Uw rechten en uw plichten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw rechten en uw plichten"

Transcriptie

1 Uw rechten en uw plichten Voor een goede samenwerking tijdens de dienstverlening is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u vragen. In deze brochure informeren wij u over de rechten en plichten die voor u als klant van MJD belangrijk zijn. Deze regels zijn deels gebaseerd op landelijke wetten. Heeft u nog vragen of is iets u niet helemaal duidelijk, dan kunt u onze MJD-medewerkers om uitleg vragen. 1

2 Inhoudsopgave Uw rechten en uw plichten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Recht op duidelijke informatie Heldere afspraken over de dienstverlening De inhoud van de dienstverlening Afspraken maken en afzeggen Tussentijds beëindigen van de dienstverlening Keuzevrijheid van dienstverlener Respectvol met elkaar omgaan Second opinion Privacy Recht op inzage en afschrift Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van gegevens Inzage door en informatieverstrekking aan derden Bewaartermijnen Werkaantekeningen Rechten van kinderen en jongeren Kinderen onder de twaalf jaar Jongeren tussen twaalf en zestien jaar Jongeren van zestien jaar en ouder Klachten Jongeren en hun ouders Uw mening telt Cliëntenraad Kwaliteit Kosten Bereikbaarheid Meer informatie

3 1. Recht op duidelijke informatie MJD is verplicht u goede en heldere informatie te geven. U kunt erop rekenen dat wij u in begrijpelijke taal informeren over: wat wij u kunnen bieden. Als wij u niet kunnen helpen met uw vraag, dan adviseren wij u zo goed mogelijk welke organisatie dit wel kan; de verschillende methoden waarop wij samen met u werken aan een oplossing voor uw vraag en welke inzet van u hierbij nodig is; onze werkwijze, hoe lang de dienstverlening ongeveer duurt en welke resultaten wij samen met u willen bereiken; de startdatum van de dienstverlening. Dit verwachten wij van u: u maakt uw wensen en ideeën aan ons kenbaar, zodat wij u de hulp of dienst kunnen verlenen die het beste bij ú past; u licht ons zo goed mogelijk in over uw situatie; veranderingen in uw situatie die invloed kunnen hebben op de dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een verhuizing, geeft u door aan uw dienstverlener. 2. Heldere afspraken over de dienstverlening 2.1 De inhoud van de dienstverlening Wij maken samen met u afspraken over de inhoud van de dienstverlening. Hierbij houden wij, waar mogelijk, rekening met uw behoeften en mogelijkheden. De gemaakte afspraken leggen wij vast in uw dossier. Afhankelijk van de soort dienstverlening zet uw dienstverlener deze afspraken in een plan van aanpak. Op basis van de informatie die u heeft gekregen van de dienstverlener beslist u of u instemt met de afspraken. Uw toestemming is noodzakelijk voor het starten van de dienstverlening. Als u en uw dienstverlener het niet eens zijn over de inhoud van de dienstverlening of als u geen toestemming geeft, kan de dienstverlening worden stopgezet. Regelmatig evalueren wij samen met u uw vorderingen, verwachtingen en doelen. Als het nodig en mogelijk is, stellen wij in overleg met u afspraken bij. Door middel van een schriftelijke machtiging kunt u iemand aanwijzen die voor uw belangen opkomt (een vertegenwoordiger). Deze vertegenwoordiger mag besluiten voor u nemen en uw dossier inzien. Uw dienstverlener kan u hier meer informatie over geven. Dit verwachten wij van u: u denkt en werkt actief mee, want uw inzet is onmisbaar voor het succes van de dienstverlening. 2.2 Afspraken maken en afzeggen Uw dienstverlener overlegt met u over het tijdstip en de locatie van de dienstverlening. Hij/zij maakt duidelijke afspraken met u en houdt zich aan deze afspraken. Als uw afspraak met uw dienstverlener door omstandigheden niet door kan gaan, dan informeren wij u daar zo spoedig mogelijk over. Wanneer uw dienstverlener voor een langere periode afwezig is dan maken wij met u afspraken over eventuele vervanging. 3

4 Wij brengen u zo snel mogelijk op de hoogte als wij afspraken niet na kunnen komen. Wij doen, als dat mogelijk is, alsnog wat is afgesproken. Dit verwachten wij van u: het is in uw eigen belang dat uw vraag wordt afgehandeld of uw probleem wordt opgelost. Het afzeggen van afspraken moet daarom zo veel mogelijk worden voorkomen; als u niet kunt komen op uw afspraak dan geeft u dit zo snel mogelijk door aan uw dienstverlener; in de folder van de dienst waar u gebruik van maakt staat meer informatie over hoe u uw dienstverlener kunt bereiken en wat u moet doen als u niet op uw afspraak kunt komen. 2.3 Tussentijds beëindigen van de dienstverlening Normaal gesproken eindigt de dienstverlening wanneer uw vraag is afgehandeld. Het is mogelijk dat u door omstandigheden de hulp van MJD voortijdig moet of wilt stopzetten. Dit kan op ieder gewenst moment. MJD kan ook besluiten de dienstverlening tussentijds te beëindigen, bijvoorbeeld als u afspraken regelmatig niet nakomt. Als u voortijdig stopt met een behandeling van de zorgafdeling, kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding van eventuele kosten. [1] U ontvangt een brief met daarin de mededeling dat de dienstverlening voortijdig beëindigd wordt en de redenen hiervoor. Dit verwachten wij van u:: U bespreekt zo snel mogelijk met uw dienstverlener uw redenen om eerder te stoppen met de dienstverlening. 3. Keuzevrijheid van dienstverlener Al onze medewerkers kunnen u op een deskundige manier begeleiden en ondersteunen. Het is mogelijk dat u een persoonlijke voorkeur heeft. U wilt bijvoorbeeld graag een mannelijke of een vrouwelijke dienstverlener of een dienstverlener met een bepaalde culturele achtergrond. Wij doen ons best u hierin tegemoet te komen. Eventuele voorkeuren kunt u voor de start van de dienstverlening aangeven. Of wij aan uw wensen tegemoet kunnen komen hangt af van de dienstverleners die beschikbaar zijn. Dit kan gevolgen hebben voor het moment waarop de dienstverlening start. Als u tijdens de dienstverlening om ernstige redenen een andere dienstverlener wenst dan kunt u dit melden bij uw dienstverlener of zijn/haar leidinggevende. Wij zullen ons best doen om samen met u tot een oplossing te komen. 4. Respectvol met elkaar omgaan Een goede relatie tussen u en uw dienstverlener is noodzakelijk om de dienstverlening goed te laten verlopen. Het is belangrijk dat u het gevoel heeft dat u open en eerlijk kunt zeggen wat u dwars zit of waar u tegenaan loopt. Daarom spreken wij het volgende met u af: uw dienstverlener zet zich met zijn/haar deskundigheid en kennis zo goed mogelijk voor u in; uw dienstverlener houdt zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke situatie, gewoontes en (culturele) achtergrond; [1] Geldt alleen voor klanten van de zorgafdeling 4

5 wij gaan met u om volgens algemeen aanvaarde omgangsvormen. Dit houdt in dat wij u vriendelijk en met respect behandelen. Dit verwachten wij van u: u houdt zich aan dezelfde omgangs- en gedragsregels als onze medewerkers; als u moeilijkheden ervaart in de relatie tussen u en uw dienstverlener dan bespreekt u dit met uw dienstverlener of zijn/haar leidinggevende. Wij helpen u zo goed mogelijk bij het vinden van een oplossing; als u niet aanspreekbaar bent omdat u teveel alcohol of drugs heeft gebruikt, staan onze medewerkers u niet te woord; ongepast gedrag, zoals intimidatie of (dreiging met) agressie accepteren wij niet. U wordt hierop aangesproken door uw dienstverlener en het kan gevolgen hebben voor de dienstverlening; als u schade aanricht kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld; bij ernstig agressief gedrag doen wij aangifte bij de politie. 5. Second opinion Bent u het niet eens met (een onderdeel van) het plan of met een gestelde diagnose [1]? Of wilt u de mening horen van een andere dienstverlener of instantie? Dan kunt u een second opinion vragen. Dit is het vragen van een tweede mening of advies aan een deskundige die niet bij MJD werkt. U heeft hiervoor geen toestemming nodig. Wij stellen het op prijs als u uw dienstverlener van MJD wel van tevoren vertelt dat u een second opinion wilt. Of de kosten van een second opinion worden vergoed is afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekering. Wanneer u een verwijzing heeft gekregen voor een second opinion is de vergoeding daarvan meestal geen probleem. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar. Ook uw dienstverlener kan bij twijfel een second opinion aanvragen. [1] 6. Privacy Van alle klanten van MJD leggen wij de gegevens vast in een klantdossier. In dit dossier staat persoonlijke informatie die nodig is voor een goede dienstverlening. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en met zorg. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn informatie, die in vertrouwen is verstrekt, geheim te houden. Bij uw aanmelding of eerste gesprek vragen wij u een machtigingsformulier te ondertekenen. Hiermee geeft u toestemming voor de opslag van uw gegevens. Ook geeft u hiermee aan dat MJD informatie over u mag uitwisselen met andere instanties. Dit is uiteraard alleen toegestaan wanneer dit nodig is voor de dienstverlening. U heeft het recht te weten welke gegevens wij noteren en waarom. In het dossier staan ondermeer uw persoonsgegevens, uw vraag, afspraken, besluiten, acties, doelen en eventuele evaluaties. U mag uw dossier niet meenemen. Het is eigendom van MJD. 6.1 Recht op inzage en afschrift U heeft het recht uw dossier te lezen en een kopie ervan te ontvangen. U moet dit schriftelijk aanvragen bij uw dienstverlener of bij zijn of haar leidinggevende. U heeft het recht om uw dossier (samen met uw dienstverlener) in te zien. [1] Geldt alleen voor klanten van de zorgafdeling 5

6 U kunt een kopie van uw dossier tegen een vergoeding mee naar huis nemen. Delen van het dossier die betrekking hebben op andere personen dan u zelf, mag u niet inzien en kopiëren. 6.2 Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van gegevens Staat er onjuiste informatie in uw dossier? Of wilt u iets laten wijzigen of verwijderen? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te veranderen. Dit kunt u niet zelf doen. U kunt een (schriftelijk) verzoek indienen bij de leidinggevende van uw dienstverlener. In dit verzoek (brief) schrijft u wat u wilt laten veranderen en waarom. Wij laten u binnen vier weken weten of wij kunnen voldoen aan uw verzoek. Wanneer dit niet mogelijk is dan vertellen wij u waarom. Als wij instemmen met de gevraagde veranderingen dan zullen wij deze binnen drie maanden uitvoeren. U kunt een eigen verklaring schrijven over de gegevens in uw dossier. Deze verklaring moeten wij toevoegen aan het dossier. 6.3 Inzage door en informatieverstrekking aan derden Uw dossier is in principe alleen toegankelijk voor uw dienstverlener en zijn/haar directe collega s. Zij mogen uw dossier lezen en informatie met elkaar uitwisselen als dat nodig is voor de dienstverlening. Wij mogen uw persoonlijke gegevens alleen met uw (schriftelijke) toestemming verstrekken aan iemand buiten MJD. Uw wettelijk vertegenwoordiger of iemand die schriftelijk gemachtigd is, mag het dossier wel inzien. Wij verstrekken uw gegevens niet als: dit niet in uw belang is; wij er niet zeker van kunnen zijn dat u geheel vrijwillig toestemming heeft gegeven voor de inzage. In de volgende situaties mogen wij uw persoonsgegevens zonder uw toestemming verstrekken: noodsituaties waarin het bewaren van het beroepsgeheim ernstig gevaar oplevert voor uzelf of iemand anders; MJD is wettelijk verplicht om ernstige voorvallen te melden aan (rijks)instanties, zoals Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Gezondheidszorg; wanneer uw huisarts of een andere instantie u heeft aangemeld bij MJD lichten wij deze in over de start, het einde en eventueel het verloop van de dienstverlening; [1] MJD is verplicht om gegevens door te geven aan uw zorgverzekeraar; [1] onderzoek naar de tevredenheid van onze klanten over onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens (naam en adres) worden verwerkt door een onafhankelijk onderzoeksbureau. 6.4 Bewaartermijnen Na afsluiting van uw contact met MJD bewaren wij uw dossier minstens drie en maximaal vijftien jaar. De termijn is afhankelijk van de soort dienstverlening die u heeft ontvangen. In overleg en op aanvraag is het mogelijk om uw dossier eerder te laten vernietigen. 6.5 Werkaantekeningen Naast de gegevens die uw dienstverlener in uw dossier noteert, kan hij/zij persoonlijke aantekeningen bijhouden over u en de dienstverlening aan u. Deze zijn alleen bestemd voor uw dienstverlener en komen niet in uw dossier. [1] Geldt alleen voor klanten van de zorgafdeling 6

7 Meer informatie over privacy en uw dossier vindt u in het privacyreglement op 7. Rechten van kinderen en jongeren Voor kinderen en jongeren tot zestien jaar die klant zijn bij de MJD gelden enigszins andere afspraken en regels. Het is afhankelijk van leeftijd en situatie wat de rechten van de kinderen en jongeren en die van hun ouder(s) [2] zijn. Bij onduidelijkheid handelt uw dienstverlener in het belang van uw kind. 7.1 Kinderen onder de twaalf jaar Als ouder heeft u recht op heldere en volledige informatie over de dienstverlening. Toestemming van beide ouders is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening. Kinderen tot twaalf jaar mogen zelf geen beslissingen nemen over de dienstverlening. Maar door ze er zoveel mogelijk bij te betrekken, worden ze voorbereid op wat er gaat gebeuren en kunnen ze beter meewerken. Hiervoor is het nodig dat ze een duidelijke en begrijpelijke uitleg krijgen van u of van uw dienstverlener. Als ouder mag u het dossier inzien en aan de dienstverlener vragen gegevens hierin te veranderen. Uw kinderen mogen met uw toestemming het dossier inzien wanneer u en uw dienstverlener hierbij aanwezig zijn. 7.2 Jongeren tussen twaalf en zestien jaar Zowel uw kind(eren) als u, als ouder(s), heeft (hebben) recht op heldere en volledige informatie over de dienstverlening. U neemt samen met uw kind(eren) de beslissingen over de dienstverlening. Voor de uitvoering van de dienstverlening is zowel toestemming nodig van uw kind(eren) als van beide ouders [2]. Zowel u als uw kind(eren) heeft (hebben) het recht om het dossier in te zien. Als uw kind(eren) niet wil(len) dat u zijn/haar dossier inziet dan kan uw dienstverlener hier in uitzonderlijke gevallen mee akkoord gaan. Als u en/of uw partner geen toestemming hebben gegeven voor de dienstverlening dan kan uw kind toch dienstverlening krijgen wanneer het in zijn/haar belang is. De dienstverlener zal u waar mogelijk bij de dienstverlening betrekken. 7.3 Jongeren van zestien jaar en ouder Jongeren vanaf zestien jaar mogen volgens de wet zelfstandig beslissingen nemen en moeten toestemming geven voor de dienstverlening. Ouders mogen alleen met toestemming van de jongere geïnformeerd worden en het dossier inzien. 8. Klachten Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over MJD of over onze medewerkers. Elke opmerking of klacht van uw kant nemen wij serieus, pakken wij op en wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. U kunt uw klacht bespreken met de medewerker die u heeft geholpen. Meestal lost zo'n gesprek het probleem op. [2] Ouder(s) en/of verzorger(s) die het wettelijk (ouderlijk) gezag over een kind uitoefenen. 7

8 Is dat niet het geval of wilt u de situatie liever met iemand anders bespreken, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de leidinggevende van uw dienstverlener, bij de directeur van MJD of bij de onafhankelijke Regionale Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening, Martinikerkhof 11, 9712 JG Groningen. Zij zullen proberen te bemiddelen in uw klacht. U ontvangt binnen veertien dagen na melding een ontvangstbevestiging van de klacht. Als een knelpunt of klacht niet te verhelpen is, vertellen wij u waarom wij u niet kunnen helpen met het oplossen van het probleem. Indien u, MJD of de klachtencommissie dat wenst, kan er een gesprek plaatsvinden tussen de klachtencommissie en beide partijen of met beide partijen afzonderlijk. Binnen twee maanden nadat zij uw klacht heeft ontvangen, doet de klachtencommissie een schriftelijke uitspraak. Hierin wordt uw klacht terecht of onterecht bevonden. Daarbij staat ook vermeld waarom de klachtencommissie tot deze uitspraak is gekomen. Binnen een maand nadat u de schriftelijke uitspraak van de klachtencommissie heeft ontvangen, ontvangt u een brief van het bestuur van MJD waarin staat vermeld welke maatregelen er worden genomen; Meer informatie vindt u in het klachtenreglement op Jongeren en hun ouders Jongeren en hun ouders/verzorgers die begeleiding krijgen op aanvraag (indicatie) van Jeugdbescherming Noord kunnen ook terecht bij een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Groningen. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en is er voor iedereen die te maken heeft met (geïndiceerde) jeugdzorg. Zij bieden ondersteuning bij vragen of klachten die u liever niet met MJD bespreekt. Meer informatie over de vertrouwenspersoon staat op de website van Zorgbelang Groningen 9. Uw mening telt 9.1 Deelnemersraad Wij vinden het belangrijk om te horen wat u als klant van onze organisatie vindt. Welke wensen heeft u? Waar heeft u kritiek op? Wat zou volgens u anders kunnen? Hiervoor kunt u terecht bij de deelnemersraad van MJD. Dit is een onafhankelijke raad die opkomt voor de mening en wensen van de klanten. MJD informeert de deelnemersraad regelmatig over onderwerpen die klanten van MJD aangaan. De raad geeft de directie van MJD advies over onder andere: de rechten en positie van klanten; de kwaliteit van de dienstverlening; de bescherming van de privacy; de wensen en behoeften van klanten. U kunt de deelnemersraad bereiken via het adres of telefonisch (050) De deelnemersraad behandelt geen klachten. Voor meer informatie over de deelnemersraad kunt u kijken op Kwaliteit MJD staat voor de kwaliteit van de dienstverlening. Wij vinden het erg belangrijk dat wij zo goed mogelijk kunnen voldoen aan de vraag van onze klanten. Daarom controleert een onafhankelijke organisatie elk jaar de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij zijn er trots op dat we sinds 2006 het landelijke kwaliteitskeurmerk Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) mogen dragen! Hieruit blijkt dat MJD de zaken intern goed op orde heeft, dat de klant bij ons centraal staat en dat wij voortdurend werken aan de verbetering van onze dienstverlening. Wij willen graag horen wat uw mening is over onze dienstverlening. Daarom zal uw dienstverlener u bij afsluiting van de dienstverlening een aantal vragen stellen. 8

9 Ook houden wij regelmatig enquêtes onder onze klanten over de mate van tevredenheid met MJD. De uitkomsten hiervan maken wij van (van tijd tot tijd) bekend op onze website. De uitkomsten van de enquêtes, overige opmerkingen en vragen van klanten gebruiken wij om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en waar nodig te verbeteren. 10. Kosten [1] Wanneer u gebruik maakt van een van de diensten van de zorgafdeling van MJD kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en van welke dienst u gebruik maakt. Wanneer u voortijdig stopt met de behandeling kan dit gevolgen hebben voor eventuele kwijtschelding van de eigen bijdrage. Meer informatie over eventuele kosten en vergoedingen kunt u vragen aan uw dienstverlener en lezen in de folder van de dienst waar u gebruik van maakt. 11. Bereikbaarheid Wij maken op verschillende manieren kenbaar hoe u ons kunt bereiken. Via de website via wijk- en buurtkranten, huis-aan-huisbladen, folders, posters en dergelijke. Van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en uur kunt u bellen naar de MJD-wijklocatie bij u in de buurt of naar het algemene telefoonnummer van MJD (050) ; 12. Meer informatie Wilt u meer informatie over MJD? Kijk dan op onze website Vindt u dat MJD de beloftes die in deze brochure staan niet nakomt of heeft u voorstellen voor verandering? Dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer of adres. MJD Herman Colleniusstraat KT Groningen Tel. (050) Juli 2015 [1] Geldt alleen voor klanten van de zorgafdeling 9

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Rechten en plichten Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Wat zijn mijn rechten en plichten? Deze brochure geeft informatie over uw rechten en plichten als cliënt en over die van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Nadere informatie

Uw behandeling bij PsyQ

Uw behandeling bij PsyQ Uw behandeling bij PsyQ Welkom bij PsyQ U heeft zich aangemeld voor een behandeling bij PsyQ. Een belangrijke eerste stap op weg naar herstel. Psychische problemen zijn de normaalste zaak van de wereld;

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw rechten als patiënt z Rechten en plichten 1 Uw rechten Als patiënt hebt u bepaalde rechten. Deze zijn wettelijk vastgelegd

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Patiëntenrechten (WGBO)

Patiëntenrechten (WGBO) Patiëntenrechten (WGBO) Inleiding In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de relatie tussen u en uw hulpverlener (uw specialist, maar ook uw huisarts, tandarts en apotheker) geregeld.

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie

Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO

Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO Siloah Gehandicaptenzorg en SVRO Ouderenzorg behoren tot Zorggroep Sirjon Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Referenties... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Inzage en afschrift medisch dossier

Inzage en afschrift medisch dossier Inzage en afschrift medisch dossier Uw aanvraag gemini-ziekenhuis.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie Deze folder is een uitgave van de Klachtenbemiddeling_versie maart 2012 1172998PR/2-2012-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling kwaliteit & veiligheid Inhoudsopgave 1. Uw rechten als patiënt: pag. 2 Welke informatie moet de hulpverlener mij geven? Mag de hulpverlener zonder mijn toestemming

Nadere informatie

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat

Nadere informatie

Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy Onze hulp aan u is vertrouwelijk

Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy Onze hulp aan u is vertrouwelijk Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy In deze verklaring vertellen we u hoe wij met uw gegevens en informatie omgaan. U leest waarom en onder

Nadere informatie

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Huisreglement Helder 1. Dit reglement wordt aan iedere patiënt(e) ter inzage aangeboden bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Het is van toepassing

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

Uw privacy en persoonsgegevens

Uw privacy en persoonsgegevens Uw privacy en persoonsgegevens HuisartsenZorg Noord-Kennemerland HuisartsenZorg Noord-Kennemerland Diazon Diabeteszorggroep Noord-Kennemerland Hafank HZNK coördineert de zorggroepen Diazon, Kennemer Lucht

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Privacy en klachten

Informatie voor cliënten. Privacy en klachten Informatie voor cliënten Privacy en klachten Het is goed om te weten dat Rijnstad strikte regels heeft hoe om te gaan met uw privégegevens. Deze liggen vast in een privacyreglement. Als u ontevreden bent

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw dossier

Inzage of kopie van uw dossier Inzage of kopie van uw dossier Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier bijhoudt. Hierin wordt het verloop van de behandeling beschreven. In het medisch dossier

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling BASCULE010051_Welkom_bij.indd 1 28-11-12 16:33 Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg.

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Klachtenopvang. voor patiënten en bezoekers

Klachtenopvang. voor patiënten en bezoekers Klachtenopvang voor patiënten en bezoekers Inhoudsopgave Klachtenopvang in het Erasmus MC 3 Klachtenopvang 4 Wat is een klacht 4 Wie kunnen klagen 5 Bespreken op de afdeling: praten lucht op 5 Klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Een uitgave van afdeling Klachtenbemiddeling (Radboudumc, Nijmegen) Inhoud Wie kunnen onvrede of een klacht kenbaar maken? 5 Vier manieren om

Nadere informatie

EEN KLACHT, UW RECHT, ONZE AANDACHT OM TE VERBETEREN

EEN KLACHT, UW RECHT, ONZE AANDACHT OM TE VERBETEREN EEN KLACHT, UW RECHT, ONZE AANDACHT OM TE VERBETEREN Voor u ligt de klachtenfolder van Stichting Heuvelland. We streven naar hoge klanttevredenheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier. Uw aanvraag

Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier. Uw aanvraag Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Uw aanvraag mca.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie 00 Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling Patiënteninformatie U als patiënt, of als hulpverlener heeft rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,

Nadere informatie

Een goed gesprek, een steun in de rug

Een goed gesprek, een steun in de rug Een goed gesprek, een steun in de rug Veelzijdig in zorg Maatschappelijk Werk Hattem, Heerde en Epe Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen

Nadere informatie

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyprotocol jan 2012 Inleiding: Medewerkers van De Stal zijn zich ervan bewust, dat zij bij de uitvoering van het werk in aanraking komen

Nadere informatie

U kunt ook vragen of de informatie voor u op papier wordt gezet, zodat u deze thuis rustig kunt nalezen.

U kunt ook vragen of de informatie voor u op papier wordt gezet, zodat u deze thuis rustig kunt nalezen. Patiënten rechten De overheid regelt in verschillende wetten de rechten én plichten van de patiënt. Hieronder vind u een overzicht van uw belangrijkste rechten in de zorg. (bron: www.zorgvelang-nederland.nl)

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Inleiding Iedere jongere die bij Lijn5 in behandeling is, heeft rechten én plichten. In dit document lees je wat jouw rechten en plichten zijn. Wij

Nadere informatie

Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers

Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers Een opname in het ziekenhuis of een behandeling op de polikliniek roept vaak vragen op. Zo wilt u bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Groningen, mei 2014 Inleiding De WGBO is een afkorting van Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In deze wet zijn zowel de rechten

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar)

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) 1. Therapeut Naam Baukje Tigchelaar Adres Leonardstraat 63 Plaats 7553XX, Hengelo Telefoonnummer 074-2506277 Email therapie@kostbaarkind.nl

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis

Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis Versie 30 december 2014 ALGEMEEN ARTIKEL 1 - Definities Toewijzing: het op basis van de beoordeling van de wijkverpleegkundige benodigde zorgregime. Indicatiestelling:

Nadere informatie

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Inleiding Het Gemini Ziekenhuis probeert u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te informeren. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden

Nadere informatie

Ontevreden of klachten?

Ontevreden of klachten? Ontevreden of klachten? Klachtenregeling voor klanten, familie of vertegenwoordigers Mensen met aandacht Ontevreden of klachten? U ontvangt zorg van MeanderGroep Zuid-Limburg. In onze organisatie is alles

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten Als patiënt hebt u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Privacy en klachten

Informatie voor cliënten. Privacy en klachten Informatie voor cliënten Privacy en klachten Het is goed om te weten dat Rijnstad strikte regels heeft hoe om te gaan met uw privégegevens. Deze liggen vast in een privacyreglement. Als u ontevreden bent

Nadere informatie

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging Rechten en plichten van patiënt en zorgverlener Sterk in beweging Inhoudsopgave Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 3 Rechten en plichten van patiënten 3 Rechten patiënt 3 Plichten patiënt

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier. Algemene informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier. Algemene informatie Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier Algemene informatie Iedere patiënt heeft het wettelijk recht alle gegevens in te zien die over hem of haar worden bijgehouden in het medisch en het verpleegkundig

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl Een klacht Laat het ons weten mca.nl Inhoudsopgave Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 6 Externe instanties

Nadere informatie

Klachtenregeling Surplus

Klachtenregeling Surplus Klachtenregeling Surplus Surplus wil graag uw mening horen over de geboden zorg en dienstverlening, ook als u een keer niet zo tevreden bent. Daarom heeft Surplus een klachtenregeling voor cliënten opgesteld.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan uw problemen leidt tot een oplossing zodat u weer kunt genieten van de dingen om u heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Uw dossier. Wat doen wij ermee en wat kunt u ermee?

Uw dossier. Wat doen wij ermee en wat kunt u ermee? 2016 Uw dossier Wat doen wij ermee en wat kunt u ermee? Inleiding Van elke cliënt die bij GGZ Oost Brabant in behandeling is, wordt een digitaal dossier aangelegd. Daarin verzamelen we alle informatie

Nadere informatie

Algemeen maatschappelijk werk

Algemeen maatschappelijk werk Algemeen maatschappelijk werk Inhoud 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 Inleiding Werkwijze algemeen maatschappelijk werk Aanmelding Intakegesprek Hulpverlening Hulpverleningsplan Evaluatie en

Nadere informatie

Heeft u een klacht De stappen

Heeft u een klacht De stappen Heeft u een klacht De stappen Klachtenafhandeling bij De medewerkers van doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch voorkomen dat u niet helemaal

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum

Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) De Huisartsenpraktijken in Groenlo en Beltrum volgen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Volwassenenzorg

Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Volwassenenzorg Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Volwassenenzorg Geachte cliënt, U heeft een eerste gesprek bij het Cognito Praktijk/Virenze. Afhankelijk van uw klachten vindt

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en

Nadere informatie

Klachtenregeling. Universitair Medisch Centrum Groningen

Klachtenregeling. Universitair Medisch Centrum Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoudsopgave Inleiding 4 Het UMCG kent een aantal mogelijkheden om een klacht in te dienen 4 Een persoonlijk gesprek 4 Patiënteninformatie/eerste klachtopvang 4

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten 2014 OCK het Spalier 04.14 Ouders Uw rechten en plichten Centraal bureau Middenduinerweg 44 Postbus 581 2070 AN Santpoort-Noord T 023 520 25 00 F 023 538 77 60 info@ockhetspalier.nl www.ockhetspalier.nl

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten PATIËNTEN INFORMATIE Rechten van volwassen patiënten De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel u als de hulpverlener hebben op grond

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V.

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Inleiding Per 1 september 2001 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is ingesteld om de privacy

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 Privacyreglement Peuterspeelzaal Lotje vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 1. Inleiding Peuterspeelzaal Lotje gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten en peuterspeelzaalleidsters(beroepskrachten

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF Rotterdam, juni 2009 Vastgesteld 11-06-2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Cliëntgegevens en wettelijke regelingen 1 2 Zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg 2 3 Inzagerecht, recht

Nadere informatie

Klacht helpt verbeteren... 3 Een klacht indienen... 4 Van klachten willen we leren... 6 Klachtencommissie van DOCK... 7 Overige belangrijke

Klacht helpt verbeteren... 3 Een klacht indienen... 4 Van klachten willen we leren... 6 Klachtencommissie van DOCK... 7 Overige belangrijke Klacht helpt verbeteren... 3 Een klacht indienen... 4 Van klachten willen we leren... 6 Klachtencommissie van DOCK... 7 Overige belangrijke informatie... 8 Begripsomschrijvingen... 9 2 De medewerkers van

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl Uw rechten en plichten als patiënt www.nwz.nl Inhoud Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 3 Uw plichten 5 Uw medische gegevens 7 Uw vragen 9 Notities 9 2 Wanneer er met uw gezondheid

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet Bescherming Persoonsgegevens V1_2011 Inleiding Zorgwaard legt, regelmatig en om uiteenlopende redenen, gegevens van u, als cliënt vast, denk daarbij o.a. aan administratieve gegevens, gegevens betreffende

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie