Verwachting bezoekersaantallen project Hollandse Hout. ten behoeve van de beoordeling verkeers-recreatief aantrekkende werking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwachting bezoekersaantallen project Hollandse Hout. ten behoeve van de beoordeling verkeers-recreatief aantrekkende werking"

Transcriptie

1 Verwachting bezoekersaantallen project Hollandse Hout ten behoeve van de beoordeling verkeers-recreatief aantrekkende werking Lelystad, mei 2015

2 Foto voorpagina: sfeerbeeld uit de Hollandse Hout (projectgebied C) Opdrachtgever: Opgesteld door: Staatsbosbeheer Postbus 6, 7400 AA Deventer Contactpersoon: Dhr. J. Dam E T Waterrecreatie Advies BV Bataviahaven 1, 8242 PR Lelystad T E -2-

3 1. Inleiding en opdracht Waterrecreatie Advies is benaderd door Staatsbosbeheer om een inschatting te maken van de recreatief aantrekkende werking van het project Hollandse Hout. De Hollandse Hout is een van de bossen van Staatsbosbeheer in Flevoland en ligt aan de westkant van Lelystad nabij de Oostvaardersplassen, het Bovenwater en de woonwijk De Hollandse Hout. Ten behoeve van de vergunningverlening voor de eerste fase van het project en bijbehorende ecologische toets is inzicht noodzakelijk in de extra te verwachten bezoekersaantallen en verkeersintensiteit na realisatie van de plannen. De plannen bestaan uit de herinrichting van een deel van de Hollandse Hout, het bos gelegen tussen de Torenvalkweg en de Lage Vaart. Aan de westkant is het gebied begrenst door de Knardijk, aan de oostkant door de woonwijk Warande (in ontwikkeling). In de eerste fase van het project gaat het om de herinrichting van het bos. Een deel van de bestaande bomen en bosschages zal worden verwijderd en middels ondiepe ontgronding worden omgezet in slenken. Het aanzien van het bos zal veranderen. Het huidige weinig gedifferentieerde loofhoutbos zal opener worden met waterpartijen en mantel en zoomvegetaties. Er ontstaan daarbij nieuwe natuurwaarden en nieuwe recreatiemogelijkheden. Er zijn plannen om in het gebied edelherten toe te laten. Daarover is nog geen besluit genomen. Het gaat in deze fase dus om een inschatting van het aantal extra bezoekers zonder dat het gebied toegankelijk wordt voor edelherten of andere grote grazers. En deel van de geplande voorzieningen zoals de realisatie van een aanleggelegenheid voor recreatievaartuigen in de Lage Vaart en een Natuur Activiteiten Centrum (NAC) blijven in deze fase ook buiten beschouwing. Het gaat primair om de herinrichting van een bestaand bos. Wel is gevraagd om een doorkijk naar de toekomst. Tevens is aan Waterrecreatie Advies gevraagd of het gebied interessant zou kunnen zijn als kanogebied. Door de slenken open te stellen voor kanoërs zou een toegevoegde recreatieve waarde ontstaan. 2. Aanpak Voor de inschatting van het toekomstig recreatief gebruik zal worden uitgegaan van beschikbare gegevens over bezoekersaantallen, interviews en kennis van het gebied. De nu voorliggende plannen zijn beschreven in de visie van H+N+S Landschapsarchitecten d.d. april Navolgende onderwerpen komen hierna aan de orde: a. Een locatieschets en de omgeving van het projectgebied b. Een korte omschrijving van de plannen c. Beschikbare gegevens over bezoekersaantallen d. Een vergelijking met andere gebieden e. Kano s in de Hollandse Hout f. Toekomstig aantal bezoekers in de Hollandse Hout i. Huidige situatie ii. Toekomstige situatie, fase 1, bezoekers projectgebied C zonder voorzieningen iii. Toekomstige situatie, fase 2, bezoekers projectgebied C met edelherten en NAC g. Samenvatting en conclusies 3. Expert Judgement toename bezoekersaantallen a. Een locatieschets en de omgeving van het projectgebied Projectgebied De Hollandse Hout (C) De Hollandse Hout is een bosgebied aan de oostkant van Lelystad. Het grenst aan de noordkant aan het Bovenwater, een recreatieplas waaraan een aantal recreatiebedrijven zijn gevestigd (Camping t Oppertje, Watersportvereniging Het Bovenwater met jachthaven, Scoutinggroep Bramzijger, Kanovereniging Lelystad, Surfcentrum Paradiso, Forellenvisvijver Toms Creek en Educatieve Zorgboerderij De Huif). 1 Natuur- en recreatiewinst voor de Hollandse Hout, studie door H+N+S Landschapsarchitecten d.d. april

4 Aan de oostkant van het Bovenwater ligt de nieuwe woonwijk De Hollandse Hout, aan de noordkant Lelystad Haven. Het Bovenwater grenst aan de oostkant aan de Knardijk met daarachter de Oostvaardersplassen. Het Bovenwater is een relatief ondiepe (ca. 1,30 meter) afgesloten plas geschikt voor open boten, surfplanken en kano s. Links het Bovenwater en omgeving, rechts het projectgebied aangegeven met een onderbroken gele lijn Het bosgebied de Hollandse Hout bestaat uit 3 delen: A: het deel dat aansluit bij de recreatiebedrijven aan het Bovenwater ten noorden van de Buizerdweg B. Het deel tussen de Buizerdweg en de Torenvalkweg C. Het projectgebied ten zuiden van de Torenvalkweg en ten noorden van de Lage Vaart Het bosgebied de Hollandse Hout wordt vooral gebruikt door wandelaars en fietsers uit Lelystad. Gebied A is door zijn ligging nabij het Bovenwater het drukst van de 3 delen. Gasten van de recreatiebedrijven maken af en toe een wandeling door het bos. Er zijn openbare parkeerplaatsen bij het strand en langs de Buizerdweg. De parkeerplaats langs de Buizerdweg wordt vooral gebruikt door wandelaars uit Lelystad die wandelen in gebied B. Gebied B wordt aan de zuidkant doorsneden door de spoorlijn van Almere naar Lelystad. Via een tunneltje kan men de spoorlijn kruisen. Slechts een beperkt deel van de wandelaars komt via gebied B in gebied C terecht. In zijn huidige vorm is gebied C niet anders dan gebied B, alleen rustiger. Bezoekers die in gebied C willen wandelen, kunnen hun auto langs de Knardijk parkeren. Er is vanaf de Knardijk een toegang voor wandelaars en fietsers naar het projectgebied met ca. 3 parkeerplaatsen. Het fietspad loopt vanaf Almere door het Kotterbos en langs het nieuw ingerichte gebied het Oostvaardersveld naar Lelystad. Het Oostvaardersveld (D) Het Oostvaardersveld is een nieuw ingericht gebied (D) ten zuiden van de spoorlijn en de Oostvaardersplassen en ten oosten van de Knardijk en het projectgebied. Ook in het Oostvaardersveld zijn slenken en waterpartijen gegraven. Verder zijn een aantal observatieposten gebouwd van waaruit men de vogels in de nieuw aangelegde waterpartijen kan observeren. Er zijn langs de Praamweg bij het Oostvaardersveld twee plaatsen waar men kan parkeren. Vanaf die locaties kan men ook de aan de andere kant van de spoorlijn gelegen Oostvaardersplassen inkijken. In het Oostvaardersveld zijn een aantal wandelroutes aangelegd. Er lopen o.a. Konikpaarden. -4-

5 De Oostvaardersplassen (E) De Oostvaardersplassen is het gebied ten noorden van de spoorlijn. Mede door de film De Nieuwe Wildernis heeft het hele gebied een veel grotere bekendheid gekregen. De bezoekersaantallen zijn sinds het uitkomen van de film met meer dan 50% gestegen 2. Konikpaarden in het Oostvaardersveld b) Een korte omschrijving van de plannen 2 Jaarrapportage Oostvaardersplassen

6 Net als het Oostvaardersveld zal het projectgebied opener worden dan nu het geval is. Daarvoor worden bomen verwijderd en in het gebied worden ondiepe waterpartijen aangelegd. Het gebied zal deel uit gaan maken van de multifunctionele randzone tussen de Oostvaardersplassen en de A6. De Oostvaardersplassen bestaan uit een moerasgebied (1) en een grazig deel (2). Ten zuiden daarvan zal een aaneengesloten multifunctionele zone worden gerealiseerd (3). In dit gebied zijn meer mogelijkheden voor recreatief medegebruik dan in het Natura 2000 gebied de Oostvaardersplassen. De randzone herbergt tevens ruimte om vooral in de winterperiode opvang te bieden aan Edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen. In het grazig deel van de Oostvaardersplassen is weinig beschutting. Dat is gedeeltelijk veroorzaakt door de dieren zelf die behalve gras, riet en andere vegetatie ook boomschors van o.a. essen, populier en wilg op het menu hebben staan. en onderscheidend karakter krijgen. Een deel van de populieren in het projectgebied is in slechte staat en zal worden gekapt. Daarvoor in de plaats komen de waterpartijen en ontstaat meer variatie en natuurlijke kwaliteit. Het gebied zal ten opzichte van de rest van de Hollandse Hout een ander In het ontwerp zijn een aantal voorzieningen opgenomen. Aan de Lage Vaart is een voorziening voor de pleziervaart gepland waar men aan kan leggen en toegang kan krijgen tot het gebied. Vlak bij deze voorziening is een strand met een ligweide gepland. Vooralsnog zullen deze voorzieningen niet worden gerealiseerd. Wel zijn er mogelijkheden om met een kano door het gebied te varen. Door het gebied lopen fiets- en wandelroutes zoals dat ook nu het geval is. c) Beschikbare gegevens over bezoekersaantallen Over het aantal bezoekers aan de natuurgebieden van Staatsbosbeheer zijn weinig harde gegevens beschikbaar. Er vindt geen registratie van bezoekers plaats omdat de toegang tot de gebieden gratis is. Er zijn ook geen scanners om bezoekers te tellen. In het rapport Toeristisch-recreatieve ontwikkeling Hollandse Hout van december wordt gesteld dat het recreatief gebruik van de Hollandse Hout op dit moment beperkt is. Exacte cijfers ontbreken, maar mede op basis van monitoring- en surveillance routes wordt het huidige jaarlijkse aantal bezoekers geschat op Uit de context kan worden opgemaakt dat het gaat om de bezoekers aan het bos de Hollandse Hout, niet om de bezoekers aan- en gasten van de recreatiebedrijven aan het Bovenwater. Het aantal bezoekers aan de toeristische bedrijven aan het Bovenwater wordt geschat op nog enkele tienduizenden en het aantal bezoekers aan de Oostvaardersplassen op In de jaarrapportage 2013 / 2014 over de Oostvaardersplassen 4 wordt informatie gegeven over het aantal bezoekers aan het nieuwe bezoekerscentrum bij Lelystad. In 2012 was het aantal bezoekers en in Dat betekende een stijging van 65%. Deze verhoging werd veroorzaakt door de opening in augustus 2013 van het nieuwe bezoekerscentrum en het op 21 september in première gaan van de film De Nieuwe Wildernis. In september, oktober, november en december zijn de bezoekersaantallen verdrievoudigd. 3 Toeristisch-recreatieve ontwikkeling Hollandse Hout, gemeente Lelystad i.s.m. Staatsbosbeheer, december Vegetatie, grote herbivoren, vogels en recreatie in de Oostvaardersplassen. Verslag van monitoring periode 1 mei 2013 t/m 30 april Datum 4 juli

7 In de rapportage 2011 / 2012 wordt aangegeven dat naar schatting 1 op de 3 bezoekers aan het opengestelde deel van de Oostvaardersplassen ook het bezoekerscentrum bezoekt. Het is een onbevestigde indruk, maar het zou betekenen dat bij jaarlijkse bezoekersaantallen van ca aan het bezoekerscentrum, ca mensen per jaar de Oostvaardersplassen zouden bezoeken. Dat was de situatie tot het in première gaan van de film De Nieuwe Wildernis. In de maanden daarna zijn de bezoekersaantallen globaal verdrievoudigd, hetgeen dus een verklaring vormt voor de die worden genoemd door de gemeente Lelystad in haar rapportage van december Naast bezoekers worden in de Oostvaardersplassen door Staatsbosbeheer ook excursies georganiseerd. In 2012 hebben ca mensen aan een van de excursies deelgenomen, in 2013 ca. ruim Daarnaast trok de Dutch Bird Fair ca bezoekers. Terwijl het aantal bezoekers aan de Oostvaardersplassen stijgt, daalt het aantal bezoekers aan Nationaal Park de Biesbosch 5. In de Recreatiemonitor 2012 wordt gesproken over ca bezoekers aan de bezoekerscentra en het museum. De bezoekerscentra in Nationaal Park Weerribben Wieden in Overijssel trekken ca bezoekers 6. In 2014 heeft NBTC-NIPO onderzoek gedaan naar bezoekersaantallen in de 18 natuurgebieden in Flevoland die door Staatsbosbeheer worden beheerd 7. De uitkomsten zijn gebaseerd op de respons van een steekproef uit de TNS NIPObase. Een representatieve groep van personen hebben aan het onderzoek meegedaan. Het aantal bezoekers aan de Oostvaardersplassen inclusief het aangrenzend deel bij Almere (Kotterbos en Oostvaardersbos) en het deel bij Lelystad (Oostvaardersveld en het gebied bij het bezoekerscentrum) wordt geschat op ruim 1,1 miljoen bezoekers. Afwijkingen ten opzichte van bezoekersaantallen door de gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer worden veroorzaakt door een andere begrenzing, methodiek en definitie van een bezoeker. Het aantal bezoekers aan de Hollandse Hout wordt geschat op Het is daarmee het minst bezochte gebied van Staatsbosbeheer in Flevoland. De door NBTC-NIPO aangevoerde reden is dat Lelystad veel groen per inwoner heeft en andere bosgebieden dichter bij de stad liggen (Gelderse Hout) of meer onderscheidend zijn en specifieke doelgroepen aantrekken (Zuigerplasbos, speelbos met mountainbike routes). 5 Recreatiemonitor 2012 Biesbosch, STEP 6 Trendrapport vrijetijdssector Noord Overijssel 2010, GOBT 7 Bezoek aan natuurgebieden Staatsbosbeheer in Flevoland 2014, NBTC-NIPO,

8 d) Kano s in de Hollandse Hout Een van de plannen is om kano s toe te laten in de nieuw aangelegde slenken en waterpartijen. Het zou een unieke beleving kunnen zijn om in Nederland tussen de wilde beesten te kanoën. Maar ook zonder edelherten is het kanoën in de natuur al geliefd. Van de ruim personen van de bezoekerscentra in Nationaal Park de Biesbosch huren ca een kano of een fluisterboot (elektrisch aangedreven roeiboot) 8. Het aantal personen dat een kano of een fluisterboot huurt is nu ongeveer gelijk. De verhuur van fluisterboten neemt procentueel toe. Als het kanoën in de Hollandse Hout wordt toegestaan zijn er theoretisch 2 doelgroepen: 1. Recreatieve kanoërs die met een eigen kano komen 2. Bezoekers aan het gebied die ter plaatse een kano willen huren (vergelijk situatie Biesbosch) Ad 1.: Aan het Bovenwater zit Kanovereniging Lelystad. Wij hebben aan een van de actieve leden die met een groep op meerdere plaatsen in Nederland kanotochten maakt een reactie gevraagd op de mogelijkheid met een eigen kano in de Hollandse Hout te gaan kanoën. Kano s van mensen die tochten in Nederland maken worden vervoerd op het dak van een auto. Om het gebied te ontsluiten is dus een parkeerplaats nodig aan of nabij het water. Een alternatief om toegang te krijgen tot het gebied is via de geprojecteerde aanlegplaats aan de Lage Vaart. In dat geval zou daar tevens een kano overstapplaats nodig zijn en toegang tot het water op korte afstand (stel max meter). In het huidig ontwerp (geen parkeerplaats bij het water en geen aanleg- of overstapplaats aan de Lage Vaart) wordt aan beide voorwaarden niet voldaan. Het gebied is dus mogelijk interessant, maar niet toegankelijk voor deze doelgroep. Kanoërs op het Bovenwater en een kanooverstapplaats bij het gemaal 8 Gemiddeld in de periode 2008 t/m 2012, jaarrapportages Biesbosch -8-

9 Ad 2.: Om de Hollandse Hout interessant te maken voor mensen die in het gebied willen kanoën en zelf geen kano meebrengen, moet aan het water een faciliteit zijn waar men kano s kan huren. In deze fase is daar geen rekening mee gehouden. In de toekomst is in het Oostvaardersveld, aan de andere kant van de Knardijk een Natuur Activiteiten Centrum (NAC) gepland. Vanuit het NAC zouden kano s kunnen worden verhuurd (en fluisterboten). Het vraagt wel om een aanvullende faciliteit (verhuurbasis) aan de nieuwe waterpartij in de Hollandse Hout. Kano verhuurbasis bij het bezoekerscentrum in de Biesbosch bij Dordrecht f) Toekomstig aantal bezoekers in de Hollandse Hout Gevraagd is om een inschatting te maken van bezoekersaantallen en benodigde parkeerfaciliteiten in het projectgebied als er geen edelherten in het gebied lopen en er verder ook geen voorzieningen zijn anders dan de mogelijkheid in de nieuwe slenken te gaan kanoën. De huidige wandel- en fietsmogelijkheden blijven intact. Het kan zijn de routes in verband met de maatregelen worden verlegd. In een doorkijk naar de toekomst wordt een indicatie gevraagd van de gevolgen als er wel edelherten in het gebied worden toegelaten en passende voorzieningen worden gerealiseerd. Passende voorzieningen zijn bijvoorbeeld het geplande NAC en mogelijk een verhuurbasis voor kano s. De verhuurbasis zou tevens kunnen dienen als uitvalsbasis of verzamelplaats voor excursies van Staatsbosbeheer in de Hollandse Hout (en het Oostvaardersveld). De gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer schatten het aantal bezoekers in de bossen van de Hollandse Hout op ca NBTC-NIPO schat het aantal bezoekers op ca Het aantal van is gebaseerd op het aanbod aan natuurgebieden in de Flevoland en bewoners in Flevoland en aangrenzende provincies. De definitie van een bezoeker is bij het NBTC-NIPO ruimer dan een bezoeker die in het bos gaat lopen of fietsen. Mensen die in de buurt van- of langs het gebied fietsen of recreëren worden door NBTC-NIPO als mogelijke of potentiёle bezoeker meegerekend. Daardoor zijn de getallen van NBTC-NIPO hoger. -9-

10 i. Huidige situatie Om een schatting te maken van het aantal bezoekers in het projectgebied, navolgend een schatting van de verdeling van het aantal bezoekers over de 3 subgebieden A, B en C in de huidige situatie. Het betreft een schatting op basis van eigen waarnemingen. Gebied A Gebied A is verreweg het drukste deel van de bosgebied Hollandse Hout omdat aan het Bovenwater alle recreatiebedrijven zijn gevestigd. Een deel van de bezoekers en gasten van de bedrijven zal na of voor de recreatieactiviteit waarvoor men kwam, ook een wandeling maken in het aangrenzende bos. Voorbeelden zijn de gasten van de camping, een deel van de strandbezoekers en een bijvoorbeeld de ouders van kinderen die zeilles krijgen of een wedstrijd op het Bovenwater varen en niet de hele dag in het clubhuis willen wachten. Verder ligt deel A het dichtst bij de nieuwe woonwijk De Hollandse Hout. Vanaf de woonwijk kan men langs het water een wandeling maken naar het strand of een van de recreatiebedrijven. De meeste bedrijven hebben wel een horecavoorziening waar ook door bezoekers en buitenstaanders wat gedronken kan worden. Een fietstochtje naar het Bovenwater is onder de bewoners van de Hollandse Hout en de inwoners van Lelystad gewild. Op en rond het Bovenwater is bijna altijd wat te doen. Gebied B Gebied B is een bos dat vooral wordt bezocht door mensen uit de Hollandse Hout en uit Lelystad die daar wandelen en/of de hond uit laten. In de Oostvaardersplassen, het Oostvaardersveld en gebied C zijn geen honden toegestaan. Gebied B vervult dus een belangrijke functie voor hondenbezitters. Verder is een rondje door of om het bos een leuke fietstocht. Parkeerplaatsen aan de Buizerdweg, toegang gebied B. Gebied C De afstand van de parkeerplaatsen aan de Buizerdweg, door gebied B tot de toegang naar gebied C is bijna 3 km. Weinig wandelaars die starten aan de Buizerdweg komen in gebied C terecht. Gebied B biedt voldoende variatie. Fietsers kunnen in gebied B en gebied C meerdere paden volgen. Op nevenstaande knooppuntenkaart is te zien dat men ook een fietstocht rond het Oostvaardersveld kan maken en daarna verder richting Almere voor bijvoorbeeld een rondje Oostvaardersplassen. Er loopt een fietsroute door het projectgebied C langs de Lage Vaart naar Lelystad en de nieuwe wijk Warande. Bij de ingang naar projectgebied C zijn enkele parkeerplaatsen. Verder is er parkeergelegenheid op de Knardijk. Langs de Torenvalkweg is geen parkeergelegenheid. -10-

11 Schatting procentuele verhouding en aantal bezoekers in gebied A, B en C Wij schatten de verhouding van het aantal bezoekers in gebied A:B:C op 60%: 35%: 5%. Bij tot geschatte bezoekers op jaarbasis in het bos van de Hollandse Hout zou het dus gaan om ca tot bezoekers in het projectgebied C, in de huidige situatie, op dit moment, per jaar. ii. Toekomstige situatie, fase 1, bezoekers projectgebied C zonder voorzieningen Gevraagd is naar het aantal bezoekers in gebied C als er in het gebied met een kano mag worden gevaren maar zonder dat er verdere voorzieningen zijn. In deze fase lopen geen edelherten in het gebied. De slenken zijn aangelegd inclusief nieuwe wandelpaden en fietsroutes. Wij gaan er daarbij van uit dat de fietsroute langs de Lage Vaart vanaf de Knardijk naar Lelystad in stand blijft al dan niet buiten de afrastering (zoals bij het Oostvaardersveld). In deze situatie verwachten wij zoals eerder toegelicht geen kanoërs in het gebied. Door de herinrichting met slenken zal het gebied gevarieerder worden en zich daardoor op een positieve manier onderscheiden van gebied B. Voor het bos in de Hollandse Hout levert het een toegevoegde waarde. Het is ook onderscheidend ten opzichte van de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld. De Oostvaardersplassen vormen een groot open gebied met weinig bos. Het Oostvaardersveld heeft meer bos, maar ook grote waterpartijen. Projectgebied C wordt op basis van de ontvangen ontwerpschetsen minder open. Het wordt een bos waar doorheen een brede slenk loopt die eindigt bij een strandje. Daarmee onderscheid het zich ook van het Kotterbos bij Almere. Om een schatting te kunnen maken van het aantal bezoekers hebben wij tijdens het weekend van Hemelvaart auto s geteld. Het gaat om een verhouding, niet om het aantal bezoekers per dag. Bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer stonden zaterdagmiddag 16 mei om uur bijna 100 auto s. Op het parkeerterrein langs de Buizerdweg (toegang Hollandse Hout, gebied A of B) stonden 2 auto s. Op het parkeerterrein bij het Oostvaardersveld stonden 3 auto s en op het uitzichtpunt in de hoek van de Praamweg waarvandaan men over de Oostvaardersplassen uit kan kijken stonden ook 3 auto s 9. De conclusie is dat de Oostvaardersplassen en het nieuwe bezoekerscentrum veruit de meeste bezoekers trekken. De andere gebieden vallen daarbij in het niet, ook het Oostvaardersveld hoewel men daar, net als in de Oostvaardersplassen ook tussen de Konikpaarden kan lopen. Hoe dichter het gebied bij de stad ligt, hoe groter het aantal wandelaars en fietsers. Voor wandelaars uit Lelystad, uitzonderingen daargelaten, ligt het bezoekerscentrum te ver van de stad. Vanuit de woonwijk Hollandse Hout is deel B wandelend bereikbaar hoewel een (groot) deel van de mensen toch de auto pakt. Voor recreatieve fietsers uit Lelystad is het bezoekerscentrum een goed haalbare tocht. Dat geldt ook voor het bos van de Hollandse Hout en voor het Oostvaardersveld. Het getelde aantal auto s zegt dus niet alles. Als we een schatting zouden moeten maken van het aantal bezoekers aan de Oostvaardersplassen (inclusief bezoekerscentrum) ten opzichte van het Oostvaardersveld (inclusief fietsers, wandelaars en bezoekers van het uitkijkpunt) schatten wij dat op basis van het aantal getelde auto s op ongeveer 94% : 6%. Het Oostvaardersveld en het projectgebied C in de Hollandse Hout liggen ongeveer even ver van- of dichtbij het bezoekerscentrum. Projectgebed C ligt echter dichter bij de stad en zal daarom mogelijk iets meer bezoekers trekken dan het Oostvaardersveld (met name fietsers). Wij schatten dat het aantal bezoekers in het projectgebied na realisatie van de eerste fase met % toe zal nemen tot tot bezoekers per jaar (inclusief fietsers en wandelaars). 9 Vanaf deze locatie is af en toe de zeearend te zien en men heeft een mooi overzicht over het gebied -11-

12 iii. Toekomstige situatie, fase 2, bezoekers projectgebied C met edelherten en NAC Het toelaten van edelherten in het gebied is een plan dat nog niet vastligt. Staatsbosbeheer, de gemeente en de Klankbordgroep waarin diverse belangengroeperingen, hebben afgesproken dat eerst de gevolgen zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. De zorgen richten zich op dierenwelzijn en op het eten of schillen van de bast van bomen. Door het schillen zal een deel van de bomen afsterven hoewel sommige soorten zich tegen verdere vraat kunnen beschermen 10. Het gebied zal er in de toekomst in ieder geval anders uitzien, met meer variatie en een hogere belevingswaarde dan het huidige bos biedt. Geschilde bomen in het Kotterbos en beschermde jonge aanplant bij het bezoekerscentrum in Almere In 1957 is oostelijk Flevoland drooggelegd, daarna zijn bossen aangeplant. Daarvoor maakte het deel uit van de Zuiderzee en was het water in gebruik door o.a. vissers, de vracht- en handelsvaart en de eerste recreatievaartuigen. De Hollandse Hout is geen Natura 2000 gebied, maar maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In toenemende mate beïnvloed de wetgeving veranderingen in de inrichting en het gebruik van ons landschap. De natuur verandert, de wetgeving is conserverend. 10 Toeristisch recreatieve ontwikkeling Hollandse Hout, december 2013, gemeente Lelystad i.s.m. Staatsbosbeheer. -12-

13 Scheepswrak van een Waterschip uit de 17 e eeuw in het projectgebied Gevraagd wordt een doorkijk naar een mogelijke toekomst waarin edelherten in de Hollandse Hout lopen en het NAC is gerealiseerd. De natuur in Flevoland is bijzonder en wordt door telkens meer mensen ontdekt. O.a. door de film De Nieuwe Wildernis stijgt het aantal bezoekers aan de Oostvaardersplassen. Het recreatief gebruik in de Oostvaardersplassen is beperkt, ook in vergelijking met andere Natura 2000 gebieden zoals de Biesbosch en de Weerribben. Stel dat in dit gebied edelherten lopen en kano s varen, elektrisch aangedreven boten kunnen worden gehuurd, vanuit het natuuractiviteiten centrum excursies worden georganiseerd en fietsers en wandelaars en andere bezoekers iets kunnen eten en drinken, hoeveel mensen komen er dan? Op basis van de hiervoor genoemde getallen verwachten wij dat het projectgebied C in de Hollandse Hout in die situatie tot bezoekers per jaar aan kan trekken. Naarmate de mogelijkheden toenemen om de natuur te beleven, zal het aantal bezoekers verder stijgen. Dat geldt ook voor de Oostvaardersplassen zelf. De parkeervoorzieningen zullen daarop aangepast moeten worden. 100 auto s in het weekend na Hemelvaart bij en rond het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Lelystad is geen uitzondering. Het Hemelvaart- en het Pinksterweekend zijn drukke weekenden, dat blijkt ook uit de tellingen in de Biesbosch zoals navolgende grafiek aangeeft. Verdeling van het aantal bezoekers per maand in de Biesbosch 11 g) Samenvatting en conclusies Staatsbosbeheer heeft plannen een deel van het bosgebied de Hollandse Hout bij Lelystad opnieuw in te richten. Bomen zullen worden gekapt en waterpartijen en slenken door afgraving worden toegevoegd. Achtergrond is noodzakelijk onderhoud aan het bos en het bieden van meer variëteit en belevingsmogelijkheden in de schil rond de Oostvaardersplassen. Er zijn plannen om edelherten uit de Oostvaardersplassen in het nieuw ingerichte gebied toe te laten, maar daarover is nog geen besluit genomen. Ten behoeve van de vergunningverlening voor de eerste fase van het project en bijbehorende ecologische toets is inzicht noodzakelijk in de extra te verwachten bezoekersaantallen en verkeersintensiteit na realisatie van de plannen. In eerste instantie zonder edelherten in het gebied toe te laten en zonder de realisatie van een Natuur Activiteiten Centrum (NAC) of andere voorzieningen. Wel wordt daarna een doorkijk gevraagd naar de situatie waarin edelherten worden toegelaten en voorzieningen worden gerealiseerd. Het aantal bezoekers per jaar in de Oostvaardersplassen via de ingang bij het bezoekerscentrum in Lelystad wordt nu geschat op Het aantal bezoekers in de bossen van de Hollandse Hout 11 Gemiddeld in de periode 2008 t/m 2012, jaarrapportages Biesbosch -13-

14 wordt geschat op tot per jaar. Het gebied dat nu wordt aangepakt (projectgebied C) is het rustigste deel van de Hollandse Hout. Het aantal bezoekers op dit moment wordt geschat op tot per jaar. Als het gebied wordt ingericht met waterpartijen en de huidige fiets- en wandelmogelijkheden (met een aangepaste routing) blijven bestaan, dan worden tot bezoekers per jaar verwacht. Als edelherten in het gebied worden toegelaten, het Natuur Activiteiten Centrum (NAC) wordt gerealiseerd inclusief een basis van waaruit kano s en mogelijk elektrisch aangedreven roeiboten worden verhuurd alsmede een aanlegplaats voor de recreatievaart, dan zal het aantal bezoekers toe kunnen nemen naar tot per jaar. De aantallen zijn schattingen op basis van eerder uitgekomen onderzoekrapporten over de plannen, gegevens over bezoekersaantallen in Nationaal Park de Biesbosch en Nationaal Park Wieden en Weerribben, interviews en waarnemingen in het gebied. -14-

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen

Nadere informatie

Actualisatie gegevens recreatievaart Bypass Kampen 2010-2015

Actualisatie gegevens recreatievaart Bypass Kampen 2010-2015 Actualisatie gegevens recreatievaart Bypass Kampen 2010-2015 -1- Lelystad, maart 2015 Opdrachtgever: Opgesteld door: Ministerie I&M Contactpersoon: Mevrouw P. van Schooten Bataviahaven 1, 8242 PR Lelystad

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde

Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde 22 december 2011 Zoon buro voor ecologie Colofon Project: Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde Opdrachtgever: mro Uitvoerder Zoon

Nadere informatie

Struinen door De Stille Kern

Struinen door De Stille Kern 58 Horsterwold Struinen door De Stille Kern Een 900 hectare groot natuurgebied waar natuurlijke processen volop de ruimte krijgen. Het gebied wordt begraasd door een kudde konikpaarden, die zorgen voor

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016 Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer Amersfoort, 16 juni 2016 Uitbreiden monitoringsscope van inzoomen per gebied naar combineren met uitzoomen naar streek bij vergelijkbare opzet en tijdstip Vraag naar

Nadere informatie

Opdrachtgever: Ondernemers Vereniging Toerisme Westerkwartier

Opdrachtgever: Ondernemers Vereniging Toerisme Westerkwartier Onderzoeker: Mike Alma Opdrachtgever: Ondernemers Vereniging Toerisme Westerkwartier Begeleider: Frits Schuitemaker Datum: 4 februari 2016 Inhoudsopgave 1.1 Opdrachtbeschrijving 1.2 Methodologie 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Achterbanraadpleging Natuurbeleving

Achterbanraadpleging Natuurbeleving Achterbanraadpleging Natuurbeleving Regionaal debat Rockanje, 30 september 2014 Het programma van deze avond: Presentatie landelijke achterbanraadpleging Debat over een aantal vraagstukken rondom natuurbeleving

Nadere informatie

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl)

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Introductie De Friese gemeente Tytsjerksteradiel ligt pal ten oosten van de provinciehoofdstad Leeuwarden. De gemeente bestaat uit 17 kernen;

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Gagelbos. Spelen. Wandelen. Het buurtbos van Overvecht

Gagelbos. Spelen. Wandelen. Het buurtbos van Overvecht Staatsbosbeheer - landelijk informatiecentrum Postbus 1300, 3970 BH Driebergen T 030-6926213 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

2.1 De toegangsweg voor het bezoekerscentrum en het familiepad

2.1 De toegangsweg voor het bezoekerscentrum en het familiepad 23 oktober 2009: Bezoek Nationaal Park Drents-Friese Wold Het familiepad bij het bezoekerscentrum Nationaal Park Drents-Friese Wold te Terwisscha (Appelscha) 1. Introductie Op de grens van Zuidwest Drenthe

Nadere informatie

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken Recreatieve routenetwerken Frans Meijdam TeVoet Jeanette van t Zelfde ANWB Wie is de recreant? Wandelaar Fietser Watersporter Type recreant: Ommetjes Dagrondjes Kilometermaker Wat wil de recreant? Beleving

Nadere informatie

Eindexamen aaardrijkskunde havo 2008-II

Eindexamen aaardrijkskunde havo 2008-II Natuur en milieu Opgave 5 De milieugebruiksruimte zoet water Gebruik de bronnen 8 en 9 van het bronnenboekje. De werkelijk beschikbare hoeveelheid neerslag die een Aziaat kan gebruiken om te voorzien in

Nadere informatie

Routing Delft - Delftse Hout Delft

Routing Delft - Delftse Hout Delft Routing Delft - Delftse Hout Delft Drie routes verbinden centrum en buitengebied A13 stedelijke as 1:10.000 natuuras Delftse Hout educatieve as Werkboek Buro Lubbers 1304 Delftse Hout Drie assen tussen

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

OostvaardersWold, nieuwe natuur in Flevoland

OostvaardersWold, nieuwe natuur in Flevoland OostvaardersWold, nieuwe natuur in Flevoland Forum Voor het eerst in de nog jonge geschiedenis van de provincie Flevoland verandert een grootschalig gebied van functie. Circa 35 boerenbedrijven op bijna

Nadere informatie

Gebiedsvisie Hollandse Hout

Gebiedsvisie Hollandse Hout H N S H + N + S L a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n Laan van Chartroise 168 Postbus 10156, 3505 AC Utrecht Telefoon (030) 244 57 57 Telefax (030) 244 66 77 Gebiedsvisie Hollandse Hout Lelystad Gebiedsvisie

Nadere informatie

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING HEIDENATUURPARK RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 2015 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze rapportage kunnen geen rechten

Nadere informatie

Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010

Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010 Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010 In september zijn 3 bijeenkomsten geweest om samen met belangstellenden de wensen en mogelijkheden met betrekking tot

Nadere informatie

New Land: uit de zee herrezen provincie

New Land: uit de zee herrezen provincie FEATURE: NEW-LAND Pagina 2 van 5 PRESS FEATURE New Land: uit de zee herrezen provincie Unieke natuur, architectuur en geschiedenis in de grootste polder ter wereld. Het verhaal van Nederlands nieuwe land

Nadere informatie

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013 Adviescommissie 15 oktober 2013 agendapunt 11 Dagelijks bestuur 7 november 2013 Algemeen bestuur 28 november 2013 Bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DIEMERBOS Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur

Nadere informatie

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013 - GRONINGEN

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013 - GRONINGEN KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013 - GRONINGEN Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN LEESWIJZER... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 Monitoringsvraag... 2 1.3 Keuze voor landelijk beschikbare cijfers... 2 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Kralingse bos & KRalingse Plas

Kralingse bos & KRalingse Plas CHIO Gaudiano Emanuele Locatieprofiel Kralingse bos & KRalingse Plas Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven. De profielen zijn opgesteld door Directie

Nadere informatie

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Quick scan parkeergarage centrum Noord Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Rapportnummer : 001 Tekstgedeelte : 32 pagina s Versie : 005 Aantal bijlagen : 6 Status : definitief Bestandsnaam : Rapport005b

Nadere informatie

Het Recreatief Gebruik. van P-Veluwe Poolseweg. L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven

Het Recreatief Gebruik. van P-Veluwe Poolseweg. L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven Het Recreatief Gebruik van P-Veluwe Poolseweg L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven Het recreatief gebruik van P Veluwe Poolseweg Lauran de Schutter Raoul Beunen Ruud Oosterhaven Wageningen Universiteit

Nadere informatie

Roeivereniging "De Meije", Nieuwkoop

Roeivereniging De Meije, Nieuwkoop Roeivereniging "De Meije", Nieuwkoop Het Nieuwkoopse plassengebied. Informatie en vaarroutes voor bezoekende roeiers. (editie 2014) Nieuwkoopse plassen algemeen. Het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen

Nadere informatie

Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden

Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal, 12 juni 2014 K Van de leden van het AmersfoortPanel die in Amersfoort-Zuid of centrum wonen, bezoekt een derde

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps)

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps) Memo nummer 1 datum 10 februari 2014 aan Ron Vleugels Gemeente Maastricht van Luc Koks Antea Group Ton Steegh kopie project Sporthal Geusselt-stadion projectnummer 265234 betreft Toetsing natuurwetgeving

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

De winst van een sterk merk Case Oostvaardersplassengebied

De winst van een sterk merk Case Oostvaardersplassengebied De winst van een sterk merk Case Oostvaardersplassengebied www.businessopeners.nl Aanleiding Initiatiefvoorstel Provinciale Staten Flevoland Oostvaardersplassen status Nationaal Park Versterken Toeristisch

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid.

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Natuur, wonen & meer Meerstad staat voor de opvatting over hoe mensen vandaag de dag willen wonen, leven én recreëren: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid

Nadere informatie

...wonen tussen stad en duin

...wonen tussen stad en duin ...wonen tussen stad en duin duinpoort DUINPOORT ALMERE POORT, WONEN TUSSEN STAD EN DUIN Duinpoort, een stijlvol appartementengebouw in het nieuwste stadsdeel van Almere, wordt gerealiseerd aan de rand

Nadere informatie

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013 Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio Dick Verheijen 4 oktober 2013 Biesbosch ontwikkelingen Toekomstvisie Biesbosch 2021 Natuur en gezondheid, ook in de Biesbosch Biesbosch feiten Nationaal

Nadere informatie

Bijlage 2; notitie aanvullende informatie

Bijlage 2; notitie aanvullende informatie Bijlage 2; notitie aanvullende informatie blz. (a) Locatie (1.1)...2 (b) Huidige situatie (1.1)...2 (c) Doel van de ontgronding (1.3)...2 (d) Oppervlakte te ontgraven natuurvriendelijke oever (2.1)...3

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS

BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS In de notitie Hockeyveld(en) MHC Muiderberg, een beslissing in balans met bijbehorende locatiematrix

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel Staatsbosbeheer Nationaal Park Duinen van Texel Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog T 0222-317741 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Fietsen Paardrijden De Dennen Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie

Zienswijzennota Projectbesluit Natuurbegraafplaats

Zienswijzennota Projectbesluit Natuurbegraafplaats Zienswijzennota Projectbesluit Natuurbegraafplaats Lijst van indieners van zienswijzen 1. Indiener 1 (identificeerbaar natuurlijk persoon) 2. Indiener 2 (identificeerbaar natuurlijk persoon) 3. Gedeputeerde

Nadere informatie

Valkenaerhof. Valkenaerhof 1 t/m 36. Ruime driekamer huurappartementen

Valkenaerhof. Valkenaerhof 1 t/m 36. Ruime driekamer huurappartementen Valkenaerhof Valkenaerhof 1 t/m 36 Ruime driekamer huurappartementen Plaatsinformatie Nijmegen Nijmegen is een sfeervolle historische stad vol waardevolle monumenten en voorzien van een prachtige omgeving.

Nadere informatie

Plan Tureluur in Servicecentrum Kerkwerve

Plan Tureluur in Servicecentrum Kerkwerve Informatiebulletin Nationaal Park Oosterschelde december 2005, nummer 16 Bron: Informatiebulletin Nationaal Park Oosterschelde Voor activiteiten overzicht kijk op www.npoosterschelde.nl Oosterscheldekering

Nadere informatie

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel Staatsbosbeheer Nationaal Park Duinen van Texel Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog T 0222-317741 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Fietsen Paardrijden De Dennen Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

Nadere informatie

Het Geheim van het Getij Advies Polder De Buitenzomerlanden

Het Geheim van het Getij Advies Polder De Buitenzomerlanden 1 Het Geheim van het Getij Advies Polder De Buitenzomerlanden 11.09.2014 2 1. INLEIDING Aanleiding advies In zowel het Masterplan Noordrand uit 2013 als de structuurvisie van 2013 Binnenmaas Geeft Ruimte

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan Correspondentie gegevens Projectgegevens Datum : 26 oktober 2015 Projectlocatie : Lindelaan 2b, Dordrecht Opgesteld door : Ing. P. Otte Betreft : FF- wet Quickscan Projectnummer : 1554 Contactpersonen

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Enquête-resultaten Essche Stroom in Esch. februari 2008

Enquête-resultaten Essche Stroom in Esch. februari 2008 Enquête-resultaten Essche Stroom in Esch februari 2008 Hoogwater in Essche Stroom, 1995 Principe waterberging Vasthouden Bergen Afvoeren Reconstructieplan Meierij (2005) Natuurontwikkeling Totstandkoming

Nadere informatie

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap 1.2 landschap, natuur en recreatie Landschap Radio Kootwijk vormt een belangrijke schakel in een aaneengesloten open tot halfopen droog tot vochtig stuifzand- en heidegebied dat zich uitstrekt van het

Nadere informatie

gebiedsontwikkeling perkpolder hulst

gebiedsontwikkeling perkpolder hulst gebiedsontwikkeling perkpolder hulst De ontwikkeling van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatielandschap Gebiedsontwikkeling Perkpolder De ontwikkeling van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatielandschap

Nadere informatie

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 HOSPER december 2010 4 58 HOSPER december 2010 Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 uitwerking ruimte voor functies Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 HOSPER december

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Projecten plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie gemeente Brummen. Bijlage 2 bij adviesnota plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie.

Projecten plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie gemeente Brummen. Bijlage 2 bij adviesnota plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie. Projecten plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie gemeente Brummen. Bijlage 2 bij adviesnota plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie. Nr. Project Planning Rol gemeente Plan Kosten 1. Inventarisatie

Nadere informatie

A13/A16 Rotterdam Mei 2015. Informatieblad over deelgebied Lage Bergse Bos

A13/A16 Rotterdam Mei 2015. Informatieblad over deelgebied Lage Bergse Bos A13/A16 Rotterdam Mei 2015 Informatieblad over deelgebied Lage Bergse Bos Samenvatting Het Lage Bergse Bos gaat ingrijpend op de schop. Het recreatiegebied krijgt er een dimensie bij door de hellingen

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

BWZ Ingenieurs. Oosterduinse Meer PARK21. Vuilstort Menneweg Kagerplassen Kouden Hoorn Boterhuispolder Wilnisse Bovenlanden

BWZ Ingenieurs. Oosterduinse Meer PARK21. Vuilstort Menneweg Kagerplassen Kouden Hoorn Boterhuispolder Wilnisse Bovenlanden BWZ Ingenieurs Actief bij ontwikkeling van landschappen met recreatieve (neven)functies, o.a.: Boterhuispolder Kagerplassen Vuilstort Menneweg Recreatie-eiland Kouden Hoorn PARK21 Wilnisse Bovenlanden

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme 1 (18) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 3 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1421 personen) een e- mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schiedam in beweging

Nieuwsbrief Schiedam in beweging Nieuwsbrief Schiedam in beweging Nummer 21 - april 2016 Bereikbaarheid van het (sport)park per fiets In deze Nieuwsbrief staat de bereikbaarheid centraal van het sportpark op het tunneldak van rijksweg

Nadere informatie

Centrale Zandwinning Weert. Van primaire zandwinkel naar gebiedsontwikkeling

Centrale Zandwinning Weert. Van primaire zandwinkel naar gebiedsontwikkeling Centrale Zandwinning Weert Van primaire zandwinkel naar gebiedsontwikkeling Centrale Zandwinning Weert Situatie Medio 2015: specie uit huidige winning definitief op De continuïteit van een lokale werkgever

Nadere informatie

Johan de Wittlaan 2 te Woerden

Johan de Wittlaan 2 te Woerden Johan de Wittlaan 2 te Woerden Actualisatie ecologisch onderzoek V. Nederpel R. de Beer 2012 Opdrachtgever Bolton Ontwikkeling Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Bovendijk 35-G

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Recreatiegebruik en -beleving

Recreatiegebruik en -beleving Recreatiegebruik en -beleving SAMENVATTING RAPPORTAGE Recreatiegebruik en -beleving Samenvatting rapportage Bureau Verten Onderzoek uw partner in onderzoek www.vertenonderzoek.nl e-mail: verten.onderzoek@inter.nl.net

Nadere informatie

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Hiswa jachthaven symposium 21 november 2013 Kees van der Most Opbouw presentatie 1. Waterrecreatie binnen de totale vakantie- en vrijetijdsmarkt 2. Onderzoek naar

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Quick scan ecologie AIC te Castricum

Quick scan ecologie AIC te Castricum Quick scan ecologie AIC te Castricum Quick scan ecologie AIC te Castricum Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag T. ursinus Gemeente Castricum 12.021 april 2012 Het plangebied ligt momenteel

Nadere informatie

Ruimte voor nieuwe recreatieve initiatieven in Ter Apel. Ondernemer(s) gezocht voor de herontwikkeling van Moekesgat

Ruimte voor nieuwe recreatieve initiatieven in Ter Apel. Ondernemer(s) gezocht voor de herontwikkeling van Moekesgat Ruimte voor nieuwe recreatieve initiatieven in Ter Apel Ondernemer(s) gezocht voor de herontwikkeling van Moekesgat 2 Inleiding De gemeente Vlagtwedde zoekt een enthousiaste ondernemer of groep ondernemers,

Nadere informatie

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Het Land van Maas en Waal is echt rivierenlandschap. Het is open, vlak en kent een rationele verkavelingsstructuur. Het is ook een waardevol weidevogelgebied.

Nadere informatie

Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal

Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal Inzender dossier: Bouwheer: Stad Turnhout Stad Turnhout Ive Van Bouwel Campus Blairon 200 coördinator projecten

Nadere informatie

Economisch profiel. Werkgroep Park, beek en Vosheuvel

Economisch profiel. Werkgroep Park, beek en Vosheuvel Werkgroep Park, beek en Vosheuvel Economisch profiel Geld verdienen met "leuke dingen" Score belangrijkheid (oranje ronde stickers): 5 Score kwetsbaarheid (groene ronde stickers): 2 gecombineerd ruimtegebruik

Nadere informatie

Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap

Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap ONTWIKKELING NATUURZONE SPORTPARK ELSKENS OOSTERHOUT DATUM: augustus 2014, Landschapsplan en kwaliteitsinvestering Landschap kenmerk: ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

PARKEERSTUDIE RANDWIJKSE WAARDEN TE HETEREN GEMEENTE OVERBETUWE

PARKEERSTUDIE RANDWIJKSE WAARDEN TE HETEREN GEMEENTE OVERBETUWE PARKEERSTUDIE RANDWIJKSE WAARDEN TE HETEREN GEMEENTE OVERBETUWE Parkeerstudie Randwijkse Waarden te Heteren in de gemeente Overbetuwe Opdrachtgever Buro Waalbrug Schoenaker 10 6641 SZ Beuningen Project

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe Ondergetekenden 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Uw tweede (t)huis in Brabant. voor 4, 6, 8, 10 of 12 personen

Uw tweede (t)huis in Brabant. voor 4, 6, 8, 10 of 12 personen Uw tweede (t)huis in Brabant voor 4, 6, 8, 10 of 12 personen Het genieten kan beginnen! Vakantiepark Duinlust start met de verkoop van villapark De Loonse Hoeve. Een luxe uitbreiding van ons park met 43

Nadere informatie

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten 1) Hieronder staan een viertal stellingen over het belang van natuur in gebieden rond de stad. Kunt u aangeven in

Nadere informatie

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer.

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. 1. Start bij de Veldkeuken, Koningslaan 1, 3981 HD Bunnik Coördinaten: N 52.04.052 E 005.10.224 De Veldkeuken: Puur, ambachtelijk &

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Gemeente Emmen 26 januari 2015

Gemeente Emmen 26 januari 2015 Eindrapportage Locatieonderzoek nieuw zwembad Gemeente Emmen 26 januari 2015 Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / www.synarchis.nl / info@synarchis.nl Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Verkeer- en vervoersmanagementplan Radio Kootwijk

Verkeer- en vervoersmanagementplan Radio Kootwijk Verkeer- en vervoersmanagementplan Radio Kootwijk I Inleiding 1. In dit plan is beschreven hoe het vervoersmanagement wordt ingericht. II Kaders en scenario s 2. Scenario s: Voor het managen van bezoekersstromen

Nadere informatie

Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014

Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014 Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014 Inhoudsopgave Colofon in opdracht van 1. Inleiding 2. Resultaten 1. Wat doet men? 2. Gebruikersconflicten

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning Utrecht, 17 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Actieweek fietsbeloning Zaanstad / Amsterdam-Noord. Aan

Nadere informatie

Camping & JachthavenDe Meeuw. Camping & Jachthaven De Meeuw is onderdeel van: De Meeuw. Vacantievreugd CAMPING / JACHTHAVEN

Camping & JachthavenDe Meeuw. Camping & Jachthaven De Meeuw is onderdeel van: De Meeuw. Vacantievreugd CAMPING / JACHTHAVEN Camping & Vakantiegids JachthavenDe Meeuw De grote staanplaatsen, de rust en prachtige omgeving! Ruimte voor de hond en leuke contacten met andere kampeerders Camping & Jachthaven De Meeuw is onderdeel

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014

Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Onderwerp: Windmolenpark(en) in de gemeente Kollumerland c.a. Geachte Dorpsbelangen Zoutkamp, Er zijn bij Fryslân foar de Wyn (FfdW) plannen voor

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie