Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht"

Transcriptie

1 Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht Baijings en Statenbank revisited Onder welke omstandigheden loopt een werknemer niet op tegen een niet ontvankelijkheid, als hij schadevergoeding in een bodemprocedure vordert nadat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ex art. 7:685 BW heeft ontbonden met ex lid 8 toekenning van een vergoeding? Die vraag is sedert het Baijings-arrest (JAR 1997/248) de inzet van menig procedure. In het onderhavige arrest heeft de Hoge Raad opnieuw antwoord op deze vraag gegeven. Tevens heeft hij geoordeeld over enkele aspecten inzake de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde contractuele afvloeiingsvergoeding (golden parachute), waarover eerder het arrest Statenbank/Fiet ging (JAR 1995/98). Blakborn is sedert 1971 in dienst bij Drankencentrale BV. Met ingang van 2 januari 1995 wordt hij aangesteld als directeur/algemeen procuratiehouder. In het daartoe ondertekende contract wordt in art. 2 een afvloeiingsregeling opgenomen die samengevat inhoudt dat Blakborn twee keer zijn jaarsalaris ontvangt wanneer de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd of wanneer de arbeidsovereenkomst door de rechter wordt ontbonden wegens verandering in de omstandigheden. Op 15 februari 2000 wordt Blakborn op staande voet ontslagen wegens door de werkgever gestelde belastingfraude. Nadat de werknemer de vernietigbaarheid van de opzegging heeft ingeroepen, dient Drankencentrale een voorwaardelijk ontbindingsverzoek in. De kantonrechter gaat over tot ontbinding wegens een gewichtige reden en kent Blakborn geen vergoeding toe. Daaropvolgend start de laatste een bodemprocedure en vordert onder meer nakoming van art. 2 van de arbeidsovereenkomst en dus betaling van tweemaal het jaarsalaris. In hoger beroep wordt deze vordering toegewezen. Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst het ontslagrecht 1

2 In cassatie stelt Drankencentrale zich onder meer op het standpunt dat het beding in art. 2 van het contract nietig is, omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de discretionaire bevoegdheid van de kantonrechter inzake de vaststelling van de hoogte van de vergoeding ex art. 7:685 BW. Deze klacht faalt, aldus de Hoge Raad. Indien in een ontbindingsprocedure een beroep wordt gedaan op een tussen partijen op voorhand overeengekomen afvloeiingsregeling, dient de rechter die regeling bij zijn oordeel omtrent de toekenning van een billijkheidsvergoeding mede in zijn beschouwing te betrekken. Daarmee wordt zijn discretionaire bevoegdheid evenwel niet aangetast. In cassatie komt tevens de vraag aan de orde of de exclusieve werking van de ontbindingsbeschikking eraan in de weg staat dat een contractuele afvloeiingsregeling in een afzonderlijke procedure geldend kan worden gemaakt. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend. In het onderhavige geval gaat het namelijk niet om een aanspraak die is gegrond op hetgeen de redelijkheid en billijkheid of de eisen van goed werkgeverschap meebrengen, maar om een vordering tot nakoming van een contractuele afvloeiingsvergoeding. In dat verband merkt de Hoge Raad nog op dat uitgangspunt in de bodemprocedure moet zijn dat de afvloeiingsregeling wordt nagekomen. Indien de werkgever zich op het standpunt stelt dat in verband met de toegekende ontbindingsvergoeding nakoming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, dient de rechter te beoordelen of partijen rekening hebben gehouden met de mogelijkheid dat naast de afvloeiingsregeling door de rechter een ontbindingsvergoeding wordt vastgesteld. Indien dat het geval is, zal het beroep op art. 6:248 BW in het algemeen geen succes hebben. Indien dat niet het geval is, kan nakoming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, doch slechts bij hoge uitzondering. Bron: HR 2 april 2004, JAR 2004/112 (nr. C02/222HR) 2 Praktisch Arbeidsrecht

3 Overgang van onderneming (ovo) Uit het arrest Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (HR 10 januari 2003, JAR 2003/38) kan worden opgemaakt dat een verkrijger van een onderneming zoals omschreven in de art. 7:662 e.v. BW, na inwerkingtreding van een nieuwe CAO ofwel bij de vervreemder ofwel bij de verkrijger zelf nog steeds kan zijn gebonden aan de arbeidsvoorwaarden die een overgenomen werknemer met zijn ex-werknemer heeft gesloten. Kan de verkrijger echter ook gebonden zijn aan de arbeidsvoorwaarden in de nieuwe CAO van de vervreemder? Op deze vraag heeft het Hof van Justitie (HvJ) EG onlangs antwoord gegeven. Hans Werhof is per 1 april 1985 in dienst getreden bij WUEWAG AG. Krachtens de arbeidsovereenkomst is de CAO voor de metaal- en electro-industrie van toepassing. Met ingang van 1 oktober 1999 wordt een deel van de onderneming overgedragen aan Freeway Traffic GmbH. Deze werkgever is geen lid van een organisatie, partij bij een CAO. Omdat er sprake is van een overgang van onderneming (richtlijn 98/50), moet Freeway Traffic de arbeidsvoorwaarden van de CAO voor de metaal- en electroindustrie blijvend op Werhof toepassen. Met ingang van 1 juni 2003 wordt er voor deze bedrijfstak een nieuwe CAO afgesloten. Onder meer wordt afgesproken, dat de lonen zullen worden verhoogd met 2,6%. Werhof meent op deze loonsverhoging recht te hebben, gelet op de algemene bewoordingen in zijn contract. De Duitse rechter stelt op dit punt een pre-judiciële vraag aan het HvJ EG. Het Hof overweegt dat art. 3 lid 1 van de richtlijn behelst dat de rechten en plichten die voortvloeien uit een collectieve overeenkomst waarnaar de arbeidsovereenkomst verwijst, van rechtswege overgaan de op nieuwe eigenaar, zelfs wanneer deze geen partij is bij een collectieve overeenkomst. De rechten en plichten uit een collectieve overeenkomst binden dus de nieuwe eigenaar na de overgang van onderneming, aldus het HvJ EG. Een clausule die naar een collectieve overeenkomst verwijst, kan echter niet worden geacht een grotere reikwijdte te hebben dan de overeenkomst waarnaar zij verwijst. Daaruit vloeit voort dat de communautaire wetgever de verkrijger niet heeft willen binden aan een andere collectieve Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst het ontslagrecht 3

4 overeenkomst dan die welke van kracht was op het tijdstip van de overgang van onderneming. De wetgever heeft hem dus ook niet willen verplichten de arbeidsvoorwaarden naderhand te wijzigen door de toepassing van een nieuwe, na de overgang gesloten overeenkomst. De richtlijn beoogt niet de bescherming van loutere verwachtingen en derhalve hypothetische voordelen ten gevolge van toekomstige ontwikkelingen van collectieve overeenkomsten. De Duitse rechter kon de vordering van de werknemer dus afwijzen. Bron: Hof van Justitie EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (nr. C 499/04) 4 Praktisch Arbeidsrecht

5 Wanprestatie werkgever De laatste tijd worden steeds meer arresten van de Hoge Raad gepubliceerd die met een beroep op art. 81 RO worden afgedaan. De praktijkjurist is dan wellicht snel geneigd te denken: geen belangrijke uitspraak en dus maar overslaan. Die gedachte is echter lang niet altijd terecht. Het arrest van het betreffende hof en de conclusie van de A-G kunnen niet onbelangrijke overwegingen bevatten. Onderstaand worden twee 81 RO-arresten aan de orde gesteld. Het eerste heeft betrekking op een werkgever die (ver) over de schreef gaat en een werknemer die op grond daarvan zijn arbeidsprestatie opschort en ontbinding van de arbeidsovereenkomst vordert en doorbetaling van loon tot de ontbindingsdatum. Het tweede stelt het leerstuk van de rechtsbetrekking (nu toegespitst op art. 6:89 BW) aan de orde. Nelemans is werkzaam als statutair bestuurder bij het bedrijf Wiener International Schortenindustrie BV. De relatie tussen de twee komt geleidelijk aan onder druk te staan. Na enkele schermutselingen wordt de administratie op enig moment zonder kennisgeving aan of inschakeling van Nelemans van Wiener grondig doorgespit en wordt zelfs Nelemans bureau geforceerd. In twee achtereenvolgende AVA s worden Nelemans, zonder dat hij een uitnodiging ontvangt om te worden gehoord of om advies te geven, belangrijke bevoegdheden ontnomen (zo wordt iemand anders naast hem als statutaire bestuurder benoemd met een soort toezichthoudende taak op Nelemans). Nelemans protesteert krachtig en laat via zijn advocaat weten de werkzaamheden op te schorten in afwachting van de inwilliging van zijn eisen en een gerechtelijke uitspraak. In hoger beroep oordeelt het hof dat de handelwijzen van Wiener niet anders kunnen worden geduid dan als een ernstige schending van de verplichtingen zich als goed werkgever ex art. 7:611 BW te gedragen. Deze schending verdient niet alleen, zoals Wiener zelf heeft erkend, geen schoonheidsprijs maar is een zodanig ernstige misdraging van Wiener en een zodanige grove schending van de norm van goed werkgeverschap dat in redelijkheid niet van Nelemans kon worden gevergd dat hij Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst het ontslagrecht 5

6 zijn werk zou voortzetten. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie van Wiener en kent Nelemans de ingestelde loonvordering toe. Cassatie-advocaat R.A.A. Duk wijst erop zo blijkt uit de conclusie van de A-G dat het hof in feite het arrest Hema II (HR 19 december 2003, NJ 2004, 269 en JAR 2004/14) heeft toegepast. In dit arrest wordt als uitzondering op de hoofdregel dat de werknemer te allen tijde bereid moet zijn de bedongen arbeid te verrichten, geleerd dat onder bijzondere omstandigheden recht op doorbetaling van loon blijft bestaan, ook al is de werknemer niet bereid de bedongen arbeid te verrichten. Het gaat er dan om of de arbeid niet is verricht door een oorzaak die ex art. 7:628 BW voor rekening van de werkgever behoort te komen. Het hof wijst niet op genoemd wetsartikel en zou ook bedoeld kunnen hebben te oordelen dat Nelemans terecht een beroep heeft gedaan op de opschortingsrechten van art. 6:262 en 263 BW. Door Y. Konijn is in haar in 1999 verschenen proefschrift verdedigd dat de opschortingsrechten uit boek 6 BW onproblematisch vanuit het vermogensrecht in het arbeidsrecht kunnen doorwerken. Bron: Hoge Raad 29 september 2006, JAR 2006/263 (nr. C05/235HR) 6 Praktisch Arbeidsrecht

7 Afwijzing ontbindingsverzoek In de gepubliceerde rechtspraak in 2006 over art. 7:685 BW valt op dat een veel groter deel van de werkgeversverzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art. 7:685 wordt afgewezen dan in de jaren daarvóór. Onvoldoende inspanningen op het vlak van reïntegratie vormen een deel van de verklaring voor deze ontwikkeling. Ook wordt kritischer beoordeeld of de werkgever wel een serieus verbetertraject heeft ingezet. De werking van het opzegverbod lijkt voorts scherper door de kantonrechter in acht te worden genomen. Onderstaand een voorbeeld van een ontbindingsverzoek dat jegens een zieke werknemer is ingediend. Een werknemer (leeftijd 39 jaar) is op 1 mei 2005 bij zijn werkgever in dienst getreden in de functie van verkoopmedewerker op basis van een 37-urige werkweek. Het loon bedraagt 2.067,53 euro bruto per maand. Sedert 10 augustus 2006 is hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt wegens voetklachten. De bedrijfsarts heeft werkgever bij brief d.d. 28 augustus 2006 laten weten dat de werknemer halve dagen in de eigen functie kan werken met een beperking voor tillen en sjouwen. Bij brief d.d. 12 september 2006 heeft de gemachtigde van de werkgever de werknemer bericht dat de werkgever streeft naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Laatstgenoemde ervaart de arbeidsrelatie met werknemer als ernstig verstoord. Werknemer wordt meegedeeld dat continuering van het dienstverband voor werkgever geen optie meer is. De wens om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen heeft niets met de voetenkwestie te maken, aldus werkgever. De werknemer betwist dit en wijst op de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte in het kader van een ontbindingsprocedure (art. 7:685 lid 1 BW). De kantonrechter betwijfelt of voldoende aannemelijk is geworden dat de relatie tussen partijen zodanig verstoord is geraakt dat verdere samenwerking niet langer mogelijk zou zijn, zoals door werkgever is gesteld en gemotiveerd is betwist door werknemer. Om die reden is terugkeer van de werknemer naar de werkvloer in het kader van het reïntegratieproces mogelijk. De werkgever heeft bovendien niet Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst het ontslagrecht 7

8 bevorderd dat werknemer zou kunnen worden ingeschakeld in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever, zoals is voorgeschreven in lid 1 van artikel 7:658a BW. Het bevorderen van reïntegratie van een (gedeeltelijke) arbeidsongeschikte werknemer is een bijzondere verplichting van de werkgever. Dat werknemer in staat is gedeeltelijk te reïntegreren blijkt ook uit de door de gemachtigde van werknemer bij akte d.d. 22 november 2006 overgelegde rapportage. De rapporteur beantwoordt de vraag in hoeverre werkgever voldoende reïntegratie-inspanningen heeft gepleegd, mede vanwege het arbeidsconflict negatief. De werknemer zelf heeft volgens de rapporteur wel voldoende reïntegratie-inspanningen gepleegd. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat het ontbindingsverzoek wel degelijk verband houdt met de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werknemer. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen vanwege de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte. Bron: Kantonrechter Tiel 20 december 2006, LJN: AZ Praktisch Arbeidsrecht

9 OVO en matiging loonsom De verkrijger van een onderneming kan in het kader van een overgang van onderneming met voor hem onaangename ontslagsituaties te maken, als hij zich niet nauwgezet op de hoogte stelt van het bedrijf dat hij overneemt en van de aan dit bedrijf verbonden werknemers. In het onderstaande arrest bleek de verkrijger tegen zijn wil een werknemer te hebben overgenomen voor wie de vervreemder een ontslagvergunning had aangevraagd. Naast een procesrechtelijke vraag, diende zich het probleem aan of de verkrijger in de situatie van een OVO terecht een beroep kan doen op art. 7:680a BW. Bedrijf A heeft met ingang van 1 mei 2000 de door B gevoerde onderneming overgenomen, waardoor alle bij B werkzame personen krachtens art. 7:663 BW van rechtswege bij A in dienst zijn gekomen. Eén van de werknemers bij B is een monteur. B heeft einde april 2000 aan de toenmalige RDA toestemming gevraagd tot opzegging van de arbeidsovereenkomst met deze monteur. Nadat die toestemming op 3 augustus 2000 was verkregen, heeft B bij brief van 10 augustus 2000 de arbeidsovereenkomst tegen 31 oktober 2000 opgezegd. De monteur vordert een verklaring voor recht dat hij per 1 mei 2000 van rechtswege in dienst van A is gekomen en recht heeft op loon totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig beëindigd is. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep wordt deze vordering toegewezen. Op 1 mei 2000 bestond immers de arbeidsovereenkomst tussen de monteur en B nog steeds. A is op diezelfde dag vanwege de OVO werkgever van de monteur is geworden. B kon dientengevolge vanaf 3 augustus de arbeidsovereenkomst tussen de monteur en A niet (meer) opzeggen. In hoger beroep vordert A ná de memorie van grieven en de memorie van antwoord, want tijdens de pleidooizitting, matiging van de loonsom ex art. 7:680a BW. De reden is dat de monteur tijdens de periode van loonvordering werkzaamheden voor Tempo Team heeft verricht. De raadsman van de monteur verdedigt in dat verband dat er geen grond voor matiging is en dat de redelijkheid en billijkheid zich daar eveneens tegen verzetten. Zonder in te gaan Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst het ontslagrecht 9

10 op het beroep op matiging bekrachtigt het hof het vonnis van de kantonrechter. Naar aanleiding van de vordering ex art. 7:680a BW worden aan de Hoge Raad twee vragen voorgelegd. De eerste vraag is of een partij tijdens de pleidooizitting een nieuw verweer mag opvoeren. De Hoge Raad oordeelt overeenkomstig zijn eerdere rechtspraak. De partij die inhoudelijk ingaat op een voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep aangevoerde grief zonder bezwaar te maken tegen het tijdstip waarop deze is opgeworpen, stemt ondubbelzinnig erin toe dat de grief alsnog in de rechtsstrijd wordt betrokken. De hof kon het beroep op art. 7:680a BW dan ook niet zonder motivering naast zich neerleggen. De tweede vraag is of een beroep op art. 7:680a BW wel mogelijk is, nu het wetsartikel uitdrukkelijk spreekt van een vordering die gegrond is op de vernietigbaarheid van de opzegging van de arbeidsovereenkomst; in casu is daarvan geen sprake. De Hoge Raad oordeelt dat art. 7:680a BW zich leent voor overeenkomstige toepassing. Hij wijst daarbij uitdrukkelijk op het feit dat vóór de OVO een verzoek ex art. 6 BBA is gedaan en dat de verkregen toestemming enkel geen gevolg kon hebben omdat verzoeker geen werkgever meer was. Met dit oordeel bevestigt de Hoge Raad zijn rechtspraak zoals aan te treffen in het arrest Chicopee/Van Gerwen (HR 1 juli 1993, NJ 1993, 666 m.nt. PAS en JAR 1993/177). Bron: Hoge Raad 23 september 2005, JIN 2005/367, m.nt. Zondag (nr. C04/185HR) 10 Praktisch Arbeidsrecht

11 Ontbinding en toepassing anciënniteitsregel Bij bedrijfseconomisch ontslag moet de CWI (nog altijd) de lifo-regel (last in, first out) of anciënniteitsregel toepassen. Het Ontslagbesluit verplicht haar daartoe. Hanteert de kantonrechter ex art. 7:685 BW deze regel ook, als het ontbindingsverzoek op bedrijfseconomische gronden is gebaseerd? Op deze vraag kan geen eenduidig antwoord worden gegeven. De ene keer meent de kantonrechter het Ontslagbesluit naar analogie te moeten toepassen, de andere keer ziet hij termen daarvan af te wijken teneinde de beleidskeuze van de werkgever te respecteren. Het onderhavige vonnis is een voorbeeld van de laatste benadering. De annotatie van W.A. Zondag bevat tal van verwijzingen naar uitspraken van lagere rechters met uiteenlopende standpunten. De werkgever verzoekt ontbinding van een 42-jarige werkneemster met een ruim 20-jarig arbeidsverleden als planner. De grond voor ontbinding betreft een verslechterde economische situatie. De functie van werkneemster is komen te vervallen, aldus de werkgever. Bij de werkgever waren drie planners werkzaam. De andere twee kunnen blijven, hoewel zij minder anciënniteit hebben dan werkneemster. De reden voor afwijking betreft het feit, aldus de werkgever, dat de twee andere planners breder inzetbaar zijn en daarom onmisbaar voor de onderneming. De kantonrechter gaat over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hij oordeelt dat het de werkgever vanuit zijn bedrijfsbelang de vrijheid toekomt zijn organisatie zo optimaal mogelijk in te richten en zo nodig een andere structuur in de werkzaamheden aan te brengen. Ook komt de werkgever de vrijheid toe ervoor te kiezen die werknemers te behouden die voor het bedrijf het meest waardevol kunnen zijn, zelfs als een dergelijke keuze betekent dat van de anciënniteitsregel dient te worden afgeweken. Wel kent de kantonrechter de werkneemster een vergoeding toe van ruim (de werkgever heeft zich op het Habenichts -criterium beroepen). Ook al is de financiële situatie van werkgeefster verre van rooskleurig, toch rechtvaardigt dit niet dat enkel daarom niet een neutrale vergoeding kan worden toegekend. Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst het ontslagrecht 11

12 Bron: Kantonrechter Sittard-Geleen 17 mei 2005, JIN 2005, 336 m.nt. Zondag 12 Praktisch Arbeidsrecht

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

Casus 17 Pesten op het werk

Casus 17 Pesten op het werk Casus 17 Pesten op het werk Werknemers worden op de werkvloer regelmatig gepest door collega s en door hun chefs, blijkt uit recente publicaties. Soms raken die werknemers door dat pesten zo overspannen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116.

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116. 1 Het pensioenontslag Inleiding Het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid is verboden. De hierop betrekking hebbende EG-Richtlijn 1 is in Nederland geïmplementeerd door de Wet gelijke

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten Arbeidsrecht Inhoudsopgave Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving Aanscherping Wet

Nadere informatie

Casus 3 Het zal je werk maar zijn

Casus 3 Het zal je werk maar zijn Casus 3 Het zal je werk maar zijn Het CAO-recht is lastig. Veel partijen zijn namelijk bij een CAO betrokken: vakbonden, werkgevers(organisaties), werknemers die lid zijn van een vakbond die aan de CAO

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Rob Brouwer Andries Houtakkers Roermond, 19 juni 2013 1 Ontslagrecht in sociaal akkoord BBA vervalt. Ontslagrecht in BW. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 20-06-2008 Datum publicatie 20-06-2008 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie C07/041HR

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA)

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 2 Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) De UWV-ontslagprocedure komt alleen in beeld als er een verplichting is om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als die er niet is, hoeft er ook geen

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz, Ernstig verwijtbaar handelen werkneemster, Geen vergoeding en ontbinding op termijn van vier dagen

Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz, Ernstig verwijtbaar handelen werkneemster, Geen vergoeding en ontbinding op termijn van vier dagen Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz, Ernstig verwijtbaar handelen werkneemster, Geen vergoeding en ontbinding op termijn van vier dagen Publicatie JAR 2015 afl. 13 Publicatiedatum 21 september 2015

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

De kantonrechter en de Wwz snel prak3sch en effec3ef? Ellen W. de Groot Dirk Jan Buijs

De kantonrechter en de Wwz snel prak3sch en effec3ef? Ellen W. de Groot Dirk Jan Buijs De kantonrechter en de Wwz snel prak3sch en effec3ef? Ellen W. de Groot Dirk Jan Buijs Verzoekschri9 ontbinding; wat zet u er in? (art. 7:671b BW) Redelijke grond(en) Herplaatsing niet mogelijk andere

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:4553

ECLI:NL:RBNHO:2015:4553 ECLI:NL:RBNHO:2015:4553 Instantie Datum uitspraak 20-02-2015 Datum publicatie 04-06-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 3484228 AO VERZ 15-3 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21 Inhoud Inhoud Ten geleide 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 14 1.1.1 1907: De arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek 14 1.1.2 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Hoe exclusief is exclusief? Over de juridische status van de 685-procedure en de contractuele vergoeding

Hoe exclusief is exclusief? Over de juridische status van de 685-procedure en de contractuele vergoeding Hoe exclusief is exclusief? Over de juridische status van de 685-procedure en de contractuele vergoeding HR 2 april 2004, JAR 2004/112 (Drankencentrale Waterland B.V./Blakborn) en HR 10 december 2004,

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Deze opzegging vindt plaats zonder vergunning van het UWV. De

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:9102

ECLI:NL:RBNHO:2016:9102 ECLI:NL:RBNHO:2016:9102 Instantie Datum uitspraak 16-09-2016 Datum publicatie 08-11-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5223266 \ AO VERZ 16-222 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Mediation in arbeidsverhoudingen mw mr. B.M.M. Tijink VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Waar gaat het vandaag over? Onderzoek Situatieve Arbeidsongeschiktheid Verplichtingen werkgever werknemer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2003:AF5395

ECLI:NL:RBMAA:2003:AF5395 ECLI:NL:RBMAA:2003:AF5395 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 28-02-2003 Datum publicatie 10-03-2003 Zaaknummer 124942 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Commissie van Beroep BVE

Commissie van Beroep BVE 105933 - Beroep tegen ontslag wegens dringende reden, subsidiair wegens andere redenen van gewichtige aard; SAMENVATTING De werkgever kocht stageplaatsen in bij de fietsenwinkel van werknemer, die de bij

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:6651

ECLI:NL:RBAMS:2016:6651 ECLI:NL:RBAMS:2016:6651 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-10-2016 Datum publicatie 18-10-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie EA VERZ 16-968/16-1002/16-1126/C104420

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts UW ZAAK ONZE FOCUS Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts PAO Heyendaal 9 oktober 2015 Onderwerpen 1. Het nieuwe ontslagrecht (WWZ) op hoofdlijnen 2. Opzegverbod bij ziekte 3. STECR Werkwijzer 4. Deskundigenoordeel

Nadere informatie

SAMENVATTING. 106233 - Beroep ontslag wegens arbeidsongeschiktheid, subsidiair wegens gewichtige redenen; BVE

SAMENVATTING. 106233 - Beroep ontslag wegens arbeidsongeschiktheid, subsidiair wegens gewichtige redenen; BVE SAMENVATTING 106233 - Beroep ontslag wegens arbeidsongeschiktheid, subsidiair wegens gewichtige redenen; De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst wegens blijvende arbeidsongeschiktheid opgezegd op het

Nadere informatie

Nog steeds een lacune in het burgerlijkrechtelijk ontslagrecht

Nog steeds een lacune in het burgerlijkrechtelijk ontslagrecht Nog steeds een lacune in het burgerlijkrechtelijk ontslagrecht L.H. van den Heuvel* De Britten kennen het constructive dismissal.als een werkgever zijn werknemer het leven zuur maakt maar nalaat een beëindigingshandeling

Nadere informatie

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak Actualiteiten WWZ Recente rechtspraak Recente rechtspraak VERGOEDINGEN - Naast transitievergoeding en billijke vergoeding geen ruimte voor een aanvullende vergoeding. Als partijen een aanvullende vergoeding

Nadere informatie

Thema: Arbeidsrecht - nu - in de toekomst - in de praktijk

Thema: Arbeidsrecht - nu - in de toekomst - in de praktijk Thema: Arbeidsrecht - nu - in de toekomst - in de praktijk Mr. G.W. (Govert) Brouwer 15 januari 2013 1 Programma: I II III De procesgang in het O.O. De procesgang in het B.O. Wet normalisering rechtspositie

Nadere informatie

FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk

FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk ARBEIDSRECHT Actualiteiten: Ontslag Concurrentiebeding Gewijzigde wetgeving/rechtspraak 1. Wijziging Werkloosheidswet in relatie tot het

Nadere informatie

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo 105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; De werknemer is geschorst vanwege het opnemen van gesprekken met leidinggevenden en het delen van deze opnamen.

Nadere informatie

Casus 16 Daar is de deur!

Casus 16 Daar is de deur! Casus 16 Daar is de deur! Een ontslag op staande voet is in de eerste plaats een regelrechte ramp voor de betrokken werknemer. Weg baan, weg salaris. In de meeste gevallen krijgt hij ook geen WW-uitkering.

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-059 d.d. 23 februari 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en C.E. Polak, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - beknopt overzicht -

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - beknopt overzicht - Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - beknopt overzicht - Ingangsdatum Inhoud wetsvoorstel op hoofdpunten Stand van zaken* 1 juli 2015 (pnt 1) 1 juli 2014 (rest) Wijzigingen Flexwet 1. Aanpassing ketenbepaling:

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105421 - Beroep tegen beëindiging dienstverband; De werkgever stelt dat geen sprake is van ontslag maar van het van rechtswege eindigen van een verlengd tijdelijk dienstverband wegens onbevoegdheid.

Nadere informatie

Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3. Inhoud

Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3. Inhoud Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3 Inhoud Ten geleide 9 Hoofdstuk 1. Inleiding 11 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 12 1.2 Abstract ontslagrecht in 1907 12 1.3 Causaal ontslagrecht na de oorlog

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:2645

ECLI:NL:CRVB:2016:2645 ECLI:NL:CRVB:2016:2645 Instantie Datum uitspraak 13-07-2016 Datum publicatie 14-07-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4866 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:4991

ECLI:NL:RBNHO:2016:4991 ECLI:NL:RBNHO:2016:4991 Instantie Datum uitspraak 20-06-2016 Datum publicatie 04-07-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 4983481 / OA VERZ 16-101 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht. Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate

Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht. Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate Overzicht Hoofdlijnen WWZ-ontslag(proces)recht Mogelijke verzoeken werknemer na opzegging of tijdens/na ontbinding

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7 Rechtspraak Instantie Hoge Raad Datum 8 oktober 2004 Vindplaats LJN AO9549 Naam Vixia / Gerrits Essentie uitspraak: De enkele schending van controlevoorschriften (de werknemer weigert bij de bedrijfsarts

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2016:9653

ECLI:NL:RBLIM:2016:9653 ECLI:NL:RBLIM:2016:9653 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 09-11-2016 Datum publicatie 10-11-2016 Zaaknummer 5380855/AZ/16-342 09112016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 Instantie Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2896454 CV EXPL 14-830 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013 Ontslagrecht en dossiervorming Corine Oerlemans 26 november 2013 Beëindiging arbeidsovereenkomst Er zijn in principe 4 manieren om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Elk met een eigen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN6904

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN6904 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN6904 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 09-09-2010 Datum publicatie 20-09-2010 Zaaknummer zaak/rolnr.: 462651 / CV EXPL 10-3046 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Wijzigingen in het arbeidsrecht november / december 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid:

Nadere informatie

Aanbeveling schikking en proceskosten Wwz

Aanbeveling schikking en proceskosten Wwz Aanbeveling schikking en proceskosten Wwz Aanbevelingen ten aanzien van de schikking ter zitting in Wwz-zaken (en pro forma ontbinding) en de proceskostenveroordeling in Wwz-zaken INLEIDING In de plenaire

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen 104967 - Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; De werknemer is 50% arbeidsongeschikt en de werkgever ontslaat hem voor 0,5 fte. De werkgever heeft ter zitting gesteld dat de ontslagbeslissing

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht

Het Nieuwe Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid Het Nieuwe Ontslagrecht Wilfred Groustra 21 mei 2015 Ontslagregelingen Oude regeling: * Naar verkiezing UWV of kantonrechter. * Alleen bij kantonrechter een vergoeding. * Geen hoger

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T Rolnummer 4045 Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 468, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 21

Nadere informatie

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure Aflevering 2011 afl. 5 College Kantonrechter Amsterdam

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Verzoek voorlopige voorziening tot wedertewerkstelling, vacant houden functie en loondoorbetaling; HBO SAMENVATTING

Verzoek voorlopige voorziening tot wedertewerkstelling, vacant houden functie en loondoorbetaling; HBO SAMENVATTING 106426 - Verzoek voorlopige voorziening tot wedertewerkstelling, vacant houden functie en loondoorbetaling; SAMENVATTING De werkgever heeft de werknemer meegedeeld dat de (verlengde) arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 103720/103727 Twee Beroepen tegen ontslag wegens reorganisatie BVE Het dienstverband is opgezegd tijdens ziekte van de werknemer. De Commissie overweegt dat de werkgever ingevolge artikel

Nadere informatie

(c) Van Delft Advocaten N.V. 2015 1

(c) Van Delft Advocaten N.V. 2015 1 1 Advocaten Mr Erik van Kregten LLM, - strafrecht (inclusief economisch strafrecht en BOPZ-zaken) Mr Wytze van Leuveren MA, - ondernemingsrecht, arbeidsrecht en faillissementsrecht Mr Anke Schellekens,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2016:661

ECLI:NL:RBLIM:2016:661 ECLI:NL:RBLIM:2016:661 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 27012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer 4683113/AZ/15341 27012016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2017:86

ECLI:NL:OGEAC:2017:86 ECLI:NL:OGEAC:2017:86 Instantie Datum uitspraak 04-07-2017 Datum publicatie 17-07-2017 Zaaknummer KG 82882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Civiel

Nadere informatie

Hof van Justitie van de Europese Unie , BJN , (Werhof)

Hof van Justitie van de Europese Unie , BJN , (Werhof) UJA-Nummer Instantie UJA_101959 Hof van Justitie van de Europese Unie datum 09-03-2006 wetsartikelen Art. 3 lid 1 Richtlijn 77/187/EEG Hof van Justitie van de Europese Unie 09-03-2006, BJN 101959, (Werhof)

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 31-07-2007 Zaaknummer 0600466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

Deel 2. Bedrijfseconomisch ontslag

Deel 2. Bedrijfseconomisch ontslag Reeks Arbeidsrechtelijke facetten van grensoverschrijdend herstructureren in Nederland en België Deel 2 Bedrijfseconomisch ontslag Mr. Dr. Edith Franssen Mr. Dr. Drs. Jan Heinsius Mr. Dr. Johan Peeters

Nadere informatie

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien.

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien. 5. Werknemer en ontslag De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. B.W. artikel 1615d

Nadere informatie

mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist

mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist EVEN VOORSTELLEN Rianne Hillenaar-Cöp: 1993-2003: Procesjurist Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht bij FNV 2003-2011: Advocaat Arbeidsrecht

Nadere informatie

Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag

Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag Gepubliceerd 25 augustus 2016 Een medewerkster die zich onverwacht agressief gedraagt in een gesprek mocht op staande voet ontslagen worden. Het

Nadere informatie