Klachtenregeling GGZ ingeest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtenregeling GGZ ingeest"

Transcriptie

1 Klachtenregeling GGZ ingeest Januari

2 Voorwoord Op iedere plaats waar gewerkt wordt gaan ook dingen mis. Onvrede start meestal klein, maar kan groot worden wanneer mensen niet het gevoel hebben erover te kunnen praten of wanneer ze zich niet gehoord voelen. Dat is jammer, want daardoor blijft hun onvrede bestaan en kan de zorg- en dienstverlening niet worden verbeterd. Daarom biedt GGZ ingeest patiënten, familie en naastbetrokkenen een goede en laagdrempelige klachtenregeling. Een regeling, die de patiënt mogelijkheden biedt zijn klacht te uiten en hier ondersteuning in te krijgen, bijdraagt aan genoegdoening van de individuele klager, herstel van vertrouwen van de patiënt in de hulpverlener en/of GGZ ingeest en aan de kwaliteit van zorg binnen GGZ ingeest. Aanleiding om de klachtenregeling in januari 2017 opnieuw vast te stellen is de invoering van een nieuwe wet; de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet beschrijft waaraan een klachtenregeling van een zorginstelling moet voldoen. GGZ ingeest heeft een klachtenfunctionaris aangesteld die vragen van patiënten kan beantwoorden en kan adviseren in de stappen om de onvrede op te lossen. De klachtenregeling van GGZ ingeest voldoet aan de gewijzigde wetgeving en is tot stand gekomen in overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad van GGZ ingeest. Om te kijken of we de doelstellingen uit deze klachtenregeling behalen of dat aanpassing van de klachtenregeling of de werkwijze nodig is zullen we de ervaringen met de klachtenregeling monitoren. Hierbij worden de ervaringen van patiënten, familie/naasten, klachtenfunctionarissen, PVP en FVP betrokken. 2

3 INHOUD Hoofdstuk 1 Definities Hoofdstuk 2 Doelstelling Hoofdstuk 3 Uitgangspunten Hoofdstuk 4 Klachtbehandeling binnen de instelling 4.1 Ontevreden? Praat eerst met elkaar! 4.2 Een klacht indienen Een BOPZ klacht indienen 4.3 Ondersteuningsmogelijkheden De klachtenfunctionaris Patiëntvertrouwenspersoon (PVP) Familievertrouwenspersoon (FVP) Hoofdstuk 5 Mogelijkheden klachten indienen buiten de instelling 5.1 De klachtencommissies 5.2 De geschillencommissie Hoofdstuk 6. Registratie van klachten 3

4 Hoofdstuk 1. Definities In dit document wordt verstaan onder: Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet beschrijft waaraan een klachtenregeling moet voldoen, het klachtreglement van GGZ ingeest is hierop gebaseerd. Klager 1. Patiënt 2. Familielid en/of naastbetrokkene die namens patiënt klaagt 3. (vermeende) 1 Vertegenwoordiger van de patiënt 4. Nabestaande(n) van overleden patiënt Klacht Reikwijdte klachtenregeling BOPZ Klacht Een schriftelijke uiting van onvrede of een bezwaar over gedragingen van een medewerker van GGZ ingeest of de instelling zelf met betrekking tot de zorg. Indien de patiënt schade heeft geleden kan hij dit aangeven bij zijn klacht. Voor specifieke klachten in het kader van artikel 41 Wet Bopz gelden andere regels, zoals aangegeven in hoofdstuk 4. De regeling is van toepassing op klachten van patiënten die zorg ontvangen van of ondersteunt worden door GGZ ingeest, waaronder basis-ggz of jeugd-ggz 2, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met de gemeente. Klachten die gaan over de procedure en/of taken en/of bevoegdheden van de gemeente in het kader van de WMO 2015 en/of Jeugdwet vallen niet onder deze regeling. De klachtenfunctionaris verwijst de klager naar de gemeente. Een klacht die zich richt tegen een beslissing als omschreven in artikel 41 Wet BOPZ, te weten: de beslissing dat de patiënt wilsonbekwaam is, dat wil zeggen niet in staat wordt geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen betreffende de voorgestelde behandeling (art. 41 j art. 38 lid 2 BOPZ); de beslissing tot toepassing van dwangbehandeling, dat wil zeggen dat niettegenstaande verzet van de patiënt, of diens vertegenwoordiger in geval van wilsonbekwaamheid, het voorgestelde, onderscheidenlijk het overeengekomen behandelingsplan wordt toegepast voor zover dit volstrekt noodzakelijk is om gevaar voor de patiënt of anderen, voortvloeiende uit de stoornis van de geestvermogens, af te wenden ( art 38a lid 1a BOPZ); de beslissing tot toepassing van middelen en maatregelen ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties ( art. 41 j art. 39 BOPZ); 1 De wetstekst geeft als omschrijving: de weigering van de zorgaanbieder om een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een cliёnt te beschouwen. 2 De Jeugdwet stelt een klachtencommissie in plaats van een klachtenfunctionaris verplicht. De Minister heeft aangegeven de Jeugdwet aan te gaan passen en de verplichting van een commissie te laten vervallen. Vooruitlopend op deze wijziging laat GGZ ingeest de klachtenfunctionaris de klacht van een jeugdige (tot 18 jaar) afhandelen als de jeugdige daar toestemming voor geeft. De klachtenfunctionaris bespreekt dit met de klager. 4

5 de beslissing tot beperking van fundamentele rechten als genoemd in art. 40 BOPZ, te weten het recht op bezoek, telefoonverkeer, bewegingsvrijheid en correspondentie; het niet toepassen van het overeengekomen behandelingsplan ( art. 41 lid 1 BOPZ); hierna te noemen BOPZ klachten. Patiëntvertrouwenspersoon (PVP) Familievertrouwenspersoon (FVP) Klachtenfunctionaris Minimale vereisten VMS Vertrouwenspersoon binnen GGZ ingeest voor patiënten die klinisch opgenomen zijn of ambulant worden behandeld met een voorwaardelijke rechterlijke machtiging op basis van de wet BOPZ. De PVP geeft patiënten advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten. Patiënten die geen BOPZ maatregel of machtiging hebben en ambulant in behandeling zijn kunnen telefonisch advies vragen bij de landelijke helpdesk van de Stichting PVP. De werkzaamheden van de PVP hebben een wettelijke basis in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) en het besluit patiëntvertrouwenspersonen BOPZ. Vertrouwenspersoon voor familie of naasten van patiënten. De FVP luistert naar het verhaal van familie en naastbetrokkenen en geeft antwoord op vragen. Hij ondersteunt in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling en helpt zoeken naar oplossingen. De FVP is aangesloten bij de landelijke stichting familievertrouwenspersonen (LSFVP). Biedt onafhankelijke en onpartijdige ondersteuning aan de klager. De klachtenfunctionaris adviseert over de geldende rechten van patiënten binnen GGZ ingeest, de verschillende klachtmogelijkheden en geldende procedures. De klachtenfunctionaris ondersteunt de klager bij het verhelderen en formuleren van de klacht, het onderzoeken van de klacht, onderneemt acties om tot een bevredigende oplossing te komen, verwijst eventueel door en kan ondersteunen door middel van bemiddeling indien dit gewenst wordt. De klachtenfunctionaris zorgt voor registratie in het VMS, hij bewaakt hierbij de gestelde termijnen voor afhandeling van de klacht. Tevens heeft de klachtenfunctionaris een signalerende rol en kan aan het bestuur van GGZ ingeest adviezen geven voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Om de klacht in behandeling te nemen is er minimaal nodig: een omschrijving van de klacht die duidelijk maakt over welke gedragingen de klager wil klagen. Of de klacht specifieke personen betreft en de datum of periode waarin de gedragingen plaats hadden. Tevens zijn de contactgegevens nodig waarop de klager bereikbaar is. Het onderzoek naar de klacht en de termijn uit artikel 17 Wkkgz zal pas starten als alle gegevens aanwezig zijn. Veiligheidsmanagementsysteem van GGZ ingeest. Het registratiesysteem waarin klachten en schades geregistreerd en gevolgd kunnen worden. 5

6 Hoofdstuk 2. Doelstelling De klachtenregeling van GGZ ingeest draagt bij aan: het bereiken van een bevredigende oplossing voor geuite klachten voor beide partijen (klager en aangeklaagde); herstel van vertrouwen van de patiënt, het familielid of naaste in de hulpverlener en/of GGZ ingeest; het op grond van klachten doen signaleren van evt. structurele tekortkomingen in de kwaliteit van zorg en dienstverlening ten einde de kwaliteit hiervan binnen GGZ ingeest te verbeteren 3 ; het voldoen aan de huidige maatstaven van de wet- en regelgeving op dit gebied. Hoofdstuk 3. Uitgangspunten Centraal meldpunt Een klager kan zijn klacht kenbaar maken bij het centrale meldpunt via een digitaal invulformulier op Het kan ook schriftelijk, telefonisch of mondeling bij de behandelaar of diens leidinggevende of de klachtenfunctionaris. Uiteraard kan de klacht ook kenbaar worden gemaakt bij een vertrouwenspersoon (FVP of PVP). Serieus Iedere klacht nemen wij serieus en we zoeken samen met de klager naar een bevredigende oplossing. Informeren Nieuwe patiënten worden geïnformeerd over hun klachtmogelijkheden door de behandelaar en ontvangen de folder Deel uw ervaringen! Wederzijds respect GGZ ingeest gaat uit van wederzijds respect tussen klager en aangeklaagde en streeft gelijkheid na gedurende het proces. Ondersteuning De ondersteuning van de klachtenfunctionaris, patiëntvertrouwenspersoon en familievertrouwenspersoon is gratis. Zorgvuldige registratie Klachten worden geregistreerd in de klachtenmodule van het veiligheid management systeem (VMS). Registratie in VMS biedt de volgende voordelen: - de klachtafhandeling wordt gevolgd en termijnen worden bewaakt; - er wordt helder gemaakt wie op welk moment aan zet is; - trends en signalen worden afgelezen om zo de zorgverlening te verbeteren. N.B. FVP en PVP registreren klachten ter verantwoording van hun werkzaamheden in een eigen systeem. Zie ook paragraaf en Jaarlijks maakt de klachtenfunctionaris een verslag waarin de signalen en trends aan het bestuur van GGZ ingeest worden gepresenteerd. 6

7 Hoofdstuk 4. Klachtbehandeling binnen de instelling 4.1 Ontevreden? Praat eerst met elkaar! Wanneer een klager zijn onvrede uit bij de betrokken medewerker, dan probeert deze het probleem of de ontevredenheid in dialoog op te lossen. De medewerker kan achterliggende vragen beantwoorden, opheldering geven bij misverstanden of problemen trachten op te lossen. De betrokken medewerker legt indien nodig de klachtprocedure uit, de mogelijke ondersteuning en verwijst naar de folder Deel uw ervaringen!". Mocht de patiënt daar behoefte aan hebben dan kan hij de klachtenfunctionaris om advies vragen. De klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld advies geven over de rechten en plichten van patiënten, de procedures of de klachtmogelijkheden. 4.2 Een klacht indienen Indien de klager niet met de betrokken medewerker wil praten of er niet uitkomt, dan kan de klager ook zijn onvrede uiten of beklag doen bij de leidinggevende van de medewerker, de klachtenfunctionaris, FVP of PVP. Het indienen van een klacht kan op verschillende manieren gebeuren: mondeling, telefonisch of via het webformulier op de website van GGZ ingeest. Als de klager een klacht wil indienen moet deze voldoen aan de minimale vereisten, zie de definities op pagina 5. De FVP, PVP en/of klachtenfunctionaris kunnen de klager ondersteunen bij het schriftelijk formuleren van de klacht (zie hiervoor 4.3 ondersteuningsmogelijkheden). Zodra de klacht voldoet aan de minimale vereisten start het onderzoek naar de klacht. Indien de patiënt schade heeft geleden en de instelling aansprakelijk wil stellen voor vergoeding van deze schade dan kan hij dit aangeven bij het indienen van de klacht. De betrokken medewerker, afdelingsmanager of klachtenfunctionaris zet het schadeverzoek in VMS zodat het verzoek binnen de gestelde termijn (zie par. 4.5) afgehandeld kan worden. De jurist van GGZ ingeest zal het schadeverzoek behandelen. Hiervoor is nodig dat de patiënt aangeeft welke schade hij heeft geleden en eventueel bewijsmateriaal bijvoegt (bv. Aankoopbewijs). De PVP, FVP of klachtfunctionaris kan ondersteunen bij het indienen van een schadeclaim. Informatie over de klachtenprocedure is te vinden in de brochure Deel uw ervaringen, het levert ons samen meer op. Of kijk op Een BOPZ klacht indienen Voor patiënten met een BOPZ machtiging of maatregel (IBS) gelden afwijkende (wettelijke) regels voor het behandelen van een klacht. Als een patiënt een klacht heeft over een de vijf BOPZ-besluiten (zie hoofdstuk 1 definities) kan hij deze indienen bij de regionale klachtencommissie. Het reglement van de commissie is te vinden op de website van GGZ ingeest. Als de patiënt tegelijkertijd ook een klacht heeft volgens de wet Wkkgz, die samenhangt met de BOPZ beslissing waarover wordt geklaagd, dan kan hij de betreffende Wkkgz-klacht tegelijkertijd door de klachtencommissie laten behandelen. De klager kan hiervoor advies vragen aan de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). 4.3 Ondersteuningsmogelijkheden Als de klager vragen heeft over zijn rechten of plichten, de klachtmogelijkheden of ondersteuning wil bij het indienen van een klacht kan hij hierbij ondersteuning vragen van de klachtenfunctionaris, de PVP of FVP. De ondersteuning is gratis en onafhankelijk van GGZ ingeest De klachtenfunctionaris 7

8 De klachtenfunctionaris biedt onpartijdige en onafhankelijke ondersteuning aan de klager. De klachtfunctionaris adviseert over de geldende rechten en plichten van patiënten van GGZ ingeest, de verschillende klachtmogelijkheden en geldende procedures. Hij/zij is bereikbaar via telefoon, post/ of via het invulformulier op de website van GGZ ingeest. Zie voor gegevens het intranet (alleen voor medewerkers), de folder of de website: Er vindt altijd contact plaats tussen de klachtenfunctionaris en de klager om te bevestigen dat de klacht is ontvangen en de mogelijkheid te bieden deze aan te vullen. De klachtenfunctionaris heeft alleen na toestemming van de patiënt toegang tot het patiëntendossier. De klachtenfunctionaris bespreekt met de patiënt of hij (delen van) het dossier van de patiënt mag raadplegen gedurende het onderzoek van de klacht. In het kort zijn de taken van de klachtenfunctionaris: informatie en advies over rechten en plichten geldend binnen GGZ ingeest en de verschillende (klacht)mogelijkheden om onvrede op te lossen; opvang van klachten; klager bijstaan in het formuleren van de klacht en zorgen voor registratie van de klacht in het centraal meldsysteem VMS; onderzoeken en oplossen van een klacht; bemiddelen of bemiddeling inschakelen om de klacht op te lossen; bewaken van de wettelijke termijnen om de klacht af te handelen; indien gewenst doorverwijzen naar andere ondersteuners in de organisatie (zoals de PVP en FVP); doorverwijzen van de klager indien de klacht niet past binnen de bepalingen in dit reglement verwijst de klachtenfunctionaris de klager door (bv. Als de klacht gericht is tegen een andere organisatie of de zorgverzekeraar); rapporteren aan het management en raad van bestuur over trends, signalen en adviseren over verbetermaatregelen. Voorwaarden voor het optreden van de klachtenfunctionaris en het borgen van de onafhankelijkheid is dat hij: niet persoonlijk betrokken is bij de aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft; Mocht dat het geval zijn dan schakelt hij/zij zijn collega klachtenfunctionaris in; zijn werkzaamheden zelfstandig en onafhankelijk kan uitvoeren. Hij kan uit hoofde van zijn functie niet worden benadeeld wegens de wijze waarop hij dit doet. Alleen kan bemiddelen als hij niet actief betrokken is bij het onderzoek. Indien dit het geval is, bemiddelt een collega klachtenfunctionaris. zich bij het verrichten van zijn werkzaamheden richt op het bereiken van een zo bevredigend mogelijke oplossing van de klacht De patiëntvertrouwenspersoon (PVP) Voor GGZ ingeest werken PVP-en op diverse locaties. De PVP is in dienst van de landelijke stichting voor vertrouwenspersonen( en geeft patiënten advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten volgens de wet BOPZ.. De patiënt kan bij de PVP terecht met alle vragen over verblijf, de behandeling en het behandelend team of de arts. De PVP staat aan de kant van de patiënt en weet welke rechten en plichten de patiënt heeft. Hij adviseert en denkt mee. De PVP heeft tevens een signalerende functie om de kwaliteit van de zorg en de bejegening voor patiënten te verbeteren. De werkzaamheden van de PVP hebben een wettelijke basis in de Wet BOPZ en het besluit patiëntenvertrouwenspersonen BOPZ. De PVP neemt bij zijn werk de wet en de klachtenregeling van GGZ ingeest als uitgangspunt. Wanneer een klager is opgenomen binnen één van de klinieken van GGZ ingeest of een BOPZ machtiging of maatregel heeft (rechterlijke machtiging en/of inbewaringstelling) dan kan hij gebruik maken van de diensten van de patiëntvertrouwenspersoon (PVP). Voor ambulante patiënten, die geen BOPZ machtiging hebben, is er geen PVP aanwezig op de locatie van GGZ ingeest. Wel kan de patiënt voor advies telefonisch contact opnemen met de landelijke stichting PVP ( ) of er kan een gestuurd worden naar Mocht blijken dat de ondersteuning van de landelijke helpdesk ontoereikend is dan kan de landelijke helpdesk contact opnemen met een lokale PVP of de klachtenfunctionaris om de patiënt door te verwijzen. 8

9 Vaak wordt onvrede opgelost door een gesprek te voeren met de hulpverlener. Zo n gesprek kan de patiënt samen met de PVP voeren. Hij kan ook samen een brief opstellen voor de hulpverlener of helpen bij het schriftelijk indienen van een klacht bij de klachtfunctionaris of de klachtencommissie. Wanneer vanuit de kliniek een patiënt met een voorwaardelijke machtiging ambulant wordt behandeld bij bijvoorbeeld een FACT team, dan kan de PVP deze patiënt ook in de ambulante situatie ondersteunen. Op de website van GGZ ingeest staan de actuele contactgegevens van de PVP-en De familievertrouwenspersoon (FVP) GGZ ingeest heeft een actief familiebeleid. Familie en/of naasten kunnen met hun zorgen en onvrede rechtstreeks terecht bij een familievertrouwenspersoon (FVP). De FVP werkt op basis van een overeenkomst tussen GGZ ingeest en de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (hierna te noemen de LSFVP ). Met andere woorden, de FVP is niet in dienst van GGZ ingeest. De FVP biedt ondersteuning van en belangenbehartiging voor familie en andere naastbetrokkenen van patiënten van ggz-instellingen in (dreigende) probleemsituaties. Hij kan bemiddelen bij het oplossen van de klacht. Hij bevordert en versterkt de positie van de doelgroep. De FVP heeft tevens een signalerende functie om de kwaliteit van de zorg en de bejegening van patiënten en hun familie en andere betrokkenen te verbeteren. De LSFVP heeft ook een hulplijn voor vragen en informatie: Zie voor actuele informatie hierover: medewerkers: intranet, themasite: Familiebeleid. patiënten, familie en/ of naasten: Klachtencommissie Familie/naasten Voor familie en naastbetrokkenen is er de mogelijkheid om klachten aan een klachtencommissie voor te leggen. De werkwijze is vastgelegd in een apart reglement, te vinden op Termijnen GGZ ingeest heeft 6 weken de tijd om een beslissing over de afhandeling van de klacht te nemen. De termijn kan maximaal 1 keer verlengd worden met 4 weken, als dat naar het oordeel van GGZ ingeest nodig is voor het onderzoek. De klager krijgt hierover schriftelijk bericht. De termijn van afhandeling van de klacht gaat pas in op het moment dat de klachtenfunctionaris over een schriftelijke klacht beschikt die aan de minimale vereisten voldoet (zie Hoofdstuk 1, definities). Als de klachtenfunctionaris de klager alleen adviseert over zijn rechten en plichten of de procedures is dit niet aan termijnen gebonden. Uiteraard zal de klachtenfunctionaris de klager zo spoedig mogelijk adviseren. 4.5 Eindoordeel klacht Na maximaal 10 weken (6 weken met verlenging van 4 weken) ontvangt de klager een schriftelijk overzicht van de afhandeling van de klacht inclusief het eindoordeel van GGZ ingeest op de klacht. Indien de klager niet tevreden is met het eindoordeel heeft de klager de mogelijkheid om de afhandeling van de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie, zie hoofdstuk Mediation nodig? Indien tijdens het onderzoek door de klachtenfunctionaris blijkt dat bemiddeling of mediation bij kan dragen aan het bereiken van een oplossing, dan kan een collega klachtfunctionaris of een externe mediator gevraagd worden. Met de klager worden afspraken gemaakt over de termijnen van afhandeling. Met instemming van de klager kan de termijn van 6 of 10 weken verlengd 9

10 worden, Indien dat het geval is ontvangt de klager een bevestiging van deze afspraken en een tijdelijk eindoordeel. Hoofdstuk 5 Mogelijkheden klacht indienen buiten de instelling GGZ ingeest streeft ernaar zoveel mogelijk klachten in een vroeg stadium te behandelen en op te lossen. Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing voor beide partijen dan kan er een klacht worden ingediend bij de geschillencommissie. Naast deze externe mogelijkheid kan er ook een klacht worden ingediend bij het regionale tuchtcollege ( of bij de inspectie voor geestelijke gezondheidszorg ( en De geschillencommissie, de tuchtrechter en de IGZ behandelen klachten, maar hebben allen een ander doel. Afhankelijk wat de klager wil bereiken (genoegdoening, schadevergoeding, kwaliteitstoezicht etc.) kan de vervolgstap worden gekozen. De klachtenfunctionaris adviseert de klager hierover. 5.1 De geschillencommissie Wanneer de klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris of een schadevergoeding wil indienen, dan kan de klacht worden voorgelegd aan een Geschillencommissie. In uitzonderlijke situaties kan niet van de klager worden verwacht dat hij eerst de klachtenprocedure van de zorgaanbieder volgt, dan heeft de klager direct toegang tot de geschillencommissie. De klachtenfunctionaris, PVP of FVP kan hierover adviseren. GGZ Nederland en de patiëntenorganisaties hebben samen een Geschillencommissie ggz opgericht ( De geschillencommissie behandelt ook schadevergoedingen tot ,-. Het indienen van een geschil bij de geschillencommissie kost de klager 50,-. Ook voor GGZ ingeest worden kosten in rekening gebracht. Hoofdstuk 6 Registratie van klachten In het behandeldossier van de patiënt wordt aangetekend dat er een klacht is ingediend, de inhoud van de klacht wordt niet opgenomen. Indien de patiënt gedurende de klacht een verzoek doet tot vernietiging van het dossier voorkomt de aantekening in het behandeldossier dat het dossier voortijdig wordt vernietigd. De inhoudelijke behandeling van de klacht wordt niet in het behandeldossier geregistreerd, maar wordt vastgelegd in een apart systeem, het VMS. Deze is alleen toegankelijk voor de betrokkene medewerkers, de klachtenfunctionaris en de leidinggevende. De klager heeft het recht op inzage in de gegevens die over de klacht en hemzelf zijn vastgelegd. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij de behandelaar, klachtenfunctionaris, de PVP, FVP of de leidinggevende van de afdeling van de betrokken medewerker. Tot personen herleidbare gegevens over de klacht worden door de instelling en door externe klachteninstanties 5 jaar na beëindiging van bemiddeling of behandeling van de klacht vernietigd. Als uit een klacht van een patiënt afspraken m.b.t. behandeling en/of bejegening voor de toekomst voortvloeien dan worden deze afspraken wel in het dossier vastgelegd. Ook bij klachten wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van klager en aangeklaagde(n). De klacht wordt alleen bekend gemaakt aan de betrokken partijen en voor zover nodig aan degenen, die daarvoor informatie aanleveren of geraadpleegd worden. De bemiddelaar (klachtenfunctionaris, PVP of FVP) heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van wat hem uit hoofde van zijn functie bekend is geworden. 6.1 Registratie BOPZ klachten Het secretariaat van de geneesheer directeur neemt de gegevens over de inhoud en afhandeling van de klachten op in het klachtenregistratiesysteem (VMS). De trends uit klachten 10

11 worden minimaal twee keer per jaar geanalyseerd. Deze analyse van frequentie en trends is een belangrijke input voor verbeterplannen en jaarplannen. 11

Versie 2 1 april 2015. Klachtenregeling GGZ ingeest

Versie 2 1 april 2015. Klachtenregeling GGZ ingeest Versie 2 1 april 2015 Klachtenregeling GGZ ingeest Voorwoord Op iedere plaats waar gewerkt wordt gaan ook dingen mis. Onvrede start meestal klein, maar kan groot worden wanneer mensen niet het gevoel hebben

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen 2 Inhoud 1 Wat is een klacht 5 2 Wat kunt u doen als u een klacht heeft 6 3 Wie kunnen een klacht indienen 8 4 Hoe kunt

Nadere informatie

Klachtenreglement de Bascule

Klachtenreglement de Bascule Klachtenreglement de Bascule Informatie voor cliënten Pagina 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. Informatie en ondersteuning bij onvrede en klachten 3 1.1 De klachtenfunctionaris 3 1.2 Vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten Wat kunt u doen als u een klacht heeft? GGz Breburg biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, zo goed mogelijk afgestemd op uw

Nadere informatie

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen:

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen: Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) voor cliënt en naastbetrokkene. Deze folder geeft u informatie over wat

Nadere informatie

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? Laat het ons weten! In het Sinai Centrum besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid rondom onze zorgverlening. Wij doen dit onder andere aan de hand van

Nadere informatie

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl Klachtencommissie Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. Deze brochure gaat specifiek over de klachtenregeling

Nadere informatie

Reglement Klachtenafhandeling

Reglement Klachtenafhandeling Reglement Klachtenafhandeling Februari 2016 Roessingh, Centrum voor Revalidatie Postbus 310 7500 AH ENSCHEDE Tel.: 053-4875 875 Fax: 053-4339 655 Inhoudsopgave Begrippen... 1 Artikel 1... 1 Doelstellingen

Nadere informatie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie Een klacht indienen bij de klachtencommissie Wat houdt dat in? Informatie voor cliënten van GGNet en hun familie/naastbetrokkenen Inhoudsopgave Recht op het indienen van een klacht...1 Patiënten- en familievertrouwenspersonen...2

Nadere informatie

Onder een klacht wordt verstaan elk naar voren gebracht bezwaar m.b.t. het handelen of

Onder een klacht wordt verstaan elk naar voren gebracht bezwaar m.b.t. het handelen of 1 Titel Klachten procedure, cliënten en familie Inleiding Beleid, definitie en doelstelling Uitgangspunt voor het klachtenbeleid van de RIBW K/AM is voorzien in een effectieve en laagdrempelige opvang

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! ten or patiën vo ie t a m or f n I rokkenen en naastbet haal h GGZ Friesland vindt het belangrijk goede zorg te verlenen en te luisteren naar uw wensen. Onvrede start vaak

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Goede zorg voor iedereen staat voorop in ons ziekenhuis. Dat doen we met betrokkenheid, oprechte interesse en aandacht. We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! nten or patië Informatie vo rokkenen en naastbet GGZ Friesland vindt het belangrijk goede zorg te verlenen en te luisteren naar uw wensen. Onvrede start vaak klein, maar

Nadere informatie

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Interne klachtenprocedure Nieuw Griffesteyn conform BTN Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Klachtenopvang azm Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Voorwoord 3 Waarover kan ik klagen? 4 Wie kan een klacht indienen? 4 Waar kan ik klagen?

Nadere informatie

Klachtenregeling Surplus

Klachtenregeling Surplus Klachtenregeling Surplus Surplus wil graag uw mening horen over de geboden zorg en dienstverlening, ook als u een keer niet zo tevreden bent. Daarom heeft Surplus een klachtenregeling voor cliënten opgesteld.

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht Klachten? Welkom Zorg met aandacht Wij hechten bijzonder veel waarde aan de mening van onze cliënten en streven voortdurend naar verbetering van onze dienstverlening. Bent u tevreden over onze dienstverlening

Nadere informatie

Evergreen-thuiszorg en kraamzorg Klachtenregeling. Voorwoord Pag. 2. Inleiding Pag. 3

Evergreen-thuiszorg en kraamzorg Klachtenregeling. Voorwoord Pag. 2. Inleiding Pag. 3 Evergreen-thuiszorg en kraamzorg Klachtenregeling Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling voor cliënt en naastbetrokkene

Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling voor cliënt en naastbetrokkene Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling voor cliënt en naastbetrokkene Deze folder geeft u informatie over wat u kunt doen wanneer u niet tevreden bent. Als cliënt, maar

Nadere informatie

STANDAARD-KLACHTENREGELING NIBIG TEN BEHOEVE VAN PUBLIKATIE DOOR THERAPEUTEN

STANDAARD-KLACHTENREGELING NIBIG TEN BEHOEVE VAN PUBLIKATIE DOOR THERAPEUTEN STANDAARD-KLACHTENREGELING NIBIG TEN BEHOEVE VAN PUBLIKATIE DOOR THERAPEUTEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. NIBIG: Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale

Nadere informatie

Klachtenregeling informatie voor cliënten

Klachtenregeling informatie voor cliënten Klachtenregeling informatie voor cliënten www.pleyade.nl Niet tevreden? Meld het ons. Pleyade streeft naar een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Hier wordt voortdurend aan gewerkt. Maar het

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ Onafhankelijke klachtencommissie Wet WKCZ en wet BOPZ Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten!

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenprocedure voor patiënten Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? De medewerkers van GGZ ingeest doen hun uiterste best om patiënten te behandelen op een manier die past bij hun wensen

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Compliment, suggestie of klacht LAAT HET ONS WETEN

Compliment, suggestie of klacht LAAT HET ONS WETEN Compliment, suggestie of klacht LAAT HET ONS WETEN Inleiding Artsen, verpleegkundigen en alle andere medewerkers van Franciscus Gasthuis & Vlietland proberen de zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten

Heeft u een klacht? Laat het ons weten Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Klachten? Wij maken er een punt van!

Klachten? Wij maken er een punt van! Klachten? Wij maken er een punt van! Klachten? Wij maken er een punt van! Bij GGZ Rivierduinen doen wij ons best u te behandelen op een manier die past bij uw wensen en verwachtingen. Toch kan uw contact

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Klachtenregeling informatie voor cliënten

Klachtenregeling informatie voor cliënten Klachtenregeling informatie voor cliënten www.pleyade.nl Niet tevreden? Meld het ons. Pleyade streeft naar een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Hier wordt voortdurend aan gewerkt. Maar het

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Klachtenfunctionaris Functiebeschrijving

Klachtenfunctionaris Functiebeschrijving Klachtenfunctionaris Functiebeschrijving A. Doel Begeleiding en bewaking van het proces bij de uitvoering van de klachtenregeling van , alsmede het uitvoeren van taken op het gebied van

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen uit!

Een klacht? Daar komen we samen uit! Algemene klachtenregeling Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling voor cliënt en naastbetrokkene Deze folder geeft u informatie over wat u kunt doen wanneer u niet tevreden

Nadere informatie

Procedure klachtenbehandeling cliënten

Procedure klachtenbehandeling cliënten Pagina : 1 van 5 Procedure klachtenbehandeling cliënten Inleiding Stichting Duinrust heeft een zorgvuldige en klantvriendelijke behandeling van al haar cliënten zeer hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers

Nadere informatie

Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie

Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Aanleiding... 3 2. Doelstellingen klachtenbeleid... 4 3. Uitgangspunten klachtenbeleid... 4 4. Mogelijkhedenvan

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten Stichting Amsta

Klachtenregeling voor cliënten Stichting Amsta Klachtenregeling voor cliënten Stichting Amsta Versie 0.6 De dato 29 oktober 2015, 12 februari 2016 Van Bestuurssecretaris Status Vastgesteld Raad van Bestuur 27.10.15. Advies van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

KLACHTEN- REGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE

KLACHTEN- REGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE KLACHTEN- REGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE KLACHTENREGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 INLEIDING Deze klachtenregeling

Nadere informatie

Brochure klachtenregeling

Brochure klachtenregeling Brochure klachtenregeling Informatie voor patiënten Opgesteld conform: ZKN keurmerk toetsingscriteria 2014 & Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector Een klacht over de Kliniek? Algemeen De medewerkers van

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Een klacht Laat het ons weten.

Een klacht Laat het ons weten. Een klacht Laat het ons weten www.nwz.nl Inhoud Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 7 Externe instanties

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Klachtenbrochure. Wanneer u, als patiënt/cliënt van GGz Centraal, een klacht heeft. Brochure voor patiënten/cliënten van GGz Centraal

Klachtenbrochure. Wanneer u, als patiënt/cliënt van GGz Centraal, een klacht heeft. Brochure voor patiënten/cliënten van GGz Centraal Klachtenbrochure Wanneer u, als patiënt/cliënt van GGz Centraal, een klacht heeft Brochure voor patiënten/cliënten van GGz Centraal mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal

Nadere informatie

Om uw belang te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichting is er een reglement opgesteld waarin het klachtrecht voor u is vastgelegd.

Om uw belang te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichting is er een reglement opgesteld waarin het klachtrecht voor u is vastgelegd. KLACHTENBEHANDELING VOOR CLIËNTEN WOORD VOORAF Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u klachten hebt over genomen beslissingen of de

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachten van cliënten

Klachten van cliënten Klachten van cliënten Bent u niet tevreden over onze zorg? Of lopen zaken anders dan u graag had gezien? Blijf er niet mee zitten. We stellen het op prijs als u het ons laat weten. We gaan dan graag met

Nadere informatie

een persoon die in dienst van Kinderparadijs Jansen en Jansen is, Of op inleenbasis voor Kinderparadijs Jansen en Jansen werkzaam is.

een persoon die in dienst van Kinderparadijs Jansen en Jansen is, Of op inleenbasis voor Kinderparadijs Jansen en Jansen werkzaam is. Klachtenregeling Kinderparadijs Jansen en Jansen Inleiding Deze regeling beschrijft de wijze van het behandelen van klachten van ouders en oudercommissies van Kinderparadijs Jansen en Jansen. Kinderparadijs

Nadere informatie

Reglement van de klachtencommissie. familie en naastbetrokkenen. van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord

Reglement van de klachtencommissie. familie en naastbetrokkenen. van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Reglement van de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Inhoudsopgave Inleiding 5 Toepassingsgebied 7 Begripsbepaling 7 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Florence doet haar uiterste best om goede zorg te verlenen.

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Ruitersbos Boeimeerweg 2 4837 AM BREDA T 076 565 71 50 info@ruitersbos.nl www.ruitersbos.nl

Woonzorgcentrum Ruitersbos Boeimeerweg 2 4837 AM BREDA T 076 565 71 50 info@ruitersbos.nl www.ruitersbos.nl Woonzorgcentrum Ruitersbos Boeimeerweg 2 4837 AM BREDA T 076 565 71 50 info@ruitersbos.nl www.ruitersbos.nl versie 1 januari 2010 Klachtenregeling Inhoud Inleiding 3 De klacht bespreken met de medewerker

Nadere informatie

Klachtenregeling. voor cliënten en medewerkers Cessio

Klachtenregeling. voor cliënten en medewerkers Cessio Klachtenregeling voor cliënten en medewerkers Cessio Inhoudsopgave 1. Inleiding: luisteren naar en leren van klachten... 2. Mogelijkheden van klachtafhandeling... 3. Ondersteuning van een vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Klachtenregeling Tuimelaar

Klachtenregeling Tuimelaar Klachtenregeling Tuimelaar Inleiding Tuimelaar heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren

Nadere informatie

Een klacht over GGNet?

Een klacht over GGNet? Een klacht over GGNet? Blijf er niet mee zitten! Informatie voor patiënten van GGNet en hun familie/naastbetrokkenen Onze medewerkers doen hun uiterste best om u of uw naaste te helpen. Toch kan het gebeuren

Nadere informatie

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is of

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is of Klachtenregeling 0 Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kunnen er dingen anders lopen dan u verwacht had. Wanneer u niet tevreden bent, of er zijn

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT [invullen naam ZORGVERLENER] De doelstelling van dit klachten- en geschillenreglement is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling van klachten

Nadere informatie

Klachtenregeling. Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Klachtenregeling. Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Klachtenregeling Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden klachtenregeling wzh Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg van WoonZorgcentra

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Klachtencommissie cliënten

Klachtencommissie cliënten Klachtencommissie cliënten Klachten Klachtbehandeling www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

De klachtenregeling beschrijft de afspraken met betrekking tot de behandeling van klachten Zoekwoorden (zo uitgebreid mogelijk) Klachten. Dhr. G.

De klachtenregeling beschrijft de afspraken met betrekking tot de behandeling van klachten Zoekwoorden (zo uitgebreid mogelijk) Klachten. Dhr. G. Klachtenregeling Aafje thuiszorg huizen zorghotels Soort document (slechts 1 antwoord mogelijk) Kies uit (weghalen wat niet van toepassing is): - Reglement Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document

Nadere informatie

Klachtenregeling UMCG Ambulancezorg

Klachtenregeling UMCG Ambulancezorg Klachtenregeling UMCG Ambulancezorg Wanneer een patiënt een klacht heeft over de dienstverlening van UMCG Ambulancezorg. 1. Klachtenafhandeling: veilig, open en duidelijk voor patiënten Met dit uitgangspunt

Nadere informatie

Klachtenreglement Familie en naastbetrokkenen Pro Persona GGz, Indigo en Kairos (Zvw)

Klachtenreglement Familie en naastbetrokkenen Pro Persona GGz, Indigo en Kairos (Zvw) Klachtenreglement Familie en naastbetrokkenen Pro Persona GGz, Indigo en Kairos (Zvw) Vastgesteld d.d. 8 september 2015 Raad van Bestuur Pro Persona Groep Versie 9 juni 2015 1. Inleiding Dit reglement

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Inhoud Wat doet u bij een klacht 3 Vertrouwenspersonen 3 Klachtenfunctionaris 3 Klachtencommissie 4 Indienen van een klacht bij de klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenregeling. voor cliënten

Klachtenregeling. voor cliënten Klachtenregeling voor cliënten 2 3 Luisterend oor Ons motto is: Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons! Uw mening telt. Maak deze daarom gerust kenbaar aan één van de bewonersvertrouwenspersonen.

Nadere informatie

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten!

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Patiëntenvoorlichting Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Wat u vooraf moet weten Wat is een klacht precies Onze klachtenprocedure Overige klachtenbehandeling Aansprakelijkheid

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT]

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] Postadres: Gooimeer 4-15 1411 DC Naarden 2 Inleiding Op grond van

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

ACTA, SBT & OMZ Regeling Klachtenbehandeling

ACTA, SBT & OMZ Regeling Klachtenbehandeling ACTA, SBT & OMZ Regeling Klachtenbehandeling Datum: 1 december 2016 Considerans De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) verplicht zorginstellingen een laagdrempelige regeling te treffen voor

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg.

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. - 1 - KLACHTENPROCEDURE Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. Vooraf: Het is de bedoeling dat de psychologen, psychotherapeuten

Nadere informatie

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Inleiding Het Gemini Ziekenhuis probeert u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te informeren. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden

Nadere informatie

Uw klachten, onze zorg

Uw klachten, onze zorg Uw klachten, onze zorg INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Klachten? Wij horen graag van u. Blijven rondlopen met klachten lost niets op. Integendeel, het staat uw behandeling in de weg; niemand

Nadere informatie

De klachtencommissie Informatie voor patiënten

De klachtencommissie Informatie voor patiënten De klachtencommissie Informatie voor patiënten Als u bij ons in behandeling bent, doen wij er alles aan om u zo goed en zorgvuldig mogelijk te helpen. Soms gaat daarbij helaas iets mis. Bent u het ergens

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl Een klacht Laat het ons weten mca.nl Inhoudsopgave Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 6 Externe instanties

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Universitair Medisch Centrum Groningen

Klachtenregeling. Universitair Medisch Centrum Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoudsopgave Inleiding 4 Het UMCG kent een aantal mogelijkheden om een klacht in te dienen 4 Een persoonlijk gesprek 4 Patiënteninformatie/eerste klachtopvang 4

Nadere informatie

Inhoud. 1. Definities Voortraject klacht Indienen klacht Behandeling klacht Externe klachtafhandeling...

Inhoud. 1. Definities Voortraject klacht Indienen klacht Behandeling klacht Externe klachtafhandeling... KLACHTENPROCEDURE Inleiding Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan

Nadere informatie

V&VN Regeling klachtenbehandeling zelfstandigen

V&VN Regeling klachtenbehandeling zelfstandigen V&VN Regeling klachtenbehandeling zelfstandigen Inleiding Verpleegkundigen en verzorgenden proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn en goede zorg te verlenen. Toch gaat er soms wel eens iets mis.

Nadere informatie

Onderwerp: Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis

Onderwerp: Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Onderwerp: 1 Inhoudsopgave Klachtregeling 3 Wat is een klacht 4 De mogelijkheden om een klacht in te dienen 4 Bespreek uw klacht De klachtenfunctionaris Een klacht indienen Klachtbemiddeling Klachtencommissie

Nadere informatie

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Vrijgegeven door documenthouder: Raad van Bestuur Instemming door de CCR verleend op: 4 mei 2012 pagina 1 van 5 1. Naam van het document: Beleidsdocument Cliëntvertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Hebt u een klacht? Laat het ons weten!

Hebt u een klacht? Laat het ons weten! Hebt u een klacht? Laat het ons weten! GGZ Delfland doet haar best goede zorg te verlenen die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten van Zorggroep Sint Maarten

Klachtenregeling voor cliënten van Zorggroep Sint Maarten Klachtenregeling voor cliënten van Zorggroep Sint Maarten Grondslag: Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg Bron: Zorggroep Sint Maarten mag, als lid van ActiZ, de model klachtenregeling die ActiZ

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers Inleiding Het klachtenreglement heeft tot doel om het mogelijk te maken dat klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers of andere direct bij de cliënt betrokken personen, goed en zo snel mogelijk

Nadere informatie

Intern Klachtreglement Kinderopvang t Zonnehoekje B.V. Baden Powellweg 70-72, 1069 LK Amsterdam KvK 34225103

Intern Klachtreglement Kinderopvang t Zonnehoekje B.V. Baden Powellweg 70-72, 1069 LK Amsterdam KvK 34225103 1 Intern Klachtreglement Kinderopvang t Zonnehoekje B.V. Baden Powellweg 70-72, 1069 LK Amsterdam KvK 34225103 Inleiding Kinderopvang t Zonnehoekje heeft in het kader een wijziging (m.i.v. 01/01/2016)

Nadere informatie