Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2. Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2. Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2"

Transcriptie

1 Ledenbulletin nr Februari 2015 Inhoudsopgave Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2 Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2 Arbeidsrecht - Let op rechtsvermoeden bij min-maxcontract 2 - Ziekte binnen en buiten werk gelijk behandeld 3 Fiscale zaken - Controleer voor de WKR uw afspraken met de fiscus 4 - Nog even de fiscale fietsregeling toepassen 4 Sociale zaken - Einde van premievrijstelling oudere werknemer 4 - Komt u in aanmerking voor een IOAZ-uitkering? 5 - Snellere digitale ontslagprocedure onder WWZ 5 - WWZ transitievergoeding veel hoger dan gedacht 6 - WWZ veel gestelde vragen transitievergoeding 7 Voor meer informatie over artikelen in deze ledeninformatie kunt u contact opnemen met eerstelijns advies:

2 Actueel Aannemersfederatie; geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! Bouwend Nederland heeft gemeend het overleg voor de CAO Bouwnijverheid met de vakbonden alleen te willen voortzetten. Bouwend Nederland heeft Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra te kennen gegeven geen prijs meer te stellen op haar aanwezigheid bij het overleg, juist nu de cao-onderhandelingen een cruciale fase ingaan. Hierdoor zijn volgens de Aannemersfederatie grote groepen mkb-aannemers niet aan de caotafel vertegenwoordigd, waardoor zij geen invloed op de arbeidsvoorwaarden in hun bedrijven kunnen uitoefenen. Voor de Aannemersfederatie is het onaanvaardbaar aan de zijlijn van het cao-overleg te staan. Het kan niet zo zijn dat voor, over en zonder de AFNL afspraken in het cao-overleg worden gemaakt en zij pas weer mogen aanschuiven bij de eind -onderhandelingen. Daarom hebben alle werkgeversvertegenwoordigers van de Aannemersfederatie unaniem besloten de samenwerking met Bouwend Nederland over de cao op te schorten. Dit hebben zij in het Overleg Werkgeversorganisaties aangegeven. Aannemersfederatie Nederland verwerpt de arrogante houding van Bouwend Nederland die grote groepen ondernemers uitsluit van het cao-overleg. Bouwend Nederland dreigt weer in haar oude fout te vervallen door de alleen-regie te willen voeren en andere partijen uit te sluiten. De AFNL weigert als een soort bijwagen bij het cao-overleg te functioneren. Arbeidsomstandigheden Het gevaar van werken op hoogte Medewerkers in de bouw lopen de nodige risico s. Jaarlijks zijn er honderden arbeidsongevallen in de branche waarvan sommige zelfs dodelijk. Voor alle reden dus om ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden in orde zijn en dat uw medewerkers de nodige veiligheidsinstructies krijgen. Van de honderden arbeidsongevallen die jaarlijks in de bouw voorkomen door werken op hoogte, zijn er tientallen met dodelijke afloop. Vaak is een val van grote hoogte de oorzaak. Dat maakt werken op hoogte tot een risicovolle activiteit. Om ongelukken te voorkomen, moet u weten wat er mis gaat of kan gaan. Alleen dan weet u welke maatregelen u moet treffen om een val te voorkomen. Daarnaast moet u de wettelijke verplichtingen naleven. Anders riskeert u een hoge boete. Voorlichtingsmateriaal werken op hoogte De Inspectie SZW heeft nieuw voorlichtingsmateriaal gepubliceerd voor arboprofessionals en werkgevers. In de brochure Veilig werken op hoogte: logisch, als je erover nadenkt leest u welke risico s er bestaan en welke maatregelen u kunt nemen om het valgevaar te verkleinen en ongelukken te voorkomen. In een animatiefilmpje over Werken op hoogte ziet u wat er kan gebeuren als de arbeidsomstandigheden niet in orde zijn. U kunt beide publicaties vinden op sluitafmeteenhekje.nl. Arbeidsrecht Let op rechtsvermoeden bij min-maxcontract Een werknemer met een min-maxcontract kan onder omstandigheden een succesvol beroep doen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Hierdoor heeft de werknemer voor een hoger aantal uren per maand recht op loon. Dit blijkt uit een arrest van Gerechtshof Den Haag. Soms is het onduidelijk hoeveel uren een werknemer gewoonlijk werkt (denk aan een oproepkracht). Als zo'n werknemer bijvoorbeeld ziek wordt, is het de vraag hoeveel loon de werkgever moet doorbetalen. Een werknemer kan in zo n geval een beroep doen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Op basis van dit vermoeden kan worden bepaald over hoeveel uren per maand de werknemer recht op loon heeft. Het rechtsvermoeden houdt in dat Ledenbulletin februari 2015 Pagina 2 van 9

3 het gemiddelde aantal arbeidsuren in een maand gelijk is aan het gemiddelde aantal arbeidsuren van de drie voorafgaande maanden waarin de werknemer voor de organisatie werkte. Geldt rechtsvermoeden arbeidsomvang voor min-maxcontract? Bij een min-maxcontract komt u met een werknemer een minimaal aantal uren per week, per maand of per jaar overeen. Dit minimum de garantie-uren moet u sowieso uitbetalen. Daarnaast spreekt u een maximum aantal uren af. Omdat u in een min-maxcontract overeenkomt dat het aantal arbeidsuren per tijdsperiode kan verschillen, is het de vraag of een werknemer een beroep kan doen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Hof Den Haag moest de vraag onlangs beantwoorden. Verhoging minimum door structureel meer arbeidsuren In de zaak had een werknemer een min-maxcontract voor minimaal 5 uur per week en maximaal 40 uur per week. De werknemer werkte voor een langere periode ongeveer 35 uur per week en wilde daarom een aanpassing van het minimum. Op basis van goed werkgeverschap in samenhang met het rechtsvermoeden stelde het hof het minimum bij naar 20 uur per week. Door dit nieuwe minimum kreeg de werknemer recht op meer uren, maar behield de werkgever ook nog de flexibiliteit waarvoor het min-maxcontract bedoeld was. Werkt u met min-maxcontracten, dan kunt u van deze uitspraak leren dat een structurele verhoging van het aantal arbeidsuren kan leiden tot aanpassing van het minimale aantal uren. U kunt dit proberen te voorkomen door de werknemer flexibel in te zetten en dus niet voor een vast aantal uur. Ziekte binnen en buiten werk gelijk behandeld Als werknemers ziek worden door een arbeidsongeval, valt dit onder het beroepsrisico. Maar werknemers kunnen ook ziek worden door een oorzaak die buiten het werk ligt. Wat zijn de verschillen en waarom zijn die relevant? In een brief aan de Tweede Kamer legt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verschillen uit tussen de zogenoemde risque professionnel en risque social. In het eerste geval is er sprake van een arbeidsongeval of een beroepsziekte en in het tweede geval is er een oorzaak buiten het werk. Nederland maakt geen onderscheid tussen deze twee vormen als het gaat om de loondoorbetaling bij ziekte en de WAO of de WIA, maar in veel andere landen gebeurt dit wel. Re-integratie snel oppakken ongeacht de oorzaak van de ziekte Minister Asscher is geen voorstander van een onderscheid tussen risque professionnel en risque social, omdat de oorzaak van de ziekte geen rol mag spelen bij de hoogte van de uitkering, de financiering van de uitkering en de inspanningen bij de re-integratie. Hoe de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, moet bij deze zaken geen rol spelen; het gaat erom dát iemand arbeidsongeschikt is geworden. Ongeacht de oorzaak moeten werkgever en werknemer gezamenlijk de re-integratie oppakken. Oorzaak verzuim lastig vast te stellen Zouden verschillende ziekte-oorzaken wel verschillend behandeld worden, dan is er in eerste instantie aandacht voor de oorzaak van het verzuim en dan kunnen er tegengestelde belangen zijn. Het is lastig om de grenzen te bepalen. Zo is de oorzaak van psychische klachten meestal niet simpel vast te stellen. Bij grensgevallen kan dat zelfs leiden tot een conflict en een gang naar de rechter. Omdat eerst de oorzaak wordt vastgesteld, ligt de aandacht in ieder geval niet direct bij de re-integratie. En volgens de minister zou alle aandacht daar juist naar moeten uitgaan. Ledenbulletin februari 2015 Pagina 3 van 9

4 Fiscale zaken Controleer voor de WKR uw afspraken met de fiscus Heeft uw organisatie in het verleden afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen, dan doet u er goed aan om deze te controleren. Mogelijk zijn de afspraken onder de werkkostenregeling (WKR) vervallen. Als uw organisatie pas per 1 januari 2015 is overgestapt op de WKR, is het belangrijk om te weten dat niet alle afspraken over vergoedingen en verstrekkingen die u met de Belastingdienst heeft gemaakt, in stand blijven. Alleen de afspraken over vergoedingen en verstrekkingen waarvoor onder de WKR een gerichte vrijstelling geldt of die onder intermediaire kosten vallen, blijven van kracht. Alle andere afspraken over vergoedingen en verstrekkingen zijn per 2015 komen te vervallen. Let op bestanddelen van vaste kostenvergoedingen Heeft u bijvoorbeeld afgesproken met de fiscus dat u werknemers een bepaalde vaste kostenvergoeding geeft, dan moet u opletten dat in die kostenvergoeding geen bestanddelen zitten die u onder de WKR tot het loon van de werknemer moet rekenen of in de vrije ruimte moet onderbrengen. In dat geval moet u namelijk de hele vaste vergoeding ten laste van de vrije ruimte laten komen of belasten bij de werknemer. Nog even de fiscale fietsregeling toepassen Wilde u de gezondheid van de medewerkers stimuleren door hen in 2014 nog even snel een fiets te geven voordat de fietsregeling voorgoed verleden tijd was? Dan is het goed om te weten dat de regeling nog tot 1 april geldt, als de fiets maar vóór 1 januari 2015 gefactureerd was. Sinds 1 januari 2015 kan uw organisatie geen gebruik meer maken van de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen. De werkkostenregeling (WKR) is nu verplichte kost. Doordat veel werknemers op het laatste moment nog wilden profiteren van de fiscaalvriendelijke fietsregeling die onder het oude regime bestond, konden veel handelaren de fietsen niet op tijd leveren. Dat zorgde voor problemen, omdat uw organisatie de fietsregeling alleen mocht toepassen onder het oude regime, dus bij levering vóór 1 januari Aflevering voor 1 april is ook nog op tijd Op aandringen van de Vereniging voor Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) heeft de Belastingdienst de regels versoepeld. Fietsen die in 2014 zijn gefactureerd in het kader van een fietsregeling maar die pas in 2015 geleverd worden, vallen door de versoepeling toch nog onder de fiscale fietsregeling. Ze moeten daarvoor afgeleverd worden vóór 1 april Geen aparte regeling voor de fiets onder de WKR Onder de werkkostenregelng is er geen aparte fietsregeling meer. Als uw organisatie een fiets aan een werknemer vergoedt of verstrekt, is dit in principe loon voor de werknemer. Alleen door de fiets in de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom onder te brengen, is deze voor de werknemer sowieso onbelast. De werkgever betaalt bij overschrijding van die vrije ruimte 80% eindheffing over het meerdere. Als een in 2014 bestelde fiets pas na 1 april 2015 geleverd wordt, moet de werkgever hem dus onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling om te zorgen dat de werknemer geen belasting hoeft te betalen. Sociale zaken Einde van premievrijstelling oudere werknemer Op 1 juli 2015 loopt de premievrijstelling voor oudere werknemers ten einde. Tot die datum hoeft u voor oudere werknemers die nog onder de overgangsregeling van de premievrijstelling vallen, geen basispremie WAO/IVA/WGA af te dragen. In 2008 had uw organisatie voor bepaalde oudere werknemers recht op premievrijstelling. Als u deze vrijstelling in het verleden voor deze werknemers toepaste, mag u dat voor hen blijven doen tot 1 juli Voor die overgangsregeling geldt dat de betreffende werknemers: Ledenbulletin februari 2015 Pagina 4 van 9

5 op 1 juli 2015 nog in dienst moeten zijn; op 1 januari 2014 ouder geweest moeten zijn dan 60,5 jaar; op 1 juli 2015 nog geen 62 jaar mogen zijn. Premievrijstelling is vervangen door premiekorting ouderen De premievrijstelling oudere werknemers is per 2009 vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. Uw organisatie kan drie jaar lang een korting op de premies werknemersverzekeringen toepassen als u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt of heeft genomen. Deze leeftijdsgrens was tot 1 januari jaar, maar is voor nieuwe gevallen verhoogd naar 56. Fiscus vermoedt misbruik van premiekorting ouderen Overigens heeft de Belastingdienst vermoedens dat werkgevers misbruik maken van de premiekorting ouderen. Werkgevers zouden in overleg met een werknemer een beëindigingsovereenkomst sluiten, om diezelfde werknemer na een heel korte periode in de WW weer in dienst te nemen, om zo aanspraak te maken op de premiekorting. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de regels aanscherpen. Mogelijk wordt straks getoetst of de werknemer eerder in dezelfde functie bij de organisatie werkzaam was. Komt u in aanmerking voor een IOAZ-uitkering? Als u stopt als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Voorwaarden IOAZ-uitkering oudere gewezen zelfstandigen U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt. U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst. U heeft uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur. De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan bruto gemiddeld per jaar (was ). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee. Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan bruto per jaar (was ). De gemeente zal dit onderzoeken. De genoemde bedragen gelden per 1 januari Voorwaarden IOAZ-uitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen In uitzonderlijke gevallen komen ook gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Neem contact op met uw gemeente voor de mogelijkheden. Aanvragen IOAZ-uitkering U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij uw gemeente. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming. Tussen de aanvraag en het moment waarop u stopt mag maximaal 1,5 jaar zitten. U krijgt de uitkering per maand (achteraf) uitbetaald. Snellere digitale ontslagprocedure onder WWZ Op 1 juli 2015 treden de regels van het nieuwe ontslagrecht in werking. Hiervoor verandert UWV ook de manier waarop u ontslag moet aanvragen voor een werknemer. Straks verloopt deze procedure deels digitaal via een interactief webformulier. Ledenbulletin februari 2015 Pagina 5 van 9

6 In het Sociaal Akkoord was afgesproken dat de opzegprocedure bij UWV met de komst van de nieuwe ontslagregels uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) sneller zou worden. De procedure zou volledig digitaal worden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Kamer echter onlangs laten weten dat dit niet gaat lukken, omdat de kosten van een volledig digitale procedure veel hoger zijn dan verwacht. Interactief webformulier versnelt aanvraag ontslagvergunning De minister kiest daarom voor een beperkte vorm van digitalisering: er wordt een gestructureerd webformulier ingevoerd. Deze kunt u downloaden, invullen en vervolgens digitaal indienen. Een webformulier is vaak interactief het reageert op uw antwoorden waardoor u bijvoorbeeld alleen relevante vragen krijgt voorgeschoteld, of vragen minder snel vergeet in te vullen. Een gestructureerd webformulier dwingt u dus om noodzakelijke en specifieke gegevens aan te leveren die nodig zijn voor een goede beoordeling van de ontslagaanvraag, waardoor UWV de aanvragen sneller moet kunnen afhandelen. Op dit moment neemt de ontslagprocedure bij UWV zo n vier tot zes weken in beslag. Straks moet u de ontslagvergunning veel sneller in huis hebben. WWZ- transitievergoeding veel hoger dan gedacht Ondernemers die na 1 juli 2015 een (tijdelijk) arbeidscontract niet verlengen, moeten zich heel bewust zijn van de ontslagvergoeding (transitievergoeding) die zij straks verplicht zijn aan hun werknemer te betalen. Door een nieuwe rekenmethode pakt de transitievergoeding in veel gevallen aanzienlijk hoger uit dan verwacht. Het een en ander heeft te maken met de nieuwe Wet werk en zekerheid - WWZ. Daarin is bepaald dat zowel vaste medewerkers als flexwerkers recht hebben op een transitievergoeding, mits er sprake is van een dienstverleden van minstens twee jaar. De regeling is volgens minster Asscher van Sociale Zaken bedoeld om de verschillen tussen vast en flex te verkleinen, aldus de minister. Geen probleem, zal de gemiddelde ondernemer denken. Ondernemers hielden altijd een onderbreking aan van drie maanden tussen contracten, om geen aaneengesloten keten te laten ontstaan. Zo n keten zou namelijk onherroepelijk leiden tot een vast dienstverband, wat voor de ondernemer juist niet de bedoeling is. Met de nieuwe rekenmethode is de onderbreking van drie maanden verlengd naar zes maanden, maar ook, en dat is het cruciale verschil, de tussenpozen tussen de afzonderlijke dienstverbanden korter dan zes maanden vóór 1 juli gelden niet als onderbreking waardoor de gehele arbeidsduur meegenomen wordt (exclusief de tussenpozen zelf) voor de berekening van de transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst ná 1 juli van dit jaar beëindigd wordt. Stel, een werknemer is 15 jaar werkzaam voor een aannemingsbedrijf en het contract wordt beëindigt op 1 december Er zijn gedurende deze 15 jaar drie onderbrekingen geweest van drie maanden en één dag. Aangezien er geen onderbreking is geweest van minimaal zes maanden, wordt de gehele arbeidsduur meegenomen. Bij een bruto maandsalaris van euro bedraagt de transitievergoeding dan ongeveer euro. (bron: Indien de werknemer ouder is dan 50 jaar kan de vergoeding nog fors hoger uitpakken. Op alle arbeidsovereenkomsten die (van rechtswege) eindigen na 1 juli 2015 en waarbij de werknemer een arbeidsverleden heeft van minstens twee jaar, is deze rekenmethode dus al van toepassing. Een mogelijke uitweg voor werkgevers zou kunnen zijn om te anticiperen op deze situatie door de totale duur van de contracten van flexkrachten zoveel als mogelijk binnen twee jaren te houden. Het effect van de nieuwe rekenmethode kan ook zijn dat een ondernemer zijn vertrouwde schilders niet meer binnen zes maanden terug aanneemt. Het onverwachte effect van de regeling heeft bij veel werkgevers- en uitzendorganisaties verbazing gewekt. Minister Asscher heeft inmiddels laten weten de wet na definitieve goedkeuring in de Eerste Kamer hier niet op aan te laten passen. Ledenbulletin februari 2015 Pagina 6 van 9

7 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en ná twee jaar het bedrijf verlaat. Daarbij mogen werkgevers de kosten van re-integratie en loondoorbetaling niet op de transitievergoeding (onderdeel Wet werk en zekerheid) in mindering brengen. Minister Asscher vindt de plicht tot loondoorbetaling bij ziekte een re-integratieplicht van de werkgever, een plicht die voortvloeit uit de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte en de Wet Verbetering Poortwachter. De loondoorbetalings- en re-integratiekosten kunnen dus niet in mindering worden gebracht op een transitievergoeding. Het doel van de transitievergoeding is immers compensatie voor ontslag en bevordering transitie van werk naar werk. De regering vindt dus dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen arbeidsongeschikte werknemers en andere werknemers. Daarmee zullen de kosten van zieke werknemers voor werkgevers stijgen want naast de gebruikelijke kosten als loondoorbetaling, advieskosten rond ziekteverzuim, re-integratiekosten, begeleidingskosten 1e of 2e spoor, wordt deze kosten na 1 juli dus verhoogd met een transitievergoeding. Tijdelijke uitzonderingen Tot 2020 zijn er enkele tijdelijke uitzonderingen waarbij afgeweken kan worden van de reguliere toepassing van de transitievergoeding: bij medewerkers ouder dan 50 jaar met een dienstverband kleiner dan 10 jaar voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers en een aantoonbare slechte financiële positie (aantoonbaar door overlegging van drie jaarrekeningen) En wellicht ten overvloede: voor een contractbeëindiging op verzoek van de werknemer en met wederzijds goedvinden is geen transitievergoeding verschuldigd. Standpunt AFNL Bij elke ingrijpende wetswijziging is een overgangsregeling gebruikelijk. AFNl vindt het vreemd dat die wel geldt voor de ketenbepaling, maar niet voor de transitievergoeding. AFNL doet daarom een dringend beroep op minister Asscher om de transitievergoeding hetzelfde te behandelen als de ketenbepaling. Dus weliswaar vanaf 1 juli 2015 een tussenpoos van zes maanden, maar voor het verleden er een van drie maanden. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland, maar ook de ABU en werkgeversorganisatie AWVN roepen minister Asscher op om de ketenbepaling m.b.t. de transitievergoeding aan te passen. Advies Aangezien nu nog niet zeker is of minister Asscher bereid is de ketenbepaling voor de transitievergoeding aan te passen adviseren wij u om oud-werknemers die nu in de WW zitten pas terug te nemen na een periode van 6 maanden en 1 dag; u breekt daarmee de keten. WWZ Veel gestelde vragen transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd. Lees hieronder het antwoord op vragen die mogelijk ook bij u leven: 1) De beëindiging van de arbeidsovereenkomst is te wijten aan het gedrag van de werknemer. Moet ik dan toch de transitievergoeding betalen? Ja. Verwijtbaarheid speelt geen rol. In dit verband is wel de vergelijking gemaakt met uitbetaling van vakantiegeld. Het is iets dat de werknemer stapje voor stapje opbouwt en dat bij einde dienstverband gewoon uitbetaald moet worden. Slechts indien sprake is van ernstig verwijtbaar Ledenbulletin februari 2015 Pagina 7 van 9

8 handelen of nalaten van de werknemer kan afgezien worden van betaling van de transitievergoeding. Door de regering is echter benadrukt dat het hier echt om uitzonderlijke gevallen gaat. 2) Het uitbetalen van de transitievergoeding zou leiden tot grote financiële problemen. Ben ik dan toch verplicht de transitievergoeding te betalen? Ja. De financiële situatie van de werkgever speelt geen rol. Een heeft niks of heeft weinig verweer zal niet worden gehonoreerd, tenzij sprake is van faillissement of surseance. Het is wel mogelijk de transitievergoeding in termijnen uit te betalen als betaling ineens zou leiden tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. 3) Wordt de diensttijd afgerond op hele dienstjaren? Nee. De wetstekst spreekt over een periode van 6 maanden. Dat betekent dat geen afronding plaatsvindt indien een werknemer langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 maanden heeft gewerkt. Een gewerkte periode van 2 jaar, 11 maanden en 30 dagen wordt geteld als een periode van 2,5 jaar. 4) Welke elementen moeten worden meegerekend bij het bepalen van het maandsalaris? Voor wat betreft de bepaling van het bruto-maandsalaris wordt aangesloten bij de huidige B- factor van de kantonrechtersformule. Hieronder wordt verstaan het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste, overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Afgezien van zeer uitzonderlijke gevallen zullen het werkgeversaandeel pensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage in de zorgverzekerings-premie en incidentele en niet overeengekomen looncomponenten hiervan geen onderdeel uitmaken. Bij algemene maatregel van bestuur zal worden verduidelijkt wanneer dat wel het geval kan zijn. 5) Kan ik als werkgever iets doen om de transitievergoeding zo laag mogelijk te laten zijn? Ja, de wet voorziet in de mogelijkheid om de kosten van bepaalde inspanningen van de werkgever die gericht zijn op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van de werknemer af te trekken van de transitievergoeding. 6) Onder welke voorwaarden kan ik als werkgever scholingskosten van de transitievergoeding aftrekken? De exacte voorwaarden hiervoor moeten nog uitgewerkt worden in een algemene maatregel van bestuur. Algemeen gezegd moet het gaan om kosten ten behoeve van de bredere inzetbaarheid en toekomstige arbeidsmarktkansen van de werknemer. Hieronder vallen niet de kosten die een directe relatie hebben met de functie dan wel met het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer binnen de organisatie. Om discussie over de aftrekbaarheid zo veel mogelijk te voorkomen is het verstandig om vooraf met de werknemer overeen te komen dat bepaalde kosten van de transitievergoeding zullen worden afgetrokken. 7) De werknemer wil het geld helemaal niet uitgeven aan scholing, maar gewoon op zijn bankrekening zetten. Kan dat? Ja, dat kan. Ondanks het feit dat de vergoeding is bedoeld als middel van de werknemer om ander werk te vinden, staat nergens in de wet dat de werknemer het geld ook bij uitsluiting daarvoor moet gebruiken. 8) De werknemer heeft al een andere baan gevonden of heeft concreet uitzicht op ander werk, moet ik dan toch de transitievergoeding betalen? Ja. De transitievergoeding is in dit geval verschuldigd, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. 9) De werknemer gaat met pensioen, moet ik dan toch de transitievergoeding betalen? Nee, de transitievergoeding is niet verschuldigd als de arbeidsovereenkomst met de werknemer vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (of de binnen de onderneming geldende afwijkende pensioenleeftijd) wordt beëindigd. Ledenbulletin februari 2015 Pagina 8 van 9

9 10) Kan ik in een vaststellingsovereenkomst opnemen dat geen transitievergoeding wordt uitbetaald? Ja, dat kan. Het gaat hier niet om dwingend recht. De verwachting is natuurlijk wel dat werknemers niet zomaar akkoord gaan met niet-uitbetaling van de transitievergoeding en dat hier iets in de onderhandelingen tegenover gesteld zal moeten worden. 11) Kan bij CAO een andersluidende regeling worden overeengekomen? Ja, dat kan. Het is onder voorwaarden mogelijk bij CAO een gelijkwaardige voorziening op te nemen, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid. 12) Mijn Sociaal plan/cao voorziet in een wachtgeldregeling / een aanvulling op de WW, moet ik dan ook de transitievergoeding betalen? Ja. De transitievergoeding is gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid. Wachtgeldregelingen en aanvullingen op de WW voldoen niet aan die omschrijving. Ledenbulletin februari 2015 Pagina 9 van 9

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 4e kwartaal 2014 In dit nummer: De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht pag. 2 Vereenvoudigingen werkkostenregeling pag. 4 Aanpassingen gebruikelijk loon per 2015 pag. 5 Einde VAR

Nadere informatie

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling en de

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail WERKGEVER De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! MKB-NIEUWSBRIEF (08/2014) WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Westpark Highlights oktober 2014

Westpark Highlights oktober 2014 1/ 12 Westpark Highlights oktober 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! NIEUWSBRIEF 08/2014 Werkgever 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen beschreven: + Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail + Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 + Kosten verlaging

Nadere informatie

Nieuwsbrief HRsalarisservice

Nieuwsbrief HRsalarisservice Nieuwsbrief HRsalarisservice HRsalarisservice Plesmanstraat 64 3900 AW Veenendaal T 033 21 00 133 E info@hrsalarisservice.nl KvK 56688237 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2

Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2 Ledeninformatie nr. 2-2014 Februari 2014 Inhoudsopgave Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2 Arbeidsrecht -

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie