Aandeelhouderscirculaire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandeelhouderscirculaire"

Transcriptie

1 Aandeelhouderscirculaire Toelichting claimemissie met betrekking tot punt 6 van de agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv te houden op 21 april 2010 om uur in de Koepelzaal van het Renaissance Amsterdam Hotel, Kattengat 1 te Amsterdam

2 1. Introductie 1.1 Doel van de aandeelhouderscirculaire 1.3 Aanbeveling Deze aandeelhouderscirculaire is opgesteld om de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van BAM informatie te verstrekken over de Voorgenomen Uitgifte, waaronder de Voorgenomen Claimemissie met verhandelbare Rechten met betrekking tot gewone aandelen in het aandelenkapitaal van BAM. Deze aandeelhouderscirculaire vormt een nadere toelichting op punt 6 van de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering. De raad van bestuur en de raad van commissarissen verzoeken aandeelhouders deze aandeelhouderscirculaire aandachtig te lezen. Gedefinieerde begrippen in deze aandeelhouderscirculaire zijn met een hoofdletter aangegeven en hebben de betekenis als vermeld in de bijlage. De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn van oordeel dat de Voorgenomen Uitgifte in het belang is van BAM en haar aandeelhouders. Dienovereenkomstig bevelen de raad van bestuur en de raad van commissarissen aandeelhouders ten zeerste aan om op de algemene vergadering hun stem ten gunste van de voorstellen onder punt 6 van de agenda uit te brengen. ING en Rabobank steunen de Voorgenomen Uitgifte middels een volume underwriting commitment. BAM streeft er naar, na goedkeuring van de algemene vergadering, de Voorgenomen Uitgifte medio 2010 afgerond te hebben. Deze aandeelhouderscirculaire en de Engelse vertaling daarvan zijn verkrijgbaar gesteld op de website van BAM (www.bam.nl). 1.2 Jaarlijkse algemene vergadering De jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden in Amsterdam in de Koepelzaal van het Renaissance Amsterdam Hotel, Kattengat 1, 1012 SZ Amsterdam op 21 april 2010 om uur. De oproeping voor deze vergadering heeft plaatsgevonden op 19 maart De oproeping voor de algemene vergadering, de agenda met een toelichting en andere documentatie zijn vermeld op de website van BAM (www.bam.nl). 2

3 2 Achtergrond van de voorgenomen uitgifte 2.1 Voorgenomen Uitgifte BAM is voornemens haar vermogenspositie te versterken met een bedrag van 250 miljoen middels de Voorgenomen Uitgifte. Dit voornemen is aangekondigd in het persbericht van 4 maart 2010 (beschikbaar via De Voorgenomen Uitgifte versterkt niet alleen de vermogenspositie van BAM maar zal ook de financiële flexibiliteit van BAM vergroten. BAM acht het van belang de balans te versterken onder meer om haar positie in de pps-markt verder uit te bouwen. De raad van bestuur en de raad van commissarissen wijzen aandeelhouders erop dat BAM in het boekjaar 2009 een nieuwe strategische agenda heeft geformuleerd, die betrekking heeft op de periode Deze strategie is erop gericht in 2012 goed gepositioneerd te zijn om een toppositie in Europa te kunnen blijven innemen. Het is nog onduidelijk in hoeverre en in welk tempo de markten zich kunnen herstellen van de wereldwijde economische crisis binnen de strategische periode. Mede daarom is besloten om aandeelhouders de Voorgenomen Uitgifte voor te stellen om BAM s financiële positie te versterken. Aangezien opdrachtgevers steeds meer belang hechten aan een financieel sterke partner, stelt deze versterking BAM in staat haar goede positie op haar markten te continueren en uit te breiden, met name daar waar het ppsprojecten betreft. Momenteel loopt in diverse landen een recordaantal biedingen voor pps-projecten waarbij BAM en haar werkmaatschappijen betrokken zijn. Naar verwachting zal het aantal aanvragen in het huidige economische klimaat verder toenemen. Als gevolg hiervan verwachten BAM en haar werkmaatschappijen belangrijke nieuwe investeringen in pps-activiteiten te moeten doen. BAM heeft in de achterliggende jaren met haar werkmaatschappij BAM PPP in een relatief korte tijdspanne in haar thuislanden een sterke en succesvolle positie op deze zeer gespecialiseerde markt opgebouwd. De Europese ppsmarkten hebben een sterke ontwikkeling doorgemaakt, omdat overheden in toenemende mate een beroep doen op private financiering om de groei van de programma s voor infrastructuurontwikkeling en gebouwen te ondersteunen. De toegenomen behoefte tekent zich af tegen een achtergrond van economische onzekerheid. In het boekjaar 2009 heeft BAM PPP opnieuw goed op de veeleisende markt kunnen inspelen; van de vier uitgebrachte eindaanbiedingen, waren er drie succesvol. Deze projecten brengen de verdere ontwikkeling van de Europese pps-markten tot uitdrukking. Het aantal lopende aanbiedingen door BAM PPP is aanzienlijk toegenomen. Ultimo 2009 had BAM PPP 27 pps-projecten in portefeuille, waarvan 12 projecten in uitvoering en 15 projecten operationeel, en werkte BAM PPP aan 22 aanbiedingen, verspreid over alle thuismarkten. Met deze biedingen is een bouwvolume van bijna 4 miljard (BAMaandeel) gemoeid. Voorts is een zelfde aantal projecten in studie. Financiering van deze pps-projecten gebeurt normaal door middel van non-recourse financieringen en het inbrengen van eigen vermogen door de aandeelhouder van de betreffende project vennootschap. De gecommitteerde netto investering voor de 27 pps-contracten in portefeuille bedraagt voor BAM circa 189 miljoen per ultimo Hiervan is inmiddels ongeveer 61 miljoen daadwerkelijk geïnvesteerd. BAM volgt een actief portfolio-management programma dat erop is gericht om, na enkele jaren van exploitatie, de gecreëerde waarde van de investeringen van BAM PPP te gelde te maken. Met de vrijkomende middelen worden nieuwe biedingen ondersteund. De vrijkomende middelen in de komende periode zullen naar verwachting echter onvoldoende zijn om het (verwachte) toenemende aantal pps-projecten te financieren. Om haar financiële flexibiliteit verder te vergroten, is BAM in gesprek met haar bankensyndicaat om een aantal voorwaarden van reeds bestaande bankfaciliteiten aan te passen. BAM heeft als doelstelling om een aanpassing overeen te komen, waarbij het in de bouwsector gebruikelijk seizoenspatroon tot uiting komt in de financiële convenanten. Daarnaast bespreekt BAM het verlengen van de faciliteiten met een jaar tot ING en Rabobank hebben zich reeds gecommitteerd aan de aanpassing van deze voorwaarden. BAM verwacht in de nabije toekomst definitieve overeenstemming met haar bankensyndicaat te bereiken. 3

4 2.2 Voorstellen voor de algemene vergadering Aandeelhouders wordt verzocht op de algemene vergadering stem uit te brengen ten gunste van de volgende voorstellen: (i) aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, tot uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, met een nominale waarde van 0,10 elk in verband met de Voorgenomen Uitgifte; en (ii) aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in verband met de Voorgenomen Uitgifte. Beide aanwijzingen worden gevraagd voor de duur van achttien maanden vanaf 21 april 2010 en gelden tot een zodanig aantal gewone aandelen als benodigd is om door middel van de Voorgenomen Uitgifte een bruto opbrengst van maximaal 250 miljoen te kunnen behalen. Op de Voorgenomen Uitgifte zijn in bepaalde jurisdicties mogelijk effectenrechtelijke beperkingen van toepassing. Daarom vindt de toekenning van verhandelbare Rechten en de uitgifte van gewone aandelen plaats door middel van het uitsluiten van het voorkeursrecht van de huidige aandeelhouders. Bepaalde aandeelhouders zullen hierdoor mogelijk geen Rechten kunnen uitoefenen, kopen of verkopen, en niet op de Voorgenomen Claimemissie kunnen inschrijven. De Voorgenomen Uitgifte vindt daarom, zoals dat in Nederland gebruikelijk is, plaats op basis van een door BAM toegekend contractueel voorkeursrecht en niet op basis van het wettelijke, uit te sluiten, voorkeursrecht. De beide hiervoor genoemde voorstellen aan de algemene vergadering houden verband met elkaar. Het besluit om de raad van bestuur aan te wijzen als tot uitgifte bevoegd orgaan respectievelijk het orgaan dat bevoegd is tot verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen wordt genomen onder de voorwaarde van het aannemen door de algemene vergadering van het voorstel tot aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen. Het aannemen van de voorstellen tot aanwijzing als hierboven sub (i) en sub (ii) vermeld vereist een absolute meerderheid van stemmen van de algemene vergadering ten gunste van deze voorstellen. Indien aandeelhouders op de algemene vergadering niet ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal van BAM vertegenwoordigen, is een meerderheid van tenminste twee / derde van de uitgebrachte stemmen vereist om het voorstel tot aanwijzing als hierboven sub (ii) vermeld aan te nemen. Op grond van de statuten bedraagt het maatschappelijk kapitaal van BAM 50 miljoen, verdeeld in: (i) 200 miljoen gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van 0,10; (ii) 250 miljoen cumulatief preferente aandelen B, elk aandeel met een nominale waarde van 0,10; en (iii) 50 miljoen cumulatief preferente aandelen F, elk aandeel met een nominale waarde van 0,10. Onder bepaalde voorwaarden kunnen cumulatief preferente aandelen F worden geconverteerd in gewone aandelen. De volledige tekst van de statuten van BAM is te vinden op Op de datum van deze aandeelhouderscirculaire bedroeg het geplaatste aandelenkapitaal gewone aandelen, converteerbare cumulatief preferente aandelen F en niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen F. Alle aandelen die op de datum van deze aandeelhouderscirculaire zijn geplaatst, zijn volgestort. In overeenstemming met vorenstaande kan BAM gewone aandelen uitgeven binnen het huidige maatschappelijk kapitaal. Indien de Voorgenomen Uitgifte de uitgifte van meer gewone aandelen vereist, zal het maatschappelijk kapitaal worden verhoogd. De raad van bestuur zal hiervoor gebruik maken van de overgangsbepalingen (artikel 36 lid 1) van de statuten, die een 4

5 verhoging van het maatschappelijk kapitaal toestaan door het deponeren van een verklaring door de raad van bestuur bij het handelsregister. Vanaf de datum van deponering van de verklaring door de raad van bestuur dat ten minste 200 miljoen aandelen in het kapitaal van BAM zijn geplaatst, elk aandeel met een nominale waarde van 0,10, zal het maatschappelijk kapitaal 100 miljoen bedragen, verdeeld in: (i) 400 miljoen gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van 0,10; (ii) 500 miljoen cumulatief preferente aandelen B, elk aandeel met een nominale waarde van 0,10; en (iii) 100 miljoen cumulatief preferente aandelen F, elk aandeel met een nominale waarde van 0,10. 5

6 3 Gedetailleerde informatie omtrent de voorgenomen uitgifte 3.1 Voorgenomen Claimemissie Als onderdeel van de Voorgenomen Uitgifte zullen in de Voorgenomen Claimemissie de daarvoor in aanmerking komende houders van gewone aandelen per een nader te bepalen datum (de zogenoemde registratiedatum), in staat worden gesteld in te schrijven op Aangeboden Aandelen in verhouding tot het door hen gehouden aantal gewone aandelen. Of een aandeelhouder in aanmerking komt om deel te kunnen nemen wordt bepaald door het al dan niet van toepassing zijn van effectenrechtelijke beperkingen die deelname aan de Voorgenomen Claimemissie verhinderen. Bevoegde Personen zijn gerechtigd om mee te doen met de Voorgenomen Claimemissie voor een prijs per gewoon aandeel, waarop een korting zal worden gegeven ten opzichte van de dan geldende beurskoers. Om dit mogelijk te maken zal BAM verhandelbare Rechten aan de daarvoor in aanmerking komende aandeelhouders toekennen. Bevoegde Personen kunnen gedurende de Uitoefenperiode inschrijven op Aangeboden Aandelen door uitoefening van Rechten. Deze Rechten zijn verhandelbare inschrijvingsrechten voor de Aangeboden Aandelen, die verhandelbaar zullen zijn op Euronext Amsterdam, NYSE Euronext (onvoorziene omstandigheden uitgezonderd). Het exacte aantal Aangeboden Aandelen en de uitgiftekoers daarvan zal voor aanvang van de Voorgenomen Uitgifte worden vastgesteld en kenbaar worden gemaakt door de publicatie van een persbericht en het Prospectus. 3.2 Rechten en verwatering De Voorgenomen Claimemissie is bedoeld om verwatering van de houders van gewone aandelen zoveel mogelijk te voorkomen dan wel zo veel mogelijk te beperken. (iii) het niet uitoefenen of verkopen van Rechten - in welk geval de houder van niet uitgeoefende Rechten nog steeds een eventuele vergoeding zou kunnen ontvangen. De hoogte van de eventuele vergoeding wordt bepaald door het verschil tussen de uitgifteprijs en de prijs van de Aangeboden Aandelen in de Voorgenomen Rump Aanbieding na aftrek van eventuele kosten. Indien dit verschil kleiner dan 0,01 per niet uitgeoefend Recht is, zal er geen vergoeding worden uitgekeerd. 3.3 Voorgenomen Rump Aanbieding Na afloop van de Uitoefenperiode, wordt elk Aangeboden Aandeel, waar door een Bevoegd Persoon niet voor is ingeschreven, door ING en Rabobank aangeboden aan daarvoor in aanmerking komende institutionele beleggers in een onderhandse plaatsing in Nederland en bepaalde andere jurisdicties. De Voorgenomen Rump Aanbieding zal worden begeleid door ING en Rabobank en zal naar verwachting op de dag na bekendmaking van het resultaat van de Voorgenomen Claimemissie plaatsvinden. 3.4 Underwriting ING en Rabobank steunen de Voorgenomen Uitgifte middels een volume underwriting commitment. De Voorgenomen Uitgifte zal naar verwachting bij aankondiging van het Prospectus door de betrokken financiële instellingen zijn gegarandeerd op basis van een tussen BAM, ING en Rabobank te sluiten underwriting agreement, die gebruikelijke voorwaarden zal bevatten. Een houder van gewone aandelen heeft drie mogelijkheden aangaande de toegekende Rechten: (i) uitoefening van een aantal of alle Rechten, hetgeen betekent dat hij of zij inschrijft op gewone aandelen tegen de uitgiftekoers; of (ii) verkopen van een aantal of alle Rechten op de beurs gedurende de Uitoefenperiode; of 6

7 3.5 Aanwending van de opbrengst De opbrengst van de Voorgenomen Uitgifte wordt aangewend om BAM s vermogenspositie te versterken en de belangen in pps-projecten te financieren. De verbeterde vermogenspositie stelt BAM in staat om een beperkt deel van de beschikbare (maar ongebruikte) kredietruimte op te zeggen. 3.6 Prospectus In het kader van de Voorgenomen Uitgifte zal het Prospectus worden opgesteld op grond van en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Deze aandeelhouderscirculaire kan niet worden aangemerkt als een prospectus. Deze aandeelhouderscirculaire wordt enkel verstrekt voor informatieve doeleinden en betreft geen aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om Rechten uit te oefenen of te verhandelen of (certificaten van) aandelen te kopen of te verkopen. Eventuele investeringsbeslissingen in het kader van de Voorgenomen Uitgifte dienen uitsluitend gebaseerd te worden op het Prospectus dat in een later stadium zal worden gepubliceerd. De inhoud van het Prospectus kan afwijken van de inhoud van deze aandeelhouderscirculaire. 7

8 Belangrijke informatie Deze aandeelhouderscirculaire vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of een aanbeveling voor de aankoop van effecten, aan wie of in welke jurisdictie dan ook, inclusief de Verenigde Staten. Prospectus kan afwijken van de inhoud van deze aandeelhouderscirculaire. Een beleggingsbeslissing met betrekking tot de Voorgestelde Uitgifte dient uitsluitend te worden gebaseerd op het Prospectus voor deze Voorgestelde Uitgifte en niet op deze aandeelhouderscirculaire. Deze aandeelhouderscirculaire is uitsluitend bestemd voor aandeelhouders om hen te informeren over de Voorgenomen Uitgifte en de voorstellen die aan de algemene vergadering zijn voorgelegd. De informatie in deze aandeelhouderscirculaire geldt per de datum van de aandeelhouderscirculaire. BAM neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk effectenrecht, geen verplichting op zich en zal geen verplichtingen op zich nemen om enige gewijzigde informatie te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van deze aandeelhouderscirculaire. Uitsluitend BAM is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die in deze aandeelhoudercirculaire en de Engelse vertaling daarvan is opgenomen. In geval er verschillen bestaan, in interpretatie of anderszins, tussen deze aandeelhouderscirculaire en de Engelse vertaling daarvan, dan is de Nederlandstalige versie leidend. In verband met de Voorgenomen Uitgifte zal een Prospectus worden opgesteld dat in overeenstemming met artikel 5:9 van de Wet op het financieel toezicht en de daaronder uitgevaardigde regelgeving moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Deze aandeelhouderscirculaire dient niet als prospectus voor de Voorgenomen Uitgifte. Als de Voorgenomen Uitgifte doorgang vindt, dan zal het Prospectus, onder voorbehoud van toepasselijke wet- en regelgeving, verkrijgbaar worden gesteld op BAM s website, en via de website van Euronext Amsterdam N.V., Beleggers dienen het Prospectus te lezen voordat zij een beleggingsbeslissing nemen en dienen alle daarin opgenomen informatie grondig te overwegen met inbegrip van de risicofactoren, als beschreven in het Prospectus. De inhoud van het De verspreiding van deze aandeelhouderscirculaire naar of in jurisdicties buiten Nederland kan aan wettelijke beperkingen onderhevig zijn. Personen die in het bezit komen van deze aandeelhouderscirculaire, dienen zich op de hoogte te stellen van deze beperkingen en deze in acht te nemen. Niet-nakoming van deze beperkingen kan een overtreding van effectenwet- en regelgeving van deze jurisdicties vormen. BAM is niet verantwoordelijk voor enige overtreding door wie dan ook van dergelijke beperkingen of regelgeving. Op beperkte uitzonderingen na, zal deze aandeelhouderscirculaire niet verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders met adres in, of die inwoner of staatsburger zijn van, de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. Niet-nakoming van deze beperkingen door enige persoon die deze aandeelhouderscirculaire ontvangt (met inbegrip van, zonder beperking, gevolmachtigden, bewaarders, nominees en trustees) kan een overtreding van het effectenrecht of de regelgeving van deze jurisdicties vormen. Personen (met inbegrip van, zonder beperking, gevolmachtigden, bewaarders, nominees en trustees) die het voornemen hadden of die een contractuele of andere juridische verplichting hebben om deze aandeelhouderscirculaire of begeleidende stukken naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan door te sturen, moeten advies inwinnen voordat ze actie ondernemen. De Rechten en de Aangeboden Aandelen zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act of 1933, zoals gewijzigd (de Securities Act ) of bij de effectenrechtelijke toezichthouder van enige staat of jurisdictie in de Verenigde Staten, en mogen niet worden aangeboden, toegekend, uitgegeven, verkocht, aanvaard, geleverd, verworpen of overgedragen in de Verenigde Staten zonder registratie of de toepasselijkheid van een uitzondering op de registratieplicht van de Securities Act. Er zal geen aanbieding van Rechten of Aangeboden Aandelen in de Verenigde Staten 8

9 Toekomstgerichte uitspraken plaatsvinden. De Rechten en Aangeboden Aandelen zijn niet goedgekeurd of afgekeurd door de U.S. Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten ( SEC ) of de effectenrechtelijke toezichthouder van een staat in de Verenigde Staten of enige andere toezichthouder in de Verenigde Staten, noch heeft enige van de genoemde autoriteiten zich uitgesproken over de aanbieding van of de aanbieding goedgekeurd van de Rechten en de Aangeboden Aandelen of de juistheid of volledigheid van dit document. Bewering van het tegendeel is een misdrijf in de Verenigde Staten. De Rechten en de Aangeboden Aandelen zullen buiten de Verenigde Staten worden aangeboden op basis van Regulation S van de Securities Act. Tot veertig (40) dagen na de datum van het Prospectus kan een aanbod, verkoop of overdracht binnen de Verenigde Staten van Rechten en Aangeboden Aandelen door een financiële tussenpersoon (al dan niet deelnemer in de Voorgestelde Uitgifte) de registratieverplichtingen van de Securities Act overtreden. Niemand is bevoegd om enige informatie te verschaffen of om een verklaring af te leggen die niet in deze aandeelhouderscirculaire is opgenomen. Op informatie of een verklaring die hier niet is opgenomen mag niet worden afgegaan, alsof deze door of namens BAM zijn goedgekeurd. Deze aandeelhouderscirculaire wordt beheerst door Nederlands recht en moet in overeenstemming daarmee worden geïnterpreteerd. Alle geschillen met betrekking tot dit document zijn exclusief onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechter in Amsterdam. BAM behoudt zich het recht voor om deze aandeelhouderscirculaire te wijzigen. Indien BAM dit doet, maakt zij dat bekend op haar website (www.bam.nl). Deze aandeelhouderscirculaire bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, met inbegrip van uitspraken omtrent de meningen, verwachtingen en doelstellingen van BAM. Dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken zijn geen garantie terzake van toekomstige prestaties. Ze zijn gebaseerd op huidige opvattingen en aannames. Met name de woorden geloven, anticiperen, voornemen, schatten, voorzien, voorspellen, van plan zijn, kunnen, mogen, wensen, mochten, pogen, bedoelen, mogelijk en verwachten, inclusief de negatieve vorm van deze woorden en dergelijke uitspraken die op de toekomst zijn gericht. Dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken zijn geen garantie terzake van toekomstige prestaties. Ze zijn gebaseerd op huidige opvattingen en aannames. Indien deze aandeelhouderscirculaire voorspellingen geeft en verwachtingen worden verstrekt geldt dat geen sprake is van enige vorm van garantie ten aanzien van de toekomstige verwerkelijking ervan. In aanvulling daarop, onzekerheden en overige factoren bevinden zich veelal buiten de invloedssfeer van BAM. BAM behoudt zich het recht voor, ter uitsluitende bepaling van BAM, enige inschrijving of bedoelde inschrijving die aan BAM of diens vertegenwoordigers ter kennis komen, als ongeldig te beschouwen indien: (i) deze geleverd, geëffectueerd of verzonden wordt vanuit de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan, tenzij BAM en de begeleidende banken van oordeel zijn dat een dergelijke actie niet resulteert in overtreding van enig registratievereiste of ander wettelijk vereiste in enige jurisdictie; (ii) sprake is van een potentiële inbreuk of conflict met de wetgeving van enige jurisdictie; (iii) aanvaarding, of bedoelde aanvaarding, in strijd is met toepasselijke wettelijke of effectenrechtelijke vereisten of inconsistent is met de procedures en voorwaarden als in het Prospectus uiteengezet; of (iv) de strekking is vereiste verklaringen of garanties door een houder van Rechten uit te sluiten of te wijzigen. 9

10 10

11 Bijlage definities Aangeboden Aandelen De euw-uit-te-geven gewone aandelen in het aandelenkapitaal van BAM met een nominale waarde van 0,10 elk, in verband met de Voorgenomen Uitgifte Bevoegd Persoon Iedere persoon die niet is: iemand die in een Onbevoegde Jurisdictie woont of woonachtig in een Onbevoegde Jurisdictie op grond waarvan hij niet rechtsgeldig kan deelnemen in de Voorgenomen Uitgifte Onbevoegde Jurisdictie Een jurisdictie buiten Nederland waar Rechten niet mogen worden uitgeoefend of de Aangeboden Aandelen niet aangeboden mogen worden op grond van de selling and transfer restrictions als beschreven in het Prospectus Prospectus Het prospectus dat wordt gepubliceerd in verband met de Voorgenomen Uitgifte Rechten De verhandelbare rechten verleend aan houders van gewone aandelen op basis van de Voorgestelde Claimemissie Uitoefenperiode De periode gedurende welke een Bevoegd Persoon zijn Rechten geldig mag uitoefenen Voorgenomen Claimemissie De voorgenomen toekenning van Rechten aan bestaande houders van gewone aandelen, de uitoefening op basis waarvan Bevoegde Personen kunnen inschrijven op Aangeboden Aandelen tegen de uitgifteprijs Voorgenomen Rump Aanbieding De voorgenomen aanbieding aan institutionele beleggers in Nederland en elders van de aandelen die uitgegeven konden worden bij de uitoefening van de Claimrechten maar niet uitgegeven zijn voor afloop van de Uitoefenperiode Voorgenomen Uitgifte De Voorgenomen Claimemissie en de Voorgenomen Rump Aanbieding 11

12 Koninklijke BAM Groep nv Runnenburg 9 Postbus CA Bunnik Telefoon (030) Handelsregister nummer Gedrukt op 9Lives van BührmannUbbens, Zutphen. Dit FSC-gecertificeerde papier bestaat voor 55 procent uit gerecyclede vezels. SCS-COC-00812

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE

AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE Toelichting op de Claimemissie in verband met punt 8 van de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SBM Offshore N.V., te houden op 2 april 2013 om

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

5 voor 7 claimemissie van 96.569.057 nieuwe gewone aandelen tegen uitgifteprijs van EUR 2,58 per nieuw gewoon aandeel

5 voor 7 claimemissie van 96.569.057 nieuwe gewone aandelen tegen uitgifteprijs van EUR 2,58 per nieuw gewoon aandeel Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.937 Datum 31 mei 2010 Aantal bladen 6 Dit persbericht dient niet

Nadere informatie

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering

Buitengewone Algemene Vergadering ING Groep N.V. Buitengewone Algemene Vergadering Amsterdam RAI Elicium-gebouw Europaplein 22 1178 GZ Amsterdam WOENSDAG 25 NOVEMBER 2009 OM 14.00 UUR Dit document vormt niet een aanbod of uitnodiging tot

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Royal Imtech lanceert volledig gegarandeerde 4 voor 1 claimemissie van circa EUR 500 miljoen

Royal Imtech lanceert volledig gegarandeerde 4 voor 1 claimemissie van circa EUR 500 miljoen persbericht Gouda, 4 juli 2013 Royal Imtech lanceert volledig gegarandeerde 4 voor 1 claimemissie van circa EUR 500 miljoen Claimemissie belangrijke volgende stap in financiële herstructurering van Royal

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013 012 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2013 om 15.00

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T NIET VOOR VERSPREIDING, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT, HETZIJ GEHEEL OF GEDEELTELIJK, NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIE OF JAPAN P E R S B E R I C H T Samas kondigt details aan van aandelenuitgifte

Nadere informatie

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld )

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) SNOWWORLD N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht) Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) Dit document

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend P E R S B E R I C H T Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend Delft (Nederland), 23 september 2008 Via uitoefening van inschrijfrechten is ingeschreven op 320.904 nieuwe gewone

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam DEEL I Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 12 december 2017 om 15.00 uur ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering Amsterdam, 21 april 2010 Inhoud pagina Agenda 3 Toelichting aan aandeelhouders 5 Opening en mededelingen 6 Verantwoording over het boekjaar 2009 6

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

KPN Q&A met betrekking tot de claimemissie

KPN Q&A met betrekking tot de claimemissie KPN Q&A met betrekking tot de claimemissie Q1 Wat is een claimemissie? - Een traditionele claimemissie, waarvan de structuur is beschreven in deze Q&As, is een uitgifte van nieuwe aandelen tegen een vooraf

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Royal Delft kondigt details aan van aandelenuitgifte ter grootte van ongeveer EUR 6,5 miljoen ter financiering van de overname van B.V. Koninklijke van Kempen en Begeer Delft, 11

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden")

Nadere informatie

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. . ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 28 juni 2013 heeft de algemene vergadering van Royal Imtech N.V. (de ''Vennootschap'') de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangewezen als

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore.

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. ( ABN AMRO ), te houden op woensdag 25 augustus 2004, aanvang 14.00 uur, Hoofdkantoor ABN AMRO Bank N.V., Gustav

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Royal Imtech N.V. ("Imtech"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Agenda. Toelichting op de agenda

Agenda. Toelichting op de agenda Agenda (inclusief toelichting) voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., te houden op 11 juni 2013 om 11.00 uur ten kantore van NedSense, Laanakkerweg 2b in Vianen.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders DEEL I Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 30 december 2016 om 09.30 uur bij Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam DEEL

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN Antwerpen, België 1 December 2015 Xior Student Housing NV (de Vennootschap of Xior

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 8 oktober 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Jurriaanse Zaal, Kruisplein 30, 3012 CC te Rotterdam.

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt: Gereglementeerde informatie DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE

Nadere informatie

Een toelichting op de agendapunten 2 tot en met 6 is hierna opgenomen in de Aandeelhouderscirculaire.

Een toelichting op de agendapunten 2 tot en met 6 is hierna opgenomen in de Aandeelhouderscirculaire. AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op dinsdag 17 september 2013 in de Rotterdam Zaal van The Manhattan Hotel Rotterdam, Weena 686,

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie