan didactische en beroepsvormende activiteiten, waarbij de student zijn of haar eigen maatschappelijke loopbaan vorm leert geven. Wij leiden studenten op tot professionals die vakkundig en daadkrachtig zijn. Wij streven, in samenwerking met gemeente en rijksoverheid, naar een zo groot mogelijke actieve deelname aan de samenleving van iedereen. Wij helpen studenten hun ambities te realiseren. Wij geloven in hun mogelijkheden en stimuleren studenten in eigen talenten te geloven en hun kwaliteiten te ontwikkelen. Wij ondersteunen het overheidsstreven om meer jongeren en volwassenen, zonder of met beperking, zelf een blijvend inkomen uit arbeid te laten verwerven. De bestuurlijke en financiële steun van de genoemde overheden is daarbij onmisbaar. Binnen het onderwijs bieden wij, in de verschillende mbo-colleges, begeleiding en zorg aan alle studenten. Begeleiding en zorg samen noemen wij studentenondersteuning. Die ondersteuning bestaat uit loopbaanbegeleiding binnen de opleiding en specialistische zorg nabij de opleiding, vanuit het Loopbaan Expertise Centrum. Dit geheel van opleidingsgebonden en opleidingsoverstijgende ondersteuning zien wij als onze basiszorg. Het begeleiden van het leerproces, de studieloopbaan en het signaleren van de begeleidingsbehoefte van de student is een vast onderdeel van het opleidingstraject. Het opleidingstraject wordt geleidelijk aan steeds meer gestuurd door de student zelf. De student wordt hierin ondersteund door de loopbaanbegeleider en de zorgstructuur binnen het opleidingsteam. Als studenten en/of opleidingsteams daaraan behoefte hebben, dan is specialistische begeleiding en zorg beschikbaar bij het Loopbaan Expertise Centrum (LEC) 1. Het LEC draagt bij aan de continuïteit van de loopbaan van studenten, met behoefte aan specialistische begeleiding en/of een risico op schooluitval. Het LEC is onderdeel van elk mbo college en is een voor alle studenten toegankelijke voorziening. In het licht van de wet Passend Onderwijs geven wij hier ook helderheid over het onderwijszorgprofiel van het ROCvA. Onze invalshoek bij het beoordelen van ondersteuningsvragen is: preventief, faciliterend, emanciperend en differentiërend. Wij typeren onze onderwijsinstelling als een onderwijsinstelling met een breed ondersteuningaanbod 2. Dit houdt in, dat er een breed aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden is, en dat er deskundige hulp in en om de klas aanwezig is. Deze zorgstructuur is een kwaliteitskenmerk van ons onderwijs. 1 ROC Flevoland kent deze voorziening als Matchpoint. 2 Naar: de brede zorgschool, zoals beschreven in IVO, Profileren en indiceren, van Sardes, zie: 6

7 1.2 Onderwijsondersteuningsprofiel Een school met een breed ondersteuningaanbod wordt gekenmerkt door de beschikbaarheid van specialistische begeleiding en ondersteuning, deskundige teams en samenwerking met externe professionals en (zorg-)instellingen. Daarnaast is er de beschikking over bijzondere onderwijsmaterialen en aparte begeleidingsruimten. Deze faciliteiten zijn erop gericht tegemoet te kunnen komen aan studenten met een speciale ondersteuningsbehoefte. Voor veel studenten, zonder en met beperking, is het mbo de enige weg naar een gekwalificeerde instap op de arbeidsmarkt. Speciaal mbo-onderwijs voor studenten met beperkingen bestaat nauwelijks in Nederland. Daarom streeft het ROCvA, binnen de grenzen van haar mogelijkheden, naar toegankelijkheid voor iedereen, een mate van inclusie. De mbo-colleges kunnen binnen het beroepskwalificatie gericht onderwijs worden gekarakteriseerd als een mix van een ontwikkelingsschool en een (leer)gemeenschapsschool 3. De ontwikkelingsschool wordt gekenmerkt door individualiteit en zelfsturing; de (leer)gemeenschapsschool door een gerichtheid op brede persoonlijke ontwikkeling en onderwijs waarin deelname aan de groep en dialoog belangrijk zijn. Er is aandacht voor elkaar en de sfeer is prettig. Beiden zijn belangrijke kenmerken van ons onderwijs. 1.3 De zorgstructuur: basiszorg De zorgstructuur is een fundament van goed onderwijs. Voor de begeleiding- en zorgstructuur zijn binnen het ROCvA de volgende uitgangspunten geformuleerd: - De studieloopbaan van de student staat centraal. - De student heeft de regie over zijn eigen leren en loopbaan. - De loopbaanbegeleider geeft door middel van de begeleiding deskundige sturing aan het leerproces van de student. - Belemmeringen in de loopbaan worden zo dichtbij mogelijk (fysiek en organisatorisch) bij de opleiding opgelost. - Specialistische begeleiding, overstijgend aan het opleidingsteam, is voor alle studenten die dat nodig hebben beschikbaar. De structuur van de basiszorg ziet er als volgt uit: A. Opleidingsgebonden begeleiding en zorg 1. De basale loopbaanbegeleiding, uitgevoerd door de loopbaanbegeleider 2. De plusbegeleiding voor overbelaste studenten, uitgevoerd door de pluscoach 3. De zorgcoördinatie, uitgevoerd door de zorgcoördinator B. Opleidingsoverstijgende begeleiding en zorg 4. De specialistische ondersteuning, loopbaanoriëntatie en zorg, verleend of georganiseerd door het Loopbaan Expertise Centrum (LEC) 5. De begeleiding en zorg verleend door het Zorg- en Advies Team (ZAT). Deze zorgstructuur is in schema terug te vinden aan het einde van dit hoofdstuk Loopbaanbegeleiding: kernbegeleiding Loopbaanbegeleiding is essentieel in het beroepskwalificatiegerichte onderwijs. De kernfiguur binnen de opleiding is de loopbaanbegeleider. Hij/zij is het anker van de student. Hij begeleidt de student in zijn leer- en persoonlijke ontwikkeling, signaleert problemen, documenteert de voortgang (verzuim, leerresultaten, speciale ondersteuning), en verwijst waar nodig, via de zorgcoördinator naar het LEC. 3 Naar: Het onderwijszorgprofiel, APS, zie: 7

8 Zowel de loopbaanbegeleider als de andere docenten hebben binnen het gehele opleidingstraject een nadrukkelijk coachende rol. Er is oog én aandacht voor de student. De student is niet van het begin af aan in staat zijn leerproces in eigen hand te nemen en te sturen. Hij leert gedurende zijn leerproces zelf afwegingen maken, verantwoordelijkheid te nemen en te beslissen. De loopbaanbegeleider en het docententeam spelen hierin een belangrijke rol. Hun vermogen leervragen te benoemen, het kunnen differentiëren in hun aanpak met oog voor de individuele student, is onderdeel van hun professionaliteit. De groep waarin de student leert speelt een belangrijke rol. De student leert met en te midden van leeftijdsgenoten. Professionele sturing van de interactie in de groep en het scheppen van een veilige sfeer, zijn voor studenten voorwaarden om te kunnen leren. Ook hier is een cruciale rol weggelegd voor de loopbaanbegeleider en het docententeam. De instrumenten voor de loopbaanbegeleiding zijn het intakedossier, het startprofiel, de persoonlijke ontwikkelingsplannen, het persoonlijk activiteitenplan en het portfolio. Iedere student heeft minstens vier keer per jaar een begeleidingsgesprek met zijn loopbaanbegeleider. Binnen het curriculum zijn onderwijsactiviteiten opgenomen waarbij studenten worden begeleid op gebied van leren en loopbaan. Deze worden uitgevoerd binnen het lesonderdeel LLB (Leren, Loopbaan, Burgerschap) en/of geïntegreerd aangeboden in het onderwijsprogramma. Voorwaarde voor goede loopbaanbegeleiding is, dat er bij alle opleidingsteams voldoende competente loopbaanbegeleiders zijn, die zijn geschoold en gefaciliteerd voor optimale uitvoering van hun taken. Binnen het opleidingsteam biedt de zorgcoördinator ondersteuning aan de loopbaanbegeleiders. Wij streven binnen de organisatie van onze opleidingen en de begeleiding naar continuïteit omdat die bijdraagt aan een veilig leerklimaat en leidt tot goede studieresultaten. Dat betekent zo min mogelijk wisselingen in de begeleiding van de student Pluscoaching Overbelaste jongeren met meervoudige of gestapelde problematiek hebben als gevolg van de problemen die zij ervaren, vaak hiaten in hun competenties, kennis en vaardigheden. Die hiaten maken het studenten moeilijk een opleiding te volgen en/of succesvol af te ronden. Voor hen is pluscoaching beschikbaar. De pluscoach is een aan het onderwijsteam toegevoegde begeleider, met bijzondere pedagogische en didactische kwaliteiten, specifiek ter ondersteuning van overbelaste studenten. Met behulp van de plusvoorziening is het mogelijk overbelaste studenten extra te ondersteunen op vakinhoudelijk en/of pedagogischdidactisch gebied. De plusbegeleider voert herstelwerkzaamheden uit. Ook kan er worden ingezet op extra ondersteuning bij het vinden en behouden van stages. De pluscoach staat dichtbij zowel de student als de docent en begeleidt zowel in als buiten de klassensituatie. Pluscoaching kan als extra taak worden belegd bij een loopbaanbegeleider. Er kan ook worden gekozen voor een aparte aan het team gekoppelde begeleider in combinatie met het aanbieden van extra ondersteunende programma s. Opleidingsteams kunnen hierin zelf, met gebruikmaking van geoormerkt geld, een keuze maken Zorgcoördinatie Op opleidingsniveau wordt de uitvoering van de basiszorg gecoördineerd door de zorgcoördinator 4. De zorgcoördinator ondersteunt en adviseert de loopbaanbegeleiders en bevordert hun deskundigheid. De zorgcoördinator ondersteunt de opleidingsmanager bij het ontwikkelen van het zorgbeleid, coördineert en monitort de uitvoering van de begeleiding en onderhoudt vanuit het team de relaties met het LEC en externe partijen. 4 Hier dient te worden opgemerkt dat bij enkele colleges is gekozen voor de coördinatie van de zorg door een andere functionaris dan de zorgcoördinator, dan wel door het LEC. 8

9 De zorgcoördinator speelt als teamgebonden deskundige een cruciale rol bij het onderkennen van de hulp- of zorgvragen die de loopbaanbegeleiding overstijgen. Hij bereidt de verwijzingen voor en voert deze uit. De zorgcoördinator is daarmee de filter tussen de teamgebonden begeleiding en de teamoverstijgende specialistische begeleiding en zorg. Hij/zij is de kwaliteitsbewaker van de begeleiding en zorg op opleidingsniveau en de bewaker van de scheiding tussen onderwijs en zorg Loopbaan Expertise Centrum (LEC) De diensten van het LEC worden ingezet als de loopbaanbegeleider en de student, in overleg met de zorgcoördinator, constateren dat de student behoefte heeft aan specialistische begeleiding. Dat is het geval als de voortgang van de loopbaan van de student stagneert en niet meer is te beïnvloeden op opleidingsniveau of (preventief) wanneer daar behoefte aan is. Het LEC behoort tot de opleidingsoverstijgende ondersteuning en verzorgt de specialistische loopbaanbegeleiding binnen het mbo college. Ieder mbo college heeft een LEC, het LEC is onderdeel van de basiszorg van het college. In een LEC zijn de benodigde specialismen op cruciale ondersteuninggebieden bij elkaar gebracht: 1. Loopbaanoriëntatie, leerproblematiek en begeleiding van studenten met een handicap 2. Begeleiding door externe professionele hulpverlening als schoolmaatschappelijk werk, de schuldhulpverlening, de jeugdarts en ambulante experts 3. Professionalisering van opleidingsteams op het gebied van begeleiding en ondersteuning. De boden ondersteuning vindt plaats in de vorm van individuele arrangementen en groepsarrangementen, zoals een Begeleidingsgroep plannen en structureren, communicatietrainingen en bijvoorbeeld sterk in je schoenen, een weerbaarheidstraining. Het ROCvA kiest, om het onderscheid tussen onderwijs en zorg te bewaken, voor een aantal externe deskundigen als aanvulling op de eigen professionals. Het LEC zorgt voor coördinatie en afstemming en organiseert de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de studenten en de opleidingsteams. De externe deskundigen brengen vanuit hun eigen organisatie expertise mee en onderhouden die. Ook hebben zij een netwerk dat het onderwijs toegang geeft tot veel bruikbare informatie en hulp. Bovendien hebben externe deskundigen enige afstand tot de onderwijsorganisatie. Zij kijken op een andere manier naar het functioneren van jongeren en het handelen van het onderwijspersoneel. Dat levert het onderwijs nieuwe informatie en inzichten op, die kunnen leiden tot verbeteringen en verdere professionalisering. Belangrijke externe deskundigen op dit moment zijn het schoolmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening, jeugdartsen van de GGD en ambulant experts vanuit het speciaal onderwijs. Het LEC werkt nauw samen met de loopbaanbegeleiders en zorgcoördinatoren: het LEC wordt gevoed door de loopbaanbegeleiders en de zorgcoördinatoren van de onderwijsteams. Zij verwijzen studenten door. Het LEC op haar beurt speelt (mede) een rol in de verdere professionalisering van loopbaanbegeleiders en zorgcoördinatoren op het gebied van studentenondersteuning. Het LEC wordt aangestuurd door het hoofd LEC. Deze maakt onderdeel uit van het managementteam (MT) van het college en is binnen het MT portefeuillehouder begeleiding en zorg. Dit is een belangrijke waarborg voor verankering van de loopbaanbegeleiding en zorg in het onderwijs. Het hoofd LEC legt de verbinding tussen de begeleiding en ondersteuning binnen de school naar de begeleiding en zorg buiten de school en draagt zorg voor de afstemming tussen de partijen. Het LEC valt onder de directie van het college omdat het LEC een collegebrede functie heeft. 9

10 1.3.5 Zorg- en Advies Teams (ZAT) Als de problematiek van een student complex is, de benodigde specialisatie binnen de school niet aanwezig is, of intensieve specialistische begeleiding nodig is, dan kan worden gekozen voor bespreking van de student in het ZAT. Het ZAT is een multidisciplinair zorgoverleg en is de schakel tussen de begeleiding door de school en de begeleiding door andere instanties. Ieder College heeft één of meer zorg - en adviesteams. Het LEC is organisator en voorzitter van het ZAT. In het ZAT hebben zitting: - Het hoofd LEC en/of medewerkers van het LEC - Zorgcoördinatoren van de opleidingsteams - Schoolmaatschappelijk werk - Leerplicht - Jeugdarts GGD Als daar reden voor is nemen de schuldhulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de politie ook deel aan het overleg. In het ZAT bepaalt men samen welke begeleiding wordt ingezet. Gezien de schaalgrootte van het ROCvA functioneren er binnen de diverse colleges ZAT s op twee niveaus: op opleidingsniveau (het interne ZAT) en op collegeniveau (het externe ZAT). Het doel van het externe ZAT is, naast het bespreken van casuïstiek, afstemming tussen de verschillende bij studenten betrokken partijen en wederzijdse deskundigheidsbevordering. Alleen in het externe ZAT hebben alle bovengenoemde partijen zitting Steunpunt Studie en Handicap (SSH) Het Steunpunt Studie en Handicap (SSH) is een ROCvA-brede voorziening die aanvragen voor de leerling-gebonden financiering (LGF, ofwel de rugzakken) centraal verzorgt, de cijfermatige ontwikkelingen rond de LGF monitort, de geldstroom richting colleges in banen leidt, de uitvoering van de zorg volgt en bemiddelt in geval van meningsverschillen Het Steunpunt beantwoordt vragen van interne en externe partijen, en verzorgt de beleidsvoorbereiding rond zorgonderwerpen in samenwerking met de hoofden LEC. Het SSH kijkt naar de kwaliteit van de zorg en stelt samenwerkingsovereenkomsten op met externe zorgaanbieders. Het SSH heeft de opdracht van de Raad van Bestuur Passend Onderwijs voor te bereiden. 1.4 Zorgbreedte ROCvA De wet Passend Onderwijs vraagt ons na te denken over de mogelijkheden en de grenzen van onze zorgstructuur, de zorgbreedte. Met de bovenstaande beschrijving van onze basiszorg hebben we op hoofdlijnen een beschrijving gegeven van onze zorgbreedte. In de dagelijkse onderwijspraktijk wordt de grens van de begeleiding en ondersteuning bepaald door een aantal variabelen, op grond waarvan wij keuzes maken. Wij gaan uit van plaatsingsmogelijkheden, waarbij de Wet Gelijke Behandeling leidend is. Grenzen kunnen liggen in een combinatie van de volgende factoren: Studenteigen factoren - cognitieve capaciteiten - fysieke eigenschappen en zelfredzaamheid - mogelijkheden tot zelfsturing - mogelijkheden tot deelname aan groepsactiviteiten - mogelijkheden tot deelname aan de BPV - acceptatie en omgang met problematiek/beperking - ontwikkelingsmogelijkheden 10

11 - specifieke omgevingsfactoren - ondersteuningbehoefte - veiligheid - beroepsbeeld en arbeidsperspectief Onderwijsgerelateerde factoren - teamsamenstelling en teamdeskundigheid - differentiatiemogelijkheden binnen het curriculum - beschikbare middelen op gebied van tijd, ruimte, materialen en personele inzet - beschikbaarheid van externe expertise - mogelijkheden tot aanpassingen in examens - samenstelling van de lesgroep - veiligheid - aanpassingsmogelijkheden van BPV - contacten met het beroepsveld - Domeinkenmerken en kenmerken van het beroep - externe (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen De opleidingswensen van de student, zijn specifieke begeleidingsbehoeften en de context van het opleidingsdomein vragen om maatwerk. Maatwerk vereist een zorgvuldige weging van de factoren, die leiden tot een plaatsingsadvies. Wij hechten aan een expliciete, deskundige weging van deze factoren tijdens het intake- of begeleidingsproces, omdat het leidt tot een onderbouwde en voor alle betrokkenen transparante keuze. De opleiding maakt deze afweging niet alleen. Zij wordt ondersteund door de specialisten die bij het college in dienst zijn en/of externe deskundigen. Bij het plaatsingsadvies wordt zowel te bieden basiszorg als de extra ondersteuningsmogelijkheden per opleiding (het ondersteuningsprofiel) meegewogen. In voorkomende gevallen wordt de student een alternatieve plaatsing geadviseerd, of een route naar de arbeidsmarkt. Ook voor het vervolgtraject is daadkracht voor ons een belangrijke waarde. Wij wijzen studenten de weg naar alternatieve mogelijkheden. 11

12 Begeleiding- en zorgstructuur Student ROC van Amsterdam Vertrouwenspersoon biedt: Ø ondersteuning bij ongewenste omgangsvormen Interne- en teamgebonden zorg en begeleiding Basale loopbaanbegeleiding aan studenten Loopbaan begeleider biedt: Ø basale begeleiding van student bij loopbaanontwikkeling Ø signalering van problemen Ø documenteren van voortgang Zorgcoördinator biedt: Ø ondersteuning, stimulering en bewaking van kerntaken van loopbaanbegeleiders Ø verbinding tussen loopbaanbegeleiders en het LEC Ø bewaking van scheiding onderwijs en zorg Pluscoach biedt: Ø extra begeleiding van studenten Ø ondersteuning van docenten en loopbaanbegeleiders Externe en teamomverstijgende zorg en begeleiding (LEC) Specialistische zorg en begeleiding aan student, loopbaanbegeleider, zorgcoördinator en teams Loopbaan oriëntatie en advies voor heroriënteerders biedt: Ø Loopbaanadvies Ø Doorstartvoorziening Zorg door professionele externe hulpverlening Ø Schoolmaatschappelijk werk Ø Schuldhulpverlening/ budgetcoahing Ø Jeugdarts (GGD) Leerproblematiek en handicapbegeleiding Ø Ø Ø Testen Trainingen LGF (rugzakje) begeleiding ZAT - zorg- en adviesteams + - leerplicht plus - buurtregisseur 12

13 Hoofdstuk 2. Kaders en financiën Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij de hoofdpunten van de wet Passend Onderwijs en de overige kaders die van invloed zijn op onze uitwerking van Passende Studentenondersteuning. Tenslotte kijken we naar de verschillende geldstromen die nu met studentenondersteuning gemoeid zijn en maken wij een keuze voor een model waarmee wij de financiële middelen in de nieuwe situatie efficiënt kunnen inzetten. 2.1 Hoofdpunten Passend Onderwijs Passend Onderwijs heeft betrekking op de begeleiding en zorg van alle studenten. Het hoofddoel Alle kinderen succesvol op school, wordt ondersteund door de centrale doelstelling Alle kinderen volgen het onderwijs dat bij hen past. De wet Passend Onderwijs kent vijf hoofdpunten: 1. Zorgplicht: mbo-instellingen zijn op grond van de wet gelijk behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verplicht doeltreffende aanpassingen te verrichten zodat de student een passend onderwijsaanbod wordt gedaan. Enige reden tot afwijking van deze regel, is als de aanpassingen een onevenredige belasting voor de instelling vormen. Mocht de onderwijsinstelling de student niet kunnen plaatsen, dan moet het een andere onderwijsplaats voor de student vinden. De wet is het wettelijk kader voor de zorgplicht. 2. Regionale samenwerking vo en mbo: De verplichte regionale samenwerking van vo- en mbo-instellingen om te komen tot doorlopende leerlijnen en een regionaal dekkend zorgaanbod leidt op voorhand tot een aantal aandachtspunten. 3. Professionalisering: alle docenten en onderwijsmanagers kunnen nu, maar zeker in de nabije toekomst, in hun dagelijkse praktijk in aanraking komen met studenten met problematiek of beperkingen. Zij komen in aanraking met verschillende ondersteuningsbehoeften in hun groep en moeten daarop leren inspringen en differentiëren in hun aanpak. Daarvoor moeten zij goed worden toegerust. Voorts moeten zijn hun vakkennis op peil houden en/of weer op peil brengen om aan de eisen van vakbekwaamheid te blijven voldoen. Ook bij nieuwe docenten en schoolleiders wordt in de opleiding aandacht besteed aan het leren omgaan met verschillen in de klas. 4. Samenwerking met de jeugdketen en de gemeente: de gemeenten krijgen in de nieuwe situatie de regie over het gehele jeugddomein: leerplicht, jeugdzorg, ouder-kindcentra, jeugd-ggz en de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling voor gezinnen en kinderen te komen tot een integrale aanpak: één kind, één plan. De samenwerking tussen de jeugdketen, gemeenten en onderwijsinstellingen is voor deze aanpak een voorwaarde om ouders en kinderen te ondersteunen bij de opvoeding, en passend onderwijs te kunnen bieden. 5. Versteviging van de positie van ouders: ouders van zorgstudenten hebben jarenlange ervaring met de benodigde ondersteuning van hun kind. Zij zijn bij uitstek ervaringsdeskundigen. Hoewel mbo-studenten ouder zijn en jongvolwassen, is de bijdrage van ouders niet te onderschatten. Zij krijgen in de nieuwe situatie inspraak bij het opstellen van het begeleidingsplan en hebben ook een stem bij de invulling daarvan. 13

14 2.2 Aangrenzende kaders Passend Onderwijs Na de beschrijving van het onderwijszorgprofiel en de zorgstructuur, is het van belang dat we al onze inspanningen gericht op het succesvol kwalificeren van onze studenten, onder één noemer samenbrengen. Daarom gaan we eerst na welke kaders, oude en nieuwe, van invloed zijn bij het realiseren van Passende studentenondersteuning Voortijdig schoolverlaten Gescheiden door verschillende geldstromen, werden de afgelopen jaren verschillende activiteiten uitgevoerd, die gericht zijn op het voorkomen van ongekwalificeerde uitval. Veel beleid is gericht op het binnenboord houden van studenten. Het niet-behalen van targets om de uitval terug te brengen heeft gevolgen voor de beschikbare middelen. Geleidelijk is er de afgelopen jaren aandacht gekomen voor preventieve kwaliteitsverbetering: van de intake van studenten, de ondersteuning van studenten (o.a. met pluscoaches en schoolmaatschappelijk werk) en van de inhoud van het onderwijs en het leerklimaat, waarin de loopbaanbegeleider een centrale rol speelt. Deze beweging is onze opstap naar een visie op Passend Onderwijs en een aanpak die preventief, faciliterend en integratief van aard is. Een belangrijke aanzet tot één aanpak van verzuimbeleid en kwalitatief zorgbeleid, is door het ROCvA gedaan met de uitvoer van het huidige verzuimbeleid (met de aanstelling van verzuimcoördinatoren, DUO-meldingen en de samenwerking met Leerplicht Plus), de implementatie van de zorgstructuur en het opzetten van de Loopbaan Expertise Centra (LEC). Verder zijn instroom, de begeleidingsstructuur en de didactische omgeving in één plan gevat. De insteek daarvan is voorwaardenscheppend. De leergang, de leeromgeving en de ondersteuning van studenten zijn één geheel. Voor Passend Onderwijs zetten wij die tendens voort. Wij leveren onze bijdrage aan de verscherpte VSV-doelstelling van de minister, maar intern verleggen wij onze aandacht definitief van de tekorten van de student, van zijn schijnbare onmogelijkheden, naar: hoe halen we vóór hem en met hem het meeste uit het onderwijs? De uitdaging voor de student en de uitdaging voor onszelf als onderwijsinstelling, staan voorop. Wij laten studenten niet los, wij binden studenten Plusvoorziening Betrekkelijke nieuwkomer in het mbo is de Plusvoorziening. Deze voorziening voor overbelaste studenten, voortgekomen uit het WRR-rapport van P.Winsemius 5, is in het ROCvA georganiseerd in de vorm van aparte begeleiding, ín of dicht bij de klas. Maar altijd binnen de reguliere opleiding, in de vorm van coaching. De studenten die onder de Plusvoorziening vallen, zijn een doelgroep op zich. Zij kunnen geen aanspraak maken op financiering op grond van een beperking (huidige LGF) omdat zij geen indicatie hebben of kunnen krijgen. Omdat de Plusvoorziening voorziening op verschillende manieren wordt ingezet, is zij bij uitstek geschikt voor het maatwerk dat de standaard hoort te zijn in Passend Onderwijs Herstructurering mbo Het Actieplan MBO bevat een aantal maatregelen dat ingrijpt op de structuur van het mbo. Het heeft daarom ook gevolgen voor de manier waarop de begeleiding en de zorg in de toekomst georganiseerd zijn. 5 Vertrouwen in de school, over uitval van overbelaste jongeren, WRR, januari

15 In dit kader zijn de belangrijkste maatregelen: - afschaffing van de drempelloze instroom in het mbo; - een aparte status en financiering van niveau 1-opleidingen: de Entreeopleidingen; - de verkorting en intensivering van opleidingen op niveau 4; - het verbeteren van de aansluiting vmbo - mbo en het verruimen van de samenwerkingsmogelijkheden. Voor de begeleiding en zorg heeft dit een aantal gevolgen: 1. Een grote groep studenten, de ongediplomeerde instroom, wordt in zijn geheel in een aparte opleidingskolom gepositioneerd. Een groot deel van deze studenten heeft dringende begeleidings- en/of zorgvragen 2. De opleidingen op niveau 4 worden verkort en geïntensiveerd. Dit heeft voor studenten mogelijk een grotere studielast tot gevolg. Voor studenten met zorgvragen c.q. een beperking zullen de gevolgen van die toename leiden tot een verhoogde studiedruk en wellicht een groter risico op schooluitval. 3. De voortdurende aandacht voor de aansluiting vmbo-mbo biedt mogelijkheden aansluiting te zoeken bij de vernieuwde zorgstructuur in het voortgezet onderwijs. Zo kunnen wij bij de voordeur zicht krijgen en greep te houden op de (mogelijke groeiende) zorgvraag in het mbo ROCvA Entree In de loop van het schooljaar worden niveau 1-opleidingen omgevormd tot Entreeopleidingen. De populatie van de Entreeopleidingen bestaat uit drie groepen studenten: - De kwetsbare, overbelaste, ongediplomeerde, maar leerbare jongere met voldoende capaciteiten voor het behalen van een startkwalificatie; - De uitvaller uit het voortgezet onderwijs met gedrags- en/of psychische problemen wiens capaciteiten voor het behalen van een startkwalificatie niet zeker zijn; - De PrO-leerlingen met een positief doorstroomadvies, die cognitief in veel gevallen niet in staat zal zijn na niveau 1 niveau 2 te doen. De eerste groep heeft het grootste aandeel in de Entreeopleidingen. Het merendeel van de studenten zal doorstromen naar de hogere niveaus van het reguliere (echte) mbo. De tweede groep bestaat uit de studenten van ROC Op Maat. In praktijk stroomt een groot deel van hen ook door naar het reguliere mbo. Van de derde groep, de PRO-leerlingen, is slechts een zeer klein deel in staat tot een vervolgopleiding. Voor de meerderheid is niveau 1, indien haalbaar, eindonderwijs, met begeleide doorstroom naar de arbeidsmarkt Taalbeleid Ook op het gebied van taal- en rekenonderwijs in het mbo zien we twee ontwikkelingen: het streven naar verbetering van het algemene taal- en rekenniveau van mbo-studenten en de implementatie van het dyslexie- en dyscalculiebeleid. Beiden zijn voor onze doelgroep bijzonder belangrijk. Het behalen van algemeen vastgesteld taal- en rekenniveau vraagt mbobrede ondersteuning voor alle studenten. Het ondersteunende taal- en rekenonderwijs draagt daaraan bij. Onze studenten met een beperking op het gebied van taal en/of rekenen, een aanzienlijke groep in onze onderwijssoort, vragen ondersteuning bij het behalen van het vereiste taal- en rekenniveau én specifieke ondersteuning bij hun beperking. 15

16 Het dyslexiebeleid wordt uitgevoerd aan de hand van het dyslexieprotocol en een ROC-breed netwerk voor specialisten op dit gebied, zodat ondersteuning in alle colleges wordt gewaarborgd. Voor alle studenten betekenen de nieuwe taal- en rekeneisen een extra druk op hun studie. Voor alle studenten heeft taal- en rekenondersteuning, in het licht van het voorkomen van schooluitval en het succesvol kwalificeren van studenten, een hoge prioriteit. 2.3 Financiën We bevinden ons in een overgangssituatie.in het mbo wordt de ondersteuning voor studenten georganiseerd en gefinancierd met verschillende middelen. De belangrijkste: - VSV-subsidies voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten - LGF voor studenten met een geïndiceerde beperking - VOA-gelden voor de lagere mbo-niveaus - IBO-gelden voor de zorgstructuur - Participatiegelden - DMO-fondsen voor schuldhulpverlening en huisvestingsprojecten - Hamer-gelden en gemeentelijke middelen voor schoolmaatschappelijk werk - Plusgelden voor overbelaste jongeren - Entreegelden. Het is de uitdaging is om één integrale visie op studentenondersteuning te formuleren waarbij sprake is van samenhang tussen al deze gelden en activiteiten, in denken en in doen, zoveel mogelijk zonder overlap in aanbod en in financiering. Op dit moment is echter onzeker wat de som van middelen voor studentenondersteuning binnen het mbo in de nabije toekomst zal zijn. Zeker is de wijziging van de LGF-systematiek. De huidige Leerling Gebonden Financiering (LGF), die doorloopt tot 1 augustus 2014, bekostigt de begeleiding van individuele studenten met een geïndiceerde handicap of beperking. De belangrijkste wijzing voor deze specifieke groep in het mbo is dan ook de wijziging van de bekostigingssystematiek: Het mbo krijgt geen geld op naam meer voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben, maar een totaalbedrag (schooldeel en voormalig REC-deel van de rugzak) in de lumpsum onder het kopje gehandicaptenbeleid, waarvan de besteding apart moet worden verantwoord. De minister noemt deze de zware zorg. De extra inzet in dit kader wordt vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst, in de vorm van een begeleidingsplan. Vaststaat ook dat het ROCvA voor de opdracht staat met een afgebakend budget aan een onbekende en (mogelijk) wisselende zware zorgvraag te voldoen. Het ROCvA dient naar eigen inzicht en rationeel met de beschikbare middelen en de noodzakelijke zorginzet om te gaan. Hiervoor staan verschillende modellen ter beschikking. Het ROCvA kiest voor een mix van het expertisemodel en het leerlingmodel. Dat betekent de inzet van de middelen op expertise en specialistische voorzieningen en, waar nodig maatwerk. Dat wil zeggen: de middelen worden ingezet op individuele ondersteuningsbehoeften. Uitgaande van de versteviging van de bestaande zorgstructuur, ligt het in de lijn het geoormerkte budget voor zware zorg per College te lokaliseren bij de Loopbaan Expertise Centra, van waaruit het in de vorm van personele inzet, dan wel individueel toekende middelen kan worden uitgezet bij de diverse teams. 16

17 2.3.1 Budget Passend Onderwijs Zoals in de vorige paragraaf beschreven, is de wijziging in de bekostigingssystematiek één van de belangrijkste veranderingen. Hieronder geven wij op grond van de huidige aantallen een raming van de beschikbare middelen voor specialistische zware zorg, vanaf 1 augustus De huidige situatie: In de huidige situatie ontvangt het ROC van Amsterdam van het Rijk de volgende subsidiegelden: a) Leerling Gebonden Financiering ( rugzak financiering ) b) Financiering visueel gehandicapten Ad a) Leerling Gebonden Financiering Deze subsidie wordt ontvangen per deelnemer met een rugzakje. De laatste subsidiebeschikking is gedateerd op 24 januari 2012 en het subsidiebedrag in deze brief bedraagt Vanuit deze subsidie wordt, conform bestuursbesluit, eerst 15% gebruikt ter financiering van het Steunpunt Studie en Handicap. De resterende 85% wordt, op basis van de gesubsidieerde deelnemers, verdeeld over de MBO Colleges. De verantwoording van deze subsidiegelden vindt plaats in samenwerking tussen ROCvA Steunpunt Studie en Handicap, MBO Colleges en de Dienst Financiën. Aangetoond wordt dat er overeenstemming bestaat tussen: - de door de Commissie voor de Indicatiestelling afgegeven beschikking; - het door DUO vestiging Zoetermeer verstrekte terugmeldingsformulier; en - de door DUO vestiging Zoetermeer afgegeven beschikking. Tevens moet aangetoond worden dat de betreffende deelnemer per 1 oktober is ingeschreven en daadwerkelijk schoolgaand is (middels een onderwijsovereenkomst en presentieinformatie). Ad b) Financiering visueel gehandicapten Deze subsidie wordt ontvangen per visueel gehandicapte deelnemer, per kalenderjaar. De laatste subsidiebeschikking is gedateerd op 20 januari 2012 en het subsidiebedrag in deze brief bedraagt Vanuit deze subsidies wordt, conform bestuursbesluit, eerst 15% gebruikt ter financiering van het ROCvA Steunpunt Studie en Handicap. De resterende 85% wordt, op basis van de gesubsidieerde deelnemers, verdeeld over de MBO Colleges. De verantwoording van deze subsidiegelden vindt plaats in samenwerking tussen Steunpunt Studie en Handicap, MBO Colleges en Dienst Financiën. Aangetoond wordt dat er een verklaring van een medisch specialist aanwezig is voor de betreffende deelnemers. Tevens moet aangetoond worden dat de betreffende deelnemer per 1 oktober is ingeschreven en daadwerkelijk schoolgaand is (middels een onderwijsovereenkomst en presentie informatie). Deze beide subsidies zullen voor de laatste maal ontvangen worden voor schooljaar Voor de laatste 5 maanden van 2014 zal een overgangsregime gelden. In die maanden ontvangen wij een gemiddelde van het LGF-bedrag van de laatste drie jaar. Met ingang van 1 januari 2015 zal de nieuwe bekostigingssystematiek gelden ( Passend Onderwijs ). Deze is ingestoken op kalenderjaar in plaats van schooljaar. 17

18 2.3.3 De toekomst: Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014 In de nieuwe situatie ontstaat een budget Zware zorg dat niet langer leerlinggebonden is. Tevens zal het budget stijgen doordat de subsidiestromen van REC 6-3 (lichamelijk gehandicapten, langdurig zieken en verstandelijk gehandicapten) en REC-4 (gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek) direct aan de ROC s zullen worden toegekend in plaats van aan de REC s. Deze stijging schatten wij in op circa 1 miljoen voor het ROC van Amsterdam (circa REC-3 en circa REC-4). In overleg met de afdeling BPC, stellen wij over de verdeling van het nieuwe budget het volgende voor: - Startpunt voor de verdeling van de middelen zal de huidige verdeling van de middelen zijn; - Voor een goede matching van kosten en baten met betrekking tot deze groep deelnemers zullen de LEC s binnen de MBO Colleges fungeren als verdeelstation van deze middelen over de teams; - Het Steunpunt Studie en Handicap kan als onafhankelijke partij een rol spelen bij de verdeling van de middelen over de MBO Colleges door indicatiestelling; - Verdeelvoorstellen zullen besproken worden in het Overleg Bedrijfsvoering (OBV) en zullen daarna als besluitstuk worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring alvorens tot verdeling overgegaan zal worden. Wat hierbij tevens in ogenschouw moet worden genomen is: - Financiering van het Steunpunt Studie en Handicap; - Eventueel te reserveren budget voor MBO College overschrijdende zorg; - Verantwoordingseisen die aan de nieuwe subsidie worden gesteld. 6 REC: Regionaal Expertise Centrum. 18

19 Hoofdstuk 3. Programma Inleiding In dit hoofdstuk zetten wij eerst uiteen wat volgens de overheid de voorwaarden zijn voor het realiseren voor Passend Onderwijs. Daarna beschrijven wij onze ambities en taakstelling, in onze eigen organisatie, en in het bredere verband van de regio s. 3.1 Voorwaarden Passend Onderwijs In de visie van het ministerie zijn er drie voorwaarden voor het bieden van passend onderwijs: 1. het onderwijs op de scholen is van goede kwaliteit; 2. er is specialistische en toegankelijke onderwijsondersteuning voor de jongeren die dat nodig hebben; 3. er zijn voldoende fysieke voorzieningen van goede kwaliteit, zoals toegankelijke gebouwen. Het ROCvA/Flevoland zet op al deze fronten in. Wij richten ons op de ontwikkeling van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, de versterking en verbetering van de huidige zorgstructuur, en de realisatie van nieuwbouwlocaties die voldoen aan de eisen van hedendaags onderwijs. 3.2 Interne en externe ambities Ambities binnen ROC van Amsterdam en Flevoland Het ROC van Amsterdam en Flevoland kiest binnen de eigen organisatie voor kwalitatieve verbeteringen van het onderwijs en de onderwijsondersteuning. De volgende gebieden hebben daarbij de aandacht: - versterking van de zorgstructuur en de basiszorg binnen het ROCvA/Flevoland; - het verhogen van het slagingspercentage van studenten met een ondersteuningsvraag; - toegesneden onderwijs en ondersteuning voor groepen kwetsbare studenten; - onderwijsarrangementen voor individuele studenten met een specialistische ondersteuningsvraag; - doelgerichte selectie en plaatsing van studenten in opleidingen; - versterken van tussenvoorzieningen (zoals doorstartklassen) binnen de colleges Ambities in de regionale context Het ROCvA/Flevoland opereert in diverse regio s: Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelland- Meerlanden, Gooi- en Vechtstreek en Flevoland. In al deze gebieden is onze organisatie samenwerkingspartner van andere onderwijsinstellingen, welzijnorganisaties en gemeenten. In het kader van de zorgplicht en de verplichte regionale samenwerking gaat het ROC van Amsterdam en Flevoland: - het mbo bij de gemeenten in beeld brengen. In Amsterdam zoeken wij aansluiting zoeken bij het Programma hervorming zorg voor de jeugd (zie: Concept koersbesluit , paragraaf 3.3). In de andere gemeenten wij zoeken aansluiting bij soortgelijke programma s; - de samenwerking met het voortgezet onderwijs op het gebied van de overdracht van zorgleerlingen een mbo-breed, structureel karakter geven. Dit ter versterking van de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en t.b.v. de warme overdracht van studenten. De vorming van de nieuwe samenwerkingsverbanden, die een centrale rol krijgen in de verdeling van zorgmiddelen, vergemakkelijkt aansluiting bij het vo. 19

20 - een noodzakelijk stedelijk en gestandaardiseerd overdrachtsmodel voor zorginformatie te ontwikkelen en/of te optimaliseren. Wij kunnen digitale hulpmiddelen en informatiesystemen (zoals ELKK en Digidoor) beter benutten, zodat wij vooraf kunnen bepalen wat de beginsituatie van onze aspirantstudenten is. Het ROCvA kan zijn voordeel doen met informatie uit het vo over de ondersteuningsgeschiedenis van de student, zodat de toewijzing van ondersteuning vooraf, en uitvoer van de ondersteuning direct vanaf het begin van de mbo-opleiding plaatsvindt. Zo is er een direct verband tussen de informatie over de student en het aangeboden ondersteuningsarrangement. Tevens is het uit oogpunt van efficiëntie lonend te onderzoeken of wij een zorgtoewijzingssysteem kunnen ontwerpen dat aansluit bij het ontwerp van het vo. Dit bijvoorkeur in samenwerking met het vo. - de samenwerking tussen mbo-instellingen op het gebied van studentenondersteuning verstevigen. Die samenwerking bestaat potentieel uit het delen van zorginformatie, uit de warme overdracht van studenten, die overstappen van de ene mbo-instelling naar de andere. De samenwerking bevindt zich echter in een zeer pril stadium. Intensivering van de samenwerking is winstgevend voor onderwijsinstellingen en onze studenten. Daarbij is het belangrijk oog te houden voor het aantal zorgstudenten dat ieder ROC voor zijn rekening neemt. 3.3 Interne en externe doelstellingen Doelstellingen binnen ROC van Amsterdam en Flevoland Wij willen onze ambities binnen onze organisatie als volgt realiseren: - het mogelijk maken van bundeling van middelen voor passende studentenondersteuning; - het ontwerpen en implementeren van een transparant systeem van zorgtoewijzing; - het vaststellen van onderwijsmogelijkheden en ondersteuningsbehoeften bij de voordeur, door professionalisering en uniformering van de intake en intakers; - resultaatgerichte rapportages op het gebied van studentenondersteuning, die inzicht geven in het verband tussen geboden ondersteuning en leerresultaten; - versterking van de positie en professionaliteit van zorgcoördinatoren; - het professionaliseren van docenten in het leren omgaan met verschillen in de klas en het differentiëren in lesinhouden; - efficiënte plaatsing en doorstroming door het verstrekken van duidelijke studieadviezen door opleidingen en goede doorstroombegeleiding door LEC s; - het ROC-breed implementeren van de ondersteuning op het gebied van taal en rekenen om het behalen van de referentieniveaus voor alle studenten mogelijk te maken. 20

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Begeleidingsplan Noordzeelant

Begeleidingsplan Noordzeelant Titel instrument Nuttig voor doelgroep Doel / bruikbaar voor Korte beschrijving van het instrument Van MBO Contactpersoon E-mail Begeleidingsplan Noordzeelant Docenten mbo Docenten mbo Wellantcollege mbo

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant In opdracht van de gemeente Eindhoven Eindrapport Erik Keppels Ton Eimers Nijmegen, 15 mei 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2012 Kenniscentrum

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Ruimte voor ieders talent. VO-Investeringsagenda 2011-2015

Ruimte voor ieders talent. VO-Investeringsagenda 2011-2015 Ruimte voor ieders talent VO-Investeringsagenda 2011-2015 Ruimte voor ieders talent VO-Investeringsagenda 2011-2015 Colofon De VO-Investeringsagenda, Ruimte voor ieders talent is tot stand gekomen door

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie