20122S0CHOO1LGI3DS Z o r g v l i e t

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "20122S0CHOO1LGI3DS Z o r g v l i e t"

Transcriptie

1 S C H O O L G I D S Nutsschool Zorgvliet

2 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van Nutsschool Zorgvliet. Deze schoolgids heeft tot doel u duidelijkheid te verschaffen over de algemene gang van zaken binnen onze school. In de gids kunt u lezen wat onze visie is op onderwijs; wat ons als school zo bijzonder maakt. U kunt er in lezen wat wij voor u en uw kind kunnen betekenen. Daarnaast is het een praktisch naslagwerk waarin zaken als het vakantierooster zijn opgenomen. Waarin protocollen kort zijn weergegeven en waarin u jaarlijks terugkerende activiteiten kunt vinden. Wij hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn en ook de Medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven aan deze schoolgids. Mocht u nog wensen en/of suggesties hebben ter verbetering van dit document dan vragen wij u contact op te nemen met de directie van de school. We realiseren ons dat een schoolgids nooit in de plaats kan komen van het persoonlijke contact en nodigen dan ook alle ouders van harte uit regelmatig de school te bezoeken en deel te nemen aan een activiteit en/of commissie. U kunt op deze manier uw kind zien binnen de schoolse omgeving. U leert de groep kennen waarin uw kind zijn of haar plekje heeft. Wij wensen alle ouders, maar in de eerste plaats natuurlijk, alle kinderen een heel fijn en leerzaam nieuw schooljaar toe! Namens het team van Nutsschool Zorgvliet Sylke Bosch directeur Nutsschool Zorgvliet 1

3 2 Nutsschool Zorgvliet

4 Inhoudsopgave 1 Algemeen Bestuur Inspraak door ouders Missie en visie van de scholen De kernbegrippen Kwaliteitszorg De veilige school Personeel Kinderen en ouders Melding Aangifte Nazorg De registratieprocedure Ouderbijdrage Schoolverzekering voor leerlingen Aansprakelijkheidsverzekering Ongevallenverzekering Leerplicht Leerlingen tot 5 jaar Leerlingen van 5 jaar Leerlingen vanaf 6 jaar Verplichte onderwijstijd Verlofregeling Sponsoring Gedragsregels 11 2 De school Situering van de school Schoolgrootte Speciale voorzieningen in en rondom het gebouw Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Speciale voorzieningen rondom het schoolgebouw De opvang en plaatsing van nieuwe leerlingen op de school Aanmeldingsprocedure Procedure in- en uitschrijving Regels voor schorsing en verwijdering Schooltijden Algemeen De kleutergroepen Groepen 3 tot en met Vakanties en vrije dagen Absentie 15 3 Waar de school voor staat Uitgangspunten en prioriteiten Uitgangspunten Prioriteiten Het pedagogische klimaat van de school Pesten 16 Nutsschool Zorgvliet 3

5 4 De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school De schoolorganisatie Groepering Taak- en functieverdeling personeel De activiteiten voor de kinderen Activiteiten in de kleutergroepen Basisvaardigheden in de groepen 3 tot en met Wereldoriënterende vakken Expressievakken Bewegingsonderwijs Engels Bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling Omgaan met computers Overzicht gehanteerde methodes Resultaten van het onderwijs 23 5 Kwaliteitszorg Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school Toetsen De overgang van kleuter naar groep Rapportage De speciale zorg voor kinderen Zorgverbreding en Weer Samen Naar School (WSNS+) Zorgstappen en verwijzingsprocedures Onderwijskundige rapporten Begeleiding van leerlingen met specifieke kwaliteiten Begeleiding bij de overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs (VO) Wijze van tot stand komen van het schooladvies Uitstroom van leerlingen 27 6 De ouders Betrokkenheid van ouders bij de school Schoolkrant Nutz Internet Inloopochtenden De Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) Medezeggenschapsraad (MR) De Ouderraad (OR) Klassenouder Schoolouderbijdrage Overblijven Klachtenprocedure 30 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school Activiteiten 31 4 Nutsschool Zorgvliet

6 8 Diverse zaken Schoolbenodigdheden Voor-, tussen- en naschoolse opvang Jeugdgezondheidszorg Het onderzoeksprogramma van de Jeugdgezondheidszorg Opvoedsteunpunt/Centrum Jeugd Gezin Welzijn Schevenigen Schoolmaatschappelijk werk Schoolmelk Snoepen Trakteren Uitstapjes en feesten Sponsoring Huiswerk De schooltas Vervoer van en naar school De fiets en de fietsenstallingen De auto Kiss-and-ride -zone Museumlessen e.d De schoolfotograaf Als de sirene gaat Honden verboden Zieke leraren Adreswijziging Hoofdluis Kinderwagens Mobiele telefoontjes Gevonden voorwerpen Naschoolse lessen en naschoolse cursussen Lessen in Franse taal Blokfluitles Schaakles Vragen over onderwijs of inspectie Bijlage: brief Zorgvliet (ouder) bijdrage Nutsschool Zorgvliet 5

7 1Algemeen 1.1 Bestuur Den Haag kent van oudsher zeven basisscholen met het predicaat Nutsschool. De Haagse Nutsscholen stonden tot april 2011 onder het bevoegd gezag van het Departement s-gravenhage van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen. Het Departement werd in 1796 opgericht als onderdeel van de in 1784 gestichte Maatschappij tot Nut van t Algemeen. Dit genootschap wilde, onafhankelijk van overheid en kerk en vanuit een gevoel van solidariteit, maatschappelijk actief zijn. De Haagse afdeling ontplooide sinds het begin van de 19e eeuw een scala aan activiteiten: onder meer een bibliotheek, een spaarbank, een ziekenfonds en verschillende scholen gingen het welzijn van de zogenaamde lagere klassen bevorderen. Sinds april 2011 is het Departement s-gravenhage een stichting geworden. Het bestuur van zeven Haagse Nutsbasisscholen ligt in handen van het bestuur van de Stichting Lucasonderwijs. Met de overgang naar een stichting is de solidariteitsgedachte tussen de 7 scholen komen te vervallen. De Zorgvliet ouderbijdrage, die gerelateerd is aan het inkomen, komt vanaf het schooljaar volledig ten goede aan alle de kinderen van de school waar deze is geïnd. De Nutsscholen hebben en houden een neutraal bijzondere signatuur. Bijzonder betekent dat de scholen niet bestuurd worden door de overheid. Het aspect van neutraliteit benadrukt de huidige stichting in haar statuten: het doel van de activiteiten is het bevorderen van maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap, onafhankelijk van enige levensbeschouwelijke, politieke of economische groepering. 1.2 Inspraak door ouders Ouders hebben bij Nutsschool Zorgvliet inspraak via: de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) van de school; de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 1.3 Missie en visie van de scholen Met de overgang naar de Stichting Lucasonderwijs kan Nutsschool Zorgvliet zelf haar visie en missie verder uitwerken, onafhankelijk van andere scholen binnen de stichting. In het schooljaar zal hier veel aandacht voor zijn. Ouders zullen betrokken worden bij het verder uitwerken van de visie en missie van Zorgvliet. De missie en visie zoals deze tot nu toe voor de Nutsscholen was vastgelegd zal hierbij uitgangspunt vormen. Missie Vanuit de Nutsgrondgedachte staat het kind centraal, met aandacht voor de relatie, competentie en autonomie. Het kind wordt in zijn ontwikkeling voorbereid op een maatschappij waarin het zich kan ontplooien tot een sociaal maatschappelijke zelfbewuste wereldburger. Visie Hieronder vindt u de kernwoorden die in onze missie worden genoemd en een beschrijving van de manier waarop wij in onze school deze begrippen inhoud geven De kernbegrippen Nutsgrondgedachte (Neutraal) Elk kind is welkom op Nutsschool Zorgvliet, ongeacht religie, cultuur en sociale achtergrond. De neutrale grondslag van de school komt tot uiting in het respectvol en begripvol omgaan met de verschillende religies en de sociale en culturele achtergronden van onze schoolpopulatie. Adaptief onderwijs (relatie, competentie, autonomie) Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd voelen, ze erbij horen en het gevoel hebben welkom te zijn. Ze voelen zich veilig en zitten lekker in hun vel. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen aankunnen. Hierbij gaat het met name om het werken vanuit de talenten en mogelijkheden van leerlingen. Onder het motto; Ik mag doen waar ik goed in 6 Nutsschool Zorgvliet

8 ben en ik mag wat ik kan en bij uitdagingen mag ik fouten maken. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze zich bewust worden van hun eigen leergedrag en dit zelf leren sturen. Door zelf ontdekkend en probleemoplossend te leren wordt de zelfstandigheid bevorderd. Kennis wordt bij ons verworven door een onderwijskundige structuur met gedifferentieerde instructies en gedifferentieerde werkvormen. Opvallende kinderen (lees: zwakke en bijzonder goede leerlingen) die worden gesignaleerd door de leerkracht en door ons leerlingvolgsysteem, krijgen zorg op maat. Een goed opgezette zorgstructuur waarbij relmatig (gezamenlijk) vergaderd wordt over vorderingen en ontwikkelingen van elke leerling. Hierbij maakt Nutsschool Zorgvliet regelmatig gebruik van externe expertise zoals: de zorgcommissie, ambulante begeleiding, het schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts en culturele en sportieve instanties. De kwaliteitszorg wordt gecoördineerd en geïnitieerd door een intern begeleider (IB) en uitgevoerd door een remedial teacher (RT) en een motorisch remedial teacher (MRT) en sluit aan bij het onderwijskundig beleid. Het ontwikkelen van de taal-,reken-,lees-, en schrijfvaardigheden vinden wij belangrijk, evenals kennisverwerking, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van de moderne ICT-middelen. Ook verschillende thema s zoals internationalisering (Europa, vreemde talen), cultuur en maatschappij (vreedzame school, actiefburgerschap) krijgen op onze school extra aandacht binnen de reguliere onderwijstijd. Wij maken alleen gebruik van deskundige en bevoegde leerkrachten die zich blijven scholen en ontwikkelen en waarbij de leerkracht zijn gedrag afstemt op de basisbehoeften, zowel didactisch als organisatorisch. Nutsschool Zorgvliet maakt gebruik van vakleerkrachten voor o.a. bewegingsonderwijs, muziek, drama en handvaardigheid. Prestatiegericht Wij streven naar een zo hoog mogelijk resultaat in al zijn facetten voor ieder individueel kind, waarbij de leerstofkeuze aansluit bij de door het ministerie verlangde kerndoelen en referentiekaders en de CITO-domeinen. Wij leggen de lat hoog en wij verwachten zowel van kinderen als van ouders, als leerkrachten maximale inzet en samenwerking. U kunt hierbij denken aan: huiswerk, CITO-toetsen in alle groepen, proefwerken, spreekbeurten, mapwerk en specifieke begeleiding of verdieping waar nodig. Het accent van ons onderwijs ligt op de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen in een positief pedagogisch klimaat, aangevuld met verschillende thema s, die extra aandacht genieten binnen de reguliere onderwijstijd. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en streven naar doorstroming naar de hoogst beschikbare vorm van het voortgezet onderwijs. Nutsschool Zorgvliet maakt onder meer gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem om in groep 8 het eindniveau van de leerling vast te stellen. Nutsschool Zorgvliet leidt op tot een sociaal maatschappelijke wereldburger (sociaal emotionele ontwikkeling) Wij streven ernaar dat de leerlingen lekker in hun vel zitten en dat zij de sociale vaardigheden ontwikkelen om zich in onze maatschappij te kunnen handhaven en ontplooien. Wij maken gebruik van hiervoor speciaal ontwikkelde methodes. Respect hebben voor elkaar en het overbrengen van normen en waarden zijn belangrijk in onze dagelijkse lespraktijk (bijv. niet vloeken, luisteren naar elkaar, ruzies uitspreken, niet pesten). Normen en waarden geven wij mede vorm door het aanreiken van voorbeelden van goed gedrag en een correcte houding door ons personeel. Ook van onze leerlingen zullen wij zulk gedrag verlangen. Kinderen gedragen zich op een rustige manier in het schoolgebouw, zittend eten, geen hoofddeksels binnen, gewoon lopen in de gangen, zorgvuldig omgaan met schoolmateriaal, e.d. Kinderen wordt gevraagd zich te houden aan huishoudelijke regels (goede morgen, een hand geven aan de leerkracht en het groeten van volwassenen, geen sieraden bij de gymles, handen wassen na toiletbezoek en voor het eten, niet eten tijdens de les, e.d.) Brede vorming, ook op cultureel en sportief gebied. Cultureel door aandacht te Nutsschool Zorgvliet 7

9 besteden aan literatuur en het houden van museum-,theater- en filmbezoek. Sportief en motorisch door gebruik te maken van vakleerkrachten bewegingsonderwijs en het deelnemen aan verschillende sportevenementen. Stimulerende leeromgeving waarin ruimte is voor de vorming van elke leerling. 1.4 Kwaliteitszorg Nutsschool Zorgvliet heeft in het schooljaar een keuze gemaakt voor de kwaliteitsinstrumenten van WMK-PO. (Werken met kwaliteit primair onderwijs) We zijn gestart met de Quickscan van het personeel en zullen in een oudertevredenheidsonderzoek doen. 1.5 De veilige school De school heeft een veiligheidsplan. Dit veiligheidsplan (een veilige school) is een start en is te zien op school. Wij vinden het belangrijk dat personeelsleden, ouders en kinderen op de hoogte zijn van de beleidsuitgangspunten t.a.v. agressie, geweld en seksuele intimidatie. Nutsschool Zorgvliet kent een gedragscode Personeel Alle personeelsleden moeten erop kunnen vertrouwen dat ze nooit alleen hoeven te zijn in een gesprek met agressieve of gewelddadige mensen. Dit is één van de voorwaarden voor een werkelijk veilig schoolklimaat! sancties staan (schorsing, ontzegging van de toegang e.d.) wordt ook direct de clustermanager van Stichting Lucasonderwijs in kennis gesteld. De directeur zorgt ervoor dat bij fysiek geweld contact wordt opgenomen met het slachtoffer, i.v.m. een mogelijke behoefte aan ondersteuning. Op grond van meldingen kan per school een risico-inventarisatie worden gemaakt, waarna verdere actie mogelijk wordt. We denken hierbij aan overleg met de wijkagent, buurthuis, gemeente e.d., waarbij het uitgangspunt is om de situatie zoveel mogelijk te normaliseren en de veiligheid te bevorderen. Van elke vorm van fysieke agressie of geweld wordt door de directeur melding gemaakt aan de algemeen directeur. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het incidenten-registratieformulier. Bovendien wordt een aantekening bewaard in het leerlingendossier Aangifte In het geval van agressie of geweld van leerlingen, ouders of personeelsleden gelden de volgende regels: Er wordt in principe aangifte gedaan bij de politie. Er wordt onderzocht of de leerling of het personeelslid van school verwijderd moet worden en/of de ouder de toegang tot de school ontzegd moet worden. Materiële schade zal worden verhaald Kinderen en ouders Agressie, geweld en seksuele intimidatie ten aanzien van kinderen zijn beschreven in Het Pestprotocol. Aan de omgangsregels voor ouders (die ongewenst gedrag vertonen) is ook aandacht besteed in het plan.(zie ook 3.2.1) In het gedragsprotocol staat beschreven hoe er bij Nutsschool Zorgvliet wordt omgegaan met verkeer tussen ouders onderling en ouders en leerlingen en leerlingen onderling. Het protocol is op school in te zien Melding Bij strafbare feiten dient door directie/bestuur aangifte gedaan te worden bij de politie. Ook in minder ernstige gevallen wordt een registratie bijgehouden door en een en ander te melden aan de directeur. Als het gaat om feiten waarop Nazorg Voor iedereen die te maken heeft met agressie of geweld is het van belang om, zo snel dit mogelijk is, hierover te kunnen praten met zijn of haar leerkracht, een directe collega en/of een directielid. Sociale steun is uiterst belangrijk om stress te voorkomen. Desgewenst kan professionele hulp ingeschakeld worden (bijv. Bureau Slachtofferhulp) De registratieprocedure Het succes van het registreren van agressie en onveiligheid valt of staat met een goede procedure. Daarom hebben we de volgende afspraken gemaakt: Het slachtoffer, eventueel vergezeld van ouder of leerkracht meldt het incident bij de directeur van de school. 8 Nutsschool Zorgvliet

10 Om te voorkomen dat dit door alle consternatie vergeten wordt, is het aan te bevelen dat de directeur van de school hierop toeziet. Het slachtoffer (c.q. de ouders of leerkracht) vult het registratieformulier in. Het formulier wordt ingeleverd bij de directeur van de school. Eventueel wordt het incident besproken met de clustermanager. De directie van de school zorgt zelf voor het analyseren en formuleren van preventieve maatregelen. 1.6 Ouderbijdrage Het bestuur van de Haagse Nutsscholen vraagt ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage die de scholen extra middelen oplevert. Ook dit jaar vragen wij uw bijdrage voor de belangrijke activiteiten, welke alle rechtstreeks ten goede komen aan de school van uw kind(eren). Voor Nutsschool Zorgvliet zal in overleg met de MR besloten worden hoe de extra financiële middelen per schooljaar ingezet gaan worden. Eenmaal per jaar krijgt u als ouder een overzicht van de baten en lasten ten aanzien van de geïnde bijdragen. Natuurlijk beseffen wij heel goed dat de vrijwillige ouderbijdrage een behoorlijk bedrag voor u kan zijn, echter zoals hiervoor reeds aangegeven, wordt deze ouderbijdrage gebruikt om extra s voor uw kind te realiseren. Indien u kiest voor Nutsschool Zorgvliet gaan we ervan uit dat u gebruik wilt maken van de extra voorzieningen en, conform de afspraak met de ouders, financieel zult bijdragen. De ouderbijdrage is gebaseerd op het belastbaar totale gezinsinkomen. De ouderbijdrage voor het schooljaar bedraagt: Bruto gezinsinkomen Ouderbijdrage tot ,00 van tot ,00 boven ,00 De ouderbijdrage wordt dit jaar door de school bij voorkeur per automatische incasso geïnd, zo nodig in twee termijnen. Voor alle bijdragen geldt dat voor tweede en volgende kinderen automatisch een korting van 75,00 (per kind) wordt gegeven. Indien uw kind een deel van het schooljaar Nutsschool Zorgvliet bezoekt, dan betaalt u slechts voor dat deel. Er wordt uitgegaan van 10 schoolmaanden, juli en augustus worden niet meegeteld. Voorbeeld: Uw kind bezoekt de school vanaf: augustus/september: volledige betaling oktober: 9/10 deel november: 8/10 deel december: 7/10 deel etc. Als het betalen van de ouderbijdrage aantoonbaar een financieel probleem oplevert, kan via een vertrouwelijk gesprek met de directeur van de school een aangepaste regeling getroffen worden. Ieder schooljaar ontvangt u een brief van het bestuur over de geïndexeerde ouderbijdrage met een in te vullen verklaring dat u instemt met de ouderbijdrage. Steunfonds Nutsscholen. Indien u meer overmaakt dan het vastgestelde bedrag wordt door het Steunfonds Nutsscholen dat gedeelte verdubbeld. U zorgt dan voor een extra sponsoring van de school. Hier willen we ook melden dat ons schoolbestuur de ANBI -status heeft. Giften aan de school worden als zodanig erkend door de belastingdienst. 1.7 Schoolverzekering voor leerlingen Aansprakelijkheidsverzekering Voor de afdekking van de aansprakelijkheid hebben de Nutsscholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het maximaal verzekerde bedrag bedraagt ,00. Deze verzekering geeft uitsluitend dekking voor schadegevallen, waarbij de school daadwerkelijk aansprakelijk is. Schade aan kleding, schoeisel, brillen, tassen e.d. valt niet onder deze verzekering. De school (openbare ruimte) draagt niet de verantwoording voor het zoekraken (of stelen) van eigendommen. In uw eigen belang, verzoeken wij u te controleren of u in het bezit bent van een particuliere WA-verzekering voor het gehele gezin. Het mag Nutsschool Zorgvliet 9

11 niet zo zijn, dat een kind, dat schade veroorzaakt, aan wie of waar dan ook, niet terug kan vallen op een verzekering Ongevallenverzekering Voor alle leerlingen is collectief een ongevallenverzekering afgesloten. Hieronder volgt een overzicht van de verzekerde bedragen en dekkingen: Bij overlijden 5.000,00 Bij blijvende invaliditeit ,00 Dokterskosten tot maximaal 2.500,00 Tandartskosten maximaal 2.500,00 Genoemde verzekering betreft een door het bestuur van de Stichting Haagse Nutsscholen afgesloten verzekering. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico: Tijdens de heen- en terugweg en gedurende het verblijf in de schoolgebouwen, respectievelijk op de daarbij behorende terreinen en wel vanaf 1 uur voor de aanvang van de schooltijd tot 1 uur na het verlaten van de school. Bij museumbezoek en tijdens muziek- en toneelvoorstellingen onder toezicht van schoolbegeleiders. Gedurende excursies en schoolreizen binnen en buiten Nederland onder toezicht van schoolbegeleiders. Met betrekking tot de dokters- en tandartskosten is de ongevallenverzekering een polis met secundaire dekking. Dat wil zeggen dat de polis pas uitkeert indien de kosten op de polis van de ouders zelf niet zijn gedekt, dan wel dat deze polis een eigen risico kent. De kosten op de collectieve ongevallenverzekering worden vergoed tot maximaal de vermelde verzekerde bedragen. Voor eventuele verschillen tussen de uitgekeerde bedragen en werkelijke kosten kan de school uitsluitend aansprakelijk gesteld worden, indien de school daadwerkelijk met betrekking tot het schadegeval aansprakelijk is. Verdere informatie omtrent de verzekeringen kunt u verkrijgen bij de firma Goemans, makelaars in Assurantiën B.V., Laan van Meerdervoort 783, tel. (070) Leerplicht Met ingang van de wet op het basisonderwijs is er verandering gekomen in de duur van de leerplicht. Kinderen worden leerplichtig op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden. Ook de regels voor extra verlof zijn door de wetswijzigingen aangepast. De leerlingen worden in drie groepen ingedeeld, waarbij voor elke groep een aparte regeling geldt Leerlingen tot 5 jaar Deze kinderen zijn niet verplicht de school te bezoeken. Ouders dienen hun kind wel af te melden als zij niet op school komen Leerlingen van 5 jaar Deze leerlingen mogen op initiatief van de ouders gedurende maximaal vijf uren per week de school verzuimen. De directie dient hiervan in kennis te worden gesteld. Daarnaast mag de directie, indien de ouders daarom verzoeken, nogmaals vijf uren per week verlof geven Leerlingen vanaf 6 jaar Deze leerlingen zijn volledig leerplichtig Verplichte onderwijstijd Nutsschool Zorgvliet voldoet ruimschoots aan de in de wet gestelde eisen ten aanzien van de verplichte onderwijstijd en biedt de leerlingen over 8 jaar veel meer dan het minimum aantal lesuren van 7520 uur aan. De leerlingen ontvangen gemiddeld 990 uur per schooljaar in plaats van de vereiste 940 uur. Deze extra onderwijstijd wordt onder meer bekostigd uit de Zorgvliet ouderbijdrage. 1.9 Verlofregeling Verlof mag uitsluitend worden gegeven, indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Op grond van deze regels, waarvan de handhaving door de leerplichtambtenaar kan worden gecontroleerd, moet ongeoorloofd verzuim door de school worden gemeld. Denkt u in aanmerking te komen voor verlof wegens uitzonderlijke omstandigheden, dan moet u het formulier verzoek om vrijstelling schoolbezoek invullen (bij voorkeur vier weken voor het gevraagde verlof). De omstandigheden waaronder verlof mag worden gegeven, zijn de volgende: 10 Nutsschool Zorgvliet

12 Wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een ouder niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, is het mogelijk voor ten hoogste 10 schooldagen verlof aan te vragen. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen! Wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden. Hierbij moet gedacht worden aan: verhuizing, huwelijken in de naaste familie, overlijden van familie, huwelijksjubilea Sponsoring Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met zestien organisaties een convenant gesloten, waarin afspraken voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd. Het convenant is niet bedoeld om sponsoring te bevorderen of te bestrijden. Het bevat gedragsregels die scholen als richtlijnen kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten verstrekt aan school in ruil voor een tegenprestatie. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een schenking. Nutsschool Zorgvliet heeft zelf ook een beleidsplan sponsoring opgesteld met onderstaande gedragsregels. Geen redenen voor verlof zijn onder andere: familiebezoek in het buitenland; vakantie in goedkope periode; ontbreken van andere boekingsmogelijkheden; uitnodigingen van familie of vrienden; eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte; deelname aan culturele of sportieve evenementen buiten het Nuts schoolverband, uitzondering hierop zijn de leerlingen die op topsportniveau hun sport beoefenen Gedragsregels Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt. Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden. Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen. Sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Nutsschool Zorgvliet 11

13 2 De school 2.1 Situering van de school Nutsschool Zorgvliet is gelegen in de rustige wijk Zorgvliet, op de grens van het Statenkwartier en de Archipelbuurt. De school, een rustieke villa, staat in de Adriaan Goekooplaan, een laan met kantoren, een ambassade en enkele woonhuizen. Er is weinig doorgaand verkeer, hoogstens wat sluipverkeer. De school ligt verscholen in het groen, op een steenworp afstand van het Catshuis. In de onmiddellijke omgeving van de school, op loopafstand, bevinden zich het Gemeentemuseum en het Museon, welke door de groepen 1 t/m 8 regelmatig worden bezocht. De meeste kinderen komen vanuit het Statenkwartier, Duinoord, Belgisch Park, Zeeheldenkwartier, Mesdagkwartier en de Archipelbuurt, maar ook kinderen vanuit de Bomen- en Bloemenbuurt en Centrum-Den Haag bezoeken onze school. De school heeft daardoor enigszins het karakter van een streekschool. 2.2 Schoolgrootte De schoolgrootte varieert. In het begin van het schooljaar zijn er ongeveer 230 leerlingen, waarna het aantal leerlingen in de loop van het schooljaar toeneemt tot ongeveer 250 leerlingen. De groei wordt veroorzaakt doordat kinderen, zodra zij vier jaar zijn geworden, naar school mogen. In totaal zijn er acht groepen. De kleutergroepen zijn heterogene groepen met leerlingen van vier, vijf en zes jaar. De kleutergroepen groeien uit tot maximaal zesendertig leerlingen per groep. De laatste maanden van het schooljaar wordt extra personeel ingezet om de kleutergroepen regelmatig te kunnen splitsen. De groepen 3 tot en met 8 hebben bij voorkeur dertig leerlingen. De school beschikt over zowel fulltime als parttime leraren. Voor de meeste groepen staat een fulltime leraar. Daarnaast is er een vakleraar gymnastiek, een vakleraar muziek, een vakleraar dramatische vorming (groepen 3 t/m 8) en een vakleraar tekenen/handvaardigheid (groepen 3 t/m 8). Bovendien beschikt de school over een parttime intern begeleider en een parttime remedial teacher. De secretaresse werkt parttime op onze school. 2.3 Speciale voorzieningen in en rond om het gebouw Speciale voorzieningen in het schoolgebouw De school aan de Adriaan Goekooplaan beschikt over elf lokalen. Hiervan zijn er acht in gebruik als groepslokaal. Tevens beschikken we over een computerlokaal met 32 computers, een lokaal voor handvaardigheid, een lokaal voor muziek en een kleine gymnastiekzaal (speellokaal) voor de kleutergroepen en groep 3. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen lessen lichamelijke opvoeding in een andere school met een grote gymnastiekzaal (Annie M.G. Schmidtschool aan de Jacob de Graefflaan). Bij het speellokaal en de gymnastiekzaal zijn kleedruimtes aanwezig. De naschoolse opvang wordt inpandig gerealiseerd door 2Samen. Gemiddeld zijn per groep, naast de computers in het computerlokaal, enkele computers beschikbaar. Deze worden gebruikt voor de dagelijkse taal- en rekentraining, voor het oefenen bij de zaakvakken en bij het zelfstandig werken. Ook voor de remedial teaching zijn computers beschikbaar. Deze worden ingezet voor remediërende oefeningen onder begeleiding van de remedial teacher Speciale voorzieningen rondom het schoolgebouw Het schoolgebouw aan de Adriaan Goekooplaan is omgeven door een grote speelplaats, gelegen in het groen. De speelplaats is aan de zij- en achterkant afgeschermd door een hek en aan de voorzijde door een lage stenen muur. Er zijn diverse speelvoorzieningen aanwezig. Verder hebben we de beschikking over een bovengrondse, deels overkapte fietsenstalling. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing van, of schade (e.d.) toegebracht aan fietsen en andere artikelen of voorwerpen. 2.4 De opvang en plaatsing van nieuwe leerlingen op de school Aanmeldingsprocedure Om te weten wanneer u uw kind bij ons kunt 12 Nutsschool Zorgvliet

14 aanmelden, kunt u onderstaand schema hanteren. Daarbij is het mogelijk om ongeveer vanaf een half jaar vóór de loting deel te nemen aan een informatiebijeenkomst op school. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders uitleg over de identiteit van onze school en onze werkwijze. Het is gebruikelijk de school te bekijken en de sfeer te proeven. De ouders krijgen tevens een schoolgids en een aanmeldingsformulier. Enkele weken voordat een definitief geplaatste leerling naar school zal gaan, maakt de secretaresse met de ouders een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen alle administratieve handelingen verricht worden en krijgen ouders extra informatie over de eerste periode op school. Uw kind is geboren tussen Aanmelden voor en en en en Het is van belang dat het aanmeldingsformulier op tijd in ons bezit is. Alleen dan kan een kind meeloten. In de tweede week van september wordt door een lid van de medezeggenschapsraad en een directielid de loting verricht. De beschikbare plaatsen worden onder de aangemelde kinderen verloot. Daarnaast wordt er een wachtlijstvolgorde van 10 kinderen geloot. Begin oktober krijgen de ouders van aangemelde leerlingen schriftelijk bericht: uw kind kan geplaatst worden, uw kind staat op de wachtlijst of uw kind is definitief uitgeloot. In de eerste twee gevallen dient u de brief te bevestigen door schriftelijk te laten weten of u van de plaats gebruik wilt maken, resp. de plaats op de wachtlijst accepteert. Houdt u er rekening mee dat, zelfs wanneer u op tijd aanmeldt, de kans erg groot is dat uw kind op de wachtlijst geplaatst zal worden dan wel definitief uitloot. Het aantal aanmeldingen is altijd vele malen groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Enkele weken voordat uw kind naar school gaat, krijgt uw kind een welkomstkaartje met daarop de gegevens voor de eerste echte schooldag. Kinderen die 4 jaar worden starten op de eerste dag na hun verjaardag. Na 1 juni van een schooljaar worden geen leerlingen meer geplaatst in een kleutergroep. Deze kleuters starten na de zomervakantie. De verdeling van definitief geplaatste kinderen gebeurt twee maal per jaar in overleg met het zorgteam. Hierbij wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling van de twee groepen, qua leeftijd en geslacht. Ouders die een verzoek hebben met betrekking tot plaatsing kunnen dit schriftelijk bij de directeur indienen Procedure in- en uitschrijving Inschrijving Wij vinden het belangrijk dat ouders een bewuste keuze maken ten aanzien van de basisschool. Daarom organiseren wij regelmatig informatiebijeenkomsten. Wanneer u als nieuw gezin overweegt uw kind bij ons in te schrijven, ontvangen wij u eerst graag op een van deze bijeenkomsten. Indien reeds een kind van u onze school bezoekt, dan hebben broertjes en/of zusjes voorrang bij inschrijving. Vraagt u wel even om een aanmeldingsformulier, zodat we op tijd een plaats voor uw kinderen kunnen reserveren. Uitschrijving Net zo belangrijk als de inschrijving is het uitschrijven van een leerling. Gaat u verhuizen of verlaat uw kind om een andere reden onze school, maak dan een afspraak met de directie. Neem voor dit gesprek in ieder geval uw nieuwe adres en telefoonnummer en het nieuwe schooladres mee. Wij zorgen er dan voor, dat de nieuwe school het onderwijskundig rapport krijgt. Bovendien laten we aan de gemeente weten dat uw kind van school veranderd is. 2.5 Regels voor schorsing en verwijdering Er zijn regels omtrent schorsing en verwijdering, zodat we op deze regels kunnen terugvallen als zich onverhoopt een ernstig probleem voordoet. Deze regels zijn: Indien een leerling een ernstige verstoring vormt voor de rust en veiligheid van andere leerlingen en/of personeel kan tot schorsing worden overgegaan. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders of verzorgers van de betrokkene bekend gemaakt. Nutsschool Zorgvliet 13

15 De beslissing bij verwijdering ligt bij het bevoegd gezag. In alle gevallen zal er contact worden opgenomen met de leerplichtambtenaar. Definitieve verwijdering vindt niet eerder plaats dan nadat de verwijderende school een andere school heeft gevonden, die bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een school waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van het voorgaande tot definitieve verwijdering worden overgegaan. 2.6 Schooltijden Algemeen Alle lessen beginnen om 8:15 uur; dat wil zeggen dat alle kinderen dan in het lokaal aanwezig zijn. Het schoolgebouw is vanaf 8:05 uur geopend, tussen 8:05 en 8:15 uur worden alle kinderen in hun lokaal verwacht. De laatste bel gaat om 8.12 zodat kinderen rustig naar binnen kunnen gaan, hun jas ophangen, afscheid kunnen nemen voordat de lessen beginnen. Om 8:15 uur gaan de deuren dicht en beginnen de lessen. Ook de voordeur gaat dan dicht. We vinden het belangrijk om op tijd met de lessen te starten. Wij willen u dan ook met klem vragen om er voor zorg te dragen dat uw kind(eren) op tijd op school aanwezig zijn. Het is storend voor de groep wanneer er kinderen na aanvang van de les de klas binnen komen. Kinderen ervaren het zelf ook als bijzonder vervelend wanneer zij regelmatig te laat komen! Tijdens de lunch en het buiten spelen wordt toezicht gehouden door personeel van de school. De lestijden eindigen voor alle groepen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14:30 uur en op woensdag om 12:15 uur De kleutergroepen De kleuters kunnen door hun ouders in het lokaal gebracht worden. Het is de bedoeling dat het afscheid kort wordt gehouden en dat de ouders het lokaal daarna verlaten en niet plaatsnemen in het zitgedeelte dat voor de kleuters bestemd is. De kleuters kunnen ook weer bij hun lokaal opgehaald worden. Voor kleuters die nog niet de gehele dag naar school gaan, eindigt de ochtend om uur. Zij lunchen dus niet op school Groepen 3 tot en met 8 De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar hun lokaal. De ouders nemen buiten of beneden in de hal afscheid van hun kind. Op woensdagochtend kunnen de ouders even met hun kind mee naar boven lopen. Tot 14:30 uur wachten alle ouders buiten of (bij regen) in de hal op hun kinderen. Op woensdag is dat tot 12:15 uur. Nadat aan het eind van de schooldag de bel is gegaan, gaan de leerlingen zelfstandig naar buiten. Wilt u wanneer uw kind een naschoolse opvang bezoekt dit melden bij de groepsleerkracht? Op deze manier heeft de school een overzicht van welk kind naar welke opvang gaat. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan de naschoolse opvang. Kleine pauze Lunchen in de klas Grote pauze Alle groepen Nutsschool Zorgvliet

16 2.7 Vakanties en vrije dagen Vrijedagen/vakantie Nutsschool zorgvliet Prinsjesdag Maandag t/m dinsdag Herfstvakantie Vrijdag t/m vrijdag Kerstvakantie Vrijdag t/m vrijdag Studiedag team Vrijdag Voorjaarsvakantie Vrijdag t/m vrijdag Paasweekend Donderdag t/m maandag Meivakantie Maandag t/m vrijdag Hemelvaart Donderdag (in meivakantie) Pinkstervakantie Maandag t/m vrijdag Zomervakantie 2013 Maandaf t/m vrijdag Absentie Indien een leerling ziek is of vanwege een andere reden de school niet kan bezoeken (bijv. dokters- of tandartsbezoek), moet dit op de eerste dag van de absentie per aan de leerkracht worden gemeld. In elk geval voor 8.30 uur s morgens. Mocht u vóór 9.00 uur niet g d hebben en uw kind is niet op school en wij weten dat de leerling zelfstandig van huis naar school gaat, dan bellen wij u op. Dit laatste alleen uit veiligheidsoverwegingen. Voor leerlingen die zelfstandig naar school komen en ziek zijn geweest, is het van belang dat de ouders het kind op de dag dat het weer naar school gaat beter melden voor 8.15 uur. Dit om te voorkomen dat de ouders denken dat het kind op school is en dat de leraar denkt dat het kind nog ziek is. Indien er sprake is van een besmettelijke ziekte, dient de directie hiervan in kennis gesteld te worden. Wij hanteren het protocol van de GGD ten aanzien van overdraagbare aandoeningen. Ouders wordt dringend verzocht bezoeken aan artsen, orthodontisten e.d. zoveel mogelijk buiten de schooltijden van uw kind te plannen. Nutsschool Zorgvliet 15

17 3 Waar de school voor staat 3.1 Uitgangspunten en prioriteiten Uitgangspunten De school is in de eerste plaats een instituut om kennis over te dragen en vaardigheden aan te leren, echter, onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar waar ze ook een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag kunnen ontwikkelen. We willen de kinderen leren samen te werken, open te staan voor elkaar en leren verantwoordelijkheden te dragen Prioriteiten Zoals hierboven al vermeld, vinden we kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden (leren leren) de kerntaak van de school. Hiertoe worden de leerprestaties regelmatig en systematisch geëvalueerd door middel van ons leerlingvolgsysteem, waarvan de coördinatie in handen is van de intern begeleider. Waar nodig wordt extra hulp ingezet van de remedial teacher. Deze hulp verloopt volgens een door de remedial teacher / intern begeleider opgesteld plan en wordt regelmatig geëvalueerd. Ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 3.2 Het pedagogische klimaat van de school Een goede sfeer op school is buitengewoon belangrijk. Daarom streven we een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat na. Veiligheid is van groot belang, omdat een kind zich pas goed kan ontwikkelen, wanneer het zich veilig voelt. Op basis van wederzijds respect streven wij een goede relatie tussen leraren en leerlingen én tussen leerlingen onderling na. In dit kader is de rol van de ouders van groot belang. Een goed contact tussen school en ouders draagt bij tot de sfeer, die wij zo belangrijk vinden. De normen en waarden waarvan wij uitgaan zijn: De verschillen tussen mensen worden geaccepteerd. Er wordt op basis van die verschillen niet gediscrimineerd. Er is in beginsel respect voor de ander als medemens en voor diens mening. Met elkaar omgaan betekent verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. De leraren nemen verantwoordelijkheid voor een goede omgang met de collega s, ouders en met de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen; de leerlingen worden gestuurd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor een goede omgang met elkaar en met de leraren. Een goed sociaal gedrag wordt bevorderd door (gedrags-)problemen bespreekbaar te maken, te streven naar het oplossen van onderlinge problemen door er over te praten, richtlijnen voor een gedrag op te stellen en te trachten verkeerd gelopen relaties binnen afzienbare tijd weer te herstellen. Er wordt veel aandacht geschonken aan het opbouwen van saamhorigheidsgevoel in de groepen, met de ouders en in de school. Ouders respecteren de geldende regels met betrekking tot het bespreken van problemen in en om de school. Deze regels worden besproken tijdens het algemene gedeelte van de informatieve ouderavond bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Als uitgangspunt van ons pedagogisch handelen hangen zichtbaar in de school de basisafspraken over onze manier van omgaan met elkaar. In de klassen worden deze afspraken met de leerlingen besproken en, in samenspraak met de leerlingen, voor de klassensituatie uitgewerkt. In iedere klas zijn deze afspraken terug te vinden Pesten Kinderen die gepest worden hebben het moeilijk. Ze moeten constant op hun hoede zijn. Vaak schamen ze zich ervoor en vertellen er thuis niets over. De pester heeft minder last. Dat komt later, als hij of zij is opgegroeid en tot de ontdekking komt dat niemand hem of haar echt aardig vindt. Sommige pesters kampen hun leven lang met een schuldgevoel. Pesten is gedrag dat uiteindelijk alleen maar verliezers oplevert. We proberen pestgedrag snel te signaleren. Regels en afspraken worden met de leerlingen doorgesproken. We hanteren bij ons pestbeleid een Pestprotocol. U kunt (delen van) dit protocol op diverse plekken (gangen en lokalen) in de school terugvinden. Van de ouders verwachten wij dat ze het ons laten weten als hun kind of een ander kind gepest 16 Nutsschool Zorgvliet

18 wordt. Is de pester bekend, dan wordt zijn of haar gedrag besproken met de pester zelf, met de groep waarin de pester zit en zonodig met de ouders. Ook met kinderen die gepest worden moeten gesprekken worden gehouden. Soms lokken kinderen onbewust pestgedrag uit en zo blijven ze de zondebok. Ons streven is voor ieder kind een fijne schooltijd op een school zonder pestkoppen en zondebokken. De school en/of de ouders kunnen altijd de hulp inroepen van onze School Maatschappelijk Werker bij de aanpak van dergelijke problematiek. Nutsschool Zorgvliet 17

19 4 De organisatie van het onderwijs 4.1 De organisatie van de school De schoolorganisatie Met de invoering van de Basisschool in 1985 zijn de afzonderlijke kleuterscholen en de lagere scholen met 6 klassen verdwenen. Beide type scholen werden samengevoegd tot de basisschool met acht leerjaren voor kinderen vanaf vier jaar. 1 leerlingen zodra ze vier jaar oud zijn op school komen. De groepen worden dus gedurende het schooljaar groter. Bij de overgang naar groep 3 nemen we als uitgangspunt de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de gegevens uit de observaties van de leraren. Bij ernstige twijfel of een kleuter rijp is voor groep 3, kunnen we een aanvullend leervoorwaardenonderzoek aanvragen bij het HCO. Onze school hanteert vanaf groep 3 een leerstof-jaargroepensysteem. Hiermee bedoelen we dat de leerstof verdeeld is over de leerjaren. Jaarlijks gaan de kinderen naar een volgende groep om een nieuw deel van de stof te doorlopen. Wij kennen vanaf groep 3 geen combinatiegroepen Groepering Alle groepen Vanaf het schooljaar besteden we structureel aandacht aan het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling. We maken daarbij deels gebruik van de methode Jij en ik. Veel vaker wordt in de dramlessen de sociaal-emotionele ontwikkeling aandacht besteed. In alle klassen wordt Engelse les gegeven, waarbij de nadruk ligt op het spelenderwijs omgaan met de Engelse taal en het leren communiceren. In de groepen 7 en 8 liggen de eisen wat hoger. De verwachting is dat de leerlingen van groep 8 aan het eind van het schooljaar een niveau behalen van minimaal eind Havoklas 2. In alle klassen willen wij graag de zelfredzaamheid van kinderen bevorderen. Wij stimuleren kinderen om op gezette tijden gedurende de week en in verschillende situaties zelfstandig te werken. De aldus vrijgekomen tijd wordt door de leerkracht benut om bijv. te besteden aan het begeleiden en/of observeren van leerlingen. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. De kleutergroepen De groepen A en B zijn de instroomgroepen van de school. Dat wil zeggen dat de ingeschreven Zorgvliet heeft gekozen voor twee heterogene kleutergroepen. Dat wil zeggen dat de oudste en jongste kleuters bij elkaar zitten. Als een kind vier jaar is geworden, mag het naar de basisschool; verplicht is dit nog niet. Een leerling is leerplichtig vanaf het vijfde levensjaar. Groepen 3 t/m 8 Groep 3 In groep 3 maakt het spelen langzaam plaats voor het leren. Er wordt begonnen met het lezen, rekenen en schrijven. De lessen zijn regelmatig klassikaal en minder speels van karakter. Groep 4 Deze groep gaat verder op de ingeslagen weg. Rekenen, taal en lezen zijn aparte vakken. Het schrijven gaat steeds sneller. Groep 5 en 6 In de groepen 5 en 6 zijn bijna alle schoolvakken terug te vinden. Hier leren de kinderen hoe ze een werkstuk moeten maken en zullen ze een spreekbeurt houden. Tevens introduceren we in groep 5 het begrip huiswerk. Groep 7 en 8 In deze groepen bereiden we de leerlingen voor op het voortgezet onderwijs en worden de eisen hoger. De hoeveelheid huiswerk neemt toe. Er wordt extra aandacht besteed aan het maken van werkstukken. Het goed kunnen omgaan met de computer en kennisnet/internet speelt daarbij een belangrijke rol. In de wet staat welke vakken de kinderen moeten krijgen en van ieder vak zijn kerndoelen aangegeven. We hebben bij de kerndoelen heel zorgvuldig onze methoden gekozen. In deze methoden staat in ieder geval de verplichte 1 Pedagoog Langeveld 18 Nutsschool Zorgvliet

20 leerstof. Aan het eind van de basisschool hebben alle kinderen de verplichte leerstof doorlopen. Na schooltijd is het voor leerlingen van de groepen 7 en 8 mogelijk te kiezen voor het volgen van lessen in de Franse taal. 4.2 Taak- en functieverdeling personeel De directeur zorgt voor het beleid en de dagelijkse leiding binnen de school. De groepsleraren hebben de verantwoording voor de organisatie in de klassen en alles wat daarmee samenhangt. Ze hebben daarbuiten taken die van belang zijn om de school als organisatie goed te laten functioneren. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg. De intern begeleider maakt de toetskalender en houdt het leerlingvolgsysteem bij. Samen met de groepsleraar en de directeur wordt bepaald welke hulp geboden moet worden aan kinderen die dat nodig hebben. Hij coördineert de leerlingbesprekingen en de zorgbesprekingen. In overleg met de remedial teacher en de leraar stelt de intern begeleider, de remedial teacher of de leraar zo nodig een behandelplan op. De vakleraren hebben de groep gedurende een bepaalde tijd onder hun hoede voor gymnastiek, muziek, dramatische vorming, handenarbeid en tekenen. De secretaresse verzorgt de administratieve ondersteuning. Groep Leraren Groep A 1/2 Mw. J. Hins - van Lochem Groep B 1/2 Mw. E. Bomhoff (ma - di) Mw. M. Aalbers (woe - do - vrij) Groep 3 Mw. M. van Sluis Groep 4 Dhr. E. Prins Groep 5 Dhr. R. Boerman Groep 6 Dhr. P. Molog Groep 7 Dhr. R. Pappe Groep 8 Dhr. P. Aalders Vakleraar lichamelijke opvoeding Dhr. M. de Lange Vakleraar tekenen / handvaardigheid Mw. C. Moor (groepen 3 t/m 8) Vakleraar muzikale vorming mw. C. Voogt Intern begeleider Dhr. R. Schroot Remedial Teacher Mw. A. Franse (groepen 1 t/m 8 Leraar dramatische vorming Mw. M. van Vorstenbosch (groepen 3 t/m 8) ICT-coördinator Dhr. R. Boerman Secretaresse Mw. D. Hakstege Schoolmaatschappelijk werkster Mw. W. van Vliet Vervangers (cv en bapo) Mw. M. van Lierop (tot 1 december 2012) Mw. L. Segaar Mw. A. Franse Dhr. J. Visser Directie Directeur mw. S. Bosch Stagiairs Ieder schooljaar zal een aantal PABO-studenten stage lopen bij ons op school in het kader van hun opleiding. Nutsschool Zorgvliet is een van de opleidingsscholen van de Haagse Hogeschool. 4.3 De activiteiten voor de kinderen Activiteiten in de kleutergroepen Spel is de meest wezenlijke vorm van bezig zijn van het zich veilig voelende kind in een wereld die nog van alles kan blijken te zijn. Deze uitspraak geldt in onze ogen nog steeds. De kleuters krijgen veel gelegenheid om te spelen, zowel buiten op het plein als binnen in het klaslokaal en/of het speellokaal. Bij de 4/5-jarigen ligt de nadruk op het spelen en het wennen aan het naar school gaan. De Nutsschool Zorgvliet 19

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE SCHOOLGIDS 2015-2019 MARTENASKOALLE Bitgummole Brin: 18NF Inhoudsopgave Algemeen... 3 Inleiding... 3 Naam en doelstelling... 3 Het bestuur... 3 Bestuursvisie... 3 Visie van de school... 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Schoolgids 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Tel. : 050-5033612 E-mail : info@spectrumpeize.nl Website : www.spectrumpeize.nl OBS t

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie