Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding"

Transcriptie

1 Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was voor de aanwezigen onvoldoende duidelijk waarom in het ontwerp bestemmingsplan gekozen is voor een ontsluiting aan de Staddijk. Bewoners hebben aangegeven dat als de ontsluiting op de Streekweg plaatsvindt, bezoekers van het uitvaartcentrum minder geneigd zijn door de woonwijk te rijden. Ook de combinatie met recreatie verkeer is dan minder aanwezig. In dit memo wordt toegelicht welke varianten voor de ontsluiting van de uitvaartfaciliteit tijdens het planproces bestudeerd zijn en waarom uiteindelijk gekozen is voor de variant die vastgelegd is in het ontwerp bestemmingsplan. De keuze is gebaseerd op zowel de ruimtelijke ambities van gemeente Nijmegen als ook de ambities van de initiatiefnemer Dela. Bij de keuze is het uitgevoerde verkeerskundig onderzoek betrokken. Tijdens de ter visielegging van het ontwerp bestemmingsplan is geconstateerd dat zich in het gebied een dassenburcht bevindt. De gevolgen die dit heeft voor de keuze van de ontsluiting wordt in deze memo tevens meegenomen. Ruimtelijke randvoorwaarden en ambities Bij de keuze voor de situering van de ontsluiting van het uitvaartcentrum is gekeken naar de ambities vanuit de gemeente en vanuit de initiatiefnemer (Dela). Dela heeft met name vanuit het oogpunt van een goede bedrijfsvoering naar het terrein gekeken terwijl de gemeente ruimtelijke ambities heeft met het plangebied als onderdeel van een groter geheel. De belangrijkste elementen worden hieronder kort aangegeven. Dit zijn de criteria op basis waarvan de drie varianten worden beoordeeld. Ruimtelijke wensen en randvoorwaarden gemeente Landschappelijke kwaliteiten van het bestaande bosperceel dienen zoveel mogelijk te worden behouden en/of versterkt (mogelijkheid tot omvormen duurzaam bos kwaliteitsimpuls voor Bos) De inrichting van het plangebied dient qua sfeer aan te sluiten bij de sfeer van het Stadspark Staddijk met haar karakteristiek vormgegeven waterpartijen. Het gaat dan met name om het karakter van een natuurlijk park met waterpartijen, bomen en bos en informele wandelpaden Realiseren van een openbare verbindingsroute tussen de woonwijk Tolhuis en het stadspark, bijvoorbeeld in de vorm van een wandelpad. Ruimtelijke ambities Dela Uitvaartfaciliteit in groene en ruime setting (gebouw en parkeren in het groen) ) geen parkeerplaats en geen autobewegingen voor de deur. Een logische entree en een logische inrichting van het terrein en zichtbaarheid van het gebouw (positionering van het hoofdgebouw, goede verdeling van het programma over het beschikbare terrein, bij de entree moet de bezoeker begrijpen waar hij naar toe moet).

2 plangebied in omgeving

3 Variant A1 Ontsluiting & Parkeren aan de Streekweg variant A1 In deze variant is de entree van de uitvaartfaciliteit via de Streekweg. Ook de aanwezige scholen ontsluiten via de Streekweg. Het parkeren is direct bij de ontsluiting. De Streekweg is een representatieve straat en van voldoende maat voor de afwikkeling van het verkeer van en naar het uitvaartcentrum. Om duidelijk te maken waar de uitvaartfaciliteit is gesitueerd, dient een duidelijke entree gemaakt te worden vanaf de Streekweg en is het gewenst dat vanaf de Streekweg direct zicht is op het gebouw en terrein. Om zicht mogelijk te maken, dient een deel van het bos gerooid te worden. Deze variant behelst een aantasting van het bestaande bosgebied. Dit strookt niet met de vooraf door de gemeente meegegeven ambitie/randvoorwaarde om de bestaande landschappelijke kwaliteiten van het bos te behouden en/of te versterken. De parkeerplaats is in deze variant direct bij de ingang gesitueerd. Dit geeft de bezoeker duidelijkheid en voorkomt verkeersbewegingen over het terrein. Omdat de ruimte hier beperkt is,

4 wordt dit gebied door parkeerplaatsen en rijweg vrijwel helemaal verhard en moet een deel van het bos wijken. Er is geen sprake meer van parkeren in een groene ruime setting. Het groen heeft slechts de functie om het gebied aan te kleden. Het plangebied heeft een L- D L projecten, is een beperkte fysieke afstand tussen het gebouw en het parkeerterrein aanwezig. Hierdoor kan de verstilde wandeling niet goed tot haar recht komen. Door het programma zo ongelijkmatig over het terrein te verdelen ontstaat in het noorden een grote concentratie verharding en blijft het zuidelijke deel van het terrein onbenut. Er is daarmee geen sprake meer van een uitvaartfaciliteit in een parkachtige omgeving maar eerder van een uitvaartfaciliteit met een park ernaast. Ook de gewenste verbinding tussen de woonwijk Tolhuis en het Stadspark komt in deze variant niet goed tot zijn recht. Variant A2 ontsluiting aan de Streekweg variant A2 In deze variant is ook gekozen voor een entree via de Streekweg. Voor wat betreft de ontsluiting geldt hetzelfde als bij variant A.

5 Het parkeerterrein is in tegenstelling tot variant A gelegen aan de zuidzijde van het perceel. Bezoekers dienen vanaf de Streekweg door te rijden over het terrein, langs het gebouw en naar de parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het terrein. Door deze situering van het parkeren hoeft minder bos te wijken. V deze variant daarom minder ongunstig dan variant A1. Om het gebouw zichtbaar te maken vanaf de entree dient wel een deel van het bos te worden gerooid. Op deze manier wordt bovendien een goede verdeling van het programma over het terrein bereikt. en is er voldoende ruimte aan de zuidzijde van het plangebied om het parkeren in een ruimte groene setting te laten plaatsvinden. Deze variant scoort ongunstig voor wat logische indeling van het terrein. Vanaf de entree is niet meteen duidelijk waar je je auto moet parkeren, je moet daarvoor doorrijden de hoek om. Dit betekent verkeersbewegingen voor het gebouw, confrontatie van wande. De fysieke afstand tussen het parkeerterrein en het gebouw is goed, maar door de vervoersstromen van noord naar zuid, is het niet mogelijk om de gewenste verstilde wandeling van parkeerterrein naar gebouw als zodanig te beleven. Een entree aan de Streekweg en het parkeerterrein aan de Staddijk zonder dat een in of uitgang aan de Staddijk wordt gerealiseerd voelt onlogisch. De inrichting van het terrein sluit aan bij de sfeer van Stadspark Staddijk. Wandelroutes van Stadspark Staddijk kunnen worden verbonden met de wandelroutes door het bos en omliggende woonbuurten.

6 Variant A3 ontsluiting aan Streekweg (tot bijna aan de Streekweg) Variant A3 is een verdere verfijning van variant A2. In deze variant hoeft nauwelijks bos gekapt te E D wandeling is hier goed mogelijk. De afstand tussen de eerste afslag vanaf de Streekweg naar de entree van het terrein van de Dela is redelijk lang en voert langs de scholen in dit gebied. De zichtbaarheid van het gebouw en terrein is minder dan bij de andere varianten omdat het gebouw verstopt blijft in het bos. variant A3

7 Variant B ontsluiting aan de Staddijk variant B In deze variant wordt de uitvaartfaciliteit aan de Staddijk ontsloten. De route vanaf de Streekweg en Staddijk is een heldere route. De huidige straatinrichting is niet representatief (o.a. door een varkensrug in het midden die dient om hard rijden te voorkomen), maar deze is eenvoudig aan te passen. Vanaf de entree is direct een overzicht over het terrein. Dit komt door het nu al open voorterrein. Bij de entree zie je waar je moet parkeren en zie je waar je het gebouw kan vinden. Het gebouw staat mooi tegen het groene decor van het landschap. Het bos vormt de achtergrond van het gebouw. Vanaf de entree heb je een lange zichtlijn naar het markante gebouw. Het parkeren ligt herkenbaar, maar uit het directe zicht in een ruime groene setting. Als eerste kunnen mensen een plekje zoeken om te parkeren daarna vindt de verstilde wandeling naar het gebouw plaats. Op het voorterrein voor het gebouw zijn nauwelijks verkeerbewegingen. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten. Het bestaande bos blijft vrijwel onaangetast. De komende jaren kan het bos toekomstwaarde krijgen doordat het wordt omgevormd naar een meer duurzamer bos. Het is een rustige plek voor het plaatsen van urnen. Een functie die op het terrein gewenst is.

8 De inrichting van het terrein sluit aan bij de sfeer van het stadspark Staddijk. Wandelroutes van het park kunnen worden verbonden met wandelroutes over het terrein naar Tolhuis. Samenvatting ruimtelijke ambitie Op basis van het voorgaande kunnen de drie varianten op de genoemde criteria samenvattend als volgt worden beoordeeld: A1 A2 A3 B Ruimtelijke ambities gemeente Behoud/versterking landschappelijke kwaliteiten boscomplex Aansluiting stadspark -/ (openbare) Verbinding Tolwijk - Stadspark 0/ Ruimtelijke ambities Dela Uitvaartfaciliteit in ruime groene setting - 0/+ + + Beleving verstilde wandeling Logische entree/ logische indeling/ zichtbaarheid gebouw Variant B scoort op de ruimtelijke ambities het best. Variant A3 komt daarbij dicht in de buurt. Alleen op het punt logische indeling van het terrein en zichtbaarheid van het gebouw scoort dit alternatief minder. Dit heeft er mee te maken dat het gebouw in deze variant langer verstopt blijft in het bos en achter gebouwen en de aanrijroute door het gebied waar zich de scholen bevinden. Verkeer De zorg van bewoners is tweeledig: - Kans op sluipverkeer - Vermenging van recreatief langzaam verkeer met rouwverkeer (zowel wat betreft verkeersveiligheid en gevoelsmatig). Het uitgevoerde verkeerskundig onderzoek toont aan dat de voorkeursvariant vanuit verkeerskundig oogpunt even acceptabel is als de andere varianten. De verschillen in aantallen motorvoertuigen onderscheid te maken is tussen de verschillende ontsluitingen voor wat betreft de mate waarin sluipverkeer optreedt. Voor wat betreft menging van recreatiefverkeer met rouwverkeer geldt dat dit zich bij ontsluiting via de Staddijk zich inderdaad voordoet, vooral in de zomermaanden. Vanuit de functie van het uitvaartcentrum is dat geen zorg. Het profiel van de Staddijk kan aangepast worden dat er een aparte fietsstrook komt waardoor het recreatieve fietsverkeer van autoverkeer gescheiden wordt. Hiermee kan het gevoel van onveiligheid worden weggenomen en het verschil tussen de varianten A1, 2 en 3 e variant B verdwijnt daarmee grotendeels.

9 Flora en fauna: Dassenburcht Nadat het ontwerp bestemmingsplan ter visie is gelegd is geconstateerd dat in het gebied direct grenzend aan het gebied dat aan Dela is verkocht, nabij de Streekweg zich twee dassenburchten bevinden (zie luchtfoto ter plaatse van de twee sterren). Door Bureau Waardenburg is onderzoek uitgevoerd naar de betekenis van het gebied voor de das. Conform de Flora- en faunawet is de das een strikt beschermde diersoort. Het is (o.a.)verboden om de verblijfplaatsen van de das te verstoren. Eén burchtlocatie bevindt zich op enkele meters van de weg naar het Mondial College. Een ontsluiting op deze locatie is dan ook in strijd met de Flora- en faunawet. Dat betekent dat een ontheffing moet worden verkregen om hier een ontsluiting te realiseren. Een ontheffing is niet altijd mogelijk. De ontheffingsaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een alternatievenafweging. Er moet aangetoond worden dat er geen alternatief voorhanden is met minder negatieve effecten voor de das. In dit geval is wel een alternatief voorhanden, namelijk via de Staddijk Dit alternatief is vanuit ruimtelijk oogpunt goed en vanuit de ambities van de initiatiefnemer zelfs beter. De bewoners spreken zich vanuit de zorg voor vermenging verkeer uit voor de Streekweg, maar maatregelen maken dat de scheiding tussen langzaam recreatief verkeer en autoverkeer naar het uitvaartcentrum verbetert. Wanneer niet aantoonbaar is dat er geen alternatieven voorhanden zijn, is een ontheffingsaanvraag voor ontsluiting aan de Streekweg niet kansrijk. Naar aanleiding van deze conclusies is ook nog een keer gekeken of de inrit vanaf de Streekweg dichter bij de scholen en dus van de dassenburcht gesitueerd kan worden (zie gele pijl op de luchtfoto). Dan moet een nieuwe weg aangelegd worden die bovendien een watergang moet kruisen. Deze optie leidt tot een grotere aantasting van fourageergebied dan ontsluiting via de Staddijk en scoort daarom nog steeds slechter dan ontsluiting via de Staddijk.. Binnen het leefgebied voor de das moet hiervoor compensatie plaatsvinden.. Binnen het plangebied zijn hiervoor geen mogelijkheden en dus zouden mogelijkheden buiten het plangebied gezocht moeten worden. Dit gaat gepaard met extra kosten, is afhankelijk van medewerking van derden en brengt de planning van deze ontwikkeling in gevaar. Dat maakt dat dit geen haalbare optie is. Eindconclusie Eindafweging A1 A2 A3 B Ruimtelijke ambities - -/0 0/+ + Verkeer Sluipverkeer Menging met recreatieverkeer /+ Verkrijgen ontheffing Flora- en faunawet Niet waarschijnlijk Niet waarschijnlijk Niet waarschijnlijk + Vanuit ruimtelijke ambities is er een lichte voorkeur voor variant B. Vanuit verkeer is het verschil tussen de varianten erg klein. Hierbij gaat het niet om de aspecten verkeersveiligheid (menging fietsen autoverkeer) want wordt opgelost door aanpassing van het profiel en niet over sluipverkeer waarvan door het verkeerskundig onderzoeksbureau is uitgesproken dat de ontsluiting daarvoor niet uitmaakt. Het gaat dan alleen om het feit dat bezoekers van de Berendonck in de zomermaanden van dezelfde route gebruik maken als het rouwverkeer. De intiatiefnemer heeft zelf aangegeven hier geen enkel probleem te zien. Voor wat betreft flora en fauna is er echter een dusdanige beperking dat de verwachting is dat geen ontheffing verleend wordt dan wel dat zodanige maatregelen buiten het plangebied getroffen moeten worden dat de onwikkeling in gevaar komt.

10 Eindconclusie is dan ook dat ontsluiting aan de Staddijk met aanpassing van het profiel vanwege de verkeersveiligheid, niet alleen de meest gewenste ontsluiting, maar ook de enige haalbare mogelijkheid is. Locatie van Dassenburcht en optie inrit vanaf Streekweg

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, Crematorium Haarlo, 2014

Bestemmingsplan Buitengebied, Crematorium Haarlo, 2014 PlanMER Bestemmingsplan Buitengebied, Crematorium Haarlo, 2014 Gemeente Berkelland Datum: 9 juni 2015 Projectnummer: 130151 INHOUD Samenvatting 3 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding MER 7 1.2 De locatie 7 1.3

Nadere informatie

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Datum 20 februari 2014 Kenmerk BLT045/Mdm/0451.03 Eerste versie 7 februari 2014 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Ontwerp bestemmingsplan Brede School Hoeven

Ontwerp bestemmingsplan Brede School Hoeven Nota van Zienswijzen Plan: Ontwerp bestemmingsplan Brede School Hoeven Ter inzage: Vanaf 14 november 2013 tot en met 27 december 2013. Aantal 1. C.M. van Aert-Braspenning en C.C. van Aert, Achter 't hof

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Crematorium Schipleidelaan te Oldenzaal

Verkeersafwikkeling Crematorium Schipleidelaan te Oldenzaal Verkeersafwikkeling Crematorium Schipleidelaan te Oldenzaal Eindrapport Open Planproces projectnr. 170007 revisie 01 22 mei 2007 Opdrachtgever Gemeente Oldenzaal Ganzenmarkt 1 7571 CD Oldenzaal datum vrijgave

Nadere informatie

Sociaal Veilige Stedenbouw

Sociaal Veilige Stedenbouw -1- Sociaal Veilige Stedenbouw De ruimtelijke potenties van de Utrechtse buurt Hoge Weide februari 2013 -2- Colofon Sociaal Veilige Stedenbouw De ruimtelijke potenties van de Utrechtse buurt Hoge Weide

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN RANDENBROEK ZUID

BESTEMMINGSPLAN RANDENBROEK ZUID BESTEMMINGSPLAN RANDENBROEK ZUID #3208217 Toelichting Gemeente Amersfoort Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Bezoekadres: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Telefoon (033) 469 51 11 Fax (033) 461 07 10 E-mail:

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN STADSBOERDERIJ VOORWEG

NOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN STADSBOERDERIJ VOORWEG NOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN STADSBOERDERIJ VOORWEG 1. Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Stadsboerderij Voorweg heeft vanaf 23 november 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.

Nadere informatie

Buitengebied, Crematorium Haarlo 2014

Buitengebied, Crematorium Haarlo 2014 Bestemmingsplan Buitengebied, Crematorium Haarlo 2014 Gemeente Berkelland Datum: 16 juni 2014 Projectnummer: 130151 ID: NL.IMRO.1859.BPBGB20130004-0010 INHOUD TOELICHTING 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Toetsing EHS en Boswet t Aamschot

Toetsing EHS en Boswet t Aamschot Toetsing EHS en Boswet t Aamschot Beoordeling van effecten van de realisatie van een crematorium in relatie tot de wezenlijke kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstructuur Toetsing EHS en Boswet

Nadere informatie

MER. Zuidelijke ontsluitingsweg Erp gemeente Veghel

MER. Zuidelijke ontsluitingsweg Erp gemeente Veghel MER Zuidelijke ontsluitingsweg Erp gemeente Veghel Zuidelijke ontsluitingsweg Erp Milieueffectrapport projectnr. 236203 revisie 3.0 januari 2012 Opdrachtgever Gemeente Veghel Provincie Noord Brabant Contactpersoon:

Nadere informatie

Oplossingen voor evenementen bij sluiting Oosterpark in 2014

Oplossingen voor evenementen bij sluiting Oosterpark in 2014 Oplossingen voor evenementen bij sluiting Oosterpark in 2014 1. Inleiding Het Oosterpark is in 2014 niet beschikbaar voor evenementen in verband met de werkzaamheden die daar in het kader van het project

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN ACHTERSTRAAT 16-18 EN 29, CROMVOIRT GEMEENTE VUGHT

BESTEMMINGSPLAN ACHTERSTRAAT 16-18 EN 29, CROMVOIRT GEMEENTE VUGHT BESTEMMINGSPLAN ACHTERSTRAAT 16-18 EN 29, CROMVOIRT GEMEENTE VUGHT Gemeente Vught Bestemmingsplan Achterstraat 16-18 en 29, Cromvoirt projectgegevens: TOE05-SCJ0003-01A REG05-SCJ0003-01A TEK05-SCJ0003-01A

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN GRAPHORNLOCATIE GEMEENTE BARENDRECHT 4 juni 2012

BESTEMMINGSPLAN GRAPHORNLOCATIE GEMEENTE BARENDRECHT 4 juni 2012 BESTEMMINGSPLAN GRAPHORNLOCATIE GEMEENTE BARENDRECHT 4 juni 2012 Vastgesteld bestemmingsplan Graphornlocatie Nummer Procedurefase Datum 01 Concept Maart 2009 Januari 2011 02 Voorontwerp voor inspraak/overleg

Nadere informatie

GEMEENTE DEVENTER. Bestemmingsplan Het Oostrik. A. Toelichting, gedateerd augustus 2007. B. Voorschriften, gedateerd augustus 2007

GEMEENTE DEVENTER. Bestemmingsplan Het Oostrik. A. Toelichting, gedateerd augustus 2007. B. Voorschriften, gedateerd augustus 2007 GEMEENTE DEVENTER Bestemmingsplan Het Oostrik Inhoud A. Toelichting, gedateerd augustus 2007 B. Voorschriften, gedateerd augustus 2007 C. Plankaart, schaal 1:1000, tekeningnummer 054023x-11.s01, gedateerd

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN SPORTVELDEN KASTANJEBOS OTTERLO

BEELDKWALITEITSPLAN SPORTVELDEN KASTANJEBOS OTTERLO BEELDKWALITEITSPLAN SPORTVELDEN KASTANJEBOS OTTERLO 1 Nieuwe locatie sportvelden (situatie voor 2013) 0Inhoud 2. Huidige situatie 7 1. Inleiding 5 3. Ruimtelijke randvoorwaarden en planopzet 9 4. Richtlijnen

Nadere informatie

Landschapsplan. Randstad380 kv Hoogspanningsverbinding Beverwijk - Bleiswijk

Landschapsplan. Randstad380 kv Hoogspanningsverbinding Beverwijk - Bleiswijk 0 Randstad380 kv Hoogspanningsverbinding Beverwijk - Bleiswijk Landschapsplan Titel: Landschapsplan Randstad380 kv Beverwijk Bleiswijk Opdrachtgever: TenneT TSO B.V. Auteurs: Jhon van Veelen Jeroen Goudeseune

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

GEMEENTE ZEEWOLDE VISIE HUISVESTING TIJDELIJKE ARBEIDSMIGRANTEN DE BOSRUITER

GEMEENTE ZEEWOLDE VISIE HUISVESTING TIJDELIJKE ARBEIDSMIGRANTEN DE BOSRUITER GEMEENTE ZEEWOLDE VISIE HUISVESTING TIJDELIJKE ARBEIDSMIGRANTEN DE BOSRUITER TOETSING AAN HET OMGEVINGSPLAN/EXPERIMENTENKADER Opdrachtnummer : 07.16 Auteurs : mro Datum : april 2012 Versie : versie 5 Gemeente

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Project Jacobskamp in Den Dungen

Verkeerskundig onderzoek Project Jacobskamp in Den Dungen Verkeerskundig onderzoek Project Jacobskamp in Den Dungen Opdrachtgever Gemeente Sint-Michielsgestel Afdeling Uitvoering Postbus 10.000 5270 GA Sint-Michielsgestel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. ing.

Nadere informatie

Scholeneiland_Monnickendam

Scholeneiland_Monnickendam Scholeneiland_Monnickendam a n a l y s e & m o d e l v o r m i n g Inleiding Analyse Modelvorming 1&2 Modelvorming 1 Aanpassing modellen Aangepaste modellen Voorkeursmodel 5 6 18 19 28 30 36 inhoud 3

Nadere informatie

Saronixterrein e.o. - 2012

Saronixterrein e.o. - 2012 Saronixterrein e.o. - 2012 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Plangebied 8 1.3 Geldende bestemmingsplannen 8 1.4 Leeswijzer 9 Hoofdstuk 2 Beleidskader 11 2.1

Nadere informatie

Ambitiedocument Poort Neerbosch Inrichting en beeldkwaliteit openbare ruimte. januari 2014

Ambitiedocument Poort Neerbosch Inrichting en beeldkwaliteit openbare ruimte. januari 2014 Ambitiedocument Poort Neerbosch Inrichting en beeldkwaliteit openbare ruimte januari 2014 colofon Nijmegen, januari 2014 Ambitiedocument - Poort Neerbosch Inrichting en beeldkwaliteit openbare ruimte Gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan Houten Centrum. Nota Zienswijzen (gewijzigd)

Bestemmingsplan Houten Centrum. Nota Zienswijzen (gewijzigd) Bestemmingsplan Houten Centrum Nota Zienswijzen (gewijzigd) Bestemmingsplan Houten Centrum Nota Zienswijzen (gewijzigd) Houten Behoort bij raadsbesluit dd. 26 september 2006 Nota Zienswijzen(gewijzigd)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Graphornlocatie Gemeente Barendrecht

Bestemmingsplan Graphornlocatie Gemeente Barendrecht Bestemmingsplan Graphornlocatie Gemeente Barendrecht wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Bestemmingsplan Graphornlocatie Gemeente Barendrecht Toelichting wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Plan-MER/ Besluit-MER De Alliantie en de gemeente Amersfoort juni 2010 Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Plan-MER/ Besluit-MER dossier : C0115.01.001 registratienummer

Nadere informatie

Industrie en landschap

Industrie en landschap Industrie en landschap De relatie tussen bedrijventerrein en landschappelijke context Het natuurlijke landschap, het stedelijk landschap, industrie en snelwegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Nadere informatie

Gemeente Zevenaar. Ontsluiting Riverparc. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Zevenaar. Ontsluiting Riverparc. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Zevenaar Ontsluiting Riverparc van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Studiegebied

Nadere informatie

Bestemmingsplan Steenwijk Vijverhof

Bestemmingsplan Steenwijk Vijverhof Reactienota zienswijze Bestemmingsplan Steenwijk Vijverhof Vastgesteld door de gemeenteraad van Steenwijkerland op 30 oktober 2012 REO / hklo september 2012 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 3 2. Ontvankelijkheid

Nadere informatie