Jaarverslag. Landelijke Sti chti ng Familievertrouwenspersonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Landelijke Sti chti ng Familievertrouwenspersonen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Landelijke Sti chti ng Familievertrouwenspersonen

2 Afkortingen fvp: familievertrouwenspersoon ggz: geestelijke gezondheidszorg ibs: inbewaringstelling VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport paaz: psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis ribw: regionale instelling voor beschermd wonen rm: rechterlijke machtiging tbs: terbeschikkingstelling

3 INHOUD VOORWOORD 3 ORGANISATIE OP VOLLE STERKTE 4 PROFESSIONALISERING INTERNE ORGANISATIE 5 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 6 BEREIKBAARHEID 9 FAMILIEVERTROUWENSWERK IN CIJFERS 10 SAMENWERKING 14 BESTUUR 16 Bijlage 1 Organogram 19 Bijlage 2 Overzicht medewerkers 20 Bijlage 3 Samenstelling bestuur 21 Bijlage 4 Publicaties, interviews en presentaties 22 Bijlage 5 Financieel verslag 23

4

5 Voorwoord VERTROUWENSWERK VERANKERD De familiebetrokkenheid in de ggz heeft dit jaar verder aan betekenis gewonnen. De instellingen hechten in toenemende mate belang aan de inbreng van en overleg met familie en naastbetrokkenen. Meer en meer wordt doordacht familiebeleid geïmplementeerd en krijgt de familieraad de positie van volwaardige gesprekspartner van de raad van bestuur van een instelling. Dit optimistische geluid over de tendens dat het betrekken van de familie als meer vanzelfsprekend wordt beschouwd, betekent overigens niet dat de behoefte aan ondersteuning door een familievertrouwenspersoon (fvp) afneemt. Integendeel, er is sprake van een toename met bijna vierhonderd casussen ten opzichte van Ook merkt de fvp dat de casuïstiek complexer wordt en vaker een ernstig karakter heeft. De reductie van de klinische capaciteit van instellingen en de toenemende druk op mantelzorgers maakt het belang van vertrouwenswerk groter. De LSFVP werkt dan ook samen met cliënt- en familieorganisaties om de verworvenheden van het vertrouwenswerk te behouden en verdere groei te bevorderen. Een gevolg van de ambulantisering en van de gegroeide bekendheid van het vertrouwenswerk is dat de fvp in toenemende mate vragen van familie en naastbetrokkenen van buiten de grote intramurale instellingen tegenkomt. In 2014 namen we afscheid van twee bestuursleden van het eerste uur. Bij het werven van hun opvolgers hebben we bewust gekozen voor kandidaten met kennis van het sociale domein en de zorgverzekeringsbranche. Het bestuur beoogt hiermee aansluiting te houden met de ontwikkelingen in de ggz. Het overheidsbeleid is er immers op gericht dat delen van de intramurale ggz onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gaan vallen en zorgverzekeraars steeds meer invloed krijgen op de financiering van de zorg. We hebben de laatste jaren gebouwd aan een solide organisatie, die de stroming van het tij kan weerstaan. Ook al verandert de zorg snel en op vele fronten tegelijk, ik heb er het volste vertrouwen in dat we familie en naastbetrokkenen in de ggz ook in 2015 de ondersteuning kunnen blijven bieden die ze zoeken. Rob Jongejans, directeur LSFVP 6 mei

6 ORGANISATIE OP VOLLE STERKTE Meer aangesloten instellingen In 2014 hebben 15 instellingen zich gemeld met belangstelling voor een nauwere samenwerking met de LSFVP. Meestal gebeurt dit op initiatief van de instelling. Soms is de nieuwe overeenkomst het resultaat van gerichte acquisitie naar aanleiding van casuïstiek die zich bij die instelling voordeed. Fvp vaker in dienst van de LSFVP De formatie fvp en is niet gegroeid in Wel komen er steeds meer fvp en in dienst van onze stichting. Op 1 januari 2013 was 10,3 fte van de fvp-formatie in dienst van een instelling en 2,5 fte in dienst van de LSFVP. Op 31 december 2014 is die verhouding 10,8 : 6,4 fte. We verwachten dat deze trend zich in 2015 voortzet en uitkomt op 10 fte in dienst van een instelling en 9,7 fte in dienst van de LSFVP. Meer casussen Het aantal casussen is in 2014 vrij fors gegroeid. Bovendien vermelden diverse fvp en in hun instellingsjaarverslag dat de casuïstiek toeneemt in complexiteit: een groter aantal betrokken familieleden, meer hulpvragen en een hogere doorlooptijd per casus. Mogelijke verklaringen zijn de groeidende bekendheid van de familievertrouwenspersoon, de toenemende ambulantisering en de afbouw van klinische behandelcapaciteit. Ook in de ambulante situatie blijkt er grote behoefte te zijn aan familievertrouwenswerk. OMVANG VAN DE ORGANISATIE aantal bij de LSFVP aangesloten instellingen formatie fvp in fte 12 17,3 17,2 aantal fvp en aantal casussen Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp De fvp schrijft elk jaar een jaarverslag voor de instelling waar hij werkt. Over het algemeen worden de door fvp en gedane aanbevelingen uit voorgaande jaren goed opgevolgd. Dat stemt tot tevredenheid. De familie krijgt meer vanzelfsprekend een plaats in de zorg voor de cliënt. 4

7 PROFESSIONALISERING INTERNE ORGANISATIE Nieuw systeem voor registratie en rapportage In 2014 is het digitale registratiesysteem doorontwikkeld en gebruiksklaar gemaakt. Gedurende het traject zijn alle te registreren items vastgesteld, gedefinieerd en getoetst op nut en noodzaak voor de gebruikers. Zo is een registratie tot stand gekomen die het primaire proces ondersteunt en voldoende managementinformatie oplevert voor verantwoording en benchmarking. Introductie intranet Sinds 2014 is de intranetapplicatie SharePoint operationeel. Intranet biedt een platform om structureel informatie vast te leggen en met elkaar te delen. Te denken valt aan het kwaliteitshandboek, een kennisbank en diverse beleidsstukken. Inmiddels is een bescheiden bibliotheek ingericht en wordt SharePoint gebruikt om nascholingen online te kunnen raadplegen. Verbeterpunten medewerkerstevredenheidsonderzoek De fvp en hebben grote waardering voor het werk van het landelijk bureau. Men voelt zich gezien en ervaart de LSFVP als een goede ondersteuning van het solistische fvp-werk. Er kwamen uit het onderzoek ook enkele verbeterpunten naar voren. In algemene zin is er behoefte aan meer (informeel) samenzijn met collega s om zo het solitaire karakter van de functie enigszins te compenseren. Ook bleek er behoefte te zijn aan een kennisbank, Q&A-lijsten en de mogelijkheid om digitaal casuïstiek aan elkaar voor te leggen. De ingebruikname van intranet heeft daarin voorzien. Bijdrage fvp aan beleidscyclus De input van de fvp werd verzameld via intervisie, studiedagen, bijeenkomsten en individuele contacten. Rapportage geschiedt in een vastgesteld format, via het nieuwe registratiesysteem. Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Met name in de zorg voor ambulante cliënten is het van groot belang dat de familie met haar informatie bij behandelaren terechtkan, bijvoorbeeld bij een waargenomen verandering in toestandsbeeld of gedrag. In sommige regio s wordt een verschraling van begeleidingsmogelijkheden voor naasten geconstateerd, waardoor het voor fvp en moeilijker kan worden adequaat binnen of buiten de instelling te verwijzen. 5

8 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Werkgroep visie, methodiek en scholing Een commissie van drie medewerkers ontwikkelt en evalueert jaarlijks het scholingsprogramma van de LSFVP. Daarnaast maakte een werkgroep in 2014 een plan voor de verdere ontwikkeling van onze methodiek en collegiale consultatie. Instructie registratiesysteem De LSFVP introduceerde per 1 januari 2014 een digitaal registratiesysteem voor het vastleggen van gegevens over haar dienstverlening aan familie en naastbetrokkenen. Alle medewerkers volgden een workshop om met het nieuwe systeem te kunnen werken. Ook hebben we aandacht besteed aan privacyaspecten, beveiliging en het maken van rapporten en jaarverslagen met dit systeem. De procedures werden vastgelegd in een handleiding. Intervisie, supervisie, coaching In regionale intervisiegroepen bespreken de fvp en casuïstiek waar zij vragen over hebben. Ook worden er thema s besproken die alle deelnemers van een intervisie aangaan. De intervisiebijeenkomsten werden gefaciliteerd door de stafmedewerker Kwaliteit en Opleiding. Drie fvp en volgden een extern individueel begeleidingstraject. Themabijeenkomsten In 2014 organiseerden we vier bijeenkomsten rondom actuele thema s binnen de fvpfunctie: Persoonlijkheidsstoornissen en de fvp m.m.v. de heer E. van Meekeren, psychiater. Psychotische stoornissen en de fvp m.m.v. de heer dr. J. Haenen, universitair docent Educatie en Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Kinderen van ouders met psychiatrische en verslavingsproblemen m.m.v. mevrouw drs. W. Willems, projectmanager Vroegdetectie en Vroeginterventie bij de Parnassia Groep. Suïcidewensen bij cliënten en de rol van de fvp m.m.v. de heer A. Kaasenbrood, psychiater bij Pro Persona en betrokken bij het trainingsprogramma over diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag voor medewerkers van de ggz, en mevrouw dr. G. Franx, projectleider van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie bij 113online. 6

9 Communicatietraining De Mat Twaalf fvp en namen deel aan de training (vijf dagdelen) van Bureau de Mat. Deze training richt zich op meer doelgerichte communicatie tussen hulpverleners, familie en cliënten. De methodiek maakt interactie tussen mensen zichtbaar. Nascholing juridisch kader en de Wet verplichte ggz Aan de Vrije Universiteit werd een eendaagse juridische nascholing voor fvp en georganiseerd met medewerking van mr. K. Blankman, universitair docent Familie- en Gezondheidsrecht. Deze nascholing is geregistreerd op video en beschikbaar via intranet. De heer Blankman nam ook deel aan een themamiddag voor fvp en en teams van GGz Breburg over de ophanden zijnde Wet verplichte ggz. Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Privacywetgeving wordt nog vaak te strikt gehanteerd en als argument gebruikt waarom de familie niet bij de behandeling betrokken kan worden. Sommige instellingen vertrouwen te veel op de wijze waarop zij familie bij de behandeling betrekken, waardoor een fvp niet of te laat in beeld komt. 7

10 8

11 BEREIKBAARHEID Acquisitie onder ggz-instellingen Het resultaat van de acquisitie stemt niet tot ontevredenheid, maar bleef achter bij de verwachting. Door het uitblijven van de Wet verplichte ggz ontstond er in 2014 bij instellingen een afwachtende houding de verplichting om familievertrouwenswerk aan te bieden bleef immers uit. Bovendien leidden de ambulantisering en bezuinigingen tot een bijna absolute focus op beddenreductie en reorganisatie bij de instellingen. De LSFVP sloot in 2014 elf overeenkomsten met algemene ggz-instellingen, waaronder vijf werkmaatschappijen van de Parnassia Groep, vijf paaz en en drie ribw s. Met één jeugdpsychiatrische instelling is een overeenkomst gesloten. Het is niet gelukt om nieuwe samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met forensisch psychiatrische klinieken of verslavingszorgklinieken. Advies- en hulplijn beter bereikbaar Per 1 januari 2014 is de beschikbaarheid van de fvp via de advies- en hulplijn verruimd tot volledige werkdagen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de betere bereikbaarheid van onze dienstverlening. De hulplijn wordt uitgevoerd door een groter aantal fvp en, waardoor het niet nodig bleek om extra uren naast het normale vertrouwenswerk ter beschikking te stellen. Vergroten vindbaarheid LSFVP op internet In 2014 is verder gewerkt aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van de informatie op onze website. Zo is de homepage aangepast en is een prominente plaats ingeruimd voor diverse interviews, een voorlichtingsfilm, de nieuwsbrief en actueel nieuws. Ook vond controle plaats op de vindbaarheid en de wijze waarop de fvp en de LSFVP worden vermeld op de websites van aangesloten instellingen. Hen werd zo nodig verzocht om logo, folder, voorlichtingsfilm en een link naar lsfvp.nl te plaatsen. Voor nieuwe instellingen werden deze media gebundeld in een digitale informatiemap, inclusief een tekstvoorstel voor vermelding op de website van de instelling. Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Niet alle websites van instellingen hebben een duidelijke link naar informatie over familiebeleid of de familievertrouwenspersoon. Het verdient aanbeveling een aandachtsfunctionaris familie en familiebeleid op iedere afdeling in te stellen. Als er een familieraad actief en goed gepositioneerd is, heeft dat positieve invloed op de mate van familiebetrokkenheid. 9

12 FAMILIEVERTROUWENSWERK IN CIJFERS Nulmeting registratiegegevens Per 1 januari 2014 gebruikt de LSFVP een digitaal registratiesysteem. De gegevens die we vastleggen betreffen het profiel van de hulpvrager, de aard van de hulpvraag en het hulpaanbod van de fvp. De registratie is bedoeld voor het signaleren van trends en het stimuleren van onderzoek. De tabellen van 2014 zijn te beschouwen als nulmeting. tabel 1 HULPVRAGER KWAM IN CONTACT MET FVP VIA AANTAL % hulpverleners ,5 familielid of kennis 90 4,6 familieorganisatie 99 5,1 media 21 1,1 folder 173 8,9 internet ,6 website LSFVP 87 4,5 onbekend ,4 anders ,3 totaal ,0 tabel 2.a LEEFTIJDSCATEGORIE HULPVRAGER AANTAL % , , , ,6 niet ingevuld 147 7,6 onbekend 72 3,7 tabel 2.b GESLACHT HULPVRAGER AANTAL % man ,2 onbekend 79 4,1 vrouw ,7 Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Het is moeilijk te bepalen of er een correlatie bestaat tussen het aantal casussen en de kwaliteit van het familiebeleid. 10

13 tabel 3.a RELATIE VAN HULPVRAGER TOT CLIËNT AANTAL % broer 94 4,9 dochter 93 4,8 moeder ,3 partner ,9 vader ,1 zoon 33 1,7 zus ,1 anders ,5 niet ingevuld 56 2,9 tabel 3.b ANDERE NAASTEN DAN DE HULPVRAGER WAAR- AANTAL % MEE FVP CONTACT HAD IN CASUS broer 93 10,5 dochter 60 6,8 moeder ,5 partner 50 5,6 vader ,2 zoon 48 5,4 zus ,6 anders ,5 totaal ,0 tabel 4 ZIEKTEBEELD CLIËNT VOLGENS HULPVRAGER AANTAL % autisme 127 6,6 borderline 155 8,0 depressie 125 6,5 dubbele diagnose 119 6,1 manisch-depressief 132 6,8 schizofrenie/psychose ,9 verslaving 142 7,3 anders ,0 onbekend ,1 niet ingevuld 132 6,8 11

14 Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp De bezuinigingen op preventie en nazorg en de overheveling van deze functies naar het gemeentelijk domein is slecht voor de familiebetrokkenheid bij de zorg voor mensen met psychiatrische problematiek. Het wegvallen van dagbesteding wordt door familie veelal als een verschraling van de zorg ervaren. tabel 5.a HOOFDVRAAG VAN HULPVRAGERS AANTAL % hoe om te gaan met het ziektebeeld 190 9,8 ontevreden met de zorg/behandeling ,6 ontevreden over bejegening familie 136 7,0 vraag om bemiddeling 48 2,5 vraag om informatie/advies ,9 vraag om steun/luisterend oor 84 4,3 weinig betrokken bij behandeling 138 7,1 anders 118 6,1 niet ingevuld 33 1,7 tabel 5.b HULPAANBOD VAN DE FVP IN RELATIE TOT DE AANTAL % HOOFDVRAAG bemiddelen bij communicatie ,2 bemiddelen bij klachten ,5 bieden van een steunend contact ,0 doorverwijzen 101 5,2 informeren/adviseren ,4 voorlichting geven 41 2,1 niet ingevuld 88 4,5 tabel 6.a ALLE HULPVRAGEN AANTAL % hoe om te gaan met het ziektebeeld 211 9,8 ontevreden met de zorg/behandeling ,7 ontevreden over bejegening familie 153 7,1 vraag om bemiddeling 78 3,6 vraag om informatie/advies ,6 vraag om steun/luisterend oor 139 6,5 weinig betrokken bij behandeling 172 8,0 anders 122 5,7 totaal

15 tabel 6.b HULPAANBOD VAN DE FVP IN RELATIE TOT ALLE AANTAL % HULPVRAGEN bemiddelen bij communicatie ,4 bemiddelen bij klachten ,2 bieden van een steunend contact ,9 doorverwijzen 115 5,3 informeren/adviseren ,4 voorlichting geven 51 2,4 anders 7 0,3 niet ingevuld 66 3,1 tabel 7.a JURIDISCHE STATUS VAN DE CLIËNT AANTAL % ibs (inbewaringstellling) 52 2,7 observatie pro justitia 2 0,1 rm (rechterlijke machtiging) 157 8,1 strafrechtelijke last 9 0,5 tbs (terbeschikkingstelling) 5 0,3 vanuit gevangeniswezen & rm 3 0,2 vanuit gevangeniswezen & vrijwillig 4 0,2 voorwaardelijke machtiging 5 0,3 vrijwillig & strafrechtelijke voorwaarden 1 0,1 vrijwillig 4 0,2 andere juridische status 3 0,2 status onbekend ,4 tabel 7.b ZORGSECTOR VAN DE CLIËNT AANTAL % cliënten met een verstandelijke beperking 18 0,9 forensisch 38 2,0 kinder- en jeugdpsychiatrie 84 4,3 ouderenpsychiatrie 116 6,0 verslavingszorg 79 4,1 volwassenenpsychiatrie ,8 anders 59 3,0 onbekend ,9 Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Het verdient aanbeveling de triadekaart regelmatig in teams aan de orde te stellen. 13

16 SAMENWERKING Gezamenlijk kwaliteitskader vertrouwenswerk In 2014 is door de vertrouwenswerkorganisaties overlegd over een gezamenlijk kwaliteitskader. Vooral is er de wens om gezamenlijk de ondersteunende functies te organiseren, bijvoorbeeld in een shared-servicecentrum. Professionalisering en efficiency zijn hierbij de voornaamste drijfveren. Daarnaast speelt de wens van de gemeenten een rol om in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de nieuwe Jeugdwet zaken te doen met één partij. Dit leidde tot een gezamenlijk advies voor de inrichting van het vertrouwenswerk binnen de nieuwe Jeugdwet. Wet verplichte ggz In 2014 heeft de LSFVP ingezet op het optimaal positioneren van familie en naastbetrokkenen en van de fvp-functie in het Wetsvoorstel verplichte ggz. In een position paper pleitten we voor het positioneren van de fvp en de contactpersoon in meer artikelen van de wettekst en voor het uitwerken van de onafhankelijke positie van de fvp. Ook namen we stelling tegen enig verband tussen de financiering van de fvp en zijn positie als vertrouwenspersoon. De position paper is verspreid onder stakeholders en door ons ingebracht als commentaar op het wetsvoorstel tijdens de hoorzitting van de vaste Kamercommissie op 20 januari We gaven ook commentaar op de positie van familie en naastbetrokkenen en de functie van de fvp in de concept-tweede nota van wijziging in juli Daarnaast gaven de directeur, de stafmedewerker en een fvp een voorlichtingsbijeenkomst over de invoering van de Wet verplichte ggz tijdens het congres Dwang en Drang op 21 mei Aandacht voor suïcidepreventie Het onder de aandacht brengen van de noodzaak van suïcidepreventie bij nieuw te contracteren instellingen was een subsidievoorwaarde bij de begroting van We hebben deze voorwaarde ruim opgevat en aandacht besteed aan suïcidepreventie bij alle instellingen die zijn aangesloten bij de LSFVP. Centraal stond de voor verbetering vatbare rol en positie van familie bij de preventie van suïcidaliteit. We sloten ons aan bij de Landelijke Agenda Suïcidepreventie en waren actief in het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen voor het betrekken van familie op dit thema. Daarnaast is nauwe samenwerking aangegaan met Stichting 113online, een organisatie voor online suïcidepreventie. Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Familieleden melden nog veel dat ze zich onvoldoende gehoord en serieus genomen voelen wanneer ze een risico ten aanzien van het gedrag van de cliënt melden bij de behandelaar of de crisisdienst. Met name in geval van (vermeende) suïcidaliteit kan dit tot ongelukken leiden. 14

17 Relatiebeheer Eén van de doelstellingen voor 2014 was intensivering van het relati ebeheer. De fvp en hebben veel energie gestoken in kwarti ermaken en het positi oneren van de functi e in de instelling. Daarnaast is geïnvesteerd in het digitaal informeren van onze relati es middels nieuwsbrieven en de voorlichti ngsfi lms. Voorbereiding op de nieuwe Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Om goed voorbereid te zijn op de uitvoering van deze wet, hebben we intensief overleg gevoerd met andere vertrouwenswerkaanbieders. Dit leidde tot het advies om de Sti chti ng AKJ het hoofdaannemerschap te gunnen een advies dat het ministerie overnam. De jeugd-ggz is en blijft een wett elijke taak van de Sti chti ng PVP. De LSFVP heeft op haar beurt het familievertrouwenswerk binnen de jeugd-ggz op zich genomen. Dat betekent overigens niet dat alle jeugd-ggz-instellingen tot onze clientèle zullen gaan behoren. Zolang zij niet verplicht zijn om een fvp aan te stellen, zoals wordt geregeld met de Wet verplichte ggz, blijft acquisiti e nodig. 15

18 BESTUUR Bij de LSFVP zijn aansturing en toezicht ingericht volgens de Zorgbrede Governancecode Aftreedrooster bestuursleden Hoewel in 2015 de LSFVP pas vijf jaar bestaat en dus alle zittende bestuursleden herkiesbaar zouden zijn, besloot het bestuur een aftreedrooster op te stellen. In dit rooster wordt de vervanging van bestuursleden gespreid over meerdere jaren. Hiermee is de continuïteit het beste gediend. Op 31 december werd afscheid genomen van mevrouw Marjan ter Avest van het Landelijk Platform GGz en mevrouw Nannie Flim van de Stichting PVP; twee bestuursleden die aan de wieg van de LSFVP hebben gestaan. Hun opvolgers zijn de heer Rob Laane met expertise in de zorgverzekeringsbranche en de heer Peter Glasbeek vanuit het sociaal domein. Nieuwe accountant De regels voor good governance schrijven voor dat met enige regelmaat van accountant veranderd moet worden. In 2014 werd daarom afscheid genomen van de accountant van Ernst & Young, die tot en met het begrotingsjaar 2013 de controles verrichtte. De LSFVP koopt financiele diensten in bij de Stichting PVP. In onderling overleg en na onderzoek van de kwaliteit van de dienstverlening van potentiële kandidaten, is Mazars gekozen als nieuwe accountant. Inwerkprogramma nieuwe contactambtenaar VWS In maart 2014 heeft het ministerie van VWS mevrouw mr. G. Kelder aangesteld als nieuwe contactambtenaar voor de LSFVP. Voor haar is een compact introductieprogramma samengesteld. Dit bestond onder andere uit een dag meelopen met een ervaren fvp. Een en ander werd bijzonder gewaardeerd, waarmee een goede basis voor plezierige samenwerking is gelegd. Personeelsvertegenwoordiging ingesteld In het laatste kwartaal van 2014 zijn er verkiezingen gehouden voor de eerste personeelsvertegenwoordiging bij de LSFVP. Niet alleen de groei maakt dat nodig, ook verdere ontwikkeling van de organisatie in een snel veranderende omgeving vraagt om regulier, gestructureerd en intensief overleg met de medewerkers. De gekozen leden volgden een cursus personeelsvertegenwoordiging, samen met de directeur en de ambtelijk secretaris. De cursus leverde input voor het opstellen en vaststellen van statuten en een huishoudelijk reglement. De medewerkers kregen een presentatie over de stand van zaken en de vooruitzichten op middellange termijn. De personeelsvertegenwoordiging komt in 2015 voor het eerst bijeen. Zij doet verslag van haar activiteiten in het jaarverslag

19 Klachtafhandeling In 2014 publiceerden we een klachtenprocedure op onze website. Klachten over de fvp kunnen worden voorgelegd aan de directeur van de LSFVP. In 2014 werd één klacht ingediend en mondeling, per telefoon opgelost. In april 2015 is een externe klachtencommissie ingesteld. Zij doet voor het eerst verslag van haar activiteiten in ons volgende jaarverslag. Risicotaxatie Een deel van de formatie drukte in 2014 voor 100% op de begroting. Voor de kosten van deze 2,7 fte moesten additionele inkomsten worden gegenereerd. Zoals verwacht kwamen deze inkomsten uit acquisitie van instellingen die een abonnement afsloten. Als risico werd in het werkplan 2014 benoemd dat het eigen vermogen bijna volledig zou worden gebruikt. Door kritisch inkopen en meevallende resultaten bleef het eigen vermogen en daarmee de egalisatiereserve in stand. Daarnaast heeft onze ANBI-status enig btwvoordeel opgeleverd. Al met al lag er voor 2014 een stabiele begroting met voldoende mogelijkheden om risico s af te dekken. Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Met de ambulantisering worden FACT-teams steeds belangrijker en rust de zorg voor de cliënt steeds meer op de schouders van mantelzorgers. Het zou daarom goed zijn voor het welslagen van de behandeling dat FACT-teams en familie meer samenwerking zoeken. Belangrijk daarbij is de bereikbaarheid en inzetbaarheid van de FACT-teams buiten kantooruren. 17

20 18

21 Bijlage 1 ORGANOGRAM BESTUUR PERSONEELS- VERTEGENWOORDIGING DIRECTEUR BUREAUMANAGER STAFMEDEWERKER KWALITEIT EN OPLEIDING FAMILIEVERTROUWENSPERSONEN 19

22 Bijlage 2 OVERZICHT MEDEWERKERS Op 31 december 2014 Familievertrouwenspersonen Liset Bartels Fred Besemer Truus Bijker Peter Brakel Ria Egelmeer Olga Gorbatsjewa Peter van Grinsven Chris de Haas Mieke van der Heijden Ellen de Leijer Guus van Loenen Rita van Maurik Judith van Nimwegen Corry Post Marijke Rasch Jacqueline Rodenburg Sanne Schenkkan Myrna Seekles Lieke van der Star Joan Taat Wim Timmermans Joke van der Veer Ties van de Ven Annemarie van der Voet Bureaumanager Nathalie Koeman Stafmedewerker Kwaliteit en Opleiding Toon Vriens Directeur Rob Jongejans 20

23 Bijlage 3 SAMENSTELLING BESTUUR Op 31 december 2014 Marjan ter Avest (voorzitter) Benoemd , aftreden Directeur Landelijk Platform GGz Rudi Rikken (vicevoorzitter), namens familie en familieorganisaties in de ggz Benoemd , aftreden 2017 Jeroen Muller (penningmeester), namens de ggz-instellingen Benoemd , aftreden 2016 Voorzitter raad van bestuur Arkin Titia Feldmann, namens cliënten en cliëntenorganisaties in de ggz Benoemd , aftreden 2015 Nannie Flim, namens cliënten in de ggz Benoemd , aftreden Directeur Stichting PVP Marij de Roos, namens familievertrouwenspersonen in de ggz Benoemd , aftreden 2018 Senior beleidsmedewerker GGz Breburg Gewijzigde samenstelling bestuur per 1 januari 2015 Rudi Rikken (voorzitter), namens familie en familieorganisaties in de ggz Titia Feldmann (vicevoorzitter), namens cliënten en cliëntenorganisaties in de ggz Jeroen Muller (penningmeester), namens de ggz-instellingen Marij de Roos (bestuurslid), namens familievertrouwenspersonen in de ggz Rob Laane (bestuurslid), kennisveld zorgverzekeringsbranche Peter Glasbeek (bestuurslid), kennisveld sociaal domein 21

24 Bijlage 4 PUBLICATIES, INTERVIEWS EN PRESENTATIES Publicaties De familievertrouwenspersoon, LSFVP-voorlichtingsfilm door Dieper Beeld, gepubliceerd op lsfvp.nl maart In de film is onder meer fvp Ellen de Leijer te zien. Familievertrouwenswerk in de geestelijke gezondheidszorg op volle sterkte, LSFVP-nieuwsbrief door Klare Taal, gepubliceerd september Informatiestromen die haperen weer op gang brengen, interview met Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland) door Dieper Beeld, gepubliceerd op lsfvp.nl december Interviews Familie als partner in de ggz, interview met fvp Rita van Maurik door Sonja van t Hof en Regine zum Vörde, gepubliceerd in MGV 69-06, november Presentaties Vaste Kamercommissie ministerie van VWS, Hoorzitting tweede nota van wijziging Wet verplichte ggz, 20 januari Spreker: Toon Vriens. Inleiding door fvp Liset Bartels bij de voorstelling Hou me los van Nynka Delcour, gespeeld voor studenten van ROC Scaldis (Zeeland), hulpverleners, cliënten en hun familie, 24 januari Thema van de voorstelling is Delcours relatie met haar psychisch zieke broer. De rol van de familievertrouwenspersoon in de Wet verplichte ggz, workshop door Toon Vriens, Rob Jongejans en Joke van der Veer op het congres Dwang en Drang in de Psychiatrie, 21 mei Zorgbelang Noord Holland, masterclass Ervaringsdeskundigen ten behoeve van een ondersteuningsproject van het Sociaal Team Zaanstad, 18 november Gastspreker: Toon Vriens. Deelname aan de inventarisatie van knelpunten en speerpunten voor de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, december

25 Bijlage 5 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 2014 BATEN subsidies overige baten totaal baten LASTEN personeelskosten huisvestingskosten bureaukosten reiskosten algemene kosten afschrijvingskosten totaal lasten EXPLOITATIERESULTAAT Resultaat 2014 In 2014 bedragen de baten (inkomsten) van de stichting Deze inkomsten komen uit de instellingssubsidie van het ministerie van VWS en de bijdragen van de ggzinstellingen waar fvp en van de LSFVP werken. De lasten (uitgaven) bedragen Het jaarresultaat is hierdoor positief. Dit bedrag voegen we met toestemming van het ministerie toe aan de egalisatiereserve. Aan personeelskosten is betaald, circa 83% van de totale uitgaven van de stichting. De personeelskosten zijn als percentage van de totale kosten 2% toegenomen ten opzichte van Cofinanciering door ggz-instellingen van loonkosten LSFVP De LSFVP brengt de helft van de loonkosten van de fvp in rekening bij de ggz-instelling waar de fvp wordt ingezet. Deze opbrengsten zijn verantwoord als opbrengsten uit vertrouwenswerk. Als een fvp in dienst is van de ggz-instelling, dan brengt de instelling 50% van de loonkosten (maximaal schaal 55 van de cao GGZ) in rekening bij de LSFVP. Deze kosten zijn verantwoord als inhuur medewerkers. 23

26 Kosten bestuur en toezicht Het salaris van de directeur bedraagt in bruto per jaar (exclusief werkgeverslasten). De aanpassing van het salaris vindt jaarlijks plaats binnen de cao GGZ. Het salaris van de directeur blijft hiermee onder het in de Wet normering topinkomens (WNT) vastgelegde maximum voor een organisatie van de omvang en complexiteit van de LSFVP. Voor de leden van het bestuur is een vergoeding beschikbaar van 375 per kwartaal. De gezamenlijke bezoldiging van de leden van de raad van bestuur bedraagt in Financiering van de activiteiten De financiering van de LSFVP bestaat sinds 2013 uit een instellingssubsidie die door het ministerie van VWS wordt verleend. Jaarlijks vraagt de stichting subsidie aan op basis van een activiteitenplan en begroting. Nadat de subsidie wordt verleend door het ministerie, ontvangt de stichting periodiek een voorschot. Na afronding van het jaar dient de stichting de aanvraag tot subsidievaststelling in. De LSFVP is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Eigen vermogen De egalisatiereserve bedraagt eind Aan deze reserve is door VWS een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven. De egalisatiereserve mag alleen worden gebruikt voor geplande activiteiten waarvoor subsidie is verleend, maar waarvoor het begrote bedrag ontoereikend blijkt te zijn. In 2014 is de egalisatie reserve niet ingezet. Reservering vakantie-uren Een aantal medewerkers heeft nog op te nemen vakantie-uren staan. De waarde van deze uren wordt door de stichting op de balans gereserveerd tegen het uurtarief inclusief sociale lasten. Deze reservering is in 2014 voor het eerst gevormd. Het beleid van de stichting is erop gericht dat medewerkers hun vakantie-uren zo veel mogelijk opnemen om verlofstuwmeren te voorkomen. Investeringen In 2013 investeerde de stichting in een licentie voor het registratiesysteem Rapp. In 2014 investeerde ze in laptops voor personeel zonder vaste werkplek. Beide investeringen worden lineair afgeschreven in vijf jaar. 24

Familievertrouwenswerk in de geestelijke gezondheidszorg op volle sterkte

Familievertrouwenswerk in de geestelijke gezondheidszorg op volle sterkte Familievertrouwenswerk in de geestelijke gezondheidszorg op volle sterkte Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de familievertrouwenspersonen, het bestuur en de medewerkers van de LSFVP. Beeld: Dieper

Nadere informatie

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Drs. Rob Jongejans Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Landelijk Bureau 5 B. Uitvoering fvp-functie 7 C. Kwaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag GGZ Friesland

Jaarverslag GGZ Friesland Jaarverslag 2012 GGZ Friesland Zeg wat je doet en doe wat je zegt Wim Timmermans, Familievertrouwenspersoon Leeuwarden, 31 december 2012 Pagina 1 van 11 Inhoud Inleiding 3 Taken en werkwijze 4 Cijfers

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Informatie voor familieleden, naasten en cliënten Inhoud Contactgegevens voor familieleden 1. Inleiding 2. Betrokken? Ja, tenzij 3. Familiebeleid in het

Nadere informatie

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling

Nadere informatie

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Begroting 2014 Drs. Rob Jongejans Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Landelijk Bureau 5 B. Uitvoering fvp-functie

Nadere informatie

Familiebeleid. Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid. Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling Uw contactpersoon is Bereikbaar op de dagen

Nadere informatie

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl Klachtencommissie Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. Deze brochure gaat specifiek over de klachtenregeling

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 familievertrouwenspersoon GGz Zeeland

JAARVERSLAG 2013 familievertrouwenspersoon GGz Zeeland JAARVERSLAG 2013 familievertrouwenspersoon GGz Zeeland INHOUD Inleiding 3 Cijfers 4 Activiteiten voor functieontwikkeling. 8 Signalen... 9 Aanbevelingen..... 12 Bijlage:. 13 Lijst met afkortingen/begrippen

Nadere informatie

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen:

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen: Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) voor cliënt en naastbetrokkene. Deze folder geeft u informatie over wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting 113Online

Jaarverslag 2013. Stichting 113Online Jaarverslag 2013 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Familieraad Jaargang 3 nummer 2 september 2015

Nieuwsbrief Familieraad Jaargang 3 nummer 2 september 2015 Nieuwsbrief Familieraad Jaargang 3 nummer 2 september 2015 Familieraad als verbindende factor tussen cliënt, professional en familie Voor u ligt de nieuwsbrief van de Familieraad van GGZ Oost Brabant.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Jaarverslag Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. publieksversie

Jaarverslag Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. publieksversie Jaarverslag 2016 Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen publieksversie INHOUD VOORWOORD... 1 FAMILIE EN NAASTEN IN DE GGZ... 2 Er gaat veel goed, maar nog niet alles... 2 SOCIAAL DOMEIN EN BASIS-GGZ...

Nadere informatie

Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 juli 2014)

Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 juli 2014) AH 2568 2014Z11398 Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 juli 2014) 1 Heeft u het NOS-bericht 'separeercel nog te vaak gebruikt' gelezen en het Nieuwsuur-item

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3306 Vragen van de leden

Nadere informatie

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN Onderdeel van Arkin Informatie voor naastbetrokkenen van cliënten 1. Inleiding Als uw familielid of naaste psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Nadere informatie

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? Laat het ons weten! In het Sinai Centrum besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid rondom onze zorgverlening. Wij doen dit onder andere aan de hand van

Nadere informatie

Familie & de ggz. ENQUÊTE juni 2011

Familie & de ggz. ENQUÊTE juni 2011 ENQUÊTE juni 2011 Familie & de ggz Uw naaste of familielid is opgenomen of wordt ambulant behandeld in een ggz-instelling. In de somatische zorg wordt familie automatisch bij de behandeling van een dierbare

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik Auditinstrument LVB & Middelengebruik Trimbos-instituut Organisatie: Organisatie-eenheid / locatie: Datum afname: Auditoren: Versie 9 mei 0 Pagina . Visie & beleid a. Beleid rondom middelengebruik De organisatie(eenheid)

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

Voor familie en betrokkenen

Voor familie en betrokkenen Voor familie en betrokkenen Familiebeleid Voor familie en betrokkenen Introductie Het is niet gemakkelijk als uw partner, familielid of kennis met psychische problemen en/of een verslaving worstelt. U

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Wegwijzer voor naastbetrokkenen

Wegwijzer voor naastbetrokkenen Wegwijzer voor naastbetrokkenen Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin 1. Inleiding Als uw familielid of naaste psychische problemen en/of verslavingsproblemen heeft,

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad Om als een rol van betekenis te kunnen spelen bij het bevorderen van de implementatie van familiebeleid in de instelling, is het een voorwaarde dat de bekend is. Niet alleen bij de Raad van Bestuur, maar

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

CRITERIA FAMILIEBELEID. vanuit cliënten- en familieperspectief

CRITERIA FAMILIEBELEID. vanuit cliënten- en familieperspectief CRITERIA FAMILIEBELEID vanuit cliënten- en familieperspectief LPGGz mei 2011 Het opbouwen van een relatie met familie is een investering, maar betaalt zich terug. Als je eenmaal met de familie op één lijn

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Veranderingen in rol Familieraden. Kamer familieraden LPGGz

Veranderingen in rol Familieraden. Kamer familieraden LPGGz Veranderingen in rol Familieraden Kamer familieraden LPGGz Inhoud Ontwikkelingen Gevolgen m.b.t familie en naasten Doelstelling SLKF versus Kamer Familieraden LPGGz Rol Familieraden Ontwikkelingen (1)

Nadere informatie

Uw klachten, onze zorg

Uw klachten, onze zorg Uw klachten, onze zorg INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Klachten? Wij horen graag van u. Blijven rondlopen met klachten lost niets op. Integendeel, het staat uw behandeling in de weg; niemand

Nadere informatie

Familieraad GGZ Centraal Regio Veluwe & Vallei. Jaarverslag Familieraad 2013 (definitief)

Familieraad GGZ Centraal Regio Veluwe & Vallei. Jaarverslag Familieraad 2013 (definitief) Familieraad GGZ Centraal Regio Veluwe & Vallei Jaarverslag Familieraad 2013 (definitief) Ermelo, 13 mei 2014 1. Inleiding 1.1. Doel en werkwijze Familieraad De Familieraad is van en voor de familie en

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! nten or patië Informatie vo rokkenen en naastbet GGZ Friesland vindt het belangrijk goede zorg te verlenen en te luisteren naar uw wensen. Onvrede start vaak klein, maar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015. Utrecht, 27 juli 2015. T 030 230 71 95 E secretariaat@tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl W www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.

BELEIDSPLAN 2015. Utrecht, 27 juli 2015. T 030 230 71 95 E secretariaat@tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl W www.tuchtrechtvrijwilligerswerk. BELEIDSPLAN 2015 Utrecht, 27 juli 2015 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Maliebaan 71-G 3581 CG Utrecht T 030 230 71 95 E secretariaat@tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl W www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl

Nadere informatie

Met een financiële bijdrage van de Dullertstichting konden beiden ruimtes worden aangekleed en ingericht.

Met een financiële bijdrage van de Dullertstichting konden beiden ruimtes worden aangekleed en ingericht. Jaarverslag Voorwoord Stichting Theater, Zorg & Welzijn (STZW) is in januari 2013 opgericht met als doel het bewerkstelligen van theatervoorstellingen die toeschouwers laten ervaren hoe psychische problematiek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1 JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad BJZ Groningen 1 Inleiding 2014 was een intensief jaar voor de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen. De overheveling van taken naar de Groninger gemeenten moest in dit

Nadere informatie

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT FORENSISCHE PSYCHIATRIE Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT Even voorstellen Annemarie de Vries SPV bij het ACT team Dimence Zwolle Elles van der Hoeven SPV bij de PI Zwolle locatie Penitentiair Psychiatrisch

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

> Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen

> Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen > Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen Inleiding Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen zijn grotendeels werkzaam binnen instellingen waar specialistische geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe?

Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe? Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe? Inhoud Uitgangspunt vanuit familieperspectief Wat is familiebeleid? Verantwoording en vaststellingen vanuit familieperspectief

Nadere informatie

Klachtencommissie cliënten

Klachtencommissie cliënten Klachtencommissie cliënten Klachten Klachtbehandeling www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Klachtenreglement de Bascule

Klachtenreglement de Bascule Klachtenreglement de Bascule Informatie voor cliënten Pagina 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. Informatie en ondersteuning bij onvrede en klachten 3 1.1 De klachtenfunctionaris 3 1.2 Vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Klachtenregeling GGZ ingeest

Klachtenregeling GGZ ingeest Klachtenregeling GGZ ingeest Januari 2017 1 Voorwoord Op iedere plaats waar gewerkt wordt gaan ook dingen mis. Onvrede start meestal klein, maar kan groot worden wanneer mensen niet het gevoel hebben erover

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN Cliëntenraad Rgc 1 REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 HOOFDSTUK 1 Pagina 4 Organisatie, samenstelling en taakstelling cliëntenraad.

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd. Centrum voor Neuropsychiatrie. Specialistische hulp aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd. Centrum voor Neuropsychiatrie. Specialistische hulp aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel Ouderenpsychiatrie Maarsheerd Centrum voor Neuropsychiatrie Specialistische hulp aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel Informatie Informatie voor familie voor cliënten en naastbetrokkenen en

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

CRITERIA FAMILIEBELEID

CRITERIA FAMILIEBELEID CRITERIA FAMILIEBELEID vanuit cliënten- en familieperspectief LPGGz juli 2011 [1] Het opbouwen van een relatie met familie is een investering, maar betaalt zich terug. Als je eenmaal met de familie op

Nadere informatie

Ambulante Centra Ouderen

Ambulante Centra Ouderen Ambulante Centra Ouderen Informatie voor (toekomstige) patiënten en geïnteresseerden Deze folder is bestemd voor (toekomstige) patiënten (en hun familie, verzorgers en mantelzorgers) van onze Ambulante

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Inhoudsopgave Ondersteuning bij zorg aan ouderen met psychiatrische problemen 3 Voor wie

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 111 Vragen van de leden

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

Versie 2 1 april 2015. Klachtenregeling GGZ ingeest

Versie 2 1 april 2015. Klachtenregeling GGZ ingeest Versie 2 1 april 2015 Klachtenregeling GGZ ingeest Voorwoord Op iedere plaats waar gewerkt wordt gaan ook dingen mis. Onvrede start meestal klein, maar kan groot worden wanneer mensen niet het gevoel hebben

Nadere informatie

Voor familie en betrokkenen

Voor familie en betrokkenen Voor familie en betrokkenen Familiebeleid Voor familie en betrokkenen Introductie Het is niet gemakkelijk als uw partner, familielid of kennis met psychische problemen en/of een verslaving worstelt. U

Nadere informatie

Klachtenreglement Familie en naastbetrokkenen Pro Persona GGz, Indigo en Kairos (Zvw)

Klachtenreglement Familie en naastbetrokkenen Pro Persona GGz, Indigo en Kairos (Zvw) Klachtenreglement Familie en naastbetrokkenen Pro Persona GGz, Indigo en Kairos (Zvw) Vastgesteld d.d. 8 september 2015 Raad van Bestuur Pro Persona Groep Versie 9 juni 2015 1. Inleiding Dit reglement

Nadere informatie

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben.

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben. Jaarrapportage 2013 Missie Het Platform wil bijdragen aan een samenleving waar mantelzorg een eigen, unieke vorm van zorg is die naast professionele en vrijwillige zorg een volwaardige plek inneemt in

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID

VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID Deze vragenlijst is gebaseerd op de Criteria Familiebeleid van het Landelijk Platform GGz. De Kwaliteitscriteria Familiebeleid is het product van het meerjarenproject

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Lotterstraat 34, 2021 TG, Haarlem

Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Lotterstraat 34, 2021 TG, Haarlem Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Lotterstraat 34, 2021 TG, Haarlem Over Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Hoe zit het nu in elkaar? Organisaties kunnen zich aansluiten bij de Stichting.

Nadere informatie