Plan van Aanpak uitvoering Participatieverklaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak uitvoering Participatieverklaring"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak uitvoering Participatieverklaring 31 augustus 2016 Burgemeester en wethouders van Boxtel, De secretaris, drs. H.A.M. van Berkel De burgemeester, M. Buijs 1

2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting Inleiding 4 2 Doelstelling Visie Missie Uitgangspunten participatieverklaringstraject Algemeen Uitvoering Voortraject Inhoud participatieverklaringstraject Onderwerpen Organiseren Participatieverklaringstraject Integraliteit met andere beleidsterreinen Tijdpad Bijlage Participatieverklaring.8 2

3 Samenvatting De aanleiding voor deze notitie is de eis die de overheid stelt aan gemeenten om een plan van aanpak te hebben voor maatschappelijke begeleiding van statushouders. Dit is een voorwaarde om (via COA) een bijdrage van het rijk te krijgen in de kosten van de maatschappelijke begeleiding. Het rijk verlangt van gemeenten met name dat zij de kernwaarden van de Nederlandse samenleving overdragen aan statushouders en dat zij statushouders hierover een verklaring laten afleggen (Participatieverklaring). In de navolgende notitie stellen wij u voor om: het zwaartepunt van de overdracht van kernwaarden aan statushouders te leggen bij de bestaande samenwerkingsverbanden en vrijwilligers hier lokaal geen nieuwe / andere structuren voor op te tuigen de aanpak te integreren binnen het sociaal domein Bij het voorbereiden van deze notitie hebben we gebruik gemaakt van de kennis die in onze (arbeidsmarkt)regio voorhanden is en hebben we gebruikt gemaakt van de integrale samenwerking binnen de Brabantse Aanpak. 3

4 1. INLEIDING Het kabinet heeft besloten om de participatieverklaring landelijk in te voeren voor alle inburgering plichtige nieuwkomers. Het betreft voor 2016 alle inburgeringsplichtigen van 16 jaar en ouder en met ingang van 2017 alle inburgeringsplichtigen van 18 jaar en ouder (tot de pensioengerechtigde leeftijd). Dit betekent dat ook onze gemeente een participatieverklaringstraject moet aanbieden aan onze nieuwkomers. Opvang van statushouders betekent voor ons naast het regelen van huisvesting de zorg voor adequate maatschappelijke opvang en een snelle start van inburgering, het leren van de taal en participatie aan de samenleving. Wij werken hierin nauw samen met Buro Nieuwkomers, die al gedurende enkele jaren de maatschappelijke begeleiding van statushouders verzorgt in Boxtel. Daarnaast wordt in specifieke gevallen Vluchtelingenwerk ingeschakeld. In dit plan van aanpak wordt beschreven hoe we het traject van de Participatieverklaring vorm willen geven in de gemeente Boxtel. Om een snelle integratie te bevorderen, is het van belang dat nieuwkomers kennisnemen van onze kernwaarden. De gemeente Boxtel kiest ervoor de uitvoering van het participatieverklaringstraject door haar samenwerkingspartners op het gebied van participatie te laten uitvoeren. De gesprekken hiervoor worden op dit moment gevoerd, het definitieve contract verwachten we medio september te kunnen ondertekenen. Dit plan is niet statisch en kan lopende het traject aangepast worden om zo de beoogde doelen te behalen. De taakstelling voor het eerste half jaar van 2016 voor de gemeente Boxtel is behaald. Voor het tweede halfjaar van 2016 is voor Boxtel vastgesteld om 39 te huisvesten statushouders op te vangen. In totaal komt de gemeente Boxtel uit op een taakstelling van 78 statushouders voor het jaar

5 2. Doelstelling We willen migranten en met name statushouders snel, efficiënt en effectief laten integreren met de lokale samenleving en daarbij zo goed mogelijk gebruik maken van maatschappelijk draagvlak en de verbinding te maken met de al bestaande maatschappelijke organisaties en initiatieven. Het Participatietraject is bedoeld om statushouders te wijzen op hun rechten en plichten en op fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het ondertekenen van de participatieverklaring is de start van een uitgebreid maatschappelijk begeleidingstraject en inburgeringtraject voor statushouders. 3. Visie Integratie moet van 2 kanten komen, dat kun je niet alleen. Integratie vindt plaats in en mét de samenleving. Daardoor ontstaat de basis voor een duurzame integratie in de doorgaande lijn. 4. Missie We zorgen dat statushouders én inwoners de mogelijkheden kennen én hebben die leiden naar integratie en samenleven op een duurzame, respectvolle wijze. 5. Uitgangspunten participatieverklaringstraject 5.1 Algemeen Wij willen de dienstverlening aan inwoners in het sociaal domein een menselijke maat geven. De gemeente werkt veel samen met lokale maatschappelijke organisaties, met vrijwilligers, met inwoners. Voor migranten, waaronder statushouders, is dit niet anders dan voor de langer gevestigde inwoners. De groep statushouders is een relatief kleine groep inwoners waar wel specifieke zaken spelen. Taalachterstand, trauma s en een andere culturele achtergrond zijn hierbij het meest in het oog springend. Deze overwegingen leiden concreet tot de volgende uitgangspunten: 1. Taalvaardigheid is een eerste vereiste om deel te kunnen nemen aan welke training, activiteit of initiatief dan ook. Hier zal de zwaarste nadruk op liggen 2. Kennis van onze normen, waarden en gebruiken 3. Collectieve benadering waar mogelijk, maatwerk waar nodig 4. Kennis van de lokale mogelijkheden die integratie zullen ondersteunen op het gebied van sociale, sportieve, recreatieve initiatieven en kennis van de lokale scholings- en (vrijwillige) arbeidsmarkt 5. Inbedding van integratie bij zowel de statushouders als de inwoners over en weer door wederzijdse acceptatie en begrip 5

6 5.2 Uitvoering In de gemeente Boxtel zijn diverse gemeentelijke en maatschappelijke organisaties, die nauw betrokken zullen worden bij de maatschappelijke integratie van statushouders. Er is een centrale rol weggelegd voor Buro Nieuwkomers op het gebied van maatschappelijke begeleiding en taalondersteuning. Daarnaast speelt de WSD een rol in arbeidsparticipatie en toeleiding naar werk. ContourdeTwern is als brede welzijnsinstelling tevens nauw betrokken bij de sociale integratie, waarbij diverse aanvullende trajecten ingezet kunnen worden, waaronder een taalmaatjesproject. Uitgangspunten in de uitvoering zijn dan ook: Het zwaartepunt van de kennisoverdracht over de Nederlandse kernwaarden leggen we nu al bij lokale maatschappelijke organisaties Inwoners en het lokale verenigingsleven worden nauw betrokken bij het integratietraject, zodat het breed gedragen wordt onder de bevolking We zetten de ontvangen middelen via subsidiëring in bij hier al werkzame professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties die statushouders begeleiden, zodat kennis in de regio blijft c.q. verder wordt opgebouwd. 5.3 Voortraject In de gemeente Boxtel is een thema-avond georganiseerd waarbij sleutelfiguren uit de lokale gemeenschap, het verenigingsleven, kerken en uit de ondernemersverenigingen zijn gevraagd deel te nemen. Centrale vraag was hoe we de steeds toenemende stroom statushouders kunnen opvangen, huisvesten en integreren met elkaar op een respectvolle, effectieve en succesvolle manier. De input en het draagvlak dat hieruit is gegenereerd is enorm. Veel ideeën en aanbod wordt inmiddels uitgewerkt en vindt zijn weg naar inwoners en (vrijwilligers)organisaties. Een grote groep vrijwilligers heeft zich aangeboden om te ondersteunen met het wegwijs maken van statushouders, het ondersteunen als taalmaatje of anderszins. Hierdoor wordt nu onder andere een buddy c.q. gastgezin-project uitgewerkt door de lokale welzijnsorganisatie. 6. Inhoud van het participatieverklaringstraject De eerste stap die moet worden genomen is de uitleg aan de mensen over het participatieverklaringstraject: wat is het, waarom moet deze verklaring worden ondertekend, wat zijn de consequenties als je het niet doet. En vervolgens de uitleg over het begeleidingsproject dat er aan gekoppeld is. De tweede stap is een belangrijk onderdeel: voor elke groep vindt een inventarisatie- en consultatierondeplaats. Wat speelt er specifiek in deze groep? Waar lopen zij tegen aan? Daarbij hoort ook een individuele intake waarbij vooral gekeken wordt naar het taal- en opleidingsniveau. Ook worden competenties en vaardigheden in beeld gebracht. Door dit te combineren met de wensen van de statushouder zelf op het gebied van (vrijwilligers)werk wordt een inschatting gemaakt welke stappen er gemaakt moeten worden om uiteindelijk toe te leiden naar werk. De informatie die uit deze inventarisatie volgt wordt meegenomen bij invulling van de volgende bijeenkomsten en de werkwijze/training zal indien nodig daarop worden aangepast. 6

7 6.1 Onderwerpen Het participatieverklaringstraject bestaat uit verschillende modules/bijeenkomsten (circa 3 dagdelen) met elk een eigen onderwerp. De modules zijn heel doelgericht en beoogt de statushouders duidelijk te maken wat participeren in onze maatschappij betekent; dat ze bepaalde rechten hebben, maar zeker ook plichten. Wat kunnen ze van ons verwachten, en wat wordt van hen verwacht met deze participatieverklaring. We willen graag, rekening houdend met de eigenheid van de statushouders, een bewustwordingsproces op gang brengen over hun eigen verantwoordelijkheid in het inburgeringtraject. De volgende onderwerpen zullen o.a. aan de orde komen: 1. De kernwaarden die genoemd worden in de Participatieverklaring, te weten vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit. Wat betekenen deze waarden in Nederland? Wat kun je verwachten en wat wordt er van je verwacht op dit gebied? Hoe heb je je te gedragen als je deze waarden dient te respecteren? 2. Kennis van de arbeidsmarkt, Hoe kom je aan werk in NL: waar vind je vacatures, hoe maak je een cv? Wat zijn mogelijkheden voor maatschappelijke participatie? 3. Hoe zit de betalingsstructuur van NL in elkaar: belastingen, uitkeringen etc. 4. Daadwerkelijke kennismaking met een aantal lokale bedrijven d.m.v. bedrijfsbezoeken en snuffelstages. 5. De daadwerkelijke feestelijke ondertekening van de participatieverklaring in het bijzijn van de burgemeester of een wethouder. Dit heeft plaats kort na het afronden van het participatieverklaringstraject en zal in groepsverband gebeuren. 6.2 Organiseren participatieverklaringstraject Medio september verwachten we het definitieve contract te tekenen met de partij(en) die het participatieverklaringstraject gaan begeleiden. Voorwaarde is dat dit traject aansluiting heeft met het maatschappelijke begeleidingstraject inclusief het inburgeringstraject. Er wordt een train-the-trainer sessie georganiseerd zodat deze training intern door de gecontracteerde partij gegeven kan worden. Het materiaal dat gebruikt gaat worden is het materiaal dat beschikbaar is gesteld door ProDemos middels de toolbox. Waar nodig wordt dit aangevuld met lokale brochures en informatie. Indien nodig wordt een tolk ingeschakeld. Bij voorkeur wordt hier gebruik gemaakt van een eerder hier gevestigde statushouders als vrijwillige tolk. 6.3 Integraliteit met andere beleidsterreinen Het traject mag andere beleidsterreinen niet doorkruisen, maar draagt idealiter juist bij aan de versterking van het gemeentelijke (en regionale) beleid. Bij de overdracht van de kernwaarden zal nog eens specifieke aandacht worden besteed aan het belang van de inburgering, werk en maatschappelijke participatie. Tevens past de voorgestelde aanpak ook goed binnen de gewenste transformatie in het sociaal domein, namelijk door in te zetten op de eigen kracht van de inwoner, het versterken van de kracht van de samenleving in wijken en kernen en door aan te sluiten bij burgerinitiatieven. 7. Tijdspad Juli / augustus 2016 raadplegen van betrokken maatschappelijke partners Juli 2016 overleg met de regiogemeenten Augustus 2016 opstellen Plan van Aanpak Augustus/september 2016 bestuurlijk akkoord college September 2016 opdrachtverstrekking Oktober 2016 voorbereidingen workshop Oktober 2016 Werven vrijwilligers ter ondersteuning (tolk) Oktober 2016 Benaderen ondernemers en verenigingsleven voor werkbezoeken Oktober/november 2016 aanvang eerste trainingen Oktober/November 2016 aanvang eerste workshops 7

8 8. Bijlage Participatieverklaring Welkom in Nederland! Nederland is een democratie en een rechtsstaat. Dat betekent dat iedereen dezelfde rechten heeft, en dat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. In Nederland spelen de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit een centrale rol. Met deze waarden hangen rechten samen waarop u een beroep kunt doen. Deze waarden kunnen alleen stand houden als iedereen actief bijdraagt aan de samenleving. Participatie is in Nederland heel belangrijk. Vrijheid: In Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat: - iedereen zijn eigen mening mag uiten; - iedereen een eigen geloof mag hebben en vrij is wel of niet te geloven; - iedereen mag uitkomen voor zijn of haar eigen seksuele geaardheid; - iedereen recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht). Hier zijn ook grenzen aan verbonden. Wat iemand doet of zegt mag nooit in strijd zijn met de wet. Je mag bijvoorbeeld niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot vijandigheid. Gelijkwaardigheid: In Nederland worden alle burgers gelijkwaardig behandeld. Discriminatie naar geslacht, geloof, afkomst of seksuele geaardheid wordt niet geaccepteerd. Solidariteit: In Nederland zijn burgers samen verantwoordelijk voor de samenleving. Burgers hebben recht op een veilige leefomgeving, fatsoenlijke huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden, minimumloon bij werk, goed onderwijs en goede medische zorg. De overheid heeft de plicht mensen te beschermen tegen uitbuiting en ongelijke behandeling. Burgers moeten in principe in hun eigen levensonderhoud voorzien. Als dat niet op eigen kracht lukt, en er is niemand die kan helpen, dan biedt de overheid hulp. Participatie: In Nederland vragen we alle burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk te doen. Dat kan in de wijk, op school of in een vereniging. Het spreken van de Nederlandse taal is hierbij essentieel. Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en dat ik deze respecteer. Ik verklaar dat ik actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte krijg van mijn medeburgers. Naam: Geboortedatum: Handtekening: Datum - -, te 8

Raad op Zaterdag workshop: participatie en integratie vluchtelingen 24 september 2016

Raad op Zaterdag workshop: participatie en integratie vluchtelingen 24 september 2016 Raad op Zaterdag workshop: participatie en integratie vluchtelingen 24 september 2016 Roelie Lenten (VNG) Anne Graumans Start op dag 1! Meedoen Leren taal Aansluiten leefomgeving Vinden werk, dagbesteding

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaringstraject

Plan van aanpak Participatieverklaringstraject Plan van aanpak Participatieverklaringstraject Gemeente Alphen aan den Rijn, augustus 2016 1. Inleiding Met ingang van 2017 is de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de Wet Inburgering.

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie

Raad op Zaterdag Workshop: Participatie en integratie vluchtelingen 28 januari Marlies Volten, Accountmanager OTAV

Raad op Zaterdag Workshop: Participatie en integratie vluchtelingen 28 januari Marlies Volten, Accountmanager OTAV Raad op Zaterdag Workshop: Participatie en integratie vluchtelingen 28 januari 2017 Marlies Volten, Accountmanager OTAV Inhoud Algemeen Rol raad Participatie en Integratie Informatie uit het afgelopen

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaringstraject

Plan van aanpak Participatieverklaringstraject Plan van aanpak Participatieverklaringstraject Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Zeewolde Sociale Dienst Veluwerand 15 augustus 2016 1 *Į Inhoudsopgave Inleiding 3 Participatieverklaringstraject:

Nadere informatie

Uitvoering Participatieverklaring

Uitvoering Participatieverklaring Openbaar Onderwerp Uitvoering Participatieverklaring Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Aan gemeenten is gevraagd om voor 1 september 2016 een Plan van Aanpak/Brief

Nadere informatie

Sint Anthonis. Plan van aanpak. Pa rtici patieverkl a ri n g. z-t\- uzt\/iwt. r?ee3. Sint Anthonis, september 2016

Sint Anthonis. Plan van aanpak. Pa rtici patieverkl a ri n g. z-t\- uzt\/iwt. r?ee3. Sint Anthonis, september 2016 z-t\- uzt\/iwt. r?ee Sint Anthonis Plan van aanpak Pa rtici patieverkl a ri n g Sint Anthonis, september 2016 Afdeling Sociale Zaken 1-SZ/2Ot6/2665 Pla n van aanpak Participatieverklaringstraject gemeente

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016 2.1.3 Plan van aanpak maatschappelijke begeleiding en participatie vergunninghouders 1 Dossier 727 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 727 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 23 augustus 2016 Agendapunt

Nadere informatie

Plan van aanpak participatieverklaring Tholen

Plan van aanpak participatieverklaring Tholen Plan van aanpak participatieverklaring Tholen Integratie & re-integratie nieuwkomers (2015) Auteur: S.Rook Instelling: Gemeente Tholen Plaats van uitgave: Tholen Datum: 29-03-2016 Versienummer: 1.0 Plan

Nadere informatie

Participatieverklaring en maatschappelijke begeleiding Bijeenkomst Vluchtelingen Werk Nederland Z-W 20 juni 2016 Rotterdam

Participatieverklaring en maatschappelijke begeleiding Bijeenkomst Vluchtelingen Werk Nederland Z-W 20 juni 2016 Rotterdam Participatieverklaring en maatschappelijke begeleiding Bijeenkomst Vluchtelingen Werk Nederland Z-W 20 juni 2016 Rotterdam Door: Indra van der Geld, accountmanager OTAV OTAV 1. Helpdeskfunctie 2. Accountmanagers

Nadere informatie

Haarlem Participatie Stad Tussen ideal en praktijk: Een training over de kernwaarden van Nederland

Haarlem Participatie Stad Tussen ideal en praktijk: Een training over de kernwaarden van Nederland Haarlem Participatie Stad Tussen ideal en praktijk: Een training over de kernwaarden van Nederland Een co-creatie van de Gemeente Haarlem en VluchtelingenWerk Noord-west Nederland Workshop Programma 1.

Nadere informatie

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Stip op de horizon Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Inleiding De grotere toestroom van vluchtelingen in Nederland en in Asten en Someren roept nieuwe vraagstukken op. De

Nadere informatie

Aan de raadsleden. Dongen,18 januari 2017

Aan de raadsleden. Dongen,18 januari 2017 Aan de raadsleden Dongen,18 januari 2017 Uw kenmerk : Zaaknummer : Raadsinformatiebrief 06 Bijlage(n) : Schematische weergave nieuw proces Contactpersoon/tel.nr. : Iris van Kollenburg / 14 0162 Betreft

Nadere informatie

Plan van aanpak participatieverklaring

Plan van aanpak participatieverklaring Plan van aanpak participatieverklaring 1 Inleiding en context Het kabinetsbeleid ten aanzien van inburgering heeft een steeds prominentere plaats gekregen op de politieke agenda. In regelingen en wetten

Nadere informatie

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Openbaar Onderwerp Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer BW-01501 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Plan van aanpak. Een parallelle aanpak voor statushouders in Harderwijk. Oktober 2016

Plan van aanpak. Een parallelle aanpak voor statushouders in Harderwijk. Oktober 2016 Plan van aanpak Een parallelle aanpak voor statushouders in Harderwijk Oktober 2016 Aanleiding De toestroom van asielzoekers is van alle tijden. In de jaren 90 kwamen er net als nu ook substantiële aantallen

Nadere informatie

Blijven is meedoen in Houten

Blijven is meedoen in Houten Blijven is meedoen in Houten Deelplan participatie en werk Onderdeel van Actieplan opvang en integratie statushouders (januari 2016) Juni 2016 1. Inleiding Op 19 januari 2016 heeft de gemeenteraad het

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden uitvoering Participatieverklaringstraject

Praktijkvoorbeelden uitvoering Participatieverklaringstraject OTAV-FACTSHEET Praktijkvoorbeelden uitvoering Participatieverklaringstraject Veel gemeenten zijn begonnen met het uitvoeren van het Participatieverklaringstraject (PVT). Hieronder wordt een aantal praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Warme overdracht van COA naar gemeente

Warme overdracht van COA naar gemeente Workshop: Warme overdracht van COA naar gemeente het voor-inburgeringstraject van de Statushouder op een COA-locatie Anna Claudia Wellner en Ellen Zitter 1 Welkom Wij zijn voor de Nederlandse samenleving

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving ta Gemeente Delft Advies bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de Gemeenteraad

Nadere informatie

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten wim.top@houten.nl projectleider participatie statushouders Vanaf 1989 diverse projecten vluchtelingen in Amsterdam, Deventer, Arnhem, Landelijk 2009-2011 Deltaplan

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

STAPPENPLAN OPVANG STATUSHOUDERS GEMEENTE MAASSLUIS

STAPPENPLAN OPVANG STATUSHOUDERS GEMEENTE MAASSLUIS STAPPENPLAN OPVANG STATUSHOUDERS GEMEENTE MAASSLUIS Projectgroep opvang statushouders Maassluis, 28 januari 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Maatschappelijke begeleiding 2 3. Voorzieningen in

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Statushouders. Stand van zaken. 1 Regio Gooi en Vechtstreek

Statushouders. Stand van zaken. 1 Regio Gooi en Vechtstreek Statushouders Stand van zaken 1 Regio Gooi en Vechtstreek Inhoud programma 1. Taakstelling 2016-2020 2. Arbeidsparticipatie 3. Eerste opvangonderwijs 2 Regio Gooi en Vechtstreek Huisvesting taakstelling

Nadere informatie

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Sandra Langenbach

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Sandra Langenbach Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Sandra Langenbach Datum nota : 01.09.16 Afdeling : Ontwikkeling en Dienstverlening Portefeuillehouder : Onderwerp Stand van zaken maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Programma 1. Welkom 2. Voorstellen 3. Informatie over vluchtelingenwerk 4. Geen tijd te verliezen 5. Inburgeren 6. (Vrijwilligers)Werk is integreren

Nadere informatie

In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:

In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende: Collegebericht Weeknummer: 20 Datum vergadering 17-5-2016 Ambtenaar M. de Ruijter/ E. Joosten Registratienummer Bb16.0042 Telefoonnr. 0255 567581 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik E-mailadres mruijter@velsen.nl

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar

Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Maatschappelijke begeleiding statushouders, Participatieverklaring, pilot Nederlandse kernwaarden en project Aan de slag, blijven Programma Zorg & Welzijn BW-01582 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Vergunninghouders: Vroege Integratie en Participatie

Vergunninghouders: Vroege Integratie en Participatie Vergunninghouders: Vroege Integratie en Participatie 15 juni 2017 Saskia Hinrichs -COA Lilian van Grimbergen -Divosa Versnelling op integratie en participatie door scholing en werk 4 projectfasen: > Kansrijke

Nadere informatie

AANPAK VLUCHTELINGENOPVANG EN STATUSHOUDERS IN APELDOORN

AANPAK VLUCHTELINGENOPVANG EN STATUSHOUDERS IN APELDOORN AANPAK VLUCHTELINGENOPVANG EN STATUSHOUDERS IN APELDOORN Presentatie tijdens LPB-congres 1/12/16 VLUCHTELINGENOPVANG Antje van Laar, projectleider vluchtelingenopvang 1/12/16 Traject gestart: oktober 2014

Nadere informatie

Advieslijst van de vergadering van de commissie Samenleving

Advieslijst van de vergadering van de commissie Samenleving Advieslijst van de vergadering van de commissie Samenleving Plaats: Gemeentehuis Deurne Datum: 7 december 2016 Tijd: 20:00 uur Aanwezig: J. Coppus, voorzitter; C. Hendriks, griffier; T. Schreurs, E. Coppus-Verhees,

Nadere informatie

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Offerte voor de gemeente Waalwijk Periode 1 juli 2013 t/m 31 december 2013 Baanbrekers 31 januari 2013 > INLEIDING De gemeente

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Q & A participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding

Q & A participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding Q & A participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding Wet- en regelgeving inburgering In februari 2017 is de wijziging van de Wet inburgering in verband met het toevoegen van het onderdeel

Nadere informatie

Bijlage: Update project inburgering nieuwkomers Winterswijk

Bijlage: Update project inburgering nieuwkomers Winterswijk Bijlage: Update project inburgering nieuwkomers Winterswijk 31-12-2016 Na de voorbereidingen is per 1 september 2016 gestart met de uitvoering van het projectplan inburgering nieuwkomers in Winterswijk.

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is.

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is. College V200900272 Onderwerp: Projct taalcoaches Collegevoorstel Inleiding: Op 4 februari 2009 heeft de gemeente Heusden een subsidietoekenning tot een bedrag van 75.000,-- ontvangen voor het realiseren

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Voorwoord Versie: 27 januari 2017 In De kracht van Coevorden hebben we beschreven wat onze visie is op het Sociaal Domein en hoe het sociaal domein in

Nadere informatie

Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS

Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS 1. Folder Integratie van Statushouders 2. Intakeformulier nieuwe mentoren 3. Rollen en verantwoordelijkheden aanpak 24x24 4. Gedragscode vrijwilligers mentorproject

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Afrekening vindt plaats door middel van facturering op basis van het feitelijk aantal deelnemers.

Afrekening vindt plaats door middel van facturering op basis van het feitelijk aantal deelnemers. afz. Blaak 22, 3011 TA Rotterdam Vluchtelingenwerk Nederland College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. mevrouw M l. Noë Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

HANDREIKING Participatieverklaring

HANDREIKING Participatieverklaring 1 HANDREIKING Participatieverklaring Handreiking Participatieverklaring Arend Odé Bertine Witkamp Frank Kriek Amsterdam, 19 februari 2016 Publicatienr.: 16008 Regioplan Jollemanhof 18 1019 GW Amsterdam

Nadere informatie

Integrale aanpak vluchtelingenvraagstuk. Zaanstad Beraad 19 mei 2016

Integrale aanpak vluchtelingenvraagstuk. Zaanstad Beraad 19 mei 2016 Integrale aanpak vluchtelingenvraagstuk Zaanstad Beraad 19 mei 2016 Inhoud 1. Introductie door Rita Visscher-Noordzij 2. Nieuwe opgave 3. Reikwijdte Integraal Programma Vluchtelingen 4. Terminologie vreemdeling,

Nadere informatie

Vergunninghouders: Integratie en Participatie vanaf dag 1

Vergunninghouders: Integratie en Participatie vanaf dag 1 Vergunninghouders: Integratie en Participatie vanaf dag 1 Lilian van Grimbergen Jorinde Hof Sessie 20 Asielinstroom 2015: 59.100 De instroom in Nederland niet eerder zo hoog geweest ¾ van de instroom in

Nadere informatie

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat?

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Project vrijwillige respijtzorg Spijkenisse 2010 2012 Waarom is gekozen voor dit concept? Vanwege prestatieveld 4 in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Vragen en signalen van gemeenten naar aanleiding van de regionale bijeenkomsten Participatieverklaringstraject

Vragen en signalen van gemeenten naar aanleiding van de regionale bijeenkomsten Participatieverklaringstraject Vragen en signalen van gemeenten naar aanleiding van de regionale bijeenkomsten Participatieverklaringstraject Verwerkte bijeenkomsten: Houten, Castricum, Teylingen, Haren, Hellendoorn, Amsterdam, Sittard-Geleen,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Doelstelling Via deze raadsinformatiebrief willen wij u op hoofdlijnen informeren over de wetswijzigingen en wat dat betekent voor de gemeente.

Doelstelling Via deze raadsinformatiebrief willen wij u op hoofdlijnen informeren over de wetswijzigingen en wat dat betekent voor de gemeente. Dordrecht Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 584 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen

Nadere informatie

Verbeteren ondersteuning Statushouders. 6 juli 2017

Verbeteren ondersteuning Statushouders. 6 juli 2017 Verbeteren ondersteuning Statushouders 6 juli 2017 1 Feiten (per okt 2016) 290 statushouders in de uitkering 70 jongeren < 27 jaar Vanaf 2015 231 trajecten inburgering gestart. 70% Syrië 20% Eritrea 10%

Nadere informatie

Den Haag zijn we met z n allen

Den Haag zijn we met z n allen Datum juni 2017 Versie 1 Auteur Lieke de Jong Opdrachtnaam Status Pilot: Een nieuwe Haagse aanpak concept op inburgering 2017 Opdrachtgever Wethouder SWWS Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De nieuwe aanpak

Nadere informatie

aanpak. Dit in samenhang met de uitgangspunten voor het totale integratiebeleid, waarover we u in de Aan de gemeenteraad Geachte dames en heren,

aanpak. Dit in samenhang met de uitgangspunten voor het totale integratiebeleid, waarover we u in de Aan de gemeenteraad Geachte dames en heren, Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Aan de gemeenteraad Behandeld door M. de Jong Doorkiesnummer 030-28 61007 Ons kenmerk 4869955 E-mail marijke.de.jong@utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar A. Hamersma, (t.a.v. A. Hamersma)

Behandelend ambtenaar A. Hamersma, (t.a.v. A. Hamersma) Vergadering: 15 april 2008 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Krediet noodopvang

Nadere informatie

Bestuurlijk kader : Programma Bestuur Zaaknummer : Z

Bestuurlijk kader : Programma Bestuur Zaaknummer : Z Raadsinformatienota Onderwerp : Brabantse Aanpak Vluchtelingen (subregio Brabantse Wal) Raadsvergadering : 26 mei 2016 agendapunt : 2016-32 Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen datum : 17 mei 2016 Bestuurlijk

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk'

Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk' Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Op

Nadere informatie

De vrijblijvendheid overboord. Een voorstel van Leefbaar Rotterdam en CDA Rotterdam tot meer Rotterdamse regie op inburgering

De vrijblijvendheid overboord. Een voorstel van Leefbaar Rotterdam en CDA Rotterdam tot meer Rotterdamse regie op inburgering De vrijblijvendheid overboord Een voorstel van Leefbaar Rotterdam en CDA Rotterdam tot meer Rotterdamse regie op inburgering Rotterdam, 12 januari 2017 Inleiding de vrijblijvendheid overboord Inburgeren

Nadere informatie

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers OPROEP aan scholen Stichting Learn2Gether en Peer2Peer hebben de handen in elkaar geslagen ten behoeve van het Peer Buddy Nieuwkomer programma. Een viertal scholen met een ISKafdeling worden in de gelegenheid

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Taalakkoord aanpak laaggeletterdheid Midden-Brabant

Collegevoorstel. Zaaknummer Taalakkoord aanpak laaggeletterdheid Midden-Brabant Zaaknummer 00527355 Onderwerp Taalakkoord aanpak laaggeletterdheid Midden-Brabant Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem waar vaak nog een taboe

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum 1 Inhoud: 1) Actueel minderhedenbeleid in Renkum 2) Plan van Aanpak met uitvoeringsprogramma s gericht op: - Arbeid - Inburgering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Vanuit de Centrale Opvang naar vroegtijdige Participatie en Inburgering

Vanuit de Centrale Opvang naar vroegtijdige Participatie en Inburgering Workshop Samen Doen : Vanuit de Centrale Opvang naar vroegtijdige Participatie en Inburgering het integraal begeleidingstraject van de Statushouder 1 Opdracht instructie : 1. Lees de statushouders-informatie

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

De ICOON-methode voor de zorg- en welzijnssector!

De ICOON-methode voor de zorg- en welzijnssector! De ICOON-methode voor de zorg- en welzijnssector! Wilt u in kaart brengen over welke vaardigheden en competenties medewerkers moeten beschikken? Wilt u een visitekaartje voor uw beroep in de zorg - en

Nadere informatie

51% 35% 6% 4% 3% Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening

51% 35% 6% 4% 3% Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening Resultaten peiling EnschedePanel Asiel en Integratie De vragenlijst bestond uit diverse stellingen. De meeste stellingen hadden betrekking op asielzoekers en/of vluchtelingen. Een aantal stellingen ging

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 7

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 7 Raadsvoorstel Agenda nr. 7 Onderwerp: Vaststellen verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Someren 2015 en het beleidsplan Tegenprestatie naar Vermogen. Soort: Kaderstellend Opsteller:

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars SAMENVATTING WAARDERINGSONDERZOEK PROJECT TAALCOACH Deze samenvatting geeft de belangrijkste uitkomsten

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99 Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. mevr. Noe Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL datum kenmerk onderwerp 8 april 2015 15181-LB/LvI Offerte Taalcoaching 2015 Geachte mevrouw Noe, Hierbij sturen

Nadere informatie

GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM R A A M O V E R E E N K O M S T 2017

GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM R A A M O V E R E E N K O M S T 2017 GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM R A A M O V E R E E N K O M S T 2017 Ondergetekenden: De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun burgemeester,

Nadere informatie

Amsterdam: versterken van talent

Amsterdam: versterken van talent AUTEURS INGE RAZENBERG MARJAN DE GRUIJTER FACTSHEET Amsterdam: versterken van talent Talent versterken en vluchtelingen op weg helpen. De gemeente Amsterdam zet in op een intensieve, persoonlijke en integrale

Nadere informatie

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend.

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend. Nota van B&W Onderwerp Aanvraag Inburgering Pardonners (regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet) Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115744 E-mail: jmeer@haarlem.nl

Nadere informatie

Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer. Eindstemming wetsvoorstel. Aangenomen amendementen. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer. Eindstemming wetsvoorstel. Aangenomen amendementen. Sociale Zaken en Werkgelegenheid Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 23 februari 2017 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Kernwaarden van de Nederlandse samenleving

Kernwaarden van de Nederlandse samenleving Kernwaarden van de Nederlandse samenleving 20 februari 2014 Inhoud Inleiding 3 Vrijheid 6 Gelijkwaardigheid 9 Solidariteit en werk 11 2 Inleiding In dit boekje leest u over de waarden die de basis vormen

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

FINAAL CONCEPT CONVENANT OPVANG MET GEESTKRACHT

FINAAL CONCEPT CONVENANT OPVANG MET GEESTKRACHT FINAAL CONCEPT CONVENANT OPVANG MET GEESTKRACHT De Partijen: a. Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), vertegenwoordigd door de heer G.J.C.M. Bakker, bestuursvoorzitter. b. Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 824 Integratiebeleid Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle Postbus GA Zwolle. Zwolle, 9 november 2016

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle Postbus GA Zwolle. Zwolle, 9 november 2016 Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle Postbus 10007 8000 GA Zwolle Zwolle, 9 november 2016 Betreft: Ongevraagd advies instroom asielzoekers en statushouders in Zwolle Geacht

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage.

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij Rapportage voor bepaling koers WSD en een zienswijze op de betreffende rapportage. Raadsvoorstel Datum: 14 maart 2017 Onderwerp Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage. Status Besluitvormend

Nadere informatie