Jaarverslag. Landelijke Sti chti ng Familievertrouwenspersonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Landelijke Sti chti ng Familievertrouwenspersonen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Landelijke Sti chti ng Familievertrouwenspersonen

2 Afkortingen fvp: familievertrouwenspersoon ggz: geestelijke gezondheidszorg ibs: inbewaringstelling VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport paaz: psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis ribw: regionale instelling voor beschermd wonen rm: rechterlijke machtiging tbs: terbeschikkingstelling

3 INHOUD VOORWOORD 3 ORGANISATIE OP VOLLE STERKTE 4 PROFESSIONALISERING INTERNE ORGANISATIE 5 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 6 BEREIKBAARHEID 9 FAMILIEVERTROUWENSWERK IN CIJFERS 10 SAMENWERKING 14 BESTUUR 16 Bijlage 1 Organogram 19 Bijlage 2 Overzicht medewerkers 20 Bijlage 3 Samenstelling bestuur 21 Bijlage 4 Publicaties, interviews en presentaties 22 Bijlage 5 Financieel verslag 23

4

5 Voorwoord VERTROUWENSWERK VERANKERD De familiebetrokkenheid in de ggz heeft dit jaar verder aan betekenis gewonnen. De instellingen hechten in toenemende mate belang aan de inbreng van en overleg met familie en naastbetrokkenen. Meer en meer wordt doordacht familiebeleid geïmplementeerd en krijgt de familieraad de positie van volwaardige gesprekspartner van de raad van bestuur van een instelling. Dit optimistische geluid over de tendens dat het betrekken van de familie als meer vanzelfsprekend wordt beschouwd, betekent overigens niet dat de behoefte aan ondersteuning door een familievertrouwenspersoon (fvp) afneemt. Integendeel, er is sprake van een toename met bijna vierhonderd casussen ten opzichte van Ook merkt de fvp dat de casuïstiek complexer wordt en vaker een ernstig karakter heeft. De reductie van de klinische capaciteit van instellingen en de toenemende druk op mantelzorgers maakt het belang van vertrouwenswerk groter. De LSFVP werkt dan ook samen met cliënt- en familieorganisaties om de verworvenheden van het vertrouwenswerk te behouden en verdere groei te bevorderen. Een gevolg van de ambulantisering en van de gegroeide bekendheid van het vertrouwenswerk is dat de fvp in toenemende mate vragen van familie en naastbetrokkenen van buiten de grote intramurale instellingen tegenkomt. In 2014 namen we afscheid van twee bestuursleden van het eerste uur. Bij het werven van hun opvolgers hebben we bewust gekozen voor kandidaten met kennis van het sociale domein en de zorgverzekeringsbranche. Het bestuur beoogt hiermee aansluiting te houden met de ontwikkelingen in de ggz. Het overheidsbeleid is er immers op gericht dat delen van de intramurale ggz onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gaan vallen en zorgverzekeraars steeds meer invloed krijgen op de financiering van de zorg. We hebben de laatste jaren gebouwd aan een solide organisatie, die de stroming van het tij kan weerstaan. Ook al verandert de zorg snel en op vele fronten tegelijk, ik heb er het volste vertrouwen in dat we familie en naastbetrokkenen in de ggz ook in 2015 de ondersteuning kunnen blijven bieden die ze zoeken. Rob Jongejans, directeur LSFVP 6 mei

6 ORGANISATIE OP VOLLE STERKTE Meer aangesloten instellingen In 2014 hebben 15 instellingen zich gemeld met belangstelling voor een nauwere samenwerking met de LSFVP. Meestal gebeurt dit op initiatief van de instelling. Soms is de nieuwe overeenkomst het resultaat van gerichte acquisitie naar aanleiding van casuïstiek die zich bij die instelling voordeed. Fvp vaker in dienst van de LSFVP De formatie fvp en is niet gegroeid in Wel komen er steeds meer fvp en in dienst van onze stichting. Op 1 januari 2013 was 10,3 fte van de fvp-formatie in dienst van een instelling en 2,5 fte in dienst van de LSFVP. Op 31 december 2014 is die verhouding 10,8 : 6,4 fte. We verwachten dat deze trend zich in 2015 voortzet en uitkomt op 10 fte in dienst van een instelling en 9,7 fte in dienst van de LSFVP. Meer casussen Het aantal casussen is in 2014 vrij fors gegroeid. Bovendien vermelden diverse fvp en in hun instellingsjaarverslag dat de casuïstiek toeneemt in complexiteit: een groter aantal betrokken familieleden, meer hulpvragen en een hogere doorlooptijd per casus. Mogelijke verklaringen zijn de groeidende bekendheid van de familievertrouwenspersoon, de toenemende ambulantisering en de afbouw van klinische behandelcapaciteit. Ook in de ambulante situatie blijkt er grote behoefte te zijn aan familievertrouwenswerk. OMVANG VAN DE ORGANISATIE aantal bij de LSFVP aangesloten instellingen formatie fvp in fte 12 17,3 17,2 aantal fvp en aantal casussen Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp De fvp schrijft elk jaar een jaarverslag voor de instelling waar hij werkt. Over het algemeen worden de door fvp en gedane aanbevelingen uit voorgaande jaren goed opgevolgd. Dat stemt tot tevredenheid. De familie krijgt meer vanzelfsprekend een plaats in de zorg voor de cliënt. 4

7 PROFESSIONALISERING INTERNE ORGANISATIE Nieuw systeem voor registratie en rapportage In 2014 is het digitale registratiesysteem doorontwikkeld en gebruiksklaar gemaakt. Gedurende het traject zijn alle te registreren items vastgesteld, gedefinieerd en getoetst op nut en noodzaak voor de gebruikers. Zo is een registratie tot stand gekomen die het primaire proces ondersteunt en voldoende managementinformatie oplevert voor verantwoording en benchmarking. Introductie intranet Sinds 2014 is de intranetapplicatie SharePoint operationeel. Intranet biedt een platform om structureel informatie vast te leggen en met elkaar te delen. Te denken valt aan het kwaliteitshandboek, een kennisbank en diverse beleidsstukken. Inmiddels is een bescheiden bibliotheek ingericht en wordt SharePoint gebruikt om nascholingen online te kunnen raadplegen. Verbeterpunten medewerkerstevredenheidsonderzoek De fvp en hebben grote waardering voor het werk van het landelijk bureau. Men voelt zich gezien en ervaart de LSFVP als een goede ondersteuning van het solistische fvp-werk. Er kwamen uit het onderzoek ook enkele verbeterpunten naar voren. In algemene zin is er behoefte aan meer (informeel) samenzijn met collega s om zo het solitaire karakter van de functie enigszins te compenseren. Ook bleek er behoefte te zijn aan een kennisbank, Q&A-lijsten en de mogelijkheid om digitaal casuïstiek aan elkaar voor te leggen. De ingebruikname van intranet heeft daarin voorzien. Bijdrage fvp aan beleidscyclus De input van de fvp werd verzameld via intervisie, studiedagen, bijeenkomsten en individuele contacten. Rapportage geschiedt in een vastgesteld format, via het nieuwe registratiesysteem. Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Met name in de zorg voor ambulante cliënten is het van groot belang dat de familie met haar informatie bij behandelaren terechtkan, bijvoorbeeld bij een waargenomen verandering in toestandsbeeld of gedrag. In sommige regio s wordt een verschraling van begeleidingsmogelijkheden voor naasten geconstateerd, waardoor het voor fvp en moeilijker kan worden adequaat binnen of buiten de instelling te verwijzen. 5

8 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Werkgroep visie, methodiek en scholing Een commissie van drie medewerkers ontwikkelt en evalueert jaarlijks het scholingsprogramma van de LSFVP. Daarnaast maakte een werkgroep in 2014 een plan voor de verdere ontwikkeling van onze methodiek en collegiale consultatie. Instructie registratiesysteem De LSFVP introduceerde per 1 januari 2014 een digitaal registratiesysteem voor het vastleggen van gegevens over haar dienstverlening aan familie en naastbetrokkenen. Alle medewerkers volgden een workshop om met het nieuwe systeem te kunnen werken. Ook hebben we aandacht besteed aan privacyaspecten, beveiliging en het maken van rapporten en jaarverslagen met dit systeem. De procedures werden vastgelegd in een handleiding. Intervisie, supervisie, coaching In regionale intervisiegroepen bespreken de fvp en casuïstiek waar zij vragen over hebben. Ook worden er thema s besproken die alle deelnemers van een intervisie aangaan. De intervisiebijeenkomsten werden gefaciliteerd door de stafmedewerker Kwaliteit en Opleiding. Drie fvp en volgden een extern individueel begeleidingstraject. Themabijeenkomsten In 2014 organiseerden we vier bijeenkomsten rondom actuele thema s binnen de fvpfunctie: Persoonlijkheidsstoornissen en de fvp m.m.v. de heer E. van Meekeren, psychiater. Psychotische stoornissen en de fvp m.m.v. de heer dr. J. Haenen, universitair docent Educatie en Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Kinderen van ouders met psychiatrische en verslavingsproblemen m.m.v. mevrouw drs. W. Willems, projectmanager Vroegdetectie en Vroeginterventie bij de Parnassia Groep. Suïcidewensen bij cliënten en de rol van de fvp m.m.v. de heer A. Kaasenbrood, psychiater bij Pro Persona en betrokken bij het trainingsprogramma over diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag voor medewerkers van de ggz, en mevrouw dr. G. Franx, projectleider van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie bij 113online. 6

9 Communicatietraining De Mat Twaalf fvp en namen deel aan de training (vijf dagdelen) van Bureau de Mat. Deze training richt zich op meer doelgerichte communicatie tussen hulpverleners, familie en cliënten. De methodiek maakt interactie tussen mensen zichtbaar. Nascholing juridisch kader en de Wet verplichte ggz Aan de Vrije Universiteit werd een eendaagse juridische nascholing voor fvp en georganiseerd met medewerking van mr. K. Blankman, universitair docent Familie- en Gezondheidsrecht. Deze nascholing is geregistreerd op video en beschikbaar via intranet. De heer Blankman nam ook deel aan een themamiddag voor fvp en en teams van GGz Breburg over de ophanden zijnde Wet verplichte ggz. Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Privacywetgeving wordt nog vaak te strikt gehanteerd en als argument gebruikt waarom de familie niet bij de behandeling betrokken kan worden. Sommige instellingen vertrouwen te veel op de wijze waarop zij familie bij de behandeling betrekken, waardoor een fvp niet of te laat in beeld komt. 7

10 8

11 BEREIKBAARHEID Acquisitie onder ggz-instellingen Het resultaat van de acquisitie stemt niet tot ontevredenheid, maar bleef achter bij de verwachting. Door het uitblijven van de Wet verplichte ggz ontstond er in 2014 bij instellingen een afwachtende houding de verplichting om familievertrouwenswerk aan te bieden bleef immers uit. Bovendien leidden de ambulantisering en bezuinigingen tot een bijna absolute focus op beddenreductie en reorganisatie bij de instellingen. De LSFVP sloot in 2014 elf overeenkomsten met algemene ggz-instellingen, waaronder vijf werkmaatschappijen van de Parnassia Groep, vijf paaz en en drie ribw s. Met één jeugdpsychiatrische instelling is een overeenkomst gesloten. Het is niet gelukt om nieuwe samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met forensisch psychiatrische klinieken of verslavingszorgklinieken. Advies- en hulplijn beter bereikbaar Per 1 januari 2014 is de beschikbaarheid van de fvp via de advies- en hulplijn verruimd tot volledige werkdagen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de betere bereikbaarheid van onze dienstverlening. De hulplijn wordt uitgevoerd door een groter aantal fvp en, waardoor het niet nodig bleek om extra uren naast het normale vertrouwenswerk ter beschikking te stellen. Vergroten vindbaarheid LSFVP op internet In 2014 is verder gewerkt aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van de informatie op onze website. Zo is de homepage aangepast en is een prominente plaats ingeruimd voor diverse interviews, een voorlichtingsfilm, de nieuwsbrief en actueel nieuws. Ook vond controle plaats op de vindbaarheid en de wijze waarop de fvp en de LSFVP worden vermeld op de websites van aangesloten instellingen. Hen werd zo nodig verzocht om logo, folder, voorlichtingsfilm en een link naar lsfvp.nl te plaatsen. Voor nieuwe instellingen werden deze media gebundeld in een digitale informatiemap, inclusief een tekstvoorstel voor vermelding op de website van de instelling. Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Niet alle websites van instellingen hebben een duidelijke link naar informatie over familiebeleid of de familievertrouwenspersoon. Het verdient aanbeveling een aandachtsfunctionaris familie en familiebeleid op iedere afdeling in te stellen. Als er een familieraad actief en goed gepositioneerd is, heeft dat positieve invloed op de mate van familiebetrokkenheid. 9

12 FAMILIEVERTROUWENSWERK IN CIJFERS Nulmeting registratiegegevens Per 1 januari 2014 gebruikt de LSFVP een digitaal registratiesysteem. De gegevens die we vastleggen betreffen het profiel van de hulpvrager, de aard van de hulpvraag en het hulpaanbod van de fvp. De registratie is bedoeld voor het signaleren van trends en het stimuleren van onderzoek. De tabellen van 2014 zijn te beschouwen als nulmeting. tabel 1 HULPVRAGER KWAM IN CONTACT MET FVP VIA AANTAL % hulpverleners ,5 familielid of kennis 90 4,6 familieorganisatie 99 5,1 media 21 1,1 folder 173 8,9 internet ,6 website LSFVP 87 4,5 onbekend ,4 anders ,3 totaal ,0 tabel 2.a LEEFTIJDSCATEGORIE HULPVRAGER AANTAL % , , , ,6 niet ingevuld 147 7,6 onbekend 72 3,7 tabel 2.b GESLACHT HULPVRAGER AANTAL % man ,2 onbekend 79 4,1 vrouw ,7 Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Het is moeilijk te bepalen of er een correlatie bestaat tussen het aantal casussen en de kwaliteit van het familiebeleid. 10

13 tabel 3.a RELATIE VAN HULPVRAGER TOT CLIËNT AANTAL % broer 94 4,9 dochter 93 4,8 moeder ,3 partner ,9 vader ,1 zoon 33 1,7 zus ,1 anders ,5 niet ingevuld 56 2,9 tabel 3.b ANDERE NAASTEN DAN DE HULPVRAGER WAAR- AANTAL % MEE FVP CONTACT HAD IN CASUS broer 93 10,5 dochter 60 6,8 moeder ,5 partner 50 5,6 vader ,2 zoon 48 5,4 zus ,6 anders ,5 totaal ,0 tabel 4 ZIEKTEBEELD CLIËNT VOLGENS HULPVRAGER AANTAL % autisme 127 6,6 borderline 155 8,0 depressie 125 6,5 dubbele diagnose 119 6,1 manisch-depressief 132 6,8 schizofrenie/psychose ,9 verslaving 142 7,3 anders ,0 onbekend ,1 niet ingevuld 132 6,8 11

14 Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp De bezuinigingen op preventie en nazorg en de overheveling van deze functies naar het gemeentelijk domein is slecht voor de familiebetrokkenheid bij de zorg voor mensen met psychiatrische problematiek. Het wegvallen van dagbesteding wordt door familie veelal als een verschraling van de zorg ervaren. tabel 5.a HOOFDVRAAG VAN HULPVRAGERS AANTAL % hoe om te gaan met het ziektebeeld 190 9,8 ontevreden met de zorg/behandeling ,6 ontevreden over bejegening familie 136 7,0 vraag om bemiddeling 48 2,5 vraag om informatie/advies ,9 vraag om steun/luisterend oor 84 4,3 weinig betrokken bij behandeling 138 7,1 anders 118 6,1 niet ingevuld 33 1,7 tabel 5.b HULPAANBOD VAN DE FVP IN RELATIE TOT DE AANTAL % HOOFDVRAAG bemiddelen bij communicatie ,2 bemiddelen bij klachten ,5 bieden van een steunend contact ,0 doorverwijzen 101 5,2 informeren/adviseren ,4 voorlichting geven 41 2,1 niet ingevuld 88 4,5 tabel 6.a ALLE HULPVRAGEN AANTAL % hoe om te gaan met het ziektebeeld 211 9,8 ontevreden met de zorg/behandeling ,7 ontevreden over bejegening familie 153 7,1 vraag om bemiddeling 78 3,6 vraag om informatie/advies ,6 vraag om steun/luisterend oor 139 6,5 weinig betrokken bij behandeling 172 8,0 anders 122 5,7 totaal

15 tabel 6.b HULPAANBOD VAN DE FVP IN RELATIE TOT ALLE AANTAL % HULPVRAGEN bemiddelen bij communicatie ,4 bemiddelen bij klachten ,2 bieden van een steunend contact ,9 doorverwijzen 115 5,3 informeren/adviseren ,4 voorlichting geven 51 2,4 anders 7 0,3 niet ingevuld 66 3,1 tabel 7.a JURIDISCHE STATUS VAN DE CLIËNT AANTAL % ibs (inbewaringstellling) 52 2,7 observatie pro justitia 2 0,1 rm (rechterlijke machtiging) 157 8,1 strafrechtelijke last 9 0,5 tbs (terbeschikkingstelling) 5 0,3 vanuit gevangeniswezen & rm 3 0,2 vanuit gevangeniswezen & vrijwillig 4 0,2 voorwaardelijke machtiging 5 0,3 vrijwillig & strafrechtelijke voorwaarden 1 0,1 vrijwillig 4 0,2 andere juridische status 3 0,2 status onbekend ,4 tabel 7.b ZORGSECTOR VAN DE CLIËNT AANTAL % cliënten met een verstandelijke beperking 18 0,9 forensisch 38 2,0 kinder- en jeugdpsychiatrie 84 4,3 ouderenpsychiatrie 116 6,0 verslavingszorg 79 4,1 volwassenenpsychiatrie ,8 anders 59 3,0 onbekend ,9 Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Het verdient aanbeveling de triadekaart regelmatig in teams aan de orde te stellen. 13

16 SAMENWERKING Gezamenlijk kwaliteitskader vertrouwenswerk In 2014 is door de vertrouwenswerkorganisaties overlegd over een gezamenlijk kwaliteitskader. Vooral is er de wens om gezamenlijk de ondersteunende functies te organiseren, bijvoorbeeld in een shared-servicecentrum. Professionalisering en efficiency zijn hierbij de voornaamste drijfveren. Daarnaast speelt de wens van de gemeenten een rol om in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de nieuwe Jeugdwet zaken te doen met één partij. Dit leidde tot een gezamenlijk advies voor de inrichting van het vertrouwenswerk binnen de nieuwe Jeugdwet. Wet verplichte ggz In 2014 heeft de LSFVP ingezet op het optimaal positioneren van familie en naastbetrokkenen en van de fvp-functie in het Wetsvoorstel verplichte ggz. In een position paper pleitten we voor het positioneren van de fvp en de contactpersoon in meer artikelen van de wettekst en voor het uitwerken van de onafhankelijke positie van de fvp. Ook namen we stelling tegen enig verband tussen de financiering van de fvp en zijn positie als vertrouwenspersoon. De position paper is verspreid onder stakeholders en door ons ingebracht als commentaar op het wetsvoorstel tijdens de hoorzitting van de vaste Kamercommissie op 20 januari We gaven ook commentaar op de positie van familie en naastbetrokkenen en de functie van de fvp in de concept-tweede nota van wijziging in juli Daarnaast gaven de directeur, de stafmedewerker en een fvp een voorlichtingsbijeenkomst over de invoering van de Wet verplichte ggz tijdens het congres Dwang en Drang op 21 mei Aandacht voor suïcidepreventie Het onder de aandacht brengen van de noodzaak van suïcidepreventie bij nieuw te contracteren instellingen was een subsidievoorwaarde bij de begroting van We hebben deze voorwaarde ruim opgevat en aandacht besteed aan suïcidepreventie bij alle instellingen die zijn aangesloten bij de LSFVP. Centraal stond de voor verbetering vatbare rol en positie van familie bij de preventie van suïcidaliteit. We sloten ons aan bij de Landelijke Agenda Suïcidepreventie en waren actief in het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen voor het betrekken van familie op dit thema. Daarnaast is nauwe samenwerking aangegaan met Stichting 113online, een organisatie voor online suïcidepreventie. Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Familieleden melden nog veel dat ze zich onvoldoende gehoord en serieus genomen voelen wanneer ze een risico ten aanzien van het gedrag van de cliënt melden bij de behandelaar of de crisisdienst. Met name in geval van (vermeende) suïcidaliteit kan dit tot ongelukken leiden. 14

17 Relatiebeheer Eén van de doelstellingen voor 2014 was intensivering van het relati ebeheer. De fvp en hebben veel energie gestoken in kwarti ermaken en het positi oneren van de functi e in de instelling. Daarnaast is geïnvesteerd in het digitaal informeren van onze relati es middels nieuwsbrieven en de voorlichti ngsfi lms. Voorbereiding op de nieuwe Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Om goed voorbereid te zijn op de uitvoering van deze wet, hebben we intensief overleg gevoerd met andere vertrouwenswerkaanbieders. Dit leidde tot het advies om de Sti chti ng AKJ het hoofdaannemerschap te gunnen een advies dat het ministerie overnam. De jeugd-ggz is en blijft een wett elijke taak van de Sti chti ng PVP. De LSFVP heeft op haar beurt het familievertrouwenswerk binnen de jeugd-ggz op zich genomen. Dat betekent overigens niet dat alle jeugd-ggz-instellingen tot onze clientèle zullen gaan behoren. Zolang zij niet verplicht zijn om een fvp aan te stellen, zoals wordt geregeld met de Wet verplichte ggz, blijft acquisiti e nodig. 15

18 BESTUUR Bij de LSFVP zijn aansturing en toezicht ingericht volgens de Zorgbrede Governancecode Aftreedrooster bestuursleden Hoewel in 2015 de LSFVP pas vijf jaar bestaat en dus alle zittende bestuursleden herkiesbaar zouden zijn, besloot het bestuur een aftreedrooster op te stellen. In dit rooster wordt de vervanging van bestuursleden gespreid over meerdere jaren. Hiermee is de continuïteit het beste gediend. Op 31 december werd afscheid genomen van mevrouw Marjan ter Avest van het Landelijk Platform GGz en mevrouw Nannie Flim van de Stichting PVP; twee bestuursleden die aan de wieg van de LSFVP hebben gestaan. Hun opvolgers zijn de heer Rob Laane met expertise in de zorgverzekeringsbranche en de heer Peter Glasbeek vanuit het sociaal domein. Nieuwe accountant De regels voor good governance schrijven voor dat met enige regelmaat van accountant veranderd moet worden. In 2014 werd daarom afscheid genomen van de accountant van Ernst & Young, die tot en met het begrotingsjaar 2013 de controles verrichtte. De LSFVP koopt financiele diensten in bij de Stichting PVP. In onderling overleg en na onderzoek van de kwaliteit van de dienstverlening van potentiële kandidaten, is Mazars gekozen als nieuwe accountant. Inwerkprogramma nieuwe contactambtenaar VWS In maart 2014 heeft het ministerie van VWS mevrouw mr. G. Kelder aangesteld als nieuwe contactambtenaar voor de LSFVP. Voor haar is een compact introductieprogramma samengesteld. Dit bestond onder andere uit een dag meelopen met een ervaren fvp. Een en ander werd bijzonder gewaardeerd, waarmee een goede basis voor plezierige samenwerking is gelegd. Personeelsvertegenwoordiging ingesteld In het laatste kwartaal van 2014 zijn er verkiezingen gehouden voor de eerste personeelsvertegenwoordiging bij de LSFVP. Niet alleen de groei maakt dat nodig, ook verdere ontwikkeling van de organisatie in een snel veranderende omgeving vraagt om regulier, gestructureerd en intensief overleg met de medewerkers. De gekozen leden volgden een cursus personeelsvertegenwoordiging, samen met de directeur en de ambtelijk secretaris. De cursus leverde input voor het opstellen en vaststellen van statuten en een huishoudelijk reglement. De medewerkers kregen een presentatie over de stand van zaken en de vooruitzichten op middellange termijn. De personeelsvertegenwoordiging komt in 2015 voor het eerst bijeen. Zij doet verslag van haar activiteiten in het jaarverslag

19 Klachtafhandeling In 2014 publiceerden we een klachtenprocedure op onze website. Klachten over de fvp kunnen worden voorgelegd aan de directeur van de LSFVP. In 2014 werd één klacht ingediend en mondeling, per telefoon opgelost. In april 2015 is een externe klachtencommissie ingesteld. Zij doet voor het eerst verslag van haar activiteiten in ons volgende jaarverslag. Risicotaxatie Een deel van de formatie drukte in 2014 voor 100% op de begroting. Voor de kosten van deze 2,7 fte moesten additionele inkomsten worden gegenereerd. Zoals verwacht kwamen deze inkomsten uit acquisitie van instellingen die een abonnement afsloten. Als risico werd in het werkplan 2014 benoemd dat het eigen vermogen bijna volledig zou worden gebruikt. Door kritisch inkopen en meevallende resultaten bleef het eigen vermogen en daarmee de egalisatiereserve in stand. Daarnaast heeft onze ANBI-status enig btwvoordeel opgeleverd. Al met al lag er voor 2014 een stabiele begroting met voldoende mogelijkheden om risico s af te dekken. Uit de instellingsjaarverslagen van de fvp Met de ambulantisering worden FACT-teams steeds belangrijker en rust de zorg voor de cliënt steeds meer op de schouders van mantelzorgers. Het zou daarom goed zijn voor het welslagen van de behandeling dat FACT-teams en familie meer samenwerking zoeken. Belangrijk daarbij is de bereikbaarheid en inzetbaarheid van de FACT-teams buiten kantooruren. 17

20 18

21 Bijlage 1 ORGANOGRAM BESTUUR PERSONEELS- VERTEGENWOORDIGING DIRECTEUR BUREAUMANAGER STAFMEDEWERKER KWALITEIT EN OPLEIDING FAMILIEVERTROUWENSPERSONEN 19

22 Bijlage 2 OVERZICHT MEDEWERKERS Op 31 december 2014 Familievertrouwenspersonen Liset Bartels Fred Besemer Truus Bijker Peter Brakel Ria Egelmeer Olga Gorbatsjewa Peter van Grinsven Chris de Haas Mieke van der Heijden Ellen de Leijer Guus van Loenen Rita van Maurik Judith van Nimwegen Corry Post Marijke Rasch Jacqueline Rodenburg Sanne Schenkkan Myrna Seekles Lieke van der Star Joan Taat Wim Timmermans Joke van der Veer Ties van de Ven Annemarie van der Voet Bureaumanager Nathalie Koeman Stafmedewerker Kwaliteit en Opleiding Toon Vriens Directeur Rob Jongejans 20

23 Bijlage 3 SAMENSTELLING BESTUUR Op 31 december 2014 Marjan ter Avest (voorzitter) Benoemd , aftreden Directeur Landelijk Platform GGz Rudi Rikken (vicevoorzitter), namens familie en familieorganisaties in de ggz Benoemd , aftreden 2017 Jeroen Muller (penningmeester), namens de ggz-instellingen Benoemd , aftreden 2016 Voorzitter raad van bestuur Arkin Titia Feldmann, namens cliënten en cliëntenorganisaties in de ggz Benoemd , aftreden 2015 Nannie Flim, namens cliënten in de ggz Benoemd , aftreden Directeur Stichting PVP Marij de Roos, namens familievertrouwenspersonen in de ggz Benoemd , aftreden 2018 Senior beleidsmedewerker GGz Breburg Gewijzigde samenstelling bestuur per 1 januari 2015 Rudi Rikken (voorzitter), namens familie en familieorganisaties in de ggz Titia Feldmann (vicevoorzitter), namens cliënten en cliëntenorganisaties in de ggz Jeroen Muller (penningmeester), namens de ggz-instellingen Marij de Roos (bestuurslid), namens familievertrouwenspersonen in de ggz Rob Laane (bestuurslid), kennisveld zorgverzekeringsbranche Peter Glasbeek (bestuurslid), kennisveld sociaal domein 21

24 Bijlage 4 PUBLICATIES, INTERVIEWS EN PRESENTATIES Publicaties De familievertrouwenspersoon, LSFVP-voorlichtingsfilm door Dieper Beeld, gepubliceerd op lsfvp.nl maart In de film is onder meer fvp Ellen de Leijer te zien. Familievertrouwenswerk in de geestelijke gezondheidszorg op volle sterkte, LSFVP-nieuwsbrief door Klare Taal, gepubliceerd september Informatiestromen die haperen weer op gang brengen, interview met Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland) door Dieper Beeld, gepubliceerd op lsfvp.nl december Interviews Familie als partner in de ggz, interview met fvp Rita van Maurik door Sonja van t Hof en Regine zum Vörde, gepubliceerd in MGV 69-06, november Presentaties Vaste Kamercommissie ministerie van VWS, Hoorzitting tweede nota van wijziging Wet verplichte ggz, 20 januari Spreker: Toon Vriens. Inleiding door fvp Liset Bartels bij de voorstelling Hou me los van Nynka Delcour, gespeeld voor studenten van ROC Scaldis (Zeeland), hulpverleners, cliënten en hun familie, 24 januari Thema van de voorstelling is Delcours relatie met haar psychisch zieke broer. De rol van de familievertrouwenspersoon in de Wet verplichte ggz, workshop door Toon Vriens, Rob Jongejans en Joke van der Veer op het congres Dwang en Drang in de Psychiatrie, 21 mei Zorgbelang Noord Holland, masterclass Ervaringsdeskundigen ten behoeve van een ondersteuningsproject van het Sociaal Team Zaanstad, 18 november Gastspreker: Toon Vriens. Deelname aan de inventarisatie van knelpunten en speerpunten voor de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, december

25 Bijlage 5 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 2014 BATEN subsidies overige baten totaal baten LASTEN personeelskosten huisvestingskosten bureaukosten reiskosten algemene kosten afschrijvingskosten totaal lasten EXPLOITATIERESULTAAT Resultaat 2014 In 2014 bedragen de baten (inkomsten) van de stichting Deze inkomsten komen uit de instellingssubsidie van het ministerie van VWS en de bijdragen van de ggzinstellingen waar fvp en van de LSFVP werken. De lasten (uitgaven) bedragen Het jaarresultaat is hierdoor positief. Dit bedrag voegen we met toestemming van het ministerie toe aan de egalisatiereserve. Aan personeelskosten is betaald, circa 83% van de totale uitgaven van de stichting. De personeelskosten zijn als percentage van de totale kosten 2% toegenomen ten opzichte van Cofinanciering door ggz-instellingen van loonkosten LSFVP De LSFVP brengt de helft van de loonkosten van de fvp in rekening bij de ggz-instelling waar de fvp wordt ingezet. Deze opbrengsten zijn verantwoord als opbrengsten uit vertrouwenswerk. Als een fvp in dienst is van de ggz-instelling, dan brengt de instelling 50% van de loonkosten (maximaal schaal 55 van de cao GGZ) in rekening bij de LSFVP. Deze kosten zijn verantwoord als inhuur medewerkers. 23

26 Kosten bestuur en toezicht Het salaris van de directeur bedraagt in bruto per jaar (exclusief werkgeverslasten). De aanpassing van het salaris vindt jaarlijks plaats binnen de cao GGZ. Het salaris van de directeur blijft hiermee onder het in de Wet normering topinkomens (WNT) vastgelegde maximum voor een organisatie van de omvang en complexiteit van de LSFVP. Voor de leden van het bestuur is een vergoeding beschikbaar van 375 per kwartaal. De gezamenlijke bezoldiging van de leden van de raad van bestuur bedraagt in Financiering van de activiteiten De financiering van de LSFVP bestaat sinds 2013 uit een instellingssubsidie die door het ministerie van VWS wordt verleend. Jaarlijks vraagt de stichting subsidie aan op basis van een activiteitenplan en begroting. Nadat de subsidie wordt verleend door het ministerie, ontvangt de stichting periodiek een voorschot. Na afronding van het jaar dient de stichting de aanvraag tot subsidievaststelling in. De LSFVP is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Eigen vermogen De egalisatiereserve bedraagt eind Aan deze reserve is door VWS een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven. De egalisatiereserve mag alleen worden gebruikt voor geplande activiteiten waarvoor subsidie is verleend, maar waarvoor het begrote bedrag ontoereikend blijkt te zijn. In 2014 is de egalisatie reserve niet ingezet. Reservering vakantie-uren Een aantal medewerkers heeft nog op te nemen vakantie-uren staan. De waarde van deze uren wordt door de stichting op de balans gereserveerd tegen het uurtarief inclusief sociale lasten. Deze reservering is in 2014 voor het eerst gevormd. Het beleid van de stichting is erop gericht dat medewerkers hun vakantie-uren zo veel mogelijk opnemen om verlofstuwmeren te voorkomen. Investeringen In 2013 investeerde de stichting in een licentie voor het registratiesysteem Rapp. In 2014 investeerde ze in laptops voor personeel zonder vaste werkplek. Beide investeringen worden lineair afgeschreven in vijf jaar. 24

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Bestuursverslag... 6 1.1 Uitgangspunten jaarverslag... 6 1.2 Profiel van de organisatie... 6 1.3 Structuur van het concern... 6 1.4 Kernactiviteiten... 7 1.5 Werkgebied...

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32

Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32 Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32 1. Woord vooraf 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2. Structuur van de organisatie 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie