Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3"

Transcriptie

1 Gemeentebestuur Ruiselede - Reglement inzake de erkenning en subsidiëring van socio-culturele verenigingen - goedgekeurd door de Gemeenteraad op 16/06/ HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement is van toepassing op de erkenning van lokale socio-culturele verenigingen en de toekenning van gemeentelijke subsidies voor sociaal en/of cultureel werk. Artikel 2 Binnen de perken van de kredieten bestemd voor de toelagen aan culturele en sociaal-culturele verenigingen, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester en Schepenen erkende lokale verenigingen en regionale en nationale organisaties voor sociaal en/of cultureel werk subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld. HOOFDSTUK 2 ERKENNING Artikel 3 Volgende erkenningsvoorwaarden gelden enkel voor lokale verenigingen of comités die door het College van Burgemeester en Schepen erkend wensen te worden. Artikel 4 Om door het College van burgemeester en Schepenen erkend te worden, moeten de verenigingen voor sociaal en/of cultureel werk ten bate van de inwoners een doel nastreven dat gericht is op hetzij: 1. Het bieden van vormingsmogelijkheden; 2. De beoefening van sociaal en/of cultureel werk waarbij men aan de beoefenaars de kans geeft hun creatieve vermogens aan te wenden tot een grotere menselijke en maatschappelijke ontplooiing; dit kan gebeuren door de niet-beroepsmatige beoefening in organisatorisch verband van alle expressievormen die behoren tot de gangbare kunstdisciplines; 3. De vrijetijdsbesteding; 4. De gemeenschapsvorming en het samen brengen van diverse groepen;

2 Artikel 5 Om erkend te worden moet een vereniging daarenboven aan volgende voorwaarden voldoen 1. Opgericht zijn zonder beroepsdoeleinden of winst- en handelsoogmerken 2. Haar zetel en de meerderheid van haar activiteiten hebben op het grondgebied van de gemeente Artikel 6 De aanvraag tot erkenning moet ingediend worden bij het secretariaat van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (Markt 1, 8755 Ruiselede) vóór 1 mei voorafgaand aan het werkingsjaar (september-augustus) waarin de erkenning van start gaat. Indien de aanvraag tot erkenning na die datum wordt ingediend, is de vereniging niet erkend bij de start van het nieuwe werkingsjaar en wordt de erkenningsprocedure met een jaar uitgesteld. Artikel 7 Indien een vereniging slechts een beperkte erkenning nastreeft (zie hiervoor ook artikel 10) en geen deel wenst uit te maken van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid kan deze beperkte erkenningsaanvraag ingediend worden doorheen het gehele jaar. De erkenning is definitief na het advies van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid, geformuleerd in de eerstvolgende Algemene Vergadering én de goedkeuring van het College tijdens de eerstvolgende collegezitting, na indiening van het dossier. Artikel 8 De aanvraag bevat volgende documenten 1. Een overzicht van de samenstelling van het bestuur met vermelding van de naam, voornaam en het adres van de bestuursleden; Bij het ontbreken van een bestuur worden de naam en het adres opgegeven van de verantwoordelijke en min. 2 van zijn/haar belangrijkste medewerkers, waarbij deze personen op een verschillend adres dienen te wonen; 2. De opgave van het aantal leden of medewerkers 3. Een exemplaar van de statuten of grondreglement, of bij het gebrek hieraan, een omschrijving van het nagestreefde doel; 4. Een verslag, samen met de nodige bewijsstukken, over de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorige werkjaar; Artikel 9 De erkenningsaanvraag wordt voor advies voorgelegd tijdens de eerste bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid volgend op het indienen van de aanvraag. Het secretariaat van de Gemeentelijke

3 Raad voor Cultuurbeleid legt haar advies en het aanvraagdossier voor tijdens de eerstvolgende zitting van het College van Burgemeester en Schepenen. Artikel 10 Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de erkenningsaanvraag goed en bepaalt de graad van erkenning door het al dan niet toekennen van volgende rechten: 1. Recht op voordelen met betrekking tot het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en de uitleenmaterialen; 2. Recht op basissubsidies; 3. Recht op lidmaatschap van de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid met de hieraan verbonden ontvangst van werkingssubsidies; 4. Recht op het in aanmerking komen voor het ontvangen van bijzondere subsidies (zoals vermeld in artikel); 5. Recht op het in aanmerking komen voor het ontvangen van subsidiemogelijkheden die vermeld worden in gemeentelijke beleidsplannen; Artikel 11 De erkenning kan door het College ingetrokken worden indien de vereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement. De intrekking van de erkenning heeft het verlies van de toegekende rechten, zoals vermeld in artikel 9, tot gevolg. Het College brengt de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid hiervan op de hoogte. HOOFDSTUK 3 SUBSIDIES Artikel 12 De subsidies zijn financiële tegemoetkomingen vanwege het gemeentebestuur aan: 1. Ontspanningsverenigingen en culturele verenigingen; 2. Vaderlandslievende verenigingen en feestcomités; 3. Liefdadigheidsinstellingen met sociaal karakter; Artikel 13 De basis- en werkingssubsidies worden toegekend op basis van de beschikbare kredieten, geschreven in het budget van het lopende dienstjaar, op volgende artikels: 1. Ontspanningsverenigingen en culturele verenigingen 762/332-02; 2. Vaderlandslievende verenigingen en feestcomités 763/332-01; 3. Liefdadigheidsinstellingen met sociaal karakter 849/332-02;

4 De bijzondere subsidies worden toegekend op basis van het beschikbaar krediet, geschreven in het budget van het lopende dienstjaar, op het artikel 76202/ Artikel 14 Het College van Burgemeester en Schepenen kent volgende subsidies toe 1. Basissubsidies aan lokale verenigingen en regionale of nationale organisaties; 2. Werkingssubsidies aan lokale erkende verenigingen die lid zijn van de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid; 3. Bijzondere subsidies aan lokale verenigingen; HOOFDSTUK 3.1 BASISSUBSIDIES Artikel 15 De basissubsidies kunnen beschouwd worden als een bijkomende ondersteuning en worden jaarlijks toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen aan lokale erkende verenigingen die dit recht bij hun erkenning hebben verkregen en aan regionale of nationale socio-culturele organisaties waaraan het College de toestemming geeft subsidies te mogen ontvangen. HOOFDSTUK 3.2 WERKINGSSUBSIDIES Artikel 16 De werkingssubsidies worden door het College van Burgemeester en Schepenen toegekend aan de lokale, erkende, socio-culturele verenigingen die lid zijn van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid. Artikel 17 De toekenning van de werkingssubsidies gebeurt op basis van het advies van de Gemeentelijke Raad van Cultuurbeleid. Artikel 18 De werkingssubsidies worden op evenredige wijze onder alle belanghebbende verenigingen verdeeld op basis van een puntensysteem dat een weerspiegeling is van de werking van de verenigingen.

5 Artikel 19 Voor de toekenning van de punten (P) gelden volgende criteria: 1. Deelname aan de Algemene vergadering Voor aanwezigheid op de algemene vergaderingen van de culturele raad 20 P per vereniging. De vereniging kan enkel vertegenwoordigd worden door haar voorzitter, secretaris of door hun vertegenwoordiger in de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid vermeld op de lijst die beschikbaar is op de cultuurdienst en die ondertekend wordt tijdens de vergaderingen. Elke vereniging meldt onmiddellijk alle wijzigingen bij de cultuurdienst. 2. P activiteiten Dit zijn activiteiten die in Ruiselede georganiseerd worden en die zich expliciet richten tot alle bewoners van Ruiselede of georganiseerd worden in samenwerking met meerdere Ruiseleedse verenigingen en daardoor een ruimer publiek bestrijken dan de eigen vereniging. a. Voor een activiteit die gericht is op deelname van alle bewoners van de gemeente: 20 P per activiteit. Voor deze activiteiten dienen alle leden van de vereniging individueel geïnformeerd te worden EN moet de activiteit bekend gemaakt worden aan de bevolking door middel van promotie via minimum twee kanalen (bijkomend aan de activiteitenkalender), bijvoorbeeld via een flyerbedeling, het aanbrengen van affiches (minimaal A3-formaat) op publieke plaatse of het plaatsen van een informatiepaneel in de houder aan het gemeentehuis, melding op een (eigen) website, publicatie in een dag- of weekblad, Kopie van de factuur van de flyerdistributie, affiches en publicaties in kranten of tijdschriften of een screenshot van een website, dienen gevoegd te worden bij de subsidieaanvraag b. Voor een activiteit van het Gemeentebestuur, het OCMW of een van de adviesraden en waaraan de vereniging actief meewerkt voor de organisatie: 20 P per activiteit. c. Activiteiten die de samenwerking tussen verenigingen stimuleren en ingericht worden door drie of meer verenigingen: 20 P per activiteit. Kopie van uitnodiging die de deelnemende verenigingen vermeldt en bedeeld wordt aan de leden dient gevoegd te worden bij de subsidieaanvraag. d. Activiteiten die de samenwerking tussen verenigingen stimuleren en ingericht worden door twee verenigingen: 15 P per activiteit. Kopie van uitnodiging die de deelnemende verenigingen vermeldt en bedeeld wordt aan de leden dient gevoegd te worden bij de subsidieaanvraag.

6 e. Voor activiteiten die de naambekendheid en imago van de gemeente verhogen (Vb. concerten en optredens van groepen) waarvoor een brede publiciteit gevoerd wordt via diverse media: 20 P. Bewijzen te leveren bij het indienen van de subsidieaanvraag (bewijzen van ruime mailing, affiches, bewijzen van verzendingskosten, enz.) die aangeven dat de activiteit zowel het imago als de naambekendheid van onze gemeente verhogen. 3. L Activiteiten Activiteiten die in de eerste plaats gericht zijn op deelname van de leden (waaraan ook niet- leden kunnen deelnemen en die niet behoren tot de categorie 2 hierboven): 10 P. Als ledenactiviteit worden ook aanzien voor zover minstens 10 leden deelnemen: - deelname vanuit de vereniging, aan een ledenactiviteit de georganiseerd wordt door de koepelorganisatie op regionaal of nationaal vlak (dus niet bestuurders-vergaderingen, opleidingen, enz. die zich niet richten tot alle leden van de vereniging) - deelname aan een activiteit in cultureel centrum, bioscoop, theater, opera, enz. - (dag)uitstappen - kaartingen - ontspanningsnamiddagen - voor zover deze activiteiten geen repetitief karakter hebben en niet vallen onder rubriek 6 hieronder (R activiteiten) en de bewijzen geleverd worden aan de hand van de uitnodiging waaruit blijkt dat het afzonderlijke activiteiten betreft met een eigen programma. 4. V activiteiten Bestuursvergaderingen, voorbereidende vergaderingen voor de P en L activiteiten en repetities: 5P. Kopie van de uitnodiging en/of verslag van de vergadering dienen als bewijsstuk gevoegd te worden bij het aanvraagdossier. Vergaderingen en repetities(koren, toneel, ) die doorgaan op dezelfde dag als een L activiteit of P activiteit komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Deelname aan een activiteit georganiseerd door het gemeentebestuur, O.C.M.W. of één van de adviesraden(uitgezonderd In de hoedanigheid van mede-organisator) komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Klaarzetten van een zaal en opruimen van de zaal of tent, opbouw en afbreken van een podium en andere installaties komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

7 5. R activiteiten Dit is een reeks activiteiten die bedoeld zijn voor telkens dezelfde groep mensen voor sessie 1 10P voor sessie 2 t.e.m. 5 5P per sessie voor sessie 6 t.e.m. 10 2P per sessie voor alle volgende sessies 1P per sessie Voorbeelden: - Lessenreeksen voor dezelfde groep mensen (koken, schilderen, tekenen,computer, enz.) - Zwemlessen - Fietstochten en ontspanningsnamiddagen(kaarten,enz.) behoudens indien deze gekoppeld zijn aan een andere activiteit zoals een bedrijfsbezoek, tentoonstelling, stadsbezoek met gids, enz. waarvoor een afzonderlijke planning noodzakelijk is (In dit geval komen zij in aanmerking voor een subsidiëring als een P activiteit) Opmerkingen: Indien het programma van een feest- of wijkcomité meerdere programma-onderdelen bevat die over meerdere dagdelen lopen, wordt maximaal één P activiteit in de voormiddag,één P activiteit in de namiddag en één P avondactiviteit (na 19 uur) in aanmerking genomen voor subsidiëring. Voor andere verenigingen die een dagactiviteit organiseren (daguitstap gevolgd door een optreden en/of etentje) voor hun leden wordt deze aanzien als één L activiteit. 6. Invullen van activiteitenkalender Om de programmatie van de activiteiten te optimaliseren worden bijkomende punten toegekend voor de verenigingen die hun jaarprogramma of activiteiten kenbaar maken door het zelf invullen van de gemeentelijke cultuurkalender voorafgaand aan het werkjaar: 40P Een toegangscode is te bekomen bij de gemeentelijke cultuurdienst. Artikel Elektronisch indienen van een subsidiedossier Verenigingen die tijdig hun subsidieaanvraag indienen (nl. ten laatste op 15 oktober) en dit via het ter beschikking gestelde Excel bestand: 20P Om in aanmerking te komen voor een opname in dit puntensysteem zullen de verenigingen hun subsidieaanvraag (met excelpuntenlijst, activiteitenverslagen, bewijsstukken en bestuursoverzicht) vóór 15 oktober van het werkingsjaar dat volgt op het jaar waarop de bewijsstukken van toepassing zijn, indienen bij het secretariaat van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (Markt 1, 8755 Ruiselede). Artikel 21

8 Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de puntenberekening en zal het definitieve resultaat hiervan aan het College van Burgemeester en Schepenen voorleggen vóór 15 december. HOOFDSTUK 3.2 BIJZONDERE SUBSIDIES Artikel 22 Het College van Burgemeester en Schepenen kan bijkomende subsidies toekennen om activiteiten van uitzonderlijke aard of waarde mogelijk te maken of ter bevordering van de werking van kansarme situaties en dit zolang het krediet dit per dienstjaar toelaat. Artikel 23 Het recht tot het ontvangen van enige bijzondere subsidie wordt bepaald door het College bij het toekennen van de erkenning. Artikel 24 Ook organisatoren van occasionele activiteiten met een uitzonderlijke waarde kunnen aanspraak maken op een bijzondere subsidie. Artikel 25 Opdat een erkende vereniging of organisator aanspraak zou kunnen maken op de uitbetaling van een bijzondere subsidie moet deze een aanvraag indienen bij het College van Burgemeester minimum een maand voorafgaand aan de activiteit die men met deze subsidie wenst te ondersteunen. Bij de aanvraag moet een korte uiteenzetting aangaande het initiatief en een kostenraming gevoegd worden. Het College van Burgemeester en Schepenen beoordeelt de aanvraag, stelt het subsidiebedrag vast en gaat al dan niet akkoord met de toekenning ervan. HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN Artikel 26 Dit reglement werd behandeld door de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid op

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN Bijhorend aanvraagformulier in te dienen vóór 1 juni 2010. ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit reglement is van toepassing op de plaatselijke

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Artikel 1 - Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Beveren kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

Subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen en waardevolle culturele initiatieven Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 29 september 2011

Subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen en waardevolle culturele initiatieven Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 29 september 2011 Subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen en waardevolle culturele initiatieven Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 29 september 2011 De gemeente Kalmthout voorziet in een subsidiereglement

Nadere informatie

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen 1. Algemene bepalingen Art. 1 1. In uitvoering van de statuten van het gemeentelijk Cultureel Adviesorgaan adviseert het Cultureel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van De Haan kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie (geadviseerd door de culturele raad op 28/08/2002 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 9/11/2002 ) Algemene bepalingen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

1. Erkenning als socio-culturele vereniging

1. Erkenning als socio-culturele vereniging Gemeentelijk reglement in verband met de erkenning en de subsidiëring van socioculturele verenigingen in het kader van het gemeentelijk cultuurbeleid gemeenteraad 2 mei 2017 1. Erkenning als socio-culturele

Nadere informatie

ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 2016 ERKENNINGSREGLEMENT SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN Het gemeentebestuur van Nijlen kan jaarlijks subsidies verlenen aan de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Aanvraag extra subsidie basisgroepen

AANVRAAGFORMULIER Aanvraag extra subsidie basisgroepen Contactpersoon Matthias Verstraeten 03 410 02 78 duurzaam@nijlen.be Enkele uitgangspunten : Doelstelling van deze toelage Toekennen van werkingssubsidies aan lokale Noord-Zuidbewegingen en mensenrechtenbewegingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR ERKENNING / SUBSIDIERING VAN VORMINGS- EN/OF ONTMOETINSACTIVITEITEN VOOR SENIOREN (waaronder jubilieumvieringen

REGLEMENT VOOR ERKENNING / SUBSIDIERING VAN VORMINGS- EN/OF ONTMOETINSACTIVITEITEN VOOR SENIOREN (waaronder jubilieumvieringen REGLEMENT VOOR ERKENNING / SUBSIDIERING VAN VORMINGS- EN/OF ONTMOETINSACTIVITEITEN VOOR SENIOREN (waaronder jubilieumvieringen Goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 januari 2009 Gewijzigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Subsidies worden verstrekt op basis van een werkingsjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Subsidies worden verstrekt op basis van een werkingsjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. SUBSIDIEREGLEMENT ERKENDE SENIORENVERENIGINGEN Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/6/8/1 ondersteunen van erkende verenigingen ) en goedgekeurd door de gemeenteraad van 25

Nadere informatie

Subsidiereglement socio culturele verenigingen gemeente Herenthout

Subsidiereglement socio culturele verenigingen gemeente Herenthout Subsidiereglement socio culturele verenigingen gemeente Herenthout Art.1: Algemene bepalingen Het gemeentebestuur verleent jaarlijks subsidies aan de erkende socio culturele verenigingen van de gemeente

Nadere informatie

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds HOOFDSTUK I: algemene bepalingen Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Het Cultuurfonds heeft tot doel de erkende

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN HET PLAATSELIJK SOCIAAL CULTUREEL WERK

REGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN HET PLAATSELIJK SOCIAAL CULTUREEL WERK 1 REGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN HET PLAATSELIJK SOCIAAL CULTUREEL WERK HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting en rekening

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

De subsidies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen bij toepassing van dit reglement.

De subsidies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen bij toepassing van dit reglement. REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN TE KOKSIJDE Artikel 1 Algemene Bepalingen Het gemeentebestuur van Koksijde kan jaarlijks subsidies verlenen aan

Nadere informatie

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2012 Bekendgemaakt op 26 januari 2012 Voorafgaande bepalingen

Nadere informatie

CULTUURRAAD HERNE SUBSIDIEREGLEMENT

CULTUURRAAD HERNE SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD HERNE SUBSIDIEREGLEMENT Cultuurdienst Centrum 17 1540 Herne 1 02 397 11 60 cultuur@herne.be Dit reglement werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Cultuurraad d.d. 15 juni 2015.

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR WERKINGSSUBSIDIES VOOR CULTURELE VERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR WERKINGSSUBSIDIES VOOR CULTURELE VERENIGINGEN REGLEMENT VOOR WERKINGSSUBSIDIES VOOR CULTURELE VERENIGINGEN Binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde budget wordt onder de hiernavolgende voorwaarden een subsidie verleend aan culturele of socio-culturele

Nadere informatie

GEMEENTE GEETBETS REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN DE CULTUURVERENIGINGEN. (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2010 )

GEMEENTE GEETBETS REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN DE CULTUURVERENIGINGEN. (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2010 ) GEMEENTE GEETBETS REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN DE CULTUURVERENIGINGEN (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2010 ) Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Geetbets kan jaarlijks

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE TOEKENNING TOELAGEN AAN DE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN.

REGLEMENT INZAKE TOEKENNING TOELAGEN AAN DE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN. p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel REGLEMENT INZAKE TOEKENNING TOELAGEN AAN DE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN. Reglement goedgekeurd op de Gemeenteraad d.d. 29 mei 2012 Met ingang van

Nadere informatie

Artikel 2 : Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan de verenigingen die samen de Gemeentelijke Cultuurraad vormen.

Artikel 2 : Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan de verenigingen die samen de Gemeentelijke Cultuurraad vormen. Provincie Antwerpen Reglement tot subsidiëring van de culturele verenigingen Hoofdstuk 1 : De algemene bepalingen Artikel 1 : Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

Subsidiereglement Culturele verenigingen

Subsidiereglement Culturele verenigingen Subsidiereglement Culturele verenigingen HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel 1: Definities Cultuurvereniging: groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als basisdoelstelling

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het socio-cultureel volwassenenwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het socio-cultureel volwassenenwerk Cultuurdienst Laarne // Dorpsstraat 2, 9270 Laarne // 09 365 46 26 // jeugd.cultuur@laarne.be Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het socio-cultureel volwassenenwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen 1. Algemeen Artikel 1. Doelstelling Het gemeentebestuur verleent

Nadere informatie

- WAARVOOR-subsidies Ondersteunen gericht bepaalde werkingselementen of kosten.

- WAARVOOR-subsidies Ondersteunen gericht bepaalde werkingselementen of kosten. INLEIDING Na ruim beraad en zorgvuldige inspraak besloten we in Ruiselede het subsidiereglement voor de verdeling van de gelden aan de jeugdverenigingen dat goedgekeurd werd in zitting van 12/04/95 te

Nadere informatie

Reglement culturele projectsubsidies Halle

Reglement culturele projectsubsidies Halle Reglement culturele projectsubsidies Halle artikel 1 Binnen de perken van het krediet dat elk jaar in de begroting wordt ingeschreven kunnen er subsidies verleend worden aan culturele projecten die het

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN Art. 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de culturele en socio-culturele verenigingen en bepaalt

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT ADVIESRAAD VOOR CULTUUR

SUBSIDIEREGLEMENT ADVIESRAAD VOOR CULTUUR SUBSIDIEREGLEMENT ADVIESRAAD VOOR CULTUUR ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN De stad Eeklo ondersteunt de socio-culturele verenigingen zowel financieel, logistiek als materieel. Structuur reglement De financiële

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009 Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (SROS) p.a. secretaris Agnes Voet, Waalvest 1 8930 Menen T 056 515 891 - F 056 314 940 / agnes.voet@menen.be SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

REGLEMENT SUBSIDIERING VAN JEUGDWERKINITIATIEVEN

REGLEMENT SUBSIDIERING VAN JEUGDWERKINITIATIEVEN Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2014 betreffende de goedkeuring van het gemeentelijk subsidiereglement van jeugdwerkinitiatieven. REGLEMENT SUBSIDIERING VAN

Nadere informatie

In dit subsidiereglement komen bij gebruik van de term vereniging enkel culturele verenigingen in aanmerking.

In dit subsidiereglement komen bij gebruik van de term vereniging enkel culturele verenigingen in aanmerking. Subsidiereglement cultuur Lichtervelde 1. Voorwerp Art. 1 In dit subsidiereglement komen bij gebruik van de term vereniging enkel culturele verenigingen in aanmerking. Toekenning van subsidies aan de erkende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Subsidiereglement voor (socio-) culturele verenigingen en (socio-) culturele projecten

Subsidiereglement voor (socio-) culturele verenigingen en (socio-) culturele projecten Subsidiereglement voor (socio-) culturele verenigingen en (socio-) culturele projecten Artikel 1: grondslag Dit subsidiereglement kadert in de organisatie van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT G-SPORT SUBSIDIE SPORTVERENIGING

SUBSIDIEREGLEMENT G-SPORT SUBSIDIE SPORTVERENIGING SUBSIDIEREGLEMENT G-SPORT SUBSIDIE SPORTVERENIGING COLOFON Uitgave stadsbestuur Halen, Markt 14, 3545 Halen Ontwerp & realisatie Tekst - stadsbestuur Halen Ontwerp - dienst Communicatie stad Halen Beelden

Nadere informatie

afdeling vrije tijd dienst cultuur subsidiereglement voor socioculturele, culturele en sociale verenigingen

afdeling vrije tijd dienst cultuur subsidiereglement voor socioculturele, culturele en sociale verenigingen afdeling vrije tijd dienst cultuur subsidiereglement voor socioculturele, culturele en sociale verenigingen SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE, CULTURELE EN SOCIALE VERENIGINGEN vastgesteld in zitting

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

GEMEENTE DESTELBERGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE CULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTE DESTELBERGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE CULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTE DESTELBERGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE CULTURELE VERENIGINGEN NOTA VOORAF : Het DOEL van dit reglement kunnen we als volgt omschrijven : a) Objectiviteit nastreven : Door het vastleggen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 Artikel 1: Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode verleent

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

Verdeelsleutel voor de subsidie voor culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad van Zwalm.

Verdeelsleutel voor de subsidie voor culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad van Zwalm. 1 Verdeelsleutel voor de subsidie voor culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad van Zwalm. Algemene bepalingen Art. 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting,

Nadere informatie

Subsidiereglement plaatselijk cultureel werk

Subsidiereglement plaatselijk cultureel werk Subsidiereglement plaatselijk cultureel werk Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 augustus 1986; Aangepast door de gemeenteraad in zitting van 14 december 1987, 8 februari 1988, 7 november

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD. Art. 1 : het werkingsjaar: is de periode van 1/5 tot en met 30/4 van het daaropvolgende jaar

SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD. Art. 1 : het werkingsjaar: is de periode van 1/5 tot en met 30/4 van het daaropvolgende jaar SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD HOOFDSTUK I. DEFINITIE Art. 1 : het werkingsjaar: is de periode van 1/5 tot en met 30/4 van het daaropvolgende jaar HOOFDSTUK II. BASISPRINCIPE Art. 2 : jaarlijks kent het

Nadere informatie

REGLEMENT WERKINGSSUBSIDIE JEUGDWERK

REGLEMENT WERKINGSSUBSIDIE JEUGDWERK REGLEMENT WERKINGSSUBSIDIE JEUGDWERK DOEL EN PERIODE De subsidiëring van het jeugdwerk heeft tot doel het jeugdwerk financieel te ondersteunen zodat zij hun werking behouden, verder uitbouwen en differentiëren.

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen GR

Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen GR 210 - Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen 2014-2019 Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Subsidiereglement culturele verenigingen. Zitting van 18 december Gepubliceerd op 23 december 2014.

Subsidiereglement culturele verenigingen. Zitting van 18 december Gepubliceerd op 23 december 2014. Subsidiereglement culturele verenigingen Zitting van 18 december 2014. Gepubliceerd op 23 december 2014. Hoofdstuk 1. Lidmaatschap van de culturele raad (CR) Artikel 1. Categorieën Er zijn twee categorieën

Nadere informatie

Provincie Antwerpen - Gemeente Brecht Reglement tot subsidiëring van de culturele verenigingen

Provincie Antwerpen - Gemeente Brecht Reglement tot subsidiëring van de culturele verenigingen Provincie Antwerpen - Gemeente Brecht Reglement tot subsidiëring van de culturele verenigingen Hoofdstuk 1: De algemene bepalingen Artikel 1 : Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van cultuurprojecten

Subsidiereglement ter ondersteuning van cultuurprojecten GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van cultuurprojecten Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas projecten mogelijk maken of versterken

Nadere informatie

JAARVERSLAG voor erkende socio culturele verenigingen Kampenhout. Werkjaar Naam socio culturele vereniging:...

JAARVERSLAG voor erkende socio culturele verenigingen Kampenhout. Werkjaar Naam socio culturele vereniging:... JAARVERSLAG voor erkende socio culturele verenigingen Kampenhout Werkjaar 2013 Opmerkingen: - Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement (zie bijlage) voor de door de Cultuurraad erkende

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD

SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD Subsidiereglement Cultuurraad Pagina 1 SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD HOOFDSTUK I. DEFINITIE Art. 1 : Het werkingsjaar: is de periode van 1/5 tot en met 30/4 van het daaropvolgende jaar. HOOFDSTUK II. BASISPRINCIPE

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN - Gelet op het advies van de gemeentelijke Sportraad in zitting van 06 september 16; - Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet DATUM BESLISSING: 17 december 2015 DATUM BEKENDMAKING: 21 december 2015 Artikel 1: de wijzigingen binnen het subsidiereglement

Nadere informatie

Subsidiereglement voor leden van de Noord-Zuidraad

Subsidiereglement voor leden van de Noord-Zuidraad Stad Brugge Noord-Zuiddienst Subsidiereglement voor leden van de Noord-Zuidraad Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst Hoogstraat 9 8000 Brugge t 050 44 82 44 noordzuiddienst@brugge.be

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT CULTUUR

SUBSIDIEREGLEMENT CULTUUR SUBSIDIEREGLEMENT CULTUUR Inhoud DEEL I ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN... 2 Algemeen... 2 Hoofdstuk 1. Erkenning sociaal-culturele verenigingen... 2 Artikel 1. Erkenningsvoorwaarden...

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSSUBSIDIE SPORTVERENIGING

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSSUBSIDIE SPORTVERENIGING SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSSUBSIDIE SPORTVERENIGING COLOFON Uitgave stadsbestuur Halen, Markt 14, 3545 Halen Ontwerp & realisatie Tekst - stadsbestuur Halen Ontwerp - dienst Communicatie stad Halen Beelden

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Gemeente Sint-Martens-Latem Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Artikel l. De subsidiëring wordt verdeeld in een basis- en werkingssubsidie. De percentages voor

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout kan jaarlijks subsidies verlenen aan erkende jeugdhuizen en jeugdverenigingen van Meerhout die werken met vrijwilligers, en dit binnen de

Nadere informatie

6. Dit reglement vervangt de bestaande reglementen met ingang van het werkjaar 2016.

6. Dit reglement vervangt de bestaande reglementen met ingang van het werkjaar 2016. SUBSIDIEREGLEMENT A.V. Cultuurraad - 27 oktober 2015 Gemeenteraad - 10 december 2015 ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Dit reglement regelt de basissubsidie, de werkingssubsidie en de bijzondere eenmalige subsidie

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT WERELDRAAD/STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE TOEKENNING VAN SENSIBILISATIESUBSIDIES

SUBSIDIEREGLEMENT WERELDRAAD/STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE TOEKENNING VAN SENSIBILISATIESUBSIDIES SUBSIDIEREGLEMENT WERELDRAAD/STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE TOEKENNING VAN SENSIBILISATIESUBSIDIES Art.1 - Doelstelling tot het verlenen van subsidies Het stadsbestuur van Menen

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE TOEKENNING VAN CULTUURSUBSIDIES VLETEREN

REGLEMENT INZAKE TOEKENNING VAN CULTUURSUBSIDIES VLETEREN REGLEMENT INZAKE TOEKENNING VAN CULTUURSUBSIDIES VLETEREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeentelijke Adviesraad

Nadere informatie

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad hervastgesteld door de gemeenteraad op 25 oktober 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 26 oktober 2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

Nadere informatie

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Art.

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van Brugse culturele verenigingen

Stedelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van Brugse culturele verenigingen Stedelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van Brugse culturele verenigingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doelstelling Dit reglement heeft tot doel de culturele en gemeenschapsvormende

Nadere informatie

REGLEMENT STAD AALST WERKINGSSUBSIDIES VOOR DE CULTURELE EN SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN

REGLEMENT STAD AALST WERKINGSSUBSIDIES VOOR DE CULTURELE EN SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN REGLEMENT STAD AALST WERKINGSSUBSIDIES VOOR DE CULTURELE EN SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe in het budget van de stad Aalst goedgekeurde

Nadere informatie

- Indien vzw : ondernemingsnummer :..

- Indien vzw : ondernemingsnummer :.. AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN JEUGDVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basissubsidies (werkingssubsidies). Deel 2 van dit aanvraagdossier geeft

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Brugse culturele verenigingen

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Brugse culturele verenigingen Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Brugse culturele verenigingen hervastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2017 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 28 juni 2017 HOOFDSTUK 1 :

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT CULTUUR- EN BUURTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT CULTUUR- EN BUURTVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT CULTUUR- EN BUURTVERENIGINGEN Artikel 1: Binnen de beleidsdoelstellingen en acties die in het meerjarenplan geformuleerd worden met betrekking tot het ondersteunen van het socio-culturele

Nadere informatie

BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN STAD KORTRIJK BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN artikel 1: beleidskader Het cultuurbeleidsplan voorziet in een aantal ondersteuningsinitiatieven voor het culturele

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk.

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk. Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk. Artikel 1. Begrippen. Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. - Wortegem-Petegem: de gemeente Wortegem-Petegem met

Nadere informatie

3. Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking: de projecten

3. Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking: de projecten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art. 1: Doel van de subsidie Het gemeentebestuur keert, binnen de perken van het bedrag vermeld onder de actie ACT- 102/Ondersteuning gemeenschapsvormende initiatieven/0719-00/6493000

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD Goedgekeurd door de cultuurraad op 26 november 2008. Goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 december 2008 Hoofdstuk

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar)

Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar) Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar) Wat is een erkenning? Wichelse verenigingen en particuliere initiatieven (kunstenaars) kunnen zich vanaf 2015 en om de 10 jaar door het gemeentebestuur

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Subsidiereglement socio-culturele verenigingen Laakdal

Subsidiereglement socio-culturele verenigingen Laakdal Subsidiereglement socio-culturele verenigingen Laakdal 23/09/2014 Gemeente Laakdal Kerkstraat 21 B-2430 Laakdal info@laakdal.be www.laakdal.be Cultuurdienst cultuur@laakdal.be 1 Algemeen Art. 1: Het college

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: SUBSIDIEREGLEMENT RECREATIECLUBS GEMEENTE MEULEBEKE Actieplan AP 93: Lokale sportverenigingen blijven ondersteunen via werkings en projectsubsidies. Realisatietermijn: 2014 2019 Actie ACT 260: Sportverenigingen

Nadere informatie