Kop VVD. Niet doorschuiven, maar aanpakken!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kop VVD. Niet doorschuiven, maar aanpakken!"

Transcriptie

1 Kop VVD Niet doorschuiven, maar aanpakken! Op 12 september gaan we weer naar de stembus. Het zijn de belangrijkste verkiezingen sinds tijden. Ons land staat namelijk voor een aantal essentiële vragen: laten we de staatsschuld verder oplopen en leggen wij de rekening van de huidige crisis neer bij toekomstige generaties of pakken we door om onze financiën weer op orde te krijgen? Sluiten we ons op achter de dijken of gaan we voor meer economische samenwerking binnen Europa? Houden we mensen in een uitkering of zetten we in op een competitieve, dynamische arbeidsmarkt waarin werken wordt beloond? De afgelopen jaren heeft het kabinet Rutte 1 een goede start gemaakt met het terugdringen van ons begrotingstekort: door flink te snijden in de overheidsuitgaven en te werken aan een sterkere economie houdt Nederland stand in woelige tijden. Het begin is gemaakt, maar we zijn er nog lang niet. We geven als land nog steeds meer geld uit dan dat er binnen komt. Voor de VVD heeft het wegwerken van het begrotingstekort de absolute prioriteit! Dit doen we niet door de rekening neer te leggen bij de Nederlander door meer belasting te heffen, maar door te snijden in eigen vet. Dit in combinatie met investeringen in infrastructuur, onderwijs en innovatie moet weer economische groei aanwakkeren. De VVD wil van een verspillende overheid weer een faciliterende overheid maken. Een overheid die de burgers niet in de weg loopt, maar in dienst staat van iedereen die er wat van wil en kan maken. De overheid investeert jaarlijks een behoorlijk bedrag in studenten, en vindt het daarom niet meer dan logisch om hier wat tegenover te stellen. De VVD pleit daarom ook voor de invoering van een sociaal leenstelsel in plaats van de huidige opzet van de studiefinanciering te continueren. Dit sluit niet dat studenten ook actief kunnen zijn in verschillend besturen, de VVD heeft zich hard ingezet om het collegegeldvrij besturen mogelijk te maken. De opbrengsten van het sociaal leenstelsel zullen verder volledig geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het onderwijs! Ik ben optimistisch over de toekomst van Nederland. Maar dan moeten we wel nu ingrijpen. Ingrijpen om de concurrentie aan te gaan met opkomende economieën. Ingrijpen om de schuld niet door te schuiven naar de volgende generatie. Niet doorschuiven, maar aanpakken. Stem daarom 12 september op de VVD. Mark Verheijen Lijst 1, nr. 19 Op de gebied van onderwijs zet de VVD in op de kwaliteit van het onderwijs. We moeten in deze tijd op vrijwel alle beleidsterreinen bezuinigen maar onderwijs ontzien we daarbij. Wel moeten we binnen de onderwijsbegroting her en der andere prioriteiten stellen. Onderwijs moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt zodat vraag- en aanbod elkaar beter vinden. Het hoger onderwijs kan ook een kwaliteitsimpuls gebruiken: studenten moeten worden uitgedaagd! SV Circumflex 1

2 Christen Unie ChristenUnie: hervormen en investeren in jongeren De ChristenUnie is een partij die wil staan voor een vrije samenleving, een duurzame economie, voor een dienstbare en rechtvaardige overheid, voor de bescherming van het kwetsbare leven, voor zorg voor elkaar en voor Gods schepping. De ChristenUnie probeert in de praktijk te doen waar we heilig in geloven, ons hart een stem geven. Daarom lopen we ook in deze tijd niet weg als de crisis bestreden moet worden. Het laatste wat we moeten doen, is blijven doen wat we altijd al deden en wat ons de huidige schuldencrisis opleverde. De ChristenUnie kiest voor zeven hervormingen. Het zijn hervormingen die de overheidsfinanciën gezond houden, maar die ook kwetsbaren in de samenleving ontzien. Wij kiezen bijvoorbeeld voor het beperken van de hypotheekrenteaftrek en het schrappen van de overdrachtsbelasting voor starters. De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd naar 67 jaar. Solidariteit tussen generaties vraagt om gezonde overheidsfinanciën en minder schulden. contracten bij dezelfde werkgever in duur te laten oplopen. De tweede duurt ten minste een half jaar langer dan de eerste; de derde duurt ten minste een jaar langer dan de tweede. Ons huidige wel vaartsni veau spreekt niet vanzelf en kan niet koste wat kost verde digd worden. De druk die het legt op de schepping, op ruimte en milieu, valt niet te rechtvaardigen tegenover de rest van de wereld en volgende generaties. We moeten onze verant woor delijkheid hervinden en hernemen rond energiegebruik, mobiliteit, afval, kortom rond het beslag dat we op de milieugebruiksruimte leggen. Dat vergt individuele keuzes die de overheid kan stimuleren. Door vergroening van het belastingstelsel, bevordering van de kringloopeconomie. En door ons niet langer blind te staren op de groei van het bruto binnenlands product. Doe met ons mee. Voor de verandering, ChristenUnie! Voor vragen kun je terecht bij Wouter Langendoen, De uitdagingen in onze samenleving en economie kunnen niet worden opgelost zonder investeringen in onze toekomst. De ChristenUnie steekt bijna een half miljard extra geld in onderzoek en onderwijs op alle niveaus. Dit geld gaat bijvoorbeeld naar extra leraren voor het basisonderwijs, beter vakonderwijs op het MBO, extra contacturen in het hoger onderwijs en stimuleren van fundamenteel en innovatief onderzoek. Op die manier bereiden we ons het beste voor op maatschappelijke en economische uitdagingen. De toegang tot het hoger onderwijs moet gegarandeerd blijven, de basisbeurs moet daarom voor bachelor en master in stand blijven. Partijen die kiezen voor een leenstelsel zadelen iedere student op met een forse extra schuld. Het afschaffen van de basisbeurs zorgt ervoor dat iedere uitwonende student na 4 jaar euro extra schuld opbouwt. Het is onverantwoord om jonge mensen met een loden last de arbeidsmarkt en woningmarkt op te laten gaan. De ChristenUnie wil meer kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt. Dat gebeurt wat ons betreft door tijdelijke 2 SV Circumflex

3 Kop CDA Het uitgangspunt gespreide verantwoordelijkheid heeft mij altijd erg aangesproken: geef ruimte en leg verantwoordelijkheid neer waar het moet en kan. Betrek de samenleving erbij! De overheid moet het mogelijk maken dat eigen initiatief een kans krijgt. Ik woon in Maastricht, dus ik woon bijna in Europa. De Euregio s vormen de basis van de Europese Unie. Geef die regio s de kans om te groeien! Denk zonder grenzen en geef de samenleving de kans om zichzelf te ontwikkelen op het gebied van werken, wonen en studeren. Middels deze overtuiging voert Han Hoogma, kandidaat Tweede Kamerlid voor de regio Maastricht, campagne om het belang van grensoverschrijdende samenwerking op regionaal gebied te onderstrepen. Dat geldt uiteraard ook voor het (grensoverschrijdende) studentenbeleid in Nederland en Europa. In de Euregio bevinden zich talloze onderzoeksinstituten, universiteiten en (commerciële)bedrijven. Vaak werken zij samen, maar nog vaker worden zij daarin gehinderd door regels en wetgeving. Dat is zonde voor een internationale stad als Maastricht, die zich kenmerkt door een alsmaar groter wordende instroom van buitenlandse studenten en internationale samenwerking het gebied van wetenschap en onderzoek. Zij mag in die samenwerking niet gehinderd worden. Andersom biedt de Euregio Nederlandse studenten de gelegenheid om over de grens te wonen, te studeren of stage te lopen. Ook hier mogen de landsgrenzen geen barrières vormen. Waarom niet deels in Maastricht en deels in Hasselt lessen volgen en je examen in Luik afleggen? Of in Maastricht je praktijklessen volgen en je practicum elders. Elk opleidingsinstituut beschikt over sterke en minder sterke kanten. De Euregio biedt de mogelijkheid om het beste van alles te combineren. Regels en wetgeving mogen dat naar de mening van Hoogma niet in de weg staan. Toch is de alledaagse praktijk anders. Alleen al reizen met het openbaar vervoer tussen Sittard en Luik is een uitputtende dagtaak. Het CDA staat voor nieuwe initiatieven in het onderwijs. Zij wil de vooraanstaande positie van universiteiten en het bedrijfsleven op het gebied van onderwijs en onderzoek behouden, dan wel verbeteren (CDA verkiezingsprogramma 2012). Maar er is nog zoveel meer van toegevoegde waarde, waar je na je opleiding blijvend van kunt profiteren. Bijvoorbeeld een Euregionale studie, door gebruik te maken van faciliteiten die grensoverschrijdend lokaal geboden worden. Oud-burgemeester Gerd Leers van Maastricht benadrukte onlangs ten overstaan van Han Hoogma het belang van grensoverschrijdende verbindingen in Europa. Dus óók Euregionaal wat betreft Hoogma. Oud-minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sprak zich onlangs dan ook voor Hoogma als de kandidaat die deze regio het beste in Den Haag kan vertegenwoordigen. Han Hoogma, lijst 4, nummer 37 SV Circumflex 3

4 D66 wil vooruit. Met zijn allen. Nederland heeft te lang stilgestaan. Er is verzuimd het dak te repareren toen de zon nog scheen. Economie, onderwijs, zorg en eigen verantwoordelijkheid zijn toe aan grondig onderhoud. D66 is daarin eerlijk en ambitieus. We komen alleen verder door ruimte te creëren voor nieuwe groei. Dat betekent ruimte maken voor talent en ondernemers. Voor jullie dus. Investeringen in onderwijs staan daarom bij D66 centraal. Onderwijs is de motor van ieders ontwikkeling en geluk. Kennis en vaardigheden zijn essentieel om uit de economische crisis te komen. Daarom wil D66 fors investeren in leraren en docenten, in leerlingen en studenten, en in onderzoek. In totaal maar liefst 2 miljard Euro. Zo gaat Nederland weer tot de internationale top behoren. Voor studenten is een goede studie de beste voorbereiding op een baan. Daarmee investeer je in je eigen toekomst, maar ook in die van Nederland. D66 is daarom voorstander van een goed sociaal leenstelsel: studenten lenen tegen een lage rente en betalen na hun studie terug naar draagkracht. Veel studenten verdienen na hun opleiding een fatsoenlijk salaris. Terugbetalen is dan geen probleem. Lukt dat tot 20 jaar na je studie niet, dan vervalt je schuld. loont. Om makkelijker aan je eerste huis te komen, doen we het volgende. We schaffen aan de overdrachtsbelasting af, dat scheelt al gauw euro op een gemiddelde koopwoning. Daarnaast willen we dat banken makkelijker een hypotheek verstrekken aan zelfstandige starters. Jij staat dus centraal. Wij willen je maximale ruimte en kansen bieden het beste uit jezelf en anderen te halen. Maar wie struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd weer zelfstandig te blijven staan. Dat is liberaal, dat is sociaal. Sjoerd Sjoerdsma, Lijst 6 D66, nummer 11 Met het invoeren van het sociaal leenstelsel wil D66 de onzinnige langstudeerboete zo snel mogelijk afschaffen. Wie voor een leven lang leren is gaat langstuderen niet beboeten. Ook na je 27e moet het sociaal leenstelsel gewoon beschikbaar zijn. Wie zelf betaalt kan kwaliteit eisen. Het geld dat vrijkomt door het sociaal leenstelsel investeren we in het verbeteren van de onderwijskwaliteit, met de beste leraren en de beste opleidingen. Zo kun je bijvoorbeeld weer een tweede studie doen tegen het wettelijk collegegeld. Zo schaffen we de numerus fixus af. Ben je net klaar met je opleiding en sta je te popelen om te werken, maar kun je geen baan vinden? Wil je op jezelf wonen? Dan ben je bij D66 aan het goede adres. D66 wil de werkgelegenheid aanjagen met meer banen. Ontslagprocedures kunnen bijvoorbeeld soepeler, zodat waar een deur dichtvalt er weer sneller één open gaat. Zo scheppen we meer kansen, juist voor starters. Ook de inkomstenbelasting moet omlaag, zodat werken meer 4 SV Circumflex

5 Kop SGP De SGP heeft door haar herkenbaar christelijke boodschap een duidelijk onderscheidend profiel. Naast economische daadkracht aanpak vindt de SGP dat het overheidsbeleid sociaal solide moet zijn. Voor studenten betekent dat enerzijds dat meer eigen bijdrage van studenten verwacht mag worden in de kosten van een studie. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs mag daardoor echter niet onder druk komen te staan. Goede voorlichting over studies en studiegesprekken tussen student en instelling vindt de SGP van groot belang. In het overheidsbeleid mag geen eenzijdige focus liggen op bepaalde opleidingen en faculteiten. Ook de geesteswetenschappen verdienen bijvoorbeeld voluit aandacht. Voor ambitieuze studenten wil de SGP uitbreiding van meerjarige masters, waarvoor ook beurzen beschikbaar zijn. Ook investeert de SGP stevig in onderzoek en innovatie, zodat wetenschappelijk talent ook in eigen land meer ruimte krijgt. SV Circumflex 5

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen Inhoudsopgave 1.1 Unieke tijden: de uitdagingen...2 1.2 De Rode Draad: Iedereen telt mee...5 1.3 Nieuwe Kansen: de hervormingen...8 2. Onze keuzes...12 2.1 Emancipatie, onderwijs en cultuur...12 2.2 Werk

Nadere informatie

Vertrouwen duidelijkheid D66

Vertrouwen duidelijkheid D66 Rijksbegroting 2014 Vertrouwen duidelijkheid D66 Alternatief begrotingsplan De Nederlandse economie verkeert in zwaar weer. Voor de derde keer in vier jaar bevinden wij ons in een recessie. Aan het eind

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen Voor de verandering 7 christelijk-sociale hervormingen Verkiezingsprogramma 2013-2017 Voorwoord U heeft het verkiezingsprogramma Voor de verandering in handen. De plannen en standpunten van de ChristenUnie

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

voor het schaduwkabinet

voor het schaduwkabinet De Groeiagenda voor Nederland het schaduwkabinet De Groeiagenda waar gaat Nederland de komende tien jaar zijn geld mee verdienen? Geachte leden van het Kabinet, Een krachtige en slagvaardige economie.

Nadere informatie

Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar de risico s van de beleidsnotitie Studeren is investeren

Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar de risico s van de beleidsnotitie Studeren is investeren Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar de risico s van de beleidsnotitie Studeren is investeren Bemuurde Weerd o.z. 1, 3514 AN Utrecht T 030-230 26 66 / E iso@iso.nl / I www.iso.nl Twitter @ISObestuur

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen!

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Europa gaat om mensen! Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Verantwoording Het verkiezingsprogramma Europa gaat om mensen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2011/12

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2011/12 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2011/12 33 145 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Antwoorden op ongemakkelijke vragen. Een christelijk-sociale tegenbegroting. Den Haag, september 2011 Tweede Kamerfractie ChristenUnie

Antwoorden op ongemakkelijke vragen. Een christelijk-sociale tegenbegroting. Den Haag, september 2011 Tweede Kamerfractie ChristenUnie 2010 2011 2012 2009? Antwoorden op ongemakkelijke vragen Een christelijk-sociale tegenbegroting Den Haag, september 2011 Tweede Kamerfractie ChristenUnie Inhoudsopgave 1. Onzekerheid en ongemak pag. 4

Nadere informatie

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginselen... 3 0.1 Waarom beginselen?... 3 0.2 Ons ideaal... 3 0.3 Beginselen... 3 0.4 Kenmerken van de samenleving...

Nadere informatie

Optimistisch. over duurzame groei en werkgelegenheid. Een ondernemersvisie op de kansen van Nederland

Optimistisch. over duurzame groei en werkgelegenheid. Een ondernemersvisie op de kansen van Nederland Optimistisch over duurzame groei en werkgelegenheid Een ondernemersvisie op de kansen van Nederland 1 Reden voor optimisme Nederland staat op een kruispunt. Voor een duurzaam groeiende economie moeten

Nadere informatie