Investeren in integratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in integratie"

Transcriptie

1 Investeren in integratie

2 CDA Secretariaat Dr. Kuyperstraat 5 Postbus GL Den Haag Tel.(070) Fax (070) (algemeen)

3 Investeren in integratie 3

4 4

5 Inhoudsopgave Brief van de partijvoorzitter Samenvatting en discussiestellingen Het CDA-Integratiedebat Waarom de integratie is vastgelopen Wat moet er nu gebeuren? Integratie en de rechtsstaat Integratie en religie Integratie en gezin Integratie en de buurt Integratie en onderwijs Integratie en werk Slot: nu bent u aan zet Bijlage I - Hoe kunt u meedoen? Bijlage II - Leden van de Commissie van der Tak

6 Den Haag, 14 juni 2003 Geachte mevrouw, mijnheer, Zoals u weet, maakt het CDA zich sterk voor een breed maatschappelijk debat over waarden en normen. Een van de punten die daarin zeker aan de orde moet komen, is de integratie van migranten. Immers, in een pluriforme samenleving is het van groot belang dat er bindende waarden zijn die alle burg ers, ongeacht hun achtergrond, met elkaar delen. De tweede helft van 2003 wil het CDA daarom met u, onze leden, in discussie gaan over een aantal spanningsvelden rond de thema s integratie en pluriformiteit. Wij willen bijvoorbeeld weten hoe u denkt over de volgende kwesties: 6 - Hoe kunnen we de maatschappelijke deelname van nieuwkomers bevorderen? - Wat valt er op dat punt in uw buurt te doen? - Wat betekent de groei van de islam voor de rechtsstaat? - Bevorderen migrantenorganisaties de integratie of juist niet? - Hoe gaan we om met het verschijnsel van witte en zwarte scholen? - Wanneer is iemand daadwerkelijk ingeburgerd? Het afgelopen jaar heeft het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA al het nodige voorwerk voor deze discussie verricht. Er is een rapport geschreven,dat de aanzet vormt voor een christen-democratisch antwoord op integratievraagstukken. Een samenvatting van dit rapport Investeren in integratie. Reflecties rondom diversiteit en gemeenschappelijkheid en een aantal prikkelende stellingen vindt u verderop in deze discussienotitie. Het complete rapport kunt u bestellen bij het partijbureau of downloaden via Na de zomer zal een werkgroep onder leiding van Sjaak van der Tak (Rotterdams wethouder voor onder andere integratiebeleid) activitei-

7 ten organiseren die er garant voor zullen staan dat deze notitie breed besproken wordt en dat een en ander gaat uitmonden in beleidsvoorstellen voor de lokale en landelijke politiek. Uiteraard zullen we ook met migranten zelf en met hun organisaties in discussie gaan. Verderop in deze uitgave kunt u lezen wat we zoal van plan zijn en hoe u kunt meedoen. Respect, tolerantie en vrijheid van meningsuiting zijn kernwaarden in de Nederlandse cultuur. Iedereen die in dit land woont, heeft daar recht op, maar heeft ook de opdracht om deze kernwaarden in praktijk te brengen en te bewaken. In een pluriforme samenleving ligt daar een grote uitdaging. Wij doen dan ook een beroep op iedereen binnen onze partij om met ons het debat aan te gaan over dit belangrijke onderwerp. Met vriendelijke groet, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart Partijvoorzitter 7

8 Samenvatting en discussiestellingen 1. Het CDA-Integratiedebat De afgelopen decennia ging het politieke en maatschappelijke debat vooral over het verdienen en verdelen van geld. Het formuleren van morele uitgangspunten werd al snel als betutteling gezien en morele vraagstukken verdwenen van de politieke agenda. In de afgelopen jaren kwamen vele arbeidsmigranten uit vooral islamitische landen Nederland binnen. Onze samenleving werd een smeltkroes van culturen. Aanvankelijk maakten we ons daar weinig zorgen over: Nederland stond bekend als een tolerant land dat altijd schijnbaar moeiteloos grote groepen immigranten had weten op te nemen. Bovendien dacht iedereen, inclusief de immigranten zelf, dat arbeidsmigratie een tijdelijk verschijnsel was en dat de migranten op den duur weer naar hun eigen land zouden terugkeren. 8 Het pakte anders uit. De immigranten bleven en de integratie kwam nooit goed van de grond. Van lieverlee kwamen de verschillen met de eerdere immigratiegolven aan het licht: het cultuurverschil is groter, de binding met het herkomstland - die vroeger door emigratie voorgoed verbroken werd - blijft nu intact.en tenslotte: doordat Nederland een stevig sociaal vangnet heeft, wordt er soms een te gering beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de immigrant. Het treurige resultaat: de helft van de huishoudens onder de armoedegrens is van allochtone herkomst. Sommige allochtonen zijn te laag opgeleid, spreken onvoldoende Nederlands en hebben een slechte uitgangspositie voor de arbeidsmarkt. 2. Waarom de integratie is vastgelopen In de discussie over integratie is het te lang alleen maar gegaan over sociaal-economische integratie: opleidingen en werk. De culturele integratie - het ontwikkelen van een gevoel van verbondenheid met de Nederlandse samenleving en haar kernwaarden - heeft nauwelijks aandacht gekregen en volgens het CDA is dat één van de redenen waarom de integratie van migranten niet goed van de grond is gekomen. Immers, - Integratie vereist dat er een gevoel van verbondenheid ontstaat met de nieuwe samenleving en haar kernwaarden, zoals de erkenning dat ieder mens uniek is; het recht om via eigen instellingen uitdrukking te geven aan ambities en levens-

9 overtuiging; de onverenigbaarheid van dwang en persoonlijk geloof en de gelijkwaardigheid van man en vrouw. - Er bestaat een spanningsveld tussen de kernwaarden van onze samenleving en bep a a l de el em en ten uit de theoc ra ti s che islamiti s che trad i tie (verbod op gel oofsafvalligheid, positie van de vrouw).daarover zullen we de discussie moeten aangaan; ervoor weglopen doet het probleem niet vanzelf verdwijnen. 3. Wat moet er nu gebeuren? Het CDA wil het bevorderen van culturele integratie hoog op de agenda zetten en daar gericht aan werken via de belangrijkste distributiekanalen van culturele waarden: het gezin, de school, de religie, de rechtsstaat en de buurt. 3.1 Integratie en de rechtsstaat Hoewel veruit de grootste groep migranten een plek heeft gevonden in de Nederlandse samenleving zijn er ook enkele incidenten rond zaken als het dragen van een gezichtssluier, de positie van de vrouw en eerwraak, waarbij bepaalde tradities of voorkeuren van een deel van de islamitische bevolking op gespannen voet staan met de beginselen van de rechtsstaat. Bent u het eens met deze stellingen? Kernwaarden van onze democratie als vrijheid, respect en tolerantie wegen zwaarder dan de v rijheid van meningsuiting. Organisaties die deze kernwaarden ondergraven, mogen dan ook verboden worden. 2. Een permanente verblijfsvergunning wordt pas verstrekt als een bepaald niveau van inburgering is bereikt. 3. Het verstrekken van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning gaat gepaard met een ceremonieel dat de kernwaarden van de Nederlandse samenleving tot uitdrukking brengt (waaronder het zingen van het Wilhelmus) 4. Omdat het dragen van een gezichtssluier integratie in de weg staat, moet het dragen daarvan verboden worden. 5. Wie kiest voor de Nederlandse nationaliteit kan er in principe geen andere (tweede) nationaliteit op na houden. 1. De discussiestellingen zijn onder meer gebaseerd op de aanbevelingen uit het rapport van het Wetenschappelijk Instituut,maar hebben niet de pretentie deze aanbevelingen weer te geven,noch om het CDA-standpunt te verwoorden!

10 6. 4 en 5 mei geven uiting aan respect voor mensen die tegen de verdrukking en onmenselijkheid in bleven strijden voor vrijheid en humaniteit. 7. De overheid stelt als subsidievoorwaarde voor mogelijke festiviteiten dat de veelkleurigheid van onze samenleving nadrukkelijk naar voren komt. 8. Integratie is emancipatie. Eigen instituties spelen daarbij een belangrijke rol. Er is dus helemaal niets mis met het ontstaan van een eigen (islamitische of hindoestaanse) zuil. 3.2 Integratie en religie 10 Vo l gens som m i gen is rel i gi e,en ze ker de islam, een hinderpaal op de weg naar integra ti e.verban de god s d i enst naar het priv é dom ei n, dan va ll en de vers ch i ll en niet m eer zo op en ontstaat er va n zel f een samen l eving waarin meer gem een s ch a ppel ij k h eid is, zo is dan de ged ach te.ch ri s ten - dem oc ra ten gel oven daar niet in. Laten we verder niet vergeten dat de politieke en maatschappelijke opvattingen binnen de moslimgemeenschap zeer divers zijn. Veel moslims pleiten op basis van hun geloof voor democratie en vrijheidsrechten, ook op het gebied van de godsdienst.ook de oproep uit de Koran om zich in te zetten voor sociale rechtvaardigheid biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie rond sociale thema s. Hier ligt dus een gouden kans om bruggen te slaan tussen religieuze waarden en om integratie tot stand te brengen. Het CDA is in een uitstekende positie om daarin het voortouw te nemen.

11 Bent u het eens met deze stellingen? 9. Mensen verbonden door een religie of levensbeschouwing integreren makkelijker. 10. Het hebben van een godsdienst is de beste garantie voor vrijheid en tolerantie. 11. Het principe van scheiding van kerk en staat mag geen excuus zijn voor de overheid om geen gebruik van te maken van de know-how van de religieuze gemeenschappen. 12. Imams die in Nederland willen werken, moeten een opleiding krijgen die is aangepast aan de Nederlandse situatie. Ook de overheid heeft daarin een verantwoordelijkheid 13. Een moskee/migrantenkerk en een tempel zijn geen hindernis, maar juist een hulpmiddel bij de integratie van migranten. 14. In het openbare leven moet er meer aandacht komen voor religie en de verschillende uitingsvormen daar van (Te denken valt aan: het invoeren van een minuut stilte op alle scholen om kinderen te laten nadenken over levensvragen, één nationale Dag van Bezinning, één keer per jaar alle gebedshuizen openstellen voor iedereen) De overh eid moet nadru k kel ijk niet in ge s prek tred en met orga n i s a ti e s of rel i gi eu ze lei d ers die extreme of extrem i s ti sche standpu n ten verko n- d i gen. 3.3 Integratie en gezin In de ideale situatie vormt het gezin een van de plekken waar kinderen worden voorbereid op deelname aan de samenleving en om met cultuurverschillen leren om te gaan. Sommige migrantengezinnen hebben er moeite mee om een brug te slaan tussen hun eigen achtergrond en de Nederlandse samenleving. Als de ouders zélf nauwelijks aan de Nederlandse cultuur deelnemen, de taal slecht spreken of geen inzicht hebben in westerse waarden, of bepaalde aspecten daarvan (b.v. de dominante seksuele moraal en het individualisme) in feite afwijzen, dan zien we dat vaak terug in probleemgedrag bij de kinderen: leermoeilijkheden, vroegtijdig schoolverlaten, crimineel gedrag. Ook de gewoonte om een huwelijks-

12 partner uit het land van herkomst te halen en de veelal afhankelijke positie van vrouwen bemoeilijken het proces van integratie via het gezin. 12 Bent u het eens met deze stellingen? 16. Een partner die in het kader van gezinsvorming naar Nederland wil komen, moet minimaal 21 jaar oud zijn. 17. Het geven van kinderbijslag voor kinderen die buiten Nederland wonen, moet worden afgeschaft. 18. De functie van consultatiebureaus om mogelijke achterstanden bij kinderen tijdig te signaleren, moet worden versterkt. 19. De rol van ouders bij de opvoeding is fundamenteel. Hulpverlening moet ondersteunend zijn en niet de plaats van het gezin overnemen. 20. Ou d ers kunnen all e en dan hun kinderen voo rberei d en op een goede plaats in de Ned erl a n d se samen l eving wa n n e er zij de Ned erl a n d se taal mach tig zij n. 21. Huwelijkspartners uit een land van he rkomst hebben pas na 3 jaar recht op een eigen verblijfsvergunning. Indien misbruik reden is voor ontbinding van het huwelijk binnen deze termijn dient de partner in aanmerking te komen voor een zelfstandige verblijfsvergunning.

13 22. Aan het overhalen van een huwelijkspartner uit het land van herkomst moeten eisen worden gesteld. 3.4 Integratie en de buurt Con t act met men s en met de zel fde wortel, in de ei gen straat vi n den veel migra n ten pret ti g, maar in de pra k tijk bl ij ken wij ken met veel all och ton en (en dus ook va a k veel kansarm en) de integra tie all een maar te bem oei l ij ken : s ociale ach terstand en c u l tu rele afzon dering gaan elkaar vers terken. De afgel open ja ren is geprobeerd in de probl eemwij ken een gem en gde bevolking te cre ë ren door koopwon i n gen tu s s en de oudere hu i zen te zet ten. Een groot su cces is dit voora l s n og niet.g edwon gen s preiding lijkt ech ter ook niet de op l o s s i n g. Dat idee botst met de vrij h eid va n woon p l a a t s keu ze en ook met het verl a n gen te wi ll en won en tu s s en gel ij k ge s temden, of dat nu gel oofsgen o ten, m en s en met kinderen, of m ede - y u ppen zij n. Bent u het eens met deze stellingen? 23. Oudkomers die werkloos zijn en kunnen werken, moeten door de gemeente verplicht naar werk worden geleid, ongeacht hun leeftijd. 24. Gemeenten en andere overheden gebruiken in hun communicatie met burgers consequent de Nederlandse (c.q. Friese) taal, behoudens situaties van overmacht Alleen allochtone zelforganisaties die integratie bevorderen, komen in aanmerking voor subsidiëring. 26. Nederlandse taal en inbur geringprogramma s moeten ook via de lokale en regionale omroepen aangeboden worden. 27. Het slagen van de integratieopgave is alleen dan mogelijk als de Nederlanders zich openstellen voor de nieuwe Nederlanders. 28. Integratie begint bij ontmoeting. Dat kan de overheid niet afdwingen, maar wel stimuleren. Hoe kan de overheid dat stimuleren? Weet u geschikte voorbeelden?

14 3.5 Integratie en onderwijs Tussen de aanpassingsproblemen van sommige allochtone ouders en de schoolprestaties van de kinderen bestaat een duidelijk verband: kinderen van ouders die niet openstaan voor de Nederlandse samenleving en daar ook weinig kennis van hebben, hebben een veel grotere kans op achterstanden en schooluitval dan anderen. Taalachterstand is dus niet het enige probleem. Een tweede aandachtspunt is de vrijheid van onderwijs. Het CDA is de laatste die daaraan wil tornen. De school moet dezelfde waarden en normen van de ouders overdragen en zich oriënteren op het leven in de Nederlandse samenleving en op de kernwaarden van de rechtsstaat. 14 Bent u het eens met deze stellingen? 29. De kernwaarden (bijv. vrijheid, respect en tolerantie) van de rechtsstaat moeten in de inburgeringtrajecten en in het programma voor de nieuwkomers opgenomen worden. 30. Wie de Nederlandse nationaliteit wil aannemen, moet zich verplichten de kernwaarden van de Nederlandse samenleving te respecteren. 31. Moet er een apart vak komen over integratie of moet dit onderwerp gekoppeld worden aan maatschappijleer? 32. De huidige inburgeringscursussen functioneren onvoldoende (lange

15 wachtlijsten). Daarom wordt de monopoliepositie van Regionale Opleidingscentra afgeschaft. 33. Succesvolle migranten hebben een voorbeeldfunctie en vervullen een actieve en initiërende rol bij het stimuleren en motiveren van hun eigen groep om de opleiding (inburgeringcursus) af te ronden. 34. Er moet in het toekennen van extra gelden geen onderscheid gemaakt worden tussen witte en zwarte scholen, maar tussen scholen met en zonder achterstanden. 35. Zolang je witte ouders niet dwingt hun kinderen naar zwarte scholen te sturen, zullen deze scholen blijven achterlopen. 36. Als zich op een christelijke school een leerling meldt met voldoende capaciteiten, maar met een niet-christelijke identiteit, dan mag de school deze leerling niet weigeren. 3.6 Integratie en werk De werkloosheid onder migranten is nog steeds hoger dan onder de autochtone bevolking. Dertig tot veertig procent van de bijstandsgerechtigden in Nederland is migrant en ook in de WAO zijn migranten oververtegenwoordigd. Het beleid is te weinig eisend geweest, het ging teveel uit van het onvermogen van de migrant om zijn lot in eigen handen te nemen. We mogen aan migranten best eisen stellen, zeker als wij er als samenleving voor zorgen dat we ook iets te bieden hebben. Migranten mogen ook eisen aan ons stellen, als het bieden van kansen om te participeren. De overheid kan helpen door te streven naar een evenredige vertegenwoordiging van migranten in de personele samenstelling van bedrijven en instellingen. 15 Bent u het eens met deze stellingen? 37. Als een migrantengezin een bijstandsuitkering geniet, moeten beide partners zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. 38. Wie zich aan de inbur gering onttrekt, wordt gekort op z n uitkering als het gezin in een b ijstandssituatie terecht komt. 39. De niet-werkende partner moet ook een opleiding volgen, zodat hij of zij

16 later betaalde arbeid kan verrichten. Dit draagt bij aan hun onafhankelijkheid. 40. Werk is het beste middel tot integratie. De overheid zal als werkgever eerst zelf het goede voorbeeld moeten geven alvorens zij sociale partners iets voorschrijft. 41. Het bevorderen van doorstroming op de arbeidsmarkt dient prioriteit te krijgen in plaats van arbeidsparticipatie. 42. Positieve discriminatie leidt tot verkeerde effecten en moet daarom worden afgewezen 4. Slot: nu bent u aan zet 16 Nederland heeft inmiddels enige tientallen jaren ervaring met de instroom van nieuwkomers. We hebben een hele ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk dachten we dat de migranten wel weer terug zouden gaan naar hun land van herkomst. Toen hoopten we dat de integratie, met de komst van een nieuwe generatie, vanzelf tot stand zou komen. Vervolgens bedachten we dat migranten de taal moesten leren en kwamen er inburgeringscursussen.en nu komen we dan eindelijk bij de kern van de zaak: integratie kan pas met succes plaatsvinden als migranten de kernwaarden van hun nieuwe land integreren in hun eigen wereldbeschouwing. Uiteraard dient de samenleving hen hiertoe wel de kans te geven. Integratie is immers een wederkerig proces! Het CDA nodigt u uit om uw steentje bij te dragen aan het debat daarover. Bent u het met sommige stellingen uit deze notitie eens, of juist niet,laat het ons weten en doe mee aan een van de vele onderdelen van het CDA-integratiedebat.

17 Bijlage I. Het CDA integratiedebat 2003 Hoe u kunt meedoen Het integratiedebat gaat van start in juli 2003 en loopt door tot het eind van he t jaar. Elke maand staat een ander thema centraal. De thema s zijn: de rechtsstaat en religie, gezin, buurt en wijk, onderwijs en werk. U kunt zich via aanmelden als digitale deelnemer aan het debat. U krijgt dan vanaf september elke maand een digitale nieuwsbrief over de geplande activiteiten en de inmiddels bereikte resultaten. Vanaf begin juli zullen op de website (www.cda.nl) elke maand stellingen geplaatst worden over het thema van de desb etreffende maand.u kunt daarop reageren en zo digitaal met andere CDA-ers in debat gaan. Zo willen we komen tot een landelijk digitaal debat. De live debatten zullen verlopen via de lokale afdelingen. Deze afdelingen krijgen binnenkort een werkmap met aantrekkelijke werkvormen die de discussie kunnen verlevendigen en faciliteren. Verder krijgen zij een overzicht van organisaties die bij de lokale activiteiten kunnen worden ingeschakeld of uitgenodigd. 17 De uitkomsten van al deze debatten zullen uitmonden in een notitie met talrijke aanbevelingen. Deze zullen tijdens het voorjaarscongres van 2004 ter besluitvorming worden voorgelegd en zo hun weg vinden naar de Eerste - en Tweede Kamerfracties, de CDA-fracties in gemeente- en provinciale besturen en naar het nieuwe verkiezingsprogramma. Via onze bladen en de website houden wij u op de hoogte van nieuws rond het integratiedebat. Materiaal Het rapport Investeren in integratie. Reflecties rondom diversiteit en gemeenschappelijkheid kunt u bestellen bij het partijbureau of downloaden via

18 Bij l a ge II. In tegra ti ecom m i s s i e :de Commissie Van der Ta k Door het Partijbestuur is een Commissie in het leven geroepen om de brede discussie over integratie te begeleiden. Deze Commissie,die vernoemd is naar haar voorzitter, bestaat uit de volgende leden: - Sjaak van der Tak, Rotterdam, wethouder en voorzitter Commissie - Osman Elmaci, Gorinchem, CDA-raadslid te Gorinchem - mevr. Kathleen Ferrier, Leusden,lid Tweede Kamer - mevr. Saliha Sahin, Tilburg, adjunct-inspecteur Kennis bij de Inspectie van het Onderwijs - Peter Spierings, Den Haag, secretaris Commissie 18 - mevr. Mirjam Sterk, Utrecht, lid Tweede Kamer - Arnoud Strijbis, s Gravenzande, bestuursassistent wethouder Rotterdam - Ayhan Tonca, Apeldoorn, CDA-raadslid te Apeldoorn, voorzitter IOT - Jos Wienen, Katwijk, burgemeester en voorzitter Commissie Wetenschappelijk Instituut - m evr. Ans Wi ll em s e - van der Ploeg, Hei l oo, voor z i t ter Landel ijk Ouderen p l a tform

19

20

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginselen... 3 0.1 Waarom beginselen?... 3 0.2 Ons ideaal... 3 0.3 Beginselen... 3 0.4 Kenmerken van de samenleving...

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. nederland als immigratiesamenleving

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. nederland als immigratiesamenleving WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 60 nederland als immigratiesamenleving De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

Investeren. integreren

Investeren. integreren Investeren in integreren Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Definitie integratie 5 1.2 Immigratie en integratie: vroeger en nu 5 1.3 Leeswijzer 7 2. Terugdringen instroom asiel- en gelukszoekers en huwelijksmigranten

Nadere informatie

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie 2 Samen leven bindt verschillen inhoudsopgave Waarom deze handreiking

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Tel je zegeningen Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Dr. Jorge Castillo Guerra Drs. Marjolein Glashouwer Drs. Joris Kregting Nijmegen,

Nadere informatie

Kader Primair. WRR pleit voor wettelijke ondersteuning gemengde scholen Protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld

Kader Primair. WRR pleit voor wettelijke ondersteuning gemengde scholen Protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld 2 Kader Primair > thema zeden > Waar ligt de grens? > Onterecht beschuldigd van seksuele intimidatie > Overeenkomsten groter dan verschillen op DE Brede School > Een school vol kleine Lolita s > Hoe vertrouwelijk

Nadere informatie

Investeren in participeren

Investeren in participeren Opdrachtgever KWI Onderzoek Einddatum 20 november 2014 Categorie Algemeen Investeren in participeren congres Kennisplatform werk en inkomen 2014 Conclusie Kennis delen was het thema van het eerste KWI

Nadere informatie

Een studie naar de participatie van vrouwen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond in de Amsterdamse gezondheidszorg

Een studie naar de participatie van vrouwen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond in de Amsterdamse gezondheidszorg Een tipje van de sluier Een studie naar de participatie van vrouwen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond in de Amsterdamse gezondheidszorg Melissa Imansoeradi en Marc van der Meer Het Amsterdams Instituut

Nadere informatie

Multicultureel vakmanschap

Multicultureel vakmanschap Multicultureel vakmanschap De Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor! Inhoud 1. Diversiteit in Nederland 6 Immigratiestromen 8 Allochtonen en nationaliteiten 8 Talen en religies 9 Diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Toegerust op de arbeidsmarkt

Toegerust op de arbeidsmarkt WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA Toegerust op de arbeidsmarkt Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het Instituut heeft ten doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

In eigen hand. Persoonsgebonden budgetten bij reïntegratie

In eigen hand. Persoonsgebonden budgetten bij reïntegratie Opdrachtgever Divosa In eigen hand. Persoonsgebonden budgetten bij reïntegratie Opdrachtnemer Meccano, Astri / Hans Bosselaar, Rienk Prins Onderzoek Einddatum 1 januari 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie